Frågor och svar En utmaning för heteronormen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar En utmaning för heteronormen"

Transkript

1 Huvudbudskap Frågor och svar En utmaning för heteronormen Undersökningen En utmaning för heteronormen visar att lärare i mycket liten utsträckning får utbildning eller kompetensutveckling kring frågor om sexuell läggning och homofobi, samtidigt som kränkande jargong både bland skolans vuxna och elever är vanlig. Lärare behöver snarast kompetensutveckling inom området, till exempel med hjälp av Under ytans material Liv i lärarrummet, Tyst i klassen? och Vad finns under ytan?. Innehåll Vad kommer man fram till i rapporten? Att endast 2% av lärarna får kompetensutveckling om sexuell läggning och homofobi Att endast 8% av lärarna anser att deras utbildning har förberett dem för att hantera frågor om sexuell läggning och homofobi Att hälften av lärarna tar upp sexuell läggning någon enstaka gång i undervisningssituation Att en fjärdedel av lärarna aldrig tar upp sexuell läggning i en undervisningssituation Att 11% av lärarna svarar att kränkande jargong på grund av sexuell läggning förekommer bland skolans vuxna Att 78% av lärarna svarar att kränkande jargong på grund av sexuell läggning förekommer bland skolans elever Att ca 5% av lärarna känner till någon vuxen i skolan som kränkts eller diskriminerats på grund av sexuell läggning Att ca 10% av lärarna känner till någon elev som kränkts eller diskriminerats på grund av sexuell läggning Finns det skillnader mellan olika nivåer i skolan? Ja, i vissa frågor: o Gällande hur ofta man tar upp sexuell läggning: En majoritet av förskollärarna tar aldrig upp sexuell läggning. Lärarna i år 7-9 är de som i störst utsträckning svarat att de tar upp sexuell läggning flera gånger eller ofta, 44%. o Gällande kränkande jargonger bland vuxna: Av gymnasielärarna svarade 19% att det förekommer kränkande jargonger bland skolans vuxna, mot 8% i 7-9 och F-3.

2 o Gällande kränkande jargonger bland elever: Av lärare i 7-9 svarade 78% att det ofta eller ibland förekommer kränkande jargonger bland elever, mot 10% i förskolan. Vilka är de viktigaste slutsatserna? Att behovet av kunskap och kompetensutveckling kring sexuell läggning, homofobi och heteronormativitet bland lärare är högt Att kränkande jargong på grund av sexuell läggning är vanligt både bland skolans vuxna och elever Att skolans huvudansvariga, främst kommunerna, snarast måste utveckla arbetet inom skolan inom alla områden som rör diskriminering Att sexuell läggning anses vara särkunskap som inte ingår i den ordinarie undervisningen. Svaren tyder på att ta upp sexuell läggning i en undervisningssituation tolkas som antingen att prata om sex eller att prata om homooch bisexualitet, inte heterosexualitet. Det dagliga pratet om (heterosexuella) föräldrar eller partners går obemärkt förbi. Att skillnaden mellan att ange att det förekommer kränkande jargong och att själv känna till någon som blivit kränkt kan bero på att de som kränks har svårt att uttrycka det samt att de som står för den kränkande jargongen inte alltid är medvetna om att de kränker Att heteronormativa antaganden är en stor del av det som kan kränka skolans barn, vuxna och elever Vad tror du resultaten beror på? Att heteronormen är stark och inte ifrågasätts i lärares kompetensutveckling eller utbildning Att diskriminering på grund av sexuell läggning är en nedprioriterad fråga hos skolans huvudansvariga Att frågan är en icke-fråga. Lärare är omedvetna om konsekvenserna av ett heteronormativt tankesätt. Vad betyder heteronormativitet? Antaganden om att alla är heterosexuella och att detta är det naturliga och önskvärda sättet att leva. Heteronormativitet gör att de som överskrider gränser för heterosexualitet uppfattas som avvikande. Heteronormativitet innefattar även grundantaganden om vad som är kvinnligt respektive manligt. Hur kan lärare själva förändra detta? Lärare kan i sin vardag enkelt bidra till att normer vidgas och till att elever får bekräftelse på att människor kan vara annat än heterosexuella. En lärare i matematik kan till exempel konstruera räkneexempel där människor har olika sexuell läggning,

3 en musiklärare kan ibland välja musiktexter som handlar om icke-heterosexuell kärlek och en förskollärare kan läsa sagor som inte utgår från heteronormen. Vad behöver göras? Lärare behöver snarast utbildning och kompetensutveckling inom områdena sexuell läggning, homofobi och heteronormativitet. Skolans huvudansvariga behöver snarast utveckla arbetet inom skolans alla områden som rör diskriminering. Lärare behöver själva reflektera över sina normer och värderingar, t ex genom att ta del av Under ytans Liv i lärarrummet, som handlar om arbetsmiljön i skolan. Lärare kan använda Under ytans pedagogbok Tyst i klassen? och dvd Vad finns under ytan? som är pedagogiska hjälpmedel för lärare om hur man kan ta upp sexuell läggning i undervisningen. Vad får detta för konsekvenser? Att lärare är så oförberedda på frågor kring sexuell läggning leder till att heteronormen blir ännu starkare, kränkningar får fortsätta utan att de uppmärksammas, elever och vuxna som inte ingår i heteronormen blir ännu mer isolerade. Vems fel är det? Ansvaret att motarbeta diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning ligger hos skolans huvudansvariga, alltså kommunerna eller de privata aktörer som driver skolor. På vilket sätt påverkar detta barnen? Inget barn ska behöva bli utsatt för diskriminering, kränkning eller isolering på grund av sexuell läggning. Barn som själva eller genom sin familj utmanar heteronormen är särskilt utsatta för diskriminering, kränkande jargong och osynliggörande. Ska man lära så små barn som 5-6 år om sexuell läggning? Att tala om sexuell läggning betyder inte att man talar om sex, utan att man är öppen för att tala om olika familjekonstellationer, att en familj inte behöver vara mamma, pappa och barn, utan lika väl mamma, mamma och barn eller se ut på något annat sätt. Det handlar också om att inte tränga in barn i föreställningar om vad som är riktiga flickor och pojkar att heteronormen uppmärksammas är särskilt viktigt i skolans tidiga år! Finns det något positivt? Ja, att en majoritet av lärarna, förutom förskollärarna, är intresserade av material som underlättar att ta upp frågor om sexuell läggning och homofobi. Störst intresse finns i år 4-6 och år 7-9. Av förskollärarna är 43% intresserade av ett sådant material.

4 Men är detta en så viktig fråga? Det finns så många andra ämnen som lärare behöver känna till? Frågor om sexuell läggning är inte ett särintresse, utan en fråga om mänskliga rättigheter. Ingen i skolan, varken elev eller vuxen, ska behöva bli utsatt för diskriminering, kränkning eller isolering på grund av sin sexuella läggning. Kunskap om sexuell läggning betyder inte mindre kunskap om något annat område. Att motarbeta diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning är inte förhandlingsbart. Skolan har i uppdrag att lära ut en demokratisk värdegrund och mänskliga rättigheter, enligt skollagen och läroplanens värdegrund. Dessutom finns en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever som skolorna måste följa. Kränkande jargong i skolan är också ett arbetsmiljöproblem. Utan kunskap om sexuell läggning är det svårt att uppmärksamma den kränkande jargongen och homo- och bisexuella lärare vågar i mindre utsträckning vara öppna med sin sexuella läggning på jobbet, vilket i sin tur leder till ökad ohälsa. Finns det någon mer information som du vill komplettera med? Under ytan har tagit fram material som handlar om både lärares arbetsmiljö (boken Liv i lärarrummet ) och hur lärare kan ta upp sexuell läggning och homofobi med elever (boken Tyst i klassen? ) Böckerna kompletteras av dvd:n Vad finns under ytan?. Dessa går att beställa via hemsidan Rapporten presenteras på seminariet Behövs mer HBT-kompetens i skolan vad säger lärarna? i Pridehouse klockan 14 i sal A109 den 1 augusti. Besök gärna vårt tält i Prideparken eller våra övriga seminarium i Pridehouse (Var finns bögen och flatan? Tid: 1 augusti kl 13:00-13:50 Sal: A109; Skolan som normfabrik Tid: 2 augusti kl Sal: A109; Göteborg kommer ut Tid: 2 augusti kl 15:00-15:50 Sal: A109) Om undersökningen När presenteras undersökningen? Undersökningen släpps på hemsidan klockan den 1 augusti. Undersökningen presenteras på ett seminarium i Pridehouse klockan 14 i sal A109 den 1 augusti. Var kan man få tag på undersökningen? Undersökningen i sin helhet kommer att finnas under seminariet, i Under ytans pridetält samt på hemsidan från och med den 1 augusti klockan

5 Det kommer också att finnas en kortare sammanfattning av undersökningen på samma platser. Vem vänder sig undersökningen till? Till skolans huvudansvariga (kommuner, privata aktörer), lärarutbildningar, lärares och skolledares fackförbund, lärare själva och journalister. Varför? / Syfte? Syftet med undersökningen är att ta reda på vilket kompetensbehov det finns bland lärare i frågor om sexuell läggning och homofobi samt i vilken utsträckning lärare uppfattar förekomst av kränkande jargong i skolan Hur gick man tillväga? Enkät via e-post till lärare anslutna till Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Drygt 1400 lärare svarade på enkäten Svarsfrekvens 40% (1465 av 3300) Lärarna arbetar jämnt fördelade på förskolan, F-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet. Enkäten innehöll 13 frågor, de flesta med fasta svarsalternativ

En utmaning för heteronormen. lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi

En utmaning för heteronormen. lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi En utmaning för heteronormen lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi En utmaning för heteronormen lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och

Läs mer

Fikarasten kan bli en plåga

Fikarasten kan bli en plåga Det är lätt att tro att det numera är problemfritt, ja till och med populärt att vara homo- eller bisexuell i Sverige idag. Men det är inte sant. För trots att mycket har hänt för homo- och bisexuella

Läs mer

abc om hbt till sfi 1

abc om hbt till sfi 1 abc om hbt till sfi 1 Inledning Vad är heteronormen? A Idag talar man ofta om heteronormen. Det är ett sätt att flytta fokus från det som avviker homosexualitet till exempel till att istället titta på

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Elever och lärare online

Elever och lärare online En rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Förord Den snabba utvecklingen av användandet

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund!

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Rapport från enkäten Skolelevers arbetsmiljö och hälsa VT 1 Katja Gillander Gådin Hej! I slutet av höstterminen 9 och i början av vårterminen 1 svarade ni elever

Läs mer

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Carina Bildt arbetslivsrapport nr 2004:10 issn 1401-2928 Temaforskning Arbetsliv i storstad Temaledare Ewa Gunnarsson

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning INKLUDERAD En liten bok om facket & sexuell läggning Koordinator/projektledning: Anette Sjödin Redaktör: Rickard Henley Form/illustrationer: Anna Björnström Foto: Simon Johansson Tryck: Ljungbergs Tryckeri

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Janne Bromseth & Hanna Wildow

Janne Bromseth & Hanna Wildow Skolors förändringsarbeten med fokus på jämställdhet, genus och sexualitet Janne Bromseth & Hanna Wildow 1 2 man kan ju inte läsa om bögar i nån historiebok Janne Bromseth & Hanna Wildow 3 Ansvarig utgivare:

Läs mer

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet 1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2015 ISBN 978-91-85933-88-4 projektledare Jonah Nylund text Rfsl och

Läs mer

A lm A e u Hbt r o p A rfsl u Heder n g d o m råd till yrkesverksamma

A lm A e u Hbt r o p A rfsl u Heder n g d o m råd till yrkesverksamma Hbt & Heder RÅD TILL yrkesverksamma Almaeuropa & Rfsl Ungdom HBT&Heder Du ska vara snäll och din familj är det viktigaste, du ska inte bråka med dem. Om du vill tycka om killar då får du göra det, men

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Om sexuell läggning och funktionshinder Tillägg till ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande

Om sexuell läggning och funktionshinder Tillägg till ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande 19843 SISUS Särtryck Sex 06-12-06 14.35 Sida 1 Om sexuell läggning och funktionshinder Tillägg till ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande 19843 SISUS Särtryck Sex 06-12-06 14.35 Sida

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer