INLEDNING. Efterföljare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Efterföljare:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/ / med innehållsförteckning på franska. 1911/ /13 även med sammanfattning på franska. Föregångare: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Norstedt, Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: = Ny följd Efterföljare: Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsförvaltning. Stockholm : (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Årg med titel: Hälso- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén. Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Tab Militära sjukvården Hälso- och sjukvården vid marinen /10-30/ (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-halma-1918

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VID MARINEN / / AV MARINÖVERLÄKAREN STOCKHOLM 1920 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. A. Berättelse. Sid. 1. Läkarpersonalen 8 2. Sjukvårdspersonalen 9 3. Sjukvårdslokalerna Sjukvårdsmaterielen De sanitära förhållandena i land De sanitära förhållandena till sjöss Sjukligheten på flottans stationer Verksamheten vid flottans sjukhus Sjukligheten ombord Sjukligheten vid kustartilleriet Revaccinationen Tandvården 34 B. Tabeller. Tab. 1 a. Sjukligheten å stationerna inom flottans stam (officerare, civilmilitärer, underofficerare och manskap) / / Tab. 1 b. Sjukligheten bland daglönare vid flottans stationer / / Tab. I. Sjukligheten å stationerna inom flottans stam (officerare, civilmilitärer, underofficerare och manskap samt daglönare) / / Tab. 2. Sjukligheten bland värnpliktiga vid flottans stationer / / Tab. II. Sjukligheten bland värnpliktiga vid flottans stationer / / Tab. 3 a. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland flottans stam och beväring å stationerna / / Tab. 3 b. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland daglönare vid flottans stationer / / Tab. III. De viktigaste sjukdomsgrupperna vid flottans stationer / / Tab. 4. Döda och dödsorsaker vid flottans stationer (daglönare undantagna) / / Tab. IV. Döda och dödsorsaker vid flottans stationer (daglönare undantagna) / / Tab. 5 a. Avskedade (tillhörande stammen) på grund av sjukdom och yttre skador vid flottans stationer / / Tab. 5 b. Till krigstjänst oförmögna värnpliktiga på grund av sjukdom och yttre skador vid flottans stationer / /

6 4 Sid. Tab. 6 a. Statistisk sammanställning av vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, medicinska avdelningen, / / Tab. 6 b. Statistisk sammanställning av vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen, / / Tab. 7 a. Uppgift från flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen, för år / / , angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter 50 Tab. 7 b. Uppgift från flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen för år / / , angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å polikliniskt behandlade patienter 52 Tab. 8. Sammanställning av fartygsläkarnas statistik över sjukligheten å flottans övningsexpeditioner / / Tab. 9. Statistisk översikt av sjukdomsfallen under sjöexpeditionerna / / Tab. IX. Statistisk översikt av sjukdomsfallen under sjöexpeditionerna / / Tab. 10. Sjukligheten inom kustartilleriets stam / / Tab. X. Sjukligheten inom kustartilleriets stam / / Tab. 11. Sjukligheten bland värnpliktiga vid kustartilleriet / / Tab. XI. Sjukligheten bland värnpliktiga vid kustartilleriet / / Tab. 12. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland kustartilleriets stam och beväring 1918 / / Tab. XII. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland kustartilleriets stam och beväring / / Tab. 13. Döda och dödsorsaker vid kustartilleriet / / Tab. 14 a. Avskedade (tillhörande stammen) på grund av sjukdom och yttre skador vid kustartilleriet / / Tab. 14 b. Till krigstjänst oförmögna värnpliktiga på grund av sjukdom och yttre skador vid kustartilleriet / / Tab. 15. Revaccinationen Tab. 16. Tandvården / / C. Bilagor. Bilaga I. Berättelse över utrikes studieresa av marinläkaren H. Lyttkens 64 Bilaga II. Utdrag ur berättelse över utrikes studieresa av marinläkaren A. Rubenson 67 Bilaga III. Utdrag ur berättelse över utrikes studieresa av marinläkaren H. Bergstrand 73 Bilaga IV. Undersökningar över hörsel- och vestibularapparaten hos svenska arméns och marinens flygare av marinläkaren S. Berggren 75 Bilaga V. Om influensa epidemica (spanska sjukan) å Karlskrona station av förste marinläkaren V. L. Lundberg 103

7 5 TABLE DES MATIÈRES. A. Rapport. Pag. 1. Les médecins 8 2. Les infirmiers 9 3. Les locaux du service de santé Le matériel de santé Les conditions d'hygiène à terre Les conditions d'hygiène à bord Maladies dans les stations de la flotte Activité dans les hôpitaux maritimes Maladies à bord Maladies dans l'artillerie de côtes La revaccination Les soins dentaires 34 B. Tableaux. Tabl. 1 a. Maladies dans les stations dans les corps de la flotte (officiers, assimilés, sousofficiers et marins) / / Tabl.1 b. Maladies dans les stations parmi les ouvriers des arsenaux / / Tabl. I. Maladies dans les stations dans les corps de la flotte (officiers, assimilés, sousofficiers, marins et ouvriers des arsenaux) / / Tabl. 2. Maladies parmi les conscrits dans les stations de la flotte / / Tabl. II. Maladies parmi les conscrits dans les stations de la flotte / / Tabl. 3 a. Les principaux groupes de maladies dans les corps de la flotte et parmi les conscrits dans les stations / / Tabl. 3 b. Les principaux groupes de maladies parmi les ouvriers des arsenaux / / Tabl. III. Les principaux groupes de maladies dans la flotte (dans les stations) / / Tabl. 4. Mortalité et causes de décès dans la flotte (ouvriers des arsenaux exceptés) / / Tabl. IV. Mortalité et causes de décès dans la flotte (ouvriers des arsenaux exceptés) / / Tabl. 5 a. Réformés (des corps de la flotte) pour cause de maladie ou de traumatisme externe dans les stations de la flotte / / Tabl. 5 b. Réformés parmi les conscrits dans les stations de la flotte pour cause de maladie ou de traumatisme externe / /

8 6 Pag. Tabl. 6 a. Relevé statistique des malades de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section médicale / / Tabl. 6 b. Relevé statistique des malades de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgicale / / Tabl. 7 a. Relevé de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgicale, concernant les opérations sur les malades entrés / / Tabl. 7 b. Relevé de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgical, concernant les operations sur les malades pas entrés / / Tabl. 8. Résumé des statistiques sur l'état sanitaire à bord / / Tabl. 9. Maladies à bord / / Tabl. IX. Maladies à bord / / Tabl. 10. Maladies dans les corps de l'artillerie de côtes / / Tabl. X. Maladies dans les corps de l'artillerie de côtes / / Tabl. 11. Maladies parmi les conscrits de l'artillerie de côtes / / Tabl. XI. Maladies parmi les conscrits de l'artillerie de côtes / / Tabl. 12. Les principaux groupes de maladies dans les corps et parmi les conscrits de l'artillerie de côtes / / Tabl. XII. Les principaux groupes de maladies dans les corps de l'artillerie de côtes / / Tabl. 13. Mortalité et causes de décès dans les corps de l'artillerie de côtes / / Tabl. 14 a. Reformés des corps de l'artillerie de côtes pour cause de maladie ou de traumatisme externe / / Tabl. 14 b. Reformés parmi les conscrits dans l'artillerie de côtes pour cause de maladie ou de traumatisme externe / / Tabl. 15. Relevé statistique sur la revaccination Tabl. 16. Relevé statistique sur les soins dentaires / / C. Appendices. Appendice I. Compte rendu de voyage d'études à l'étranger par le médecin de marine II. Lyttkens 64 Appendice II. Extrait de compte rendu de voyage d'études à l'étranger par le médecin de marine A. Rubenson 67 Appendice III. Extrait de compte rendu de voyage d'études à l'étranger par le médecin de marine H. Bergstrand 73 Appendice IV. Études sur l'appareil anditif et vestibulaire chez les aviateurs de l'armée et de la marine suedoises par le médecin de marine S. Berggren 75 Appendice V. Note sur la grippe (maladie éspagnole) à la station de la flotte à Karlskrona par le médecin principal de marine V. L. Lundberg 103

9 TILL KONUNGEN. Sedan Eders Kungl Maj:t genom nådigt beslut den 5 september 1919 täckts medgiva anstånd till den 1 mars 1920 med avgivande av årsberättelse över hälso- och sjukvården vid marinen för tiden 1 oktober

10 september 1919, får jag i enlighet med nådiga instruktionen för marinöverläkaren härmed i underdånighet avgiva efterföljande årsberättelse. 1. Läkarpersonalen. Vid det tilländagångna redovisningsårets slut voro samtliga beställningar såsom förste marinläkare besatta enligt stat. Marinläkarbeställniugarna av första graden, däruti inbegripen den nyinrättade för Stockholms station avsedda beställningen, till vilken 1919 års riksdag beviljat medel, voro också besatta enligt stat med undantag av den med marinläkarbeställning av första graden förenade sjukhusläkarbefattningen å kirurgiska avdelningen av flottans sjukhus i Karlskrona. Till innehavare av nyssnämnda nyinrättade marinläkarbeställning av första graden har utnämnts en marinläkare av andra graden. Bland marinläkarna av andra graden hava fyra avgått, en genom befordran till inarinläkare av första graden och tre efter på ansökan erhållet nåd. avsked. Av de ti-e sistnämnda hava två av Eders Kungl. Maj :t utnämnts till marinläkare av första graden och en till marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren i flottans reserv. Nyssnämnda fyra marinläkarbeställningar av andra graden hava under redovisningsårets lopp återbesatts genom befordran efter avlagd medicine licentiatexamen av två marinläkarstipendiater vid marinläkarkåren samt av två marinläkarstipendiater vid marinläkarkåren i flottans reserv. Den 30 september 1919 voro två marinläkarbeställningar av andra graden vakanta, och var av dem enligt gällande bestämmelser den ena ersatt med en marinläkarstipendiat. Marinläkarstipendiaternas antal uppgick vid redovisningsårets slut till 11, varav 10 enligt stat och en till fyllande av vakant marinläkarbeställning av andra graden. En annan marinläkarstipendiatbefattning av sistnämnda slag var för tillfället obesatt. Omsättningen bland marinläkarstipendiaterna har under redovisningsåret, utom nyssnämnda två befordringar, utgjorts av en avgång på grund av treårsförorrlnandets upphörande, varjämte två lediga marinläkarstipendiatbefattningar besatts med förutvarande marinläkarstipendiater över stat. Av de sistnämnda har i övrigt en avgått till följd av tvåårsförordnandets upphörande och en på grund av efter ansökan erhållet nådigt avsked. Samtliga fyra marinläkarstipendiatbefattningarna över stat hava under året erhållit nya innehavare. Marinläkarkåren i flottans reserv utgjordes vid redovisningsårets slut av 55 marinläkare och 8 marinläkarstipendiater. För marinläkarkursen i oktober november 1919, till vilken riksdagen beviljat förhöjt anslag, vidtogos under redovisningsåret förberedande åtgärder, och bestämdes läroämnena enligt nådig generalorder att ut-

11 göras av sjökrigets kirurgi, navalhygien, psykiatri, otiatri, oftalmiatrik och lungsjukdomar. Under redovisningsåret hava tre marinläkare begagnat sig av det till fälle till utrikes studieresor, som riksstatens anslag till resestipendium lämnar för läkare vid marinläkarkåren. Utdrag ur av dem ingivna reseberättelser återfinnas som bilagor I, II och III. Av dessa innehålla bil. I och II beskrivningar av intresse angående behandlingen i Österrike och England av från fronterna för hjärtsymptom hemsänt manskap. En marinläkare har erhållit uppskov till nästkommande år med av honom på grund av tilldelat stipendium planerad resa. Med understöd från anslaget till resestipendium åt läkare vid marinläkarkåren har jag bevistat ett av danska Sällskapet för Sundhedspleie den 2 5 september 1919 i Köpenhamn för deltagare från de fyra nordiska länderna anordnat hysgieniskt möte. På igrund av penningvärdets fall har marinförvaltningen ansett sig böra göra underdånig framställning om höjande av anslaget till berörda resestipendier för marinläkare. 2. Sjukvårdspersonalen. Vid flottans sjukhus i Karlskrona hava å hållna utbildningskurser godkänts följande elever tillhörande flottans stam: 1 i underofficerskurs, 3 i korpralskurs och 4 i kurs för 3 :e klass sjömän. Två 3 :e klass sjömän hade ännu ej avslutat kursen. Av flottans värnpliktiga hava 6 och av Karlskrona kustartilleriregemente tillhörande värnpliktiga 8 erhållit dem tillkommande utbildning. Vid till Vaxholms fästning hörande sjukhus har 1 stamisjukvårdare godkänts i rekrytkurs och 6 värnpliktiga erhållit utbildning. Eekryteringen av sjukvårdspersonalen synes vara förenad med allt större svårigheter. Vid nyssnämnda å flottans sjukhus hållna kurser hava nämligen ej mindre än 3 elever avgått på gtund av bristande lämplighet och 1 på grund av erhållen bestraffning. Kustartilleriets läkare framhålla, att sjukvårdarnas antal är statt i ständigt sjunkande. Såväl vid flottan som vid kustartilleriet hava emellertid åtskilliga förutvarande sjukvårdare i underofficerskorpralsgradén befordrats till underofficerare av 3:e graden. Av inkomna rapporter att döma synes för närvarande Karlskrona kustartilleriregemente vara det enda truppförband, som saknar sjukvårdsunderofficerare. Vid sjukhuset å Nya Varvet har i enlighet med nådigt beslut anställts en sjuksköterska. Anställande av en sjuksköterska vid Stockholms station är under utredning. En av medicinalstyrelsen under 1918 års influensaepidemi gjord framställning, om flottans sjukvårdsmanskap kunde påräknas för den civila sjukvården, har måst besvaras nekande. Marinens sjukvårdspersonal räckte nämligen ej ens till för vården av vapnets egna influensasjuka, utan förstärkning måste anlitas med för tillfället anställda sköterskor. 9

12 10 3. Sjukvårdslokalerna. I detta avseende framhåller förste läkaren å Stockholms station behovet av för sjukvården erforderliga lokaler i en särskild byggnad, som även kunde inrymma den nu på flera skilda håll förvarade uppbörden. Jag torde få erinra om att mar inf örval mingen gjort underdånig hemställan om äskande av medel för ifrågavarande ändamål hos 1920 års riksdag. Sjukvårdslokalerna å Vaxholms fästning äro gammalmodiga. Särskilt framträdande är detta i avseende å sjukhuset vid Ocsar-Fredriksborg, vilket fortfarande, enär de sista årens knapphet på viss materiel, såsom oljefärg, korkmattor m. m., försvårat nödtorftigt underhåll, ter sig i ett från sjukhushygienisk synpunkt föga tillfredsställande skick. Det torde emellertid ej vara skäl att nedlägga några större kostnader å nämnda sjukhus med anledning av att frågorna om såväl gemensamt sjukhus för marinens och arméns truppförband i Vaxholm som kombinerat garnisonssjukhus och länslasarett därstädes, varom jag i föregående årsberättelse erinrat, ännu äro under utredning. Förbandsplats för sårade har under året blivit inredd inom viss del av Oscar-Fredriksborgs fort. I detta sammanhang torde jag få omnämna, att landstinget lär hava beviljat medel till uppförande av ett epidemisjukhus i Vaxholms stad å omkring 20 sängar. Då detta sjukhus lär vara avsett för en stor del av skärgårdsbefolkningen, kan det emellertid antagas, att den militära sjukvården därav i fredstid endast kommer att draga föga nytta. Den äldre delen av sjukhuset å Nya Varvet skadades vid eldsvåda den 18 juni 1919 genom vatten, sprickor i väggarna, sättning av dörrkarmar, hotande instörtning av taken m. m. så svårt, att nämnda del av sjukhuset därefter ej kunnat användas. Lyckligtvis har sjukligheten sedan dess ej varit större, än att den nya oskadade delen av sjukhuset för tillfället visat sig tillräcklig. 4. Sjukvårdsmaterielen. Tillverkningen av förbandsmateriel har fortgått som förut vid marinens förbandsfabrik å flottans sjukhus i Karlskrona. Ett årsbehov av materialier för nämnda fabrikation har upphandlats från medicinalstyrelsens läkemedelskommission. Marinförvaltningen har utfärdat närmare föreskrifter att tillämpas i mån av nytillverkning av för den dagliga sårbehandlingen avsedd för-

13 bandsmateriel, gående ut på fördelning av densamma i form av vikta kompresser i steriliserade filtrerpapperspaket av olika, lämpliga storlekar. Den instrumentutredning för ögonundersökning och ögonbehandling vid flottans stationer, för vilken Eders Kungl. Maj :t i ennghet med 1919 ars riksdags beslut ställt medel till förfogande, har anskaffats och levererats. Marinförvaltningen har med anledning av i nästföregående underdåniga årsberätteise omförmält behov av visst enkelt undersökuingsinscrumentarium för under sjöexpeditionerna nödvändiga refraktionsoch färgsinnesbestämningar beställt nämnda utredning, som avses att komma till bruk å flaggskepp eller divisionschefsfartyg. På grund av svårigheter i avseende å anskaffning av utomlands tillverkade glasögonlådor och tabeller har denna utrustning emellertid ännu ej levererats. Den för de under byggnad varande pansarbåtarna»gustaf V» och»drottning Victoria» avsedda sjukvårdsutredningen är sedan i somras färdig och besiktigad. På grund av att fartygens färdigbyggande oeh därmed även möjligheterna för monteringen av nämnda utredning avsevärt försenats, har sjukvårdsutredningen, då annan betryggande förvaringsplats ej kunnat åstadkommas, t. v. varit upplagd hos leverantören. Till följd av prisstegringen under kristiden har kostnaden för ifrågavarande sjukvårdsutredning avsevärt överstigit den beräknade. Kustartilleriets sjukvårdsmateriel har tillökats med nya förbinderikistor för kustfästningarnas rörliga batterier, för vilka kistor marinförvaltningen förra året fastställt modell och paekningsplan. Anskaffning av övrig för nämnda batterier i enlighet med arméns modeller erforderlig sjukvårdsutrustning pågår. Vid eldsvådan å Nya Varvet skadades åtskillig sjukvårdsmateriel; en del dock ej mera, än att den kunnat användas och förbrukas i den dagliga sjukvården vid Älvsborgs kustartillerikår. Inom marinförvaltningens sanitetsavdelning har av särskilt därtill kommenderad läkare förberedande utredning ur medicinsk synpunkt verkställts angående em gasmasktyp för marinen. Efter anlitande av på området för andningens fysiologi sakkunnig läkare har det emellertid befunnits nödvändigt, att den ifrågasatta typen undergår ytterligare experimentell prövning i avseende på dess kapacitet under olika förhållanden. Med anledning av under krigsåren såväl till lands som sjöss gjorda erfarenheter angående nödvändigheten att äga tillgång till syrgasapparater för konstgjord andning för behandling av gasförgiftade, gjorde marinförvaltningen underdånig hemställan om medel för anskaffande av ett antal Draegers pulmotorer för flottans och kustfästningarnas behov. Marinförvaltningen ansåg sig böra hos Eders Kungl. Maj:t göra nämnda framställning, enär förslagsanslaget till sjukvård för marinen 11

14 12 vid tidpunkten för demia hemställan var överskridet. Eders Kungl. Maj :t fann emellertid ej skäl bifalla framställningen. Jag torde med anledning härav i underdånighet fä erinra om att ifrågavarande syrgasandningsapparater även beträffande återupplivning av drunknade och av annan anledning för kvävningsfara utsatta eller medvetslösa personer äro ett synnerligen värdefullt komplement till den terapeutiska utrustning, man för detta ändamål äger. I avseende å sjukvårdsmaterielen återstår mig endast ett omnämnande av att Svenska Läkaresällskapets medicinskt-historiska samlingar, sedan Eders Kungl. Maj:t därtill täckts lämna medgivande, såsom gåva erhållit en del äldre utrangerade sjukvårdsföremål från flotitans sjukhus i Karlskrona. 5. De sanitära förhållandena i land. Vad beträffar Stockholms station, så kvarstå ännu i huvudsak olösta de stora hygieniska önskemål, vilka jag i de två näst föregående årsberättelserna utförligare framhållit. Arbetena med de nya avträdesinrättningarna, till vilka 1938 års riksdag beviljade medel, pågå emellertid. I övrigt äro följande underhållsarbeten utförda. I kasern III hava nya planer och trappsteg inlagts i södra uppgången, väggar och tak i logement-, läs- och tvättrum ommålats, varjämte klädskåpen i logementen reparerats och ommålats. I kasernköket har insatts en taklanternin till förbättrande av den naturliga belysningen, väggarna hava ommålats och förbättring av ventilationen har utförts. Arrestbyggnaden har underkastats nödtorftig inre reparation; ventilationssystemet därstädes undergår omändring och förbättring. I kasern II är inläggning av nya betonggolv i tvättrummen under iitförande. I tvättstugan hava cementgolven grundligt reparerats och väggarna målats, trall och bänkar förnyats eller reparerats. Av de hygieniska missförhållandena i kasernerna torde bristen på centraluppvärmning i kasern III, de otidsenliga och nu förbrukade tvättställen i kasern I och II samt det ringa utrymmet och de gammalmodiga anordningarna i varmbadinrättningen erfordra snaraste avhjälpande. Marinförvaltningen har i nämnda avseenden gjort underdånig hemställan om äskande av medel hos innevarande års riksdag. I avseende å sjömanskårens kaserner i Karlskrona kvarstår numera, sedan 1919 års riksdag beviljat medel till ny avträdesinrättning, såsom huvudsakligt hygieniskt önskemål ordnandet av frågan om marketenteri och ny bad- och tvättinrättning, vilket jag i de tvenne näst föregående årsberättelserna framhållit. Marinförvaltningen har förklarat sig ämna ånyo npptaga dessa frågor till behandling, när kostnader och tid för arbetets utförande kunna med någon grad av sannolikhet beräknas.

15 De i föregående årsberättelse omnämnda hygieniska bristerna å de båda örlogsvarven komma i avseende å tvättrums- och klädskåpsdetaljen att delvis avhjälpas genom därtill av 1919 års riksdag beviljade medel. Marinförvaltningen har gjort underdånig hemställan om äskande hos 1920 års riksdag av anslag till fortsättande av ifrågavarande förbäittringar. Den personliga hygienen och näringstillståndet hos det kasernerade manskapet samt renhållningen i kasernerna har vid av mig å flottans stationer förrättade inspektioner liksom föregående år i allmänhet befunnits tillfredsställande. De få anmärkningar, som kunnat framställas, hava ej varit av den betydenhet att här förtjäna närmare omnämnande. Ej heller häva vederbörande läkare anmält några sådana anmärkningar från dem åliggande s. k. kvartalsinspektioner. I kök och matsalar med tillhörande lokaler har ordning och renhållning befunnits god. Beträffande köksavdelningarna äro emellertid en del maskinella köksinventarier för proviantens anrättande ni. m. önskvärda, och torde i sinom tid förslag härutinnan vara att förvänta från för handläggande av hithörande frågor tillsatta sakkunniga. Vad beträffar kustartilleriets kasernetablissement, så kvarstå de hygieniska brister, som jag i föregående årsberättelser framhållit, i.av-.seende å de gamla kasernerna inom Vaxholms fästning oförändrade. Enligt vad fästningsläkaren i Vaxholm i avgiven rapport upplyser, har emellertid trångboddheten på grund av personalstyrkans minskning under året ej gjort sig så kännbar som förut. Med hänsyn till Karlskrona kustartilleriregementes kaserner förtjänar omnämnas, att en del underhållsarbeten, som blivit eftersatta på grund av materialbrist under krigsåren, såsom vissa inre ommålningsarbeten och en välbehövlig reparation av diskrummet kommit till utförande. IJppvärmninistssystemet för den norra kasernen har, sammansatt som det är av varmluftsledningar, kaminer och kakelugnar, befunnits fungera mindre tillfredsställande. Med anledning härav har befälhavande amiralen låtit uppgöra förslag till enhetlig uppvärmning av kasernen. Marinförvaltningen har emellertid ansett utförandet härav, med hänsyn till andra viktiga krav, böra anstå och inskränkt sig till anvisande av medel till anordnande av uppvämining i arresterna med lågtrycksånga. Å Nya Varvet är den för Göteborgs örlogsdepå och Älvsborgs kustartillerikår avsedda nya tvätt- och badinrättningen uppförd och färdig att tagas i bruk. Ångan ledes till byggnaden genom en provisorisk luftledning från det gamla pannrummet i östra kasernlängan, en anordning, som synes ägnad att åsamka en avsevärd värmeförlust. För kasernernas behov har marinförvaltningen anmodat kommendanten i Älvsborgs fästning att i mån av tillgång på medel uppsätta dricksvattenfontäner. Vid inspektion av de hygieniska förhållandena å Nya Varvet framhölls för mig, att värmeledningssystemet i kasernerna funktionerade ojämnt, i det att långt bort från värmekällan belägna lokaler ej erhöllo tillräcklig upp- 13

16 14 värmning. Kaserngården befinner sig liksom vägnätet inom Nya Varvets område fortfarande i ett synnerligen otillfredsställande skick. Särskilt den förstnämnda liknar till vissa deiar under höst och vår snarare en lergrop.eller sumpmark än en kaserngård. Som jag i föregående, årsberättelse framhållit, är upprätthållande av en dräglig kasernhygien till grundväsentlig del beroende på att nämnda brister avhjälpas.. Med nuvarande tillstånd kan det sägas vara en omöjlighet att håila snyggt i kasernlogement och matsalar, enär golven efter verkställd skurning och rengöring omedelbart åter nedsmutsas. Genom den indragna vägsmutsen och leran bildas sedermera en mängd damm, som sprider sig inomhus och inpyr sängkläder och klädskåp m. m. Marinförvaltningen, som 1918 gjorde underdånig framställning om äskande av medel till förbättringar av kaserngård och vägar å Nya Varvet, har med anledning av sakens hygieniska betydelse i år förnyat sagda hemställan. Vid förrättad inspektion har jag, om ock i betydligt mindre utsträckning än sistlidet år, haft anledning till anmärkningar beträffande manskapets personliga hygien och renhållningen inom kasernerna vid Vaxhoims kustartilleriregemente å Oscar-Fredriksborg. Att nämnda detaljer därstädes erfordrat noggrannare övervakande från vederbörande kasernbefäls sida, framgår för övrigt av fästningsläkarnas till mig inlämnade rapporter över de hygieniska kvartalsinspektionerna inom fästningen. Nämnda läkare framhålla i övrigt behovet av tillgång på igenom kokning från bakterier befriat vatten för diskning vid matinrättningen å Vaxholmen. Då det visat sig, att sjövattnet även utanför Vaxholm är förorenat av från Stockholms kloaker härrörande bakterieflora, är denna fråga av hygienisk betydelse, även om det följda systemet hittills icke visat sig hava föranlett någon verklig fara. Vaxholms fästnings vattenfråga medför, då tillgången på drickbart färskvatten inom området endast räcker till för en del av behovet, en viss osäkerhet i hygieniskt avseende. Så befanns vid av mig i våras företagen inspektion, att vid det å Osear-Fredriksborg inrättade pumpverket för uppfordring av vatten till vattentornet möjlighet förelåg för sjövattens inkommande i färskvattenledningssystemet därigenom att en rörledningsventil lämnats olåst och åtkomlig för omkastning av obehöriga. Kök, matsalar och därtill hörande lokaler inom kustartilleriets kaserner hava befunnits väl hållna med god ordning rådande. Beträffande maskinella anordningar i köksavdelningarna gäller här detsamma, som härutinnan anförts rörande flottans kaserner. De svårigheter, som under kristiden härskat i avseende å anskaffande av behöriga proviantartiklar, kunna numera i stort sett sägas hava upphört. Mot proviantens beskaffenhet har jag vid företagna inspektioner icke haft anledning till anmärkning. Den utsp ; sade kosten har vid alla marinens établissement vid avsmakning befunnits god. Ej heller hava några anmärkningar framförts till mig från personalens sida. Vad beträffar hygienen å kustbefästningarna, så har anbefalld utred-

17 ning därom slutförts och lett till underdånig framställning från marinförvaltningen angående äskande av medel hos 1920 års riksdag, dock endast för en del av de i utredningen anförda ändamålen. Från marinförvaitningens beslut har jag anseitt mig böra anföra skiljaktig mening i avseende å enligt mitt förmenande behövliga uppvärmnings- och ventilationsanordningar å Oscar II :s fort, till vilka ett väl genomarbetat fullständigt förslag föreligger. Med anledning av i nästföregåede årsberättelse omförmält fall av nedlusning i förhållandevis stor skala med klädlöss inom sjömanskårens kaserner i Karlskrona samt möjligheten av fara för spridning av fläektyfus och återfallstyfus, vid vilka sjukdomar smitta överföres genom löss, anmodade marinförvaltndngen i februari 1919 vederbörande myndigheter att låta undersöka, huruvida och i så fall i vilken utsträckning nedlusning med såväl kläd- som vägglöss förekom hos personalen själv och i logementet samt beträffande väggohyra i den mån detta läte sig göra jämväl i bostäderna. Av de inkomna rapporterna framgick, att sporadiska fall av klädlöss här och där iakttagits både vid flottan och kustartilleriet samt att vägglöss i några enstaka fall förekommit i kasernerna. I de privata bostäderna för underbefäl och manskap, marketenter personal m. fl., som undersökts, fanns vägglöss också endast i enstaka fall, med undantag av underofficersbostäderna inom Vaxholms fästning, där väggohyra uppgavs förekomma i stor utsträckning. Marinförvaltningen har anvisat behövliga medel för utrotande av här nämnd ohyra. Myndigheterna hava sedermera på anmodan av marinförvaltningen föranstaltat om regelbundna månatliga besiktningar för utrönande av nedlusning, varjämte personalen ålagts anmälningsplikt vid inträffade fall av ohyra bland manskapet såväl i land som ombord. Förekommande fall hava omedelbart underkastats avlusning. Vid av mig företagna inspektioner har det uppgivits, att endast sporadiska sådana fall iakttagits. Med nyinryckande värnpliktiga och hemvändande permitterat manskap föreligger emellertid fortfarande 'alltid fara för att löss skola införas i kasernerna. Ohyra torde nämligen alltjämt till följd av den allmänna trångboddheten ännu efter kristidens slut vara mera spridd i landet än vanligt. För att så är förhållandet, talar även den talrika förekomsten av skabb på Stockholms station 115 och på Karlskrona station 221 fall under redovisningsåret, en hudåkomma, som brukar följa trångboddhet och bristande snygghet. På anmodan från marinförvaltningen hava vederbörande myndigheter uppgjort förslag till provisoriska avlusningsanstalter i enlighet med medicinalstyrelsens anvisningar och med användande i första hand av på stället förefintliga resurser. De med anledning härav först föreslagna anstalterna voro samtliga baserade på ångdesinfektion. Under det utredningen pågick, erhölls meddelande, att en förordning angående avlusning med cyanvätegas var under utarbetande och att medicinalstyrelsen ställt i utsikt kurser för desinfek- 15

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén /Överfältveterinären. Stockholm : 1946-1957.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén /Överfältveterinären. Stockholm : 1946-1957. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1914. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1914. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1926. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1926. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 Ö STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1930:10 JORDBRUKSDEPARTEMENTET UTREDNING OCH FÖRSLAG BETRÄFFANDE ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD ANVÄND

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1951: 23 SOCIALDEPARTEMENTET SOCIALVÅRDSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE XVIII UTREDNING OCH FÖRSLAG

Läs mer

= tdcjfe. National Library of Sweden

= tdcjfe. National Library of Sweden = tdcjfe National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 & D.LL STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOCIALDEPARTEMENTET 1934: 19 b PENSIONSFÖRSÄKRINGSREFORMEN KORTFATTAD FRAMSTÄLLNING

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

EFTERLEVANDE MAKES RÄTTSSTÄLLNING

EFTERLEVANDE MAKES RÄTTSSTÄLLNING GÖSTA WALIN EFTERLEVANDE MAKES RÄTTSSTÄLLNING Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Förord 5 Förkortningar 6 Inledning 7 Nuvarande medel som tjäna till efterlevande

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

Meddelanden riirande Nationalekonomiska föreningen torde sändas till--fö'r'en-ingens sekreterare; fil. doktor' K.lmark, Äppelviken.

Meddelanden riirande Nationalekonomiska föreningen torde sändas till--fö'r'en-ingens sekreterare; fil. doktor' K.lmark, Äppelviken. nfltlonfll~konoml8kfl för~nln6~n8 FÖRHANDLINGAR 1929. Meddelanden riirande Nationalekonomiska föreningen torde sändas till--fö'r'en-ingens sekreterare; fil. doktor' K.lmark, Äppelviken. / NATIONALEKONOMISKA

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

a -XX3l National Library of Sweden

a -XX3l National Library of Sweden a -XX3l National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA TJTBEDNINGAB 1923:48 J O K D B EDKSBE I' A RTE5IESXET ANVISNINGAR BÖKANDE VISSA ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1927:31 FINANSDEPARTEMENTET BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV AKTIEBOLAGET

Läs mer

An1iralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna

An1iralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna An1iralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna Av Inga Lindskog De vittomfattande intressen, som voro utmärkande för de män, vilka började anlägga den svenska örlogsstationen i Karlskrona 1680, ger anledning

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'"J ;^^

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'J ;^^ CJ-^' v'^ 'tr Åj^i :5.'"J ;^^ FÖRENINGENS TIDSKCRIFT ^>rt»*^fjov f^ '^^' HAFT. 9-10 SEPTEMBER-OKTOBER 1920 ÅRG. 18 OBSJ Extra sammanträde I slutet av november (se sid. X259 och novemberhäftet av Skogen).

Läs mer

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913.

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Protokoll december 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström,

Läs mer

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar:

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: 1. Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. För

Läs mer

Bilaga.0.::.. RATIONALISERING INOM SKOGSARBETET. Skogschefen L. Mattsson Mårn. IV. ---------- ----- LilST::BILEN I SKOGSTRANSPORT. OCH BILVÄGARNA.

Bilaga.0.::.. RATIONALISERING INOM SKOGSARBETET. Skogschefen L. Mattsson Mårn. IV. ---------- ----- LilST::BILEN I SKOGSTRANSPORT. OCH BILVÄGARNA. Bilaga.0.::.. RATIONALISERING INOM SKOGSARBETET av Skogschefen L. Mattsson Mårn. IV. LilST::BILEN I SKOGSTRANSPORT. OCH BILVÄGARNA. ---------- ----- 2. tillräcklig erfarenhet om lämpliga typer för vägar,

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1951. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1951. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

SAMHÄLLET SÅDANT DET ÄR OCH NÅGRA KRAV TILL FÖRBÄTTRING. Socialistiska Partiets väg mot framtiden. Partiförlaget 1934

SAMHÄLLET SÅDANT DET ÄR OCH NÅGRA KRAV TILL FÖRBÄTTRING. Socialistiska Partiets väg mot framtiden. Partiförlaget 1934 SAMHÄLLET SÅDANT DET ÄR OCH NÅGRA KRAV TILL FÖRBÄTTRING Socialistiska Partiets väg mot framtiden Partiförlaget 1934 1 Kapitalismen skapar nöd och elände. Krisen är en följd av det kapitalistiska systemet.

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden 0«National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 räjtens OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1957:1-6 APR 1957 Handelsdepartementet STOCKHOLM NORDISKT SAMARBETE INOM NÄRINGSFORSKNINGEN

Läs mer

KONJUNKTURER OCH KONJUNKTURPOLITIK I U. S. A.

KONJUNKTURER OCH KONJUNKTURPOLITIK I U. S. A. KONJUNKTURER OCH KONJUNKTURPOLITIK I U. S. A. Av fil. lic. E..LA5' BÖÖK, Stocklwlm UNDER de sista månaderna ha uppgifter om produktionsinskränkningar, vikande sysselsättning och minskad ordertillgång synts

Läs mer

UTREDNING OCH YTTRANDE

UTREDNING OCH YTTRANDE UTREDNING OCH YTTRANDE I ÄRENDE ANGÅENDE IFRÅGASATT STADS FORM UNDER LANDS RÄTT FÖR VISSA DELAR AV, EVENTUELLT HELA HÖGBO SOCKEN SAMT ANGRÄNSANDE DELAR AV.OVANSJÖ SOCKEN I GÄVLE- BORGS LÄN ELLER ANNAN

Läs mer

Samhällsfarliga arbetskonflikter

Samhällsfarliga arbetskonflikter Samhällsfarliga arbetskonflikter 351 Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 Olof Bergqvist Samhällsfarliga arbetskonflikter 352 Olof Bergqvist Innhold 1. Inledning. 1972 års juristmöte 2.

Läs mer

Fredsluftbevakning i Sverige på 1950-talet

Fredsluftbevakning i Sverige på 1950-talet 1 Fredsluftbevakning i Sverige på 1950-talet Bakgrund Den fredsorganisation för luftbevakningen som beslutades av 1948 års riksdag var endast avsedd för utveckling av luftbevakningens funktion, materielanskaffning,

Läs mer