AG Läkemedelsbeställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-01-23. AG Läkemedelsbeställning"

Transkript

1 Ref. Åtgärd Ansvarig 4 Beredningsgruppen beställer en konsekvensanalys av Tekniska kansliet hur ett eventuellt byte av EDIFACT-katalog påverkar SFTI. 4 Förslagen om läkemedelsbeställning återremitteras till arbetsgruppen för fortsatt beredning. AG Läkemedelsbeställning 6.3 Förbered arbetsgrupp för översyn av SFTIs handledning Kerstin Wiss Holmdahl för samordnad varudistribution så att den öppnas upp för fler aktörer och fler alternativ vid utväxling av information kring varudistributionen. 6.4 Förbered en arbetsgrupp som får ta upp diskussion om åtgärder för hur SFTIs lösning för Varukorg bättre skall tillgodose användarbehov. Peter Norén SFTI SFTIs huvudmän ESV: Kammarkollegiet: SKL: GS1/ESAP Se under Elektronisk handel för information om specifikationer (ESAP) Se under GS1-systemet för information om klassificeringar (UNSPSC och GPC) NEA CEN workshop BII2 PEPPOL

2 (8) Tid: Den 14 november 2012, kl Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm Deltagare: Se bilaga 1 Kerstin Wiss Holmdahl informerade om de praktiska arrangemangen för dagen varefter följde kort presentationsrunda. Ulf Borg ledde dagens möte. Christina Askerblom och SivWaldén utsågs till justerare av protokollet. Dagordning fastställdes. Föregående mötes protokoll, den 29 maj 2012, godkändes. Kerstin Wiss Holmdahl meddelade att Siv Waldén ersatt Sören Lanner som representant för Landstingsnätverket för Upphandling (LfU) i Styrgruppen. Planerings- och budgetarbetet för nästa års SFTI-verksamhet har påbörjats. Styrgruppens nästa möte är inplanerat till 29 november då man även förberett för att ta omhand frågor som förs upp från dagens möte med Beredningsgruppen. Peter Norén hänvisade till den förordning, om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte, som beslutades i somras och som innebär att ett 50-tal större myndigheter skall hantera e-beställning till 1 juni 2013 och att återstående myndigheter (med över 50 anställda) skall vara klara till 1 januari Jämfört med plan är arbetet något fördröjt, dels som konsekvens av att förordningen försenats och dels på grund av organisering av det nybildade Statens servicecenter. I början av november blev ESVs föreskrifter och allmänna råd till nämnda förordning klara och de finns nu publicerade på ESVs webb. Beträffande standarder för e-handel anger föreskrifterna att myndigheter som lägsta ambition skall kunna hantera Svekatalog Sveorder- Svefaktura, och att SFTIs scenarier samt Fulltextfaktura skall vara utgångspunkt om man vill välja att bygga på med ytterligare standarder. I allmänna råd nämns dels SFTIs rekommendationer för överföring av elektroniska meddelanden och dels, vid överföring till och från utländska leverantörer, PEPPOLs infrastruktur.

3 2 Magnus Matts informerade om upphandlingsstödsdagen som genomförts den 16 november med bland annat ett fördjupningsspår för elektronisk upphandling där även Kerstin medverkat. Inför dagen hade en enkät skickats ut för att mäta upphandlande myndigheters användning av e-upphandling. Resultatet kommer att redovisas under fördjupningsspåret. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet håller på att ta fram processmodeller för Lagen om valfrihet (LOV) och avrop från ramavtal. Beträffande modellen för avrop från ramavtal så avser den de delar av avropsprocessen som tillhör Upphandling (pre award) och är reglerad i LOU och LUF, och som innefattar att avropande myndighet fastställer vilken leverantör på ett ramavtal med flera leverantörer man ska använda sig av när man tecknar ett kontrakt (vid förnyad konkurrensutsättning) eller ett avropsavtal där alla villkor är fastställda i ramavtalet. Modellen innehåller delmodeller för alla typer av avrop: eget ramavtal, ramavtal som tecknats av en inköpscentral, ramavtal med en leverantör, ramavtal med flera leverantörer, ramavtal med alla villkor fastställda och ramavtal där alla villkor inte är fastställda. Modellerna ska dels tjäna som ett grafiskt komplement till den vägledning om ramavtal avrop som just publicerats men också ligga till grund för diskussioner med leverantörerna av upphandlingssystem för att ta fram ett elektroniskt avropsstöd på marknaden. Allt eftersom modellerna blir klara publiceras de på NEAs webb har fått ny och bättre utformning, vilket dock påverkat länkar till några NEA-dokument som bland annat SFTIs webb refererar till. Bland kommande aktiviteter flaggades för en temaeftermiddag på Berns den 6 december om effektivare eaffärer, möte den 17 januari i Nationellt forum för efaktura, som drivs genom NEA, och ett planerat webbinar om efakturering och Bokföringsnämndens riktlinjer i februari. Tomas Wennebo informerade om att GS1 hållit en konferens inom hälso- /sjukvård i Lissabon med svenskt deltagande. Den kommer att följas av fler aktiviteter på global nivå; GS1 kommer att använda EANCOM även i det fortsatta arbetet. En svensk spegelgrupp bildas för att följa arbetet.

4 3 I juni 2011 rekommenderade Beredningsgruppen, därefter fastställt av SFTI Styrgrupp, kompletteringar av SFTI/ESAP 6 version 2.8 med syftet att stödja förfarandena vid beställning av läkemedel, bland annat behovet av olika ordertyper. Samtidigt fastlades informationsinnehåll för ett speciellt meddelande vid läkemedelsbeställning, kallat extempore. Önskemål om ytterligare termer i prislistan hade identifierats men dessa var vid beslutstillfället inte färdigberedda av arbetsgruppen. Förslagen från det fortsatta arbetet i arbetsgruppen presenterades av Thomas Petterson med stöd av Tomas Wennebo. Extempore-meddelandet behövs för att beställa läkemedel som är specialiserat för viss patient eller patientgrupp. Det tidigare beslutade informationsinnehållet omfattade såväl beställningsinformation som återkopplande tillverkningsinformation. I det ändrade förslaget ingår enbart beställningsinformation. Informationsmängden skulle kunna genereras ur journalsystem eller via beställningsmall som kompletterar en order i e-handelssystemet förslaget innebär att det dokumenteras som ADS Extemporebilaga. GS1 har vidare gjort en egenutvecklad XMLsyntax för meddelandet som för närvarande är på remiss. Förslaget om nya termer innebär att prislistan enligt SFTI/ESAP 6 version 2.8 kompletteras med 17 läkemedelsspecifika termer, de flesta från VARAdatabasen. För att inte tynga tillämpningar inom andra varuområden, hade förslaget utformats så att prislista respektive ändringsprislista definierats som separata transaktioner för läkemedelsområdet, ADS resp 6.1.8, inom ramen för SFTI/ESAP 6 version 2.8. [Sekr. not Arbetsgruppen har tidigare övervägt att dela SFTI/ESAP 6 i två profiler, men valt att behålla dokumentationen samlad som en profil.] Efter att förslaget distribuerats inför Beredningsgruppens möte hade ett väsentligt fel upptäckts vid kvalitetsgranskning av EDIFACT-meddelandet PRICAT: enligt EDIFACT-katalog D96A kan SG33/FTX kan inte repeteras tillräckligt många gånger för att stödja alla textkrav vid läkemedel. Bland de närmaste liggande alternativen finns att i stället använda kod (ex.vis placerad i segment IMD) eller att byta till PRICAT-meddelande enligt en senare EDIFACT-katalog där utrymmet för text är större. Alternativen behöver analyseras närmare, varför Beredningsgruppen inte kunde ta ställning till lagda förslag. Beslut. 1) Beredningsgruppen beställer en konsekvensanalys av hur ett eventuellt byte av EDIFACT-katalog påverkar SFTI. 2) Förslagen rörande läkemedelsbeställning återremitteras till arbetsgruppen för fortsatt beredning.

5 4 Thomas Pettersson presenterade arbetet i arbetsgruppen. Man har gjort en jämförande analys av databasen HINFO och sortiments- och prislista (PRICAT) för att se vilka möjligheter som finns att använda databasen vid beställningar av hjälpmedel i kombination med SFTI/ESAP 6, Avrop mot produktkatalog. Informationen i PRICAT är tillräcklig för att hantera hjälpmedelsinformationen, däremot behöver HINFO kompletteras för beställningar. Vad gäller beställningsnivå är praxis att ange antal uttryckt i minsta enhet (dvs oavsett ev förpackning) i HINFO, medan enligt SFTI/ESAP 6 beställningar uttrycks i minsta beställningsbara förpackning. Här har arbetsgruppen valt att förorda beställning enligt minsta förpackning. Arbetsgruppen har också skissat på ett traditionellt avropsflöde enligt SFTI/ESAP 6, med HINFO som produktkatalog, och där informationen görs tillgänglig hos köparen dels i beställningssystemet och dels i lokala förskrivningssystem (som ur beställningssynpunkt fungerar som försystem till beställningssystemet). Beställning via leverantörens webb är också ett alternativ, inte minst i situationer där stöd behövs vid konfigureringen av hjälpmedel. En enkät om e-handel har gjorts, riktad till leverantörer på hjälpmedelsområdet. Den indikerar att e-handelsmognaden är låg, många leverantörer klarar inte SFTI/ESAP 6. En informationsdag är planerad till 26 november. Som tidigare rapporterats har en arbetsgrupp tittat på önskemålen om svarsmeddelande till Sveorder. Enligt en enkät vill de flesta, förutom ett enkelt svar (innebärande accepterar/accepterar inte), även ha möjlighet att meddela ändringar i svaret. Martin Forsberg meddelade CEN BII i december kommer att leverera ett nytt profil-dokument med alla önskemål inkluderade (se även punkt 10 nedan). En specifikation med SFTI tillämpning av denna kan väntas i början av Det finns intresse att använda ordersvar även i fler nordiska länder. Thomas Pettersson informerade om att önskemål under sommaren/hösten lämnats in till CEN BII för att göra innehållet i dess leveransaviseringsmeddelande likvärdigt med det som finns i SFTI/ESAP6 (DESADV). Vi väntar nu på slutdokumentationen från CEN BII (se även punkt 10 nedan), därefter görs en svensk tillämpningsspecifikation som förhoppningsvis kan finnas framme till Beredningsgruppens nästa möte i mars. Kerstin Wiss Holmdahl rapporterade att det finns intresse från Danmark att göra en gemensam tillämpningsguide för leveransaviseringen.

6 5 År 2011 fastställdes Handledning Samordnad varudistribution med underbilaga till e-kommunikationsavtal som SFTI. Handledningen beskriver en process där köparen har en central varumottagning tillsammans med en tjänst för samordnad distribution ut till förbrukarna i den egna verksamheten. Lösningen har baserats på SFTI/ESAP 6, och den innefattar bland annat Leveransavisering och Transportetikett. Kerstin Wiss Holmdahl redovisade erfarenheter från förberedelsearbete i tre Skånekommuner kring samordnad varudistribution utifrån SFTIs lösning och där det framgått att Det är svårt att få med mindre varuleverantörer i en samordnad lösning då de inte hanterar EDIFACT-meddelanden enligt SFTI/ESAP 6; Många potentiella leverantörer av samordnad distributionslösning är små och lokala och dessa riskerar att utestängas då de inte har förutsättningar för att hantera EDIFACT-meddelanden enligt SFTI/ESAP 6. Det konstaterades att även om det finns möjlighet att hantera SFTI/ESAP 6 via tredjepartslösningar på marknaden för dessa leverantörer så behövs enklare alternativ till eller kompletteringar av SFTI/ESAP 6 så att fler aktörer kan innefattas i distributions-lösningarna. Beslut: Förbered arbetsgrupp för översyn av SFTIs handledning för samordnad varudistribution så att den öppnas upp för fler aktörer och fler alternativ vid utväxling av information kring varudistributionen. Peter Norén noterade att SFTIs varukorg (6.5.3 Avrop mot ramavtal med varukorg/punch-out) har bara några få användare, dessutom finns det varianter på tillvägagångssätt med single sign on mot leverantörens webb. Mötet konstaterade att intresse/behov av processen finns men att alternativ som till exempel OCI är proprietära. Beslut: Förbered en arbetsgrupp som får ta upp diskussion om åtgärder; arbetet initieras förslagsvis i början av nästa år. Kerstin Wiss Holmdahl rapporterade från ett möte om eventuell vidareutveckling av Svefaktura som hållits i början av hösten med ett drygt 30-tal deltagare. Slutsatserna från mötet hade varit att det för närvarande inte fanns något akut behov av ändring/ny version av Svefaktura; i och för

7 6 sig finns det ett antal ytterligare fält som kunde vara bra komplement, men värdet av dessa motiverar inte arbetet med att introducera en ny version. Samtidigt behövs mer arbete på hantering av underlag, t ex vid fakturering av tjänster eller vid så kallad utomregional fakturering (se punkt 8), men detta hanteras genom bilagor till fakturan. Peter Norén noterade att Kommissionen driver på för att främja gränsöverskridande handel och i konsekvens med det kan vi kanske komma att behöva anvisa fakturaformat för sådan trafik i tillägg till de vi redan använder i SFTI. Som jämförelse nämndes att Norge har två fakturavarianter, EHF respektive PEPPOL BIS. Kandidater för ett sådant format är antingen faktura enligt CEN BII2 (som kommer att publiceras till slutet av året) eller den närbesläktade PEPPOL BIS-fakturan (baserad på resultatet från CEN BII1). Mer analys av förutsättningarna behövs. Andelen gränsöverskridande fakturor är idag liten. Ett argument för att ändå satsa på ett europeiskt format är att ett sådant kan förenkla för (större) aktörer som vill bygga en sammahållen IT-lösning för fakturering oavsett land. Enligt beslut vid förra mötet med Beredningsgruppen har arbete initierats på underlagsinformation vid fakturering mellan landsting, mellan kommun och landsting och mellan kommuner. Detta samordnas med ett parallellt initiativ som startats inom landstingen, inom det så kallade redovisningschefsnätverket, avseende rutinerna vid fakturering av utomlänsvård. Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att arbetsgruppen träffats två gånger för genomgång av processerna vid fakturering av utomlänsvård, dvs mellan landsting eller till landsting från vissa privata vårdgivare med fullmakt. Gruppen har vidare börjat sammanställa informationen som behövs i fakturaunderlagen: till en del finns informationen fastlagd genom ett riksavtal för utomlänsvård, men därutöver behöver landsting ytterligare information för sin uppföljning. I sammanhanget är det viktigt att enas också omkring terminologin. Eftersom informationen är individrelaterad är den också känslig. Anna-Karin Wahlström berättade att arbetsgruppen för tjänstebeställning haft två möten; ett 20-tal personer deltar. Arbetet inriktas mot tjänsteområden som bemanning, IT-konsulter, tolkning, hantverkare (exkl entreprenad), tekniska konsulter och utbildning. Gruppen har hittills samlat in processbeskrivningar från sina respektive verksamheter och dessa skall nu sammanställas i en processkarta. Man samlar även in exempel på mallar som används till stöd vid tjänstebeställning. Mål för arbetet är att ta

8 7 fram ett guide-dokument för tjänstebeställningar till utgången av kvartal 1, Förslag till profiler för elektroniskt informationsutbyte inom hela upphandlingsprocessen har varit utskickade från CEN BII2 på remiss över sommaren. Materialet omfattar profiler som beskriver affärsprocesser och datamodeller för transaktioner vid såväl pre award som post award. Drygt 700 kommentarer hade rapporterats in, bland annat har SFTI lagt ner stort arbete på kvalitetssäkring. Beskrivningarna av profiler för post award är mer fullgångna och färdiga för användning, och i flera fall rör förslagen bara mindre ändringar i förhållande till tidigare workshop CEN BII1. När det gäller pre award finns en bra ansats men mer analys och utvecklingsarbete behöver göras, bland annat för att tydligare visa hur ecatalogue kan användas i anbudsfasen vid upphandling (jämför även punkt 11 nedan). Arbete pågår nu i CEN BII2 med att ta hand om inkomna synpunkter, det slutliga resultatet kommer att publiceras av CEN i december, i form av så kallade CWA:er (CEN Workshop Agreement). Kerstin Wiss Holmdahl rapporterade från arbetet med ekatalog, som är beroende av resultaten från CEN BII2. En frågeställning rör katalogens informationsomfång vid upphandling skall innehållet vara minimalt (dvs bara pris och andra uppgifter som behövs för utvärdering) eller skall katalogen vara utbyggd så att den är klar att beställa ifrån? Mellanformer kan behövas vid upphandlingsprocesser som innehåller repetitiva faser, som t ex förnyad konkurrensutsättning eller dynamiskt inköpssystem. En annan frågeställning rör hur anbudsgivares katalog (i form av anbud ) skall styras upp av mall i upphandlarens förfrågningsunderlag idag löses det ofta genom att upphandlaren skickar med en Excelmall i förfrågan. Samarbete behövs på europeisk nivå för att utveckla en ensartad syn på kataloger i upphandlingsarbetet. Kerstin Wiss Holmdahl presenterade en PM med råd kring hur krav på e-handel kan ställas vid upphandling av varor/tjänster. Dokumentet inleds med en beskrivning av olika vanligt förekommande affärsprocesser och hur SFTIs specifikationer kan stödja dessa, för att därefter föreslå hur upphandlare i förfrågningsunderlaget kan uttrycka krav på e-handel antingen i form av utvärderingskriterier eller som kontraktsvillkor. Handledningen innehåller exempel bestående av anvisningar riktade till upphandlare och projektledare för e-handel, därefter förslag till introducerande text i förfrågningsunderlaget samt slutligen själva förslaget till lydelse avseende e-handelskrav som utvärderingskriterium eller

9 8 kontraktsvillkor. Exemplen har utformats för att passa olika ambitioner för e-handelsprocess och vid mognadsnivå på marknaden bland leverantörer inom aktuellt upphandlingsområde. Handledningen kommer inom kort att läggas upp på SFTIs webb. Det bestämdes att Beredningsgruppen skall samlas vid tre tillfällen under år 2013: 12 mars 3 september, och 19 november. Sekr not Inga frågor anmälda. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Ulf Borg ordförande Sören Lennartsson sekreterare Justeras: Christina Askerblom Siv Waldén

10 1(1) Ulf Borg, ordförande Cajsa Ahlinder Thomas Altinell Christina Askerblom Per Carlsson Ingemar Fixander Martin Forsberg Catarina Holmqvist Erika Karlsson Sara Killander Ewa Klevebro Birgitta Nelson Jonas Larsson Sören Lennartsson Jerker Lilliesköld Christer Luthman Magnus Matts Agnetha Mohr Ulf Niklasson Peter Norén Sören Pedersen Thomas Pettersson Sandra Pettersson Erik Ryrlind Ulrika Steidler Elisabet Torell Anna-Karin Wahlström Siv Waldén Tomas Wennebo Kerstin Wiss Holmdahl Sunne kommun Visma Proceedo Unit4 Agresso Örebro läns landsting Sigtuna kommun Menigo Foodservice AB SFTI tekniska kansli Apoteket Farmaci Nacka kommun Malmö Stad Expert Systems Kammarkollegiet Stockholms läns landsting SFTI tekniska kansli ebuilder Region Skåne Kammarkollegiet Borås stad Västra Götalandsregionen Ekonomistyrningsverket Ekonomistyrningsverket SFTI tekniska kansli Martin & Servera Arbetsförmedlingen Lunds Universitet Apoteket Farmaci Ekonomistyrningsverket Stockholms läns landsting GS1 Sverige SKL

2013-11-29. Kerstin Wiss Holmdahl för vidare till SFTI Styrgrupp

2013-11-29. Kerstin Wiss Holmdahl för vidare till SFTI Styrgrupp Punkt Åtgärd 3 Beredningsgruppen rekommenderar Styrgruppen att fastställa PEPPOL BIS 28A under namnet Sveorder 3.0, inkluderande ordersvar, som SFTI. Sveorder 2.0, med möjlighet till ordersvar i form av

Läs mer

2014-12-12. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl.

2014-12-12. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl. Punkt Åtgärd 4 Beredningsgruppen rekommenderar att SFTI Styrgrupp antar PEPPOL:s transportinfrastruktur, inklusive dess partsregistertjänst, som SFTI. Inledningsvis skall den kunna användas för utväxling

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

2014-09-23. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl.

2014-09-23. SFTI http://www.sfti.se/ SFTI:s huvudmän ESV: http://www.esv.se/e-handel Konkurrensverket: http://www.kkv.se/ SKL: http://www.skl. Punkt Åtgärd 3a Beredningsgruppen rekommenderar att Styrgruppen antar ESAP 6 version 2.9 som SFTI. Affärsdokument 6.5.3 Varukorg inte skall ingå i version 2.9, utan vid behov kan hänvisning ske till varukorg

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30. 1 Svefaktura. Sveorder 1/7

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30. 1 Svefaktura. Sveorder 1/7 1/7 Datum Handläggare 2015-06-30 Eva Ringman ESV-dnr 45-43/2011 SFTI Standarder och versioner uppdaterad den 2015-06-30 Ramavtalsleverantörerna i de statliga ramavtalen för e-handelstjänst har ett ansvar

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

SL 2009-08-20 bergrp/pr48. Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från möte 2009-05-26

SL 2009-08-20 bergrp/pr48. Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från möte 2009-05-26 Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från möte 2009-05-26 Referens Åtgärd Ansvarig Punkt 3 Intresserade att utveckla Bas-innehåll för ESAP/SFTI 6: kontakta tekniskt.kansli@skl.se Intressanta

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern HISTORIEN Femklövern 2004 Tre klövern 1999 1995 VÅRT UPPDRAG Försörja 5 landsting med förbrukningsvaror Skapa avtal, lagerhålla och distribuera Frigöra resurser för bättre alternativ användning Aggregerad

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Peter Norén Funktionsansvarig e-handel 08-690 4596 peter.noren@esv.se Bakgrund och mål med arbetet 2008-03-07 Sid 2 Mål med statens införande av e-faktura

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Vilka krav bör ställas på system för e-upphandling? Rekommendationer från Kommissionens expertgrupp för e-upphandling ( e-teg)

Vilka krav bör ställas på system för e-upphandling? Rekommendationer från Kommissionens expertgrupp för e-upphandling ( e-teg) Vilka krav bör ställas på system för e-upphandling? Rekommendationer från Kommissionens expertgrupp för e-upphandling ( e-teg) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 Åtgärder

Läs mer

Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Krav på e-faktura till offentlig sektor? Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 1 1. Introduktion Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

3. Fas hos kund i Visma Proceedo. Integrationsavrop

3. Fas hos kund i Visma Proceedo. Integrationsavrop 1 Introduktion Detta dokument utgör en kundbeställning (avrop) för integrationsarbete mellan Visma Proceedo och avropad leverantör. Ifyllt dokument skickas till servicedesk.proceedo@visma.com av kunden

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

Svensk strategi för ökad efakturering

Svensk strategi för ökad efakturering juni 2013 Svensk strategi för ökad efakturering Inledning Att överföra fakturainformation från en leverantörs dator genom att skriva ut en pappersfaktura, stoppa i kuvert, fysiskt transportera och sedan

Läs mer

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09 The Swedish Alliance for Electronic Business NEA Julkarameller 2009-12-09 Lite om NEA s... Förändringsarbete Arbetsgrupperna Index e-handel B2B Övrigt Nätverket för Elektroniska Affärer NEA är en branschoberoende

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Nyhetsbrev 4/10. Dags för nästa steg. Tervetuloa ebuildpalveluun! 99,99% för ebuild

Nyhetsbrev 4/10. Dags för nästa steg. Tervetuloa ebuildpalveluun! 99,99% för ebuild INNEHÅLL 1 99,99% för ebuild 2 Stöd för utländska leverantörer 3 Workshop om eupphandling 4 Praktikfall på e-fakturadag 5 Arbetsutskott e-faktura 6 Arbetsutskott teknik 7 Validering på BEAst.se 8 Mallavtal

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel RAPPORT Enheten för internationell handelsutveckling 2012-12-07 Dnr 5.4-2012/01700-2 Malin Gunnarsson Ljungkvist Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel Den 7 december hölls

Läs mer

Branschgemensamt seminarium: Så e-fakturerar vi i olika branscher

Branschgemensamt seminarium: Så e-fakturerar vi i olika branscher Inbjudan till Branschgemensamt seminarium: Så e-fakturerar vi i olika branscher Torsdag 30 mars 2006 IHM Hotell & Konferenscenter Göteborg Utställare: Infodata Itella PipeChain BizLog icore Solutions BEAst

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson Bildserie: 1. 22 sep -08 Nuteks tidigare rapporter om

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Elektronisk beställning av tjänster En handledning

Elektronisk beställning av tjänster En handledning Elektronisk beställning av tjänster En handledning 3 4 I Sverige har inte elektronisk beställning av tjänster fått samma genomslag som e-beställningar inom varuområdet. Ändå utgör tjänsterna ofta den

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker Samordnad varudistribution 2.0 Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform Olof Moen Logistiker Kommunens roll godstransporter Ändra regelverk Ändra beteende FoU City logistik

Läs mer

9. Utforma regler, rutiner och policies. 8. Planera, följa upp, styra Styr. Köpa produkter ( inköpsprocessen ) 2. Bestäm anskaffningsform

9. Utforma regler, rutiner och policies. 8. Planera, följa upp, styra Styr. Köpa produkter ( inköpsprocessen ) 2. Bestäm anskaffningsform 9. Utforma regler, rutiner och policies 8. Planera, följa upp, styra Styr Anskaffa genom internförsörjning eller på annat sätt Köpa produkter ( inköpsprocessen ) Upphandla Ej tillgodosett 1. Beskriva 2.

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl 12.00-15.30 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Olof Moen Att upphandla med miljökrav och sociala krav Upphandling 24 Stockholm 2012-09-27 Logistik i kommunens varuförsörjningskedja Olof Moen MÄTBARHET

Läs mer

Periodisk fakturering i Malmö stad

Periodisk fakturering i Malmö stad Periodisk fakturering i Malmö stad Carl-Johan Rasch carl-johan.rasch@malmo.se Tel. 040 34 10 39 Historik 2002 Införande av skanning på samtliga förvaltningar 2002 Successivt införande av e-handel 2003

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

E-legitimationer i Sverige idag

E-legitimationer i Sverige idag E-legitimationer i Sverige idag e-legitimation i Sverige är en framgång fler än 4 miljoner personer har en e-legitimation e-legitimationerna används nu mer än 250 miljoner gånger under ett år användningen

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Mallar för upphandling av informationssystem

Mallar för upphandling av informationssystem Förfrågan Bilaga 1 Allmänna bestämmelser Bilaga 2 Tillämpningar användning Bilaga 3 Informationsinnehåll Bilaga 4 IT-lösning Bilaga 5 Adm. föreskrifter branschpraxis Bilaga 2.1 Processmodeller Bilaga 3.1

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

till en smidigare handel. 11 Ny webbplats 12 På gång inom BEAst

till en smidigare handel. 11 Ny webbplats 12 På gång inom BEAst INNEHÅLL 1 Klart för e-fakturering Seminarium med livlig 2 Erfarenhetsseminarium diskussion 3 Ahlsell och Vägverket Produktion I slutet av november samlades cirka 25 4 Interpares satsar på e-handel personer

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

1177 Vårdguiden Hitta och jämför hjälpmedel 2013-11-15 HSN 1308-0931 Anna Dahlström, PL

1177 Vårdguiden Hitta och jämför hjälpmedel 2013-11-15 HSN 1308-0931 Anna Dahlström, PL 1(5) Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Aktuellt läge 15 nov Det här utskicket går till chefer för hjälpmedelsverksamhet, hjälpmedelsleverantörer, SPOC:ar, projektets arbets- och referensgrupper och Hinfos

Läs mer

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17 Visma Proceedo E-handelsbilaga Page 1 of 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kontaktpersoner... 3 2 Definitioner... 4 3 Teknisk Specifikation 5 3.1 Aktuella meddelandeformat 5 3.1.1 Faktura...5 3.1.2 Inköpsorder5

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27

Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 Rapport Slutrapport PEPPOL 2012-2013 2014:27 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Datum Dnr 2010-01-27 32-2009-0520 Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kammarkollegiet

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

Bemanningstjänster till Saab-koncernen. 1 (6) Er referens Your reference Request For Quotation (RFQ): Bemanningstjänster till Saab-koncernen. Inledning Ni är härmed utvalda att delta i upphandling av Bemanningstjänster för Saab koncernen, nedan

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer