Bud. kavle. Lärdomar från nio år med regionförbundet örebro. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bud. kavle. Lärdomar från nio år med regionförbundet örebro. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014 1"

Transkript

1 BILAGA Bud kavle Lärdomar från nio år med regionförbundet örebro Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

2 Regionstyrelsens politiker Vid ingång av år 2006 Ledamöter Mårten Blomquist (s) Irén Lejegren (s) Ola Karlsson (m) Ewa-Leena Johansson (s) Sören Larsson (s) Margareta Karlsson (s) Mats Sjöström (s) Elise Norberg (v) Torbjörn Ahlin (c) Bo Malmström (fp) Bo Rudolfsson (kd) Ersättare Anders Ceder (s) Anna Eriksson (s) Håkan Blomberg (s) Annica Eriksson (s) Robert Mörk (s) Carina Dahl (s) Massimo Montanari (v) Ewa Sundkvist (kd) Lars Berge Kleber (c) Birgitta Lindahl (fp) Gunilla Holmström (m) Yttranderätt Bo Trygg (s) Pentti Supponen (s) Dan-Åke Moberg (s) Lennart Pettersson (s) Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) Insynsplats Börje Engholm (mp) Vid ingång av år 2007 Ledamöter Irén Lejegren (s) Hans Karlsson (s) Marie-Louise Forsberg Fransson (s) Jonas Karlsson (s) Bengt Johansson (s) Roland Halvasson (v) Torbjörn Ahlin (c) Ewa Unevik (m) Ola Karlsson (m) Erik Johansson (fp) Bo Rudolfsson (kd) Ersättare Annica Eriksson (s) Anders Ceder (s) Carina Dahl (s) Robert Mörk (s) Anna Eriksson (s) Lars Berge Kleber (c) Kent Persson (m) Inger Högström-Westerling (m) Gabrielle Peteri (fp) Ewa Sundkvist (kd) Yttranderätt Bo Trygg (s) Sören Larsson (s) Pentti Supponen (s) Dan-Åke Moberg (s) Kerstin Leijonborg Anders Larsson (c) Ewa-Leena Johansson (s) Staffan Werme (fp) Insynsplats Börje Engholm (mp) Jonas Millard (sd) Vid ingång av år 2011 Ledamöter Irén Lejegren (S) Björn Eriksson (S) Annika Engelbrektsson (S) Anders Ceder (S) Jonas Karlsson (S) Kenneth Lantz (V) Catrin Steen (MP) Torbjörn Ahlin (C) Lars Elamson (M) Erik Johansson (FP) Bo Rudolfsson (KD) Ersättare Lena Baastad (S) Hans Karlsson (S) Elisabeth Hoikkala (S) Sven-Olov Axelsson (S) Katarina Hansson (S) Margareta Karlsson(V) Fredrik Persson (MP) Lars Göran Zetterlund (C) Ewa Unevik (M) Gabrielle Peteri (FP) Lars-Erik Jonsson (KD) Yttranderätt Per Eriksson (S) Thomas Doxryd (S) Ritha Söhrling (S) Lennart Eriksson (S) Henrik Hult (C) Roland Halvarsson (V) Ewa-Leena Johansson (S) Tom Rymoen (M) Kent Persson (M) Marie-Louise Forsberg Fransson (S) Tommy Holmquist (S) Niina Laitila (S) Insynsplats Anders Östlund (SD) 2 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

3 Sammanställning av verksamheten var ett uppstartsår för regionförbundet där utvecklingsarbetet fokuserade på fem områden: den företagsamma regionen, den tillgängliga regionen, den attraktiva regionen, den synliga regionen samt regionalt utvecklingsarbete. Fem utvecklingsteman identifierades: Näringslivets tillväxt, Lärande och arbetsmarknad, Samhällsbyggnad, Social välfärd, Kultur samt Turism och fritid. blev delägare i Almi företagspartner i Örebro AB och Inkubera AB med uppdrag att främja företagande och innovationer i Örebroregionen. En förstudie genomfördes för att identifiera konkreta insatser för att få fler kulturföretag att öka. Olika modeller studerades och kontakter etablerades med organisationer och företag. Projekt entreprenörskap och företagande i skolan startades i syfte att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan. Samarbetsparter var Nutek, Länsstyrelsen, kommuner och Sparbanksstiftelsen. Ett utvecklingsarbete inleddes i samarbete med Västmanland för barn och ungas rätt till kultur. Dialog med länens kommuner om förutsättningar och strategier för att tillgodose behovet genomfördes. En regional strategi för besöksnäringens utveckling i regionen utarbetades i samarbete med kommunerna och aktörer inom turismområdet. initierade ett samarbete för hållbara transporter i samarbete med Länstrafiken och Länsstyrelsen utvecklades till en regional utvecklingsmotor i syfte att bygga starka allianser och skapa arenor för dialog kring regionens gemensamma frågor. Arbetet med att skapa Örebroregionens framtidsvision, en gemensam handlingsinriktad utvecklingsstrategi samt en regional kulturstrategi inleds. tog över den regionala infrastrukturplaneringen från Länsstyrelsen. tillsammans med Länstrafiken fick i uppdrag att utreda det framtida behovet av kollektivtrafik. Utredningen om bolagisering av IT-media påbörjades. Vid årsskiftet slogs IT-media i Örebro ihop med AV-media i Västerås i ett gemensamt ägt bolag med namnet Mediecenter i Mälardalen AB. Ett länskulturråd inrättades tillsammans med kommunerna, kulturinstitutionerna och representanter från länsstyrelsen och landstinget Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen innebar intensiva dialoger med många nätverk i och utanför regionen. Närmare 600 personer samtalade om regionens styrkor, omvärldens utmaningar och byggstenarna till en regional vision. Kulmen nåddes under hösten då 300 personer träffades på den årliga regionala utvecklingsdagen. Under året utarbetade regionförbundet ett regionalt tillväxtprogram i nära samarbete med näringslivet och kommunernas näringslivsansvariga. Regionen började använda varumärket The Heart of Sweden i marknadsföringen. Arbetet med att uppgradera Bergslagsleden till en led av klass påbörjades. Under året ökade samarbetet mellan Örebro universitet och regionförbundet. En parlamentarisk arbetsgrupp för Ansvarskommitténs förslag om bildande av regionkommun bildas. Länstrafiken, länets kommuner, landstinget och regionförbundet arbetade fram en gemensam målbild för kollektivtrafiken 2015 och 2030, En bättre sits. deltog i diskussioner kring medfinansiering av Citybanan och utvecklingen av tågtrafiken i Mälardalen, Bergslagen, till Karlstad/Oslo och Göteborg. Regionens kulturråd och nätverket för kulturkonsulenterna tog initiativ till att arbeta fram en regional kulturstrategi. En strategi utarbetades för internationellt samarbete i samarbete med aktörer i länet. Flera EU-projekt påbörjades En utvärdering av regionförbundet genomfördes. Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen tog ytterligare steg. Under året ägde mer än fyrtio dialoger rum i en så kallad dialogremiss. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

4 Regionrådets uppdrag som varselsamordnare präglade kansliets insatser på kompetensförsörjningsområdet. Flera regionalfondsprojekt startades med utgångspunkt i EUs programperiod Ett förslag till länstransportplan utarbetades i nära dialog med länets kommuner, näringslivet och andra intressenter. deltog även i den nationella infrastrukturplaneringen. Central Swedenkontoret i Bryssel organiserades om. blev huvudman tillsammans med kollegorna i Dalarna och Gävleborg. deltog aktivt i flera EU-projekt med parter runt om i Europa. Det regionala Almibolagen i Västmanland och Örebro gick samman och bildade Almi Företagspartner Mälardalen AB. The heart of Sweden etablerades som ett varumärke för regionen. Ett stort arbete påbörjades för att uppgradera Bergslagsleden till en europeisk turistled av klass Regionfullmäktige fastställde den regionala utvecklingsstrategin för Örebroregionen och under året inleddes genomförandet av de ambitiösa målen. Regionstyrelsen antog handlingsplan för Innovationer som arbetades fram under EU-projektet Rapide. Den 15 april invigdes Business & Science Arena både i Karlskoga och Örebro. Samarbetet med Örebro universitet fördjupades och regionförbundet stöttade ansökan om ny läkarutbildningen vid universitet. Länstransportplanen för regional infrastruktur fastställdes av regeringen enligt förslag från regionen. Samarbetet mellan kommunerna och landstinget inom det sociala området utvecklades. Organisationen justerades. Fokus på barn och unga präglade arbetet. Två stora samverkansprojekt startade för förbättringsarbete för de mest sjuka äldre. tog fram en förstudie av Business Region Örebro. Örebro kommun tog över stafettpinnen för att forma ett gemensamt projekt med stöd från regionalfonden, Business Region Örebro, BRO blev regionförbundet tillsammans med kommunerna värd för en nyinrättad regional skolstödsenhet. Tempot i förberedelserna för en ny omgång av nationell och regional infrastrukturplanering ökade under året. Under året kom regionförbundet med i de två internationella projekten Bothnian Green Logistic Corridor och Green Corridor in the North Sea Region. En regional kompetensarena etablerades för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege etablerades som betydelsefulla samarbeten för kompetensförsörjning inom två av regionens största arbetsmarknadsområden. Projektet PRESERVE (Peer REview for Sustainable Ecoregions Via Europé) med 14 regioner från elva länder inom EU avslutades. Ett intensivt arbete med att ta fram en regional kulturplan pågick under året. Samarbete startades med länsidrotten och Riksidrottsförbundet inom klimat- och energiområdet. När EU 2020-strategin antogs av europaparlamentet genomförde regionförbundet en GAP-analys för den regionala utvecklingsstrategin. Ett arbete med att revidera klimat- och energiprogrammet inleddes i samarbete med kommuner, organisationer och näringsliv En rad olika regionala handlingsplaner/program presenterades under året. Bland annat: Sveriges första regionala program för social välfärd, länets energi- och klimatprogram (tillsammans med länsstyrelsen), handlingsplan för klimateffektiva godstransporter samt regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap. Höstens utvecklingsforum hade temat kunskap och kompetens. Ett speciellt magasin, Utvecklas, togs fram för att lyfta fram goda exempel från regionen. Regionens kompetensplattform tog fram analyser av framtida behov av kompetensförsörjning, både på regional nivå och för länets fyra noder. Fem utmaningar 4 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

5 för framtiden kommunicerades med beslutsfattare, utbildningsanordnare, arbetsgivare och aktuella aktörer. Energikontoret hjälpte 250 företag och organisationer att energieffektivisera. I projektet Energismart idrottsförening deltog 31 idrottsföreningar. drev eller var partner i många internationella projekt, bland annat Errin (European Regions Research and Innovation Networks), Eurochild och CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions). Bergslagsleden fyllde 30 år. Ett magasin samt en app till smarta telefoner togs fram. Arbetet med att effektivisera driften fortsatte. Blankhults friluftsgård lades ut på entreprenad och Klunkhyttans friluftsgård såldes. Social välfärd arbetade med olika utvecklingsprocesser för att främja god kvalitet och samverkan i kommunernas och landstingets verksamheter inom det sociala välfärdsområdet. Projekt, utvärderingsverkstad, nätverksmöten och kurser drev arbetet framåt. Totalt ordnade regionförbundet 75 kurser och konferenser. En översyn av innovationssystemets flöde och aktörer genomfördes i samarbete med Inkubera AB. En informationsbroschyr arbetades fram för att synliggöra aktörer som jobbar i det innovations- och företagsfrämjandet systemet. Inkubera AB säljs till Örebro universitet för att samla hela Inkubera hos en huvudman. Mediecenter i Mälardalen AB avyttrades också från regionförbundet Beslut togs om att bilda region med Örebro läns landsting från Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) tog regionförbundet fram tre handlingsplaner: Handlingsplan för jämställd regional tillväxt Handlingsplan för kompetensförsörjning Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län Flera projekt startades för att nå målen i Energi- och klimatprogrammet som regionförbundet och länsstyrelsen antog Kampanjen Klimatmatchen kördes. 99 lag med ungdomar cyklade till träning och hemmamatcher. Projekten Hållbara måltider och Grönare logistiktjänster bidrog till minskad klimatpåverkan. Entreprenörskap och innovation var i fokus under hösten då regionförbundet uppdaterade handlingsplanen. På Lokadagarna togs ett första steg mot en regional innovationsstrategi. Samtliga kommuner i regionen beslutade om att samverka kring utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola, Gysam. Gysam ska bidra till god och likvärdig utbildning inom rimligt pendelavstånd och erbjuda ett utbud som är viktigt för den regionala tillväxten. öppnade i början av sommaren 66 cykelleder på samma webbplats för både nybörjare och elitcyklister i Örebro län. Business & Science Arena i Karlskoga och Örebro bildade ett bolag med det gemensamma namnet Örebroregionen Science Park AB För att stärka banden till filmproduktionen i länet beslutade regionstyrelsen att ge Filmpool Stockholm-Mälardalen verksamhetsstöd fram till och med år Reglabs årskonferens arrangerades i Örebro. Kompetensförsörjning, innovationer och entreprenörskap samt kultur stod bland annat på agendan. Den 5 mars sa riksdagen ja till landstingets ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda Region Örebro län från och med ViSam-modellen om förbättrad vård fick stor uppmärksamhet och kopierades till andra regioner. Turismgruppen i Östra Mellansverige (Västmanland, Södermanland, Uppsala och Örebro) arbetade fram en gemensam statistik- och analysorganisation. genomförde en förstudie inom Socialfonden för att tillsammans med aktörer identifiera på vilket sätt medlen kan användas bättre och effektivare. Örebroregionen utsågs till näst bästa logistikläget i Sverige. Det geografiska och demografiska läget, det vill säga närheten till konsumenter och marknad, var det två tyngsta kriterierna, tillsammans med kvalitet och hållbarhet i samlad infrastruktur. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

6 Regional utvecklingsstrategi (RUS) Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå. Utvecklingsområde 2: Innovationer och entreprenörskap I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor. Utvecklingsområde 3: Lustfyllda möten och upplevelser I regionen blomstrar kultur, idrott och turism det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser. Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar. Utvecklingsområde 4: Den öppna regionen Vi är den öppna regionen den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter. Tillsammans är vi den pulserande regionen The Heart of Sweden. handlingsplaner och program Handlingsplan för regional samverkan i FoU-frågor, 2006 Regionalt program för ehälsa, 2010 Regional handlingsplan för Innovationer, 2010 Regional översiktlig planering, Länsplan för regional transportinfrastruktur, Handlingsplan för den kreativa och kulturella näringen, 2011 Örebro läns regionala digitala agenda, 2012 Regional cykelplan, 2012 Regional handlingsplan för innovation och entreprenörskap, Regional kulturplan i Örebro län, Regionalt program för social välfärd, Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt, Regional handlingsplan för Turism- och besöksnäring, Energi- och klimatprogram för Örebro län, Regional handlingsplan för kompetensförsörjning, 2014 Regional handlingsplan för innovation och entreprenörskap, Länsplan för regional transportinfrastruktur, Regionalt program ehälsa 2014 Regionalt handlingsprogram för turism, Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

7 Örebro nätverk Nätverk ÖVERGRIPANDE Nationella Regional kontakt, regiondirektör Kraftsamling Regionalt ledarskap RegLab, styrgrupp Almi Mälardalen Värdorganisation SKL SKL SKL Almi Mälardalen AB Regionala Kommunchefer/landstingsdirektör Mälardalsrådets tjänstemannaberedning, MTB Mälardalsrådet ANTD-rådet Länsstyrelsen Landshövdingemötet Länsstyrelsen Nätverk Hållbar Samhällsbyggnad Internationella Logistik och transport Östersjökommision Transport Nordsjökommisionen Transport Energi och klimat Nätverk FEDARENE Nationella Logistik och transport Komexp Bergslagsdiagonalen Partnerskap Bergslagsbanan En bättre sits CLOSER-city logistik AG CLOSER Corridor-intermodal Stråket Oslo Stockholm Östra Mellansverige, ÖMS E20-projektet E18-gruppen Nyckelstråket Energi och klimat Biogas Öst Klimatarena Vindkraft Öst Energikontor Sverige Regionala Logistik och transport Forum för logistik Logistikregionen Trafikcenter Scantec AB Samhällsplanering Arena RÖP Regional Översiktlig planering Värdorganisation CPMR CPMR Europeiska energikontor Borlänge kommun Falun-Borlängeregionen Mälardalsrådet Lindholmen Science Park Lindholmen Science Park Region Värmland Stockholms läns landsting Skaraborgs kommunalförb. Karlstad kommun Handelskammaren Mälardalen Biogas Öst Handelskammaren Energikontoret Energikontor Sverige Örebro kommun Business Region Orebro, BRO Trafikcenter Scantec AB / Örebro läns landsting Energi och klimat Regionala energi- & klimatrådgivare Energikontoret Energi- och klimatstrateger Energikontoret Fastighetsnätverk Energikontoret Kommunalt idrottsnätverk Energikontoret Biogasnätverk Energikontoret Natur och fritidsliv Regionalt råd Viltvårdsdelegationen Länsstyrelsen Distriktsråd Skogsstyrelsen Beredningsgrupp Hopajola Hopajola Projekt naturinformation Länsstyrelsen Nätverk Näringsliv och Kompetens Internationella Local Food as LocFood Smart specialisering Nationella Turism Turistgrupp, Östra Mellansverige Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagar Värdorganisation Region Bodö, Norge Sevilla, EU-kommisionen Rullande Tillväxtverket Näringsdepartementet/SKL/ RegLab/Tillväxtverket RegLab Näringsdepartementet Yh Myndigheten Kompetensförsörjning Östra Mellansverige, Tillväxt Regional nationell dialog Yh Myndigheten Regional samordnare VO-college Föreningen VO-college RegLab medlemsgrupp RegLab Regionala Turism Destinationsgruppen Nätverket Turism Västsvenska Turistrådet Turistansvariga i kommunerna Bergslaget Föreningen Bergslaget Innovation och entreprenörskap Beredning Innovation, BIRO Drivhuset Drivhuset Länsstyrelsens Företagarråd Länsstyrelsen Business Region Orebro, BRO Örebro Kommun Örebroregionen Science Park Örebroreg. Science Park AB Inkubera Inkubera AB Örebro Läns Filminvestering ÖLFI AB Filmregion Stockholm-Mälardalen Filmregion S-M Almi Invest Almi Invest AB Ung företagsamhet, UF Ung företagsamhet, UF L&SEK Föreningen L&SEK SKL = Sveriges kommuner och landsting CPMR = Conference of Peripheral Maritime Regions L&SEK = Lokal Utveckling & Social Ekonomi Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

8 Kompetensförsörjning Kompetenskansliet Business Region Orebro, Kompetens Örebro kommun Arbetsmarknadsrådet Länsstyrelsen Integrationsrådet Länsstyrelsen Styrgrupp Vård- och omsorgscollege Regionalt kompetensforum, REKO Kommunerna i länet Styrgrupp Teknikcollege Örebro kommun Nätverk Social välfärd och skolstöd Internationella Social välfärd European Network of Social Authorities Eurochild Värdorganisation Veneto Region Nationella Social välfärd Nätverk för plattformsledare, EBP SKL Kunskap till praktik SKL Utveckingsledare äldre SKL Utvecklingsledare bou SKL Nätverk för läns-/regionförbund sociala handläggare SKL FoU Samverkan Mälardalen Rullande värdskap Barns behov i centrum Nätverk EBP och funktionshinder SKL NPÖ-forum (patiensöversikt) Inera/SKL Utvärderingsverkstäder FoU Sjuhärad Nätverk ehälsosamordnare SKL Regionala Social välfärd Nätverk chefer funktionshinder Nätverk LSS-handläggare Rullande kommuner Nätverk arbetskonsulenter Rullande kommuner Äldreomsorgschefer Barns behov i centrum Socialnämndsordföranden Socialchefer Medicinskt ansvarig sjuksköterska /ansvarig arbetsterapeut IFO-chefer Nätverk för konferensstöd Redpill, rullande värdskap Lokala ehälsosamordnare SKL Familjerättshandlägare Forskarnätverk brukarmedverkan äldre och funktionshinder Skolstöd Nätverk för rektorer Nätverk för förvaltning Nätverk för skolpolitiker Chefsforum Skolutvecklingsgrupp Verksamhetschefer, Gysam Örebro kommun Nätverk Ekonomi och administration Nationella Projsam Regionala Nätverk ekonomchefer Nätverk upphandlare i regionen Nätverk RUS-kansli Nationella Analyssamverkan ÖMS SweReg Mål 3 nätverket Regionbildning SKL Samordningsgruppen ÖMS Östersjöstrategigruppen Regionala Informatörsnätverk Regioninformatörer RUS-organisation Jämställdhetsråd Regionalt Resurscentrum, JämFör Regionala kontaktgruppen, RKG Digital Agenda Arena RÖP Regional Översiktlig Planering Regional styrgrupp RUS Analyssamverkan Örebro län Landsbygdsrådet Eupris Värdorganisation Stockholms läns landsting Rullande Upphandlingskontoret i Örebro kommun Värdorganisation Östsam, Västmanlands kommuner och landsting, Sörmland Regionförbunden SKL SKL Östsam Tillväxtverket Rullande Länsstyrelsen Länsstyrelsen Tillväxtverket Länsstyrelsen/Landstinget / / Landstinget Länsstyrelsen ÖMS = Östra Mellansverige 8 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

9 projekt har bedrivit en stor del av verksamheten i projektform. Det har funnts olika typer av projekt. Projekt som delfinansieras av regionförbundet. Projekt med finansiering av staten eller av EU-medel. Projekt som medfinansieringspartner eller egen finansiering av projekt Projektnamn projektägare STARTbolaget Startbolaget Region Örebro AB Processer och relationer i innovativa miljöer, PRIM Mälardalens högskola Internationell strategi och projektutveckling Mötesplats; Kreativa Sektorn Innovationssystemet Robotdalen Mälardalens högskola Förstudie TechNet Regional utvecklingsstrategi RUS, del 1 Regional utvecklingsstrategi RUS, del 2 Företagspartner Öst ALMI Företagspartner Mälardalen AB Affärsturism i Örebroregionen Örebrokompaniet AB Attityd 2010 Do it yourself Communicare Ökad kunskap om Örebro Airport bidrar till regionala tillväxten Örebro läns flygplats AB IUC-länken Industriellt utvecklingscentrum Wermland AB Emax Nordic 2008 STARTcentrum i Örebro region AB Förstudie OCN i Örebro län Utveckling och fördjupning av kreditgarantiverksamhet i Örebro län Kreditgarantiföreningen Örebro region Ek. För. Förstudie Lean Production Region Laxå kommun En destination värd att investera i 2013 Filipstads kommun 2008 Projektnamn projektägare Rådgivning och kompetensförsörjning för kvinnor i kreativa sektorn STARTcentrum i Örebro region AB Landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län Lantbrukarnas Ekonomi AB Förstudie Affärsutvecklingsprogram för länets kvinnoföretagare TRIM Örebro Promotion Ek. för. Förstudie Finnskogsturism i Norra Mellansverige Sandvikens kommun Opera på Skäret 2008 Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg Nordic Delight Himlajorden AB Global Eyes Handelskammaren Mälardalens Service AB Uppbyggnad av Enterprise Europe Network ALMI Central Sweden ALMI Företagspartner Örebro AB Innovativt Centrum för hållbar design Hällefors kommun Förstudie Projekt Motorsport ger tillväxt i Region Örebro Handelskammaren Mälardalens Service AB Inflyttarservice i Örebro län Handelskammaren Mälardalens Service AB Resor och transporter i företag och organisationer Örebro kommun Bilpooler i Örebro län Entreprenörskapsutveckling Förstudie Nordiskt Utbildningscentrum för Energetiska Material Kompetenscentrum Energiska material AB Jeremias Session Band Elrayo AB Örebro Slott Örebro Slott Ek. För. TillväxtAlliansen i Örebro TillväxtAlliansen i Örebro Ek. För. Hälsa o sjukvård som tillväxtmotor för medicintekniska innovationer Linköpings universitet Kompetens och Tillväxt Örebro universitet Branschrådet avancerad tillverkningsindustri ALMI Företagspartner Örebro AB Marknadsföring The heart of Sweden Bernadottejubiléet 2010 Örebrokompaniet AB JobCampus Karriärcentrum Entreprenörstiftelsen Drivhuset Örebro universitet Uppsättning av Arns Cecilia sommaren 2008 Länsteatern i Örebro Projekt Grön-IT Örebro universitet Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

10 Medel för uppföljning/utvärdering Framsyn Stockholm-Mälarregionen Länsstyrelsen i Stockholms län TillväxtSkaparna i Örebroregionen TillväxtAlliansen i Örebro Ekonomisk Förening Förstudie Jeremie Östra Mellansverige Kreditgarantiföreningen Örebro region Ek. för. Film i platsmarknadsföring Filmpol Mitt ekonomisk förening Körcentrum Go together Örebro Promotion Ek. för. Förstudie Biodriv i Örebroregionen Förstudie Regionalt nätverk Örebro Promotion Ek. för. Förstudie Infrastruktur för vuxnas lärande Vård- och omsorgscollege i Örebro län Örebro kommun Kultur- och Måltidsväg 244 Nora kommun Förprojektering utvecklad kollektivtrafik Länstrafiken Örebro AB Örebro universitets samverkansformer för ökad tillväxt i regionen Örebro universitet Logistikstråket Hallsbergs kommun CV samt Filminkubator Filmpol Mitt ekonomisk förening Chokladsalongen Chokladfrämjandet Aerosol Trap Inkubera AB Förstudie Fågelturism BERGSKRAFT, tilläggsanslag Ljusnarsbergs kommun JERNETS BANA Raka spåret till en attraktivare destination Samverkan utbildning och näringsliv Utvecklingskluster med designinriktning Hällefors kommun EMAX STARTcentrum i Örebro region AB Resandeundersökning i kollektivtrafiken Länstrafiken Örebro AB PRIM Processer och relationer i innovativa mijöer Mälardalens högskola Innovationssystem Robotdalen Mälardalens högskola Värmlandskreditgarantiförening Värmlands kreditgarantiförening Ek. för. Teknikcollege Örebro kommun Opera på Skäret Stiftelsen musik för Örebro län Samordning energi, miljö, tillväxt 2007 Etablering av kreditgarantiverksamhet i Örebro län 2007 Kreditgarantiföreningen Örebro region Ek. för. Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Stiftelsen Entreprenörskapsforum SELF Regional utvecklingsstrategi, RUS, del 3 och 4 Opera på Skäret 2009 Sstiftelsen kulturcentrum Ljusnarsberg PRIM Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Mälardalens högskola ALMI Invest Östra Mellansverige AB Almi Invest Östra Mellansverige AB Hästkluster i Mälarregionen Lantbrukarnas Ekonomi AB Medel för uppföljning av 1.1-anslaget 2009 Design for all 2009 Projektnamn projektägare Mer Koll Länstrafiken Mälardalen AB FLEAT PRESERVE Örebro 2010 Örebrokompaniet AB Go together Fler Affärer i Mellansverige Filminkubator samt manusutvecklingscentra Filmpol Mitt ekonomisk förening RAPIDE Regional Action Plans for Innovation Development & Enterprise Ramprogram inom Leader Västra Mälardalen Leader Västra Mälardalen Ramprogram inom Leader Mellansjölandet Leader Mellansjölandet Förstudie Regional samverkansstruktur för yh i mellansverige APeL FoU 10 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

11 Förprojekt Örebrouppropet ett klimatåtagande Forskarstödd affärslogistisk utveckling i Örebroregionen Hallsbergs kommun Förstudie BRO Business Region Örebro Företagsakuten i Örebro län Partnerinvest i Mellansverige AB Innovation Måltid, etapp I Klimatuppropet i Örebroregionen Örebro Promotion Ek. för. Regional samverkan för innovation och tillväxt (RAFIX) Inkubera AB Science Park Karlskoga Promotionbåten ALMI Företagspartner Örebro AB Partnerskap Bergslagsbanan Falun Borlänge Regionen AB UTCED samverkan i fem län för att främja kvinnors företagande Länsstyrelsen i Örebro län Effektiv etablering i Region Örebro Länsstyrelsen i Örebro län Logistikregionen Hallsbergs kommun Transportsystem Väster om Vättern Förstudie Innovativa miljöer för långsiktig hållbar utveckling Örebro län kraftsamlar Prio-projektet 2010 Projektnamn projektägare Innovation Måltid 2010 Nya metoder för att återställa deponier Triple Steelix/Jernkontoret Finnskogarna.com Ludvika kommun International Logistics Center Networks TVV Nyckelstråket InfraBiogas Öst Energikontoret Mälardalen Varumärkesutveckling The Heart of Sweden Örebrokompaniet AB Kompetensplattformar Uppbyggnad av filmproduktion i Hällabrottet Filmregion Stockholm - Mälardalen AB Klivet 8, Bredband till glesbygd Länsstyrelsen i Örebro län HKM För en bättre region för företagen Handelskammaren Mälardalens Service AB Bergslagsleden 2.1 Förstudie Checkport X22 Tåg på gummihjul Kristinehamns kommun Medel för uppföljning av 1:1-anslaget 2010 Regional utvecklingsstrategi, RUS, del 5 Business Science Arena Örebro Inkubera AB Yrkeshöskolan Mälardalen Handelskammaren Mälardalens Service AB Matlandet Örebro The Heart of Sweden Etableringsfas Vård- och omsorgscollege Promotionbåten 2010 Örebro Promotion Ek. för. Stål & Verkstad Stål & Verkstad EU 2020 Going local Örebro Affärsänglar AB Inkubera AB SFF Svenska För Företagare ALMI Företagspartner Mälardalen AB Strukturfondspartnerskapet Östsam Måltidsriket ekonomisk förening en resurs för Sverige det nya matlandet Måltidsriket Ek. för. Robotdalen Mälardalens högskola Företagscoachning Östra Mellansverige, FÖM ALMI Företagspartner Mälardalen AB Intermodal 2012 Från Kunskap till Praktik i Örebro län 2010 /Örebro läns landsting Förstärkt barn- o föräldraperspektiv i missbruks- o beroendevården What works in tackling child abuse and neglect EU:s Daphneprog. Nederlands Youth Institute/ Örebro Prevent and combant child abuse: What works? Daphneprojekt Nederlands Youth Institute Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

12 Vårdplanering & informationöverföring i samland modell ViSam Maritgruppen Kvalitetsregister och ett långsiktigt förbättringsarbete Pallert Maritgruppen SMAK-projektet, EFS 2011 Projektnamn projektägare Regional kompetensarena Bergslagssatsningarn Kultur och Turism Intresseföreningen BERGSLAGET Kommunservice mot företag Örebro kommun Rookie To Whiz Studiefrämjandet Värmland Bergslagen Mäklarfunktion/Nätverk/Modell samverkan i KKN-sektorn Bergskraft Ljusnarsbergs kommun MIN-NOVATION, Mining and Mineral Processing Regional utvecklingsstrategi, RUS, del 6 Utveckling av Örebroregionens victualier victualia ekonomisk förening Checkport - Campus Alfred Nobel Örebro universitet Förstudie om utvecklingen av restaurangbranschen i Örebro län Örebro Promotion Ek. för. NovaMedTech Linköpings Universitet Business & Science Arena Karlskoga P2 Förstudie Kunskapslyft för barn och unga Filmutveckling i Örebroregionen Filmregion Stockholm Mälardalen AB ENA-BRO Örebro kommun Medel för uppföljning av 2011 års anslag Förstudie Form Design Center Svensk Form Örebro län Förstudie Järnvägen, kommunikation mellan historien och framtiden Hallsbergs kommun Idrott och Kultur i The Heart of Sweden Örebrokompaniet AB Förstudie Sixtorp en mötesplats med fokus på naturturism Lekebergs kommun Tillväxt via möten i Örebroregionen Örebrokompaniet AB Främja kvinnors företagande i Örebro län, ALMI Företagspartner Mälardalen AB Främja kvinnors företagande starta och driva Entreprenörstiftelsen Drivhuset Örebro universitet Resandeundersökning i Mälardalen Länstrafiken Örebro AB Nyckelstråket 2.0 Klusterprojektet MUNK Filmregion Stockholm - Mälardalen AB Kunskapslyft barn och unga VM 2014 Ljusnarsbergs kommun Reguljärflyg Örebro för ökad tillväxt Handelskammaren Mälardalens Service AB Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) Godsflöden i Östra Mellansverige Green Corridor in the North Sea Region (GreCOR) Projekt ehälsa Projektnamn projektägare Medel för uppföljning av 1:1-anslaget Förstudie The heart of Racing Utvärdering innovativa arbetsmarknadssatsningar med mångfald Örebro kommun Local food as energie for local business LocFood Bergslagsleden en naturlig attraktion Bergskedjan Ljusnarsbergs kommun Formcenter Svensk Form Örebro län Utveckling av nya affärsbranscher Länsstyrelsen i Örebro län NärKoll Länstrafiken Mälardalen AB Nyckelstråket 2.1 Handelskammaren Mälardalens Service AB Central Baltic Cycling utveckling av cykelturism i Örebroregionen The Heart of Sweden marknadsföring Tyskland o Nederländerna Förstudie Tivedens och Gränsbygdens turism Laxå kommun 12 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

13 Idrott och turism SISU Idrottsutbildarna Förstudie Etablering av centrum för sociala innovationer i Örebro län Örebro läns landsting Fotspårsturism I Maria Langs fotspår Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Örebro län Örebro läns bildningsförbund Utanförskap till Innanförskap Bergskraft Bergslagen Service AB Eventdestinationen Heart of Sweden Örebrokompaniet AB Samverkanskoordinator karriär och kompetensförsörjning Örebro universitet Förstudie Service/besöksnäringscollege i Örebro län Sydnärkes Utbildningsförbund Elitmiljö Örebro Län 2015 Örebro läns idrottsförbund Förstudie Förbättrad bostadsförsörjning i Örebro län Utveckling av grönare logistiktjänster Starta och Driva Entreprenörstiftelsen Drivhuset Örebro universitet Innovationssluss inom Örebro läns landsting Örebro läns landsting Kvinnors företagande ALMI ALMI Företagspartner Mälardalen AB URBACT II ENTER.HUB KÖR Karlskoga Örebro Resecentra Nya berättelser Mångfalden som regional identitet Stiftelsen Örebro läns museum Regional innovations- och entreprenörskapsarbete i Örebroregionen Biogas XPOSE Biogas Öst 2013 Projektnamn projektägare Uppföljning av 1:1-anslaget 2013 Förstudie Teambildning entreprenör/innovatör Örebro universitet Förstudie Kraftsamling på riktigt Testbädd inom hälsorobotik Örebro kommun Klivet 11 Länsstyrelsen i Örebro län Bergslagsleden Bäst i klassen Analyssamverkan Östra Mellansverige Företagsakuten Företagarlyftet ALMI Företagspartner Mälardalen AB Förstudie Kluster Tillverkningstekniskt centrum i Karlskoga Kompetensplattform, Region Örebro Cykelturism i Mellansjölandet Cykelturism i Örebroregionen Regionalt utvecklingsprogram Projekt ehälsa i kommunerna Robotdalen Mälardalens högskola Sociala innovationer och forskningscirklar Örebro läns landsting Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4A Intresseföreningen BERGSLAGET Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet 2014 Projektnamn projektägare Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Kvinnors företagande med invandrarbakgrund ALMI Företagspartner Mälardalen AB Kvinnors företagande med invandrarbakgrund ALMI Företagspartner Mälardalen AB Medel för uppföljning av 1:1 anslaget Pilotprojekt Certifieringscentrum Karlskoga NärKoll Länstrafiken Örebro AB Bussprioritering i Örebro Länstrafiken Örebro AB Mikrofonden för social ekonomi i Örebro län Coompanion Kooperativ Utveckling Örebro län Förstudie Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Förprojekt Oslo Karlstad Örebro Stockholm Region Värmland Arbetsmarknadskunskap i Örebro län Handelskammaren Mälardalens Service AB TEN-T and the North Sea Region Idrott och turism SISU Idrottsutbildarna Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

14 Nyhetsbrev från regionförbundet s nyhetsbrev har speglat det som hänt på regionförbundet och det som hänt i regionen. Nyhetsbreven har varit en viktig del i bygget av regionförbundets varumärke. Brevens syfte har också varit att mobilisera aktörer i regionen att delta i det regionala utvecklingsarbetet. Nyhetsbrevens målgrupper: våra medlemmar, nätverk och samarbetspartners, media och prenumeranter. Drar besökare till webben Nyhetsbreven har bidragit till att öka antalet besök på regionförbundets webbplats. Länkad trafik till regionförbundets webbplats 12 augusti 11 september 2014 com-hit.com: 19,49 procent (270 av länkade besök) orebro.se: 7,36 procent orebroll.se: 6,06 procent Länkad trafik till regionförbundets webbplats 11 september september 2014) com-hit.com: 15,24 procent orebro.se: 7,85 procent facebook.com: 4,86 procent nyhetsbreven s nyhetsbrev Avsändare: Örebro Antal prenumeranter: personer Nio nummer per år. Målgrupp: externa prenumeranter Energikontorets nyhetsbrev Avsändare: Energikontoret Örebro Antal prenumeranter: 700 personer Sex nummer per år. Målgrupp: externa prenumeranter Social välfärds nyhetsbrev Avsändare: Social välfärd, Örebro Antal prenumeranter: 500 personer Fyra nummer per år. Målgrupp: externa prenumeranter Fler nyhetsbrev Andra nyhetsbrev som skickats från regionförbundet är: Omvärld & perspektiv fördjupad analys av ett område Natur och friluftsliv tips på friluftsaktiviteter i länet Örebroregionens framtidsarbete inbjudningar till aktiviteter inom RUS och RÖP. Vissa projekt och verksamheter har regelbundet skickat nyhetsbrev till sina nätverk via regionförbundets vanliga mejlprogram Outlook. Lite statistik om nyhetsbreven Hösten 2007 skickades de tre första nyhetsbreven som pdf-filer. Sedan 2008 har vi skickat nio nyhetsbrev varje år, förutom 2012 då det skickades ut åtta brev. Personer som har öppnat nyhetsbrevet och tittat på bilderna eller klickat på en länk har registrerats som läsare. Personer som har tittat i vyn förhandsgranska, registrerades inte som läsare. Antalet skickade och lästa nyhetsbrev 2014 nr skickade lästa mest klickade Bo, arbeta, utvecklas i Östra Mellansverige Fredagsakademin Samarbete kring turismstatistik Fredagsakademi Studiebesök på Truckstop Nytt infrastrukturinvesteringsbeslut Infrastruktur- och transportdag Magnus Perssons krönika Film om öppna jämförelser Magnus Perssons krönika Utvärdering RUS Bergslagen Cycling Magnus Perssons krönika Projekten får ca 4,5 milj Social välfärds stipendium Magnus Perssons krönika Loka-dagarna Regionbildningen 14 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

15 Antalet skickade och lästa nyhetsbrev 2013 nr skickade lästa mest klickade Läs mer om besöket Johanna Gustafsson Nästa dialogmöte Infrastruktur- och transportdagen Förstudier och fredagsakademin Dokumentation från konferensen Magnus Perssons krönika Välj 5 av 40 viktiga åtgärder Smartare mat Magnus Perssons krönika Bergslagen cykling Lärdomar från konferensen Fredagsakademin Magnus Perssons krönika Fredagsakademin Social välfärd Bergslagen cykling Region 2015 GEW Magnus Perssons krönika Magnus Persson kommentar Läs mer om forumet Magnus Persson Arena Film Region Örebro Magnus Perssons krönika Länstransportsplanen Workshop: I mötet med föräldrar Antalet skickade och lästa nyhetsbrev 2012 nr skickade lästa mest klickade Magnus Perssons krönika Magnus Perssons krönika Magnus Perssons krönika Almedalen Magnus Perssons krönika Joakim Palme Kunskapsresan Svar på insändare Under 2012 skickade regionförbundet åtta nyhetsbrev. Antalet prenumeranter var i februari stycken, men ökade under året till I samband med utskicken till Almedalen och GEW tillkom många nya prenumeranter. 26 procent av dem som fick nyhetsbrevet öppnade det (klickade på en länk eller laddade ned bilder). Årets sista nyhetsbrev skickades till hela adressdatabasen, alltså även prenumeranter på Energikontorets, Social välfärd och Natur och friluftslivs nyhetsbrev. Det gav ett snitt på 609 läsare per nyhetsbrev (nr 1-7) och 655 läsare om man tar med nr 8. Under 2013 skickade regionförbundet nio nyhetsbrev. Antalet prenumeranter ökade från stycken i februari till i december. Av dem som mottog nyhetsbrevet har nästan 30 procent öppnat det (klickat på länk eller laddat ned bilder). Decembers nyhetsbrev (nr 9) skickades till hela adressboken. De första numren (nr 1-8) lästes av i snitt 658 stycken och med nr 9 inräknat blev snittet 680 stycken. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro

16 form tryck Prinfo Welins MILJÖMÄRKT Trycksak lic nr Örebro, Örebro besök Forskarvägen 1, Örebro tfn e-post 16 Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014

Projektets namn Projektägare Mål och syfte Projekttid Total budget (tkr) Vidareutveckling av. kreditgarantiverksamheten.

Projektets namn Projektägare Mål och syfte Projekttid Total budget (tkr) Vidareutveckling av. kreditgarantiverksamheten. Projektets namn Projektägare Mål och syfte Projekttid Total budget (tkr) Åtgärd A1 Företagsklimat Utveckling och fördjupning av kreditgarantiverksamheten i län 2008 Förstudie Jeremie Östra Mellansverige

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 85 Aktuell information... 5 86 Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr 14-160... 6 87 Egenfinansiering av Regional Turismutveckling

Läs mer

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021 Tjänsteställe, utfärdare Datum Beteckning Företagsamma och tillgängliga regionen 2009-06-11 Dnr: 09-298 Fredrik Idevall Remiss 1 (9) Till Enligt sändlista Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 03 05, Loka Brunn

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 03 05, Loka Brunn Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 03 05, Loka Brunn REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 03 05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Regionförbundets årsredovisning 2013, dnr 14-40... 5 17 Regionförbundets

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning Reserapport Kunskapsresan 30-31 oktober 2012 Den 30-31 oktober åkte ca 45 politiker och tjänstemän från länets kommuner, landstinget och regionförbundet ut på en gemensam resa för att besöka regionerna

Läs mer

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Välkomna, kort presentation av sessionens bakgrund och syfte Presentationsrunda

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

Regionförbundets politiska organisation

Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Från landstingspolitiker till regionpolitiker

Från landstingspolitiker till regionpolitiker Från landstingspolitiker till regionpolitiker Magnus Persson Senior rådgivare regional utveckling Region Örebro län f d regiondirektör Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Posten Fackföreningsrörelsen

Läs mer

Region Örebro län. Därför bildar vi en ny regional politisk organisation

Region Örebro län. Därför bildar vi en ny regional politisk organisation Region Örebro län Därför bildar vi en ny regional politisk organisation 1 2 Inledning Örebroregionens styrkor och utmaningar Örebroregionen. Liksom i alla regioner, finns här både starka sidor att bygga

Läs mer

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22 Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 03-0- Antal uppdrag per parti regionstyrelsen (inkl KS-ordf med yttranderätt), regionfullmäktige (inkl KS-ordf med yttranderätt),

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Sv Loka-dagarna 2015

Sv Loka-dagarna 2015 Loka-dagarna 2015 Inspel till RUS-revidering Magnus Persson, processledare Regional vision 2030 Revidering av Regionalt utvecklingsprogram för Örebro län Tjänstemannakonferens Loka Brunn augusti 2015 Varför

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

årsredovisning 2014 1

årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 årsredovisning 2014 1 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 2 årsredovisning 2014 Innehåll Förord 4 Några av årets projekt 6 Förvaltningsberättelse 10 Regionförbundets uppdrag 11

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Peter Åslund, områdeschef för Energi och klimat i Region Örebro län, kl. 14-15.15.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Peter Åslund, områdeschef för Energi och klimat i Region Örebro län, kl. 14-15.15. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 13.30-15.50 ande Tjänstgörande ersättare Jonas Kleber (C), beredningsledare John Omoomian (S), vice beredningsledare Lillemor Bodman (M) Margareta Andergard

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE. 2008 03 06, Rådhusets sessionssal, Örebro

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE. 2008 03 06, Rådhusets sessionssal, Örebro REGIONFULLMÄKTIGE 2008 03 06, Rådhusets sessionssal, Örebro INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Anmälan av medlemsorganisationernas fyllnadsval 5 18 Fyllnadsval av ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd 6 19 Fyllnadsval

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

VRIS3 Smart specialisering Värmland

VRIS3 Smart specialisering Värmland VRIS3 Smart specialisering Värmland Anders Olsson, strateg forskning och innovation Företags- och innovationsstödsystemet i Värmland Mars 2014 Akademinära innova0on och entreprenörskap Karlstads universitet

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro REGIONSTYRELSEN 2008 04 17, NetCity Örebro 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 46 Revisorernas granskningsrapport på utvalda projekt (Dnr 07-567) 4 47 Årsredovisning 2007 (Dnr 08-161) 5 48 Pensionsskuld, redovisning

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND PRESSMEDDELANDE EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15 16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli 27 augusti 2012

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli 27 augusti 2012 Anette Granberg 2012-08-27 1(5) Närvarande Magnus Sjöberg Masugnen Lindesbergs kommun Maria Svensson Hallberg Regionförbundet Örebro Ulf Skoog Yrkesvux Örebro kommun Lars Pettersson Arbetsförmedlingen

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD PROTOKOLL

NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD PROTOKOLL NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD PROTOKOLL Nr: 1 Datum: 2016-01-18 Bilaga 3:1 Bilaga 3:2 Bilaga 3:3 Bilaga 4:2 Bilaga 4:1 Bilaga 5:2 Bilaga 5:1 Bilaga 2 Datum: 2016-01-13 Underlag förslag Verksamhetsplan

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20 Anette Granberg 2011-06-20 1(5) Närvarande Stefan Ask - Arbetsförmedlingen Anders Bro Örebro läns landsting Lena Nyquist Handelskammaren Mälardalen YHM Henrik Arenvang - Masugnen, Lindesberg kommun Sören

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utgångspunkter Primärt syfte: Hur ligger regionen till i förhållande till målen i rusen? Bidrag till att bättre förstå regionens utveckling

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

årsredovisning 2012 1

årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 årsredovisning 2012 1 Heart of Sweden logotype PANTONE 382 Utan människors engagemang och kreativitet ingen utveckling 2 årsredovisning 2012 Innehåll Förord 4 Årets rapporter 6 Årets

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2010 04 08, NetCity Örebro

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2010 04 08, NetCity Örebro Protokoll REGIONSTYRELSEN 2010 04 08, NetCity Örebro REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2010 04 08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 Informationsärenden... 4 10 Entledigande av ledamot i utvecklingsgrupp

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Sveriges Regionala Turismorganisationer

Sveriges Regionala Turismorganisationer Sveriges Regionala Turismorganisationer Nulägesanalys för år 2012 Björn Fransson, Örebrokompaniet AB Slutversion april 2014 Inledning Undersökningen genomfördes under december 2013. En kompletterande enkät

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Program 24 april 09.30 Samling Deltagarpresentation 10.00 Presentation projekt Vindkraft Öst 10.10 Nulägesbild

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Näringslivspolicy för Hällefors kommun Näringslivspolicy för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1. Syfte...2 2. Målsättning...2 2.1 Differentierat näringsliv.2 2.2 Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda..3 2.3 Marknadsföring.3 2.4 Erbjuda

Läs mer

Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 11 december, kl 14:30-16:30 Plats: Eken, Eklundavägen 1

Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 11 december, kl 14:30-16:30 Plats: Eken, Eklundavägen 1 1 (5) och länets kommuner Regionkansliet Marjetta Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 11 december, kl 14:30-16:30 Plats: Eken, Eklundavägen 1 Vid protokollet Marjetta Sekreterare Justerat

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige 2015-06-16

Projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige 2015-06-16 Projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige 2015-06-16 Projekten får finansiering av programmet för Norra Mellansverige, ur EU:s regionala utvecklingsfond. DALARNA Kontaktperson:

Läs mer

årsredovisning 2011 1

årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 årsredovisning 2011 1 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 Utan människors engagemang och ingen utveckling 2 årsredovisning 2011 Innehåll Inledning Alla dessa dagar 4 kreativitet

Läs mer

Tillväxtavdelningen. Verksamhet 2012

Tillväxtavdelningen. Verksamhet 2012 Tillväxtavdelningen Verksamhet 2012 Kommunstyrelse Kommunchef Mats Berg Tillväxtavdelning Helene B Röckner Strategiskt näringslivsarbete Starta/Etablera/Utveckla Näringsliv för unga Kompetensförsörjning

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Kommunstyrelse. Kommunchef Mats Berg. Tillväxtavdelning Helene B Röckner

Kommunstyrelse. Kommunchef Mats Berg. Tillväxtavdelning Helene B Röckner Tillväxt Piteå 2011 Kommunstyrelse Kommunchef Mats Berg Tillväxtavdelning Helene B Röckner Strategiskt näringslivsarbete Marknadsföring/Varumärke Start entreprenörskap och företagande Go Business - Acusticum

Läs mer