STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)"

Transkript

1 STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet av bekantskap, umgänge och trevnad emellan dess ledamöter, i mån av förmåga och tillgångar, verka för sådana syften, som avse stamförvanters gagn och bästa. 2. Endast sådana män, vilka äro födda på Gotland, därstädes varit eller äro bosatta, därifrån härstamma eller med Gotländska ingått äktenskap, kunna erhålla inträde i Gillet. Jämväl annan man, som gjort betydande insatser för Gotland och dess kultur, må erhålla inträde i Gillet. 3. Ledamot som nedlagt speciellt förtjänstfullt arbete inom styrelsen eller på annat sätt gjort utomordentliga insatser för Gillet kan utses till hedersledamot i Gillet. Hedersledamot utses av Gillet efter förslag från enskild medlem och beredning av styrelsen. Beslut fattas vid ordinarie årsmöte. 4. Ett särskilt förtjänsttecken med Gillets emblem omgivet av lagerkrans utdelas till förtjänta ledamöter vid Gillets årsmöte. Mottagare utses av Gillet efter förslag från enskild medlem och beredning av styrelsen. II KAP. Gillets styrelse 1. Gillets styrelse utgöres av ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare, klubbmästare och bibliotekarie. För styrelseledamöterna utses två suppleanter. 2. Ordföranden åligger att leda Gillets verksamhet, bestämma dag och ställe för Gillets sammanträden, föra ordet och vidmakthålla ordning vid dess sammankomster, dessemellan anordna tillfälliga mindre utbetalningar å Gillets vägnar, underteckna dess skrivelser, vaka över verkställigheten av Gillets beslut och tillse efterlevnaden av dess stadgar. 3. I ordförandens frånvaro och vid tillfällen, då han från utövande av sin befattning är förhindrad, tillhöra hans berörda åligganden vice ordföranden.

2 4. Skattmästaren förer matrikel, har Gillets kassa sig anförtrodd, förer däröver räkning, ävensom diarier över de i V Kap. 6 omförmälda ärenden, verkställer utbetalningar i enlighet med Gillets eller Styrelsens beslut eller ordförandens anordning, tillser att alla låne- och säkerhetshandlingar hållas i gällande kraft och säkert förvaras, ombesörjer de åtgärder i avseende å kassans förvaltning, varom Gillet meddelar förordnande samt handhaver utdelande av de understöd som från Gillets kassa kunna ifrågakomma att utgå och redovisar härför inför Styrelsen. 5. Sekreteraren förer protokollet vid Gillets sammanträden, sköter dess brevväxling, kontrasignerar Gillets skrivelser samt verkställer Gillets beslut i icke ekonomiska frågor. 6. Klubbmästaren är värd vid Gillets sammankomster, ordnar dessa efter givna föreskrifter, föranstaltar om att alla sammankomster minst tre dagar förut delgives samtliga ledamöter genom personlig kallelse. III KAP. Gillets sammankomster 1. Gillet sammanträder årligen till två ordinarie sammankomster, nämligen i januari månad till högtidsdagens firande och i november månad till Mårtensfest. Gillet samlas även till klubbsammanträden och övning av Gotländska folklekar, i händelse sådana extra sammankomster anses kunna påräkna allmännare deltagande bland landsmännen, varjämte ordföranden i övrigt kan kalla Gillet till extra sammanträde. 2. Vid årets första ordinarie sammankomst lämnas av ordföranden redogörelse för Gillets verksamhet det förflutna året, föredrages revisorernas berättelse och beslutas om decharge åt styrelsen, anställes val av styrelse och suppleanter i denna för det ingångna året samt bestämmes om klubbsammanträden och varpkastningar skola anordnas. 3. Vid samma ordinarie sammankomst förrättas även val av två revisorer för granskning av det löpande årets räkenskaper och förvaltning jämte två suppleanter för dessa. 4. Vid Gillets sammankomster får resande Gotlänningar efter anmälan hos någon styrelseledamot närvara. 5. Utom vid val av ledamöter, varom säges i nästföljande Kap. gälla, vid skiljaktighet i meningar, de flesta rösterna och då dessa för två olika meningar till antalet äro lika den, som biträdes av ordföranden, börande dock omröstning alltid med slutna sedlar verkställas, därest ledamöterna ej för särskilt fall enhälligt annorlunda beslutat. 2

3 6. Av ledamot framställt förslag till ändring eller tillägg i dessa stadgar anmäles vid någon Gillets ordinarie sammankomst genom ordföranden för Gillets övriga ledamöter, varefter densamma förbliver vilande till Gillets nästföljande ordinarie sammanträde, då förslaget till avgörande företages. 7. Inom Gillet må ej i något ämne fattas beslut, därest ej minst sju ledamöter äro närvarande. IV KAP. Val av ledamöter 1. Anmälan om inträde i Gillet sker skriftligen genom någon av dess ledamot hos ordföranden, vid ordinarie sammankomst eller helst förut. Å nästinträffande sammankomst efter det skriftlig anmälan lämnats, tillkännages av ordföranden den föreslagnes namn, stånd och yrke för Gillets ledamöter, som genom sluten omröstning med ja eller nej bestämma om den föreslagnes antagande, därvid, enär Gillets värdighet och bestånd mindre bero på talrikheten av dess ledamöter, än på ett allmänt förtroende för dem, som utgöra Gillet, den föreslagne erhålla minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna för att anses som ledamot av Gillet. På anhållan av två ledamöter skall förslaget till Gillets nästföljande ordinarie sammantäde vila på bordet. 2. Inval sker genom ballotering med vita och svarta kulor. Äro flera föreslagna till inval vid samma sammankomst kan, om ledamöterna därom särskilt besluta, invalet ske sålunda: Sedan tillkännagivande enligt vad ovan säges angående samtliga de till inval föreslagna skett, förrättas balloteringen för alla på en gång. Förekommer härvid någon svart kula, skall ny ballotering äga rum för varje föreslagen särskilt. 3. Till antagen ledamot utfärdas genast kallelsebrev. V KAP. Förvaltningen av Gillets medel 1. Till Gillets vidmakthållande erlägger varje ledamot en årlig avgift, vars belopp fastställes vid årets första ordinarie sammankomst. Den erlägges snarast därefter till skattmästaren. 2. Till ledamöter, som icke före den 1 maj betalt årsavgiften, utfärdar skattmästaren anmaningsbrev, ägande sådana ledamöter efter nämnda tids förlopp icke tillträde till Gillet, förrän årsavgiften blivit erlagd. 3. Ledamot, som för tre på varandra följande år uraktlåtit att årsavgiften inbetala, varder från Gillet utesluten. 3

4 4. Ledamot vare berättigad att mot erläggande på en gång av tjugo för året gällande årsavgiften bli ständig ledamot av Gillet, dock att ledamot som är äldre än 60 år vare berättigad att bli ständig ledamot mot erläggande på en gång av tio årsavgifter. 5. Styrelsen äger rätt att från årsavgift befria ledamot, som mer än 20 på varandra följande år betalat årsavgift och är äldre än 60 år. 6. För placeringen av Gillets kapital ansvarar styrelsen. Beslut om inköp eller försäljning av värdepapper skall prövas av minst två styrelseledamöter jämte skattmästaren. 7. Revisorerna åligger att granska Gillets penningförvaltning och skattmästarens räkenskaper, att genomgå Gillets låne- och säkerhetshandlingar samt över dessa förrättningar avgiva berättelse. Gotlands Gilles i Stockholm Kulturpris 1. Gotlands Gille har vid sitt höstmöte 1963 beslutat instifta ett kulturpris. 2. Kulturpriset skall utgöra en utmärkelse för framstående insats inom kulturell verksamhet med anknytning till Gotland. 3. Kulturpriset utdelas första gången vid Gillets 110-årsjubileum 1966 och därefter om möjligt vart 5:e år i samband med årsmötet. 4. Kulturpriset skall omfatta ett förtjänsttecken samt en prissumma av minst kronor. 5. För kulturpriset disponeras för ändamålet skänkta medel samt tillgänglig avkastning från Gillets fonder, om så erfordras. Priset utses av Gillet efter förslag från styrelsen. 4

5 5

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Stadgar. Målaremästarna i Borås

Stadgar. Målaremästarna i Borås Stadgar för Målaremästarna i Borås Antagna 1994 Reviderade 1998 Reviderade 1999 Reviderade 2006-1 - 1 Föreningens ändamål Målaremästarnas i Borås (Föreningen), skall organisera måleriföretag inom sitt

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR STADGAR FÖR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 HELSINGFORS 1934 TIDNINGSAKTIEBOLAGET NYLANDS TRYCKERI STADGAR SVENSKA KONKORDIAFÖRBUNDET r. f. 1. Svenska Konkofdiaförbundet har till ändamål

Läs mer

REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01

REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01 REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Med Jönåkers häradsallmänning förstås den av ålder bestående häradsallmänningen inom Jönåkers härad. Med länsstyrelse avses

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN. Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976.

STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN. Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976. Blad 1 STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976. Gustafsbergsstiftelsen Kungl. Maj:ts resolution, given Stockholms slott den 6 juni 1947, i nedan omförmälda

Läs mer

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET gällande från 2012-06-01.. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 1 Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet, stiftat den 27 januari 1906 har till ändamål att sammansluta

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Södermanlands-Nerikes nations stadgar

Södermanlands-Nerikes nations stadgar Södermanlands-Nerikes nations stadgar Senast ändrade av Landskapet 2014-05-19 Utarbetade 1972 och reviderade 2004. 1 NATIONEN 3 1.1 NATIONENS ÄNDAMÅL, MEDLEMMAR OCH STYRELSE 3 1.2 MEDLEMMARS SKYLDIGHETER

Läs mer

Norrköpings Kontoristförening

Norrköpings Kontoristförening STADGAR för Norrköpings Kontoristförening u.p.a Antagna vid sammanträden den 16 mars och den 12 april 1966. STADGAR FÖR Norrköpings Kontoristförening u. p. a. Antagna vid sammanträden den 16 mars och den

Läs mer

Gotlands Regementes Officerskassa

Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar för Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar... 2 1 Ändamål... 2 2 Delägare... 2 3 Tillgångar... 2 4 Avgifter... 3 5 Styrelse... 3 6 Val av styrelse... 3 7 Revisorer... 3 8 Ordinarie sammanträden...

Läs mer

STADGAR FÖR GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION

STADGAR FÖR GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION STADGAR FÖR GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION Antagna på landskap den 5 oktober 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Nationens ledning 4 3. Om medlemskap 4 4. Om inspektor 5 5. Om landskap 6

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Stockholm

Stadgar för Medicinska Föreningen i Stockholm Stadgar för Medicinska Föreningen i Stockholm Ändrade 2001-01-24, 2001-12-06, 2002-11-20, 2003-11-19, 2004-11-17, 2005-11-16, 2006-12-19, 2007-11-22, 2008-11-19, 2009-11-18. Stadgeändringar t.o.m. 2009-11-18

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar¹ för. Uppsala Kanotförening

Stadgar¹ för. Uppsala Kanotförening 1 Ändamål Stadgar¹ för Uppsala Kanotförening Uppsala Kanotförening, stiftad den 11 maj 1916, har till ändamål att inom Uppsala med omnejd stödja intresset för de idrotter föreningen har på sitt program

Läs mer

Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset

Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset LÖWENHIELMSKA SLÄKTFÖRENINGENS STADGAR Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset 1 Löwenhielmska släktföreningen som instiftades år 1937 är i grunden en sammanslutning av

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

B Lagtinget. Lagtingsordning för landskapet Åland 2.2.1972/11

B Lagtinget. Lagtingsordning för landskapet Åland 2.2.1972/11 B Lagtinget B 1 Lagtingsordning för landskapet Åland 2.2.1972/11 1 kap. Allmänna grunder 1. (38/1995) Ålands lagting representerar Ålands befolkning och består av trettio ledamöter. 2. Ledamot av Ålands

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

Bolagsordning. för. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor Bolagsordning för Stadfäst av Finansinspektionen den xx månad 2006 Stockholms Stads Brandförsäkringskontor Stadfäst av Finansinspektionen den 1 augusti 2011 BOLAGSORDNING FÖR STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR

Läs mer

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895 Stadgar för den ideella föreningen (IFK Uppsala) med hemort i Uppsala kommun, Uppsala län. Stiftad 1895. Stadgarna senast ändrade och fastställda av årsmötet den 29 mars 2000. KAPITEL 1 IDROTTSFÖRENINGEN

Läs mer

STADGAR. För Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen. Föreningens firma och ändamål. Medlemskap.

STADGAR. För Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen. Föreningens firma och ändamål. Medlemskap. STADGAR För Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen Föreningens firma och ändamål. 1. Föreningens firma är Bosradsrättsföreningen Stjärnhusen. 2. Föreningen har till ändamål att förvärva, uppföra, besitta och

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS KUNGL. SEGEL SÄLLSKAP (GKSS)

STADGAR för GÖTEBORGS KUNGL. SEGEL SÄLLSKAP (GKSS) STADGAR för GÖTEBORGS KUNGL. SEGEL SÄLLSKAP (GKSS) Stiftat 1860. Antagna den 9 november 1981. Fastställda av allmänt sammanträde den 28 april 1982 och reviderade avseende 23 den 17 maj 1988 samt 10, 11

Läs mer