INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4"

Transkript

1 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA K APITEL 8 UTREDNING OCH ÅTGÄRDER VID OLIKA PROBLEM K APITEL 9 PLANER K APITEL 10 SJÄLVSKATTNING I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN K APITEL 11 LITTERATURFÖRTECKNING K APITEL 12 EGET MATERIAL K APITEL 13 BILAGOR

2 2 FÖRORD 1:1 Andra utgåvan, :1 Förord från Förvaltningsledningen... 1:2 TRYGGHETSARBETET 2:1 FORSKNING OCH ERFARENHET 3:1 Framgångsrika skolor... 3:1 Framgångsrika skolkommuner... 3:5 Risk och skyddsfaktorer för ungdomar... 3:9 Exempel på riskfaktorer... 3:9 Exempel på skyddsfaktorer... 3:10 Hälsofrämjande skolutveckling... 3:11 Skydds eller friskfaktorer... 3:11 Metoder mot mobbning... 3:15 Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) forskningsöversikt... 3:15 - Effekter av antimobbningsprogram vad säger forskningen?... 3:15 Olweusprogrammet... 3:21 - Olweusprogrammet mot mobbning och kränkande behandling... 3:21 Skolinspektionens kvalitetsgranskning... 3:23 - Skolinspektionens rapport 2010:1 Skolornas arbete vid trakasserier och kränkande behandling... 3:23 Skolverkets granskning av program mot mobbning... 3:24 - Skolverket 2011 Rapport 353 Utvärdering av metoder mot mobbning... 3:24 Framgångsfaktorer i trygghetsarbetet... 3:33 Det främjande arbetet... 3:33 Gemensamt förhållningssätt... 3:33 Tid för samtal... 3:34 Informella miljöer... 3:34 Kompetensen... 3:34 En plan med tydliga mål... 3:35 Det förebyggande arbetet... 3:35 Tydlig och synlig ledning... 3:35 Alla vuxna är ansvariga... 3:36 Barnen och eleverna involveras... 3:36 Värdegrundsarbetet en forskningsrapport... 3:37 Två övergripande strategier... 3:37 1. En strategi där det rätta och goda är taget för givet... 3:38 2. En strategi med processinriktad medvetenhet och systematik... 3:43

3 3 KVALITETSARBETE 4:1 Systematiskt kvalitetsarbete... 4:1 - Var är vi?... 4:2 - Vart ska vi?... 4:3 - Hur gör vi?... 4:4 - Hur blev det?... 4:4 Vägen till framgång... 4:5 - Fokus på mål och resultat... 4:5 - Delaktighet och inflytande... 4:6 - Långsiktighet och uthållighet... 4:6 Var är vi?... 4:7 - Begrepp... 4:8 - Måluppfyllelse... 4:9 - Förutsättningar... 4:9 - Reflektion / analys... 4:10 - Lägesbedömning... 4:10 Vart ska vi?... 4:11 - Uppdrag... 4:12 - Vision och mål... 4:12 - Resurser... 4:13 - Åtgärder... 4:13 Hur gör vi?... 4:14 - Planering och strategi... 4:15 Hur blev det?... 4:16 - Resultat... 4:17 - Analys... 4:17 - Tillämpning... 4:18 S STRUKTUR 5:1 FRÄMJANDE ARBETE 6:1 Trygghetsarbetet Det bredare värdegrundsarbetet... 6:2 Vision/Mål... 6:2 Värdegrund... 6:2 Arbetsmiljö... 6:4 Ordningsregler... 6:6 Att bli bekräftad... 6:8 Lärarledarskap... 6:10 Ogiltig frånvaro... 6:12 Samverkan mellan skola och hem... 6:13 Samverkan mellan förskola och hem... 6:14 Elevhälsan... 6:15 Förebyggande arbete mot tobak, alkohol och andra droger... 6:18 Sex och samlevnad... 6:20 Inflytande i trygghetsarbetet... 6:21

4 4 Information... 6:21 Kompetensutveckling... 6:21 Utvärdering... 6:22 Chefsrollen i trygghetsarbetet... 6:23 Kunskapsuppdraget kopplat till värdegrundsuppdraget... 6:25 Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön... 6:25 Lgr 11 Normer och värden i undervisningen... 6:27 - Skolans värdegrund och uppdrag... 6:27 - Övergripande mål och riktlinjer... 6:28 - Normer och värden... 6:28 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad :31 - Förskolans värdegrund och uppdrag... 6:31 - Mål och riktlinjer... 6:32 - Normer och värden... 6:32 Samtal om och för värdegrunden... 6:36 - Deliberativa samtal... 6:39 - Filosofiska samtal... 6:42 - Sokratiska samtal... 6:47 - Värderingsövningar och drama som samtal... 6:50 Elevernas ansvar och inflytande... 6:53 Barns inflytande... 6:55 Det pedagogiska arbetet... 6:56 Kunskap och bedömning... 6:56 Individuell utvecklingsplan (IUP)... 6:57 Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling.. 6:58 Att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter... 6:58 Främjande arbete... 6:59 De sju diskrimineringsgrunderna... 6:61 - Diskrimineringsgrund: Etnisk tillhörighet... 6:61 - Diskrimineringsgrund: Funktionshinder... 6:64 - Diskrimineringsgrund: Kön... 6:67 - Diskrimineringsgrund: Könsöverskridande identitet eller uttryck... 6:70 - Diskrimineringsgrund: Religion eller annan trosuppfattning... 6:73 - Diskrimineringsgrund: Sexuell läggning... 6:76 - Diskrimineringsgrund: Ålder... 6:79 Normkritik... 6:82 - Exempel på förebyggande arbete i förskolan och skolan... 6:83 - Exempel på förebyggande arbete i skolan... 6:84 - Exempel på främjande arbete i förskolan och skolan... 6:85 - Exempel på främjande arbete i förskolan och skolan... 6:86 Kränkande behandling... 6:87 - Exempel på förebyggande arbete i förskolan och skolan... 6:91 - Exempel på främjande arbete i förskolan och skolan... 6:92 Utvärdering av metoder mot mobbning... 6:93 - Effektiva insatser... 6:93 - Insatser utan effekt... 6:97 - Insatser som leder till att mobbningen ökar... 6:97

5 5 Kränkningar via internet eller mobiltelefon... 6:100 - Vad är brottsligt på nätet?... 6:103 - Tips till dig som skolpersonal... 6:104 Effekter av mobbning... 6:107 - Effekter hos den mobbade... 6:107 - Effekter i gruppen... 6:108 - Effekter hos mobbaren... 6:108 Föräldrar och mobbning... 6:109 - Hur du som förälder kan förebygga mobbning... 6:109 Att vara förälder till ett barn som kränker andra barn... 6:111 - Hur du kan märka att ditt barn mobbar... 6:111 - Att få kännedom om att ditt barn mobbar... 6:111 - Reaktioner vid chock... 6:111 Att vara förälder till ett barn som blir utsatt av andra barn... 6:113 - Signaler på att någon kan vara utsatt... 6:113 - Om ditt barn är utsatt... 6:114 - Hur du kan stötta ditt barn... 6:115 - Om du som förälder vill prata med någon... 6:116 - Hemsidor... 6:116 FÖREBYGGANDE ARBETE 7:1 Förebyggande arbete... 7:1 Trygghetsarbetet Det bredare värdegrundsarbetet... 7:2 Kartläggningsmetoder... 7:2 Förebyggande arbete... 7:2 Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling... 7:3 Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling... 7:3 Förebyggande arbete... 7:4 Kartläggning... 7:6 De sju diskrimineringsgrunderna... 7:8 - Diskrimineringsgrund: Etnisk tillhörighet... 7:8 - Diskrimineringsgrund: Funktionshinder... 7:11 - Diskrimineringsgrund: Kön... 7:14 - Diskrimineringsgrund: Könsöverskridande identitet eller uttryck... 7:17 - Diskrimineringsgrund: Religion eller annan trosuppfattning... 7:20 - Diskrimineringsgrund: Sexuell läggning... 7:23 - Diskrimineringsgrund: Ålder... 7:26 Normkritik... 7:29 - Exempel på förebyggande arbete i förskolan och skolan... 7:30 - Exempel på förebyggande arbete i skolan... 7:31 - Exempel på främjande arbete i förskolan och skolan... 7:32 - Exempel på främjande arbete i förskolan och skolan... 7:33 Kränkande behandling... 7:34 - Exempel på förebyggande arbete i förskolan och skolan... 7:38 - Exempel på främjande arbete i förskolan och skolan... 7:39

6 6 UPPTÄCKA 8:1 Trygghetsarbetet Det bredare värdegrundsarbetet... 8:2 Att upptäcka barn och elever som på olika sätt far illa... 8:2 Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling... 8:3 Att upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling... 8:3 Tecken på att någon kränks... 8:5 Förekommer kränkningar i klassen?... 8:8 Platser där kränkningar förekommer... 8:9 Trygghetsvandring i skolan... 8:11 - Begrepp... 8:12 - Arbetsgång Trygghetsvandring i skolan... 8:13 - Checklista Trygghetsvandring i skolan... 8:14 Enkätunderlag... 8:17 Trygghet i skolan... 8:17 Min skolmiljö... 8:18 Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling... 8:19 UTREDNING OCH ÅTGÄRDER VID OLIKA PROBLEM 9:1 Trygghetsarbetet Det bredare värdegrundsarbetet... 9:1 Hantering av diverse problemställningar... 9:2 Grövre våld i skolan... 9:3 - Skolverkets råd för att förebygga våld... 9:4 - Skolverkets råd vid våld eller hot... 9:5 - Att tänka på när grövre våld eller annan allvarlig händelse har inträffat... 9:6 Hedersrelaterat våld och förtryck... 9:9 - Kollektiva påtryckningar... 9:9 - Några slutsatser för skolan... 9:11 Unga med skyddade personuppgifter... 9:14 - Förslag på handlingsplan... 9:14 Suicidprevention... 9:19 - Den främjande nivån... 9:19 - Den förebyggande nivån... 9:20 - Den åtgärdande nivån... 9:20 Stress hos barn och elever... 9:21 Skoltoaletter... 9:23 Skolans policy vid ogiltig frånvaro... 9:24 Hantering av droger... 9:25 Stöd... 9:26 Åtgärdsprogram... 9:28 - Utredning... 9:29 - Åtgärdsprogram... 9:29 - Utarbeta åtgärdsprogram... 9:30

7 7 Trygghet och studiero... 9:32 Skydd... 9:38 Samarbete med socialtjänsten... 9:38 Samarbete med polisen och andra externa partners... 9:38 Information... 9:39 Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling.. 9:40 Att utreda uppgifter om trakasserier och kränkande behandling... 9:40 Orsaker till att kränkande handlingar utförs... 9:41 Olika typer av kränkningar... 9:42 Att genomföra samtal för att utreda uppgifter om trakasserier och kränkande behandling... 9:43 Att vidta åtgärder för att förhindra framtida trakasserier och kränkande behandling... 9:62 Dokumentation vid olika former av trakasserier och kränkningar... 9:66 PLANER 10:1 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling... 10:2 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling... 10:3 Trygghetsplan... 10:4 SJÄLVSKATTNING I SKOLAN 11:1 Skolan: Elevernas ansvar och inflytande... 11:2 Samspel/interaktion mellan personal och elever i skolan... 11:2 Självkänsla och ansvarstagande i skolan... 11:3 Demokratiska arbetsformer i skolan... 11:4 Elevinflytande vad och varför... 11:5 Former för inflytande i skolan... 11:6 Normer och värden... 11:7 Grundläggande demokratiska värden i skolan... 11:7 Respekt för människors olikheter i skolan... 11:8 Jämställdhet i skolan... 11:9 Relationer mellan elever i skolan... 11:10 Kommunikation, samarbete och konfliktlösning i skolan... 11:11 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling i skolan... 11:12 Kränkande behandling främjande och förebyggande arbete i skolan... 11:13 Kränkande behandling åtgärder vid förekomst i skolan... 11:14 Elevers frånvaro/närvaro i skolan... 11:15

8 8 SJÄLVSKATTNING I FÖRSKOLAN 11:16 Förskolan: Elevernas ansvar och inflytande... 11:17 Förmedling av grundläggande normer och värden i förskolan. 11:17 Demokratiskt förhållnings-/arbetssätt i förskolan... 11:18 Samspelet personal barn i förskolan... 11:19 Samspelet i barngruppen i förskolan... 11:20 Motverkande av kränkande behandling i förskolan... 11:21 Analys... 11:22 - Steg 1 Diskussion... 11:22 - Steg 2 Nulägesbedömning... 11:22 - Steg 3 Hur går vi vidare?... 11:23 LITTERATURFÖRTECKNING 12:1 EGET MATERIAL 13:1 BILAGOR Bilaga 1: Styrdokument... 1:1 Läroplan för grundskolan, Lgr :1 Läroplan för förskolan, Lpfö :1 Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling... 1:2 Diskrimineringslagen... 1:2 Skolverkets allmänna råd... 1:2 Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter... 1:3 Barn & Ungdoms riktlinjer för en trygg och säker verksamhet... 1:3 Elva målområden för folkhälsoarbetet... 1:4 FN: s Barnkonvention... 1:4 Brottsbalken... 1:4 Socialtjänstlagen... 1:4 Verksamhetens egna styrdokument... 1:4 Bilaga 2: Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling... 2:1 Bilaga 3: Diskrimineringslagen (2008:567)... 3:1 1 kap. Inledande bestämmelser... 3:1 2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier... 3:1 3 kap. Aktiva åtgärder... 3:3 Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero... 4:1

9 9 Bilaga 5: Begrepp och definitioner... 5:1 Diskrimineringsgrund... 5:1 Direkt diskriminering... 5:1 Indirekt diskriminering... 5:1 Likabehandling... 5:1 Trakasserier... 5:1 Sexuella trakasserier... 5:2 Könsöverskridande identitet eller uttryck... 5:2 Etnisk tillhörighet... 5:2 Funktionshinder... 5:2 Sexuell läggning... 5:2 Kränkande behandling... 5:2 Elev och barn... 5:3 Personal... 5:3 Huvudman... 5:3 Ytterligare definitioner och begrepp... 5:4 Mobbning... 5:4 Konflikt... 5:4 Brottsbalken... 5:4 Bilaga 6: Webbadresser... 6:1 Bilaga 7: OH-underlag/PowerPoint... 7:1 Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet... OH-1 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling... OH-2 Styrdokument... OH-3 Det demokratiska uppdraget... OH-4 Grundläggande värden... OH-5 Normer och värden (Lgr11)... OH-6 Normer och värden (Lpfö98)... OH-7 Varför värdegrunden?... OH-8 Skolklimat... OH-9 Gott skolklimat... OH-10 Begrepp... OH-11

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Skolinspektionens rapport 2010:1 Diarienummer 40-2009:1745 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer