Arkitekternas Pensionskassa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkitekternas Pensionskassa"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, Stockholm Hemsida: E-post: Organisationsnr

3 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten APs styrning och riskhantering...7 Försäkringar och premieinkomster...8 Kapitalförvaltning...10 Försäkringstekniska avsättningar...13 Återbäring och konsolidering...14 Femårsöversikt...15 Organisation...16 Finansiella rapporter Resultaträkning...17 Balansräkning...18 Redogörelse för förändring i eget kapital...20 Kassaflödesanalys...21 Resultatanalys...22 Tilläggsupplysningar Riskhantering...23 Noter...27 Revisionsberättelse Ordlista Förteckning över finansiella placeringstillgångar

4 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Arkitekternas Pensionskassa 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Arkitekternas Pensionskassa, försäkringsförening, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för 2008, föreningens 54:e verksamhetsår. Organisation Arkitekternas Pensionskassa är organiserad i två olika produktområden, AP ITP och AP Liv. Arkitekternas Pensionskassa har förvaltat arkitektföretagens tjänstepensioner sedan Individuella försäkringslösningar har funnits sedan AP ITP Arkitekternas Pensionskassa (AP) förvaltar ITP 2 för privata arkitektföretag och deras anställda. ITP 2 bygger på kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Pensionskassan erbjuder därutöver frivillig ITP till företag som inte omfattas av kollektivavtal. AP Liv Arkitekternas Pensionskassa erbjuder privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar. De individuella tjänstepensionerna är ITPK, KAP-KL och PA 03 samt alternativ ITP för så kallade tiotaggare. Individuell tjänstepension kan dessutom tecknas av den som inte omfattas av ITP-planen men vill ha sin tjänstepensionslösning i kassan. Arkitekternas Pensionskassa förmedlar gruppförsäkringar med Skandia som försäkringsgivare, individuell sjukförsäkring via försäkringsbolaget Aspis Pronia och sjukvårdsförsäkring med DKV Hälsa som försäkringsgivare. Kort om års resultat efter skatt uppgick till -996 (558) mkr års återbäringsränta i AP Liv fastställdes till 1,2 (5,5) procent. APs ekonomiska ställning har försvagats under året men är fortfarande god. Solvensgraden uppgick till 122 (164) procent. APs totalavkastning för helåret 2008 blev -5,7 (2,2) procent, vilket var bättre än branschsnittet som uppgick till -6,7 procent. De försäkringstekniska avsättningarna uppgick till (2 659) mkr, avsättningarna ökade med 749 (-442) mkr. AP har under hela 2008 haft grönt ljus i Finansinspektionens tillsynsverktyg trafikljussystemet. Under 2008 uppgick inbetalda premier till 176 (173) mkr. Pensioner inom AP ITP räknades upp med 4,37 (2,19) procent, vilket motsvarar förändringen i konsumentprisindex. 4

5 Förvaltningsberättelse Verksamheten 2008 APs resultat Årets resultat efter skatt uppgick till -996 (558) mkr. Resultatet har belastats med en avkastningsskatt på 27 (21) mkr. Det negativa resultatet beror främst på att de försäkringstekniska avsättningarna (FTA) ökat till följd av att marknadsräntorna sjönk under året. Ökningen av FTA påverkade resultatet negativt med -749 (442) mkr. Kapitalavkastningen uppgick till -253 (96) mkr. Premieinkomsten uppgick till 176 (173) mkr. Driftskostnader De löpande kostnaderna består av kostnader hänförliga till kapitalförvaltningen och skaderegleringen samt driftskostnader i försäkringsrörelsen. Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen uppgick till 15,4 (14,0) mkr. Kostnaderna för kapitalförvaltningen uppgick till 5,7 (2,6) mkr, varav courtage 2,1 (0,3) mkr, och kostnaderna för skaderegleringen uppgick till 3,7 (3,8) mkr. Väsentliga händelser Finanskris och lågkonjunktur 2008 var ett stormigt år som präglades av finansiell kris och global recession. Under början av året fick vi se kraftiga fall på aktiemarknaderna och en snabb och stark konjunkturnedgång i USA. Samtidigt fanns det på många håll i världen en stark oro för inflation på grund av kraftigt stigande priser på råvaror. Detta ledde bland annat till att den svenska riksbanken fram till och med september höjde styrräntan vid tre tillfällen. Andra halvåret dominerades helt av finanskris, sänkta styrräntor, fortsatta börsfall, kraftiga BNP-fall och räddningspaket för finanssektorn. I Sverige föll BNP dramatiskt under slutet av året. Såväl export som inhemsk efterfrågan minskade. Den svenska kronan försvagades rejält och föll framförallt mot den amerikanska dollarn, japanska yenen och euron. Investerares flykt från riskfyllda tillgångar till statspapper gjorde att marknadsräntorna på svenska statsobligationer sjönk till mycket låga nivåer. Trots allt elände har AP klarat sig relativt väl genom krisen. Genom att sälja en del aktier under våren och tidig höst samt genom att handla räntederivat med långa löptider kunde vi begränsa förlusterna i kapitalförvaltningen. Projekt kring lönsamhet och tillväxt Med hänvisning till att APs monopolliknande situation upphört i samband med att det nya ITP-avtalet träffades har styrelsen beslutat genomföra ett projekt kring lönsamhet och tillväxt. APs premievolymer kommer inom ett antal år att minska och antalet försäkrade individer kommer att bli färre. I projektet kommer AP att fokusera på hur framtida produktutbud ska se ut samt hur den målgrupp som AP försäkrar ska förändras så att premierna istället för att minska kan öka framöver. Att se över varumärket ingår också i projektet. Samarbete med andra pensionskassor AP har tillsammans med ett antal andra pensionskassor utrett förutsättningarna för framtida samarbete avseende förmånsbestämda försäkringar i syfte att sänka kostnader och minska sårbarheten. Några beslut är ännu inte fattade men utredningen visar tydligt att det är möjligt att sänka de administrativa kostnaderna, att investeringsbehov och risker är hanterbara och att kvalitet och utvecklingskapacitet kan bibehållas samtidigt som sårbarheten minskar. Tanken är att AP med flera under 2009 går vidare och genomför en motsvarande utredning för premiebestämda försäkringar. Premierabatt 2008 Inför 2008 sänkte AP på nytt premien för kollektiv riskförsäkring. APs kundföretag fick därmed en rabatt på totalt 8,5 (8,1) mkr rabatterar AP för fjärde året i rad premien för kollektiv riskförsäkring med drygt 30 procent. Förändringar i ITP 2 AP har under året genomfört ett antal förändringar inom ITP 2 som beslutats av parterna. Det rör bland annat: möjlighet att avstå familjepension inom ITP 2 och istället låta premierna från familjepensionen gå till ITPK egenpension; möjlighet till partiellt uttag av ålderspension; nya samordningsregler och nya regler för beräkning av pensionsmedförande lön. Nya processer och rutiner har upprättats 5

6 Förvaltningsberättelse och APs försäkringssystem har anpassats till förändringarna. I samband med att nya regler för pensionsmedförande lön infördes kompenserade AP de företag som fått ökade kostnader med anledning av den nya regeln. AP gav i december 2008 en engångskompensation om ca 1,1 mkr till berörda företag. Framöver kompenserar AP företagen månatligen genom att ge en premierabatt i samband med ITP-fakturan. Sänkta avgifter inom ITPK AP sänkte under året avgiften för produkten ITPK egenpension. Premieavgiften som låg på 1 procent togs helt bort och kapitalavgiften sänktes från 0,5 procent till 0,45 procent. Flytt av pensionskapital Från och med den 1 oktober 2008 blev det enligt beslut från parterna, PTK och Svenskt Näringsliv, möjligt att flytta pensionskapital från ITPK-försäkringarna. Eftersom AP inte blev upphandlad försäkringsgivare i det nya avgiftsbestämda ITP-avtalet får AP inte ta emot flyttkapital kopplat till ITPK. Det är endast bolag som blivit upphandlade i det nya ITP-avtalet som får vara mottagare av flyttkapital som kommer från ITPK. Det samlade pensionskapitalet inom ITPK utgör för APs del ca 475 mkr. Under perioden oktober 2008 till och med februari 2009 var det 12 individer som begärde att få flytta pensionskapital till ett sammanlagt värde om 511 tkr. AP drabbad av bedrägeriet hos Bernard L Madoff I maj investerade AP 60 mkr i hedgefonden Fairfield Sentry som i sin tur köpte förvaltning av den nu bedrägeriåtalade Bernard L Madoffs bolag. Det är i dagsläget mycket oklart vad som hänt med de 50 miljarder dollar som förvaltades av Madoff och om det över huvud taget finns någon möjlighet att få tillbaka investerade pengar. AP har med anledning av detta använt försiktighetsprincipen och skrivit ner värdet av investeringen till noll. Etiska kriterier för APs kapitalplaceringar AP har sedan flera år etiska kriterier för kapitalplaceringarna. Nytt för 2008 är att AP inte får investera i bolag som deltar i utveckling, produktion och marknadsföring av klustervapen. 6

7 Förvaltningsberättelse APs styrning och riskhantering APs styrning Fullmäktige Fullmäktige är APs högsta beslutande organ. De 20 fullmäktigeledamöterna och deras suppleanter utses av Almega Tjänsteförbunden, Unionen och Sveriges Arkitekter. Ledamöterna representerar försäkringstagarna och de försäkrade. Vid ordinarie fullmäktigemöte väljs 2 av 7 styrelseledamöter samt revisorer. En av styrelseledamöterna ska vara arbetsgivarrepresentant och medlem i AP och en ska vara arbetstagarrepresentant och medlem i AP. Fullmäktige beslutar om arvoden till styrelseledamöter och utser revisorer, valberedning och ersättningskommitté. Fullmäktige beslutar även om ändring av APs stadgar. Styrelsens sammansättning I APs stadgar regleras hur styrelsen ska utses samt hur många ledamöter som ska ingå i styrelsen. APs styrelse består av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. 4 ledamöter och 4 suppleanter utses av parterna, Almega Tjänsteförbunden, Unionen och Sveriges Arkitekter. Ytterligare 2 ledamöter utses av fullmäktige och sedan ingår enligt stadgarna APs vd i styrelsen. Styrelsens ansvar Styrelsen är ansvarig för APs organisation och förvaltning. Styrelsen lägger fast APs strategiska inriktning, utser vd samt fastställer policys, instruktioner och riktlinjer. Styrelsen ska se till att APs organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och APs ekonomiska förehavanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. För styrelsen gäller en arbetsordning och för vd gäller en instruktion. Såväl arbetsordning som instruktion fastställs årligen. Styrelsen följer löpande APs verksamhet, ekonomiska resultat och kapitalförvaltning. frågor i övrigt har varit utredningen kring samarbete med andra pensionskassor och riskfrågor med hänsyn till den oro som varit på de finansiella marknaderna. Placeringskommittén Styrelsen har utsett en placeringskommitté som ansvarar för APs placeringar inom ramen för de av styrelsen fastställda placeringsriktlinjerna. Placeringskommittén består av tre personer Maritha Lindberg, vd, Lena Hagman, styrelseledamot och Mats Guldbrand, extern rådgivare i placeringsfrågor. Placeringskommittén sammanträder minst 6 gånger per år. Organisation för APs riskhantering Syftet med APs organisation för riskhantering är att identifiera och hantera samtliga risker i verksamheten. Styrelsen ansvarar för APs riskhantering och beslutar årligen om övergripande styrdokument. Till sin hjälp har styrelsen placeringskommittén, en riskkontrollgrupp och APs internrevision. Styrelsen har därutöver utsett en regelverksansvarig samt en funktion för självständig oberoende riskkontroll. Styrelsen får löpande rapporter om nivån på APs risker. Inom Arkitekternas Pensionskassas verksamhet finns det risker av olika slag. Inom försäkringsverksamheten och kapitalförvaltningen finns naturliga riskmoment i form av försäkringsrisker och placeringsrisker. Dessutom finns det operativa risker i verksamheten. En utförlig beskrivning av APs risker och riskhantering finns på sidorna Styrelsens arbete 2008 Styrelsen har under 2008 haft 9 sammanträden, varav ett konstituerande möte och ett extra möte. Utöver löpande ärenden har styrelsen bland annat fastställt nya placeringsriktlinjer samt antagit en skuldtäckningspolicy. Styrelsen har vidare under året arbetat med ett projekt kring APs lönsamhet och tillväxt. Prioriterade 7

8 Förvaltningsberättelse Försäkringar och premieinkomster Premieinkomst AP ITP (Mkr) Premieinkomst enligt resultaträkning 132,3 125,4 premiebefrielse vid sjukpension -4,1-5,4 Pensionspremie netto inbetald 128,2 120,0 Premieinkomst Premieinkomsten i AP ITP uppgick för 2008 till 132,3 (125,4) mkr, en ökning med 6,9 (1,5) mkr eller 5,6 (1,2) procent. Av dessa medel avser 128,2 (120,0) mkr inbetalda premier, medan 4,1 (5,4) mkr avser premiebefrielse vid sjukpension. Premieinkomst AP Liv (Mkr) Försäkring med löpande premier 14,0 12,4 Engångsbetald försäkring 13,6 19,9 ITPK-premier 9,8 9,7 Statliga pensionsvalet 1,7 1,5 Kommunala pensionsvalet 4,2 3,7 Summa 43,3 47,2 Premieinkomsten inom AP Liv förändrades med -3,8 (5,3) mkr till 43,3 (47,2) mkr eller -8,1 (12,6) procent. Premieminskningen beror främst på att AP inte längre kan ta emot nya ITPK-försäkrade samt att avdragsrätten för privat pensionssparande sänkts. Utbetalda försäkringsersättningar AP ITP Grundbelopp Pensionstillägg Summa (Mkr) Ålderspensioner 88,1 80,1 16,0 14,5 104,1 94,6 Sjukpensioner 4,5 5,3 0,6 0,6 5,0 5,8 Familjepensioner 5,3 4,9 4,6 4,5 9,9 9,5 Summa 97,9 90,3 21,1 19,6 119,0 109,9 Utbetalda försäkringsersättningar Under året betalades totalt 119,0 (109,9) mkr ut i form av pension till de försäkrade i AP ITP. Utbetalda försäkringsersättningar AP Liv (Mkr) Grundbelopp 19,4 16,7 Återbäring 5,7 5,4 Summa 25,1 22,1 Pensionsutbetalningarna inom AP Liv uppgick till totalt 25,1 (22,1) mkr. 8

9 Förvaltningsberättelse Medlemmar, företag och försäkringar Antalet medlemmar och kundföretag i pensions kassan fördelade sig enligt följande: AP ITP Antalet medlemmar i AP ITP var (12 173). 50 (48) procent av de yrkesaktiva medlemmarna var kvinnor och 50 (52 ) procent män. Genomsnittsåldern för de yrkesaktiva medlemmarna låg på 43 (45) år. Antal premiebetalande företag var 291 (309). Det minskade antalet företag beror främst på att företag slagits samman, att mindre arkitektföretag upphört på grund av ägaren/ ägarna pensionerats samt att vissa ITP-anslutna företag som drivs i enskild firma tvingats byta sin ITP-lösning mot individuell tjänstepension av skatteskäl. Att antalet yrkesaktiva medlemmar minskat beror främst på att antalet pensionärer ökat samt att de som är födda 1979 eller senare tillhör ITP 1. AP Liv Antalet försäkrade personer ökade med 2 (4) procent och uppgick vid årsskiftet till (5 196). Försäkrade AP ITP Försäkringar och försäkrade AP Liv Yrkesaktiva Fribrevshavare Ålderspensionärer Totalt antal försäkrade Antalet premiebetalande företag Löpande premier Engångsbetalda försäkringar Totalt antal försäkringar Antalet försäkrade personer är Livförsäkringar Olycksfallsförsäkringar Sjukförsäkringar Barnförsäkringar Totalt antal försäkringar Antalet försäkrade personer är Tjänstepension Privat pensionssparande ITPK Egenpension KAP-KL (kommunalt pensionsval) PA 03 (statligt pensionsval) Totalt antal försäkringar Antalet försäkrade personer är

10 Förvaltningsberättelse Kapitalförvaltning Året präglades av stor oro på de finansiella marknaderna och vi gick in i en global lågkonjunktur. AP klarade relativt väl av de börsfall som skedde under Genom att sälja av en del aktier och investera i ränte- och hedgefonder kunde avkastningen förbättras. APs strategi för att bättre matcha skulder och tillgångar gav Räntebärande också positivt bidrag till avkastningen. Tillgångsfördelning Fastigheter Aktier Absolutavkastande Absolutavkastande 11% starkt till att den negativa avkastningen kunde begränsas. Riktlinjer för placeringarna APs tillgångar förvaltas enligt en av styrelsen fastställd placeringsinstruktion. Placeringsinstruktionen beskriver hur AP arbetar med risk och avkastning. APs ambition är att kunna inflationssäkra utgående pensioner samtidigt som premierna är konkurrenskraftiga och möjligheten till premierabatter och återbäring skapas. Aktier 22% Fastigheter 6% Räntebärande 61% Tillgångar Vid utgången av 2008 hade AP placeringstillgångar till ett marknadsvärde om (4 417) mkr. Placeringarna fördelade sig så att 61 (47) procent av de totala tillgångarna var placerade i räntebärande värdepapper, 22 (37) procent i aktier och 6 (6) procent i fastigheter. Absolutavkastande tillgångar i form av hedgefonder utgjorde 11 (10) procent av tillgångarna. Kapitalavkastning Kapitalavkastningen, inklusive orealiserade värdeförändringar, för 2008 uppgick till -253 (96) mkr eller -5,7 (2,2) procent. Den negativa utvecklingen på världens börser är den största förklaringen till resultatet i kapitalförvaltningen. APs investering i hedgefonderna Fairfield Sentry och fond i fonden Guide 2 har också påverkat totalavkastningen negativt med ca 70 mkr på grund av exponeringarna mot den bedrägeriåtalade Bernard L Madoff. AP har valt att skriva ner investeringen i fonden Fairfield Sentry med 100 procent. APs ränteportfölj inklusive räntederivat avkastade hela 20 (1,9) procent eller 427 (40) mkr och bidrog därmed APs tillgångar för skuldtäckning ska helt eller delvis matcha pensionsåtagandena och består till stora delar av räntebärande instrument och derivat. Övriga tillgångar, risktillgångar, ska placeras i syfte att uppnå högre avkastning. I placeringsriktlinjerna finns angivet hur AP ska mäta och hantera sina placeringsrisker. Styrelsen har bland annat fastställt att sannolikheten för insolvens inte skall överstiga 1 procent för rullande 12 månader framåt i tiden. Till placeringsriktlinjerna finns en konsekvensanalys kopplad. Konsekvensanalysen beskriver APs tillgångar och skulder samt vilka antaganden som APs skuld baserar sig på. Vidare finns en beskrivning över vilka effekter som den valda placeringsstrategin förväntas få. Etiska riktlinjer för APs placeringar AP får endast göra placeringar i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella avtal och konventioner som svenska staten har undertecknat. Företagens sociala ansvar bedöms i situationer där mänskliga rättigheter eller normer för miljö kränks. Granskningen tar sin utgångspunkt i internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö, som finns formulerad i såväl FN-konventioner och traktat som humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning. Nytt för 2008 är att AP inte får investera i bolag som deltar i utveckling, produktion och marknadsföring av klustervapen. Placeringar tillåts inte i de företag som underkänns vid en granskning. 10

11 Förvaltningsberättelse Eventuella beslut om otillåtna placeringar görs minst två gånger per år. AP anlitar extern expertis för etisk granskning och analys. Räntebärande tillgångar Totalavkastningen i APs ränteportfölj inklusive räntederivat uppgick till 20 (1,9) procent eller 427 (40) mkr. Tillgångarna i ränteportföljen fördelade sig enligt nedan: Obligationer och penningmarknadsplaceringar Obligationsfonder och penningmarknadsfonder inklusive likvida medel utgjorde 54 (42) procent av de totala tillgångarna. Nettoplaceringar uppgick under året till -139 (-146) mkr. Totalavkastningen i obligationsfonderna uppgick till 11,9 (1,5) procent och totalavkastningen i penningmarknadsfonderna uppgick till 5,5 (3,4) procent. De räntebärande portföljerna omfattar svenska korta räntebärande placeringar och svenska långa räntebärande papper. Med lång placering avses en placering längre än ett år. Med ett kort värdepapper avses en placering kortare än ett år. APs räntebärande tillgångar förvaltas i tre obligationsfonder, Alfred Bergs Obligationsfond och Obligationsfond plus, Carlson Long Bond Fund, samt en penningmarknadsfond, Enter Penningmarknadsfond. Likvida medel utgjorde 2 (1) procent. Realränteobligationer Realränteportföljen stod för 6 (5) procent av tillgångarna. Totalavkastningen i realränteportföljen uppgick till 6,2 (3,3) procent. Nettoplaceringarna uppgick till 6,3 (6,4) mkr. Realränteportföljen förvaltas i enlighet med realränteindex av Handelsbanken. Realränteobligationer kännetecknas av att en real ränta garanteras, det vill säga ränta utöver inflationen. Räntederivat För att bättre matcha tillgångar och skulder mot varandra har AP under de tre senaste åren handlat ränteswaptioner. Avkastningen på swaptionerna blev för (-11) mkr. AP hade vid årsskiftet swaptioner till ett underliggande nominellt belopp om 209 miljoner euro. I början av året hade AP ränteswaptioner i svenska kronor men valde under sista kvartalet att sälja av dessa för att dels ta hem vinster och dels för att göra nya säkringar i euroswaptioner som hade betydligt bättre likviditet än motsvarande svenska ränteswaptioner. Affären består av ettåriga optioner med rätt att ingå 10 och 15-åriga euro ränteswapar. AP har en genomsnittlig löptid på åtaganden som är knappt 21 år. Löptiden i den nominella obligationsportföljen var vid årsskiftet 4,4 år exklusive ränteswaptionerna och 10,2 år inklusive ränteswaptionerna. En del av durationsgapet mellan tillgångar och skulder har kunnat reduceras med hjälp av swaptionerna och därmed har APs totala ränterisk blivit lägre. Aktier Aktier och aktiefonder Aktier och aktiefonder utgjorde vid årsskiftet 22 (38) procent av de totala tillgångarna. Av dessa utgjorde 12 (22) procent globala aktiefonder och 10 (16) procent svenska aktier. Totalavkastningen i den svenska aktieportföljen uppgick till -38,8 (-3,8) procent eller -238 (-28) mkr och i den globala aktieportföljen till -38,9 (4,4) procent eller -324 (23) mkr inklusive valutaderivat. Marknadsvärdet av globala och svenska aktier och aktiefonder var vid årets slut 936 (1 659) mkr. Den svenska aktieportföljen förvaltas i enlighet med OMXSB Index Sverige av Handelsbanken samt i Guide Sverige som är en fond i fondprodukt från Indecap. APs globala aktier förvaltas av Carnegie i fonden Carnegie World Wide Ethical och av Bankinvest i fonden Bankinvest Global Equities SRI. En mindre del av den globala portföljen har exponering mot Kina och Indien via fonden Carlson Asian Small Cap. 11

12 Förvaltningsberättelse Valutaderivat För att hantera valutariskerna i den globala aktieportföljen valutasäkrar AP delar av valutaexponeringen via terminer och optioner. Den svenska kronan försvagades en del under året och marknadsvärdet på valutaderivaten uppgick till -21,7 (6,3) mkr. Absolutavkastande tillgångar/ hedgefonder Absolutavkastande tillgångar i form av hedgefonder stod för 11 (10) procent av tillgångarna och hade ett marknadsvärde om 453,3 (419,4) mkr exklusive valutasäkring. Totalavkastningen blev -13,9 (9,7) procent eller -75 (35) mkr. Nettoplaceringen uppgick till 113,3 (76,4) mkr. AP äger fondandelar i sex olika hedgefonder, varav två är fond-i-fond. AP äger fondandelar i hedgefonden Nektar som förvaltas av Nektar Asset Management AB, Eikos som förvaltas av H Lundén Kapitalförvaltning AB, Jupiter Hyde Park Hedge Fund som förvaltas av Jupiter Asset Management Ltd samt fonderna Guide 2 och Helios som är fond i fond produkter som förvaltas av Indecap AB respektive Zenit Asset Management AB. AP har vidare krav på fonden Fairfield Sentry som drabbats av den förskingring som Bernard L. Madoff är åtalad för. Den negativa avkastningen i tillgångsslaget förklaras nästan uteslutande av den förlust AP drabbats av i fonden Fairfield samt den fond i fond som också hade exponering mot Madoff. Fastigheter AP äger tre fastigheter som är centralt belägna i Stockholms innerstad. Under året har inte några köp och försäljningar av fastigheter gjorts. Fastigheterna utgjorde 6 (6) procent av APs tillgångar. Totalavkastningen på fastighetsportföljen uppgick till -5,0 (14,9) procent eller -12 (32) mkr. Direktavkastningen uppgick till 7,7 (1,9) mkr. Outhyrd lokalarea för fastigheterna uppgick per den 31 december 2008 till 0 (311) m 2, vilket utgör 0 (4) procent av uthyrbar area. Fastigheterna förvaltas externt av Förvaltnings AB Stadsmuren. Totalavkastningstabell Ingående Utgående Total- Genomsnitt marknadsvärde marknadsvärde avkastning 5 år mkr % mkr % % % Räntebärande ,0 6,1 obligationsfonder ,0 5,6 penningmarknadsfonder ,5 3,0 realränteobligationer ,2 6,2 räntederivat likvida medel Aktier ,0-0,7 svenska aktier, sverigefonder ,8 4,1 globala fonder ,9-1,5 valutaderivat Absolutavkastande ,9 2,2 ränterelaterade fonder ,4 3,7 aktierelaterade fonder ,5 1,1 Fastigheter ,0 10,2 Totalt ,7 4,0 12

13 Förvaltningsberättelse Försäkringstekniska avsättningar Förändring av försäkrings tekniska avsättningar (FTA) Enligt tjänstepensionsdirektivet gäller den så kallade aktsamhetsprincipen vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar. AP tillämpar aktsamhetsprincipen genom att värdera sina åtaganden genom kassaflödesuppdelning. Vid val av ränta följer AP Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:23. Fram till och med oktober 2008 diskonterades varje transaktion i ett försäkringsavtal var för sig med en nominell räntesats som är ett genomsnitt av statsobligationsräntan och swapräntan för motsvarande löptid. Från och med november 2008 ändrade Finansinspektionen sin föreskrift och det blev då möjligt att diskontera skulden som tidigare eller att istället för swapkontrakt använda räntor för säkerställda bostadsobligationer. AP har valt att per bokslut använda ett genomsnitt av statsobligationsräntor och säkerställda bostadsobligationer. Byte av metod innebar att värderingen kunde göras med högre räntor i framförallt längre löptider. APs försäkringstekniska avsättningar var vid årsskiftet (2 659) mkr. Räntans förändring under året gjorde att de försäkringstekniska avsättningarna ökade med 749 (-442) mkr. Den långa marknadsräntan sjönk kraftigt under året. FTA består av livförsäkringsavsättningar och avsättningar för oreglerade skador. En analys av förändringen av FTA presenteras i noterna 19 och

14 Förvaltningsberättelse Återbäring och konsolidering Återbäring Överskott i APs verksamhet ska tillfalla de försäkrade medlemmarna och försäkringstagarna (kundföretagen) som återbäring. Återbäringen inom AP ITP kan ges i form av fribrevsuppräkning, premierabatter, pensionstillägg, temporär efterlevandepension och företagsanknutna- eller partsanknutna medel. Återbäring inom AP Liv ges som tillägg till pensionsutbetalningarna. Återbäringen är inte garanterad och redovisas därför som en del av överskottsfonderna. Återbäring inom AP ITP Pensioner under utbetalning räknades upp med 4,37 (2,19) procent för Uppräkningen motsvarar förändringen i konsumentprisindex. APs styrelse fattade beslut om att använda värdesäkringsmedel för uppräkning av pensionstilläggen. Någon uppräkning av fribrevsvärdena gjordes inte med hänvisning till att konsolideringen kraftigt försämrats under året. Försäkrade hos AP har utöver ITP-planen en extra förmån i form av en temporär efterlevandepension. Den temporära efterlevandepensionen beräknas kosta 5 mkr per år. Definition av konsolideringskapital och konsolideringsnivå Vid beräkning av kollektiv konsolidering utgörs kassans åtaganden av allokerad återbäring och intjänade förmåner beräknade som tekniskt återköpsvärde. Konsolideringspolicy APs konsolideringspolicy slår fast att den normala konsolideringsnivån inom AP ITP bör vara 120 procent men ska tillåtas variera mellan 105 och 130 procent. Styrelsen ska vidta åtgärder i syfte att återställa konsolideringen om konsolideringsnivån avviker från det fastställda normalintervallet. Inom AP Liv bör den normala konsolideringsnivån vara 110 procent. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt sett tillåtas variera mellan 100 och 115 procent. Om den kollektiva konsolideringsnivån avviker från det fastställda intervallet ska åtgärder vidtas. En definitiv återgång till konsolideringsintervallet bör göras snarast, dock senast inom 36 månader räknat från första tidpunkt för avvikelsen. Återbäringsränta AP Liv Återbäringsräntan inklusive garanterad ränta inom AP Liv fastställdes till 1,2 (5,5) procent 2008 före omkostnader och skatt. Kollektiv konsolidering Det kollektiva konsolideringskapitalet är skillnaden mellan marknadsvärdet på APs tillgångar och APs pensionsåtaganden. Pensionskassans kollektiva konsolideringskapital var vid årsskiftet 215 (469) mkr i AP ITP och -1 (58) mkr i AP Liv. Den kollektiva konsolideringen uppgick till 107 (116) procent i AP ITP och 100 (107) procent i AP Liv. 14

15 Förvaltningsberättelse Femårsöversikt Resultat, mkr Premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Driftskostnader Avkastningsskatt Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning, mkr Balansomslutning Byggnader och mark Svenska aktier Utländska aktier Obligationer och andra räntebärande tillgångar Derivat Eget kapital/konsolideringskapital Försäkringstekniska avsättningar Kollektivt konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal/säkerhetstillägg Nyckeltal, % Totalavkastning 2-5,7 2,2 5,4 11,9 7,7 Direktavkastning 2,1 1,8 1,7 2,5 2,9 Förvaltningskostnadsprocent, FKO 3 0,45 0,40 0,42 0,44 0,42 Kollektiv konsolideringsnivå AP ITP Pensionstillägg AP ITP 4,37 2,19 1,47 0,61 0,54 Kollektiv konsolideringsnivå AP Liv Återbäringsränta AP Liv 1,2 5,5 7,5 6,0 5,4 Konsolideringsgrad i procent Solvenskvot 5,1 19,3 9, Solvensgrad Från och med 1 januari 2007 tillämpar AP lagbegränsad IFRS och sedan 2006 omfattas AP av tjänstepensionsdirektivet. För åren redovisas säkerhetstillägget och för åren 2006 och senare redovisas erforderlig solvensmarginal. 2 Totalavkastningen är beräknad enligt Försäkringsförbundets rekommendation för årlig rapportering av totalavkastning. 3 0,03 procentenhet är hänförlig till en engångskostnad i samband med att anställd utnyttjar sin avtalsenliga rätt att gå i pension vid 62 års ålder. 4 AP beräknar kollektiv konsolidering enligt särskilda grunder med ett ränteantagande om 3,90 procent. Se vidare förklaring under ordlistan sid

16 Förvaltningsberättelse Organisation Aktuarie Fullmäktige Fullmäktige utses av ALMEGA Tjänsteförbunden, Unionen och Sveriges Arkitekter. Fullmäktiges sammansättning under tiden : ordinarie ledamöter suppleanter ALMEGA Åke Andersson Birgitta Beeck Tomas Boijsen Bengt Johansson Inger Lindberg Bruce Hans Linnman Per-Mats Nilsson Lennart Wennström Leif Åberg Mats Åkerblad Sveriges Arkitekter Kri Bennström Christer Fritzell Christer Carpelan Anette Liljebäck Marita Claëson Lotta Lehmann Styrelseledamot from 26 april 2007 Fred Strömsten Unionen Annette Lindberg Mats Norrbom Håkan Persson Lars Wahlström Styrelse Styrelsens sammansättning under Av fullmäktige valda: ordinarie ledamöter Bo Jansson, arbetsgivarrepresentant Lotta Lehmann arbetstagarrepresentant Av ALMEGA Tjänsteförbunden, Unionen och Sveriges Arkitekter utsedda: ordinarie ledamöter suppleanter ALMEGA Jonas Milton, ordförande Erik Menckel tom 17 april Lena Hagman from 17 april Staffan Carenholm vice ordförande Bo Eiserman Karin Garbom Sveriges Arkitekter Unionen Rolf Carlquist Maritha Lindberg ingår, i egenskap av vd, som ledamot av styrelsen. Aktuarie Ansvarig aktuarie har varit Tuomo Virolainen. Medarbetare Medelantalet anställda under 2008 var 16 (17) personer, 7 (9) kvinnor och 9 (9) män. Revisorer ordinarie Gunilla Wernelind Auktoriserad revisor suppleant Anders Malmeby Auktoriserad revisor ordinarie Carmen Cornelyn, utsedd av fullmäktige suppleant Inger Sundvik, utsedd av fullmäktige Ingrid M Kläringe Markus Naef Anders Olausson Gunilla Perntz Ewald Simon Svensson Haldo Andersson Monica Andersson Gunilla Dahmm, vice ordförande Hanna Brandt González tom 17 april Maria Arrefelt 17 april - 15 oktober Vakant from 15 okt. 16

17 finansiella rapporter Resultaträkning tkr Not Premieinkomst 2 premieinkomst premier för avgiven återförsäkring Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar 5 Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel Förändring i livförsäkringsavsättningar 6 före avgiven återförsäkring Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Finansiella rapporter Balansräkning TILLGÅNGAR Not tkr Immateriella tillgångar IT-system Summa immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar svenska aktier och andelar globala andelar obligationer och andra räntebärande värdepapper derivat 14, Summa placeringstillgångar Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Övriga försäkringstekniska avsättningar Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Summa fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Summa andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övriga förutbetalda kostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

19 finansiella rapporter EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not tkr Eget kapital Fonder Årets resultat Summa eget kapital Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar, AP ITP Livförsäkringsavsättningar, AP Liv Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättning för skatter Summa avsättningar för andra risker och kostnader Depåer från återförsäkrare Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Derivat 14, Övriga skulder Summa skulder Upplupna kostnader Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 19

20 finansiella rapporter Redogörelse för förändring i eget kapital Värde- Garantifonsäkringsfond Överskottsfond ITP Överskottsfond Liv Summa bundet eget kapital Årets resultat Totalt eget kapital Ingående balans rättelse av fel Justerad ingående balans föregående års resultatdisposition uttag värdesäkringsfond utbetald återbäring utbetalning företagsanknutna medel avsättning garantifond årets resultat Utgående balans Ingående balans föregående års resultatdisposition uttag värdesäkringsfond utbetald återbäring utbetalning företagsanknutna medel uttag garantifond årets resultat Utgående balans Resultatdisposition Årets resultat enligt balansräkningen utgör tkr och överförs enligt följande: Ökning av värdesäkringsfond 145 Ökning av garantifond 0 Minskning av överskottsfond, AP ITP Minskning av överskottsfond, AP Liv Summa

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 AI Pension, försäkringsförening Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: www.aipension.se E-post: info@aipension.se Organisationsnr. 802004-8008 Framsidan: Nybrokajen,

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRSREDOVISNING 2013

Årsredovisning 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 AI Pension, försäkringsförening Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: www.aipension.se E-post: info@aipension.se Organisationsnr. 802004-8008 Framsidan: Foto inköpt

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening FOTO FREDRIK SKOGKVIST, CHRISTOFFER HJALMARSSON (DENNA BILD, NEDERST MITTEN) Delårsrapport januari-juni 2014 PP Pension Försäkringsförening PPPENSION.SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2013 OM KYRKANS PENSIONSKASSA

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2013 OM KYRKANS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT KYRKANSPENSIONSKASSA.SE 1 JANUARI 30 JUNI 2013 Foto: Mattias Ahlm OM KYRKANS PENSIONSKASSA 2 VD HAR ORDET 3 DELÅRSRAPPORT Viktiga händelser under perioden Verksamhetsöversikt Kapitalförvaltningen

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

0 1 2 4 Årsredovisning 2009

0 1 2 4 Årsredovisning 2009 s p a r i n s t i t u t e n s p e n s i o n s k a s s a 6 02 5 3 1 5 4 2 8 4 Årsredovisning 9 7 34 2009 Innehåll VDs kommentarer... 1 Förvaltningsberättelse...2 Femårsöversikt... 7 Resultaträkning... 8

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013 finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 213 26 september 213 Solvensen fortsatte att öka Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLL 3 PP PENSION 4 VD HAR ORDET 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17 FINANSIELLA RAPPORTER 24 NOTER 43 REVISIONSBERÄTTELSE 44 STYRELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Totalavkastningstabell Femårsöversikt Resultatanalys Resultaträkning Balansräkning

Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Totalavkastningstabell Femårsöversikt Resultatanalys Resultaträkning Balansräkning Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2008 Innehåll VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Totalavkastningstabell 6 Femårsöversikt 7 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Förändringar

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Försäkringsteknisk utredning 2010 12 31

Försäkringsteknisk utredning 2010 12 31 Försäkringsteknisk utredning 2010 12 31 för Svenska kyrkans pensionskassa försäkringsförening Richard Blom Mars 2011 Innehållsförteckning A. Föreningens ändamål och verksamhet... 3 B. Försäkringstekniskt

Läs mer

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr. fordringar

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2010 2 Innehåll År 2010 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Förändringar

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Beslutade av styrelsen den 13 maj 2014 Gäller från och med 1 juni 2014 KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427 1 (20)

ÅRSREDOVISNING 2007. Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427 1 (20) 1 (20) ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 4 Resultatanalys 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Sammandrag över förändringar i Eget Kapital 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2010. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Delårsrapport Januari Juni 2010. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Delårsrapport Januari Juni 2010 för Folksam ömsesidig livförsäkring Org nr 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer