Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna"

Transkript

1 Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012

2 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka vänder sig utbildningen till? 4 Var hittar du utbildningen? 4 Stöd till uppföljning 4 2. Innehåll i och upplägg av den webbaserade utbildningen 5 Funktioner i utbildningen 5 Kapitel Inledning 6 Kapitel Sex principer 6 Kapitel Problemlösning 8 Kapitel Värdegrundsarbete 9 Kapitel Avslutning 9 3. Ett exempel på genomförande 10 Inför träffen 10 Träffen 11 Efter träffen 13 Kombinera utbildningar inom etos Form för lärande 14 Blandat lärande 14 Utbildningsinsats med blandat lärande Avslutning och mer material 17 Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 2

3 s petensrådet för utveckling i staten 12012, Stockholm öksadress: Fleminggatan 20, Stockholm st: fon: w.krus.nu 1 Den gemensamma värdegrunden för de stats anställda Inledning Presentation av vägledningen Den här vägledningen är framtagen för dig som vill använda webbutbildningen De sex värdegrundsprinciperna i syfte att öka kunskapen om den gemensamma värdegrunden hos chefer på myndigheten. Vägledningen riktar sig till dig som processledare eller chef som är utsedd att samordna och leda en diskussion och orientering kring värdegrunden. Den ger förslag på hur utbildningen kan användas i kombination med gruppdiskussioner i ett så kallat blandat lärande. Upplägget bidrar till att samla chefer kring hur värdegrundsarbetet kan planeras inom organisationen. Vägledningen är indelad i fem kapitel och inleds med webbutbildningens syfte och mål, information om var du hittar den och hur du kan finna stöd för uppföljning. I kapitel 2 presenteras strukturen och upplägget. Här vägleds du till vilka delar som lämpar sig för diskussion. Kapitel 3 ger ett förslag på hur utbildningen kan användas vid en träff/ diskussion och vad du kan behöva förbereda innan, under och efter träffen. Därefter får du en beskrivning av hur en utbildningsinsats kan planeras och hur ett blandat utbildningsupplägg kan genomföras. Avslutningsvis presenteras övrigt material som kan användas för att komplettera webbutbildningen i ett värdegrundsarbete. Vägledningen ska ses som en rekommendation. Det är du och din myndighet som sätter er prägel på upplägget och diskussionen. Varför en webbaserad utbildning för chefer? Webbutbildningen De sex värdegrundsprinciperna är framtagen inom ramen för regeringsuppdraget Offentligt Etos En god förvaltningskultur. Regeringsuppdraget syftar till att skapa en mer effektiv och rättssäker statsförvaltning och bidra till att myndigheternas bemötande av allmänheten i så hög grad som möjligt kännetecknas av värdighet och respekt. Målet är att stärka en god förvaltningskultur i statsförvaltningen ett offentligt etos. Såväl chefer som medarbetare har ansvar för detta arbete, men cheferna måste visa vägen och leda arbetet. En viktig målsättning är att varje chef i förvaltningen ska kunna leda arbetet utifrån de sex principerna. Därför behöver cheferna ha kunskap om dessa. Som ett led i arbetet att stärka chefer i arbetet med värdegrunden har Krus i samverkan med andra myndigheter utvecklat utbildningen De sex värdegrundsprinciperna. Innehållet i utbildningen utgår från skriften Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda där de sex principerna är sammanställda. Utbildningen tar upp hur chefer kan få stöd av principerna i sitt arbete med att leda verksamheten och medvetandegör att den gemensamma värdegrunden är en självklar del i uppdraget som chef. Utbildningen är tänkt att ge en ökad förståelse och stöd i värdegrundsarbetet. Den ska ge en ökad kunskap om värdegrundsfrågor och etiska problemställningar samt hur man som chef ska agera i enlighet med värdegrunden. Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 3

4 Mål med utbildningen Det övergripande målet med utbildningen är att bidra till en ökad förståelse för den gemensamma värdegrunden och de sex grundläggande principerna. Efter genomförd utbildning ska deltagaren: Kunna identifiera värdegrundsprinciper utifrån vardagssituationer. Kunna använda regler som ingår i den gemensamma värdegrunden i det dagliga arbetet. Kunna koppla en eventuell myndighetsspecifik värdegrund till den gemensamma. Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen riktar sig i första hand till alla chefer inom statsförvaltningen, de personer som innehar befattningar med formellt personalansvar och som har till uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer. Men utbildningen är öppen och tillgänglig för alla statsanställda. Alla som vill veta mer är naturligtvis varmt välkomna. Delar av den kan till exempel användas i introduktion av nyanställda. Var hittar du utbildningen? Webbutbildningen hittar du på Krus webbplats (www.krus.nu). Här finns alla de webbutbildningar som Krus erbjuder. Du kan välja att gå direkt till utbildningen via startstidan eller gå vidare och läsa mer om De sex värdegrundsprinciperna samt de andra utbildningarna som finns. Som ny kursdeltagare behöver du registrera dig och logga in. Samma uppgifter används om du vill gå in fler gånger. Har du frågor om utveckling och innehåll i Krus webbutbildningar kontakta Krus på För tekniska supportfrågor kontaktar du vår leverantör på Stöd till uppföljning Krus utbildningsplattform eller LMS (Learning Management System) visar resultat och effektiviserar administrationen av utbildningen. Att deltagaren måste registrera sig och logga in har många fördelar, till exempel väljer hon/han själv var, när och hur utbildningen ska genomföras. Resultat sparas och deltagaren har då möjlighet att se vilka utbildningar som är påbörjade och vilka som är avslutade. En deltagare blir godkänd och registrerad som avslutad på utbildningen när hon/han gått in på samtliga huvudkapitel. Genom att alla deltagare måste logga in blir det också möjligt att få statistik och uppföljning. På så sätt kan din myndighet eller organisation se vilka och hur många medarbetare som gått utbildningen. Ni kan kontakta Krus för att få uppgifterna från systemet eller välja att utse en administratör som får behörighet att se deltagarstatistiken. Om din myndighet har ett eget LMS går det bra att få leverans av ett scorm-paket och implementera utbildningen hos er. Då ansvarar din myndighet för att driftsätta utbildningen i systemet och för att testa att utbildningen går att distribuera på det interna datanätet. Uppgifter om statistik måste då skickas löpande till Krus. Du som är utbildningsansvarig och/eller ansvarig för webbutbildningar kan kontakta Krus för stöd vid genomförande. Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 4

5 2Innehåll i och upplägg av den webbaserade utbildningen Utbildningen består av fem kapitel och innehåller fakta att läsa samt interaktiva övningar där deltagaren kan träna sig i att identifiera värdegrundsprinciper utifrån vardagssituationer och att använda regler som ingår i den gemensamma värdegrunden i det dagliga arbetet. Innehållet ska väcka frågor och med kompletterande gruppdiskussioner kan deltagaren fördjupa sina kunskaper. Vi rekommenderar att du som ansvarar för att leda diskussionen avsätter 1-2 timmar för att själv ta del av och bekanta dig med utbildningens struktur och upplägg. Utbildningen tar cirka 45 minuter att klicka sig igenom i sin helhet. Nedan följer en beskrivning av utbildningens kapitel samt förslag på vilka delar som lämpar sig för diskussion. Du vägleds till de frågeställningar och anvisningar som presenteras i de olika kapitlen.! Funktioner i utbildningen Längst upp till höger i utbildningsfönstret finns stödfunktioner och övrigt material som är till stöd för deltagaren under genomförandet av utbildningen men också för dig i din roll som processledare.! Länkar. Här hittar du en sammanställning över det länkar som finns i utbildningen samt övrigt som ger dig ytterligare kunskap och inspiration inom området.!! Om utbildningen. Här kan du läsa om utbildningen. Detta kan vara bra att gå igenom inför upplägget så att du kan skapa dig en bild över syfte, mål, och avgränsningar. Hjälp. Här får du mer information om utbildningens olika delar och hur du kan navigera i kursen.! Ljud på och av. Underlättar för dig att snabbt kunna stänga av ljudet i samband med en diskussion och frågestund. Fullskärm. Klickar du på symbolen maximeras utbildningen över hela skärmen. Det kan vara användbart när du tar del av filmerna eller presenterar delar av utbildningen i grupp. Du klickar på knappen igen eller trycker på Esc om du vill avsluta fullskärmsläget. Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 5

6 Kapitel Inledning En kort animerad sekvens samt en film inleder utbildningen. Filmen där några personer ger sin syn på chefsrollen i staten samt den gemensamma värdegrunden för de statsanställda kan användas som intresseväckare och som grund för diskussion och reflektion. I introduktionen får deltagaren också en presentation av utbildningen, syfte och mål. Kapitel Sex principer I det här kapitlet får deltagaren en presentation av de sex värdegrundsprinciperna. Målet är att deltagaren ska lära sig mer om de olika principerna och identifiera dessa utifrån vardagssituationer. Deltagaren ska också kunna koppla ihop myndighetens eventuella egna värdegrund med den gemensamma värdegrunden. Kapitlet inleds med en tidningsrubrik och en fråga som kan användas i diskussionen. Hur kan du som chef hjälpa dina medarbetare att hantera konflikter och göra avvägningar med hjälp av den gemensamma värdegrunden? Förbered dig genom att ta del av bakgrund och historik till Den gemensamma värdegrunden. Varje princip inleds med en tidningsrubrik och frågeställning som kan användas i en diskussion med chefer. Dessa frågeställningar återkommer i respektive avsnitt. Frågorna i detta kapitel är avsedda att användas som underlag i en diskussion. Till varje princip presenteras tre frågeställningar. Var uppmärksam på frågetecknet som visar var dessa frågor finns. Deltagaren har möjlighet att notera sina svar och skriva ut dem på sista sidan i utbildningen och ta med dem till en gruppdiskussion. På nästa sida får du en sammanställning av alla diskussionsfrågor. Tips! Principerna finns i skrift men i utbildningen har de också blivit tonsatta. För du markören över varje illustration så spelas specialskriven musik för respektive princip. Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 6

7 ? Demokrati 1. I vilka situationer kan demokratibegreppet vara aktuellt i förhållande till medarbetare och medborgare? 2. Vad har demokratibegreppet för betydelse i din verksamhet? 3. Vad är det för skillnad mellan att jobba som chef i den offentliga och den privata sektorn? Legalitet Hur kan du som chef hjälpa dina medarbetare att hantera konflikter och avvägningar med hjälp av den gemensamma värdegrunden? (Från startsidan.) 1. I vilka situationer kan legalitetsbegreppet vara aktuellt i förhållande till medarbetare och medborgare? 2. Vad har legalitetsbegreppet för betydelse i din verksamhet? 3. Överväger alla chefer och medarbetare alltid vilket lagstöd det finns inför varje tjänstebeslut? Objektivitet, saklighet och likabehandling 1. I vilka situationer kan begreppen vara aktuella i förhållande till medarbetare och medborgare? 2. Vad har begreppen för betydelse i din verksamhet? 3. En gåva är inte nödvändigtvis en muta. Kan den ändå skada förtroendet för myndigheten? Fri åsiktsbildning Vart går gränsen mellan rätten att uttrycka sina åsikter och illojalitet mot kollegor och myndigheten? Är det ok att inte säga något alls istället för att påtala en brist? (Från startsidan) 1. I vilka situationer kan principen om fri åsiktsbildning vara aktuellt i förhållande till medarbetare och medborgare? 2. Vad har principen om fri åsiktsbildning för betydelse i din verksamhet? 3. Vart går gränsen mellan rätten att uttrycka sina åsikter och illojalitet mot kollegor och myndigheten? Respekt 1. I vilka situationer kan begreppet respekt vara aktuellt i förhållande till medarbetare och medborgare? 2. Vad har begreppet respekt för betydelse i din verksamhet? 3. Hur undviker ni att införandet av nya tjänster och nya tekniker krockar med kravet på respekt? Effektivitet och service 1. I vilka situationer kan effektivitet och service vara aktuellt i förhållande till medarbetare och medborgare? 2. Vad har effektivitet och service för betydelse i din verksamhet. 3. Om det inte är möjligt att ge en snabb och god service, hur förklarar ni det för allmänheten? Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 7

8 Principerna utgår från lagar och förordningar och i utbildningen får deltagaren hjälp med länkar in i relevant lagtext (som öppnas upp i nytt fönster i webbläsaren). Om gruppen ska jobba med problemlösning på träffen kan detta vara till hjälp att hitta svar på ett enkelt sätt. Var befinner ni er i ert värdegrundsarbete? Står ni inför ett sådant arbete eller vill ni hämta inspiration utifrån ert behov och era värdeord. Exemplen som presenteras kan användas som inspiration till ett inledande värdegrundsarbete eller som inledande diskussion hur din myndighets värdeord kan kopplas ihop med den gemensamma. Kapitel Problemlösning I det här kapitlet får deltagaren lösa problem och fundera på vilken betydelse principerna kan ha i arbetet som chef i statsförvaltningen. Utifrån olika fall får deltagaren ta ställning till vilken princip som är lämplig. Denna del kan användas som grund för att medvetandegöra problematiska situationer och gråzoner. Det kan vara så att olika principer ställs mot varandra. Avsikten med diskussionen är att deltagarna själva ska komma fram till slutsatser men viktigt i diskussionen är att komma åt vissa gråzoner och regler kring dessa. Utbildningen består av sex fall där deltagaren ska fundera på hur den gemensamma värdegrunden kan stödja. Fallen är autentiska eller fiktiva och syftar till att väcka frågor och underlätta diskussioner om liknande situationer uppstår i er organisation. Fall 1. Strålande handlingar väcker intresse, handlar om att hur en lokal förening vill ta del av mätdata kring strålning. Den tar upp en situation om utlämnande av handling. Fall 2. E-post hamnar fel, handlar om hur e-post av misstag sänds fel och hur en man känner sig förolämpad av innehållet. Fall 3. Anställd kritiserar på flextid, handlar om hur en kommunanställd skriver kritisk insändare på kommunens dator. Fall 4. Resebokaren vill besöka informationsträff, handlar om hur en statstjänsteman vill besöka en informationsträff där det bjuds på dryck och tilltugg. Fall 5. En missnöjd medarbetare slår larm i media, handlar om hur en missnöjd tjänsteman kritiserar myndigheten och larmar om rasism i ett TV-reportage. Fall 6. Polisen efterlyser hundägare, handlar om hur Polisen använder sociala medier för att nå ut med information till allmänheten. Alla fall följer samma struktur som inleds med en presentation. Vidare får deltagaren fundera över vilken princip fallet berör, alltså vilken lagstiftning som går att hänvisa till och agera utifrån. Sedan får deltagaren en sammanfattning och kommentar kring fallet. En jurist ger sin bild av vilken princip som är aktuell och belyser de gråzoner som ofta finns. I autentiska fall får deltagaren se JO:s utlåtande, i övrigt visas konsekvenserna av ett tänkt utfall. Fallet Vilken princip? Kommentar Konsekvens Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 8

9 Övningen kan göras enskilt. På en gemensam träff får deltagarna tillfälle att diskutera svårigheter eller specifika frågeställningar de uppfattade som problematiska. I diskussionen kan ni välja ut en situation som berör er verksamhet och argumentera för olika lösningar. Kapitel Värdegrundsarbete I detta kapitel får deltagaren tips på hur ett värdegrundsarbete kan genomföras. Som underlag används bland annat VIS-processen och metodstöd. VIS står för värdegrundsarbete i staten. Arbetsmetoden innehåller en process med fyra steg som kan användas i arbetet. Använd processen och goda exempel från detta kapitel som stöd i diskussionen. Utgå från frågan: Var befinner ni er i ert värdegrundsarbete? En levande dialog om den gemensamma värdegrunden skapas genom erfarenhetsutbyte inom och mellan myndigheter. Tips! Använd VIS-processen, Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda samt handledningen till och diskutera hur ni skulle kunna lägga upp arbetet. Låt cheferna som deltar läsa dessa skrifter och ta upp funderingar när ni träffas. Hämta också inspiration från skriften Så här gör vi. Kapitel Avslutning Utbildningen avslutas med en repetition att cheferna är de som visar vägen och leder arbetet. Den innehåller ett avslutande test som utförs först och främst på egen hand. Här skriver deltagaren också ut de svar som lämnades på de diskussionsfrågor som presenterades under respektive principavsnitt. Alla deltagare bör uppmanas att ta med sig dessa till träffen. Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 9

10 3 Ett exempel på genomförande Utbildningen kan användas på myndigheten som diskussionsunderlag inför verksamhetsdagar, på arbetsplatsträffar eller som introduktion för nyanställda chefer och medarbetare. Nedan presenteras ett förslag på hur ett blandat utbildningsupplägg med självstudier via nätet i kombination med en träff kan genomföras. Detta exempel utgår från hur träffen kan läggas upp och vilka delar man kan använda sig av från webbutbildningen. I det här fallet riktar sig träffen till chefer som är de som ska lära sig mer om den gemensamma värdegrunden. Syftet är att öka kunskapen samt att inspirera till samtal och dialog kring värdegrund och etiska problemställningar. Ni kan också välja att dela upp arbetet i flera sammankomster. Läs gärna mer om blandat lärande och utbildningsinsatser i kapitlet Form för lärande. Diskussionen ska fokusera på värdegrunden och skapandet av en god förvaltningskultur samt ta upp frågeställningar som är intressanta utifrån ledningsperspektiv. Vad är viktigt att diskutera med andra chefer? Hur ska kommunikationen med medarbetarna gå till? Ha gärna fokus på deltagaranas egna erfarenheter och den egna myndighetens konkreta verklighet och knyt utbildningsmoment till vardagsnära situationer. Utbildningen innehåller inslag av musik som du kan visa och spela upp på träffen för att skapa intresse. Du kan också ta med eget material, myndighetsspecifika policys och regelverk. Inför träffen Informera om varför organisationen vill att cheferna ska ta del av utbildningen. Säkerställ att deltagarna har möjlighet att gå igenom utbildning innan träffen samt skriften Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Fundera igenom vilken typ av underlag som kan användas i diskussioner såsom policydokument, styrdokument eller myndighetsspecifika värdeord. Tips! Se till att inbjudan till träffen går ut i god tid innan. Förenkla för deltagarna genom att skicka en länk direkt till utbildningen och skriften Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Säkerställ att lokalen du bokar har projektor och en dator med bra ljud samt att lokalen lämpar sig för att arbeta i olika gruppkonstellationer. Säkerställ att allt material som behövs finns tillgängligt i lokalen. Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 10

11 Träffen Inledning av träffen Visa gärna inledningsfilmen för att fånga intresse och reflektera över synen på chefsrollen. Understryk att det är cheferna som ska leda arbetet utifrån principerna och ska uppnå målet att bidra till en effektiv och rättsäker förvaltning. Nedan presenteras några förslag på diskussionsområden/pass. Tips! Låt ljudet till någon av principerna spelas upp när deltagarna kommer in i rummet. Redogör för syftet med mötet och agendan samt din roll. Stäm av deltagarnas tankar om, och förväntningar på utbildningen. Säkerställ att deltagarna har samma ingångsvärden genom att de har tagit del av webbutbildningen och skriften Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Presentation av värdegrundsprinciperna Syftet med detta pass är att gå igenom principerna och få en bakgrund till den gemensamma värdegrunden. Använd utbildningen och skriften Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Fördjupa er i någon princip och frågeställningar som är relevanta för den egna verksamheten. Utgå från frågorna som presenteras tidigare som är avsedda att användas som underlag för diskussion, till exempel när principerna kan vara aktuella och vilken betydelse de har i din verksamhet. Låt gruppen styra och ta upp det som deltagarna har funderat på och eventuellt skrivit ut när de gick igenom utbildningen på egen hand. I det här passet kan ni också fördjupa er i myndighetens egna kärnvärden eller värdeord och diskutera hur principerna ger en utgångspunkt i det myndighetsspecifika värdegrundsarbetet. Tips! Tänk på att Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda finns som e- bok. Den ger dig som statsanställd en levande beskrivning av de sex principerna samt lagar och förordningar. Du får inte bara tillgång till alla värdegrundsprinciper utan även direktlänkar till relevant lagtext, filmer, podsändningar och en ordlista. Använd gärna boken som hjälpmedel vid presentation av principerna. Du kan alltid be deltagarna förbereda sig genom att ladda ner e-boken och gå igenom de olika principerna innan träffen. Problemlösning På det här passet får deltagarna fördjupa sig i principerna och ytterligare fundera på hur vardagliga situationer och dilemman kan finna stöd i principerna. Hur agerar man som chef i olika situationer och vilket stöd finns i lagen? Välj ut ett fall från utbildningen och gör övningen tillsammans och diskutera gråzoner. Det finns inte alltid ett givet svar utan diskussionen öppnar upp för att kunna jobba vidare på din myndighet. Vardagen i en Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 11

12 myndighet innehåller många etiska dilemman. Identifiera situationer dilemman i er verksamhet som är särskilt svåra att hantera där till exempel lagar är motstridiga. Fundera på vad som är problematiskt och vilka konsekvenser olika val kan få. Fundera också på vilken betydelse principerna kan ha i arbetet som chef i statsförvaltningen och vilket stöd man får i principerna. Inför träffen kan det vara värt att förbereda och skriva egna case som lyfter olika problemställningar från verksamheten. Aktuella frågeställningar till casen kan vara: Definiera problemet eller problemen. Ge förslag och diskutera olika handlingsalternativ och dess konsekvenser. Kan den gemensamma värdegrunden stödja i liknande situationer? Dela in deltagarna i grupper som diskuterar olika case. Samma frågeställningar kan användas för alla case och grupper. Varje grupp redovisar och presenterar sina reflektioner i storgrupp. I det här passet kan ni också fördjupa er i myndighetens egna kärneller värdeord och diskutera hur principerna ger en utgångspunkt i det myndighetsspecifika värdegrundsarbetet. Hitta inspiration från kapitel Sex principer, sid 8. Tips! Lyssna också på podsändningen Att styra med värderingar. Du hittar den på under utbildningar. Komma igång med värdegrundsarbete Ett framgångsrikt värdegrundsarbete är väl förberett och förankrat. Formen ska också fungera utifrån behov och ska kunna integreras i verksamheten. Oavsett var ni befinner er i ert värdegrundsarbete kan ni ha ett pass om hur det arbetet ska läggas upp eller fortgå. Som processledare kan du hämta inspiration från kapitlet Värdegrundsarbete. I kapitlet presenteras ett metodstöd för att komma igång, sid 2. Diskutera om denna process kan stöjda deltagarna. Diskutera också hur deltagarna kan genomföra värdegrundsarbete i vardagen, till exempel vid återkommande arbetsplatsträffar eller vid introduktion av nyanställda. Tips! En levande dialog om den gemensamma värdegrunden skapas genom erfarenhetsutbyte inom och mellan myndigheter. Det handlar om att hitta inspiration till arbetet med att implementera värdegrunden. Förbered dig och deltagarna genom att läsa skriften Så här gör vi. Här kan ni hämta inspiration utifrån ert behov. Använd handboken för processledare till VIS och handledningen till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda i diskussionen. De finns att ladda ner från Krus webbplats. Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 12

13 Kommunikation medarbetare Hur kommunicerar vi med våra medarbetare? Hur pratar man om värden i staten och hur lever man efter värdegrunden? Vad gör man som chef om något händer? Chefer behöver ha förmågan att leda samtal som har inriktning på lärande, de behöver kunna ge feedback och kunna koppla värdegrundsarbete till vanlig verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Det handlar om att skapa förutsättningar för dialog på arbetsplatsen. Fundera över vilka strukturer för dialog som finns hos er. Träffen avslutas Syftet med en tydlig avslutning är att ta upp hur arbetet med värdegrunden kommer att drivas vidare i verksamheten. Avsluta med att göra en kort sammanfattning av de allmänna intrycken och resultaten av diskussionerna. Fånga upp områden som det behöver arbetas mer med inom organisationen. Ge exempel på hur myndigheten bidrar till den goda förvaltningskulturen och motivera deltagarna att fortsätta diskussionerna samt hur man kan använda andra verktyg och stöd som Krus erbjuder. Tips! Sammanfatta mötet samt följ upp obesvarade frågor. Uppmana alla att göra klart utbildningen. Återkoppla till förväntningar. Gör sluttestet tillsammans. Efter träffen Anteckningar, allmänna intryck och resultaten av övningarna och från gruppdiskussionerna kan användas som stöd för framtida diskussioner. Använd underlaget till förbättringar och utveckling av myndighetsspecifika regelverk och policys. Glöm inte att hålla diskussionerna igång och ta upp aktuella frågor löpande på återkommande träffar och uppföljningar. En förändring på myndigheten kan även ändra allmänhetens uppfattning. Värdegrunden ska fungera som en självklar del i vardagen, ett förhållningssätt. Kombinera utbildningar inom etos Det finns tre utbildningar som är framtagna inom ramen för offentligt etos: De sex värdegrundsprinciperna, Bemötande i rollen som statsanställd och Att arbeta i staten. Alla tre webbutbildningar kan med fördel användas i en chefsdiskussion om värdegrunden. Tillsammans med en gruppdiskussion kan de bidra till att värdegrunden och rollen som statsanställd diskuteras på myndigheten. Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 13

14 4 Form för lärande Den webbaserade utbildningen kan genomföras enskilt, men din verksamhet får ut allra mest om ni kombinerar den med dialog och reflektion i ett blandat lärande. Krus pedagogiska idé bygger bland annat på att lärande sker genom aktiv medverkan i möten med andra. Blandat lärande Ett blandat lärande avser en blandning av olika lärmiljöer. Med blandat lärande kombinerar du till exempel webbutbildningar (e-utbildning) med fysiska träffar. Målet med ett varierat upplägg är att öka inlärningseffekten och kunskapen. Det handlar också om att få mer tid för bearbetning av kunskapen i kombination med snabb faktainhämtning. Med ett blandat lärande där man också träffas och bearbetar den nya informationen uppnås en högre pedagogisk nivå och ett större engagemang. Genom att mixa olika metoder i ett utbildningsupplägg tillgodoser man även olika lärostilar och skapar ett mer lustfyllt lärande. Upplägget utgår från deltagarnas erfarenheter och underlättar utbyte och samarbete. Fördelarna med blandat lärande är att deltagaren kan ta del av vissa teorier och kunskaper på egen hand innan en träff. På så sätt kan deltagarna vara mer aktiva vid träffarna och tillämpa den nyförvärvade informationen. Du behöver då inte använda tiden åt att förmedla fakta till deltagare med olika förkunskaper vid träffen. På den fysiska träffen kan du istället koncentrera dig på att bearbeta informationen så att den övergår i kunskap och praktiska färdigheter Vid träffen får deltagaren också tillfälle att diskutera med sina chefskollegor utifrån sin verksamhet och situation. Det blir lättare att relatera innehållet i utbildningen till ett sammanhang. Träffen blir en mötesplats för problematisering, reflektion och gemensamt lärande. Ett tillfälle för chefer att sätta en plan för vidareutveckling eller start av värdegrundsarbete i sin organisation. Tips! Tänk på att du i ett blandat utbildningsupplägg också kan använda andra produkter som är framtagna inom ramen för projektet Offentligt etos, t.ex. pod-inspelningar, skrifter och filmer. Utbildningsinsats med blandat lärande En utbildningsinsats kan se ut på olika sätt beroende på verksamhetens identifierade utbildningsbehov och förutsättningar. Inför genomförandet behöver din verksamhet identifiera utbildningsbehovet, specificera syfte och mål med utbildningsinsatsen samt planera hur den ska genomföras. Efter genomförandet bör en uppföljning ske för att verifiera att målet har uppnåtts. Denna vägledning ger ett stöd i planeringsfasen, men fokuserar på själva genomförandet av en utbildningsinsats där vi ger förslag på blandat lärande. Övriga faser som att Identifiera, Specificera samt Följa upp går vi inte in på i denna vägledning. Identifiera Specificera Planera Genomföra Följa upp Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 14

15 Planering Utifrån de identifierade behoven bör insatsen sättas in i sitt sammanhang utifrån verksamhetens uppdrag, strategier och mål. Det kan vara en enskild utbildningsinsats, men det kan också vara en del av en större insats, till exempel vid ett förändringsarbete. Om följande frågor kan besvaras skapas goda förutsättningar för att utbildningsinsatsen ska bli lyckad: Vad ska deltagarna kunna göra efter avslutad utbildning? Vem är målgruppen? När ska utbildningen genomföras? Hur ska den genomföras? Vem ansvarar för genomförandet? Hur ska den följas upp? Vem svarar för uppföljningen? Förankring och planering av utbildningsinsatsen genomförs enligt din verksamhets etablerade rutiner. Beroende på verksamhetens storlek och antalet deltagare i utbildningsinsatsen måste olika personer medverka och samverka vid genomförandet. Följande personer eller funktioner bör involveras i planeringen av genomförandet: Högsta ledning Förankring av genomförande Informationsansvarig Information om utbildningsinsats Kompetensutvecklingsansvarig Identifiera och specificera behov samt stöd i planera och genomföra samt följa upp enligt verksamhetens ordinarie processer LMS-ansvarig Tillgängliggörande av e-utbildning och stöd i genomförande Supportansvarig (IT) Information om utbildningsinsats och förväntade problemställningar vid lansering Verksamhetsansvarig chef Förankring, information och förkunskap samt planera genomförande samt uppföljning. Ansvarig för genomförande av utbildningsinsats Verksamhetsansvarig chef, kompetensutvecklare, utbildare eller motsvarande. Vid ett begränsat genomförande i en mindre enhet eller arbetsgrupp är det kanske bara verksamhetsansvarig chef som är involverad samt står själv för genomförandet, medan ett genomförande med större enheter och organisationer behöver involvera flera eller alla funktioner ovan. Denna vägledning fokuserar på genomförandet av ett blandat lärande och inte på implementering av utbildningsinsats i en större organisation. Det är naturligtvis viktigt att anpassa insatsen utifrån förutsättningar, kultur, kompetens och resurser i den egna organisationen. Genomförande Här beskrivs ett förslag på ett blandat utbildningsupplägg. Webbutbildningen används som självstudier mellan de fysiska träffarna, dvs. träffar med sin arbetsgrupp, enhet eller liknande. De fysiska träffarna kan med fördel vara inom ramen för en verksamhetsplanering eller arbetsplatsträff, utifrån verksamhetens ordinarie mötesstruktur. Webbutbildningen tar cirka 45 minuter att klicka sig igenom i sin helhet, men det rekommenderas att upplägget genomförs under en tidsperiod på 2 3 veckor. Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 15

16 Träff Informera e-lärande (webbutb.) Träff Diskutera e-lärande (webbutb.) Träff Följa upp Träff för att informera om och förankra utbildningsinsatsen Förmedla syfte och mål med webbutbildningen utifrån verksamhetens övergripande strategier och verksamhetsmål, samt när och hur detta ska genomföras. Förankra och motivera genom att tydliggöra nyttan och önskade effekter i verksamheten. Visa hur man registrerar sig och kommer åt utbildningen samt vilka kapitel som förväntas vara genomgångna till nästa träff. Visa eventuellt hur ni kan diskutera med andra i sociala forum som eventuellt redan är etablerade inom verksamheten. Uppmuntra deltagarna att stödja varandra i genomförandet och diskutera delarna i utbildningen med stöd av de frågeställningar som är adekvata utifrån verksamheten. E-lärande genom enskilda studier Deltagarna genomför hela eller delar av utbildningen enligt information och instruktion från informationsträffen. Träff för att diskutera värdegrunden ur ett verksamhetsperspektiv Följ upp genomförandet av webbutbildningen och lyft frågeställningar från gruppen. Visa utvalda delar från webbutbildningen som är aktuell för verksamheten och diskutera hur värdegrundsarbetet kan drivas och hur alla kan agera för att bidra. Fokusera diskussionen på värdegrunden och skapandet av en god förvaltningskultur samt ta upp frågeställningar som är intressanta utifrån ledningsperspektiv. Avsluta träffen genom att uppmuntra alla deltagarna att avsluta webbutbildningen. E-lärande genom enskilda studier Deltagarna avslutar webbutbildningen enligt information och instruktion vid träff. För att få godkänt ska alla kapitel i utbildningen ha påbörjats. Träff för att följa upp resultatet av utbildningsinsats Följ upp och stäm av syfte och mål med utbildningsinsatsen. Lyft goda exempel från verksamheten. Uppmuntra till fortsatt fokus och värdegrundsarbete i verksamheten. Vid ett mindre omfattande utbildningsinsats kan genomförandet begränsas till två steg, e-lärande genom enskilda studier följt av en träff. I kapitel 3 får du ett exempel på hur en träff kan läggas upp. Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 16

17 5 Avslutning och mer material Krus ger statsförvaltningens 240 myndigheter stöd till utveckling av sin kultur och värdegrund. Inom regeringsuppdraget Offentligt etos har Krus producerat en rad skrifter och verktyg som ger stöd och konkreta idéer för värdegrundsarbete. Krus erbjuder en palett med skrifter, verktyg, utbildningar, seminarier och konferenser. Det är aktiviteter och verktyg som myndigheterna kan använda utifrån sitt eget behov och värdegrundsarbete. Nedan hittar du en presentation av några skrifter och verktyg som kan användas som stöd i värdegrundsarbete samt specifika utbildningar just för chefer. Skrifterna finns att ladda ned på Krus skrifter VIS Handbok för processledare Handboken går på ett lättillgängligt sätt igenom svårigheter och möjligheter med värdegrundsarbete och är uppbyggd efter VIS-processens fyra steg. Olika kapitel stödjer olika delar i processen som krävs av ett värdegrundsarbete och lyfter fram dilemma och framgångsfaktorer och vanliga frågor. Handboken kan också fungera som inspiration till ett eget värdegrundsarbete. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda utgår från lagar och förordningar. Krus har i en skrift sammanställt de sex principer som tillsammans anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag. Handledning till värdegrundsarbete Krus har tagit fram en handledning för dig som vill använda skriften Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda i samband med introduktion av nyanställda, vardagliga arbetsplatsträffar, inledning av värdegrundsarbete samt diskussion av förtroende. Förslag till upplägg blandas med konkreta frågeställningar och hänvisningar till ytterligare metodstöd. Värdegrundens ABC Krus har tagit fram en ordlista som förklarar vanligt förekommande ord och begrepp inom värdegrundsarbete. Texten är skriven av Tomas Brytting, docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Fri åsiktsbildning Rätten att yttra sig och meddela en avvikande åsikt ställer krav på både anställda och dess ledningar. Skriften ger en grund för samtal och utveckling i myndigheterna kring just denna lagstadgade princip. Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 17

18 Övriga webbutbildningar inom Offentligt etos Syftet med utbildningarna är att de ska bidra till att öka kunskapen om de gemensamma värdena samt att bemötandet av allmänheten förbättras. Bemötande i rollen som statsanställd Det övergripande målet med utbildningen är att bidra till att statsanställdas bemötande av allmänheten i alla lägen ska kännetecknas av värdighet och respekt. Den vänder sig till alla statsanställda chefer och medarbetare. Introduktionsutbildning för statsanställda En introduktion till förvaltningskunskap för statsanställda chefer och medarbetare. Efter genomförd utbildning ska deltagaren känna till grundläggande begrepp för styrningen inom statsförvaltningen samt kunna berätta om vad som är specifikt med att vara statstjänsteman Podsändningar Att styra med värderingar En generaldirektörs dilemma Den gemensamma värdegrunden Webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna 18

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer