MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)"

Transkript

1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GÖTEBORG Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg 1(9) repo001.doc Sweco Rosenlundsgatan 4 Bo 1094 SE Göteborg, Sverige Telefon +46 (0) Sweco Civil AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\ugglum_förskola_mur.doc

2 1 Objekt 3 2 Syfte 3 3 Underlag för undersökningar 3 4 Styrande dokument 3 5 Geoteknisk kategori 4 6 Befintliga förhållanden Topografi Ytbeskaffenhet Befintliga konstruktioner 4 7 Positionering 5 8 Geotekniska fältundersökningar Utförda fältförsök Utförda provtagningar Undersökningsperiod Fältingenjör Kalibrering och certifiering Provhantering 5 9 Geotekniska laboratorieundersökningar Undersökningsperiod Laboratorieingenjör Provförvaring 6 10 Grundvattenobservationer Grundvattenrör Portrycksstation 6 11 Härledda värden Hållfasthetsegenskaper Deformationsegenskaper Övriga egenskaper 8 12 Övrigt Värdering av undersökningar 9 Bilagor 1. Försöksrapport-Fält 2. Försöksraport-Lab 3. Utvärderade CPT-sonderingar 4. Ledningar 5. Grundvattenmätning Ritningar G1 Plan skala 1:500(A3) G2- G3 Borrhål skala 1:100 (A3) 2(9) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\ugglum_förskola_mur.doc

3 1 Objekt På uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Partille kommun har Sweco Civil utfört geotekniska undersökningar som underlag för bedömning av geotekniska säkerhetsfrågor (stabilitet) samt för översiktlig bedömning av grundläggningsförhållandena inför detaljplan av ny förskola inom aktuellt område. 2 Syfte Området är beläget i den östra delen av Sävedalen i Partille. Syftet med denna geotekniska undersökning har varit att kartlägga markens beskaffenhet, jordlagerföljd samt djup till fast botten inom läget för detaljplanen. I denna rapport redovisas geotekniskt underlag i form av undersökningar inom den aktuella fastigheten. 3 Underlag för undersökningar Digital primärkarta Jordartskarta från SGU Ledningskartering har sammanställts av ledningskollen.se 4 Styrande dokument Denna rapport ansluter till SS EN med tillhörande nationell bilaga. Tabell 1 Planering och redovisning Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rap 1:2013 samt SS-EN-ISO Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 Tabell 2 Fältundersökningar Undersökningsmetod CPT Totaltrycksondering Skruvprovtagning Slagborrning Standard eller annat styrande dokument SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:93, Rekommenderad standard för CPT-sondering SS EN ISO :2012 SS EN ISO :2012/AC:2013 SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok SS-EN ISO :2006 SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok 3(9) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\ugglum_förskola_mur.doc

4 Tabell 3 Grund- och porvattenobservationer Metod Grundvattenrör Standard eller annat styrande dokument SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok Tabell 4 Laboratorieundersökningar Undersökningsmetod Styrande dokument Jordartsbestämning SS-EN ISO :2002 SS-EN ISO :2004 BFR T21:1982 Vattenkvot SS , utgåva 3 5 Geoteknisk kategori Utförda undersökningar är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk kategori 2 (GK2). 6 Befintliga förhållanden 6.1 Topografi Det aktuella området är beläget i östra delen av Sävedalen, Partille. Området begränsas i söder av Tvistevägen, i öster av Röliden och i väster av Lilla Ängsvägen. Norr om ligger en befintlig förskola. Enligt SGU:s jordartskarta finns söder om Tvistevägen berg i dagen. I den nordvästra delen av planområdet finns en slänt upp mot befintlig förskola. Nivån vid släntkrön är ca + 41 och vid släntfot ca I övriga delar av området är marken generellt flack med marknivåer mellan ca + 36, Ytbeskaffenhet Marken i den västra delen utgörs idag av en gräsbollplan. Centralt i planområdet utgörs även där marken av gräsbevuna ytor som används som lekgård för den provisoriska förskolan som ligger inom området. I den östra delen finns en asfalterad parkeringsyta. 6.3 Befintliga konstruktioner Inom området finns endast ett fåtal ledningar. Underlag har samlats både genom Ledningskollen samt tillhandahållits av Partille kommun och dessa redovisas i Bilaga 4. I övrigt finns inga kända konstruktioner inom området. 4(9) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\ugglum_förskola_mur.doc

5 7 Positionering Undersökningar utförda i samband med denna utredning redovisas i koordinatsystemet SWEREF samt höjdsystemet RH2000. Borrpunkternas läge har bestämts med GPS i plan och höjd av Michael Karlsson, Sweco Civil. 8 Geotekniska fältundersökningar 8.1 Utförda fältförsök Resultat från fältundersökningar redovisas i plan och som borrpunkter enligt ritningsförteckning. Antalet utförda sonderingar är fördelade enligt nedan. Tabell 5 Antal utförda fältundersökningar fördelat på metod. Fältundersökning Antal CPT 4 Tr 10 Slb Utförda provtagningar Skruvprovtagning har utförts enligt provtagningskategori B med kvalitetsklass 3. Antalet utförda provtagningar redovisas nedan. Upptagna skruvprover har bedömts i fält samt analyserats i laboratorium. Tabell 6 Antal utförda provtagningspunkter fördelat på metod. Provtagning Antal Skr Undersökningsperiod Geotekniska undersökningar har utförts 27 februari samt 2 mars Fältingenjör Ansvarig borrningsledare för fältundersökningar är Michael Karlsson, Sweco Civil AB. 8.5 Kalibrering och certifiering Kalibreringsprotokoll för använd utrustning återfinns i Försöksrapport fält- Bilaga Provhantering Hantering av prover följer gällande standard i SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok. 5(9) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\ugglum_förskola_mur.doc

6 9 Geotekniska laboratorieundersökningar Resultat från laboratorieundersökningar redovisas i ritning G2-G3 och i dess helhet i Försöksrapport lab-bilaga 1. Antalet utförda försök redovisas nedan. Tabell 7Antal utförda laboratorieundersökningar fördelat på metod. Laboratoriemetod Antal Jordartsbenämning 16 Vattenkvot Undersökningsperiod Laboratorieundersökningar har utförts Laboratorieingenjör Ansvarig laboratorieingenjör är Alma Zerem-Hrvat, WSP Geolab Göteborg. 9.3 Provförvaring Proverna har efter mottagande förvarats i kylrum och sparas därefter i 6 månader efter utförd rutinundersökning. 10 Grundvattenobservationer 10.1 Grundvattenrör Ett grundvattenrör har installerats inom området i punkt Röret är installerat i friktionsjorden på nivån +33,7 (ca 5 m). Vid mättillfället ( ) låg grundvattenytan 2,16 m under markytan Portrycksstation Ingen portrycksstation har installerats. 11 Härledda värden 11.1 Hållfasthetsegenskaper Då ett antal planerade borrpunkter med hållfasthetsbestämning utgick på grund av att marken generellt var mycket fast och utgjordes av friktionsjord är det endast resultat från ett antal CPT undersökningar som kunnat sammanställas. Figur 1 visar härledda värden för odränerad skjuvhållfasthet från utförda CPTsonderingar. Utvärderade CPT-sonderingar bifogas denna rapport som Bilaga 3. 6(9) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\ugglum_förskola_mur.doc

7 Figur 1 Härledda värden, odränerad skjuvhållfasthet Deformationsegenskaper Inga undersökningar gällande deformationsegenskaper har utförts i leran. Friktionsjordens deformationsegenskaper har utifrån utförda CPT-sonderingar utvärderats med hjälp av CONRAD. Friktionsjordens moduler redovisas i utvärderade CPTsonderingar i Bilaga 3. 7(9) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\ugglum_förskola_mur.doc

8 11.3 Övriga egenskaper Rutinundersökningar på de upptagna skruvarna har gjorts i laboratorium där den naturliga vattenkvoten bestämts. I Figur 2 nedan redovisas en sammanställning av den naturliga vattenkvoten. Vattenkvoten varierar generellt mellan 20-35%. Figur 2 Härledda värden för vattenkvot. 8(9) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\ugglum_förskola_mur.doc

9 12 Övrigt 12.1 Värdering av undersökningar Vid sammanställning av utförda geotekniska undersökningar erhålls en viss spridning av data med, i vissa fall, avvikande etremvärden. Orsaker till spridning och etremvärden ligger både i utformningen av testmetoderna (så som vilken noggrannhet respektive metod kan registrera) och i yttre faktorer (så som manuell hantering och störning av jordprover). I detta fall är spridning från CPT-resultaten relativt stora vilket beror på jordlagerföljdens sammansättning med inblandning av både sand och grus i leran samt dess fasthet. Göteborg Sweco Civil AB Göteborg Geoteknik Britta Karlström Carina Hultén 9(9) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\ugglum_förskola_mur.doc

10 Bilaga 1

11 FÖRSÖKSRAPPORT - FÄLT SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER FÖRSÖKSRAPPORT - FÄLT GÖTEBORG Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg 1(5) Sweco Rosenlundsgatan 4 Bo 1094 SE Göteborg, Sverige Telefon +46 (0) Sweco Civil AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\försöksrapport - fält.doc

12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Allmän projektinformation 3 3 Styrande dokument 3 4 Positionering 3 5 Omfattning Utförda fältundersökningar Utförda provtagningar 5 6 Kvalitetsinformation och observationer 5 Bilagor 1 Koordinatlista borrpunkter 2 Kalibreringsprotokoll CPT 3 Skruvprotokoll Fältbedömning 2 (5) FÖRSÖKSRAPPORT - FÄLT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\försöksrapport - fält.doc

13 1 Inledning På uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Partille kommun har Sweco Civil utfört geotekniska undersökningar som underlag för bedömning av geotekniska säkerhetsfrågor (stabilitet) samt för översiktlig bedömning av grundläggningsförhållandena inför detaljplan av ny förskola inom aktuellt område. Det aktuella området är beläget i östra delen av Sävedalen, Partille. 2 Allmän projektinformation Plats: Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Beställare: Samhällsbyggnadskontoret, Partille kommun Konsult: Sweco Civil AB. Ansvarig borrningsledare: Michael Karlsson. Rapporten har upprättats av Britta Karlström, Sweco Civil AB. Interngranskning har utförts av Carina Hultén, Sweco Civil AB. 3 Styrande dokument Denna rapport ansluter till SS EN med tillhörande nationell bilaga. I Tabell 1 återfinns de standarder och styrande dokument som följts vid fältarbetet. Tabell 1 Standarder och styrande dokument. Undersökningsmetod CPT Totaltrycksondering Skruvprovtagning Slagborrning Grund- och porvattenobservationer Grundvattenrör Standard eller annat styrande dokument SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:93, Rekommenderad standard för CPT-sondering SS EN ISO :2012 SS EN ISO :2012/AC:2013 SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok SS-EN ISO :2006 SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok 4 Positionering Fältundersökningarna har utförts samt av fältgeotekniker Michael Karlsson, Sweco Civil AB. Undersökningar utförda i samband med denna utredning redovisas i koordinatsystemet SWEREF samt höjdsystem RH2000. Borrpunkternas läge har bestämts med GPS i plan och höjd. Koordinatlista för borrhålen redovisas i Bilaga 1. FÖRSÖKSRAPPORT - FÄLT (5) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\försöksrapport - fält.doc

14 5 Omfattning I Tabell 2 redovisas utförda undersökningar inom ramen för aktuellt projekt. Tabell 2 Utförda undersökningar inom ramen för rapporterat projekt. Borrhål Metod Datum Filnamn vid digital lagring 1501 Tr _2564.TRT 1501 CPT cpt 1502 Skr ls 1502 Tr _2565.TRT 1502 CPT CPT 1502 GW-rör GW-protokoll.ls 1503 Slb _2579.SLB 1503 Tr _2578.TRT 1503 Skr ls 1504 Slb _2571.SLB 1504 Tr _2570.TRT 1504 CPT CPT 1505 Slb _2568.SLB 1505 Tr _2567.TRT 1506 Tr _2566.TRT 1506 Skr ls 1507 Tr _2576.TRT 1507 Slb _2577.SLB 1508 Slb _2581.SLB 1508 Tr _2580.TRT 1509 Skr ls 1509 Slb _2575.SLB 1509 CPT CPT 1509 Tr _2574.TRT 1510 Tr _2572.TRT 1510 Slb _2573.SLB 1510 Skr ls 4 (5) FÖRSÖKSRAPPORT - FÄLT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\försöksrapport - fält.doc

15 5.1 Utförda fältundersökningar I Tabell 3 finns en sammanställning av antal utförda fältundersökningar fördelat på respektive metod. Tabell 3 Antal utförda fältundersökningar fördelat på metod. Undersökningsmetod Antal CPT 4 Tr 10 Slb Utförda provtagningar Skruvprovtagning har utförts enligt provtagningskategori B med kvalitetsklass 3. Antalet utförda provtagningar redovisas i Tabell 4. Tabell 4 Antal utförda provtagningar fördelat på metod. Provtagning Antal Skr 5 6 Kvalitetsinformation och observationer Kalibreringsprotokoll för den använda CPT - spetsen bifogas i Försöksrapport fält-bilaga2 Göteborg Sweco Civil AB Britta Karlström FÖRSÖKSRAPPORT - FÄLT (5) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\försöksrapport - fält.doc

16 Försöksrapport fält - Bilaga 1

17 Id X Y Z , ,566 38, , ,305 38, , ,523 40, , ,405 39, , ,847 38, , ,606 37, , ,401 38, , ,129 40, , ,166 37, , ,01 38, GW , ,305 38,524 Bilaga1 (1)

18 Försöksrapport fält - Bilaga 2

19 Bilaga 2 (1) CERTIFICATE FOR CPT PROBE 4640 Probe No 4640 Date of Calibration Replacement of Calibrated by Christoffer Hurtig File name doc Point Resistance Tip Area 10cm² Maimum Load 50 MPa Range 25 MPa Scaling Factor 3345 Resolution kpa Area factor (a) at 1MPa ERRORS Ma. Temperature effect when not loaded Temperature range 0 40 deg. Celsius. Local Friction kpa Sleeve Area 150cm² Maimum Load 0.5 MPa Range 0.5 MPa Scaling Factor 3800 Resolution kpa Area factor (b) at 1MPa ERRORS Ma. Temperature effect when not loaded Temperature range 0 40 deg. Celsius kpa Pore Pressure Maimum Load 2.5 MPa Range 2 MPa Scaling Factor 3744 Resolution kpa ERRORS Ma. Temperature effect when not loaded Temperature range 0 40 deg. Celsius kpa Tilt Angle. Scaling Factor 1 Range 0-40 Deg. Back-up memory Ingenjörsfirman Geotech AB +46 (0) Datavägen (0) VAT No. SE ASKIM, Sweden SE

20 Försöksrapport fält - Bilaga 3

21 Bilaga 3 (1) Provtagnings protokoll UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM Kullagård Britta K UPPDRAGSNUMMER FÄLTGEOTEKNIKER BORRHÅL Michael Karlsson 1502 Anmärkningar Datum Tid Vy i bh 1 Djup m Prov nr Jordartsbedömning Anmärkning 0,1 My 1 F/Gr,sa 1,3 1 F/Le 1,8 2 J,sa Organiskt 2,1 3 Sa,le 3,2 4 Let rostfläckar 3,8 5 Sa,si,le 5 6 Sa,si,gr (1) P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\05_In\Fält\150227\Provtagning 1502.ls

22 Bilaga 3 (2) Provtagnings protokoll UPPDRAG UPPDRAGSNUMMER Anmärkningar UPPDRAGSLEDARE DATUM Kullagård Britta K FÄLTGEOTEKNIKER Michael Karlsson BORRHÅL 1503 Datum Tid Vy i bh tort Djup m Prov nr Jordartsbedömning Anmärkning 0,05 Asfalt 0,6 F/Gr,sa 1,9 1 Let (1) P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\05_In\Fält\150227\Provtagning 1503.ls

23 Bilaga 3 (3) Provtagnings protokoll UPPDRAG UPPDRAGSNUMMER Anmärkningar UPPDRAGSLEDARE DATUM Kullagård Britta K FÄLTGEOTEKNIKER Michael Karlsson BORRHÅL 1506 Datum Tid Vy i bh 1,4 Djup m Prov nr Jordartsbedömning Anmärkning 0,2 Mu 0,6 1 FGr,sa,le 1,3 2 Let rostfläckar 1,6 3 sa,le,si (1) P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\05_In\Fält\150227\Provtagning 1506.ls

24 Bilaga 3 (4) Provtagnings protokoll UPPDRAG UPPDRAGSNUMMER Anmärkningar UPPDRAGSLEDARE DATUM Kullagård Britta K FÄLTGEOTEKNIKER Michael Karlsson BORRHÅL 1510 Datum Tid Vy i bh Rasat 1,7 Djup m Prov nr Jordartsbedömning Anmärkning 0,2 Mu 1,1 1 F/Sa,gr,le 1,7 2 Sa 2,2 3 Let 2,7 4 Sa,si,le,gr (1) P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\05_In\Fält\150227\Provtagning 1510.ls

25 Bilaga 2

26 FÖRSÖKSRAPPORT - LAB SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER FÖRSÖKSRAPPORT - LAB GÖTEBORG Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg 1(3) Sweco Rosenlundsgatan 4 Bo 1094 SE Göteborg, Sverige Telefon +46 (0) Sweco Civil AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\försöksrapport - lab.doc

27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmän projektinformation 3 2 Styrande dokument 3 3 Omfattning 3 4 Redovisning 3 Bilagor 1 Laboratorieprotokoll 2 (3) FÖRSÖKSRAPPORT - LAB GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\försöksrapport - lab.doc

28 1 Allmän projektinformation Plats: Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Beställare: Samhällsbyggnadskontoret, Partille kommun Konsult: Sweco Civil AB, WSP Geolab Ansvarig laboratorieingenjör: Alma Zerem-Hrvat, WSP Geolab Rapporten har upprättats av Britta Karlström, Sweco Civil AB. Interngranskning har utförts av Carina Hultén, Sweco Civil AB. 2 Styrande dokument Denna rapport ansluter till SS EN med tillhörande nationell bilaga. I Tabell 1 återfinns de standarder och styrande dokument som följts vid laboratoriearbetet. Tabell 1 Styrande dokument Undersökningsmetod Styrande dokument Jordartsbestämning SS-EN ISO :2002 SS-EN ISO :2004 BFR T21:1982 Vattenkvot SS , utgåva 3 3 Omfattning Laboratorieundersökningar på upptagna prover har utförts I Tabell 2 redovisas utförda laboratorieundersökningar inom ramen för aktuellt projekt. Proverna har efter mottagande förvarats i kylrum och sparas därefter i se månader efter utförd rutinundersökning. Tabell 2 Antal utförda fältundersökningar fördelat på metod. Metod Antal nivåer Jordartsbenämning 16 Vattenkvot 16 4 Redovisning Resultaten från laboratorieundersökningarna redovisas på sektionsritningar bilagda MUR och i sin helhet i Försöksrapport lab-bilaga 1. Göteborg Sweco Civil AB Britta Karlström FÖRSÖKSRAPPORT - LAB (3) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING KB p:\2321\ _förskola_kullegården_partille\000\16_tet\försöksrapport - lab.doc

29 Försöksrapport lab - Bilaga 1

30 Bilaga 1 (1) Sammanställning av Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Bo Projekt Ugglum 4:204 och 4: Göteborg Besök: Ullevigatan Väel: Direkt: / -7275/ Beställare SWECO Fa: Uppdragsnummer ,0 m u my sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.- Borrhål 1502 Fältundersökning 2015/02/27 MK Ankomst 2015/03/03 Provtagningsmetod PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015/03/10 X Granskning 2015/03/12 AH Grundvattenobservation (vy i borrhålet ) Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup r 2) 3) 5) 5) 5) w N S t t fu t r typ 6) klass 6) Anm. m Jordartsbeskrivning 1) (t/m 3) (%) (%) (-) (kpa) (kpa) 0,0 0,1 0,1 1,0 1,0 F/ grå sulfidfläckig siltig LERA, siltkörtlar / 33 1,3 1,3 mörkbrun sandig siltig MULLJORD, lerkörtlar 56 1,8 grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA, mullhaltiga 1,8 33 lerkörtlar 2,1 2,1 brun rostfläckig TORRSKORPELERA, siltkörtlar 26 3,2 grå rostfläckig sandig LERA, tjocka leriga sandkörtlar, 3,2 24 enst gruskorn 3,8 3,8 5,0 F/ MULLJORD / (enl.fälttekn.) F/ Gr,sa / (enl.fälttekn.) Sa,si,gr (enl.fälttekn.) w L 4) 1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO :2002 & SS-EN- ISO :2004 samt BFR T21:1982 2) Skrymdensitet enligt SS , utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS , utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS , utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS , utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 * Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter L:\5250\Sweco\ \Ugglum 4_204 och 4_665\

31 Bilaga 1 (2) Sammanställning av Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Bo Projekt Ugglum 4:204 och 4: Göteborg Besök: Ullevigatan Väel: Direkt: / -7275/ Beställare SWECO Fa: Uppdragsnummer torrt sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.- Borrhål 1503 Fältundersökning 2015/02/27 MK Ankomst 2015/03/03 Provtagningsmetod PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015/03/10 X Granskning 2015/03/11 AH Grundvattenobservation (vy i borrhålet ) Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup r 2) 3) 5) 5) 5) w N S t t fu t r typ 6) klass 6) Anm. m Jordartsbeskrivning 1) (t/m 3) (%) (%) (-) (kpa) (kpa) 0,0 0,05 0,05 0,6 F/ ASFALT / (enl.fälttekn.) F/ Gr, sa / (enl.fälttekn.) grå rostfläckig TORRSKORPELERA, siltkörtlar, enst 0,6 36 siltiga mullkörtlar 1,9 w L 4) 1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO :2002 & SS-EN- ISO :2004 samt BFR T21:1982 2) Skrymdensitet enligt SS , utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS , utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS , utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS , utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 * Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter L:\5250\Sweco\ \Ugglum 4_204 och 4_665\

32 Bilaga 1 (3) Sammanställning av Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Bo Projekt Ugglum 4:204 och 4: Göteborg Besök: Ullevigatan Väel: Direkt: / -7275/ Beställare SWECO Fa: Uppdragsnummer ,4 m u my sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.- Borrhål 1506 Fältundersökning 2015/02/27 MK Ankomst 2015/03/03 Provtagningsmetod PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015/03/10 X Granskning 2015/03/11 AH Grundvattenobservation (vy i borrhålet ) Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup r 2) 3) 5) 5) 5) w N S t t fu t r typ 6) klass 6) Anm. m Jordartsbeskrivning 1) (t/m 3) (%) (%) (-) (kpa) (kpa) 0,0 0,2 F/ MULLJORD / (enl.fälttekn.) 0,2 F/ brun rostfläckig grusig sandig LERA / 22 0,6 0,6 brun rostfläckig siltig TORRSKORPELERA, siltkörtlar 24 1,3 grå rostfläckig sandig siltig TORRSKORPELERA, 1,3 23 sandkörtlar 1,6 w L 4) 1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO :2002 & SS-EN- ISO :2004 samt BFR T21:1982 2) Skrymdensitet enligt SS , utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS , utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS , utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS , utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 * Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter L:\5250\Sweco\ \Ugglum 4_204 och 4_665\

33 Bilaga 1 (4) Sammanställning av Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Bo Projekt Ugglum 4:204 och 4: Göteborg Besök: Ullevigatan Väel: Direkt: / -7275/ Beställare SWECO Fa: Uppdragsnummer ,70 m u my sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.- Borrhål 1509 Fältundersökning 2015/02/27 MK Ankomst 2015/03/03 Provtagningsmetod PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015/03/10 X Granskning 2015/03/11 AH Grundvattenobservation (vy i borrhålet ) Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup r 2) 3) 5) 5) 5) w N S t t fu t r typ 6) klass 6) Anm. m Jordartsbeskrivning 1) (t/m 3) (%) (%) (-) (kpa) (kpa) 0,0 0,05 0,05 2,0 F/ ASFALT / (enl.fälttekn.) F/ Gr,st,sa / (enl.fälttekn.) 2,0 grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA, siltkörtlar / 35 3,0 3,0 brun rostfläckig TORRSKORPELERA, sandskikt 26 4,0 w L 4) 4,0 gråbrun rostfläckig siltig LERA, sandkörtlar 39 5,0 1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO :2002 & SS-EN- ISO :2004 samt BFR T21:1982 2) Skrymdensitet enligt SS , utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS , utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS , utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS , utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 * Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter L:\5250\Sweco\ \Ugglum 4_204 och 4_665\

34 Bilaga 1 (5) Sammanställning av Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Bo Projekt Ugglum 4:204 och 4: Göteborg Besök: Ullevigatan Väel: Direkt: / -7275/ Beställare SWECO Fa: Uppdragsnummer Rasat 1,7 m sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.- Borrhål 1510 Fältundersökning 2015/02/27 MK Ankomst 2015/03/03 Provtagningsmetod PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015/03/10 X Granskning 2015/03/11 AH Grundvattenobservation (vy i borrhålet ) Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup r 2) 3) 5) 5) 5) w N S t t fu t r typ 6) klass 6) Anm. m Jordartsbeskrivning 1) (t/m 3) (%) (%) (-) (kpa) (kpa) 0,0 0,2 F/ MULLJORD / (enl.fälttekn.) 0,2 F/ brun mullhaltig lerig SAND, enst gruskorn / 26 1,1 1,1 grå SAND, enst gruskorn 20 1,7 1,7 grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA, sandkörtlar 23 2,2 grå rostfläckig sandig LERA, tjocka leriga sandkörtlar, 2,2 20 enst gruskorn 2,7 w L 4) 1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO :2002 & SS-EN- ISO :2004 samt BFR T21:1982 2) Skrymdensitet enligt SS , utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS , utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS , utgåva 2 5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS , utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 * Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter L:\5250\Sweco\ \Ugglum 4_204 och 4_665\

35 Bilaga 3

36 Bilaga 3 (1) CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 1.70 m 1.70 m 3.84 m 1.50 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my m Normal Vätska i filter Glycerin Borrpunktens koord. Utrustning Geotech Sond nr 4640 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Ugglum 4:204 och 4: Partille Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, u (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q Lutning (grader) Djup (m) U o U o U U U 3.0 U o U 3.5 U U o P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1501.cpw

37 Bilaga 3 (2) CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 1.50 m 1.70 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 1.70 m Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Britta Karlström Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Ugglum 4:204 och 4: Partille Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet τ Friktionsvinkel ( o fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Modul (MPa) F o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad Djup (m) 2.0 Crust Cl vh NCSi () 2.5 Si Med (()) + o + o L + o o Sa Med + o 3.5 D + + o o Med + o P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1501.cpw

38 Bilaga 3 (3) CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 1.50 m 1.70 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 1.70 m Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Britta Karlström Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Ugglum 4:204 och 4: Partille Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) F Djup (m) 2.0 Crust Cl vh NCSi () 2.5 Si Med (()) L 3.0 Sa Med 3.5 D Med P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1501.cpw

39 Bilaga 3 (4) C P T - sondering Projekt Ugglum 4:204 och 4: Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 1.70 m 1.70 m 3.84 m 1.50 m my m Kalibreringsdata Spets 4640 Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck Område Faktor Område Faktor Område Faktor 0.0 kpa 0.0 kpa Plats Borrhål Datum Normal Glycerin Michael Karlsson Geotech Portryck registrerat vid sondering Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Partille Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass CPT2/CPT3 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering Djup (m) 1.50 Portryck (kpa) 0.00 Djup (m) Djup (m) Från Till Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns Jordart F Crust Anmärkning P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1501.cpw

40 Bilaga 3 (5) CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 3.20 m 3.20 m 4.24 m 1.00 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my m Normal Vätska i filter Glycerin Borrpunktens koord. Utrustning Geotech Sond nr 4640 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Ugglum 4:204 och 4: Partille Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, u (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q Lutning (grader) Djup (m) U U o U o U U 4.0 U o U U U o P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1502.cpw

41 Bilaga 3 (6) CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 1.00 m 3.20 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 3.20 m Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Britta Karlström Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Ugglum 4:204 och 4: Partille Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Friktionsvinkel ( o ) Relativ lagringstäthet I D (%) Modul (MPa) F 1.5 o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad Djup (m) Crust 3.0 () 3.5 () () 4.0 () () P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1502.cpw

42 Bilaga 3 (7) CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 1.00 m 3.20 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 3.20 m Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Britta Karlström Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Ugglum 4:204 och 4: Partille Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) F 1.5 Djup (m) Crust 3.0 () 3.5 () () 4.0 () () P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1502.cpw

43 Bilaga 3 (8) C P T - sondering Projekt Ugglum 4:204 och 4: Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 3.20 m 3.20 m 4.24 m 1.00 m my m Kalibreringsdata Spets 4640 Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck Område Faktor Område Faktor Område Faktor 0.0 kpa 0.0 kpa Plats Borrhål Datum Normal Glycerin Michael Karlsson Geotech Portryck registrerat vid sondering Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Partille Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass CPT2/CPT3 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering Djup (m) 1.00 Portryck (kpa) 0.00 Djup (m) Djup (m) Från Till Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns Jordart F Crust Anmärkning P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1502.cpw

44 Bilaga 3 (9) CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 1.00 m 1.00 m 2.60 m 1.50 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my m Normal Vätska i filter Glycerin Borrpunktens koord. Utrustning Geotech Sond nr 4640 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Ugglum 4:204: och 4: Partille Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, u (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q Lutning (grader) Djup (m) U U o U U o 1.8 U 2.0 U o U 2.2 U o 2.4 U U o P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1504.cpw

45 Bilaga 3 (10) CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 1.50 m 1.00 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 1.00 m Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Britta Karlström Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Ugglum 4:204: och 4: Partille Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet τ Friktionsvinkel ( o fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Modul (MPa) F Crust o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad 1.2 Djup (m) o o 1.8 Sa v L + o 2.0 L (()) + o 2.2 Si v L (()) + o 2.4 Sa L + o P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1504.cpw

46 Bilaga 3 (11) CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 1.50 m 1.00 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 1.00 m Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Britta Karlström Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Ugglum 4:204: och 4: Partille Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) F Crust Djup (m) Sa v L 2.0 L (()) 2.2 Si v L (()) 2.4 Sa L P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1504.cpw

47 Bilaga 3 (12) C P T - sondering Projekt Ugglum 4:204: och 4: Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 1.00 m 1.00 m 2.60 m 1.50 m my m Kalibreringsdata Spets 4640 Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck Område Faktor Område Faktor Område Faktor 0.0 kpa 0.0 kpa Plats Borrhål Datum Normal Glycerin Michael Karlsson Geotech Portryck registrerat vid sondering Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Partille Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass CPT2/CPT3 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering Djup (m) 1.50 Portryck (kpa) 0.00 Djup (m) Djup (m) Från Till Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns Jordart F Crust Anmärkning P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1504.cpw

48 Bilaga 3 (13) CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 4.00 m 4.00 m 6.04 m 1.50 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my m Normal Vätska i filter Glycerin Borrpunktens koord. Utrustning Geotech Sond nr 4640 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Ugglun 4:204 och 4: Partille Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, u (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q Lutning (grader) Djup (m) U o U o U o U U U U U o U 6.0 U P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1509.cpw

49 Bilaga 3 (14) CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 1.50 m 4.00 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 4.00 m Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Britta Karlström Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Ugglun 4:204 och 4: Partille Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet τ Friktionsvinkel ( o fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Modul (MPa) F Crust 2.5 o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad Djup (m) EL NC () () 4.5 M NCSi () () 5.0 Cl () () 5.5 L NC () () () Si (()) + o P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1509.cpw

50 Bilaga 3 (15) CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 1.50 m 4.00 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 4.00 m Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Britta Karlström Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Ugglun 4:204 och 4: Partille Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) F Crust 2.5 Djup (m) EL NC () () 4.5 M NCSi () () 5.0 Cl () () 5.5 L NC () () () Si (()) P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1509.cpw

51 Bilaga 3 (16) C P T - sondering Projekt Ugglun 4:204 och 4: Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 4.00 m 4.00 m 6.04 m 1.50 m my m Kalibreringsdata Spets 4640 Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck Område Faktor Område Faktor Område Faktor 0.0 kpa 0.0 kpa Plats Borrhål Datum Normal Glycerin Michael Karlsson Geotech Portryck registrerat vid sondering Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Partille Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass CPT2/CPT3 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering Djup (m) 1.50 Portryck (kpa) 0.00 Djup (m) Djup (m) Från Till Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns Jordart F Crust Anmärkning P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\09_Geoarkiv\CPW-filer\1509.cpw

52 Bilaga 4

53 Ordernr: LKnr: (behandlad ) Koordinatsystem: RT90 2.5gonV Utlämnad av Linus O Telefon: :9 C B Bilaga 4 (1) 234:1 3 LILLA ÄNGSVÄGEN D 4 232:10 E RÖLIDEN FÅ PV95 5 4:204 4:665 4:139 7 DB14 OR 7:21 32 SCALE 1 : 500 N Skanova.pdf Bakgrundskartan METERS ägs av: (får ej vidareanvändas utan ägarens tillstånd) Lmv eller berörd kommun

54 V OSÄKERT LÄGE Ventil under platta Röliden D225 BTG S225 BTG V100 JÄRN V100 GJJ Lilla Ängsvägen S225 BTG D225 BTG Tvistevägen D225 BTG D225 BTG S225 BTG OSÄKERT LÄGE OSÄKERT LÄGE (V) V100 JÄRN S225 BTG D225 BTG V OSÄKERT LÄGE V100 JÄRN V100 JÄRN S225 BTG D225 BTG S225 BTG V100 JÄRN D225 BTG Bilaga 4 (2)

55 Bilaga 5

56 Grundvattenmätning Bilaga 5 (1) Uppdrag: Partille, Kullegården Borrpunkt: 1502GW05 System: Installerat av: Geoduk Michael Karlsson Inst.datum: Markytans plusnivå: 38,524 ca km: Tot rörlängd inkl filter: 5,5 m ök rör: 0,65 m ö my Nivå: 39,174 Spetsdjup (filtermitt): 4,85 m u my Nivå: 33,674 DATUM A B B-A Anmärkning Sign Avläsning nivå ök rör nivå gvy (Gw u ök rör) ,16 39,17 37,01 BRIK SWECO Infrastructure AB, Geoteknik P:\2321\ _Förskola_Kullegården_Partille\000\11_Mätningar_och_analyser\GW-mätning\Gw-protokoll.ls Göteborg ; 13:45 Flik 1502-GW05

57 Ritningar

58

59

60

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Geo Granskningshandling 2014-10-31 Detaljplan för Nyborgsvägen Stenungsunds kommun Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) GRANSKNINGSHANDLING 2014-10-31 Datum: 2014-10-31 Uppdrag EQC:

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

1 Allmänt 2. 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3. 3 Fältundersökningar 4

1 Allmänt 2. 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3. 3 Fältundersökningar 4 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2 2 Styrande dokument 3 3 Fältundersökningar 4 3.1 Tidigare

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun MUR Markteknisk Undersökningsrapport - Geoteknik Klippans Kommun Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Del av Klippan 3:8 Malmö 2013-01-11 Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Markteknisk Undersökningsrapport

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK STADSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 747 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Beställare: MUNKEDALS KOMMUN

Läs mer

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2014-12-19 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplanen för del av Mörrum 73:1 & 73:4 m. fl.

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplanen för del av Mörrum 73:1 & 73:4 m. fl. KARLSHAMNS KOMMUN Detaljplanen för del av Mörrum 73:1 & 73:4 m. fl. Markteknisk undersökningsrapport 2015-09-30 Uppdragsnummer: 10216922 Upprättad av: Lars Marboe Granskad av: Evelina Nilsson Uppdragsnr:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) TROLLHÄTTANS STAD Sanering Järnsågen 3, Trollhättan Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 1351995100 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK GÖTEBORG 2014-03-26

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U2783 Markteknisk undersökningsrapport Almarevägen, Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U2783 Sida 2 (6) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn Almarevägen Järfälla kommun

Läs mer

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Beställare: Falkenbergs kommun Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21 Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21 Upprättad av: Jenny Arvidsson Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport, MUR Status: Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå Kommun Jonas Johansson

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK 2016-12-21 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK Säby 3:69 Planerat flerbostadshus KUND Stocksundshem AB/Gerson Real Estate AB KONSULT WSP

Läs mer

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur. 2 (7) RAPPORT \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Omgivningsbeskrivning

Läs mer

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2012-01-20 Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer

Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås. Geoteknisk utredning för detaljplan. Sammanfattning

Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås. Geoteknisk utredning för detaljplan. Sammanfattning Uppdragsnr: 10184860 Borås Stad Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadshuset, Kungsgatan 55 501 80 Borås Tfn: 033-35 84 98 Göteborg 2013-09-12 Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås Geoteknisk utredning

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik 20150515 Uppdragsnummer 599217 Älmhult Gångbro Alvesta Hässleholm, km 483+500 483+900 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik MUR/Geo Bygghandling Objektnummer: xxxxx Datum: 20150515 Rev datum: Handling

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 INFÖR DETALJPLAN GREBBESTAD 2:291 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

Rapport Geoteknik - RGeo. Härryda kommun. Kullbäckstorp. Enebacken Etapp I och Etapp II. Göteborg

Rapport Geoteknik - RGeo. Härryda kommun. Kullbäckstorp. Enebacken Etapp I och Etapp II. Göteborg Rapport Geoteknik - RGeo Härryda kommun Enebacken Etapp I och Etapp II Göteborg 2013-05-31 Rapport Geoteknik - RGeo Datum 2013-05-31 Uppdragsnummer 23537 Utgåva/Status Peter Lindqvist Tobias Kristensson

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05, Rev 2015-01-09 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN TÅSTORP 7:7 M.FL, FALKÖPING UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) LILLA EDETS KOMMUN RYK 2:7, LILLA EDET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2015-10-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered ffice: Stckhlm, Sweden

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun.

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK Kv. Städet 2 Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i. 2015-07-29 Upprättad av: Lars O Johansson RAPPORT Geoteknisk undersökning inom kv. Städet

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Kammarkollegiet. Göteborg 2009-02-10 SWECO Geoteknik, Göteborg. Uppdragsnummer 2305 248-000

Kammarkollegiet. Göteborg 2009-02-10 SWECO Geoteknik, Göteborg. Uppdragsnummer 2305 248-000 H Kammarkollegiet Hedefors KRV, erum Detaljerad stabilitetsutredning P Geoteknik (ersätter tidigare Detaljerad Stabilitetsutredning, daterad 2007-04-26, reviderad 2007-06-12 och 2008-07-25, uppdragsnummer

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK Author Date Marcus Hardt 2015-04-01 Phone Project ID +46 10 505 46 62 705712 marcus.hardt@afconsult.com Client Örebro Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr 230618 Sidan 1 av 7 FORTIFIKATIONSVERKET / TULLVERKET NY TULLSTATION TÖCKSFORS, ÅRJÄNG Ny Tullstation GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik

Läs mer

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3 3:11 1:3 1:26 3:19 3:16 1:47 1:46 1:50 1:45 48 47 46 45 49 40 39 38 46 Kallebystenen P Återvinning +45,5 +45,6 +43,4 +45,5 +40,3 +41,7 +43,9 +45,7 +48,7 +46,3 +46,3 +46,6 +46,5 +47,0 +47,4 +47,8 +48,0

Läs mer

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Kungbäck 1: m.fl. Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

BORÅS STAD. Detaljplan för del av Brämhult 4:2 m.fl. PM GEOTEKNIK 2015-01-20

BORÅS STAD. Detaljplan för del av Brämhult 4:2 m.fl. PM GEOTEKNIK 2015-01-20 BORÅS STAD Detaljplan för del av Brämhult 4:2 m.fl. PM GEOTEKNIK 2015-01-20 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, SE-412 63 Göteborg, Registered office: Stockholm, Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) AVESTA VA OCH AVFALL AB KARLSLUNDS DEPONI, ÅKER NORR OM DEPONI UPPDRAGSNUMMER 152927 RAPPORT FALUN 213-6-1 SWECO INFRASTRUCTURE AB FALUN GEOTEKNIK 1 (5) repo1.docx

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14.

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14. Bstadsmråde Nytt bstadsmråde i Halden, Nrge Markteknisk undersökningsrapprt, (MUR) Götebrg Uppdrag nr. Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Jani Nieminen Uppdrag: Bstadsmråde Halden kmmun Dkument: Markteknisk

Läs mer

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Läs mer

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD Geoteknisk undersökning Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare:

Läs mer

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL 2013-05-13 Uppdrag: 248291 - Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk

Läs mer

Trumtorp. Eskilstuna kommun. PM Geoteknik. Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-10-09

Trumtorp. Eskilstuna kommun. PM Geoteknik. Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-10-09 Trumtorp Eskilstuna kommun PM Geoteknik Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-10-09 Trumtorp, Eskilstuna kommun PM Geoteknik Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-10-09 Beställare: Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo)

Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) Nordviks gärde Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) 2007-10-30, rev 2008-06-27 reviderad text är markerat med ett streck i kanten. Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök)

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) HANDLING 6.8 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) ALVESTA KOMMUN Vislandabadet Fastigheten Vislanda 30:1, Vislanda UPPDRAGSNUMMER 2293160000 SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ANDERS PETERSSON Sweco

Läs mer

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun PM Geoteknik 140128 Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun Datum: 2014-01-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-550 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Örebro 2012-11-19 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn;

Läs mer

STRAND 3:4, HUDIKSVALL

STRAND 3:4, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning STRAND 3:4, HUDIKSVALL 2013-05-14 Uppdrag: 248291 - Stand 3:4, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan Status:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) BORÅS ÅKERMYNTAN 5 FASTIGHETS AB Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Detaljplan Åkermyntan 5 m.fl., Borås 2016-07-13, REVIDERAD 2017-11-17 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Detaljplan Åkermyntan

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A038657 Sidan 1 av 9 BOTKYRKA KOMMUN RÅGÅNGEN UTREDNING AV LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo)

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Borås Stad 2013-12-20 Upprättad av: Anita Turesson Granskad av: Sara Jorild Uppdragsnr: 10188719 Uppdragsnr: 10188719 Daterad: 2013-12-20 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB, Geoteknik Upprättat av: Caesar Kardan 010 480 10 18 Granskat av: Axel Lehmann 010 480 15 65 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt...

Läs mer

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 Datum: 2013-06-20 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-417 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Innehåll 1 UPPDRAG... 3 2 PLANERAD

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik (PMGeo)

Teknisk PM Geoteknik (PMGeo) Götene kommun Företagsetablering Detaljplan Objektnummer 34070024 Teknisk PM Geoteknik (PMGeo) INNEHÅLL 1. Allmänt 2 2. Uppdragsbeskrivning 2 3. Utförda undersökningar 2 4. Utsättning och inmätning 2 5.

Läs mer

KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE. Översiktlig geoteknisk utredning 2013-12-12. Upprättad av: Petter Liljegren

KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE. Översiktlig geoteknisk utredning 2013-12-12. Upprättad av: Petter Liljegren KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE 2013-12-12 Upprättad av: Petter Liljegren Granskad av: Martin Holmberg Kund Östra Sjögatan 18 391 26 Kalmar Kundombud: Peder Hägg Konsult WSP Sverige AB Södra

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) TOLUST EXPLOATERINGS AB Södra Munksjöområdet, kv. Lappen 5 m fl. UPPDRAGSNUMMER 1300778240 GEOTEKNSIK UNDERSÖKNING FÖR ETAPP 1 JÖNKÖPING 20130926 Sweco Upprättad

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning Rgeo_112802.doc Dokumentinformation Uppdragsnummer 112802

Läs mer

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun Datum: 2016-03-04 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1056 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området.

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Uppdrags nr. 10130486 MARIESTAD KOMMUN SJÖSTADEN ETAPP 1 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Örebro 2010-01-21 Rev

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. Uppdragsnummer 2305 713 PM Geoteknik Göteborg 2015-04-24 Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan

Läs mer

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Underlag för detaljplan 211-1-7 Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) Stockholm 211-1-7 Beställare: PEAB Bostad AB Beställarens projektbeteckning: Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Structor

Läs mer

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14 PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset 2011-10-14 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10150734 Daterad: 2011-10-14 Handläggare: Sven Devert Detaljplan,

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM: Utrednings PM/Geoteknik Beställare Håbo kommun GRANSKNINGSHANDLING www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel 010-211 50 00 Fax 010-211

Läs mer

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2 2 Styrande dokument 3 3 Geoteknisk kategori 4 4 Fältundersökningar

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun.

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Grap Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-11-04 Åsa Bergh Uppdragsnr SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Lars Nilsson

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Projekteringsunderlag Objekt: Sundsta Torg, Karlstad Uppdragsnummer: Beställare: Karlstads kommun Stockholm, 2014-11-05 Grontmij AB Geoteknik Fadi Halabi Handläggare

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun Datum: 2014-05-12 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-635 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Kv. Rådhuset 1, Skara PM Geoteknik 140512 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

GeoExperten i Skåne AB GEOTEKNISK KONSULT. 224 78 Lund Nybyggnad av flerfamiljshus. geoexperten@gmail.com Projekteringsanvisningar arb nr 138-15

GeoExperten i Skåne AB GEOTEKNISK KONSULT. 224 78 Lund Nybyggnad av flerfamiljshus. geoexperten@gmail.com Projekteringsanvisningar arb nr 138-15 2015-09-03 1(7), Burlövs kommun Nybyggnad av flerfamiljshus Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Projekteringsanvisningar Uppdragsgivare: Burlövsbostäder Foto vid parkering i västra delen (mot borrhål

Läs mer

DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2016-09-02 DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Tierps Kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ JÄRFÄLLA, VIKSJÖ Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 2012-05-28, rev 2012-12-22 PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars Henricsson/Mattias Hammarstedt

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Uppdragsnr: DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning

Läs mer

Kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Geoteknisk undersökning PM Geoteknik

Kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Mölndals Kvarnby Kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Göteborg 2012-12-15, Rev. 2013-01-25 SWECO Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305

Läs mer

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK PM-GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder UPPDRAGSNUMMER 2335890 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MED AVSEEDNDE PÅ GRUNDLÄGGNING - PROJEKTERINGSUNDERLAG 2015-08-10 KARLSTAD

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) NORA BO AB Nora Torg, Danderyds kommun UPPDRAGSNUMMER 241795900 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Ändamål och syfte 1 3 Underlag för undersökningen

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN. Väsjön Mellersta. Stockholm 2014-11-28

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN. Väsjön Mellersta. Stockholm 2014-11-28 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN Stockholm 2014-11-28 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 2014-11-28 Uppdragsnummer 1320007317 Utgåva/Status Projekteringsunderlag Mats Oscarsson Stina

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

Kv Magistern. Försöksrapport/Fält - Geoteknik. Strömstad Detaljplan BOHUSGEO AB. Undersökningarna utförda i augusti 2014

Kv Magistern. Försöksrapport/Fält - Geoteknik. Strömstad Detaljplan BOHUSGEO AB. Undersökningarna utförda i augusti 2014 BOHUSGEO AB Kv Magistern Strömstad Detaljplan Försöksrapport/Fält - Geoteknik Undersökningarna utförda i augusti 2014 Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Upprättad av: Daniel Lindberg Granskning: Bengt Leking

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) UDDEVALLA KOMMUN HerrestadsTorp 1:23 Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 135162969 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GÖTEBORG 20130508 Sweco Infrastructure

Läs mer

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb.

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb. Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 212-1-15 Arb.nr: U183 Uddevalla 212-1-15 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13 Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla Kund Länsförsäkringar i Göteborg och

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1 Färila, Ljusdals kommun Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

PM GEOTEKNIK PÄR AXELSSON TOMAS NORDLANDER PLANERINGSUNDERLAG BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

PM GEOTEKNIK PÄR AXELSSON TOMAS NORDLANDER PLANERINGSUNDERLAG BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA PLANERINGSUNDERLAG BJC GROUP AB UPPDRAGSNUMMER 2175 480 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖREBRO 2016-04-26 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA PÄR AXELSSON HANDLÄGGARE TOMAS NORDLANDER GRANSKARE 1 (5) S w e co S we c o

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) Geoteknisk undersökning för ny VA-ledning och väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Hovenäset, Sotenäs Kommun. Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr: 15065

Läs mer