Protokoll REGIONSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17"

Transkript

1 Protokoll REGIONSTYRELSEN

2 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr Egen finansiering av TEN-T and the North Sea Region, dnr Medfinansiering av Arbetsmarknadskunskap i Örebro län,... 8 dnr Medfinansiering av Idrott och turism, dnr Medfinansiering av Örebro länsteater, dnr Regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap , dnr Regionalt handlingsprogram för turism i Örebroregionen , dnr Örebro läns regionala digitala agenda , dnr Kraftsamling på riktigt modell för forskningsbaserad skolutveckling, dnr Nominering av ledamot till Inkubera i Örebro AB, dnr VP- underlag med inriktning omvärldsanalys, dnr Anmälningsärenden Internkontrollplan år 2014, dnr Justerare: Utdragsbestyrkande

3 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 3 Protokoll Regionstyrelsen Plats och tid: Eken och Linden, Örebro läns landstings lokaler, Örebro. Tisdag den 17 juni kl Beslutande: Ej tjänstgörande ersättare Irén Lejegren (S), ordförande Björn Eriksson (S), 1 v ordf Margareta Karlsson (V) del av 32 samt Annika Engelbrektsson (S) Anders Ceder (S) Lars-Erik Jonsson (KD) Jonas Karlsson (S) Ewa Unevik (M) del av 32 Kenneth Lantz (V) Catrin Steen (MP) Torbjörn Ahlin (C) Lars Elamson (M), 2 v ordf Erik Johansson (FP) Bo Rudolfsson (KD) Lena Baastad (S) Hans Karlsson (S) Elisabeth Hoikkala (S) Sven-Olov Axelsson (S) Katarina Hansson (S) Fredrik Persson (MP) Gabrielle Peteri (FP) Lars-Göran Zetterlund (C) Yttranderätt: Per Eriksson (S), Askersund, Ordföranden i Andreas Svahn (S), Hallsberg Del av 32 Kommunstyrelser Annalena Järnberg (S), Hällefors och Charlotta Englund (C), Lekeberg Del av 32 Landstingsstyrelsen Roland Halvarsson, (V), Degerfors Ewa-Leena Johansson (S), Ljusnarsberg Solweig Oscarsson (S), Nora Marie-Louise Forsberg Fransson (S) Tommy Holmquist (S), Laxå Insynsplats: Sekreterare: Sigvard Blixt (SD) Eva Getzman Justerare: Utdragsbestyrkande

4 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 4 Protokoll Regionstyrelsen Närvarande tjänstemän: Magnus Persson, Mikael Calmestig, Peter Morfeldt,Toni Eriksson samt Peter Åslund Utses att justera: Annika Engelbrektsson (S) Justerare: Utdragsbestyrkande

5 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 5 32 Aktuell information Protokoll Regionstyrelsen VP 2015 Gemensamt arbete med Landstingsstyrelsen Michael Sjöberg, planeringsdirektör Örebro läns landsting presenterar en omvärld- och invärldsanalys inför det kommande arbetet med verksamhetsplanering Magnus Persson, regiondirektör, informerar om den process som skett på regionförbundet/landstinget och som resulterat i ett kunskapsunderlag, vilket bilagts ovannämnda analys. Regionstyrelsen och landstingsstyrelsen grupparbetar därefter utifrån presenterade trender. Regionrådet informerar Regionstyrelsens ordförande, Irén Lejegren (S) informerar om följande ärenden: - Den 4 december sker först Regionalt utvecklingsforum från ca k följt av regionfullmäktige. - Regionstyrelsens ordförande avser fatta ett brådskande beslut gällande medfinansiering till förlängning av plattform på Bergslagsbanan i Hällefors. Plattformsarbetet sker i samband med att Trafikverket rustar upp sträckan Kil Ställdalen. Finansiering om 750 tkr tas från utvecklingspotten i Länstransportplanen. Trafikverket och Hällefors kommun går också in med finansiering. Regionstyrelsen stödjer detta kommande beslut. Regiondirektören informerar Regiondirektör Magnus Persson informerar om följande ärenden: - Regionförbundets budkavle 2.0 är ett arbete för att säkra en kunskapsöverföring av regionförbundets arbetsmetoder i samband med ny organisation januari Regeringskansliet har nu i skrivelse framfört att länsstyrelsen ska föra över verksamhet vid regionbildningen Justerare: Utdragsbestyrkande

6 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 6 Protokoll Regionstyrelsen Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr Enligt förordningen ska regionstyrelsen redovisa tertialvisa uppföljningar med helårsprognos som tillställs medlemmarna.tertialrapporten innehåller en sammanfattande bedömning och prognos av hur de i verksamhetsplanen 2014 uppsatta verksamhetsmål kan komma att nås eller ej under Rapporten omfattar även en resultaträkning, balansräkning och en uppföljning mot budget samt en helårsprognos. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen godkänner tertialrapport 1 för Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig Tertialrapport 2014:1 Meddelas: Medlemsorganisationerna Revisorerna Enheten för ekonomi och administration Regiondirektören Justerare: Utdragsbestyrkande

7 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 7 Protokoll Regionstyrelsen Egen finansiering av TEN-T and the North Sea Region, dnr Regionförbundet Örebro ansöker om kr för projekt TEN-T and the North Sea Region. Ansökan avser perioden Regionstyrelsens beslut Regionförbundet Örebro beviljas 50 % av projektets bokförda kostnader, dock högst kr för genomförande av projekt TEN-T and the North Sea Region. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Meddelas: Enheten för ekonomi och administration RUS kansli Enheten för hållbar samhällsbyggnad Justerare: Utdragsbestyrkande

8 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 8 Protokoll Regionstyrelsen Medfinansiering av Arbetsmarknadskunskap i Örebro län, dnr Handelskammaren Mälardalen ansöker om kr för Arbetsmarknadskunskap i Örebro län. Ansökan avser perioden Regionstyrelsens beslut Handelskammaren Mälardalen beviljas 44 % av projektets bokförda kostnader, dock högst kr för genomförande av projekt Arbetsmarknadskunskap i Örebro län. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Yvonne Haneskog Meddelas: RUS kansli Enheten för näringsliv och kompetens Handelskammaren Mälardalen Justerare: Utdragsbestyrkande

9 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 9 Protokoll Regionstyrelsen Medfinansiering av Idrott och turism, dnr SISU Idrottsutbildarna Örebro ansöker om kr för projekt Idrott och turism. Ansökan avser perioden Regionstyrelsens beslut SISU Idrottsutbildarna Örebro beviljas 50 % av projektets bokförda kostnader, dock högst kr för genomförande av projekt Idrott och turism. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Regionstyrelsens behandling av ärendet Yrkanden Irén Lejegren (S) och Erik Johansson (FP) yrkar bifall. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Yvonne Haneskog Meddelas: RUS kansli SISU Idrottsutbildarna Örebro Enheten för näringsliv och kompetens Justerare: Utdragsbestyrkande

10 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 10 Protokoll Regionstyrelsen Medfinansiering av Örebro länsteater, dnr Tidigare har Örebro länsteater fört dialog med länets kommuner samt med Örebro läns landsting angående barnteaterverksamhet. Dialogen har resulterat i denna ansökan om tillfälligt verksamhetsstöd. Regionstyrelsens beslut Örebro länsteater beviljas kr för genomförande av barnteaterverksamhet under Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd. Regionstyrelsens behandling av ärendet Yrkanden Erik Johansson (FP) och Catrin Steen (MP) yrkar bifall. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Yvonne Haneskog Meddelas: RUS kansli Enheten för ekonomi och administration Örebro länsteater Justerare: Utdragsbestyrkande

11 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 11 Protokoll Regionstyrelsen Regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap , dnr Detta är den andra reviderade upplagan av handlingsplanen från Aktiviteterna har arbetats fram gemensamt av aktörerna Almi, BRO, Coompanion, Inkubera, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Örebro läns landsting, Örebroregionen Science park och Örebro universitet. Regionstyrelsens beslut Regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap antas. Regiondirektören får göra redaktionella ändringar. Regionstyrelsens behandling av ärendet Yrkanden Erik Johansson (FP) yrkar bifall. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Cecilia Sundin Förslag till handlingsplan innovationer och entreprenörskap Meddelas: Enheten för Näringsliv och Kompetens Regiondirektör Justerare: Utdragsbestyrkande

12 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 12 Protokoll Regionstyrelsen Regionalt handlingsprogram för turism i Örebroregionen , dnr Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att arbeta fram ett regionalt handlingsprogram för turism i Örebroregionen. Regionstyrelsens beslut Regionalt handlingsprogram för turism i Örebroregionen antas. Regiondirektören får göra redaktionella ändringar. Regionstyrelsens behandling av ärendet Yrkanden Erik Johansson (FP) yrkar bifall. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Toni Eriksson Reviderat förslag till handlingsprogram turism i Örebroregionen Sammanställning av remissvar Meddelas: Enheten för näringsliv och kompetens Regiondirektör Justerare: Utdragsbestyrkande

13 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 13 Protokoll Regionstyrelsen Örebro läns regionala digitala agenda , dnr Regionförbundet Örebro, Örebro läns landsting och Länsstyrelsen har signerat en avsiktsförklaring att tillsammans arbeta fram en regional digital agenda utifrån ett nationellt initiativ. Regionstyrelsens beslut Örebro läns regionala digitala agenda antas. Regiondirektören ges i uppdrag att, vid behov, göra redaktionella ändringar i samråd med övriga organisationer. Regiondirektören ges i uppdrag att, i samråd med Örebro län landsting och Länsstyrelsen i Örebro län, initiera arbetet med en organisation för genomförande. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Eva Getzman Förslag till Örebro läns regionala digitala agenda Bilaga: Örebro läns digitala agenda källor Remissammanställning Meddelas: RUS kansli Regiondirektör Örebro läns landsting Länsstyrelsen i Örebro län Justerare: Utdragsbestyrkande

14 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 14 Protokoll Regionstyrelsen Kraftsamling på riktigt modell för forskningsbaserad skolutveckling, dnr Alltför många elever ges inte förutsättningar att nå skolans mål. I många avseenden har resultaten sjunkit över tid och Örebro läns grundskoleelever presterar sämre i jämförelse med riket. Syftet med förstudien är att presentera en modell för skolsatsning som, i högre grad, kan stödja regionens skolor i deras arbete med att lyfta elevernas resultat. Regionstyrelsens beslut Regiondirektören får i uppdrag att arbeta in förstudiens förslag i verksamhetsplanen för Regiondirektören får i uppdrag att föra en fortsatt diskussion med kommunerna om finansiering av verksamheten. Regionstyrelsens behandling av ärendet Yrkanden Ewa Unevik (M) yrkar bifall. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Morfeldt Kraftsamling på riktigt, Förstudie modell för forskningsbaserad skolutveckling Bilagor till Förstudien Meddelas: Enheten för Social välfärd och skolstöd Regiondirektören Justerare: Utdragsbestyrkande

15 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 15 Protokoll Regionstyrelsen Nominering av ledamot till Inkubera i Örebro AB, dnr Inkubera i Örebro AB ägs av Örebro Universitet Holding AB. Regionförbundet har erbjudits att nominera en ledamot till styrelsen i Inkubera i Örebro AB. Regionstyrelsens beslut Pia Norstedt, enhetschef Regionförbundet, nomineras som ledamot Inkubera i Örebro AB. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Cecilia Sundin Meddelas: Enheten för Näringsliv och Kompetens Inkubera i Örebro AB Justerare: Utdragsbestyrkande

16 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 16 Protokoll Regionstyrelsen VP- underlag med inriktning omvärldsanalys, dnr Kansliet vid regionförbundet har arbetat fram ett underlag inför kommande arbete med verksamhetsplan Syftet med VP- underlaget är att synliggöra uppdrag och verksamheter med fokus på omvärldsfaktorer och de utmaningar som respektive område står inför och att det ska fungera som kunskapsunderlag och inspiration i det fortsatta arbetet. Regionstyrelsens beslut VP- underlag med inriktning omvärldsanalys beaktas som underlag för det fortsatta arbetet. Regionstyrelsen överlämnar VP- underlag med inriktning omvärldsanalys till landstingsstyrelsen inför det gemensamma verksamhetsplanearbetet för Regionstyrelsens behandling av ärendet Irén Lejegren (S) föreslår att första beslutssatsen i förslag till beslut justeras på så sätt att ordet godkänns ersätts av ordet beaktas. Övriga ledamöter har inget att erinra. Yrkanden Irén Lejegren (S) yrkar bifall. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig VP- underlag med inriktning omvärldsanalys Meddelas: Enheten för ekonomi och administration Regiondirektör Landstingsstyrelsen Justerare: Utdragsbestyrkande

17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Anmälningsärenden Protokoll Regionstyrelsen Regionstyrelsens beslut Anmälda ärenden läggs till handlingarna. Anmälan av personalärenden Enheten ekonomi och administration Anställningsavtal som administratör, 50%, allmän visstidsanställning med tillträde och tillsvidare dock längst till och med , dnr Anställningsavtal som ekonomiadministratör, 90%, allmän visstidsanställning med tillträde och tillsvidare dock längst till och med , dnr Uppdragsavtal för upprättande av regionförbundets budkavle under perioden , dnr Magnus Persson Regiondirektör Magnus Persson Regiondirektör Magnus Persson Regiondirektör Enheten hållbar samhällsbyggnad Anställningsavtal som utvecklingsledare, 100%, tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse, dnr Enheten näringsliv och kompetens Anställningsavtal som handläggare inom spår 1 och 2, 60 %, allmän visstidsanställning med tillträde och tillsvidare dock längst till och med , dnr Anmälan av Med-/egenfinansiering Regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd Länstrafiken Örebro AB beviljas kr för genomförande av projekt NärKoll, perioden , dnr Länstrafiken Örebro AB beviljas kr för genomförande av projekt Bussprioritering i Örebro, perioden , dnr Karlskoga kommun beviljas kr för genomförande av pilotprojekt Certifieringscentrum Karlskoga, perioden , dnr Coompanion Örebro beviljas kr för genomförande av projekt Mikrofonden i Örebro län, perioden , dnr Eva Getzman Tf regiondirektör Magnus Persson Regiondirektör Magnus Persson Regiondirektör Magnus Persson Regiondirektör Magnus Persson Regiondirektör Magnus Persson Regiondirektör Justerare: Utdragsbestyrkande

18 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 18 Protokoll Regionstyrelsen Löneöversyn 2014 Regiondirektörens månadslön höjs med 2,8 % från och med Anmälan av tillfälligt förordnande Enhetschef Eva Getzman har tillfälligt förordnats som regiondirektör, perioden , dnr Enhetschef Peter Åslund har tillfälligt förordnats som regiondirektör, perioden , , , dnr Enhetschef Marie Gustafsson har tillfälligt förordnats som regiondirektör, perioden , dnr Enhetschef Mikael Calmestig har tillfälligt förordnats som regiondirektör, perioden , , , , dnr Irén Lejegren Regionråd Magnus Persson Regiondirektör Magnus Persson Regiondirektör Magnus Persson Regiondirektör Magnus Persson Regiondirektör Övrigt att anmäla Rapporter, skrivelser och protokoll Protokoll från Central Sweden styrelsemöte , dnr Justerare: Utdragsbestyrkande

19 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 19 Protokoll Regionstyrelsen Internkontrollplan år 2014, dnr Internkontroll ska genomföras varje år för att säkerställa att rutiner finns och att de fungerar. Regionstyrelsens beslut Internkontrollplanen för 2014 avseende utlandsresor. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig Meddelas: Enheten för ekonomi och administration Regiondirektören Justerare: Utdragsbestyrkande

20

21 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration Dnr: Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april) Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner tertialrapport 1 för 2014 Beskrivning av ärendet Enligt förordningen ska regionstyrelsen redovisa tertialvisa uppföljningar med helårsprognos som tillställs medlemmarna. Tertialrapporten innehåller en sammanfattande bedömning och prognos av hur de i verksamhetsplanen 2014 uppsatta verksamhetsmål kan komma att nås eller ej under Rapporten omfattar även en resultaträkning, balansräkning och en uppföljning mot budget samt en helårsprognos. Utfallet på perioden är tkr, budget för 2014 är ett överskott på 283 tkr. Prognosen för hela 2014 visar på ett överskott på 580 tkr. Underlag för beslutet Tertialrapport 2014:1 För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Mikael Calmestig Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

22 Tertialbokslut Godkänt av styrelsen

23 2

24 Innehållsförteckning Inledning 4 Rus-kansliet 6 Näringsliv och kompetens 10 Social välfärd och skolstöd 18 Hållbar samhällsbyggnad 25 Ekonomi och administration 30 Uppföljning av budget 32 Resultaträkning 33 Balansräkning 34 3

25 Inledning Verksamhetsplanen 2014 (Regionfullmäktige dnr ) är uppbyggd enligt en modell med en målhierarki i två nivåer: Politiska mål Dessa mål är formulerade i politiskt fastställda, övergripande styrdokument som t ex Utvecklingsstrategi för Örebroregionen, regeringens villkorsbeslut eller utifrån medlemsorganisationernas uppdrag. Verksamhetsmålen är kopplade till de politiska målen och formuleras utifrån frågan: Vad ska regionförbundet göra under 2014 för att bidra till att de politiska målen uppnås? Verksamhetsmålen ska avse aktiviteter under 2014 och till sin karaktär vara resultatorienterade och realistiska. Uppföljning Verksamhetsmålen följs upp i tertialbokslut och i årsbokslutet. På följande sidor redovisas en sammanfattande bedömning och prognos av hur uppsatta verksamhetsmål kan komma att nås eller inte. 4

26 5

27 Rus-kansli RUS-kansliets uppdrag är att skapa delaktighet och engagemang för Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) och samordna dess genomförande. Kansliet arbetar på strategisk nivå med att samordna, stödja och driva regionala utvecklingsprocesser. I kansliet finns funktioner för processledning, projektfinansiering, analys och omvärldsbevakning, internationell samordning, kommunikation och administrativt stöd till den politiska organisationen. Kansliet är också ansvarigt för kontakterna med Central Sweden i Bryssel. Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är Regionförbundet Örebro, Region Dalarna och Region Gävleborg. Föreningen agerar som regionernas förlängda arm i EU. Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin sker tillsammans med övriga enheter på regionförbundet, förbundets medlemmar och andra berörda regionala aktörer. En central roll i genomförandet av strategin har målområdesansvariga (MOA) och granskare. Dessa personer finns både inom och utanför regionförbundet. Målområdesansvarigas roll är att analysera, följa upp, utmana, initiera och stödja kunskaps- och utvecklingsarbetet inom sitt område. Granskarna har till uppgift att se till att de genomsyrande perspektiven finns med och stärker utvecklingsarbetet. Politiska mål Regionförbundet ska driva genomförandeprocessen av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen med ett så brett engagemang som möjligt för att förverkliga dess vision och nå målen. Det regionala tillväxtarbetet ska bidra till en hållbar regional tillväxt. Det regionala tillväxtarbetet ska främja lärande och bedrivas med ett miljö-, integrations- och jämställdhetsperspektiv. (Regeringsbeslut med villkor för budgetåret 2013) En växande europeisk integration har en direkt effekt på Örebroregionens utvecklingsarbete. Vi ska ta tillvara på de möjligheter och styrkor regionen har samt lära av goda exempel i vår omvärld för att utveckla internationellt samarbete till stöd för den regionala utvecklingen. Regionförbundet är en kommunikativ organisation. (Regionförbundets Kommunikationspolicy) 6

28 Verksamhetsmål Måluppfyllelse 30 april 2014 Samordna genomförande av regionala utvecklingsstrategin (RUS). Arbete pågår. Tre RUS-workshopar med målområdesansvariga och granskare har skett. Och en workshop med enbart granskare för att lägga upp arbetet med de horisontella perspektiven för året. En rapport med process och aktivitetsuppföljning har tagits fram. Arbete har påbörjats med uppföljning och analys av RUSens indikatorer samt planering inför Regionalt utvärderingsforum och Loka-dagar. Ett möte har hållits med Regionala styrgruppen. Deltagande i Arena RÖP-möte och möten angående framtagande av en regional digital agenda. Fyra Fredagsakademier har genomförts med olika teman. Samordna genomförandet av handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Inom ramen för RUS genomförandeorganisation stimulera framtagandet av projektidéer. Ta reda på RUSens och RÖPens aktualitet och användbarhet och omvärldsanalysera inför framtagandet av ett nytt utvecklingsprogram. 7 Arbete pågår. En halvtidsuppföljning är genomförd. 14 av 17 aktiviteter har startats upp. Med syftet att bl.a. diskutera effektiviteten i genomförandet av handlingsplanen anordnades en workshop i februari. På workshopen presenterades också halvtidsuppföljningen. Projektledare för handlingsplanen har tillsammans med granskare för en jämställd region deltagit på Peer-review träffar med Uppsala och Västerås vid två tillfällen. Arbete pågår. Genomför regelbundet möten med målområdesansvariga samt deltar på enhetsmöten med Näringsliv och kompetens samt Hållbar samhällsbyggnad. Riktlinjerna för finansiering av projekt har setts över. Arbete pågår. En enkät som belyser RUS och RÖPs användbarhet och aktualitet har skickats ut till berörda aktörer. En Gap-analys och omvärldsperspektiv är

29 beställt från Central Sweden. Etablerat två TAIDA grupper för analysarbetet, varav en grupp är igång med arbetet. Deltagande på ett antal seminarier för att bygga kunskap till arbetet. Arbete pågår med en kunskapsplattform; nuläge i Örebroregionen och trender i omvärld och närvärld. Förberedande arbete för att utvärdera RUS-organisation har påbörjats. Skapa ökad analyskapacitet och kunskapsnivå hos medlemskommuner och regionförbund kring drivkrafterna bakom kommunal och regional utveckling genom projekt analyssamverkan. Samordna regionförbundets arbete med att påverka EUs politiska agenda till vår regions fördel. Etablera ett EU projektkontor som bidrar till strategisk projektutveckling i regionen och till ökad EU finansiering. 8 Projektet analyssamverkan har skapat tillgång till supercrossdata för länets kommuner, anordnat utbildning i den samma samt genomfört två stycken. informationsträffar. Projektledarrekrytering pågår. Arbete pågår. Under våren har det politiska arbetet inom EU legat på en låg nivå med tanke på stundade EU-parlamentsval och tillsättande av ny kommission. Inför bildandet av ny region 2015 har arbete påbörjats med att se över Central Swedens områden för bevakning samt politisk påverkan för att undersöka vilka förändringar som eventuellt behöver ske i och med den nya organisationen. Bevakning av pågående programmeringsprocesser för gränsöverskridande samt för de gränsregionala programmen har även pågått under våren för att bevaka regionens intressen. En tematisk träff inom transportområdet har genomförts. Regionförbundet, Örebro universitet, Länsstyrelsen, Örebro läns landsting samt Örebro kommun har ingått ett avtal gällande samarbete om ett regionalt EUprojektkontor, EU-pris. Det pågår samtidigt diskussioner inom Östra Mellansverige kring genomförandet av nästa strukturfondsperiod. Med anledning av detta har även diskussioner om framtida interna organisering gällande arbetet med projekthantering påbörjats.

30 Uppföljning av Central Swedens verksamhet och aktivitetsplan har skett. CEPA-processen pågår och fem idéer har valts ut som nu är inne i en projektutvecklingsfas. Arbete pågår med beredning av projektansökningar, uppföljning av projekt som pågår och löpande återrapporteringar enligt villkorsbeslut. Tillsammans med landstinget skapa en infrastruktur för kommunikationsarbetet i den nya regionen. Stödja regionförbundets enheter och projekt med kommunikationsinsatser. Arbete pågår i en rad olika arbetsgrupper för de olika delprojekten. Arbete pågår. Samtliga enheter har gjort beställningar till informationsfunktionen om större kommunikationsinsatser. Under tertialen har en projektinformatör rekryterats. Projekt kopplade till verksamhetsmålen RUS projektet handlar om att samordna målområdesansvariga och granskare, stämma av arbetsprocesser, ge input i form av analys- och informationsstöd liksom inspirationsföreläsningar. Dessutom handlar det om att mobilisera målområdesansvariga och granskare inför Regionalt utvärderingsforum, Lokadagar, Regionalt inspirationsforum och Fredagsakademier. Syftet med dessa mötesarenor är att visa riktning och utveckling av RUS-arbetet och därigenom skapa engagemang hos nyckelspelare, dvs. landsting, kommuner, organisationer och företag som kan och vill bidra till målen. Projekt Analyssamverkan utgår från en gemensamma data (Supercross) för att skapa jämförbarhet och en gemensam bild att utgå ifrån. Utbildning i att hantera Supercross. Helpdesk- och metodstöd till Supercrossanvändare på kommunal nivå. Gemensamma länsövergripande analyser inom samhällsområden med överlappande geografier. Kommunala och mellankommunala analyser. 9

31 Näringsliv och kompetens Enheten för Näringsliv och Kompetens arbetar med att stödja, driva och samordna utvecklingsfrågor inom tre av de fyra utvecklingsområdena i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS): Kunskap och Kompetens, målområdet - kunskapslyft i arbetslivet Innovationer och Entreprenörskap, målområdet entreprenörskap och företagande Lustfyllda möten och upplevelser, målområdet rika naturupplevelser På enheten finns målområdesansvaret för dessa områden med ansvar för att analysera, utmana, initiera och stödja kunskap och utvecklingsarbetet inom respektive område. Målområdesansvaret för dessa områden innebär också omvärldsbevakning både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Kompetensförsörjning För att regionen ska stärka sin konkurrenskraft krävs ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete för arbetslivet med en väl avvägd matchning mellan behov och utbud. Utbildningarna i vår region ska vara anpassade efter arbetslivets behov. Detta ställer krav på aktiv samverkan mellan det lokala näringslivet, offentlig verksamhet och utbildningsaktörerna. Regeringen har gett Regionförbundet uppdraget att etablera en kompetensplattform som ska ge ökad kunskap och bättre översikt och samverkan inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. Under 2013 har handlingsplanen för kompetensförsörjning tagits fram i bred process med ett antal aktörer i regionen. Handlingsplanen utgör grunden för regionens gemensamma kompetensplattform. Fokus under verksamhetsåret 2014 kommer vara att processa och följa upp genomförandet av handlingsplanen. Regionförbundet har uppdraget att samordna, medfinansiera och driva processer inom länets collegebildningar (Vård- och omsorgscollege, Teknikcollege mm) för att uppnå balans mellan utbud och efterfrågan inom branscherna. Under 2014 ska möjligheten att utveckla ett college tillsammans med företagen inom besöksnäringen undersökas ytterligare. Politiska mål Örebroregionen har en väl fungerande kompetensförsörjning, som balanserar utbud och efterfrågan. Alla regionens företag och organisationer genomför systematisk kompetensutveckling av medarbetare. Mer än 25 procent av alla som arbetar har genomgått en minst treårig eftergymnasial utbildning. 10

32 Verksamhetsmål Måluppfyllelse 30 april 2014 Samordna och driva utvecklingsfrågorna inom kompetensförsörjning och kompetensplattformen (genom kunskapsunderlag/behovsanalyser, mötesplatser, information/kommunikation) Förstudien Socialfonden och kompetensförsörjning i Region Örebro län pågår. Planering pågår inför genomförandet av regionala och nationella kompetensförsörjningsdagar i samverkan mellan departement, myndigheter, SKL och regioner Samverkan pågår med andra län kring uppdraget att stödja företag inom gruvoch mineralnäringen kring kompetensförsörjningsfrågor. Implementera handlingsplanen för kompetensförsörjning i samverkan med andra aktörer Ta ansvar och leda processer för åtgärder i handlingsplanen för kompetensförsörjning genom att: stärka och utveckla arbetet med studie- och yrkesorienteringen, öka och systematisera samverkan mellan arbetsgivare och gymnasieskolan, utveckla den regionala samverkan inom vuxenutbildningen, utveckla samarbetet för fler yrkeshögskoleutbildningar mm. Processledare är utsedda för varje åtgärd i handlingsplanen och processledarnas roll och ansvar i implementeringen av handlingsplanen har klargjorts. Definition av åtgärderna och vad som behöver göras för att nå målen i handlingsplanen har förtydligas. Mallar och frågebatteri har arbetats fram som stöd för arbetet. Det pågår ett arbete med att identifiera kritiska faktorer, identifiera insatser, finansiering för insatser och att säkra insatser genom aktiviteter/projektplaner. Att integrera de horisontella kriterierna kön, ålder och etnicitet i mål och åtgärder. Planering inför vårens Arbetsmarknadsdag pågår. Dialog förs med kommunerna kring fortsatt regional samverkan om yrkesutbildning för vuxna, yrkesvux. Samverkan med BRO-kompetens pågår kring yrkeshögskoleutbildningar. Efterfrågan på utbildningar från arbetslivet är större än vad som beviljas. Följa upp och kommunicera resultat av handlingsplanen för kompetensförsörjning 11 En kommunikationsplan är framtagen. Det pågår ett arbete med att utveckla handlingsplanen på webben. Webben är ett verktyg för information/ kommunikation av resultat, metoder och arbetssätt. På webben finns

33 handlingsplanens 22 åtgärder som tydliggör vem som har processansvaret och vad som behöver göras inom respektive åtgärd. Information om nuläge samt vad som är på gång inom 75 % av åtgärderna finns nu tillgänglig. Under perioden har definitionen av uppföljning och utvärdering retts ut och modeller arbetats fram för uppföljning och utvärdering. Måluppfyllelse i handlingsplanen samt användning av metoder och arbetssätt ska följas upp och utvärderas. Indikatorer har tagits fram samt kunskapskrav för användning av metoder. Det pågår ett arbete med att ta fram kriterier för måluppfyllelse. Samordna och driva processer utifrån kompetensförsörjningsbehov inom Vårdoch omsorgscollege och övriga collegebildningar. Framställt Kriterier för anställningsbarhet och publicerat på hemsida. Arrangerat delfinal inför Yrkes-SM i vård och omsorg. Tagit fram rapporten Kartläggning av vård och omsorgskompetenser (i Örebro län). Projekt kopplade till verksamhetsmålen Projekt Kompetensplattform Region Örebro drivs med medel från Tillväxtverket inom programmet regionala kompetensplattformar. Projektet ska ta fram metoder och arbetssätt för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. Projektet ska även utveckla systematiskt kvalitetsarbete (uppföljning, utvärdering och lärande). Projekt Socialfonden och kompetensförsörjning i Region Örebro drivs med medel ifrån Socialfonden tillsammans med samverkanspartner (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, L&SEK, Örebro kommun, Örebro läns landsting, Länsstyrelsen Örebro län). Det övergripande målet med projektet är att aktörer i länet ska använda socialfonden som ett effektivt och strategiskt verktyg för att öka inträdet på arbetsmarknaden för de som står utanför. Innovationer och Entreprenörskap Regionen ska vara en bra miljö för entreprenörskap och hållbar näringslivsutveckling. Detta innebär att etablerade företag växer och att flera nya företag startas. Vår region ska vara attraktiv för nya investeringar från omvärlden. 12

34 Regionförbundet har även under 2014 regeringsuppdraget att koordinera kvinnors företagande. Det samarbete som flertalet av länets kommuner har i Business Region Örebro med syfte att bli effektivare och mer proaktiva i sitt näringslivsarbete fortsätter under Regionförbundet ska även fortsättningsvis vara en aktiv part för att BRO:s mål ska förverkligas. Regionförbundet ska vara en aktiv ägare/finansiär i det regionala företags- och innovationsfrämjande systemet. Regionförbundet är regional ägare av Almi Mälardalen och äger och samfinansierar flera andra aktörer i systemet t.e.x Inkubera och Örebroregionen Science Park AB. Regionförbundet samverkar med Bergskraft för utveckling av gruvnäringen. Inom arbetet med Innovationer och Entreprenörskap kommer utvecklingsarbetet av regionens innovationsstödssystem, Innovation Region Orebro (IRO) att fortsätta. Under 2014 fortsätter även arbetet med den regionala innovationsstrategin och den nyreviderade handlingsplanen för Innovationer och Entreprenörskap. Arbetet med smart specialisering intensifieras genom partnerskap i EU- kommissionens plattform för Smart specialisering. Politiska mål Antalet nystartade och växande företag ökar. Minst två internationellt erkända innovativa miljöer etableras. Vår region attraherar kontinuerligt fler nya investeringar från omvärlden och fler kunskapsintensiva företag etablerar sig här. Verksamhetsmål Måluppfyllelse 30 april 2014 Samordna och driva utvecklingsfrågorna Reglabs årskonferens i Örebro där inom Innovationer och Entreprenörskap Regionförbundet var värd har genomförts. Medverkan i gemensamt arbete inom ÖMS med syfte att hitta gemensamma projekt inom innovationer, kluster och Smart Specialisering till ERUF. Pågående projekt Regionalt innovationsarbete och kluster med aktiviteter och ERFA 13 Pågående projekt främja kvinnors företagande med dess aktiviteter och

35 ERFA Diskussioner om en fortsättning på BRO (Business Region Orebro) pågår. Följa upp genomförandet av den nya handlingsplanen för Innovationer och Entreprenörskap som ett redskap för den regionala utvecklingen. Samordna och utveckla nätverket för det företags- och innovationsfrämjande systemet. Genomföra utvecklingsinsatser i nätverket för att stärka kvinnors företagande. Säkerställa och vidareutveckla det innovationsstödjande systemet, Innovation Region Orebro, samt fortsätta arbetet med framtagandet av en regional innovationsstrategi. Aktiviteterna inom ramen för handlingsplanen är framtagna tillsammans av aktörerna i det innovationsstödjande systemet. De åtaganden som finns i HP har börjat genomföras och uppföljning kommer att ske i höst. HP kommer att beslutas i RS i juni. Gemensam studieresa med det företagsoch innovationsfrämjande systemet till SIPS event Innovationsriksdagen har ägt rum.. Start up för GEW (Global Entrepreneurship week) veckan i höst. Gemensamt projekt inom ramen för projekt Regionalt innovationsarbete och kluster med Örebro universitet med att att fram en studie kring första vågen av företag från innovationsstödsystemet för att bedöma vad som gick bra och vad som gick mindre bra. En storytelling som ska användas för att sprida kunskap om systemet. Beredningsgruppen för Innovation Region Örebro, BIRO har träffats för diskussion kring gemensamma projekt och utveckling. BIRO har också gjort studiebesök i Västmanland och Västerås Science Park. Sk Twinning projekt med Region Östsam i syfte att lära av varandra för att ta fram strategi för Smart Specialisering. Deltagande i Reglabs smart specialiseringsutbildning. Gemensamt projekt inom ramen för projekt Regionalt innovationsarbete och kluster med Örebro universitet med att att fram en studie kring första vågen av företag från innovationsstödsystemet för att bedöma vad som gick bra och vad som gick mindre bra. En storytelling som ska 14

36 användas för att sprida kunskap om systemet. Följa upp filmfrågorna i enlighet med det samverkansavtal som skrivits mellan Regionförbundet Örebro och Filmregion Stockholm-Mälardalen. Genomföra projektet Local food as engine for local business Loc Food Arbetet med manusverkstaden löper som planerat. Ny filmkommissionär har anställts och arbetet med att ta fram ett nytt projekt för förverkligande av den nya marknadsplanen är på gång. Arbetet med handlingsplan och broschyr med good practice pågår. Projekt kopplade till verksamhetsmålen Projekt Regionalt innovationsarbete i Örebroregionen delfinansieras av Tillväxtverket och syftar till att utveckla det innovationsstödjande systemet i regionen och ta fram en regional innovationsstrategi. Local food as engine for local business LocFood (Interreg IVC) projekt med nio länder och 13 regioner i Europa. Syftet med projektet är bland annat att kartlägga och analysera små och medelstora livsmedelsföretags innovations- och utvecklingsaktiviteter. Fokus 2014 är att ta fram en handlingsplan och broschyr med exempel på good practice. Turism Regionförbundet ansvarar för och finansierar den gemensamma marknadsföringen av regionen The Heart of Sweden på de viktigaste marknaderna utanför Sverige. Besöksnäringen är en viktig del av näringslivet som skapar attraktion och konkurrenskraft för hela regionen. Regionförbundet arbetar för att stärka företagandet inom besöksnäringen. Fokus inom området Turism var under 2013 att ta fram ett handlingsprogram för besöksnäringen och turismen. Förslaget till handlingsprogram har tagits fram i bred process och remissats under senhösten/vintern. Under 2014 blir fokus att ta fram handlingsplaner för det fortsatta arbetet. 15

37 Politiska mål Örebroregionen attraherar fler turister och är känd för en spännande hållbar naturturism Verksamhetsmål Måluppfyllelse 30 april 2014 Samordna och driva utvecklingsfrågorna Webbsidan har inom Turism uppdaterats. Planeringsarbete har bland annat gjorts under perioden för att tillsammans med Länsstyrelsen genomföra en seminarieserie under hösten kring Hållbar destinationsutveckling med tre seminarier. Ta fram en handlingsplan, som bygger på det politiskt beslutade Handlingsprogrammet för Besöksnärings och Turism, för regionen i samverkan med andra aktörer. Utveckla regionens internationella turistiska marknadsföring. Stödja kommuner, destinationer och företagare/entreprenörer i deras utvecklingsarbete kring besöksnäringen. Driva utvecklingen inom verksamhetsområdena, natur-, cykel-, matturism. 16 Arbetet med att färdigställa det Regionala handlingsprogrammet för turism har pågått under perioden. Remissvar från kommuner, Örebro läns landsting och Länsstyrelsen har inkommit och en revidering av programmet utifrån remissvaren har gjorts. Arbetet med att utveckla den internationella marknadsföringen pågår bland annat har ett samarbete med regionerna Gävleborg, Västmanland, Värmland och Hedmark utvecklats för gemensamt mässdeltagande i Holland. De deltagande regionerna är positiva till ett fördjupat samarbete. Regionförbundet har deltagit i styrgruppsarbetet för partnerskapet med Visit Sweden kring B2B Tyskland respektive Holland. En kunskaps- och studieresa till Holland som arrangerats av Visit Sweden har också genomförts. Arbetet med att utveckla turiststatistik har genomförts och regionen deltar nu i ett samarbete med fyra regioner i Östra mellansverige kring funktionen Forum för turismanalys. Arbetet med att utveckla naturturism upplevelser pågår genom projekten kring cykelturism Bergslagen cycling och projekt för att utveckla Bergslagsleden ytterligare. Under våren pågår marknadsföring av Bergslagen cycling genom mässor, pressvisning, annonser

38 och artiklar i flertalet friluftscykelmagasin och liknande. En viss marknadsföring sker också utomlands. Projekt kopplade till verksamhetsmålen Regionförbundet driver projekten Cykelturism i Mellansjölandet och Cykelturism i Örebroregionen med syfte att marknadsföra och utveckla cykelturismen i Örebroregionen. Strukturfonder Verksamhetsmål Måluppfyllelse 30 april 2014 Samordningsansvar för länen i Östra Under våren har den täta dialogen mellan Mellansverige (ÖMS) gällande länen i ÖMS fortsatt. Ett flertal möten har kommande strukturfondsperiod skett mellan den politiskanivån, regiondirektörsnivå samt mellan näringslivschefer eller motsvarande. En Workshop med regionalt tillväxtansvariga, förvaltande myndigheter och strukturfondspartnerskap har även genomförts för att diskutera roller och arbetssätt i den kommande perioden. I januari drog även två stycken ÖMSgemensamma förstudier igång, en inom Regionalfonden och en inom Socialfonden, för att hitta metoder för att skapa långsiktiga effekter av projekt samt att hitta gemensamma utmaningar och möjliga projektuppslag inför kommande utlysningar. Regionförbundet är projektledare för en av dessa förstudier. 17

39 Social välfärd och skolstöd Social välfärd Regionfullmäktige antog i maj 2012 ett regionalt program för social välfärd. Programmet ska bidra till regional utveckling av den sociala välfärden och förtydliga regionförbundets uppdrag inom området. Programmets utgångspunkt är att det är "människor som formar framtiden" och tar avstamp i EU:s plattform mot fattigdom som ska garantera att människor som drabbats av fattigdom och social utestängning ska kunna leva ett värdigt liv och aktivt delta i samhället. Det sociala välfärdsprogrammet pekar ut ett antal prioriterade målbilder. Dessa målbilder ska vara vägledande för regionförbundet utvecklingsarbete och ska vara stödjande för regionförbundets medlemsorganisationer. Programmet beskriver också ett antal strategier för att driva den regionala utvecklingen mot målbilderna. Verksamhetsmålen för 2014 har utformats utifrån dessa strategier. Politiska mål I Örebroregionen lever alla människor ett värdigt liv och deltar aktivt i samhället. I Örebroregionen har alla barn och unga, såväl flickor som pojkar, rätt till trygga och goda uppväxtförhållanden och en utvecklande framtid. I Örebroregionen har alla personer med funktionsnedsättning rätt att aktivt delta i samhällslivet. I Örebroregionen har alla människor rätt till stöd för att kunna leva ett liv utan missbruk och beroende. De äldre i Örebroregionen lever ett aktivt liv och har en värdig tillvaro. De upplever social gemenskap, känner trygghet och har inflytande i samhället och över sin vardag. Regionförbundet ska bidra till genomförandet av det regionala programmet för social välfärd genom att skapa handlingsplaner utifrån programmets målbilder och strategier. 18

40 Skolstöd Regionfullmäktige antog 2009 den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Örebroregionens utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen. I den regionala utvecklingsstrategin anges ett antal målområden där ett är Kunskapslyft för barn och unga. Skolan är grunden för regionens framtida kompetensförsörjning, för hela samhällets utveckling och inte minst för enskilda individers möjlighet till ett bra liv. Vi vill att barn och unga ska få en gedigen grundutbildning som lockar till kunskapsfördjupning, fritt från könstraditionellt tänkande. Politiska mål Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen. Alla gymnasieelever avslutar sina studier med minst godkänt betyg. Fler än hälften av gymnasieeleverna påbörjar en eftergymnasial utbildning inom tre år. Enheten för social välfärd och skolstöd ska Verksamhetsmål Måluppfyllelse 30 april 2014 Starta och genomföra projekt, utvecklings- och forskningsprocesser utifrån handlingsplaner som utgår från Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: målbilderna i det regionala programmet för social välfärd Projekten som redovisas i verksamhetsplanen pågår enligt projektplanerna Ett delprojekt genomförs inom ramen för projekt ehälsa i kommunerna för att implementera Meddix Öppenvård Bedriva omvärldsbevakning för nytänkande och innovation inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan. 19 Enheten deltar i arbetet med en förstudie om kompetensförsörjning inom Socialfonden Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts:

41 Sprida detta genom att erbjuda utbildningar, seminarier och temadagar och delta i nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte Omvärldsbevakning Deltar i olika regionala och nationella nätverk, bl a på SKL Deltagit på nationella och regionala konferenser som Forte Talks, Äldreriksdag, Barnrättsdagar, Vitalis och Funktionshinder i tiden Deltar i olika nationella nätverk som rör skolutveckling Utbildningar, seminarier och temadagar seminarium som bedömningsinstrument inom försörjningsstöd internationell konferens om NETS (Skolavhopp) seminarium om Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Två inspirationsdagar inom projekt EBP och funktionshinderområdet Internationellt utbyte Regionalt utbyte med Lancashire, England och ledarskap och skolutveckling Stödja ett främjande och förebyggande förhållningssätt inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan. Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Deltar i länsnätverk för föräldrastöd Anordnat föräldrastödsutbildning Deltagit i arbetet med ÖLLs folkhälsobokslut Deltagit i planering med ÖLLs jämställdhetsstrateg för konferens om jämställdhet inom äldre- och funktionshinderområdet 20

42 Handlingsplan för ökad patient- /brukarmedverkan för personer med psykisk ohälsa har antagits i Vilgot Stärka ledarskapet och det systematiska kvalitetsarbetet inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan genom att bl a bedriva nätverk med strategiska chefer. Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Nätverk Planen för nätverksträffar med strategiska chefer och politiker har följts Ledarskapscirkel för chefer inom funktionshinderområdet pågår Ansvarar för tre nätverk av ledare inom skolan med fokus på kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Samordnar ramavtalsuppföljning av kommunernas missbruksvård. Stödjer och utbildar ledare inom skolområdet att analysera den egna verksamheten och driva långsiktiga utvecklingsprocesser Stöder kommunernas verksamhetsuppföljning inom missbruksområdet. Stödja en utveckling mot en kunskapsbaserad verksamhet i socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård genom att skapa en plattform för en evidensbaserad praktik. 21 Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Stöder kommunerna och landstinget i arbetet med prestationer utifrån överenskommelserna mellan staten och SKL Samordnar regionalt kommunernas BBIC-arbete Lärcirkel pågår för personal inom funktionshinderområdet Samverkar med länsstyrelsen inom området våld i nära relationer

43 Samordnat kommunernas arbete kring GAP-analys Nationella riktlinjer missbruks- och beroendevård Handledning och metodstöd till pågående projekt Deltagande i styrgrupp inom demensområdet sker enligt plan Deltar i jämförelsenätverk med bl a SME Med individen/ eleven i fokus utveckla och förstärka samverkan inom det sociala välfärdsområdet och skolan genom att; - Leda och utveckla arbetet i samverkanstrukturen Marit Vilgot Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Sammanträdesplanen för Marit- Vilgot-strukturen har följts Ett förslag till ny samverkansorganisation 2015 har presenterats Aktivt arbete med processerna inom samverkansstrukturen - Vidareutveckla samverkan med Örebro Universitet 22 Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Anordnat frukostmöten med FORSA i Karlskoga, Kumla och Örebro. Initierat C-uppsatsskrivning om ett KTP-delprojekt Samordnar arbetet för kompetenssatsning inom den sociala barnavården tillsammans med universitetet och kommunerna Inventering av enhetens kontaktytor med Universitet och högskolor Deltar aktivt i programråd och innovationsråd Stödjer och deltar aktivt i Ruc:s verksamhet vid Örebro universitet

44 - Skapa mötesplatser i och utanför regionen för samarbete kring verksamhetsutveckling samt Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Samverkansdagen inom området psykisk ohälsa Inspirationsdag om sociala investeringar med utgångspunkt i det regionala sociala välfärdsprogrammet Nätverksträffar med LSShandläggare, arbetskonsulenter och andra yrkesgrupper Deltagit i Mälardalens FoU möte Regional mötesplats för skolutveckling Dag kring inkludering och intern samverkan inom skolan - Utveckla och förstärka samverkan mellan skolan och aktörer som bidrar till elevers kunskapsutveckling och hälsa. Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Kartlägga samverkan och förstärka med utvecklingsarbete för bättre synkronisering mellan skolan och externa partner (PSYNK) avseende förebyggande av psykisk hälsa hos unga i skolan Övrigt En lägesrapport har färdigställts: Lägesrapport- Regionalt program för social välfärd. Rapporten presenterades på den inspirationsdag för det regionala sociala välfärdsprogrammet som genomfördes i april. Projekt kopplade till verksamhetsmålen Projekt Regionalt skolstöd ska verka för en skolutveckling som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Projektet ska stödja kunskapsbildning och utvecklingsarbete, pröva arbetssätt, stärka och skapa utvecklingsprocesser genom generella insatser och riktade insatser på uppdrag av enskilda skolor. 23

45 Projekt Socialtjänstens insatser för barn och unga stödjer regionens kommuner i arbetet med kunskaps- och metodutveckling gällande systematisk uppföljning av barn och unga placerade i familjehem eller på institutioner eller som har andra insatser genom socialtjänsten. Inom projekt Kunskap till Praktik pågår ett arbete med att förbättra barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården. Genom att stärka föräldraskapet hos personer med missbruk eller beroende kan man ge deras barn bättre livschanser. En annan del av projektet handlar om att införa en utvärderingsmodell inom missbruks- och beroendevården. Den tredje inriktningen inom Kunskap till praktik är gemensamma utbildningar till personal inom kommuner och landstinget, kartläggning av anhörigstödet och samverkansavtal mellan huvudmännen utifrån ny lagstiftning. Projekt ehälsa i kommunerna syftar till att säkerställa rätt information till rätt person i rätt tid för medarbetare inom hälso- och sjukvården samt vård och omsorg och samtidigt möjliggöra delaktighet i vården för invånaren. Målet med att införa e-hälsotjänster är att skapa förutsättningar för effektiv och kvalitetssäker vård och omsorg. Projekt Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet ska stödja kommunerna i regionen i arbetet med att skapa strukturer och processer för ökad medverkan och inflytande för brukarna i deras vardag. Projektet syftar även till att utveckla den systematiska uppföljningen inom verksamhetsområdet samt koppla dessa till relevanta besluts- och verksamhetsprocesser. Projekt Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre syftar till att ge stöd i ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet där patient/brukare och närstående är delaktiga och en mer sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre. Handlingsplan för Örebro län anger mål och aktiviteter som beslutats gemensamt av länets kommuner och landsting. 24

46 Hållbar samhällsbyggnad Enheten ansvarar för utvecklingsfrågor som berör ett fysiskt eller rumsligt perspektiv i vid mening. Det omfattar för närvarande områdena energi- och klimat, samhällsplanering, infrastruktur och logistik samt natur och friluftsliv. På enheten finns målområdesansvaret för infrastruktur samt ansvaret för genomförandet av regionens energi- och klimatprogram, handlingsplanen för klimateffektiva godstransporter och länstransportplanen. Vidare finns ett uppdrag att utveckla det rumsliga perspektivet i RUS. Energi och klimat Energikontoret ska stödja, driva på och inspirera länets kommuner, företagare, organisationer och invånare mot den långsiktiga visionen i regionens energi och klimatprogram. Samtidigt har förbundets Energikontor ett uppdrag från Energimyndigheten att vara en regional energiaktör vilket innebär att ha personal med kompetens inom energiområdet samt att driva på utvecklingen inom energieffektivisering och förnybar energi. Energikontoret ska också tillsammans med länsstyrelsen samordna och fortsätta genomförandet av energi- och klimatprogrammets åtgärder. Viktiga åtgärdsområden är energieffektiva bostäder och lokaler, rådgivning och stöd till företag, minskad klimatbelastning från transportsektorn samt att stimulera ökad användning av förnybar energi. Regionförbundet kan påverka utvecklingen genom samordning, nätverksbyggande på lokal, nationell och internationell nivå samt beteendepåverkan genom projekt och olika stöd. Politiska mål Den långsiktiga visionen är att år 2050 är regionen utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. År 2020 har utsläppen av växthusgaser i Örebro län minskat med minst 25 procent jämfört med År 2020 har energiintensiteten i Örebro län minskat med 20 procent jämfört med År 2020 står förnybara energikällor för minst 60 procent av energianvändning i Örebro län. Verksamhetsmål Måluppfyllelse 30 april 2014 Driva processen för energi- och klimatprogrammets genomförande samt vara en regional energiaktör med väl utvecklade regionala kontaktnät 25 Aktiviteter pågår enligt plan för genomförandet av programmet med nätverksträffar, uppföljning av åtgärder mm. Aktiviteter inom regional energiaktör pågår.

47 Genomföra aktiviteter för att öka kunskap och påverka beteende för hållbara persontransporter. Samordna och driva processer för utveckling av energieffektiva byggnader. Erbjuda företag och organisationer kunskap, verktyg och metoder för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Driva på och genomföra aktiviteter för ökad användning av förnybar energi. Planering pågår för Klimatmatchen och Trafikantveckan. Aktiviteter inom Projektet transportplanering vid evenemang pågår. Aktiviteter pågår och målet kommer nås. Flera projekt pågår som ger stöd till företag och organisationer. Målet kommer nås! Projekt och aktiviteter pågår inom solel och biogas. Målet kommer nås! Projekt kopplade till verksamhetsområdet Regionalt energikontor Regionförbundet stödjer kommunernas energi och klimatrådgivare genom regional samordning, kompetensutveckling och marknadsföring samt skapar och vidmakthåller regionala nätverk inom energieffektivisering och förnybar energi. Egensolel i Örebroregionen är ett projekt för att samla marknadsaktörer, offentliga aktörer och akademin i Örebroregionen i ett nätverk under devisen 5GWh-egen solel i Örebro län Projektet ska i slutändan leverera nya solelanläggningar. Projekt e-learning kloka handlare. Tillsammans med livsmedelsbranschens beställarnätverk BELIVS kommer ett e-learningverktyg om energieffektivisering att tas fram för utbildning av butikspersonal. Nationella noder för lågenergibyggande Projektet ska bidra till att utveckla regionala samverkansinitiativ(noder) med syfte att stimulera nyoch ombyggnad till lågenergibyggnader. Samhällsplanering Att utveckla regionalt planeringsunderlag och regionalt samarbete inom rumslig/fysisk planering och bostadsbyggande är en viktig förutsättning för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och regionens energi- och klimatprogram. Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet, regional 26

48 infrastrukturplanering och kommunernas översiktsplanering bör också stärkas och arbetet måste också sättas in i ett storregionalt sammanhang. Politiska mål Örebroregionens befolkning växer till minst invånare. Flera som flyttar till länet än från länet. Inflyttning ökar i alla länets kommuner. (RUS) På uppdrag av regeringen ska regionförbundet som kommunalt samverkansorgan bland annat redogöra för och bedöma vilka de grundläggande förutsättningarna är för att stärka sambandet och utveckla samordningen mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering. Uppdraget omfattar också transport- och infrastrukturfrågor. Verksamhetsmål Måluppfyllelse 30 april 2014 Bidra med analysunderlag och erfarenhetsutbyte för kommunal och regional översiktsplanering. Arbete pågår inom Arena-RÖP, aktualitetsprövning av RUS-RÖP, projekten KÖR och Enter.Hub mm Etablera en regional arena för diskussioner och höjd kunskapsnivå om möjligheter att få till stånd ökat bostadsbyggande i regionen. Delta i utveckling och implementering av resultat, metoder och verktyg som tas fram inom Östra Mellansverige samarbetet för strategisk utvecklingsplanering. Aktivitet vid Reg-Lab årskonferens genomförd i övrigt har arbetet inte prioriterats Arbete pågår. Tre seminarier för implementering genomförda i ÖMSområdet varav ett i Örebroregionen Exempel på projekt Ett strategiskt och internationellt nätverk för utveckling av resecentra har skapats genom arbetet i EU-projektet ENTER.HUB (European Network exploiting Terretorial Effect of Railway hubs and their Urban Benifits). Projektet handlar om hur resecentra i medelstora städer kan bidra till regional utveckling. Parallellt genomförs projektet KÖR (Karlskoga, Örebro Resecentra) på regional nivå för att utveckla resecentra, järnvägsförbindelser samt järnvägshubbar. Natur och friluftsliv Regionförbundets verksamhet inom natur och friluftsliv ger länsinvånarna möjlighet till en meningsfull fritid och en god livskvalité. Det skapar också möjlighet för tillväxt inom besöksnäringen. En satsning på hållbar naturturism ger regionen identitet och bidrar till fler och starkare turistföretag. 27

49 Regionförbundet är huvudman för Bergslagsleden, sex kanotleder, tre friluftsanläggningar samt naturreservaten Stenbäcken och Dovrasjödalen. Med målet att nå en hög kvalitet på verksamheten kommer Regionförbundet under 2014 att fortsätta utveckla leder och anläggningar samt skapa rationella och effektiva former för drift och uppföljning. Politiska mål Den fysiska aktiviteten bland länets invånare ska öka. (Folkhälsoplanen, ÖLL) Örebroregionen är känd för ett spännande och omväxlande friluftsliv samt en hållbar naturturism. (RUS) Utveckla fler reseanledningar i regionens destinationer. (Förslag i handlingsplan för turism) Verksamhetsmål Måluppfyllelse 30 april 2014 Genomföra investeringar och kvalitetsförbättrande åtgärder vid regionförbundets anläggningar, reservat och ledsystem. Flera aktiviteter pågår målet kommer nås! Påbörja genomförande av utvärdering och kvalitetskontroll av Bergslagsleden. Genomföra aktiviteter för att öka nyttjandet av Bergslagsleden. Modell framtagen och genomförande kommer ske under året. Målet kommer nås! Samtliga aktiviteter i planen är påbörjade! Målet kommer nås! Projekt kopplade till verksamheten Bergslagsleden bäst i klassen ska stärka Bergslagsleden som en viktig turistisk produkt med fokus på kvalité och attraktion. Projektet fokuserar på ökat entreprenörskap, ökad tillgänglighet, fler och bättre mervärden, marknadsföring samt utvärdering och kvalitetskontroll. Infrastruktur och logistik Ett strategiskt och framgångsrikt arbete med regionens infrastruktur krävs för att många av de mål som finns i den regionala utvecklingsstrategin ska bli verklighet. Arbetet handlar om nära och tät dialog med intressenter på lokal och regional nivå liksom på nationell och internationell nivå. Arbetet med det viktiga Nyckelstråket sker i projektform och leds av Handelskammaren Mälardalen. Enheten har också ett ansvar för att driva på utvecklingen för att stärka Örebroregionen som bästa läget för logistikberoende företag på den skandinaviska marknaden och för att driva på genomförandet av handlingsplanen för klimateffektiva godstransporter. 28

50 Viktiga internationella samarbeten kommer fortsatt vara CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) samt ERRIN. På nationell nivå kan nämnas deltagandet i CLOSER samarbetet via Lindholmen Science Park, Mälardalsrådet samt olika regionala samarbeten för att utveckla viktiga transportstråk. Politiska mål Örebroregionen ska vara den naturliga noden mellan Stockholm, Oslo och Göteborg samt mellan norra och södra Sverige. Säkerställa friktionsfria kopplingar mellan järnvägs-, väg- och flygtransporter så att vårt län utvecklas snabbare än andra regioner. Det finns goda kommunikationer med vår omvärld. Det gäller såväl våra grannregioner som nationellt och internationellt. Örebroregionens roll som internationell logistiknod stärks. Logistikberoende företag väljer Örebroregionen ur ett hållbart, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. (RUS) Verksamhetsmål Måluppfyllelse 30 april 2014 Driva på så att objekt, som ingår i den Nationella planen som är viktiga för Örebroregionen, byggs enligt tidplan. Vi driver frågorna i olika sammanhang. Tidplanen håller och i nya planen finns en del tidigarelagda objekt. Driva på så att interregionala samarbeten för strategiskt viktiga stråk utvecklas eller om behov finns nyetableras. Driva på så att åtgärder i regionens Länstransportplan utförs enligt tidplan. Göra Örebroregionen mer attraktiv som ett nationellt logistiknav. Ny organisation för stråket Oslo-Sthlm är under etablering. Nyckelstråket drivs av HK. Aktiviteter pågår för att driva på men frågan om genomförandet har förskjutits i tiden. Flera aktiviteter pågår inom projekt och bl a CLOSER och CPMR. Ett par nya projekt är beviljade. Exempel på projekt Regionförbundet stödjer utvecklingen av intermodala transportkorridorer. I Nordsjöregionen görs det genom deltagande i EU-projektet GreCOR (Green Corridor) för utvecklingen av den gröna transportkorridoren Oslo-Randstad, i Östersjöregionen deltar man i projektet BGLC (Bothnian Green Logistics Corridor) som slutförs under Projekt grönare logistik ska stärka entreprenörskapsviljan hos logistikföretag att utveckla grönare logistikprodukter och tjänster samtidigt som projektet ska stimulera ökad efterfrågan på mer klimateffektiva transportlösningar i företag med stora transportbehov. 29

51 Ekonomi och administration Enheten Ekonomi och administration på regionförbundet har i huvudsak verksamhet som är av intern karaktär för att hjälpa/underlätta för övrig verksamhet. Enheten för Ekonomi och administration ska uppfattas som professionell, kompetent och tillgänglig. Det finns fem huvudsakliga områden vilka man ansvarar för: - Ekonomi - Projekt - Administration - Personal - IT Enheten för ekonomi och administration arbetar löpande för att svara upp till de krav som ställs från en ständigt föränderlig organisation. När projekt startas ska enheten finnas med som ett bollplank när de gäller de ekonomiska förutsättningarna. Arbetet med att bilda region kommer att påverkar enhetens verksamhet under Regionförbundet använder idag ett antal system som antingen måste överföras till andra system i regionen eller att uppgifter ska arkiveras så att de finns tillgängliga även när verksamheten i regionförbundet har upphört. Regionbildningens arbete ska pågå samtidigt som enheten ska lösa sina arbetsuppgifter i regionförbundet på ett bra sätt. Under året kommer ett arbeta med att dokumentera utvecklingen av det arbetsätt som regionförbundet har haft att dokumenteras. All personal ska känna sig informerad och delaktig i processen med att bilda region Övergripande mål Att ge god service och stöd till övriga enheter Förbereda regionbildning 2015 inom området ekonomi och administration Verksamhetsmål Måluppfyllelse 30 april 2014 Ekonomiinformation ska mot övriga enheter och politiken tydlig, vara tydlig, aktuell och relevant 30 Ekonomisk rapportering med analys sker månatligen mot enhetschefer och andra ansvariga. Medverkan på enhetsmöten har hittills inte efterfrågats särskilt frekvent men erbjuds vid önskemål. All personalen får tillgodogöra sig uppdateringar och enklare utbildning kring administrativa utiner vid behov.

52 Höja kunskap och kvalitet i diarieföringen Regionförbundets personal skall ges fortsatt möjlighet till kompetensutveckling utifrån kompetensanalysen 2013 Förbereda och genomföra verksamhetsövergång till ny regionorganisation inom områdena personal, arbetsmiljö och facklig samverkan Fastställa en modell för ekonomi- och verksamhetsstyrning i den nya regionorganisationen. Arbetet innefattar förslag till skatteväxling och fusion Anpassa IT, telefoni och lokaler till den nya regionorganisationen Löpande uppdateringar sker av dokument och kring diariehantering. Utbildningar i Platina genomförs kontinuerligt. Individuella kompetensutvecklingsbehov har kartlagts i medarbetarsamtalen. En plan för generella utbildningsinsatser har upprättats och ett flertal utbildningarna i planen har påbörjats. Fackliga förhandlingar gällande verksamhetsövergång förväntas vara klara i mitten av maj. Arbete med samverkansmodeller pågår och förväntas vara klart under maj månad. All personal har deltagit i ett antal infooch samtalsträffar om verksamhetsövergången. Utbildningsinsatser för tjänstemän pågår. Chefs- och verksamhetsövergångsutbildning är på gång. Arbetet med att ta fram styrningsmodell (för finansiering, uppföljning etc) och projektmodell har påbörjats med är försent i väntant på fastställande av verksamhetsorganisationen. Ett par av regionförbundets dotterbolag har avyttrats. Arbete med nya ägardirektiv för kvarvarande bolag pågår. Ett förslag till skatteväxling och fusion ligger ute hos samtliga kommuner och beslut skall tas av respektive kommun före sommaren. Arbetet med överföring av befintliga system har påbörjats med troligtvis kommer det inte att genomföras i någon större omfattning förrän Lokalfrågan är löst på kort sikt (2015) då kontraktet på Forskarvägen 1 är förlängt. Utredningar kring en långsiktig lösning fortlöper. 31

53 Uppföljning av budget Perioden visar ett positivt resultat med tkr. Den framtagna prognosen visar på ett positivt helårsresultat på 580 tkr. Det budgeterade resultatet för året är ett överskott med 283 tkr. Det finns två orsaker till att resultatet avviker positivt i tertialbokslutet den första är att under de första månaderna har det varit ett antal av de fast anställd som varit helt eller delvist föräldralediga. Den andra orsaken är att intäkter från pågående projekt är större än beräknat. Tertialbokslutet har periodiseringar gjorts för utbetalade statsbidrag, utbetalt regionalt utvecklingsstöd utbetalade avtalade verksamhetsbidrag och för externa stöd- och bidragsintäkter. I de projekt som regionförbundet äger och driver som huvudpartner, och som är externfinansierade, har transaktionerna inte påverkat periodens resultat. Det överskott eller underskott som projekten resulterar i är av tillfällig karaktär och ska därför inte påverka resultatet. Den fullständiga resultatavräkningen sker först i samband med att projektet avslutats, vilket sker i anslutning till slutrapporterna. 32

54 tkr Utfall jan-april 2014 Rambudget 2014 Utfall jan-april 2013 Prognos 31 dec 2014 Årsbokslut 2013 INTÄKTER Medlemsavgifter varav kommunal finansiering varav landstingsfinansiering Projektintäkter, fasta resurser Projektintäkter övrigt Statligt regionalt utvecklingsstöd 1: Ersättning Länsstyrelsen (personal) Övriga intäkter Finansiella intäkter Försäljning koncernbolag Summa Intäkter KOSTNADER Verksamhetsbidrag, medlemsavgift enl. avtal Regionalt Utvecklingsstöd (Eget) Övriga bidrag Medel för oförutsedda behov Övriga rörelsekostnader Administrationskostnader varav lokalkostnader varav övriga administrationskostnader Personalkostnader varav fast anställd personal inkl. popålägg varav övriga personalkostnader Politisk organisation varav revisionskostnader Extraordinära kostnader(pensionkostnader) Avskrivningar Summa kostnader Resultat

55 Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Aktier och andelar i intressebolag Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Grundfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar pensionsskuld Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

56 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning RUS kansliet Tjänsteskrivelse 1 (3) 1(3) Lena Kihl Dnr: Sida Till Regionstyrelsen Egen finansiering av TEN-T and the North Sea Region Regionförbundet Örebro ansöker om kr för projekt TEN-T and the North Sea Region. Ansökan avser perioden Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Regionförbundet Örebro beviljas 50 % av projektets bokförda kostnader, dock högt kr för genomförande av projekt TEN-T and the North Sea Region. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Sammanfattning Projektet syftar till att ta fram rekommendationer om effektiva framtida åtgärder på en regional nivå på utvecklingen av TEN-T kärn- och övergripande nätverk med fokus på transportområdet. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet bidrar till att göra Örebroregionen väl positionerad för att möta de viktigaste kraven i EU: s transportinitiativ och kan nyttja dem till sin fördel. Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategin, målområde Entreprenörskap och företagande och bidrar till att nå målet om att Logistikberoende företag väljer Örebroregionen ur ett hållbart ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

57 Sida 2 (3) Beskrivning av ärendet Bakgrund Den framtida europeiska transportpolitiken är för närvarande under förändring. Speciellt kommer utformningen av det nya transeuropeiska transportnätet med sina nio korridorer att innebära en stor förändring. TEN-T-nätet kommer att utvecklas till ett multimodalt, korridorbaserat nätverk. Även övergripande frågor som tjänsteaspekter, alternativa bränslen och transporttelematik kommer att ingå. Hur kan hela Örebroregionen dra nytta av att viss infrastruktur i regionen ingår i TEN-T nätet (t.ex. Hallsbergsterminalen, Västra stambanan, E18, E20) och att en korridor löper genom Örebroregionen. Projektets syfte Projektet syftar till att identifiera och rekommendera framtida åtgärder på regional nivå för utvecklingen av TEN-T nätet och kopplingen av hela regionen till TEN-T-nätet. Resultatmål - En regional TEN-T verktygslåda som innehåller råd och rekommendationer. - Identifiera tre insatsområden för Interreg VB NSRP projekt. - Validering av verktygslåda genom en fallstudie i Örebroregionen. Effektmål - Genom projektet kommer kunskapen om hur man kan öka det regionala och lokala inflytandet i nätverkets utveckling att förbättras betydligt. - Genom bättre infrastruktur kommer antalet nystartade och växande företag öka. - Logistikberoende företag väljer Örebroregionen ur ett hållbart ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Aktiviteter Skapa en regional verktygslåda: Verktygslådan kommer att innehålla en förteckning över gällande och lämpliga åtgärder för att optimera den regionala påverkan på TEN-T. Utarbeta regionala fallstudier för att informera om möjligheter att utveckla regional transportinfrastruktur. Applicera verktygslådan på en fallstudie i Örebroregionen. Projektet kommer också att ge förslag på insatsområden som kan bli aktuella för finansiering inom det framtida Interreg VB NSRP. Ingående kommuner Alla kommuner i Örebroregionen. Projektet är ett Interreg IVB projekt och övriga partner är; Hamburg (Germany), Aberdeenshire (United Kingdom), Nordjylland (Denmark), Edinburg (United Kingdom), Brussels (Belgium), Møre og Romsdal (Norway). Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

58 Sida 3 (3) Regional samverkan Samverkan sker med Trafikverket. Samverkan med andra partners i regionen kommer vara beroende av vilken fallstudie projektet kommer att gå vidare. Troligt är att det kommer vara länkat till Hallsbergsterminalen. Genomsyrande perspektiv Det nya TEN-T fokuserar på alla transportslag och hur de kan kombineras genom intermodala transporter. Fallstudien kommer att länkas till järnvägen, så att miljöbelastningen av transporter minskas. Långsiktighet Lärandet från fallstudien kommer kunna användas för fler projekt. Projektet bygger upp en kunskap som kommer att hålla länge. Uppföljning Fallstudien kommer att följas upp efter halva projekttiden. Efter projektets slut kommer projektet att följas upp med en slutrapport. Resultatspridning Under 2015 ska en slutkonferens hållas. Projektorganisation Utvecklingsledare på regionförbundet är projektkoordinator i Örebroregionen. Projektets styrgrupp består av projektkoordinator, enhetschef, målområdesansvarig samt projektekonom. Avgränsning ordinarie verksamhet Genom projektet kan regionförbundet få resurser för att snabbare kunna påverka utvecklingen av TEN-T-nätet från en regional nivå. Bokförda kostnader Totalt Egen personal Externa tjänster Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär Regionförbundet Örebro Interreg IVB North Sea Region Summa finansiering För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Eva Getzman Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

59 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning RUS kansliet Tjänsteskrivelse 1 (5) 1(5) Yvonne Haneskog Dnr: Sida Till Regionstyrelsen Medfinansiering av Arbetsmarknadskunskap i Örebro län Handelskammaren Mälardalen ansöker om kr för Arbetsmarknadskunskap i Örebro län. Ansökan avser perioden Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Handelskammaren Mälardalen beviljas 44 % av projektets bokförda kostnader, dock högt kr för genomförande av projekt Arbetsmarknadskunskap i Örebro län Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Sammanfattning Arbetsgivare i länet ska medverka till att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar och därigenom öka ungdomarnas möjlighet göra medvetna val och välja vägar som leder till arbete. Målgruppen är ungdomar mellan år, men även skolledningar, lärare, studie- och yrkesvägledare, föräldrar och arbetsgivare medverkar. Främsta aktiviteterna är inspirationslektioner för elever samt föräldramöten för deras föräldrar. På sikt är målet en bättre matchning på arbetsmarknaden, att bättre tillgodose arbetsgivarnas kompetensbehov och samtidigt minska andelen arbetslösa ungdomar i Örebro län. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategin, målområde Kunskapslyft i arbetslivet samt Kunskapslyft för barn och unga. Projektet bidrar bland annat att nå målen om väl fungerande kompetensförsörjning som balanserar utbud och efterfrågan, alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen samt fler än hälften av gymnasieeleverna påbörjar en eftergymnasial utbildning inom tre år. Projektet är väl förankrat i länet och har en hög andel privat medfinansiering. Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

60 Sida 2 (5) Beskrivning av ärendet Bakgrund Analyser och prognoser från Arbetsförmedlingen och Regionförbundet visar att det idag och framöver kommer råda arbetsbrist inom flera branscher (inom teknik, IT, tillverkning samt vård och omsorg). Samtidigt har ungdomsarbetslösheten ökat och är högre i länet än någonsin. Matchningen på arbetsmarknaden mellan efterfrågan och utbud på kompetent arbetskraft brister. Konceptet Arbetsmarknadskunskap i skolan har skapats av föreningen Jobba i Västerås (JIV) för att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar och öka deras möjlighet att välja vägar som leder till arbete. Arbetsmarknadskunskap ger även skolorna ett stöd i arbetet med Skolverkets nya allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning. Konceptet har drivits under tre år i Västmanland och har även etablerats i Örnsköldsvik och i Sörmland med JIV:s stöd. Konceptet lyfts fram som en framgångsrik verksamhet av exempelvis Skolverket. På uppdrag av Regionförbundet genomfördes en förstudie under hösten 2013 med syftet att undersöka förutsättningarna för att genomföra Arbetsmarknadskunskap i Örebro län. 181 elever deltog från skolor i Örebro och Lindesbergs kommuner. Resultatet av förstudien visar att samtliga målgrupper bekräftar att Arbetsmarknadskunskap skulle kunna vara en bra modell för att stötta ungdomar i att göra medvetna och välunderbyggda studie- och yrkesval i länet. Projektets syfte Syftet med projektet är att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar i Örebro län, som ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete. Resultatmål Genomföra Arbetsmarknadskunskapslektioner för elever varje år. Erbjuda samtliga skolor i Örebro län föräldramöten och utbildningar för skolpersonal i Arbetsmarknadskunskap. Ha ett genomsnittsbetyg på frågan om lektionen var bra, på en skala från 1-5 där fem är bäst, på över 4.0. Ha ett genomsnittsbetyg på frågan om de lärde sig mycket om jobb och utbildning under lektionen, på en skala från 1-5, på över 4.0. Målgrupper är elever i årskurs 7-9 på grundskolan, elever på gymnasiet, skolledare och rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare, föräldrar, arbetsgivare samt allmänheten. Effektmål Att bidra till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Att fler ungdomar får förstärkt studielust tidigt. Att skapa en tidigare och tydligare matchning på arbetsmarknaden, där ungdomar väljer utbildningar som på sikt leder till arbete. Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

61 Sida 3 (5) Att minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar gällande utbildning och arbete. Att främja arbetslivets kompetensförsörjning och tillgodose arbetsgivarnas kompetensbehov i Örebro län. Att motverka arbetslöshet och på sikt minska andelen arbetslösa ungdomar. Aktiviteter Projektets kommunikatörer håller inspirationslektioner för elever. Lektionerna är på mellan minuter och temat är Var finns jobben och hur tar man sig dit?. Lektionerna ska sätta igång en tankeprocess hos eleverna om att det är de själva som har ansvar över sin framtid och för att göra medvetna och väl underbyggda val så behöver de engagera sig och söka information. Det ingår möten med skolpersonal - studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer och övrig skolpersonal. Det är med rektorerna som kontakt tas för att boka in Arbetsmarknadskunskap på respektive skola. Det erbjuds också utbildningar i Arbetsmarknadskunskap i syfte att ge skolpersonal verktyg att föra dialogen om arbete och framtid vidare med eleverna. Även lärarhandledningar för olika ämnen erbjuds skolorna för att underlätta arbetet för såväl lärarna som studie- och yrkesvägledarna. I anslutning till lektioner erbjuds föräldramöten med temat Arbetsmarknadskunskap, där föräldrar får samma information som deras ungdomar fått. Även dessa lektioner utarbetas tillsammans med skolan utefter deras önskemål. Kommunikatörerna har kontinuerliga kontakter med arbetsgivare (privata och offentliga), branschorganisationer och arbetsförmedlingen för att få input om arbetsmarknadens behov. Detta för att i klassrummen kunna beskriva hur Örebroregionens arbetsmarknad ser ut både idag och i framtiden. Ingående kommuner Samtliga kommuner inom Örebro län. Regional samverkan Genom ett kontinuerligt relationsbyggande med privata och offentliga arbetsgivare fås en bild över hur Örebroregionens arbetsmarknad ser ut både idag och i framtiden, och vilka karriärvägar som finns. Ett system kommer att utvecklas för hur projektet ska få löpande input från arbetsmarknaden (utöver statistik som erhålls från AF, ManPower med flera via JIV) samt för hur förankring och dialog med skolor ska ske. Projektets intressenter finns inom grupperingarna huvudaktörer, aktörer och stödaktörer. Skillnaden mellan dessa är hur mycket medel aktören finansierar projektet med samt hur aktiv aktören kommer att vara i genomförandet. Aktörerna deltar som exempel avseende kompetensbehov, följer med ut till elever och föräldrar och pratar arbetsmarknadskunskap samt tar emot studie- Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

62 Sida 4 (5) besök. En fortlöpande uppdatering av lektionsmaterialet sker i samarbete med JIV. Materialet stäms även av med Kompetensplattformen i Örebroregionen. Genomsyrande perspektiv Ekologiskt hållbart - Projektet kommer att informera ungdomarna om arbetsgivarnas behov av energisnåla lösningar och deras behov av kompetens inom miljörelaterade frågor. Mångfald och integration Vid lektionerna adresseras behovet av alla ungdomar på arbetsmarknaden samt information om att företag som anställer personer med goda språk- och kulturkunskaper från andra länder lyckas bättre med sina utlandsaffärer. Barn och unga På lektionerna lyfts problematiken att allt fler pojkar går ut skolan utan godkända betyg och att de i stor utsträckning hamnar utanför arbetsmarknaden av detta skäl. Genom att motivera ungdomar till att göra medvetna studie- och yrkesval ökar chanserna att de får arbete och självkänsla. En jämställd region - Lektioner utformas för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och bidra till att eleverna gör aktiva val utifrån var den framtida arbetsmarknaden finns och inte utifrån könsstereotypa yrkesval. Långsiktighet Projektet kommer ha dialog med respektive rektor om hur respektive kommun och/eller skola ska arbeta med materialet utöver de lektioner som kommunikatörerna ger. Frågan om långsiktighet tas upp i referens- och skolchefsgruppen. Efter projektets första två år görs en deltidsutvärdering där arbetsgivare och skolor tar ställning till om och hur Arbetsmarknadskunskap ska drivas efter projektets slut. Projektledningen och referensgruppen beslutar hur projektet ska drivas efter projektperioden. Är tillräckligt många arbetsgivare nöjda med projektet ska projektägaren arbeta för att få med fler arbetsgivare för att kunna genomföra lektioner efter projektets slut och utan bidrag från Regionförbundet. Uppföljning Projektets resultatmål utvärderas löpande genom att enkäter distribueras till alla elever, föräldrar och skolpersonal som deltagit på lektionerna. Arbetssätt och uppfyllelse av projektmål följs upp i referens- och styrgrupp. Även skriftliga utvärderingar avseende arbetssätt och projektresultat distribueras till relevanta målgrupper. Projektets resultat och genomförande presenteras i halvårsvisa rapporter samt i årsrapporter. Efter projektets första två år i länet görs en deltidsutvärdering (se under långsiktighet). Resultatspridning Projektets resultat finns tillgängliga på hemsida och sprids i relevanta kanaler och nätverk inom Handelskammaren. Resultaten sprids även via kompetenskansliet på Regionförbundet och kommunernas kanaler till relevanta målgrupper exempelvis kommuncheferna, skolcheferna, rektorerna m fl. Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

63 Sida 5 (5) Projektorganisation Konceptet Arbetsmarknadskunskap ägs av Jobba i Västerås ekonomiska förening (JIV). Handelskammaren skriver ett treårigt franchiseavtal med JIV som bland annat innebär att Handelskammaren betalar en årlig licensavgift till JIV för att få använda konceptet med lektionsmaterialet med mera. I projektet arbetar projektledare samt två kommunikatörer. Kommunikatörerna ansvarar för att hålla i lektioner, utbildningar för lärare och SYV:are samt föräldramöten. Ytterligare resurser finns för ekonomi och kommunikation. I referensgruppen ingår representanter för huvudaktörerna (privata och offentliga arbetsgivare som medfinansierar) samt representanter från skola och Arbetsförmedlingen. I styrgruppen ingår representanter från Handelskammaren, Regionförbundet och en eller flera kommuner. Avgränsning ordinarie verksamhet Projektet drivs inte som ordinarie verksamhet hos Handelskammaren. Projektet särredovisas från Handelskammarens övriga verksamhet. Kostnads- och finansieringsbudget Bokförda kostnader Totalt Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär Regionförbundet Örebro Örebro kommun Örebro läns landsting Lindesbergs kommun Hällefors kommun Privat finansiär Handelskammaren Mälardalen m.fl. företag* Summa finansiering * Handelskammaren Mälardalen samt finansiering från 21 företag i regionen. Av tkr är i nuläget tkr klart från privata företag. Finansiering från övriga offentliga finansiärer är klar. För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Eva Getzman Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

64 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning RUS kansliet Tjänsteskrivelse 1 (4) 1(4) Yvonne Haneskog Dnr: Sida Till Regionstyrelsen Medfinansiering av Idrott och turism SISU Idrottsutbildarna Örebro ansöker om kr för projekt Idrott och turism. Ansökan avser perioden Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar SISU Idrottsutbildarna Örebro beviljas 50 % av projektets bokförda kostnader, dock högt kr för genomförande av projekt Idrott och turism. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Sammanfattning Projektet ska utveckla området idrott och turism genom att öka antalet evenemang och attrahera fler besökare till länet i samverkan. Regionen saknar idag en tydlig organisationsstruktur för idrottsevenemang. Flera olika aktörer är inblandade men inga tydliga roller är definierade. Genom att förtydliga detta skapas förutsättningar för fler, bättre och större idrottsevenemang i regionen. Projektet genomförs i samverkan mellan idrottsrörelsen, Regionförbundet Örebro, kommunerna och Örebrokompaniet. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategin, målområde Stora evenemang och bidrar till att nå målet om att antalet stora evenemang inom kultur, idrott och konferenser ska ha fördubblats till år Projektet skapar förutsättningar för idrotten i regionen att utöka och stärka antalet evenemang i regionen. Ett rikt föreningsliv som erbjuder lustfyllda möten och upplevelser skapar fler besökare och lokal identitet för regionen. Beskrivning av ärendet Bakgrund Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

65 Sida 2 (4) I Örebroregionen utövas 63 olika idrotter i mer än 560 föreningar med ca medlemmar, vilket möjliggörs av att ideella ledare viker merparten av sin fritid för idrotten. Idrotten arrangerar även många idrottsevenemang under ett år och över hela länet. Under perioden september 2012 till mars 2013 genomförde SISU en kartläggning av arrangemang i länet som medfinansierades av Regionförbundet ( kr). Kartläggningen visar att idrotten år 2012 arrangerade över 200 evenemang (utöver alla seriespel). Framförallt arrangeras det olika typer av tävlingar men också cuper, läger och möten. Kartläggningen visar att det finns kompetens, erfarenhet och kraft i idrottsrörelsen som bidrar till många lyckade idrottsarrangemang i länet. Dock visar kartläggningen att det saknas en samordnande roll mellan idrotten (föreningarna), länsidrotten (ÖLIF), idrottens utbildningsorganisation (SISU), kommunerna och Örebrokompaniet. Den samordnande rollen är viktig för att utveckla, stärka och locka nya idrottsevenemang till länet, vilket detta projekt ska utveckla vidare. Projektets syfte Projektets syfte är att öka antalet, utveckla samt skapa bättre förutsättningar för idrottsevenemang i regionen. Resultatmål Etablera organisation för idrottsevenemang i regionen Evenemangskalender för länet Fördjupad analys av tre arrangemang för att identifiera utvecklingsområden och behov (här ingår även besöksnäringsperspektivet) Genomföra och följa upp seminarier och workshops kopplat till arrangemang i länet Öka antalet arrangemang i länet från 205 till 250 stycken. Målgrupper är idrottsföreningarna i Örebro län samt Distriktsidrottsförbunden i Örebro län. Effektmål Fler, bättre och större idrottsevenemang till regionen. Aktiviteter - Skapa nätverk och samverkan mellan idrotten, turismnäringen, kommunerna och näringslivet i regionen. - Utökad kunskapsplattform genom seminarier och workshops för att utveckla idrottens engagemang i evenemang. - Tillsammans med riksorganisationer (SISU Idrottsutbildarna och Riks Idrottsförbundet) ta fram nya studiematerial och metoder för att utveckla idrottsevenemang. - Workshop/seminarier för att öka medvetenheten och kunskapen om transportplanering vid evenemang. Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

66 Sida 3 (4) - Arrangera mötesplatser för regional samverkan - Genomföra omvärlds- och framtidsanalyser för att titta på möjligheterna att förlägga/arrangera stora evenemang i länet. - Ta fram en evenemangshandbok för att underlätta för idrotten att arrangera idrottsevenemang. - Ta fram en evenemangskalender som görs tillgänglig för hela länet där årets idrottsevenemang i regionen sammanställs. Ingående kommuner Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Regional samverkan Samverkan mellan kommunerna (kultur-, fritids-, och turismförvaltningarna), turismnäringen, idrottsföreningarna, distriktsidrottsförbunden, länsstyrelsen, Regionförbundet, Örebro läns idrottsförbund, SISU, Örebrokompaniet samt genom nätverket Ideell Arena. Inför ansökan har dialog förts och kommer att fortsätta föras med kommunernas ledningsgrupper och tjänstemän inom berörda förvaltningar. Genomsyrande perspektiv Ekologiskt hållbart Under två år har SISU haft ett samarbete med Regionförbundet genom projekten Energismart förening och Uthållig idrott. Det samarbetet kommer fortsätta och utvecklas och vävas ihop med arbetet kring Idrott och turism. Det finns även ett samarbete mellan SISU och Regionförbundet när det gäller transportplanering vid evenemang, kring detta blir det en särskild aktivitet. Idrotten hanterar stora mängder livsmedel framför allt vid sina arrangemang. Riksidrottsförbundet har tillsammans med livsmedelsverket arbetat fram en handbok för föreningar som hanterar mat i sin verksamhet Säker mat i idrottsrörelsen. Detta material förankras både i föreningslivet och i kommunernas förvaltningar som ansvarar för dessa frågor. Mångfald och integration - En utmaning är att stärka och utveckla evenemangen som riktar sig mot personer med funktionsnedsättning. Örebro läns Handikappidrottsförbund har tillsammans med Örebro läns Idrottsförbund nyligen blivit beviljade ett treårigt projekt för att arbeta med handikappfrågor i länet. Arbetet startar från och med 2014 och blir en stärkande resurs i arbetet med Idrott och turism. I projekt ingår även att i stort titta på tillgänglighetsfrågan kring arrangemangen. Hur tillgängliga arrangemang för besökare och publik finns och hur kan dessa utvecklas. En jämställd region Det ska råda lika förutsättningar för tjejer och killar vid idrottsevenemang. Kunskap om det tas med vid utformning av material och handböcker. Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

67 Sida 4 (4) Långsiktighet Projektägarens ambition är att de efter projekttiden ska kunna arbeta vidare med frågorna i ordinarie verksamhet. Uppföljning Efter projekttidens slut kommer resultatet att utvärderas och följas upp huruvida det har skapats nya idrottsevenemang till regionen. Resultatspridning Resultatet av projektet ska presenteras i en rapport och en organisationsskiss som sprids till idrotten, kommunerna och turismnäringen genom rapportering och möten. Projektorganisation I projektet arbetar en projektledare på heltid samt stöd från projektägaren med resurser för kommunikation och utbildningskonsulent. Styrgruppen består av representanter från SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns Idrottsförbund. Referensgrupp är nätverket Ideell Arena, Örebrokompaniet och Regionförbundet. Avgränsning ordinarie verksamhet SISU Idrottsutbildarna i Örebro län är ett av 21 distrikt och arbetar med att utveckla specialdistriktsförbunden och idrottsföreningarna genom att analysera och tillgodose idrottens behov av utbildning och utveckling. Projektet är avgränsats från SISUs ordinarie verksamhet. Kostnads- och finansieringsbudget Bokförda kostnader Totalt Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär Regionförbundet Örebro Privat finansiär SISU Idrottsutbildarna Örebro Summa finansiering * Projektägaren är inte momsredovisningsskyldig varför momsen utgör en stödberättigad kostnad. För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Eva Getzman Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

68 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning RUS-kansli Tjänsteskrivelse 1 (1) 1(1) Yvonne Haneskog Dnr: Sida Till Regionstyrelsen Medfinansiering av Örebro länsteater Tidigare har Örebro länsteater fört dialog med länets kommuner samt med Örebro läns landsting angående barnteaterverksamhet. Dialogen har resulterat i denna ansökan om tillfälligt verksamhetsstöd. Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Örebro länsteater beviljas kr för genomförande av barnteaterverksamhet under Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd. Skäl för det föreslagna beslutet Fler barn i länet ska få tillgång till professionell teater. Ett verksamhetsstöd förbättrar förutsättningarna för detta. Stödet möjliggör även att länsteaterns uppdrag att spela professionell barnteater med hög konstnärlig kvalitet för länets elever uppfylls. Beskrivning av ärendet Fler barn i länet ska få tillgång till professionell teater. Därför ska Örebro länsteater under 2014 skapa fem produktioner inriktade mot barn och unga. Produktionerna är Varför finns djuren, De sömnlösas tid, Jag målar min himmel orange, Operamusikal samt en produktion som är samarbete med Stadsteatern Skärholmen. Förutom produktionerna kommer länsteatern fortsätta dialogen med kommunerna och med de olika kulturskolorna kring verksamheten. Länsteatern påbörjar även en samverkan med lärarutbildningen kring i vilken form teatern kan bidra till hur praktisk estetiska uttryckssätt kan vara en del i ett didaktiskt förhållningssätt inom all lärarutbildning. För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Eva Getzman Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

69 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Näringsliv och Kompetens Tjänsteskrivelse 1 (2) 1(2) Cecilia Sundin Dnr: Sida Till Regionstyrelsen Regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap Förslag till beslut Regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap antas. Regiondirektören får göra redaktionella ändringar. Sammanfattning Ett av de fyra utvecklingsområden som i RUS pekas ut som strategiskt viktig är innovationer och entreprenörskap. För att uppfylla målen i RUS finns handlingsplaner med aktiviteter. Aktiviteterna i denna handlingsplan för utvecklingsområdet innovationer och entreprenörskap har arbetats fram tillsammans i det s.k. företags-och innovationsstödjande systemet. Aktiviteterna skapar förutsättningar för ett bra klimat för nya och växande företag och entreprenörer för att nå målen i RUS. Beskrivning av ärendet Detta är en den andra reviderade upplagan av handlingsplanen från Arbetet startade i oktober 2013 och aktiviteterna har arbetats fram gemensamt av aktörerna Almi, BRO, Coompanion, Inkubera, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Örebro läns landsting, Örebroregionen Science park och Örebro universitet. Handlingsplanen fokuserar på tre huvudområden. Innovations- och företagsklimat Nya och växande företag Innovationsutveckling Aktiviteterna har formulerats och skriftgranskats så det genomsyrande perspektivet en jämställd region behandlas djupare utifrån att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

70 Sida 2 (2) Underlag för beslut - Förslag till Handlingsplan innovationer och entreprenörskap För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Pia Norstedt Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

71 Innovation och entreprenörskap Regional handlingsplan Förslag till Regionstyrelsen 17 juni 2014

72 Foto: Regionförbundet Örebro, Robotdalen, Ulla-Carin Ekblom. Illustration: David Cederlöf

73 Förord Sveriges innovationsstrategi handlar om att stärka svensk konkurrenskraft och tar sikte på att skapa ett Sverige år 2020 där innovation ger framgångsrika företag, fler jobb och bättre livskvalitet för alla invånare. Svensk konkurrenskraft bygger i stor utsträckning på nya, innovativa varor, tjänster och system med ett högt kunskapsinnehåll. Örebroregionen tar fasta på detta och med ett kraftfullt arbete för hållbar tillväxt och utveckling i hela regionen lägger vi grunden för god livskvalité och utvecklad välfärd. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi (RUS) antogs 2010 och är en gemensam vägvisare för regionens framtidarbete. Strategin är framtagen i samverkan med näringsliv, kommuner, landsting, universitet och ideell sektor. Ett av de fyra utvecklingsområden som pekas ut som strategiskt viktig för vår region är innovationer och entreprenörskap. Innovationer och entreprenörskap som kan skapa nya och växande företag och samhällsentreprenörer. Till RUS finns handlingsplaner ( att göra listor ) inom olika utvecklingsområden som pekar ut aktiviteter, tidplan och ansvarsområden. Ansvaret för att förverkliga handlingsplanen sker i samhandling mellan olika aktörer i regionen. De aktörer som stått bakom Handlingsplan för innovationer och entreprenörskap har bildat regionens system för att stödja innovation. Nu när vi tar fram den tredje handlingsplanen pekar vi ut de viktigaste aktiviteterna som ska starta 2014 eller Här tar vi ett gemensamt ansvar för regionens utveckling och utvecklingsstrategins måluppfyllelse inom innovationer och entreprenörskap. Under 2014 har vi även påbörjat arbetet med att ta fram en regional innovationsstrategi (RIS). RIS kommer att bygga på arbetet kring smart specialisering och lyfta fram de innovativa processer som pågår i regionen. Den ska även visa på de förutsättningar och utmaningar som regionen står inför områden där vi behöver satsa extra och kan använda målsättningarna i EUs nya strukturfondsprogram för utvecklingsprojekt. Maj 2014 Magnus Persson regiondirektör 3

74 Innehåll 1 Bakgrund och inledning Regional innovationsstrategi (RIS) Förutsättningar för innovationer i Örebroregionen Nationell innovationsstrategi och EU Omvärlden Smart specialisering och RIS Genomförandet av handlingsplan innovation och entreprenörskap Genomsyrande perspektiv Innovations- och företagsklimat Samverkan Utbildning Nya och växande företag Rådgivning och utveckling Etablerings- och investeringsservice Finansieringsmöjligheter Innovationsutveckling System för att stödja innovationer Bilaga 1 Regionala utvecklingsstrategins mål för innovationer och entreprenörskap Bilaga 2 EU 2020 mål och nationella mål Bilaga 3 Gemensamma begrepp för handlingsplanen

75 1 Bakgrund och inledning Nationell och Regional innovationsstrategi koppat till handlingsplanen för Innovationer och entreprenörskap Örebroregionen behöver fortsätta att utveckla arbetet kring innovations- och entreprenörskap för att vara en fortsatt konkurrenskraftig region. Regionen är i behov av att ytterligare nya idéer och innovationer som också kommer ut på marknaden. Detta ger förutsättningar för nya företag och ger befintliga företag en möjlighet att växa. Detta i sin tur skapar konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Ett tydligt och utvecklat samarbete mellan näringsliv, akademi, ideell och offentlig sektor är en förutsättning för att lyckas utveckla vår region. Innovation i samhällsdebatten är viktig. Innovationer ska hjälpa oss att lösa de stora framtidsutmaningarna en åldrande befolkning, kommande energikriser och klimathotet. Med det sagt så har innovation också blivit allt viktigare för regionernas utvecklings- och tillväxtstrategier. Den regionala innovationspolitiken måste ta ställning både till innovationsbegreppet vad betyder det? till innovationspolitikens mål och till ett antal avvägningar som tillsammans ska skapa den bästa myllan för innovatörer, företag, forskare och andra. Arbetet kan sammanfattas i en Regional innovationsstrategi (RIS). Innovationsbegreppet 3 varianter En innovation är införandet av eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara/produkt, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer (OECD, Oslo-manualen) En annan definition av innovation som används allmänt i innovationspolitik både i departement och i myndigheter, är något nytt som förändrar ekonomins innehåll och som skapar nytt eller större ekonomiskt och samhälleligt värde när marknaden tar till sig, prövar och använder det. Begreppet innovation har utvecklats till att omfatta mer än tekniska eller andra typer av produktidéer såsom utveckling av relationerna med kunder och medleverantörer, försäljningskanaler, affärsmodeller, organisation och ledarskap samt metodutveckling med stöd av bl.a. designkompetens. (Näringsdepartementet 2010 s. 6) 1.1 Regional innovationsstrategi (RIS) Varför behöver Örebroregionen en Regional innovationsstrategi? En innovationsstrategi är en plan och resursinventering för att med stöd av nyskapande idéer/varor/tjänster/ nå målen. Att driva innovationsverksamhet är en viktig framgångsfaktor för en regions utveckling. En policy behövs därför att vi på ett enhetligt och målmedvetet sätt ska kunna arbeta med att utveckla ett innovativt förhållningssätt och arbete i regionen. 5

76 I arbetet med att ta fram en RIS så utgår vi från de fyra målområdena i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Målområden i RUS Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap (Fullständig text se bilaga 1) Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen Sociala innovationer är en viktig del i arbetet med RIS Social innovation är Initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt. Nedanstående figur beskriver de viktiga pusselbitarna i den Regionala Innovationsstrategin. Figuren ansluter i stort till den Nationella Innovationsstrategin (NIS). Regional Innovations - strategi 1.2 Förutsättningar för innovationer i Örebroregionen Vi vill skapa och vidareutveckla innovativa miljöer med internationellt genomslag och långsiktig bärkraft som kan bli världsledande. Örebroregionen har ett innovationsstödjande system för att hantera idéer med aktörer såsom Örebro universitets innovationskontor och Inkubera, Almi, Örebro läns landsting, Örebroregionen science park m fl. Utmaningen är att samla regionen kring gemensamma styrkeområden och branscher. Spetsområden som omnämns i vårt innovationsstödjande system idag är robotik, komplexa system, energetiska material, nutrition och distribution. Tillverkning, logistik, handel och besöksnäring ges som exempel på våra branschsatsningar tillsammans med kunskapsintensiva företag. 6

77 Viktigt Ett universitet som är drivande och utökar sitt samarbete med näringsliv, samhälle och andra universitet. En analys gjord av regionens aktiebolag (år 2011) med anställda visar på en tillväxt i förädlingsvärdet på 15 procent, tillväxt i antalet anställda med 10 procent och tillväxt i antalet företag med 26 procent. Studien visar också att majoriteten av jobben och företagen finns i Örebro kommun och att tillväxttakten är högre än andra större jämförbara kommuner som t ex Linköping, Norrköping och Umeå. Verkstad är den bransch med högst förädlingsvärde men sämre för bl. a stål/metall och IT/Telecom. Logistik har en bra position. Bygg och besöksnäring ökar både tillväxt, antal anställda och antal företag mellan I vilka branscher skapas nya jobb och företag? Många nya företag inom bygg och företagstjänster och omsorgsbranschen skapar flest nya jobb men också detaljhandel och besöksnäring skapar både företag och jobb. Förnyelseförmåga behövs för att förändra sättet att producera offentlig service, varor och upplevelser. Ur både ett nationellt och ett internationellt perspektiv finns stora möjligheter att utveckla tjänsteinnovationer i dessa branscher som också kan bli exportmogna. 1.3 Nationell innovationsstrategi och EU 2020 EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område (se bilaga1). Den nationella innovationsstrategin utgiven av Näringsdepartementet 2012 visar vägen för arbetet med innovationer i Sverige med sikte på både Europa 2020 mål och nationella mål. Intressant att veta är att Sverige leder EU:s innovationsindex 2014 tätt följt av Danmark, Tyskland och Finland (EU Member States, International Competitors and European Regions compared European Commission - MEMO/14/140 04/03/2014). 1.4 Omvärlden Vi lever i en tid av ständiga förändringar i Sverige och i övriga världen. Det är avgörande för oss att förstå vilka trender som berör oss och hur vi ska agera utifrån dem. Vår region är i ett globalt perspektiv relativt stark. Vår framtid beror på hur vi klarar av de utmaningar vi står inför. De viktigaste utmaningarna är att bli fler invånare genom att få fler företag och jobb, att höja den relativt sett låga utbildningsnivån och därmed höja den genomsnittliga inkomstnivån jämfört med andra regioner. 1 Förädlingsvärde brukar definieras som det värde ett företag tillför genom sin verksamhet, det vill säga värdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts. 7

78 En innovationsstrategi för Örebroregionen behövs för att Möta samhällsutmaningar Skapa konkurrenskraft och jobb Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Innovationer utvecklas i ett stimulerande innovationsklimat. Ett gott klimat skapas av människor, i samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor. Ett gott klimat kräver samhandling mot väl kända mål och förväntningar, hög tillgänglighet och tydlighet som inkluderar de genomsyrande perspektiven Barn och Unga, Ekologiskt hållbart, Mångfald och Integration, En jämställd region och En god folkhälsa. 1.5 Smart specialisering och RIS Örebroregionen kommer i det fortsatta arbetet med en RIS, som ett redskap och metod, använda Smart Specialisation Strategy. Den grundas på insikten att en ny och grundläggande och ärlig utvärdering av regionens styrkor och svagheter måste göras, att gamla vedertagna sanningar bör ifrågasättas och att processen med nödvändighet måste bedrivas nära de regionala intressenterna. ( EU kommissionens definition). Smart specialisering handlar om att generera unika tillgångar som främjar konkurrenskraften, baserade på regionens näringslivsstruktur och kunskapsbas. Fokus ska vara att påskynda processen från idé till marknad och koncentreras till ett fåtal väldefinierade områden där regionen har komparativa fördelar. En RIS som tas fram med Smart specialisering som arbetssätt blir en RIS 3. Hur kan vi vara smarta? Smart specialisering är en utveckling av forsknings- och innovationsstrategier som Europeiska kommissionen initierat. Ett smart arbete som vi gör tillsammans i regionen för att hitta styrkor, svagheter möjligheter och hot men också i samverkan med andra regioner i och utanför Sverige för gemensamt lärande och samarbete 8

79 2 Genomförandet av handlingsplan innovation och entreprenörskap Handlingsplanen innovationer och entreprenörskap har ett kortare tidsperspektiv än den regionala utvecklingsstrategin och den regionala innovationsstrategin. Den har jobbats fram tillsammans i det innovationsstödjande systemet som redovisats i bild nedan. Alla aktiviteter är förankrade hos respektive organisation som tar ägarskap för genomförandet. Att på detta sätt vara sampratade om vem som gör vad ger en trygghet för kunderna/medborgarna i systemet och gör det lättare att skapa ett innovativt klimat för att nå målen i RUS. Handlingsplanen fokuserar på tre huvudområden områden och sex underområden. Innovations- och företagsklimat o Samverkan o Utbildning Nya och växande företag o Rådgivning och utveckling o Etablerings- och investeringsservice o Finansieringsmöjligheter Innovationsutveckling o Innovationsstödsystemet Aktiviteterna i handlingsplanen ska påbörjas under Varje aktivitet har en ansvarig organisation plus partners för samhandling. Regionförbundet ansvarar för spridningen av handlingsplanen samt årlig uppföljning av planens genomförande. Finansieringen av genomförandet kommer dels att ske via projektmedel och dels via ansvarig värdorganisations verksamhetsbudget. Projektmedlen hämtas bland annat från regionala medel (Länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro), strukturfonderna, landsbygdprogrammet, Vinnova och Tillväxtverket. 9

80 3 Genomsyrande perspektiv Regionala utvecklingsstrategin (RUS) pekar på fem framgångsperspektiv som hela tiden ska genomsyra det innovationsstödjande systemet för att vi ska få en långsiktig, mänsklig och hållbar utveckling. Perspektiven är: Ekologiskt hållbart Mångfald och integration Barn och unga En jämställd region En god folkhälsa Ovanstående perspektiv ska genomsyra aktiviteterna som kommer att genomföras. När det exempelvis gäller kvinnors andel av företagandet i vår region så är den ca 20 procent. Företagare med utländsk bakgrund är ca 12 procent. Samtidigt så har småföretagare som arbetar med miljöfrågor samt unga företagare en större tillväxtvilja och framtidstro än äldre företagare. Det är av största vikt att ta till vara kompetenser, idéer och allas utvecklingsmöjligheter i det innovationsstödjande systemet och denna handlingsplan. I arbetet med denna handlingsplan har regionens granskare inom jämställdhet varit delaktig samt en extern genusforskare. Jämställdhet råder då kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livets alla områden. Det är ett uppdrag till de ansvariga aktörerna att vid genomförandet av aktiviteterna beakta perspektiven och ta ansvar för dem. 10

81 4 Innovations- och företagsklimat Förståelse Innovativa företag har större tillväxtvilja. (Företagens villkor och verklighet 2011 utgiven av Tillväxtverket). Resultatet från undersökningen visar att de medelstora företagen anser sig vara mer innovativa än småföretagen. Detta gäller särskilt inom områdena nya produktionsprocesser, ny organisation och ledarskap samt nya metoder att marknadsföra och sälja företagets produkter. Företag som anser sig vara innovativa är i Örebroregionen något färre än snittet för riket visar undersökningen. SKL har under hösten 2013 genomfört en enkätundersökning om förutsättningarna för innovation i kommuner, landsting och regioner. Den sammantagna bilden är att relativt få kommuner och landsting arbetar aktivt och systematiskt med att främja innovation ur ett brett verksamhetsperspektiv. Det finns en stor efterfrågan på kunskap både vad gäller innovationsfrågor generellt men även praktiska frågor som rör metodstöd och verktyg Utmaning Vi behöver skapa fler innovationer. En förutsättning för att Örebroregionen ska utvecklas som en bra miljö för innovationer, entreprenörskap och företagande är kort och gott ett bra företagsklimat som också säkerställer att tillväxtmöjligheter främjas och uppmärksammas i fler branscher än de traditionellt mansdominerade. Positiva attityder och värderingar till innovationer och entreprenörskap utifrån de genomsyrande perspektiven lägger grunden till nya och växande företag i vår region. Arbete för att förbättra attityder och lärandet kring innovation och entreprenörskap i regionen måste pågå kontinuerligt och omfatta invånarna, näringslivet, det regionala ledarskapet och politiker. Framgångsfaktor En regions framtid ligger i förmågan att vara attraktiv för investerare, företag, boende och besökande. För att lyckas krävs ett starkt regionalt ledarskap. Framgångsrika företag inser att de kan utvecklas positivt om den regionala myllan är gynnsam. Särskilt viktig är tillgången till kvalificerad arbetskraft. 4.2 Samverkan Innovationsprocessen börjar med en idé och slutar med en innovation, dvs. en idé tagen till en marknad och kommersialiserad. De flesta innovationer uppstår ur identifiering av ett problem och genomgår ett flertal lärandeprocesser, där en mängd aktörer individer såväl som organisationer är inblandade. Innovations- och entreprenörskapssystemet är system där många olika aktörer aktivt arbetar för att skapa en mer innovativ och entreprenöriell Örebroregion. Aktörerna arbetar på ett flertal arenor med ibland olika och ibland lika agendor. Att vi pratar med varandra skapar bättre förutsättningar för ett gott regionalt företagsklimat. 11

82 Aktivitet Ansvar Partner Etablera regional EU projektservice för företags- och innovationsfrämjande systemet Säkerställa ett system inom företagsrådgivning som är anpassat för kvinnors och mäns olika behov och förutsättningar. Genomföra ett regionalt arrangemang Regionförbundet Almi Regionförbundet Örebro universitet Örebro Kommun Länsstyrelsen ÖLL Alla aktörer i det företags- och innovationsfrämjande systemet Alla aktörer i det företags- och innovationsfrämjande systemet inom entreprenörskap Gemensam studieresa Regionförbundet Alla aktörer i det företags- och innovationsfrämjande systemet Samverkan till förbättrad kommunservice som är anpassat för både kvinnors och mäns olika behov och förutsättningar. Inspirationsseminarier för den sociala ekonomin BRO Cesam/nya partnerskapet Samtliga BRO kommuner Alla aktörer i det företags- och innovationsfrämjande systemet 4.2 Utbildning Positiva attityder och värderingar till entreprenörskap lägger grunden för ett gott förhållningssätt till företagande. Men också satsning på utbildning och kompetens för att möta behov av andra sätt att jobba och organisera sig för att skapa ett klimat som främjar innovationer och entreprenörskap för alla oavsett kön eller härkomst. Aktivitet Ansvar Partner Erbjuda poänggivande kurser i nyföretagande och entreprenörskap under studietiden vid universitetet Örebro universitet ALMI Drivhuset Coompanion Entreprenörskap i skolan Regionförbundet BRO Både kvinnor och män erbjuds entreprenörskap inom SFIutbildningen Arrangera utbildningar för det innovations- och företagsfrämjande systemet kring kvinnors företagande BRO Regionförbundet Almi IFS Coompanion Nyföretagarcentrum Drivhuset Länsstyrelsen (Regionalt resurscentra) 12

83 5. Nya och växande företag Forskning visar att regioner (homogena arbetsmarknader) med många småföretag kommer att skapa fler nya företag jämfört med andra regioner. En förklaring för det är att om det finns många företagare i en region skapas många förebilder och många kommer därför att känna någon som startar och driver företag, vilket är positivt för framväxten av nya företag. Samma mekanismer kan användas för att stimulera fler kvinnor att starta och driva företag. Örebroregionen måste vara en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. År 2013 startades nya företag i Örebroregionen. 2 I den regionala utvecklingsstrategin är målet att år 2015 ska minst företag startas varje år. Trots att målet med 1500 nya företag snart är nått ligger andelen nya företag per invånare i Örebroregionen lågt i ett nationellt perspektiv. 3 Fler behöver se eget företagande som ett alternativ för sin försörjning. Nya företag skapar konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Vi behöver säkra att alla företagare oavsett kön och härkomst på lika villkor kan ta del av det stöd som erbjuds. Därigenom ökar möjligheterna för alla företagare och företag att bidra till regional tillväxt. I Örebroregionen bildas allt fler företag inom den sociala sektorn. Den sociala ekonomins bidrag till regionens tillväxt ska inte underskattas och kan utvecklas ytterligare. 5.1 Rådgivning och utveckling Behovet av rådgivning är stort i företagets tidiga ålder och för att nya och etablerade företag ska kunna utvecklas och fortsätta att växa. Rådgivning behövs för entreprenörer, inom olika branscher och för alla typer av bolagsformer. Rådgivning är viktig även för personer med nya och innovativa idéer för råd och stöd i ett initialt skede och för att sedan kunna ta steget till kommersialisering. Forskning om företagsrådgivning visar att det finns speciella grupper som har större behov av företagsrådgivning än andra 4. Dessa grupper är framför allt kvinnor och personer med utländsk härkomst. Det därför viktigt att synliggöra dessa grupper och att söka möta de behov som de har och på deras villkor. Studenter är en annan grupp som bör synliggöras i systemet. Huvuddelen av de företag som startas får sin rådgivning genom Skatteverket, banker, revisorer samt vänner eller andra företagare. 5 Regionen har idag ett antal offentliga aktörer som erbjuder rådgivning i olika skeden av innovations- och entreprenörskapsprocessen, bland annat ALMI, Nyföretagarcentrum, Innovationskontoret, Inkubera, Coompanion och Drivhuset. Ett väl fungerande system som synliggöra alla individer oavsett kön eller härkomst bidrar till en bättre matchning mellan rådgivare och kund. Vår ambition är att alla dörrar är rätt. 2 Bolagsverket 3 4 Forum för småföretagsforskning, Lundström och Kremel, Forum för småföretagsforskning 2009:2, Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företagare. 13

84 Aktivitet Ansvar Partner Vidareutveckla likvärdig Almi nyföretagarservice för alla. Regionförbundet BRO Nyföretagarcentrum Coompanion Drivhuset Förstudie att starta förinkubatorer Regionförbundet Intresserade aktörer i det företags- och innovationsfrämjande systemet Matchningsaktivitet Innovatörer Entreprenörer med likvärdiga förutsättningar för alla Inrätta en inkubator för socialt företagande Arbeta för internationalisering av SME Arbeta för ökad konkurrenskraft för SME Arbeta med satsningar för kulturella och kreativa näringar Företagslots enl Swedish Standard Institutes Branschsatsningar utifrån Grufman Reje analys med könsuppdelad statistik Utvecklingsprojekt av tillväxtföretag i regionen Utveckla och driva 2 kluster Almi Coompanion Almi Almi Almi BRO BRO Almi Örebroregionen Science Park Alla aktörer i det företagsoch innovationsfrämjande systemet Örebroregionen Science Park Innovationskontoret Business Sweden Handelskammaren Tillväxtalliansen Inkubera Coompanion Länsstyrelsen Tillväxtalliansen Styrelseakademin Örebroregionen Science Park Regionförbundet Regionförbundet BRO Örebro universitet Regionförbundet BRO 14

85 5.2 Etablerings- och investeringsservice Förståelse För att en region ska växa krävs, förutom att nya företag startas, att redan etablerade företag i regionen ges möjlighet att växa. Örebroregionen måste även vara attraktiv för etableringar och investeringar utifrån. En bra och effektiv etablerings- och investeringsservice för alla krävs i hela regionen och ska verka för en god service för såväl befintliga som externa företag i deras etablerings- och investeringsplaner. Betydelsen av dynamik för tillväxt har diskuterats av forskare som menar att dynamiken på mikronivå utgör basen för tillväxt på en aggregerad nivå. Dynamik kan rent teoretiskt innebära att det sker en större förnyelse genom tillkomst av nya idéer som kan resultera i nya produkter och tjänster. Dynamik omfattar både nyetablering, företagstillväxt och utslagning. Även anpassning och marknadsexperiment är centrala för innovation och nyskapande i såväl offentliga som privata verksamheter. I detta perspektiv är dynamik positivt och något som bör bejakas, upp till en viss nivå. Dynamik i vår region skapas genom de fem utpekade framgångsperspektiven där framför allt mångfald och integration, jämställdhet och hållbarhetsaspekterna får stor betydelse. Genom att lyfta fram dessa perspektiv kan vi skapa en dynamisk region som främjar entreprenörskapet och stimulerar till innovationer inom såväl offentlig som privat verksamhet. Utmaning Företagen ska erbjudas snabb, överskådlig och lättillgänglig information av vilka möjligheter som regionen kan erbjud och aktivt jobba med att kommunicera Örebroregionen som etableringsort. Aktivitet Ansvar Partner Leta potentiella företagsetableringar BRO Gemensamma e-tjänster för kommunal service Utveckling av gemensam webbplats för etableringsfrågor och företagsregister Detaljplanerad mark för prioriterade branscher BRO BRO BRO 15

86 5.3 Finansieringsmöjligheter Förståelse Företag, nystartade eller växande, kan i olika skeden vara i behov av kapital. Förutom privata aktörer, såsom banker, finns i vår region lån och finansieringsstöd att söka genom ALMI och Länsstyrelsen. Detta system fungerar i huvudsak bra. Vi ser dock att kvinnor som startar företag i lägre grad får tillgång till kapital som finns att tillgå. Det krävs att fler företag snabbare kommer i kontakt med rätt finansiär för just sin verksamhet. Även här är matchningsprocessen viktig. Det finns också för få möjligheter att ge ekonomiskt stöd för att utveckla och testa idéer som kan utvecklas till företag eller på annat sätt komma till nytta. Utmaning En väl fungerande riskkapitalmarknad för alla idéer och innovationer så att nya kunskaper och forskningsresultat kan omsättas i nya varor och tjänster. Aktivitet Ansvar Partner Öka utbudet av innovationspengar Länsstyrelsen Almi för innovativa investeringar Örebro universitet Undersöka förutsättningar samt inrätta stipendier för breda innovativa idéer med könsneutrala kriterier Undersöka förutsättningar för att få in internationellt kapital i regionen Hitta organisationsform för affärsängel nätverk Kreditgarantiförening för den sociala ekonomin med könsneutrala kriterier Såddfond för finansiering med kriterier som gynnar både kvinnor och män Inkubera Örebro universitet Almi Coompanion Örebro universitet Inkubera Almi Örebro universitet Enterprise AB Inkubera Almi Örebro universitet Inkubera Cesam Cesam Losek Almi Regionförbundet 16

87 6. Innovationsutveckling Förståelse Vikten av ett regionalt innovationsstödsystem är att stimulera och effektivt underlätta för forskningsresultat och goda innovativa idéer att utvecklas och ta sig ut på en marknad. Målgrupper är alla medborgare, kvinnor och män, företagare, forskare och studenter. Starka innovationsmiljöer skapas genom ett starkt entreprenörskap samt samverkan mellan näringslivet, offentlig sektor, ideell sektor och akademi. Alla vägar in i innovationsstödsystemet är rätt eftersom vi pratar med varandra. Innovationsstödsystemet ska sprida och använda kunskap och kompetens inom olika branscher, kluster och kompetensområden. Ett regionalt innovationsstödsystem består därför av aktörer från forsknings- och utbildningsaktörer till affärs- och innovationsrådgivning samt finansiering. Innovationsstödsystemets miljöer i form av inkubatorer och science parks stöttar både entreprenörskap och innovationer hos såväl etablerade som nya företag. En innovativ miljö är dynamisk och utvecklande för de företag, framför allt kunskapsintensiva teknik-, tjänste- eller upplevelseföretag, som befinner sig i miljön. Örebroregionens innovationsstödystem består av ett flertal offentliga aktörer med olika roller och arenor. Utmaning Att skapa en kreativ miljö för alla oavsett kön eller härkomst att utveckla sina idéer till framgångsrika företag och nyttiggörande. 6.1 System för att stödja innovationer För att Örebroregionen ska kunna bli en mer innovativ region krävs ett större utvecklings-, kompetens- och kunskapsutbyte mellan offentlig verksamhet, forskning och företag. Ett effektivt innovationsstödsystem måste kunna fånga upp, utveckla och förverkliga idéer oavsett om du är företagare, forskare, student eller helt enkelt bär på en idé. Nämnas kan att en innovationssluss har etablerats på Örebro läns landsting för att tillvarata nya idéer och innovationer. Vi har idag ett innovationssystem som behöver fortsätta att kommunicera och dra år samma håll för bästa resultat. Utmaning Sociala innovationer bör även kunna tas tillvara på ett bättre sätt vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av den sociala ekonomin. Viktigt Landstingets olika verksamheter är rika forsknings- och utvecklingsmiljöer. En integrerad innovationsprocess mellan Örebro universitet och Örebro läns landsting skapar bra miljö för nya idéer och företag. 17

88 Aktivitet Ansvar Partner Sprida och redovisa företags- och innovationsfrämjande systemet och att det upplevs tillgängligt för både kvinnor och män Regionförbundet Innovationsupphandling -kunskapsdag Utveckla 3 testbäddar Utveckla och förstärka arbetssätt och rutiner för sociala innovationer Samarbete inom ÖMS kring innovationer för gemensamt Regionförbundet och Moa Innovativa miljöer Örebroregionen Science Park, LOSEK Regionförbundet Alla aktörer i det företagsoch innovationsfrämjande systemet Örebroregionen Science Park Regionförbundet kommunerna, ÖLL och Örebro universitet Alla aktörer i det företagsoch innovationsfrämjande systemet Alla aktörer i det företagsoch innovationsfrämjande systemet projekt Smart specialisering Regionförbundet Alla aktörer i det företagsoch innovationsfrämjande systemet 18

89 Bilaga 1 Regionala utvecklingsstrategins mål för innovationer och entreprenörskap Utvecklingsstrategins inriktningsmål för innovationer är: Minst två internationellt erkända innovativa miljöer etableras. Fler kunskapsintensiva företag etablerar sig i vår region. Utöver dessa inriktningsmål finns definierade etappmål för år 2015 inom samma område som innebär att: År 2015 ska minst en innovativ miljö ha funnit sina former, ha en trygg grundfinansiering och vara internationellt erkänd. År 2015 är länets samlade utgifter per capita för forskning och utveckling på en nivå som placerar länet på lägst sjätte plats i Sverige. Utvecklingsstrategins inriktningsmål för entreprenörskap är: Antalet nystartade och växande företag ökar. Regionen attraherar kontinuerligt flera nya investeringar från omvärlden. Regionens andel av investerat riskkapital ökar kontinuerligt. Logistikberoende företag väljer Örebroregionen ur ett hållbart, ekologiskt och ekonomisk perspektiv. Örebro stad stärker sin position som förvaltningsstad. Utöver dessa inriktningsmål finns definierade etappmål för år 2015 inom samma område som innebär att: Minst 1500 företag startas varje år. Ytterligare tre huvudkontor för börsnoterade företag etablerats. Snabbaste sysselsättningstillväxten i riket inom logistiksektorn. Regionens andel av rikets totala statliga sysselsättning har ökat med 2 procent. 19

90 Bilaga 2 EU 2020 mål och nationella mål Mål EU 2020 Nationella 2020 Sysselsättning 75 procent av Betydligt över 80 procent åringarna ska arbeta. FoI Innovation 3 procent av EU:s BNP 4 procent (offentliga och privata utgifter tillsammans) ska investeras i FoU Klimat och energi Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 procent lägre än 1990 (eller till och med 30 procent, om förhållandena är gynnsamma). 20 procent av energin ska komma från förnybara energikällor. Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 procent. 17 procent 49 procent Utbildning Fattigdom och social utestängning Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 procent. Minst 40 procent av åringarna ska ha högre utbildning. Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner. <10procent 40-45procent Minskning av andelen kvinnor och män utanför arbetsmarknaden (utom heltidsstuderande), samt andelen långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till betydligt under 14 procent senast

91 Bilaga 3 Gemensamma begrepp i handlingsplanen Affärsängel Företagsinkubator Förinkubator Förinkubator/Kickstart Innovation Kluster Science park Sociala ekonomin Sociala innovationer Såddkapital Testbädd Triple Helix En affärsängel är en privatperson som satsar sitt kapital, både monetärt och eller intellektuellt kapital i nystartade företag, som en form av riskkapital. Utvecklar framgångsrika, kunskapsintensiva och innovativa tillväxtföretag En tidig hjälp i affärsstöd och en fysisk plats till personer med företagsidéer som skulle kunna utvecklas till en inkubator Är ett koncept som erbjuder struktur för nyetablerade företag såsom finansiering i tidigt skede, affärsrådgivning och kontorsplats. En förinkubator sitter i en science park miljö och har Kick Start som verktyg för sin utveckling Något nytt som förändrar ekonomins innehåll och som skapar nytt eller större ekonomiskt och samhälleligt värde när marknaden tar till sig, prövar och använder det. Geografiskt avgränsad miljö, inom vars "gränser" företag i liknande branscher, under konkurrens och samverkan, producerar en "speciell" slutprodukt. En fysisk plats som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. Organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt. Ägarkapital som tillförs i tidigt skede i företag med stor tillväxtpotential Testbäddar en miljö för att utveckla, testa, certifiera och demonstrera processer, produkter, organisatoriska lösningar och tjänster Samverkansprojekt mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor och civilsamhälle 21

92 Regionförbundet Örebro Tfn: Örebro Fax: Besöksadress: Forskarvägen 1 E-post:

93 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Näringsliv och Kompetens Tjänsteskrivelse 1 (2) 1(2) Toni Eriksson Dnr: Sida Till Regionstyrelsen Regionalt handlingsprogram för turism i Örebroregionen Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att arbeta fram ett regionalt handlingsprogram för turism i Örebroregionen. Förslag till beslut Regionalt handlingsprogram för turism i Örebroregionen antas. Regiondirektören får göra redaktionella ändringar. Sammanfattning Efter remissrunda till regionens kommuner, Örebro läns landsting och Länsstyrelsen har ett reviderat förslag till regionalt handlingsprogram för turism tagits fram. Det reviderade programmet har tagit fasta på remissinstansernas synpunkter och har nu fokus på en destinationsdriven utveckling av besöksnäringen och turismen samt en breddning av programmet att inte bara omfatta privatturismens utveckling utan även inkludera affärs-, mötes- och evenemangsturismen. Regionala insatser och uppdrag har också omformulerats och definierats. Beskrivning av ärendet Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor vill bo och verka i regionen men också komma hit för att mötas och turista. En region som möter besökare med gott värdskap och spännande upplevelser stärker sitt varumärke och blir intressant att besöka och återvända till. Regionförbundet fick i juni 2012 av Regionstyrelsen uppdraget att ta fram ett Regionalt handlingsprogram för turism. Under åren fanns i regionen en strategisk plan för besöksnäringen i Örebro län. Regionfullmäktige hade antagit detta program. Detta hade inte förnyats sedan det upphörde att gälla Under våren 2013 har en process genomförts för att få in synpunkter och förslag till det fortsatta regionala turismarbetet. Ett stort engagemang och vilja att medverka för att skapa utveckling har genomsyrat de 6 workshopar som genomförts i regionen. Cirka 130 personer från besöksnäring, offentlig sektor och andra aktörer har diskuterat och prioriterat kring turismarbetet i regionen. Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

94 Sida 2 (2) Processen har varit engagerad och många intressanta idéer och förslag har kommit fram som ligger till grund för detta handlingsprogram. Ett förslag till Handlingsprogram skickades på remissrunda för yttrande till regionens 12 kommuner, Örebro läns landsting och till Länsstyrelsen Örebro län. Remissvar har kommit från samtliga. Utöver detta har de som deltog i arbetsprocessen i inledningen av programarbetet fått möjlighet att lämna synpunkter via Regionförbundets hemsida. Fem personer har lämnat synpunkter. Ett reviderat förslag finns nu för Regionstyrelsen att ta ställning till. Detta förslag har tagit fasta på remissvarens synpunkter och är i flera delar omarbetat från det tidigare förslaget. Remissvaren pekar på några områden som regionalt viktiga fokusområden som Regionförbundet bör fokusera sitt arbete på. Det gäller att stimulera en systematisk och starkare utveckling av hållbara konkurrensstarka destinationer, stimulera affärsutveckling och innovationer för att skapa hållbara starka besöksnäringsföretag, arbeta med omvärldsbevakning och kunskapsöverföring om turism till aktörer på området, ta fram statistik och analys för att skapa bra underlag för strategiska beslut samt att tillhandahålla arenor/mötesplatser för nätverk, dialog och kunskapsöverföring. Detta är områden som det regionala handlingsprogrammet fokuserar på för att nå de fyra uppsatta målen som i sin tur kopplar regionala och destinationsmässiga insatser till det Nationella programmet för besöksnäringens utveckling i Sverige (Strategi2020). De regionala målen är att; Utveckla fler reseanledningar i destinationerna i regionen Utveckla starka exportmogna destinationer och resmål som attraherar fler utländska besökare till regionen Stödja redan utvecklade destinationer så att de kan öka sina volymer Få fler svenskar att resa till regionen och ta del av besöksnäringens tjänster Underlag för beslut - Reviderat förslag till Handlingsprogram turism i Örebroregionen Sammanställning av Remissvar från remissinstanser För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Pia Norstedt Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

95 :10 Regionalt handlingsprogram för turism i Örebroregionen Reviderat förslag 1

96 :10 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor vill bo och verka här men också komma hit för att mötas och turista. En region som möter besökare med gott värdskap och spännande upplevelser stärker sitt varumärke och blir intressant att besöka och återvända till. Regionförbundet fick i juni 2012 av Regionstyrelsen uppdraget att ta fram ett Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism. Under åren fanns i regionen en strategisk plan för besöksnäringen i Örebro län. Regionfullmäktige hade antagit detta program. Detta hade inte förnyats sedan det upphörde att gälla Under våren 2013 har en process genomförts för att få in synpunkter och förslag till det fortsatta regionala turismarbetet. Ett stort engagemang och vilja att medverka för att skapa utveckling har genomsyrat de 6 workshopar som genomförts i regionen. Cirka 130 personer från besöksnäring, offentlig sektor och andra aktörer har diskuterat och prioriterat kring turismarbetet i regionen. Processen har varit engagerad och många intressanta idéer och förslag har kommit fram som ligger till grund för detta handlingsprogram. Handlingsprogrammet har reviderats efter att ha skickats på remissrunda för yttrande till regionens 12 kommuner, till Örebro läns landsting och till Länsstyrelsen Örebro län. Remissvar har kommit från samtliga. Utöver detta har de som deltog i arbetsprocessen i inledningen av programarbetet fått möjlighet att lämna synpunkter via Regionförbundets hemsida. Fem personer har lämnat synpunkter. I Örebroregionen och framförallt i Örebro är affärs- och mötesturismen stor och omfattar 74% av regionens totala hotellgästnätter. Privatturismen svarar för 26% av antalet hotellgästnätter i regionen. Det reviderade regionala handlingsprogrammet omfattar inte bara privatturismens utveckling utan ska ses som en övergripande strategi för att utveckla hela turismområdet. Affärs- och mötesturismen samt evenemangsturismen är viktiga delar för den sammantagna turismen i regionen. Detta handlingsprogram omfattar insatser för att stimulera en tillväxt av turismen som helhet i Örebroregionen. Remissvaren pekar på några områden som regionalt viktiga fokusområden som Regionförbundet bör fokusera sitt arbete på. Det gäller en systematisk och starkare utveckling av hållbara konkurrensstarka destinationer, affärsutveckling och innovationer för att skapa hållbara starka företag, omvärldsbevakning och kunskapsöverföring om turism till aktörer på området, statistik och analys för att skapa bra underlag för strategiska beslut samt att tillhandahålla arenor för att nätverka, samtala och för kunskapsöverföring. 2

97 :10 Remissvaren ger uttryck för att en bättre samordning av turismområdet behövs. Några av svaren pekar på regionförbundet som en samlande aktör för dialog om utvecklingsarbete på turismområdet. Några av remissvaren menar att samordningsuppdraget kan behöva genomlysas ytterligare för att bli tydligt utrett. Våra utmaningar En nationell strategi för besöksnäring togs fram 2010 av Svensk turismnäring med strategimål och fokusområden för en mer samlad och offensiv utveckling av besöksnäringen och turismen i Sverige. Besöksnäringen har omnämnts som den nya basnäringen för Sverige men det krävs gemensamt arbete och insatser från näringslivet och offentlig sektor för att detta ska bli verklighet. Regionen står inför flera utmaningar för att kunna ta en starkare position med de destinationer och reseanledningar som finns i regionen. Under de senaste åren har turismen i Örebroregionen utvecklats måttligt och inte i den takt vi skulle önska. Destinationsutveckling är ett av de utvecklingsområden som utpekats som viktigt i den nationella strategin för besöksnäringen. Destinationsutvecklingen har skett ojämnt och någon systematisk satsning på utvecklingen av regionens olika destinationer har inte skett. De utländska besökarna har de senaste åren inte ökat i den utsträckning vi hade önskat. Den minskning av besökare från till exempel Tyskland och Holland som skett följer trenden i övriga Sverige och beror på faktorer som är svårt att påverka från regionalt håll som skatter och kronkurs. I början av 2013 togs underlag fram med hjälp av SCB för att få en grund hur besöksnäringen ser ut i regionen. Kort kan konstateras att besöksnäringen till stor del består av enmansföretag/ verksamheter med en eller få anställda. Omsättningen i dessa företag är generellt inte hög. Det finns i regionen många framgångsrika verksamheter och engagerade entreprenörer som satsar och skapar nya spännande turistprodukter, men det saknas samordning för att ta tillvara detta arbete och för en utveckling av turismen för bland annat ökad exportmognad. Antalet hotellgästnätter i regionen uppgick 2012 till övernattningar varav cirka var utländska gästnätter. 74 % av hotellgästnätterna i regionen och i synnerhet i Örebro var relaterade till affärs- och mötesresenärer, 26 % var privatresenärer. Ca 2100 personer hade sin huvudsakliga sysselsättning i besöksnäringen 2012 enligt SCB:s statistik. Under senare år har Örebro Convention Bureau (ÖCVB) drivits som projekt med stöd från Regionförbundet Örebro och Örebro kommun. ÖBCV har arbetat målmedvetet för att locka fler konvent och kongresser till regionen och till Örebro. Arbetet har varit positivt och projektet har nu permanentats som ett verksamhetsområde inom Örebrokompaniet. Det är viktigt att mötesturismen behålls på nuvarande nivå och fortsätter utvecklas ytterligare. 3

98 :10 Vad är turism? Kort kan man säga att turism är förflyttad konsumtion. Nedan berörs några definitioner av turism som är viktiga att känna till. FN:s turistorganisation UNWTO har gjort följande definition av turism. Turism omfattar människors aktiviteter när de reser och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Tillväxtverket använder samma definition. Besöksnäringen är den näring som bidrar till turismkonsumtionen. Turistkonsumtionen utgörs av en mängd branscher där de största är boende, handel, restaurang, transporter och turistmålen. En destination är ett tematiskt eller geografiskt avgränsat område som kunder och besökare har tillgång till genom en lokal organisation/aktör som samordnar destinationens olika aktörer och utbud. En besökare kan ha olika syften med sitt resande. Förenklat brukar man dela in besökarna i affärsoch mötesbesökare (business) samt fritidsbesökare (leisure). Utblick Tillväxtverket är den myndighet som har ansvar för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket skriver i Fakta om svensk turism 2012 att Det globala resandet fortsatte att stärkas under I Sverige ökade turismens totala omsättning med 4,8 procent till 275,5 miljarder kronor. Både sysselsättningen och exportvärdet, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, fortsatte också att öka. Enligt internationella bedömningar kommer turismen och resandet i ett globalt perspektiv att öka med drygt tre procent per år fram till Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna ökning då våra basresurser i form av attraktiva resmål och anläggningar samt natur och kultur i förädlad form ligger i linje med vad både fritids och affärsresenärer förväntas efterfråga. Besöksnäringen är en växande näring i Sverige. I Örebroregionen har besöksnäringen hög tillväxttakt både i förädlingsvärde och i antal anställda 1. RUSen och regionala handlingsprogrammet 1 Källa Analys av näringslivet i Örebro län, Grufman och Reije management 4

99 : antogs en regional utvecklingsstrategi (RUS) för Örebroregionen. Den regionala utvecklingsstrategin anger den gemensamma riktningen för att vi i Örebroregionen ska ta tillvara vår tillväxtpotential. Att utveckla regionen är ett långsiktigt arbete. I RUSen finns ett målområde som berör turism med ambition att vidareutveckla regionens naturturism i vid bemärkelse för tydliga målgrupper. En fokusering i destinationernas och regionens marknadsföring kring naturturistiska produkter har gjorts de senaste åren. För att framgångsrikt utveckla naturturismen måste också andra delar av turismen och besöksnäringen utvecklas som t ex boendet, restauranger och handel. Vem är det regionala handlingsprogrammet till för? Det regionala handlingsprogrammet för turism för Örebroregionen tar sin utgångspunkt i Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020 (Svensk Turism m fl). Den pekar ut de strategier svensk besöksnäring och andra aktörer samlat behöver arbeta med för att få besöksnäringen att fördubbla sin omsättning från 2010 till Den betonar en starkare samsyn kring de utvecklingsinsatser som behöver göras både av näringen själv och offentliga aktörer. Det regionala handlingsprogrammet ska vara vägledande för regionens och Regionförbundets arbete och till stöd för regionförbundets medlemmar. Programmet kan också vara inspirerande och visa riktning för övriga viktiga aktörer på området. Programmet lyfter fram tre fokusområden som utgår från en konkurrenskraftig destinationsutveckling. Det regionala arbetet kommer att ha fokus på att stödja och stimulera destinationsutveckling i regionen för att medverka till en stark och framgångsrik besöksnäring. För att besöksnäringen och turismen ska växa är en nyckelfaktor att regionala och lokala aktörer tillsammans arbetar med gemensamma insatser i samordnad riktning. Det kan medföra nya arbetssätt och nya samarbetsformer. Mission för turismarbetet i regionen I Örebroregionen skall vi tillsammans nå en ökad tillväxt inom en hållbar besöksnäring genom att utveckla ett hållbart och starkt företagande som med bra värdskap erbjuder efterfrågade och tillgängliga turismupplevelser. Detta medför att antalet gästnätter ökar och omsättningen och sysselsättning hos företagen ökar. Mål för programmet Resultatet av processen som föregått arbetet med att ta fram detta handlingsprogram kan sammanfattas i fyra strategiska mål för Örebroregionen. 5

100 :10 Utveckla fler reseanledningar i destinationerna i regionen Genom att utveckla de reseanledningar som redan finns och arbeta fram nya kan intresset för att besöka regionen och dess destinationer öka. Reseanledningar är besöksmål, möten, evenemang och upplevelser som lockar besökare att göra en resa till destinationen och regionen. Utveckla starka exportmogna destinationer som attraherar fler utländska besökare till regionen Arbetet med att stärka de produkter som finns för en utlandsmarknad är en viktig uppgift för att ta andelar av den växande globala turismen. För att vara exportmogen finns nationella kriterier, bland annat ha en långsiktig satsning på utländsk marknad, produkter som omfattar 3-4 dagar, tillgänglig kommunikation med flera. Stödja redan utvecklade destinationer så att de kan öka sina volymer Samarbete med researrangörer och andra partners skapar förutsättningar för ökade volymer av besökare. Här kan också intresset från näringen att investera för att öka besöksantalet till resmålet behöva stöd av de offentliga aktörerna. Det kan gälla skyndsam handläggning av bygglov, planering av infrastruktur eller samarbete av marknadsföring. Få fler svenskar att resa till regionen och ta del av besöksnäringens tjänster och produkter En samordnad bearbetning av den svenska marknaden kan skapa efterfrågan på de många intressanta besöksmål, möten, evenemang och upplevelser regionen kan erbjuda. Tjänster och produkter måste vara tillgängliga på nätet och i andra kanaler, prissatta och lätt kunna köpas. Kvantitativa mål för tillväxt År Omsättning(milj kr) Antal årsanställda Andel av svensk turism 2,0 % 2,0 % 2,4 % 2,6 % Antal hotellgästnätter Varav antal utländska hotellgästnätter Turistekonomisk modell (TEM) Prognos 1% per år 4 Uppgifter saknas då ingen TEM gjordes detta år 5 Uppgifter saknas då ingen TEM gjordes detta år 6 Statistik från SCB 6

101 :10 Kvalitativa mål Örebro regionens destinationer beskrivs av andra som en bra destination för tillgängliga naturupplevelser. I regionen finns fler hållbara tjänster och produkter på turismområdet. I regionen finns fler kvalitetsmärkta tjänster och produkter på turismområdet. Besökare till regionen upplever ett gott och bra värdskap vid besöksmålen i regionen. Örebroregionen redovisar fler företag, fler sysselsatta och ett ökat förädlingsvärde hos besöksnäringens företag. Hållbar Destinationsutveckling Destinationsutveckling är av största vikt för att utveckla turismen till en stark och hållbar ny basnäring. Starka destinationer som är exportmogna är en framgångsfaktor för att vara konkurrenskraftig i den ökade konkurrensen i Sverige och världen. Detta betyder att fler destinationer kan utvecklas i regionen och att de geografiska regioner som idag finns utpekade kan utvecklas till starka kluster för samverkan och samarbete i besöksnäringens alla delar. I dag finns studier som visar att starka sammanhållna destinationer är viktiga för att destinationsutveckling ska ske och att besöksnäringens företag kan bli mer lönsamma och att fler besökare hittar till destinationen.(tillväxtanalys Destinationsutveckling2012) Vad är en destination? En destination är ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området intressant och konkurrenskraftigt som resmål. Besökaren kan få en helhetsupplevelse i destinationen i form av att göra, bo, äta, handla och resa. En destination kan vara ett land, en region, en delregion, en ort eller en plats, en kombination av orter med eller utan gemensam regional tillhörighet. En destination kan också vara en eller flera kombinerade teman med erbjudanden som om de marknadsförs rätt levererar en reseanledning. En destination tar fram gemensamma mål och strategier för sitt arbete med att utveckla destinationen. (Svensk Destinationsutveckling AB) I Örebroregionen bör en kunskapsorienterad destinationsutveckling drivas som baseras på både praktisk kunskap (erfarenheter) och forskningsbaserad kunskap (studier). 7

102 :10 De nuvarande geografiska destinationernas roll blir att utveckla den egna destinationen tillsammans med de företag och andra aktörer som verkar i destinationen och samverka med de lokala och regionala parter som behövs för en konkurrensstark och hållbar destination. Fokusområde - Affärsutveckling och innovationer Att stärka affärsnyttan är en viktig utgångspunkt för det regionala handlingsprogrammet. En stor utmaning för företagen i regionen är att bli mer framgångsrika och lönsamma. Att utveckla och stärka de reseanledningar som finns i regionen är en viktig gemensam uppgift. Att göra dessa kända och köpbara är ett prioriterat arbete. Det är förstås företagen själva som svarar för sin egen marknadsföring. Destinationerna erbjuder gemensam marknadsföring och andra aktiviteter där samverkan ökar möjligheten till större uppmärksamhet och intresse. För att vara konkurrenskraftiga i arbetet med att locka fler besökare till regionen behöver turismens företag stärkas och bli bättre på att göra affärer. Att erbjuda affärsutvecklings modeller som har utvecklats utifrån besöksnäringens behov är ett sätt att tillgängliggöra verktyg för näringen att utvecklas. På den regionala nivån bör det finnas resurser att driva och stödja utveckling av företagandet inom besöksnäringen. Detta kan göras med stöd av de företagsfrämjande organisationer som finns i regionen exempelvis ALMI och andra men det behövs också besöksnäringsspecifika insatser och program som hjälper företagen att utvecklas och bli framgångsrika. För att stå sig i konkurrensen är det är viktigt för företagen att kunna rekrytera personal med rätt utbildning och kompetens därför är det viktigt med goda och systematiska kontakter med utbildningsväsendet. Regionförbundet har medverkat i en förstudie kring ett besöksnäringsservicecollege som skulle kunna vara en form för detta arbete. Det är också viktigt att företagen arbetar för en utveckling för att bli hållbara företag. I Energi och klimatprogrammet för Örebroregionen är en av målsättningarna att få fler av regionens innevånare att turista i den egna regionen. På så sätt spar man på miljön och skapar omsättningsförflyttning i den egna regionen. En utveckling för att göra besöksmål och information om besöksmål mera tillgänglig är en viktig utgångspunkt. En turism tillgänglig för alla gynnar företagen och utvecklar nya innovativa produkter. Regionens handlingsplan för innovationer och entreprenörskap är en grund för innovationsarbete även på besöksnäringens område. Turismens behov av utvecklingsstöd för innovationer ser ibland lite annorlunda ut än andra branschers behov och en anpassning av innovationssystemen behövas. 8

103 :10 Turismen i regionen består till mycket stor del av affärs- och mötesbesökare. Här har regionen, framför allt Örebro, varit framgångsrik med att i utvecklingsprojekt arbeta med detta. Dessa besökare är en potentiell målgrupp att bearbeta för att de ska återvända som privatturister. Både mötesindustrin och privatturismen bör utvecklas för att skapa en bredare kundbas i händelse av konjunkturförändringar. Fokusområde - Omvärldsbevakning/Analys För att aktörerna inom besöksnäringen och turismen ska kunna fatta gemensamma och strategiska beslut för sina enskilda och gemensamma insatser behövs bra kunskapsbaserade underlag. Detta kan gälla statistik och marknadskunskaper, kunskaper om målgrupper eller resevanor eller möjlighet att kunna jämföra utvecklingen i regionen med andra regionen och destinationer inom och utom landet. Detta har till stora delar saknats idag. Det är också viktigt att utvecklingsarbete och satsningar som görs i vår egen region kommuniceras på ett systematiskt sätt så att de satsningar som görs stärker varandra och inte konkurrerar. Fokusområde - Samordning Besöksnäringen är fragmenterad och har inte arbetat särskilt effektivt utifrån ett tillväxtperspektiv. Många aktörer arbetar hårt men har inte någon gemensam målbild vilket ibland medför att resurserna inte blir effektivt utnyttjade och inte ger önskad effekt. Ett arbete för att utveckla konkurrensstarka destinationerna, nuvarande och nya, är en väg att samla och fokusera insatser som krävs för en starkare positionering av regionens besöksmål, attraktion och turism. Regionförbundet har en aktiv roll och samordnar internationell marknadsföring av i regionen utpekade resmål på definierade marknader. En utveckling där besöksnäringens företag medverkar till marknadsföring av exportmogna resmål är önskvärd. Samverkan med partners som marknadsför Sverige i utlandet ska sökas utifrån utvecklingspotential och affärsnytta för besöksnäringen i regionen. För att skapa större genomslag för regionens turismprodukter kan Regionförbundet medverka och samordna insatser som näringen och destinationerna gemensamt kommer överens om. Arenor för att mötas och utveckla samarbeten mellan besöksnäringens olika branscher, mellan turismföretagen och mellan företagen och offentliga aktörer behöver utvecklas vidare. Regionförbundets roll är att företräda regionen i turismfrågor på regional, nationell och internationell nivå. Regionförbundet ska driva utvecklingsverksamhet och samordna området så att företag och verksamhet utifrån ett tillväxtperspektiv bli mer lönsamma och växer. 9

104 :10 Det viktiga politiska arbetet För besöksnäringens utveckling är det viktigt att politiska beslut tar hänsyn till näringens behov av stöd och satsningar. Besöksnäringen och turismen berörs av en stor mängd politikområden och det är viktigt att näringens utveckling och behov också får del av de politiska initiativ som tas för att utveckla regionen. Det gäller inte minst samhällsplanering, kommunikationer och innovationer. Tillväxtverket skriver i Fakta om Turismen 2012 att; Sverige har goda förutsättningar att ta del av den förväntade ökningen av turismen och resandet på global nivå, men för att uppnå detta krävs att kunskapen om vad som skapar attraktionskraft ökar. Det är inte i första hand hos de entreprenörer som är verksamma inom sektorn, utan framför allt hos de offentliga aktörerna som denna kunskap måste stärkas. Detta eftersom de offentliga har en betydligt tyngre och mer avgörande inverkan på sektorns möjligheter att utvecklas än man har för många andra sektorer inom den svenska ekonomin. Regionala insatser och uppdrag Regionförbundet ska arbeta med att stimulera och stödja destinationsutveckling i regionen. Inriktningen är att skapa starka, konkurrenskraftiga och hållbara destinationer för den nationella och internationella marknaden. Regionförbundet ska ha en samordnande roll och vara en tydlig representant för turismen i regionen gentemot andra regioner, den nationella nivån och i internationella kontakter. Regionförbundet ska analysera turismen och besöksnäringen i regionen och sprida analysen till aktörerna på ett systematiskt sätt. Regionförbundet ska skapa mötesplatser och arenor för överföring av kunskap som besöksnäringen behöver för sin utveckling. Dessa möten ska stärka nätverk, möjliggöra dialog och skapa gemensam riktning. Så går vi vidare! Under processen med det regionala handlingsprogrammet har många goda och intressanta idéer om hur vi tillsammans i regionen kan arbeta, hur vi kan prioritera och hur vi kan stärka vår position. Dessa idéer är ett utmärkt underlag för nästa steg i arbetet - att ta fram en handlingsplan med konkreta aktiviteter för att arbeta med målen. Tillsammans med destinationer och aktörer i regionen kommer Regionförbundet att som nästa steg arbeta fram en handlingsplan som med fokus på destinationsutveckling ska stimulera och medverka till en utveckling av hållbara destinationer och besöksnäringsföretag. Genom utvecklade och konkurrenskraftiga destinationer som formulerar strategier och affärsplaner kommer arbetet med att nå målen bli tydligare. Dessa planer ska vara väl kända och förankrade i näringen och offentlig sektor med ett gemensamt ansvarstagande och definierade roller för att skapa största möjliga effekt. 10

105 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Sammanställning av inkomna remissvar på förslag till Regionalt Handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen Läsanvisningar Meningar omgivna av citattecken ( ) är direkta formuleringar ur inkomna remissvar. Övriga punkter är sammanställningar av synpunkter med samma ord som i remissvaren men delvis något nedkortat. Generellt om Handlingsprogrammet. Askersunds kommun Programmet är föredömligt kort. Vi värdesätter ambitionen att lyssna på turistnäringen i processen. Degerfors kommun Samråd med Karlskoga kommun som är gemensam destination för besöksnäringen. Hällefors kommun Förslaget är mycket generellt hållet och saknar tydliga inriktningar. Målområdet i RUS Rika naturupplevelser bör anges som prioriterat. Programmet borde vara tydligare med vikten av att besöksnäringen utvecklas långsiktigt med hänsyn till naturen. Andra målområden i RUS har koppling till utveckling av besöksnäring kompetensförsörjning, innovativa miljöer, goda kommunikationer, kulturliv, evenemang. Besöksnäringen är att anse som Sveriges nya basnäring och kan generera arbetstillfällen och gynnar lokal handel. Kumla kommun Programmets utpekade mål är bra. Strategiska målen stödjer besöksnäringens utveckling i Kumla så väl som i regionen. Konst på hög bör kunna utvecklas mer och bli internationell usp. Kumla stödjer programmets mål om destinationsutveckling, men anser att den avslutande delens fokus förskjutits från denna utveckling. De tre sista sidorna behöver revideras utifrån programmets målformuleringar. Naturturism är av stor betydelse, RUSens ensidiga fokus på detta är väl snävt utifrån ett regionalt perspektiv. 1

106 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Laxå kommun Förslaget är i sin helhet bra men bör utvecklas inom några områden. Dessa är Marknadsföring i framtiden, fokusområde Affärsutveckling/produktutveckling samt Kommunikation och marknadsföring Programmet är övergripande med långsiktiga mål. Viktigt med en handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till målen. Handlingsplanen kommer att bli det viktigaste dokumentet i utvecklingsarbetet. Lekebergs kommun Programmets övergripande syftet är att öka utvecklingstakten för sektorn. I RUSen uttrycks ambitionen att utveckla regionens naturturism i vid bemärkelse. Detta förutsätter även att andra delar som bl a boende, restauranger och handel utvecklas. Med hänsyn till turismområdets växande betydelse och behovet av bättre samordning i länet mellan aktörer är programmet angeläget. En långsiktigt hållbar utveckling förutsätter en tydlig målsättning, styrning och stöd till sektorn. Väsentligt för såväl lokala som regionala aktörer och för profileringen av nya Region Örebro län. Lindesbergs kommun Generellt tycker vi att programmet är bra. Det tar höjd för såväl den nationella strategin för besöksnäring som för RUSen. Programmet är ett övergripande dokument nu krävs att arbete med att ta fram en konkret handlingsplan startar omedelbart. Ljusnarsbergs kommun Kommunens förhoppning på ett innovativt, nytänkande, energigivande och utmanande handlingsprogram för regionen inte uppfylls med föreliggande förslag. *Saknar RUSens utpekade område naturturism i handlingsprogram vilket bör kompletteras och beskrivas som ett prioriterat område. Nora kommun Nora kommun menar att förslaget är ganska generellt hållet och saknar tydliga inriktningar som är innovativa och utmanande. Visionen känns inte speciellt utmanande och visionär menar man. Nora kommun menar också att det är positivt att programmet lyfter fram hur viktigt det är med samarbeten, tydliga reseanledningar och att destinationernas utveckling tillsammans med dess lokala besöksnäring är nyckeln till framgång. Det är också viktigt att utveckla samarbeten med närliggande regioner för att kunna skapa attraktiva resmål för den som väljer Sverige som resmål. Det är önskvärt att regionen skulle kunna arbeta med destinationsutvecklingsprojekt. 2

107 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Örebro kommun Örebro kommun tycker att ansatsen är bra men att programmet måste breddas. Kommunen är kritisk mot att programmet enbart riktar sig mot privatturism och att programmet delvis är ett operativt dokument där RFÖ får ett operativt samordningsansvar. Kommunen tycker det är ett problem att evenemangs- och mötesturismen uteslutits i programmet. Örebro läns landsting Programmet har utarbetats genom bred dialog och visar en tydlig riktning för den framtida utvecklingen av länets besöksnäring och turism. Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen stödjer det nya handlingsprogrammet i sin helhet och ser inga problem i att RFÖ skulle ha en samlande roll gällande den regionala besöks- och turismutvecklingen. Vision för turismarbetet i regionen Hällefors kommun Visionen är mycket allmänt hållen. Risk att regionen vill tillhandahålla allt till alla utan tydlig profil. Lindesbergs kommun Vi anser att visionen är bra, uttrycket lätt att vara gäst formulerar på ett enkelt sätt vad det handlar om. Ljusnarsbergs kommun Formuleringen att det ska vara lätt att vara gäst i regionen bör tas bort eller förändras. Vi anser inte att formuleringen beskriver en framåtsträvande, innovativ och attraktiv besöksnäring. Föreslår att det står efterfrågade turismupplevelser Ska kunna stödja nya upplevelser och inte bara redan tillgängliga. Alternativt, om man menar fysiskt tillgängliga kan det finnas flera spännande upplevelser som är attraktiva för många målgrupper just för att de är otillgängliga t ex klättring, gruvbesök, vildmarksvandring mm Vi önskar en kortfattad och visionär vision Mål för programmet Hallsbergs kommun De kvantitativa och kvalitativa målen känns nåbara. Bra att stärka befintliga besöksmål och hjälper nya att blomma ut. 3

108 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Hällefors kommun De strategiska målen leder till utveckling men kan upplevas som väl generella. Målgrupper saknas för nationell och internationella marknadsföring. Hur har de kvantitativa målen tagits fram? Kumla kommun Handlingsprogrammets utpekade mål är bra De fyra strategiska målen stödjer besöksnäringens utveckling i Kumla så väl som i regionen. Laxå kommun Målformuleringarna och fokusområdena är i sin helhet bra. En viktig formulering är att få fler svenskar att resa till regionen. Lindesbergs kommun Målen är bra men utgår i mångt och mycket från nya besökare och vi önskar komplettera detta med vikten av att ta vara på de besökare som redan valt Örebro län. Hur kan dessa besökare se och uppleva mer av under sin vistelse? Ljusnarsbergs kommun De fyra strategiska målen är bra Saknar vilka målgrupper och utländska marknader som regionen ska fokusera mot. Nora kommun De kvantitativa målen känns realistiska och mätbara. Nora kommun föreslår en annan skrivning av de kvalitativa målen. Länsstyrelsen i Örebro län De föreslagna målen följer bra den nationella strategin för svensk besöksnäring men bör mer inkludera hållbarhet och och tillgänglighet... Beskrivningen av målet att få fler svenskar att resa till regionen bör utvecklas och förtydligas. I mål ett bör natur- och kulturturismen uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksamheter för besöksnäringen. I mål tre bör utrymme för att beakta tillgänglighet och ekologisk hållbar turism. Annan formulering om att produkter bör vara tillgängliga på nätet... Bör innefatta fysisk tillgänglighet. Målområden - Fokusområden Askersunds kommun Vi tycker att de utvecklingsområden som förstärkningarna föreslås arbeta med är väl utvalda. 4

109 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Kumla kommun Kumla stödjer programmet mål om destinationsutveckling, men anser att den avslutande delens fokus förskjutits från denna utveckling. De tre sista sidorna behöver revideras utifrån programmets målformuleringar. Denna ensidiga fokusering på samverkan avslutar med att RFÖ behöver förstärkningar på den regionala nivån. Det framstår som att Regionförbundets målformulering om destinationsutveckling endast mynnar ut i ytterligare regionala tjänster. Lindesbergs kommun De fyra målområdena är bra. Ljusnarsbergs kommun De fyra målområdenas rubriker är bra. Affärsutveckling/produktutveckling Degerfors kommun Finns aktörer som ALMI som bör vara en part i regional stödfunktion. * Då kanske en egen funktion som arbetar med företagsutveckling minskar och resurser frigörs med detta i förhållande till förslaget i remissen kan användas till t.ex. marknadsföring Hallsbergs kommun Driva och stödja utvecklingen av företagandet - Klart och tydligt Hällefors kommun Regionförbundets funktion som viktig samhällsaktör bör förtydligas. Värna besöksnäringen i nationella och regionala sammanhang t.ex. utformning av ekonomiska stödåtgärder, remissvar till andra myndigheter, effektiv kompetensförsörjning...kräver en lokalkännedom och bör utgå från lokala turismarbetet. Karlskoga kommun Positivt med en förstudie om besöksnäringscollege. Laxå kommun Bör kompletteras med av vikten av att förlänga säsongen för de företag som enbart har sommarsäsongen att leva av idag. Destinationerna (utom Örebro) koncentrerar marknadsföringsinsatserna på fritidsturister på sommaren. En möjlig marknad för naturturistföretagen är regionens basnäring med industriföretagen i spetsen. De har mängder med affärsbesökare från hela världen och utgör på såsätt en marknad för naturturismföretagen. Det krävs dock paketering som riktar sin mot denna målgrupp. Detta kan förlänga säsongen att omfatta större delen av året. 5

110 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Lekebergs kommun en inte oansenlig del av turisterna utgörs av länsinvånare som utnyttjar närmiljöer och besöksmål för dagutflykter och rekreation. Ljusnarsbergs kommun Saknar kompetenshöjande insatser inom service och värdskap. Vill se syfte och mål för ett ev. besöksnäringscollege. Nora kommun Man menar att Regionförbundets roll som offentlig aktör bör förtydligas. Man menar att Regionförbundet bör starkare kunna bevaka besöksnäringens intressen i regionen, regionalt och nationellt. Att RFÖ ska bevaka och agera kring frågor som gäller turistisk infrastruktur och kompetensförsörjning. Det är inte Regionförbundets roll menar man att skapa produkter som blir köpbara på den svenska marknaden. Örebro kommun RFÖ kan skapa bättre förutsättningar för tillväxt genom att hjälpa näringen att utvecklas genom strategiska insatser kring entreprenörskap, affärsutveckling och kompetensförsörjning tillsammans med andra intresseorganisationer. Länsstyrelsen i Örebro län Kompetensutveckling för företagare inom näringen bör lyftas fram mer inom fokusområdet affärsutveckling/produktutveckling. Bör också omfatta kunskap om näringen i sig en ökad kunskap om branschen för alla företagare är önskvärd då är det lättare att bli mer framgångsrik. Det är viktigt att kompetensutvecklingsarbetet görs systematiskt och på stabila grunder och då krävs det en större regional samordning och ett ökat gemensamt ansvarstagande från samtliga berörda aktörer. Begreppet kundnyttan bör förtydligas. Det framgår inte tydligt vad som avses i programmet. Kommunikation/marknadsföring Hallsbergs kommun tydligt vem som gör vad. Viktigt att Regionförbundet samordnar tematiska kampanjer saknar en gemensam geografisk marknadsföring Närke/Örebro län. Hällefors kommun Varumärket The Heart of Sweden bör lyftas fram i programmet. Vad ligger i varumärket och vilka är målgrupperna och marknaderna vi använder på? Karlskoga kommun 6

111 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Kommunikationer är också buss tåg och flyg med flexibla biljettsystem. Alla besökare kommer inte med bil och bör kunna resa i länet på ett bra och billigt sätt. Laxå kommun I naturturistområden som Tiveden saknas allmänna kommunikationer. Denna möjlighet bör finnas om man ska utveckla turismen här. Lekebergs kommun En regional turistorganisation som marknadsför hela Örebroregionen som en destination är önskvärt. Kommuner och andra aktörer kan ansvara för viss marknadsföring lokalt och regionalt, men på nationell och internationell nivå behövs samordning. Lindesbergs kommun Vi anser att samordningen på nationell och internationell nivå ska ske under varumärket The Heart of Sweden som på sikt kommer att skapa och ge en tydlighet för länet. Ljusnarsbergs kommun RFÖ bör samordna och ansvara för... bör ändras till RFÖ ska samordna och ansvara för... förslagsvis byggs en regional webb fram under rubriken The heart of Sweden med information om regionens olika besöksmål. Saknar Örebro regionen på Visit Swedens ingångar för utländska turister. Viktigt att Örebroregionen är synlig för den utländska marknaden. Varumärket The Heart of Sweden bör lyftas fram i programmet. Nora kommun Reseanledningarna bör utvecklas lokalt i destinationerna men vetskapen om nya trender och behov av utveckling är en viktig regional fråga. Samordning av marknadsföringen mot den internationella marknaden och samarbeten med nationella partners är en viktigt regional fråga. Insatserna bör förankras brett i regionen. Örebro kommun För Örebro kommun är det viktigt att regionen inte marknadsförs som en destination... varje kommun och destination får vara sina egna varumärken. RFÖ kan hjälpa näringen att utvecklas så bra som möjligt så att den själv kan marknadsföra sina destinationer och erbjudanden. RFÖ ska givetvis stärka bilden av regionen på olika sätt men Örebro kommun ser inte att förslaget till handlingsprogram är verktyget som ska reglera detta arbete för regionens arbete med besöksnäring. Länsstyrelsen i Örebro län 7

112 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Företagare kan och bör engagera sig mer i den gemensamma marknadsföringen av regionen och destinationerna. Destinationerna ska fortsätta erbjuda gemensam marknadsföring. Det bör också skapas en plan för marknadsföring på webb. Länsstyrelsen producerar information om naturreservat, nationalparker och andra kulturmiljöer som kan användas av destinationer och aktörer i deras marknadsföring. Omvärldsbevakning/analys Hallsbergs kommun Bra att vi analyserar verksamheten varje år. Hällefors kommun Omvärldsbevakning/analys är viktig för en samordnad besöksnäring. RFÖ ska ta en tydligare roll och samla in och analysera tillgänglig statistik. Trendspaning och relevanta trender ska förmedlas till näringen och leder till hållbar utveckling. Nora kommun Här har regionen en viktig roll menar Nora kommun. Det är också viktigt att man har tydliga sätt att sprida kunskap och sätt att omvandla denna till handling. Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen välkomnar att en årlig analys av regionens besöksnäring och turism genomförs och distribueras. Länsstyrelsen välkomnar också bättre kommunikation av verksamhetsutveckling och satsningar som görs i länet Samordning Askersunds kommun Vi delar uppfattningen att den regionala nivån behöver förstärkas Degerfors kommun Samordning kring frågorna om besöksnäring är nödvändig och en framtida regionorganisation är lämplig att ha den samordnande rollen. Hallsbergs kommun Viktig Idag arbetar destinationerna oftast ensamma. Det finns stora fördelar med att samordna t ex utbildningar. Bra att samordning sker mellan olika branscher. Karlskoga kommun 8

113 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Samordning är viktigt och samordnaren ska också vara ett stöd både för kommunerna och besöksnäringen och dess aktörer. T ex att bygga paket. Laxå kommun RFÖ bör ha det samordnande ansvaret för de offentliga insatserna i den kommande handlingsplanen. Det är en stor utmaning att utveckla besöksnäringen och det behövs ett nära samarbete med näringen. Lindesbergs kommun Då vi efterlyser en tydligare och starkare organisation för länsturismen stödjer vi helt och fullt Regionförbundets framtida samordnande roll med uppdraget att vara en tydlig representant för turismen i regionen gentemot andra regioner såväl på nationell som på internationell nivå. Önskar att RFÖ tar på sig ansvaret att skapa en mötesplats för länets turismansvariga att samlas på ett par gånger per år för inspiration, samverkan och kunskapande. Ljusnarsbergs kommun regionens arbete blir starkare med en bättre samordning av gemensamma insatser vilket vi gärna ser en tydligare beskrivning av eftersom detta är en utmärkt fortsättning för det framtida arbetet. Nora kommun Man menar att Regionförbundet bör ta en samordnande roll på turismområdet, då det gäller samordning mellan offentliga aktörer och olika projektinsatser som görs. Örebro kommun Kommunen anser att programmet är för operativt inriktat och ställer sig frågande till att RFÖ ska samordna och ansvara för besöksnäringen. Örebrokompaniet har idag ansvar för operativa frågor som rör Örebro kommun och arbetar idag delvis på uppdrag av andra destinationer. Kommunen anser det är viktigt att inte två huvudmän arbetar parallellt med samma frågor inom regionen. Var det operativa ansvaret ska finnas bör utredas grundligare. Ett alternativ kan vara att Örebrokompaniet får ett utökat ansvar. Örebro Kommun deltar gärna i ett fortsatt arbete med att skapa samsyn kring utvecklingsinsatser som krävs för att destinationerna och dess kommuner får det samordningsstöd som efterfrågas. Örebro läns landsting Viktigt att arbetet fortsatt samordnas i länet på det processinriktade sätt som underlaget till handlingsprogrammet tagits fram. 9

114 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Det är av högsta vikt att samordna olika regionalt strategiska aktörer så som handlingsprogram föreslår. För att samverkan ska bli verkningsfull är det viktigt att det finns en tydlig målblid men också ett specificerat uppdrag och en rimlig tidplan. Länsstyrelsen ser ingen problematik med att Regionförbundet skulle ha en samordnande roll i frågan. Destinationsutveckling Degerfors kommun Viktigt med stöd till destinationerna. Det bör avsättas en stödfunktion som är mer fysiskt närvarande i destinationernas arbete. Kumla kommun Kumla delar uppfattningen som beskrivs i programmet kring svag och ojämn destinationsutveckling. Finns flera besöksmål i regionen som har potential att utvecklas till destinationsmål med stark attraktivitet. (T ex Konst på Hög, Sjöparken) Ljusnarsbergs kommun Hur ser Regionförbundets arbete ut i förhållande till destinationernas arbete? Nora kommun Det är önskvärt att regionen skulle kunna arbeta med destinationsutvecklingsprojekt. Arbetsformer och roller Askersunds kommun Vi vill betona vikten av regionalt samarbete som bygger på faktiska attraktioner och unika värden snarare än tradition. Hällefors kommun De förstärkningar som föreslås på regional nivå bör utredas vidare. Det kan vara mer framgångsrikt att förstärka destinationsorganisationerna än att lägga nya resurser vid RFÖ. Lindesbergs kommun Håller med om att en förstärkning behövs för att uppnå målen. Denna förstärkning kan ske på olika sätt och vi tror att det skulle vara olyckligt att bygga en central organisation i Örebro med uteslutande nya resurser. 10

115 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Vi förordar att tillvarata befintlig personal som i sin helhet eller till utvalda delar är redo för nya uppdrag. Ljusnarsbergs kommun Vi efterlyser en tydligare och starkare länsturism. Vi saknar en tydligare organisationsbeskrivning av det regionala arbetet. Var finns de tre beskrivna funktionerna? Centralt i Örebro eller ute i regionen? Hur ser det turistiska arbetet ut i den nya länsorganisationen2015? Detta bör beröras i program eftersom det påverkar länsturismarbetet i närtid. Nora kommun För att besöksnäringen i regionen ska kunna växa och utvecklas krävs det att vi samordnar och ser över arbetsformerna och förtydligar rollerna mellan regionen/regionala aktörer/destinationer och kommuner. Hållbarhet Hällefors kommun Viktigt att utveckling av besöksnäringen tar hänsyn till ekologisk hållbarhet. Aktörer som tar miljöansvar bör gynnas. Länsstyrelsen i Örebro län Hållbarhet och tillgänglighet får utrymme i vision och de kvalitativa målen men tappas bort i själva målbeskrivningen. Tillgänglighet Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen anser att begreppet tillgänglighet bör vidgas för att, förutom spridning och åtkomst av produkter bör programmet även omfatta åtkomst och tillträde av produkter för personer med funktionshinder. Så går vi vidare - Handlingsplan Lekebergs kommun Krävs nu en prioriterad åtgärdsplan som beaktar lokala och regionala kvaliteter med definierade ansvarsområden och tidplan för åtgärder. Resurser och organisation för den framtida regionala verksamheten bör tydliggöras med hänsyn till kommande regionbildning. Lindesbergs kommun Programmet är ett övergripande dokument krävs nu arbete med att ta fram en konkret handlingsplan startar omedelbart. 11

116 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Detta bör göras i en bred samverkan med RFÖ, destinationerna och den lokala nivån. Planen ska vara konkret och aktivitetsbaserad med en tydlig tidsplan där det klart framgår vem som ansvar för vad. Övrigt Hällefors kommun Naturturismupplevelser erbjuder möjlighet till ett rikt aktivitetsutbud som också främjan folkhälsan lokalt. Lekebergs kommun Programmet har mycket fokus på företagande, men mycket på turismområdet drivs och utvecklas av ideella krafter utan affärsmässig grund med av betydelse för näringarna. Detta bör beaktas i programmet. Ljusnarsbergs kommun Saknar en länsgemensam träffpunkt där ansvariga i respektive kommun träffas för att lära och inspireras av varandra. Efterlyser minnesanteckningar från destinationsmötena. Nora kommun Bergslagen liksom andra av regionens destinationer är starkt beroende av olika former av insatser. Dessa skulle delvis kunna komma från en innovativ och flexibel regional organisation, man det kanske vara mer framgångsrikt om insatserna styrs till att förstärka destinationerna. Länsstyrelsen i Örebro län Kulturresurser bör uppmärksammas på samma sätt som naturresurser i handlingsprogram. Prioriteringar mot en mer miljövänlig konsumtion och turism återfinns i flera regionala dokument RUSen samt energi- och klimatprogram är exempel. Länsstyrelsen ser sig själv ha en aktiv, stödjande och rådgivande roll i en gemensam samordning av regionalt strategiska aktörer som ska arbeta för utveckling länets besöksnäring och turism. 12

117 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Tillstyrkan/ avslag till programmet Askersunds kommun Vi ställer oss bakom programmet och ser fram emot ett gott samarbete när vi tillsammans gör verklighet av planerna. Hällefors kommun tillstyrker programmet med ovanstående synpunkter. Kumla kommun stödjer programmets mål om destinationsutveckling men anser att programmets tre avslutande sidor bör revideras utifrån målformuleringarna. Laxå kommun Kommunstyrelsen godkänner remissvaret Lekebergs kommun Kommunstyrelsen antar Arbetsutskottets förslag till yttrande Lindesbergs kommun Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen med näringslivschefens yttrande. Ljusnarsbergs kommun Allmänna utskottet lämnar yttrande på förslag av näringslivschefen Örebro kommun för att kommunen ska kunna ställa sig bakom ett regionalt handlingsprogram behöver programmet arbetas om i grunden och bli starkare samt att hela näringen inkluderas. Örebro läns landsting Landstingsstyrelsen avger yttrande. Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen är nöjd med programmet och stödjer programmet i sin helhet. 13

118 Regionförbundet Örebro Toni Eriksson Remissvar från Askersunds kommun Kommunstyrelsen / ordförande Degerfors kommun - Näringslivschefen svarar på tjänstemanna nivå. Hallsbergs kommun Kommunstyrelsen / Underlag från Näringslivschef Hällefors kommun - Kommunstyrelsen Karlskoga kommun Ordförande Kultur- och föreningsnämnden Kumla kommun - Kommunstyrelsens arbetsutskott/underlag från Kommundirektör och Näringslivsutvecklare Laxå kommun - Kommunstyrelsen/Underlag från Tf kommunchef Lekebergs kommun - Kommunstyrelsen Lindesbergs kommun Kommunstyrelsen/Underlag från näringslivschef Ljusnarsbergs kommun - Allmänna utskottet/underlag från näringslivschef Nora kommun Kommunstyrelsen/ Underlag från turistchefen Örebro kommun - Kommunstyrelsen Örebro läns landsting Landstingsstyrelsen Länsstyrelsen i Örebro län - Tomas Börjesson Tjänsteman 14

119 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning RUS kansli Tjänsteskrivelse 1 (2) 1(2) Eva Getzman Dnr: Sida Till Regionstyrelsen Örebro läns regionala digitala agenda Regionförbundet Örebro, Örebro läns landsting och Länsstyrelsen har signerat en avsiktsförklaring att tillsammans arbeta fram en regional digital agenda utifrån ett nationellt initiativ. Förslag till beslut Örebro läns regionala digitala agenda antas. Regiondirektören ges i uppdrag att, vid behov, göra redaktionella ändringar i samråd med övriga organisationer. Regiondirektören ges i uppdrag att, i samråd med Örebro län landsting och Länsstyrelsen i Örebro län, initiera arbetet med en organisation för genomförande. Bakgrund På nationell nivå har regeringen tagit fram en digital agenda för Sverige It i människans tjänst. För att regeringens it-politik ska få genomslag behövs regionala digitala agendor ute i landet. Regionförbundet, Örebro läns landsting och Länsstyrelsen undertecknade den 11 januari 2012 gemensamt Regeringens avsiktsförklaring angående digital agenda för Sverige. Avsiktsförklaringen innebär: -att vi delar målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, och -att vi avser att ta fram en regional digital agenda för Örebro län i bred samverkan med relevanta aktörer i samhället. Förslag till regional digital agenda har utarbetats i samverkan mellan Regionförbundet Örebro, Örebro läns landsting, Länsstyrelsen i Örebro län, samtliga kommuner i Örebro län och Örebro universitet. Syftet med agendan är att det ska finnas tydliga och gemensamma mål som bidrar till att offentlig verksamhet, med hjälp av IT, uppfyller målen i nationella och regionala styrdokument. Agendan ska ge vägledning och stöd till länsstyrelsen, regionförbundet och landstinget samt kommunerna för att prioritera, planera och genomföra e-utvecklingsinsatser under åren En önskvärd effekt är att agendan ska ge inspiration och stöd till andra samhällsaktörer. Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

120 Sida 2 (2) Förslag till regional digital agenda har varit ute på remiss under perioden 26 november 2013 till och med den 31 mars Samtliga kommuner i länet har svarat. Underlag för beslut - Förslag till Örebro läns regionala digitala agenda - Bilaga: Örebro läns digitala agenda källor - Remissammanställning För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Eva Getzman Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

121

122 1 Förord Länsstyrelsen i Örebro län Regionförbundet Örebro län Örebro läns landsting

123 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 4 Övergripande mål för Örebro läns regionala digitala agenda... 4 Nästa steg... 4 Hur agendan tagits fram... 4 Bakgrund... 6 EUROPA En digital agenda för Sverige IT i människans tjänst... 6 Strategiska områden... 6 Den nationella avsiktsförklaringen... 8 Örebro läns nuläge och utmaningar... 9 Sju regionala strategiska områden ) Tillgång till bredband ) Minska det digitala utanförskapet ) E-förvaltning Öppna data E-legitimation Högre kvalitet och tillgänglighet i offentlig verksamhet Invånarinflytande Förenkla för företag ) E-hälsa Inriktningsmål för individen Inriktningsmål för personal och beslutsfattare ) Skolan Förskola till och med gymnasium, i kommunal regi Universitet och kommunal vuxenutbildning ) Energi och klimat ) Kultur och kreativitet Organisation för genomförande och uppföljning Bilagor

124 3 Inledning Den digitala agendan för Örebro län är ett avstamp och en del av den process som ska skapa bästa möjliga framtid för människor och verksamheter i regionen. Den regionala digitala agendan utgår från regionens behov och förutsättningar, med visioner och mål förankrade i utvecklingsstrategin för Örebro län. Agendan är inriktad på hur länets offentliga sektor på ett bättre sätt kan möta framtiden genom att använda informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Den regionala digitala agendan ska vara ett levande dokument som regelbundet följs upp. Agendan har utarbetats i samverkan mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro, Örebro läns landsting, samtliga kommuner i Örebro län och Örebro Universitet. Den har antagits av Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro och Örebro läns landsting. Länets kommuner, Örebro universitet och andra intressenter såsom företag och föreningar kommer i nästa steg att erbjudas att bli signatärer. Signatärskapet innebär att en avsiktsförklaring för Örebro läns regionala digital agenda undertecknas. Avsiktsförklaringens innebörd är att - vi delar målen i Örebro läns regionala digitala agenda, och - vi avser att bidra till och verka för att målen i Örebro läns regionala digitala agenda uppfylls Region Örebro län Första januari 2015 går Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman och bildar nya Region Örebro län. Med hänsyn till det kommer Örebro läns Regionala digitala agenda att genomgå en redaktionell omarbetning under våren 2015.

125 4 Syfte Syftet med agendan är att det ska finnas tydliga och gemensamma mål som bidrar till att offentlig verksamhet, med hjälp av IT, uppfyller målen i nationella och regionala styrdokument 1. Agendan ska ge vägledning och vara ett stöd till Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro, Örebro läns landsting och kommuner i Örebro län för att prioritera, planera och genomföra e-utvecklingsinsatser under perioden En önskvärd effekt är även att agendan ska ge inspiration och stöd till andra samhällsaktörer. Aktörer som arbetar för att på olika sätt utveckla eller använda sig av digitaliseringens möjligheter för att uppnå samhällsnytta. Övergripande mål för Örebro läns regionala digitala agenda Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämställd, attraktiv och stark region som kan möta framtidens utmaningar. Tekniken ska förenkla för företag och bidra till att skapa fler arbetstillfällen. Barn som slutar skolan ska stå väl rustade för en arbetsmarknad som kräver goda IT-kunskaper. IT ska bidra till att miljöbelastningen minskar. Nästa steg Den digitala agendan ska i nästa steg kompletteras med att ansvar för respektive strategiskt område och etappmål fördelas mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro, Örebro läns landsting, samtliga kommuner i Örebro län och Örebro Universitet. Ansvarig aktör driver arbetet med att nå etappmålen. Föreslagna åtgärder har i dagsläget inte en klar finansieringsplan. Möjligheten till finansiering kommer att påverka vilka åtgärder som kan genomföras och när. Beroende på vilken typ av åtgärd kommer beslut om finansiering, utifrån ordinarie budgetramar, att behöva fattas i respektive organisation. Kompletterande möjligheter till finansiering, kan finnas att söka till exempel via Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Östra Mellansverige (Regionalfonden), Landsbygdsprogrammet , Energimyndigheten, Tillväxtverket och EU:s ramprogram för forskning och innovation - Horisont För att lyckas med att nå målen i den regionala digitala agendan är samverkan och tät dialog inom länet en viktig nyckelfaktor. Hur agendan tagits fram Processen att ta fram agendan har skett i bred dialog mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro, Örebro läns landsting, alla kommuner i Örebro län och Örebro Universitet. 1 Bilaga 1 ÖReDA källor

126 5 Tio tematiskt ansvariga skribenter inriktade på tillgång till bredband, minska det digitala utanförskapet, e-förvaltning, e-hälsa, skolan, energi och klimat och kultur och kreativitet, har arbetat utifrån nationella och regionala styrdokument och utgått från en nulägesanalys av länet. Föreslagna etappmål för åren 2016, 2018 och 2020 har diskuterats i en arbetsgrupp där Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro, Örebro läns landsting, alla kommuner i Örebro län och Örebro Universitet har deltagit. Under arbetsprocessen har förankring skett med olika berörda externa parter. Länets kommunchefer har informerats och erbjudits att lämna synpunkter. Projektorganisationen har bjudit in till en öppen remisskonferens i syfte att informera om innehållet och erbjuda möjlighet att diskutera och lämna synpunkter. Från och med första december 2013 till och med 31 mars 2014 har förslaget till Örebro läns regionala digitala agenda funnits fritt tillgängligt för synpunkter.

127 6 Bakgrund EUROPA 2020 EU-kommissionens förslag till ny ekonomisk strategi, Europa 2020, lanserades i mars Den digitala agendan för Europa 2 är ett av sju huvudinitiativ inom ramen för denna strategi. Det övergripande syftet med den digitala agendan för Europa är att: Uppnå varaktiga ekonomiska och sociala vinster från en digital inre marknad, baserat på snabbt och ultrasnabbt Internet och interoperabla tillämpningar (olika datasystem ska kunna fungera tillsammans). En digital agenda för Sverige IT i människans tjänst Regeringen presenterade den 6 oktober 2011 en digital agenda för Sverige 3. För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger. För att lyckas med det behöver alla hjälpas åt, ha ett gemensamt mål och en riktning för hur Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det finns behov av en sammanhållen strategi med tydliga mål och åtgärder som samlar alla goda krafter runt om i landet och utnyttjar befintliga resurser på ett smartare sätt. Målet för IT-politiken är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den nationella digitala agendan är ett verktyg för att samordna regeringens insatser och åtgärder inom området informationsteknologi (IT). Strategiska områden Regeringen har i den nationella digitala agendan IT i människans tjänst identifierat fyra strategiska områden. 1. Lätt och säkert att använda När allt mer i samhället blir digitalt är det viktigt att alla kan ta del av de möjligheter som skapas. I dag använder de allra flesta svenskar IT och internet mer eller mindre regelbundet. Men det finns också de som vare sig kan eller vill använda digitaliseringens möjligheter. I huvudsak handlar det om äldre personer men även yngre medborgare, företagare såväl som konsumenter och skälen är bland annat bristande tilltro till internet, bristande digital kunskap eller ekonomiska förutsättningar som hindrar delaktighet. 2 EU2020: Den digitala agendan för Europa, ett av sju flaggskeppsinitiativ 3 IT i människans tjänst - En digital agenda för Sverige

128 7 2. Tjänster som skapar nytta Det finns behov av attraktiva och lättanvända digitala tjänster för olika delar av livet. För att möta dessa varierande behov behövs ett stort och varierande utbud av tjänster som utvecklas av både privata och offentliga aktörer. Geografisk information av god kvalitet är viktig för tjänster som är beroende av lägesbunden information. Genom fler och bättre gemensamma e-tjänster går det att bygga en förvaltning som både är mer effektiv och som förenklar vardagen för företagare och privatpersoner. Inom kulturområdet är det övergripande nationella målet att senast 2015 ska kulturella verksamheter, samlingar och arkiv i ökad utsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten. 3. Det behövs infrastruktur För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster behövs en grundläggande infrastruktur med väl fungerande elektroniska kommunikationer. Tillgång till ett robust och säkert bredbandsnät som medger hög överföringshastighet och där elektroniska tjänster av hög kvalitet kan erbjudas företag, hushåll, myndigheter, organisationer med flera är en grundförutsättning för att kunna uppfylla många av de gemensamma mål som sätts upp för den digitala agendan. 4. IT:s roll för samhällsutvecklingen Den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser. Flera av de viktigaste faktorerna för pågående samhällsförändringar kommer från utvecklingen och användningen av IT. Det handlar bland annat om hur vi skapar ett långsiktigt hållbart samhälle och hur vi med teknikens hjälp bidrar till ett mer miljöanpassat samhälle. Digital teknik är en väsentlig faktor för landsbygdens utveckling, för hur forskning och innovation kan bedrivas, för hur människor kan utöva sin frihet på nätet, för hur alla kan ta del av våra kulturella skatter. Tekniken öppnar upp för nya former för demokrati, deltagande och insyn genom ökad öppenhet från offentlig förvaltning. Lärares fortbildning och deras engagemang för att använda IT i undervisningen i grund- och gymnasieskolan skapar förutsättningar för att ungdomarna ska kunna vara delaktiga i samhället. Regeringen pekar ut fyra underområden som särskilt viktiga att fokusera på i det regionala arbetet. Det är - E-förvaltning - Skola - Bredband - Digital delaktighet

129 8 I regeringens e-förvaltningsstrategi Med medborgaren i centrum För en digitalt samverkande statsförvaltning 4, som lanserades i december 2012, är de övergripande målen - enkelhet för medborgare och företag - öppenhet som bland annat gynnar innovationskraft och företagande - högre kvalitet i den offentliga verksamheten Den nationella avsiktsförklaringen För att regeringen IT-politik ska kunna förverkligas behöver den nationella digitala agendan omvandlas till regionala digitala agendor som beskriver hur man ska använda IT som ett verktyg för att nå nationella och regionala mål. Regeringen har lanserat ett signatärskap där län och regioner kan signera en avsiktsförklaring om att ta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer. Regionförbundet Örebro län, Örebro läns landsting och Länsstyrelsen i Örebro län undertecknade den 11/ gemensamt regeringens avsiktsförklaring 5 angående digital agenda för Sverige. Avsiktsförklaringen innebär - att vi delar målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, och - att vi avser att ta fram en Regional Digital Agenda för Örebro län i bred samverkan med relevanta aktörer i samhället. 4 Regeringens e-förvaltningsstrategi 5 Örebro län undertecknar Regeringens avsiktförklaring för en digital agenda

130 9 Örebro läns nuläge och utmaningar Örebro län har utarbetat mål för hur digitaliseringen kan bidra till att stärka regionens förutsättningar. För att skapa en attraktiv, stark region som kan möta framtidens utmaningar är det nödvändigt att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. En viktig förutsättning är att ett robust och säkert bredbandsnät, som medger hög överföringshastighet, når alla delar av länet. Många människor som bor och verkar utanför länets tätorter har inte tillgång till bredband via fiber och endast ett fåtal av länets olika boendeformer inom stöd, vård och omsorg erbjuder idag tillgång till internet. Det förväntas av oss alla att vi ska kunna använda internet och e-tjänster, liksom det förväntas av oss att vi ska kunna läsa och ta till oss information. Idag finns det många invånare i länet som av olika skäl inte använder sig av digitaliseringens möjligheter. Skattningar tyder på att cirka % av länets invånare sällan eller aldrig använder datorer eller internet. Folkbildningens organisationer är viktiga aktörer i utmaningen att nå denna grupp. Alternativa lösningar för kommersiell service behöver utvecklas och lokal produktion och lokala tjänsteföretag behöver främjas i Örebro län. Effektiva och samordnade transport- och logistiklösningar som kan främja både kommersiell och offentlig service är väsentligt även för landsbygdens utveckling, liksom tillgång till grundläggande betaltjänster. En förutsättning för att eleverna ska få den digitala kompetens som dagens samhälle kräver är att såväl lärare som elever har tillgång till digitala verktyg. I ett flertal grundskolor runt om i länet delar många elever på en dator och i flera fall delar även lärare på datorer. Länets förskollärare/lärare får ofta bristfällig eller ingen fortbildning i lärande/pedagogik med hjälp av digitala verktyg. Universitetets utbildning och forskning inom IT är viktig för att skapa en regional attraktionskraft och bidrar till att Örebro ska vara ett starkt kompetenscentrum. Riksdagens mål för jämställdhet innebär att alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. IT och jämställdhet är ett område som behöver uppmärksammas i högre utsträckning. Digitaliseringskommissionen skriver i sitt delbetänkande En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter (SOU 2013:31): I en OECD-studie från 2007 placerar sig Sverige som femte land i Europa över andelen kvinnor som arbetar i IT-sektorn. Den etablerade bilden av att det är få kvinnor i ITbranschen i Sverige är tydlig. Andelen kvinnor i IT-yrken har ökat något men endast från 18,2 till 19,5 %. Inom utbildningsväsendet är bilden likartad. Fler kvinnor behöver välja utbildningar med inriktning på informations- och kommunikationsteknologi 6. Internetstatistik från visar att det råder ett stort digitalt utanförskap bland de över 65 år och skillnaden mellan män och kvinnor inom åldersgruppen är betydande. 6 En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter (SOU 2013:31) - Digitaliseringskommissionen 7 Svenskarna och internet 2013 Olle Findahl

131 10 Ett samhälle som är jämställt kännetecknas av att vara inkluderande. I Örebro län ska både mäns och kvinnors förmågor tas tillvara. Det gynnar såväl individerna som länets tillväxt. Kulturella och kreativa näringar är ett av områdena där IT kan bidra till att skapa nya marknader för affärer och entreprenörskap i länet. Konstnärlig kompetens i kombination med teknik och IT skapar helt nya förutsättningar för både konst och kultur i sig, men också för att utveckla kulturella och kreativa näringar. Digital teknik beräknas ha en potential att kunna minska koldioxidutsläpp inom vissa områden, framförallt byggande-, boende- samt energi- och transportområdet, med 15 % 8. Digital teknik är därmed ett viktigt verktyg som kan bidra till att vi ska uppnå våra gemensamma energi- och klimatmål. Detta är exempel på utvecklingsområden där digital teknik kan ha en stor betydelse för samhällsutvecklingen i Örebro län. 8 SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, a report by Climate Group on behalf of the Global esustainability Initiative GeSI

132 11 Sju regionala strategiska områden De strategiska områden och målformuleringar som valts tar avstamp i styrdokument på EU-, nationell och regional nivå. För varje område har övergripande inriktningsmål och konkreta etappmål tagits fram för åren 2016, 2018 och Respektive strategiskt område inleds med en beskrivning av bakgrund och nuläge. Inom varje område finns ett eller flera etappmål angivna för respektive period. Där det varit möjligt är målen mätbara. I de fall regional statistik saknas förutsätts att Örebro län motsvarar ett riksgenomsnitt 9. 9 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011, SCB Svenskarna och Internet 2013, Olle Findahl De som står utanför. En rapport om digital delaktighet, Olle Findahl

133 12 Strategiska områden och exempel på deras koppling till styrdokument framgår av tabellen nedan. Strategiska områden Tillgång till bredband Minska det digitala utanförskapet Exempel på koppling till nationella och regionala styrdokument - IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige - IT-strategi för Örebro län - Nytt landsbygdsprogram IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige - Örebro läns regionala kulturplan - Örebro läns landstings folkhälsoplan - Folkbildningens Vägval & Vilja, om studieförbundens och folkhögskolornas roll och uppgifter i dagens och morgondagens samhälle - Regionalt program för social välfärd - Handlingsplan för Länsstyrelsens jämställdhetsintegrering e-förvaltning - Med medborgaren i centrum, Regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning - SKLs Strategi för e-samhället - Digitala vägen till morgondagens välfärd. SKLs handlingsplan för e-samhället E-delegationens vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information - E-legitimationsnämnden: Nationellt system för e- legitimation - Innovationer och entreprenörskap. Regional handlingsplan för Örebroregionen - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen - Regionalt serviceprogram för Örebro län e-hälsa - Nationell e-hälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg - Örebro läns landstings folkhälsoplan - Regionalt program för e-hälsa - Regionalt program för social välfärd Skolan - IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen - Läroplan för grund- och gymnasieskolan, - Örebro läns bildningsförbunds verksamhetsplan 2012, 2013 Folkbildningsrådet Energi och klimat - Sveriges klimatmål - Energi- och klimatprogram för Örebro län Kultur och kreativitet - Nationella kulturpolitiska mål - Örebro läns regionala kulturplan - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

134 13 1) Tillgång till bredband Goda kommunikationer och bra IT-infrastruktur utgör viktiga förutsättningar för regionens utveckling. Kravet på tillgång till snabb och säker tillgång till internet ökar och är framöver en förutsättning för att även landsbygden ska utvecklas positivt. Tillgång till internet ökar människors trygghet och valfrihet samtidigt som företag får bättre möjligheter att etablera sig och verka på landsbygden och får tillgång till ett större rekryteringsunderlag. Målet med den svenska bredbandspolitiken är att utbyggnaden ska ske på en kommersiell grund. Örebro län tillhör de allra främsta länen i landet när det gäller bredbandstäckning. Den vanligaste formen av anslutning är idag ADSL. Alla telestationer i länet är fiberanslutna och utbyggda för ADSL. Det innebär att nästan alla som har anslutning för fast telefoni har möjlighet att få bredband via ADSL. Då överföringshastigheten via teleledningar redan kommit nära gränsen för vad som är möjligt, kan inte befintliga kopparledningar utnyttas för att möta ytterligare krav på ökad överföringskapacitet. Redan idag kan inte bredband via ADSL uppfylla många företags och hushålls behov av allt snabbare bredbandstjänster. Vad är ADSL? - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) fritt översatt digital abonnentanslutning, är en teknik för att överföra stora mängder data över telefonledningar av koppar. ADSL innebär att bandbredden till abonnenten i normalfallet är flera gånger större än bandbredden från abonnenten. Att utbyggnad sker på marknadsmässig grund innebär att det inte är staten eller kommunerna som ansvarar för var och när utbyggnaden sker. Det får till följd att utbyggnad i första hand sker i tätorterna. För att boende på landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber, inom en rimlig framtid, krävs att de tar egna initiativ vilket förutsätter ett personligt engagemang. Bredbandsnät bestående av fiberoptiska kablar är ett framtidssäkert nät som klarar morgondagens krav på höga överföringshastigheter och som enkelt kan uppgraderas när ytterligare krav ställs. Redan idag erbjuds företag och kunder bredbandstjänster på 1000 Mbit/s. Örebromodellen är ett sätt att underlätta för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Den bygger på att det finns samordning och ett samarbete mellan flera olika parter, som byalag, kommuner, länsstyrelser och operatörer. Det är i byalaget som det största arbetet görs och det lokala engagemanget ligger till grund för att ett projekt ska kunna genomföras. Utgångspunkten är att utbyggnaden av bredbandsnät görs av marknaden, men att offentligt stöd behövs för sådan utbyggnad som inte förväntas kunna komma till stånd på rent kommersiell grund. Där offentlig finansiering ges ska EUs riktlinjer för utbyggnaden följas. Täckningen av mobila bredbandsnät varierar i länet. Det medför att trafikanter längs vägar och järnvägar riskerar att drabbas av många avbrott i nätuppkopplingen. Det missgynnar Örebro läns målsättning att vara ett ledande logistiklän, med ett väl utvecklat transportsystem.

135 14 Bredbandstäckningen i oktober 2013 i Örebro län för bredband via 4G-nät och via fiber 50 Mbit/s eller mer framgår av kartorna och tabell nedan. Kartorna är baserade på den information Post- och telestyrelsen (PTS) får in till sin årliga bredbandskartläggning 10. Samtliga operatörer som har egna bredbandsnät bidrar med uppgifter om täckning. Kartorna innehåller endast information om tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Täckningen för fritidsboenden, längs till exempel vägar är alltså inte med. Uppgifterna uppdateras varje år. Tillgång till bredband via 4G-nät 10 PTS Bredbandkarta

136 Hastighet: 100 MBit/s eller mer 15

137 16 Inriktningsmål: I Örebro län ska det finnas bredbandsnät i världsklass som möjliggör att elektroniska tjänster av hög kvalitet kan användas av alla hushåll och företag i såväl tätorterna som på landsbygden. I första hand ska trådbunden access erbjudas men för hushåll i mycket glest bebyggda områden kan anslutning via trådlösa alternativt bli aktuell. Täckningen av mobila bredbandsnät ska vara god i hela länet. Etappmål: Senast 2016 bör 1.1 minst 40 % av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100Mbit/s Senast 2018 bör 1.2 minst 70 % av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100Mbit/s 1.3 minst 98 % av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden ha täckning av 4G-nät (eller bättre) 1.4 tillgång till internet finnas i alla boendeformer inom stöd, vård och omsorg Senast 2020 bör 1.5 minst 90 % av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100Mbit/s 1.6 alla hushåll och företag i såväl tätorterna som på landsbygden ha täckning av 4G-nät (eller bättre)

138 17 2) Minska det digitala utanförskapet Undersökningar visar att det 2013 fanns 1,1 miljoner svenskar i digitalt utanförskap, det vill säga personer som sällan eller aldrig använder datorer eller internet. Undersökningarna visar även att bland de som tekniskt har åtkomst till internet finns många som saknar tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbudet 11. Det finns många orsaker till det digitala utanförskapet, till exempel hög ålder, låg inkomst, kön, låg utbildningsnivå, funktionsnedsättning och/eller annan språklig bakgrund. En grov skattning för Örebro län, byggd på åldersstruktur och bildningsnivå, tyder på att mellan av länsinvånarna i dagsläget befinner sig i ett digitalt utanförskap. Det innebär att ca % av länets invånare sällan eller aldrig använder datorer eller internet. Genom folkbildning och kommunbibliotek har samhället tillgång till verktyg som syftar till att utjämna samhällets bildningsklyftor, göra det möjligt för alla att kunna påverka sin livssituation och till att skapa ett engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Hur organiseras folkbildningen i Örebro län? - I Örebro län består folkbildningen av tio studieförbund samt SISU idrottsutbildarna och fem folkhögskolor. Dessa företräds av Örebro läns bildningsförbund som är folkbildningens gemensamma intresseorganisation i Örebro län. - I Örebro län finns ca 3200 föreningar med ett organisationsnummer. Alla dessa har en anknytning till något av studieförbunden. - Därutöver finns 38 kommunala folkbibliotek, inklusive filialbibliotek. - Örebro länsbildningsförbund är en gemensam intresseorganisation som företräder folkbildningen i länet. - Bibliotekslagen 7 stadgar att: Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Det betyder att folkbiblioteken har ett uppdrag som formulerats i lag och ska planera sina resurser efter det uppdraget. Studieförbund, bibliotek och folkhögskolor har bred och lokal förankring i länet och har spetskompetens inom den digitala kunskapssfären. Folkbildning och kommunbibliotek kan fungera som verktyg och neutrala arenor för kommuner och landsting när dessa vill nå ut till fler människor och ge dem som behöver stöd i form av bildningsinsatser. Länsbiblioteket i Örebro läns uppdrag för att överbrygga den digitala klyftan preciseras i länets kulturplan Privatpersoners användning av datorer och internet 2011, SCB Svenskarna och Internet 2013, Olle Findahl De som står utanför. En rapport om digital delaktighet, Olle Findahl 12 Örebro läns regionala kulturplan

139 18 Inriktningsmål: Länets invånare ska ha tillräckliga kunskaper så att de kan använda internet för samhällsinformation, myndighetskontakter och e-hälsa. Kommuner och landsting ska bidra genom att stimulera folkbildningen och dess medlemsorganisationer till att mobilisera för kunskapsspridning till dem som står utanför det digitala samhället. Etappmål: Senast 2016 bör 2.1 samtliga folkbibliotek genomföra aktiviteter tillsammans med folkbildningen för att öka allmänhetens digitala delaktighet Senast 2018 bör 2.2 informationsinsatser angående internetanvändning erbjudas i alla kommuner till personer med annan språklig bakgrund samt till personer med funktionsnedsättning Senast 2020 bör % av länets vuxna invånare ha tillräckliga kunskaper för att använda internet och de tjänster som erbjuds för samhällsinformation, e-hälsa och myndighetskontakter

140 19 3) E-förvaltning Digitaliseringen av samhället pågår men offentliga verksamheter behöver bli bättre på att erbjuda den digitala service som invånare och företagare efterfrågar. Det ska vara enkelt för alla att ta tillvara sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter. Det ska vara enkelt att vara delaktig och kunna påverka och det ska vara lättare att hitta och använda offentliga data. Information, personuppgifter och andra känsliga uppgifter ska hanteras på ett säkert sätt, så att informationen och den personliga integriteten skyddas. Vad är e-förvaltning? - Offentlig verksamhet erbjuder digitala tjänster som bidrar till att förenkla vardagen för privatpersoner, företag och andra organisationer. - Tjänsterna är enkla, säkra att använda och lätta att hitta. - Den enskilde invånarens och företagarens behov sätts i centrum för utvecklingen av framtidens digitala samhällsservice. I E-delegationens vägledning för webbutveckling 13 framgår bland annat hur behoven hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska tillgodoses. Webbplatser som följer riktlinjerna i vägledningen kan användas av fler och skapar nytta för alla ur ett användarperspektiv. Vad är E-delegationen? E-delegationen arbetar på uppdrag av Regeringen med att driva på e- utvecklingen inom offentlig sektor. Delegationen har bland annat i uppdrag att arbeta med e-förvaltning, sociala medier, standardiseringsfrågor och vidareutnyttjande av offentlig information. E-delegationen har utvecklat Vägledningen för webbutveckling som är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. - Delegationen består av 16 generaldirektörer och en representant från SKL - Delegationen har ett kansli med ca 10 personer Örebro universitet bedriver forskning inom området e-förvaltning. Syftet är bland annat att ur olika aspekter beskriva och analysera utmaningarna inom området 14. Inom området e-förvaltning fokuserar Örebro läns regionala digitala agenda på: 3.1 Öppna data 3.2 E-legitimation 3.3 Högre kvalitet och tillgänglighet i offentlig verksamhet 3.4 Invånarinflytande 3.5 Förenkla för företag 13 E-delegationens vägledning för webbutveckling 14 E-government Örebro universitet

141 Öppna data Från EU och nationell nivå arbetar man för att offentlig sektor ska bli mer öppen och transparent för alla invånare. Öppna data är ett viktigt steg i det arbetet och de offentliga aktörerna i Örebro län bör aktivt arbeta med att tillgängliggöra offentliga data. Ambitionen är att följa nationella riktlinjer inom området. De går idag längre än vad lagen kräver genom att förespråka aktiv elektronisk publicering utan krav på avgifter och krångliga licensvillkor. Öppna data skapar möjligheter till ökad insyn i offentlig sektor samt ökat företagande och nya innovationer. Vad är öppna data? - Öppna data kan förenklat sägas vara information som är tillgänglig för alla utan avgifter eller begränsningar i hur den får användas. - Data kan komma både från näringsliv, offentlig sektor och privata aktörer. Ett första nödvändigt steg är att det skapas öppna datakällor. - Kreativa lösningar och innovationer kan i nästa steg skapas av invånare, forskare, företag och ideella föreningar kring sådan information. - EU beräknar det ekonomiska värdet på Public Sector Information (PSI/öppna data) inom Europa till ca 40 miljarder per år. Det är viktigt att skapa öppna data men det är också viktigt att data som öppnas upp används då det är i användningen som nyttan uppstår. För att det ska vara möjligt för återanvändare att jämföra öppna data mellan två organisationer är det viktigt att data betyder samma sak. Detta kräver en del arbete med standardisering och inom kommunsektorn har Sveriges kommuner och Landsting (SKL) etablerat en arbetsgrupp som arbetar med dessa frågor. Flera organisationer i länet, till exempel Örebro universitet, Länsstyrelsen och några kommuner, har börjat arbeta med öppna data men det behövs mer förankring och aktivt arbete. Tävlingen Öppna Örebro län 2012 och 2013 har bidragit till ett ökat intresse och det evenemanget kommer fortsätta att vara en viktig drivande kraft. Inriktningsmål: I Örebro län ska offentlig information finnas tillgänglig digitalt på ett enkelt och standardiserat sätt för att på så sätt bidra till att skapa möjligheter till ökad insyn i offentlig sektor samt till ökat företagande och nya innovationer. Offentlig verksamhet i länet ska samarbeta och följa E-delegationens vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information 15 för att på bästa sätt tillgängliggöra informationen. Etappmål: Senast 2016 bör en länsövergripande handlingsplan finnas för perioden fram till år 2020 för vidareutnyttjande av offentlig information 15 Vidareutnyttjande av offentlig information en vägledning för myndigheter, E-delegationen

142 E-legitimation När företag och privatpersoner garanteras en säker elektronisk identitet ökar den digitala tilliten och tryggheten. Det görs möjligt genom att offentliga förvaltningar stödjer teknik som gör att invånare och företag kan identifiera sig med en nationellt godkänd e-legitimation, när de behöver ta del av och lämna personliga uppgifter. De administrativa processerna för att hantera digital identitets- och behörighetskontroll är grundläggande för att verifiering och åtkomstkontroll ska fungera på ett enkelt och tillförlitligt sätt för så många som möjligt. Ett nytt nationellt system för e-legitimation 16 infördes 1 juli Inriktningsmål: Tillförlitligheten i digital information som skickas till och från respektive organisation ska vara hög. Andelen personer som använder e-legitimation som ett säkert sätt att legitimera sig när de använder offentliga e-tjänster ska vara hög. Etappmål: Senast 2016 bör en nationell standard för e-legitimation användas av respektive organisation Senast 2018 bör % av de ärendetyper där handlingar skickas mellan kommuner/länsorganisationer och företag/privatpersoner och som kräver underskrift, vara möjliga att signera elektroniskt Senast 2020 bör % av de ärendetyper där handlingar skickas mellan kommuner/länsorganisationer och företag/privatpersoner och som kräver underskrift, vara möjliga att signera elektroniskt 16 Nationellt system för e-legitimation - E-legitimationsnämnden

143 Högre kvalitet och tillgänglighet i offentlig verksamhet Offentlig verksamhet har ett ansvar att erbjuda tillgänglig och enkel samhällsinformation och information om sin verksamhet för att öka invånares kunskap, samhällsengagemang, insyn och inflytande. I internationella jämförelser ligger Sverige mycket bra till vad gäller till exempel tillgång till internet och datorer men inte när det gäller exempelvis tidsåtgång för att starta ett företag och kvaliteten på offentliga tjänster på nätet. Där hamnar Sverige på 72:a respektive 16:e plats 17. Effektiva och lättanvända e-tjänster från offentliga aktörer, utvecklade med invånarperspektiv, bidrar till en enklare vardag för invånare och företag samt en effektivare offentlig förvaltning. Den ökade tillgängligheten till nya e-tjänster är exempel på utveckling som stärker attraktionskraften i offentlig verksamhet. Utvecklandet och driften av gemensamma e-tjänster bidrar också till högre kvalitet och stora kostnadsbesparingar, till exempel i Värmland 18. Säkra digitala arkiv möjliggör åtkomst till information för kommande generationer och gör det också möjligt att tillgodose krav på insyn och öppenhet. Utvecklingspotentialen för ökad kvalitet och tillgänglighet till offentlig verksamhet i Örebro län är stor 19. Några exempel kan nämnas: - de flesta av länets kommuner erbjuder endast e-tjänster i form av blanketter som fylls i och skickas elektroniskt för att därefter registreras manuellt i olika verksamhetssystem (2014) - två av länets kommuner har information på lättläst svenska på sin hemsida (2013) och samhällsorientering för nyanlända behöver erbjudas eller förbättras - i fem av länets tolv kommuner finns möjlighet för invånarna att via internet söka i kommunens diarium (2013) - fyra kommuner i länet erbjuder möjlighet att ansöka om bygglov via kommunens hemsida (2013) - sju kommuner har samlad information kring de vanligaste frågorna och svaren kring kommunens olika verksamheter på sin hemsida (2013) - kommunernas arkiv är inte tillgängliga via internet (2013) 17 Global Information Technology Report Bilaga 1 ÖReDA källor 19 Kommunernas information till medborgarna, Information till alla? En uppföljande granskning SKL

144 23 Inriktningsmål: Respektive organisation ska verka för en enklare vardag för invånarna genom att erbjuda fler enkla, tillgängliga och effektiva e-tjänster som kan användas av alla. Tjänster som ger stora vinster för både användaren och organisationen ska prioriteras. Företagare och invånare ska helst bara behöva lämna en uppgift en gång. Informationsutbyte ska vara enkelt, säkert och integritetsbevarande. Gemensamma digitala tjänster och plattformar ska eftersträvas för att hitta ekonomiska skalfördelar med gemensam utveckling och drift. Så mycket som möjligt av arkiven inom respektive organisation digitaliseras och tillgängliggörs över internet i den utsträckning som lagen tillåter. Etappmål: Senast 2016 bör en gemensam organisation för samarbete mellan länets kommuner kring e- förvaltning och e-tjänster vara etablerad en utredning med kartläggning och prioritering för utveckling och införande av kommunala e-tjänster vara genomförd. Utredningen ska ge tydliga tidsatta och mätbara mål för det framtida arbetet respektive organisations diarier vara digitaliserade och tillgängliga elektroniskt med den begränsning som till exempel personuppgiftslagen innebär Senast 2018 bör respektive organisation endast använda elektroniska upphandlingssystem Senast 2020 bör respektive organisationers alla utskick inför beslutsmöten ske digitalt

145 Invånarinflytande Tillgång till information och öppenhet från offentlig verksamhet gynnar tilliten och stärker därmed demokratin. IT som ett hjälpmedel för en enklare dialog mellan invånare och politiker kan bidra till att stärka jämställdhet och demokratin i vårt samhälle. Tekniken kan också bidra till att öka invånarnas kunskap, samhällsengagemang, insyn och inflytande. IT och internet spelar en viktig roll i utvecklandet av såväl den nationella, som den regionala och lokala demokratin. Delaktighet och inflytande för alla är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för en god folkhälsa och utgör också ett av de elva målområdena i den nationella folkhälsopolitiken samt i Örebro läns folkhälsoplan. Avsaknad av delaktighet och inflytande skapar maktlöshet. Forskning visar samband mellan möjlighet till delaktighet, inflytande och hälsa. Tre av länets kommuner tillgängliggör kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv och i två kommuner finns det möjlighet att lämna invånarförslag eller e-petition via webben (2013). Sex kommuner erbjuder möjligheten att elektroniskt prenumerera på information från kommunens hemsida (2013) 20. Inriktningsmål: I Örebro län ska IT bidra till ökad tillgång till information och insyn i den offentliga verksamheten. Det ska finnas möjligheter att med hjälp av IT kommunicera med politiker i den egna kommunen. IT ska bidra till att öka jämställdheten och minska segregation och utanförskap i samhället. Etappmål: Senast 2016 bör det vara möjlighet att elektroniskt prenumerera på information från respektive organisations hemsidor Senast 2018 bör det finnas interaktiva mötesmöjligheter mellan politiker och invånare till exempel vid allmänna frågestunder i kommunfullmäktige, invånar- och ungdomsdialog och i angelägna frågor Senast 2020 bör respektive organisation webbsända alla öppna möten av allmänt intresse 20 Information till alla En granskning av kommunernas information till medborgarna SKL

146 Förenkla för företag IT har en central roll i många företag och det finns behov av attraktiva och lättanvända tjänster som möter näringslivets behov. IT kan på olika sätt effektivisera företagens verksamhet och samtidigt bidra till nya kreativa idéer, innovationer och affärsmodeller. IT kan också fungera som motor för att utveckla nya processer, produkter och tjänster. IT-tjänster och IT-relaterade aktiviteter från offentliga verksamheter i Örebro län kan bidra till en positiv näringslivsutveckling genom att göra företagares kontakt med offentliga aktörer så enkel och snabb som möjligt. Syftet är att IT ska bidra till att stimulera och stödja nyföretagande, stödja befintliga företags tillväxt, samt att attrahera både nationella och internationella företag att etablera sig i Örebro län. Förbättringsområden är till exempel en gemensam länsportal för näringslivet vilket saknas idag. Andra områden som saknas och som kan stärka näringslivets förutsättningar är ett gemensamt företagsregister, elektronisk upphandling samt en koppling mellan kommunernas hemsidor och den nationella sidan Verksamt.se 21. Inriktningsmål: ITs potential ska bättre tas tillvara för att öka antalet företag och gynna företagens tillväxt, konkurrenskraft och handel. IT ska bidra till att förenkla och effektivisera näringslivets kontakter med offentlig verksamhet. IT har en stor potential när det gäller att öka företagande och deras tillväxt. IT ska användas för att förenkla företags kontakter med offentlig verksamhet. Etappmål: Senast 2016 bör det finnas en gemensam länsportal för näringslivets kontakter med offentlig verksamhet med information kring exempelvis tillgång till mark, industrilokaler, bidrag och tillstånd alla företag vara sökbara i ett gemensamt företagsregister som kommunerna tillhandahåller Senast 2018 bör företagen erbjudas alla ansökningar och tillstånd elektroniskt (EUs tjänstedirektiv) via den gemensamma länsportalen och den nationella kontaktpunkten Verksamt.se Senast 2020 bör information från respektive organisation, riktad till blivande eller etablerade företagare, finnas samlad och tillgänglig via e-tjänster och självservicefunktioner 21 Information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag: Verksamt.se

147 26 4) E-hälsa År 2010 presenterades strategin Nationell e-hälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 22. Denna strategi var en utveckling av den tidigare Nationella IT-strategin för vård och omsorg som regeringen beslutade E-hälsa handlar om att använda IT och moderna kommunikationslösningar för att förbättra folkhälsan, hälsooch sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Arbetet har under senaste åren fokuserat på att leverera nyttoeffekterna av olika e- hälsotjänster, leverera fler personliga e-tjänster för alla invånare, en kraftsamling för samordning och utveckling av e-hälsa i kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst samt ökat samspel med näraliggande nationella och internationella initiativ. Vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i samhället, och behovet av en välfungerande informationsförsörjning mellan olika aktörer är helt avgörande för att säkerställa koordinerade insatser oberoende av huvudmannaskap. Forskningen pekar på att IT-stöd kommer att vara en av de viktigaste förutsättningarna för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna klara av de demografiska utmaningar som samhället står inför de kommande decennierna. En viktig förutsättning för att säkert kunna kommunicera med invånare avseende personliga e-hälsotjänster, är att invånaren kan identifiera sig med e-legitimation. Utvecklingen och införandet av e-hälsotjänster har starkt begränsats av att det i Sverige inte funnits en klar policy för en nationell e-legitimationslösning. I till exempel Estland, som infört ett nationellt e-id kort har tjänsteutbudet och användningen av e-tjänster kommit längre. Inom Örebro län samverkar landstinget, regionförbundet och länets kommuner inom ett regionalt program för e-hälsa 23 som uppdateras och anpassas utifrån den nationella e- hälsostrategin och de nationellt framtagna handlingsplanerna. Samarbetet är framgångsrikt och fördjupas och breddas successivt. Under 2014 kommer samarbetet med universitetet i Örebro att formaliseras på ett tydligare sätt gällande e-hälsa. Universitetet har under hösten 2013 tillsatt en professorstjänst i informatik inom e-hälsa. Den nya professuren ska knyta ihop forskning inom hälsoområdet med den snabba utvecklingen inom IT. Arbetet inom e-hälsa inriktas kommande period på att skapa synliga och konkreta förbättringar för tre huvudsakliga målgrupper; individerna, personalen och beslutsfattarna. År 2014 känner ca 50 % av länets invånare till 1177 Vårdguiden % av länets invånare har ett konto på Mina vårdkontakter. 22 Nationell e-hälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 23 Regionalt program för e-hälsa Vårdguiden

148 Inriktningsmål för individen Individen i sin roll som invånare, patient, brukare och anhörig ska ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om hälsa, vård och omsorg samt åtkomst till dokumentation från sina tidigare insatser och behandlingar. Hon eller han ska erbjudas individuellt anpassad service och interaktiva e-tjänster för att kunna vara delaktig och självbestämmande utifrån sina egna förutsättningar. Etappmål: Senast 2016 bör samtliga kommuner, regionförbundet och länsstyrelsen marknadsföra 1177 Vårdguiden och Mina vårdkontakter som viktig samhällsinformation via sina respektive webbplatser % av invånarna känna till 1177 Vårdguiden 25, råd och vård via internet % av invånarna vara anslutna till Mina vårdkontakter % av invånarna ha möjlighet att nå delar av sin journal via Mina vårdkontakter pilotprojekt kring e-hemtjänst vara genomfört Senast 2020 bör journalinformation för all vård och omsorg finnas tillgänglig via Mina vårdkontakter % av invånarna vara delaktiga i den egna vården via e-hälsotjänsterna Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa, vård och omsorg1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt via webb och telefon över hela Sverige. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan. Med invånare avses befolkning över 15 år 25 Vårdguiden 26 Mina vårdkontakter

149 Inriktningsmål för personal och beslutsfattare Vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande elektroniska beslutsstöd som säkerställer en hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar deras dagliga arbete. Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska ha ändamålsenliga verktyg för att fortlöpande följa upp verksamheternas kvalitet och säkerhet samt få ett aktuellt och heltäckande beslutsunderlag för verksamhetsstyrning, planering och resursfördelning. Offentlig och privat forskning ska ha enkel tillgång till data av hög kvalitet, med full respekt för individens integritet och gällande lagstiftning. Etappmål: Senast 2016 bör alla berörda medarbetare inom socialtjänsten och inom skolhälsovården ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation via nationella säkerhetstjänster pilotverksamhet vara genomförd för mobilitet inom hälso- och sjukvård samt hemtjänst och hemsjukvård landstinget och 100 % av länets kommuner vara anslutna som konsumenter till Nationell patientöversikt för att säkerställa informationsöverföringen mellan olika huvudmän inom hälso- och sjukvård en av länets kommuner tillgängliggöra information till Nationell patientöversikt % av hälso- och sjukvårdspersonalen och vård- och omsorgspersonalen känna till vårdtjänster som vårdhandboken.se 27, vilket är kvalitetsäkrad information som går att nå via internet men även via mobil och surfplatta vid exempelvis hembesök Senast 2020 bör samtliga kommuner tillgängliggöra information till Nationell patientöversikt samtliga kommuner och landstinget har mobil informationsåtkomst och mobil journal tillgänglig på ett säkert sätt samtliga kommuner ha infört digitala trygghetslarm 27 Vårdhandboken.se

150 29 5) Skolan 5.1 Förskola till och med gymnasium, i kommunal regi Skolorna i Örebro län står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och de lämnar idag skolan utan att vara rustade för arbetslivets krav och de är inte tillräckligt förberedda för fortsatta studier 28. Skolans digitalisering är en del i det förbättringsarbete som nu krävs. Skolan behöver utveckla förmågan att använda digitala verktyg som medel för ökat lärande och måluppfyllelse. Det förutsätter att skolans huvudmän, rektorer och lärare har god insikt och digital kompetens. Att skolan ska använda moderna verktyg och ha tillgång digitala resurser framgår tydligt i skolans styrdokument 29. Det är en förutsättning för att eleverna ska få den digitala kompetens som dagens samhälle kräver. Ur samhällsekonomisk synvinkel är det nödvändigt att skolan bidrar till en IT-kunnig arbetskraft. Digitalisering av skolan kan bidra till att skapa en likvärdig utbildning där digitala klyftor minskar och medborgerlig kompetens stärks. Forskning har visat att med en medveten metodik och pedagogik kan IT i skolan vara en katalysator för större flexibilitet och förbättrad lärmiljö. Det räcker inte att ha tillgång till IT-infrastruktur som till exempel bredband, datorer och läsplattor. För att kunna ta vara på möjligheter och möta utmaningar krävs ett systematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete, ett tillåtande klimat för nytänkande och innovationer samt ett progressivt pedagogiskt ledarskap. Det är angeläget att stödja processer som kan ge långsiktiga effekter och skapa skillnad i elevernas lärprocesser. Forskning, bland annat från OECD 30 och i projektet Unos Uno 31, har visat att skolans ledarskap är avgörande för om digital teknik ska få fäste i skolans undervisning. 28 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Hur går det för Örebroregionen? 2013 års uppföljning av utvecklingsstrategi för Örebroregionen 29 Läroplan för förskolan Läroplan för grundskolan Läroplan för gymnasieskolan 30 OECD improving school leadership 31 Unos Uno - en dator till varje elev

151 30 Inriktningsmål: Det regionala stödet inriktas mot skolans huvudmän och skolledare, vilket ökar förutsättningarna för utveckling av lärarnas digitala pedagogiska kompetens och deras kontinuerliga fortbildning. Insatserna ska utgå från tydliga kartläggningar av i vilken grad digitaliseringen genomsyrar skolans verksamhet och hur utvecklingsarbete bedrivs. En regional uppföljning av skolans digitala resurser och kompetenser genomförs vartannat år i samverkan mellan skolans huvudmän, Örebro Universitet och det regionala skolutvecklingsarbetet. Resultatet ska utgöra ett beslutsunderlag för regionala och lokala beslutsfattare. Ett särskilt fokus ska finnas på pedagogiska effekter av användningen av digital teknik i undervisningen. Etappmål: Senast 2016 bör rektorernas digitala kompetens och strategiska ledarskap ha stärkts genom ett regionalt stöd och genom samverkan mellan skolans huvudmän, Örebro universitet och det regionala skolutvecklingsarbetet. Senast 2018 bör lärarnas digitala kompetens ha stärkts genom ett regionalt stöd och genom samverkan mellan skolans huvudmän, Örebro universitet och det regionala skolutvecklingsarbetet. Stödet ska utgå från lokala erfarenheter och individuella behov.

152 Universitet och kommunal vuxenutbildning IT-kunskaper behövs på olika nivåer i samhället. IT inom högre utbildning bör därför inriktas mot såväl professionella utvecklare som professionella användare. Traditionellt har ITutbildningar inriktats mot utvecklare som efter utbildning arbetat med IT inom större företag eller som konsulter. I och med att IT blivit mer lättillgänglig kan fler och fler yrkesgrupper använda IT på ett alltmer avancerat sätt. Detta innebär att IT kan integreras i fler ämnen som medel för lärande men även som ett verktyg i det framtida yrkeslivet. Ekonomer, lärare, administratörer, jurister, lärare, bibliotekarier med flera har idag möjligheter att utnyttja IT inom sina respektive yrken för ökad effektivitet och ändamålsenlighet. Genom att stärka den digitala kompetensen inom högskoleutbildningar och kommunala vuxenutbildningar kan vi bidra till att Örebro län blir ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå. IT-orienterade utbildningar finns på Örebro universitet på Handelshögskolan (Informatik) och Institutionen för naturvetenskap och teknik (Datavetenskap). Datavetenskap har i egenskap av ett teknikämne ett större fokus på tekniken medan Informatik är ett samhällsvetenskapligt ämne som syftar till att utbilda tekniskt kunniga studenter som jobbar i verksamheter. Jämställdheten inom IT-utbildningar är i dagsläget skev. Ju mer teknisk en utbildning är desto färre kvinnor deltar. Det är därför ett självklart mål att öka jämställdheten inom ITutbildningar. Vuxenutbildning är ett strategiskt område för att utveckla såväl arbetsliv, som individer i ett demokratiskt samhälle. Kunskaper måste ständigt förnyas, kompetenser kompletteras och egenskaper utvecklas. Att utbilda sig under hela sitt arbetsliv anses idag vara en självklarhet.

153 32 Inriktningsmål: IT ska användas som ett självklart pedagogiskt verktyg för att dess potential ska komma till sin rätt och att målen i till exempel högskolelagen 32 uppnås. IT som pedagogiskt verktyg ska få en framskjuten plats i lärarutbildningarna, gärna som en profil som lockar lärarstudenter till Örebro universitet. Digital information och digitala verktyg ska användas i ökad utsträckning inom kommunal vuxenutbildning liksom även inom universitetsutbildningar. Könsfördelningen bland studenter som studerar IT på högskolenivå ska jämnas ut. Fler IT-studenter från såväl Sverige som andra länder ska finnas i Örebro län. Systematisk användning av IT ska uppmuntras för att öka kvalitet, servicegrad och kompetens inom högskoleutbildningar och kommunala vuxenutbildningar. Etappmål Senast 2016 bör systematisk och tillräcklig didaktisk IT-fortbildning av lärare bedrivas könsrelaterad ojämlikhet inom IT-utbildningar inom högskoleutbildningar och kommunala vuxenutbildningar ha minskat digital kompetens vara integrerad i alla ämnens kursplaner som en generisk kunskap ett länsgemensamt nätverk av IT-pedagoger vara etablerat för stöd och kompetensutveckling bland högskolelärare digitala kanaler för IT-pedagogik användas regelbundet av alla lärare en konferens med inriktning på IT-stöd för lärande ha anordnats i länet Senast 2018 bör IT-utbildning ingå som en integrerad, genomsyrande och obligatorisk del av lärarutbildningen. Lärarutbildningen ska ha en IT-profil implementering av rikligt med stipendier för internationella masterutbildningar med IT-inriktning vara genomförd Vad innebär generisk kunskap i detta sammanhang? Det innebär att alla studenter ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande 32 Högskolelagen

154 33 6) Energi och klimat Sveriges klimatmål 33 till år 2020 är en 40-procentig minskning av växthusgaser jämfört med 1990 års nivå. - För Örebro län är målet att utsläppen av växthusgaser år 2020 har minskat med minst 25 % jämfört med (Figur 1). - Länets mål för energieffektivitet och därmed effektivare resursanvändning innebär att energiintensiteten i Örebro län år 2020 har minskat med 20 % jämfört med 2008 (Figur 2). Figur 1: Totala utsläpp av växthusgaser per sektor och år i Örebro län. Målet till år 2020, motsvarande en minskning på 25 procent från 2005, är markerat med en röd linje. Källa: Miljömålsportalen, De sektorer som står för de största andelarna av utsläpp av växthusgaser är transportsektorn och energiförsörjning. 33 Regeringens mål för klimat- och energipolitiken till år Energi- och klimatprogram för Örebro län

155 34 Figur 2: Total slutanvändning av energi i Örebro län per bruttoregionalprodukt i fasta priser (2010). 35 Energieffektivisering innebär sänkta driftskostnader, stärkt konkurrenskraft och det bidrar till att underlätta övergången till förnybar energi. Ur klimatsynpunkt är det angeläget att minska effekttopparna, minska användningen av fossil energi och effektivisera energianvändningen. För att möjliggöra det är digital teknik ett effektivt redskap. Samtidigt innebär digital teknik i sig en miljöbelastning, där det är både leverantörer och användares ansvar att minska energiförbrukning och miljöbelastning. ITbranschen är idag en stor förbrukare av metaller och mineraler. Den parameter som minskar miljöbelastning från digital utrustning allra mest är att produkterna används under lång tid 36. För att minska miljöbelastningen måste återvinningen av förbrukade produkter stimuleras och nya lösningar utvecklas 37. Digital teknik beräknas ha en potential att kunna minska koldioxidutsläpp inom vissa områden, framförallt byggande-, boende-, energi- samt transportområdet, med 15 % 38. Digital teknik är därmed ett viktigt verktyg för att uppnå gemensamma klimat- och miljömål. Inte minst viktigt är det att ersätta och effektivisera transporter och resor med olika ITlösningar, till exempel genom resfria mötestekniker, ruttoptimering och intelligenta transportsystem. Örebro län är ett logistiskt nav för hela Sverige och har därmed stor potential för effektiviseringar. Den regionala utvecklingsstrategin 39 betonar vikten av att säkerställa friktionsfria kopplingar mellan järnvägs-, väg- och flygtransporter så att vårt län utvecklas snabbare än andra regioner. Digital teknik har stor potential att minska energianvändningen i till exempel fastigheter, VAprocesser och i gatubelysningen. Digitala styr- och reglersystem kan tillsammans med lämplig teknik för visualisering bidra till effektivare drift och att fel upptäcks snabbare. Den digitala 35 Källa: Grunddata SCB. Omräkning till fasta priser Länsstyrelsen Örebro län 36 Åtgärder för minskad miljöbelastning från datorer finns i miljöstyrningsrådets informationsskrift Minska miljöpåverkan från datorer 37 IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön Regeringskansliet 38 SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, a report by Climate Group on behalf of the Global esustainibility Initiative GeSI 39 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

156 35 tekniken kan även underlätta möjligheterna till uppföljning och dialog för att engagera hyresgästerna i energieffektiviseringsarbetet. Inom offentlig sektor har vi stora möjligheter att genom policys ställa krav på verksamheten och ställa krav vid upphandling så att energieffektiv och mindre miljöbelastande teknik väljs i första hand. Genom tillsynsvägledning och olika nätverk kan kommunerna, Regionförbundet och Länsstyrelsen informera företag om hur digital teknik kan bidra till minskad klimatbelastning genom styrning och övervakning i fastigheterna och i industriella processer. Inriktningsmål: Digital teknik ska bidra till att nå de regionala klimat- och energieffektiviseringsmålen och stimulera till en övergång till mindre resursintensiva produkter och tjänster. Inom respektive organisation ska det finnas det en handlingsplan för återvinning och hantering av avfall från digital utrustning. Respektive organisation ska gemensamt verka för att digital teknik bidrar till - god energihushållning i byggnader, belysnings- och energinät - energieffektiva resor och logistiklösningar och - att digital teknik används i ökad grad för resfria möten och - att digital tekniks möjligheter tas tillvara i samband med renovering och nybyggnation Etappmål: Senast 2016 bör 6.1 det finnas en gemensam öppen standard 40 för hur digitala möten ska gå till hos länets offentliga verksamheter 6.2 det finnas rese-/mötespolicys inom alla offentliga organisationer där det beskrivs hur organisationen tillhandahåller digital teknik för resfria möten, och att resfria möten beskrivs som ett förstahandsval där det är lämpligt offentliga verksamheter ställa miljö-, energi- och återvinningskrav vid upphandling av digital teknik realtidssystem ha införts för kollektivtrafikens hållplatser i stomnätet och stadstrafiken digital teknik användas för styrning och reglering av kommunal gatubelysning och på så sätt bidra till att dess elanvändning har minskat med 25 % jämfört med minst tre gemensamma projekt ha initierats i syfte att uppnå en effektiv energianvändning med hjälp av digitala lösningar 40 Vad betyder Öppen standard? 41 Energi- och klimatprogram för Örebro län 42 Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ger förslag till miljökrav som kan användas vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Under varje kriterieområde finns även relaterad information och vägledningar.

157 36 Senast år 2018 bör 6.7 digitala ruttoptimeringsprogram användas för de offentliga verksamheter där effekten bedöms vara störst Senast år 2020 bör 6.8 digital teknik bidra till att den totala energianvändningen i byggnader per uppvärmd areaenhet har minskat med 15 % jämfört med

158 37 7) Kultur och kreativitet Kulturella och kreativa näringar är ett område där IT kan bidra till att skapa nya marknader för affärer och entreprenörskap. Konstnärlig kompetens i kombination med teknik och IT kan skapa nya förutsättningar för både konst och kultur i sig, men också för att utveckla kulturella och kreativa näringar. Regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar syftar bland annat till att stärka entreprenörskap och företagande inom kulturområdet samt att främja kulturell och kreativ kompetens i näringslivet för ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga. De nationella kulturpolitiska målen 43 säger att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Örebro läns regionala kulturplan 44 anknyter till de nationella målen och poängterar behovet av samverkan mellan länets kulturaktörer för att uppnå målet. Den regionala utvecklingsstrategin lyfter också behovet av nya samverkansformer och vikten av att stimulera nyskapande kulturyttringar. Ny teknik och nya medier beskrivs vara viktiga för kulturutvecklingen liksom marknadsföring av kulturutbudet inom länet. I kulturplanen lyfts ett flertal exempel fram som viktiga att utveckla. Några områden är digitalisering och tillgängliggörande av länets kulturarv, utveckling av digital teknik inom musikområdet för direktöverföring av konserter till nya målgrupper samt digitalisering av länets biografer för att tillgängliggöra film i hela länet. Under perioden fram till 2015 arbetas en ny regional kulturplan fram. Planen ska gälla från 2016 och tre år framåt. Kulturplanen preciserar mål och prioriteringar som berör kultur och kreativitet och bör kopplas till den regionala digitala agendan. Ytterligare ett målområde handlar om att skapa och utveckla fysiska och virtuella kulturella och kreativa mötesplatser. Exempel på sådana mötesplatser kan vara innovativa miljöer för eget skapande och för skapande tillsammans med andra. Sådana innovativa miljöer går över kultur- teknik- och konstformsgränser. Medverkan i den kreativa och innovativa miljön är oberoende deltagarnas etniska tillhörighet, ålder, könstillhörighet, socioekonomiska situation, funktionsnedsättning eller förkunskaper. Där kan digital teknik i hög grad bidra till att uppfylla målen i kulturplanen. 43 Nationella kulturpolitiska mål Örebro läns regionala kulturplan

159 38 Inriktningsmål: I Örebro län ska de offentligt finansierade kulturaktörerna stimuleras att använda digitala lösningar för att underlätta etableringen av nyskapande kulturformer samt för att uppfylla målen i den regionala kulturplanen. Etappmål: Senast 2016 bör 7.1 arbetet med en länsövergripande webbplattform byggd på öppna data för marknadsföring och samordning av kultursektorn samt för stöd till arrangörer i Örebro län vara påbörjat 7.2 tillgängligheten till kulturupplevelser skapade av offentligt finansierade kulturaktörer ha ökat genom digital direktöverföring Senast 2018 bör 7.3 offentligt finansierade verksamheter i länet som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ha antagit en gemensam plan för digitalisering och tillgänglighet i samverkan med andra berörda aktörer 7.4 det finnas en gemensam regional bibliotekswebb för det allmänna biblioteksväsendet i Örebro län 7.5 minst ett projekt i länet vara genomfört för att starta kreativa miljöer för skapande med hjälp av digitala verktyg

160 39 Organisation för genomförande och uppföljning Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro och Örebro läns landsting ska samordna, underlätta, inspirera och följa upp genomförandet av målsättningarna i länets regionala digitala agenda. Länets kommuner, Örebro universitet och andra intressenter såsom företag och föreningar erbjuds att bli signatärer. Signatärskapet innebär att en avsiktsförklaring för Örebro läns regionala digital agenda undertecknas. Avsiktsförklaringens innebörd är att - vi delar målen i Örebro läns regionala digitala agenda, och - vi avser att bidra till och verka för att målen i Örebro läns regionala digitala agenda uppfylls För att lyckas med arbetet skapas en genomförandeorganisation där Länsstyrelsen, Regionförbundet och Landstinget är representerade. Viktiga samarbetspartners är Örebro Universitet och kommunerna. Genomförandet ska präglas av dialog och samverkan. Beslut om konkreta åtgärder ska sedan ske av den part som har rådighet. Vid planering, genomförande och uppföljning ska könsuppdelad statistik tas fram. Agendan ska användas som underlag vid Länsstyrelsens, Regionförbundets och Landstingets årliga verksamhetsplanering. Uppföljning av etappmålen ska genomföras år 2016, 2018 och Eventuell revidering av den regionala digitala agendans etappmål och/eller revidering av tidpunkt för måluppfyllelse ska kunna göras vid behov. Genomförandeorganisationen tar initiativ till insatserna och rapporterar till respektive organisations ledning. Föreslagna åtgärder har i dagsläget inte en klar finansieringsplan. Möjligheten till finansiering kommer att påverka vilka åtgärder som kan genomföras och när. Beroende på vilken typ av åtgärd kommer beslut om finansiering, utifrån ordinarie budgetramar, att behöva fattas i respektive organisation. Kompletterande möjligheter till finansiering, kan finnas att söka till exempel via Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Östra Mellansverige (Regionalfonden), Landsbygdsprogrammet , Energimyndigheten, Tillväxtverket och EU:s ramprogram för forskning och innovation - Horisont Bilagor Bilaga 1: ÖReDA källor Vad betyder ÖReDA? Örebro Läns Regionala Digitala Agenda

161 Bilaga 1 ÖReDA källor Örebro läns regionala digitala agenda år Internationella och nationella källor: 1. EU 2020: en digital agenda för Europa 2. IT i människans tjänst, en digital agenda för Sverige 3. SOU, En digital agenda i människans tjänst, Sveriges digitala ekosystem 4. Med medborgaren i centrum, Regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning 5. Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 6. Nytt landsbygdsprogram Högskolelagen html 8. Sveriges klimatmål 9. SKL s Strategi för esamhället 10. Digitala vägen till morgondagens välfärd. SKL s handlingsplan för e-samhället b7846dc216f&FileName=SKL+Handlingsplan+Cesam_WEBB.pdf&Attachment=False 11. SKL s eblomlådan 12. SKL, E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner SKL Kommunernas information till medborgarna, Information till alla? En uppföljande granskning SCB, Privatpersoners användning av datorer och internet Olle Findahl, Svenskarna och Internet Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2013

162 2 17. Olle Findahl: De som står utanför. En rapport om digital delaktighet 18. The Web index 19. World Economic Forum The global information technology report Tidsåtgång för att starta ett företag: Sverige på 72 plats år 2013

163 3 Kvalitet på offentliga tjänster på nätet: Sverige på 16 plats PSI-lagen: 21. E-delegationens vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information 22. Nationell vägledning för webbutveckling 23. E-legitimationsnämnden: Nationellt system för e-legitimation 24. Verksamt.se 25. Nationella kulturpolitiska mål 26. Läroplan för förskolan 2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D Läroplan för grundskolan 28. Läroplan för gymnasieskolan

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 85 Aktuell information... 5 86 Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr 14-160... 6 87 Egenfinansiering av Regional Turismutveckling

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

årsredovisning 2014 1

årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 årsredovisning 2014 1 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 2 årsredovisning 2014 Innehåll Förord 4 Några av årets projekt 6 Förvaltningsberättelse 10 Regionförbundets uppdrag 11

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 03 05, Loka Brunn

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 03 05, Loka Brunn Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 03 05, Loka Brunn REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 03 05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Regionförbundets årsredovisning 2013, dnr 14-40... 5 17 Regionförbundets

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen)

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) 4 april, 2014 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) Samverkansstruktur mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län Ett väl fungerande samarbete

Läs mer

Regionförbundets politiska organisation

Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Minnesanteckningar från socialchefsmöte den 15 februari 2013

Minnesanteckningar från socialchefsmöte den 15 februari 2013 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Marie G 2013-02-18 Minnesanteckningar Sida 1 (4) Minnesanteckningar från socialchefsmöte den 15 februari 2013 Närvarande: Inger Adolfsson Askersund Ingmar Ångman

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD PROTOKOLL

NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD PROTOKOLL NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD PROTOKOLL Nr: 1 Datum: 2016-01-18 Bilaga 3:1 Bilaga 3:2 Bilaga 3:3 Bilaga 4:2 Bilaga 4:1 Bilaga 5:2 Bilaga 5:1 Bilaga 2 Datum: 2016-01-13 Underlag förslag Verksamhetsplan

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Kulturanalys av förskoleverksamheten

Kulturanalys av förskoleverksamheten ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 {26) UTSKOTT Bos 152 Dnr KS 249/2014 Kulturanalys av förskoleverksamheten Ärendebeskrivning Projektledare/målornrådesansvarig Peter Morfeldt och utvecklingsledare/projektansvarig

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utgångspunkter Primärt syfte: Hur ligger regionen till i förhållande till målen i rusen? Bidrag till att bättre förstå regionens utveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2013-10-24, Gullvivan, Regionförbundets lokaler

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2013-10-24, Gullvivan, Regionförbundets lokaler Protokoll REGIONSTYRELSEN 2013-10-24, Gullvivan, Regionförbundets lokaler REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2013 10 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 61 Christina Johansson (M) adjungeras...

Läs mer

ERFARENHETSUTBYTE. Reglab: RUS-nätverket

ERFARENHETSUTBYTE. Reglab: RUS-nätverket ERFARENHETSUTBYTE Reglab: RUS-et 170530 Framtagandet av Gröna Kronoberg 2025 (RUS) 1. Beställningen 2. Processen 3. Innehållet Vilka kritiska faktorer bearbetade vi under processens gång? 4. Kommunikationen

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Peter Åslund, områdeschef för Energi och klimat i Region Örebro län, kl. 14-15.15.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Peter Åslund, områdeschef för Energi och klimat i Region Örebro län, kl. 14-15.15. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 13.30-15.50 ande Tjänstgörande ersättare Jonas Kleber (C), beredningsledare John Omoomian (S), vice beredningsledare Lillemor Bodman (M) Margareta Andergard

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 11 06

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 11 06 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 11 06 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 11 06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 69 Aktuell information... 6 70 Utökad medfinansiering av Klivet 11, dnr 13-165...

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021 Tjänsteställe, utfärdare Datum Beteckning Företagsamma och tillgängliga regionen 2009-06-11 Dnr: 09-298 Fredrik Idevall Remiss 1 (9) Till Enligt sändlista Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro

Läs mer

Executive Summary Genomlysning av genomförandeorganisationen för Örebroregionens utvecklingsstrategi

Executive Summary Genomlysning av genomförandeorganisationen för Örebroregionens utvecklingsstrategi Executive Summary Genomlysning av genomförandeorganisationen för Örebroregionens utvecklingsstrategi Underlaget i denna Executive summary är baserad på rapporten Genomlysning av Genomförandeorganisationen

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer