Rapport Slutrapport PEPPOL :27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27"

Transkript

1 Rapport Slutrapport PEPPOL :27

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från Datum: Dnr: /2012 ESV-nr: 2014:27 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sören Pedersen 2014:27

3 FÖRORD Förord Regeringen uppdrog den 30 augusti 2012 till ESV att delta i organisationen OPENPEPPOL samt att vara PEPPOL-myndighet 1. Uppdraget avser perioden från september 2012 till och med december Arbetet delrapporterades mars 2013 avseende 2012 och i denna rapport slutrapporteras uppdraget. I detta ärende har generaldirektör Mats Wikström beslutat. Utredare Sören Pedersen har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också t.f. funktionsansvarig Mats Goffhé och avdelningschef Eva Lindblom deltagit. 1 Ärende S2012/4580/RU (delvis) 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Motivet för PEPPOL Syftet och utmaningar Hur PEPPOL möter utmaningarna PEPPOL:s bakgrund Sveriges mål med PEPPOL ESV samordnar PEPPOL-arbetet i Sverige Användning av PEPPOL i Europa ESV:s arbete i OPENPEPPOL Genomförda aktiviteter ESV som PEPPOL-myndighet Genomförda aktiviteter Fortsatt arbete Planerade aktiviteter Samverkan med andra organisationer Avslutande reflektioner Ekonomiskt utfall Ordlista Bilaga: regeringsbeslut

5 SAMMANFATTNING 1 Sammanfattning I denna rapport redovisar Ekonomistyrningsverket det arbete som vi har genomfört avseende Open Pan European Public Procurement On-Line (OPENPEPPOL) och vår roll som svensk PEPPOL-myndighet under tidsperioden september 2012 till och med december 2013 enligt regeringsuppdrag. Arbetet med PEPPOL fortsätter under 2014 i samma omfattning och kommer att avrapporteras 31 mars PEPPOL startade som en så kallad Large Scale Pilot som drevs av EU-kommissionen till och med augusti Från den 1 september 2012 förvaltas PEPPOL i den icke vinstdrivande organisationen OPENPEPPOL samt av ett antal PEPPOL-myndigheter i flera länder i Europa. PEPPOL är en plattform för e-handel. PEPPOL består av en komplett uppsättning komponenter såsom infrastruktur, en organisation för förvaltning och styrning (OPENPEPPOL), ramverk för avtal, specifikationer för affärsmeddelanden m.m. PEPPOL är utformat för elektronisk handel, mellan köpare och säljare både inom och mellan länder i Europa. PEPPOL används som nationell infrastruktur i offentlig sektor i Norge och av många svenska och danska företag som behöver fakturera offentlig sektor i Norge. Ett antal länder håller på att förbereda användandet av PEPPOL nationellt. I Regeringsbeslutet Dnr S2012/4580/RU framgår att ESV ska verka för en ökad gränsöverskridande handel och att ESV genom sitt engagemang ska säkerställa att de operativa aspekterna av lösningar för elektronisk upphandling och handel fungerar och utvecklas på ett positivt sätt samt att de stödjer EU:s och Sveriges långsiktiga planer inom området. ESV har under 2013 bistått i arbetet som syftar till att uppdatera PEPPOL:s specifikationer för de olika elektroniska meddelandetyperna, t ex elektronisk faktura, samt förberett för byte av protokoll för meddelandeutväxling till ett mera stabilt protokoll. Dessa förändringar är viktiga för att förbereda PEPPOL för ett ökat antal transaktioner. Det totala antalet transaktioner i PEPPOL i utgången av december 2013 visar på en jämn och stadig ökningstakt sedan augusti Antalet transaktioner bedöms att fortsätta att öka i takt med att fler svenska tjänsteleverantörer och dess kunder ansluter sig till PEPPOL. ESV har också arbetat med informationsspridning till aktuella intressenter, tillhandahållit tekniskt stöd samt aktivt bidragit med OPENPEPPOL:s utveckling, bl.a. genom att ta fram ramverk för styrning och livscykelhållning (inklusive process- 5

6 SAMMANFATTNING beskrivningar för ändringshantering, publicering och produktionssättning). ESV har också haft ett ansvar i EU-projektet E-SENS för flera insatser inom domänen elektroniska inköp, vilka kopplar till och har en positiv betydelse för ESV:s PEPPOL-åtagande. ESV gör bedömningen att OPENPEPPOL har lyckats med ambitionen att förvalta, vidareutveckling och tillgängliggöra PEPPOL. ESV anser också att de insatser som ESV bidragit med, både i rollen som PEPPOL-myndighet och som aktiv medlem i OPENPEPPOL har haft betydelse för en fortsatt positiv utveckling för EU:s och Sveriges långsiktiga planer inom området. ESV vill här särskilt peka på den ökade betydelsen av PEPPOL för nationellt arbete inom områdena e-beställningar och e-handel. Ett ökat samarbete mellan myndigheterna som bildar SFTI, Konkurrensverket (tidigare Kammarkollegiet), ESV och SKL, har en stark positiv inverkan vad gäller användning av PEPPOL, både nationellt och för gränsöverskridande handel. I övergången av ansvar för upphandling från Kammarkollegiet till Konkurrensverket är det viktigt att säkra kontinuitet genom ett fortsatt bra samarbete och tät dialog. ESV rekommenderar därför en fortsatt satsning på PEPPOL genom ett aktivt deltagande i OPENPEPPOL och en fortsatt roll för ESV som PEPPOL-myndighet. 6

7 INLEDNING 2 Inledning I denna rapport redovisar Ekonomistyrningsverket (ESV) det arbete som vi har genomfört avseende Open Pan European Public Procurement On-Line (OPENPEPPOL) och vår roll som svensk PEPPOL-myndighet under tidsperioden september 2012 till och med december 2013 enligt regeringsuppdrag. Arbetet med PEPPOL fortsätter under 2014 i samma omfattning och avrapporteras 31 mars I denna slutrapport presenteras en sammanfattning av ESV:s arbete kopplat till PEPPOL och uppnådda resultat under aktuell rapportperiod. Rapporten presenterar också bakgrunden och syftet med PEPPOL, övergripande innehåll och fördelar med PEPPOL, målsättningen med det svenska deltagandet samt ESV:s roll i PEPPOL. PEPPOL har haft en fortsatt positiv utveckling. I slutet av 2013 kan vi se en kraftig ökning av antalet tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster via PEPPOL, ökade transaktioner av affärsmeddelanden samt flera länder som adopterat PEPPOL som plattform för e-inköp nationellt och internationellt. 2.1 Motivet för PEPPOL Syftet och utmaningar Syftet med PEPPOL är att förenkla för företag, organisationer och offentlig förvaltning att genomföra elektronisk handel och elektroniska inköp, t ex elektronisk fakturering (e-fakturering). Många användare av e-faktura tvingas idag hantera olika typer av faktura-format och en mängd olika kommunikationslösningar. Detta är ett problem både inom Sverige och Europa. Några av utmaningarna är: Många olika standarder för både format och meddelandetransport försvårar och fördyrar meddelandeutväxling av e-faktura Höga kostnader för att ansluta nya leverantörer vilket kan leda till att leverantörer med små transaktionsvolymer av exempelvis ordrar och fakturor inte ansluts Höga kostnader vid byte av operatör för meddelandeutväxling Komplicerat att hitta användare och att få uppgifter om vilka typer av affärsmeddelande en användare kan hantera Hur PEPPOL möter utmaningarna PEPPOL adresserar problemen genom att alla parter som är anslutna till PEPPOL måste använda ett enkelt e-fakturaformat som är accepterat av alla länder som deltar i PEPPOL. Detta e-fakturaformat är framtaget inom PEPPOL och är baserat på resultaten av den europeiska standardiseringsorganisationen CENs workshop BII. 7

8 INLEDNING PEPPOL har också tagit fram en infrastruktur som innehåller standarder som beskriver och definierar hur man skickar och tar emot elektroniska meddelanden samt en registerfunktion som gör att parter kan söka och hitta varandra automatiskt. De behöver inte utbyta tekniska parametrar i förväg utan fokus ligger på att komma igång med e-handel och e-faktura direkt. Eftersom PEPPOL bygger på en s.k. fyr-hörns-modell (eng. four corner model ) där ett kontrakt räcker för att nå samtliga PEPPOL-användare krävs inga bilaterala avtal mellan köpare och säljare. Som konsekvens av PEPPOL-nätverkets utformning bidrar alltså PEPPOL till enklare uppstart, lägre kostnader, minskad administration och ökad handel över landsgränserna och inom Sverige. 2.2 PEPPOL:s bakgrund PEPPOL etablerades som en så kallad Large Scale Pilot finansierad via EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP). Utgångspunkten för PEPPOL var att öka utbytet av elektronisk information inom området elektroniska inköp. Målsättningen var att stödja landsöverskridande inköp, främst mellan företag och den offentliga sektorn. ESV hade ansvar för det svenska deltagandet och projektet pågick mellan Efter det att PEPPOL avslutades i augusti 2012 bildades den ickevinstdrivande organisationen OPENPEPPOL. Syftet var att ansvara för den fortsatta driften, förvaltningen och vidareutvecklingen av PEPPOL:s olika delar. 2 ESV fick regeringsuppdraget att vara fortsatt delaktig i PEPPOL som så kallad PEPPOL-myndighet och aktiv medlem i OPENPEPPOL. Uppdraget bestod i att utveckla PEPPOL, både nationellt och för utbyte med andra länder inom e-handel och e-inköp. 2.3 Sveriges mål med PEPPOL Idag är PEPPOL ett fullt fungerande och operativt nätverk för elektronisk handel och upphandling inom Europa både nationellt och över landsgränserna. PEPPOL ger köpare i företag och organisationer, stora som små, möjligheten att kommunicera elektroniskt med sina leverantörer. 2 (infrastruktur, specifikationer och övrigt strukturkapital) 8

9 INLEDNING Målen för Sveriges arbete kring PEPPOL är, enligt regeringsbeslut S2012/4580/RU (delvis), att uppnå: ökad användning av e-upphandling och e-handel såväl nationellt som över landsgränserna. effektivisering och rationalisering av e-upphandling och e-handel inom offentlig sektor. tillvaratagande av Sveriges nationella initiativ inom e-handel och e-faktura. förutsättningar för god konkurrens om lösningar för inköp- och upphandlingssystem samt meddelandeutväxling. 2.4 ESV samordnar PEPPOL-arbetet i Sverige Under utvecklingen av PEPPOL fungerade ESV, inom ramen för samverkan med Single Face To Industry (SFTI) 3, SKL och Kammarkollegiet som nationell koordinator av de insatser Sverige bidrog med. Efter den 1 september 2012 har OPENPEPPOL, tagit över förvaltningen och ansvaret för att vidareutveckla PEPPOL. ESV är Sveriges PEPPOL-myndighet. Rollen som PEPPOL-myndighet innebär att ESV ansvarar för att kvalitetssäkra tjänsteleverantörer, hantera kontrakt och certifikat. ESV stöder också köpare och säljare samt operatörer och systemleverantörer med support, informationsspridning och tekniskt stöd. Inom ramen för ESV:s deltagande i SFTI arbetar ESV löpande med att koordinera och underlätta införandet av e-handel. Under 2013 har samarbetet inom ramen för SFTI fördjupats. PEPPOL:s e-handelsformat PEPPOL BIS, har för första gången använts som bas för de svenska nationella e-handelsspecifikationerna. Sveriges och ESV:s deltagande i PEPPOL och samarbetet med SFTI skapar också förutsättningar för att PEPPOL:s infrastruktur på sikt också ska användas nationellt, vilket ytterligare skulle förenkla handel inom Sverige och Europa. 3 Single Face To Industry (SFTI) se ordbok för beskrivning. 9

10 ANVÄNDNING AV PEPPOL I EUROPA 3 Användning av PEPPOL i Europa Norge är det land som kommit längst med att använda sig av PEPPOL, främst beroende på att PEPPOL används både för internationell ( cross border ) och nationell e-handel. PEPPOL används också av många danska och svenska företag för att fakturera norsk offentlig sektor. I princip alla dessa företag är anslutna till PEPPOL. Tillväxten för användandet i Norge är fortsatt stark med en månatlig tillväxt av transaktioner på mellan 25 och 35 procent (per december 2013). Det bör framförhållas att en betydande del av transaktionerna går mellan Sverige och Norge. Under 2014 kommer den svenska branschorganisationer för konstruktions- och byggindustrin, BEAst, att påbörja en försöksverksamhet med PEPPOL (se vidare pkt 4 för mer information). Danmark ser PEPPOL som nästa version av den danska e-handelsplattformen för myndigheter, Nemhandel. Nemhandel påminner om PEPPOL men används för närvarande endast för nationell användning inom offentlig sektor. Italien använder också PEPPOL för fakturering till sjukhus i Rom-regionen samt för e-handel (order och faktura) i regionerna Lombardien och Emelia-Romagna. I Österike utgör PEPPOL det enda möjliga alternativet för e-faktura utöver det nationella e-handelsformatet vid fakturering av Österrikiska myndigheter. Frankrike erbjuder en så kallad gateway som gör det möjligt att utbyta information via PEPPOL med Franska myndigheter. I Nederländerna kommer PEPPOL under 2014 att börja användas som plattform för det nationella initiativet till e-faktura Simplerinvoice. Andra länder som är på väg att ansluta sig till PEPPOL är Polen, Irland och Ryssland. En stark tillväxt av antalet medlemmar i OPENPEPPOL återspeglar intresset för och användandet av PEPPOL. I början på 2014 förväntas över 100 medlemmar (i huvudsak tjänste- och systemleverantörer) ingå i OPENPEPPOL. I Sverige är samtliga större operatörer anslutna till PEPPOL, antingen via ESV som PEPPOL-myndighet (Visma, InExchange m.fl.) eller Difi (CGI, Strålfors m.fl.). Även Nordiska banker är anslutna till PEPPOL. Det nya EU-initiativet Connecting Europe Facility, CEF 4 nämner två betydande delar av OPENPEPPOL: förmedling och e-fakturering. Dessa delar ses som prioriterade områden och OPENPEPPOL / PEPPOL är följaktligen en huvudintressent när CEF går in i en operativ fas 2014, men CEF har också ett behov av att 4 Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010. För mer om CEF, se vidare https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility 10

11 ANVÄNDNING AV PEPPOL I EUROPA involvera OPENPEPPOL i kommande insatser. Detta innebär att ESV och Sverige med sitt engagemang i PEPPOL ges en möjlighet till inflytande och att få del av framtida resurser som erbjuds via CEF-programmet. ESV:s engagemang i E-SENS kopplar också till den fortsatta utvecklingen av PEPPOL. Inom ramen för E-SENS förväntas flera av de centrala element som används av PEPPOL:s infrastruktur att konsolideras och utvecklas. Detta gäller bland annat elementen som används för adressering och lokalisering. I det fortsatta arbetet med utvecklingen av PEPPOL har ESV en central roll som: ledare i domänen Post Award inom ramen för OPENPEPPOL, PEPPOL-myndighet, nationell koordinator, ledare för det svenska konsortium som deltar i EU-projektet E-SENS. ESV kommer också fortsätta samarbetet inom ramen för SFTI för att säkerställa att svenska myndigheters intresse för e-handel tillvaratas på bästa möjliga sätt. 11

12 ESV:S ARBETE I OPENPEPPOL 4 ESV:s arbete i OPENPEPPOL Inom ramen för OPENPEPPOL har ESV ett ansvar för delområdet ( domänen ) Post Award. Post Award beskriver de delar av e-handelsprocessen som tar vid efter en upphandling och ett tilldelningsbeslut. Den innefattar till exempel affärsmeddelanden som produktkatalog, order, leveransavisering och faktura. I arbetet ingår att ta fram rutiner, identifiera behov och beskriva vilka processer som krävs för att arbetet i OPENPEPPOL ska kunna genomföras effektivt. Arbetet syftar till att ta fram ett ramverk för styrning och förvaltning. 5 Under 2013 har en rad delar av ramverket producerats (se vidare nedan). Fokus vad gäller ESV:s arbete i OPENPEPPOL har annars varit att projektleda och delta i arbetet med uppdatering av och utveckling av specifikationer i PEPPOL BIS. ESV och SFTI har haft övergripande projektansvar och varit aktiva i samtliga delprojekt. ESV har också deltagit i utveckling av en ny informations-förmedlingshantering baserat på transportprotokollet AS2 6. Såväl de nya specifikationerna som den nya transportprofilen kommer att börja användas operativt under 2014 (Q1). 4.1 Genomförda aktiviteter ESV har genomfört flera aktiviteter inom ramen för OPENPEPPOL. Vi har bland annat: Fortsatt arbetet med att ta fram och beskriva processer och policies som bildar basen i OPENPEPPOL:s ramverk för styrning och förvaltning 7. Deltagit i OPENPEPPOL:s ledningsgruppsmöten för ledningsgruppen ( managing committee ) i rollen som ansvarig för området Post Award. ESV har i denna roll arbetat och bidragit med löpande utveckling av de rutiner och regelbeskrivningar som krävs för en effektiv styrning av PEPPOL. Uppdaterat presentationsmaterial från PEPPOL-projektet. Arbetat med andra PEPPOL-myndigheter för att ytterligare förfina och förbättra processer och ansvar relaterade till PEPPOL-myndigheterna. Deltagit i arbetet med att få med OPENPEPPOL som projektmedlem i EU-projektet E-SENS som startade 1 april EU-kommissionen har beviljat ansökan. 5 Styrning och förvaltning ( livscykelhållning), eng. Governance and Lifecycle management de rutiner och processer som krävs för att styra och förvalta PEPPOLs beståndsdelar över tid. 6 AS2 (Applicability Statement 2) är en specifikation som beskriver hur man transporterar data säkert och tillförlitligt över Internet. Säkerheten hanteras genom användandet av digitala certifikat och kryptering. 7 Utvecklingen av ramverket för styrning och livscykelhållning har bl.a. hittills resulterat i publiceringsrutiner (eng. publication policy ), hantering av förändringar (eng. change management ) och hantering av produktionssättning (eng. release management ). Arbetet inkluderar definition av ansvar och roller för OPENPEPPOL samt PEPPOLmyndigheterna. 12

13 ESV:S ARBETE I OPENPEPPOL ESV har också varit delaktiga i att förbättra PEPPOL:s infrastruktur och rutiner, bland annat genom: Att införa en enklare process för distribution av certifikat till PEPPOL:s operatörer. Deltagit i arbetet med att ta fram nya specifikationer för transportprotokoll (baserat på transportprotokollet AS2) och tekniskt kuvert (baserat på den internationella standarden SBDH 8 ). Tagit fram förslag på migreringsstrategier 9 för införande av nya specifikationer under Vi har som ansvariga för arbetet kring domänen Post-award varit projektledare för ett antal aktiviteter med mål att utöka och förbättra PEPPOL:s elektroniska affärsprocesser. Till exempel har vi: Kartlagt behov och genomfört en mappning av skillnaderna mellan existerande nordiska e-fakturaformat mot CEN/BII och PEPPOL:s meddelandeformat. Utvecklat stöd för affärsmeddelandena leveransavisering (eng. Despatch Advice ) och utökad meddelandekvittens (eng. Message Level Respons - MLR). Tagit fram uppgraderade specifikationer för faktura/kreditnota, order och katalog. 8 SBDH, Standard Business Document Header är en internationell standard från UN/CEFACT för s k kuvertering av information. SBDH beskriver innehållet i ett affärsmeddelande utan att själva meddelandet behöver öppnas. 9 I migrerings-beskrivningen för OPENPEPPOL (eng migration policy ) ingår beskrivning av övergångsperiod (startoch slutdatum), regler och villkor för användande av nya och gamla element samt beskrivning av hur en ändring påverkar användarna av PEPPOL. 13

14 ESV SOM PEPPOL-MYNDIGHET 5 ESV som PEPPOL-myndighet Som PEPPOL-myndighet har ESV gett stöd åt tjänste- och systemleverantörer samt säljare och köpare för att öka användningen av PEPPOL. ESV har parallellt med arbetet i OPENPEPPOL försökt fånga upp nationella krav och önskemål på förbättringar från svenska användare och intressenter. Den accesspunkt som ESV upphandlade 2010 under PEPPOL-projektet avslutades under ESV har gjort bedömningen att tjänsten har spelat ut sin roll då det finns en mängd marknadsaktörer som erbjuder motsvarande tjänster. För testning av transportprotokollet AS2 utvecklar den norska PEPPOL-myndigheten DIFI dessutom en test- och verifierings-plattform som kan användas av leverantörer som erbjuder accesspunktstjänster. ESV har varit i kontakt med DIFI för att utröna om deras plattform kan utökas så att stöd erhålles för de nuvarande / existerande svenska e-handelsformaten. 5.1 Genomförda aktiviteter Löpande kontakter och informations-aktiviteter med nya PEPPOL-intressenter såsom byggsektorn (branschorganisationen BEAst). Inkluderat PEPPOL-information i SFTI-utbildningar kring e-handel, Gett stöd till SFTI där PEPPOL:s specifikationer för leveransavisering, order och faktura nu beslutats bli SFTI-rekommendationer Genomfört migrering till ny certifikatsutgivare för accesspunkt- och registeroperatörer. I november 2013 anordnade ESV ett informationsmöte inom ramen för OPENPEPPOL med deltagare från närmare 30 organisationer, myndigheter och företag. Under förmiddagen beskrev flera föredragshållare från Norge, Danmark och ESV situationen i PEPPOL med tonvikt på redovisning av då pågående utvecklingsprojekt i PEPPOL BIS och den nya transportprofilen som baseras på AS2. Vi har under 2013 genomfört att antal aktiviteter med mål att sprida information om PEPPOL till primära målgrupper 10 genom exempelvis SFTI-evenemang. Ett annat exempel är ett samarbete med Byggbranschens branschorganisation elektroniska affärsstandard (BEAst) 11 som visade intresse för PEPPOL för att underlätta e-handel för de svenska byggföretagen. Kontakterna med BEAst utmynnande hösten 2013 i att 10 De primära målgrupperna är bl.a. tjänste- och systemleverantörer (VAN-operatörer), aktörer inom finans- och banksektorn, myndigheter och övrig offentlig sektor. Andra målgrupper utgörs av branschorganisationer och leverantörer. 11 För mer information, se 14

15 ESV SOM PEPPOL-MYNDIGHET BEAst tog beslut om anslutning till PEPPOL i form av en pilot där BEAst medlemmar kommer att utnyttja PEPPOL för utbyte av bransch-specifika meddelande, initialt under ett år med början ESV har under hösten fortsatt att tillhandahålla tekniskt stöd knutet till leverantörsanslutningar, främst till Lunds universitet, som under perioden använt ESV:s accesspunkt för att utbyta e-fakturor med utländska leverantörer. Användningen av PEPPOL i Sverige går framåt. Lunds Universitet arbetar för att etablera faktura- och orderflöden med utländska leverantörer som Novus Biological och Dawson Books. Lunds Universitet har dessutom informerat övriga universitet och lärosäten om sina positiva erfarenheter kring PEPPOL. De största volymerna knutet till svenska organisationer som använder PEPPOL är troligen Clas Ohlson som fakturerar många norska kunder via PEPPOL. Intresset från svenska tjänsteleverantörer vad gäller PEPPOL är fortsatt stort. 15

16 FORTSATT ARBETE 6 Fortsatt arbete För att säkra en fortsatt positiv utveckling av PEPPOL krävs ett långsiktigt och metodiskt arbete och ett fortsatt engagemang inom alla aktuella områden (infrastruktur, styrning, specifikationer, ledning, support osv.). PEPPOL går nu in i en ny fas i och med att Sverige i ökad grad och utsträckning utgår från PEPPOL som plattform också för nationell e-handel och e-upphandling. Detta innebär bl.a. att rutiner och processer för förändringshantering, utgivning och publicering av nya versioner, support och generell informationsspridning måste ses över och förbättras. 6.1 Planerade aktiviteter Här redovisas de aktiviteter som ESV planerat att genomföra under De är indelade efter ESV:s roller som projektledare för Post Award och som PEPPOL-myndighet i Sverige. Delområde OPENPEPPOL - Post Award Aktivitet Etablera rutiner för arbetsgrupper, bland annat formeringen av en funktion för granskning, utvärdering och beslut av förändrings-förfrågningar ( Change Management Board ). Färdigställa ramverk och rutiner för support, ändringshantering, utrullning och kvalitetssäkring. Kvalitetssäkra de nya och uppdaterade specifikationer som utvecklades under Övervaka och driva migreringen till de uppdaterade specifikationerna. Koordinera och leda arbetet i OPENPEPPOL med den pilot baserat på Order-Faktura-processen som ska påbörjas inom ramen för EU-projektet E-SENS. OPENPEPPOL - Transportinfrastruktur Ge support och stödja operatörer som implementerar det nya kommunikationsprotokollet (AS2) och tekniskt kuvert. Övervaka och driva migreringen till kommunikationsprotokoll (AS2) och tekniskt kuvert. Kravställa och tillse att ny och uppdaterad verifierings- och test-plattform för nationella e-handelsformat samt PEPPOL görs tillgänglig. PEPPOL-myndighet Uppdatera informationen om PEPPOL på ESV:s webbplats, så att den bättre möter behoven från PEPPOL:s intressenter. 16

17 FORTSATT ARBETE Informationsspridning i form av möten med identifierade intressenter, ordna informationsmöten och delta vid relevanta konferenser och seminarier. Fokusera på fortsatt stöd till operatörer- och systemleverantörer. Öka samverkan med andra intressenter inom e-handelsområdet. Fortsatta arbetet med att tillgängliggöra PEPPOL för specifika branscher (med bygg- och konstruktionsbranschen - BEAst - som positiv förlaga). Stödja SFTI i genomförandet av förstudie där konsekvenserna analyseras av att göra PEPPOL:s infrastruktur till en SFTI-rekommendation. Utveckla strategier för att öka användningen av PEPPOL i Sverige. 17

18 SAMVERKAN MED ANDRA ORGANISATIONER 7 Samverkan med andra organisationer ESV har fortlöpande hanterat frågor om PEPPOL inom ramen för SFTI-samarbetet med Sveriges Kommuner och Landsting samt Kammarkollegiet. Vi har också i vår informella samverkansgrupp för e-handel informerat om arbetet för andra myndigheter. I samverkansgruppen deltar E-delegationen, Konkurrensverket, Riksarkivet, Statens Inköpscentral, Kammarkollegiet, Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet samt Statens Servicecenter. ESV har haft möten med såväl de nordiska systermyndigheterna till ESV inom e-handelsområdet, det vill säga Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) i Danmark och Direktoratet för förvaltning og IKT (DIFI) i Norge. 18

19 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 8 Avslutande reflektioner ESV har med sitt deltagande i OPENPEPPOL bidragit till en fortsatt harmonisering av internationella och nationella e-handelsspecifikationer. ESV har också bidragit till utvecklingen av nya och förbättrade sätt att utbyta information. Därutöver har ESV aktivt medverkat till att öka medvetenheten kring PEPPOL som möjliggörare för e-handel såväl inom som utom landets gränser. PEPPOL-deltagandet har också inneburit en ökad samverkan kring och fokus på e-handels- och e-inköpsfrågor inom Sverige, i Norden och Europa i stort. Slutligen har användandet under perioden ökat kraftigt i termer av transaktioner, antal anslutna användare och tjänsteleverantörer. Det är därför rimligt att anta att de övergripande målen med PEPPOL som definierades redan under pilotperioden ( ) nu är på väg att realiseras. ESV anser att de långsiktiga planer som beskrivs i regeringsbeslutet (Dnr S2012/4580/RU) i termer av ökad användning av e-handel nationellt och internationellt, effektivisering och rationalisering, tillvaratagande av Sveriges nationella initiativ med kan realiseras med ett fortsatt och utökat engagemang i PEPPOL. Betydelsen understryks ytterligare i beaktande av kommande e-faktura-direktiv från EU-kommissionen och bildandet av CEF, två företeelser som båda kopplar till och nämner OPENPEPPOL och PEPPOL som viktiga möjliggörare för fortsatt positiv utbredning av e-handel och e-fakturering i Europa. 19

20 EKONOMISKT UTFALL 9 Ekonomiskt utfall Regeringen tilldelade ESV kronor för regeringsuppdraget. De skulle disponeras under perioden 1 januari till 31 december Nedan redovisas hur kostnaderna har fördelats. PEPPOL-myndighet OPENPEPPOL SUMMA Personalkostnader kr kr kr Konsultkostnader kr kr kr Övriga kostnader kr kr kr OPENPEPPOL medlemsavgift 0 kr kr kr Summa: Som framgår i tabellen ovan har ESV använt kronor under perioden och resterande kronor återbetalas därmed till Kammarkollegiet. I takt med att utbredningen av PEPPOL ökar kommer också kostnaderna att öka för att möta de ökade krav på aktiviteter inom de områden som beskrivits i rapporten. Speciellt kan en ökning i området uppföljning, support, informationsspridning och löpande förvaltning förväntas. Kommande initiativ på EU-nivå (CEF och e-fakturadirektivet) kommer också att kräva insatser för att säkra att Svenska intressen tillgodoses. 20

21 ORDLISTA Ordlista CEN Workshop Business Interoperability Interfaces Business Interoperability Interfaces for public procurement in Europe (CEN/BII) CEN/BII är ett standardiseringsinitiativ inom Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN). CEN/BII tar fram rekommendationer för elektroniska handelsprocesser. Förutom processbeskrivningar ingår även definitioner av elektroniska meddelanden såsom order, faktura, produktkatalog och så vidare i XML-format. Inom PEPPOL används de processer och elektroniska meddelanden som är framtagna inom CEN/BII. SFTI deltar i CEN/BII från svensk sida. Se mer information via: Large Scale Pilots EU:s satsning på interoperabilitet inom ramen för CIP-programmet. De Large Scale Pilots som har ingått i denna satsning är PEPPOL, epsos, SPOCS, e-codex samt STORK. PEPPOL BIS PEPPOL Business Interoperability Specifications är implementations-guider som beskriver hur underliggande specifikationer från CEN (CEN WS BII) och OASIS (UBL) ska användas i PEPPOL. Specifikationerna utges per affärsmeddelande typ faktura, kreditnota, leveransavisering, order, katalog osv. Secure Trusted Asynchronous Reliable Transport (START) Specifikation som beskriver hur man skickar och tar emot elektroniska meddelanden på ett säkert sätt. START bygger på Web Servicestandarderna. START kan jämföras med SFTI Transportprofil Bas med den skillnaden att START även använder sig av elektroniska certifikat för signering av försändelser och kvittenser. Service Metadata Locator (SML) PEPPOL:s registerfunktioner använder det så kallade Domain Name System (DNS), vilket är en grundkomponent i adressering knutet till Internet. Inom PEPPOL är SML en funktion som används i PEPPOL:s infrastruktur för att registrera och uppdatera DNS. Det finns bara en SML i PEPPOL:s infrastruktur och den driftas centralt av OPENPEPPOL. När en ny mottagare ska registreras i SMP så uppdateras automatiskt samtidigt DNS via ett anrop till SML. Service Metadata Publishing (SMP) Specifikation som beskriver hur en registerfunktion i PEPPOL ska fungera, inklusive sättet på vilket man söker och hämtar information. SMP bygger på enkla http-baserade adresser. Informationen som lagras för en mottagare är bland annat: Det meddelandeformat som organisationen kan ta emot (exempelvis UBL eller annan XML-standard) Den variant av standarden som mottagaren använder (exempelvis de specialiseringar som tagits fram CEN/BII) Den tekniska adressen dit en organisation tar emot meddelandet Den affärsprocess/profil som används i ett elektroniskt informationsutbyte 21

Datum: 2012-10-31 Dnr: 51-169/2009 ESV-nr: 2012:39 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sören Pedersen

Datum: 2012-10-31 Dnr: 51-169/2009 ESV-nr: 2012:39 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sören Pedersen Rapport Sveriges deltagande i PEPPOL Slutrapport oktober 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL. Delrapport juni 2014 ESV 2014:42

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL. Delrapport juni 2014 ESV 2014:42 Regeringsuppdrag Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL Delrapport juni 2014 ESV 2014:42 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29 Elektroniska affärer i staten t Mats Goffhé 2012-03-29 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet EG-rättsliga förändringar Striktare

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statusrapport E-SENS 2015 ESV 2016:13

Regeringsuppdrag. Rapport Statusrapport E-SENS 2015 ESV 2016:13 Regeringsuppdrag Rapport Statusrapport E-SENS 2015 ESV 2016:13 Publikationen kan laddas ner eller beställas från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2016-01-13 Dnr: 1322/2012 ESV-nr: ESV 2016:13 Copyright:

Läs mer

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30. 1 Svefaktura. Sveorder 1/7

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30. 1 Svefaktura. Sveorder 1/7 1/7 Datum Handläggare 2015-06-30 Eva Ringman ESV-dnr 45-43/2011 SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30 Ramavtalsleverantörerna i de statliga ramavtalen för e-handelstjänst har ett ansvar

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Uppdatering av SFTI standarder och versioner i statliga ramavtal för e-handelstjänst

Uppdatering av SFTI standarder och versioner i statliga ramavtal för e-handelstjänst 1/6 PM Datum Handläggare 2016-06-10 Eva Ringman ESV dnr 45-43/2011 Uppdatering 2016-06-10 av SFTI standarder och versioner i statliga ramavtal för e-handelstjänst Leverantören (E-handelstjänst) har ett

Läs mer

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 SFTI (Single Face

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor Anderz Petersson Martin Forsberg

E-faktura till offentlig sektor Anderz Petersson Martin Forsberg E-faktura till offentlig sektor 2017-10-18 Anderz Petersson Martin Forsberg Praktiska frågor & inledning E-handel i offentlig sektor Direktivet samt lagförslaget Standarder och teknik PEPPOL Vad händer

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel och PEPPOL. Statusrapport 2015 2015:66

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel och PEPPOL. Statusrapport 2015 2015:66 Regeringsuppdrag Rapport E-handel och PEPPOL Statusrapport 2015 2015:66 Publikationen kan laddas ner eller beställas från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2016-01-12 Dnr: 183/2015 ESV-nr: 2015:66 Copyright:

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Rapport Delrapport E-SENS 2013

Rapport Delrapport E-SENS 2013 Rapport Delrapport E-SENS 2013 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller

Läs mer

Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Krav på e-faktura till offentlig sektor? Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

Rapport Delrapport E-SENS 2014 ESV 2014:61

Rapport Delrapport E-SENS 2014 ESV 2014:61 Rapport Delrapport E-SENS 2014 ESV 2014:61 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil

Läs mer

NES, Northern European Subset och kopplingen till standardiseringarbetet i offentlig sektor i Sverige

NES, Northern European Subset och kopplingen till standardiseringarbetet i offentlig sektor i Sverige NES, Northern European Subset och kopplingen till standardiseringarbetet i offentlig sektor i Sverige Kerstin Wiss Holmdahl Sveriges Kommuner och Landsting NEA seminarium 25 januari 2007 1 Vårt nordeuropeiska

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 14-15 november 2016 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årligt yttrande 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 Rapport Årligt yttrande 2012 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program Rapport Årligt yttrande 2011 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport Regeringen Rapport Säkerhet i statens betalningar Slutrapport ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Kerstin Wiss Holmdahl 2006-03-30 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting - Hittills har ca en

Läs mer

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets foreskrifter och allmänna råd till forordningen (2003:770) om statliga

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel och PEPPOL. Statusrapport :5

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel och PEPPOL. Statusrapport :5 Regeringsuppdrag Rapport E-handel och PEPPOL Statusrapport 2016 2017:5 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-02-06 Dnr: 1.1-134/2016 ESV-nr: 2017:5 Copyright: ESV Rapportansvarig:

Läs mer

2014-12-12. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl.

2014-12-12. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl. Punkt Åtgärd 4 Beredningsgruppen rekommenderar att SFTI Styrgrupp antar PEPPOL:s transportinfrastruktur, inklusive dess partsregistertjänst, som SFTI. Inledningsvis skall den kunna användas för utväxling

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 14-15 november 2016 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Regeringsbeslut III 8 2016-12-14 Fi2016/04554/EF Finansdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt

Läs mer

Anvisning för Svensk Livfaktura

Anvisning för Svensk Livfaktura Anvisning för Svensk Livfaktura Bilaga B: Validering av PEPPOL BIS Svefaktura 5A 2.0 Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i sin tur

Läs mer

Bygg- och Fastighetssektorn Seminarium NEA Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32, Stockholm Olle Samuelson VD Beast AB IT-chef Tyréns AB

Bygg- och Fastighetssektorn Seminarium NEA Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32, Stockholm Olle Samuelson VD Beast AB IT-chef Tyréns AB Bygg- och Fastighetssektorn Seminarium NEA Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32, Stockholm Olle Samuelson VD Beast AB IT-chef Tyréns AB 2005-12-08 1 En kommunikationsprocess i förändring TRADITIONELLT ARBETSSÄTT

Läs mer

Kaffe serveras från kl Mötets agenda framgår nedan.

Kaffe serveras från kl Mötets agenda framgår nedan. KALLELSE 2017-05-02 1/5 Till deltagare i SFTI Beredningsgrupp Kallelse till möte med SFTI Beredningsgrupp Vi bjuder in till möte med SFTI Beredningsgrupp: Tid: Plats: Tisdagen den 16 maj 2016 kl. 09.30-16.00

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Nu ansluts byggsektorn till det globala nätet PEPPOL en infrastruktur för effektivare e-kommunikation

Nu ansluts byggsektorn till det globala nätet PEPPOL en infrastruktur för effektivare e-kommunikation Nu ansluts byggsektorn till det globala nätet PEPPOL en infrastruktur för effektivare e-kommunikation Om BEAst PEPPOL-tjänst. En infrastruktur för en ny generation e-handel/edi mellan företag En branschtjänst

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

PEPPOL Införandeprojekt

PEPPOL Införandeprojekt PEPPOL Införandeprojekt Infrastruktur för effektivare affärskommunikation Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12907) 12 Januari 2015 BEAst AB, januari 2015 www.beast.se www.ebuild.se

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) Intyg 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8 Intyg 2013 - garantifonden Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober 2012 15 oktober 2013 ESV 2014:8 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors Erfarenheter från införandet av E-handel Lunds universitet HfR Tylösand maj 2011 Agneta Sjöfors Innehåll Lunds universitet Resan Utmaningen Vägen framåt Lunds universitet Grundat 1666 47 000 studenter

Läs mer

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09 The Swedish Alliance for Electronic Business NEA Julkarameller 2009-12-09 Lite om NEA s... Förändringsarbete Arbetsgrupperna Index e-handel B2B Övrigt Nätverket för Elektroniska Affärer NEA är en branschoberoende

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

Elektronisk offentlig upphandling

Elektronisk offentlig upphandling Elektronisk offentlig upphandling Vad innebär förslagen till nya upphandlingsdirektiv? Andra sätt EU kommissionen vill främja e-upphandling? Några reflexioner; vad anser vi från svensk sida? Vad händer

Läs mer

Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011

Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-03-02 Dnr: 09-1276 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Nyhetsbrev 1/2014. Goda resultat i NeCpiloter. Rapport från BEAst årliga konferens

Nyhetsbrev 1/2014. Goda resultat i NeCpiloter. Rapport från BEAst årliga konferens INNEHÅLL 1 Goda resultat med NeC-standarden 2 NeC med miljöuppföljning 3 Varuförsörjning etapp 2 4 e-build för logistik 5 Leverantörsrelationer på Skanska 6 Dags för PEPPOL-pilot 7 Ny version av SMSI 8

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Handledning om krav på e-handel

Handledning om krav på e-handel Krav på e-handel vid upphandlingar av varor och tjänster Handledning om krav på e-handel Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Ulla Karin Josefsson, Statens inköpscentral (SIC) vid Kammarkollegiet Upphandlingsdagarna

Läs mer

2014-09-23. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl.

2014-09-23. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl. Punkt Åtgärd 3a Beredningsgruppen rekommenderar att Styrgruppen antar ESAP 6 version 2.9 som SFTI. Affärsdokument 6.5.3 Varukorg inte skall ingå i version 2.9, utan vid behov kan hänvisning ske till varukorg

Läs mer

Elektronisk faktureringbehov och möjligheter

Elektronisk faktureringbehov och möjligheter Elektronisk faktureringbehov och möjligheter Kerstin Wiss Holmdahl Svenska Kommunförbundet 2 november 2004 Elektronisk fakturahantering Aktuellt med olika initiativ om E-fakturor. - Bankerna har lösningar/planerar

Läs mer

Referens: ml

Referens:  ml Bilaga 1 Sida: 1 av 7 : 1.0 Datum: 2011-11-30 1 Standarder och versioner I dagsläget används i stor utsträckning version 2.5 av ESAP6, 2.5 av ESAP9.1, 2.3 av ESAP9.2. Inte alla varu-/tjänsteleverantörer

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104)

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) N2011/559/ITP TSG 2011-87 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) Transportstyrelsen ställer

Läs mer

Nyhetsbrev 1/2016. Projektering + logistik för effektivare projekt

Nyhetsbrev 1/2016. Projektering + logistik för effektivare projekt INNEHÅLL 1 Projektering och inköp/logistik 2 Dags för årskonferens 3 Punchout, mix av EDI och webbhandel 4 BEAst Portal start med e-faktura 5 Ordning på projekt 6 Mätning av miljödata i NeC etapp 3 7 PEPPOL

Läs mer

Svensk strategi för ökad efakturering

Svensk strategi för ökad efakturering juni 2013 Svensk strategi för ökad efakturering Inledning Att överföra fakturainformation från en leverantörs dator genom att skriva ut en pappersfaktura, stoppa i kuvert, fysiskt transportera och sedan

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Seminarium och årsstämma Peter Fredholm

Seminarium och årsstämma Peter Fredholm Seminarium och årsstämma 2010 Peter Fredholm Agenda 09.30 Välkomna Status i BEAst, byggbranschen och omvärlden Periodisk fakturering Nordic erental 10.15 Fika 11.10 Fakturaportalen ebuild eupphandling

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer

e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer e-sens Electronic Simple European Networked Services E-förvaltningsdagarna 2016 Stockholm 2016-10-12 e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer presented by Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012 Yttrande om försäkran 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska Garantifonden för Jordbruket (EGFJ) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 2013:10 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Infrastruktur för effektiva e-affärer i byggsektorn. Peter Fredholm, BEAst årskonferens, april 2016

Infrastruktur för effektiva e-affärer i byggsektorn. Peter Fredholm, BEAst årskonferens, april 2016 Infrastruktur för effektiva e-affärer i byggsektorn Peter Fredholm, årskonferens, april 2016 Årets trendord Digital transformation Digitalt Papperslöst Big data Förändrade processer Nya affärsmodeller

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost. * Skatteverket 1(6) Eva Sartorius Datum 010-574 87 86 2011-12-18 Konsekvensutredning Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet Hans Brändström/Ulf Andersson Näringsdepartementet SWEDTRAINs styrelse genom Magnus Davidsson Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet SWEDTRAIN är branschföreningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard

Verksamhetsplan 2015. BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Verksamhetsplan 2015 BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Adress: BEAst, Box 1178, 111 91 Stockholm. Besöksadress Västra Järnvägsgatan 15, 12tr 1 1 Mål och vision 1.1 Verksamhetsidé

Läs mer

eprocurement without borders in Europe www.peppol.eu www.peppol.eu PEPPOL is an EU co-funded project CIP-ICT PSP-2007 No 224974

eprocurement without borders in Europe www.peppol.eu www.peppol.eu PEPPOL is an EU co-funded project CIP-ICT PSP-2007 No 224974 eprocurement without borders in Europe www.peppol.eu www.peppol.eu Agenda 1. Bakgrund 2. Mål och målgrupp 3. Vilket är innehållet 4. En svensk gateway 5. Vilka som kan vara med i PEPPOL 6. Piloter 7. Tidplan

Läs mer

Nyhetsbrev 3/08. Etapp 2 i processprojektet! Samordning runt e- faktura

Nyhetsbrev 3/08. Etapp 2 i processprojektet! Samordning runt e- faktura INNEHÅLL 1 Nytt projekt: Samordning runt e-faktura 2 Etapp 2 i Processprojektet 3 Nordic e-building ger fördelar 4 Leverantörsportal från NCC 5 Ahlsell och Valideringsportalen 6 Nya tjänster från BEAst

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vi tar fram kunskap Kunskap utredningar Idéer erfarenhetsutbyte Principer utveckling i samverkan Metoder informationsutbyte

Läs mer

Remissvar. Ekonomistyrningsverkets remissvar över digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) 1/7

Remissvar. Ekonomistyrningsverkets remissvar över digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) 1/7 1/7 EKONOM ISTYRN INGSVERKET Remissvar Datum Ert datum 2017-06-14 2016-03-22 Finansdepartementet ESVdnr Er beteckning 3.4-327/2017 Fi2017/01289/DF Handläggare Kristina Lundqvist Ekonomistyrningsverkets

Läs mer

Framgångsexempel inom ehandel NEA 2006-12-05 Staffan Olsson

Framgångsexempel inom ehandel NEA 2006-12-05 Staffan Olsson Framgångsexempel inom ehandel NEA 2006-12-05 Staffan Olsson www.gs1.se Dagordning Sweden Några ord om GS1 Artikelinformation ESAP20 enkelt handelsflöde 2 GS1 - en global organisation 104 organisationer

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 20-21 mars 2017 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Vad behöver man veta när man ska införa elektronisk handel? Denna kurs riktar sig till Er som inför

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Årsredovisning 2015 ESV 2016:19

Årsredovisning 2015 ESV 2016:19 Årsredovisning 2015 ESV 2016:19 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2016-02-19 Dnr: 1.3-119/2016 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren Foto: Erik Cronberg/omslag Året

Läs mer

Nationellt forum efaktura 121024

Nationellt forum efaktura 121024 Nationellt forum efaktura 121024 Agenda Välkomna! Ulrica Storset Avrapportering från mötet i Bryssel 26 september Karina Duvinger och Peter Norén o Arb.grupp 1 Temperaturmätning o Arb.grupp2 Goda exempel

Läs mer

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel RAPPORT Enheten för internationell handelsutveckling 2012-12-07 Dnr 5.4-2012/01700-2 Malin Gunnarsson Ljungkvist Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel Den 7 december hölls

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (5) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport. Uppdrag att analysera konsekvenser av EU-kommissionens förslag till direktiv om e-fakturering i offentlig sektor

Regeringsuppdrag. Rapport. Uppdrag att analysera konsekvenser av EU-kommissionens förslag till direktiv om e-fakturering i offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av EU-kommissionens förslag till direktiv om e-fakturering i offentlig sektor ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer