INLEDNING. Efterföljare:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Efterföljare:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/ / med innehållsförteckning på franska. 1911/ /13 även med sammanfattning på franska. Föregångare: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Norstedt, Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: = Ny följd Efterföljare: Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsförvaltning. Stockholm : (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Årg med titel: Hälso- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén. Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Tab Militära sjukvården Hälso- och sjukvården vid marinen /10-30/ (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-halma-1918

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VID MARINEN / / AV MARINÖVERLÄKAREN STOCKHOLM 1920 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. A. Berättelse. Sid. 1. Läkarpersonalen 8 2. Sjukvårdspersonalen 9 3. Sjukvårdslokalerna Sjukvårdsmaterielen De sanitära förhållandena i land De sanitära förhållandena till sjöss Sjukligheten på flottans stationer Verksamheten vid flottans sjukhus Sjukligheten ombord Sjukligheten vid kustartilleriet Revaccinationen Tandvården 34 B. Tabeller. Tab. 1 a. Sjukligheten å stationerna inom flottans stam (officerare, civilmilitärer, underofficerare och manskap) / / Tab. 1 b. Sjukligheten bland daglönare vid flottans stationer / / Tab. I. Sjukligheten å stationerna inom flottans stam (officerare, civilmilitärer, underofficerare och manskap samt daglönare) / / Tab. 2. Sjukligheten bland värnpliktiga vid flottans stationer / / Tab. II. Sjukligheten bland värnpliktiga vid flottans stationer / / Tab. 3 a. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland flottans stam och beväring å stationerna / / Tab. 3 b. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland daglönare vid flottans stationer / / Tab. III. De viktigaste sjukdomsgrupperna vid flottans stationer / / Tab. 4. Döda och dödsorsaker vid flottans stationer (daglönare undantagna) / / Tab. IV. Döda och dödsorsaker vid flottans stationer (daglönare undantagna) / / Tab. 5 a. Avskedade (tillhörande stammen) på grund av sjukdom och yttre skador vid flottans stationer / / Tab. 5 b. Till krigstjänst oförmögna värnpliktiga på grund av sjukdom och yttre skador vid flottans stationer / /

6 4 Sid. Tab. 6 a. Statistisk sammanställning av vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, medicinska avdelningen, / / Tab. 6 b. Statistisk sammanställning av vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen, / / Tab. 7 a. Uppgift från flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen, för år / / , angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter 50 Tab. 7 b. Uppgift från flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen för år / / , angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å polikliniskt behandlade patienter 52 Tab. 8. Sammanställning av fartygsläkarnas statistik över sjukligheten å flottans övningsexpeditioner / / Tab. 9. Statistisk översikt av sjukdomsfallen under sjöexpeditionerna / / Tab. IX. Statistisk översikt av sjukdomsfallen under sjöexpeditionerna / / Tab. 10. Sjukligheten inom kustartilleriets stam / / Tab. X. Sjukligheten inom kustartilleriets stam / / Tab. 11. Sjukligheten bland värnpliktiga vid kustartilleriet / / Tab. XI. Sjukligheten bland värnpliktiga vid kustartilleriet / / Tab. 12. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland kustartilleriets stam och beväring 1918 / / Tab. XII. De viktigaste sjukdomsgrupperna bland kustartilleriets stam och beväring / / Tab. 13. Döda och dödsorsaker vid kustartilleriet / / Tab. 14 a. Avskedade (tillhörande stammen) på grund av sjukdom och yttre skador vid kustartilleriet / / Tab. 14 b. Till krigstjänst oförmögna värnpliktiga på grund av sjukdom och yttre skador vid kustartilleriet / / Tab. 15. Revaccinationen Tab. 16. Tandvården / / C. Bilagor. Bilaga I. Berättelse över utrikes studieresa av marinläkaren H. Lyttkens 64 Bilaga II. Utdrag ur berättelse över utrikes studieresa av marinläkaren A. Rubenson 67 Bilaga III. Utdrag ur berättelse över utrikes studieresa av marinläkaren H. Bergstrand 73 Bilaga IV. Undersökningar över hörsel- och vestibularapparaten hos svenska arméns och marinens flygare av marinläkaren S. Berggren 75 Bilaga V. Om influensa epidemica (spanska sjukan) å Karlskrona station av förste marinläkaren V. L. Lundberg 103

7 5 TABLE DES MATIÈRES. A. Rapport. Pag. 1. Les médecins 8 2. Les infirmiers 9 3. Les locaux du service de santé Le matériel de santé Les conditions d'hygiène à terre Les conditions d'hygiène à bord Maladies dans les stations de la flotte Activité dans les hôpitaux maritimes Maladies à bord Maladies dans l'artillerie de côtes La revaccination Les soins dentaires 34 B. Tableaux. Tabl. 1 a. Maladies dans les stations dans les corps de la flotte (officiers, assimilés, sousofficiers et marins) / / Tabl.1 b. Maladies dans les stations parmi les ouvriers des arsenaux / / Tabl. I. Maladies dans les stations dans les corps de la flotte (officiers, assimilés, sousofficiers, marins et ouvriers des arsenaux) / / Tabl. 2. Maladies parmi les conscrits dans les stations de la flotte / / Tabl. II. Maladies parmi les conscrits dans les stations de la flotte / / Tabl. 3 a. Les principaux groupes de maladies dans les corps de la flotte et parmi les conscrits dans les stations / / Tabl. 3 b. Les principaux groupes de maladies parmi les ouvriers des arsenaux / / Tabl. III. Les principaux groupes de maladies dans la flotte (dans les stations) / / Tabl. 4. Mortalité et causes de décès dans la flotte (ouvriers des arsenaux exceptés) / / Tabl. IV. Mortalité et causes de décès dans la flotte (ouvriers des arsenaux exceptés) / / Tabl. 5 a. Réformés (des corps de la flotte) pour cause de maladie ou de traumatisme externe dans les stations de la flotte / / Tabl. 5 b. Réformés parmi les conscrits dans les stations de la flotte pour cause de maladie ou de traumatisme externe / /

8 6 Pag. Tabl. 6 a. Relevé statistique des malades de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section médicale / / Tabl. 6 b. Relevé statistique des malades de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgicale / / Tabl. 7 a. Relevé de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgicale, concernant les opérations sur les malades entrés / / Tabl. 7 b. Relevé de l'hôpital de la flotte à Karlskrona, section chirurgical, concernant les operations sur les malades pas entrés / / Tabl. 8. Résumé des statistiques sur l'état sanitaire à bord / / Tabl. 9. Maladies à bord / / Tabl. IX. Maladies à bord / / Tabl. 10. Maladies dans les corps de l'artillerie de côtes / / Tabl. X. Maladies dans les corps de l'artillerie de côtes / / Tabl. 11. Maladies parmi les conscrits de l'artillerie de côtes / / Tabl. XI. Maladies parmi les conscrits de l'artillerie de côtes / / Tabl. 12. Les principaux groupes de maladies dans les corps et parmi les conscrits de l'artillerie de côtes / / Tabl. XII. Les principaux groupes de maladies dans les corps de l'artillerie de côtes / / Tabl. 13. Mortalité et causes de décès dans les corps de l'artillerie de côtes / / Tabl. 14 a. Reformés des corps de l'artillerie de côtes pour cause de maladie ou de traumatisme externe / / Tabl. 14 b. Reformés parmi les conscrits dans l'artillerie de côtes pour cause de maladie ou de traumatisme externe / / Tabl. 15. Relevé statistique sur la revaccination Tabl. 16. Relevé statistique sur les soins dentaires / / C. Appendices. Appendice I. Compte rendu de voyage d'études à l'étranger par le médecin de marine II. Lyttkens 64 Appendice II. Extrait de compte rendu de voyage d'études à l'étranger par le médecin de marine A. Rubenson 67 Appendice III. Extrait de compte rendu de voyage d'études à l'étranger par le médecin de marine H. Bergstrand 73 Appendice IV. Études sur l'appareil anditif et vestibulaire chez les aviateurs de l'armée et de la marine suedoises par le médecin de marine S. Berggren 75 Appendice V. Note sur la grippe (maladie éspagnole) à la station de la flotte à Karlskrona par le médecin principal de marine V. L. Lundberg 103

9 TILL KONUNGEN. Sedan Eders Kungl Maj:t genom nådigt beslut den 5 september 1919 täckts medgiva anstånd till den 1 mars 1920 med avgivande av årsberättelse över hälso- och sjukvården vid marinen för tiden 1 oktober

10 september 1919, får jag i enlighet med nådiga instruktionen för marinöverläkaren härmed i underdånighet avgiva efterföljande årsberättelse. 1. Läkarpersonalen. Vid det tilländagångna redovisningsårets slut voro samtliga beställningar såsom förste marinläkare besatta enligt stat. Marinläkarbeställniugarna av första graden, däruti inbegripen den nyinrättade för Stockholms station avsedda beställningen, till vilken 1919 års riksdag beviljat medel, voro också besatta enligt stat med undantag av den med marinläkarbeställning av första graden förenade sjukhusläkarbefattningen å kirurgiska avdelningen av flottans sjukhus i Karlskrona. Till innehavare av nyssnämnda nyinrättade marinläkarbeställning av första graden har utnämnts en marinläkare av andra graden. Bland marinläkarna av andra graden hava fyra avgått, en genom befordran till inarinläkare av första graden och tre efter på ansökan erhållet nåd. avsked. Av de ti-e sistnämnda hava två av Eders Kungl. Maj :t utnämnts till marinläkare av första graden och en till marinläkare av andra graden vid marinläkarkåren i flottans reserv. Nyssnämnda fyra marinläkarbeställningar av andra graden hava under redovisningsårets lopp återbesatts genom befordran efter avlagd medicine licentiatexamen av två marinläkarstipendiater vid marinläkarkåren samt av två marinläkarstipendiater vid marinläkarkåren i flottans reserv. Den 30 september 1919 voro två marinläkarbeställningar av andra graden vakanta, och var av dem enligt gällande bestämmelser den ena ersatt med en marinläkarstipendiat. Marinläkarstipendiaternas antal uppgick vid redovisningsårets slut till 11, varav 10 enligt stat och en till fyllande av vakant marinläkarbeställning av andra graden. En annan marinläkarstipendiatbefattning av sistnämnda slag var för tillfället obesatt. Omsättningen bland marinläkarstipendiaterna har under redovisningsåret, utom nyssnämnda två befordringar, utgjorts av en avgång på grund av treårsförorrlnandets upphörande, varjämte två lediga marinläkarstipendiatbefattningar besatts med förutvarande marinläkarstipendiater över stat. Av de sistnämnda har i övrigt en avgått till följd av tvåårsförordnandets upphörande och en på grund av efter ansökan erhållet nådigt avsked. Samtliga fyra marinläkarstipendiatbefattningarna över stat hava under året erhållit nya innehavare. Marinläkarkåren i flottans reserv utgjordes vid redovisningsårets slut av 55 marinläkare och 8 marinläkarstipendiater. För marinläkarkursen i oktober november 1919, till vilken riksdagen beviljat förhöjt anslag, vidtogos under redovisningsåret förberedande åtgärder, och bestämdes läroämnena enligt nådig generalorder att ut-

11 göras av sjökrigets kirurgi, navalhygien, psykiatri, otiatri, oftalmiatrik och lungsjukdomar. Under redovisningsåret hava tre marinläkare begagnat sig av det till fälle till utrikes studieresor, som riksstatens anslag till resestipendium lämnar för läkare vid marinläkarkåren. Utdrag ur av dem ingivna reseberättelser återfinnas som bilagor I, II och III. Av dessa innehålla bil. I och II beskrivningar av intresse angående behandlingen i Österrike och England av från fronterna för hjärtsymptom hemsänt manskap. En marinläkare har erhållit uppskov till nästkommande år med av honom på grund av tilldelat stipendium planerad resa. Med understöd från anslaget till resestipendium åt läkare vid marinläkarkåren har jag bevistat ett av danska Sällskapet för Sundhedspleie den 2 5 september 1919 i Köpenhamn för deltagare från de fyra nordiska länderna anordnat hysgieniskt möte. På igrund av penningvärdets fall har marinförvaltningen ansett sig böra göra underdånig framställning om höjande av anslaget till berörda resestipendier för marinläkare. 2. Sjukvårdspersonalen. Vid flottans sjukhus i Karlskrona hava å hållna utbildningskurser godkänts följande elever tillhörande flottans stam: 1 i underofficerskurs, 3 i korpralskurs och 4 i kurs för 3 :e klass sjömän. Två 3 :e klass sjömän hade ännu ej avslutat kursen. Av flottans värnpliktiga hava 6 och av Karlskrona kustartilleriregemente tillhörande värnpliktiga 8 erhållit dem tillkommande utbildning. Vid till Vaxholms fästning hörande sjukhus har 1 stamisjukvårdare godkänts i rekrytkurs och 6 värnpliktiga erhållit utbildning. Eekryteringen av sjukvårdspersonalen synes vara förenad med allt större svårigheter. Vid nyssnämnda å flottans sjukhus hållna kurser hava nämligen ej mindre än 3 elever avgått på gtund av bristande lämplighet och 1 på grund av erhållen bestraffning. Kustartilleriets läkare framhålla, att sjukvårdarnas antal är statt i ständigt sjunkande. Såväl vid flottan som vid kustartilleriet hava emellertid åtskilliga förutvarande sjukvårdare i underofficerskorpralsgradén befordrats till underofficerare av 3:e graden. Av inkomna rapporter att döma synes för närvarande Karlskrona kustartilleriregemente vara det enda truppförband, som saknar sjukvårdsunderofficerare. Vid sjukhuset å Nya Varvet har i enlighet med nådigt beslut anställts en sjuksköterska. Anställande av en sjuksköterska vid Stockholms station är under utredning. En av medicinalstyrelsen under 1918 års influensaepidemi gjord framställning, om flottans sjukvårdsmanskap kunde påräknas för den civila sjukvården, har måst besvaras nekande. Marinens sjukvårdspersonal räckte nämligen ej ens till för vården av vapnets egna influensasjuka, utan förstärkning måste anlitas med för tillfället anställda sköterskor. 9

12 10 3. Sjukvårdslokalerna. I detta avseende framhåller förste läkaren å Stockholms station behovet av för sjukvården erforderliga lokaler i en särskild byggnad, som även kunde inrymma den nu på flera skilda håll förvarade uppbörden. Jag torde få erinra om att mar inf örval mingen gjort underdånig hemställan om äskande av medel för ifrågavarande ändamål hos 1920 års riksdag. Sjukvårdslokalerna å Vaxholms fästning äro gammalmodiga. Särskilt framträdande är detta i avseende å sjukhuset vid Ocsar-Fredriksborg, vilket fortfarande, enär de sista årens knapphet på viss materiel, såsom oljefärg, korkmattor m. m., försvårat nödtorftigt underhåll, ter sig i ett från sjukhushygienisk synpunkt föga tillfredsställande skick. Det torde emellertid ej vara skäl att nedlägga några större kostnader å nämnda sjukhus med anledning av att frågorna om såväl gemensamt sjukhus för marinens och arméns truppförband i Vaxholm som kombinerat garnisonssjukhus och länslasarett därstädes, varom jag i föregående årsberättelse erinrat, ännu äro under utredning. Förbandsplats för sårade har under året blivit inredd inom viss del av Oscar-Fredriksborgs fort. I detta sammanhang torde jag få omnämna, att landstinget lär hava beviljat medel till uppförande av ett epidemisjukhus i Vaxholms stad å omkring 20 sängar. Då detta sjukhus lär vara avsett för en stor del av skärgårdsbefolkningen, kan det emellertid antagas, att den militära sjukvården därav i fredstid endast kommer att draga föga nytta. Den äldre delen av sjukhuset å Nya Varvet skadades vid eldsvåda den 18 juni 1919 genom vatten, sprickor i väggarna, sättning av dörrkarmar, hotande instörtning av taken m. m. så svårt, att nämnda del av sjukhuset därefter ej kunnat användas. Lyckligtvis har sjukligheten sedan dess ej varit större, än att den nya oskadade delen av sjukhuset för tillfället visat sig tillräcklig. 4. Sjukvårdsmaterielen. Tillverkningen av förbandsmateriel har fortgått som förut vid marinens förbandsfabrik å flottans sjukhus i Karlskrona. Ett årsbehov av materialier för nämnda fabrikation har upphandlats från medicinalstyrelsens läkemedelskommission. Marinförvaltningen har utfärdat närmare föreskrifter att tillämpas i mån av nytillverkning av för den dagliga sårbehandlingen avsedd för-

13 bandsmateriel, gående ut på fördelning av densamma i form av vikta kompresser i steriliserade filtrerpapperspaket av olika, lämpliga storlekar. Den instrumentutredning för ögonundersökning och ögonbehandling vid flottans stationer, för vilken Eders Kungl. Maj :t i ennghet med 1919 ars riksdags beslut ställt medel till förfogande, har anskaffats och levererats. Marinförvaltningen har med anledning av i nästföregående underdåniga årsberätteise omförmält behov av visst enkelt undersökuingsinscrumentarium för under sjöexpeditionerna nödvändiga refraktionsoch färgsinnesbestämningar beställt nämnda utredning, som avses att komma till bruk å flaggskepp eller divisionschefsfartyg. På grund av svårigheter i avseende å anskaffning av utomlands tillverkade glasögonlådor och tabeller har denna utrustning emellertid ännu ej levererats. Den för de under byggnad varande pansarbåtarna»gustaf V» och»drottning Victoria» avsedda sjukvårdsutredningen är sedan i somras färdig och besiktigad. På grund av att fartygens färdigbyggande oeh därmed även möjligheterna för monteringen av nämnda utredning avsevärt försenats, har sjukvårdsutredningen, då annan betryggande förvaringsplats ej kunnat åstadkommas, t. v. varit upplagd hos leverantören. Till följd av prisstegringen under kristiden har kostnaden för ifrågavarande sjukvårdsutredning avsevärt överstigit den beräknade. Kustartilleriets sjukvårdsmateriel har tillökats med nya förbinderikistor för kustfästningarnas rörliga batterier, för vilka kistor marinförvaltningen förra året fastställt modell och paekningsplan. Anskaffning av övrig för nämnda batterier i enlighet med arméns modeller erforderlig sjukvårdsutrustning pågår. Vid eldsvådan å Nya Varvet skadades åtskillig sjukvårdsmateriel; en del dock ej mera, än att den kunnat användas och förbrukas i den dagliga sjukvården vid Älvsborgs kustartillerikår. Inom marinförvaltningens sanitetsavdelning har av särskilt därtill kommenderad läkare förberedande utredning ur medicinsk synpunkt verkställts angående em gasmasktyp för marinen. Efter anlitande av på området för andningens fysiologi sakkunnig läkare har det emellertid befunnits nödvändigt, att den ifrågasatta typen undergår ytterligare experimentell prövning i avseende på dess kapacitet under olika förhållanden. Med anledning av under krigsåren såväl till lands som sjöss gjorda erfarenheter angående nödvändigheten att äga tillgång till syrgasapparater för konstgjord andning för behandling av gasförgiftade, gjorde marinförvaltningen underdånig hemställan om medel för anskaffande av ett antal Draegers pulmotorer för flottans och kustfästningarnas behov. Marinförvaltningen ansåg sig böra hos Eders Kungl. Maj:t göra nämnda framställning, enär förslagsanslaget till sjukvård för marinen 11

14 12 vid tidpunkten för demia hemställan var överskridet. Eders Kungl. Maj :t fann emellertid ej skäl bifalla framställningen. Jag torde med anledning härav i underdånighet fä erinra om att ifrågavarande syrgasandningsapparater även beträffande återupplivning av drunknade och av annan anledning för kvävningsfara utsatta eller medvetslösa personer äro ett synnerligen värdefullt komplement till den terapeutiska utrustning, man för detta ändamål äger. I avseende å sjukvårdsmaterielen återstår mig endast ett omnämnande av att Svenska Läkaresällskapets medicinskt-historiska samlingar, sedan Eders Kungl. Maj:t därtill täckts lämna medgivande, såsom gåva erhållit en del äldre utrangerade sjukvårdsföremål från flotitans sjukhus i Karlskrona. 5. De sanitära förhållandena i land. Vad beträffar Stockholms station, så kvarstå ännu i huvudsak olösta de stora hygieniska önskemål, vilka jag i de två näst föregående årsberättelserna utförligare framhållit. Arbetena med de nya avträdesinrättningarna, till vilka 1938 års riksdag beviljade medel, pågå emellertid. I övrigt äro följande underhållsarbeten utförda. I kasern III hava nya planer och trappsteg inlagts i södra uppgången, väggar och tak i logement-, läs- och tvättrum ommålats, varjämte klädskåpen i logementen reparerats och ommålats. I kasernköket har insatts en taklanternin till förbättrande av den naturliga belysningen, väggarna hava ommålats och förbättring av ventilationen har utförts. Arrestbyggnaden har underkastats nödtorftig inre reparation; ventilationssystemet därstädes undergår omändring och förbättring. I kasern II är inläggning av nya betonggolv i tvättrummen under iitförande. I tvättstugan hava cementgolven grundligt reparerats och väggarna målats, trall och bänkar förnyats eller reparerats. Av de hygieniska missförhållandena i kasernerna torde bristen på centraluppvärmning i kasern III, de otidsenliga och nu förbrukade tvättställen i kasern I och II samt det ringa utrymmet och de gammalmodiga anordningarna i varmbadinrättningen erfordra snaraste avhjälpande. Marinförvaltningen har i nämnda avseenden gjort underdånig hemställan om äskande av medel hos innevarande års riksdag. I avseende å sjömanskårens kaserner i Karlskrona kvarstår numera, sedan 1919 års riksdag beviljat medel till ny avträdesinrättning, såsom huvudsakligt hygieniskt önskemål ordnandet av frågan om marketenteri och ny bad- och tvättinrättning, vilket jag i de tvenne näst föregående årsberättelserna framhållit. Marinförvaltningen har förklarat sig ämna ånyo npptaga dessa frågor till behandling, när kostnader och tid för arbetets utförande kunna med någon grad av sannolikhet beräknas.

15 De i föregående årsberättelse omnämnda hygieniska bristerna å de båda örlogsvarven komma i avseende å tvättrums- och klädskåpsdetaljen att delvis avhjälpas genom därtill av 1919 års riksdag beviljade medel. Marinförvaltningen har gjort underdånig hemställan om äskande hos 1920 års riksdag av anslag till fortsättande av ifrågavarande förbäittringar. Den personliga hygienen och näringstillståndet hos det kasernerade manskapet samt renhållningen i kasernerna har vid av mig å flottans stationer förrättade inspektioner liksom föregående år i allmänhet befunnits tillfredsställande. De få anmärkningar, som kunnat framställas, hava ej varit av den betydenhet att här förtjäna närmare omnämnande. Ej heller häva vederbörande läkare anmält några sådana anmärkningar från dem åliggande s. k. kvartalsinspektioner. I kök och matsalar med tillhörande lokaler har ordning och renhållning befunnits god. Beträffande köksavdelningarna äro emellertid en del maskinella köksinventarier för proviantens anrättande ni. m. önskvärda, och torde i sinom tid förslag härutinnan vara att förvänta från för handläggande av hithörande frågor tillsatta sakkunniga. Vad beträffar kustartilleriets kasernetablissement, så kvarstå de hygieniska brister, som jag i föregående årsberättelser framhållit, i.av-.seende å de gamla kasernerna inom Vaxholms fästning oförändrade. Enligt vad fästningsläkaren i Vaxholm i avgiven rapport upplyser, har emellertid trångboddheten på grund av personalstyrkans minskning under året ej gjort sig så kännbar som förut. Med hänsyn till Karlskrona kustartilleriregementes kaserner förtjänar omnämnas, att en del underhållsarbeten, som blivit eftersatta på grund av materialbrist under krigsåren, såsom vissa inre ommålningsarbeten och en välbehövlig reparation av diskrummet kommit till utförande. IJppvärmninistssystemet för den norra kasernen har, sammansatt som det är av varmluftsledningar, kaminer och kakelugnar, befunnits fungera mindre tillfredsställande. Med anledning härav har befälhavande amiralen låtit uppgöra förslag till enhetlig uppvärmning av kasernen. Marinförvaltningen har emellertid ansett utförandet härav, med hänsyn till andra viktiga krav, böra anstå och inskränkt sig till anvisande av medel till anordnande av uppvämining i arresterna med lågtrycksånga. Å Nya Varvet är den för Göteborgs örlogsdepå och Älvsborgs kustartillerikår avsedda nya tvätt- och badinrättningen uppförd och färdig att tagas i bruk. Ångan ledes till byggnaden genom en provisorisk luftledning från det gamla pannrummet i östra kasernlängan, en anordning, som synes ägnad att åsamka en avsevärd värmeförlust. För kasernernas behov har marinförvaltningen anmodat kommendanten i Älvsborgs fästning att i mån av tillgång på medel uppsätta dricksvattenfontäner. Vid inspektion av de hygieniska förhållandena å Nya Varvet framhölls för mig, att värmeledningssystemet i kasernerna funktionerade ojämnt, i det att långt bort från värmekällan belägna lokaler ej erhöllo tillräcklig upp- 13

16 14 värmning. Kaserngården befinner sig liksom vägnätet inom Nya Varvets område fortfarande i ett synnerligen otillfredsställande skick. Särskilt den förstnämnda liknar till vissa deiar under höst och vår snarare en lergrop.eller sumpmark än en kaserngård. Som jag i föregående, årsberättelse framhållit, är upprätthållande av en dräglig kasernhygien till grundväsentlig del beroende på att nämnda brister avhjälpas.. Med nuvarande tillstånd kan det sägas vara en omöjlighet att håila snyggt i kasernlogement och matsalar, enär golven efter verkställd skurning och rengöring omedelbart åter nedsmutsas. Genom den indragna vägsmutsen och leran bildas sedermera en mängd damm, som sprider sig inomhus och inpyr sängkläder och klädskåp m. m. Marinförvaltningen, som 1918 gjorde underdånig framställning om äskande av medel till förbättringar av kaserngård och vägar å Nya Varvet, har med anledning av sakens hygieniska betydelse i år förnyat sagda hemställan. Vid förrättad inspektion har jag, om ock i betydligt mindre utsträckning än sistlidet år, haft anledning till anmärkningar beträffande manskapets personliga hygien och renhållningen inom kasernerna vid Vaxhoims kustartilleriregemente å Oscar-Fredriksborg. Att nämnda detaljer därstädes erfordrat noggrannare övervakande från vederbörande kasernbefäls sida, framgår för övrigt av fästningsläkarnas till mig inlämnade rapporter över de hygieniska kvartalsinspektionerna inom fästningen. Nämnda läkare framhålla i övrigt behovet av tillgång på igenom kokning från bakterier befriat vatten för diskning vid matinrättningen å Vaxholmen. Då det visat sig, att sjövattnet även utanför Vaxholm är förorenat av från Stockholms kloaker härrörande bakterieflora, är denna fråga av hygienisk betydelse, även om det följda systemet hittills icke visat sig hava föranlett någon verklig fara. Vaxholms fästnings vattenfråga medför, då tillgången på drickbart färskvatten inom området endast räcker till för en del av behovet, en viss osäkerhet i hygieniskt avseende. Så befanns vid av mig i våras företagen inspektion, att vid det å Osear-Fredriksborg inrättade pumpverket för uppfordring av vatten till vattentornet möjlighet förelåg för sjövattens inkommande i färskvattenledningssystemet därigenom att en rörledningsventil lämnats olåst och åtkomlig för omkastning av obehöriga. Kök, matsalar och därtill hörande lokaler inom kustartilleriets kaserner hava befunnits väl hållna med god ordning rådande. Beträffande maskinella anordningar i köksavdelningarna gäller här detsamma, som härutinnan anförts rörande flottans kaserner. De svårigheter, som under kristiden härskat i avseende å anskaffande av behöriga proviantartiklar, kunna numera i stort sett sägas hava upphört. Mot proviantens beskaffenhet har jag vid företagna inspektioner icke haft anledning till anmärkning. Den utsp ; sade kosten har vid alla marinens établissement vid avsmakning befunnits god. Ej heller hava några anmärkningar framförts till mig från personalens sida. Vad beträffar hygienen å kustbefästningarna, så har anbefalld utred-

17 ning därom slutförts och lett till underdånig framställning från marinförvaltningen angående äskande av medel hos 1920 års riksdag, dock endast för en del av de i utredningen anförda ändamålen. Från marinförvaitningens beslut har jag anseitt mig böra anföra skiljaktig mening i avseende å enligt mitt förmenande behövliga uppvärmnings- och ventilationsanordningar å Oscar II :s fort, till vilka ett väl genomarbetat fullständigt förslag föreligger. Med anledning av i nästföregåede årsberättelse omförmält fall av nedlusning i förhållandevis stor skala med klädlöss inom sjömanskårens kaserner i Karlskrona samt möjligheten av fara för spridning av fläektyfus och återfallstyfus, vid vilka sjukdomar smitta överföres genom löss, anmodade marinförvaltndngen i februari 1919 vederbörande myndigheter att låta undersöka, huruvida och i så fall i vilken utsträckning nedlusning med såväl kläd- som vägglöss förekom hos personalen själv och i logementet samt beträffande väggohyra i den mån detta läte sig göra jämväl i bostäderna. Av de inkomna rapporterna framgick, att sporadiska fall av klädlöss här och där iakttagits både vid flottan och kustartilleriet samt att vägglöss i några enstaka fall förekommit i kasernerna. I de privata bostäderna för underbefäl och manskap, marketenter personal m. fl., som undersökts, fanns vägglöss också endast i enstaka fall, med undantag av underofficersbostäderna inom Vaxholms fästning, där väggohyra uppgavs förekomma i stor utsträckning. Marinförvaltningen har anvisat behövliga medel för utrotande av här nämnd ohyra. Myndigheterna hava sedermera på anmodan av marinförvaltningen föranstaltat om regelbundna månatliga besiktningar för utrönande av nedlusning, varjämte personalen ålagts anmälningsplikt vid inträffade fall av ohyra bland manskapet såväl i land som ombord. Förekommande fall hava omedelbart underkastats avlusning. Vid av mig företagna inspektioner har det uppgivits, att endast sporadiska sådana fall iakttagits. Med nyinryckande värnpliktiga och hemvändande permitterat manskap föreligger emellertid fortfarande 'alltid fara för att löss skola införas i kasernerna. Ohyra torde nämligen alltjämt till följd av den allmänna trångboddheten ännu efter kristidens slut vara mera spridd i landet än vanligt. För att så är förhållandet, talar även den talrika förekomsten av skabb på Stockholms station 115 och på Karlskrona station 221 fall under redovisningsåret, en hudåkomma, som brukar följa trångboddhet och bristande snygghet. På anmodan från marinförvaltningen hava vederbörande myndigheter uppgjort förslag till provisoriska avlusningsanstalter i enlighet med medicinalstyrelsens anvisningar och med användande i första hand av på stället förefintliga resurser. De med anledning härav först föreslagna anstalterna voro samtliga baserade på ångdesinfektion. Under det utredningen pågick, erhölls meddelande, att en förordning angående avlusning med cyanvätegas var under utarbetande och att medicinalstyrelsen ställt i utsikt kurser för desinfek- 15

18 16 törer med nämnda gas, uti vilka sjukvårdspersonal från marinen, skulle lämnas tillfälle att deltaga. Då avlusningsanordningar med cyanvätegas ställa sig vida billigare än med ångdesinfektion, har marinförvaltningen sedermera anmodat respektive myndigheter inkomma med förslag och kostnadsförslag till provisoriska avlusningsanstalter även för nämnda gas. Enär sjöfarten på de östra grannländerna, varifrån faran för fläck- och återfallstyfus hotar, under året fortfarande varit nästan ingen, har dröjsmålet ej medfört någon risk. Emellertid vill det synas av erfarenhet från Tyskland, som om faran för epidemiskt spridande av ifrågavarande sjukdomar- skulle vara mindre, än som kunnat väntas. Från de upplösta fånglägren, där dessa sjukdomar förefunnits, har nämligen, enligt vad som bekantgjorts, dngen epidemisk utbredning kommit till stånd. I näst föregående årsberättelse anförde jag, att resultaten av den undersökning rörande jämvikts- och hörselapparaten bos marinens och arméns flygare, som företagits av därtill särskilt kommenderad marinläkare, voro under bearbetning. Nämnda, ur flera synpunkter intressanta undersökning föreligger nu färdig och bifogas denna berättelse in extenso (bil. IV). De viktigaste av författarens slutsatser äro i korthet följande: En enstaka flygning medför i regel en mer eller mindre långvarig, övergående hörselnedsättning. Flygaryrket disponerar för övrigt för bestående hörselnedsättning av labyrintär typ. Nedstigning i hastig och åt samma håll vänd spiral framkallar objektivt påvisbara rubbningar i vestibularapparaten. Flera av de dödligt förlöpande flygolyckorna inom vårt land torde finna sin förklaring i sistnämnda förhållande. I sammanhang med frågan om kroppsundersökning av flygare omnämnde jag i föregående årsberättelse, att dessa undersökningars värde och praktiska betydelse diskuterades i fackpressen samt ansåg mig kunna uttala den förhoppningen, att de föredrag angåonde ämnet ifråga, som med av Eders Kungl. Maj:t beviljat understöd och genom bemedling av institutet för psykologisk forskning i Uppsala avsågos att hållas under det tilländagångna redovisningsåret av föreståndaren för tyska rikets centrala prövningsanstalt för flygare i Leipzig, skulle bliva ägnade att vidga våra kunskaper på området. Nämnda föredrag höllos i Stockholm i september 1919 och voro av stort intresse. Av dem framgick, att den tyska uppfattningen om hithörande frågor i huvudsak var följande. Undersökningen bör inbegripa dels fysiologiska, dels psykologiska prov. Då emellertid resultaten av dessa äro tillämpliga även på urval för en mängd andra yrken, såsom t. ex. sjöofficerare i allmänhet, civila navigatörer, sjöfolk, chaufförer, lokomotivoch spårvagns förare, mekaniska och andra fabriksarbetare, maskinskriverskor m. fl., ansågs, att ett centralt institut borde upprättas för dessa undersökningar i varje land. Ett väl gjort tirval för olika yrken vore nämligen av både ekonomiskt och humanitärt intresse samt sålunda en viktig social fråga, ithy att proven bidroge till att sätta en

19 mängd individer på deras rätta platser i samhället. Undersökning av flygare borde ingå som en detalj i detta urvalsarbete. Densamma borde då ej såsom den hittillsvarande prövningen endast gå ut på att utesluta mindervärdiga individer från flygartjänst utan också på att upptäcka särskilt lämpliga objekt samt tillgodogöra för träning förefintliga möjligheter. Vid undersökningen prövades den psykiska känsligheten, jämviktsfunktionerna, muskelkänseln, uppmärksamheten och reaktionstiderna genom lätt utförda fysiologiska och psykologiska metoder. Därefter redogjordes för huru goda och dåliga flygarämnen förhålla sig vid nämnda prov. Föredragen, som i därför lämpad form upprepades inför olika, intresserade auditorier, ledde till bildandet av en allmän förening för främjande av dylika undersökningars sociala syfte. En jämförelse med det, som på området åstadkommits.inom ententeländerna, och därstädes framställda åsikter torde emellertid vara nödvändig och lämplig, innan några ändringar vidtagas i våra hithörande bestämmelser, som i vissa avseenden synas vara i behov av revision. Med anledning av att chefen för underofficers- och sjömanskårerna i Stockholm uttalat önskvärdheten av gemensamt formulär till lakarbetyg för fast anställning vid marinen, överlämnade jag i oktober 1918 förslag till sådant formulär till chefen för sjöförsvarsdepartementet. Sedermera har Eder Kungl. Maj:t utfärdat nåd. kungörelse angående ändrad lydelse av kungörelsen den 22 januari 1915 angående läkarundersökning av dem, som söka fast anställning vid krigsmakten, och åligger det enligt de nya bestämmelserna arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och marinöverläkaren att fastställa formulär för ifrågavarande läkarbetyg. Gemensamt sådant för marinen och armén skulle innebära fördelar och är under utarbetande De sanitära förhållandena till sjöss. Även i år hava en del av de ombord kommenderade läkarna, då fartygsförläggningen sådant medgivit, handhaft hälso- och sjukvården å flera till samma eller andra förband hörande fartyg. I näst föregående årsberättelse anfördes, att en s. k. sjukvårdsliggare innehållande organisationsbestämmelser m. m. för sjukvårdstjänsten utarbetats av en å pansarbåten»oscar II» kommenderad fartygsläkare. Ifrågavarande»liggare», har överarbetats och fullständigats å marinförvaltningens sanitetsavdebning samt sedermera av marinförvaltningen fastställts att tills vidare gälla. Av i»liggaren» förekommande uppgifter och bestämmelser skulle lämpligen vissa delar såsom varande av allmän natur kunna sammanföras i ett sjukvårdsreglemente för flottans fartyg, andra delar åter intagas i lärobok i hälso- och sjukvård för sjukvårdsmanskapet. Marinförvaltningen, som ansett, att erfarenhet dock först borde inhämtas angående de förstnämnda delarna av innehållet i Marinöverläkarens berättelse.

20 18 berörda liggare, har fördenskull anmodat högste befälhavaren över kustflottan att dels med ledning av det för»oscar II» fastställda exemplaret i mån av fartygens rustning för expedition låta utarbeta motsvarande liggare för samtliga kustflottans fartyg, i vilkas besättningslista ingår läkare, dels sedermera insända de uppgjorda liggarne till marinförvaltuingen för granskning. Liggarna avses att, sedan de fastställts, ingå i läkaruppbörderna. Beträffande den del av liggarnas innehåll, som lämpar sig att ingå i lärobok i hälso- och sjukvård, har jag föranstaltat om att den tages i betraktande vid f. n. pågående utarbetning av ny upplaga av sagda lärobok. Marinförvaltningen har fastställt föreskrifter angående omhändertagande av sårade och sjuka från flottans fartyg å orter vid rikets kuster under krigstid, avsedda att bifogas i reglemente för marinen del II 350 omförmälda ekonomiska föreskrifter. Den till grund för dessa föreskrifter liggande planen har till avsevärd del möjliggjorts tack vare överstyrelsens för Svenska Koda Korset tillmötesgående att ställa sjukvårdsanstalter och materiel till förfogande. Vid i anledning av lusfaran företagen undersökning å kustflottan under sistlidne februari månad utröntes, att endast två fall av nedlusning med klädlöss inträffat å respektive pansarbåten»oden» och logementsfartyget»stockholm», varjämte vägglöss förekommo i underofficershytter och messar å pansarbåtarna»äran» och»oden», jagaren»hugin» och kanonbåten»kota». Enligt en av de under året kommenderade stabsläkarnas uppgift har sistnämnda förhållande ägt rum i stor utsträckning även å övriga under året rustade fartyg. Att hålla berörda lokaler ombord ständigt fria från väggohyra torde vara omöjligt, enär nyinfektion alltjämt äger rum, och ohyran för övrigt i springor och sprickor mellan och i trävirket i fasta britsar m. m. är mycket svår att med hittillsvarande metoder för avlusning fullständigt utrota. Den nya cyanvätemetoden för avlusning synes emellertid sannolikt erbjuda såväl bättre möjligheter för desinfektions utförande som säkrare resultat. Några ytterligare fall av klädlöss å kustflottan hava ej under senare delen av året rapporterats. I avseende å rustade fartygs sanitära beskaffenhet hava några mera betydande anledningar till anmärkning framkommit endast beträffande pansarbåten»oden», till vilken jag nedan återkommer i sammanhang med erinringar rörande övriga fartyg. Allmänt giltiga anmärkningar, vilkas berättigande jag vid företagen inspektion kunnat vitsorda, hava från stabs- och fartygsläkare framställts beträffande de å däck befintliga pissoarerna, vilka erfordra dels lämpligare och effektivare avskärmning, dels större urineringskärl av porslin eller starkt lergods med om möjligt grövre och så raka avloppsrör av koppar som möjligt till förekommande av tilltäppning och tillfrysning. Ett förslag att i sjukhytterna uppsätta smärre låsbara skåp för de sjuka till förvaring av småsaker såsom penningar, toilettartiklar o. dyl. jämte en liten hylla

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm, 1946-1957. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1945-1955. 1945-1951: med innehållsförteckning och parallelltitel på

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 1 [1601] Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken ([1001] o.f.) skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning.

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. 8:3 Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. G.J. ägde en fastighet i Sotenäs kommun. Fastigheten saknar anslutning till kommunens allmänna va-anläggning.

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm, 1946-1957. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1945-1955. 1945-1951: med innehållsförteckning och parallelltitel på

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

9 milj. Gör Käringbergets by till stor militärstad.

9 milj. Gör Käringbergets by till stor militärstad. GT 1945-09-27 9 milj. Gör Käringbergets by till stor militärstad. KA 4, landets senaste och modernaste regemente, invigs idag. Totalvy över en del av regementet i Käringbergets dalsänka Matsedeln studeras

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929; SFS 1998:863 Utkom från

Läs mer

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem Grundregler Stiftelsen Stockholms Sjukhem i den lydelse grundreglerna har efter i maj 2010 beslutade ändringar Utarbetad av: Ansvarig: Vers: Dnr: Föreg. datum: Datum: Sida: Styrelsen Sjukhusdirektören

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Kontrollås. 81. Medelst kontrollås. göras beroende av varandra,

Kontrollås. 81. Medelst kontrollås. göras beroende av varandra, Kontrollås. 81. Medelst kontrollås kunna växlar, spårspärrar och fasta signaler göras beroende av varandra, utan att särskilda ledningar erfordras mellan dem. Kontrollås är i allmänhet så beskaffat, att,

Läs mer

Till riksdagen 1974: /72 utvisar, att driftkostnaderna tämligen väl stämmer överens med

Till riksdagen 1974: /72 utvisar, att driftkostnaderna tämligen väl stämmer överens med 1974: 10 RIKSDAGENS REVISORER 1973-11-29 Till riksdagen Undersökning rörande investeringar m. m. i samband med anordoandet av arbetsmarknadsstyrelsens kursgård Aske i Uppsala län Inom riksdagens revisorers

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm : 1946-1957.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm : 1946-1957. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom

Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom Radiobolaget bildades i september 1919 av flera för radio intresserade svenska firmor för att verkställa undersökningar och experimentarbeten inom

Läs mer

Yttrande angående ändring av vissa delar av förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal

Yttrande angående ändring av vissa delar av förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal 1 (6) Handläggare direkttelefon Fartygsoperativa enheten Ert datum Er beteckning Bo Bergström, 011-19 13 18 2004-01-13 N2003/9163/TP Regeringskansliet Margareta Granborg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kompletterande överklagande

Kompletterande överklagande Stockholm den 12 juni 2012 Förvaltningsrätten i Stockholm Enhet 14 115 76 STOCKHOLM Kompletterande överklagande Överklagat avgörande: Socialstyrelsens beslut 2012-03-15, Dnr 7.1.1-3111/2012 Klagande: Johan

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993.

Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. FFS 1993:3 Utkom från trycket 1993-02-05 Försvarets sjukvårdsstyrelse föreskriver med stöd av 31 om djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten; beslutade den 7 januari 1993. Försvarets sjukvårdsstyrelse

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

STADGAR. för. Ändamål.

STADGAR. för. Ändamål. STADGAR för Läroverkslärarnes Riksförbund. Ändamål. ' 1- Läroverkslärarnes Riksförbund, som skall utgöra ett föreningsband mellan lärarne vid de allmänna läroverken oeh vid statens seminarier, har till

Läs mer

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Tidigare lydelse av ändrade paragrafer 1.4.3 Styrelsen biträdes i sin verksamhet av utskotten: 1. Förvaltningsutskottet 2. Kulturutskottet 3.

Läs mer

Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet

Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet Johanna Read Hilmarsdottir Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2005 Ö 2472-04 KLAGANDE 1. EVP 2. JS MOTPART Domstolsverket, 551 81 JÖNKÖPING SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2004 B 970-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART SK Offentlig försvarare och ombud: advokaten IF SAKEN Olaga

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1987. 1 Tillämpningsområde I den mån inte lag, annan författning eller

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 1996 Nr 4 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MARSTRANDS HAMN I KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 1995 Reviderad: KF 2007-12-06

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 2963-14 KLAGANDE BO Ombud: Advokat ML MOTPART Stockholms Kök- & Byggkonsult AB, 556717-7976 Väsbygatan 5 E 733 38 Sala Ombud:

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ökad kontroll av vapen Enligt en

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

FÖRHANDLINGS- ORDNING

FÖRHANDLINGS- ORDNING FÖRHANDLINGS- ORDNING Huvudavtalet, som träffades 1957 mellan SAF och PTK och som sen antagits av Sif och respektive arbetsgivarförbund, upphörde, efter uppsägning, att gälla 1976. Dock är parterna överens

Läs mer

Sjötrafikförordning (1986:300)

Sjötrafikförordning (1986:300) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 Allm. anm. Sveriges sjöterritorium, se [1751] o.f. 1 kap. Allmänt [2301] Med fartyg avses i denna förordning varje farkost som används eller kan

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1946. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1946. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

3 Gränstullsamarbete med Finland

3 Gränstullsamarbete med Finland Gränstullsamarbete med Finland [5401] 3 Gränstullsamarbete med Finland Förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland 1 [5401] Denna förordning innehåller bestämmelser för genomförande av överenskommelsen

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1932:8 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET NORMALFÖRSLAG TILL BYGGNADSORDNINGAR M. M. PÅ UPPDRAG

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-10-01 Dnr 601/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Åsele

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 november 2010 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Olsson Advokatfirman Peter Olsson AB Box 53116 400 15 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1947. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1947. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

Stadgar Författarcentrum Väst

Stadgar Författarcentrum Väst Stadgar Författarcentrum Väst 1. Författarcentrum Västs uppgift Författarcentrum Västs uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och andra människor, att föra litteraturen ut i samhället,

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om hantering av brandsläckningsanordningar med halon m.m; beslutad den 7 september 1993. SNFS 1993:7 MS:62

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Länsstyrelsen har med ledning av vad som framkommit vid utredningarna upprättat förslag till reservatföreskrifter,

Länsstyrelsen har med ledning av vad som framkommit vid utredningarna upprättat förslag till reservatföreskrifter, Nr 902. Länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län resolution i nedannämnda ärende. Given Göteborg i landskansliet den 6 maj 1968. Länsarkitekten länet har i en hit ingiven skrivelse, vid vilken fogats karta

Läs mer