INLEDNING. Efterföljare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Efterföljare:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/ / med innehållsförteckning på franska. 1911/ /13 även med sammanfattning på franska. Föregångare: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Norstedt, Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: = Ny följd Efterföljare: Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsförvaltning. Stockholm : (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Årg med titel: Hälso- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén. Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Tab Militära sjukvården Hälso- och sjukvården vid marinen /10-30/ (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-halma-1920

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VID MARINEN / / AV MARINÖVERLÄKAREN STOCKHOLM 1921 ISAAC MARCUS' BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. A. Berättelse. Sid. 1. Läkarpersonalen 8 2. Sjukvårdspersonalen 9 3. Sjukvårdslokalerna Sjukvårdsmaterielen De sanitära förhållandena i land De sanitära förhållandena till sjöss Organisationsfrågor Sjukligheten på flottans stationer Verksamheten å flottans sjukhus Sjukligheten ombord Sjukligheten vid kustartilleriet Tandvården 27 B. Tabeller. Tab. 1 a. Sjukligheten å stationerna inom flottans stam (officerare, civilmilitärer, underofficerare och manskap) 30 Tab. 1 b. Sjukligheten bland daglönare vid flottans stationer 30 Tab. 2. Sjukligheten bland värnpliktiga vid flottans stationer 31 Tab. 3 a. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland flottans stam och beväring å stationerna 31 Tab. 3 b. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland daglönare vid flottans stationer 32 Tab. 4. Döda och dödsorsaker vid flottans stationer (daglönare undantagna) 33 Tab. 5 a. Avskedade tillhörande stammen på grund av sjukdom och yttre skador vid flottans stationer 33 Tab. 5 b. Till krigstjänst oförmögna värnpliktiga på grund av sjukdom och yttre skador vid flottans stationer 33 Tab. 6 a. Vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, medicinska avdelningen 34 Tab. 6 b. Vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen 38 Tab. 7 a. Uppgift från flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen, angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter 42

6 4 Sid. Tab. 7 b. Uppgift från flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å polikliniskt behandlade patienter 46 Tab. 8. Sjukligheten under flottans övningsexpeditioner 47 Tab. 9. De viktigaste sjukdomsgrupperna under sjöexpeditionerna 48 Tab. 10. Sjukligheten inom kustartilleriets stam 50 Tab. 11. Sjukligheten bland värnpliktiga vid kustartilleriet 50 Tab. 12. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland kustartilleriets stam och beväring 51 Tab. 13. Döda och dödsorsaker vid kustartilleriet 52 Tab. 14 a. Avskedade tillhörande stammen på grund av sjukdom och yttre skador vid kustartilleriet 52 Tab. 14 b. Till krigstjänst oförmögna värnpliktiga på grund av sjukdom och yttre skador vid kustartilleriet 52 Tab. 15. Revaccinationen Tab. 16. Tandvården 53 Tab. 17. Allmän sammanställning av sjukligheten och sjukdomarna vid marinen 54 C. Bilagor. Bil. 1. Aviatiken ur medicinsk synpunkt. Översikt av Gunnar Nilson 62 Bil. 2. Om nattblindhet genom solbländning på skeppsgosseavdelningen av G. Blix 91

7 TABLE DES MATIÈRES A. Rapport. Pag. 1. Les médecins 8 2. Les infirmiers 9 3. Les locaux du service de santé Le matériel de santé Les conditions d'hygiène à terre Les conditions d'hygiène à bord Des cas d'organisation Les maladies dans les stations de la flotte L'activité dans les hôpitaux maritimes Les maladies à bord Les maladies dans l'artillerie de côtes Les soins dentaires 27 B. Tableaux. Tabl. 1 a. Les malades dans les stations dans les corps de la flotte (officiers, assimilés, sousofficiers et marins) 30 Tabl.1 b. Les malades dans les stations parmi les ouvriers des arsenaux 30 Tabl. 2. Les malades parmi les conscrits dans les stations de la flotte 31 Tabl. 3 a. Les principaux groupes de maladies dans les corps de la flotte et parmi les conscrits dans les stations 31 Tabl. 3 b. Les principaux groupes de maladies parmi les ouvriers des arsenaux 32 Tabl. 4. Mortalité et causes de décès dans la flotte (ouvriers des arsenaux exceptés) 33 Tabl. 5 a. Réformés des corps de la flotte pour cause de maladie ou de traumatisme externe dans les stations de la flotte 33 Tabl. 5 b. Réformés parmi les conscrits dans les stations de la flotte pour cause de maladie ou de traumatisme externe 33 Tabl. 6 a. Les malades de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section médicale 34 Tabl. 6 b. Les malades de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgicale 38 Tabl. 7 a. Relevé de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgicale, concernant les operations sur les malades entrés 42

8 6 Pag. Tabl. 7 b. Relevé de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgicale, concernant les operations sur les malades pas entrés 46 Tabl. 8. L'état sanitaire à bord 47 Tabl. 9. Les principaux groupes de maladies à bord 48 Tabl. 10. Les malades dans les corps de l'artillerie de côtes 50 Tabl. 11. Les malades parmi les conscrits de l'artillerie de côtes 50 Tabl. 12. Les principaux groupes de maladies dans les corps et parmi les conscrits de l'artillerie de côtes 51 Tabl. 13. Mortalité et causes de décès dans les corps de l'artillerie de côtes 52 Tabl. 14 a. Reformés des corps de l'artillerie de côtes pour cause de maladie ou de traumatisme externe 52 Tabl. 14 b. Reformés parmi les conscrits de l'artillerie de côtes pour cause de maladie ou de traumatisme externe 52 Tabl. 15. La revaccination Tabl. 16. Les soins dentaires 53 Tabl. 17. Relevé général des malades et des maladies dans la marine 54 C. Appendices. App. 1. L'aviation au point de vue médicale. Aperçu par Gunnar Nilson 62 App. 2. Sur héméralopie par éblouissement du soleil dans l'escadrille des mousses par G. Blix 91

9 TILL KONUNGEN. I enlighet med nådiga instruktionen för niarinöverläkaren får jag härmed i underdånighet avgiva årsberättelse över hälso- och sjukvården vid marinen för tiden 1 oktober september 1921.

10 8 1. Läkarpersonalen. I avseende å förste marinläkare och marinläkare av första graden hava inga förändringar ägt rum under det gångna redovisningsåret, och äro alla sådana beställningar besatta med undantag av en för Hemsö fästning avsedd marinläkartjänst av första graden, som med Eders Kungl. Maj:ts medgivande fortfarande är vakant. Beträffande marinläkare av andra graden får jag anföra, att en sådan befattningshavare rekapitulerat för ny tioårsperiod, att två före tioårsförordnandet erhållit nådigt avsked och samtidigt utnämnts till marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren i flottans reserv samt att de två beställningar, som vid slutet av förra räkenskapsåret voro vakanta och enligt gällande bestämmelser besatta med marinläkarstipendiater, tillsatts genom befordran till marinläkare av andra graden av tvenne marinläkarstipendiater efter avlagd medicine licentiatexamen. De två övriga beställningarna hava besatts genom inträde på stat av en marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren i flottans reserv och genom utnämning av en medicine licentiat, som under mobiliseringen tillhört sistnämnda kår i egenskap av konstituerad marinläkarstipendiat. Av tjugo på stat upptagna marinläkarbeställningar av andra graden voro vid räkenskapsårets utgång nitton besatta och en förklarad till ansökan ledig. Alla marinläkare av andra graden äro eller hava varit anställda på sjukhus eller andra medicinska institutioner till förvärvande av specialutbildning efter medicine licentiatexamen inom olika grenar av medicinen. Vad angår marinläkarstipendiaterna vid marinläkarkåren, så har omsättningen, förutom nyssnämnda tvenne befordringar till marinläkare av andra graden utgjorts av två rekapitulationer för ny treårsperid samt tre avgångar före treårsförordnandets slut med påföljande utnämningar vid marinläkarkåren i flottans reserv. Sedan två av nämnda tre ledigheter återbesatts genom antagning till marinläkarstipendiater vid marinläkarkåren av två marinläkarstipendiater över stat, voro vid redovisningsårets tilländagång av tio på stat upptagna marinläkarstipendiatbeställningar nio besatta och en förklarad till ansökan ledig. De vid näst föregående redovisningsår förefintliga fyra marinläkarstipendiatbefattningarna över stat hava under redovisningsåret samtliga bytt innehavare, i det två, som nämndes, antagits till marinläkarstipendiater på stat och två efter tvåårsförordnandets utgång övergått till reserven samt fyra marinläkarstipendiater över stat nyanställts. Sedan Eders Kungl. Maj:t funnit gott bestämma, att antalet marinläkarstipendiater över stat efter den 1 december 1920 skall vara högst tio, antogos under redovisningsåret ytterligare tre sådana befattningshavare, vadan antalet marinläkarstipendiater över stat vid detsammas utgång uppgick till sju. Återstående tre lediga platser kunna antagligen förväntas bliva besatta före 1921 års utgång.

11 Marinläkarkåren i flottans reserv räknade den 1 oktober 1921 sextioen marinläkare och sex marinläkarstipendiater. Sedan riksdagen beviljat medel till hållande av marinläkarkurs i oktober 1921, hava förberedande åtgärder vidtagits för densamma i enlighet med samma program som för nästföregående kurs, och såsom elever kommenderades tio marinläkare av andra graden på stat och en marinläkarstipendiat, som avlagt medicine licentiatexamen. Den fackutbildningskurs för marinläkarstipendiater över stat och värnpliktiga läkare, som var avsedd att för första gången anordnas i Karlskrona i början av 1921 och för vilken marinförvaltningen hemställt om äskande av medel hos riksdagen, visade sig lämpligen kunna uppskjutas till 1922, enär inga värnpliktiga läkare vid förstnämnda tidpunkt hade inställt sig till tjänstgöring och det kunde antagas, att under 1921 flera marinläkarstipendiater över stat skulle tillkomma, som böra genomgå dylik kurs. Under redovisningsåret hava en marinläkare av första graden och fyra marinläkare av andra graden på stat jämte en marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren i flottans reserv erhållit bidrag till utrikes studieresor från riksstatens anslag till resestipendier åt läkare vid marinläkarkåren. Med ett undantag äro samtliga dessa resor fullgjorda. En marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren, som av Eders Kungl. Maj:t erhållit uppskov med honom sedan nästföregående år åliggande stipendieresa, har ännu ej anträtt densamma. Sjukhusläkaren vid medicinska avdelningen av flottans sjukhus i Karlskrona har i enlighet med nådig föreskrift genomgått specialutbildning i behandling av könssjukdomar. För ögonundersökningar och ögonbehandlingar på Stockholms station har ingen marinläkare kunnat disponeras, utan handhaves förordnandet fortfarande av en enskilt praktiserande läkare. Under året har en förste marinläkare varit tillkallad för att såsom representant för marinläkarkåren deltaga i arméns och marinens avlöningssakkunnigas överläggningar och en annan förste marinläkare såsom specialsakkunnig ställts till förfogande hos för utredning angående den centrala förvaltningen under försvarsdepartementet tillsatta sakkunniga Sjukvårdspersonalen. Vid flottans sjukhus i Karlskrona hava å hållna utbildningskurser för sjukvårdare tillhörande flottans stam godkänts 2 elever i underofficerskurs, 3 i korpralskurs och 4 i kurs för 3:e klass sjömän samt å kurs för sjukvårdare tillhörande kustartilleriet godkänts 1 i korpralskurs. A nämnda sjukhus hava vidare utbildats 4 värnpliktiga tillhörande flottan och 1 värnpliktig tillhörande kustartilleriet. Vid till Vaxholms fästning

12 10 hörande sjukhus hava av stamanställda sjukvårdare 1 genomgått korpralskurs och 2 rekrytkurs, varjämte 12 värnpliktiga sjukvårdare erhållit dem tillkommande utbildning. A sjukhuset vid Nya Varvet har 1 stamanställd sjukvårdare genomgått korpralskurs och 2 värnpliktiga sjukvårdare erhållit utbildning. En under utarbetning varande ny lärobok i hälso- och sjukvård för marinen, avsedd för den manliga sjukvårdspersonalen, föreligger nu i manuskript. Av lärobok för sjukbärare vid kustartilleriet har inom marinförvaltningens sanitetsavdelning ny upplaga utarbetats och föreligger i manuskript. Medicinalstyrelsen har under året efter framställning från marinförvaltningen förklarat samtliga vid marinen anställda sjuksköterskor innehava ett mått av kunskap och färdighet, motsvarande det, som av Kungl. Maj:t godkänd skjuksköterskeskola avser att bibringa, och marinförvaltningen avvaktar nämnda styrelses godkännande även av regleringen beträffande sköterskornas avlönings- och tjänstgöringsförhållanden för att bereda dem pensionsrätt hos statens anstalt för pensionering av folkskollärare m. fl. Dnder influensaepidemien anställdes å flottans stationer i Karlskrona och Stockholm tillfälligt vardera 2 extra sjuksköterskor. I avseende å sjuksköterskorna återstår att nämna, att samtliga marinens sjuksköterskor numera äga rättighet till 1 månads semester årligen. 3. Sjukvårdslokalerna. A Karlskrona station hava i kasernernas sjukavdelning en del målnings- och reparationsarbeten blivit verkställda. Stockholms stations kaserner tillhörande sjukavdelning har i sammanhang med värmelednings införande i kasern III erhållit denna hygieniska förbättring. Behovet av en s. k. sjukstuga för stationen kvarstår, och marinförvaltningen har på förekommen anledning föranstaltat om revision av föregående förslag till sådan byggnad. Vad beträffar sjukvårdslokalerna inom Vaxholms fästning, så gäller om desamma fortfarande vad som anförts i föregående årsberättelser. En förbättring, nämligen installation av vattenklosetter, har emellertid kommit till utförande å fästningens båda sjukhus. Den genom eldsvåda år 1919 skadade delen av Nya Varvets sjukhus, som under nästföregående räkenskapsår på grund av arbetsnedläggelse ej kunde iordningställas, är nu fullständigt reparerad. linoleummattor hava inlagte i de ej brandskadade lokalerna; i de nyreparerade delarna av sjukhuset har pålaggning av sådana mattor uppskjutits, tills golwirket hinner fullständigt torka. Sjukhuset ter sig ånyo snyggt och prydligt. Förstärkning av uppvärmningen i korridorerna har befunnits önskvärd.

13 11 4. Sjukvårdsmaterielen. Tillverkningen av förbandsjnateriel för marinens behov har fortgått vid förbandsfabriken å flottans sjukhus i Karlskrona. Någon större upphandling av råmateriel har på grund av inneliggande avsevärda förråd icke befunnits erforderlig. Med anledning av sjukvårdsanslagets överskridande har marinförvaltningen anbefallt sparsamhet till minskande av sjukvårdskostnaderna. Nyanskaffning av sjukvårdsmateriel har ägt rum i synnerligen ringa omfattning. I föregående årsberättelse omnämnd upphandling av tandtänger för komplettering av fartygens instrumentutredning har verkställts. Karlskrona kustartilleriregementes sjukrum i olika delar av fästningen hava erhållit 1 mikroskop, 1 termostat och 3 elektriska instrumentkokare. Förbandslådor hava tillverkats för pansarbåtarna Gustaf V:s och Drottning Victorias förbandsposter. Genom tyska agenter har en avsevärd mängd sjukvårdsmateriel, instrument och apparater utbjudits till synnerligen låga priser, men hava anbuden avvisats på grund av utfärdade nådiga föreskrifter angående inköp av svenska varor för statens behov. Den i nästföregående årsberättelse omnämnda experimentellt-fysiologiska prövningen av viss till förvärvande av staten erbjuden gasmasktyp har slutförts, och befanns ifrågavarande gasmask ej uppfylla erforderliga fordringar i avseende å neutralisering av under världskriget använda giftiga gaser. Den stora uppbörden av sjukvårdsmateriel å Stockholms station lider fortfarande av brist på lokaler för artiklarnas överskådliga uppställning och ändamålsenliga förvaring. Som uppbörden nu är splittrad på ett flertal trånga, delvis fuktiga, ouppvärmda och i övrigt olämpliga utrymmen, är erforderlig översyn och kontroll ytterst svår att åstadkomma. I reglemente för marinen förekommande förteckningar över persedlar och materialier för sjukhus och sjukfartyg om 100 sängar eller kojplatser hava länge varit i behov av att bringas i överensstämmelse med nutidens fordringar. Förslag till nya sådana förteckningar äro under utarbetning i marinförvaltningen och torde komma att i sammanhang med utlåtande över de s. k. förrådssakkunnigas betänkande underställas Eders Kungl. Maj:t för prövning och godkännande. 5. De sanitära förhållandena i land. Vad först beträffar flottans station i Karlskrona, så kvarstå i föregående årsberättelse omförmälda frågor rörande utvidgning och modernisering av sjömanskårens tvätt- och badinrättning samt marketenteri för samma kår

14 12 olösta. Den nya vattenklosett- och pissoiranläggning för sjömanskårens kaserner, till vilken riksdagen beviljat medel, är under utförande och så långt kommen, att huvudsakligen inrednings- och målningsarbeten återstå. 1 föregående årsberättelse berörda omfattande målningsarbeten i sjömanskårens kaserner äro avslutade, och kasernerna te sig ånyo i prydligt skick. Stationens avlusningsanstalt för cyanvätegas har upprepade gånger varit använd och funktionerat till belåtenhet. Den nya beklädnadsverkstaden torde vara tillfredsställande ur hygienisk synpunkt. I övrigt omnämner förste läkaren följande hygieniska förbättringar såsom tillkomna å örlogsvarvet under redovisningsåret, de flesta för av riksdagen särskilt anvisade medel. Ingenjördepartementets maskinverkstäder hava erhållit vattenklosetter. Tvätt- och klädrum med klädskåp för varje man och tvättanordningar med rinnande vatten samt värmeledning m. m. har anordnats, utom för nyssnämnda maskinverkstäder, i kopparslagareverkstaden, torpedbåtsinventariebyggnaden och arbetsboden vid nya dockorna. Därjämte hava takelkammaren och segelsömmareverkstaden erhållit klädskåp och artilleriverkstaden lågtrycksångvärmeledning jämte tempererad tryckluftsventilation. Ännu återstå dock åtskilliga liknande arbeten för att göra alla varvets verkstäder likställda. I avseende å Stockholms station kvarstå i föregående årsberättelser med hela statiousförläggningen sammanhängande stora hygieniska frågor olösta. Av under redovisningsåret till förbättrande av hygienen utförda arbeten omnämner förste läkaren följande. Kasernerna I och III hava erhållit nya golv i logementen, vilka dock i kasern III på grund av icke fullgott virke tyvärr ej kunna sägas vara fullt tillfredsställande. Den värmeledningsanläggning i kasern III, till vilken riksdagen beviljat medel, är utförd, men var på grund av den milda väderleken ännu ej vid redovisningsårets slut tagen i användning. I arrestbyggnaden pågår införande av värmeledning. Varmbadinrättningen har för av riksdagen beviljade medel undergått en välbehövlig reparation. Med hänsyn till örlogsvarvet kvarstår ett flertal av i föregående årsberättelse framhållna önskemål beträffande förbättringar. Under året hava emellertid byggnadsdepartementets lokaler och segelsömmareverkstaden reparerats samt erhållit klädskåp och tvättställ, varjämte samma förbättringar äro avsedda för beklädnadsverkstaden. Den personliga hygienen och näringstillståndet hos det kasernerade manskapet, beklädnaden, proviantförhållandena och den utspisade kosten jämte ordningen och renligheten i kasernerna med tillhörande byggnader hava vid av mig å flottans stationer förrättade inspektioner i allmänhet befunnits tillfredsställande med undantag av att sjömanskårens kök och badinrättning i Karlskrona är i trängande behov av reparation. Förste läkarnas s. k. kvartalsinspektioner hava ej givit anledning till några erinringar av betydenhet. Med vissa maskinella anordningar komma efter förelag av de s. k.

15 utspisningssakkunniga försök att anordnas vid sjömanskårens matinrättning i Karlskrona. Beträffande Vaxholms fästning så kvarstå de hygieniska bristerna i avseende å förläggningen i de gamla kasernerna å Vaxholmen alltjämt oförändrade. Fästningsläkaren omnämner bland under året utförda hygieniska förbättringar utbyte av de gamla bristfälliga nattklosetterna mot portativa sådana, införande av elektrisk belysning i arrestbyggnaden och uppförande av ett bårhus i närheten av Rindö redutt. Den å fästningen alltjämt aktuella dricksvattenfrågan har förts ett steg framåt genom en såsom synnerligen lyckad betecknad brunnsborrning invid befälsbyggnaden n:r XXII i Vaxholm. Från Karlskrona kustartilleriregementes lokaler finnes intet att anföra annat än att en del logement m. fl. lokaler å forten blivit reparerade och nymålade. A kustartilleriets förläggning vid Nya Varvet hava följande hygieniska förbättringar vidtagits. Reparations- och målningsarbeten äro utförda inom stora delar av både kustartillerikårens och örlogsdepåns kaserner. Vattenklosetter hava inmonterats i byggnaden n:r XXV. Arbetena för förbättring och dränering av vägnätet och kaserngården, till vilket riksdagen beviljat medel, äro påbörjade. Brunnen å Alvsborgsön har rensats och cementerats, så att vattnet numera är klart och välsmakande. Angående förläggningen till Oscar II:s fort meddelar kårläkaren, att fukten i år varit betydligt mindre besvärande än föregående år, något som torde bero på den i allmänhet torra och vackra väderleken. Beträffande äskande av medel för nytt uppvärmnings- och ventilationssystem å Oscar II:s fort jämte inredning av kyrksalen å Nya Varvet har marinförvaltningen gjort underdånig framställning. Vid företagna inspektioner av kustartilleriets förläggningar har jag i avseende å den personliga hygienen och näringstillståndet hos truppen, beklädnaden, proviantförhållandena och den utspisade kosten jämte ordningen och renligheten inom kasernetablissementen icke haft anledning att framställa några anmärkningar av betydenhet. Ej heller hava några sådana av väsentlig art framställts från de vid kustartilleriet tjänstgörande läkarnas s. k. kvartalsinspektioner. Även vid kustartilleriets matinrättningar i Vaxholm och Oscar-Fredriksborg skola försök anställas med ny utrustning av maskinella köksinventarier i enlighet med de s. k. utspisningssakkunnigas förslag. För införande av s. k. filtöverdrag till marinens kaserners sängpersedelställ avvaktar marinförvaltningen fortfarande nedgång i priserna inom textilindustrien. Företagen revaccination redovisas i enlighet med lagen om skyddskoppympning för kalenderår. Tabell 15 upptager antal och resultat av under år 1920 utförda ympningar. 13

16 14 6. De sanitära förhållandena till sjöss. Antalet rustade fartyg har även i år vida understigit det vanliga, och expeditionernas längd har jämväl fortfarande varit väsentligt avkortad. En del av de ombord kommenderade läkarna har, då förhållandena sådant medgivit, handhaft hälso- och sjukvården å flera till samma förband hörande fartyg. Under föregående år utarbetade s. k. "sjukvårdsliggare", innehållande organisationsbestämmelser m. m. beträffande sjukvårdstjänsten ombord, hava granskats i marinförvaltningen för pansarbåtarna "Äran", "Dristigheten" och "Manligheten", jagaren "Sigurd" samt kanonbåten "Blenda". Under året hava dylika ligga re för pansarbåtarna "Sverige" och "Drottning Victoria", depåfartyget "Svea", torpedkryssaren "Claes Horn", jagaren "Wrangel" och kanonbåten "Rota" utarbetats genom högste befälhavarens över kustflottan försorg och insänts till ämbetsverket för granskning. Från under året av mig företagna inspektioner ombord har jag beträffande proviant, utspisad kost, beklädnad, besättningens fysiska kondition och personliga hygien samt övriga hygieniska förhållanden inga anmärkningar av betydenhet att anföra. Jag torde dock få erinra om i föregående årsberättelse omförmält förslag från min sida angående utbyte i mån av erforderlig nyanskaffning av nuvarande s. k. stjälpfat etc. i fartygens tvättrum mot s. k. individuella handfat för var man ombord tillika med härför i övrigt lämpade anordningar i avseende å tvättbord, tappkranar, avlopp m. m. Detta förslag har stött på motstånd från marinförvaltningen och högste befälhavaren över kustflottan. Då systemet emellertid förefaller värt att prövas, torde för sådant ändamål kasernfartyget Norrköping kunna komma i fråga, då detta fartygs tvättrumsanordningar synas mig i behov av att ersättas med nya och bättre. Ur den under året kommenderade stabsläkarens rapport angående hälso- och sjukvårdsförhållandena m. m. å kustflottan får jag anföra följande. Hälsotillståndet var under förläggningen till Hårsfjärden så gott, att sjukstugan å Märsgarn ej behövde tagas i anspråk. Den på första torpedbåtsflottiljen i enlighet med de s. k. utspisningssakkunnigas förslag försöksvis anordnade spisordningen betecknas såsom fördelaktig. Oaktat någon minskning vidtagits i den hittillsvarande portionsstatens kalorivärde vilket utan överdrift torde kunna sägas vara väl rundligt tilltaget lärer belåtenheten med utspisningen å flottiljen hava varit stor. Tyvärr har det visat sig nödvändigt att rättsligt inskrida mot av sjukvårdare ombord genom förfalskning av spritrecept åstadkommen bedräglig åtkomst av alkohol.

17 I avseende å under året rustade fartygs sanitära beskaffenhet och därmed sammanhängande frågor får jag ur från fartygsläkarna inkomna rapporter anföra följande. På pansarbåten "Sverige" hava en del ändringsarbeten utförts till förbättrande av vissa underofficerares förläggning. Därvid har det visat sig nödvändigt att förbättra isolering och ventilation av förut till underofficerskorpralsmässar använda lokaler å trossdäck. Då röntgeninstrumentariets regleringsbord befunnit sig i omedelbar närhet av en kalluftstrumma å förbandsplatsen, hava av denna anledning kontakter och kopplingar så småningom angripits av ärg och rost. Denna olägenhet synes emellertid kunna avhjälpas genom att flytta sagda lufttrumma med tillhörande värmeelement till lämpligare ställe å förbandsplatsen. Av fartygsläkaren under pansarbåten "Drottning Victorias" provresa framhållas åtskilliga önskemål i sanitärt-tekniskt avseende såsom fullständig isolering av däcket över sjukhytten; åtgärder till förekommande av för hög temperatur i apoteket; reglering av avloppet för vattnet i torpedtuben, vilket utsläppes i samma spillvattentank som avloppsledningen från operationsrummet en anordning, som kan giva anledning till 'avsevärda olägenheter; förbättring av gnisthyttens och arresternas ventilation m. m. Denna rapport har av mig överlämnats till den för besiktningav fartyget tillsatta kommissionen. På torpedkryssaren "Claes Horn" visade det sig under expeditionens gång nödvändigt att i brist på stamanställd kock och därav föranledda ölägenheter för skaffningen förhyra civil sådan. De båda nyaste jagarna "Wrangel" och "Wachtmeister" hava anordningar för tempererad dusch uppsatta i manskapets tvättrum. Duscharna hava tyvärr dock visat sig så gott som oanvändbara på grund av för ringa tryck från tillhörande vattentank. A kanon båten "Blenda" erfordras en elektrisk fläkt för ventilation av den intill förliga eldrumskappen belägna sjukhytten, varjämte avloppet från eldarnas duschrum funktionerat illa, då det utgår från durkens högsta i stället för lägsta nivå. Det nyinredda depåfartyget för undervattensbåtar "Svea" har i år varit ute på sin första expedition. Sjukhytt och apotek, som försetts med moderniserad inredning, hava befunnits till utrymme och anordningar utmärkta. Eldarmässens ventilation synes vara i behov av förbättring. Logementsfartyget "Freja" har givit anledning till följande erinringar. Däcket över sjukhytten har delvis varit otätt, så att vatten trängt igenom och gjort en av sjukkojerna oanvändbar. Till nämnda missförhållande torde en felaktig placering av spygattet för om uppbördsskepparens hytt hava bidragit. Otillfredsställande ventilation av lakegodskällaren och av klosetterna jämte bristfällig spolinrättning å do sistnämnda har givit anledning till dålig luft ombord. Manskapspissoiren på övre däck synes i behov av grundlig reparation. Styrbords avfallstrumma är i behov av 15

18 16 anordning till förekommande av att matrester m. m. spillas å batteriets durk. Under "Frejas" användning för flygskolan vid Hägernäs har vatten fått hämtas från en gård i land. Försök har gjorts med brunnsgrävning å det för flygskolan förvärvade området, men har den grävda brunnen vid undersökning och provpumpning visat mycket ringa tillgång på vatten, varjämte detsamma ej varit av fullgod beskaffenhet. Behov av automobil för flygskolan framhålles bland annat i och för transport av sjuka och skadade till Stockholm. I avseende å kanonbåten "Rota" erinras, att den elektriska belysningen å trossbotten är i behov av förstärkning samt att sjukhytten för den naturliga belysningens och ventilationens skull erfordrar upptagande av en däcksventil. o A kanonbåten "Svensksund" har det s. k. minrummet använts såsom eldarmäss. Om detta fortfarande skall äga rum, föreslås anbringande av ett par luftventilatorer i bryggdäcket på nuvarande förliga däcksventilernas plats. A 'logementsfartyget "Saga" har arresten till följd av bristande ventilering och saknad av uppvärmningsanordning vintertid varit oanvändbar och arrestanterna av denna anledning under fartygets förläggning i Karlskrona överförts till häkte i land. 7. Organisationsfrågor. Till chefen för försvarsdepartementet hava högste befälhavaren över kustflottan, chefen för sjökrigsskolan och marinöverläkaren samt den med nådigt medgivande såsom oftalmologisk sakkunnig tillkallade förste marinläkaren C. G. Boström efter erhållit uppdrag avgivit gemensamt yttrande och förslag angående bestämmelser i reglementena för marinen och för sjökrigsskolan angående minimifordringar å synskärpa för officerare under tjänstgöring ombord och för sjökadetter. Då en vid antagningen normal synskärpa visat sig kunna avsevärt nedsättas genom uppkomsten av fortskridande närsynthet jämte vissa former av astigmatism hos kadetter och yngre officerare intill 25 års ålder, hava undersökningar av synskärpan befunnits nödvändiga dels årligen av sjökrigsskolans elever, dels för officerare vid ifrågakommande befordringar intill kaptens grad. Bärande av korrektionsglas för den, som erfordrar sådana för uppnående av full synskärpa, föreslås att göras obligatoriskt vid tjänstgöring ombord. För uttagning till tjänst å över- och undervattenstorpedfartyg föreslås såsom villkor för antagning vid sjökrigsskolan stadgad synskärpa utan användande av korrektionsglas. För att läggas till grund för i föregående årsberättelse omförmäld ut redning angående fullständigande och modernisering av hittills för marinen gällande formulär till läkarbetyg för anställning vid flygvapnet har jag,

19 med ledning huvudsakligen av inom de i världskriget deltagande makterna under de sista åren publicerade arbeten, utarbetat en översikt över "Aviatiken från medicinsk synpunkt", vilken här bifogas såsom bilaga 1. Jag har hos chefen för försvarsdepartementet gjort hemställan om anlitande av sakkunniga på de oftalmologiska, respirationsfysiologiska, otiatriska och psykotekniska områdena för att biträda vid utarbetande av förslag till nytt formulär tih läkarbetyg för marinens flygare samt till nya bestämmelser rörande fordringar å kroppsbeskaffenhet och de andra föreskrifter, som från medicinsk synpunkt kunna befinnas påkallade rörande flygvapnet. Möjlighet torde föreligga, att blivande förslag i nämnda avseenden kunna komma att tagas i betraktande vid utfärdande av bestämmelser även för arméns och det civila flygväsendets personal. Från vissa myndigheter, som hava sig rekryteringen av marinens manskap anförtrodd, har anmärkning framställts mot det med anledning av nådig föreskrift och i samråd med arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse av mig utarbetade och fastställda formuläret till läkarbetyg för fast anställning vid marinen i det avseendet, att sagda formulär icke upptager uppgift beträffande kroppsvikten hos den anställningssökande oeh att av denna anledning rekrytkandidater med undermålig kroppsvikt befordras till undersökning vid stationerna, något som förorsakat kronan onödig kostnad för resor m. m. Uppgift om kroppsvikten har med avsikt utelämnats i berörda formulär, enär läkare ej är ålagd att på sitt mottagningsrum hålla personvåg. Han kan sålunda ej på heder och samvete om den undersöktes kroppsvikt lämna intyg grundat enbart på dennes egen uppgift. Jag har framhållit, att berörda olägenhet synes kunna inskränkas genom att rekryteringsombuden åläggas att icke till läkarundersökning befordra anställningssökande, vilkas bristande kroppsstorlek och allmänna utveckling gör en undermålig kroppsvikt antaglig. En annan till rekryteringen hörande fråga, i avseende å vilken vissa åtgärder försöktes åren men utan önskat resultat, har ånyo upptagits från stationsbefälhavaren vid flottans station i Stockholm. Han har nämligen gjort framställning till medicinalstyrelsen angående behovet att minska antalet kassationer bland dem, som försedda med läkarbetyg inställa sig på stationerna för fast anställning vid flottan. Dessa anställningssökande undergå nämligen förnyad undersökning av stationerna tillhörande marinläkare. Såsom min mening i denna fråga har jag uttalat, att utsikt till vinnande av ändring i ifrågavarande missförhållande torde vara synnerligen ringa. A ena sidan tillämpar nämligen den undersökande läkaren å stationen, särskilt vid god tillgång på rekryter, säkerligen för antagningen gällande bestämmelser strängare än läkarna ute i landet, då de utfärda sina intyg, varjämte vissa sjukdomstillstånd ibland kunna vara utan iakttagbara symptom, och å andra sidan föras sistnämnda läkare, såsom av vissa upplysningar framgått, emellanåt avsiktligt bakom ljuset ej blott av de anställnibgssökamfe själva utan även MarinSverläkarens årsberättelse. 2 17

20 18 någon enstaka gång av rekryteringsombuden. Det synes också ur denna synpunkt kunna ifrågasättas, huruvida ej de sistnämnda av stationsbefälhavarna, om så befinnes ur övriga synpunkter lämpligt, borde tillhållas att ej till läkarundersökning befordra antagningssökande, som notoriskt visa svag kroppsbyggnad eller sjukligt utseende, förefalla närsynta, äro i hög grad tandlösa eller förete andra utan vidare i ögonen fallande kroppsfel. I sammanhang med rekryteringsfrågorna torde jag få erinra om att stationsmyndigheterna i Karlskrona gjort framställning om utfärdande av bestämmelser angående läkarbesiktning av skeppsgossar före karlskrivningen. Då sådan besiktning otvivelaktigt synes av behovet påkallad, har marinförvaltningen föreslagit föreskrift, att skeppsgosse skall vara i kroppsligt avseende duglig för tjänsten i den yrkesgren, vartill karlskrivningen avses äga rum. Sedan i besättningslistan för undervattensbåtar numera även ingå kockar, har jag på grund av lämnat bemyndigande utfärdat tillägg till förutvarande bestämmelser angående undervattensbåtsbesättnings kroppsbeskaffenhet av innehåll att i avseende å fordringar å synskärpa för berörda kockar skola gälla det s. k. besiktningsreglementets bestämmelser för ekonomi- och hantverksavdelningarna vid marinen. Samma föreskrift har förut vidtagits för maskin- och eldaravdelningarna, vadan de stränga fordringarna å synorganet numera endast gälla befälet och däckspersonalen. I en hel del fall saknades, enligt anmälan från årets stabsläkare, för manskapet å kustflottan vederbörlig anteckning i förhållnings- respektive inskrivningsböcker angående av läkare verkställd revaccination, ett förhållande, som förutom ur vanlig ordningssynpunkt tarvar rättelse, enär för åtskilliga civila anställningar såsom t. ex. inskrivning å sjömanshus fordras revaccination. Med anledning av från till marinen hörande personal framställda ersättningsanspråk för vård å civila sjukvårdsinrättningar, vilken erhållits under sådana omständigheter, att intet hinder förelegat för intagning i stadgad ordning å kronans sjukhus, har marinförvaltningen sett sig nödsakad erinra marinens myndigheter om att tillse, det personalen vid behov begagnar sig av de tillfällen till sjukvård, som i reglemente för marinen äro föreskrivna. Det har upprepade gånger hänt, att varvsarbetare, som anställts på grund av stadgat läkarbetyg utvisande, att sökanden är frisk och arbetsför", efter kort tids anställning sjukskrivits till följd av kronisk sjukdom, som förefunnits före anställningen, men av sådant slag, att den vid tillfället för läkarundersökningen ej givit några symptom. I enstaka fall torde rent av fördöljande av sjukdomstecken hava lyckats. Med anledning härav synes införande av en bestyrkt s. k. självdeklaration av ungefär samma slag, som gäller för stammanskapet, nödvändig även för daglönare. Utarbetande av förslag till formulär för sådan deklaration pågår.

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1914. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1914. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1926. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1926. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1951: 23 SOCIALDEPARTEMENTET SOCIALVÅRDSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE XVIII UTREDNING OCH FÖRSLAG

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 Ö STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1930:10 JORDBRUKSDEPARTEMENTET UTREDNING OCH FÖRSLAG BETRÄFFANDE ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD ANVÄND

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar SFS nr: 1951:308 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1951-06-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1987:667 ----------- Upphävd:

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar:

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: 1. Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. För

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1927:31 FINANSDEPARTEMENTET BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV AKTIEBOLAGET

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

Genève-konventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid (IV)

Genève-konventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid (IV) Genève-konventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid (IV) Undertecknade, befullmäktigade ombud för de regeringar, vilka låtit sig företrädas vid den diplomatiska konferens,

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND. VI:2 PÄLSDJURSRÄKNINGEN DEN 30 SEPTEMBER 1945 STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1946

STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND. VI:2 PÄLSDJURSRÄKNINGEN DEN 30 SEPTEMBER 1945 STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1946 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND. VI:2 PÄLSDJURSRÄKNINGEN DEN 30 SEPTEMBER 1945 AV STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 460847 COMMUNICATIONS STATISTIQUES

Läs mer

a -XX3l National Library of Sweden

a -XX3l National Library of Sweden a -XX3l National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA TJTBEDNINGAB 1923:48 J O K D B EDKSBE I' A RTE5IESXET ANVISNINGAR BÖKANDE VISSA ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

An1iralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna

An1iralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna An1iralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna Av Inga Lindskog De vittomfattande intressen, som voro utmärkande för de män, vilka började anlägga den svenska örlogsstationen i Karlskrona 1680, ger anledning

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

'W" ^^'^fy^k^-.^^ //"^-.V.^. fv. > )

'W ^^'^fy^k^-.^^ //^-.V.^. fv. > ) 'W" ^^'^fy^k^-.^^ ^^ ti //"^-.V.^. fv. > ) mm JÉ ^ W:Zr^ ^^i>^,!^^^x.^/^-'^^ 4VNMAn HALlVmost SKOGSVÅRDS FÖRENINGENS :: TIDSKRIFT : : i7:e Arg. - HAFT. 3 MARS 1919 : SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT MEDDELANDEN

Läs mer

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913.

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Protokoll december 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström,

Läs mer

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'"J ;^^

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'J ;^^ CJ-^' v'^ 'tr Åj^i :5.'"J ;^^ FÖRENINGENS TIDSKCRIFT ^>rt»*^fjov f^ '^^' HAFT. 9-10 SEPTEMBER-OKTOBER 1920 ÅRG. 18 OBSJ Extra sammanträde I slutet av november (se sid. X259 och novemberhäftet av Skogen).

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kapitel 2 Optikerlegitimationens införande

Kapitel 2 Optikerlegitimationens införande 1/17 SANCTA LUCIA GILLE Instiftat 1939 Kapitel 2 Optikerlegitimationens införande Publicerad i omarbetat skick oktober 2011 Sammanställt av: Per Söderberg, optiker BAKGRUND För att förstå händelseförloppet

Läs mer

1. Allmän tjänst. 2. Anställningsavtal

1. Allmän tjänst. 2. Anställningsavtal RÅD OCH ANVISNINGAR i anslutning till kollektivavtalen för de ombordanställda, innefattande bl a tolkningar av vissa avtalsföreskrifter och beräknandet av olika lönetillägg, utarbetade av Sveriges Redareförening

Läs mer

SAMHÄLLET SÅDANT DET ÄR OCH NÅGRA KRAV TILL FÖRBÄTTRING. Socialistiska Partiets väg mot framtiden. Partiförlaget 1934

SAMHÄLLET SÅDANT DET ÄR OCH NÅGRA KRAV TILL FÖRBÄTTRING. Socialistiska Partiets väg mot framtiden. Partiförlaget 1934 SAMHÄLLET SÅDANT DET ÄR OCH NÅGRA KRAV TILL FÖRBÄTTRING Socialistiska Partiets väg mot framtiden Partiförlaget 1934 1 Kapitalismen skapar nöd och elände. Krisen är en följd av det kapitalistiska systemet.

Läs mer

FÖRENTA NATIONERNAS STADGA. och STADGA FÖR DEN INTERNATIONELLA DOMSTOLEN

FÖRENTA NATIONERNAS STADGA. och STADGA FÖR DEN INTERNATIONELLA DOMSTOLEN FÖRENTA NATIONERNAS STADGA och STADGA FÖR DEN INTERNATIONELLA DOMSTOLEN FÖRORD Förenta Nationernas stadga undertecknades den 26 juni 1945 i San Francisco vid avslutningen av "De förenade nationernas" konferens

Läs mer

UTREDNING OCH YTTRANDE

UTREDNING OCH YTTRANDE UTREDNING OCH YTTRANDE I ÄRENDE ANGÅENDE IFRÅGASATT STADS FORM UNDER LANDS RÄTT FÖR VISSA DELAR AV, EVENTUELLT HELA HÖGBO SOCKEN SAMT ANGRÄNSANDE DELAR AV.OVANSJÖ SOCKEN I GÄVLE- BORGS LÄN ELLER ANNAN

Läs mer