Protokoll REGIONSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18"

Transkript

1 REGIONSTYRELSEN

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 85 Aktuell information Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr Egenfinansiering av Regional Turismutveckling i The Heart of Sweden , dnr Förlängt samarbetsavtal Teknikcollege Örebro län, dnr Ägaranslag och Ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB år 2015, dnr Verksamhetsbidrag Inkubera 2015, dnr Finansiering Örebroregionen Science Park, dnr Verksamhetsbidrag Coompanion Örebro, dnr Firmatecknare för Regionförbundet Örebro län 2015, dnr Handlingsplan för jämställd regional tillväxt, dnr Nominering av ledamot till Örebrokompaniet AB, dnr Åtgärdsvalsstudie för väg 249, dnr Åtgärdsvalsstudie för väg 243, dnr Åtgärdsvalsstudie riksväg 52, dnr Åtgärdsvalsstudie för väg 534, dnr Årligt inriktningsbeslut för genomförande av länstransportplan för Örebro län under åren , dnr Överenskommelse om samarbete Östra Mellansverige Strukturfonder, dnr Utökad medfinansiering av Nyckelstråket 2.1, dnr Nominering av ledamot till Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige , dnr Anmälningsärenden... 24

3 3 Plats och tid: Gullvivan, Regionförbundets lokaler, Örebro. Torsdag den 18 december kl Beslutande: Irén Lejegren (S), ordförande Björn Eriksson (S), 1 v ordf Annika Engelbrektsson (S) Anders Ceder (S) Jonas Karlsson (S) Katarina Hansson (S) Kenneth Lantz (V) Catrin Steen (MP) Fredrik Persson (MP) Torbjörn Ahlin (C) Lars Elamson (M), 2 v ordf Erik Johansson (FP) 85-88, Bo Rudolfsson (KD) Ej tjänstgörande ersättare Lena Baastad (S) Hans Karlsson (S) Elisabeth Hoikkala (S) Sven-Olov Axelsson (S) Margareta Karlsson (V) Lars-Göran Zetterlund (C) Ewa Unevik (M) Gabrielle Peteri (FP) Lars Erik Jonsson (KD) Yttranderätt: Ordföranden i Kommunstyrelser och Landstingsstyrelsen Per Eriksson (S), Askersund, Andreas Svahn (S), Hallsberg Annalena Järnberg (S), Hällefors Charlotta Englund (C), Lekeberg Roland Halvarsson, (V), Degerfors Ewa-Leena Johansson (S), Ljusnarsberg Solweig Oscarsson (S), Nora Marie-Louise Forsberg Fransson (S) Insynsplats: Sekreterare: Sigvard Blixt (SD) Eva Getzman

4 4 Närvarande tjänstemän: Magnus Persson, Peter Åslund, Pia Norstedt, Fredrik Idevall och Karin Wallin. Utses att justera: Lars Elamson (M)

5 5 85 Aktuell information Regiondirektören informerar Regiondirektör Magnus Persson informerar om följande ärenden: - Regiondirektören reflekterar över åren med Regionförbundet Örebro och ger några medskick framöver. Avslutningsvis tackar han regionstyrelsen. - Nulägesbild över det ekonomiska läget vad gäller de statliga 1:1 medlen för år Medfinansiering till strukturfonderna kommer att prioriteras. Regionrådet informerar Regionstyrelsens ordförande, Irén Lejegren (S) informerar om följande ärenden: Information om förprojekt Oslo Stockholm 2.55 Vid styrgruppsmöte i projektet den 3 december beslutades att namn på det fortsatta samarbetet ska vara Oslo-Stockholm Vidare presenterades ett förslag till bolagsbildning och ett utkast till budget på 4 miljoner kronor per år i tre år delat på de fyra deltagande parterna, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro samt Karlstad kommun. Respektive organisation tar med sig förslaget hem för fortsatt diskussion innan beslut fattas. Björn Sundin utsågs till ny ordförande för styrgruppen fram till bildandet av ett eventuellt bolag.

6 6 86 Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr Regionförbundet Örebro ansöker om utökad medfinansiering kr för projekt Skolkommunsatsning Delprojekt 1. Regionförbundet beviljas ytterligare kr för genomförande av projekt Skolkommunsatsning Delprojekt 1. Finansieringen uppgår till högst 63 % av projektets totala kostnader. Projektet avslutas senast Finansiering sker inom ramen för Regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd kr Regionalt utvecklingsstöd kr Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Tjänsteskrivelse upprättad av Yvonne Haneskog Enheten för social välfärd och kompetens RUS kansli Enheten för ekonomi och administration

7 7 87 Egenfinansiering av Regional Turismutveckling i The Heart of Sweden , dnr Regionförbundet Örebro ansöker om kr för projekt Regional Turismutveckling i The Heart of Sweden Ansökan avser perioden Regionförbundet Örebro beviljas 46 % av projektets bokförda kostnader, dock högst kr för genomförande av projekt Regional Turismutveckling i The Heart of Sweden Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Tjänsteskrivelse upprättad av Yvonne Haneskog Enheten för näringsliv och kompetens Enheten för ekonomi och administration RUS kansli

8 8 88 Förlängt samarbetsavtal Teknikcollege Örebro län, dnr Samverkansformen Teknikcollege har bedrivits sedan Teknikcollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare, parter på arbetsmarknaden samt Regionförbundet Örebro för att säkerställa kompetensförsörjningen inom industri och teknik i regionen. Regionförbundet förlänger avtalet med Teknikcollege och ger verksamhetsbidrag på kronor för verksamhetsåret Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd. Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Svensson Hallberg Förslag: Förlängt samarbetsavtal Bilaga: Lägesrapport _ Enheten för näringsliv och kompetens Enheten för ekonomi och administration Örebro kommun RUS kansli Teknikcollege

9 9 89 Ägaranslag och Ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB år 2015, dnr ALMI Företagspartner Mälardalen AB (Almi Mälardalen) ägs gemensamt av moderbolaget ALMI Företagspartner AB (51%) och Regionförbundet Örebro län (24,5 %) och Landstinget Västmanland (24,5%). Regionförbundet fastställer den nya ägaranvisningen för Almi Företagspartner Mälardalen AB, som ersätter tidigare ägardirektiv. Basanslaget till ALMI Företagspartner Mälardalen AB för år 2015 fastställs till kr. Extra anslag för Tillväxtrådgivning för år 2015 fastställs till kr. Finansiering sker inom ramen för verksamhetsbidrag. Erik Johansson (FP) deltar inte i beslutet. Tjänsteskrivelse upprättad av Pia Norstedt Bilaga: Ägaranvisningar med bilagor _ Enheten för ekonomi och administration Enheten för näringsliv och kompetens Almi Företagspartner Mälardalen AB Landstinget i Västmanland

10 10 90 Verksamhetsbidrag Inkubera 2015, dnr Verksamhetsbidrag till Inkubera i Örebro AB för verksamhetsår 2015 om totalt kr. Inkubera i Örebro AB beviljas verksamhetsstöd om kr för Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd. Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig Bilaga: Ansökan om finansiering Enheten för Näringsliv och kompetens Enheten för ekonomi och administration Inkubera i Örebro AB

11 11 91 Finansiering Örebroregionen Science Park, dnr Regionförbundet Örebro äger Örebroregionen Science Park AB tillsammans med Örebro kommun, Karlskoga kommun och Örebro Universitet. Örebroregionen Science Park AB tillförs medel med kr/år under i enlighet med tidigare av Regionfullmäktige beslutat aktieägaravtal. Finansieringen sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd. Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig Bilaga: Aktieägaravtal Enheten för Näringsliv och kompetens Enheten för ekonomi och administration Örebroregionen Science Park AB

12 12 92 Verksamhetsbidrag Coompanion Örebro, dnr Coompanion Örebro ansöker om kr i verksamhetsbidrag för Coompanion Örebro beviljas verksamhetsstöd om kr för Finansieringen sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd.. Tjänsteskrivelse upprättad av Pia Norstedt Bilaga: Ansökan Enheten för näringsliv och kompetens Enheten för ekonomi och administration Coompanion Örebro

13 13 93 Firmatecknare för Regionförbundet Örebro län 2015, dnr Regionförbundet Örebro Län upphör med sin verksamhet Från den 1 januari 2015 till det att regionförbundets likvidering är klar behöver det finnas en firmatecknare. Irén Lejegren och Björn Eriksson utses var för sig till firmatecknare under likvidationsprocessen under Regionstyrelsens behandling av ärendet Regionstyrelsen ser behov av två firmatecknare utifrån eventuell frånvaro. Förslaget justeras därför till att även 1:e vice ordförande Björn Eriksson (S) utses. Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig Enheten för ekonomi och administration Regiondirektören

14 14 94 Handlingsplan för jämställd regional tillväxt, dnr Uppdraget med att ta fram och genomföra en handlingsplan för jämställd regional tillväxt ska slutredovisades till näringsdepartementet Målet med handlingsplanen är att jämställdhet ska var integrerat i det regionala tillväxtarbetet. För att inte tappa fart i jämställdhetsarbetet i avvaktan på en ny RUP behöver handlingsplanen förlängas och uppdateras. Handlingsplanen förlängs i avvaktan på en ny RUP. Regiondirektören ges i uppdrag att ta fram en uppdaterad aktivitetsplan. Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Bilaga: Återrapportering Bilaga: Halvtidsuppföljning RUS kansli Regiondirektören

15 15 95 Nominering av ledamot till Örebrokompaniet AB, dnr Örebrokompaniet AB har inkommit med begäran om nominering av ledamot till styrelsen. Örebrokompaniet är helägt dotterbolag till Örebro kommuns bolag Rådhus A from 1 oktober Ny styrelse ska beslutas i Örebros fullmäktige i december månad Pia Norstedt, enhetschef Regionförbundet, nomineras som ledamot i Örebrokompaniet AB. Tjänsteskrivelse upprättad av Toni Eriksson Enheten för näringsliv och kompetens Örebrokompaniet AB

16 16 96 Åtgärdsvalsstudie för väg 249, dnr Trafikverket har genomfört en förenklad åtgärdsvalsstudie för person- och godstransporter för väg 249 som går mellan Lindesberg och Arboga. Förslag till ställningstagande daterad godkänns som underlag för fortsatt planering och genomförande av Länsplan för regional transportinfrastruktur Örebro län med komplettering att sträckan Frövi Fellingsbro ska betraktas som utpekad åtgärd. Regionstyrelsens behandling av ärendet Förslag till beslut justeras med följande tillägg: med komplettering att sträckan Frövi Fellingsbro ska betraktas som utpekad åtgärd. Tjänsteskrivelse upprättad av Fredrik Idevall Bilaga: ÅVS Förslag: RFÖ ställningstagande Enheten för Hållbar samhällsbyggnad Trafikverket Region Öst Lindesbergs kommun Arboga kommun Länsstyrelsen i Västmanland

17 17 97 Åtgärdsvalsstudie för väg 243, dnr Trafikverket har genomfört en förenklad åtgärdsvalsstudie för person- och godstransporter i stråket väg 243 mellan Karlskoga och Gyttorp. Förslag till ställningstagande daterad godkänns som underlag för fortsatt planering och genomförande av Länsplan för regional transportinfrastruktur Örebro län Tjänsteskrivelse upprättad av Fredrik Idevall Bilaga: ÅVS Förslag: RFÖ ställningstagande (reviderad ) Enheten för Hållbar samhällsbyggnad Trafikverket Region Öst Nora kommun Karlskoga kommun

18 18 98 Åtgärdsvalsstudie riksväg 52, dnr Trafikverket har genomfört en förenklad åtgärdsvalsstudie för person- och godstransporter i stråket rv 52 mellan E20 och Läppe. Förslag till ställningstagande daterad godkänns som underlag för fortsatt planering och genomförande av Länsplan för regional transportinfrastruktur Örebro län Tjänsteskrivelse upprättad av Fredrik Idevall Bilaga: ÅVS Förslag: RFÖ ställningstagande Enheten för Hållbar samhällsbyggnad Trafikverket Region Öst Hallsbergs kommun Örebro kommun Kumla kommun Vingåkers kommun Regionförbundet Sörmland

19 19 99 Åtgärdsvalsstudie för väg 534, dnr Trafikverket har genomfört en förenklad åtgärdsvalsstudie för person- och godstransporter för väg 534 som går mellan Fjugesta och Kumla. Förslag till ställningstagande daterad godkänns som underlag för fortsatt planering och genomförande av Länsplan för regional transportinfrastruktur Örebro län Tjänsteskrivelse upprättad av Fredrik Idevall Bilaga: ÅVS Förslag: RFÖ ställningstagande Enheten för Hållbar samhällsbyggnad Trafikverket Region Öst Lekebergs kommun Kumla kommun

20 Årligt inriktningsbeslut för genomförande av länstransportplan för Örebro län under åren , dnr Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Örebro län har en flexibel utformning där det inte framgår exakt hur de tilldelade medlen ska användas ett visst år. Detta innebär att Regionförbundet regelbundet under planperioden behöver ge underlag till Trafikverkets genomförande genom att förtydliga hur medlen bör användas. Regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag med komplettering att sträckan Frövi Fellingsbro på väg 249 införs som utpekad åtgärd under rubrik Större åtgärder. Om möjligt initiera en kompletterande åtgärdsvalsstudie på järnvägen mellan Karlskoga och Gyttorp. Regionstyrelsens behandling av ärendet Förslag till beslut justeras med följande tillägg: med komplettering att sträckan Frövi Fellingsbro på väg 249 införs som utpekad åtgärd under rubrik Större åtgärder. Dvs tabellen nederst på sid 4 kompletteras med en rad Vägnr Objekt Kommentar Utpekad år 249 Frövi-Fellingsbro 80-väg ca 66 Mkr, NNK-0, Yrkanden Fredrik Persson (MP) yrkar på ett tillägg att om möjligt initiera en kompletterande åtgärdsvalsstudie på järnvägen mellan Karlskoga och Gyttorp. Regionstyrelsens ordförande finner att regionstyrelsen bifaller Fredrik Perssons (MP) yrkande. Tjänsteskrivelse upprättad av Fredrik Idevall, Karin Wallin Justerat Förslag: Inriktning för genomförande av Länsplan för regional transportinfrastruktur Örebro län Enheten för Hållbar samhällsbyggnad Trafikverket Region Öst

21 Överenskommelse om samarbete Östra Mellansverige Strukturfonder, dnr Överenskommelse om samarbete mellan regionalt tillväxtansvariga organisationer kring strukturfonderna inom Östra Mellansverige under Ett samarbete mellan regionalt tillväxtansvariga organisationer kring strukturfonderna inom Östra Mellansverige under i enlighet med underlaget Överenskommelse om samarbete ÖMS Strukturfonder godkänns. Regiondirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen. Omedelbar justering Paragrafen justeras omedelbart. Tjänsteskrivelse upprättad av Per Holmström Förslag: Överenskommelse om samarbete ÖMS Strukturfonder Enheten för näringsliv och kompetens Regiondirektören Länsstyrelsen Västmanaland Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Uppsala Regionförbundet Östsam

22 Utökad medfinansiering av Nyckelstråket 2.1, dnr Handelskammaren Mälardalen ansöker om förlängd projektperiod samt utökad medfinansiering kr för projekt Nyckelstråket 2.1. Handelskammaren Mälardalen beviljas ytterligare kr för genomförande av projekt Nyckelstråket 2.1. Projektet avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Enheten för Hållbar samhällsbyggnad Enheten för ekonomi och administration Handelskammaren Mälardalen RUS kansli

23 Nominering av ledamot till Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige , dnr Regionförbundet Örebro län har anmodats att inkomma med nomineringar av ledamöter till strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige för perioden Omedelbar justering Paragrafen justeras omedelbart. Regionstyrelsen beslutar att nominera Hans Karlsson (S), Katarina Hansson (S), Katarina Tolgfors (M) och Tom Rymoen (M) som kandiderande ledamöter till Östra Mellansveriges Strukturfondspartnerskap för perioden Tjänsteskrivelse upprättad av Per Holmström Näringsdepartementet

24 Anmälningsärenden Anmälda ärenden läggs till handlingarna. Remissvar för Tillväxtverkets Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor , dnr Remissvar avseende utredningen Rätt funktion på rätt plats, dnr Återrapportering enligt villkorsbeslut ang handlingsplan för jämställd regional tillväxt, dnr Slutrapport avseende programmet Främja kvinnors företagande, dnr Medfinansiering till förlängning av plattform i Hällefors nytt beslut dnr Magnus Persson Regiondirektör Irén Lejegren Regionråd Magnus Persson Regiondirektör Magnus Persson Regiodirektör Irén Lejegren Regionråd Nominering av en ordförande till strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige , dnr Irén Lejegren Regionråd Anmälan av Med-/egenfinansiering Regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg beviljas kr för genomförande av projekt Destination Opera på skäret, perioden , dnr Magnus Persson Regiondirektör Övrigt att anmäla Rapporter, skrivelser och protokoll

25

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Regionförbundets politiska organisation

Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen

Läs mer

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021 Tjänsteställe, utfärdare Datum Beteckning Företagsamma och tillgängliga regionen 2009-06-11 Dnr: 09-298 Fredrik Idevall Remiss 1 (9) Till Enligt sändlista Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 03 05, Loka Brunn

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 03 05, Loka Brunn Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 03 05, Loka Brunn REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 03 05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Regionförbundets årsredovisning 2013, dnr 14-40... 5 17 Regionförbundets

Läs mer

Protokoll Specifika samverkansrådet för Infrastruktur och Trafik

Protokoll Specifika samverkansrådet för Infrastruktur och Trafik 1 (5) och länets kommuner Protokoll Specifika samverkansrådet för Infrastruktur och Trafik Tid: 16 oktober kl. 09:30-11:30 Plats: Eklundavägen, lokal Asken Vid protokollet Sekreterare: Justerat den: 2015-11-19

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning Reserapport Kunskapsresan 30-31 oktober 2012 Den 30-31 oktober åkte ca 45 politiker och tjänstemän från länets kommuner, landstinget och regionförbundet ut på en gemensam resa för att besöka regionerna

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2013-10-24, Gullvivan, Regionförbundets lokaler

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2013-10-24, Gullvivan, Regionförbundets lokaler Protokoll REGIONSTYRELSEN 2013-10-24, Gullvivan, Regionförbundets lokaler REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2013 10 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 61 Christina Johansson (M) adjungeras...

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 11 december, kl 14:30-16:30 Plats: Eken, Eklundavägen 1

Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 11 december, kl 14:30-16:30 Plats: Eken, Eklundavägen 1 1 (5) och länets kommuner Regionkansliet Marjetta Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 11 december, kl 14:30-16:30 Plats: Eken, Eklundavägen 1 Vid protokollet Marjetta Sekreterare Justerat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 09 25

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 09 25 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 09 25 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 09 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Regional trafikberedning (RTB)... 5 54 Aktuell information... 7 55 Egen finansiering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 11 06

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 11 06 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 11 06 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 11 06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 69 Aktuell information... 6 70 Utökad medfinansiering av Klivet 11, dnr 13-165...

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 20140116-17, Kilsbergen Konferens och Lodge

Protokoll REGIONSTYRELSEN 20140116-17, Kilsbergen Konferens och Lodge Protokoll REGIONSTYRELSEN 0116-17, Kilsbergen Konferens och Lodge REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 01 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Regional trafikberedning (RTB)... 5 1 Aktuell information...

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22 Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 03-0- Antal uppdrag per parti regionstyrelsen (inkl KS-ordf med yttranderätt), regionfullmäktige (inkl KS-ordf med yttranderätt),

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE. 2008 03 06, Rådhusets sessionssal, Örebro

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE. 2008 03 06, Rådhusets sessionssal, Örebro REGIONFULLMÄKTIGE 2008 03 06, Rådhusets sessionssal, Örebro INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Anmälan av medlemsorganisationernas fyllnadsval 5 18 Fyllnadsval av ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd 6 19 Fyllnadsval

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 05 15, NetCity Örebro

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 05 15, NetCity Örebro REGIONSTYRELSEN 2008 05 15, NetCity Örebro 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 54 Val av 3 ledamöter och fyllnadsval i utvecklingsgrupp - Den företagsamma regionen 4 55 Reviderat mandat till regionstyrelsen att besluta

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-24 1(6) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: kl. 16.00-16.45, Nya Folkets Hus Karlskoga Annika Engelbrektsson ordf. (S) Lars-Gunnar Hedequist (FP) Ove Gunnarsson (S) Anita

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden Tid Plats 13:00-17:00 Multen Beslutande ledamöter Håkan Söderman (M) (ordförande) Annica Zetterholm (C) (vice ordförande) 123 Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande) Diana Olsén (C) Jonas Hansen (KD)

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen)

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) 4 april, 2014 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) Samverkansstruktur mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län Ett väl fungerande samarbete

Läs mer

Protokoll 2(11)

Protokoll 2(11) Protokoll 2(11) Innehållsförteckning 120 Fastställande av föredragningslista 3 121 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2016 (RUN/874/2015) 4 122 Förlängning av avtal med Torsta AB (RUN/920/2015)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

3. Medborgarförslag om att låta buss 303 svänga av R 50 vid Lilla mon för av- och påstigning för anslutning till buss 302 Diarienummer: 15RS5372

3. Medborgarförslag om att låta buss 303 svänga av R 50 vid Lilla mon för av- och påstigning för anslutning till buss 302 Diarienummer: 15RS5372 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-10-20 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00-11:45, ajournering 09:45-10:00 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Frida Bergvall (S) Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C), Jeanette Söderström (S), Per Hansson (FP), Peter Holkko (S) ersätter Berry Lilja (S), Elin Rydberg

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 1 2008-02-04 kl 13.30 16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Ulrika

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6 .~. KARLSKOGA ~d( KOMMUN Ärende 6 Ansökan om ägarbidrag för Inkubera ; Örebro AB för 2012 Sammanträdesprotokoll ~. KARLSKOGA P'd'- KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-12-04 Kommunstyrelsen 13 KS 234 KS 2012.0035

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Tjänstgörande ledamöter Ordf. Per Eriksson (S) Per-Olof Thulin (M) Vice ordf. Andreas Svahn (S) Ewa Unevik (M)

Tjänstgörande ledamöter Ordf. Per Eriksson (S) Per-Olof Thulin (M) Vice ordf. Andreas Svahn (S) Ewa Unevik (M) Protokoll 1(8) Politiskt organ Tid 2014-05-14 kl 15.30-16.40 Plats Kumla stadshus Rum Kumla Tjänstgörande ledamöter Ersättare Ordf. Per Eriksson (S) Per-Olof Thulin (M) Vice ordf. Andreas Svahn (S) Ewa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.00 16.00 Beslutande Ersättare Susanne Stenlund, s, ordförande Katarina Hansson, s Per Holm, kd Christina Johansson, s Calill Ohlson, m Solveig Samuelsson, s,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) 1:e vice ordf. Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. Bengt Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2009 08 28, Bofors Hotell, Karlskoga

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2009 08 28, Bofors Hotell, Karlskoga REGIONSTYRELSEN 2009 08 28, Bofors Hotell, Karlskoga 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 87 Regionstyrelsens ordförande informerar... 4 88 Regiondirektören informerar... 5 89 Entledigande av ledamot i utvecklingsgrupp

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-02-16 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 13.00-16.25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Kristin Svensson, Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt,

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga PROTOKOLL Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga Förbundsfullmäktige 2006-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 Nominering av ledamöter och ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 24 mars 2009, kl 08.30-09.30. Beslutande Svenerik Nykvist (s), ordförande Solveig Oskarsson (s) Kjell Söderlund (s) Sami Hoikkala

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro REGIONSTYRELSEN 2008 04 17, NetCity Örebro 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 46 Revisorernas granskningsrapport på utvalda projekt (Dnr 07-567) 4 47 Årsredovisning 2007 (Dnr 08-161) 5 48 Pensionsskuld, redovisning

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt I ÖREBRO Protokoll Ks 25/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-02-07 Klockan: 09.00 10.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 411/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-09-22 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) 38-42

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer