Kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Geoteknisk undersökning PM Geoteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Geoteknisk undersökning PM Geoteknik"

Transkript

1 Mölndals Kvarnby Kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Göteborg , Rev SWECO Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, Uppdragsnummer Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

2 INNEHÅLL 1 Uppdrag Tidigare utförda undersökningar och utredningar Geoteknisk översikt Geotekniska förhållanden, Ståloppet Geotekniska förhållanden, Grevedämmet Allmänt Befintliga konstruktioner Befintliga stödkonstruktioner och erosionsskydd Ståloppet Uppströms Grevedämmet Nedströms Grevedämmet Rekommenderade åtgärder Slutsats och rekommendationer Ståloppet Uppströms Grevedämmet - Ledning Stensjö dämme Nedströms Grevedämmet Norra & södra grenen BILAGOR Sammanställningsritning Översikt Ståloppet Sammanställningsritning Översikt Grevedämmet Sammanställningsritning Ståloppet, del 1 Sammanställningsritning Ståloppet, del 2 Sammanställningsritning Ståloppet, del 3 Sammanställningsritning Ståloppet, del 4 Sammanställningsritning Utlopp Stensjön Sammanställningsritning Grevedämmet, del 1 Sammanställningsritning Grevedämmet, del 2 Broritning Bro vid John Halls Väg (Gunnebobron) Broritning Bro uppströms Stensjö dämme (Dämmespången) Broritning Järnvägsbro vid Grevedämmet (Jvg bro 2) Laboratorieundersökningar RITNINGAR G G G G G G6 Borrplan Borrpunkter Borrplan Borrpunkter Borrpunkter Borrpunkter skala 1:500 (A3) skala 1:100 (A3) skala 1:500 (A3) skala 1:100 (A3) skala 1:500 (A3) skala 1:100 (A3) Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

3 Kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen 1 Uppdrag På uppdrag av Mölndals Kvarnby har SWECO utfört en geoteknisk undersökning vid Stensjö dämme, Mölndals kommun. Detta baseras på en tidigare geoteknisk undersökning utförd av SWECO (Stensjö dämme, Mölndals Kvarnby. Geoteknisk undersökning., daterad med revidering ). I detta PM Geoteknik är uppdraget utökat för att täcka in hela sträckan som berörs av planerad muddring mellan Ståloppet (mellan Rådasjön och Stensjön) och Kvarnbyfallen. Längs aktuell sträckning av Mölndalsån finns ett antal befintliga broar som beskrivs i separat bro PM. 3 st broar (Gunnebobron, Dämmesspången och Jvg bro 2) kommer dock påverkas av planerad muddring och dessa beskrivs närmre i kapital 4. För beskrivning av projektet i sin helhet, se Tekniska beskrivningen (uppdragsnummer ). Undersökta områden (vid Ståloppet samt vid Stensjö dämme och Grevedämmet) framgår av nedanstående översiktskartor (Figur 1). Undersökt område Ståloppet Undersökt område Stensjö dämme och Grevedämmet Figur 1 Översiktskarta, Ståloppet och Grevedämmet, Mölndals kommun. Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

4 Förbindelsen mellan Rådasjön och Stensjön och grenarna (södra och norra) ut från Grevedämmet kan ses i figur 2 & 3 nedan. Figur 2 Ståloppet, förbindelsen mellan Rådasjön och Stensjön. Figur 3 Nedströms Stensjöns utlopp och grenarna ut från Grevedämmet. Syftet med denna geotekniska undersökning har varit att klarlägga och beskriva jord- och bergförhållanden; vid Ståloppet (mellan Rådasjön och Stensjön) i samband med planerad breddning och/eller fördjupning av vattendraget från Stensjö dämme till Grevedämmet i samband med planerad förläggning av en markförlagd ledning längs Mölndalsån, se Bilaga 2 Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

5 Nedströms Grevedämmet i samband med planerad fördjupning och rensning av ån och kanalerna. Syftet har även varit att bedöma eventuella erforderliga erosionsskydd längs med sträckor med breddning och/eller fördjupning av vattendraget. 2 Tidigare utförda undersökningar och utredningar Ett antal tidigare utförda undersökningar och utredningar har tillsammans med kompletterande utförda geotekniska undersökningar utgjort underlag för denna utredning. Följande undersökningar och utredningar har beaktats och legat till grund för utvärderingar av de geotekniska förhållandena i området: Stensjö dämme, Mölndals Kvarnby.. SWECO Infrastructure AB, uppdragsnummer daterad med revidering John Halls väg, Väg O 104 U, Ny bro vid Ståloppet, Mölndals kommun, Tekniskt PM, Geoteknik för arbetsplan J&W projektnummer daterad Gunnebo bro, Analys av markprover vid planerad bro på John Halls väg VBB Viak, projektnummer daterad Pixbovägen, väg 533, delen Stensjögatan-Gunnebodal, Arbetsplan. Göteborgs förorter, ref. nummer daterad Utförda geotekniska undersökningar utförda av SWECO år 2011 redovisas även i detta PM i plan och som separata borrhål på ritningarna G1 till G6 (koordinatsystem: SWEREF , höjdsystem: RH2000). Laboratorieundersökningar redovisas i bilaga Geoteknisk översikt 3.1 Geotekniska förhållanden, Ståloppet Det undersökta området är beläget vid ingången till Ståloppet, mellan Rådasjön och Stensjön. Vid den norra delen av Ståloppet återfinns en bro (Ståloppsspången) som förbinder gångvägar på västra och östra landsidan. Geotekniska fältundersökningar utfördes av SWECO under 2011 vid Ståloppets inlopp, ca 30 m på ömse sidor om gångbron, enligt planritning G1. Undantaget är på den nordöstra sidan om bron, där det inte var möjligt för en borrbandvagn att ta sig fram på grund av en stor bergshöjd. Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

6 Figur 4 Ståloppsspången vid norra delen av Ståloppet. Fotoriktning norrut. Marken närmast Ståloppet är huvudsakligen flackt. Längre från vattnet höjer sig generellt marken med berg i dagen eller tunna jordlager på berg. Speciellt höjer sig marknivån kraftigt nordöst om vägbron vid John Halls väg (Gunnebobron) och nordöst om gångbron vid Ståloppets inlopp (Ståloppsspången), se Figur 5. 5a) Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

7 5b) Figur 5 a) Bergshöjden nordöst om gångbron vid Ståloppets inlopp. Fotoriktning österut. b) Bergshöjden nordöst om vägbron vid Jon Halls väg. Fotoriktning norr. Enligt Jordartskartan (SGU) utgörs området mellan Rådasjön och Stensjön av en torv- och lerfylld dalgång mellan fastmarkspartier och berg i dagen, se Figur 6 nedan. Legend: Rådasjön Stensjön Ståloppet Figur 6 Utdrag ur Jordartskartan, SGU. Ståloppet mellan Rådasjön och Stensjön. Ståloppets inlopp från Rådasjön: Jordlagren vid området kring inloppet från Rådasjön till Ståloppet utgörs överst av ett ca 0,2 m mäktigt mulljordslager (bitvis med inslag av sand eller grus), som generellt underlagras av max 1,0 m mäktig mullhaltig sand med inslag av sten. Därunder följer sand eller grusig sand, generellt med inslag av sten. Berg förekommer relativt ytligt på båda sidor om Ståloppet. Djupet till fast botten varierar, enligt utförda slagsonderingar, mellan ca 1,5 till 5,0 m på den västra sidan av Ståloppet. De mäktigaste jordlagren har påträffats norr om bron. På den östra sidan av Ståloppet varierar djupet till fast botten mellan ca 1,0 till 8,0 m, enligt utförda slagsonderingar. De mäktigaste jordlagren har påträffats närmast vattnet. Sannolikt brantar berget här upp mot bergshöjden nordöst om bron. Djupet till fast botten framgår även av planritning G1. Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

8 En öppen grundvattenyta har observerats i utförda skruvprovtagningshål ca 0,5-1,5 m under befintlig markyta. Observerad grundvattennivå framgår av ritningar. Kanalen i Ståloppet: I början av Ståloppet längs den södra sidan utgörs jordlagren huvudsakligen av kärrtorv. Figur 7 Kärrtorvs-område i början av Ståloppet längs den vänstra sidan. Fotoriktning söderut. I den mellersta delen av Ståloppet utgörs jordlagren framförallt av postglacial lera på båda sidor av vattendraget. I slutet av sträckan utgörs jordlagren generellt av friktionsjord. Stora stenar och block förekommer inom hela området. Botten består till stor del av friktionsmaterial överlagrat av ett tunt skikt av organiskt material. Lutande och nedfallna träd förekommer längs vattenlinjen vilket indikerar pågående erosion. Vid fältbesök har endast ringa urspolning fläckvis observerats längs kanalen i Ståloppet. Inget erosionsskydd har observerats, dock finns en mur längs vattenlinjen vid den lägst liggande villan, se sammanställningsritningarna bilaga 1-6. Figur 8 Lutande och nedfallna träd förekommer längs vattenlinjen vilket indikerar pågående erosion. Endast ringa urspolning har fläckvis observerats längs kanalen i Ståloppet. Fotoriktning västerut. Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

9 Figur 9 Mur längs vattenlinjen vid den lägst liggande villan. Fotoriktning österut. Ståloppets utlopp till Stensjön: Vid utloppet ur Ståloppet finns en sandbank som sträcker sig ca 110 m ut i Stensjön. Enligt Jordartskartan (SGU) utgörs jordlagren av lera på den södra sidan och friktionsjord på den norra sidan av utloppet. Enligt tidigare undersökningar utgörs de naturliga jordlagren vid utloppet ur Ståloppet överst av ca 2 m sand som underlagras av en halvfast till fast siltig lera med en mäktighet på ca 5-7 m. Därunder följer ett lager friktionsjord vilande på berg. Enligt tidigare undersökningar är djup till berg uppemot ca 16 m vid bron vid John Halls väg (Gunnebobron). Berg i dagen förekommer på höjderna på båda sidor av ån. På åbotten förekommer stenar och block. Figur 10 Ståloppets utlopp till Stensjön. Bro vid John Halls väg (Gunnebobron). Fotoriktning söderut. Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

10 3.2 Geotekniska förhållanden, Grevedämmet Allmänt Det undersökta området är beläget nedströms Stensjö dämme i Mölndals kommun. Geotekniska undersökningar har utförts på en ca 400 m lång sträcka från Stensjö dämme i öster till Grevedämmeskolan i väster enligt planritning G3. Punkterna mellan Stensjö dämme och Grevedämmet har utförts i ungefärligt läge för planerad ledning (Ø 2000 mm). Enligt Jordartskartan (SGU) utgörs området vid Grevedämmet nedströms Stensjön av en sand-och moränfylld dalgång mellan berg i dagen, se Figur 11 nedan. Legend: Grevedämmet Stensjön Figur 11 Utdrag ur Jordartskartan, SGU. Grevedämmet nedströms Stensjön. Enligt utförda laboratorieundersökningar varierar vattenkvoten (wn) i sanden mellan ca 15 och 30%, se Bilaga 14. Av sonderingarna att döma kan det förekomma stora stenar eller block, alternativt hårt packade skikt i jordprofilen, både uppströms och nedströms Grevedämmet. Enligt utförda sonderingar varierar djupet till berg (alternativt till fast botten) mellan ca 8 och 22 m under markytan. Grundast jorddjup, ca 8,0 9,0 m, har påträffats väster om Grevedämmet (nedströms) samt i borrhål 1101 (längst österut, vid intag av ledning). Den djupaste jordmäktigheten, ca 22 m, har påträffats precis öster om Grevedämmet (vid Jvg bro 2 km). I området runt Grevedämmet, där man tidigare befarat ytligt berg, förekommer berg på mellan 11,0 till 22,0 m djup enligt utförda jordbergsonderingar. Resultatet visar på att stora variationer i jorddjup förekommer i området. Djupet till berg, alternativt fast botten, framgår även av planritning G3. En öppen grundvattenyta har i utförda skruvprovtagningshål observerats ca 2,0-3,0 m under befintlig markyta, vilket i stort sett motsvarar nivån för underkant fyllning (öster om Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

11 järnvägsbron vid Grevedämmet, Jvg bro 2). Observerad grundvattennivå framgår av ritningar. Uppströms Grevedämmet: Terrängen inom området för planerad ledning, uppströms Grevedämmet, är plan. Marken består av en grönyta samt en del hårdgjorda ytor (grus och asfalt), se Figur 12. I öster sträcker sig GC-vägar på ömse sidor om grönytan och längre västerut återfinns en parkeringsplats. Marknivån öster om järnvägsbron varierar mellan ca +50,0 till +51,5 (höjdsystem: RH2000) med en generell sluttning västerut. Norr om grönytan och GCvägarna höjer sig marknivån kraftigt och passagen mellan släntfoten och Mölndalsån är bitvis smal, som minst ca 12 m. Figur 12 Sträckan uppströms Grevedämmet (käppar markerar utförda borrhål i läget för planerad ledning). Fotoriktning västerut. Jordlagren utgörs, enligt utförda skruvprovtagningar, överst av ett ca 0,2 m mäktigt mulljordslager (i områden med grönyta) som generellt underlagras av ca 2,0 3,0 m mäktiga fyllnadsmassor bestående av sand, mulljord, grus och sten. Vid grönytan längst österut består fyllnadsmassorna av sand och mulljord, medan det närmare järnvägsbron förekommer sand och grus eller sand och sten i fyllnadsmassorna. Under fyllnadsmassorna förekommer generellt grusig sand eller sand med inslag av sten. Längst österut förekommer något grusig, siltig sand under det översta fyllnadsmaterialet. Skruvprovtagningar har generellt utförts till ca 5 m djup under markytan för att täcka in planerat schaktdjup. Jordlagren närmast Mölndalsån utgörs, enligt Jordartskartan, av friktionsmaterial (sand, grus). Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

12 Nedströms Grevedämmet (Norra grenen): Den norra grenen (se Figur 13) passerar först längs den östra sidan av fabriksbyggnaderna och gör sedan en 90-graderssväng och strömmar västerut utmed fabriksbyggnaderna. Slänterna längs den östra sidan av norra grenen sluttar brant med en nivåskillnad på ca 3-5 meter. Jordlagren längs den norra grenen utgörs generellt av friktionsmaterial. Figur 13 Norra grenen nedströms Grevedämmet. Fotoriktning söderut. Nedströms Grevedämmet (Södra grenen): Området kring den södra grenen (se Figur 14) domineras av en stor parkeringsyta med asfaltbeläggning. Närmast väster om parkeringen återfinns enstaka grönytor och GC-väg. Marken norr om södra grenen är relativt plan med marknivåer mellan ca +46,5 till +48,5 (höjdsystem: RH2000). På den södra sidan av kanalen sluttar marken svagt upp mot Pixbovägen. Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

13 Figur 14 Södra grenen nedströms Grevedämmet. Fotoriktning västerut. Jorden utgörs generellt överst av ett ca 0,2 m mäktigt mulljordslager (i områden med grönyta). Vid hårdgjorda ytor förekommer överst ca 0,2-0,3 m fyllnadsmassor bestående av sand och grus. Därunder följer en gyttjig sand eller mullhaltig sand med inslag av sten. Väster om järnvägsbron har jorden inte den fyllnadskaraktär som förekommer öster om järnvägsbron. Skruvprovtagningar har generellt utförts till ca 3 m djup under markytan. Enligt tidigare undersökningar utgörs jordlagren, på den södra sidan av kanalen längs Pixbovägen, överst av fyllnadsmaterial bestående av huvudsakligen sand med inslag av mylla, lera, sten och grus. Fyllningen underlagras av hårt packat stenig, sandigt grus. 4 Befintliga konstruktioner Längs aktuell sträckning av Mölndalsån finns ett antal befintliga broar. Dessa broar beskrivs i ett separat PM,( Påverkan på broar för kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Sweco Infrastructure AB Uppdragsnr daterad ). 3 st broar (Gunnebobron, Dämmesspången och Jvg bro 2) kommer att påverkas av planerad muddring men kommer vara kvar i sitt befintliga läge och med befintlig utformning. Gångbron vid Ståloppets inlopp (Ståloppspången) rivs och ersätts med en längre brokonstruktion ca 9 m söder om den befintliga bron. Övriga broar längs Mölndalsåns sträckning påverkas ej av planerad muddring. Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

14 Gunnebobro Ståloppsspången Figur 15 Planöversikt, broar vid Ståloppet Jvg bro 1 km Bro på Strandgatan N om SJ Jvg bro 2 km Dämmespången Grevedämmespång en Bro vid N Sågdalsgatan Jvg bro 3 km Figur 16 Planöversikt, broar vid Stensjö dämme och Grevedämmet Bro vid John Halls väg (Gunnebobron): Bron över Stensjöns mynning på John Halls väg (Gunnebobron, ) är en tvärspänd plattbro av trä och är byggd år För att höja kapaciteten genom bron föreslås att bottennivån sänks till + 47,6. Omfattningen av muddringen samt förslag till nytt erosionsskydd kan ses i bilaga 10. Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

15 Figur 17 Bro vid John Halls väg. Fotoriktning västerut. Bro uppströms Stensjö dämme (Dämmespången): Bron uppströms Stensjö dämme (Dämmespången, ) är en fritt upplagd balkbro av stål med brobaneplatta av trä och är byggd år För att höja kapaciteten genom bron föreslås att bottennivån sänks till + 47,8. Omfattningen av muddringen samt förslag till nytt erosionsskydd kan ses i bilaga 11. a) Uppströms bron b) Nedströms bron Figur 18 Bro uppströms Stensjö dämme. a) Uppströms bron b) Nedströms bron Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

16 Järnvägsbro vid grevedämmet (Järnvägsbro över Stenån 2): Järnvägsbron vid grevedämmet (Järnvägsbro över Stensån 2, ) är en fritt upplagd balkbro av stål med brobaneplatta av stål och är byggd år Botten under bron ligger idag på nivån ca +48. Ån är igenväxt med vass och träd vid broläget. Botten har flacka slänter fram till landfästena där stödmurar av sten tar vid. För att höja kapaciteten genom bron föreslås att bottennivån sänks till + 46,5 för östra sidan resp till + 46,0 på den västra sidan. Undervattensslänter utförs med lutning 1:2 och landfästen skyddas med erosionsskydd. Omfattningen av muddringen samt förslag till nytt erosionsskydd kan ses i bilaga 12. b) a) Figur 19 Järnvägsbro vid Grevedämmet. Fotoriktning söderut. a) östra delen av bron b) västra delen av bron 5 Befintliga stödkonstruktioner och erosionsskydd 5.1 Ståloppet Vid Ståloppet förekommer i huvudsakligen naturligt avlagrade stenar alternativt borteroderat gammalt erosionsskydd längs med vattenlinjen. Kring broarna förekommer dock erosionsskydd av god kvalitet. Sammanställningsritningarna (bilaga 9) visar översiktligt lägena för befintliga stödkontruktioner och erosionsskydd längs den aktuella sträckan. En stenmur återfinns längs med ån vid den lägst liggande villan i höjd med Östersnäsvägen 16a. a) b) Figur 20 a) Stenmur längs Ståloppet (fotoriktning sydösterut) b) Stenar längs vattenlinjen (fotoriktning söderut) Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

17 5.2 Uppströms Grevedämmet Mellan Stensjö dämme och Grevedämmet förekommer erosionsskydd (sprängsten alt natursten) och stödmurar längs med vattenlinjen, se Figur 21. Stödmurarna och erosionsskydden bedöms vara av relativt god kvalitet. På sikt kan en del träd som riskerar att skada stödmurarna behöva tas bort. Inom ramen för detta projekt utförs dock inga arbeten i denna del av ån. Figur 21 Stödmur och erosionsskydd, nedströms Stensjö dämme. Fotoriktning västerut. Uppströms södra grenen finns en betonginklädd stenmur, se Figur 22 nedan. Figur 22 Betonginklädd stenmur uppströms södra grenen. 5.3 Nedströms Grevedämmet Längs den södra grenen, nedströms Bro vid N Sågdalsgatan, utgörs den södra sidan (mot Pixbovägen) av en stenmur av varierande kvalitet och den norra sidan (mot parkeringen) av naturligt avlagrade stenar alternativt borteroderat erosionsskydd. Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

18 Figur 23 Södra grenen (nedströms Bro vid N Sågdalsgatan): Stenmur av varierande kvalitet (södra sidan) och naturligt avlagrade stenar alternativt borteroderat erosionsskydd (norra sidan). Fotoriktning västerut. Längs den södra grenen, uppströms Grevedämmesspången, utgörs den norra sidan av en stenmur av god kvalitet, se Figur 24. Figur 24 Södra grenen (uppströms Grevedämmespången): Stenmur av god kvalitet (norra sidan). Fotoriktning österut. Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

19 6 Rekommenderade åtgärder I samband med planerad breddning och/eller fördjupning av vattendraget rekommenderas att ett erosionsskydd läggs ut längs en del strandlinjer samt vid påverkade broar (se även Bro PM). För rekommenderad omfattning av erosionsskydd, se sammanställningsritningar/typsektionsritningar, bilaga 1-9. Alla ingående erosionsskydd ska dimensioneras enligt TKGeo och TK Bro i erforderlig omfattning. Bilaga 1-9 visar även omfattningen av befintliga stödkonstruktioner och erosionsskydd. Brostöd ska förses med skydd mot skadlig erosion. Då medelvattenhastigheten är högst 2,0 m/s (vilket gäller för aktuella broar) ska erosionsskyddet dimensioneras enligt Erosionsskydd i vatten vid väg- och brobyggnad, Vägverket publikation 1987:18. Vid högre vattenhastigheter än 2,0 m/s ska erosionsskyddet dimensioneras efter en särskild utredning. Fyllningsslänt och naturlig slänt som utgör säkring för stabilitet ska skyddas när dimensionerande vattenhastigheten är högre än 0,7 m/s. Skyddet ska läggas 0,3 m över HHW och minst 3 m utanför släntfot. För alla arbeten inom arbetsområdet gäller att stabiliteten ska beaktas för såväl nya permanenta utformningar som utformningar under byggtiden. För rekommendationer för förläggning av ledning vid Grevedämmet, se kap Slutsats och rekommendationer 7.1 Ståloppet De geotekniska förutsättningarna för en breddning och/eller fördjupning av Ståloppet inom det undersökta området bedöms som goda. De ingående jordarna bedöms i huvudsak vara relativt lättschaktade. Svårigheten kan föreligga med att komma till med en grävmaskin i den kuperade terrängen i norr. Huvuddelen av arbetet måste utföras med grävmaskin placerad på pråm. Det ska observeras att stora stenar och block förekommer i området (främst i norra delen), vilket kan försvåra schaktarbetet. Vid schaktarbeten ska åtgärder vidtas för att minimera grumling av vattnet. Vid kanalen i Ståloppet har pågående erosion observerats i liten omfattning längs befintlig vattenlinje. Planerad muddring ute i kanalen är dock på så stort avstånd från befintlig vattenlinje att åtgärder bedöms kunna göras utan något nytt erosionsskydd längs stränderna. Stabiliteten inom området bedöms vara tillfredsställande med hänsyn till de rådande jordlagren i området. Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

20 7.2 Uppströms Grevedämmet - Ledning Stensjö dämme Jorden i området för planerad ledning vid Grevedämmet bedöms vara fast lagrad, vilket är bra ur stabilitetssynpunkt men kan försvåra vid schaktarbeten. Stora block kan förekomma i jordprofilen, vilket även ska beaktas vid schaktning. Behov av förstärkningsåtgärder beror på ledningens slutliga placering framförallt i nivå, men även i plan eftersom det förekommer trånga passager längs sträckan. Den ingående sanden i området vid Grevedämmet är mycket permeabel, vilket ska beaktas vid arbete med djupa schakter (behov av länspumpning etc.). Schakter ner till grundvattenytan kan utföras med släntlutning 1:1 (grundvattenytan bedöms ligga mellan 2,0-3,0 m djup under markytan). Djupare schakter (under grundvattenytan) kräver flackare släntlutningar, avlastningsschakter eller någon form av spontkonstruktion (alternativt schaktsläde). Oförstärkta schakter får inte stå öppna längre än 1 dygn. Bottenuppluckring och bärighet i schaktbotten etc. skall beaktas vid schakt under grundvattenytan. Längst österut (borrhål 1101) har siltigt material påträffats i nivå med planerad skärningsslänt och under schaktbotten. Jordmaterialet är flytbenäget vid vattenmättnad. 7.3 Nedströms Grevedämmet Norra & södra grenen Jordlagren bedöms vara fast lagrade inom området och utgöras generellt överst av fyllnadsmaterial bestående av huvudsakligen sand med inslag av mylla, lera, sten och grus. Fyllningen underlagras av hårt packat stenigt, sandigt grus. I båda grenarna nedströms Grevedämmet erfordras normal rensning för att ta bort sly, träd och vass som växer i botten av vattenvägarna. Detta behöver rensas för att behålla vattenvägarnas hydrauliska funktion och inte orsaka skador på de stensatta murarna. Södra grenen: I den södra grenen finns ett rensningsbehov av sly och träd som växer i kanalen. Därtill behöver sly och träd som växer uppe på eller mycket nära kallmurarna som omger kanalen tas bort för att inte rötterna ska skada muren och på sikt rasera densamma. Urgrävning i kanalens botten behöver endast ske där sly och träd har gett sedimentation, vilket skett nedströms gamla skolan. Därtill har det skett en kraftig sedimentation nära och vid sammanflödet med den norra grenen där det finns en markant sedimentationsbank dels på vänstra sidan av kanalen vid sammanflödet och dels mellan de båda vattenvägarna. Rensningarna i den södra grenen kan utföras i praktiskt taget torrhet (ett mycket litet flöde behålls för att inte botten ska torka ut helt). Norra grenen: I den norra grenen utförs ingen rensning av den bågformade delen. Rensning utförs däremot utmed fabriksbyggnaden och fram till och med sammanflödet med den södra grenen. Ursprunglig botten består här av rent friktionsmaterial, huvudsakligen grus och mindre stenar. Liksom i den södra grenen behövs rensning av sly och träd på den stensatta muren. Därtill behöver muren återställas där det skett ras och/eller skador. Mölndals Kvarnby , Rev (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

21 Rensningen i den norra grenen kan, liksom i den södra grenen, utföras med ett mycket litet flöde i grenen, dvs. med nära nog stillastående vatten. Detta medför att partiklar som virvlas upp i vattnet vid resningen till stor del sedimenterar inom grävområdet. Göteborg , Rev SWECO, Geoteknik Peter Damgaard Mölndals Kvarnby , Rev Daniel Hägerstrand 20 (20) Uppdrag ; dhag p:\2321\ _stensjö dämme\000_stensjö_dämme\16 text\leverans \pm geoteknik, stensjö dämme_121220_rev docx

22 Bilagor

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Sammanställning av Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Stensjön Rullagergatan Göteborg Bilaga: Tfn: / Uppdragsnummer Tfn: / Borrhål 1101 Fax: Fältundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning AZ Grundvattenobservationer Datum Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Sekt./BH sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass Djup w N w L S t fu kpa fu kpa m Benämning t/m 3 % % Kon Kon 0,0 0,2 MULLJORD (enl.fälttekn.) 0,2 brun ngt mullhaltig SAND, enstaka gruskorn 13 2,2 2,2 brun siltig SAND, enstaka gruskorn 21 5,0 VVTK 08

36 Sammanställning av Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Stensjön Rullagergatan Göteborg Bilaga: Tfn: / Uppdragsnummer Tfn: / Borrhål 1108 Fax: Fältundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning AZ Grundvattenobservationer Datum Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Sekt./BH 2,5 m u my sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass Djup w N w L S t fu kpa fu kpa m Benämning t/m 3 % % Kon Kon 0,0 0,1 MULLJORD / SAND (enl.fälttekn.) brun mullhaltig SAND, enstaka gruskorn 0,1 28 ( sten enl fälttekn. ) 3,0 VVTK 08

37 Ritningar

38

39

40

41

42

43

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD Geoteknisk undersökning Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare:

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN RAPPORT SBK VÄRMLAND AB Kil, Södra Hannäs 1:46 UPPDRAGSNUMMER 2335882000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN 2015-06-17 SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK EVA-LENA ERIKSSON repo002.docx

Läs mer

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2012-01-20 Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Geo Granskningshandling 2014-10-31 Detaljplan för Nyborgsvägen Stenungsunds kommun Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) GRANSKNINGSHANDLING 2014-10-31 Datum: 2014-10-31 Uppdrag EQC:

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området.

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Uppdrags nr. 10130486 MARIESTAD KOMMUN SJÖSTADEN ETAPP 1 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Örebro 2010-01-21 Rev

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK Author Date Marcus Hardt 2015-04-01 Phone Project ID +46 10 505 46 62 705712 marcus.hardt@afconsult.com Client Örebro Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Uppdragsnr: DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13 Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla Kund Länsförsäkringar i Göteborg och

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA PM Geoteknik 2011-12-19 Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall Fisksätra, Nacka kommun/nacka pir PM Geoteknik 2011-12-19 Kund Nacka

Läs mer

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik HJ Brinketorp, etapp 2 Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2007-05-11 SWECO VBB Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305 243 SWECO VBB Gullbergs Strandgata

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun.

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Grap Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-11-04 Åsa Bergh Uppdragsnr SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Lars Nilsson

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS. Geoteknisk utredning

TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS. Geoteknisk utredning TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och grundläggningsförutsättningar för planerade enbostadshus Projekteringsunderlag Göteborg 2008-07-04 Ärende nr. 08-069 Handläggare

Läs mer

FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD

FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD PM GEOTEKNIK FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD 2013-07-01 Innehållsförteckning 1 Objekt... 4 2 Ändamål... 4 3 Underlag för PM... 5 4 Befintliga förhållanden... 5 5 Geotekniska förhållanden... 5 6 Hydrogeologiska

Läs mer

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14 PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset 2011-10-14 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10150734 Daterad: 2011-10-14 Handläggare: Sven Devert Detaljplan,

Läs mer

BILAGA 3 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-30 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 3 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-30 SWECO Infrastructure AB BILAGA 3 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-30 SWECO Infrastructure AB Henrik Malmberg Anders Petersson Uppdragsnummer 2292762

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Flugsvampen 1 Lidköpings Kommun

PM Geoteknik Kv. Flugsvampen 1 Lidköpings Kommun PM Geoteknik Kv. Flugsvampen 1 Lidköpings Kommun Datum: 2015-01-15 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-794 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde Kv. Flugsvampen

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun Datum: 2016-03-04 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1056 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

PM GEOTEKNIK 1(11) VÄGVERKET REGION VÄST VÄG 40 BORÅS-ULRICEHAMN DELEN DÅLLEBO HESTER KM 13/450-14/020

PM GEOTEKNIK 1(11) VÄGVERKET REGION VÄST VÄG 40 BORÅS-ULRICEHAMN DELEN DÅLLEBO HESTER KM 13/450-14/020 1(11) VÄG 40 BORÅS-ULRICEHAMN DELEN DÅLLEBO HESTER KM 13/450-14/020 Göteborg Jani Nieminen / Kristin Sandberg COWI AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 010-850

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby TEKNISKT PM GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Tekniskt PM Geoteknik Skapat

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21 Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21 Upprättad av: Jenny Arvidsson Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Beställare: MUNKEDALS KOMMUN

Läs mer

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik Objektnr: 114978 Tekniskt PM, Geoteknik Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Områdesbeskrivning... 3 2 Utförda undersökningar... 3 3 Bedömning av geotekniska förhållanden... 4 3.1 Topografi...

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-163 Datum: 2012-09-27

PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-163 Datum: 2012-09-27 PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-163 Datum: 2012-09-27 INFÖR NY DETALJPLAN HEDVIGSBORG 1:2 BORÅS STAD Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Jörgen Jonasson Tel 031-723

Läs mer

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan Sverigehuset AB Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm PM beträffande detaljplan 2007-12-20 1(6) PM beträffande detaljplan Beställare: Sverigehuset AB Jan Madås Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg Konsult:

Läs mer

Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås. Geoteknisk utredning för detaljplan. Sammanfattning

Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås. Geoteknisk utredning för detaljplan. Sammanfattning Uppdragsnr: 10184860 Borås Stad Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadshuset, Kungsgatan 55 501 80 Borås Tfn: 033-35 84 98 Göteborg 2013-09-12 Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås Geoteknisk utredning

Läs mer

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK PM-GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder UPPDRAGSNUMMER 2335890 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MED AVSEEDNDE PÅ GRUNDLÄGGNING - PROJEKTERINGSUNDERLAG 2015-08-10 KARLSTAD

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik (PMGeo)

Teknisk PM Geoteknik (PMGeo) Götene kommun Företagsetablering Detaljplan Objektnummer 34070024 Teknisk PM Geoteknik (PMGeo) INNEHÅLL 1. Allmänt 2 2. Uppdragsbeskrivning 2 3. Utförda undersökningar 2 4. Utsättning och inmätning 2 5.

Läs mer

SWECO KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB

SWECO KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB SWECO SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 PM GEOTEKNIK REV 1 Östersund 2014-10-16 Rev 1 2014-12-04

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. Uppdragsnummer 2305 713 PM Geoteknik Göteborg 2015-04-24 Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan

Läs mer

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer

Uppdrag nr. 54125. PM Geoteknik. Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54125. PM Geoteknik. Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola. www.bjerking.se PM Geoteknik Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola www.bjerking.se Sida 2 (5) PM Geoteknik Uppdragsnamn Til, Sigtuna Sigtuna kommun Nytt område för bostäder mm Sigtuna Kommun Thomas

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

Omholmens reningsverk

Omholmens reningsverk Sotenäs kommun Göteborg 2010-03-25 Datum 2010-03-25 Uppdragsnummer 61461038379 Tomas Trapp Tomas Trapp Jimmy Aradi Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-103 Datum: 2012-07-05

PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-103 Datum: 2012-07-05 PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-103 Datum: 2012-07-05 INFÖR DETALJPLAN GREBBESTAD 2:291 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Thomas Östergren Tel 031-723

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

PM GEOTEKNIK 512-158. Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK 512-158. Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK 512-158 Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande SGF-blad Ritning G:1-G:3 Radonresultat Provtabell Skövde den 26 januari 2012 BGAB, Bygg-och Geokonsult

Läs mer

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun Geoteknisk undersökning. PM Handläggare: Mats Granström WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-66 35 50 Fax: 026-66 35 60 WSP Sverige

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ JÄRFÄLLA, VIKSJÖ Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 2012-05-28, rev 2012-12-22 PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars Henricsson/Mattias Hammarstedt

Läs mer

Sweco Civil AB Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Civil AB Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för ny verksamhet, Jonsereds herrgård Översiktlig geoteknisk utredning inför detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2305 725 FÖR DETALJPLAN SWECO CIVIL AB GEOTEKNIK,

Läs mer

PM GEOTEKNIK PÄR AXELSSON TOMAS NORDLANDER PLANERINGSUNDERLAG BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

PM GEOTEKNIK PÄR AXELSSON TOMAS NORDLANDER PLANERINGSUNDERLAG BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA PLANERINGSUNDERLAG BJC GROUP AB UPPDRAGSNUMMER 2175 480 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖREBRO 2016-04-26 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA PÄR AXELSSON HANDLÄGGARE TOMAS NORDLANDER GRANSKARE 1 (5) S w e co S we c o

Läs mer

Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084

Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084 Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084 Uddevalla 2011-11-03 Bohusgeo AB Tobias Thorén Uppdragsansvarig tobias@bohusgeo.se

Läs mer

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik MUNKEDALS KOMMUN Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm Göteborg 2012-02-10 Munkedals Kommun Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik Datum 2012-02-10 Uppdragsnummer

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Datum Uppdragsnummer 2011-06-17 10 459 HALLSBERGS KOMMUN KOMMUNKANSLIET HALLSBERG RALA 1:19 o 13:2 M.FL. RALA INDUSTRIOMRÅDE ETAPP 3 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING HALLSBERG RALA 1:19 OCH 13:2 M.FL.

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus Geoteknisk PM Planeringsunderlag Göteborg 2016-02-05 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Bollmora, Tyresö Uppdragsansvarig: Johan Bengtsson

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN PM GEOTEKNIK ÅRJÄNG BOSTADS AB Töcksfors, Solängen Årjäng kommun UPPDRAGSNUMMER 233.7238 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN 2017-03-10 KARLSTAD GEOTEKNIK ANDERS NILSSON / TOMAS

Läs mer

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Beställare: Falkenbergs kommun Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 2 1.1 Syfte och begränsningar 2 2 Underlag för undersökningen 2 3 Befintliga förhållanden 2 4 Utförda undersökningar 2 5 Geotekniska och geohydrologiska

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande

Läs mer

KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE. Översiktlig geoteknisk utredning 2013-12-12. Upprättad av: Petter Liljegren

KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE. Översiktlig geoteknisk utredning 2013-12-12. Upprättad av: Petter Liljegren KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE 2013-12-12 Upprättad av: Petter Liljegren Granskad av: Martin Holmberg Kund Östra Sjögatan 18 391 26 Kalmar Kundombud: Peder Hägg Konsult WSP Sverige AB Södra

Läs mer

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun Handläggare Ann-Sofie Östlund Telefon +46 10 505 32 32 Mobil +46 0 32 6 395 E-post ann-sofie.ostlund@afconsult.com Till Varbergs kommun Att: Fredrik Olausson Samhällsutvecklingskontoret 432 80 Varberg

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRNVÄGSGATAN, MULLSJÖ 2015-10-23 Inledning Föreliggande Projekteringsunderlag behandlar projekteringsförutsättningar avseende geoteknik och grundvatten för rubr. objekt.

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U2783 Markteknisk undersökningsrapport Almarevägen, Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U2783 Sida 2 (6) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn Almarevägen Järfälla kommun

Läs mer

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR...

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR... Innehåll 1 UPPDRAG... 3 2 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR... 3 3 MARKFÖRHÅLLANDEN... 3 4 GEOHYDROLOGI... 4 5 TJÄLFARLIGHET... 5 6 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD)... 5 7 SCHAKTNING... 5 8 STABILITET...

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2. Översiktlig geoteknisk undersökning. 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon

UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2. Översiktlig geoteknisk undersökning. 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon Handläggare: Torbjörn Karlefors Status: UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2 KUND Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 INFÖR DETALJPLAN GREBBESTAD 2:291 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN. Väsjön Mellersta. Stockholm 2014-11-28

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN. Väsjön Mellersta. Stockholm 2014-11-28 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN Stockholm 2014-11-28 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 2014-11-28 Uppdragsnummer 1320007317 Utgåva/Status Projekteringsunderlag Mats Oscarsson Stina

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

WSP 1 020 0413 HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM VÄPPEBY ÄNG I BÅLSTA. Översiktlig geoteknisk undersökning. Örebro 2014-08-25

WSP 1 020 0413 HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM VÄPPEBY ÄNG I BÅLSTA. Översiktlig geoteknisk undersökning. Örebro 2014-08-25 WSP 1 020 0413 HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM VÄPPEBY ÄNG I BÅLSTA Översiktlig geoteknisk undersökning Örebro WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706-88 57 44 Handläggare: Jan-Eric Carlring

Läs mer

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Beställare: Kommunstyrelsens förvaltning

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag i 2012-11-15 1 017 Upprättad av: Kund Standtec Ringblomsvägen 2523 33 Ulricehamn Lennart Standoft Tfn: 0321 137 88 Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46

Läs mer

PM GEOTEKNIK TANUMS HAMN & TURISM AB GREBBESTADSBRYGGAN DETALJPLAN FÖR GREBBESTAD 2:1 M FL. Göteborg 2009-04-30. Handläggare: Kristin Sandberg

PM GEOTEKNIK TANUMS HAMN & TURISM AB GREBBESTADSBRYGGAN DETALJPLAN FÖR GREBBESTAD 2:1 M FL. Göteborg 2009-04-30. Handläggare: Kristin Sandberg DETALJPLAN FÖR GREBBESTAD 2:1 M FL PM Göteborg Handläggare: FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 010-850 10 00 Telefax: 010-850 11 33 Dokumentnr:

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl.

Hamburgsund 3:220 m.fl. Hamburgsund 3:220 m.fl. Projekterings PM Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark Göteborg AB Uppdragsnummer: 4017-1201 Uppdragsansvarig: Jimmy

Läs mer

GeoExperten i Skåne AB GEOTEKNISK KONSULT. 224 78 Lund Nybyggnad av flerfamiljshus. geoexperten@gmail.com Projekteringsanvisningar arb nr 138-15

GeoExperten i Skåne AB GEOTEKNISK KONSULT. 224 78 Lund Nybyggnad av flerfamiljshus. geoexperten@gmail.com Projekteringsanvisningar arb nr 138-15 2015-09-03 1(7), Burlövs kommun Nybyggnad av flerfamiljshus Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Projekteringsanvisningar Uppdragsgivare: Burlövsbostäder Foto vid parkering i västra delen (mot borrhål

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10171536 MARIESTADS KOMMUN TJÖRNUDDEN, BROMMÖSUND DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Örebro 2013-01-11 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson Uppdr. nr. 10171536

Läs mer

HÄLLBACKEN ETAPP 4. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:276. Framställd för: Luleå kommun RAPPORT. Uppdragsnummer: 1524074

HÄLLBACKEN ETAPP 4. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:276. Framställd för: Luleå kommun RAPPORT. Uppdragsnummer: 1524074 HÄLLBACKEN ETAPP 4 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:276 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 1524074 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun Datum: 2013-02-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-337 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Kv. Kaplanen, Tidaholms kommun PM Geoteknik

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN, RÅGÅNGEN

BOTKYRKA KOMMUN, RÅGÅNGEN MAJ 2013 BOTKYRKA KOMMUN, RÅGÅNGEN ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK UTREDNING AV LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN PROJEKTERINGSUNDERLAG

Läs mer

Kilströmskajen, Karlskrona kommun. Nya flerbostadshus Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt utlåtande 2015-01-03

Kilströmskajen, Karlskrona kommun. Nya flerbostadshus Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt utlåtande 2015-01-03 Geotekniskt utlåtande 2015-01-03 Upprättad av: Martin Holmberg Granskad av: Göran Sätterström Uppdragsnummer: 10208095 KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA KOMMUN Geotekniskt utlåtande Kund Karlskrona kommun Ola

Läs mer

PD Startboxen, Solna. Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210. Översiktlig geoteknisk undersökning. Uppdragsnummer: 7178418-5000

PD Startboxen, Solna. Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210. Översiktlig geoteknisk undersökning. Uppdragsnummer: 7178418-5000 PD Startboxen, Solna Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210 PD Startboxen, Solna Översiktlig geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 7178418-5000 PM Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN

Läs mer

Stockholm Stad - Exploateringskontoret

Stockholm Stad - Exploateringskontoret STOCKHOLM, NORRA DJURGÅRDSSTADEN HJORTHAGEN NORRA 2 PM GEOTEKNIK PROGRAMHANDLING 2009-09-04 Beställare Stockholm Stad - Exploateringskontoret Konsult WSP Samhällsbyggnad SE-121 88 Stockholm-Globen Besök:

Läs mer

PM GEOTEKNIK STRÖMSTADS KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV BASTEKÄRR 1:18 VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

PM GEOTEKNIK STRÖMSTADS KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV BASTEKÄRR 1:18 VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING BASTEKÄRR 1:18 Göteborg 2008-05-23 Reviderad och kompletterad 2009-05-29 FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 031-775 10 00 Telefax: 031-775 11 33

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun

PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun Datum: 2015-09-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-944 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Del av Norr 3:59, Hjo kommun PM Geoteknik 150906 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken, Halmstad Nybyggnad flerbostadshus

PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken, Halmstad Nybyggnad flerbostadshus PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken, Halmstad Nybyggnad flerbostadshus 2008-05-26 uppdr nr 10105575 Upprättad av: Sven-Åke Öhman Granskad av: Ulf Possfelt Godkänd av: Sven-Åke Öhman PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Ludvika Kommun Gamla bangolfanläggningen, Ludvika Uppdragsnummer 2417881000 S wec o Södra Mariegatan 18E Box 1902 SE-791 19 Falun, Sverige Telefon +46 (0)23 46400 Fax +46 (0)23 46401 www.sweco.se S w ec

Läs mer

SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG

SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG UPPLANDS VÄSBY KOMMUN SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG 2009-12-11 Upprättad av: Göran Bard WSP Uppdrag 10129907 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer