Verksamhetsplan BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015. BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Adress: BEAst, Box 1178, Stockholm. Besöksadress Västra Järnvägsgatan 15, 12tr 1

2 1 Mål och vision 1.1 Verksamhetsidé Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Styrelsen har tagit beslut om följande verksamhetsidé för BEAst: BEAst tar fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte som leder till sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till byggbranschen Grunden i BEAst är att utforma och etablera standarder för e affärer. Standardiseringen omfattar såväl gemensamma processbeskrivningar som innehåll och tekniska gränssnitt. För att förenkla för branschen ska standarder, när så finns anledning, paketeras i form av tjänster för att förenkla införande och användning i branschen. Valideringstjänsten och fakturaportalen e Build är två sådana exempel. Syftet med tjänsterna är att underlätta branschens övergång till elektroniskt informationsutbyte och därmed högre effektivitet, samtidigt som det säkrar att BEAst standarder verkligen blir använda. 1.2 Målsättning för år 2015 De kvalitativa målen är: att stärka varumärkena BEAst och e Build som samhällsbyggarsektorns naturliga val för e affärer att uppnå en större användning av BEAst:s standarder, även i övriga Norden att tillhandahålla tjänster för att stödja branschens produktivitetsutveckling att ha en etablerad samverkan med viktiga aktörer i branschen och omvärlden De kvantitativa målen är: att få minst tio nya medlemmar att etablera användning av de nya standarderna NeC, e Build Supply och e Build Label i betydande omfattning. Planer för införande finns som en del i respektive projekt. att etablera PEPPOL tjänsten på marknaden med minst 30 anslutna företag att etablera tjänsten e Build för logistik att öka volymerna i fakturaportalen e Build med 20% 1.3 Nulägesbeskrivning, problem- och behovsanalys Det finns ett stort intresse för e affärer i sektorn och många medlemsföretag arbetar intensivt med att effektivisera sina processer utifrån de möjligheter som e affärer ger. Arbetet sker dock inte utan problem och de enskilda företagen väljer olika strategier. Följande problem eller hinder har bedömts föreligga i sektorn idag: - Sektorn kännetecknas av många till många förhållanden. Detta medför risk för anpassningar hos företag som levererar produkter eller tjänster till många aktörer, om inte den gemensamma standarden används. - Affärer med aktörer utanför sektorn är vanligt och innebär ytterligare anpassningar om inte harmoniserade branschstandarder används. - Branschen har inte samma internationella standardtillämpning som är fallet med många andra branscher vilket gör e handel över gränserna mer komplex. Adress: BEAst, Box 1178, Stockholm. Besöksadress Västra Järnvägsgatan 15, 12tr 2

3 - Kundorderstyrda och konfektionerade varor, som byggs upp av komponenter eller specialtillverkas, är vanliga. Dessa typer av varor är svåra att hantera standardiserat med artikelinformation och enhetshantering. - En del företag använder gamla versioner av BEAst standarder och i en del fall t o m egna lösningar vilket försvårar sektorns utveckling inom e handel. Med utgångspunkt från ovanstående har följande fokusområden identifierats för verksamhetsåret Basverksamhet Förankra BEAst standarder i form av processer och meddelanden samt harmonisering av dessa med omvärlden, internationellt och med andra branscher. Stöd till medlemmar och till systemleverantörer. Information, utbildning och stöd för att öka spridningen av e affärer i branschen. I arbetsutskott etableras kunskaps och erfarenhetsnätverk för särskilda sakområden. Projekt Idéer till projekt tas fram i arbetsutskotten eller på förslag från medlemmar. Beslut om vilka projekt som ska drivas tas av styrelsen. Alla projekt ska ha stöd för implementering, ibland i form av ett separat projekt. Tjänster BEAst ska utveckla portalfunktioner som underlättar branschens e affärer. Branschportalen e Build har under några år varit den enda tjänsten av större omfattning, men under 2014 har PEPPOL tjänsten testats i pilot och ska vid positivt utfall från piloter lanseras under Upphandlingen av en logistikportal ska vara klar i början av 2015 för test i piloter. Planering pågår också för en företagsportal med syfte att sprida och kvalitetssäkra grunddata för lansering Personella resurser Under året kommer det att finnas följande personella resurser i BEAst: Jan Svedman som är styrelseordförande. Peter Fredholm, vd och projektledare. Adress: BEAst, Box 1178, Stockholm. Besöksadress Västra Järnvägsgatan 15, 12tr 3

4 Åsa Nilsson, ansvarig för det tekniska utskottet, som arbetar med frågor som rör teknik, standarder och medlemssupport. Ordförandena i övriga arbetsutskott: Dag Jarlson för AU Logistik. Ordförandeposten för AU e faktura och AU Implementering är för närvarande vakanta. Avtalsoperatör av BEAst tjänst e Build ansvarar för löpande support och drift. En deltidresurs inom ekonomi. 1.5 Finansiella resurser Basverksamheten finansieras uteslutande av medlemsintäkter, medan varje projekt måste ha en egen finansiering, vilket i de flesta fall sker via större medlemsföretag och byggbranschens utvecklingsfond SBUF. På sikt är målet att basverksamheten till 50 % ska finansieras av tjänster. Riktlinjen är att BEAst ska göra ett nollresultat eller en marginell vinst. 2 Basverksamhet 2.1 Utveckling, underhåll och spridning av standarder Grunden för basverksamheten är att etablera och sprida de standarder som finns framtagna för att generera maximal nytta för branschen. De kan också bli föremål för underhåll och uppdateringar Process och meddelandestandarder BEAst ger löpande stöd till medlemmar för att tolka och tillämpa processbeskrivningen och meddelandestandarden, bl.a. genom att validera att standarden tillämpas korrekt. De standarder som finns är: Nordic e Building (NeB) för handelsprocessen. SMSI Byggfaktura. Nordic e Construction (NeC) för anläggningstransporter och maskintjänster. e Build Supply för varuförsörjning till byggarbetsplatser. e Build Label för kollietikett bygg. Nordic e Rental (NeR) för hyresprocessen Internationell standardisering och samordning Det internationella arbetet att standardisera processer och meddelanden drivs i organisationen UN/CEFACT. Vi ska hålla oss informerade om den utveckling som pågår, men engagerar oss först då arbete bedrivs inom ett område av särskilt intresse. Samarbetet på europeisk nivå, EDI Build Europe, är begränsat och bör utvecklas. OpenPEPPOL är den organisation som äger och förvaltar standarden och de gemensamma nätfunktonerna för PEPPOL. BEAst är medlemmar här och har möjlighet att påverka utvecklingen Nordisk samordning Den nordiska samordningen har hittills skett vid framtagningen av Nordic e Building. Många av medlemsföretagen arbetar nordiskt och det är därför en naturlig ambition att fördjupa det nordiska samarbetet Nationell samordning Adress: BEAst, Box 1178, Stockholm. Besöksadress Västra Järnvägsgatan 15, 12tr 4

5 BEAst har byggt upp kontakter med organisationer från både byggsektorn och andra branscher för att samordna standarder och på det sättet underlätta för användare. Samordning sker främst med GS1, Odette, Transport och Sveriges Kommuner och Landsting Implementeringsstöd För att stödja medlemmarna att implementera och sprida e handel ska BEAst ge råd och publicera rekommendationer. Ett annat exempel är att påverka systemleverantörer till att stödja standarden. 2.2 Information, spridning och marknadsföring Varumärkena BEAst och e Build BEAst och våra standarder ska vara det naturliga valet för alla i branschen. Vi ska arbeta för att marknadsföra och informera vad BEAst står för till såväl sektorns egna aktörer, dess systemleverantörer samt till aktörer i sektorns omvärld. Exempel på detta är samverkan med andra byggorganisationer, aktiv bearbetning av viktiga tidskrifter och kundtidningar, se till att medlemmar och andra länkar till BEAst webbplats samt att besöka och göra presentationer i lämpliga forum. Namnet e Build har blivit allt mer känt i branschen i takt med framgångarna för e Build fakturaportal. Under 2014 godkände PRV BEAst ansökan om varumärkesregistrering av e Build, vilket dock överklagats av ett annat företag. Ärendet är inte avgjort BEAst webbplats Webbplatsen är det viktigaste sättet att nå ut med information om verksamheten och de standarder och tjänster som BEAst tillhandahåller, liksom för rekrytering av nya medlemmar. Där finns även de medlemssidor som används internt för föreningens medlemmar och styrelse. Innehållet ska kontinuerligt uppdateras och kompletteras Nyhetsbrev Nyhetsbrevet ska fortsätta att vara en av de viktigaste kanalerna för att kommunicera med medlemmarna. Varje år ges ut minst fyra nyhetsbrev Ytterligare information till medlemmarna Förutom nyhetsbrevet och webbplatsen ska BEAst arbeta för att även på andra sätt nå ut med information till medlemmarna, t.ex. genom utskick av kortare information via e post. Besök hos medlemmar ska utföras i den takt som medges Medlemsrekrytering Ett ständigt prioriterat arbete är att rekrytera fler medlemmar. Målet är att öka dagens antal om 85 medlemmar till 100 under Informationsmaterial Det ska finnas ett uppdaterat urval av informationsmaterial om BEAst, e affärer och BEAst:s standarder, t.ex. i form av bildserier, produktblad och praktikfall. Materialet ska finnas tillgängligt på BEAst webbplats. Under 2015 kommer en särskild kampanj att ske för att få fart på användningen av de nya standarder som BEAst tagit fram inom logistikområdet Kurs och seminarieverksamhet BEAst ska kontinuerligt arrangera seminarier och kurser för att sprida kunskap om e affärer och våra standarder. En del av utbudet ska vara webbkonferenser där många deltagare på ett enkelt sätt kan anslutas. Huvudaktivitet varje år är det seminarium som arrangeras i anslutning till årsstämman. Adress: BEAst, Box 1178, Stockholm. Besöksadress Västra Järnvägsgatan 15, 12tr 5

6 2.2.8 Media Media ska kontinuerligt bearbetas för att på det sättet nå ut med BEAst:s budskap. 3 Projektverksamhet 2015 Här redogörs för de projekt som är beslutade av styrelsen för Medlemsföretagen ombeds att reservera personella resurser för att stötta BEAst i genomförandet av projekten. 3.1 Införande av PEPPOL Uppgiften för projektet är att införa en tjänst för enklare elektronisk affärskommunikation enligt de riktlinjer som drogs upp i den förstudie som genomfördes Tjänsten ska vara en del av PEPPOL, den standard och kommunikationsnät som är uppsatt i ett EU projekt och som allt mer börjar användas som en effektiv och säker infrastruktur för e affärer. Projektet pågick under 2014 då tjänsten byggdes upp och testades i piloter. I början av 2015 ska projektet avslutas genom att tjänsten etableras. 3.2 Införande av e-build Supply och e-build Label Syftet är att stötta införandet av de standarder och rekommendationer som togs fram i projektet "Effektivare varuförsörjning" under Det ska inkludera stöd för införande genom att samordna, stötta och utvärdera pilotprojekt samt etablera en gemensam logistikportal. 3.3 Gemensam företagsportal Under 2013 genomfördes en förstudie om möjligheterna med en gemensam företagsportal med syfte att öka den administrativa effektiviteten och bromsa oseriösa aktörer. Diskussioner och planering har pågått under Under 2015 planeras för en fortsättning i form av upphandling av tjänsten. 3.4 Övriga projekt Utöver dessa projekt ska det finnas beredskap för att, vid behov, starta andra projekt. Dessa måste då finansieras på annat sätt än genom den befintliga budgeten. Initiativ ska i normalfallet komma från ett arbetsutskott och godkännas av styrelsen. 4 Tjänster BEAst ska tillhandahålla tjänster som kan stötta branschens produktivitet. Det ska vara tjänster inom områden som bäst lämpar sig som branschlösningar, t.ex. i form av portaler. Förutom rådgivning till medlemmar, vilket sker utan kostnad, är detta de tjänster som BEAst tillhandahåller för närvarande. 4.1 e-build, fakturaportal Under 2010 driftsattes fakturaportalen e Build. Portalen gör det möjligt för branschens små aktörer att kostnadsfritt skapa e fakturor till sina kunder från en gemensam portal. Portalen finns även på övriga nordiska språk och på engelska. Antalet företag som använder portalen ökar kontinuerligt och uppgick till cirka vid 2014 års slut. 4.2 PEPPOL Via en samarbetspart som opererar tjänsten tillhandahåller BEAst en accesspunkt (AP) och ett adressregister (SMP) för kommunikation via det internationella PEPPOL nätet, något som erbjuder Adress: BEAst, Box 1178, Stockholm. Besöksadress Västra Järnvägsgatan 15, 12tr 6

7 sektorns företag en effektiv och säker anslutning av nya parter och kommunikation av elektroniska affärsdokument. 4.3 e-build, logistikportal Konceptet e Build är på väg att utökas med en portal för att öka den digitala kommunikationen inom områdena anläggningstransporter, maskintjänster och varuförsörjning. Tjänsten ska lanseras under 2015 och väntas ge en stor betydelse för att effektivisera det omfattande logistikområdet. 4.4 Valideringsportalen BEAst planerar för en valideringsfunktion för att säkra att elektroniska affärsdokument som skickas följer standarden. Det är en utökad validering med så kallad schematronteknik som innebär att både affärsregler och tekniska regler verifieras. Funktionen ska i steg ett användas för fakturameddelandet och om det visar sig fungera även på övriga meddelanden. 4.5 Dokumentationstjänsten De standardmeddelanden som BEAst tar fram kan vara ganska omfattande då de ska stödja olika typfall för olika delar av branschen. De flesta företag gör en egen tillämpning inom ramarna för standarden och i många fall finns ingen bra dokumentation av en sådan profil att visa för sina handelsparter. Det riskerar att leda till missförstånd och längre tider för anslutning med ökande kostnader som resultat. Dokumentationstjänsten innebär att medlemmar för en mycket begränsad kostnad kan få en vederhäftig och korrekt dokumentation över de meddelanden man använder för EDIkommunikation. Tjänsten innebär att BEAst i en särskild programvara dokumenterar sådana företagstillämpningar, profiler på standarden, på ett garanterat korrekt sätt. Peter Fredholm Vd, BEAst AB Adress: BEAst, Box 1178, Stockholm. Besöksadress Västra Järnvägsgatan 15, 12tr 7

BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Verksamhetsberättelse 2014

BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Verksamhetsberättelse 2014 BEAst Bygg- och fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard Verksamhetsberättelse 2014 2015-02-02 Peter Fredholm, vd BEAst BEAst verksamhetsberättelse 2014 2015-02-02 1(8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Nyhetsbrev 1/09. Dags för årets träffpunkt. Klart med XMLstandard

Nyhetsbrev 1/09. Dags för årets träffpunkt. Klart med XMLstandard INNEHÅLL 1 Klart med XML-standard 2 Dags för årets träffpunkt 3 Projekt Hyresmaskiner startat 4 Projekt Avtalsfaktura startat 5 Diskussion om offertorder 6 NeB växer så in i Norden 7 Ökning för svensk

Läs mer

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn En förstudie om förutsättningarna för en gemensam branschportal Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12829) samt medverkande företag 6 december

Läs mer

Standardprocess för e-handel i byggsektorn

Standardprocess för e-handel i byggsektorn Standardprocess för e-handel i byggsektorn BEAst har sedan många år givit ut standarder för de vanligaste affärstransaktionerna som används i bygg- och fastighetssektorn. Det har varit ett viktigt verktyg

Läs mer

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Rekommendation. Hantering av elektroniska fakturor

Rekommendation. Hantering av elektroniska fakturor 1 Rekommendation Hantering av elektroniska fakturor 2008-12-15 Rapportförfattare: Lars Dykert och Peter Fredholm Finansierad av SBUF 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Rekommendationer

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Rapport Delrapport E-SENS 2013

Rapport Delrapport E-SENS 2013 Rapport Delrapport E-SENS 2013 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller

Läs mer