Vård och stödsamordningsprojektet. Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård och stödsamordningsprojektet. Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013"

Transkript

1 Vård och stödsamordningsprojektet Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013

2 Bakgrund Vård- och stödsamordningsprojektet arbetar sedan flera år tillbaka för att personer i Dalarna med psykisk funktionsnedsättning och komplexa vård- och stödbehov ska beredas möjligheter att få en samordning av sina vård- och stödinsatser. Arbetet syftar till att personalen från både psykiatrin och kommunen skall ha en gemensam kunskapsgrund och att arbetssättet utgår från en evidensbaserad praktik. Vi arbetar enligt modellen Integrerad psykiatri med vård- och stödsamordnare/case manager som tillsammans med brukaren nominerar personer till en resursgrupp. Målgruppen för projektet är personer med allvarlig psykisk sjukdom och komplexa vård och stödbehov. Personer med schizofreni och schizofreniliknade tillstånd utgör en stor del av denna målgrupp. Som ett led i implementeringen anordnades ett arbetsseminarium för arbetsledare den 4 och 5 februari 2013 vilket var det tredje arbetsseminariet som anordnas inom ramen för vård och stödsamordningsprojektet. Värd för dagarna var Borlänge kommun. På programmet den 4 februari Projektet Vård och stödsamordning i Dalarna, Lisa Ask. Vård och stödsamordning i Borlänge, Christina Stenman Region Dalarna och området psykiatri uppdrag till länsstyrgruppen, Stefan Thungström. Projektmålen, Lisa Ask och Stefan Thungström. Gruppdiskussion Gemensamma reflektioner Pärmen: Vård och stödsamordning i Dalarna arbetsbladen. Lisa Ask Lunch Utbildning/information i Nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (NR), Barbro Henriksson och Britt Eriksson. Fördjupade kunskaper i de olika insatserna. GAP analys - ett verktyg för uppföljning. På programmet den 5 februari Kognitiva funktionshinder och hjälpmedel, studenter från 30 Hp utbildningen. Boende först NR, studenter från 30 Hp utbildningen. Intresseorganisationer, studenter från 30 Hp utbildningen. Om IPS; individuellt stöd till arbete NR, studenter från 30 Hp utbildningen. Lunch Dubbel återhämtning, Barbra Carlestam, anhörig Gävle. Brukarmedverkan i socialtjänst och psykiatri, U-K Schön Reflektioner och utvärdering Avslut 2

3 Här följer en kort sammanfattning av de olika programpunkterna måndagen Temat för dagen var: Vård och stödsamordning i Dalarna som ram för implementering av Nationella psykosociala riktlinjer vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Projektet Vård och stödsamordning i Dalarna, Lisa Ask. I Dalarna har utbildats medarbetare från kommun och landsting i modellen Integrerad psykiatri sedan Integrerad psykiatri är en rehabiliteringsmodell som skapar ett ramverk för samverkan och samtidigt ger brukaren/patienten möjlighet att få ökat inflytande över sin vård och rehabilitering. Programmet är samhällsbaserat och kan tillämpas för tidig intervention, behandling och rehabilitering av komplexa och svårare psykiska sjukdomar. Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning med komplexa vård- och stödbehov. Att medverka i programmet Integrerad Psykiatri innebär att fatta gemensamma beslut om hur man tillsammans ska uppnå mål och delmål som brukaren anger. Integrerad Psykiatri främjar flexibla lösningar men utgår ifrån ett manualiserat arbetssätt. Det vill säga följer ett program. Arbetet utgår ifrån den enskilda brukarens aktuella behov, resurser och mål. Viktiga beståndsdelar i Integrerad Psykiatri är att de samverkande parterna har överenskommelser om samverkan, om att utse vård- och stödsamordnare, resursgrupper och att kvalitetssäkra arbetet. Integrerad psykiatri är flexibelt och integrativt men vilar på fyra bärande fundament: Att en organisation som stödjer vård och stödsamordnarens arbete och formuleras i samverkansavtal och/eller teambildningar. Att vård och stödsamordnare/case Managers utses (VoS/CM). Att resursgrupper skapas omkring enskilda brukare. Att arbetet kvalitetssäkras 3

4 Vård och stödsamordning i Borlänge, Christina Stenman. Borlänge kommun, tillsammans med öppenvårdspsykiatrin i Borlänge, samverkar utifrån Integrerad psykiatri - modellen sedan En beredningsgrupp med bl.a. enhetschef från kommunoch landstingpsykiatri föreslår brukare till vård och stödsamordnare/case management. Region Dalarna och området psykiatri uppdrag till länsstyrgruppen, Stefan Thungström. En länsövergripande styrgrupp för Vård- och stödsamordningsprojektet finns sedan 2007 med representation från kommunerna, Landstinget Dalarna och Dalarnas nätverk för psykisk hälsa. Numera deltar även adjungerande representanter i styrgruppens arbete. Representation finns från Försäkringskassan, Högskolan Dalarna och projektet Bättre psykosvård. Sedan våren 2012 finns ett beslut att området psykiatri ska utgöra en plattform i Region Dalarna, vid sidan av missbruk, barn och ungdom, äldre och omsorg och e- hälsa. Styrgruppen för Vård och stödsamordning i Dalarna fick därmed sin organisatoriska tillhörighet inom Region Dalarna. På Region Dalarnas hemsida finns nu en flik med information om psykiatriområdet. Sidan är under uppbyggnad. 4

5 Projektmålen - Lisa Ask och Stefan Thungström. Länsstyrgruppen för psykiatri har ett uppdrag från landstingsdirektören att implementera de Nationella psykosociala riktlinjerna vid schizofreni och schizofreniliknade tillstånd (NR) inom ramen för Region Dalarna. Utifrån uppdraget har en handlingsplan och en projektplan arbetats fram för perioden 2013 och Du kommer att kunna ta del av projektplanen med effektmål och projektmål i sin helhet på Region Dalarnas hemsida. De NR utgör grund för att ge evidensbaserade insatser till målgruppen psykiskt funktionsnedsatta i kommun och landstingspsykiatri i Dalarna. Arbetet med utbildning och implementering av Integrerad psykiatri utgör första fasen i denna implementering. Målet med projektet är att patienter/brukare med allvarlig psykisk sjukdom och komplexa vård och stödbehov ska erbjudas samordnade insatserna genom formaliserade arbetssätt. Patienten/brukaren och dennes behov skall vara i centrum och insatserna skall samordnas av en vård- och stödsamordnare/case manager (VoS/CM). I resursgrupper samverkar de av brukaren utsedda för att uppnå de mål som patienten/brukaren anger. Vid ett tidigare arbetsseminariet i Avesta, som genomfördes i september 2012, gjordes en sk. SWOT analys. På seminariet diskuterades: möter arbetsmodellen Integrerad psykiatri behoven att uppfylla kraven som ställs genom NR, samverkan mm. Vilka styrkor, möjligheter, hot och svagheter finns. Här följer några ytterligare synpunkter och frågeställningar från seminariet på Moskogen: Ska cheferna gå utbildningen, behövs mera utbildning? För att medarbetare ska kunna arbeta enligt metoden kan det behövas viss anpassning, ex schemaförändringar och tid för att göra arbetet. Implementering tar tid och är svår att stressa fram. Det behöver klargöras vad som ska prioriteras från högre nivå. Det finns en del att lära från andra kommuner. Ett exempel är Mölndal som gått sin väg utifrån den ursprungliga utbildningssatsningen och även lyckats engagera medarbetare med kortare utbildning. Lila pärmen : Vård och stödsamordning i Dalarna - Lisa Ask. I samband med att projektet började sitt samarbeta med högskolan Dalarna så har pärmen Vård och stödsamordning i Dalarna tagits fram. I pärmen finns en del information om projektet i Dalarna, arbetsblad att använda i samordningsarbetet och material om några av de högt prioriterade psykosociala riktlinjerna från NR. Pärmen är inte fullständig. För elever som studera på högskolan Dalarna fylls pärmen på under utbildningen allt eftersom föreläsningar ges. Följande psykosociala insatser som rekommenderas i de NR lyfts fram i utbildningen: - Case management ( det vi kallar vård- och stödsamordning) 5

6 - IMR illness management and recovery - ett material att använda individuellt som VoS/CM eller i grupp. Hög prioritet i de NR. - ESL - ett självständigt liv ett arbetsmaterial att använda som VoS/CM individuellt eller i grupp. - IPS Individuellt stöd till arbetet. Modell för stöd till de brukare/patienter som önskar arbete. En insats som ges hög prioritet i NR och som länsstyrgruppen för psykiatri i Region Dalarna ser som ett viktigt komplement till Integrerad psykiatri. Kvalitetssäkring genom Kvalitetsstjärnan utgör en av hörnstenarna i Integrerad psykiatri och lyfts fram i vår utbildning. Läs mera på Kvalitetsstjärnans hemsida. Information om Nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (NR), Barbro Henriksson och Britt Eriksson. Vård- och stödsamordningsprojektet samarbetar nära med det nationella projektet Bättre psykosvård vars syfte är att implementera de NR vid schizofreni. Landstinget Dalarna har tecknat ett avtal med Bättre psykosvård om att avdela personella resurser för att arbeta med implementeringen i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro. Två medarbetare har tilldelats ansvar som regionala processledare, Britt Eriksson och Barbro Henriksson. Se bifogade PP bilder. GAP analys - ett verktyg för uppföljning. Genomgång av ett verktyg som är utarbetat för att kartlägga insatser i psykiatrin som relaterar till de NR. GAP analysen ska ge en bild av gapet mellan insatser som redan finns och vad som behöver implementeras. Se bifogade PP bilder. 6

7 Kort sammanfattning av programpunkterna tisdag Dagens tema: NR och brukarkunskap, en omistlig del i utvecklingen av nya arbetsmetoder. Ulla Karin Schön, lektor och forskare, tillsammans med deltagare från Erfarenhetspanelen, studenter från pågående utbildning VoS/CM utbildning HP och Barbro Carlestam, anhörig från Gävle, utbildade och inspirerade oss i det fortsatta vård och stödsamordningsarbetet. Ulla Karin Schön berättade om den pågående 30 Hp utbildningen till vård och stödsamordnare. Se bifogad fil med PP bilder. Studenter från pågående utbildning föreläste om: Kognitiva funktionshinder och hjälpmedel. Se bifogad fil. Boende först en högt prioriterad NR. Se bifogad fil med broschyr som bara kan öppnas om du har Publisher i ditt Office paket. Intresseorganisationer, studenter från 30 Hp utbildningen. Se bifogad fil. Öppnas i Publisher. Om IPS; individuellt stöd till arbete ytterligare en högst prioriterad rekommendation i NR. Ann Katrin Granlund och Benny Rodhagen från Erfarenhetspanelen delar med sig av sina synpunkter och erfarenheter. 7

8 Dubbel återhämtning, Barbra Carlestam, anhörig Gävle. En ny anhörigstudie bekräftar att anhöriga till personer med schizofreni lägger ned tid motsvarande en halvtid på att ge stöd till sina sjuka anhöriga! Många anhöriga underskattar själva den tid som åtgår till stöd. Barbro Carlestam som bl.a. är engagerad i Schizofreniföreningen i Gästrikland beskriver den kris som anhöriga kan hamna i när någon insjuknar. Med tiden kommer insikt i innebörden av sjukdomen. Förutsatt att den som insjuknat får vård, behandling och stöd, utifrån egna behov och med respekt kan den som är anhörig komma till en acceptans och en möjlig egen återhämtning. Falun januari 2013 Brukarmedverkan i socialtjänst och psykiatri, U-K Schön Brukarmedverkan avser brukarnas möjlighet att påverka de offentliga tjänsternas innehåll och kvalitet på olika nivåer; på individnivå, verksamhetsnivå, strukturell nivå. Ulla Karin Schön ger några exempel på hur brukarmedverkan kan tillämpas. Delat beslutsfattande (SDM) är ett exempel på brukarmedverkan på individnivå. Anställning av brukarinflytande - samordnare (BISAM), brukarrevisioner exemplifierar brukarmedverkan på verksamhetsnivå. Se bifogad fil med PP bilder. 8

9 Utvärdering av dagarna: Arbetsseminariet/chefsutbildningen får anses vara mycket lyckad i bemärkelsen att nästan alla psykiatriska enheter haft representation av enhetschef/verksamhetschef. Nästan alla kommuner har deltagit med minst en enhetschef som arbetar med socialpsykiatri. Några av de som deltagit är väl insatta i arbetet med Vård och stödsamordning andra har inte tidigare medverkat under dagarna som riktat sig till enhetschefer. Arrangemanget med boende och förtäring har fått gott omdöme. Medverkan av studenter och själverfarna i form av reflektorer och föreläsare har varit mycket uppskattat av de flesta. Nyttan av genomgången av de Nationella riktlinjerna har fått varierade omdömen. Någon upplever att fokus legat på landstingets verksamhet andra har gett uttryck för att NR är viktigt och intressant. De allra flesta har uppskattat föreläsningen. Nyttan av genomgången av Vård och stödsamordning i Dalarna har av någon upplevts som seg och långdragen och av andra som förvirrande. De allra flesta har uppskattat inslaget. Ytterligare ett arbetsseminarium planeras denna gång med Falun som värd. Föreläsare: Stenman, Christina* enhetschef Borlänge kommun Alm, Leif enhetschef ÖV psyk. Borlänge Tungström, Stefan* verksamhetschef, ÖV psyk. sektor Falun, Hedemora, Avesta psykiatrisamordnare och ordförande i länsstyrgruppen psykiatri Region Dalarna Ask, Lisa* projektledare Vård och stödsamordningsprojektet Eriksson, Britt* regional processledare Bättre psykosvård Henriksson, Barbro regional processledare Bättre psykosvård Schön, Ulla-Karin, lektor och fil. Dr i Socialt arbete Högskolan Dalarna Carlestam, Barbro anhörig Schizofreniföreningen i Gästrikland och Schizofreniförbundet i Gävleborg. Ann-Katrin Granlund och Benny Rodhagen Högskolans Erfarenhetspanelen. Studenter från pågående utbildningen Att arbeta som Vård och stödsamordnare 30 Hp 9

10 Tips på bra hemsidor: Region Dalarna Socialstyrelsens Kunskapsguiden SKL:s hemsida Bättre psykosvårds hemsida Erfarenhetspanelen vid Högskolan Dalarna Tack för givande dagar! Christian Stenman & Lisa Ask Nästa arbetsseminarium inom ramen för Vård och stödsamordningsprojektet blir i Falun. 10

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden.

Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden. Del 2. Preciseringar och kostnader. Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden. a. Ökad kompetens i bemötandet av personer med neuropsykiatrisk diagnos, särskilt inom åldersgruppen

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer