INLEDNING. Efterföljare:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Efterföljare:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/ / med innehållsförteckning på franska. 1911/ /13 även med sammanfattning på franska. Föregångare: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Norstedt, Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: = Ny följd Efterföljare: Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsförvaltning. Stockholm : (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Årg med titel: Hälso- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén. Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Tab Militära sjukvården Hälso- och sjukvården vid marinen /10-30/ (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-halma-1920

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VID MARINEN / / AV MARINÖVERLÄKAREN STOCKHOLM 1921 ISAAC MARCUS' BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. A. Berättelse. Sid. 1. Läkarpersonalen 8 2. Sjukvårdspersonalen 9 3. Sjukvårdslokalerna Sjukvårdsmaterielen De sanitära förhållandena i land De sanitära förhållandena till sjöss Organisationsfrågor Sjukligheten på flottans stationer Verksamheten å flottans sjukhus Sjukligheten ombord Sjukligheten vid kustartilleriet Tandvården 27 B. Tabeller. Tab. 1 a. Sjukligheten å stationerna inom flottans stam (officerare, civilmilitärer, underofficerare och manskap) 30 Tab. 1 b. Sjukligheten bland daglönare vid flottans stationer 30 Tab. 2. Sjukligheten bland värnpliktiga vid flottans stationer 31 Tab. 3 a. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland flottans stam och beväring å stationerna 31 Tab. 3 b. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland daglönare vid flottans stationer 32 Tab. 4. Döda och dödsorsaker vid flottans stationer (daglönare undantagna) 33 Tab. 5 a. Avskedade tillhörande stammen på grund av sjukdom och yttre skador vid flottans stationer 33 Tab. 5 b. Till krigstjänst oförmögna värnpliktiga på grund av sjukdom och yttre skador vid flottans stationer 33 Tab. 6 a. Vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, medicinska avdelningen 34 Tab. 6 b. Vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen 38 Tab. 7 a. Uppgift från flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen, angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter 42

6 4 Sid. Tab. 7 b. Uppgift från flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å polikliniskt behandlade patienter 46 Tab. 8. Sjukligheten under flottans övningsexpeditioner 47 Tab. 9. De viktigaste sjukdomsgrupperna under sjöexpeditionerna 48 Tab. 10. Sjukligheten inom kustartilleriets stam 50 Tab. 11. Sjukligheten bland värnpliktiga vid kustartilleriet 50 Tab. 12. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland kustartilleriets stam och beväring 51 Tab. 13. Döda och dödsorsaker vid kustartilleriet 52 Tab. 14 a. Avskedade tillhörande stammen på grund av sjukdom och yttre skador vid kustartilleriet 52 Tab. 14 b. Till krigstjänst oförmögna värnpliktiga på grund av sjukdom och yttre skador vid kustartilleriet 52 Tab. 15. Revaccinationen Tab. 16. Tandvården 53 Tab. 17. Allmän sammanställning av sjukligheten och sjukdomarna vid marinen 54 C. Bilagor. Bil. 1. Aviatiken ur medicinsk synpunkt. Översikt av Gunnar Nilson 62 Bil. 2. Om nattblindhet genom solbländning på skeppsgosseavdelningen av G. Blix 91

7 TABLE DES MATIÈRES A. Rapport. Pag. 1. Les médecins 8 2. Les infirmiers 9 3. Les locaux du service de santé Le matériel de santé Les conditions d'hygiène à terre Les conditions d'hygiène à bord Des cas d'organisation Les maladies dans les stations de la flotte L'activité dans les hôpitaux maritimes Les maladies à bord Les maladies dans l'artillerie de côtes Les soins dentaires 27 B. Tableaux. Tabl. 1 a. Les malades dans les stations dans les corps de la flotte (officiers, assimilés, sousofficiers et marins) 30 Tabl.1 b. Les malades dans les stations parmi les ouvriers des arsenaux 30 Tabl. 2. Les malades parmi les conscrits dans les stations de la flotte 31 Tabl. 3 a. Les principaux groupes de maladies dans les corps de la flotte et parmi les conscrits dans les stations 31 Tabl. 3 b. Les principaux groupes de maladies parmi les ouvriers des arsenaux 32 Tabl. 4. Mortalité et causes de décès dans la flotte (ouvriers des arsenaux exceptés) 33 Tabl. 5 a. Réformés des corps de la flotte pour cause de maladie ou de traumatisme externe dans les stations de la flotte 33 Tabl. 5 b. Réformés parmi les conscrits dans les stations de la flotte pour cause de maladie ou de traumatisme externe 33 Tabl. 6 a. Les malades de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section médicale 34 Tabl. 6 b. Les malades de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgicale 38 Tabl. 7 a. Relevé de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgicale, concernant les operations sur les malades entrés 42

8 6 Pag. Tabl. 7 b. Relevé de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgicale, concernant les operations sur les malades pas entrés 46 Tabl. 8. L'état sanitaire à bord 47 Tabl. 9. Les principaux groupes de maladies à bord 48 Tabl. 10. Les malades dans les corps de l'artillerie de côtes 50 Tabl. 11. Les malades parmi les conscrits de l'artillerie de côtes 50 Tabl. 12. Les principaux groupes de maladies dans les corps et parmi les conscrits de l'artillerie de côtes 51 Tabl. 13. Mortalité et causes de décès dans les corps de l'artillerie de côtes 52 Tabl. 14 a. Reformés des corps de l'artillerie de côtes pour cause de maladie ou de traumatisme externe 52 Tabl. 14 b. Reformés parmi les conscrits de l'artillerie de côtes pour cause de maladie ou de traumatisme externe 52 Tabl. 15. La revaccination Tabl. 16. Les soins dentaires 53 Tabl. 17. Relevé général des malades et des maladies dans la marine 54 C. Appendices. App. 1. L'aviation au point de vue médicale. Aperçu par Gunnar Nilson 62 App. 2. Sur héméralopie par éblouissement du soleil dans l'escadrille des mousses par G. Blix 91

9 TILL KONUNGEN. I enlighet med nådiga instruktionen för niarinöverläkaren får jag härmed i underdånighet avgiva årsberättelse över hälso- och sjukvården vid marinen för tiden 1 oktober september 1921.

10 8 1. Läkarpersonalen. I avseende å förste marinläkare och marinläkare av första graden hava inga förändringar ägt rum under det gångna redovisningsåret, och äro alla sådana beställningar besatta med undantag av en för Hemsö fästning avsedd marinläkartjänst av första graden, som med Eders Kungl. Maj:ts medgivande fortfarande är vakant. Beträffande marinläkare av andra graden får jag anföra, att en sådan befattningshavare rekapitulerat för ny tioårsperiod, att två före tioårsförordnandet erhållit nådigt avsked och samtidigt utnämnts till marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren i flottans reserv samt att de två beställningar, som vid slutet av förra räkenskapsåret voro vakanta och enligt gällande bestämmelser besatta med marinläkarstipendiater, tillsatts genom befordran till marinläkare av andra graden av tvenne marinläkarstipendiater efter avlagd medicine licentiatexamen. De två övriga beställningarna hava besatts genom inträde på stat av en marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren i flottans reserv och genom utnämning av en medicine licentiat, som under mobiliseringen tillhört sistnämnda kår i egenskap av konstituerad marinläkarstipendiat. Av tjugo på stat upptagna marinläkarbeställningar av andra graden voro vid räkenskapsårets utgång nitton besatta och en förklarad till ansökan ledig. Alla marinläkare av andra graden äro eller hava varit anställda på sjukhus eller andra medicinska institutioner till förvärvande av specialutbildning efter medicine licentiatexamen inom olika grenar av medicinen. Vad angår marinläkarstipendiaterna vid marinläkarkåren, så har omsättningen, förutom nyssnämnda tvenne befordringar till marinläkare av andra graden utgjorts av två rekapitulationer för ny treårsperid samt tre avgångar före treårsförordnandets slut med påföljande utnämningar vid marinläkarkåren i flottans reserv. Sedan två av nämnda tre ledigheter återbesatts genom antagning till marinläkarstipendiater vid marinläkarkåren av två marinläkarstipendiater över stat, voro vid redovisningsårets tilländagång av tio på stat upptagna marinläkarstipendiatbeställningar nio besatta och en förklarad till ansökan ledig. De vid näst föregående redovisningsår förefintliga fyra marinläkarstipendiatbefattningarna över stat hava under redovisningsåret samtliga bytt innehavare, i det två, som nämndes, antagits till marinläkarstipendiater på stat och två efter tvåårsförordnandets utgång övergått till reserven samt fyra marinläkarstipendiater över stat nyanställts. Sedan Eders Kungl. Maj:t funnit gott bestämma, att antalet marinläkarstipendiater över stat efter den 1 december 1920 skall vara högst tio, antogos under redovisningsåret ytterligare tre sådana befattningshavare, vadan antalet marinläkarstipendiater över stat vid detsammas utgång uppgick till sju. Återstående tre lediga platser kunna antagligen förväntas bliva besatta före 1921 års utgång.

11 Marinläkarkåren i flottans reserv räknade den 1 oktober 1921 sextioen marinläkare och sex marinläkarstipendiater. Sedan riksdagen beviljat medel till hållande av marinläkarkurs i oktober 1921, hava förberedande åtgärder vidtagits för densamma i enlighet med samma program som för nästföregående kurs, och såsom elever kommenderades tio marinläkare av andra graden på stat och en marinläkarstipendiat, som avlagt medicine licentiatexamen. Den fackutbildningskurs för marinläkarstipendiater över stat och värnpliktiga läkare, som var avsedd att för första gången anordnas i Karlskrona i början av 1921 och för vilken marinförvaltningen hemställt om äskande av medel hos riksdagen, visade sig lämpligen kunna uppskjutas till 1922, enär inga värnpliktiga läkare vid förstnämnda tidpunkt hade inställt sig till tjänstgöring och det kunde antagas, att under 1921 flera marinläkarstipendiater över stat skulle tillkomma, som böra genomgå dylik kurs. Under redovisningsåret hava en marinläkare av första graden och fyra marinläkare av andra graden på stat jämte en marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren i flottans reserv erhållit bidrag till utrikes studieresor från riksstatens anslag till resestipendier åt läkare vid marinläkarkåren. Med ett undantag äro samtliga dessa resor fullgjorda. En marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren, som av Eders Kungl. Maj:t erhållit uppskov med honom sedan nästföregående år åliggande stipendieresa, har ännu ej anträtt densamma. Sjukhusläkaren vid medicinska avdelningen av flottans sjukhus i Karlskrona har i enlighet med nådig föreskrift genomgått specialutbildning i behandling av könssjukdomar. För ögonundersökningar och ögonbehandlingar på Stockholms station har ingen marinläkare kunnat disponeras, utan handhaves förordnandet fortfarande av en enskilt praktiserande läkare. Under året har en förste marinläkare varit tillkallad för att såsom representant för marinläkarkåren deltaga i arméns och marinens avlöningssakkunnigas överläggningar och en annan förste marinläkare såsom specialsakkunnig ställts till förfogande hos för utredning angående den centrala förvaltningen under försvarsdepartementet tillsatta sakkunniga Sjukvårdspersonalen. Vid flottans sjukhus i Karlskrona hava å hållna utbildningskurser för sjukvårdare tillhörande flottans stam godkänts 2 elever i underofficerskurs, 3 i korpralskurs och 4 i kurs för 3:e klass sjömän samt å kurs för sjukvårdare tillhörande kustartilleriet godkänts 1 i korpralskurs. A nämnda sjukhus hava vidare utbildats 4 värnpliktiga tillhörande flottan och 1 värnpliktig tillhörande kustartilleriet. Vid till Vaxholms fästning

12 10 hörande sjukhus hava av stamanställda sjukvårdare 1 genomgått korpralskurs och 2 rekrytkurs, varjämte 12 värnpliktiga sjukvårdare erhållit dem tillkommande utbildning. A sjukhuset vid Nya Varvet har 1 stamanställd sjukvårdare genomgått korpralskurs och 2 värnpliktiga sjukvårdare erhållit utbildning. En under utarbetning varande ny lärobok i hälso- och sjukvård för marinen, avsedd för den manliga sjukvårdspersonalen, föreligger nu i manuskript. Av lärobok för sjukbärare vid kustartilleriet har inom marinförvaltningens sanitetsavdelning ny upplaga utarbetats och föreligger i manuskript. Medicinalstyrelsen har under året efter framställning från marinförvaltningen förklarat samtliga vid marinen anställda sjuksköterskor innehava ett mått av kunskap och färdighet, motsvarande det, som av Kungl. Maj:t godkänd skjuksköterskeskola avser att bibringa, och marinförvaltningen avvaktar nämnda styrelses godkännande även av regleringen beträffande sköterskornas avlönings- och tjänstgöringsförhållanden för att bereda dem pensionsrätt hos statens anstalt för pensionering av folkskollärare m. fl. Dnder influensaepidemien anställdes å flottans stationer i Karlskrona och Stockholm tillfälligt vardera 2 extra sjuksköterskor. I avseende å sjuksköterskorna återstår att nämna, att samtliga marinens sjuksköterskor numera äga rättighet till 1 månads semester årligen. 3. Sjukvårdslokalerna. A Karlskrona station hava i kasernernas sjukavdelning en del målnings- och reparationsarbeten blivit verkställda. Stockholms stations kaserner tillhörande sjukavdelning har i sammanhang med värmelednings införande i kasern III erhållit denna hygieniska förbättring. Behovet av en s. k. sjukstuga för stationen kvarstår, och marinförvaltningen har på förekommen anledning föranstaltat om revision av föregående förslag till sådan byggnad. Vad beträffar sjukvårdslokalerna inom Vaxholms fästning, så gäller om desamma fortfarande vad som anförts i föregående årsberättelser. En förbättring, nämligen installation av vattenklosetter, har emellertid kommit till utförande å fästningens båda sjukhus. Den genom eldsvåda år 1919 skadade delen av Nya Varvets sjukhus, som under nästföregående räkenskapsår på grund av arbetsnedläggelse ej kunde iordningställas, är nu fullständigt reparerad. linoleummattor hava inlagte i de ej brandskadade lokalerna; i de nyreparerade delarna av sjukhuset har pålaggning av sådana mattor uppskjutits, tills golwirket hinner fullständigt torka. Sjukhuset ter sig ånyo snyggt och prydligt. Förstärkning av uppvärmningen i korridorerna har befunnits önskvärd.

13 11 4. Sjukvårdsmaterielen. Tillverkningen av förbandsjnateriel för marinens behov har fortgått vid förbandsfabriken å flottans sjukhus i Karlskrona. Någon större upphandling av råmateriel har på grund av inneliggande avsevärda förråd icke befunnits erforderlig. Med anledning av sjukvårdsanslagets överskridande har marinförvaltningen anbefallt sparsamhet till minskande av sjukvårdskostnaderna. Nyanskaffning av sjukvårdsmateriel har ägt rum i synnerligen ringa omfattning. I föregående årsberättelse omnämnd upphandling av tandtänger för komplettering av fartygens instrumentutredning har verkställts. Karlskrona kustartilleriregementes sjukrum i olika delar av fästningen hava erhållit 1 mikroskop, 1 termostat och 3 elektriska instrumentkokare. Förbandslådor hava tillverkats för pansarbåtarna Gustaf V:s och Drottning Victorias förbandsposter. Genom tyska agenter har en avsevärd mängd sjukvårdsmateriel, instrument och apparater utbjudits till synnerligen låga priser, men hava anbuden avvisats på grund av utfärdade nådiga föreskrifter angående inköp av svenska varor för statens behov. Den i nästföregående årsberättelse omnämnda experimentellt-fysiologiska prövningen av viss till förvärvande av staten erbjuden gasmasktyp har slutförts, och befanns ifrågavarande gasmask ej uppfylla erforderliga fordringar i avseende å neutralisering av under världskriget använda giftiga gaser. Den stora uppbörden av sjukvårdsmateriel å Stockholms station lider fortfarande av brist på lokaler för artiklarnas överskådliga uppställning och ändamålsenliga förvaring. Som uppbörden nu är splittrad på ett flertal trånga, delvis fuktiga, ouppvärmda och i övrigt olämpliga utrymmen, är erforderlig översyn och kontroll ytterst svår att åstadkomma. I reglemente för marinen förekommande förteckningar över persedlar och materialier för sjukhus och sjukfartyg om 100 sängar eller kojplatser hava länge varit i behov av att bringas i överensstämmelse med nutidens fordringar. Förslag till nya sådana förteckningar äro under utarbetning i marinförvaltningen och torde komma att i sammanhang med utlåtande över de s. k. förrådssakkunnigas betänkande underställas Eders Kungl. Maj:t för prövning och godkännande. 5. De sanitära förhållandena i land. Vad först beträffar flottans station i Karlskrona, så kvarstå i föregående årsberättelse omförmälda frågor rörande utvidgning och modernisering av sjömanskårens tvätt- och badinrättning samt marketenteri för samma kår

14 12 olösta. Den nya vattenklosett- och pissoiranläggning för sjömanskårens kaserner, till vilken riksdagen beviljat medel, är under utförande och så långt kommen, att huvudsakligen inrednings- och målningsarbeten återstå. 1 föregående årsberättelse berörda omfattande målningsarbeten i sjömanskårens kaserner äro avslutade, och kasernerna te sig ånyo i prydligt skick. Stationens avlusningsanstalt för cyanvätegas har upprepade gånger varit använd och funktionerat till belåtenhet. Den nya beklädnadsverkstaden torde vara tillfredsställande ur hygienisk synpunkt. I övrigt omnämner förste läkaren följande hygieniska förbättringar såsom tillkomna å örlogsvarvet under redovisningsåret, de flesta för av riksdagen särskilt anvisade medel. Ingenjördepartementets maskinverkstäder hava erhållit vattenklosetter. Tvätt- och klädrum med klädskåp för varje man och tvättanordningar med rinnande vatten samt värmeledning m. m. har anordnats, utom för nyssnämnda maskinverkstäder, i kopparslagareverkstaden, torpedbåtsinventariebyggnaden och arbetsboden vid nya dockorna. Därjämte hava takelkammaren och segelsömmareverkstaden erhållit klädskåp och artilleriverkstaden lågtrycksångvärmeledning jämte tempererad tryckluftsventilation. Ännu återstå dock åtskilliga liknande arbeten för att göra alla varvets verkstäder likställda. I avseende å Stockholms station kvarstå i föregående årsberättelser med hela statiousförläggningen sammanhängande stora hygieniska frågor olösta. Av under redovisningsåret till förbättrande av hygienen utförda arbeten omnämner förste läkaren följande. Kasernerna I och III hava erhållit nya golv i logementen, vilka dock i kasern III på grund av icke fullgott virke tyvärr ej kunna sägas vara fullt tillfredsställande. Den värmeledningsanläggning i kasern III, till vilken riksdagen beviljat medel, är utförd, men var på grund av den milda väderleken ännu ej vid redovisningsårets slut tagen i användning. I arrestbyggnaden pågår införande av värmeledning. Varmbadinrättningen har för av riksdagen beviljade medel undergått en välbehövlig reparation. Med hänsyn till örlogsvarvet kvarstår ett flertal av i föregående årsberättelse framhållna önskemål beträffande förbättringar. Under året hava emellertid byggnadsdepartementets lokaler och segelsömmareverkstaden reparerats samt erhållit klädskåp och tvättställ, varjämte samma förbättringar äro avsedda för beklädnadsverkstaden. Den personliga hygienen och näringstillståndet hos det kasernerade manskapet, beklädnaden, proviantförhållandena och den utspisade kosten jämte ordningen och renligheten i kasernerna med tillhörande byggnader hava vid av mig å flottans stationer förrättade inspektioner i allmänhet befunnits tillfredsställande med undantag av att sjömanskårens kök och badinrättning i Karlskrona är i trängande behov av reparation. Förste läkarnas s. k. kvartalsinspektioner hava ej givit anledning till några erinringar av betydenhet. Med vissa maskinella anordningar komma efter förelag av de s. k.

15 utspisningssakkunniga försök att anordnas vid sjömanskårens matinrättning i Karlskrona. Beträffande Vaxholms fästning så kvarstå de hygieniska bristerna i avseende å förläggningen i de gamla kasernerna å Vaxholmen alltjämt oförändrade. Fästningsläkaren omnämner bland under året utförda hygieniska förbättringar utbyte av de gamla bristfälliga nattklosetterna mot portativa sådana, införande av elektrisk belysning i arrestbyggnaden och uppförande av ett bårhus i närheten av Rindö redutt. Den å fästningen alltjämt aktuella dricksvattenfrågan har förts ett steg framåt genom en såsom synnerligen lyckad betecknad brunnsborrning invid befälsbyggnaden n:r XXII i Vaxholm. Från Karlskrona kustartilleriregementes lokaler finnes intet att anföra annat än att en del logement m. fl. lokaler å forten blivit reparerade och nymålade. A kustartilleriets förläggning vid Nya Varvet hava följande hygieniska förbättringar vidtagits. Reparations- och målningsarbeten äro utförda inom stora delar av både kustartillerikårens och örlogsdepåns kaserner. Vattenklosetter hava inmonterats i byggnaden n:r XXV. Arbetena för förbättring och dränering av vägnätet och kaserngården, till vilket riksdagen beviljat medel, äro påbörjade. Brunnen å Alvsborgsön har rensats och cementerats, så att vattnet numera är klart och välsmakande. Angående förläggningen till Oscar II:s fort meddelar kårläkaren, att fukten i år varit betydligt mindre besvärande än föregående år, något som torde bero på den i allmänhet torra och vackra väderleken. Beträffande äskande av medel för nytt uppvärmnings- och ventilationssystem å Oscar II:s fort jämte inredning av kyrksalen å Nya Varvet har marinförvaltningen gjort underdånig framställning. Vid företagna inspektioner av kustartilleriets förläggningar har jag i avseende å den personliga hygienen och näringstillståndet hos truppen, beklädnaden, proviantförhållandena och den utspisade kosten jämte ordningen och renligheten inom kasernetablissementen icke haft anledning att framställa några anmärkningar av betydenhet. Ej heller hava några sådana av väsentlig art framställts från de vid kustartilleriet tjänstgörande läkarnas s. k. kvartalsinspektioner. Även vid kustartilleriets matinrättningar i Vaxholm och Oscar-Fredriksborg skola försök anställas med ny utrustning av maskinella köksinventarier i enlighet med de s. k. utspisningssakkunnigas förslag. För införande av s. k. filtöverdrag till marinens kaserners sängpersedelställ avvaktar marinförvaltningen fortfarande nedgång i priserna inom textilindustrien. Företagen revaccination redovisas i enlighet med lagen om skyddskoppympning för kalenderår. Tabell 15 upptager antal och resultat av under år 1920 utförda ympningar. 13

16 14 6. De sanitära förhållandena till sjöss. Antalet rustade fartyg har även i år vida understigit det vanliga, och expeditionernas längd har jämväl fortfarande varit väsentligt avkortad. En del av de ombord kommenderade läkarna har, då förhållandena sådant medgivit, handhaft hälso- och sjukvården å flera till samma förband hörande fartyg. Under föregående år utarbetade s. k. "sjukvårdsliggare", innehållande organisationsbestämmelser m. m. beträffande sjukvårdstjänsten ombord, hava granskats i marinförvaltningen för pansarbåtarna "Äran", "Dristigheten" och "Manligheten", jagaren "Sigurd" samt kanonbåten "Blenda". Under året hava dylika ligga re för pansarbåtarna "Sverige" och "Drottning Victoria", depåfartyget "Svea", torpedkryssaren "Claes Horn", jagaren "Wrangel" och kanonbåten "Rota" utarbetats genom högste befälhavarens över kustflottan försorg och insänts till ämbetsverket för granskning. Från under året av mig företagna inspektioner ombord har jag beträffande proviant, utspisad kost, beklädnad, besättningens fysiska kondition och personliga hygien samt övriga hygieniska förhållanden inga anmärkningar av betydenhet att anföra. Jag torde dock få erinra om i föregående årsberättelse omförmält förslag från min sida angående utbyte i mån av erforderlig nyanskaffning av nuvarande s. k. stjälpfat etc. i fartygens tvättrum mot s. k. individuella handfat för var man ombord tillika med härför i övrigt lämpade anordningar i avseende å tvättbord, tappkranar, avlopp m. m. Detta förslag har stött på motstånd från marinförvaltningen och högste befälhavaren över kustflottan. Då systemet emellertid förefaller värt att prövas, torde för sådant ändamål kasernfartyget Norrköping kunna komma i fråga, då detta fartygs tvättrumsanordningar synas mig i behov av att ersättas med nya och bättre. Ur den under året kommenderade stabsläkarens rapport angående hälso- och sjukvårdsförhållandena m. m. å kustflottan får jag anföra följande. Hälsotillståndet var under förläggningen till Hårsfjärden så gott, att sjukstugan å Märsgarn ej behövde tagas i anspråk. Den på första torpedbåtsflottiljen i enlighet med de s. k. utspisningssakkunnigas förslag försöksvis anordnade spisordningen betecknas såsom fördelaktig. Oaktat någon minskning vidtagits i den hittillsvarande portionsstatens kalorivärde vilket utan överdrift torde kunna sägas vara väl rundligt tilltaget lärer belåtenheten med utspisningen å flottiljen hava varit stor. Tyvärr har det visat sig nödvändigt att rättsligt inskrida mot av sjukvårdare ombord genom förfalskning av spritrecept åstadkommen bedräglig åtkomst av alkohol.

17 I avseende å under året rustade fartygs sanitära beskaffenhet och därmed sammanhängande frågor får jag ur från fartygsläkarna inkomna rapporter anföra följande. På pansarbåten "Sverige" hava en del ändringsarbeten utförts till förbättrande av vissa underofficerares förläggning. Därvid har det visat sig nödvändigt att förbättra isolering och ventilation av förut till underofficerskorpralsmässar använda lokaler å trossdäck. Då röntgeninstrumentariets regleringsbord befunnit sig i omedelbar närhet av en kalluftstrumma å förbandsplatsen, hava av denna anledning kontakter och kopplingar så småningom angripits av ärg och rost. Denna olägenhet synes emellertid kunna avhjälpas genom att flytta sagda lufttrumma med tillhörande värmeelement till lämpligare ställe å förbandsplatsen. Av fartygsläkaren under pansarbåten "Drottning Victorias" provresa framhållas åtskilliga önskemål i sanitärt-tekniskt avseende såsom fullständig isolering av däcket över sjukhytten; åtgärder till förekommande av för hög temperatur i apoteket; reglering av avloppet för vattnet i torpedtuben, vilket utsläppes i samma spillvattentank som avloppsledningen från operationsrummet en anordning, som kan giva anledning till 'avsevärda olägenheter; förbättring av gnisthyttens och arresternas ventilation m. m. Denna rapport har av mig överlämnats till den för besiktningav fartyget tillsatta kommissionen. På torpedkryssaren "Claes Horn" visade det sig under expeditionens gång nödvändigt att i brist på stamanställd kock och därav föranledda ölägenheter för skaffningen förhyra civil sådan. De båda nyaste jagarna "Wrangel" och "Wachtmeister" hava anordningar för tempererad dusch uppsatta i manskapets tvättrum. Duscharna hava tyvärr dock visat sig så gott som oanvändbara på grund av för ringa tryck från tillhörande vattentank. A kanon båten "Blenda" erfordras en elektrisk fläkt för ventilation av den intill förliga eldrumskappen belägna sjukhytten, varjämte avloppet från eldarnas duschrum funktionerat illa, då det utgår från durkens högsta i stället för lägsta nivå. Det nyinredda depåfartyget för undervattensbåtar "Svea" har i år varit ute på sin första expedition. Sjukhytt och apotek, som försetts med moderniserad inredning, hava befunnits till utrymme och anordningar utmärkta. Eldarmässens ventilation synes vara i behov av förbättring. Logementsfartyget "Freja" har givit anledning till följande erinringar. Däcket över sjukhytten har delvis varit otätt, så att vatten trängt igenom och gjort en av sjukkojerna oanvändbar. Till nämnda missförhållande torde en felaktig placering av spygattet för om uppbördsskepparens hytt hava bidragit. Otillfredsställande ventilation av lakegodskällaren och av klosetterna jämte bristfällig spolinrättning å do sistnämnda har givit anledning till dålig luft ombord. Manskapspissoiren på övre däck synes i behov av grundlig reparation. Styrbords avfallstrumma är i behov av 15

18 16 anordning till förekommande av att matrester m. m. spillas å batteriets durk. Under "Frejas" användning för flygskolan vid Hägernäs har vatten fått hämtas från en gård i land. Försök har gjorts med brunnsgrävning å det för flygskolan förvärvade området, men har den grävda brunnen vid undersökning och provpumpning visat mycket ringa tillgång på vatten, varjämte detsamma ej varit av fullgod beskaffenhet. Behov av automobil för flygskolan framhålles bland annat i och för transport av sjuka och skadade till Stockholm. I avseende å kanonbåten "Rota" erinras, att den elektriska belysningen å trossbotten är i behov av förstärkning samt att sjukhytten för den naturliga belysningens och ventilationens skull erfordrar upptagande av en däcksventil. o A kanonbåten "Svensksund" har det s. k. minrummet använts såsom eldarmäss. Om detta fortfarande skall äga rum, föreslås anbringande av ett par luftventilatorer i bryggdäcket på nuvarande förliga däcksventilernas plats. A 'logementsfartyget "Saga" har arresten till följd av bristande ventilering och saknad av uppvärmningsanordning vintertid varit oanvändbar och arrestanterna av denna anledning under fartygets förläggning i Karlskrona överförts till häkte i land. 7. Organisationsfrågor. Till chefen för försvarsdepartementet hava högste befälhavaren över kustflottan, chefen för sjökrigsskolan och marinöverläkaren samt den med nådigt medgivande såsom oftalmologisk sakkunnig tillkallade förste marinläkaren C. G. Boström efter erhållit uppdrag avgivit gemensamt yttrande och förslag angående bestämmelser i reglementena för marinen och för sjökrigsskolan angående minimifordringar å synskärpa för officerare under tjänstgöring ombord och för sjökadetter. Då en vid antagningen normal synskärpa visat sig kunna avsevärt nedsättas genom uppkomsten av fortskridande närsynthet jämte vissa former av astigmatism hos kadetter och yngre officerare intill 25 års ålder, hava undersökningar av synskärpan befunnits nödvändiga dels årligen av sjökrigsskolans elever, dels för officerare vid ifrågakommande befordringar intill kaptens grad. Bärande av korrektionsglas för den, som erfordrar sådana för uppnående av full synskärpa, föreslås att göras obligatoriskt vid tjänstgöring ombord. För uttagning till tjänst å över- och undervattenstorpedfartyg föreslås såsom villkor för antagning vid sjökrigsskolan stadgad synskärpa utan användande av korrektionsglas. För att läggas till grund för i föregående årsberättelse omförmäld ut redning angående fullständigande och modernisering av hittills för marinen gällande formulär till läkarbetyg för anställning vid flygvapnet har jag,

19 med ledning huvudsakligen av inom de i världskriget deltagande makterna under de sista åren publicerade arbeten, utarbetat en översikt över "Aviatiken från medicinsk synpunkt", vilken här bifogas såsom bilaga 1. Jag har hos chefen för försvarsdepartementet gjort hemställan om anlitande av sakkunniga på de oftalmologiska, respirationsfysiologiska, otiatriska och psykotekniska områdena för att biträda vid utarbetande av förslag till nytt formulär tih läkarbetyg för marinens flygare samt till nya bestämmelser rörande fordringar å kroppsbeskaffenhet och de andra föreskrifter, som från medicinsk synpunkt kunna befinnas påkallade rörande flygvapnet. Möjlighet torde föreligga, att blivande förslag i nämnda avseenden kunna komma att tagas i betraktande vid utfärdande av bestämmelser även för arméns och det civila flygväsendets personal. Från vissa myndigheter, som hava sig rekryteringen av marinens manskap anförtrodd, har anmärkning framställts mot det med anledning av nådig föreskrift och i samråd med arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse av mig utarbetade och fastställda formuläret till läkarbetyg för fast anställning vid marinen i det avseendet, att sagda formulär icke upptager uppgift beträffande kroppsvikten hos den anställningssökande oeh att av denna anledning rekrytkandidater med undermålig kroppsvikt befordras till undersökning vid stationerna, något som förorsakat kronan onödig kostnad för resor m. m. Uppgift om kroppsvikten har med avsikt utelämnats i berörda formulär, enär läkare ej är ålagd att på sitt mottagningsrum hålla personvåg. Han kan sålunda ej på heder och samvete om den undersöktes kroppsvikt lämna intyg grundat enbart på dennes egen uppgift. Jag har framhållit, att berörda olägenhet synes kunna inskränkas genom att rekryteringsombuden åläggas att icke till läkarundersökning befordra anställningssökande, vilkas bristande kroppsstorlek och allmänna utveckling gör en undermålig kroppsvikt antaglig. En annan till rekryteringen hörande fråga, i avseende å vilken vissa åtgärder försöktes åren men utan önskat resultat, har ånyo upptagits från stationsbefälhavaren vid flottans station i Stockholm. Han har nämligen gjort framställning till medicinalstyrelsen angående behovet att minska antalet kassationer bland dem, som försedda med läkarbetyg inställa sig på stationerna för fast anställning vid flottan. Dessa anställningssökande undergå nämligen förnyad undersökning av stationerna tillhörande marinläkare. Såsom min mening i denna fråga har jag uttalat, att utsikt till vinnande av ändring i ifrågavarande missförhållande torde vara synnerligen ringa. A ena sidan tillämpar nämligen den undersökande läkaren å stationen, särskilt vid god tillgång på rekryter, säkerligen för antagningen gällande bestämmelser strängare än läkarna ute i landet, då de utfärda sina intyg, varjämte vissa sjukdomstillstånd ibland kunna vara utan iakttagbara symptom, och å andra sidan föras sistnämnda läkare, såsom av vissa upplysningar framgått, emellanåt avsiktligt bakom ljuset ej blott av de anställnibgssökamfe själva utan även MarinSverläkarens årsberättelse. 2 17

20 18 någon enstaka gång av rekryteringsombuden. Det synes också ur denna synpunkt kunna ifrågasättas, huruvida ej de sistnämnda av stationsbefälhavarna, om så befinnes ur övriga synpunkter lämpligt, borde tillhållas att ej till läkarundersökning befordra antagningssökande, som notoriskt visa svag kroppsbyggnad eller sjukligt utseende, förefalla närsynta, äro i hög grad tandlösa eller förete andra utan vidare i ögonen fallande kroppsfel. I sammanhang med rekryteringsfrågorna torde jag få erinra om att stationsmyndigheterna i Karlskrona gjort framställning om utfärdande av bestämmelser angående läkarbesiktning av skeppsgossar före karlskrivningen. Då sådan besiktning otvivelaktigt synes av behovet påkallad, har marinförvaltningen föreslagit föreskrift, att skeppsgosse skall vara i kroppsligt avseende duglig för tjänsten i den yrkesgren, vartill karlskrivningen avses äga rum. Sedan i besättningslistan för undervattensbåtar numera även ingå kockar, har jag på grund av lämnat bemyndigande utfärdat tillägg till förutvarande bestämmelser angående undervattensbåtsbesättnings kroppsbeskaffenhet av innehåll att i avseende å fordringar å synskärpa för berörda kockar skola gälla det s. k. besiktningsreglementets bestämmelser för ekonomi- och hantverksavdelningarna vid marinen. Samma föreskrift har förut vidtagits för maskin- och eldaravdelningarna, vadan de stränga fordringarna å synorganet numera endast gälla befälet och däckspersonalen. I en hel del fall saknades, enligt anmälan från årets stabsläkare, för manskapet å kustflottan vederbörlig anteckning i förhållnings- respektive inskrivningsböcker angående av läkare verkställd revaccination, ett förhållande, som förutom ur vanlig ordningssynpunkt tarvar rättelse, enär för åtskilliga civila anställningar såsom t. ex. inskrivning å sjömanshus fordras revaccination. Med anledning av från till marinen hörande personal framställda ersättningsanspråk för vård å civila sjukvårdsinrättningar, vilken erhållits under sådana omständigheter, att intet hinder förelegat för intagning i stadgad ordning å kronans sjukhus, har marinförvaltningen sett sig nödsakad erinra marinens myndigheter om att tillse, det personalen vid behov begagnar sig av de tillfällen till sjukvård, som i reglemente för marinen äro föreskrivna. Det har upprepade gånger hänt, att varvsarbetare, som anställts på grund av stadgat läkarbetyg utvisande, att sökanden är frisk och arbetsför", efter kort tids anställning sjukskrivits till följd av kronisk sjukdom, som förefunnits före anställningen, men av sådant slag, att den vid tillfället för läkarundersökningen ej givit några symptom. I enstaka fall torde rent av fördöljande av sjukdomstecken hava lyckats. Med anledning härav synes införande av en bestyrkt s. k. självdeklaration av ungefär samma slag, som gäller för stammanskapet, nödvändig även för daglönare. Utarbetande av förslag till formulär för sådan deklaration pågår.

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm, 1946-1957. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1945-1955. 1945-1951: med innehållsförteckning och parallelltitel på

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993.

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. FFS 1993:3 Utkom från trycket 1993-02-05 Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. Försvarets sjukvårdsstyrelse

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm, 1946-1957. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1945-1955. 1945-1951: med innehållsförteckning och parallelltitel på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929; SFS 1998:863 Utkom från

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

2 Nämnder och samrådsorgan

2 Nämnder och samrådsorgan HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Kf 2003-01-30, 6 Gäller från och med 2003-02-01 Godkänd av, datum Socialchef, 2008-09-xx Rutinansvarig Socialchef 2 Nämnder och samrådsorgan 2.1 Nämndsreglemente

Läs mer

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget,

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget, Reglemente för landstingets patientnämnd Allmänna bestämmelser 1 Patientnämnden har i enlighet med lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1987. 1 Tillämpningsområde I den mån inte lag, annan författning eller

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

9 milj. Gör Käringbergets by till stor militärstad.

9 milj. Gör Käringbergets by till stor militärstad. GT 1945-09-27 9 milj. Gör Käringbergets by till stor militärstad. KA 4, landets senaste och modernaste regemente, invigs idag. Totalvy över en del av regementet i Käringbergets dalsänka Matsedeln studeras

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1946. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1946. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm : 1946-1957.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm : 1946-1957. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem Grundregler Stiftelsen Stockholms Sjukhem i den lydelse grundreglerna har efter i maj 2010 beslutade ändringar Utarbetad av: Ansvarig: Vers: Dnr: Föreg. datum: Datum: Sida: Styrelsen Sjukhusdirektören

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 1996 Nr 4 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MARSTRANDS HAMN I KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 1995 Reviderad: KF 2007-12-06

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning.

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. 8:3 Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. G.J. ägde en fastighet i Sotenäs kommun. Fastigheten saknar anslutning till kommunens allmänna va-anläggning.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1947. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1947. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

(a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden

(a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden (a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden Antagna 1994, reviderade 18 maj 2005 1 Innehållsförteckning 1 Almega Utbildningsföretagen 2 Medlemskap 3 Avgifter 4 Årsmöte 5 Ärenden

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2005 Ö 2472-04 KLAGANDE 1. EVP 2. JS MOTPART Domstolsverket, 551 81 JÖNKÖPING SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Den nya influensan A(H1N1)

Den nya influensan A(H1N1) Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU16 Den nya influensan A(H1N1) Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:126 Den nya influensan A(H1N1). Ingen motion har väckts med anledning

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan 2011 samt B. Säkringsåtgärder genom (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum 2004-07-01 Myndighet Enhet Hänvisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom

Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom Radiobolaget bildades i september 1919 av flera för radio intresserade svenska firmor för att verkställa undersökningar och experimentarbeten inom

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1955. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1955. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt; SFS 2010:448 Utkom från trycket den 8 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer