Bud. kavle. Lärdomar från nio år med regionförbundet örebro. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bud. kavle. Lärdomar från nio år med regionförbundet örebro. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014 1"

Transkript

1 BILAGA Bud kavle Lärdomar från nio år med regionförbundet örebro Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

2 Regionstyrelsens politiker Vid ingång av år 2006 Ledamöter Mårten Blomquist (s) Irén Lejegren (s) Ola Karlsson (m) Ewa-Leena Johansson (s) Sören Larsson (s) Margareta Karlsson (s) Mats Sjöström (s) Elise Norberg (v) Torbjörn Ahlin (c) Bo Malmström (fp) Bo Rudolfsson (kd) Ersättare Anders Ceder (s) Anna Eriksson (s) Håkan Blomberg (s) Annica Eriksson (s) Robert Mörk (s) Carina Dahl (s) Massimo Montanari (v) Ewa Sundkvist (kd) Lars Berge Kleber (c) Birgitta Lindahl (fp) Gunilla Holmström (m) Yttranderätt Bo Trygg (s) Pentti Supponen (s) Dan-Åke Moberg (s) Lennart Pettersson (s) Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) Insynsplats Börje Engholm (mp) Vid ingång av år 2007 Ledamöter Irén Lejegren (s) Hans Karlsson (s) Marie-Louise Forsberg Fransson (s) Jonas Karlsson (s) Bengt Johansson (s) Roland Halvasson (v) Torbjörn Ahlin (c) Ewa Unevik (m) Ola Karlsson (m) Erik Johansson (fp) Bo Rudolfsson (kd) Ersättare Annica Eriksson (s) Anders Ceder (s) Carina Dahl (s) Robert Mörk (s) Anna Eriksson (s) Lars Berge Kleber (c) Kent Persson (m) Inger Högström-Westerling (m) Gabrielle Peteri (fp) Ewa Sundkvist (kd) Yttranderätt Bo Trygg (s) Sören Larsson (s) Pentti Supponen (s) Dan-Åke Moberg (s) Kerstin Leijonborg Anders Larsson (c) Ewa-Leena Johansson (s) Staffan Werme (fp) Insynsplats Börje Engholm (mp) Jonas Millard (sd) Vid ingång av år 2011 Ledamöter Irén Lejegren (S) Björn Eriksson (S) Annika Engelbrektsson (S) Anders Ceder (S) Jonas Karlsson (S) Kenneth Lantz (V) Catrin Steen (MP) Torbjörn Ahlin (C) Lars Elamson (M) Erik Johansson (FP) Bo Rudolfsson (KD) Ersättare Lena Baastad (S) Hans Karlsson (S) Elisabeth Hoikkala (S) Sven-Olov Axelsson (S) Katarina Hansson (S) Margareta Karlsson(V) Fredrik Persson (MP) Lars Göran Zetterlund (C) Ewa Unevik (M) Gabrielle Peteri (FP) Lars-Erik Jonsson (KD) Yttranderätt Per Eriksson (S) Thomas Doxryd (S) Ritha Söhrling (S) Lennart Eriksson (S) Henrik Hult (C) Roland Halvarsson (V) Ewa-Leena Johansson (S) Tom Rymoen (M) Kent Persson (M) Marie-Louise Forsberg Fransson (S) Tommy Holmquist (S) Niina Laitila (S) Insynsplats Anders Östlund (SD) 2 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

3 Sammanställning av verksamheten var ett uppstartsår för regionförbundet där utvecklingsarbetet fokuserade på fem områden: den företagsamma regionen, den tillgängliga regionen, den attraktiva regionen, den synliga regionen samt regionalt utvecklingsarbete. Fem utvecklingsteman identifierades: Näringslivets tillväxt, Lärande och arbetsmarknad, Samhällsbyggnad, Social välfärd, Kultur samt Turism och fritid. blev delägare i Almi företagspartner i Örebro AB och Inkubera AB med uppdrag att främja företagande och innovationer i Örebroregionen. En förstudie genomfördes för att identifiera konkreta insatser för att få fler kulturföretag att öka. Olika modeller studerades och kontakter etablerades med organisationer och företag. Projekt entreprenörskap och företagande i skolan startades i syfte att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan. Samarbetsparter var Nutek, Länsstyrelsen, kommuner och Sparbanksstiftelsen. Ett utvecklingsarbete inleddes i samarbete med Västmanland för barn och ungas rätt till kultur. Dialog med länens kommuner om förutsättningar och strategier för att tillgodose behovet genomfördes. En regional strategi för besöksnäringens utveckling i regionen utarbetades i samarbete med kommunerna och aktörer inom turismområdet. initierade ett samarbete för hållbara transporter i samarbete med Länstrafiken och Länsstyrelsen utvecklades till en regional utvecklingsmotor i syfte att bygga starka allianser och skapa arenor för dialog kring regionens gemensamma frågor. Arbetet med att skapa Örebroregionens framtidsvision, en gemensam handlingsinriktad utvecklingsstrategi samt en regional kulturstrategi inleds. tog över den regionala infrastrukturplaneringen från Länsstyrelsen. tillsammans med Länstrafiken fick i uppdrag att utreda det framtida behovet av kollektivtrafik. Utredningen om bolagisering av IT-media påbörjades. Vid årsskiftet slogs IT-media i Örebro ihop med AV-media i Västerås i ett gemensamt ägt bolag med namnet Mediecenter i Mälardalen AB. Ett länskulturråd inrättades tillsammans med kommunerna, kulturinstitutionerna och representanter från länsstyrelsen och landstinget Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen innebar intensiva dialoger med många nätverk i och utanför regionen. Närmare 600 personer samtalade om regionens styrkor, omvärldens utmaningar och byggstenarna till en regional vision. Kulmen nåddes under hösten då 300 personer träffades på den årliga regionala utvecklingsdagen. Under året utarbetade regionförbundet ett regionalt tillväxtprogram i nära samarbete med näringslivet och kommunernas näringslivsansvariga. Regionen började använda varumärket The Heart of Sweden i marknadsföringen. Arbetet med att uppgradera Bergslagsleden till en led av klass påbörjades. Under året ökade samarbetet mellan Örebro universitet och regionförbundet. En parlamentarisk arbetsgrupp för Ansvarskommitténs förslag om bildande av regionkommun bildas. Länstrafiken, länets kommuner, landstinget och regionförbundet arbetade fram en gemensam målbild för kollektivtrafiken 2015 och 2030, En bättre sits. deltog i diskussioner kring medfinansiering av Citybanan och utvecklingen av tågtrafiken i Mälardalen, Bergslagen, till Karlstad/Oslo och Göteborg. Regionens kulturråd och nätverket för kulturkonsulenterna tog initiativ till att arbeta fram en regional kulturstrategi. En strategi utarbetades för internationellt samarbete i samarbete med aktörer i länet. Flera EU-projekt påbörjades En utvärdering av regionförbundet genomfördes. Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen tog ytterligare steg. Under året ägde mer än fyrtio dialoger rum i en så kallad dialogremiss. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

4 Regionrådets uppdrag som varselsamordnare präglade kansliets insatser på kompetensförsörjningsområdet. Flera regionalfondsprojekt startades med utgångspunkt i EUs programperiod Ett förslag till länstransportplan utarbetades i nära dialog med länets kommuner, näringslivet och andra intressenter. deltog även i den nationella infrastrukturplaneringen. Central Swedenkontoret i Bryssel organiserades om. blev huvudman tillsammans med kollegorna i Dalarna och Gävleborg. deltog aktivt i flera EU-projekt med parter runt om i Europa. Det regionala Almibolagen i Västmanland och Örebro gick samman och bildade Almi Företagspartner Mälardalen AB. The heart of Sweden etablerades som ett varumärke för regionen. Ett stort arbete påbörjades för att uppgradera Bergslagsleden till en europeisk turistled av klass Regionfullmäktige fastställde den regionala utvecklingsstrategin för Örebroregionen och under året inleddes genomförandet av de ambitiösa målen. Regionstyrelsen antog handlingsplan för Innovationer som arbetades fram under EU-projektet Rapide. Den 15 april invigdes Business & Science Arena både i Karlskoga och Örebro. Samarbetet med Örebro universitet fördjupades och regionförbundet stöttade ansökan om ny läkarutbildningen vid universitet. Länstransportplanen för regional infrastruktur fastställdes av regeringen enligt förslag från regionen. Samarbetet mellan kommunerna och landstinget inom det sociala området utvecklades. Organisationen justerades. Fokus på barn och unga präglade arbetet. Två stora samverkansprojekt startade för förbättringsarbete för de mest sjuka äldre. tog fram en förstudie av Business Region Örebro. Örebro kommun tog över stafettpinnen för att forma ett gemensamt projekt med stöd från regionalfonden, Business Region Örebro, BRO blev regionförbundet tillsammans med kommunerna värd för en nyinrättad regional skolstödsenhet. Tempot i förberedelserna för en ny omgång av nationell och regional infrastrukturplanering ökade under året. Under året kom regionförbundet med i de två internationella projekten Bothnian Green Logistic Corridor och Green Corridor in the North Sea Region. En regional kompetensarena etablerades för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege etablerades som betydelsefulla samarbeten för kompetensförsörjning inom två av regionens största arbetsmarknadsområden. Projektet PRESERVE (Peer REview for Sustainable Ecoregions Via Europé) med 14 regioner från elva länder inom EU avslutades. Ett intensivt arbete med att ta fram en regional kulturplan pågick under året. Samarbete startades med länsidrotten och Riksidrottsförbundet inom klimat- och energiområdet. När EU 2020-strategin antogs av europaparlamentet genomförde regionförbundet en GAP-analys för den regionala utvecklingsstrategin. Ett arbete med att revidera klimat- och energiprogrammet inleddes i samarbete med kommuner, organisationer och näringsliv En rad olika regionala handlingsplaner/program presenterades under året. Bland annat: Sveriges första regionala program för social välfärd, länets energi- och klimatprogram (tillsammans med länsstyrelsen), handlingsplan för klimateffektiva godstransporter samt regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap. Höstens utvecklingsforum hade temat kunskap och kompetens. Ett speciellt magasin, Utvecklas, togs fram för att lyfta fram goda exempel från regionen. Regionens kompetensplattform tog fram analyser av framtida behov av kompetensförsörjning, både på regional nivå och för länets fyra noder. Fem utmaningar 4 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

5 för framtiden kommunicerades med beslutsfattare, utbildningsanordnare, arbetsgivare och aktuella aktörer. Energikontoret hjälpte 250 företag och organisationer att energieffektivisera. I projektet Energismart idrottsförening deltog 31 idrottsföreningar. drev eller var partner i många internationella projekt, bland annat Errin (European Regions Research and Innovation Networks), Eurochild och CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions). Bergslagsleden fyllde 30 år. Ett magasin samt en app till smarta telefoner togs fram. Arbetet med att effektivisera driften fortsatte. Blankhults friluftsgård lades ut på entreprenad och Klunkhyttans friluftsgård såldes. Social välfärd arbetade med olika utvecklingsprocesser för att främja god kvalitet och samverkan i kommunernas och landstingets verksamheter inom det sociala välfärdsområdet. Projekt, utvärderingsverkstad, nätverksmöten och kurser drev arbetet framåt. Totalt ordnade regionförbundet 75 kurser och konferenser. En översyn av innovationssystemets flöde och aktörer genomfördes i samarbete med Inkubera AB. En informationsbroschyr arbetades fram för att synliggöra aktörer som jobbar i det innovations- och företagsfrämjandet systemet. Inkubera AB säljs till Örebro universitet för att samla hela Inkubera hos en huvudman. Mediecenter i Mälardalen AB avyttrades också från regionförbundet Beslut togs om att bilda region med Örebro läns landsting från Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) tog regionförbundet fram tre handlingsplaner: Handlingsplan för jämställd regional tillväxt Handlingsplan för kompetensförsörjning Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län Flera projekt startades för att nå målen i Energi- och klimatprogrammet som regionförbundet och länsstyrelsen antog Kampanjen Klimatmatchen kördes. 99 lag med ungdomar cyklade till träning och hemmamatcher. Projekten Hållbara måltider och Grönare logistiktjänster bidrog till minskad klimatpåverkan. Entreprenörskap och innovation var i fokus under hösten då regionförbundet uppdaterade handlingsplanen. På Lokadagarna togs ett första steg mot en regional innovationsstrategi. Samtliga kommuner i regionen beslutade om att samverka kring utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola, Gysam. Gysam ska bidra till god och likvärdig utbildning inom rimligt pendelavstånd och erbjuda ett utbud som är viktigt för den regionala tillväxten. öppnade i början av sommaren 66 cykelleder på samma webbplats för både nybörjare och elitcyklister i Örebro län. Business & Science Arena i Karlskoga och Örebro bildade ett bolag med det gemensamma namnet Örebroregionen Science Park AB För att stärka banden till filmproduktionen i länet beslutade regionstyrelsen att ge Filmpool Stockholm-Mälardalen verksamhetsstöd fram till och med år Reglabs årskonferens arrangerades i Örebro. Kompetensförsörjning, innovationer och entreprenörskap samt kultur stod bland annat på agendan. Den 5 mars sa riksdagen ja till landstingets ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda Region Örebro län från och med ViSam-modellen om förbättrad vård fick stor uppmärksamhet och kopierades till andra regioner. Turismgruppen i Östra Mellansverige (Västmanland, Södermanland, Uppsala och Örebro) arbetade fram en gemensam statistik- och analysorganisation. genomförde en förstudie inom Socialfonden för att tillsammans med aktörer identifiera på vilket sätt medlen kan användas bättre och effektivare. Örebroregionen utsågs till näst bästa logistikläget i Sverige. Det geografiska och demografiska läget, det vill säga närheten till konsumenter och marknad, var det två tyngsta kriterierna, tillsammans med kvalitet och hållbarhet i samlad infrastruktur. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

6 Regional utvecklingsstrategi (RUS) Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå. Utvecklingsområde 2: Innovationer och entreprenörskap I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor. Utvecklingsområde 3: Lustfyllda möten och upplevelser I regionen blomstrar kultur, idrott och turism det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser. Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar. Utvecklingsområde 4: Den öppna regionen Vi är den öppna regionen den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter. Tillsammans är vi den pulserande regionen The Heart of Sweden. handlingsplaner och program Handlingsplan för regional samverkan i FoU-frågor, 2006 Regionalt program för ehälsa, 2010 Regional handlingsplan för Innovationer, 2010 Regional översiktlig planering, Länsplan för regional transportinfrastruktur, Handlingsplan för den kreativa och kulturella näringen, 2011 Örebro läns regionala digitala agenda, 2012 Regional cykelplan, 2012 Regional handlingsplan för innovation och entreprenörskap, Regional kulturplan i Örebro län, Regionalt program för social välfärd, Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt, Regional handlingsplan för Turism- och besöksnäring, Energi- och klimatprogram för Örebro län, Regional handlingsplan för kompetensförsörjning, 2014 Regional handlingsplan för innovation och entreprenörskap, Länsplan för regional transportinfrastruktur, Regionalt program ehälsa 2014 Regionalt handlingsprogram för turism, Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

7 Örebro nätverk Nätverk ÖVERGRIPANDE Nationella Regional kontakt, regiondirektör Kraftsamling Regionalt ledarskap RegLab, styrgrupp Almi Mälardalen Värdorganisation SKL SKL SKL Almi Mälardalen AB Regionala Kommunchefer/landstingsdirektör Mälardalsrådets tjänstemannaberedning, MTB Mälardalsrådet ANTD-rådet Länsstyrelsen Landshövdingemötet Länsstyrelsen Nätverk Hållbar Samhällsbyggnad Internationella Logistik och transport Östersjökommision Transport Nordsjökommisionen Transport Energi och klimat Nätverk FEDARENE Nationella Logistik och transport Komexp Bergslagsdiagonalen Partnerskap Bergslagsbanan En bättre sits CLOSER-city logistik AG CLOSER Corridor-intermodal Stråket Oslo Stockholm Östra Mellansverige, ÖMS E20-projektet E18-gruppen Nyckelstråket Energi och klimat Biogas Öst Klimatarena Vindkraft Öst Energikontor Sverige Regionala Logistik och transport Forum för logistik Logistikregionen Trafikcenter Scantec AB Samhällsplanering Arena RÖP Regional Översiktlig planering Värdorganisation CPMR CPMR Europeiska energikontor Borlänge kommun Falun-Borlängeregionen Mälardalsrådet Lindholmen Science Park Lindholmen Science Park Region Värmland Stockholms läns landsting Skaraborgs kommunalförb. Karlstad kommun Handelskammaren Mälardalen Biogas Öst Handelskammaren Energikontoret Energikontor Sverige Örebro kommun Business Region Orebro, BRO Trafikcenter Scantec AB / Örebro läns landsting Energi och klimat Regionala energi- & klimatrådgivare Energikontoret Energi- och klimatstrateger Energikontoret Fastighetsnätverk Energikontoret Kommunalt idrottsnätverk Energikontoret Biogasnätverk Energikontoret Natur och fritidsliv Regionalt råd Viltvårdsdelegationen Länsstyrelsen Distriktsråd Skogsstyrelsen Beredningsgrupp Hopajola Hopajola Projekt naturinformation Länsstyrelsen Nätverk Näringsliv och Kompetens Internationella Local Food as LocFood Smart specialisering Nationella Turism Turistgrupp, Östra Mellansverige Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagar Värdorganisation Region Bodö, Norge Sevilla, EU-kommisionen Rullande Tillväxtverket Näringsdepartementet/SKL/ RegLab/Tillväxtverket RegLab Näringsdepartementet Yh Myndigheten Kompetensförsörjning Östra Mellansverige, Tillväxt Regional nationell dialog Yh Myndigheten Regional samordnare VO-college Föreningen VO-college RegLab medlemsgrupp RegLab Regionala Turism Destinationsgruppen Nätverket Turism Västsvenska Turistrådet Turistansvariga i kommunerna Bergslaget Föreningen Bergslaget Innovation och entreprenörskap Beredning Innovation, BIRO Drivhuset Drivhuset Länsstyrelsens Företagarråd Länsstyrelsen Business Region Orebro, BRO Örebro Kommun Örebroregionen Science Park Örebroreg. Science Park AB Inkubera Inkubera AB Örebro Läns Filminvestering ÖLFI AB Filmregion Stockholm-Mälardalen Filmregion S-M Almi Invest Almi Invest AB Ung företagsamhet, UF Ung företagsamhet, UF L&SEK Föreningen L&SEK SKL = Sveriges kommuner och landsting CPMR = Conference of Peripheral Maritime Regions L&SEK = Lokal Utveckling & Social Ekonomi Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

8 Kompetensförsörjning Kompetenskansliet Business Region Orebro, Kompetens Örebro kommun Arbetsmarknadsrådet Länsstyrelsen Integrationsrådet Länsstyrelsen Styrgrupp Vård- och omsorgscollege Regionalt kompetensforum, REKO Kommunerna i länet Styrgrupp Teknikcollege Örebro kommun Nätverk Social välfärd och skolstöd Internationella Social välfärd European Network of Social Authorities Eurochild Värdorganisation Veneto Region Nationella Social välfärd Nätverk för plattformsledare, EBP SKL Kunskap till praktik SKL Utveckingsledare äldre SKL Utvecklingsledare bou SKL Nätverk för läns-/regionförbund sociala handläggare SKL FoU Samverkan Mälardalen Rullande värdskap Barns behov i centrum Nätverk EBP och funktionshinder SKL NPÖ-forum (patiensöversikt) Inera/SKL Utvärderingsverkstäder FoU Sjuhärad Nätverk ehälsosamordnare SKL Regionala Social välfärd Nätverk chefer funktionshinder Nätverk LSS-handläggare Rullande kommuner Nätverk arbetskonsulenter Rullande kommuner Äldreomsorgschefer Barns behov i centrum Socialnämndsordföranden Socialchefer Medicinskt ansvarig sjuksköterska /ansvarig arbetsterapeut IFO-chefer Nätverk för konferensstöd Redpill, rullande värdskap Lokala ehälsosamordnare SKL Familjerättshandlägare Forskarnätverk brukarmedverkan äldre och funktionshinder Skolstöd Nätverk för rektorer Nätverk för förvaltning Nätverk för skolpolitiker Chefsforum Skolutvecklingsgrupp Verksamhetschefer, Gysam Örebro kommun Nätverk Ekonomi och administration Nationella Projsam Regionala Nätverk ekonomchefer Nätverk upphandlare i regionen Nätverk RUS-kansli Nationella Analyssamverkan ÖMS SweReg Mål 3 nätverket Regionbildning SKL Samordningsgruppen ÖMS Östersjöstrategigruppen Regionala Informatörsnätverk Regioninformatörer RUS-organisation Jämställdhetsråd Regionalt Resurscentrum, JämFör Regionala kontaktgruppen, RKG Digital Agenda Arena RÖP Regional Översiktlig Planering Regional styrgrupp RUS Analyssamverkan Örebro län Landsbygdsrådet Eupris Värdorganisation Stockholms läns landsting Rullande Upphandlingskontoret i Örebro kommun Värdorganisation Östsam, Västmanlands kommuner och landsting, Sörmland Regionförbunden SKL SKL Östsam Tillväxtverket Rullande Länsstyrelsen Länsstyrelsen Tillväxtverket Länsstyrelsen/Landstinget / / Landstinget Länsstyrelsen ÖMS = Östra Mellansverige 8 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

9 projekt har bedrivit en stor del av verksamheten i projektform. Det har funnts olika typer av projekt. Projekt som delfinansieras av regionförbundet. Projekt med finansiering av staten eller av EU-medel. Projekt som medfinansieringspartner eller egen finansiering av projekt Projektnamn projektägare STARTbolaget Startbolaget Region Örebro AB Processer och relationer i innovativa miljöer, PRIM Mälardalens högskola Internationell strategi och projektutveckling Mötesplats; Kreativa Sektorn Innovationssystemet Robotdalen Mälardalens högskola Förstudie TechNet Regional utvecklingsstrategi RUS, del 1 Regional utvecklingsstrategi RUS, del 2 Företagspartner Öst ALMI Företagspartner Mälardalen AB Affärsturism i Örebroregionen Örebrokompaniet AB Attityd 2010 Do it yourself Communicare Ökad kunskap om Örebro Airport bidrar till regionala tillväxten Örebro läns flygplats AB IUC-länken Industriellt utvecklingscentrum Wermland AB Emax Nordic 2008 STARTcentrum i Örebro region AB Förstudie OCN i Örebro län Utveckling och fördjupning av kreditgarantiverksamhet i Örebro län Kreditgarantiföreningen Örebro region Ek. För. Förstudie Lean Production Region Laxå kommun En destination värd att investera i 2013 Filipstads kommun 2008 Projektnamn projektägare Rådgivning och kompetensförsörjning för kvinnor i kreativa sektorn STARTcentrum i Örebro region AB Landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län Lantbrukarnas Ekonomi AB Förstudie Affärsutvecklingsprogram för länets kvinnoföretagare TRIM Örebro Promotion Ek. för. Förstudie Finnskogsturism i Norra Mellansverige Sandvikens kommun Opera på Skäret 2008 Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg Nordic Delight Himlajorden AB Global Eyes Handelskammaren Mälardalens Service AB Uppbyggnad av Enterprise Europe Network ALMI Central Sweden ALMI Företagspartner Örebro AB Innovativt Centrum för hållbar design Hällefors kommun Förstudie Projekt Motorsport ger tillväxt i Region Örebro Handelskammaren Mälardalens Service AB Inflyttarservice i Örebro län Handelskammaren Mälardalens Service AB Resor och transporter i företag och organisationer Örebro kommun Bilpooler i Örebro län Entreprenörskapsutveckling Förstudie Nordiskt Utbildningscentrum för Energetiska Material Kompetenscentrum Energiska material AB Jeremias Session Band Elrayo AB Örebro Slott Örebro Slott Ek. För. TillväxtAlliansen i Örebro TillväxtAlliansen i Örebro Ek. För. Hälsa o sjukvård som tillväxtmotor för medicintekniska innovationer Linköpings universitet Kompetens och Tillväxt Örebro universitet Branschrådet avancerad tillverkningsindustri ALMI Företagspartner Örebro AB Marknadsföring The heart of Sweden Bernadottejubiléet 2010 Örebrokompaniet AB JobCampus Karriärcentrum Entreprenörstiftelsen Drivhuset Örebro universitet Uppsättning av Arns Cecilia sommaren 2008 Länsteatern i Örebro Projekt Grön-IT Örebro universitet Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

10 Medel för uppföljning/utvärdering Framsyn Stockholm-Mälarregionen Länsstyrelsen i Stockholms län TillväxtSkaparna i Örebroregionen TillväxtAlliansen i Örebro Ekonomisk Förening Förstudie Jeremie Östra Mellansverige Kreditgarantiföreningen Örebro region Ek. för. Film i platsmarknadsföring Filmpol Mitt ekonomisk förening Körcentrum Go together Örebro Promotion Ek. för. Förstudie Biodriv i Örebroregionen Förstudie Regionalt nätverk Örebro Promotion Ek. för. Förstudie Infrastruktur för vuxnas lärande Vård- och omsorgscollege i Örebro län Örebro kommun Kultur- och Måltidsväg 244 Nora kommun Förprojektering utvecklad kollektivtrafik Länstrafiken Örebro AB Örebro universitets samverkansformer för ökad tillväxt i regionen Örebro universitet Logistikstråket Hallsbergs kommun CV samt Filminkubator Filmpol Mitt ekonomisk förening Chokladsalongen Chokladfrämjandet Aerosol Trap Inkubera AB Förstudie Fågelturism BERGSKRAFT, tilläggsanslag Ljusnarsbergs kommun JERNETS BANA Raka spåret till en attraktivare destination Samverkan utbildning och näringsliv Utvecklingskluster med designinriktning Hällefors kommun EMAX STARTcentrum i Örebro region AB Resandeundersökning i kollektivtrafiken Länstrafiken Örebro AB PRIM Processer och relationer i innovativa mijöer Mälardalens högskola Innovationssystem Robotdalen Mälardalens högskola Värmlandskreditgarantiförening Värmlands kreditgarantiförening Ek. för. Teknikcollege Örebro kommun Opera på Skäret Stiftelsen musik för Örebro län Samordning energi, miljö, tillväxt 2007 Etablering av kreditgarantiverksamhet i Örebro län 2007 Kreditgarantiföreningen Örebro region Ek. för. Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Stiftelsen Entreprenörskapsforum SELF Regional utvecklingsstrategi, RUS, del 3 och 4 Opera på Skäret 2009 Sstiftelsen kulturcentrum Ljusnarsberg PRIM Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Mälardalens högskola ALMI Invest Östra Mellansverige AB Almi Invest Östra Mellansverige AB Hästkluster i Mälarregionen Lantbrukarnas Ekonomi AB Medel för uppföljning av 1.1-anslaget 2009 Design for all 2009 Projektnamn projektägare Mer Koll Länstrafiken Mälardalen AB FLEAT PRESERVE Örebro 2010 Örebrokompaniet AB Go together Fler Affärer i Mellansverige Filminkubator samt manusutvecklingscentra Filmpol Mitt ekonomisk förening RAPIDE Regional Action Plans for Innovation Development & Enterprise Ramprogram inom Leader Västra Mälardalen Leader Västra Mälardalen Ramprogram inom Leader Mellansjölandet Leader Mellansjölandet Förstudie Regional samverkansstruktur för yh i mellansverige APeL FoU 10 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

11 Förprojekt Örebrouppropet ett klimatåtagande Forskarstödd affärslogistisk utveckling i Örebroregionen Hallsbergs kommun Förstudie BRO Business Region Örebro Företagsakuten i Örebro län Partnerinvest i Mellansverige AB Innovation Måltid, etapp I Klimatuppropet i Örebroregionen Örebro Promotion Ek. för. Regional samverkan för innovation och tillväxt (RAFIX) Inkubera AB Science Park Karlskoga Promotionbåten ALMI Företagspartner Örebro AB Partnerskap Bergslagsbanan Falun Borlänge Regionen AB UTCED samverkan i fem län för att främja kvinnors företagande Länsstyrelsen i Örebro län Effektiv etablering i Region Örebro Länsstyrelsen i Örebro län Logistikregionen Hallsbergs kommun Transportsystem Väster om Vättern Förstudie Innovativa miljöer för långsiktig hållbar utveckling Örebro län kraftsamlar Prio-projektet 2010 Projektnamn projektägare Innovation Måltid 2010 Nya metoder för att återställa deponier Triple Steelix/Jernkontoret Finnskogarna.com Ludvika kommun International Logistics Center Networks TVV Nyckelstråket InfraBiogas Öst Energikontoret Mälardalen Varumärkesutveckling The Heart of Sweden Örebrokompaniet AB Kompetensplattformar Uppbyggnad av filmproduktion i Hällabrottet Filmregion Stockholm - Mälardalen AB Klivet 8, Bredband till glesbygd Länsstyrelsen i Örebro län HKM För en bättre region för företagen Handelskammaren Mälardalens Service AB Bergslagsleden 2.1 Förstudie Checkport X22 Tåg på gummihjul Kristinehamns kommun Medel för uppföljning av 1:1-anslaget 2010 Regional utvecklingsstrategi, RUS, del 5 Business Science Arena Örebro Inkubera AB Yrkeshöskolan Mälardalen Handelskammaren Mälardalens Service AB Matlandet Örebro The Heart of Sweden Etableringsfas Vård- och omsorgscollege Promotionbåten 2010 Örebro Promotion Ek. för. Stål & Verkstad Stål & Verkstad EU 2020 Going local Örebro Affärsänglar AB Inkubera AB SFF Svenska För Företagare ALMI Företagspartner Mälardalen AB Strukturfondspartnerskapet Östsam Måltidsriket ekonomisk förening en resurs för Sverige det nya matlandet Måltidsriket Ek. för. Robotdalen Mälardalens högskola Företagscoachning Östra Mellansverige, FÖM ALMI Företagspartner Mälardalen AB Intermodal 2012 Från Kunskap till Praktik i Örebro län 2010 /Örebro läns landsting Förstärkt barn- o föräldraperspektiv i missbruks- o beroendevården What works in tackling child abuse and neglect EU:s Daphneprog. Nederlands Youth Institute/ Örebro Prevent and combant child abuse: What works? Daphneprojekt Nederlands Youth Institute Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

12 Vårdplanering & informationöverföring i samland modell ViSam Maritgruppen Kvalitetsregister och ett långsiktigt förbättringsarbete Pallert Maritgruppen SMAK-projektet, EFS 2011 Projektnamn projektägare Regional kompetensarena Bergslagssatsningarn Kultur och Turism Intresseföreningen BERGSLAGET Kommunservice mot företag Örebro kommun Rookie To Whiz Studiefrämjandet Värmland Bergslagen Mäklarfunktion/Nätverk/Modell samverkan i KKN-sektorn Bergskraft Ljusnarsbergs kommun MIN-NOVATION, Mining and Mineral Processing Regional utvecklingsstrategi, RUS, del 6 Utveckling av Örebroregionens victualier victualia ekonomisk förening Checkport - Campus Alfred Nobel Örebro universitet Förstudie om utvecklingen av restaurangbranschen i Örebro län Örebro Promotion Ek. för. NovaMedTech Linköpings Universitet Business & Science Arena Karlskoga P2 Förstudie Kunskapslyft för barn och unga Filmutveckling i Örebroregionen Filmregion Stockholm Mälardalen AB ENA-BRO Örebro kommun Medel för uppföljning av 2011 års anslag Förstudie Form Design Center Svensk Form Örebro län Förstudie Järnvägen, kommunikation mellan historien och framtiden Hallsbergs kommun Idrott och Kultur i The Heart of Sweden Örebrokompaniet AB Förstudie Sixtorp en mötesplats med fokus på naturturism Lekebergs kommun Tillväxt via möten i Örebroregionen Örebrokompaniet AB Främja kvinnors företagande i Örebro län, ALMI Företagspartner Mälardalen AB Främja kvinnors företagande starta och driva Entreprenörstiftelsen Drivhuset Örebro universitet Resandeundersökning i Mälardalen Länstrafiken Örebro AB Nyckelstråket 2.0 Klusterprojektet MUNK Filmregion Stockholm - Mälardalen AB Kunskapslyft barn och unga VM 2014 Ljusnarsbergs kommun Reguljärflyg Örebro för ökad tillväxt Handelskammaren Mälardalens Service AB Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) Godsflöden i Östra Mellansverige Green Corridor in the North Sea Region (GreCOR) Projekt ehälsa Projektnamn projektägare Medel för uppföljning av 1:1-anslaget Förstudie The heart of Racing Utvärdering innovativa arbetsmarknadssatsningar med mångfald Örebro kommun Local food as energie for local business LocFood Bergslagsleden en naturlig attraktion Bergskedjan Ljusnarsbergs kommun Formcenter Svensk Form Örebro län Utveckling av nya affärsbranscher Länsstyrelsen i Örebro län NärKoll Länstrafiken Mälardalen AB Nyckelstråket 2.1 Handelskammaren Mälardalens Service AB Central Baltic Cycling utveckling av cykelturism i Örebroregionen The Heart of Sweden marknadsföring Tyskland o Nederländerna Förstudie Tivedens och Gränsbygdens turism Laxå kommun 12 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

13 Idrott och turism SISU Idrottsutbildarna Förstudie Etablering av centrum för sociala innovationer i Örebro län Örebro läns landsting Fotspårsturism I Maria Langs fotspår Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Örebro län Örebro läns bildningsförbund Utanförskap till Innanförskap Bergskraft Bergslagen Service AB Eventdestinationen Heart of Sweden Örebrokompaniet AB Samverkanskoordinator karriär och kompetensförsörjning Örebro universitet Förstudie Service/besöksnäringscollege i Örebro län Sydnärkes Utbildningsförbund Elitmiljö Örebro Län 2015 Örebro läns idrottsförbund Förstudie Förbättrad bostadsförsörjning i Örebro län Utveckling av grönare logistiktjänster Starta och Driva Entreprenörstiftelsen Drivhuset Örebro universitet Innovationssluss inom Örebro läns landsting Örebro läns landsting Kvinnors företagande ALMI ALMI Företagspartner Mälardalen AB URBACT II ENTER.HUB KÖR Karlskoga Örebro Resecentra Nya berättelser Mångfalden som regional identitet Stiftelsen Örebro läns museum Regional innovations- och entreprenörskapsarbete i Örebroregionen Biogas XPOSE Biogas Öst 2013 Projektnamn projektägare Uppföljning av 1:1-anslaget 2013 Förstudie Teambildning entreprenör/innovatör Örebro universitet Förstudie Kraftsamling på riktigt Testbädd inom hälsorobotik Örebro kommun Klivet 11 Länsstyrelsen i Örebro län Bergslagsleden Bäst i klassen Analyssamverkan Östra Mellansverige Företagsakuten Företagarlyftet ALMI Företagspartner Mälardalen AB Förstudie Kluster Tillverkningstekniskt centrum i Karlskoga Kompetensplattform, Region Örebro Cykelturism i Mellansjölandet Cykelturism i Örebroregionen Regionalt utvecklingsprogram Projekt ehälsa i kommunerna Robotdalen Mälardalens högskola Sociala innovationer och forskningscirklar Örebro läns landsting Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4A Intresseföreningen BERGSLAGET Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet 2014 Projektnamn projektägare Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Kvinnors företagande med invandrarbakgrund ALMI Företagspartner Mälardalen AB Kvinnors företagande med invandrarbakgrund ALMI Företagspartner Mälardalen AB Medel för uppföljning av 1:1 anslaget Pilotprojekt Certifieringscentrum Karlskoga NärKoll Länstrafiken Örebro AB Bussprioritering i Örebro Länstrafiken Örebro AB Mikrofonden för social ekonomi i Örebro län Coompanion Kooperativ Utveckling Örebro län Förstudie Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Förprojekt Oslo Karlstad Örebro Stockholm Region Värmland Arbetsmarknadskunskap i Örebro län Handelskammaren Mälardalens Service AB TEN-T and the North Sea Region Idrott och turism SISU Idrottsutbildarna Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

14 Nyhetsbrev från regionförbundet s nyhetsbrev har speglat det som hänt på regionförbundet och det som hänt i regionen. Nyhetsbreven har varit en viktig del i bygget av regionförbundets varumärke. Brevens syfte har också varit att mobilisera aktörer i regionen att delta i det regionala utvecklingsarbetet. Nyhetsbrevens målgrupper: våra medlemmar, nätverk och samarbetspartners, media och prenumeranter. Drar besökare till webben Nyhetsbreven har bidragit till att öka antalet besök på regionförbundets webbplats. Länkad trafik till regionförbundets webbplats 12 augusti 11 september 2014 com-hit.com: 19,49 procent (270 av länkade besök) orebro.se: 7,36 procent orebroll.se: 6,06 procent Länkad trafik till regionförbundets webbplats 11 september september 2014) com-hit.com: 15,24 procent orebro.se: 7,85 procent facebook.com: 4,86 procent nyhetsbreven s nyhetsbrev Avsändare: Örebro Antal prenumeranter: personer Nio nummer per år. Målgrupp: externa prenumeranter Energikontorets nyhetsbrev Avsändare: Energikontoret Örebro Antal prenumeranter: 700 personer Sex nummer per år. Målgrupp: externa prenumeranter Social välfärds nyhetsbrev Avsändare: Social välfärd, Örebro Antal prenumeranter: 500 personer Fyra nummer per år. Målgrupp: externa prenumeranter Fler nyhetsbrev Andra nyhetsbrev som skickats från regionförbundet är: Omvärld & perspektiv fördjupad analys av ett område Natur och friluftsliv tips på friluftsaktiviteter i länet Örebroregionens framtidsarbete inbjudningar till aktiviteter inom RUS och RÖP. Vissa projekt och verksamheter har regelbundet skickat nyhetsbrev till sina nätverk via regionförbundets vanliga mejlprogram Outlook. Lite statistik om nyhetsbreven Hösten 2007 skickades de tre första nyhetsbreven som pdf-filer. Sedan 2008 har vi skickat nio nyhetsbrev varje år, förutom 2012 då det skickades ut åtta brev. Personer som har öppnat nyhetsbrevet och tittat på bilderna eller klickat på en länk har registrerats som läsare. Personer som har tittat i vyn förhandsgranska, registrerades inte som läsare. Antalet skickade och lästa nyhetsbrev 2014 nr skickade lästa mest klickade Bo, arbeta, utvecklas i Östra Mellansverige Fredagsakademin Samarbete kring turismstatistik Fredagsakademi Studiebesök på Truckstop Nytt infrastrukturinvesteringsbeslut Infrastruktur- och transportdag Magnus Perssons krönika Film om öppna jämförelser Magnus Perssons krönika Utvärdering RUS Bergslagen Cycling Magnus Perssons krönika Projekten får ca 4,5 milj Social välfärds stipendium Magnus Perssons krönika Loka-dagarna Regionbildningen 14 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

15 Antalet skickade och lästa nyhetsbrev 2013 nr skickade lästa mest klickade Läs mer om besöket Johanna Gustafsson Nästa dialogmöte Infrastruktur- och transportdagen Förstudier och fredagsakademin Dokumentation från konferensen Magnus Perssons krönika Välj 5 av 40 viktiga åtgärder Smartare mat Magnus Perssons krönika Bergslagen cykling Lärdomar från konferensen Fredagsakademin Magnus Perssons krönika Fredagsakademin Social välfärd Bergslagen cykling Region 2015 GEW Magnus Perssons krönika Magnus Persson kommentar Läs mer om forumet Magnus Persson Arena Film Region Örebro Magnus Perssons krönika Länstransportsplanen Workshop: I mötet med föräldrar Antalet skickade och lästa nyhetsbrev 2012 nr skickade lästa mest klickade Magnus Perssons krönika Magnus Perssons krönika Magnus Perssons krönika Almedalen Magnus Perssons krönika Joakim Palme Kunskapsresan Svar på insändare Under 2012 skickade regionförbundet åtta nyhetsbrev. Antalet prenumeranter var i februari stycken, men ökade under året till I samband med utskicken till Almedalen och GEW tillkom många nya prenumeranter. 26 procent av dem som fick nyhetsbrevet öppnade det (klickade på en länk eller laddade ned bilder). Årets sista nyhetsbrev skickades till hela adressdatabasen, alltså även prenumeranter på Energikontorets, Social välfärd och Natur och friluftslivs nyhetsbrev. Det gav ett snitt på 609 läsare per nyhetsbrev (nr 1-7) och 655 läsare om man tar med nr 8. Under 2013 skickade regionförbundet nio nyhetsbrev. Antalet prenumeranter ökade från stycken i februari till i december. Av dem som mottog nyhetsbrevet har nästan 30 procent öppnat det (klickat på länk eller laddat ned bilder). Decembers nyhetsbrev (nr 9) skickades till hela adressboken. De första numren (nr 1-8) lästes av i snitt 658 stycken och med nr 9 inräknat blev snittet 680 stycken. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

16 form tryck Prinfo Welins MILJÖMÄRKT Trycksak lic nr Örebro, Örebro besök Forskarvägen 1, Örebro tfn e-post 16 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar Mia Spendrup Så utvecklas Loka Brunn Christer Olsson Handelsresande i sunt förnuft Carl Klint Kompetensplattformar Lokadagarna 2013 #Loka2013 29 augusti 30 augusti 12.00 13.00 14.30 Lunch och registrering

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2012-04-16. Regionförbundets medlemmar

SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2012-04-16. Regionförbundets medlemmar REGIÖ NF6R6UNDET SÖRMLAND 'Fn f t_ii 4~ ~.~~! ' ~i. 1. t[; li 46 e.tc::~4i Datum 2012-04-16 Dnr i2-ooö?. f:? z. ~.~e r Regionförbundets medlemmar Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen Enligt Regionförbundets

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014 03 26 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl 9 10. Kallelse har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN 1(1) Arne Nilsson Likvidator Tfn: 063-14 65 59 E-post: arne.nilsson@regionjh.se 2015-03-13 Dnr: RUN/432/2015 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Under hösten 2014 tog alla medlemmar beslut

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning

Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning ett NYHETSBREV från regionförbundet sörmland Sörmland helt enkelt Foto: vivian hertz NUMMER 9 november 2012 Från ord till handling projektavslut i Bryssel Benita Vikström överlämnar projektet EU 2020 Going

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt FOTOGRAF: LASSE SKOG NUMMER 10 DECEMBER 2013 Bra möte med infrastrukturministern Elisabeth är årets EU-inspiratör Från Sörmland deltog

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 3 Innehåll Om BRO Organisationsschema Business Region Örebro Om Business Region Örebro 3 Ett år präglat av organisering 4 Ekonomi

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer