INLEDNING. Efterföljare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Efterföljare:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/ / med innehållsförteckning på franska. 1911/ /13 även med sammanfattning på franska. Föregångare: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Norstedt, Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: = Ny följd Efterföljare: Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsförvaltning. Stockholm : (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Årg med titel: Hälso- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén. Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Tab Militära sjukvården Hälso- och sjukvården vid marinen /10-30/ (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-halma-1920

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VID MARINEN / / AV MARINÖVERLÄKAREN STOCKHOLM 1921 ISAAC MARCUS' BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. A. Berättelse. Sid. 1. Läkarpersonalen 8 2. Sjukvårdspersonalen 9 3. Sjukvårdslokalerna Sjukvårdsmaterielen De sanitära förhållandena i land De sanitära förhållandena till sjöss Organisationsfrågor Sjukligheten på flottans stationer Verksamheten å flottans sjukhus Sjukligheten ombord Sjukligheten vid kustartilleriet Tandvården 27 B. Tabeller. Tab. 1 a. Sjukligheten å stationerna inom flottans stam (officerare, civilmilitärer, underofficerare och manskap) 30 Tab. 1 b. Sjukligheten bland daglönare vid flottans stationer 30 Tab. 2. Sjukligheten bland värnpliktiga vid flottans stationer 31 Tab. 3 a. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland flottans stam och beväring å stationerna 31 Tab. 3 b. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland daglönare vid flottans stationer 32 Tab. 4. Döda och dödsorsaker vid flottans stationer (daglönare undantagna) 33 Tab. 5 a. Avskedade tillhörande stammen på grund av sjukdom och yttre skador vid flottans stationer 33 Tab. 5 b. Till krigstjänst oförmögna värnpliktiga på grund av sjukdom och yttre skador vid flottans stationer 33 Tab. 6 a. Vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, medicinska avdelningen 34 Tab. 6 b. Vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen 38 Tab. 7 a. Uppgift från flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen, angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter 42

6 4 Sid. Tab. 7 b. Uppgift från flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å polikliniskt behandlade patienter 46 Tab. 8. Sjukligheten under flottans övningsexpeditioner 47 Tab. 9. De viktigaste sjukdomsgrupperna under sjöexpeditionerna 48 Tab. 10. Sjukligheten inom kustartilleriets stam 50 Tab. 11. Sjukligheten bland värnpliktiga vid kustartilleriet 50 Tab. 12. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland kustartilleriets stam och beväring 51 Tab. 13. Döda och dödsorsaker vid kustartilleriet 52 Tab. 14 a. Avskedade tillhörande stammen på grund av sjukdom och yttre skador vid kustartilleriet 52 Tab. 14 b. Till krigstjänst oförmögna värnpliktiga på grund av sjukdom och yttre skador vid kustartilleriet 52 Tab. 15. Revaccinationen Tab. 16. Tandvården 53 Tab. 17. Allmän sammanställning av sjukligheten och sjukdomarna vid marinen 54 C. Bilagor. Bil. 1. Aviatiken ur medicinsk synpunkt. Översikt av Gunnar Nilson 62 Bil. 2. Om nattblindhet genom solbländning på skeppsgosseavdelningen av G. Blix 91

7 TABLE DES MATIÈRES A. Rapport. Pag. 1. Les médecins 8 2. Les infirmiers 9 3. Les locaux du service de santé Le matériel de santé Les conditions d'hygiène à terre Les conditions d'hygiène à bord Des cas d'organisation Les maladies dans les stations de la flotte L'activité dans les hôpitaux maritimes Les maladies à bord Les maladies dans l'artillerie de côtes Les soins dentaires 27 B. Tableaux. Tabl. 1 a. Les malades dans les stations dans les corps de la flotte (officiers, assimilés, sousofficiers et marins) 30 Tabl.1 b. Les malades dans les stations parmi les ouvriers des arsenaux 30 Tabl. 2. Les malades parmi les conscrits dans les stations de la flotte 31 Tabl. 3 a. Les principaux groupes de maladies dans les corps de la flotte et parmi les conscrits dans les stations 31 Tabl. 3 b. Les principaux groupes de maladies parmi les ouvriers des arsenaux 32 Tabl. 4. Mortalité et causes de décès dans la flotte (ouvriers des arsenaux exceptés) 33 Tabl. 5 a. Réformés des corps de la flotte pour cause de maladie ou de traumatisme externe dans les stations de la flotte 33 Tabl. 5 b. Réformés parmi les conscrits dans les stations de la flotte pour cause de maladie ou de traumatisme externe 33 Tabl. 6 a. Les malades de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section médicale 34 Tabl. 6 b. Les malades de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgicale 38 Tabl. 7 a. Relevé de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgicale, concernant les operations sur les malades entrés 42

8 6 Pag. Tabl. 7 b. Relevé de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgicale, concernant les operations sur les malades pas entrés 46 Tabl. 8. L'état sanitaire à bord 47 Tabl. 9. Les principaux groupes de maladies à bord 48 Tabl. 10. Les malades dans les corps de l'artillerie de côtes 50 Tabl. 11. Les malades parmi les conscrits de l'artillerie de côtes 50 Tabl. 12. Les principaux groupes de maladies dans les corps et parmi les conscrits de l'artillerie de côtes 51 Tabl. 13. Mortalité et causes de décès dans les corps de l'artillerie de côtes 52 Tabl. 14 a. Reformés des corps de l'artillerie de côtes pour cause de maladie ou de traumatisme externe 52 Tabl. 14 b. Reformés parmi les conscrits de l'artillerie de côtes pour cause de maladie ou de traumatisme externe 52 Tabl. 15. La revaccination Tabl. 16. Les soins dentaires 53 Tabl. 17. Relevé général des malades et des maladies dans la marine 54 C. Appendices. App. 1. L'aviation au point de vue médicale. Aperçu par Gunnar Nilson 62 App. 2. Sur héméralopie par éblouissement du soleil dans l'escadrille des mousses par G. Blix 91

9 TILL KONUNGEN. I enlighet med nådiga instruktionen för niarinöverläkaren får jag härmed i underdånighet avgiva årsberättelse över hälso- och sjukvården vid marinen för tiden 1 oktober september 1921.

10 8 1. Läkarpersonalen. I avseende å förste marinläkare och marinläkare av första graden hava inga förändringar ägt rum under det gångna redovisningsåret, och äro alla sådana beställningar besatta med undantag av en för Hemsö fästning avsedd marinläkartjänst av första graden, som med Eders Kungl. Maj:ts medgivande fortfarande är vakant. Beträffande marinläkare av andra graden får jag anföra, att en sådan befattningshavare rekapitulerat för ny tioårsperiod, att två före tioårsförordnandet erhållit nådigt avsked och samtidigt utnämnts till marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren i flottans reserv samt att de två beställningar, som vid slutet av förra räkenskapsåret voro vakanta och enligt gällande bestämmelser besatta med marinläkarstipendiater, tillsatts genom befordran till marinläkare av andra graden av tvenne marinläkarstipendiater efter avlagd medicine licentiatexamen. De två övriga beställningarna hava besatts genom inträde på stat av en marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren i flottans reserv och genom utnämning av en medicine licentiat, som under mobiliseringen tillhört sistnämnda kår i egenskap av konstituerad marinläkarstipendiat. Av tjugo på stat upptagna marinläkarbeställningar av andra graden voro vid räkenskapsårets utgång nitton besatta och en förklarad till ansökan ledig. Alla marinläkare av andra graden äro eller hava varit anställda på sjukhus eller andra medicinska institutioner till förvärvande av specialutbildning efter medicine licentiatexamen inom olika grenar av medicinen. Vad angår marinläkarstipendiaterna vid marinläkarkåren, så har omsättningen, förutom nyssnämnda tvenne befordringar till marinläkare av andra graden utgjorts av två rekapitulationer för ny treårsperid samt tre avgångar före treårsförordnandets slut med påföljande utnämningar vid marinläkarkåren i flottans reserv. Sedan två av nämnda tre ledigheter återbesatts genom antagning till marinläkarstipendiater vid marinläkarkåren av två marinläkarstipendiater över stat, voro vid redovisningsårets tilländagång av tio på stat upptagna marinläkarstipendiatbeställningar nio besatta och en förklarad till ansökan ledig. De vid näst föregående redovisningsår förefintliga fyra marinläkarstipendiatbefattningarna över stat hava under redovisningsåret samtliga bytt innehavare, i det två, som nämndes, antagits till marinläkarstipendiater på stat och två efter tvåårsförordnandets utgång övergått till reserven samt fyra marinläkarstipendiater över stat nyanställts. Sedan Eders Kungl. Maj:t funnit gott bestämma, att antalet marinläkarstipendiater över stat efter den 1 december 1920 skall vara högst tio, antogos under redovisningsåret ytterligare tre sådana befattningshavare, vadan antalet marinläkarstipendiater över stat vid detsammas utgång uppgick till sju. Återstående tre lediga platser kunna antagligen förväntas bliva besatta före 1921 års utgång.

11 Marinläkarkåren i flottans reserv räknade den 1 oktober 1921 sextioen marinläkare och sex marinläkarstipendiater. Sedan riksdagen beviljat medel till hållande av marinläkarkurs i oktober 1921, hava förberedande åtgärder vidtagits för densamma i enlighet med samma program som för nästföregående kurs, och såsom elever kommenderades tio marinläkare av andra graden på stat och en marinläkarstipendiat, som avlagt medicine licentiatexamen. Den fackutbildningskurs för marinläkarstipendiater över stat och värnpliktiga läkare, som var avsedd att för första gången anordnas i Karlskrona i början av 1921 och för vilken marinförvaltningen hemställt om äskande av medel hos riksdagen, visade sig lämpligen kunna uppskjutas till 1922, enär inga värnpliktiga läkare vid förstnämnda tidpunkt hade inställt sig till tjänstgöring och det kunde antagas, att under 1921 flera marinläkarstipendiater över stat skulle tillkomma, som böra genomgå dylik kurs. Under redovisningsåret hava en marinläkare av första graden och fyra marinläkare av andra graden på stat jämte en marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren i flottans reserv erhållit bidrag till utrikes studieresor från riksstatens anslag till resestipendier åt läkare vid marinläkarkåren. Med ett undantag äro samtliga dessa resor fullgjorda. En marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren, som av Eders Kungl. Maj:t erhållit uppskov med honom sedan nästföregående år åliggande stipendieresa, har ännu ej anträtt densamma. Sjukhusläkaren vid medicinska avdelningen av flottans sjukhus i Karlskrona har i enlighet med nådig föreskrift genomgått specialutbildning i behandling av könssjukdomar. För ögonundersökningar och ögonbehandlingar på Stockholms station har ingen marinläkare kunnat disponeras, utan handhaves förordnandet fortfarande av en enskilt praktiserande läkare. Under året har en förste marinläkare varit tillkallad för att såsom representant för marinläkarkåren deltaga i arméns och marinens avlöningssakkunnigas överläggningar och en annan förste marinläkare såsom specialsakkunnig ställts till förfogande hos för utredning angående den centrala förvaltningen under försvarsdepartementet tillsatta sakkunniga Sjukvårdspersonalen. Vid flottans sjukhus i Karlskrona hava å hållna utbildningskurser för sjukvårdare tillhörande flottans stam godkänts 2 elever i underofficerskurs, 3 i korpralskurs och 4 i kurs för 3:e klass sjömän samt å kurs för sjukvårdare tillhörande kustartilleriet godkänts 1 i korpralskurs. A nämnda sjukhus hava vidare utbildats 4 värnpliktiga tillhörande flottan och 1 värnpliktig tillhörande kustartilleriet. Vid till Vaxholms fästning

12 10 hörande sjukhus hava av stamanställda sjukvårdare 1 genomgått korpralskurs och 2 rekrytkurs, varjämte 12 värnpliktiga sjukvårdare erhållit dem tillkommande utbildning. A sjukhuset vid Nya Varvet har 1 stamanställd sjukvårdare genomgått korpralskurs och 2 värnpliktiga sjukvårdare erhållit utbildning. En under utarbetning varande ny lärobok i hälso- och sjukvård för marinen, avsedd för den manliga sjukvårdspersonalen, föreligger nu i manuskript. Av lärobok för sjukbärare vid kustartilleriet har inom marinförvaltningens sanitetsavdelning ny upplaga utarbetats och föreligger i manuskript. Medicinalstyrelsen har under året efter framställning från marinförvaltningen förklarat samtliga vid marinen anställda sjuksköterskor innehava ett mått av kunskap och färdighet, motsvarande det, som av Kungl. Maj:t godkänd skjuksköterskeskola avser att bibringa, och marinförvaltningen avvaktar nämnda styrelses godkännande även av regleringen beträffande sköterskornas avlönings- och tjänstgöringsförhållanden för att bereda dem pensionsrätt hos statens anstalt för pensionering av folkskollärare m. fl. Dnder influensaepidemien anställdes å flottans stationer i Karlskrona och Stockholm tillfälligt vardera 2 extra sjuksköterskor. I avseende å sjuksköterskorna återstår att nämna, att samtliga marinens sjuksköterskor numera äga rättighet till 1 månads semester årligen. 3. Sjukvårdslokalerna. A Karlskrona station hava i kasernernas sjukavdelning en del målnings- och reparationsarbeten blivit verkställda. Stockholms stations kaserner tillhörande sjukavdelning har i sammanhang med värmelednings införande i kasern III erhållit denna hygieniska förbättring. Behovet av en s. k. sjukstuga för stationen kvarstår, och marinförvaltningen har på förekommen anledning föranstaltat om revision av föregående förslag till sådan byggnad. Vad beträffar sjukvårdslokalerna inom Vaxholms fästning, så gäller om desamma fortfarande vad som anförts i föregående årsberättelser. En förbättring, nämligen installation av vattenklosetter, har emellertid kommit till utförande å fästningens båda sjukhus. Den genom eldsvåda år 1919 skadade delen av Nya Varvets sjukhus, som under nästföregående räkenskapsår på grund av arbetsnedläggelse ej kunde iordningställas, är nu fullständigt reparerad. linoleummattor hava inlagte i de ej brandskadade lokalerna; i de nyreparerade delarna av sjukhuset har pålaggning av sådana mattor uppskjutits, tills golwirket hinner fullständigt torka. Sjukhuset ter sig ånyo snyggt och prydligt. Förstärkning av uppvärmningen i korridorerna har befunnits önskvärd.

13 11 4. Sjukvårdsmaterielen. Tillverkningen av förbandsjnateriel för marinens behov har fortgått vid förbandsfabriken å flottans sjukhus i Karlskrona. Någon större upphandling av råmateriel har på grund av inneliggande avsevärda förråd icke befunnits erforderlig. Med anledning av sjukvårdsanslagets överskridande har marinförvaltningen anbefallt sparsamhet till minskande av sjukvårdskostnaderna. Nyanskaffning av sjukvårdsmateriel har ägt rum i synnerligen ringa omfattning. I föregående årsberättelse omnämnd upphandling av tandtänger för komplettering av fartygens instrumentutredning har verkställts. Karlskrona kustartilleriregementes sjukrum i olika delar av fästningen hava erhållit 1 mikroskop, 1 termostat och 3 elektriska instrumentkokare. Förbandslådor hava tillverkats för pansarbåtarna Gustaf V:s och Drottning Victorias förbandsposter. Genom tyska agenter har en avsevärd mängd sjukvårdsmateriel, instrument och apparater utbjudits till synnerligen låga priser, men hava anbuden avvisats på grund av utfärdade nådiga föreskrifter angående inköp av svenska varor för statens behov. Den i nästföregående årsberättelse omnämnda experimentellt-fysiologiska prövningen av viss till förvärvande av staten erbjuden gasmasktyp har slutförts, och befanns ifrågavarande gasmask ej uppfylla erforderliga fordringar i avseende å neutralisering av under världskriget använda giftiga gaser. Den stora uppbörden av sjukvårdsmateriel å Stockholms station lider fortfarande av brist på lokaler för artiklarnas överskådliga uppställning och ändamålsenliga förvaring. Som uppbörden nu är splittrad på ett flertal trånga, delvis fuktiga, ouppvärmda och i övrigt olämpliga utrymmen, är erforderlig översyn och kontroll ytterst svår att åstadkomma. I reglemente för marinen förekommande förteckningar över persedlar och materialier för sjukhus och sjukfartyg om 100 sängar eller kojplatser hava länge varit i behov av att bringas i överensstämmelse med nutidens fordringar. Förslag till nya sådana förteckningar äro under utarbetning i marinförvaltningen och torde komma att i sammanhang med utlåtande över de s. k. förrådssakkunnigas betänkande underställas Eders Kungl. Maj:t för prövning och godkännande. 5. De sanitära förhållandena i land. Vad först beträffar flottans station i Karlskrona, så kvarstå i föregående årsberättelse omförmälda frågor rörande utvidgning och modernisering av sjömanskårens tvätt- och badinrättning samt marketenteri för samma kår

14 12 olösta. Den nya vattenklosett- och pissoiranläggning för sjömanskårens kaserner, till vilken riksdagen beviljat medel, är under utförande och så långt kommen, att huvudsakligen inrednings- och målningsarbeten återstå. 1 föregående årsberättelse berörda omfattande målningsarbeten i sjömanskårens kaserner äro avslutade, och kasernerna te sig ånyo i prydligt skick. Stationens avlusningsanstalt för cyanvätegas har upprepade gånger varit använd och funktionerat till belåtenhet. Den nya beklädnadsverkstaden torde vara tillfredsställande ur hygienisk synpunkt. I övrigt omnämner förste läkaren följande hygieniska förbättringar såsom tillkomna å örlogsvarvet under redovisningsåret, de flesta för av riksdagen särskilt anvisade medel. Ingenjördepartementets maskinverkstäder hava erhållit vattenklosetter. Tvätt- och klädrum med klädskåp för varje man och tvättanordningar med rinnande vatten samt värmeledning m. m. har anordnats, utom för nyssnämnda maskinverkstäder, i kopparslagareverkstaden, torpedbåtsinventariebyggnaden och arbetsboden vid nya dockorna. Därjämte hava takelkammaren och segelsömmareverkstaden erhållit klädskåp och artilleriverkstaden lågtrycksångvärmeledning jämte tempererad tryckluftsventilation. Ännu återstå dock åtskilliga liknande arbeten för att göra alla varvets verkstäder likställda. I avseende å Stockholms station kvarstå i föregående årsberättelser med hela statiousförläggningen sammanhängande stora hygieniska frågor olösta. Av under redovisningsåret till förbättrande av hygienen utförda arbeten omnämner förste läkaren följande. Kasernerna I och III hava erhållit nya golv i logementen, vilka dock i kasern III på grund av icke fullgott virke tyvärr ej kunna sägas vara fullt tillfredsställande. Den värmeledningsanläggning i kasern III, till vilken riksdagen beviljat medel, är utförd, men var på grund av den milda väderleken ännu ej vid redovisningsårets slut tagen i användning. I arrestbyggnaden pågår införande av värmeledning. Varmbadinrättningen har för av riksdagen beviljade medel undergått en välbehövlig reparation. Med hänsyn till örlogsvarvet kvarstår ett flertal av i föregående årsberättelse framhållna önskemål beträffande förbättringar. Under året hava emellertid byggnadsdepartementets lokaler och segelsömmareverkstaden reparerats samt erhållit klädskåp och tvättställ, varjämte samma förbättringar äro avsedda för beklädnadsverkstaden. Den personliga hygienen och näringstillståndet hos det kasernerade manskapet, beklädnaden, proviantförhållandena och den utspisade kosten jämte ordningen och renligheten i kasernerna med tillhörande byggnader hava vid av mig å flottans stationer förrättade inspektioner i allmänhet befunnits tillfredsställande med undantag av att sjömanskårens kök och badinrättning i Karlskrona är i trängande behov av reparation. Förste läkarnas s. k. kvartalsinspektioner hava ej givit anledning till några erinringar av betydenhet. Med vissa maskinella anordningar komma efter förelag av de s. k.

15 utspisningssakkunniga försök att anordnas vid sjömanskårens matinrättning i Karlskrona. Beträffande Vaxholms fästning så kvarstå de hygieniska bristerna i avseende å förläggningen i de gamla kasernerna å Vaxholmen alltjämt oförändrade. Fästningsläkaren omnämner bland under året utförda hygieniska förbättringar utbyte av de gamla bristfälliga nattklosetterna mot portativa sådana, införande av elektrisk belysning i arrestbyggnaden och uppförande av ett bårhus i närheten av Rindö redutt. Den å fästningen alltjämt aktuella dricksvattenfrågan har förts ett steg framåt genom en såsom synnerligen lyckad betecknad brunnsborrning invid befälsbyggnaden n:r XXII i Vaxholm. Från Karlskrona kustartilleriregementes lokaler finnes intet att anföra annat än att en del logement m. fl. lokaler å forten blivit reparerade och nymålade. A kustartilleriets förläggning vid Nya Varvet hava följande hygieniska förbättringar vidtagits. Reparations- och målningsarbeten äro utförda inom stora delar av både kustartillerikårens och örlogsdepåns kaserner. Vattenklosetter hava inmonterats i byggnaden n:r XXV. Arbetena för förbättring och dränering av vägnätet och kaserngården, till vilket riksdagen beviljat medel, äro påbörjade. Brunnen å Alvsborgsön har rensats och cementerats, så att vattnet numera är klart och välsmakande. Angående förläggningen till Oscar II:s fort meddelar kårläkaren, att fukten i år varit betydligt mindre besvärande än föregående år, något som torde bero på den i allmänhet torra och vackra väderleken. Beträffande äskande av medel för nytt uppvärmnings- och ventilationssystem å Oscar II:s fort jämte inredning av kyrksalen å Nya Varvet har marinförvaltningen gjort underdånig framställning. Vid företagna inspektioner av kustartilleriets förläggningar har jag i avseende å den personliga hygienen och näringstillståndet hos truppen, beklädnaden, proviantförhållandena och den utspisade kosten jämte ordningen och renligheten inom kasernetablissementen icke haft anledning att framställa några anmärkningar av betydenhet. Ej heller hava några sådana av väsentlig art framställts från de vid kustartilleriet tjänstgörande läkarnas s. k. kvartalsinspektioner. Även vid kustartilleriets matinrättningar i Vaxholm och Oscar-Fredriksborg skola försök anställas med ny utrustning av maskinella köksinventarier i enlighet med de s. k. utspisningssakkunnigas förslag. För införande av s. k. filtöverdrag till marinens kaserners sängpersedelställ avvaktar marinförvaltningen fortfarande nedgång i priserna inom textilindustrien. Företagen revaccination redovisas i enlighet med lagen om skyddskoppympning för kalenderår. Tabell 15 upptager antal och resultat av under år 1920 utförda ympningar. 13

16 14 6. De sanitära förhållandena till sjöss. Antalet rustade fartyg har även i år vida understigit det vanliga, och expeditionernas längd har jämväl fortfarande varit väsentligt avkortad. En del av de ombord kommenderade läkarna har, då förhållandena sådant medgivit, handhaft hälso- och sjukvården å flera till samma förband hörande fartyg. Under föregående år utarbetade s. k. "sjukvårdsliggare", innehållande organisationsbestämmelser m. m. beträffande sjukvårdstjänsten ombord, hava granskats i marinförvaltningen för pansarbåtarna "Äran", "Dristigheten" och "Manligheten", jagaren "Sigurd" samt kanonbåten "Blenda". Under året hava dylika ligga re för pansarbåtarna "Sverige" och "Drottning Victoria", depåfartyget "Svea", torpedkryssaren "Claes Horn", jagaren "Wrangel" och kanonbåten "Rota" utarbetats genom högste befälhavarens över kustflottan försorg och insänts till ämbetsverket för granskning. Från under året av mig företagna inspektioner ombord har jag beträffande proviant, utspisad kost, beklädnad, besättningens fysiska kondition och personliga hygien samt övriga hygieniska förhållanden inga anmärkningar av betydenhet att anföra. Jag torde dock få erinra om i föregående årsberättelse omförmält förslag från min sida angående utbyte i mån av erforderlig nyanskaffning av nuvarande s. k. stjälpfat etc. i fartygens tvättrum mot s. k. individuella handfat för var man ombord tillika med härför i övrigt lämpade anordningar i avseende å tvättbord, tappkranar, avlopp m. m. Detta förslag har stött på motstånd från marinförvaltningen och högste befälhavaren över kustflottan. Då systemet emellertid förefaller värt att prövas, torde för sådant ändamål kasernfartyget Norrköping kunna komma i fråga, då detta fartygs tvättrumsanordningar synas mig i behov av att ersättas med nya och bättre. Ur den under året kommenderade stabsläkarens rapport angående hälso- och sjukvårdsförhållandena m. m. å kustflottan får jag anföra följande. Hälsotillståndet var under förläggningen till Hårsfjärden så gott, att sjukstugan å Märsgarn ej behövde tagas i anspråk. Den på första torpedbåtsflottiljen i enlighet med de s. k. utspisningssakkunnigas förslag försöksvis anordnade spisordningen betecknas såsom fördelaktig. Oaktat någon minskning vidtagits i den hittillsvarande portionsstatens kalorivärde vilket utan överdrift torde kunna sägas vara väl rundligt tilltaget lärer belåtenheten med utspisningen å flottiljen hava varit stor. Tyvärr har det visat sig nödvändigt att rättsligt inskrida mot av sjukvårdare ombord genom förfalskning av spritrecept åstadkommen bedräglig åtkomst av alkohol.

17 I avseende å under året rustade fartygs sanitära beskaffenhet och därmed sammanhängande frågor får jag ur från fartygsläkarna inkomna rapporter anföra följande. På pansarbåten "Sverige" hava en del ändringsarbeten utförts till förbättrande av vissa underofficerares förläggning. Därvid har det visat sig nödvändigt att förbättra isolering och ventilation av förut till underofficerskorpralsmässar använda lokaler å trossdäck. Då röntgeninstrumentariets regleringsbord befunnit sig i omedelbar närhet av en kalluftstrumma å förbandsplatsen, hava av denna anledning kontakter och kopplingar så småningom angripits av ärg och rost. Denna olägenhet synes emellertid kunna avhjälpas genom att flytta sagda lufttrumma med tillhörande värmeelement till lämpligare ställe å förbandsplatsen. Av fartygsläkaren under pansarbåten "Drottning Victorias" provresa framhållas åtskilliga önskemål i sanitärt-tekniskt avseende såsom fullständig isolering av däcket över sjukhytten; åtgärder till förekommande av för hög temperatur i apoteket; reglering av avloppet för vattnet i torpedtuben, vilket utsläppes i samma spillvattentank som avloppsledningen från operationsrummet en anordning, som kan giva anledning till 'avsevärda olägenheter; förbättring av gnisthyttens och arresternas ventilation m. m. Denna rapport har av mig överlämnats till den för besiktningav fartyget tillsatta kommissionen. På torpedkryssaren "Claes Horn" visade det sig under expeditionens gång nödvändigt att i brist på stamanställd kock och därav föranledda ölägenheter för skaffningen förhyra civil sådan. De båda nyaste jagarna "Wrangel" och "Wachtmeister" hava anordningar för tempererad dusch uppsatta i manskapets tvättrum. Duscharna hava tyvärr dock visat sig så gott som oanvändbara på grund av för ringa tryck från tillhörande vattentank. A kanon båten "Blenda" erfordras en elektrisk fläkt för ventilation av den intill förliga eldrumskappen belägna sjukhytten, varjämte avloppet från eldarnas duschrum funktionerat illa, då det utgår från durkens högsta i stället för lägsta nivå. Det nyinredda depåfartyget för undervattensbåtar "Svea" har i år varit ute på sin första expedition. Sjukhytt och apotek, som försetts med moderniserad inredning, hava befunnits till utrymme och anordningar utmärkta. Eldarmässens ventilation synes vara i behov av förbättring. Logementsfartyget "Freja" har givit anledning till följande erinringar. Däcket över sjukhytten har delvis varit otätt, så att vatten trängt igenom och gjort en av sjukkojerna oanvändbar. Till nämnda missförhållande torde en felaktig placering av spygattet för om uppbördsskepparens hytt hava bidragit. Otillfredsställande ventilation av lakegodskällaren och av klosetterna jämte bristfällig spolinrättning å do sistnämnda har givit anledning till dålig luft ombord. Manskapspissoiren på övre däck synes i behov av grundlig reparation. Styrbords avfallstrumma är i behov av 15

18 16 anordning till förekommande av att matrester m. m. spillas å batteriets durk. Under "Frejas" användning för flygskolan vid Hägernäs har vatten fått hämtas från en gård i land. Försök har gjorts med brunnsgrävning å det för flygskolan förvärvade området, men har den grävda brunnen vid undersökning och provpumpning visat mycket ringa tillgång på vatten, varjämte detsamma ej varit av fullgod beskaffenhet. Behov av automobil för flygskolan framhålles bland annat i och för transport av sjuka och skadade till Stockholm. I avseende å kanonbåten "Rota" erinras, att den elektriska belysningen å trossbotten är i behov av förstärkning samt att sjukhytten för den naturliga belysningens och ventilationens skull erfordrar upptagande av en däcksventil. o A kanonbåten "Svensksund" har det s. k. minrummet använts såsom eldarmäss. Om detta fortfarande skall äga rum, föreslås anbringande av ett par luftventilatorer i bryggdäcket på nuvarande förliga däcksventilernas plats. A 'logementsfartyget "Saga" har arresten till följd av bristande ventilering och saknad av uppvärmningsanordning vintertid varit oanvändbar och arrestanterna av denna anledning under fartygets förläggning i Karlskrona överförts till häkte i land. 7. Organisationsfrågor. Till chefen för försvarsdepartementet hava högste befälhavaren över kustflottan, chefen för sjökrigsskolan och marinöverläkaren samt den med nådigt medgivande såsom oftalmologisk sakkunnig tillkallade förste marinläkaren C. G. Boström efter erhållit uppdrag avgivit gemensamt yttrande och förslag angående bestämmelser i reglementena för marinen och för sjökrigsskolan angående minimifordringar å synskärpa för officerare under tjänstgöring ombord och för sjökadetter. Då en vid antagningen normal synskärpa visat sig kunna avsevärt nedsättas genom uppkomsten av fortskridande närsynthet jämte vissa former av astigmatism hos kadetter och yngre officerare intill 25 års ålder, hava undersökningar av synskärpan befunnits nödvändiga dels årligen av sjökrigsskolans elever, dels för officerare vid ifrågakommande befordringar intill kaptens grad. Bärande av korrektionsglas för den, som erfordrar sådana för uppnående av full synskärpa, föreslås att göras obligatoriskt vid tjänstgöring ombord. För uttagning till tjänst å över- och undervattenstorpedfartyg föreslås såsom villkor för antagning vid sjökrigsskolan stadgad synskärpa utan användande av korrektionsglas. För att läggas till grund för i föregående årsberättelse omförmäld ut redning angående fullständigande och modernisering av hittills för marinen gällande formulär till läkarbetyg för anställning vid flygvapnet har jag,

19 med ledning huvudsakligen av inom de i världskriget deltagande makterna under de sista åren publicerade arbeten, utarbetat en översikt över "Aviatiken från medicinsk synpunkt", vilken här bifogas såsom bilaga 1. Jag har hos chefen för försvarsdepartementet gjort hemställan om anlitande av sakkunniga på de oftalmologiska, respirationsfysiologiska, otiatriska och psykotekniska områdena för att biträda vid utarbetande av förslag till nytt formulär tih läkarbetyg för marinens flygare samt till nya bestämmelser rörande fordringar å kroppsbeskaffenhet och de andra föreskrifter, som från medicinsk synpunkt kunna befinnas påkallade rörande flygvapnet. Möjlighet torde föreligga, att blivande förslag i nämnda avseenden kunna komma att tagas i betraktande vid utfärdande av bestämmelser även för arméns och det civila flygväsendets personal. Från vissa myndigheter, som hava sig rekryteringen av marinens manskap anförtrodd, har anmärkning framställts mot det med anledning av nådig föreskrift och i samråd med arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse av mig utarbetade och fastställda formuläret till läkarbetyg för fast anställning vid marinen i det avseendet, att sagda formulär icke upptager uppgift beträffande kroppsvikten hos den anställningssökande oeh att av denna anledning rekrytkandidater med undermålig kroppsvikt befordras till undersökning vid stationerna, något som förorsakat kronan onödig kostnad för resor m. m. Uppgift om kroppsvikten har med avsikt utelämnats i berörda formulär, enär läkare ej är ålagd att på sitt mottagningsrum hålla personvåg. Han kan sålunda ej på heder och samvete om den undersöktes kroppsvikt lämna intyg grundat enbart på dennes egen uppgift. Jag har framhållit, att berörda olägenhet synes kunna inskränkas genom att rekryteringsombuden åläggas att icke till läkarundersökning befordra anställningssökande, vilkas bristande kroppsstorlek och allmänna utveckling gör en undermålig kroppsvikt antaglig. En annan till rekryteringen hörande fråga, i avseende å vilken vissa åtgärder försöktes åren men utan önskat resultat, har ånyo upptagits från stationsbefälhavaren vid flottans station i Stockholm. Han har nämligen gjort framställning till medicinalstyrelsen angående behovet att minska antalet kassationer bland dem, som försedda med läkarbetyg inställa sig på stationerna för fast anställning vid flottan. Dessa anställningssökande undergå nämligen förnyad undersökning av stationerna tillhörande marinläkare. Såsom min mening i denna fråga har jag uttalat, att utsikt till vinnande av ändring i ifrågavarande missförhållande torde vara synnerligen ringa. A ena sidan tillämpar nämligen den undersökande läkaren å stationen, särskilt vid god tillgång på rekryter, säkerligen för antagningen gällande bestämmelser strängare än läkarna ute i landet, då de utfärda sina intyg, varjämte vissa sjukdomstillstånd ibland kunna vara utan iakttagbara symptom, och å andra sidan föras sistnämnda läkare, såsom av vissa upplysningar framgått, emellanåt avsiktligt bakom ljuset ej blott av de anställnibgssökamfe själva utan även MarinSverläkarens årsberättelse. 2 17

20 18 någon enstaka gång av rekryteringsombuden. Det synes också ur denna synpunkt kunna ifrågasättas, huruvida ej de sistnämnda av stationsbefälhavarna, om så befinnes ur övriga synpunkter lämpligt, borde tillhållas att ej till läkarundersökning befordra antagningssökande, som notoriskt visa svag kroppsbyggnad eller sjukligt utseende, förefalla närsynta, äro i hög grad tandlösa eller förete andra utan vidare i ögonen fallande kroppsfel. I sammanhang med rekryteringsfrågorna torde jag få erinra om att stationsmyndigheterna i Karlskrona gjort framställning om utfärdande av bestämmelser angående läkarbesiktning av skeppsgossar före karlskrivningen. Då sådan besiktning otvivelaktigt synes av behovet påkallad, har marinförvaltningen föreslagit föreskrift, att skeppsgosse skall vara i kroppsligt avseende duglig för tjänsten i den yrkesgren, vartill karlskrivningen avses äga rum. Sedan i besättningslistan för undervattensbåtar numera även ingå kockar, har jag på grund av lämnat bemyndigande utfärdat tillägg till förutvarande bestämmelser angående undervattensbåtsbesättnings kroppsbeskaffenhet av innehåll att i avseende å fordringar å synskärpa för berörda kockar skola gälla det s. k. besiktningsreglementets bestämmelser för ekonomi- och hantverksavdelningarna vid marinen. Samma föreskrift har förut vidtagits för maskin- och eldaravdelningarna, vadan de stränga fordringarna å synorganet numera endast gälla befälet och däckspersonalen. I en hel del fall saknades, enligt anmälan från årets stabsläkare, för manskapet å kustflottan vederbörlig anteckning i förhållnings- respektive inskrivningsböcker angående av läkare verkställd revaccination, ett förhållande, som förutom ur vanlig ordningssynpunkt tarvar rättelse, enär för åtskilliga civila anställningar såsom t. ex. inskrivning å sjömanshus fordras revaccination. Med anledning av från till marinen hörande personal framställda ersättningsanspråk för vård å civila sjukvårdsinrättningar, vilken erhållits under sådana omständigheter, att intet hinder förelegat för intagning i stadgad ordning å kronans sjukhus, har marinförvaltningen sett sig nödsakad erinra marinens myndigheter om att tillse, det personalen vid behov begagnar sig av de tillfällen till sjukvård, som i reglemente för marinen äro föreskrivna. Det har upprepade gånger hänt, att varvsarbetare, som anställts på grund av stadgat läkarbetyg utvisande, att sökanden är frisk och arbetsför", efter kort tids anställning sjukskrivits till följd av kronisk sjukdom, som förefunnits före anställningen, men av sådant slag, att den vid tillfället för läkarundersökningen ej givit några symptom. I enstaka fall torde rent av fördöljande av sjukdomstecken hava lyckats. Med anledning härav synes införande av en bestyrkt s. k. självdeklaration av ungefär samma slag, som gäller för stammanskapet, nödvändig även för daglönare. Utarbetande av förslag till formulär för sådan deklaration pågår.

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm, 1946-1957. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1945-1955. 1945-1951: med innehållsförteckning och parallelltitel på

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm : 1946-1957.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm : 1946-1957. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1946. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1946. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1987. 1 Tillämpningsområde I den mån inte lag, annan författning eller

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum 2004-07-01 Myndighet Enhet Hänvisning

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

PKörkortets historia i Sverige. En översikt. Körkort 1907-1916

PKörkortets historia i Sverige. En översikt. Körkort 1907-1916 1 (7) Datum Vsikd/Vägverkets museum 2007-11-08 Jan-Olof Montelius, 0243-750 30 jan-olof.montelius@vv.se www.vv.se/museum PKörkortets historia i Sverige. En översikt Det första "körkortet" i Sverige Följande

Läs mer

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik]

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] SFS 1971:810 Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

SJÖFARTSBRANSCHENS HÄLSOVÅRDSAVTAL

SJÖFARTSBRANSCHENS HÄLSOVÅRDSAVTAL Bilaga 7 Hälsovårdsavtal 1/5 SJÖFARTSBRANSCHENS HÄLSOVÅRDSAVTAL Rederierna i Finland rf å ena sidan och Finlands Sjömans-Union FSU rf å andra sidan ingår härmed följande avtal om företagshälsovård för

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4 26A:4 Fråga om beräkning av engångsavgift för avstyckning från fastighet för vilken anläggningsavgift bestämd bl.a. med hänsyn till arealen redan hade betalats. S.K. ägde tomten nr 16 i Älvsborg, Göteborgs

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Sjätte AP-fonden; SFS 2000:193 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 13 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

sm i; National Library of Sweden

sm i; National Library of Sweden sm i; National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 192(3: 3 F (") R S V A R S D EP A R T E M E N T E T 1921 ARS PENSIONSKOMMITTÉS BETÄNKANDE

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168); SFS 2004:877 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING intendenturbefäl Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för intendenturbefäl gällande fr o m

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

MÖNSTERAVTAL BESTÄLLNINGSTRYCK (PRINT ON DEMAND)

MÖNSTERAVTAL BESTÄLLNINGSTRYCK (PRINT ON DEMAND) MÖNSTERAVTAL BESTÄLLNINGSTRYCK (PRINT ON DEMAND) Denna villkorsbilaga har antagits av Sveriges Författarförbund den 30 september 2004 och rekommenderas av förbundet för tillämpning i avvaktan på lagstiftning

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 mars 2009 KLAGANDE AA Ombud: DentLaw AB Box 11493 404 30 Göteborg MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för föreningen Getteröns Småbåtshamn

Stadgar för föreningen Getteröns Småbåtshamn Stadgar för föreningen Getteröns Småbåtshamn Stiftad 791105, godkänd på allmänt möte 800312 med ändring av 6. Klarläggande 820313. Ändring av 10 & 22, 840229. Ändring av 6 & 12. 841115. Ändring 890315

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 20 augusti 2008 KLAGANDE AA MOTPART Leg. läk. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm beslut den 3 mars 2006 i mål nr 366-06 SAKEN Avvisad

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1963. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1963. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) DEFINITIONER 1 I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "bankdag" dag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom

Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom Radiobolaget bildades i september 1919 av flera för radio intresserade svenska firmor för att verkställa undersökningar och experimentarbeten inom

Läs mer