SFTI SFTI:s huvudmän ESV: Konkurrensverket: SKL:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-09-23. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl."

Transkript

1 Punkt Åtgärd 3a Beredningsgruppen rekommenderar att Styrgruppen antar ESAP 6 version 2.9 som SFTI. Affärsdokument Varukorg inte skall ingå i version 2.9, utan vid behov kan hänvisning ske till varukorg i enligt en tidigare version. 3b Beredningsgruppen begär att tekniska kansliet utvecklar en version 2.4 av SFTI Fulltextfaktura. 4 Beredningsgruppen rekommenderar till Styrgruppen Att SFTI:s stöd för SFTI/ESAP 6 version 2.5 och 2.6 upphör Att SFTI:s stöd för SFTI Fulltextfaktura version 2.2 upphör. Ansvarig/kontakt Kerstin Wiss Holmdahl för vidare till Styrgruppen SFTI tekniska kansli Kerstin Wiss Holmdahl för vidare till Styrgruppen SFTI SFTI:s huvudmän ESV: Konkurrensverket: SKL: GS1/ESAP Se under GS1 i praktiken för information om specifikationer (ESAP) Se under Allt om GS1-systemet för information om klassificeringar (UNSPSC och GPC) NEA CEN workshop BII3 OpenPEPPOL e-sens

2 1(10) Tid: Den 10 september 2014, kl Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm; lokal Torget Deltagare: Se bilaga 1 Per Carlsson hälsade deltagarna välkomna till dagens möte, varefter kort presentationsrunda följde. Lars Dykert och Siv Waldén utsågs att justera protokollet. Beträffande punkt 7d i förslag till dagordning anmäldes att Helle Schade- Sørensen, danska Digitaliseringsstyrelsen, hade fått förhinder men sänt presentationsmaterial inför mötet respektive att Olav Kristiansen, Difi, skulle informera om arbetet i Norge. Dagordningen godkändes. Protokollet från föregående möte, den 13 maj 2014, godkändes. a) Innehåll i ny version an SFTI/ESAP 6 Vid Beredningsgruppens möte den 13 maj 2014 togs principbeslut om tillägg av ett antal termer för en ny version, 2.9, av ESAP 6 men mötet valde samtidigt att avvakta vidare utredning i GS1 användargrupp beträffande några ytterligare termer innan den nya versionen definitivt låstes. GS1 arbete har slutförts under sommaren och inför dagens möte har resultaten funnits tillgängliga på GS1:s webbplats. Thomas Pettersson rekapitulerade vad Beredningsgruppen tidigare beslutat och presenterade tillkommande nyheter. Termen T0007, Referens till avtal på radnivå, skall få vara kvar i prislista men det klargörs att man skall undvika att använda den då de flesta köparsystem inte kan hantera avtalsreferens på rad. Beträffande de nya pristyperna noterades att upphandlingsreglerna gör vissa av dem olämpliga i offentlig sektor. Nyheten kampanjpris kan innebära att systemen måste hantera två priser på artikel, så att rätt pris används styrt av datum. En skiss till pristypssystematik presenterades och deltagarna efterfrågade en handledning. I den nya versionen har GS1 även harmoniserat termnamn och i övrigt anpassat termerna till användning i annan dokumentation. Sättet att

3 2 informera om godkänd F-skatt skiljer sig från det som används i nuvarande versioner av Fulltextfaktura. Nyheterna finns dokumenterade i ändringshistorik. Pristyperna, som berör prislista och faktura, har även införts i Orderöverenskommelse och Avropskopia men däremot inte i Varukorg. En arbetsgrupp hade den 29 augusti förordat att även en uppdaterad Varukorg införlivas i den nya versionen. GS1 hade dock meddelat att de har resurser enbart för att göra affärsdokumentspecifikationen men inte motsvarande XML-meddelande; även SFTI saknar sådana resurser för innevarande år. Mötet konstaterade att Varukorg har få användare och att det är oklart om någon har akut behov av de nya pristyperna i Varukorg. SFTI är dessutom engagerade i CEN BII3 där en jämförbar lösning utvecklas, och detta skulle i så fall även lösa frågan om vilken syntax som bör användas. Deltagarnas slutsats blev att Varukorg inte behöver uppgraderas till version 2.9, utan kan stå kvar som version 2.8. Beslut. Beredningsgruppen rekommenderar att Styrgruppen antar ESAP 6 version 2.9 som SFTI. Affärsdokument Varukorg inte skall ingå i version 2.9, utan vid behov kan hänvisning ske till varukorg i enligt en tidigare version. b) Konsekvensändring till följd av punkt 3a: SFTI Fulltextfaktura är tänkt att avspegla innehållet i SFTI/ESAP 6 och 9. Beslutet om ny version av SFTI/ESAP 6 innebär att ny version av SFTI Fulltextfaktura behöver tas fram. Till följd av ändrad princip för upplysning om godkänd F-skatt behöver den nya versionen innehålla båda möjligheterna men med rådet att implementerare väljer den nya principen där så är möjligt. Beslut. Beredningsgruppen begär att tekniska kansliet utvecklar en version 2.4 av SFTI Fulltextfaktura. Not. Tidpunkt för arbetet är avhängigt Styrgruppens resursplanering; den nya versionen behöver också ges stöd i SFTI:s verifieringstjänst. År 2009 beslöts att stöd för SFTI/ESAP 6 begränsas till versionerna ; sedan dess har version 2.8 och nu senast 2.9 tillkommit 1. I konsekvens av detta föreslog tekniska kansliet att de två äldsta versionerna (d.v.s. 2.5 och 2.6) upphör att vara rekommenderade av SFTI. För SFTI Fulltextfaktura, som omfattar både SFTI/ESAP 6 och 9, finns bara versionerna 2.2 och 2.3; den äldre är överspelad och bör utgå. 1 Sekr not. En sammanställning över versioner av för SFTI Sc 6 har publicerats på SFTI:s webb, under fliken Specifikationer (den vid mötet aktuella version är daterad ).

4 3 Vid mötets diskussion av förslaget konstaterades att fokus behöver ligga på nyare versioner vid kravställande (t.ex. vid upphandling) så att funktionerna i senare versioner implementeras. Samtidigt utformas nya ESAP-versioner med bakåtkompatibilitet, och under senare år har dessutom tilläggen i SFTI/ESAP 6 främst speglat behov inom vissa branscher (t ex läkemedel), vilket medför att alla implementationer inte behöver påverkas av att fokus flyttas till senare versioner. Deltagarna ansåg att äldre versioner, som tas bort från SFTI:s webb, behöver finnas kvar i arkiv och kunna göras åtkomliga på begäran. Det noterades att SFTI Basinnehåll för scenario 6, avrop mot ramavtal, tagits fram med version 2.5 som grund (p.g.a. bakåtkompatibilitet fungerar Bas även med version 2.7, 2.8 och nu beslutade 2.9) men att dess underbilagor för närvarande beskrivs enligt version 2.7 och 2.8. Beslut. Beredningsgruppen rekommenderar till Styrgruppen Att SFTI:s stöd för SFTI/ESAP 6 version 2.5 och 2.6 upphör Att SFTI:s stöd för SFTI Fulltextfaktura version 2.2 upphör. a) Svekatalog 2.0 publicerad Thomas Pettersson rapporterade att Svekatalog 2.0 nu publicerats på SFTI:s webb 2. I enligt med Beredningsgruppens beslut den 4 februari (och med fastställelse 20 februari i Styrgruppen) överensstämmer den med katalogen enligt PEPPOL BIS 1A version 4 men utan dess katalogsvar. Dokumentationen kommer att kompletteras med exempel anpassade till svensk användning av katalog. b) Guider för mappning av transaktioner från SFTI/ESAP 6 till Svehandel Tekniska kansliet har även tagit fram förslag till guider för mappning av transaktioner enligt SFTI/ESAP 6 till motsvarigheterna inom Svehandel och även dessa finns nu publicerade på SFTI:s webb 3. Mappningen är gjord mot version 2.8 av SFTI/ESAP 6 och behöver i och med dagens beslut anpassas till version 2.9. Tekniska kansliet inbjuder intresserade användare att sakgranska och kommentera guiderna. Guiderna är inte tänkta att inkluderas in i den formellt fastställda SFTI-dokumentationen, utan deras funktion är enbart stödjande. a) Användning av PEPPOL infrastruktur Kerstin Wiss Holmdahl meddelade att arbetet pågår med förstudie av hur PEPPOL:s infrastruktur för transport kan användas i SFTI. I processen 2 Se under fliken Specifikationer, därefter välj Svekatalog. 3 Se under fliken Specifikationer, därefter välj Transportsätt och annan infrastruktur, och sedan Konvertering med SFTI mappningsguider.

5 4 konsulteras även olika intressenter och organisationer som kan påverkas. Ambitionen är att färdigställa en rapport under innevarande år. b) Ag Slutenvårdsdos Som specifikation av slutenvårdsdos utvecklar arbetsgruppen format för en bilaga liknande den som används för extempore, och vilken kan skickas tillsammans med en order motsvarande avropet i SFTI/ESAP 6. När tillverkning eller förpackning skett skickas ett återkopplande meddelande med information om använda artiklar och mängd till inköpssystemet arbetsgruppen undersöker om Orderöverenskommelse eller Leveransavisering kan passa för denna information. Arbetet planeras bli klart under hösten. c) Ag Resebeställningar Anna-Karin Wahlström berättade att arbetsgruppen startat med ett möte i juni och då tagit fram ett förslag till process vid resebeställning. Vid resebeställningar fungerar beställningsattest endast undantagsvis, varför intresset riktas mot en transaktion med funktion av Orderöverenskommelse som kan föras över till köparsystemet direkt i samband med att beställningen läggs. Ett utkast har tagits fram i en mindre grupp och därefter sonderats med SJ, för tänkt användning vid resebeställning på SJ:s webb. Förslaget kommer att presenteras för arbetsgruppen den 18 september. Arbetet har väckt stort intresse bland de statliga myndigheterna. Som nästa steg kommer arbetsgruppen att gå vidare med beställning via resebyrå. d) Ag Utomregionala ersättningar Arbetsgruppen arbetar med att utveckla stödet vid fakturering när vård sker utanför det egna landstinget. Det är frågor inom tre områden som studeras: Formatet för en bilaga till faktura, vilken beskriver den vård som faktureras, och vilken behöver ge dels detaljer så att fakturan skall kunna godkännas och dels underlag för statistik och uppföljning Begränsningar i integritetslagstiftningen som försvårar rapportering mellan landstingen; denna fråga är nu vidareförd till Datainspektionen Förfarande (eller lösning) för kommunikation av vårdinformationen. Nästa möte i arbetsgruppen är den 22 september. a) Förslag till nya upphandlingsregler med fokus på e Kerstin Wiss Holmdahl informerade om satsningar inom EU med mål att skapa en inköpskedja som är helt igenom elektronisk. Bland annat sker det genom det nya direktivet om upphandling respektive försörjningsdirektivet, där det finns bestämmelser om elektroniska förfaranden, och genom direktivet

6 5 om e-fakturering i offentlig sektor med bestämmelser om en europeisk standard m.m. som ska tas fram inom CEN. Andra initiativ finns i form av storskaliga projekt (exempelvis esens) och stöd till verksamheter som OpenPEPPOL och standardiseringsinsatser inom CEN (t.ex. workshop BII3). Det nya upphandlingsdirektiven antogs den 15 januari av EU-parlamentet och finns nu publicerade 4 för implementering i nationell lag. De nya direktiven innehåller bestämmelser om elektronisk kommunikation och elektroniska medel som styr inte bara den initiala upphandlingen utan även förnyad konkurrensutsättning. E-auktioner finns redan i svensk lag men nu ska även regler om e-kataloger och dynamiska inköpsystem, med mera, implementeras. Därvid ska förutom de nya upphandlingsdirektiven dessutom Upphandlingsutredningens förslag till nya upphandlingsregler hanteras. De föreslagna reglerna finns på remiss till 1 oktober (SOU 2014:51 och DS 2014:25). Införandeförslagen gällande direktivens e -regler kommenteras nedan. Direktivets artikel 22 anger förutsättningar för elektronisk kommunikation, särskilt vid ingivande av anbud elektroniskt, liksom alternativ till elektroniska medel. Upphandlande myndighet har att säkerställa att integritet och sekretess upprätthålls och att tidsstämpling sker. Säkerhetsnivån ska anges av medlemsstaterna, eller av de upphandlande myndigheterna som agerar inom en övergripande ram som har fastställts av den berörda medlemsstaten, och denna nivå skall ställas i proportion till riskerna. Det svenska förslaget är att huvudparten av dessa bestämmelser implementeras. Direktivbestämmelserna öppnar för möjligheten att upphandlande myndigheter och enheter på regional och lokal nivå kan få en tidsfrist på ytterligare 30 månader vid införande, men det svenska förslaget tar inte fasta på detta. Dynamiska inköpssystem beskrivs i artikel 34. Regler för selektivt förfarande är tillämpliga, samtliga anbudsökanden som uppfyller urvalskriterierna får tävla om anbud inom ramen för systemet. Förslaget är att Sverige implementerar dynamiskt inköpssystem. Elektroniska auktioner, dvs. en upprepad elektronisk process för att skilja ut bästa anbud, behandlas i artikel 35. Användning av elektronisk auktion måste uttryckligen anges i förfrågan, liksom regler om tidsfrister, etapper, med mera. Förslaget är att Sverige implementerar dessa bestämmelser. 4 Se s/index_en.htm

7 6 Bestämmelser för elektroniska kataloger finns i direktivets artikel 36. Upphandlande myndighet kan kräva att anbud lämnas i form av e-katalog (som ev. åtföljs av andra kompletterande handlingar) eller skall innefatta e- katalog. E-katalog skall uppfylla kraven för elektroniska medel men upphandlande myndighet får i övrigt anvisa de specifikationer, format och andra krav som skall gälla. E-katalog skall upprättas av anbudssökande eller anbudsgivare för deltagande i visst upphandlingsförfarande; den kan användas vid förnyad konkurrensutsättning under ramavtal och vid dynamiskt inköpssystem. Vid ramavtal kan den upphandlande myndigheten upprätta katalogen enligt tidigare ingivna kataloger. Det föreslås nu i Sverige att reglerna om e-kataloger inryms under reglerna om elektronisk kommunikation; en alternativ text finns dock. b) E-fakturering, inkl. fakturastandardisering i CEN Direktivet om e-fakturering vid offentlig upphandling blev klart i våras och är nu publicerat 5. Enligt direktivet ska kommissionen begära att en standardiseringsorganisation (CEN) utarbetar dels standard för den semantiska datamodellen, dels listar lämpliga syntaxer ( max 4 stycken ), och dels anvisar lämpliga syntaxbindningar för datamodellen till syntaxerna. Efter utarbetande av standarden och tester ska den publiceras och implementeras. Medlemsstaterna skall säkerställa att upphandlande myndigheter och enheter tar emot elektroniska fakturor, vars format överensstämmer med publicerade specifikationer och vilka utfärdas till följd av kontrakt enligt upphandlingsdirektiven. Staterna har endast 18 månader (för vissa enheter 30) på sig att efter standardens publicering att lagstifta om införande. Kommissionen har förberett ett mandat till CEN. Förslagets utformning har föranlett synpunkter angående en del i sent skede införda tillägg, och kommissionen har därefter förtydligat att mandatet skall följa direktivet. CEN har redan förberett med en programkommitté som hade kick-off den 9 september. Sverige representeras formellt av SIS som formar en spegelkommitté för arbetet hittills har 5 medlemmar anmält intresse att delta och fler är välkomna att engagera sig. c) eidas förordning om elektronisk identifiering och signatur Då Ulf Palmgren fått förhinder gick Magnus igenom den nya EU-förordningen "Electronic Identification and Signature (Electronic Trust Services)" - eidas. Ursprungligen var eidas ett direktiv, men då EU-kommissionen ansåg dessa frågor vara av sådan vikt gjordes direktivet om till en förordning, dvs. en EUlag som alla medlemsländer i EU måste följa. 5

8 7 Förordningen är nu antagen och träder i kraft den 17 september och medlemsländerna är skyldiga att tillämpa förordningen från den 1:a juli d) Information om införandearbetet med e-fakturering i Danmark och Norge Danmark: På grund av förhinder från Helle Schade-Sørensen, Digitaliseringsstyrelsen, presenterade Kerstin Wiss Holmdahl det danska införandearbetet. I Danmark är elektronisk fakturering mot alla offentliga verksamheter obligatorisk sedan Kraven har lagts genom två kungörelser och innebär att formatet OIOUBL (baserat på UBL 2.0) och infrastrukturen NemHandel skall användas. Cirka 18 miljoner e-fakturor per år tas emot av de offentlig sektor, endast 10 % skickas från leverantör via skanningbyrå; från utländska leverantörer accepteras papper eller pdf. Förutom elektroniska fakturor finns stöd för e-katalog (post award) och e- order, men volymerna är ännu inte så stora. Danmark deltar i utvecklingen inom OpenPEPPOL och man planerar för en stegvis övergång. Inom 3-5 år avser man gå över från NemHandel till PEPPOL infrastruktur. Från 15 september är det möjligt att hantera PEPPOL:s leveransavisering, och man testar att ta emot PEPPOL-fakturor från utländska leverantörer via en konverterande gateway. Inom två år kommer man att anta PEPPOL:s profiler endera som kompletterande versioner till de motsvarigheter som redan finns i OIOUBL (t.ex. vid order och faktura) eller som enda alternativ (som i fallet leveransavisering). Danmark är aktiva i CEN BII, både i pre award och post award, men avser inte använda dess resultat direkt utan väljer att använda OpenPEPPOL:s implementationer av BII-leverablerna. När EU:s fakturadirektiv träder i kraft planerar man att göra PEPPOL BISfaktura (ev. anpassad enligt CEN PC) och PEPPOL infrastruktur obligatorisk. Under tiden rekommenderar man användning av nämnd gateway eller de kommersiella accesspunkter som tillhandahålls av danska tjänsteleverantörer, och låter existerande nationella lösningar fungera parallellt med PEPPOL. Norge: Olav Kristiansen, Difi, presenterade införandearbetet i Norge. Också Norge har valt att göra e-fakturering obligatoriskt. Från den 1 juli 2011 krävs att statliga myndigheter och hälsomyndigheter kan ta emot e-faktura i standardformatet EHF, från och med den 1 juli 2012 måste de kräva att elektronisk faktura och kreditnota används i alla avtal. Difi eftersträvar europeisk interoperabilitet när man väljer fakturastandard. Den valda grundstandarden är UBL 2.1, specificerad enligt CEN BII och med anvisningar för implementering enligt PEPPOL BIS. Resultatet gäller vid internationell fakturering, men på grund av vissa speciella nationella behov har man gjort några ytterligare anpassningar och kallar det resulterande formatet (för användning inom Norge) för EHF.

9 8 Difi driver på systemleverantörerna för att motivera dem att implementera, dels genom att arrangera ett återkommande leverantörsfora (4 möten per år) och dels genom att publicera vilka som stödjer formatet. Difi är PEPPOL-myndighet och håller en PEPPOL SMP (Service Metadata Publisher) med databas över mottagare av PEPPOL-dokument, kallad ELMA. Det finns för närvarande 44 kommersiella PEPPOL-accesspunkter. För små leverantörer (med få fakturor) finns webbportaler, kopplade till en accesspunkt, där fakturor som registreras kan genereras enligt EHF standardformat. Bland spridningsaktiviteter finns forum för säljare och köpare 2 gånger per år, och en årlig e-fakturakonferens med deltagare. I september 2014 finns nästan registrerade fakturamottagare (endast 6 % är offentliga aktörer) och cirka skickade fakturor per månad. Som sammanfattning pekades till att lagstiftning är den starkaste drivkraften för införande, men att sådana instrument kräver politisk acceptans som tar tid. Både nationell och europeisk koordinering krävs. De är vidare viktigt att nå de kommersiella aktörerna och att supportfunktioner behöver tillhandahållas. a) Styrgruppen Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att Konkurrensverket har tillkommit som ny huvudman i SFTI och i Styrgruppen, detta som följd av att uppdraget avseende upphandlingsstöd flyttats från Kammarkollegiet till Konkurrensverket. Styrgruppen nästa möte är den 15 september och på agendan finns då bland annat att ta ställning till dagens rekommendationer från Beredningsgruppen och att följa upp verksamhetsplan och utfall mot budget. b) Konkurrensverket Magnus rapporterar att den nya stödavdelningen på KKV nu börjar ta form. Ny organisation på stödavdelningen från den 1 september ser ut som följer. Avdelningen består av fyra enheter: S1 - Enheten för Policystyrning Där olika policyfrågor hanteras, främst kring miljö och hållbarhet S2 - Enheten för Upphandlingsstöd Hanterar frågor rörande stöd vid upphandlings inklusive help desk. Nytt är att help desken nu är öppen alla dagar i veckan mellan 8.30 och Svar på mera komplicerade frågor ges inom två arbetsdagar. S3 - Enheten för Inköpsanalys och Avtalsförvaltning Ny enhet som kommer att hantera bl. a. modeller för analys och utvärdering, samt e - och standardiseringsfrågor.

10 9 S4 - Enheten för Utredning Hanterar frågor kring uppföljningar, samt ansvarar för att koordinera regeringsuppdrag inom stödområdet och besvarande av remisser. c) Ekonomistyrningsverket Anna-Karin Wahlström informerade om att ESV vid halvårsskiftet lämnat statusrapport till regeringen över arbetet med e-handel i staten respektive OpenPEPPOL och E-SENS. ESV fortsätter arbetet med leverantörsanslutning riktat mot leverantörer som är gemensamma för flera myndigheter. På grund av att ett ramavtal för e-faktura går ut hjälper ESV myndigheterna att informera vid bytet av operatör vid elektroniska fakturor in och ut. d) Sveriges Kommuner och Landsting Förutom aktivt deltagande i SFTI driver SKL mer allmänt arbete med e- tjänster, engagemanget i eidas är ett exempel. En projektledarträff planeras oktober, denna gång omfattande deltagare från kommuner, landsting och staten. e) GS1 Mia Lenman rapporterade att GS1 märker ett ökande krav på bra utformning av grunddata, som artikelinformation, så att de kan spridas och nyttiggöras i systemen hos de parter som samverkar. Exempel på områden med växande krav är lösningar för punch-out och för spårbarhet. f) NEA, Nätverket för elektroniska affärer År 2011 fick NEA möjligheten att organisera ett svenskt forum för e-faktura, kopplat till Kommissionens flerpartsforum för e-faktura. Det europeiska flerpartsforumet avslutade sitt uppdrag i och med att slutrapport avlämnades förra hösten. Det europeiska flerpartsforumet ska fortsätta och därmed även det svenska e-fakturaforumet, det senare är öppet för alla intresserade men verksamhetens inriktning är för stunden oklar. Nästa möte i det svenska forumet är den 25 september, se Arbetsgrupp Juridik och Säkerhet kommer framöver att inriktas mot dataskydd och integritet, frågor om redovisning/bokföring och arkivering m.m. Ett seminarium med inriktning på säkerhet anordnas tillsammans med SIG Security den 20 oktober. Nästa möte är den 12 september. Det kommer troligen även att bli en grupp om juridiska frågor som en del av det nationella e-fakturaforumet Arbetsgrupp Handel och Logistik har publicerat en uppdaterad sammanställning över standarder för e-affärer inom svenska branscher, och man är på gång att släppa en beskrivning över vad e-fakturering innebär; efakturavägar. Arbetsgruppen samlas vanligen för lunchmöten, nästa tillfälle är den 28 november. Webinarer anordnas i olika aktuella ämnen inom NEA:s intresseområde.

11 10 NEA erbjuder också en neutral plattform för samverkan mellan marknadsoperatörer inom e-affärer. Enligt tidigare beslut hålls nästa möte med Beredningsgruppen den 18 november. Inga frågor fanns noterade under denna punkt. Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet. Per Carlsson ordförande Sören Lennartsson sekreterare Justeras: Lars Dykert Siv Waldén

12 1(1) Per Carlsson, ordförande Cajsa Ahlinder Thomas Altinell Oscar Börjesson Lars Dykert Anna Engström Axel Ericsson Erika Karlsson Sara Killander Niklaz Kling Olav Kristiansen (punkt 7d) Mia Lenman Sören Lennartsson Petter Linderborg Magnus Matts Agnetha Mohr Thomas Pettersson Ulrika Staedler (f.m., per tfn) Anna-Karin Wahlström Siv Waldén Kerstin Wiss Holmdahl Sigtuna kommun Visma Commerce Unit 4 Agresso AB Örebro läns landsting LRD Revision och Rådgivning Aga Gas AB Martin & Servera Nacka kommun Malmö stad Försvarsmakten Difi GS1 Sweden SFTI tekniska kansli Lidingö stad Konkurrensverket Borås stad SFTI tekniska kansli Lunds Universitet Ekonomistyrningsverket SLL Upphandling Sveriges Kommuner och Landsting

Kaffe serveras från kl Mötets agenda framgår nedan.

Kaffe serveras från kl Mötets agenda framgår nedan. KALLELSE 2017-05-02 1/5 Till deltagare i SFTI Beredningsgrupp Kallelse till möte med SFTI Beredningsgrupp Vi bjuder in till möte med SFTI Beredningsgrupp: Tid: Plats: Tisdagen den 16 maj 2016 kl. 09.30-16.00

Läs mer

2014-12-12. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl.

2014-12-12. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl. Punkt Åtgärd 4 Beredningsgruppen rekommenderar att SFTI Styrgrupp antar PEPPOL:s transportinfrastruktur, inklusive dess partsregistertjänst, som SFTI. Inledningsvis skall den kunna användas för utväxling

Läs mer

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 SFTI (Single Face

Läs mer

Tekniska kansliet producerar nödvändiga dokument. Kerstin Wiss Holmdahl för ärendet till SFTI Styrgrupp.

Tekniska kansliet producerar nödvändiga dokument. Kerstin Wiss Holmdahl för ärendet till SFTI Styrgrupp. Punkt Åtgärd 5 a Beredningsgruppen rekommenderar till SFTI Styrgrupp att en ny Svekatalog 2.0 publiceras, baserad helt på BIS 1A men exklusive katalogsvar, för användning i tillägg till Svekatalog 1.0.

Läs mer

2013-11-29. Kerstin Wiss Holmdahl för vidare till SFTI Styrgrupp

2013-11-29. Kerstin Wiss Holmdahl för vidare till SFTI Styrgrupp Punkt Åtgärd 3 Beredningsgruppen rekommenderar Styrgruppen att fastställa PEPPOL BIS 28A under namnet Sveorder 3.0, inkluderande ordersvar, som SFTI. Sveorder 2.0, med möjlighet till ordersvar i form av

Läs mer

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30. 1 Svefaktura. Sveorder 1/7

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30. 1 Svefaktura. Sveorder 1/7 1/7 Datum Handläggare 2015-06-30 Eva Ringman ESV-dnr 45-43/2011 SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30 Ramavtalsleverantörerna i de statliga ramavtalen för e-handelstjänst har ett ansvar

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 14-15 november 2016 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

2013-09-20. KWH för vidare till SFTI Styrgupp. Tekniska kansliet. SFTI http://www.sfti.se/

2013-09-20. KWH för vidare till SFTI Styrgupp. Tekniska kansliet. SFTI http://www.sfti.se/ Punkt Åtgärd 1 Per Carlsson väljs som ny ordförande för SFTI Beredningsgrupp. 3 Beredningsgruppen rekommenderar till SFTI Styrgrupp att fastställa leveransavisering enligt PEPPOL BIS 30A Despatch Advice

Läs mer

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Kerstin Wiss Holmdahl 2006-03-30 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting - Hittills har ca en

Läs mer

Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Krav på e-faktura till offentlig sektor? Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att

Läs mer

Elektronisk offentlig upphandling

Elektronisk offentlig upphandling Elektronisk offentlig upphandling Vad innebär förslagen till nya upphandlingsdirektiv? Andra sätt EU kommissionen vill främja e-upphandling? Några reflexioner; vad anser vi från svensk sida? Vad händer

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 14-15 november 2016 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Uppdatering av SFTI standarder och versioner i statliga ramavtal för e-handelstjänst

Uppdatering av SFTI standarder och versioner i statliga ramavtal för e-handelstjänst 1/6 PM Datum Handläggare 2016-06-10 Eva Ringman ESV dnr 45-43/2011 Uppdatering 2016-06-10 av SFTI standarder och versioner i statliga ramavtal för e-handelstjänst Leverantören (E-handelstjänst) har ett

Läs mer

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte 2016-02-08 PM Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte 2016-02-08 Punkt Åtgärd 6a) En arbetsgrupp bildas för att arbeta vidare med översyn av samordnad varuinformation

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

2013-01-23. AG Läkemedelsbeställning

2013-01-23. AG Läkemedelsbeställning 2013-01-23 Ref. Åtgärd Ansvarig 4 Beredningsgruppen beställer en konsekvensanalys av Tekniska kansliet hur ett eventuellt byte av EDIFACT-katalog påverkar SFTI. 4 Förslagen om läkemedelsbeställning återremitteras

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor Anderz Petersson Martin Forsberg

E-faktura till offentlig sektor Anderz Petersson Martin Forsberg E-faktura till offentlig sektor 2017-10-18 Anderz Petersson Martin Forsberg Praktiska frågor & inledning E-handel i offentlig sektor Direktivet samt lagförslaget Standarder och teknik PEPPOL Vad händer

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Offentlig e-upphandling; dags att förbereda sig

Offentlig e-upphandling; dags att förbereda sig Offentlig e-upphandling; dags att förbereda sig Obligatoriskt med e-upphandling framöver Nyheter kring kvalificering (det enhetliga upphandlingsdokumentet) Dynamiska inköpssystem Elektroniska kataloger

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte PM Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte 2016-05-17 Punkt Åtgärd 6 Beredningsgruppen rekommenderar att Styrgruppen fastställer SFTI Fulltextfaktura version 2.4,

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte PM Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte 2015-11-24 Punkt Åtgärd 4 Arbetsgruppen för utomregionala ersättningar: Beslut att publicera specifikationen över informationsinnehållet

Läs mer

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT Ekonomistyrningsverkets foreskrifter och allmänna råd till forordningen (2003:770) om statliga

Läs mer

NES, Northern European Subset och kopplingen till standardiseringarbetet i offentlig sektor i Sverige

NES, Northern European Subset och kopplingen till standardiseringarbetet i offentlig sektor i Sverige NES, Northern European Subset och kopplingen till standardiseringarbetet i offentlig sektor i Sverige Kerstin Wiss Holmdahl Sveriges Kommuner och Landsting NEA seminarium 25 januari 2007 1 Vårt nordeuropeiska

Läs mer

Inköp IT Näringsliv Kommunala bolag Ekonomi Landstingskanslier LfU Aktuellt om elektronisk handel; ny SFTI standard, informationsdagar/ goda

Inköp IT Näringsliv Kommunala bolag Ekonomi Landstingskanslier LfU Aktuellt om elektronisk handel; ny SFTI standard, informationsdagar/ goda Cirkulärnr: 2001:30 Diarienr: 2001/0453 Handläggare: Sektion/Enhet: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Datum: 2001-02-27 Mottagare: Rubrik: Kommunledningen Inköp IT Näringsliv Kommunala bolag Ekonomi

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

Handledning om krav på e-handel

Handledning om krav på e-handel Krav på e-handel vid upphandlingar av varor och tjänster Handledning om krav på e-handel Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Ulla Karin Josefsson, Statens inköpscentral (SIC) vid Kammarkollegiet Upphandlingsdagarna

Läs mer

Workshop Punchout Integration mellan webbshop och EDI. BEAst 26 januari 2016

Workshop Punchout Integration mellan webbshop och EDI. BEAst 26 januari 2016 Workshop Punchout Integration mellan webbshop och EDI BEAst 26 januari 2016 Syftet med denna workshop: Att diskutera om BEAst ska ta fram en standard eller rekommendation och hur det i så fall ska gå till.

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 28-29 september 2016 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Elektronisk faktureringbehov och möjligheter

Elektronisk faktureringbehov och möjligheter Elektronisk faktureringbehov och möjligheter Kerstin Wiss Holmdahl Svenska Kommunförbundet 2 november 2004 Elektronisk fakturahantering Aktuellt med olika initiativ om E-fakturor. - Bankerna har lösningar/planerar

Läs mer

Agresso AB Tillämpning SFTI

Agresso AB Tillämpning SFTI Agresso AB Tillämpning SFTI Enligt SFTI Affärsprocess 6 Tillämpningsanvisning för Agresso SFTI Affärsprocess 6. Version 2.7 Avrop mot Ramavtal Datum: 2010-03-12 Status: Version 0.2 Senast ändrad: 2010-05-23

Läs mer

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29 Elektroniska affärer i staten t Mats Goffhé 2012-03-29 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet EG-rättsliga förändringar Striktare

Läs mer

SL 2009-08-20 bergrp/pr48. Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från möte 2009-05-26

SL 2009-08-20 bergrp/pr48. Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från möte 2009-05-26 Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från möte 2009-05-26 Referens Åtgärd Ansvarig Punkt 3 Intresserade att utveckla Bas-innehåll för ESAP/SFTI 6: kontakta tekniskt.kansli@skl.se Intressanta

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 20-21 mars 2017 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Vad behöver man veta när man ska införa elektronisk handel? Denna kurs riktar sig till Er som inför

Läs mer

Dynamiska inköpssystem

Dynamiska inköpssystem Dynamiska inköpssystem Vad innebär dynamiska inköpssystem (DIS)? När passar det bäst att använda? Jämförelse med ramavtal? Johanna Elmstedt, kommunjurist Nacka kommun Kerstin Wiss Holmdahl, förbundsjurist,

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Svensk strategi för ökad efakturering

Svensk strategi för ökad efakturering juni 2013 Svensk strategi för ökad efakturering Inledning Att överföra fakturainformation från en leverantörs dator genom att skriva ut en pappersfaktura, stoppa i kuvert, fysiskt transportera och sedan

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer.

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer. SFTI Affärsprocesser Innan en organisation ställer krav på e-handel i en upphandling, eller när parterna ska komma överens, är det lämpligt att göra en bedömning av vilken affärsprocess som lämpar sig

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7.

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7. Dokumenttyp - Document Type: RA:TW082731 001 Frisläppt 1 (7) Projekt - Project: PM Användargrupp ESAP 6 Dokumentbeskrivning - Document Description: Jämför Version 2.6 med 2.7 Utfärdat av - Issued by: Utf

Läs mer

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09 The Swedish Alliance for Electronic Business NEA Julkarameller 2009-12-09 Lite om NEA s... Förändringsarbete Arbetsgrupperna Index e-handel B2B Övrigt Nätverket för Elektroniska Affärer NEA är en branschoberoende

Läs mer

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Peter Norén Funktionsansvarig e-handel 08-690 4596 peter.noren@esv.se Bakgrund och mål med arbetet 2008-03-07 Sid 2 Mål med statens införande av e-faktura

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Kerstin Wiss Holmdahl för vidare till SFTI Styrgupp

Kerstin Wiss Holmdahl för vidare till SFTI Styrgupp Ref. Åtgärd Ansvarig 3 Beredningsgruppen rekommenderar till SFTI Styrgrupp följande inriktning för fortsatt utveckling av SFTIs standarder och regelverk: - SFTI/ESAP 6 och 9 skall även fortsättningsvis

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Nationellt forum efaktura 121024

Nationellt forum efaktura 121024 Nationellt forum efaktura 121024 Agenda Välkomna! Ulrica Storset Avrapportering från mötet i Bryssel 26 september Karina Duvinger och Peter Norén o Arb.grupp 1 Temperaturmätning o Arb.grupp2 Goda exempel

Läs mer

Vilka krav bör ställas på system för e-upphandling? Rekommendationer från Kommissionens expertgrupp för e-upphandling ( e-teg)

Vilka krav bör ställas på system för e-upphandling? Rekommendationer från Kommissionens expertgrupp för e-upphandling ( e-teg) Vilka krav bör ställas på system för e-upphandling? Rekommendationer från Kommissionens expertgrupp för e-upphandling ( e-teg) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 Åtgärder

Läs mer

Landstingskanslier Inköp IT-ansvarig Kommunala bolag Höstens arbete med elektronisk handel, GEA m.m. Varför bildas GEA?

Landstingskanslier Inköp IT-ansvarig Kommunala bolag Höstens arbete med elektronisk handel, GEA m.m. Varför bildas GEA? Cirkulärnr: 1999:111 Diarienr: 1999/2082 Handläggare: Sektion/Enhet: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Datum: 1999-09-15 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Landstingskanslier Inköp IT-ansvarig

Läs mer

Datum: 2012-10-31 Dnr: 51-169/2009 ESV-nr: 2012:39 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sören Pedersen

Datum: 2012-10-31 Dnr: 51-169/2009 ESV-nr: 2012:39 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sören Pedersen Rapport Sveriges deltagande i PEPPOL Slutrapport oktober 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Göteborgs stads krav för elektronisk handel

Göteborgs stads krav för elektronisk handel Göteborgs stads krav för elektronisk handel Innehållsförteckning 1 Elektronisk kommunikation... 2 1.1 Elektronisk faktura... 2 1.2 Katalog och Ordermeddelanden... 2 2 Produkter... 3 2.1 Katalog... 3 2.2

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Kopplingsregister eidas. Förstudie

Kopplingsregister eidas. Förstudie Kopplingsregister eidas Förstudie Agenda Bakgrund och uppdrag Tillvägagångssätt Behov Internationell jämförelse Lösningsförslag 3 sätt att åstadkomma koppling Vidare utredning Utvecklingskostnader Frågor

Läs mer

Nyhetsbrev 4/10. Dags för nästa steg. Tervetuloa ebuildpalveluun! 99,99% för ebuild

Nyhetsbrev 4/10. Dags för nästa steg. Tervetuloa ebuildpalveluun! 99,99% för ebuild INNEHÅLL 1 99,99% för ebuild 2 Stöd för utländska leverantörer 3 Workshop om eupphandling 4 Praktikfall på e-fakturadag 5 Arbetsutskott e-faktura 6 Arbetsutskott teknik 7 Validering på BEAst.se 8 Mallavtal

Läs mer

Protokoll fört vid Arbetsgruppen Nationellt efakturaforum

Protokoll fört vid Arbetsgruppen Nationellt efakturaforum Protokoll fört vid Arbetsgruppen Nationellt efakturaforum Nr: 3-2014 Datum: 2014-06-12 Plats: Svenska Bankföreningen, Stockholm Protokoll: Anna Amgren Närvarande: 1. Sarah Hysén, Swedbank 2. Johan Schmalholz,

Läs mer

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern HISTORIEN Femklövern 2004 Tre klövern 1999 1995 VÅRT UPPDRAG Försörja 5 landsting med förbrukningsvaror Skapa avtal, lagerhålla och distribuera Frigöra resurser för bättre alternativ användning Aggregerad

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL. Delrapport juni 2014 ESV 2014:42

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL. Delrapport juni 2014 ESV 2014:42 Regeringsuppdrag Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL Delrapport juni 2014 ESV 2014:42 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Lagstiftningsarbetet Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig upphandling

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Nya upphandlingsregler 2016 Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 I denna presentation behandlar vi Lagstiftningsarbetet. Annonsering, förfaranden och förhandling. Uppdelning

Läs mer

Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun

Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun Info Version 11 URL http://com.mercell.com/permalink/37298160.aspx Externt anbuds-id 17049-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande

Läs mer

GEA/Odette Sweden seminarium Anpassning till EU:s fakturadirektiv

GEA/Odette Sweden seminarium Anpassning till EU:s fakturadirektiv GEA/Odette Sweden seminarium Anpassning till EU:s fakturadirektiv 2003-11-28 Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Lars Dykert, LRD Revision och Agenda Utgångspunkt: Var omnämns behovet av avtal i

Läs mer

Referens: ml

Referens:  ml Bilaga 1 Sida: 1 av 7 : 1.0 Datum: 2011-11-30 1 Standarder och versioner I dagsläget används i stor utsträckning version 2.5 av ESAP6, 2.5 av ESAP9.1, 2.3 av ESAP9.2. Inte alla varu-/tjänsteleverantörer

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Dynamiska inköpssystem. Sid 1

Dynamiska inköpssystem. Sid 1 Dynamiska inköpssystem Sid 1 Projekt DIS Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att undersöka: vad dynamiska inköpssystem är och hur det är tänkt att fungera när det kan vara lämpligt att

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Kerstin Wiss Holmdahl Avdelningen för juridik

Kerstin Wiss Holmdahl Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 2005:106 Diarienr: 2005/2669 Handläggare: Avdelning: Datum: 2005-12-15 Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Avdelningen för juridik Kommunledning/Landstingsledning Inköp Ekonomi IT LfU

Läs mer

Branschgemensamt seminarium om fakturering och internationell handel. Torsdag 11 november 2004 Radisson SAS Södra Paviljongen, Vasagatan 1, Stockholm

Branschgemensamt seminarium om fakturering och internationell handel. Torsdag 11 november 2004 Radisson SAS Södra Paviljongen, Vasagatan 1, Stockholm Branschgemensamt seminarium om fakturering och internationell handel Torsdag 11 november 2004 Radisson SAS Södra Paviljongen, Vasagatan 1, Stockholm 08.30 Registrering och morgonkaffe med ostfralla 09.00

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 NEA Nätverket för elektroniska affärer Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 Förord Denna NEA-rapport handlar om viktiga av EU-kommissionen

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster

Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster Catharina Piper 2017-11-24 Välfärdstjänster är sociala tjänster Sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska idag upphandlas enligt 19 kap. LOU Upphandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Upphandlingsförordning; utfärdad den 1 december 2016. SFS 2016:1162 Utkom från trycket den 9 december 2016 Regeringen föreskriver 1 följande. Förordningens innehåll 1 Denna förordning

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel och PEPPOL. Statusrapport :5

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel och PEPPOL. Statusrapport :5 Regeringsuppdrag Rapport E-handel och PEPPOL Statusrapport 2016 2017:5 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-02-06 Dnr: 1.1-134/2016 ESV-nr: 2017:5 Copyright: ESV Rapportansvarig:

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport. Uppdrag att analysera konsekvenser av EU-kommissionens förslag till direktiv om e-fakturering i offentlig sektor

Regeringsuppdrag. Rapport. Uppdrag att analysera konsekvenser av EU-kommissionens förslag till direktiv om e-fakturering i offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av EU-kommissionens förslag till direktiv om e-fakturering i offentlig sektor ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Krav på e-handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på e-handel i samband med upphandling av varor och tjänster December 2016, version 2.0 Krav på e-handel i samband med upphandling av varor och tjänster www.sfti.se Innehåll Förord... 4 1 Inledning... 5 1.1 E-handel som en del i inköpsprocessen... 5 1.2 Användning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. Förenklingar vid anbudslämnande

Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. Förenklingar vid anbudslämnande Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument Förenklingar vid anbudslämnande Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument Bestämmelser genom förordning ESPD är ett standardformulär som fastställts av kommissionen

Läs mer

Allmän bedömning av konsekvenser för bilindustrin, inkl europeisk harmonisering Sten Lindgren, Odette Sweden

Allmän bedömning av konsekvenser för bilindustrin, inkl europeisk harmonisering Sten Lindgren, Odette Sweden Allmän bedömning av konsekvenser för bilindustrin, inkl europeisk harmonisering Sten Lindgren, Odette Sweden Direktivet en positiv nyhet för bilindustrin Bilden blir mindre splittrad i Europa, elektronisk

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Framgångsexempel inom ehandel NEA 2006-12-05 Staffan Olsson

Framgångsexempel inom ehandel NEA 2006-12-05 Staffan Olsson Framgångsexempel inom ehandel NEA 2006-12-05 Staffan Olsson www.gs1.se Dagordning Sweden Några ord om GS1 Artikelinformation ESAP20 enkelt handelsflöde 2 GS1 - en global organisation 104 organisationer

Läs mer

NEA webinar

NEA webinar NEA webinar 2009-05-13 EU-kommissionens förslag till ändringar i momsdirektivet (2006/112/EC) Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Agenda Bakgrund till EU-kommissionens förslag Kommissionens utredning

Läs mer

Övergångsperioden för implementering av EU-direktiven om offentlig upphandling. Janina Reitz Upphandlingsjurist Helsingfors,

Övergångsperioden för implementering av EU-direktiven om offentlig upphandling. Janina Reitz Upphandlingsjurist Helsingfors, Övergångsperioden för implementering av EU-direktiven om offentlig upphandling Janina Reitz Upphandlingsjurist Helsingfors, 15.02.2017 Vilka är offentliga aktörer? statens, kommunernas och samkommunernas

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

Faktureringsdirektivet Några intryck från implementeringen. Intryck från implementeringen Slide n 1

Faktureringsdirektivet Några intryck från implementeringen. Intryck från implementeringen Slide n 1 Några intryck från implementeringen Europeiska Kommissionen - DG Taxud D4 Intryck från implementeringen Slide n 1 Varför finns reglerna om fakturering i skattelagstiftningen? Dåvarande lagstiftning Tidigare

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer