Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås. Geoteknisk utredning för detaljplan. Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås. Geoteknisk utredning för detaljplan. Sammanfattning"

Transkript

1 Uppdragsnr: Borås Stad Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadshuset, Kungsgatan Borås Tfn: Göteborg Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås Geoteknisk utredning för detaljplan Sammanfattning R:\5320\ VIARED SYDVÄSTRA\Ritningar och rapport samt MUR\Sammanfattning docx Mall: Brev dot ver 1.0 Marken inom detaljplanområdet består till största delen av obebyggd skogs- och åkermark. Undersökningsområdet har delats in i tre områden med avseende på jordart. Område 1 är ett fastmarksområde, område 2 är ett torvområde och område 3 är ett fastmarksområde med begränsat jorddjup samt förekomst av berg i dagen. Jorden inom område 1 består av mulljord som underlagras av sand, ovan morän på berg. Byggbarheten inom området är god. Jorden inom område 2 består överst av organisk jord (mull eller torv) som underlagras av sand och silt, ovan morän på berg. Torvmäktigheten uppgår till som mest 2,2 m i undersökta punkter. Byggbarheten inom torvområdet är mindre god. Här krävs grundförstärkning genom urgrävning av all organisk jord, där byggnader skall uppföras eller hårdgjorda ytor anläggas. Jorden inom område 3 består överst av mulljord som underlagras av sand som troligtvis via morän vilar på berg. Hällar med berg i dagen förkommer också inom området. Byggbarheten inom området är god. Inom vissa delar förekommer dock lösare sandlager i ytan, som kan behöva grävas bort alternativ packas inför byggnation. Det är även rimligt att anta att bergsschakt kommer behöva utföras. Gällande markradon klassificeras berget som normalradonmark medan mineraljorden klassas som högradonmark. Enligt gällande anvisningar från Boverket skall byggnader på högradonmark uppföras radonsäkert medan byggnader på normalradonmark skall uppföras radonskyddande. Med vänlig hälsning WSP Samhällsbyggnad Sara Jorild WSP Samhällsbyggnad Box Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 Uppdragsnr: (8) GEOTEKNISK RAPPORT DEL AV VIARED 5:1 VIARED SYDVÄSTRA BORÅS Geoteknisk utredning för detaljplan Upprättad av: David Jersenius Granskad av: Sara Jorild Kund Borås Stad Samhällsbyggnadsförvaltningen Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 55 Postadress: Borås Tfn: Webbplats: boras.se/stadsbyggnad Konsult WSP Samhällsbyggnad Box Jönköping Besöksadress: Östra Storgatan Jönköping Tele: L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\GEOTEKNISK RAPPORT DEL AV VIARED 5_1.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Kontaktpersoner Borås Stad Elina Friberg WSP Samhällsbyggnad David Jersenius WSP Samhällsbyggnad Sara Jorild Innehåll 1 Uppdrag, bakgrund och syfte Utförda undersökningar Befintliga förhållanden Topografiska förhållanden... 2 WSP Samhällsbyggnad Box Jönköping Besök: Östra Storgatan 67 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 Uppdragsnr: (8) Geologisk översikt Geotekniska förhållanden Jordlagerföljd Hydrologiska förhållanden Markradon Geotekniska rekommendationer Område 1 Fastmarksområde Område 2 Torvområde Område 3 Fastmarksområde med begränsat jorddjup och berg i dagen Kompletteringar... 8 Tillhörande dokument: - Markteknisk undersökningsrapport, MUR 1 Uppdrag, bakgrund och syfte WSP Samhällsbyggnad Jönköping har på uppdrag av Borås Stad, samhällsbyggnadsförvaltningen, utfört en översiktlig geoteknisk undersökning inom del av Viared 5:1 i Borås. Bakgrunden till den geotekniska undersökningen är att Borås stad ska detaljplanelägga området. Området planeras att detaljplaneläggas som industriområde. Syftet med undersökningen är att klargöra rådande geotekniska förhållanden inom området för detaljplanearbete. Även radonundersökning har ingått i uppdraget. L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\GEOTEKNISK RAPPORT DEL AV VIARED 5_1.docx Mall: Memo.dot ver Utförda undersökningar Se MUR, tillhörande denna rapport. 3 Befintliga förhållanden Marken inom detaljplanområdet består av skogsmark i södra- och mellersta delen och sluttande åkermark i norr och längs med Segloravägen. Delar av det östra området är hygge. En del stenmurar och större fristående träd finns inom området. Med undantag för en privatbostad i områdets nordligaste del är området obebyggt. 4 Topografiska förhållanden Planområdet är uppdelat i område 1-3, se ritning 101G1121. Område 3, vilket består främst av skogsmark och är beläget i detaljplanområdets södra, och mellersta samt i mindre omfattning i detaljplaneområdets nordöstra del och längs med Segloravägen i sydväst, ligger högre än resterande detaljplanområdet med nivåer

4 Uppdragsnr: (8) mellan ca I de västliga delarna av område 3 finns en relativt brant slänt ned mot åkermark. Slänten är till största delen täckt av jord. Den inom detaljplanområdet nordligt belägna åkermarken sluttar uppåt från väster mot öster med nivåer ca , för att sedan plana ut till det torvområde där undersökningspunkt W14 är belägen med nivån ca +179,8. Nivåkurvor framgår av ritning 101G Geologisk översikt Innan geotekniska undersökningar påbörjades, kontrollerades området mot SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jordartskarta, vilken genererats från SGU:s kartgenerator på Området innehåller enligt jordartskartan 3 olika typer av mark enligt följande: Område 1: Sandig morän Område 2: Mossetorv och kärrtorv Område 3: Tunt eller osammanhängande jordtäcke på berg. På ritning 101G1121 redovisas utbredningen i plan av dessa områden. Dock har områdenas namn och i viss mån även områdenas utbredning i plan ändrats för att bättre stämma överens med resultatet från den geotekniska undersökningen. Områdena redovisas på ritning 101G1121 som: Område 1: Fastmarksområde Område 2: Torvområde Område 3: Fastmarksområde med begränsat jorddjup samt förekomst av berg i dagen. L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\GEOTEKNISK RAPPORT DEL AV VIARED 5_1.docx Mall: Memo.dot ver Geotekniska förhållanden Berg i dagen inom detaljplaneområdet redovisas på ritning 101G1121 som undersökningspunkter R1-R14. R1-R14 utgör mätpunkter för radonmätning med gammaspektrometer på berg i dagen. Det ska noteras att dessa punkter inte utgör allt berg i dagen som finns att påträffa inom detaljplaneområdet. 6.1 Jordlagerföljd Undersökningsområdet har indelats i tre områden enligt följande; fastmarksområde, torvområde och fastmarksområde med begränsat jorddjup samt förekomst av berg i dagen. Område 1; Fastmarksområde Område 1 är beläget i detaljplanområdets norra delar. Jorden består enligt utförda geotekniska undersökningspunkter av 0,05 till 0,2 m organisk ytjord ovan 0,9 m till minst 1,3 m naturligt avsatta sediment, ovan morän på berg. Den organiska ytjorden består av mull och bedöms ha mycket lös lagringstäthet. De naturligt avsatta sedimenten består av siltig sand och bedöms främst ha minst fast lagringstäthet. Utförda laboratorieundersökningar visar att den siltiga sanden i under-

5 Uppdragsnr: (8) sökningspunkt W3 tillhör materialtyp 4A resp. 3B och tjälfarlighetsgrupp 3 resp 2, samt i undersökningspunkt W13 materialtyp 3B och tjälfarlighetsgrupp 2. Moränen, som har påträffats i undersökningspunkt W13 är en något grusig siltig sandmorän med siltkörtlar. Moränen bedöms ha minst fast lagringstäthet och tillhör enligt utförda laboratorieundersökningar materialtyp 3B och tjälfarlighetsgrupp 2. Exakt bergdjup har ej kontrollerats genom Jord-bergsondering. Tung slagsondering har dock utförts, för att kontrollera bergfritt djup, i de 2 undersökningspunkterna som utförts inom område 1, W3 och W13. Tung slagsondering fungerar som så att det djup under markytan som sonderingen kan drivas ned, motsvarar det minsta jorddjup man har i den aktuella undersökningspunkten, innan berg påträffas. I W3 har tung slagsondering nått ned till 8,5 m u my vilket motsvarar nivån ca+165,1 och i W13 1,6 m u my vilket motsvarar nivån ca +176,9. De tunga slagsonderingarna bedöms ha fått stopp mot fast lagrad morän, block eller berg. Område 2; Torvområdet Inom det aktuella detaljplanområdet har 3 torvområden påträffats, vilka redovisas som område 2 på ritning 101G1121. L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\GEOTEKNISK RAPPORT DEL AV VIARED 5_1.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Det första torvområdet återfinns vid undersökningspunkterna W1 och W2 i områdets västra del. Jorden bedöms här bestå av 0,3 till 1,5 m organisk jord ovan 0 - minst 1,3 m naturligt avsatta sediment ovan morän på berg. Den organiska jorden består av torv, mull och sandig högförmultnad torv. Den organiska ytjorden bedöms ha mycket lös lagringstäthet. De naturligt avsatta sedimenten vilka påträffats i W1, och bedöms ha mycket lös lagringstäthet, består av främst sandig silt och siltig sand. Sedimenten tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsgrupp 4 då silt är dominerande samt materialtyp 3B och tjälfarlighetsgrupp 2 då sand är dominerande. Moränen som påträffats är en siltig sandmorän med siltkörtlar och bedöms ha mycket lös lös lagringstäthet när den är belägen direkt under torven, för att efter någon meter under torven övergå till minst medelfast - fast lagringstäthet. Moränen tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsgrupp 2. Tung slagsondering har fått stopp i W1 och W2, 2,3 resp. 1,2 m u my, vilket motsvarar nivåer ca +168,9 resp. +170,2. De tunga slagsonderingarna bedöma ha fått stopp mot fast lagrad morän, block eller berg. Det andra torvområdet återfinns vid undersökningspunkt W8 beläget i områdets södra del. Jorden bedöms här bestå av 0,1 2,2 m organisk jord ovan ca 1 m naturligt avsatta sediment ovan morän på berg. Den organiska jorden består av högförmultnad torv med mycket lös lagringstäthet.

6 Uppdragsnr: (8) De naturligt avsatta sedimenten består av sandig silt med sandskikt, och bedöms ha mycket lös lös lagringstäthet, samt tillhöra materialtyp 5A och tjälfarlighetsgrupp 4. Moränen är en grusig siltig sandmorän med siltkörtlar, vilken bedöms ha mycket lös lös lagringstäthet de översta 1-1,5 m för att sedan övergå till minst medelfast fast lagringstäthet. Tung slagsondering har fått stopp i W8 ca 3,7 m u my, vilket motsvarar nivå ca +178,9. Den tunga slagsonderingen bedöma ha fått stopp mot fast lagrad morän, block eller berg. Det tredje torvområdet återfinns vid undersökningspunkt W14 beläget i områdets östra del. Marken består här av 0,2-3,0 m organisk jord ovan minst ca 0,8 m naturligt avsatta sediment ovan morän på berg. Den organiska jorden består av mellantorv och bedöms ha mycket lös lagringstäthet. De naturligt avsatta sedimenten består av sandig silt med växtdelar, vilka bedöms ha en mycket lös lagringstäthet, och tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. Ingen morän har vid provtagning påträffats under de naturligt avsatta sedimenten. Det är dock troligt att det här återfinns en morän av liknande karaktär som den som påträffats i de övriga torvområdena. Moränen är då troligen belägen direkt under torven eller under ett lager av naturligt avsatta sediment med begränsad mäktighet. Tung slagsondering har fått stopp i W14 ca 2,9 m u my, vilket motsvarar nivå ca +176,9. Den tunga slagsonderingen bedöma ha fått stopp mot fast lagrad morän, block eller berg. L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\GEOTEKNISK RAPPORT DEL AV VIARED 5_1.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Område 3; Fastmarksområde med begränsat jorddjup samt förekomst av berg i dagen Område 3 är beläget i områdets södra och mellersta delar, samt i mindre omfattning i områdets nordösta del och längs med Segloravägen i sydväst. Jorden består enligt utförd jordprovtagning i undersökningspunkt W5 av 0,1 m organisk ytjord ovan 1,1 m naturligt avsatta sediment. Även berg i dagen återfinns inom området. Den organiska ytjorden består av mull och bedöms ha mycket lös lagringstäthet. De naturligt avsatta sedimenten består av siltig sand, vilka i ytan bedöms ha lös lagringstäthet för att efter 0,5 1,0 m övergå till minst medelfast fast lagringstäthet, och tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsgrupp 2. Ingen morän har vid provtagning påträffats under de naturligt avsatta sedimenten. Det är dock troligt att det här återfinns en morän ovan berg. Det ska noteras att endast en provtagning har utförts inom hela område 3, varför samansättningen av den jord som återfinns ovan berget inom område 3 endast är mycket översiktligt undersökt. Tunga slagsonderingar utförda i område 3 har fått stopp i ca 0,4-2,7 m u my, där den djupaste slagsonderingen utförts i W15. De tunga slagsonderingarna bedöms ha fått stopp mot fast lagrad morän, block eller berg.

7 Uppdragsnr: (8) Det är dock troligt att slagsonderingarna i punkterna W4 W7, W9-W12 och W16 har fått stopp mot berg, 0,4-1,7 m u my. Att sondering i W15 kunde utföras till 2,7 m u my, indikerar på att djupet till berg här kan vara större än vid övriga delar som betecknas som område 3. Alternativt är den del av område 3 som W15 är belägen i, mindre än det som den geologiska kartan visar, och W15 ligger egentligen inom område 1. 7 Hydrologiska förhållanden Inom detaljplanområdet har 4 filterförsedda grundvattenrör installerats. 2 inom område 1 samt 2 inom område 2. Grundvattenytan låg vid observation i de fyra filterförsedda rören på mellan 0,2 till 1,9 m under markytan vilket motsvarar nivåerna +170,7 till +182,4. Utöver grundvattenrören har fri vattenyta i provtagningshål mätts i W2 och W14 med påträffat vatten på 0,1 m u my resp. 0,6 m u my vilket motsvarar nivåerna ca +171,4 resp. +179,2. I område 2 ska förutsättas att grundvattnet under stora delar av året ligger i marknivå, eller strax därunder. L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\GEOTEKNISK RAPPORT DEL AV VIARED 5_1.docx Mall: Memo.dot ver Markradon Befintlig mineraljord klassas som högradonmark medan berget klassas som normalradonmark. Radongashalten i jordluften uppmättes i två punkter inom detaljplaneområdet. Mätningarna visar på halter på 63 och 72 kbq/m 3. De inom detaltplaneområdet rådande geologiska förhållandena innebär att jorden bör klassificeras som högradonmark (högradonmark >50 kbq/m 3 ). Gammaspektrometermätning utfördes i 14 punkter på berg. Det erhållna mätvärdet visar en strålningshalt från Ra-226 på 14,8 49,4 Bq/kg. Då berget skall användas som fyllning och sprängsten (>0,5m) under byggnader ligger gränsen för normalradonmark på Bq/kg, vilket innebär att berget klassificeras som normalradonmark. Den totala strålningen, kallad gammastrålningen, ligger på 0,057-0,109 µsv/h. Rekommendationen från Statens Strålskyddsinstitut är att högsta tillåtna gammastrålning för ofta använda uteplatser är 1 µsv/h. Enligt gällande anvisningar från Boverket skall byggnader på högradonmark uppföras radonsäkert, och byggnader på normalradonmark uppföras radonskyddande. Detta innebär att särskilda krav ställs på byggnadens täthet mot inläckande jordluft. Byggnader som grundläggs direkt på berget eller på packad sprängsten på berg kan uppföras radonskyddande. Byggnader som grundläggs på befintlig mineraljord alternativt packad sprängsten på befintlig mineraljord skall uppföras radonsäkert.

8 Uppdragsnr: (8) Geotekniska rekommendationer 9.1 Område 1 Fastmarksområde Sättnings- och stabilitetsförhållandena inom område 1 bedöms generellt som goda. Vid anläggande av byggnader, hårdgjorda ytor etc. inom område 1, bedöms inga förstärkningsåtgärder i mark behöva utföras, förutom avlägsnandet av organisk ytjord. I undersökningspunkt W3 har den påträffade siltiga sanden på laboratorie klassificerats att tillhöra materialtyp 4A och tjälfarlighetsgrupp 3, vilket innebär ett relativt stort innehåll av silt i sanden. Övriga jordprov har visat på ett mindre siltinnehåll men det ska ändå tas i beaktande att det åtminstone lokalt kan finnas jord med relativt stort innehåll av silt. Vid schaktning är mängden silt i jorden direkt relaterad till hur lätta massorna blir att arbeta med, i synnerhet under nederbördsrika perioder eller vid schakt under grundvattenytan. Vid schaktning i siltrika jordmassor kan problem uppstå såsom slänterosion, bottenuppluckring etc. Siltrika, vattenmättade jordmassor är mycket svåra att packa. Vid byggnation av vägar kan vägens överbyggnad preliminärt dimensioneras för en terrass bestående av materialtyp 4A och tjälfarlighetsgrupp 3. I W13 har den tunga slagsonderingen nått stopp på nivån ca 1,6 m u my. Således kan det finnas berg inom område 1 på denna nivå eller ytligare, vilket ska tas i beaktande vid byggnation av t.ex. VA-ledningar, då bergschakt kan bli nödvändigt. 9.2 Område 2 Torvområde Sättnings- och stabilitetsförhållandena inom område 2 bedöms som ogynnsamma, eftersom organiska jordar är mycket sättningsbenägna. Även relativt små belastningar från byggnader, uppfyllningar etc. ger betydande sättningar. Stabilitetsförhållandena i torvområdena är sådana att redan vid små belastningar finns risk för markgenombrott. L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\GEOTEKNISK RAPPORT DEL AV VIARED 5_1.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 I område 2 bedöms markförstärkningsåtgärder vara nödvändiga innan någon byggnation utförs. Då torvdjupen är relativt begränsade på djupet, med ett största uppmätt torvdjup på 3 m så bedöms utskiftning av den organiska jorden/torven vara ett lämpligt alternativ för markförstärkning. Det ska dock tas i beaktande att den direkt underliggande mineraljorden under torven har uppvisat dålig bärighet, varför åtminstone 0,5 1,5 m mineraljord under torven med fördel kan skiftas ut för att öka bärigheten. Vid utskiftning kommer urgrävning och återfyllning att behöva ske under grundvattenytan. Sker schakt och återfyllning utan tillfällig grundvattensäkning ska återfyllnadsmassorna bestå av sprängsten, för att kunna få ett tillfredställande packningsresultat under vatten. Ska urgrävning och återfyllning ske med tillfällig grundvattensäkning ska omgivningspåverkan först kontrolleras. Vid schakt i organisk jord/torv kan stabilitetsproblem uppstå på grund av torvens låga hållfasthet. Om inte fullständig utskiftning av organisk jord/torv sker inom område 2, kan förbelastning tillämpas för t.ex. VA-ledningar, hårdgjorda ytor etc. Förbelastning är ej en lämplig metod för grundläggning av byggnader eller andra tunga

9 Uppdragsnr: (8) konstruktioner. Vid förbelastning ska de av förbelastningen uppkomna sättningarna kontinuerligt mätas, tills sättningarna hela avstannat. Då torven har begränsad mäktighet, bedöms en förbelastning kunna utföras från start till slut inom tidsrymden 3 månader. Dimensionering av överbyggnader för vägar ska utföras m a p hur markförstärkning utförs inom område Område 3 Fastmarksområde med begränsat jorddjup och berg i dagen Sättnings- och stabilitetsförhållandena inom område 3 bedöms generellt som goda. Vid byggnation inom område 3 bedöms inga markförstärkningsåtgärder förutom avlägsnande av nära ytan belägna jordlager med mycket lös eller lös lagringstäthet, ca 0,5 1,0 m u my, vara nödvändiga. Då berg bedöms vara beläget nära markytan kommer sannolikt grundläggning att ske på berg eller nära berg. Det är rimligt att anta att bergschakt inom område 3 kommer utföras för att få jämna ytor, skapa fyllningsmassor till resten av området etc. Område 3 är högre beläget än sin omgivning inom detaljplanområdet. Byggnation inom område 3 kan kräva mycket bergschakt vid anläggande av t.ex. VAledningar och andra konstruktioner under mark. L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\GEOTEKNISK RAPPORT DEL AV VIARED 5_1.docx Mall: Memo.dot ver Kompletteringar Denna undersökning är av översiktlig art. Innan detaljprojektering och byggnation utförs ska kompletterande geotekniska undersökningar göras. Kompletterande geotekniska undersökningar kan vara t.ex.: -Att utföra sondering och provtagning av jord i de lägen som byggnader, vägar och andra konstruktioner ska uppföras. -Att gräva provgropar i läge för några undersökningspunkter inom område 3 för att verifiera att det är berg som de tunga slagsonderingana har fått stopp mot. -Kompletterande mätningar i befintliga grundvattenrör, samt installation av nya grundvattenrör i anslutning till framtida läge för schakter. Geotekniker bör vara involverad i vidare projektering av området. Jönköping WSP Samhällsbyggnad David Jersenius

10 DEL AV VIARED 5:1 VIARED SYDVÄSTRA BORÅS Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: David Jersenius Granskad av: Sara Jorild Uppdragsnummer:

11 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: David Jersenius DEL AV VIARED 5:1, VIARED SYD- VÄSTRA, BORÅS MUR Status: Fastställd DEL AV VIARED 5:1 VIARED SYDVÄSTRA BORÅS Markteknisk undersökningsrapport (MUR) L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR Viared Sydvästra.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Innehåll 1 Objekt 3 2 Ändamål 3 3 Underlag för undersökningen Ritunderlag Tidigare geotekniska undersökningar 3 4 Styrande dokument 3 5 Befintliga förhållanden Lokalisering Topografi, ytbeskaffenhet och befintliga konstruktioner Byggnadsgeologiska förutsättningar 5 6 Positionering 5 7 Geotekniska fältundersökningar Utförda undersökningar och provtagningar Undersökningsperiod Fältingenjörer Kalibrering och certifiering Provhantering 7 8 Radonmätningar Utförda undersökningar Mätresultat 7 9 Hydrologiska mätningar 8 10 Geotekniska laboratorieundersökningar Utförda undersökningar Laboratorieingenjörer Provförvaring 9 11 Miljötekniska undersökningar 9 Ritningar: 101G1121 Plan 1: G1122 Plan 1: G1191 Borrhålssektioner 1:100 Bilagor: 2 (9)

12 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: David Jersenius Bilaga 1 DEL AV VIARED 5:1, VIARED SYD- VÄSTRA, BORÅS MUR Status: Fastställd Laboratorieprotokoll 1 Objekt WSP Samhällsbyggnad Jönköping har på uppdrag av Borås Stad, samhällsbyggnadsförvaltningen, utfört en översiktlig geoteknisk undersökning inom del av Viared 5:1 i Borås. Bakgrunden till den geotekniska undersökningen är att Borås stad ska detaljplanelägga området. Området planeras att detaljplaneläggas som industriområde. 2 Ändamål Syftet med undersökningen är att klargöra rådande geotekniska förhållanden inom området för detaljplanearbete. Även radonundersökning har ingått i uppdraget. 3 Underlag för undersökningen 3.1 Ritunderlag Till underlag för redovisning av geotekniska undersökningar har digitalt ritunderlag i DWG-format använts, vilket erhållits av Borås kommun. L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR Viared Sydvästra.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Tidigare geotekniska undersökningar Inga tidigare geotekniska undersökningar är kända. SGU:s jordartskarta genererad från SGU:s kartgenerator på har använts för planering av de geotekniska undersökningarna. 4 Styrande dokument Denna rapport ansluter till SS-EN med tillhörande nationell bilaga. Tabell 1. Planering och redovisning Undersökning Fältplanering SS-EN Fältutförande Standard och andra styrande dokument Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:96 samt SS-EN-ISO Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 3 (9)

13 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: David Jersenius DEL AV VIARED 5:1, VIARED SYD- VÄSTRA, BORÅS MUR Status: Fastställd Tabell 2. Fältundersökningar sondering/provtagning Tung slagsondering Trycksondering Skruvprovtagning Installation av GW-rör Standard och andra styrande dokument SGF Rapport 1:96, Geoteknisk fälthandbok SGF:s metodblad för mekanisk trycksondering BESKRIVNING AV MEKANISK TRYCKS- ONDERING (TrM) daterat , v 1.0. SGF Rapport 1:96, Geoteknisk fälthandbok SGI Information 11, Mätning av grundvattennivå och portryck Tabell 3. Laboratorieundersökningar Undersökning Standard och andra styrande dokument Jordartsklassificering SS-EN/ISO Material och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 10 Siktning SS , utgåva 1 5 Befintliga förhållanden L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR Viared Sydvästra.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Lokalisering Det undersökta området ligger inom området Viared 5:1, öster om Segloravägen. 4 (9)

14 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: David Jersenius DEL AV VIARED 5:1, VIARED SYD- VÄSTRA, BORÅS MUR Status: Fastställd Bild 1: Rödmarkerat område visar undersökningsområde, översiktlig utbredning. Kartbild från Topografi, ytbeskaffenhet och befintliga konstruktioner Se Geoteknisk Rapport till vilken denna MUR tillhör. L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR Viared Sydvästra.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Byggnadsgeologiska förutsättningar Området innehåller enligt SGU:s jordartskarta 3 olika typer av mark enligt följande: Område 1: Sandig morän Område 2: Mossetorv och kärrtorv Område 3: Tunt eller osammanhängande jordtäcke på berg. På ritning 101G1121 redovisas utbredningen i plan av dessa områden. Dock har områdenas namn och i viss mån även områdenas utbredning i plan ändrats för att bättre stämma överens med resultatet från den geotekniska undersökningen. Områdena redovisas på ritning 101G1121 som: Område 1: Fastmarksområde Område 2: Torvområde Område 3: Fastmarksområde med begränsat jorddjup samt förekomst av berg i dagen. 6 Positionering De geotekniska undersökningspunkterna W1-W16 är utsatta och inmätta i plan med GPS. Inmätning i höjd har skett med GPS som kontrollerats mot känd punkt. Samtliga mätningar med GPS har utförts i mätklass B enligt SGF Rapport 1:96 Geoteknisk fälthandbok. Använt koordinatsystem är SWEREF och höjdsystem RH70. Samtliga mätningar med GPS har utförts av Borås kommun. 5 (9)

15 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: David Jersenius DEL AV VIARED 5:1, VIARED SYD- VÄSTRA, BORÅS MUR Status: Fastställd Läge för radonmätningarna R1-R14 har tolkats i fält utifrån befintlig grundkarta. Läge för sticksonderingar i anslutning till W8 och W14 har i fält tolkats in på karta med W8 och W14 som referens. Läge för övriga sticksonderingar har i fält tolkats in från befintlig grundkarta. 7 Geotekniska fältundersökningar Resultatet av alla utförda undersökningar redovisas i denna MUR samt i den geotekniska rapport som denna MUR tillhör. 7.1 Utförda undersökningar och provtagningar Tabell 4. Utförda undersökningar och provtagningar sondering/provtagning antal typ/anmärkning Tung slagsondering 16 Trycksondering 16 Skruvprovtagning 7 Grundvattenrör 4 Radonmätning med Markus 10 2 Se kap 8 Radonmätning med gammaspektrometer 14 Se kap 8 L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR Viared Sydvästra.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Undersökningsperiod WSP Samhällsbyggnad Jönköping, har utfört de redovisade geotekniska undersökningarna och radonmätningarna under augusti och september Fältingenjörer Fältgeotekniker från WSP Jönköping var Torbjörn Eklund och Håkan Eklund. 7.4 Kalibrering och certifiering Utrustning WSP Jönköping Borrvagn Borrvagn typ/anmärkning GM 100 med digital registrering Geotech 604D med digital registerring 6 (9)

16 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: David Jersenius DEL AV VIARED 5:1, VIARED SYD- VÄSTRA, BORÅS MUR Status: Fastställd 7.5 Provhantering Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:96 geoteknisk fälthandbok. 8 Radonmätningar L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR Viared Sydvästra.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Utförda undersökningar Inom detaljplanområdet har radonmätningar utförts i områdena 1 och 3. Fältundersökning m a p markradon utfördes samtidigt som de övriga geotekniska undersökningarna och omfattar mätning av radongashalten i jordluften i område 1 samt gammaspektrometermätning på berg i område 3. Inga mätningar har utförts i område 2 då det ej går att mäta radongashalt i organisk jord. Mätning av radonhalten i jordluft har utförts enligt standardförfarande med en emanometer av typen Marcus 10. Förfarandet innebär att jordluft pumpas in i instrumentet via en sond, nedslagen på 0,7 m djup under befintlig markyta. Totalt gjordes radonmätningar i 2 punkter i naturligt avsatt jord inom område 1. Se ritning 101G1121 för mätlägen. Gammaspektrometermätning utfördes på berg i 14 punkter inom område 3 med ett instrument av typen RS-230. Den totala strålningen samt bidraget från de tre naturligt förekommande nukliderna thorium-232, kalium-40 och radium-226 erhålls vid mätning. För mätpunkternas läge, R1-R14, se ritning 101G1121. Vid tidpunkten för radonmätningarna var temperaturen grader, vindstilla och med strålande sol. 8.2 Mätresultat Radonhalt i jordluft Uppmätta värden för radonhalt i jordluft enligt nedan: Mätpunkt kbq/m 3 Djup, m u my Jordart Anmärkning W3 72 0,7 Si Sa - W ,7 Si Sa - Gammaspektrometermätning Uppmätta värden med gammaspektrometer på berg enligt nedan: 7 (9)

17 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: David Jersenius DEL AV VIARED 5:1, VIARED SYD- VÄSTRA, BORÅS MUR Status: Fastställd Mätpunkt K (%) Th (ppm) U (ppm) Ra-226 (Bq/kg) Gammastrålning (µsv/h) Jordart R1 1,7 4,5 3,1 38,3 0,063 Berg i dagen R2 1,8 4 2,9 35,8 0,061 Berg i dagen R3 1,9 6,4 2,3 28,4 0,067 Berg i dagen R4 2,1 6,9 3,6 44,4 0,080 Berg i dagen R5 2,4 3,4 1,2 14,8 0,057 Berg i dagen R6 2,5 4,9 2,6 32,1 0,073 Berg i dagen R7 2,7 7,9 2,5 30,9 0,084 Berg i dagen R8 2,2 8,9 4 49,4 0,091 Berg i dagen R9 2,1 5,7 1,9 23,5 0,065 Berg i dagen R10 2,4 7,2 2,2 27,2 0,076 Berg i dagen R11 1,9 5,7 3,2 39,5 0,069 Berg i dagen R12 1,6 5,5 2,9 35,8 0,062 Berg i dagen R13 2,1 6 3,4 42 0,076 Berg i dagen R14 3,8 9,3 2,8 34,6 0,109 Berg i dagen L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR Viared Sydvästra.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Hydrologiska mätningar Mätningar i grundvattenrören installerade inom detaljplaneområde visar resultat enligt följande: Undersökningspunkt Datum för mätning Uppmätt vatten yta, m under markytan Uppmätt vattennivå W ,5 +170,7 2 W ,9 +171,7 1 W ,2 +182,4 2 W Inget vatten påträffades 1,7 m u my Inget vatten påträffades på nivån +176,8 10 Geotekniska laboratorieundersökningar Resultatet av utförda laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 1. Område 1 8 (9)

18 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: David Jersenius DEL AV VIARED 5:1, VIARED SYD- VÄSTRA, BORÅS MUR Status: Fastställd 10.1 Utförda undersökningar Metod antal typ/anmärkning Jordartsbestämning 12 Material och tjälfarlighetsklass 9 Siktning 4 Humifieringsgrad Laboratorieingenjörer Laboratorieundersökningen utförde av Karina Stjärne på WSP:s geotekniska laboratorium i Göteborg Provförvaring Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas i 6 månader efter utförd laboratorieundersökning. 11 Miljötekniska undersökningar Radonmätningar har utförts, se kap 8. Inga övriga miljötekniska undersökningar har utförts. L:\5320\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR Viared Sydvästra.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (9)

19 Bilaga 1, WSP arbnr: Sid 1 (11) Samhällsbyggnad Borrhål W1 Siktanalys Projekt Viared Sydvästra Box Djup 0,4-1,2 m Göteborg Jordart sa Si Arbetsnummer Besök: Ullevigatan Finjordshalt % 67 Fältundersökning Tfn: /-7236 / -7275/ Tjälfarlighetsgrupp 4 Labundersökning Fax: Materialtyp 5A Granskning KS Graderingstal d 60 / d Finjord Grovjord Sten / bl Ler Silt Sand Grus Sten Kornstorlek d, mm 100 0,002 0,0063 0,02 0,063 0,2 0,63 2 6, Halt av korn < d, Viktprocent Fri maskvidd, mm 0,063 0,125 0,25 0, , ,5 63

20 Samhällsbyggnad Borrhål W3 Siktanalys Projekt Viared Sydvästra Box Djup 0,2-1,0 m Göteborg Jordart si Sa Arbetsnummer Besök: Ullevigatan Finjordshalt % 35 Fältundersökning Tfn: /-7236 / -7275/ Tjälfarlighetsgrupp 3 Labundersökning Fax: Materialtyp 4A Granskning KS Graderingstal d 60 / d Finjord Grovjord Sten / bl Ler Silt Sand Grus Sten Kornstorlek d, mm 100 0,002 0,0063 0,02 0,063 0,2 0,63 2 6, Halt av korn < d, Viktprocent Fri maskvidd, mm 0,063 0,125 0,25 0, , ,5 63

21 Samhällsbyggnad Borrhål W5 Siktanalys Projekt Viared Sydvästra Box Djup 0,1-1,2 m Göteborg Jordart si Sa Arbetsnummer Besök: Ullevigatan Finjordshalt % 30 Fältundersökning Tfn: /-7236 / -7275/ Tjälfarlighetsgrupp 2 Labundersökning Fax: Materialtyp 3B Granskning KS Graderingstal d 60 / d Finjord Grovjord Sten / bl Ler Silt Sand Grus Sten Kornstorlek d, mm 100 0,002 0,0063 0,02 0,063 0,2 0,63 2 6, Halt av korn < d, Viktprocent Fri maskvidd, mm 0,063 0,125 0,25 0, , ,5 63

22 Samhällsbyggnad Borrhål W13 Siktanalys Projekt Viared Sydvästra Box Djup 0,05-1,0 m Göteborg Jordart si Sa Arbetsnummer Besök: Ullevigatan Finjordshalt % 28 Fältundersökning Tfn: /-7236 / -7275/ Tjälfarlighetsgrupp 2 Labundersökning Fax: Materialtyp 3B Granskning KS Graderingstal d 60 / d Finjord Grovjord Sten / bl Ler Silt Sand Grus Sten Kornstorlek d, mm 100 0,002 0,0063 0,02 0,063 0,2 0,63 2 6, Halt av korn < d, Viktprocent Fri maskvidd, mm 0,063 0,125 0,25 0, , ,5 63

23 Sammanställning av Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Box Projekt Viared Sydvästra Göteborg Besök: Ullevigatan Växel: Direkt: / -7275/ Beställare WSP Jönköping Fax: Uppdragsnummer Borrhål Fältundersökning Ankomst sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.- Provtagningsmetod W PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning KS Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup 2) 3) 5) 5) 5) w N S t fu r typ 6) klass 6) Anm. m Jordartsbeskrivning 1) (t/m 3) (%) (%) (-) (kpa) (kpa) w L 4) 0,0 0,4 0,4 1,2 grå rostfläckig sandig SILT 1,2 grå siltig SAND, siltkörtlar 3B 2 1,4 1,4 grå SILT, sandskikt och -körtlar 5A 4 1,7 1,7 grå siltig SANDMORÄN, siltkörtlar, enstaka gruskorn 3B 2 2,0 1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO :2002 & SS-EN- ISO :2004 samt BFR T21:1982 2) Skrymdensitet enligt SS , utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS , utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS , utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS , utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 L:\5250\WSP Jönköping\Viared Sydvästra \

24 Sammanställning av Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Box Projekt Viared Sydvästra Göteborg Besök: Ullevigatan Växel: Direkt: / -7275/ Beställare WSP Jönköping Fax: Uppdragsnummer Borrhål Fältundersökning Ankomst sitet kvot gräns fierings (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.- Provtagningsmetod W PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning KS Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Skjuvhållfasthet Djup r 2) 3) 5) 5) w N grad t fu t r typ 6) klass 6) Anm. m Jordartsbeskrivning 1) (t/m 3) (%) (%) (-) (kpa) (kpa) 0,0 mörkbrun sandig högförmultnad TORV H8 0,6 0,6 grå siltig SANDMORÄN, siltkörtlar, enstaka gruskorn 3B 2 1,2 w L 4) 1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO :2002 & SS-EN- ISO :2004 samt BFR T21:1982 2) Skrymdensitet enligt SS , utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS , utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS , utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS , utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 L:\5250\WSP Jönköping\Viared Sydvästra \

25 Sammanställning av Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Box Projekt Viared Sydvästra Göteborg Besök: Ullevigatan Växel: Direkt: / -7275/ Beställare WSP Jönköping Fax: Uppdragsnummer Borrhål Fältundersökning Ankomst sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.- Provtagningsmetod W PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning KS Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup r 2) 3) 5) 5) 5) w N S t t fu t r typ 6) klass 6) Anm. m Jordartsbeskrivning 1) (t/m 3) (%) (%) (-) (kpa) (kpa) 0,0 0,2 0,2 1,0 inget prov brun siltig SAND 1,0 brun siltig SAND, enstaka gruskorn 3B 2 1,5 w L 4) 1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO :2002 & SS-EN- ISO :2004 samt BFR T21:1982 2) Skrymdensitet enligt SS , utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS , utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS , utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS , utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 L:\5250\WSP Jönköping\Viared Sydvästra \

26 Sammanställning av Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Box Projekt Viared Sydvästra Göteborg Besök: Ullevigatan Växel: Direkt: / -7275/ Beställare WSP Jönköping Fax: Uppdragsnummer Borrhål Fältundersökning TE Ankomst torrt sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.- Provtagningsmetod W PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning KS Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup 2) 3) 5) 5) 5) w N S t fu r typ 6) klass 6) Anm. m Jordartsbeskrivning 1) (t/m 3) (%) (%) (-) (kpa) (kpa) 0,0 0,1 0,1 1,2 MULLJORD (enl.fälttekn.) brun siltig SAND w L 4) 1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO :2002 & SS-EN- ISO :2004 samt BFR T21:1982 2) Skrymdensitet enligt SS , utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS , utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS , utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS , utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 L:\5250\WSP Jönköping\Viared Sydvästra \

27 Sammanställning av Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Box Projekt Viared Sydvästra Göteborg Besök: Ullevigatan Växel: Direkt: / -7275/ Beställare WSP Jönköping Fax: Uppdragsnummer Borrhål Fältundersökning TE Ankomst 0,7 m u my sitet kvot gräns fierings (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.- Provtagningsmetod W PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning KS Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Skjuvhållfasthet Djup r 2) 3) 5) 5) w N grad t fu t r typ 6) klass 6) Anm. m Jordartsbeskrivning 1) (t/m 3) (%) (%) (-) (kpa) (kpa) 0,0 mörkbrun högförmultnad TORV H9 1,1 1,1 grå sandig SILT, sandskikt 5A 4 2,0 2,0 grå ngt grusig siltig SANDMORÄN, siltkörtlar 3B 2 3,6 w L 4) 1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO :2002 & SS-EN- ISO :2004 samt BFR T21:1982 2) Skrymdensitet enligt SS , utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS , utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS , utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS , utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 L:\5250\WSP Jönköping\Viared Sydvästra \

28 Sammanställning av Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Box Projekt Viared Sydvästra Göteborg Besök: Ullevigatan Växel: Direkt: / -7275/ Beställare WSP Jönköping Fax: Uppdragsnummer Borrhål Fältundersökning Ankomst sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.- Provtagningsmetod W PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning KS Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup 2) 3) 5) 5) 5) w N S t fu r typ 6) klass 6) Anm. m Jordartsbeskrivning 1) (t/m 3) (%) (%) (-) (kpa) (kpa) 0,0 0,05 0,05 1,0 inget prov brun siltig SAND brun rostfläckig ngt grusig siltig SANDMORÄN, 1,0 3B 2 siltkörtlar 1,6 w L 4) 1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO :2002 & SS-EN- ISO :2004 samt BFR T21:1982 2) Skrymdensitet enligt SS , utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS , utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS , utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS , utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 L:\5250\WSP Jönköping\Viared Sydvästra \

29 Sammanställning av Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Box Projekt Viared Sydvästra Göteborg Besök: Ullevigatan Växel: Direkt: / -7275/ Beställare WSP Jönköping Fax: Uppdragsnummer Borrhål Fältundersökning TE Ankomst 0,6 m u my sitet kvot gräns fierings (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.- Provtagningsmetod W PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning KS Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Skjuvhållfasthet Djup 2) 3) 5) 5) w N grad fu r typ 6) klass 6) Anm. m Jordartsbeskrivning 1) (t/m 3) (%) (%) (-) (kpa) (kpa) 0,0 mörkbrun MELLANTORV H6 2,0 2,0 grå sandig SILT, växtdelar 5A 4 2,8 w L 4) 1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO :2002 & SS-EN- ISO :2004 samt BFR T21:1982 2) Skrymdensitet enligt SS , utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS , utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS , utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS , utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 L:\5250\WSP Jönköping\Viared Sydvästra \

30

31

32

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Geo Granskningshandling 2014-10-31 Detaljplan för Nyborgsvägen Stenungsunds kommun Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) GRANSKNINGSHANDLING 2014-10-31 Datum: 2014-10-31 Uppdrag EQC:

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området.

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Uppdrags nr. 10130486 MARIESTAD KOMMUN SJÖSTADEN ETAPP 1 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Örebro 2010-01-21 Rev

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21 Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21 Upprättad av: Jenny Arvidsson Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2. Översiktlig geoteknisk undersökning. 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon

UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2. Översiktlig geoteknisk undersökning. 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon Handläggare: Torbjörn Karlefors Status: UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2 KUND Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE. Översiktlig geoteknisk utredning 2013-12-12. Upprättad av: Petter Liljegren

KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE. Översiktlig geoteknisk utredning 2013-12-12. Upprättad av: Petter Liljegren KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE 2013-12-12 Upprättad av: Petter Liljegren Granskad av: Martin Holmberg Kund Östra Sjögatan 18 391 26 Kalmar Kundombud: Peder Hägg Konsult WSP Sverige AB Södra

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Uppdragsnr: DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) Geoteknisk undersökning för ny VA-ledning och väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2012-01-20 Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Borås Stad 2013-12-20 Upprättad av: Anita Turesson Granskad av: Sara Jorild Uppdragsnr: 10188719 Uppdragsnr: 10188719 Daterad: 2013-12-20 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Beställare: Falkenbergs kommun Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13 Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla Kund Länsförsäkringar i Göteborg och

Läs mer

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN RAPPORT SBK VÄRMLAND AB Kil, Södra Hannäs 1:46 UPPDRAGSNUMMER 2335882000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN 2015-06-17 SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK EVA-LENA ERIKSSON repo002.docx

Läs mer

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD Geoteknisk undersökning Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 INFÖR DETALJPLAN GREBBESTAD 2:291 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun Datum: 2016-03-04 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1056 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun.

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK Kv. Städet 2 Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i. 2015-07-29 Upprättad av: Lars O Johansson RAPPORT Geoteknisk undersökning inom kv. Städet

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Upprättad av: Anita Turesson / Sara Joirld Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdrags nr: 10190149 MARKTEKNISK

Läs mer

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14 PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset 2011-10-14 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10150734 Daterad: 2011-10-14 Handläggare: Sven Devert Detaljplan,

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2011-10-17

FILIPSTADS KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2011-10-17 FILIPSTADS KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 FILIPSTADS

Läs mer

Sammanfattning Geoteknisk utredning

Sammanfattning Geoteknisk utredning Sammanfattning Geoteknisk utredning Datum 2014-10-21 Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö Uppdrag Beställare Från Till PM nummer Skogshyddan, geoteknisk undersökning Borås Stad Anna Falk Erika

Läs mer

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun MUR Markteknisk Undersökningsrapport - Geoteknik Klippans Kommun Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Del av Klippan 3:8 Malmö 2013-01-11 Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Markteknisk Undersökningsrapport

Läs mer

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U2783 Markteknisk undersökningsrapport Almarevägen, Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U2783 Sida 2 (6) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn Almarevägen Järfälla kommun

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS. Geoteknisk utredning

TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS. Geoteknisk utredning TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och grundläggningsförutsättningar för planerade enbostadshus Projekteringsunderlag Göteborg 2008-07-04 Ärende nr. 08-069 Handläggare

Läs mer

Trumtorp. Eskilstuna kommun. PM Geoteknik. Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-10-09

Trumtorp. Eskilstuna kommun. PM Geoteknik. Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-10-09 Trumtorp Eskilstuna kommun PM Geoteknik Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-10-09 Trumtorp, Eskilstuna kommun PM Geoteknik Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-10-09 Beställare: Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplanen för del av Mörrum 73:1 & 73:4 m. fl.

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplanen för del av Mörrum 73:1 & 73:4 m. fl. KARLSHAMNS KOMMUN Detaljplanen för del av Mörrum 73:1 & 73:4 m. fl. Markteknisk undersökningsrapport 2015-09-30 Uppdragsnummer: 10216922 Upprättad av: Lars Marboe Granskad av: Evelina Nilsson Uppdragsnr:

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik (PMGeo)

Teknisk PM Geoteknik (PMGeo) Götene kommun Företagsetablering Detaljplan Objektnummer 34070024 Teknisk PM Geoteknik (PMGeo) INNEHÅLL 1. Allmänt 2 2. Uppdragsbeskrivning 2 3. Utförda undersökningar 2 4. Utsättning och inmätning 2 5.

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr 230618 Sidan 1 av 7 FORTIFIKATIONSVERKET / TULLVERKET NY TULLSTATION TÖCKSFORS, ÅRJÄNG Ny Tullstation GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK Author Date Marcus Hardt 2015-04-01 Phone Project ID +46 10 505 46 62 705712 marcus.hardt@afconsult.com Client Örebro Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING. Småhusbebyggelse Tavleliden etapp 3 Umeå kommun PM Geoteknik 2010-04-23

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING. Småhusbebyggelse Tavleliden etapp 3 Umeå kommun PM Geoteknik 2010-04-23 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Småhusbebyggelse Tavleliden etapp 3 Umeå kommun 2010-04-23 Upprättad av: Arvid Lejon Granskad av: Torbjörn Karlefors Godkänd av: Lars-Göran Brink ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK PM-GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder UPPDRAGSNUMMER 2335890 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MED AVSEEDNDE PÅ GRUNDLÄGGNING - PROJEKTERINGSUNDERLAG 2015-08-10 KARLSTAD

Läs mer

Uppdrag nr. 54125. PM Geoteknik. Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54125. PM Geoteknik. Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola. www.bjerking.se PM Geoteknik Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola www.bjerking.se Sida 2 (5) PM Geoteknik Uppdragsnamn Til, Sigtuna Sigtuna kommun Nytt område för bostäder mm Sigtuna Kommun Thomas

Läs mer

PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-163 Datum: 2012-09-27

PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-163 Datum: 2012-09-27 PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-163 Datum: 2012-09-27 INFÖR NY DETALJPLAN HEDVIGSBORG 1:2 BORÅS STAD Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Jörgen Jonasson Tel 031-723

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Datum Uppdragsnummer 2011-06-17 10 459 HALLSBERGS KOMMUN KOMMUNKANSLIET HALLSBERG RALA 1:19 o 13:2 M.FL. RALA INDUSTRIOMRÅDE ETAPP 3 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING HALLSBERG RALA 1:19 OCH 13:2 M.FL.

Läs mer

HÄLLBACKEN ETAPP 4. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:276. Framställd för: Luleå kommun RAPPORT. Uppdragsnummer: 1524074

HÄLLBACKEN ETAPP 4. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:276. Framställd för: Luleå kommun RAPPORT. Uppdragsnummer: 1524074 HÄLLBACKEN ETAPP 4 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:276 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 1524074 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation PM Geoteknik PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad 2010-05-28, reviderad 2010-05-31 Upprättad av: Mats Tidlund PM Geoteknik Kund Kungsängen Golf

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10171536 MARIESTADS KOMMUN TJÖRNUDDEN, BROMMÖSUND DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Örebro 2013-01-11 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson Uppdr. nr. 10171536

Läs mer

Kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Geoteknisk undersökning PM Geoteknik

Kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Mölndals Kvarnby Kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Göteborg 2012-12-15, Rev. 2013-01-25 SWECO Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305

Läs mer

Kilströmskajen, Karlskrona kommun. Nya flerbostadshus Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt utlåtande 2015-01-03

Kilströmskajen, Karlskrona kommun. Nya flerbostadshus Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt utlåtande 2015-01-03 Geotekniskt utlåtande 2015-01-03 Upprättad av: Martin Holmberg Granskad av: Göran Sätterström Uppdragsnummer: 10208095 KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA KOMMUN Geotekniskt utlåtande Kund Karlskrona kommun Ola

Läs mer

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ JÄRFÄLLA, VIKSJÖ Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 2012-05-28, rev 2012-12-22 PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars Henricsson/Mattias Hammarstedt

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Örebro 2012-11-19 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn;

Läs mer

BORÅS STAD. Detaljplan för del av Brämhult 4:2 m.fl. PM GEOTEKNIK 2015-01-20

BORÅS STAD. Detaljplan för del av Brämhult 4:2 m.fl. PM GEOTEKNIK 2015-01-20 BORÅS STAD Detaljplan för del av Brämhult 4:2 m.fl. PM GEOTEKNIK 2015-01-20 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, SE-412 63 Göteborg, Registered office: Stockholm, Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com,

Läs mer

PM GEOTEKNIK 512-158. Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK 512-158. Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK 512-158 Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande SGF-blad Ritning G:1-G:3 Radonresultat Provtabell Skövde den 26 januari 2012 BGAB, Bygg-och Geokonsult

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) BORÅS ÅKERMYNTAN 5 FASTIGHETS AB Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Detaljplan Åkermyntan 5 m.fl., Borås 2016-07-13, REVIDERAD 2017-11-17 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Detaljplan Åkermyntan

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN. Väsjön Mellersta. Stockholm 2014-11-28

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN. Väsjön Mellersta. Stockholm 2014-11-28 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN Stockholm 2014-11-28 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 2014-11-28 Uppdragsnummer 1320007317 Utgåva/Status Projekteringsunderlag Mats Oscarsson Stina

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-103 Datum: 2012-07-05

PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-103 Datum: 2012-07-05 PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-103 Datum: 2012-07-05 INFÖR DETALJPLAN GREBBESTAD 2:291 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Thomas Östergren Tel 031-723

Läs mer

Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN. Kv. Nygård, Leksand Översiktlig geoteknisk undersökning. Teknisk PM Geoteknik.

Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN. Kv. Nygård, Leksand Översiktlig geoteknisk undersökning. Teknisk PM Geoteknik. Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Falun 2016-05-03 LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Datum 2016-05-03 Uppdragsnummer 1320019907 Utgåva/Status - Pär

Läs mer

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun Geoteknisk undersökning. PM Handläggare: Mats Granström WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-66 35 50 Fax: 026-66 35 60 WSP Sverige

Läs mer

STRAND 3:4, HUDIKSVALL

STRAND 3:4, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning STRAND 3:4, HUDIKSVALL 2013-05-14 Uppdrag: 248291 - Stand 3:4, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel.

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel. Uppdragsnr: 10194635 1 (6) Handläggare Uppdragsansvarig Datum Er referens David Stenman Magnus Larsson 2014-03-05 Kenneth Larsson Tel +46 010 722 51 64 david.stenman@wspgroup.se PM Geoteknik Kanalgården,

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:433 m fl Bostäder på Bocköhalvön Härryda kommun Reviderad

Markteknisk undersökningsrapport geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:433 m fl Bostäder på Bocköhalvön Härryda kommun Reviderad Markteknisk undersökningsrapport geoteknik (MUR) på Bocköhalvön Härryda kommun 2014-01-30 Reviderad 2015-12-18 Upprättad av: Anita Turesson Uppdragsnummer: 10190149 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

Läs mer

B-PM-MARKRADON Tingstorget, Alby 2015-04-29. Upprättad av: Sofie Eskilander Granskad av: Romina Fuentes Godkänd av: Shabnam Tavakoli

B-PM-MARKRADON Tingstorget, Alby 2015-04-29. Upprättad av: Sofie Eskilander Granskad av: Romina Fuentes Godkänd av: Shabnam Tavakoli B-PM-MARKRADON 2015-04-29 Upprättad av: Sofie Eskilander Granskad av: Romina Fuentes Godkänd av: Shabnam Tavakoli B-PM-MARKRADON KUND Titania Bygg och VVS AB KONSULT WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag i 2012-11-15 1 017 Upprättad av: Kund Standtec Ringblomsvägen 2523 33 Ulricehamn Lennart Standoft Tfn: 0321 137 88 Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN, RÅGÅNGEN

BOTKYRKA KOMMUN, RÅGÅNGEN MAJ 2013 BOTKYRKA KOMMUN, RÅGÅNGEN ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK UTREDNING AV LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN PROJEKTERINGSUNDERLAG

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3, Kund Gällivare kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Del av Snöstorp 19:79 och 19:80 samt hela 19:82, Halmstad Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan 2013-03-01

Geotekniskt PM 1. Del av Snöstorp 19:79 och 19:80 samt hela 19:82, Halmstad Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan 2013-03-01 Geotekniskt PM 1 hela 19:82, Halmstad Kommun 2013-03-01 Upprättad av: Fredrik Stenfeldt Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 för detaljplan hela 19:82, Halmstad Kommun

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik MUNKEDALS KOMMUN Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm Göteborg 2012-02-10 Munkedals Kommun Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik Datum 2012-02-10 Uppdragsnummer

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 Svenska Kraftnät PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 2(7) Organisation Uppdrag Markundersökning och massbalans, del av Misterhult

Läs mer

RAPPORT, Markradon. Radonmätningar i Klippans kommun Områden 1-4 2009-11-27

RAPPORT, Markradon. Radonmätningar i Klippans kommun Områden 1-4 2009-11-27 RAPPORT, Markradon Radonmätningar i Klippans kommun Områden 1-4 2009-11-27 Upprättad av: Dennis Overgaard Granskad av: Fredrik Griwell Godkänd av: Anna Falk Uppdragsnr: 10128982 Daterad: 2009-11-27 Reviderad:

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun.

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Grap Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-11-04 Åsa Bergh Uppdragsnr SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Lars Nilsson

Läs mer

Geoteknisk besiktning 1 Rossö 1:69, 3:15 m fl, Rossö, Strömstad kommun. Geoteknisk besiktning som underlag för detaljplan 2007-11-26 10076309

Geoteknisk besiktning 1 Rossö 1:69, 3:15 m fl, Rossö, Strömstad kommun. Geoteknisk besiktning som underlag för detaljplan 2007-11-26 10076309 Geoteknisk besiktning 1 Rossö 1:69, 3:15 m fl, Rossö, Strömstad kommun Geoteknisk besiktning som underlag för detaljplan 2007-11-26 10076309 Upprättad av: Sven-Åke Öhman Granskad av: Ulf Possfelt Godkänd

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar NORDMALINGSHUS AB 2016-05-02 Upprättad av: Imran Zafar Granskad av: Lars Berge/ Joakim Alström MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) KUND Roger Berggren 914 32 Nordmaling KONSULT WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 2 1.1 Syfte och begränsningar 2 2 Underlag för undersökningen 2 3 Befintliga förhållanden 2 4 Utförda undersökningar 2 5 Geotekniska och geohydrologiska

Läs mer

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA PM Geoteknik 2011-12-19 Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall Fisksätra, Nacka kommun/nacka pir PM Geoteknik 2011-12-19 Kund Nacka

Läs mer

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Nytt bostadsområde i Brattås Halden, Norge Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg Uppdrag nr. Handläggare Granskad av 2014-03-21 14.216 Mikael Bjurmalm

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

PM GEOTEKNIK. DP Sörberge och Timrå. Timrå kommun Uppdragsnummer: Sundsvall WSP Sverige AB. Upprättad av: Maykel Birhane

PM GEOTEKNIK. DP Sörberge och Timrå. Timrå kommun Uppdragsnummer: Sundsvall WSP Sverige AB. Upprättad av: Maykel Birhane PM GEOTEKNIK \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\mur&pm\leverans\pm Geoteknik.docx Timrå kommun Uppdragsnummer: 10236906 Sundsvall 2016-10-20 WSP Sverige AB Upprättad av: Granskad

Läs mer

Detaljplan för fjärrkyleanläggning, Mölndals kommun

Detaljplan för fjärrkyleanläggning, Mölndals kommun JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI Detaljplan för fjärrkyleanläggning, Mölndals kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se JULI 2015

Läs mer

Kv. Nithammaren 8. Munktellstaden. Eskilstuna kommun. Håkan Bohm Granskare

Kv. Nithammaren 8. Munktellstaden. Eskilstuna kommun. Håkan Bohm Granskare Eskilstuna kommun Munktellstaden Eskilstuna kommun Teknisk PM Geoteknik PLANERINGSUNDERLAG Geoteknik 004-M Tekniskt PM Geoteknik Utgåva 2, 2014-04-24 Uppdragsnummer: 10014644 Stockholm, 2014-12-12 Grontmij

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN POTTHOLMEN Detaljplan för Pottholmen 1 m. fl., etapp 1 GEOTEKNISK UTREDNING 2014-10-17

KARLSKRONA KOMMUN POTTHOLMEN Detaljplan för Pottholmen 1 m. fl., etapp 1 GEOTEKNISK UTREDNING 2014-10-17 KARLSKRONA KOMMUN POTTHOLMEN Detaljplan för Pottholmen 1 m. fl., etapp 1 GEOTEKNISK UTREDNING 2014-10-17 Upprättad av: Evelina Nilsson Granskad av: Göran Sätterström Uppdragsnummer: 10201695 Uppdragsnr:

Läs mer

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik Objektnr: 114978 Tekniskt PM, Geoteknik Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Områdesbeskrivning... 3 2 Utförda undersökningar... 3 3 Bedömning av geotekniska förhållanden... 4 3.1 Topografi...

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM: Utrednings PM/Geoteknik Beställare Håbo kommun GRANSKNINGSHANDLING www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel 010-211 50 00 Fax 010-211

Läs mer

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR RGS:14-017_G038_MUR 2014-09-01 Uppdrag: 253423 Kågeröd, Nya GC-portar Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik

Läs mer

Omholmens reningsverk

Omholmens reningsverk Sotenäs kommun Göteborg 2010-03-25 Datum 2010-03-25 Uppdragsnummer 61461038379 Tomas Trapp Tomas Trapp Jimmy Aradi Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Nya Hemlingby bosta der, etapp 1

Nya Hemlingby bosta der, etapp 1 Nya Hemlingby bosta der, etapp 1 Samha llsbyggnad, Ga vle kommun 2015-12-18 Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskad av: David Harrysson Nya Hemlingby bostäder, etapp 1 Kund Gävle kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

Kvalitena AB Kvarteret Järnet 6, Tyresö Markradonundersökning

Kvalitena AB Kvarteret Järnet 6, Tyresö Markradonundersökning Kvalitena AB Kvarteret Järnet 6, Tyresö Markradonundersökning 2011-05-05 Kund Kvalitena AB c/o Broville AB Fredrik Brodin Lillkalmarvägen 27, 2 tr 182 65 DJURSHOLM Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO Geoteknisk undersökning för nya villor och gruppboende inom fastigheterna Lugnet 26-27 & Hallunda 4:34, 2014-08-25 Upprättad av: Christopher Roxström

Läs mer

GeoExperten i Skåne AB GEOTEKNISK KONSULT. 224 78 Lund Nybyggnad av flerfamiljshus. geoexperten@gmail.com Projekteringsanvisningar arb nr 138-15

GeoExperten i Skåne AB GEOTEKNISK KONSULT. 224 78 Lund Nybyggnad av flerfamiljshus. geoexperten@gmail.com Projekteringsanvisningar arb nr 138-15 2015-09-03 1(7), Burlövs kommun Nybyggnad av flerfamiljshus Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Projekteringsanvisningar Uppdragsgivare: Burlövsbostäder Foto vid parkering i västra delen (mot borrhål

Läs mer