Arkitekternas Pensionskassa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkitekternas Pensionskassa"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, Stockholm Hemsida: E-post: Organisationsnr

3 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten APs styrning och riskhantering...7 Försäkringar och premieinkomster...8 Kapitalförvaltning...10 Försäkringstekniska avsättningar...13 Återbäring och konsolidering...14 Femårsöversikt...15 Organisation...16 Finansiella rapporter Resultaträkning...17 Balansräkning...18 Redogörelse för förändring i eget kapital...20 Kassaflödesanalys...21 Resultatanalys...22 Tilläggsupplysningar Riskhantering...23 Noter...27 Revisionsberättelse Ordlista Förteckning över finansiella placeringstillgångar

4 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Arkitekternas Pensionskassa 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Arkitekternas Pensionskassa, försäkringsförening, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för 2008, föreningens 54:e verksamhetsår. Organisation Arkitekternas Pensionskassa är organiserad i två olika produktområden, AP ITP och AP Liv. Arkitekternas Pensionskassa har förvaltat arkitektföretagens tjänstepensioner sedan Individuella försäkringslösningar har funnits sedan AP ITP Arkitekternas Pensionskassa (AP) förvaltar ITP 2 för privata arkitektföretag och deras anställda. ITP 2 bygger på kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Pensionskassan erbjuder därutöver frivillig ITP till företag som inte omfattas av kollektivavtal. AP Liv Arkitekternas Pensionskassa erbjuder privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar. De individuella tjänstepensionerna är ITPK, KAP-KL och PA 03 samt alternativ ITP för så kallade tiotaggare. Individuell tjänstepension kan dessutom tecknas av den som inte omfattas av ITP-planen men vill ha sin tjänstepensionslösning i kassan. Arkitekternas Pensionskassa förmedlar gruppförsäkringar med Skandia som försäkringsgivare, individuell sjukförsäkring via försäkringsbolaget Aspis Pronia och sjukvårdsförsäkring med DKV Hälsa som försäkringsgivare. Kort om års resultat efter skatt uppgick till -996 (558) mkr års återbäringsränta i AP Liv fastställdes till 1,2 (5,5) procent. APs ekonomiska ställning har försvagats under året men är fortfarande god. Solvensgraden uppgick till 122 (164) procent. APs totalavkastning för helåret 2008 blev -5,7 (2,2) procent, vilket var bättre än branschsnittet som uppgick till -6,7 procent. De försäkringstekniska avsättningarna uppgick till (2 659) mkr, avsättningarna ökade med 749 (-442) mkr. AP har under hela 2008 haft grönt ljus i Finansinspektionens tillsynsverktyg trafikljussystemet. Under 2008 uppgick inbetalda premier till 176 (173) mkr. Pensioner inom AP ITP räknades upp med 4,37 (2,19) procent, vilket motsvarar förändringen i konsumentprisindex. 4

5 Förvaltningsberättelse Verksamheten 2008 APs resultat Årets resultat efter skatt uppgick till -996 (558) mkr. Resultatet har belastats med en avkastningsskatt på 27 (21) mkr. Det negativa resultatet beror främst på att de försäkringstekniska avsättningarna (FTA) ökat till följd av att marknadsräntorna sjönk under året. Ökningen av FTA påverkade resultatet negativt med -749 (442) mkr. Kapitalavkastningen uppgick till -253 (96) mkr. Premieinkomsten uppgick till 176 (173) mkr. Driftskostnader De löpande kostnaderna består av kostnader hänförliga till kapitalförvaltningen och skaderegleringen samt driftskostnader i försäkringsrörelsen. Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen uppgick till 15,4 (14,0) mkr. Kostnaderna för kapitalförvaltningen uppgick till 5,7 (2,6) mkr, varav courtage 2,1 (0,3) mkr, och kostnaderna för skaderegleringen uppgick till 3,7 (3,8) mkr. Väsentliga händelser Finanskris och lågkonjunktur 2008 var ett stormigt år som präglades av finansiell kris och global recession. Under början av året fick vi se kraftiga fall på aktiemarknaderna och en snabb och stark konjunkturnedgång i USA. Samtidigt fanns det på många håll i världen en stark oro för inflation på grund av kraftigt stigande priser på råvaror. Detta ledde bland annat till att den svenska riksbanken fram till och med september höjde styrräntan vid tre tillfällen. Andra halvåret dominerades helt av finanskris, sänkta styrräntor, fortsatta börsfall, kraftiga BNP-fall och räddningspaket för finanssektorn. I Sverige föll BNP dramatiskt under slutet av året. Såväl export som inhemsk efterfrågan minskade. Den svenska kronan försvagades rejält och föll framförallt mot den amerikanska dollarn, japanska yenen och euron. Investerares flykt från riskfyllda tillgångar till statspapper gjorde att marknadsräntorna på svenska statsobligationer sjönk till mycket låga nivåer. Trots allt elände har AP klarat sig relativt väl genom krisen. Genom att sälja en del aktier under våren och tidig höst samt genom att handla räntederivat med långa löptider kunde vi begränsa förlusterna i kapitalförvaltningen. Projekt kring lönsamhet och tillväxt Med hänvisning till att APs monopolliknande situation upphört i samband med att det nya ITP-avtalet träffades har styrelsen beslutat genomföra ett projekt kring lönsamhet och tillväxt. APs premievolymer kommer inom ett antal år att minska och antalet försäkrade individer kommer att bli färre. I projektet kommer AP att fokusera på hur framtida produktutbud ska se ut samt hur den målgrupp som AP försäkrar ska förändras så att premierna istället för att minska kan öka framöver. Att se över varumärket ingår också i projektet. Samarbete med andra pensionskassor AP har tillsammans med ett antal andra pensionskassor utrett förutsättningarna för framtida samarbete avseende förmånsbestämda försäkringar i syfte att sänka kostnader och minska sårbarheten. Några beslut är ännu inte fattade men utredningen visar tydligt att det är möjligt att sänka de administrativa kostnaderna, att investeringsbehov och risker är hanterbara och att kvalitet och utvecklingskapacitet kan bibehållas samtidigt som sårbarheten minskar. Tanken är att AP med flera under 2009 går vidare och genomför en motsvarande utredning för premiebestämda försäkringar. Premierabatt 2008 Inför 2008 sänkte AP på nytt premien för kollektiv riskförsäkring. APs kundföretag fick därmed en rabatt på totalt 8,5 (8,1) mkr rabatterar AP för fjärde året i rad premien för kollektiv riskförsäkring med drygt 30 procent. Förändringar i ITP 2 AP har under året genomfört ett antal förändringar inom ITP 2 som beslutats av parterna. Det rör bland annat: möjlighet att avstå familjepension inom ITP 2 och istället låta premierna från familjepensionen gå till ITPK egenpension; möjlighet till partiellt uttag av ålderspension; nya samordningsregler och nya regler för beräkning av pensionsmedförande lön. Nya processer och rutiner har upprättats 5

6 Förvaltningsberättelse och APs försäkringssystem har anpassats till förändringarna. I samband med att nya regler för pensionsmedförande lön infördes kompenserade AP de företag som fått ökade kostnader med anledning av den nya regeln. AP gav i december 2008 en engångskompensation om ca 1,1 mkr till berörda företag. Framöver kompenserar AP företagen månatligen genom att ge en premierabatt i samband med ITP-fakturan. Sänkta avgifter inom ITPK AP sänkte under året avgiften för produkten ITPK egenpension. Premieavgiften som låg på 1 procent togs helt bort och kapitalavgiften sänktes från 0,5 procent till 0,45 procent. Flytt av pensionskapital Från och med den 1 oktober 2008 blev det enligt beslut från parterna, PTK och Svenskt Näringsliv, möjligt att flytta pensionskapital från ITPK-försäkringarna. Eftersom AP inte blev upphandlad försäkringsgivare i det nya avgiftsbestämda ITP-avtalet får AP inte ta emot flyttkapital kopplat till ITPK. Det är endast bolag som blivit upphandlade i det nya ITP-avtalet som får vara mottagare av flyttkapital som kommer från ITPK. Det samlade pensionskapitalet inom ITPK utgör för APs del ca 475 mkr. Under perioden oktober 2008 till och med februari 2009 var det 12 individer som begärde att få flytta pensionskapital till ett sammanlagt värde om 511 tkr. AP drabbad av bedrägeriet hos Bernard L Madoff I maj investerade AP 60 mkr i hedgefonden Fairfield Sentry som i sin tur köpte förvaltning av den nu bedrägeriåtalade Bernard L Madoffs bolag. Det är i dagsläget mycket oklart vad som hänt med de 50 miljarder dollar som förvaltades av Madoff och om det över huvud taget finns någon möjlighet att få tillbaka investerade pengar. AP har med anledning av detta använt försiktighetsprincipen och skrivit ner värdet av investeringen till noll. Etiska kriterier för APs kapitalplaceringar AP har sedan flera år etiska kriterier för kapitalplaceringarna. Nytt för 2008 är att AP inte får investera i bolag som deltar i utveckling, produktion och marknadsföring av klustervapen. 6

7 Förvaltningsberättelse APs styrning och riskhantering APs styrning Fullmäktige Fullmäktige är APs högsta beslutande organ. De 20 fullmäktigeledamöterna och deras suppleanter utses av Almega Tjänsteförbunden, Unionen och Sveriges Arkitekter. Ledamöterna representerar försäkringstagarna och de försäkrade. Vid ordinarie fullmäktigemöte väljs 2 av 7 styrelseledamöter samt revisorer. En av styrelseledamöterna ska vara arbetsgivarrepresentant och medlem i AP och en ska vara arbetstagarrepresentant och medlem i AP. Fullmäktige beslutar om arvoden till styrelseledamöter och utser revisorer, valberedning och ersättningskommitté. Fullmäktige beslutar även om ändring av APs stadgar. Styrelsens sammansättning I APs stadgar regleras hur styrelsen ska utses samt hur många ledamöter som ska ingå i styrelsen. APs styrelse består av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. 4 ledamöter och 4 suppleanter utses av parterna, Almega Tjänsteförbunden, Unionen och Sveriges Arkitekter. Ytterligare 2 ledamöter utses av fullmäktige och sedan ingår enligt stadgarna APs vd i styrelsen. Styrelsens ansvar Styrelsen är ansvarig för APs organisation och förvaltning. Styrelsen lägger fast APs strategiska inriktning, utser vd samt fastställer policys, instruktioner och riktlinjer. Styrelsen ska se till att APs organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och APs ekonomiska förehavanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. För styrelsen gäller en arbetsordning och för vd gäller en instruktion. Såväl arbetsordning som instruktion fastställs årligen. Styrelsen följer löpande APs verksamhet, ekonomiska resultat och kapitalförvaltning. frågor i övrigt har varit utredningen kring samarbete med andra pensionskassor och riskfrågor med hänsyn till den oro som varit på de finansiella marknaderna. Placeringskommittén Styrelsen har utsett en placeringskommitté som ansvarar för APs placeringar inom ramen för de av styrelsen fastställda placeringsriktlinjerna. Placeringskommittén består av tre personer Maritha Lindberg, vd, Lena Hagman, styrelseledamot och Mats Guldbrand, extern rådgivare i placeringsfrågor. Placeringskommittén sammanträder minst 6 gånger per år. Organisation för APs riskhantering Syftet med APs organisation för riskhantering är att identifiera och hantera samtliga risker i verksamheten. Styrelsen ansvarar för APs riskhantering och beslutar årligen om övergripande styrdokument. Till sin hjälp har styrelsen placeringskommittén, en riskkontrollgrupp och APs internrevision. Styrelsen har därutöver utsett en regelverksansvarig samt en funktion för självständig oberoende riskkontroll. Styrelsen får löpande rapporter om nivån på APs risker. Inom Arkitekternas Pensionskassas verksamhet finns det risker av olika slag. Inom försäkringsverksamheten och kapitalförvaltningen finns naturliga riskmoment i form av försäkringsrisker och placeringsrisker. Dessutom finns det operativa risker i verksamheten. En utförlig beskrivning av APs risker och riskhantering finns på sidorna Styrelsens arbete 2008 Styrelsen har under 2008 haft 9 sammanträden, varav ett konstituerande möte och ett extra möte. Utöver löpande ärenden har styrelsen bland annat fastställt nya placeringsriktlinjer samt antagit en skuldtäckningspolicy. Styrelsen har vidare under året arbetat med ett projekt kring APs lönsamhet och tillväxt. Prioriterade 7

8 Förvaltningsberättelse Försäkringar och premieinkomster Premieinkomst AP ITP (Mkr) Premieinkomst enligt resultaträkning 132,3 125,4 premiebefrielse vid sjukpension -4,1-5,4 Pensionspremie netto inbetald 128,2 120,0 Premieinkomst Premieinkomsten i AP ITP uppgick för 2008 till 132,3 (125,4) mkr, en ökning med 6,9 (1,5) mkr eller 5,6 (1,2) procent. Av dessa medel avser 128,2 (120,0) mkr inbetalda premier, medan 4,1 (5,4) mkr avser premiebefrielse vid sjukpension. Premieinkomst AP Liv (Mkr) Försäkring med löpande premier 14,0 12,4 Engångsbetald försäkring 13,6 19,9 ITPK-premier 9,8 9,7 Statliga pensionsvalet 1,7 1,5 Kommunala pensionsvalet 4,2 3,7 Summa 43,3 47,2 Premieinkomsten inom AP Liv förändrades med -3,8 (5,3) mkr till 43,3 (47,2) mkr eller -8,1 (12,6) procent. Premieminskningen beror främst på att AP inte längre kan ta emot nya ITPK-försäkrade samt att avdragsrätten för privat pensionssparande sänkts. Utbetalda försäkringsersättningar AP ITP Grundbelopp Pensionstillägg Summa (Mkr) Ålderspensioner 88,1 80,1 16,0 14,5 104,1 94,6 Sjukpensioner 4,5 5,3 0,6 0,6 5,0 5,8 Familjepensioner 5,3 4,9 4,6 4,5 9,9 9,5 Summa 97,9 90,3 21,1 19,6 119,0 109,9 Utbetalda försäkringsersättningar Under året betalades totalt 119,0 (109,9) mkr ut i form av pension till de försäkrade i AP ITP. Utbetalda försäkringsersättningar AP Liv (Mkr) Grundbelopp 19,4 16,7 Återbäring 5,7 5,4 Summa 25,1 22,1 Pensionsutbetalningarna inom AP Liv uppgick till totalt 25,1 (22,1) mkr. 8

9 Förvaltningsberättelse Medlemmar, företag och försäkringar Antalet medlemmar och kundföretag i pensions kassan fördelade sig enligt följande: AP ITP Antalet medlemmar i AP ITP var (12 173). 50 (48) procent av de yrkesaktiva medlemmarna var kvinnor och 50 (52 ) procent män. Genomsnittsåldern för de yrkesaktiva medlemmarna låg på 43 (45) år. Antal premiebetalande företag var 291 (309). Det minskade antalet företag beror främst på att företag slagits samman, att mindre arkitektföretag upphört på grund av ägaren/ ägarna pensionerats samt att vissa ITP-anslutna företag som drivs i enskild firma tvingats byta sin ITP-lösning mot individuell tjänstepension av skatteskäl. Att antalet yrkesaktiva medlemmar minskat beror främst på att antalet pensionärer ökat samt att de som är födda 1979 eller senare tillhör ITP 1. AP Liv Antalet försäkrade personer ökade med 2 (4) procent och uppgick vid årsskiftet till (5 196). Försäkrade AP ITP Försäkringar och försäkrade AP Liv Yrkesaktiva Fribrevshavare Ålderspensionärer Totalt antal försäkrade Antalet premiebetalande företag Löpande premier Engångsbetalda försäkringar Totalt antal försäkringar Antalet försäkrade personer är Livförsäkringar Olycksfallsförsäkringar Sjukförsäkringar Barnförsäkringar Totalt antal försäkringar Antalet försäkrade personer är Tjänstepension Privat pensionssparande ITPK Egenpension KAP-KL (kommunalt pensionsval) PA 03 (statligt pensionsval) Totalt antal försäkringar Antalet försäkrade personer är

10 Förvaltningsberättelse Kapitalförvaltning Året präglades av stor oro på de finansiella marknaderna och vi gick in i en global lågkonjunktur. AP klarade relativt väl av de börsfall som skedde under Genom att sälja av en del aktier och investera i ränte- och hedgefonder kunde avkastningen förbättras. APs strategi för att bättre matcha skulder och tillgångar gav Räntebärande också positivt bidrag till avkastningen. Tillgångsfördelning Fastigheter Aktier Absolutavkastande Absolutavkastande 11% starkt till att den negativa avkastningen kunde begränsas. Riktlinjer för placeringarna APs tillgångar förvaltas enligt en av styrelsen fastställd placeringsinstruktion. Placeringsinstruktionen beskriver hur AP arbetar med risk och avkastning. APs ambition är att kunna inflationssäkra utgående pensioner samtidigt som premierna är konkurrenskraftiga och möjligheten till premierabatter och återbäring skapas. Aktier 22% Fastigheter 6% Räntebärande 61% Tillgångar Vid utgången av 2008 hade AP placeringstillgångar till ett marknadsvärde om (4 417) mkr. Placeringarna fördelade sig så att 61 (47) procent av de totala tillgångarna var placerade i räntebärande värdepapper, 22 (37) procent i aktier och 6 (6) procent i fastigheter. Absolutavkastande tillgångar i form av hedgefonder utgjorde 11 (10) procent av tillgångarna. Kapitalavkastning Kapitalavkastningen, inklusive orealiserade värdeförändringar, för 2008 uppgick till -253 (96) mkr eller -5,7 (2,2) procent. Den negativa utvecklingen på världens börser är den största förklaringen till resultatet i kapitalförvaltningen. APs investering i hedgefonderna Fairfield Sentry och fond i fonden Guide 2 har också påverkat totalavkastningen negativt med ca 70 mkr på grund av exponeringarna mot den bedrägeriåtalade Bernard L Madoff. AP har valt att skriva ner investeringen i fonden Fairfield Sentry med 100 procent. APs ränteportfölj inklusive räntederivat avkastade hela 20 (1,9) procent eller 427 (40) mkr och bidrog därmed APs tillgångar för skuldtäckning ska helt eller delvis matcha pensionsåtagandena och består till stora delar av räntebärande instrument och derivat. Övriga tillgångar, risktillgångar, ska placeras i syfte att uppnå högre avkastning. I placeringsriktlinjerna finns angivet hur AP ska mäta och hantera sina placeringsrisker. Styrelsen har bland annat fastställt att sannolikheten för insolvens inte skall överstiga 1 procent för rullande 12 månader framåt i tiden. Till placeringsriktlinjerna finns en konsekvensanalys kopplad. Konsekvensanalysen beskriver APs tillgångar och skulder samt vilka antaganden som APs skuld baserar sig på. Vidare finns en beskrivning över vilka effekter som den valda placeringsstrategin förväntas få. Etiska riktlinjer för APs placeringar AP får endast göra placeringar i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella avtal och konventioner som svenska staten har undertecknat. Företagens sociala ansvar bedöms i situationer där mänskliga rättigheter eller normer för miljö kränks. Granskningen tar sin utgångspunkt i internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö, som finns formulerad i såväl FN-konventioner och traktat som humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning. Nytt för 2008 är att AP inte får investera i bolag som deltar i utveckling, produktion och marknadsföring av klustervapen. Placeringar tillåts inte i de företag som underkänns vid en granskning. 10

11 Förvaltningsberättelse Eventuella beslut om otillåtna placeringar görs minst två gånger per år. AP anlitar extern expertis för etisk granskning och analys. Räntebärande tillgångar Totalavkastningen i APs ränteportfölj inklusive räntederivat uppgick till 20 (1,9) procent eller 427 (40) mkr. Tillgångarna i ränteportföljen fördelade sig enligt nedan: Obligationer och penningmarknadsplaceringar Obligationsfonder och penningmarknadsfonder inklusive likvida medel utgjorde 54 (42) procent av de totala tillgångarna. Nettoplaceringar uppgick under året till -139 (-146) mkr. Totalavkastningen i obligationsfonderna uppgick till 11,9 (1,5) procent och totalavkastningen i penningmarknadsfonderna uppgick till 5,5 (3,4) procent. De räntebärande portföljerna omfattar svenska korta räntebärande placeringar och svenska långa räntebärande papper. Med lång placering avses en placering längre än ett år. Med ett kort värdepapper avses en placering kortare än ett år. APs räntebärande tillgångar förvaltas i tre obligationsfonder, Alfred Bergs Obligationsfond och Obligationsfond plus, Carlson Long Bond Fund, samt en penningmarknadsfond, Enter Penningmarknadsfond. Likvida medel utgjorde 2 (1) procent. Realränteobligationer Realränteportföljen stod för 6 (5) procent av tillgångarna. Totalavkastningen i realränteportföljen uppgick till 6,2 (3,3) procent. Nettoplaceringarna uppgick till 6,3 (6,4) mkr. Realränteportföljen förvaltas i enlighet med realränteindex av Handelsbanken. Realränteobligationer kännetecknas av att en real ränta garanteras, det vill säga ränta utöver inflationen. Räntederivat För att bättre matcha tillgångar och skulder mot varandra har AP under de tre senaste åren handlat ränteswaptioner. Avkastningen på swaptionerna blev för (-11) mkr. AP hade vid årsskiftet swaptioner till ett underliggande nominellt belopp om 209 miljoner euro. I början av året hade AP ränteswaptioner i svenska kronor men valde under sista kvartalet att sälja av dessa för att dels ta hem vinster och dels för att göra nya säkringar i euroswaptioner som hade betydligt bättre likviditet än motsvarande svenska ränteswaptioner. Affären består av ettåriga optioner med rätt att ingå 10 och 15-åriga euro ränteswapar. AP har en genomsnittlig löptid på åtaganden som är knappt 21 år. Löptiden i den nominella obligationsportföljen var vid årsskiftet 4,4 år exklusive ränteswaptionerna och 10,2 år inklusive ränteswaptionerna. En del av durationsgapet mellan tillgångar och skulder har kunnat reduceras med hjälp av swaptionerna och därmed har APs totala ränterisk blivit lägre. Aktier Aktier och aktiefonder Aktier och aktiefonder utgjorde vid årsskiftet 22 (38) procent av de totala tillgångarna. Av dessa utgjorde 12 (22) procent globala aktiefonder och 10 (16) procent svenska aktier. Totalavkastningen i den svenska aktieportföljen uppgick till -38,8 (-3,8) procent eller -238 (-28) mkr och i den globala aktieportföljen till -38,9 (4,4) procent eller -324 (23) mkr inklusive valutaderivat. Marknadsvärdet av globala och svenska aktier och aktiefonder var vid årets slut 936 (1 659) mkr. Den svenska aktieportföljen förvaltas i enlighet med OMXSB Index Sverige av Handelsbanken samt i Guide Sverige som är en fond i fondprodukt från Indecap. APs globala aktier förvaltas av Carnegie i fonden Carnegie World Wide Ethical och av Bankinvest i fonden Bankinvest Global Equities SRI. En mindre del av den globala portföljen har exponering mot Kina och Indien via fonden Carlson Asian Small Cap. 11

12 Förvaltningsberättelse Valutaderivat För att hantera valutariskerna i den globala aktieportföljen valutasäkrar AP delar av valutaexponeringen via terminer och optioner. Den svenska kronan försvagades en del under året och marknadsvärdet på valutaderivaten uppgick till -21,7 (6,3) mkr. Absolutavkastande tillgångar/ hedgefonder Absolutavkastande tillgångar i form av hedgefonder stod för 11 (10) procent av tillgångarna och hade ett marknadsvärde om 453,3 (419,4) mkr exklusive valutasäkring. Totalavkastningen blev -13,9 (9,7) procent eller -75 (35) mkr. Nettoplaceringen uppgick till 113,3 (76,4) mkr. AP äger fondandelar i sex olika hedgefonder, varav två är fond-i-fond. AP äger fondandelar i hedgefonden Nektar som förvaltas av Nektar Asset Management AB, Eikos som förvaltas av H Lundén Kapitalförvaltning AB, Jupiter Hyde Park Hedge Fund som förvaltas av Jupiter Asset Management Ltd samt fonderna Guide 2 och Helios som är fond i fond produkter som förvaltas av Indecap AB respektive Zenit Asset Management AB. AP har vidare krav på fonden Fairfield Sentry som drabbats av den förskingring som Bernard L. Madoff är åtalad för. Den negativa avkastningen i tillgångsslaget förklaras nästan uteslutande av den förlust AP drabbats av i fonden Fairfield samt den fond i fond som också hade exponering mot Madoff. Fastigheter AP äger tre fastigheter som är centralt belägna i Stockholms innerstad. Under året har inte några köp och försäljningar av fastigheter gjorts. Fastigheterna utgjorde 6 (6) procent av APs tillgångar. Totalavkastningen på fastighetsportföljen uppgick till -5,0 (14,9) procent eller -12 (32) mkr. Direktavkastningen uppgick till 7,7 (1,9) mkr. Outhyrd lokalarea för fastigheterna uppgick per den 31 december 2008 till 0 (311) m 2, vilket utgör 0 (4) procent av uthyrbar area. Fastigheterna förvaltas externt av Förvaltnings AB Stadsmuren. Totalavkastningstabell Ingående Utgående Total- Genomsnitt marknadsvärde marknadsvärde avkastning 5 år mkr % mkr % % % Räntebärande ,0 6,1 obligationsfonder ,0 5,6 penningmarknadsfonder ,5 3,0 realränteobligationer ,2 6,2 räntederivat likvida medel Aktier ,0-0,7 svenska aktier, sverigefonder ,8 4,1 globala fonder ,9-1,5 valutaderivat Absolutavkastande ,9 2,2 ränterelaterade fonder ,4 3,7 aktierelaterade fonder ,5 1,1 Fastigheter ,0 10,2 Totalt ,7 4,0 12

13 Förvaltningsberättelse Försäkringstekniska avsättningar Förändring av försäkrings tekniska avsättningar (FTA) Enligt tjänstepensionsdirektivet gäller den så kallade aktsamhetsprincipen vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar. AP tillämpar aktsamhetsprincipen genom att värdera sina åtaganden genom kassaflödesuppdelning. Vid val av ränta följer AP Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:23. Fram till och med oktober 2008 diskonterades varje transaktion i ett försäkringsavtal var för sig med en nominell räntesats som är ett genomsnitt av statsobligationsräntan och swapräntan för motsvarande löptid. Från och med november 2008 ändrade Finansinspektionen sin föreskrift och det blev då möjligt att diskontera skulden som tidigare eller att istället för swapkontrakt använda räntor för säkerställda bostadsobligationer. AP har valt att per bokslut använda ett genomsnitt av statsobligationsräntor och säkerställda bostadsobligationer. Byte av metod innebar att värderingen kunde göras med högre räntor i framförallt längre löptider. APs försäkringstekniska avsättningar var vid årsskiftet (2 659) mkr. Räntans förändring under året gjorde att de försäkringstekniska avsättningarna ökade med 749 (-442) mkr. Den långa marknadsräntan sjönk kraftigt under året. FTA består av livförsäkringsavsättningar och avsättningar för oreglerade skador. En analys av förändringen av FTA presenteras i noterna 19 och

14 Förvaltningsberättelse Återbäring och konsolidering Återbäring Överskott i APs verksamhet ska tillfalla de försäkrade medlemmarna och försäkringstagarna (kundföretagen) som återbäring. Återbäringen inom AP ITP kan ges i form av fribrevsuppräkning, premierabatter, pensionstillägg, temporär efterlevandepension och företagsanknutna- eller partsanknutna medel. Återbäring inom AP Liv ges som tillägg till pensionsutbetalningarna. Återbäringen är inte garanterad och redovisas därför som en del av överskottsfonderna. Återbäring inom AP ITP Pensioner under utbetalning räknades upp med 4,37 (2,19) procent för Uppräkningen motsvarar förändringen i konsumentprisindex. APs styrelse fattade beslut om att använda värdesäkringsmedel för uppräkning av pensionstilläggen. Någon uppräkning av fribrevsvärdena gjordes inte med hänvisning till att konsolideringen kraftigt försämrats under året. Försäkrade hos AP har utöver ITP-planen en extra förmån i form av en temporär efterlevandepension. Den temporära efterlevandepensionen beräknas kosta 5 mkr per år. Definition av konsolideringskapital och konsolideringsnivå Vid beräkning av kollektiv konsolidering utgörs kassans åtaganden av allokerad återbäring och intjänade förmåner beräknade som tekniskt återköpsvärde. Konsolideringspolicy APs konsolideringspolicy slår fast att den normala konsolideringsnivån inom AP ITP bör vara 120 procent men ska tillåtas variera mellan 105 och 130 procent. Styrelsen ska vidta åtgärder i syfte att återställa konsolideringen om konsolideringsnivån avviker från det fastställda normalintervallet. Inom AP Liv bör den normala konsolideringsnivån vara 110 procent. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt sett tillåtas variera mellan 100 och 115 procent. Om den kollektiva konsolideringsnivån avviker från det fastställda intervallet ska åtgärder vidtas. En definitiv återgång till konsolideringsintervallet bör göras snarast, dock senast inom 36 månader räknat från första tidpunkt för avvikelsen. Återbäringsränta AP Liv Återbäringsräntan inklusive garanterad ränta inom AP Liv fastställdes till 1,2 (5,5) procent 2008 före omkostnader och skatt. Kollektiv konsolidering Det kollektiva konsolideringskapitalet är skillnaden mellan marknadsvärdet på APs tillgångar och APs pensionsåtaganden. Pensionskassans kollektiva konsolideringskapital var vid årsskiftet 215 (469) mkr i AP ITP och -1 (58) mkr i AP Liv. Den kollektiva konsolideringen uppgick till 107 (116) procent i AP ITP och 100 (107) procent i AP Liv. 14

15 Förvaltningsberättelse Femårsöversikt Resultat, mkr Premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Driftskostnader Avkastningsskatt Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning, mkr Balansomslutning Byggnader och mark Svenska aktier Utländska aktier Obligationer och andra räntebärande tillgångar Derivat Eget kapital/konsolideringskapital Försäkringstekniska avsättningar Kollektivt konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal/säkerhetstillägg Nyckeltal, % Totalavkastning 2-5,7 2,2 5,4 11,9 7,7 Direktavkastning 2,1 1,8 1,7 2,5 2,9 Förvaltningskostnadsprocent, FKO 3 0,45 0,40 0,42 0,44 0,42 Kollektiv konsolideringsnivå AP ITP Pensionstillägg AP ITP 4,37 2,19 1,47 0,61 0,54 Kollektiv konsolideringsnivå AP Liv Återbäringsränta AP Liv 1,2 5,5 7,5 6,0 5,4 Konsolideringsgrad i procent Solvenskvot 5,1 19,3 9, Solvensgrad Från och med 1 januari 2007 tillämpar AP lagbegränsad IFRS och sedan 2006 omfattas AP av tjänstepensionsdirektivet. För åren redovisas säkerhetstillägget och för åren 2006 och senare redovisas erforderlig solvensmarginal. 2 Totalavkastningen är beräknad enligt Försäkringsförbundets rekommendation för årlig rapportering av totalavkastning. 3 0,03 procentenhet är hänförlig till en engångskostnad i samband med att anställd utnyttjar sin avtalsenliga rätt att gå i pension vid 62 års ålder. 4 AP beräknar kollektiv konsolidering enligt särskilda grunder med ett ränteantagande om 3,90 procent. Se vidare förklaring under ordlistan sid

16 Förvaltningsberättelse Organisation Aktuarie Fullmäktige Fullmäktige utses av ALMEGA Tjänsteförbunden, Unionen och Sveriges Arkitekter. Fullmäktiges sammansättning under tiden : ordinarie ledamöter suppleanter ALMEGA Åke Andersson Birgitta Beeck Tomas Boijsen Bengt Johansson Inger Lindberg Bruce Hans Linnman Per-Mats Nilsson Lennart Wennström Leif Åberg Mats Åkerblad Sveriges Arkitekter Kri Bennström Christer Fritzell Christer Carpelan Anette Liljebäck Marita Claëson Lotta Lehmann Styrelseledamot from 26 april 2007 Fred Strömsten Unionen Annette Lindberg Mats Norrbom Håkan Persson Lars Wahlström Styrelse Styrelsens sammansättning under Av fullmäktige valda: ordinarie ledamöter Bo Jansson, arbetsgivarrepresentant Lotta Lehmann arbetstagarrepresentant Av ALMEGA Tjänsteförbunden, Unionen och Sveriges Arkitekter utsedda: ordinarie ledamöter suppleanter ALMEGA Jonas Milton, ordförande Erik Menckel tom 17 april Lena Hagman from 17 april Staffan Carenholm vice ordförande Bo Eiserman Karin Garbom Sveriges Arkitekter Unionen Rolf Carlquist Maritha Lindberg ingår, i egenskap av vd, som ledamot av styrelsen. Aktuarie Ansvarig aktuarie har varit Tuomo Virolainen. Medarbetare Medelantalet anställda under 2008 var 16 (17) personer, 7 (9) kvinnor och 9 (9) män. Revisorer ordinarie Gunilla Wernelind Auktoriserad revisor suppleant Anders Malmeby Auktoriserad revisor ordinarie Carmen Cornelyn, utsedd av fullmäktige suppleant Inger Sundvik, utsedd av fullmäktige Ingrid M Kläringe Markus Naef Anders Olausson Gunilla Perntz Ewald Simon Svensson Haldo Andersson Monica Andersson Gunilla Dahmm, vice ordförande Hanna Brandt González tom 17 april Maria Arrefelt 17 april - 15 oktober Vakant from 15 okt. 16

17 finansiella rapporter Resultaträkning tkr Not Premieinkomst 2 premieinkomst premier för avgiven återförsäkring Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar 5 Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel Förändring i livförsäkringsavsättningar 6 före avgiven återförsäkring Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Finansiella rapporter Balansräkning TILLGÅNGAR Not tkr Immateriella tillgångar IT-system Summa immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar svenska aktier och andelar globala andelar obligationer och andra räntebärande värdepapper derivat 14, Summa placeringstillgångar Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Övriga försäkringstekniska avsättningar Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Summa fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Summa andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övriga förutbetalda kostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

19 finansiella rapporter EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not tkr Eget kapital Fonder Årets resultat Summa eget kapital Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar, AP ITP Livförsäkringsavsättningar, AP Liv Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättning för skatter Summa avsättningar för andra risker och kostnader Depåer från återförsäkrare Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Derivat 14, Övriga skulder Summa skulder Upplupna kostnader Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 19

20 finansiella rapporter Redogörelse för förändring i eget kapital Värde- Garantifonsäkringsfond Överskottsfond ITP Överskottsfond Liv Summa bundet eget kapital Årets resultat Totalt eget kapital Ingående balans rättelse av fel Justerad ingående balans föregående års resultatdisposition uttag värdesäkringsfond utbetald återbäring utbetalning företagsanknutna medel avsättning garantifond årets resultat Utgående balans Ingående balans föregående års resultatdisposition uttag värdesäkringsfond utbetald återbäring utbetalning företagsanknutna medel uttag garantifond årets resultat Utgående balans Resultatdisposition Årets resultat enligt balansräkningen utgör tkr och överförs enligt följande: Ökning av värdesäkringsfond 145 Ökning av garantifond 0 Minskning av överskottsfond, AP ITP Minskning av överskottsfond, AP Liv Summa

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 1 KÅPAN PENSIONER för statligt anställda 2004 Årsredovisning Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 2 Innehåll År 2004 i korthet 1 Några ord från verkställande direktören 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015

Delårsrapport. Januari juni 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 1 Finansiell information för januari juni 2015 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,8 procent för första halvåret

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

AFA Trygghetsförsäkring

AFA Trygghetsförsäkring AFA Trygghetsförsäkring Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 99 VINSTDISPOSITION 105 RESULTATRÄKNING 107 BALANSRÄKNING 108 KASSAFLÖDESANALYS 110 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 111 FEMÅRSÖVERSIKT 112 NOTUPPLYSNINGAR

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP PENSION I SIFFROR... 3 Antal försäkrade... 3 Antal försäkringsavtal... 3 Premier, förvaltat

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer