SL bergrp/pr48. Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från möte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SL 2009-08-20 bergrp/pr48. Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från möte 2009-05-26"

Transkript

1 Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från möte Referens Åtgärd Ansvarig Punkt 3 Intresserade att utveckla Bas-innehåll för ESAP/SFTI 6: kontakta Intressanta länkar/mer information: SFTI-dokument allmän information publiceras på (på förstasidan) Beredningsgruppens aktuella arbetsdokument publiceras på under Pågående arbeten (se längst ner på sidan). Länk till Svefaktura inkl verifieringstjänst: SKL cirkulär: GS1/ESAP Allmän info finns på Se under Elektronisk handel för information om specifikationer (ESAP) med mera Se under GS1-systemet, Klassificeringssystem för information om UNSPSC NEA Allmän information finns på Se under NEA-Dokument för information om NEAs e-kommunikationsavtal 2007 ESV Information om fakturainförandearbetet i myndigheterna: Information till näringslivet om Svefaktura-införandet Beställningar i staten Kammarkollegiet Nationella upphandlingsstödet: Nutek/Handlingskraft med IT Regeringens Handlingsplan för eförvaltning CEN workshop BII EU-kommissionens initiativ epractice

2 1 Möte med SFTI Beredningsgrupp Tid Torsdagen den 26 maj 2009 kl Plats Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm. Lokal: Lilla hörsalen, plan 12. Deltagare: Ulf Borg (UB), Sunne kommun, ordförande Roger Wall (RW), Xeratech AB Hans-Erik Larsson (HEL), Apoteket Farmaci AB Catarina Holmqvist (CH), Apoteket Farmaci AB Birgitta Johnsson (BJ), Corporate Express Ingemar Fixander (IF), Menigo Foodservice AB Eva Säterhof (ES), Aditro Ewa Klevebro (EK), Expert Systems Anna-Karin Wahlström (AKW), Eskilstuna kommun Carl-Johan Rasch (CJR), Malmö stad Per Carlsson (PC), Sigtuna kommun Stefan Norr (SN), Logica Eva Karlsson Mujnovic (EKM), Inexchange Sami Korpi (SK), Skövde kommun Lars Dykert (LD), LRD Revision och Rådgivning Peter Andersson (PA), Arla Foods Tomas Wennebo (TW), GS1 Sweden Björn Nilsson (BN), Xeratech AB Peter Norén (PN), ESV Thomas Pettersson (TP), SFTI tekniska kansli Sören Lennartsson (SL), SFTI tekniska kansli Martin Forsberg (MF), SFTI tekniska kansli Nils Fjelkegård (NF), Kammarkollegiet Thomas Altinell (TA), Agresso Kerstin Wiss Holmdahl (KWH), SKL (via tel) 1. Inledning Ordföranden öppnade möte och presenterade de praktiska arrangemangen för dagen. EKM och BN valdes som justerare av protokoll från mötet. Förslag till dagordning godkändes. 2. Föregående möte Protokollet från föregående möte med Beredningsgruppen, den 5 februari 2009, godkändes. 3. Versionshantering och Bas-innehåll Vid senaste mötet i februari beslutades det om att SFTI skall definiera en basprofil baserad på delmängd av innehållet i ESAP/SFTI 6 version 2.5 att version 2.5 eller senare rekommenderas för alla nya implementeringar av ESAP/SFTI 6, inklusive att dessa versioner förordas som krav vid upphandling att SFTIs stöd för äldre versioner av ESAP/SFTI 6 upphör. samt att Tekniska kansliet skall ta fram ett förslag till basprofil.

3 2 TP informerade om att möten med en mindre grupp för att ta fram förslag till basinnehåll för följande transaktioner i ESAP/SFTI 6: Prislista (ny resp ersättning), Avrop, Avropserkännande och Faktura samt Kreditnota. En slutsats är att innehåll Bas bör spegla framför allt leverantörens syn; köparsystemen behöver kunna stödja behoven inom många verksamheter. En fråga är om man skall se Bas som den minsta gemensamma nämnaren för alla branscher, varifrån sedan profiler tas fram för respektive bransch genom tillägg av ytterligare behov. Mötesdiskussionerna hade främst uppehållit sig vid pris-/sortimentslista, övriga meddelanden verkar enklare att avgränsa. Grundproblemet är att hitta rätt nivå för kraven: hur mycket produktinformation skall krävas i Bas, behövs kompletterande länk, krävs UNSPSC-klassificering, etc. I kommentarer till informationen framfördes att Bas skall inriktas mot enkla produkter med okomplicerade informationsbehov. Det kan vara acceptabelt att höja krav, men man måste då väga mot kostnader; problemet är ofta att få med uppgifter i gamla system. Som nästa steg tar kansliet fram ett dokument som beskriver mål och syfte med Basdokumentation till nästa möte med Beredningsgruppen. Föreberedelsearbete bör vidare göras med utkast till handledning. Det är angeläget att få fler att engagera sig i arbetet kontakta om intresse. Nästa möte i gruppen är den 26 augusti. 4. SFTI Fulltextfaktura Som tidigare rapporterats utvecklas förslag till ny version av Fulltextfaktura, anpassad dels i enlighet med senaste version av ESAP/SFTI 6, 9.1 och 9.2, och dels kompletterad med informationskrav för användning som fristående faktura. Även synkronisering så långt möjligt med Svefaktura diskuteras, vilket dock ökar komplexiteten. Arbetet har tappat styrfart på grund av få deltagare vid de senaste mötena. Det beslöts att mobilisera deltagare ur Beredningsgruppens krets, med målet att ta fram beslutsunderlag för nästa version av Fulltextfakturan till nästa möte. 5. Leverantörswebb/Registerkatalogtjänst Tekniska kansliet och ESV arbetar med en lösning till katalogtjänst över e-handelsparter i enlighet med önskemål vid tidigare möten med Beredningsgruppen. Under vintern/våren har kraven på en webbtjänst utvecklats. En databas utvecklas med gränssnitt för administration av egna kontaktuppgifter och information om vilka standarder som hanteras, och med olika funktioner för sökning av partners, t ex branschlista. Utgångspunkt har varit ESV sammanställning över de 500 största leverantörerna som hanterar Svefaktura, men omfattningen utökas nu till hela SFTI. Syftet är att underlätta för e-handelsintresserade verksamheter att hitta varandras kontaktuppgifter, däremot kommer inledningsvis kommunikationsdetaljer inte att hanteras. Ett uppdrag har lagts ut på en utvecklare som väntas bli klar i början av hösten; ett par filer ur underlaget bifogas protokollet för information. En utmaning blir sedan att hitta en strategi för att snabbt förse tjänsten med innehåll så att den blir ett intressant arbetsverktyg för användare.

4 3 6. Statusrapport från grupper 6a. Apoteket CH informerade om hur Apotekets förändrade roll kan påverka elektronisk handel och användare i kommuner och landsting. Apoteket Farmasi AB hanterar läkemedels som handlas på rekvisition men även farmacitjänster till kommuner/landsting och privata vårdgivare. Man sköter 640 läkemedelsförråd, hanterar 6 miljoner orderrader samt specialtillverkar nästan 0,5 miljoner förpackningar patientspecifika läkemedel (extempore). Apoteket Farmasi erbjuder elektroniska beställningar antingen enligt SFTI, sedan 2006, eller via det egenutvecklade beställningssystemet WebbAbest. I höst kommer en SFTI-lik prislista och avropskopia i WebbAbest. Elektronisk faktura finns redan sedan tidigare. Omregleringen innebär att Apoteket AB med cirka 900 apotek kommer att delas, och de delar som kommer att säljas ut mot slutet av året har förts till en tillfällig bolagsform bestående av åtta kluster av apotek, varav två rikstäckande. Apoteket AB kommer fortfarande att finnas kvar, och omfatta 320 apotek. Det kommer även att finnas ett särskilt bolag, Apoteket Service AB, som kommer att hålla receptdatabaser och IT-system som blir tillgängliga för alla aktörer på apoteksmarknaden. De nuvarande systemen för elektronisk handel och WebbAbest kommer dock även fortsättningsvis att tillhöra Apoteket Farmasi. 6b. Interop-dagen SFTI anordnade den 7 maj för andra gången en interoperabilitetsdag avseende Svefakturans transportprofil. 6 lösningar hade testat lösningar för överföring av Svefaktura, Svefaktura med bilaga och felaktigt anrop. Resultaten publiceras på i anslutning till Vita listan. En ny interoperabilitetsdag planeras till hösten, kontakta i fall av intresse att delta. 6c. Webbhandel Ett möte har under våren hållits med Arbetsgruppen för Webbhandel för att undersöka möjligheter till att webbhandla under enkla men ändå ordnade former. Framför allt behövs en bättre förståelse av lämpliga upplägg för affärsprocesserna, med enkla scenarier för avrop mot sortiments-/prislista, men ändå styrning önskade leverantörer och med möjlighet att knyta an till lämpliga delar av SFTI-scenarier. Lösningar behöver bygga på och dra nytta av de funktioner som finns i leverantörernas webbshoppar, men information om föreslagna eller lagda beställningar behöver kunna föras över till köparens system för avstämning, i ett senare skede, mot faktura. För att vidare belysa användarbehoven hade detta valts som tema för en workshop direkt efter dagens möte med Beredningsgruppen. 6d. Bilagehantering inom Svefaktura standarden Mot bakgrund av återkommande frågor om bilagor till Svefaktura har MF i samråd med VANoperatörerna gjort ett dokument med riktlinjer för bilagehantering. Dokumentet beskriver filtyper, maximal filstorlek och sättet att bunta filer med användning av transportprofil Bas respektive

5 4 med SFTI Tekniska kuvert (SBDH) vid användning av andra protokoll. Guiden som publiceras på innebär ingen ändring av standarder eller tidigare guide-material. 7. Upphandling 7a. CEN BII och arbetsgruppen för e-upphandling KWH informerade om att CEN workshop BII (Business Interoperability Interfaces on public procurement in Europe) kommer att publicera sina förslag till elektronisk upphandlingsprocess, från annons till faktura, i början av juni för allmän remiss fram till 2 september. Det är angeläget att såväl företag och IT-leverantörer som offentliga aktörer tar del av materialet och kommenterar för bred förankring. SFTI bjuder in till två mötestillfällen, den 20 respektive 25 augusti, för att diskutera förslagen och förbereda gemensamma kommentarer. Materialet omfattar dels datamodeller för elektroniska transaktioner (som t ex annons, anbud, beställning) och dels samverkansprofiler som beskriver regler kring utväxling av transaktionerna. Transaktionerna beskrivs utan koppling till överföringssyntax, förberedelser för sådan mappning pågår. [Sekr not Dokumentationen finns på ] 7b. Kammarkollegiet Nils Fjelkegård informerade om Kammarkollegiets regeringsuppdrag att utveckla ett nationellt upphandlingsstöd, utveckla/förvalta ett upphandlingsstöd samt delta i standardisering på området. Utgångspunkter är att vara partsneutral servicefunktion åt både leverantörer, köpare och utvecklare av IT-lösningar, vilket kräver tät dialog och öppenhet i arbetet. Fokus skall vara på kostnad-nytta, uppmuntra/samordna konkreta åtgärder i små steg inom ramen för en helhetssyn. Uppdraget innebär inte utredningar, utveckling av systemstöd internt hos myndigheterna eller färdiga förfrågningsunderlag; i stället skall man arbeta med publika förenklande funktioner och kvalitetssäkring av processer. En nationell strategi och handlingsplan skall tas fram för e-upphandling Tankar om innehåll bygger på att industrin skall utveckla lösningar som offentlig sektor finansierar. Standarder (ex CEN workshop BII och PEPPOL), öppna lösningar och integration av publika stödfunktioner är bärande element för att undvika inlåsning, bristande interoperabilitet och fragmentering av marknaden. Som exempel på insatser nämndes - Enhetlig struktur och rubriksättning i förfrågningsunderlag - Enhetliga upphandlarprofiler - Officiell förteckning över godkända leverantörer med funktion för insamling av bolagsregistrering, skatteinformation, kreditupplysning, kanske även referenshantering - Funktioner i lösningar, som elektroniska marknadsplatser, e-auktioner och dynamiska inköpssystem - Elektroniska tilldelningsbeslut.

6 5 Under försommaren genomförs ett antal intressentdialoger under juni kring utformning av handlingsplanen. En hållpunkt för internationell avstämning är ministerkonferensen november i Malmö. Se vidare Kammarkollegiets webbplats 8. Informationspunkter 8a. Styrgruppen KWH informerade från Syrgruppen. Bo Strömberg går in som ny representant för ESV. Kammarkollegiet har bjudits in till SFTI Styrgrupp mot bakgrund av det regeringsuppdrag de fått kring elektronisk offentlig upphandling. Bland aktuella frågor finns verksamhetsplan och finansiering, samt en genomgång med systemleverantörerna om syn på utvecklingen och lämpliga prioriteringar. Nästa möte: 4 juni. 8b. Status e-handel inom staten ESV lämnade i oktober förslag till införande av elektroniska beställningar i statsförvaltningen till regeringen. Förslaget innebär uppdrag att leda och samordna beställningar och bedöma behov av reglering på området. Regeringens beslut har dock dragit ut på tiden. [Sekr not Beslutet kom den 16 juni 2009.] ESV har under våren bland annat förberett för en upphandling av statliga ramavtal för beställning, leverans och fakturering. Andra aktiva områden är stöd till anslutning av e-fakturerande leverantörer samt förberedelserna för katalogen över kontaktinformation över e-handelsparter (se punkt 5 ovan). 8c. NEA NEA hade haft sitt årsmöte i mars, varvid Kerstin Wiss Holmdahl valts in i styrelsen. Man hade besluta att öka aktiviteten i verksamheten genom att återinföra arbetsgrupper för juridik och säkerhet, programråd samt handelslogistik och e-affärer. Programrådet planerar för en aktivitet för granskning av EU-kommissionens förslag till ändringar i fakturadirektivet. Till hösten planeras seminarium i logistik och elektroniska affärer. Under våren hade NEA svarat för en annonsbilaga om e-affärer i Dagens Industri. 8d. GS1 Sweden TW rapporterade från GS1 Sweden arbete inom hälsovårdsektorn. Kraven är stora på uppföljning och spårbarhet av artiklar och deras användning, från tillverkning, via distribution till vårdgivare, till behandling av patient. Verktyg för detta är standarder som streckkod och RFID. Den 12 mars hade detta behandlats vid GS1 Sweden-seminarium kring användning av globala standarder för att skapa effektiva varuflöden och god patientsäkerhet. Bland pågående arbeten nämnde TW märkning av hjälpmedel, läkemedelsrelaterad affärsinformation, spårbarhet och användning av nordiskt varunummer. Nya arbetsgrupper bildas för tillämpning av ny spårbarhetsstandard, spårbarhet av medicintekniska instrument, genomförande av bed-side scanning, inkl registrering av i journalsystem, artikelinformation i vården och identifiering av minsta enhet. 8e. Internationella frågor

7 6 UN/CEFACT hade haft Forum-möte i april i Rom. En stor fråga har gällt statusen för UNeDocs som av vissa marknadsförts som färdig standard; efter en gransknings och värderingsinsats har nu arbetsgruppen upplösts. Övriga grupper som arbetar med dokumentation av affärskrav rör sig framåt, om än långsamt. Parallellt pågår arbete med en ny generation metodspecifikationer som är nödvändiga för att göra de resulterande standarderna mer lättanvända. MF informerade om att Kommissionens Expertgrupp för e-fakturering kommit med sin så kallade Mid-term report. SFTI & ESV har lämnat remissvar, och bland annat tryckt på risken för slutenhet och nödvändigheten att ta tillvara på existerande erfarenheter totalt hade 13 remissvar lämnats. Expertgruppen hade även ställt frågor till UN/CEFACT om dess kommande fakturastandard, vilka besvarats i under Rom-mötet. I Sverige organiserar Bankföreningen en referensgrupp som följer Expertgruppens arbete. CEN workshop e-invoicing2 håller ett seminarium i Bryssel i mitten av juni för att presentera sina förslag avseende arbete med e-fakturering. Förslagen kommer att finnas publicerade för synpunkter till 20 augusti. [Sekr not Se ] 9. Nästa möte Datum för nästkommande möte med Beredningsgruppen är 14 oktober Mötets avslutande Ordföranden avslutade mötet. Ulf Borg ordförande Sören Lennartsson sekreterare Justeras: Eva Karlsson Mujnovic Björn Nilsson

2014-09-23. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl.

2014-09-23. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl. Punkt Åtgärd 3a Beredningsgruppen rekommenderar att Styrgruppen antar ESAP 6 version 2.9 som SFTI. Affärsdokument 6.5.3 Varukorg inte skall ingå i version 2.9, utan vid behov kan hänvisning ske till varukorg

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

Rapport SFTI handledning för Svefaktura

Rapport SFTI handledning för Svefaktura Rapport SFTI handledning för Svefaktura ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Rapport Delrapport E-SENS 2013

Rapport Delrapport E-SENS 2013 Rapport Delrapport E-SENS 2013 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling 2010 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Elektroniska affärer Status och trender 2006

Elektroniska affärer Status och trender 2006 Peter Fredholm Elektroniska affärer Status och trender 2006 Utgiven av NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, maj 2006 Boken kan köpas i din bokhandel, alternativt beställas direkt från: booksondemand.e-butik.se.

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Elektronisk beställning av tjänster En handledning

Elektronisk beställning av tjänster En handledning Elektronisk beställning av tjänster En handledning 3 4 I Sverige har inte elektronisk beställning av tjänster fått samma genomslag som e-beställningar inom varuområdet. Ändå utgör tjänsterna ofta den

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Transaktionsdatabasen

Transaktionsdatabasen 2013:18 Transaktionsdatabasen för vem och till vad? MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-10-29 2013/107-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-04-04 Fi2013/1377 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten

Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 2015-08-31 Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.2 UTREDNINGSUPPDRAGET... 2 2 ARBETSPROCESSEN... 3 2.1 ORGANISATION...

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer