INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: : med innehållsförteckning och parallelltitel på franska: Service vétérinaire à l armée : med innehållsförteckning och parallelltitel på engelska: Army veterinary service. Föregångare: Hälso- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén / Försvarets sjukvårdsförvaltning ; Överfältveterinären. Stockholm : (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Veterinärvård vid armén. År (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-vetar-1950

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD VETERINÄRVÅRD VID ARMÉN ÅR 1950 AV ÖVERFÄLTVETERINÄREN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE SERVICE VÉTÉRINAIRE À L'ARMÉE EN 1950 PUBLIÉ PAR L'INSPECTION VÉTÉRINAIRE DE L'ARMÉE

5 Till KONUNGEN. Härmed får jag i underdånighet avgiva berättelse över veterinärvården m m vid armén under år Stockholm i oktober Underdånigst ERIK LILJEFORS Överfältveterinär. Gunnar T. Krantz.

6 INNEHÅLL. TEXTAVDELNING. Sid. A. Fältveterinärkåren 1 B. Hälso- och sjukvård m. m. 1 C. Sjukligheten och sjukvården bland arméns hästar och hundar 3 Tab. A Fall av vissa sjukdomar bland hästarna vid arméns beridna förband pr 100 hästar under år Tab. B. Till direkta olyckshändelser hänförbara sjukdomsfall bland arméns hästar år Tab. C. Översikt av olycksfall bland arméns hästar år 1950 med hänsyn till dels skadans art, dels skadans påföljd 5 TABELLAVDELNING. Tab. 1. Översikt av sjukligheten bland arméns hästar år Tab. 2. Sammandrag av hästsjuksbesked för år a) Arméns förband 8 b) Remontdepåerna jämte Dressyranstalten 11 Tab. 3. Självdöda hästar år Tab. 4. Avlivade hästar år Tab. 5. Kasserade hästar år Tab. 6. Sammandrag av hundsjukbesked för år TABLE DES MATIÈRES. A. Corps des vétérinaires militaires 1 B. Hygiène et service médicale à l'armée 1 C. Morbidité chez les chevaux et les chiens dans les dépôts militaires 3 TABLEAUX. Tab. A. Cas de certaines maladies chez les chevaux de l'armée par 100 chevaux en Tab. B. Cas de maladies appartenant directement aux accidents chez les chevaux de l'armée l'année Tab. C. Aperçu des accidents chez les chevaux de l'armée l'année 1950 au point de vue de la blessure et de ses consequenses 6 JOINTES DES TABLEAUX. Tab. 1. Aperçu des maladies des chevaux de l'armée l'année Tab. 2. Résumé des rapports sur les maladies des chevaux en a) Les troupes de l'armée 8 b) Les dépôts de remonte avec le dépôt de dressure 11 Tab. 3. Chevaux décédés l'année Tab. 4. Chevaux tués l'année Tab. 5. Chevaux cassés l'année Tab. 6. Résumé des rapports sur les maladies des chiens l'année

7 A. Fältveterinärkåren. Vid 1950 års ingång utgjordes den aktiva personalen enligt stat för fältveterinärkåren av 1 över fältveterinär, 7 fältveterinärer, 8 regementsveterinärer och 15 bataljons veterinärer. Av de senare beställningarna voro 3 vakanta nämligen vid arméledningen, A 1 och A 3. Under året har beställningen vid arméledningen återbesatts och beställningarna vid A 1, A 3 och Ing 1 indragits, varför antalet bataljonsveterinärbeställningar enligt stat vid årets slut utgör 12, samtliga besatta. Av bataljons veterinärerna vid fältveterinärkåren har avgång skett i ett fall. Det härigenom ledigblivna förordnandet har återbesatts, varför vid årsskiftet samtliga 12 förordnanden voro besatta. Å övergångsstat kvarstår 1 bataljonsveterinär. Av beställningarna å reservstat, som utgöras av 2 fältveterinärer och 2 regementsveterinärer, voro vid årets början 1 beställning av vardera vakant. Genom pensionsavgång har vakanserna under året ökats med ytterligare 1 regementsveterinärbeställning. Personalen i reserven har minskats med 1 bataljonsveterinär (dödsfall) men ökats med 1 regementsveterinär och 3 bataljons veterinärer och utgjordes vid årets slut av 3 fältveterinärer, 4 regementsveterinärer och 68 bataljonsveterinärer. B. Hälso- och sjukvård. Lokaler för veterinärtjänst. I några förbands sjukstallar ha reparationer och moderniseringar ägt rum. Sjukstallet vid K 2 befinner sig efter slutförd modernisering i ett utmärkt skick. Vid flera förband saknas emellertid alltjämt lokaler för veterinärtjänst eller befinna sig dessa i bristfälligt skick. Stallhygien och hästvård. Stallhygien och hästvård ha över lag varit goda. Vid flera förband har nattstallvakt ej längre kommenderats. Antalet olycksfall, som kan hänföras bero härpå, ha varit ringa. Maskinrykt har med tillfredsställande resultat prövats vid flera förband. t

8 9 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD M. M. Utackorderade hästar. Pä vissa håll har det visat sig svårt att vid nyinköp erhålla lämpliga hästtyper på grund av den minskade uppfödningen och det i anslutning därtill begränsade urvalet. Utackorderingen av varmblodiga hästar såsom körhästar har i många fall utfallit mindre väl. Fortsatta försök med strängare krav på hästarnas kördressyr (bl a vänjning vid åkerbruksredskap), innan de utlämnas till fodervärdarna, pågå. Vården av de utackorderade hästarna har varit god bortsett från en flerstädes bristfällig hovvård. Hovslagare och hovbeslag. Hovvarden och hovbeslaget har vid förbanden skötts på ett tillfredsställande sätt, trots att personalbrist flerstädes ökat arbetsbördan för hovslagarna. Hästsjukvård. Led- och senåkommor dominera liksom tidigare. Särskilt hög synes frekvensen av dessa lidanden bliva vid ojämnt ianspråktagande av hästarna, ett förhållande som redan påpekats i tidigare årsberättelser. Smittsamma sjukdomar. Kvarka har uppträtt i en lindrig form vid flera förband men hade på Herrcvadsklosters remontdepå ett svårartat förlopp. En i regel mycket lindrig smittsam bronkit har uppträtt vid flera förband. Ringorm av godartad karaktär har haft stor utbredning. Valpsjuka har i år icke uppträtt vid något förband trots att den grasserat runt om i landet. Livsmedelskontroll. Liksom föregående ar ha förbandsveterinärerna anlitats huvudsakligen för besiktning av armékonserver. Vård av civila djur i kronans sjukstallar. Under året ha 420 civila djur, varav 228 hästar och 192 hundar, vårdats i kronans sjukstallar under sammanlagt sjukdagar. Dessutom ha djur behandlats polikliniskt.

9 SJUKLIGHETEN OCH SJUKVÅRDEN BLAND ARMÉNS HÄSTAR. 3 C. Sjukligheten och sjukvården bland arméns hästar och hundar. 1. Hästar. Medelsjukprocenten har under året varit 7 %. Hästantalet har under året i medeltal varit 4 410, varav 574 remonter (remontdepåer -f- dressyranstalten). Av Tab. 1. i tabellavdelningen framgår sjukprocenten för såväl förbanden som de olika truppslagen och militärområdena. Gränserna äro beträffande de beridna truppslagen 8,o % (.ingenjörtrupperna) och 5,5 c 'o (trängtrupperna) samt för militärområdena 8,9 % (II. milo) och 5,9 % (VI. milo). Å remontdepåerna var sjukprocenten 10,3 % (938 sjukskrivna) mot 6,8 % (841 sjukskrivna) föregående år. Av Tab. 2. framgår de olika sjukdomarnas frekvens och utgång. I Tab. A. är en sammanställning gjord av de vanligast förekommande och för förbandens tjänstduglighet mest betydelsefulla sjukdomarna bland hästarna vid beridna förband. Siffrorna angiva antalet fall (under året insjuk- Tab. A. Fall av vissa sjukdomar bland hästarna vid arméns beridna förband pr 100 hästar under år 1950.

10 4 SJUKLIGHETEN OCH SJUKVÅRDEN BLAND ARMÉNS HÄSTAR. Tab. B. Till direkta olyckshändelser hänförbara sjukdomsfall bland arméns hästar år nade) per 100 hästar. Inga mera påtagliga avvikelser från föregående år synas föreligga. Tab. B. och C. ha uppgjorts för att ge en föreställning om frekvensen av olycksfall och deras påföljd. 2. Hundar. Av sjukdomsorsakerna dominera sårskadorna med 22,7 % av samtliga behandlade fall. Valpsjuka har icke uppträtt vid något förband (11 fall föregeånde år), men en hund, som insjuknat i valpsjuka hos fodervärd, har måst avlivas. Av Tab. 6. framgår de olika sjukdomarnas frekvens och följder.

11 SJUKLIGHETEN OCH SJUKVÅRDEN BLAND ARMÉNS HÄSTAR. Tab. C. Översikt av olycksfall bland arméns hästar år 1950 med hänsyn till dels skadans art, dels skadans påföljd. 5

12

13 Tab. 1. Översikt av sjukligheten bland arméns hästar år Ridskolan, krigsskolan, infanteriskjutskolan, arméns jägarskola, arméns underofticersskola, försvarsstaben och arméledningen. 2 Jämte dressyranstalten. Anm. Siffrorna i Kol. 3 och 5 överensstämma icke med de i Tab. 2a + 2b angivna, enär här icke medräknats de hästar, som kasserats utan att ha varit sjukskrivna.

14 8 Tab. 2. Sammandrag av hästsjukbesked för år a) Arméns förband.

15 TAB. 2 (forts.). SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR

16 10 TAB. 2 (forts.). SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR 1950.

17 TAB. 2 (forts.). SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR b) Remontdepåerna jämte Dressyranstalten.

18 12 TAB. 2 (forts.). SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR 1950.

19 TAB. 2 (forts.). SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR

20 14 Tab. 3. Självdöda hästar år Anm. Häri inbegripas även de hästar, som dött utom förläggningsorten, varför här angivna siffror ej överensstämma med de i Tab. 1 anförda. Remontdepåernas hästar äro här icke medräknade.

21 15 Tab. 4. Avlivade hästar år Anm. Häri inbegripas även de hästar, som dött utom förläggningsorten, varför här angivna siffror ej överensstämma med de i Tab. 1 anförda. Remontdepåernas hästar äro här icke medräknade.

22 16 Tab. 5. Kasserade hästar år Anm. Den skillnad mellan här angivet antal kasserade hästar och det i Tab. 1 (kol. 5) angivna beror därpå, att här medtagits även sådana hästar, som pä grund av allmän stelhet, älder o. d. kasserats utan att hava varit sjukskrivna. Remontdepåernas hästar äro här icke medräknade.

23 Tab. 6. Sammandrag av hundsjukbesked för år

24 18 TAB. 6 (forts.). SAMMANDRAG AV HUNDSJUKBESKED FÖR ÅR 1950.

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping Margareta Ågren en dag i taget En rapport om livet vid 92 års ålder Institutet för gerontologi Jönköping 2 FÖRORD Denna rapport beskriver vad livet i mycket hög ålder, och vägen dit, kan innebära. De som

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet

Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet Ura 2001:5 ISSN 1401-0844 Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet Av Katarina Berggren Abukar Omarsson Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Flickor som skadar sig själva. En kartläggning av problemets omfattning och karaktär

Flickor som skadar sig själva. En kartläggning av problemets omfattning och karaktär Flickor som skadar sig själva En kartläggning av problemets omfattning och karaktär Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

SiS följer upp och utvecklar 2/10. Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård.

SiS följer upp och utvecklar 2/10. Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård. SiS följer upp och utvecklar 2/10 Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård Tove Pettersson Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten

Läs mer

KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET

KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET Rapport 2006:1 DENNA RAPPORT KAN BESTÄLLAS HOS BOKHANDELN ELLER HOS FRITZES KUNDSERVICE, 106 47 STOCKHOLM. TELEFON 08-690 91 90 FAX 08-690 91 91 E-POST ORDER.FRITZES@NJ.SE

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/3 Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Konjunkturinstitutet Elin Ryner 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR RAPPORT 2008:23 D EX Y RAPPORT 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Innehåll Inledning... 4 Dödligt våld... 7 Misshandel... 11 Personrån... 15 Sexualbrott... 17 Hot och trakasserier... 21 Bilagor...

Läs mer

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Rapport 2013:1 Vem har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED

AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED Advokatväsendet har i flertalet kulturländer sedan långt tillbaka varit föremål för rättslig reglering. Den ledande grundtanken

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer