Region Örebro län. Därför bildar vi en ny regional politisk organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Örebro län. Därför bildar vi en ny regional politisk organisation"

Transkript

1 Region Örebro län Därför bildar vi en ny regional politisk organisation 1

2 2

3 Inledning Örebroregionens styrkor och utmaningar Örebroregionen. Liksom i alla regioner, finns här både starka sidor att bygga vidare på och utmaningar att ta sig an. Våra styrkor är bland annat det centrala läget i Sverige, Örebro stad som ett starkt och växande centrum, många starka företag, ett universitetssjukhus och ett växande universitet. Våra utmaningar är till exempel en svag utveckling i flera mindre kommuner, svårigheter att få med våra nya svenskar in i samhället, miljö- och klimatfrågor, låga resultat i många skolor och för lite av innovation och entreprenörskap. Vi tror, att när vi bildar region i Örebro län, kan vi utveckla våra styrkor och ta oss an våra utmaningar på ett bättre sätt än tidigare. Vi vet att det inte räcker med att organisera om den regionala politiska nivån. Det är människorna i vår region, vi tillsammans, som formar framtiden. Vi är övertygade om att en starkare regional politisk organisation kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt i hela vår region. I det här häftet får du en kort bakgrund och förklaring till varför vi nu satsar på att bilda en region i Örebro län. Vår förhoppning är att den ska tjäna som stöd och inspiration i vårt gemensamma arbete att berätta om Region Örebro län för andra. Den 1 januari 2015 drar vi igång på riktigt. Örebro i januari 2014 Marie-Louise Forsberg-Fransson Ola Karlsson Irén Lejegren Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsstyrelsens Regionstyrelsens ordförande 2:e vice ordförande 3

4 Bakgrund Nu tar vi ett steg till Den nya Region Örebro län är ytterligare ett steg på resan mot ett tydligare politiskt ledarskap på regional nivå i vårt län. Här följer några av de milstolpar som passerats genom åren. Länsstyrelsen staten på regional nivå Kungen och staten har sedan århundraden haft representation i regionerna. År 1634 formaliserade Axel Oxenstierna en organisation med länsstyrelser som representanter för statsmakten. Länsstyrelsens roll har förändrats över åren. Idag ska länsstyrelsen verka för att nationella mål får genomslag i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och följa tillståndet i länet. Länsstyrelsen har också tillsynsuppgifter på uppdrag från riksdagen eller regeringen. Landstinget det första regionala parlamentet Örebro läns landsting bildades för 150 år sedan efter en kunglig förordning Uppgiften var att besluta i länets gemensamma angelägenheter, den allmänna hushållningen, jordbrukets och andra näringars utveckling, kommunikationsväsendet, hälsovård, undervisning, ordning och säkerhet. Redan för 150 år sedan bestämdes alltså att det på regional nivå i länet skulle finnas ett parlament landstinget. Örebro län var på den tiden uppdelat i 56 socknar, vid sidan av Örebro stad. Kommunförbund för bättre samarbete Medan kommunerna blivit allt färre har landstinget funnits kvar i stort sett oförändrat. Länets kommuner har organiserat sig regionalt sedan lång tid tillbaka i Kommunförbundet Örebro län. Kommunförbundets 4

5 uppdrag var bland annat att bevaka kommunernas gemensamma intressen, men också att samordna kommunerna i förhandlingar med till exempel landstinget. Kommunförbundet upphörde när Regionförbundet Örebro län bildades Regionernas Europa regionförsök i Sverige Diskussionen om landstingens roll och uppdrag har varit intensiv från mitten av 1990-talet och framåt. I och med Sveriges EUmedlemskap 1995 stod det klart att man inom EU förväntade sig att man kunde företräda olika delar av Sverige i regionernas Europa. Men det var politiska församlingar som skulle företräda regionen inte statliga myndigheter. Som en följd av bland annat detta bildades försöksregioner i Skåne, Västra Götaland, Kalmar och Gotland Vissa uppgifter på regional nivå, som till exempel samordning av det regionala utvecklingsarbetet, infrastrukturplanering och finansiering av regionala utvecklingsprojekt flyttades från staten till regionerna. Skälet var att man ville se en mer demokratisk plattform för det regionala utvecklingsarbetet. Direkt eller indirekt valt regionparlament? Regionförsöken innebar att man testade två modeller 1. I Skåne och Västra Götaland gjordes landstingen om till regioner. Direktval till fullmäktige, beskattningsrätt och ett tydligt politiskt ansvar lades på regionen. I Kalmar län bildades ett kommunalförbund med kommunerna och landstinget som medlemmar. Fullmäktige här är indirekt valt och sammansatt av personer från medlemmarnas fullmäktigen. Regionförbundet saknar beskattningsrätt och verksamheten finansieras i huvudsak genom bidrag från medlemmarna. 1 Gotland har en egen, unik modell en kommun, ett landsting och nu en region. 5

6 Utredningar har genom åren visat att båda modellerna fungerar, men att det blir en annan kraft i Skåne och Västra Götaland. En faktor är att de är stora regioner, en annan är att det direktvalda parlamentet och beskattningsrätten gör att regionerna upplevs som tydliga och trovärdiga företrädare för sin region. Regionförbunden har haft svårare att få och ta den rollen. Trots detta beslutade riksdagen att det var regionförbundsmodellen som skulle användas framöver. Ett stort antal regionförbund bildades från 2003 och framåt. Regionförbund i Örebro län Regionförbundet Örebro län bildades 2005 av landstinget och länets tolv kommuner. Man ville se en samlad organisation som kunde driva frågor om regionens utveckling. Regionförbundet fick också över uppdrag från staten/länsstyrelsen, bland annat samordningen av det regionala utvecklingsarbetet, infrastrukturplanering och finansiering av regionala utvecklingsprojekt. Med regionförbundet togs ytterligare ett steg på vägen mot en regionbildning i Örebro län. Större regioner? Frågan om hur den regionala politiska organisationen ska se ut fortsatte att diskuteras ivrigt under början av 2000-talet. Ansvarskommittén under ledning av Mats Svegfors och Mats Sjöstrands utredning om den regionala statliga samhällsorganisationen ledde så småningom till att det för närvarande inte finns förutsättningar att bilda de geografiskt större regioner som diskuterats. 6

7 I Örebro län har vi varit med i olika regiondiskussioner. Den som kom längst gällde en storregion med Örebro, Västmanlands och Sörmlands län. Processen avbröts i januari 2011, eftersom man inte fick politisk majoritet i Sörmland för den lösningen. Region i eget län Regeringen valde 2010 att permanenta regionerna i Skåne och Västra Götaland. Samtidigt gav man också landstinget i Halland rätt att bilda region inom befintligt län. För den politiska ledningen i Örebro län, och även i andra län, gav detta en möjlighet att fundera på om vi skulle kunna skapa en bättre regional organisation inom länet. Efter omfattande samtal med kommuner, intresseorganisationer, länsstyrelsen och universitetet kom vi fram till att vi skulle ansöka om att få bilda region i Örebro län. Regionbildning i eget län innebär att man lägger samman verksamheter från landstinget och regionförbundet i en ny organisation regionen. Till regionen förs också några ytterligare uppgifter från länsstyrelsen. Formellt beslut om att ansöka om att bilda region fattades i landstingsfullmäktige Ytterligare åtta län i Sverige har ansökt om att få bilda region. 7

8 Det här innebär beslutet Två bra organisationer blir en ny, bättre Vi skapar en ny regionorganisation som bygger på styrkorna i de två organisationerna, Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län, som slås samman. Landstinget tar med sig sin bredd, sin finansiella styrka och sin beslutskraft. Regionförbundet tar med sig sitt processarbete, sin förankring i kommunerna, sin öppna arena för dialog och samarbete och sin flexibilitet. Tillsammans bygger vi in styrkorna från båda organisationerna i en ny organisation som har kompetens och kraft att fatta viktiga beslut för regionens utveckling. Ett nytt regionalt politiskt ledarskap med ett nytt förhållningssätt Regionens politiska ledare får ansvar för ett bredare område med fler frågor än idag. Idag beslutar landstingets politiker främst om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Regionförbundets politiker fattar beslut som rör regionala utvecklingsfrågor, till exempel infrastruktur, näringslivsutveckling, turism, kompetensförsörjning och strategiska framtidsplaner som den regionala utvecklingsstrategin. Från och med 2015 får vi ett regionfullmäktige som är ett direktvalt parlament med ansvar för helheten, alla de frågor som landstinget och regionförbundet ansvarat för var för sig. Beslut kan fattas och resurser kan avsättas i ett sammanhang. Det blir ett nytt förhållningssätt, en tydligare regional och samlande roll, för ett regionfullmäktige med ett starkt politiskt mandat. Nya uppdrag till regionen Redan i dag har regionförbundet uppdrag från staten som exempelvis samordning av det regionala utvecklingsarbetet, infrastruk- 8

9 tur, kompetensförsörjning, strukturfonder och finansiering. Landstinget har statens uppdrag att bedriva hälso- och sjukvård, kultur och kollektivtrafik. I och med regionbildningen tillförs ytterligare några statliga uppdrag inom områden som företagsstöd, service på landsbygd och bredband. Den nya regionen kan också få andra uppdrag direkt från regeringen och statliga myndigheter för att genomföra statliga uppdrag. Regionen får därmed en roll som är större än de uppdrag som finns i dagens landsting och regionförbund. Regeringen om regionens roll och vikten av ett starkt regionalt ledarskap Regeringen har aktivt påtalat vikten av ett starkt regionalt politiskt ledarskap. I olika sammanhang har man uttryckt att ett starkt ledarskap är en viktig förutsättning för en hållbar regional utveckling. Så här skriver regeringen i skrivelse 2009/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning på sidan 33: Regeringen anser att ett tydligt, inkluderande och aktivt regionalt ledarskap som kan prioritera och besluta om strategiska vägval är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt regionalt tillväxtarbete. Ett tydligt regionalt ledarskap ställer krav på en välfungerande samverkan och samordning i länet. Ett tydligt ledarskap kan bidra till att mobilisera regional kraftsamling och även förbättra möjligheterna till framgångsrikt gränsöverskridande samarbete. 9

10 Genom att bilda Region Örebro län får politikerna en tydligare roll som regionens företrädare och man kommer att axla ett ledarskap som är större och bredare än i dag. Ledarskap och samverkan, dialog och förtroende Ett tydligt regionalt politiskt ledarskap ställer krav på en väl fungerande samverkan och samordning. Regionfullmäktige väljs av medborgarna i länet. Därmed finns en politisk plattform för det regionala ledarskapet som utgår från hela länet. Viktiga förutsättningar för samverkan och handlingskraft är nära dialog, förtroende och tillit mellan alla som är engagerade i regionens utveckling. Det gäller i första hand kommunerna, men också företagen, universitet, idéburen sektor, arbetsmarknadens parter och offentliga aktörer som länsstyrelsen, arbetsförmedlingen och andra statliga myndigheter. Regionen har ett viktigt ansvar att tillsammans med dessa aktörer utforma en gemensam vision och mål för Örebroregionen och en gemensam strategi för att uppnå dessa mål. 10

11 Därför blir en ny region bättre... för medborgarna Det blir tydligt vem som fattar beslut om viktiga, gemensamma frågor för regionen. Regionfullmäktige är ytterst ansvarig för de politiska besluten. Ett direktvalt regionfullmäktige gör att alla regionala beslut blir mer synliga. Maktutövningen blir mer transparent och lättare att granska för till exempel media. Medborgare kan i allmänna val ställa ansvariga politiker till svars för frågor som berör utvecklingen i vår region. Genom att arbeta mer samordnat och effektivt kan vi använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Det ska också bli enklare att hitta rätt när man vill kontakta den regionala nivån. för näringslivet Näringslivet lägger grunden för välfärden i Örebroregionen. På den regionala nivån arbetar idag många olika organ för att skapa goda förutsättningar för företagandet. Även om nationell lagstiftning inom områden som skatter, arbetsrätt, miljö med mera är avgörande för företagandet, så kommer en kraftsamling av regionala insatser att spela en viktig roll tillsammans med den kommunala näringslivspolitiken. Det ska också bli enklare i att hitta rätt när man vill kontakta den regionala nivån. för kommunerna En stark region kan enklare leda arbetet för en ökad hållbar utveckling i regionen. Genom sin storlek och sin finansiella styrka kan man besluta om fler och starkare satsningar som ökar förutsättningar för utveckling också i de enskilda kommunerna. Genom ett öppet och processinriktat arbetssätt kan regionorganisationen leda utvecklingsarbetet tillsammans med kommunerna och andra. En viktig förutsättning för att lyckas är att skapa ett samarbete som bygger på tillit mellan region och kommuner. 11

12 för hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården kommer även i fortsättningen vara en dominerande del av regionens uppdrag och ska fortsätta att ge god och tillgänglig vård. Regionbildningen som sådan ska inte påverka vården. Men det pågår hela tiden ett viktigt utvecklings- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Med den nya regionorganisationen kan vi ännu bättre ta tillvara och synliggöra den viktiga bransch som hälso- och sjukvården är i vår region. Både genom att sälja vård till andra landsting och genom sin forskning och sina innovationer bidrar hälso- och sjukvården till en hållbar utveckling. för Örebroregionen I vår globaliserade värld måste en region synas. Syns man inte, så finns man inte, brukar man säga. Både företag, nationella myndigheter, regering och andra behöver kunskap om Örebroregionen. Med en regionorganisation gör vi oss synligare det regionala ledarskapet blir tydligt. Vi skapar också en starkare bas och blir därmed bättre på att driva viktiga utvecklingsfrågor i dialog med staten, våra grannar och EU. Örebroregionen kommer att synas mer. Beslutsfattare kommer att känna till oss bättre. för våra grannar En samlad och stark regionorganisation gör att vi blir mer attraktiva och kraftfulla som samarbetspartner. Det gäller alla områden hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, infrastruktur med mera. Inom alla dessa områden finns redan i dag olika typer av samarbeten med våra grannar. Men ibland är det landstinget, ibland regionförbundet, ibland båda. Nu blir vi en både tydligare och starkare samarbetspart till våra grannar och andra som vi samarbetar med. 12

13 Det här menar vi med regional utveckling Regionalt utvecklingsarbete kan avgränsas brett eller smalt. Allt som händer i en region är i vid mening regionalt utvecklingsarbete. Det innefattar olika saker som leder till hållbar regional tillväxt och att regionens attraktivitet ökar. Här följer ett smakprov på områden som ofta ingår i det som vi kallar regionalt utvecklingsarbete: Det regionala utvecklingsansvaret Regionförbundet har redan i dag ett uppdrag från regeringen att ha det regionala utvecklingsansvaret i Örebro län antog regionförbundets fullmäktige Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi, RUS. Genomförandet av strategin leds av regionförbundet, i nära samarbete med kommuner, landstinget, universitetet, länsstyrelsen och andra som aktivt arbetar för utveckling av Örebroregionen. Det är ett öppet processarbete som bygger på dialog och medagerande. Kopplat till det regionala utvecklingsansvaret finns uppdraget att besluta om medfinansiering av merparten av de regionala utvecklingsmedel som staten tillför för att förverkliga strategin. Även länsstyrelsen har regionala utvecklingsmedel som huvudsakligen används för regionala företagsstöd. I och med regionbildningen kommer regionen att förfoga över en betydligt större andel av dessa medel. Då kan samordningen mellan projekt och företagsstöd förbättras. 13

14 Kultur Inom kulturområdet har vi redan kommit långt och organiserat oss som i en region. Här har vi sedan något år flyttat samman resurser från landstinget och regionförbundet. Genom Kultursamverkansmodellen och den regionala kulturplanen, har den regionala nivån fått uppdraget från staten att leda och samordna utvecklingsarbetet inom kulturen i nära samarbete med kommunerna och kulturlivet. Men det är den regionala nivån som, efter dialog och processarbete, fattar beslut om kulturplanens omfattning och också beslutar om regional finansiering. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken är redan organiserad som i en region. Den regionala politiska nivån, som i detta fall är landstinget, har ett statligt uppdrag som kollektivtrafikmyndighet. Men det utförs i samarbete med kommunerna och andra som vill bidra till att kollektivtrafiken utvecklas i vår region. Det är den regionala nivån som, efter dialog och processarbete, fattar beslut om trafikens omfattning och också beslutar om finansiering. 14

15 Infrastrukturplanering Regionförbundet har i dag regeringens uppdrag att utarbeta en länsplan för den regionala transportinfrastrukturen. Beslut om planen fattas av politikerna i regionförbundets fullmäktige. Det uppdraget kommer att övergå till regionfullmäktige i den nya regionorganisationen. Uppdraget att utarbeta planen utförs i nära samarbete med kommunerna, trafikverket och andra som vill utveckla infrastrukturen i vår region. Men också i samarbete med våra grannar vägar och järnvägar slutar inte vid länsgränsen. Ett intensivt politiskt påverkansarbete ingår i detta. Det är trafikverket som praktiskt genomför planen i nära dialog med regionförbundet och berörda kommuner. Med en ny regional politisk organisation kan vi få ytterligare kraft i arbetet med att utveckla infrastrukturen, som är en nyckelfråga för vår regions utveckling. Kompetensförsörjning För några år sedan fick regionförbundet i uppdrag av regeringen att organisera så kallade kompetensplattformar. Ett omfattande arbete har genomförts för att kartlägga kompetensbehov i arbetslivet och matchning mot utbildningar. Syftet är att stärka arbetsmarknaden så att rätt kompetens finns i förhållande till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Arbetet sker i nära samarbete med bland annat kommuner, landstinget, arbetsförmedlingen, universitetet och andra som är betydelsefulla för en god kompetensförsörjning i Örebroregionen. Med en ny regional politisk organisation kan vi lyfta upp dessa frågor och i högre grad sätta fokus på kompetensförsörjningen som en nyckelfråga för vår region. 15

16 Innovationsarbete Vi har kommit långt i arbetet med att skapa ett system för att fånga upp och ta tillvara goda idéer. Här arbetar den regionala politiska nivån, både landstinget och regionförbundet, tillsammans med många andra. Universitetet, Almi Företagspartner, olika Nyföretagarcentra och kommunernas näringslivskontor är bara några som är engagerade i innovationsarbetet. Regionförbundet leder arbetet med att ta fram en regional innovationsstrategi tillsammans med dessa organisationer. Med en ny regional politisk organisation kan vi kraftsamla och bygga vårt innovationsstödsystem ännu starkare. Besöksnäring/turism Sedan länge finns en samordning av turismfrågor i regionförbundet. På regional nivå samordnar vi marknadsföring av vår region utomlands, deltar i nationella nätverk, arbetar med att utveckla besöksnäringens företag och håller samman turismarbetet i länet. Här finns också natur- och friluftsliv som en viktig attraktionskraft i vår region. Med en ny regional politisk organisation kommer vi att tydliggöra regionens roll för besöksnäringen/turismen och effektivisera arbetet med att utveckla Örebroregionen som ett intressant turist- och besöksmål. 16

17 Energi och klimat I vår region har den regionala politiska nivån i form av regionförbundet tagit på sig uppdraget att samordna energi- och klimatarbetet. Detta sker tillsammans med länsstyrelsen, som har ett statligt uppdrag inom området. Tillsammans med kommuner, fastighetsägare, energiföretag och andra som arbetar med energioch klimatfrågor drivs utvecklingsarbete inom ramen för Energikontoret Örebro län. Med en ny regional politisk organisation kommer vi att få större kraft i den politiska mobiliseringen för en hållbar utveckling inom energi- och klimatområdet. Skolstöd I Örebroregionen har kommunerna uppdragit åt regionförbundet att organisera ett systematiskt utvecklingsarbete inom skolområdet på den regionala politiska nivån. Uppdraget är att utarbeta metoder som gör att man kan stödja enskilda skolor så att elevernas resultat förbättras. Detta uppdrag är på regional nivå unikt för Sverige. Med en ny regional politisk organisation blir det ännu tydligare att skolan är ett viktigt område för att vi ska åstadkomma en hållbar utveckling i vår region. 17

18 Social välfärd och folkhälsa Långsiktigt samarbete mellan samhällsaktörer är avgörande för att förbättra folkhälsan och den sociala välfärden. I strategidokument som beslutats politiskt i både landstinget och regionförbundet finns grunden för ett samlat utvecklingsarbete för att skapa en region där människor har rätt till lika villkor för hälsa och livskvalitet och en region där alla människor lever ett värdigt liv och deltar aktivt i samhället. Barn, ungdomar och äldre är prioriterade målgrupper för det regionala utvecklingsarbetet för ökad social välfärd. Med en ny regional politisk organisation kommer vi att få större kraft att tillsammans åstadkomma en bättre folkhälsa och en socialt hållbar utveckling i vår region. Regional samhällsplanering Regionala utvecklingsfrågor handlar i många fall om hur vi planerar samhället också rent fysiskt. Hur ska kollektivtrafiken fungera i förhållande till bostäder och arbetsplatser? Var kan vi planera för nya vägar och järnvägar? I takt med att människor allt mer rör sig över kommun- och länsgränser blir det inte möjligt att svara på dessa frågor i varje enskild kommun. Den regionala politiska nivån får en större roll. I samspel med kommunerna måste det regionala utvecklingsarbetet förhålla sig de fysiska planeringsfrågorna. Med en ny regional politisk organisation kan vi på ett tydligare sätt skapa en plattform för dialog om de fysiska planeringsfrågor som är kopplade till den regionala utvecklingen. 18

19 19

20 Följ regionarbetet på Postadress: Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro. E-post: Telefon: Telefax: Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro. Besöksadress: Forskarvägen 1, Örebro. E-post: Telefon: Telefax:

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Från landstingspolitiker till regionpolitiker

Från landstingspolitiker till regionpolitiker Från landstingspolitiker till regionpolitiker Magnus Persson Senior rådgivare regional utveckling Region Örebro län f d regiondirektör Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Posten Fackföreningsrörelsen

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Från försöksverksamhet till regionreform

Från försöksverksamhet till regionreform Från försöksverksamhet till regionreform Regionbildning en demokratisk utveckling Innehåll Vad innebär regionalisering Vad har skett i Sverige Erfarenheter Vad har skett i Norrbotten Var står vi nu? Regionfrågan

Läs mer

Ansökan till regeringen

Ansökan till regeringen Bilaga Ansökan till regeringen Till Regeringen Hemställan För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet på bland annat de områden som här redovisas ansöker Örebro läns landsting om att från

Läs mer

Ärende 13 Remiss till kommunerna i Örebro län med anledning av förslag om att bilda region i Örebro län 2015

Ärende 13 Remiss till kommunerna i Örebro län med anledning av förslag om att bilda region i Örebro län 2015 Ärende 13 Remiss till kommunerna i Örebro län med anledning av förslag om att bilda region i Örebro län 2015 Tjänsteskrivelse 2012-06-27 KS 2012.0264 Handläggare: Lars Näsström Kommunstyrelsen Remissvar

Läs mer

Yttrande från Ludvika kommun angående regional indelning

Yttrande från Ludvika kommun angående regional indelning Kommunstyrelsens stab Åke Sandberg YTTRANDE Datum 2016-09-08 Ert datum Diarienummer KS 2016/ Er referens Fi2016/0258/K Sida 1(4) Kopia till Samtliga nämnder och kommunala bolag Finansdepartementet Yttrande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2016-09-20 37 Dnr KS/2016:160/00 Ks 134 Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) yttrande Kommunstyrelsens beslut 1. Anta

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

Region Norrbotten ett bokslut

Region Norrbotten ett bokslut Region Norrbotten ett bokslut Ansvarig minister meddelade i slutet av september att de inte avser godkänna landstingets ansökan att få överta det regionala utvecklingsuppdraget från 2015. Det innebär att

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar - ansökan om att bilda regionkommun - alternativt förslag

Regionalt utvecklingsansvar - ansökan om att bilda regionkommun - alternativt förslag 1(6) 2011-06-17 Regeringen Regionalt utvecklingsansvar - ansökan om att bilda regionkommun - alternativt förslag (KD, C, FP, MP och V) Inledning hemställan Riksdagen har genom lag om regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region

Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Kommunstyrelsen 2017-05-26 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:286 Marita Skog 016-710 55 19 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Region Skånes arbete med Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Flerkärnig ortstruktur Sysselsättningsgrad 2010 Strukturbild för Skåne sedan 2005 Arena för dialogen

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

uppitifi KF JUNI 2015

uppitifi KF JUNI 2015 uppitifi KF 62 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 62. Regionbildning i Uppsala län - Remiss KSN-2015-0683 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland - större kraft att växa tillsammans större kraft att växa tillsammans Vad innebär det att bilda region? Landstinget tar över ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna Landstinget i Östergötland bytte

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4 D.Nr 2011-105 Antagen av Regionförbundet Jämtlands läns styrelse 24/2 2010 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN VERKSAMHETSPLAN VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Regionkonferens Luleå 3 feb Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Gösta Bergenheim, M? KSO Varberg 1999-2010 1:e vice ordf kommunalförbundet Region Halland 2003-2010

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Remiss: Regionbildning i Uppsala län

Remiss: Regionbildning i Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Frändén Bo Datum 2015-05-04 Diarienummer KSN-2015-0683 Kommunfullmäktige Remiss: Regionbildning i Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Akademiska sjukhuset. Landstinget i Uppsala län. Region Uppsala. Länsstyrelsen. Regionförbundet. Uppgifter överförs

Akademiska sjukhuset. Landstinget i Uppsala län. Region Uppsala. Länsstyrelsen. Regionförbundet. Uppgifter överförs 1708 1983 Akademiska sjukhuset 1862 2019 Landstinget i Uppsala län 2017 Region Uppsala 1985 2003 Kommunförbundet Uppsala län Regionförbundet 1634 Uppgifter överförs Länsstyrelsen + Framgång i en växande

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Regionkommun Dalarna. Kunskapsunderlag om bildande av regionkommun i Dalarna (LS )

Regionkommun Dalarna. Kunskapsunderlag om bildande av regionkommun i Dalarna (LS ) Regionkommun Dalarna Kunskapsunderlag om bildande av regionkommun i Dalarna (LS 2017-04-10 33) 1 Foto: Patrik Svedberg Innehållsförteckning 1. Förord 3 2. Regionbegreppet 3 3. Bakgrund 3 4. Mål och syfte

Läs mer

RAMVERK FÖR STRATEGISKT LÄRANDE

RAMVERK FÖR STRATEGISKT LÄRANDE RAMVERK FÖR STRATEGISKT LÄRANDE Presentation lärprojekt Regionala resultat Med finansiering från: VAD ÄR UPPGIFTEN? Systematisering av arbetet med uppföljning, utvärdering och lärande för ett effektivt

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Resan mot nya Region Halland

Resan mot nya Region Halland Resan mot nya Region Halland Vad var det som hände den 1 januari 2011? Vad innebar det att Halland blev region? Var det landstinget som bytte namn? Berör det mig? Berör det hallänningarna? Vad är en region?

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48)

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Ert dnr Fi 2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Kommunstyrelsen i Piteå kommun beslutade

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-05-27 Folkhälsoberedningens mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv

Läs mer

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen?

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Region Skåne Joakim Lloyd Raboff Claus Pedersen claus.pedersen@skane.se Inledning RUS och det regionala utvecklingsuppdraget

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län

Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län Tjänsteutlåtande Tillväxt- och utvecklingschef 2016-02-03 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:402 20901 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Norrbotten

Norrbotten Sida 1 av 6 Finansdepartementet Remissyttrande Indelningskommitténs förslag SOU 2016:48 (Finansdepartementet diarienummer Fi2016/02568/K) Centerpartiet i Norrbotten är i grunden positiva till en regionbildning

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer 1 (8) Landstinget har ansökt hos regeringen om att få bilda en regionkommun från och med den första januari 2017. Om regeringen säger ja, betyder det att uppdraget för landstinget växer. Förutom nuvarande

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Ny regional indelning- varför då? Christer Nylén Seniorkonsult

Ny regional indelning- varför då? Christer Nylén Seniorkonsult Ny regional indelning- varför då? Christer Nylén Seniorkonsult Regionfrågan är absolut inte en ny fråga Har utretts många gånger Tre huvudspår Den regionala nivåns ansvar Uppgiftsfördelningen stat-landsting

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer