Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar"

Transkript

1 Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar

2

3 En utbildnings- och förändringssatsning Under genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska arbetssättet på ett flertal orter spridda över landet. Målet är att hjälpa psykiskt sjuka till bättre liv med hjälp av metoder som har vetenskapligt stöd. Projektet är initierat av regeringens psykiatrisamordnare Anders Milton som ledde den nyligen avslutade utredningen om svensk psykiatri. Statliga medel är avsatta för speciella utbildningar i kommunerna och för hjälp och vägledning till berörda parter i förändringsarbetet. Det är meningen att man under loppet av några års tid successivt ska gå över till ett nytt arbetssätt och det är av avgörande betydelse att alla inblandade gör detta samtidigt och i samförstånd. De som berörs av projektet är socialtjänstpersonal som arbetar med psykiskt funktionshindrade, psykiatriska öppenvårdsteam, personer på ledningsnivå inom dessa verksamheter och personer på andra myndigheter som på olika sätt bistår psykiskt sjuka. Framför allt berörs naturligtvis de psykiskt sjuka själva och deras anhöriga och intresseorganisationer. Implementeringshjälpen, det vill säga handledning och förändringsstöd, kommer till stor del att ges på plats i de olika kommunerna. Utbildningarna kommer att hållas på fem olika utbildningsställen i landet. På varje utbildningsställe utbildas personal från två eller fler orter tillsammans enligt uppställningen nedan, med viss reservation för ändringar. Utbildningsställen Sundsvall Borlänge Örebro Mölndal Hässleholm/Kristianstad Här utbildas personal som arbetar i Härnösand, Sundsvall och Timrå Borlänge, Ludvika, Säter och Leksand Ljusnarsberg, Lindesberg och Örebro Mölndal, Partille och Härryda Hässleholm och Kristianstad

4 Program för vård och stöd Det nya arbetssätt som ska införas är ett program för vård och stöd som heter Integrerad Psykiatri. Det har testats i en stor internationell forskningsstudie och har visat sig effektivare än andra liknande program. Programmet innebär att varje patient med tung problematik har en egen case manager som samordnar alla insatser och även själv ger behandling. Case managern hjälper patienten att formulera sina mål i livet och att bilda en resursgrupp. Den sätts samman av personal från psykiatrin, socialtjänsten och andra instanser beroende på behov. Även anhöriga eller andra närstående ingår i resursgruppen. Patienten beslutar själv vilka som ska vara med och det är patientens mål i livet som styr resursgruppens arbete. Man arbetar mycket konkret med att undanröja de hinder som finns för att patientens livssituation ska förbättras. I Sverige har programmet vidareutvecklats i framför allt Lysekil på västkusten och denna utvecklade form av Integrerad Psykiatri har fått namnet Lysekilsmodellen. Några utmärkande drag i Lysekilsmodellen är att man lyckats få till stånd en fungerande samverkan mellan kommun, psykiatri, primärvård med flera om de psykiskt sjuka. Man har också lyckats avskaffa köerna till psykiatrin. Självmordsfrekvensen i Lysekil har sjunkit mer än i övriga landet sedan modellen infördes. Ledning på nationell nivå Socialstyrelsen har ett övergripande administrativt ansvar för förändringssatsningen. Det är Karlstads universitet och Evidens FoU som tillsammans står för utbildnings- och implementeringsinsatserna. Evidens FoU har bildats för att tillvarata erfarenheterna från Lysekil. Karlstads universitet garanterar utbildningarnas vetenskapliga kvalitet och står för examineringen. Evidens FoU håller kurserna och ger vägledning och stöd när nya metoder införs. I framtiden

5 kommer hela utbildnings- och förändringspaketet att vara tillgängligt för alla kommuner som har behov av det. En så kallad strategigrupp har bildats som ska vara ett forum på nationell nivå för samråd mellan dem som arbetar med projektet och berörda aktörer i samhället. I strategigruppen ingår representanter för Evidens FoU, Karlstads universitet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, brukar- och närståendeorganisationer och den psykiatriska forskningen. Mer information om programmet Integrerad Psykiatri, Lysekilsmodellen och om bakgrunden till det landsomfattande projektet finns på

6 Projektledningsgrupper Under sommaren 2007 bildas en projektledningsgrupp för varje utbildningsställe. I dessa grupper på minst två personer är både kommun- och landstingsanställda representerade. Projektledningsgrupperna ska ansvara för organisationen av utbildningarna och implementeringsinsatserna i de olika kommunerna. Detta sker i tätt samarbete med Evidens FoU. I första hand gäller det för projektledningarna att förbereda marken för de omställningar som ska komma. Om det finns praktiska hinder för förändringarna eller motstånd mot nya arbetssätt på ledningsnivå eller i arbetslagen gäller det att ta hand om dessa problem på ett tidigt stadium. Projektledningarna ska också se till att brukarorganisationer får en chans att komma med synpunkter på projektets genomförande. Introduktionskurs Under hösten 2007 hålls en introduktionskurs på en dag för alla som berörs av projektet. Deltagarna är politiker, chefer, tjänstemän, socialtjänstpersonal, psykiatriska team och representanter för brukarorganisationer med flera. De blir informerade om hur projektet är upplagt, vad utbildningarna kommer att innehålla och hur implementeringen ska gå till. De får också möjlighet att ställa frågor.

7 Utbildning för läkare Läkarna har som medicinskt högst ansvariga i de psykiatriska öppenvårdsteamen en speciellt viktig roll i förändringssatsningen. Därför ges en särskild utbildning för dem. Den startar i oktober 2007 och är på sammanlagt fem hel dagar utspridda över ett år. Kvalificerade föreläsare ger en uppdatering i evidensbaserad psykiatri, det vill säga sådan som bygger på den mest tillförlitliga kunskapen. Man diskuterar också hur läkarnas roller kommer att förändras när programmet Integrerad Psykiatri börjar tillämpas. Patienterna är då mer aktiva i arbetet och deras case managers har ansvar för samordningen av alla insatser. Läkarnas expertis är av avgörande betydelse, men deras åtgärder måste inordnas i den övergripande planen för arbetet med varje patient.

8 Utbildning för team Under november 2007 till maj 2008 ges en utbildning för psykiatriska öppenvårdsteam och för socialtjänstpersonal som arbetar med personer med psykiska funktionshinder. Deltagarna kan alltså vara sjuksköterskor, skötare, läkare, kuratorer, psykologer, socialsekreterare, biståndsbedömare, boendestödjare och arbetsterapeuter. Genom att dessa utbildas tillsammans grundläggs ett gemensamt synsätt över yrkesgränserna. Genom att landstings- och kommunanställda utbildas tillsammans får man också ett gemensamt synsätt över organisationsgränserna. Utbildningen ger 7,5 högskolepoäng enligt det system som börjar gälla hösten (Detta motsvarar 5 poäng i det gamla systemet.) Det blir sammanlagt åtta kursdagar och dessutom ingår litteraturstudier och hemuppgifter. Kursdeltagarna får lära sig hur man rent praktiskt tillämpar programmet Integrerad Psykiatri. Hörnstenarna är att de lär sig arbeta i resursgrupper och att använda den manual som finns för programmet. Manualen bygger på forskning och den används gemensamt av alla medlemmar i resursgrupperna, det vill säga patienter, klienter, deras anhöriga, vårdpersonal, socialtjänstpersonal med flera. När utbildningen är slutförd i maj 2008 inleds handledning av socialtjänst- och psykiatripersonal. Själva tillämpningen av programmet Integrerad Psykiatri startar i och med att case managers börjar utbildas hösten 2008.

9 Case managerutbildning Några av dem som gått utbildningen för team får studera vidare för att bli case managers. De som har nära och långvariga kontakter i vardagen med de psykiskt sjuka och funktionshindrade är aktuella att gå denna utbildning. Kursdeltagarna kan till exempel vara skötare, sjuksköterskor, boendestödjare eller socialsekreterare. Arbetsgivarna väljer ut dem som ska gå kursen. De får nu en fördjupad kunskap i Integrerad Psykiatri. De börjar utbildningen hösten 2008 och läser på deltid tre terminer samtidigt som de arbetar. Kursen ger 30 högskolepoäng. (Det motsvarar 20 poäng i det tidigare systemet.) Utbildningen innehåller en teoretisk del och en praktisk. Den teoretiska delen handlar om psykiskt sjukas livssituation, juridiska rättigheter och den hjälp samhället kan ge. Den innehåller också nya rön om psykiatriska diagnoser och om samsjuklighet, alltså vilka psykiska sjukdomar som ofta förekommer samtidigt hos en och samma person. Det blir sammanlagt åtta kursdagar per termin. Litteraturstudier och hemuppgifter ingår också. Den praktiska delen av utbildningen innebär att varje kursdeltagare vid starten får minst en utbildningspatient eller utbildningsklient som de med hjälp av handledning blir case managers för. På detta vis lär de sig programmet i detalj. Metodhandledning för case managers fyller här en mycket viktig funktion. Allteftersom kursdeltagarna på case managerutbildningen blir säkrare i sina roller kan de ta fler patienter eller klienter och fler resursgrupper bildas. Det gör att man successivt växlar över till det nya arbetssättet under loppet av två eller tre år. Evidens FoU:s handledare fungerar hela tiden som ett stöd och ser till att programmet följs. Under den tredje terminen genomför kursdeltagarna på case managerutbildningen ett projektarbete som redovisas skriftligt. Det ska handla om någon aspekt av arbetet med deras första patient eller klient.

10 Internettjänst för kursdeltagare It s learning är en webbaserad utbildningsplattform som används vid Karlstads universitet. Kursdeltagarna på utbildningar för team och case managers har tillgång till denna tjänst. Den fungerar som ett forum för kontakt mellan studenter, lärare och kursansvariga och här får man också praktisk information om kurslokaler, scheman, examinationsdatum med mera. Efter utbildningarna Sedan utbildningarna är genomförda kommer det att finnas möjlighet för kursdeltagarna och andra berörda att delta i seminarier om programmet Integrerad Psykiatri som hålls varje år. Där följer man upp hur arbetet går ute i de olika kommunerna och man presenterar också ny information Utvärdering Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se till att utbildnings- och förändringssatsningen utvärderas. Man vill veta vad det betyder för de enskilda patienterna och klienterna när psykiatrins och socialtjänstens arbetssätt förändras. Bland annat ska konsekvenserna för sekretessen, rättssäkerheten och gränsdragningen mellan huvudmännen undersökas. Man vill också veta hur de personliga ombudens roller påverkas.

11 Kontaktpersoner Tommy Nordén vid Evidens FoU är projektorganisatör för utbildnings- och förändringssatsningen Carina Nilsson, administrativ chef Eva Ohlin, kurskoordinator Ulf Malm, kursansvarig Torsten Norlander, professor i psykologi vid Karlstads universitet, är projektledare för utbildnings- och förändringssatsningen Evidens FoU Kungsportsavenyen Göteborg

12 Text: Charlotta Sjöstedt Grafisk form & foto: Paul Björkman

Uppdragsutbildning och implementering av CM som skall arbeta enligt ACT-metoden

Uppdragsutbildning och implementering av CM som skall arbeta enligt ACT-metoden Evidens och Karlstads universitet i samverkan Uppdragsutbildning och implementering av CM som skall arbeta enligt ACT-metoden Slutrapport till Socialstyrelsen 2011-12-27 Tommy Nordén och Torsten Norlander

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Artikelnr 2011-9-20. Publicerad www.socialstyrelsen.se,

Artikelnr 2011-9-20. Publicerad www.socialstyrelsen.se, Metod på drift En studie om implementeringen av en nationell utbildningssatsning om Case Management enligt ACT-metoden för personer med psykiskt funktionshinder 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning)

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) 2009 01 30 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) Projektförslag till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering

Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering Lolo Lebedinski Miltonprojektet; Integrerad psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering. Slutrapport. RAPPORT FRÅN ÄLDREVÄST SJUHÄRAD 2008 Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Att göra annorlunda. Förändringsarbetet inom projektet Hot och våld.

Att göra annorlunda. Förändringsarbetet inom projektet Hot och våld. Att göra annorlunda Förändringsarbetet inom projektet Hot och våld. 2 Förändringsarbete Varje år utsätts fler än en halv miljon svenskar för hot och våld på sina arbetsplatser. Problemet har långtgående

Läs mer

Till Socialdepartementet

Till Socialdepartementet 15 december 2014 Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik ( LIME) Nationellt centrum för suicidforskning ochprevention av psykisk ohälsa (NASP) Till Socialdepartementet REDOVISNING AV

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Utveckling av anhörigstöd

Utveckling av anhörigstöd Socialförvaltningen 2010-10-07 Henrik Carlsson Utveckling av anhörigstöd Förstudierapport 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Projektmål... 4 Organisation

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Med fokus på äldre med psykisk ohälsa. En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping

Med fokus på äldre med psykisk ohälsa. En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping Med fokus på äldre med psykisk ohälsa En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping Elisabeth Engberg april 2013 Sammanfattning Kartläggningen har genomförts

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring Tuula Björkenor Tel. 021-39 79 43 Ann Tjernberg Tel. 021-39 79 61 2010-05-10 Avsiktsförklaring angående regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Läs mer