Arkitekternas Pensionskassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkitekternas Pensionskassa"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, Stockholm Hemsida: E-post: Organisationsnr

3 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten APs styrning och riskhantering...7 Försäkringar och premieinkomster...8 Kapitalförvaltning...10 Försäkringstekniska avsättningar...13 Återbäring och konsolidering...14 Femårsöversikt...15 Organisation...16 Finansiella rapporter Resultaträkning...17 Balansräkning...18 Redogörelse för förändring i eget kapital...20 Kassaflödesanalys...21 Resultatanalys...22 Tilläggsupplysningar Riskhantering...23 Noter...27 Revisionsberättelse Ordlista Förteckning över finansiella placeringstillgångar

4 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Arkitekternas Pensionskassa 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Arkitekternas Pensionskassa, försäkringsförening, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för 2008, föreningens 54:e verksamhetsår. Organisation Arkitekternas Pensionskassa är organiserad i två olika produktområden, AP ITP och AP Liv. Arkitekternas Pensionskassa har förvaltat arkitektföretagens tjänstepensioner sedan Individuella försäkringslösningar har funnits sedan AP ITP Arkitekternas Pensionskassa (AP) förvaltar ITP 2 för privata arkitektföretag och deras anställda. ITP 2 bygger på kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Pensionskassan erbjuder därutöver frivillig ITP till företag som inte omfattas av kollektivavtal. AP Liv Arkitekternas Pensionskassa erbjuder privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar. De individuella tjänstepensionerna är ITPK, KAP-KL och PA 03 samt alternativ ITP för så kallade tiotaggare. Individuell tjänstepension kan dessutom tecknas av den som inte omfattas av ITP-planen men vill ha sin tjänstepensionslösning i kassan. Arkitekternas Pensionskassa förmedlar gruppförsäkringar med Skandia som försäkringsgivare, individuell sjukförsäkring via försäkringsbolaget Aspis Pronia och sjukvårdsförsäkring med DKV Hälsa som försäkringsgivare. Kort om års resultat efter skatt uppgick till -996 (558) mkr års återbäringsränta i AP Liv fastställdes till 1,2 (5,5) procent. APs ekonomiska ställning har försvagats under året men är fortfarande god. Solvensgraden uppgick till 122 (164) procent. APs totalavkastning för helåret 2008 blev -5,7 (2,2) procent, vilket var bättre än branschsnittet som uppgick till -6,7 procent. De försäkringstekniska avsättningarna uppgick till (2 659) mkr, avsättningarna ökade med 749 (-442) mkr. AP har under hela 2008 haft grönt ljus i Finansinspektionens tillsynsverktyg trafikljussystemet. Under 2008 uppgick inbetalda premier till 176 (173) mkr. Pensioner inom AP ITP räknades upp med 4,37 (2,19) procent, vilket motsvarar förändringen i konsumentprisindex. 4

5 Förvaltningsberättelse Verksamheten 2008 APs resultat Årets resultat efter skatt uppgick till -996 (558) mkr. Resultatet har belastats med en avkastningsskatt på 27 (21) mkr. Det negativa resultatet beror främst på att de försäkringstekniska avsättningarna (FTA) ökat till följd av att marknadsräntorna sjönk under året. Ökningen av FTA påverkade resultatet negativt med -749 (442) mkr. Kapitalavkastningen uppgick till -253 (96) mkr. Premieinkomsten uppgick till 176 (173) mkr. Driftskostnader De löpande kostnaderna består av kostnader hänförliga till kapitalförvaltningen och skaderegleringen samt driftskostnader i försäkringsrörelsen. Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen uppgick till 15,4 (14,0) mkr. Kostnaderna för kapitalförvaltningen uppgick till 5,7 (2,6) mkr, varav courtage 2,1 (0,3) mkr, och kostnaderna för skaderegleringen uppgick till 3,7 (3,8) mkr. Väsentliga händelser Finanskris och lågkonjunktur 2008 var ett stormigt år som präglades av finansiell kris och global recession. Under början av året fick vi se kraftiga fall på aktiemarknaderna och en snabb och stark konjunkturnedgång i USA. Samtidigt fanns det på många håll i världen en stark oro för inflation på grund av kraftigt stigande priser på råvaror. Detta ledde bland annat till att den svenska riksbanken fram till och med september höjde styrräntan vid tre tillfällen. Andra halvåret dominerades helt av finanskris, sänkta styrräntor, fortsatta börsfall, kraftiga BNP-fall och räddningspaket för finanssektorn. I Sverige föll BNP dramatiskt under slutet av året. Såväl export som inhemsk efterfrågan minskade. Den svenska kronan försvagades rejält och föll framförallt mot den amerikanska dollarn, japanska yenen och euron. Investerares flykt från riskfyllda tillgångar till statspapper gjorde att marknadsräntorna på svenska statsobligationer sjönk till mycket låga nivåer. Trots allt elände har AP klarat sig relativt väl genom krisen. Genom att sälja en del aktier under våren och tidig höst samt genom att handla räntederivat med långa löptider kunde vi begränsa förlusterna i kapitalförvaltningen. Projekt kring lönsamhet och tillväxt Med hänvisning till att APs monopolliknande situation upphört i samband med att det nya ITP-avtalet träffades har styrelsen beslutat genomföra ett projekt kring lönsamhet och tillväxt. APs premievolymer kommer inom ett antal år att minska och antalet försäkrade individer kommer att bli färre. I projektet kommer AP att fokusera på hur framtida produktutbud ska se ut samt hur den målgrupp som AP försäkrar ska förändras så att premierna istället för att minska kan öka framöver. Att se över varumärket ingår också i projektet. Samarbete med andra pensionskassor AP har tillsammans med ett antal andra pensionskassor utrett förutsättningarna för framtida samarbete avseende förmånsbestämda försäkringar i syfte att sänka kostnader och minska sårbarheten. Några beslut är ännu inte fattade men utredningen visar tydligt att det är möjligt att sänka de administrativa kostnaderna, att investeringsbehov och risker är hanterbara och att kvalitet och utvecklingskapacitet kan bibehållas samtidigt som sårbarheten minskar. Tanken är att AP med flera under 2009 går vidare och genomför en motsvarande utredning för premiebestämda försäkringar. Premierabatt 2008 Inför 2008 sänkte AP på nytt premien för kollektiv riskförsäkring. APs kundföretag fick därmed en rabatt på totalt 8,5 (8,1) mkr rabatterar AP för fjärde året i rad premien för kollektiv riskförsäkring med drygt 30 procent. Förändringar i ITP 2 AP har under året genomfört ett antal förändringar inom ITP 2 som beslutats av parterna. Det rör bland annat: möjlighet att avstå familjepension inom ITP 2 och istället låta premierna från familjepensionen gå till ITPK egenpension; möjlighet till partiellt uttag av ålderspension; nya samordningsregler och nya regler för beräkning av pensionsmedförande lön. Nya processer och rutiner har upprättats 5

6 Förvaltningsberättelse och APs försäkringssystem har anpassats till förändringarna. I samband med att nya regler för pensionsmedförande lön infördes kompenserade AP de företag som fått ökade kostnader med anledning av den nya regeln. AP gav i december 2008 en engångskompensation om ca 1,1 mkr till berörda företag. Framöver kompenserar AP företagen månatligen genom att ge en premierabatt i samband med ITP-fakturan. Sänkta avgifter inom ITPK AP sänkte under året avgiften för produkten ITPK egenpension. Premieavgiften som låg på 1 procent togs helt bort och kapitalavgiften sänktes från 0,5 procent till 0,45 procent. Flytt av pensionskapital Från och med den 1 oktober 2008 blev det enligt beslut från parterna, PTK och Svenskt Näringsliv, möjligt att flytta pensionskapital från ITPK-försäkringarna. Eftersom AP inte blev upphandlad försäkringsgivare i det nya avgiftsbestämda ITP-avtalet får AP inte ta emot flyttkapital kopplat till ITPK. Det är endast bolag som blivit upphandlade i det nya ITP-avtalet som får vara mottagare av flyttkapital som kommer från ITPK. Det samlade pensionskapitalet inom ITPK utgör för APs del ca 475 mkr. Under perioden oktober 2008 till och med februari 2009 var det 12 individer som begärde att få flytta pensionskapital till ett sammanlagt värde om 511 tkr. AP drabbad av bedrägeriet hos Bernard L Madoff I maj investerade AP 60 mkr i hedgefonden Fairfield Sentry som i sin tur köpte förvaltning av den nu bedrägeriåtalade Bernard L Madoffs bolag. Det är i dagsläget mycket oklart vad som hänt med de 50 miljarder dollar som förvaltades av Madoff och om det över huvud taget finns någon möjlighet att få tillbaka investerade pengar. AP har med anledning av detta använt försiktighetsprincipen och skrivit ner värdet av investeringen till noll. Etiska kriterier för APs kapitalplaceringar AP har sedan flera år etiska kriterier för kapitalplaceringarna. Nytt för 2008 är att AP inte får investera i bolag som deltar i utveckling, produktion och marknadsföring av klustervapen. 6

7 Förvaltningsberättelse APs styrning och riskhantering APs styrning Fullmäktige Fullmäktige är APs högsta beslutande organ. De 20 fullmäktigeledamöterna och deras suppleanter utses av Almega Tjänsteförbunden, Unionen och Sveriges Arkitekter. Ledamöterna representerar försäkringstagarna och de försäkrade. Vid ordinarie fullmäktigemöte väljs 2 av 7 styrelseledamöter samt revisorer. En av styrelseledamöterna ska vara arbetsgivarrepresentant och medlem i AP och en ska vara arbetstagarrepresentant och medlem i AP. Fullmäktige beslutar om arvoden till styrelseledamöter och utser revisorer, valberedning och ersättningskommitté. Fullmäktige beslutar även om ändring av APs stadgar. Styrelsens sammansättning I APs stadgar regleras hur styrelsen ska utses samt hur många ledamöter som ska ingå i styrelsen. APs styrelse består av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. 4 ledamöter och 4 suppleanter utses av parterna, Almega Tjänsteförbunden, Unionen och Sveriges Arkitekter. Ytterligare 2 ledamöter utses av fullmäktige och sedan ingår enligt stadgarna APs vd i styrelsen. Styrelsens ansvar Styrelsen är ansvarig för APs organisation och förvaltning. Styrelsen lägger fast APs strategiska inriktning, utser vd samt fastställer policys, instruktioner och riktlinjer. Styrelsen ska se till att APs organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och APs ekonomiska förehavanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. För styrelsen gäller en arbetsordning och för vd gäller en instruktion. Såväl arbetsordning som instruktion fastställs årligen. Styrelsen följer löpande APs verksamhet, ekonomiska resultat och kapitalförvaltning. frågor i övrigt har varit utredningen kring samarbete med andra pensionskassor och riskfrågor med hänsyn till den oro som varit på de finansiella marknaderna. Placeringskommittén Styrelsen har utsett en placeringskommitté som ansvarar för APs placeringar inom ramen för de av styrelsen fastställda placeringsriktlinjerna. Placeringskommittén består av tre personer Maritha Lindberg, vd, Lena Hagman, styrelseledamot och Mats Guldbrand, extern rådgivare i placeringsfrågor. Placeringskommittén sammanträder minst 6 gånger per år. Organisation för APs riskhantering Syftet med APs organisation för riskhantering är att identifiera och hantera samtliga risker i verksamheten. Styrelsen ansvarar för APs riskhantering och beslutar årligen om övergripande styrdokument. Till sin hjälp har styrelsen placeringskommittén, en riskkontrollgrupp och APs internrevision. Styrelsen har därutöver utsett en regelverksansvarig samt en funktion för självständig oberoende riskkontroll. Styrelsen får löpande rapporter om nivån på APs risker. Inom Arkitekternas Pensionskassas verksamhet finns det risker av olika slag. Inom försäkringsverksamheten och kapitalförvaltningen finns naturliga riskmoment i form av försäkringsrisker och placeringsrisker. Dessutom finns det operativa risker i verksamheten. En utförlig beskrivning av APs risker och riskhantering finns på sidorna Styrelsens arbete 2008 Styrelsen har under 2008 haft 9 sammanträden, varav ett konstituerande möte och ett extra möte. Utöver löpande ärenden har styrelsen bland annat fastställt nya placeringsriktlinjer samt antagit en skuldtäckningspolicy. Styrelsen har vidare under året arbetat med ett projekt kring APs lönsamhet och tillväxt. Prioriterade 7

8 Förvaltningsberättelse Försäkringar och premieinkomster Premieinkomst AP ITP (Mkr) Premieinkomst enligt resultaträkning 132,3 125,4 premiebefrielse vid sjukpension -4,1-5,4 Pensionspremie netto inbetald 128,2 120,0 Premieinkomst Premieinkomsten i AP ITP uppgick för 2008 till 132,3 (125,4) mkr, en ökning med 6,9 (1,5) mkr eller 5,6 (1,2) procent. Av dessa medel avser 128,2 (120,0) mkr inbetalda premier, medan 4,1 (5,4) mkr avser premiebefrielse vid sjukpension. Premieinkomst AP Liv (Mkr) Försäkring med löpande premier 14,0 12,4 Engångsbetald försäkring 13,6 19,9 ITPK-premier 9,8 9,7 Statliga pensionsvalet 1,7 1,5 Kommunala pensionsvalet 4,2 3,7 Summa 43,3 47,2 Premieinkomsten inom AP Liv förändrades med -3,8 (5,3) mkr till 43,3 (47,2) mkr eller -8,1 (12,6) procent. Premieminskningen beror främst på att AP inte längre kan ta emot nya ITPK-försäkrade samt att avdragsrätten för privat pensionssparande sänkts. Utbetalda försäkringsersättningar AP ITP Grundbelopp Pensionstillägg Summa (Mkr) Ålderspensioner 88,1 80,1 16,0 14,5 104,1 94,6 Sjukpensioner 4,5 5,3 0,6 0,6 5,0 5,8 Familjepensioner 5,3 4,9 4,6 4,5 9,9 9,5 Summa 97,9 90,3 21,1 19,6 119,0 109,9 Utbetalda försäkringsersättningar Under året betalades totalt 119,0 (109,9) mkr ut i form av pension till de försäkrade i AP ITP. Utbetalda försäkringsersättningar AP Liv (Mkr) Grundbelopp 19,4 16,7 Återbäring 5,7 5,4 Summa 25,1 22,1 Pensionsutbetalningarna inom AP Liv uppgick till totalt 25,1 (22,1) mkr. 8

9 Förvaltningsberättelse Medlemmar, företag och försäkringar Antalet medlemmar och kundföretag i pensions kassan fördelade sig enligt följande: AP ITP Antalet medlemmar i AP ITP var (12 173). 50 (48) procent av de yrkesaktiva medlemmarna var kvinnor och 50 (52 ) procent män. Genomsnittsåldern för de yrkesaktiva medlemmarna låg på 43 (45) år. Antal premiebetalande företag var 291 (309). Det minskade antalet företag beror främst på att företag slagits samman, att mindre arkitektföretag upphört på grund av ägaren/ ägarna pensionerats samt att vissa ITP-anslutna företag som drivs i enskild firma tvingats byta sin ITP-lösning mot individuell tjänstepension av skatteskäl. Att antalet yrkesaktiva medlemmar minskat beror främst på att antalet pensionärer ökat samt att de som är födda 1979 eller senare tillhör ITP 1. AP Liv Antalet försäkrade personer ökade med 2 (4) procent och uppgick vid årsskiftet till (5 196). Försäkrade AP ITP Försäkringar och försäkrade AP Liv Yrkesaktiva Fribrevshavare Ålderspensionärer Totalt antal försäkrade Antalet premiebetalande företag Löpande premier Engångsbetalda försäkringar Totalt antal försäkringar Antalet försäkrade personer är Livförsäkringar Olycksfallsförsäkringar Sjukförsäkringar Barnförsäkringar Totalt antal försäkringar Antalet försäkrade personer är Tjänstepension Privat pensionssparande ITPK Egenpension KAP-KL (kommunalt pensionsval) PA 03 (statligt pensionsval) Totalt antal försäkringar Antalet försäkrade personer är

10 Förvaltningsberättelse Kapitalförvaltning Året präglades av stor oro på de finansiella marknaderna och vi gick in i en global lågkonjunktur. AP klarade relativt väl av de börsfall som skedde under Genom att sälja av en del aktier och investera i ränte- och hedgefonder kunde avkastningen förbättras. APs strategi för att bättre matcha skulder och tillgångar gav Räntebärande också positivt bidrag till avkastningen. Tillgångsfördelning Fastigheter Aktier Absolutavkastande Absolutavkastande 11% starkt till att den negativa avkastningen kunde begränsas. Riktlinjer för placeringarna APs tillgångar förvaltas enligt en av styrelsen fastställd placeringsinstruktion. Placeringsinstruktionen beskriver hur AP arbetar med risk och avkastning. APs ambition är att kunna inflationssäkra utgående pensioner samtidigt som premierna är konkurrenskraftiga och möjligheten till premierabatter och återbäring skapas. Aktier 22% Fastigheter 6% Räntebärande 61% Tillgångar Vid utgången av 2008 hade AP placeringstillgångar till ett marknadsvärde om (4 417) mkr. Placeringarna fördelade sig så att 61 (47) procent av de totala tillgångarna var placerade i räntebärande värdepapper, 22 (37) procent i aktier och 6 (6) procent i fastigheter. Absolutavkastande tillgångar i form av hedgefonder utgjorde 11 (10) procent av tillgångarna. Kapitalavkastning Kapitalavkastningen, inklusive orealiserade värdeförändringar, för 2008 uppgick till -253 (96) mkr eller -5,7 (2,2) procent. Den negativa utvecklingen på världens börser är den största förklaringen till resultatet i kapitalförvaltningen. APs investering i hedgefonderna Fairfield Sentry och fond i fonden Guide 2 har också påverkat totalavkastningen negativt med ca 70 mkr på grund av exponeringarna mot den bedrägeriåtalade Bernard L Madoff. AP har valt att skriva ner investeringen i fonden Fairfield Sentry med 100 procent. APs ränteportfölj inklusive räntederivat avkastade hela 20 (1,9) procent eller 427 (40) mkr och bidrog därmed APs tillgångar för skuldtäckning ska helt eller delvis matcha pensionsåtagandena och består till stora delar av räntebärande instrument och derivat. Övriga tillgångar, risktillgångar, ska placeras i syfte att uppnå högre avkastning. I placeringsriktlinjerna finns angivet hur AP ska mäta och hantera sina placeringsrisker. Styrelsen har bland annat fastställt att sannolikheten för insolvens inte skall överstiga 1 procent för rullande 12 månader framåt i tiden. Till placeringsriktlinjerna finns en konsekvensanalys kopplad. Konsekvensanalysen beskriver APs tillgångar och skulder samt vilka antaganden som APs skuld baserar sig på. Vidare finns en beskrivning över vilka effekter som den valda placeringsstrategin förväntas få. Etiska riktlinjer för APs placeringar AP får endast göra placeringar i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella avtal och konventioner som svenska staten har undertecknat. Företagens sociala ansvar bedöms i situationer där mänskliga rättigheter eller normer för miljö kränks. Granskningen tar sin utgångspunkt i internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö, som finns formulerad i såväl FN-konventioner och traktat som humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning. Nytt för 2008 är att AP inte får investera i bolag som deltar i utveckling, produktion och marknadsföring av klustervapen. Placeringar tillåts inte i de företag som underkänns vid en granskning. 10

11 Förvaltningsberättelse Eventuella beslut om otillåtna placeringar görs minst två gånger per år. AP anlitar extern expertis för etisk granskning och analys. Räntebärande tillgångar Totalavkastningen i APs ränteportfölj inklusive räntederivat uppgick till 20 (1,9) procent eller 427 (40) mkr. Tillgångarna i ränteportföljen fördelade sig enligt nedan: Obligationer och penningmarknadsplaceringar Obligationsfonder och penningmarknadsfonder inklusive likvida medel utgjorde 54 (42) procent av de totala tillgångarna. Nettoplaceringar uppgick under året till -139 (-146) mkr. Totalavkastningen i obligationsfonderna uppgick till 11,9 (1,5) procent och totalavkastningen i penningmarknadsfonderna uppgick till 5,5 (3,4) procent. De räntebärande portföljerna omfattar svenska korta räntebärande placeringar och svenska långa räntebärande papper. Med lång placering avses en placering längre än ett år. Med ett kort värdepapper avses en placering kortare än ett år. APs räntebärande tillgångar förvaltas i tre obligationsfonder, Alfred Bergs Obligationsfond och Obligationsfond plus, Carlson Long Bond Fund, samt en penningmarknadsfond, Enter Penningmarknadsfond. Likvida medel utgjorde 2 (1) procent. Realränteobligationer Realränteportföljen stod för 6 (5) procent av tillgångarna. Totalavkastningen i realränteportföljen uppgick till 6,2 (3,3) procent. Nettoplaceringarna uppgick till 6,3 (6,4) mkr. Realränteportföljen förvaltas i enlighet med realränteindex av Handelsbanken. Realränteobligationer kännetecknas av att en real ränta garanteras, det vill säga ränta utöver inflationen. Räntederivat För att bättre matcha tillgångar och skulder mot varandra har AP under de tre senaste åren handlat ränteswaptioner. Avkastningen på swaptionerna blev för (-11) mkr. AP hade vid årsskiftet swaptioner till ett underliggande nominellt belopp om 209 miljoner euro. I början av året hade AP ränteswaptioner i svenska kronor men valde under sista kvartalet att sälja av dessa för att dels ta hem vinster och dels för att göra nya säkringar i euroswaptioner som hade betydligt bättre likviditet än motsvarande svenska ränteswaptioner. Affären består av ettåriga optioner med rätt att ingå 10 och 15-åriga euro ränteswapar. AP har en genomsnittlig löptid på åtaganden som är knappt 21 år. Löptiden i den nominella obligationsportföljen var vid årsskiftet 4,4 år exklusive ränteswaptionerna och 10,2 år inklusive ränteswaptionerna. En del av durationsgapet mellan tillgångar och skulder har kunnat reduceras med hjälp av swaptionerna och därmed har APs totala ränterisk blivit lägre. Aktier Aktier och aktiefonder Aktier och aktiefonder utgjorde vid årsskiftet 22 (38) procent av de totala tillgångarna. Av dessa utgjorde 12 (22) procent globala aktiefonder och 10 (16) procent svenska aktier. Totalavkastningen i den svenska aktieportföljen uppgick till -38,8 (-3,8) procent eller -238 (-28) mkr och i den globala aktieportföljen till -38,9 (4,4) procent eller -324 (23) mkr inklusive valutaderivat. Marknadsvärdet av globala och svenska aktier och aktiefonder var vid årets slut 936 (1 659) mkr. Den svenska aktieportföljen förvaltas i enlighet med OMXSB Index Sverige av Handelsbanken samt i Guide Sverige som är en fond i fondprodukt från Indecap. APs globala aktier förvaltas av Carnegie i fonden Carnegie World Wide Ethical och av Bankinvest i fonden Bankinvest Global Equities SRI. En mindre del av den globala portföljen har exponering mot Kina och Indien via fonden Carlson Asian Small Cap. 11

12 Förvaltningsberättelse Valutaderivat För att hantera valutariskerna i den globala aktieportföljen valutasäkrar AP delar av valutaexponeringen via terminer och optioner. Den svenska kronan försvagades en del under året och marknadsvärdet på valutaderivaten uppgick till -21,7 (6,3) mkr. Absolutavkastande tillgångar/ hedgefonder Absolutavkastande tillgångar i form av hedgefonder stod för 11 (10) procent av tillgångarna och hade ett marknadsvärde om 453,3 (419,4) mkr exklusive valutasäkring. Totalavkastningen blev -13,9 (9,7) procent eller -75 (35) mkr. Nettoplaceringen uppgick till 113,3 (76,4) mkr. AP äger fondandelar i sex olika hedgefonder, varav två är fond-i-fond. AP äger fondandelar i hedgefonden Nektar som förvaltas av Nektar Asset Management AB, Eikos som förvaltas av H Lundén Kapitalförvaltning AB, Jupiter Hyde Park Hedge Fund som förvaltas av Jupiter Asset Management Ltd samt fonderna Guide 2 och Helios som är fond i fond produkter som förvaltas av Indecap AB respektive Zenit Asset Management AB. AP har vidare krav på fonden Fairfield Sentry som drabbats av den förskingring som Bernard L. Madoff är åtalad för. Den negativa avkastningen i tillgångsslaget förklaras nästan uteslutande av den förlust AP drabbats av i fonden Fairfield samt den fond i fond som också hade exponering mot Madoff. Fastigheter AP äger tre fastigheter som är centralt belägna i Stockholms innerstad. Under året har inte några köp och försäljningar av fastigheter gjorts. Fastigheterna utgjorde 6 (6) procent av APs tillgångar. Totalavkastningen på fastighetsportföljen uppgick till -5,0 (14,9) procent eller -12 (32) mkr. Direktavkastningen uppgick till 7,7 (1,9) mkr. Outhyrd lokalarea för fastigheterna uppgick per den 31 december 2008 till 0 (311) m 2, vilket utgör 0 (4) procent av uthyrbar area. Fastigheterna förvaltas externt av Förvaltnings AB Stadsmuren. Totalavkastningstabell Ingående Utgående Total- Genomsnitt marknadsvärde marknadsvärde avkastning 5 år mkr % mkr % % % Räntebärande ,0 6,1 obligationsfonder ,0 5,6 penningmarknadsfonder ,5 3,0 realränteobligationer ,2 6,2 räntederivat likvida medel Aktier ,0-0,7 svenska aktier, sverigefonder ,8 4,1 globala fonder ,9-1,5 valutaderivat Absolutavkastande ,9 2,2 ränterelaterade fonder ,4 3,7 aktierelaterade fonder ,5 1,1 Fastigheter ,0 10,2 Totalt ,7 4,0 12

13 Förvaltningsberättelse Försäkringstekniska avsättningar Förändring av försäkrings tekniska avsättningar (FTA) Enligt tjänstepensionsdirektivet gäller den så kallade aktsamhetsprincipen vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar. AP tillämpar aktsamhetsprincipen genom att värdera sina åtaganden genom kassaflödesuppdelning. Vid val av ränta följer AP Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:23. Fram till och med oktober 2008 diskonterades varje transaktion i ett försäkringsavtal var för sig med en nominell räntesats som är ett genomsnitt av statsobligationsräntan och swapräntan för motsvarande löptid. Från och med november 2008 ändrade Finansinspektionen sin föreskrift och det blev då möjligt att diskontera skulden som tidigare eller att istället för swapkontrakt använda räntor för säkerställda bostadsobligationer. AP har valt att per bokslut använda ett genomsnitt av statsobligationsräntor och säkerställda bostadsobligationer. Byte av metod innebar att värderingen kunde göras med högre räntor i framförallt längre löptider. APs försäkringstekniska avsättningar var vid årsskiftet (2 659) mkr. Räntans förändring under året gjorde att de försäkringstekniska avsättningarna ökade med 749 (-442) mkr. Den långa marknadsräntan sjönk kraftigt under året. FTA består av livförsäkringsavsättningar och avsättningar för oreglerade skador. En analys av förändringen av FTA presenteras i noterna 19 och

14 Förvaltningsberättelse Återbäring och konsolidering Återbäring Överskott i APs verksamhet ska tillfalla de försäkrade medlemmarna och försäkringstagarna (kundföretagen) som återbäring. Återbäringen inom AP ITP kan ges i form av fribrevsuppräkning, premierabatter, pensionstillägg, temporär efterlevandepension och företagsanknutna- eller partsanknutna medel. Återbäring inom AP Liv ges som tillägg till pensionsutbetalningarna. Återbäringen är inte garanterad och redovisas därför som en del av överskottsfonderna. Återbäring inom AP ITP Pensioner under utbetalning räknades upp med 4,37 (2,19) procent för Uppräkningen motsvarar förändringen i konsumentprisindex. APs styrelse fattade beslut om att använda värdesäkringsmedel för uppräkning av pensionstilläggen. Någon uppräkning av fribrevsvärdena gjordes inte med hänvisning till att konsolideringen kraftigt försämrats under året. Försäkrade hos AP har utöver ITP-planen en extra förmån i form av en temporär efterlevandepension. Den temporära efterlevandepensionen beräknas kosta 5 mkr per år. Definition av konsolideringskapital och konsolideringsnivå Vid beräkning av kollektiv konsolidering utgörs kassans åtaganden av allokerad återbäring och intjänade förmåner beräknade som tekniskt återköpsvärde. Konsolideringspolicy APs konsolideringspolicy slår fast att den normala konsolideringsnivån inom AP ITP bör vara 120 procent men ska tillåtas variera mellan 105 och 130 procent. Styrelsen ska vidta åtgärder i syfte att återställa konsolideringen om konsolideringsnivån avviker från det fastställda normalintervallet. Inom AP Liv bör den normala konsolideringsnivån vara 110 procent. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt sett tillåtas variera mellan 100 och 115 procent. Om den kollektiva konsolideringsnivån avviker från det fastställda intervallet ska åtgärder vidtas. En definitiv återgång till konsolideringsintervallet bör göras snarast, dock senast inom 36 månader räknat från första tidpunkt för avvikelsen. Återbäringsränta AP Liv Återbäringsräntan inklusive garanterad ränta inom AP Liv fastställdes till 1,2 (5,5) procent 2008 före omkostnader och skatt. Kollektiv konsolidering Det kollektiva konsolideringskapitalet är skillnaden mellan marknadsvärdet på APs tillgångar och APs pensionsåtaganden. Pensionskassans kollektiva konsolideringskapital var vid årsskiftet 215 (469) mkr i AP ITP och -1 (58) mkr i AP Liv. Den kollektiva konsolideringen uppgick till 107 (116) procent i AP ITP och 100 (107) procent i AP Liv. 14

15 Förvaltningsberättelse Femårsöversikt Resultat, mkr Premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Driftskostnader Avkastningsskatt Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning, mkr Balansomslutning Byggnader och mark Svenska aktier Utländska aktier Obligationer och andra räntebärande tillgångar Derivat Eget kapital/konsolideringskapital Försäkringstekniska avsättningar Kollektivt konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal/säkerhetstillägg Nyckeltal, % Totalavkastning 2-5,7 2,2 5,4 11,9 7,7 Direktavkastning 2,1 1,8 1,7 2,5 2,9 Förvaltningskostnadsprocent, FKO 3 0,45 0,40 0,42 0,44 0,42 Kollektiv konsolideringsnivå AP ITP Pensionstillägg AP ITP 4,37 2,19 1,47 0,61 0,54 Kollektiv konsolideringsnivå AP Liv Återbäringsränta AP Liv 1,2 5,5 7,5 6,0 5,4 Konsolideringsgrad i procent Solvenskvot 5,1 19,3 9, Solvensgrad Från och med 1 januari 2007 tillämpar AP lagbegränsad IFRS och sedan 2006 omfattas AP av tjänstepensionsdirektivet. För åren redovisas säkerhetstillägget och för åren 2006 och senare redovisas erforderlig solvensmarginal. 2 Totalavkastningen är beräknad enligt Försäkringsförbundets rekommendation för årlig rapportering av totalavkastning. 3 0,03 procentenhet är hänförlig till en engångskostnad i samband med att anställd utnyttjar sin avtalsenliga rätt att gå i pension vid 62 års ålder. 4 AP beräknar kollektiv konsolidering enligt särskilda grunder med ett ränteantagande om 3,90 procent. Se vidare förklaring under ordlistan sid

16 Förvaltningsberättelse Organisation Aktuarie Fullmäktige Fullmäktige utses av ALMEGA Tjänsteförbunden, Unionen och Sveriges Arkitekter. Fullmäktiges sammansättning under tiden : ordinarie ledamöter suppleanter ALMEGA Åke Andersson Birgitta Beeck Tomas Boijsen Bengt Johansson Inger Lindberg Bruce Hans Linnman Per-Mats Nilsson Lennart Wennström Leif Åberg Mats Åkerblad Sveriges Arkitekter Kri Bennström Christer Fritzell Christer Carpelan Anette Liljebäck Marita Claëson Lotta Lehmann Styrelseledamot from 26 april 2007 Fred Strömsten Unionen Annette Lindberg Mats Norrbom Håkan Persson Lars Wahlström Styrelse Styrelsens sammansättning under Av fullmäktige valda: ordinarie ledamöter Bo Jansson, arbetsgivarrepresentant Lotta Lehmann arbetstagarrepresentant Av ALMEGA Tjänsteförbunden, Unionen och Sveriges Arkitekter utsedda: ordinarie ledamöter suppleanter ALMEGA Jonas Milton, ordförande Erik Menckel tom 17 april Lena Hagman from 17 april Staffan Carenholm vice ordförande Bo Eiserman Karin Garbom Sveriges Arkitekter Unionen Rolf Carlquist Maritha Lindberg ingår, i egenskap av vd, som ledamot av styrelsen. Aktuarie Ansvarig aktuarie har varit Tuomo Virolainen. Medarbetare Medelantalet anställda under 2008 var 16 (17) personer, 7 (9) kvinnor och 9 (9) män. Revisorer ordinarie Gunilla Wernelind Auktoriserad revisor suppleant Anders Malmeby Auktoriserad revisor ordinarie Carmen Cornelyn, utsedd av fullmäktige suppleant Inger Sundvik, utsedd av fullmäktige Ingrid M Kläringe Markus Naef Anders Olausson Gunilla Perntz Ewald Simon Svensson Haldo Andersson Monica Andersson Gunilla Dahmm, vice ordförande Hanna Brandt González tom 17 april Maria Arrefelt 17 april - 15 oktober Vakant from 15 okt. 16

17 finansiella rapporter Resultaträkning tkr Not Premieinkomst 2 premieinkomst premier för avgiven återförsäkring Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar 5 Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel Förändring i livförsäkringsavsättningar 6 före avgiven återförsäkring Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Finansiella rapporter Balansräkning TILLGÅNGAR Not tkr Immateriella tillgångar IT-system Summa immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar svenska aktier och andelar globala andelar obligationer och andra räntebärande värdepapper derivat 14, Summa placeringstillgångar Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Övriga försäkringstekniska avsättningar Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Summa fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Summa andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övriga förutbetalda kostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

19 finansiella rapporter EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not tkr Eget kapital Fonder Årets resultat Summa eget kapital Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar, AP ITP Livförsäkringsavsättningar, AP Liv Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättning för skatter Summa avsättningar för andra risker och kostnader Depåer från återförsäkrare Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Derivat 14, Övriga skulder Summa skulder Upplupna kostnader Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 19

20 finansiella rapporter Redogörelse för förändring i eget kapital Värde- Garantifonsäkringsfond Överskottsfond ITP Överskottsfond Liv Summa bundet eget kapital Årets resultat Totalt eget kapital Ingående balans rättelse av fel Justerad ingående balans föregående års resultatdisposition uttag värdesäkringsfond utbetald återbäring utbetalning företagsanknutna medel avsättning garantifond årets resultat Utgående balans Ingående balans föregående års resultatdisposition uttag värdesäkringsfond utbetald återbäring utbetalning företagsanknutna medel uttag garantifond årets resultat Utgående balans Resultatdisposition Årets resultat enligt balansräkningen utgör tkr och överförs enligt följande: Ökning av värdesäkringsfond 145 Ökning av garantifond 0 Minskning av överskottsfond, AP ITP Minskning av överskottsfond, AP Liv Summa

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

AI Pension, försäkringsförening Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.aipension.se E-post: info@aipension.se Organisationsnr.

AI Pension, försäkringsförening Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.aipension.se E-post: info@aipension.se Organisationsnr. årsredovisning 2009 AI Pension, försäkringsförening Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.aipension.se E-post: info@aipension.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 AI Pension, försäkringsförening Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.aipension.se E-post: info@aipension.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 AI Pension, försäkringsförening Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: www.aipension.se E-post: info@aipension.se Organisationsnr. 802004-8008 Framsidan: Nybrokajen,

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRSREDOVISNING 2013

Årsredovisning 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 AI Pension, försäkringsförening Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: www.aipension.se E-post: info@aipension.se Organisationsnr. 802004-8008 Framsidan: Foto inköpt

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening FOTO FREDRIK SKOGKVIST, CHRISTOFFER HJALMARSSON (DENNA BILD, NEDERST MITTEN) Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening PPPENSION.SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 VFF Fondförsäkring AB Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Finansiell information för första halvåret

Finansiell information för första halvåret PP Pension DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008 1 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen blev -5,0 procent Försäkringstekniska avsättningar ökade med 70 MSEK Förvaltningskostnadsprocenten

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag STOCKHOLMS UNIVERSITET MT8003 MATEMATISKA INSTITUTIONEN LÖSNINGAR Avd. Matematisk statistik, GA 12 december 2013 Lösningsförslag Tentamen i Livförsäkringsmatematik II, 12 december 2013 Uppgift 1 Enligt

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Orgnr Delårsrapport

Orgnr Delårsrapport Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VOLVORESULTATS FÖRSÄKRINGSFÖRENING. Volvoresultats Försäkringsförening DELÅRSRAPPORT 2017

VOLVORESULTATS FÖRSÄKRINGSFÖRENING. Volvoresultats Försäkringsförening DELÅRSRAPPORT 2017 Volvoresultats Försäkringsförening 17 DELÅRSRAPPORT 2017 1 Innehållsförteckning VFF PENSION I KORTHET 3 FÖRSTA HALVÅRET 2017 I SAMMANDRAG 4 Perioden i siffror 4 Händelser under första halvåret. 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2010

Delårsrapport. januari juni 2010 Delårsrapport januari juni 2010 Finansiell information för januari juni 2010 Totalavkastningen uppgick till 3,0 procent för första halvåret 2010. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet; SFS 2017:230 Utkom från trycket den 11 april 2017 utfärdad den 30 mars 2017. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013

Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013 Artur Chmielewski, Aktuarie Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013 Artur Chmielewski, aktuarie Dagens agenda 1 Kort sammanfattning av dag 2 2 Genomgång av resultaträkningen 3 olika perspektiv 3

Läs mer