Protokoll REGIONSTYRELSEN , NetCity Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro"

Transkript

1 REGIONSTYRELSEN , NetCity Örebro

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 46 Revisorernas granskningsrapport på utvalda projekt (Dnr ) 4 47 Årsredovisning 2007 (Dnr ) 5 48 Pensionsskuld, redovisning och policy (Dnr ) 7 49 Särskild avtalspension 8 50 Finansiering och verksamhet 2009 (Dnr ) 9 51 Beslut från Högskoleverket om läkarutbildning Svar på motion, länsövergripande kulturprogram Anmälningsärenden delegationsbeslut mm Information och diskussion 14

3 3 Plats och tid: NetCity, Örebro Torsdag 17 april 2008, kl Ajournering och gruppmöten Beslutande: Irén Lejegren (s) Anders Ceder (s) Hans Karlsson (s), Ordförande Ola Karlsson (m) Marie-Louise Forsberg Fransson (s) Annica Eriksson (s) Jonas Karlsson (s) Från Bengt Johansson (s) Roland Halvarsson (v) Torbjörn Ahlin (c) Ewa Unevik (m) Erik Johansson (fp), Bo Rudolfsson (kd) Icke tjänstgörande Robert Mörk (s) Carina Dahl (s) Anna Eriksson (s) Mia Sydow Mölleby (v) Lars Göran Zetterlund (c) Kent Persson (m) Kl Inger Högström-Westerling (m) Kl Gabrielle Peteri (fp) Ewa Sundkvist (kd) Yttranderätt: Ordföranden i kommunstyrelser och landstingsstyrelsen Insynsplats: Sekreterare: Närvarande Utses att justera: Bo Trygg (s) Thomas Doxryd (s) Pentti Supponen (s) Kl Dan-Åke Moberg (s) Anders Larsson (c) Ewa-Leena Johansson (s) Håkan Blomberg (s) Staffan Werme (fp) Kl Henrik Hult (s) Eva Edvardsson (mp) Jonas Millard (sd) Karin Forsell Magnus Persson, Karin Wettermark Jonsson, Liz Hultgren, Bettan Bergström, Torbjörn Ahlin

4 4 46 Revisorernas granskningsrapport på utvalda projekt (Dnr ) Öhrlings Pricewaterhousecoopers har på uppdrag av Regionfullmäktiges revisorer utfört fördjupad granskning av ett par utvalda projekt inom regionförbundet hösten I rapporten belyses flera brister som revisionen ser mycket allvarligt på. Dessa brister redovisas i rapportens slutsatsavnitt. Revisionen förväntar sig kommentar och förslag till hur påtalade brister skall åtgärdas. Regionförbundet har under 2007 påbörjat arbetet med att utarbeta rutiner för projektredovisning. En tjänst som projektcontroller har inrättats. En projekthandbok innehållande flödesscheman, rutiner, checklistor, blanketter m.m. är under utarbetande. De dokument som färdigställs läggs löpande ut på regionförbundets externa och interna hemsida. Utbildning i regionförbundets rutiner för projektredovisning har påbörjats under våren 2008 för regionförbundets personal och externa projektägare. Med detta arbete anser regionförbundet att samtliga brister som revisionen belyser i sin rapport är åtgärdade. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande upprättad av Liz Hultgren Tjänsteskrivelse upprättad av Liz Hultgren Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens svarar på revisorernas granskningsrapport enligt upprättat förslag Regionstyrelsens beslut överlämnas till regionfullmäktige för kännedom. Expedieras till: Regionfullmäktige Revisorerna

5 5 47 Årsredovisning 2007 (Dnr ) Årsredovisningen innehåller en beskrivning av regionförbundets verksamhet och ekonomi under föregående verksamhetsår. Beskrivningen omfattar förvaltningsberättelse, personalredovisning, ekonomisk analys, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. I förvaltningsberättelsen presenteras en uppföljning av regionfullmäktiges mål för verksamheterna Regionförbundets ekonomiska resultat för bokslut 2007 uppgår till tkr. Enligt fastställd budget skulle resultatet uppgå till tkr. Regionförbundets budget underbalanseras de inledande åren enligt den långtidsplan som gäller för finansieringen av Fritid T läns verksamhet. För verksamhetsåret 2006 budgeterades ett underskott med tkr. Resultatet för 2006 uppvisade ett positivt resultat om tkr. Att resultatet 2006 blev bättre än budgeterat beror till största delen på att regionförbundet under sitt första verksamhetsår inte kom igång med all den verksamhet som var planerad. Under 2007 har organisationen kommit på plats, personal med specialkompetens har rekryterats och verksamheter har kunnat bedrivas i den omfattning som planerats tidigare. Detta har inneburit att resultatförskjutning skett mellan åren. Sammantaget har förbundet för 2006 och 2007 redovisat ett resultat på -1,6 mkr mot budgeterat resultat om -4,5 mkr. Regionförbundet ansvarar inte för några särskilda överenskommelser avseende pensioner. De anställda har pensionsvillkor enligt kollektivavtal. Den individuella delen av tjänstepensionen som avser pensioner intjänade efter 1998, betalas ut till pensionsförvaltaren KPA som hanterar personalens individuella pensionskonton. Det är den anställde som väljer hur den individuella delen ska förvaltas. År 2007 har tkr belastat resultatet som årets pensionskostnad inklusive löneskatt. Utöver den individuella delen finns en tjänstepensionsdel för dem som tjänar över 7,5 gånger basbeloppet. I balansräkningen finns pensionsåtaganden om tkr upptagna under rubriken avsättningar, avseende pension intjänad efter 1998 inklusive löneskatt. Den del av pensionsskulden som är intjänad före 1998 redovisas som en ansvarförbindelse inom linjen. Vid årsskiftet uppgick denna skuld till tkr. Pensionsförpliktelser för personal som var anställd (och varit anställda) vid Kommunförbundet i Örebro län vid bildandet av regionförbundet har under året klarats ut. Då kommunförbundet upphört som juridisk person, övertar regionförbundet intjänad pensionsskuld. Då regionförbundet är en ny organisation, ska (enligt gällande redovisningsregler) hela pensionsskulden belasta resultaträkningen fullt ut, vilket innebär att skulden räknas upp med nyintjänad pension och ränta på befintlig pensionsskuld. Regionförbundet har valt att göra avsättning för pensionsskulden i balansräkningen och direkt mot eget kapital. En viss avsättning (tryggande) för pensioner intjänade före regionförbundets bildande finns i en pensionsstiftelse som ägs av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

6 6 47 fortsätter Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Liz Hultgren Förslag till årsredovisning upprättad av Liz Hultgren Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen beslutar för egen del Regionförbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2007 enligt upprättat förslag godkänns och överlämnas till regionfullmäktige Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Årsredovisning 2007 godkänns Reservera tkr inom det egna kapitalet till framtida pensioner 2007 års resultat om tkr balanseras i ny räkning Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad Expedieras till: Regionfullmäktige Revisorerna

7 7 48 Pensionsskuld, redovisning och policy (Dnr ) I samband med upprättande av årsredovisning för räkenskapsåret 2007, har redovisats en pensionsskuld uppgående till tkr. Pensioner uppgående till tkr har tryggats i en av Sveriges Kommuners och Landsting ägd pensionsstiftelse. Kommunalförbund har under 2007 påverkats av både nya intjänanderegler, förlängda livslängdsantaganden och sänkta diskonteringsräntor. Detta har inneburit stora ökningar av pensionsskulderna för dem som gått från kommunförbund till kommunalförbund. Arbetsgivare med kommunal-förbundsstatus visar enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomsnittliga skuldökningar med % på grund av de nya reglerna. En pensionspolicy ska tydliggöra vilka pensionslösningar som accepteras inom regionförbundet, hur tryggande av pensionsförmåner ska ske samt hur arbetet med pensionsfrågor ska bedrivas i fortsättningen. Målet med pensionspolicyn är att på ett samlat sätt beskriva regionförbundets åtaganden för tjänstepensionen gentemot anställda och förtroendevalda. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Liz Hultgren Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen beslutar Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag till Pensionspolicy för Regionförbundet Örebro. Expedieras till: Regiondirektören

8 8 49 Särskild avtalspension Enhetscheferna LarsEric Johansson (460927) och Karin Forsell (460416) har, var för sig, framfört önskemål om att få lämna sina befattningar och anställningar i regionförbundet genom överenskommelse om särskild avtalspension. Överenskommelse har tecknats inom ramen för det avtal (KAP-KL) som reglerar dessa frågor. Karin Forsell lämnar regionförbundet med särskild avtalspension om kr/månad den 1 oktober LarsEric Johansson lämnar regionförbundet med särskild avtalspension på kr/månad den 1 januari Uppgörelserna kommer sammantaget att innebära en kostnadsmässig besparing för regionförbundet. Regionstyrelsen tydliggör att målsättningen med avtalspensionerna är att frigöra resurser. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Magnus Persson Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen beslutar att godkänna avtal om särskild avtalspension mellan Regionförbundet Örebro län och LarsEric Johansson samt mellan Regionförbundet Örebro län och Karin Forsell. Regionstyrelsen bemyndigar regiondirektör Magnus Persson att slutföra förhandlingarna och teckna överenskommelserna. Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad Expedieras till: Regiondirektören

9 9 50 Finansiering och verksamhet 2009 (Dnr ) I enlighet med 17 i förbundsordningen för Regionförbundet Örebro län ska regionförbundet samråda med medlemmarna om förslag till budget och plan för den kommande treårsperioden senast den 30 april varje år. Styrelsens presidium har, på uppdrag av styrelsen, under februari, mars och april fört dialog med medlemmarna i förbundet. Dialogen har avsett såväl verksamhetens inriktning som nivån på medlemmarnas anslag till förbundet. Styrelsen konstaterar att det ännu inte kunnat nås samsyn i fråga om verksamhetens inriktning och nivå på budgetramen för Underlag för beslut Underlag till regionstyrelsens verksamhets- och ramdiskussion för 2009 (OH-bilder) Tjänsteskrivelse upprättad av Magnus Persson Regionstyrelsens beslut Dialogen med medlemmarna fortsätter angående verksamhet och finansiering 2009 fram till nästa styrelsesammanträde den 15 maj. Regionstyrelsen kommunicerar sitt beslut genom brev från styrelsens ordförande till medlemmarna. Expedieras till: Regionstyrelsens presidium Regiondirektören

10 10 51 Beslut från Högskoleverket om läkarutbildning Högskoleverket har meddelat att Universitetet inte får anordna läkarutbildning. Regionstyrelsens beslut Presidiet får i uppdrag att undersöka på vilket sätt regionförbundet kan stödja berörda parter. Expedieras till: Regionstyrelsens presidium

11 11 52 Svar på motion, länsövergripande kulturprogram (Dnr ) Ulrika Sandberg (s) har inlämnat en motion om länsövergripande kulturprogram. Motionen har överlämnats till regionstyrelsen för behandling. Arbetet med att ta fram en kulturstrategi pågår inom enheten för den attraktiva regionen i enlighet med Verksamhetsplan och med beaktande av inlämnad motion om länsövergripande kulturprogram. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anse motionen besvarad. Expedieras till: Regionfullmäktige

12 12 53 Anmälningsärenden delegationsbeslut mm Representation i andra organisationer Förvaltningsgemensamt Karin Wettermark Jonsson har utsetts att efterträda Sofia Hadders som representant för regionförbundet i Länsstyrelsens jämställdhetsråd, dnr Magnus Persson regiondirektör Personal Enheten Den attraktiva regionen Margareta Hansson, FoU-samordnare, förlängs Uppdrag: Samordna och driva projekt inom forskning, utveckling, utvärdering och kvalitetsfrågor inom äldreområdet i kommuner och landsting samt anordna utbildningsinsatser och driva nätverk. Thomas Eriksson, projektledare, förlängs Uppdrag: Arbeta med frågor inom friluftsliv och natur Enheten för kommunikation och regional utveckling Elisabet Brynge, projektledare/informatör, vikariat Elisabet lånas ut från den företagsamma regionen under vikariatstiden. Uppdrag: Medverka till att öka kunskapen om och intresset för EU och internationella frågor vid EuropaDirekt-kontoret. Gordon Hahn, projektledare, , Uppdrag: Utarbeta internationell strategi för Örebroregionen. Kostnaden för tjänsten ska täckas genom ianspråktagande av balanserade medel inom ramen för projekt Internationell strategi och projektutveckling. Delegat LarsEric Johansson enhetschef LarsEric Johansson enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Magnus Persson regiondirektör Ekonomi verksamhetsrelaterad karaktär Enheten för kommunikation och regional utveckling Avtal om stöd, högst kr för regionförbundets projekt MEGA Östersjön under Motpart: SIDA. Dnr Magnus Persson regiondirektör

13 13 53 fortsätter Ekonomi regionalt utvecklingsstöd Statligt stöd Örebro universitet har beviljats kr för projekt Förstudie Grön-IT, dnr Örebro Promotion har beviljats kr för projekt Förstudie för affärsutvecklingsprogram för länets kvinnoföretagare TRIM, dnr Handelskammaren Mälardalen har beviljats kr för projekt Förstudie Motorsport ger tillväxt i region Örebro, dnr Kultur Riksteatern Örebro län har beviljats kr för projekt Barnkulturkonferens Flera vägar samma mål, dnr Wadköpings marknadsgilles ansökan om kr till projekt Medeltidsmarknad i Wadköping 2008 har avslagits, dnr Hjärtats Ekos ansökan om kr till projekt Skogfestival 2008 har avslagits, dnr Delegat Lis Hultgren tf regiondirektör Magnus Persson regiondirektör Magnus Persson regiondirektör LarsEric Johansson enhetschef (A) LarsEric Johansson enhetschef (A) LarsEric Johansson enhetschef (A) Utvecklingsgrupperna, minnesanteckningar - Den företagsamma regionen, , dnr Övrigt - Årsredovisning 2007, ALMI Företagspartner Örebro AB, dnr Årsredovisning 2007, Intresseföreningen Bergslaget, dnr Årsredovisning 2007, Filmpol Mitt, dnr Verksamhetsplan 2008, Filmpol Mitt, dnr Jens Schollin tackar för uppvaktning (utnämning till rektor) - Kompletterande årsredovisning från Inkubera AB - Strategi för det alkohol och drogförebyggande arbete i Örebro län Informationsmaterial från Intresseföreningen Bergslaget Mystiskt Folkligt - Kreativt

14 14 54 Information och diskussion Ekonomichefen informerar Ekonomiskt utfall januari mars Regiondirektören informerar OIC och bildande av holdingbolag Besök från Regionförbundet Västerbotten Förstudien om Vuxnas lärande Riskkaptial och JERIMIE-initiativet Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län Intresseföreningens Bergslagets årsmöte Ordföranden informerar Regionstyrelsens internat augusti i Bredsjö Övrigt Carl-Henry Eriksson, Länstrafiken, informerar om FramKo-utredningen, TiM-avtalet, Tåg i Bergslagen, Gränstrafiken, Kinnekullebanan och Citybanan.

15 15 Justerad den 8 maj 2007 Hans Karlsson Vice ordförande Torbjörn Ahlin justerare Karin Forsell Bettan Bergström Sekreterare Sekreterare 49 Att justering tillkännages på regionförbundets anslagstavla den 9 maj 2008 Intygas: Elisabeth Bergström Tillkännagivandet nedtages 30 maj 2008

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga PROTOKOLL Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga Förbundsfullmäktige 2006-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 Nominering av ledamöter och ersättare

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1 Regionförbundet södra Småland Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Regionstyrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 39 - balansräkning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

Till kommunfullmäktige i Arboga kommun. Revisionsberättelse för år 2010

Till kommunfullmäktige i Arboga kommun. Revisionsberättelse för år 2010 Till kommunfullmäktige i Arboga kommun Revisionsberättelse för år 2010 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer