INLEDNING. Efterföljare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Efterföljare:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/ / med innehållsförteckning på franska. 1911/ /13 även med sammanfattning på franska. Föregångare: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Norstedt, Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: = Ny följd Efterföljare: Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsförvaltning. Stockholm : (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Årg med titel: Hälso- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén. Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Tab Militära sjukvården Hälso- och sjukvården vid marinen /10-30/ (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-halma-1915

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VID MARINEN /10-30 / AV MARINÖVERLÄKAREN STOCKHOLM 1916 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. A. Berättelse jämte texttabeller. Sid 1. Läkarpersonalen 8 2. Sjukvårdarpersonalen 9 3. Sjukvårdslokalerna Sjukvårdsmaterielen De sanitära förhållandena i land De sanitära förhållandena till sjöss Om sjukligheten och dödligheten på flottans stationer Om verksamheten vid flottans sjukhus Om sjukligheten och dödligheten ombord Om sjukligheten och dödligheten vid kustartilleriet Revaccinationen vid marinen Om tandvården vid marinen 51 B. Tabeller med bilagor. Tab. 1 a. Sjukligheten (å stationerna) inom flottans stam (officerare, civilmilitärer, underofficerare och manskap) /10-30 / Tab.1 b. Sjukligheten (å stationerna) bland daglönare vid flottans varv /10-30 / Tab. I. Sjukligheten (å stationerna) inom flottans stam (officerare, civilmilitärer, underofficerare och manskap med varvsarbetare) /10-30 / Tab. 2. Sjukligheten bland värnpliktige vid flottans stationer /10-30 / Tab. II. Sjukligheten bland värnpliktige vid flottans stationer /10-30 / Tab. 3 a. Statistisk översikt av de viktigaste sjukdomsgrupperna bland flottans stam och beväring å stationerna /10-30 / Tab. 3 b. Statistisk översikt av de viktigaste sjukdomsgrupperna bland daglönare vid flottans varv /10-30 / Tab. III. Statistisk översikt av de viktigaste sjukdomsgrupperna vid flottan (å stationerna) /10-30 / a. Å stationerna döda och dödsorsaker vid flottan (daglönare undantagna) /10-30 / Tab. 4 b. De vid flottans stationer /10-30 / dödas tjänstetid och ålder, som varit stamanställda 61 Tab. IV a. Å stationerna döda och dödsorsaker vid flottan (daglönare undantagna) /10-30 / Tab. IV b. De vid flottans stationer /10-30 / dödas tjänstetid och ålder, som varit stamanställda 62 Tab. 5. Avskedade (tillhörande stammen) på grund av sjukdom och yttre skador vid flottans stationer /10-30 /

6 4 Sid. Tab. 6 a. Statistisk sammanställning av vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, medicinska avdelningen, /10-30 / Tab. 6 b. Statistisk sammanställning av vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen, /10-30 / Tab. VI a. Statistisk sammanställning av vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, medicinska avdelningen, /10-30 / Tab. VI b. Statistisk sammanställning av värdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen, /10-30 / Tab. 7 a. Uppgift från flottans sjukhus, kirurgiska avdelningen, angående operationer, som utförts å intagna patienter /10-30 / Tab. 7 b. Uppgift från flottans sjukhus, kirurgiska avdelningen, angående polikliniskt utförda operationer, /10-30 / Tab. VII. Uppgift från flottans sjukhus, kirurgiska avdelningen, angående operationer, som utförts å intagna patienter /10-30 / Tab. 8. Sammanställning av fartygsläkarnas statistik över sjukligheten å flottans övningsexpeditioner /10-30 / Tab. 9. Statistisk översikt av sjukdomsfallen å sjöexpeditioner /10-30 / Tab. IX. Statistisk översikt av sjukdomsfallen å sjöexpeditioner /10-30 / Tab. 10. Sjukligheten inom kustartilleriets stam /10-30 / Tab. X. Sjukligheten inom kustartilleriets stam /10-30 / Tab. 11. Sjukligheten bland värnpliktiga vid kustartilleriet /10-30 / Tab. XI. Sjukligheten bland värnpliktiga vid kustartilleriet /10-30 / Tab. 12. Statistisk översikt av de viktigaste sjukdomsgrupperna bland kustartilleriets stam och beväring /10-30 / Tab. XII. Statistisk översikt av de viktigaste sjukdomsgrupperna vid kustartilleriet /10 30 / Bilaga 1. Berättelse över utrikes studieresa av förste marinläkaren professor Patrik Haglund 97 Bilaga 2. Berättelse över utrikes studieresa av marinläkaren V. Boivie 101 Bilaga 3. Berättelse över utrikes studieresa av marinläkaren H. Fröderström 105 Bilaga 4. Frän flottans sjukhus i Karlskrona: Om luxation av knäledens menisker av förste marinläkaren Gunnar Nilson 114

7 5 TABLE DES MATIÈRES. A. Rapport et tableaux de statistique insérés dans le texte. Pages. 1. Les médecins de la marine 8 2. Les infirmiers de la marine 9 3. Les locaux du service de santé Le matériel de santé Les conditions d'hygiène à terre Les conditions d'hygiène sur mer Maladies et mortalité dans les stations de la flotte Activité dans les hôpitaux maritimes Maladies et mortalité à bord Maladies et mortalité dans l'artillerie de côtes La revaccination dans la marine Statistique sur les soins dentaires dans la marine 51 B. Tableaux et appendices. Tabl. 1 a. Maladies (dans les stations) dans les corps de la flotte (officiers, assimilés, sousofficiers et soldats) /10-30 / Tabl. 1 b. Maladies (dans les stations) parmi les ouvriers des arsenaux /10-30 / Tabl. I. Maladies (dans les stations) dans les corps de la flotte (officiers, assimilés, sousofficiers, soldats et aussi ouvriers des arsenaux) /10-30 / Tabl. 2. Maladies parmi les conscrits dans les stations de la flotte /10-30 / Tabl. II. Maladies parmi les conscrits dans les stations de la flotte /10-30 / Tabl. 3 a. Relevé statistique de principaux groupes de maladies dans les corps de la flotte et parmi les conscrits dans les stations /10-30 / Tabl. 3 b. Relevé statistique des principaux groupes de maladies parmi les ouvriers des arsenaux /10-30 / Tabl. III. Relevé statistique des principaux groupes de maladies dans la flotte (dans les stations) /10-30 / Tabl.4 a. Mortalité et causes de mort dans la flotte (ouvriers des arsenaux exceptés) /10-30 / Tabl. 4 b. Hommes des corps de la flotte décédés dans les stations /10-30 /9 1916: durée du service et âge au décès 61 Tabl. IV a. Mortalité et causes de mort dans la flotte (ouvriers des arsenaux exceptés) /10-30 / Tabl. IV b. Hommes des corps de la flotte morts dans les stations /10-30 /9 1915: durée du service et âge au décès 62 Tabl. 5. Réformés (hommes des corps de la flotte) pour cause de maladie ou de traumatisme externe dans les stations de la flotte /10-30 /

8 6 Pages. Tabl. 6 a. Relevé statistique des malades soignés à l'hôpital maritime de Karlskrona, section médicale /10-30 / Tabl. 6 b. Relevé statistique des malades soignés à l'hôpital maritime de Karlskrona, section chirurgicale /10-30 / Tabl. VI a. Relevé statistique des malades soignés à l'hôpital maritime de Karlskrona, section médicale /10-30 / Tabl. VI b. Relevé statistique des malades soignés à l'hôpital maritime de Karlskrona, section chirurgicale /10-30 / Tabl. 7 a. Relevé des hôpitaux de la flotte, section chirurgicale, concernant les opérations effectuées sur les patients entrés /10-30 / Tabl. 7 b. Relevé des hôpitaux de la flotte, section chirurgicale, sur les opérations effectuées dans les polycliniques /10-30 / Tabl. VII. Relevé des hôpitaux de la flotte, section chirurgicale, concernant les opérations effectuées sur les patients entrés /10-30 / Tabl. 8. Résumé des statistiques sur l'état sanitaire à bord pendant les manoeuvres navales /10-30 / Tabl. 9. Relevé statistique des cas de maladie pendant les expéditions navales /10-30 / Tabl. IX. Relevé statistique des maladies pendant les expéditions navales /10-30 / Tabl. 10. Maladies dans le corps de l'artillerie de côtes /10-30 / Tabl. X. Maladies dans le corps de l'artillerie de côtes /10-30 / Tabl. 11. État sanitaire parmi les conscrits dans l'artillerie de côtes /10-30 / Tabl. XI. État sanitaire parmi les conscrits dans l'artillerie de côtes /10-30 / Tabl. 12. Résumé statistique des principaux groupes de maladies dans le corps de l'artillerie de côtes et parmi les conscrits /10-30 / Tabl. XII. Relevé statistique des principaux groupes de maladie dans le corps de l'artillerie de côtes /10-30 / Appendice I. Compte rendu du voyage d'études à l'étranger par le médecin de marine, le professeur Patrik Haglund 97 Appendice II. Compte rendu d'un voyage d'études à l'étranger par le médecin de marine V. Boivie 101 Appendice III. Compte rendu du voyage d'études à l'étranger par le médecin de marine H. Fröderström 105 Appendice IV. De l'hôpital maritime de Karlskrona: De la luxation des ménisques de la génou par le médecin de marine Gunnar Nilson 114

9 TILL KONUNGEN. Till åtlydnad av instruktionen för marinöverläkaren den 28 november 1902 får jag härmed i underdånighet avgiva efterföljande årsberättelse över hälso- och sjuk-

10 8 vården vid marinen för tiden 1 oktober september Läkarpersonalen. Någon förändring i antalet marinläkare på stat har ej ägt rum sedan den av 1909 års riksdag beslutade ökningen av marinläkarkâren. Visserligen gjorde marinförvaltningen i sin underdåniga skrivelse den 2 november 1915 angående förslag till beräknande av utgifterna å vissa femte huvudtitelns anslag för år 1917 framställning om äskande hos 1916 års riksdag av anslag till inrättande av 2 nya beställningar vid marinläkarkåren, men denna fråga ställdes av Eders Kungl. Maj:t på framtiden. Då emellertid numera redan fredsbehovet av ökade läkarkrafter vid marinen ej kan begränsas till de 2 nya platser, som förlidet år begärdes för flottan, utan också kustartilleriet måste tillföras förstärkning i sitt ordinarie läkarantal, för att tillräcklig och tillfredsställande läkarvård måtte kunna beredas allt marinens befäl och manskap, torde ej längre kunna anstå med marinläkarkårens ökning. Också hava av marinmyndigheterna marinförvaltningen, marinstabschefen och inspektören för flottans övningar till sjöss i gemensam underdånig framställning uppgjorts förslag i ändamål att av nästa års riksdag härför erforderlig ökning i marinläkarkårens stat måtte äskas. 1 sammanhang med frågan om marinläkarkårens ökning står det växande kravet på specialisters användande vid marinen. Då det emellertid icke torde kunna begäras anslag till anställning av alla möjliga specialister såsom ordinarie ögon-, öron-, mag-, köns- etc. läkare vid marinen, men användning av sådan specialist utan att avpolettering till sjukhus anlitas understundom blir nödvändig eller önskvärd, bör vederbörande befälhavare bemyndigas tillkalla specialist på äldste vid truppförbandet tjänstgörande marinläkares förslag samt ersätta den förre efter lämnad räkning, som skall attesteras av den senare. Läkarpersonalens vid marinen specialutbildning såsom marinläkare har under redovisningsåret ej kunnat tillgodoses genom hållande av den marinläkarkurs, vartill medel beviljats av riksdagen. Den fortsatta mobiliseringen har nämligen ej lämnat tillfälle att hålla så många marinläkare på stat samlade i Stockholm på en gång för den tid, som kursen kräver. Däremot hava flera marinläkare på skilda tider var för sig med anlitande av ordinarie anslaget enligt riksstaten till resestipendium åt läkare vid marinläkarkåren vunnit förkovran i sina kunskaper genom besök och tjänstgöring ute i det stora världskriget såväl på centralmakternas som ententens fronter. Dessutom bör jag framhålla, att under det gångna året liksom föregående år marinläkare beretts tillfälle att tjänstgöra vid svenska sjukhuset i

11 Wien och ombord på sjuktransportfartygen för överföring av krigsinvalider mellan svensk och tysk hamn. I detta sammanhang må även påpekas, att på grund av nådig g. o. sjukhusläkaren å medicinska avdelningen vid flottans sjukhus i Karlskrona satts i tillfälle att under 3 veckors tid å härvarande epidemisjukhus studera den epidemiska cerebrospinalmeningitens diagnostik och behandling samt att under samma tid vid statsmedicinska anstalten bedriva bakteriologiska studier angående denna sjukdom och metoderna för dess bekämpande och förebyggande. Såsom bilagor 1, 2 och 3 till denna årsberättelse har jag bifogat särskilt förtjänstfulla reseberättelser över gjorda erfarenheter och iakttagelser under de utländska studieresorna av årets krigsstipendiater. 2. Sjukvårdarpersonalen. Under redovisningsåret hava 23 man, stamanställda sjukvårdare, varit kommenderade att genomgå kurs å flottans sjukhus i Karlskrona, av vilka 21 man tillhörde flottan och 2 man kustartilleriet; 3 hava genomgått underofficerskurs, 9 korpralskurs och 11 rekrytkurs. Den sistnämnda kursens elever utgjordes av 9 flottister och 2 kustartillerister. Samtliga till underofficers- och korpralkurserna kommenderade hava blivit godkända. Av rekrytkursens elever hava 7 blivit godkända, 1 avgått på grund av sjukdom, 1 avgått på grund av rymning samt 2 blivit underkända. Dessutom hava 4 värnpliktiga från flottan, och 8 värnpliktiga vid kustartilleriet under året utbildats till sjukvårdare vid flottans sjukhus. Om sjukvårdarpersonalen vid Vaxholms kustartilleriregemente skriver äldste läkaren, att denna den 1 oktober 1915 utgjordes av 4 sjukvårdskorpraler och 3 sjukvårdare av 2:a klass, och att sjukvårdsunderofficer ännu saknas till stor olägenhet för äldste läkaren, som har stoi't behov av ett biträde vid uppbördens handhavande, expeditionsgöromålens skötande m. m. Om sjukvårdarpersonalens undervisning vid nu ifrågavarande truppförband är följande att märka. A Vaxholms samt å Oskar Fredriksborgs sjukhus har under året från den 1 mars till den 15 augusti hållits en rekrytskolekurs för värnpliktiga sjukvårdare samt en repetitionskurs under re ementsövnin arna. Dessutom har å Oskar Fredriksborgs sjukhus hållits sjuk vårdskor pralskola för stamanställt manskap. Om sjukvårdarpersonalen vid Karlskrona kustartilleriregemente uttalar äldste läkaren i sin rapport den åsikten, att personalen ej kan vara förstklassig, då den ej har någon utsikt till befordran till underofficer,»varför den bästa delen söker civilanställning». Därjämte påpekas kraftigt behovet av en sjukvårdsunderofficer som hjälp vid den stora och dyrbara läkaruppbördens handhavande å fästningen. 9

12 10 Om sjukvårdarpersonalen vid Älvsborgs fästning lämnar kår- och fästningsläkaren den tillfredsställande upplysningen, att förste sjukvårdaren, som är en äldre underofficerskorpral, beretts tillfälle att under 5 veckors tid deltaga i arbetet på Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska poliklinik, och att sjukvårdsundervisning med gott resultat meddelats av honom åt såväl stamanställda som värnpliktiga under inkallelser och repetitionsövningar. Vad slutligen sjösjuksköterskorna beträffar, så hade de under året, med samma antal vid såväl flottan som kustartilleriet som förut, skött sina åligganden till allas belåtenhet. Själva hava emellertid ej sköterskorna vid kustartilleriet varit belåtna med sin avlöning, varför 2 av dem lämnat sina befattningar. De i deras ställe antagna sköterskorna hade begärt ökade mat- och tvättpengar. Denna begäran är nu underställd Eders Kungl. Maj:ts prövning med tillstyrkan av marinförvaltningen, då helt säkert under nuvarande dyrtid framställningen är fullt berättigad Sjukvårdslokalerna.»Stationsfrågans hela lösning är ur hygienisk synpunkt i behov av snar lösning», säger förste läkaren på Stockholms station i sin årsrapport. Han motiverar denna sats med beskrivningen av de otillfredsställande sjukvårdslokaler, som han årligen förgäves önskat förökade och moderniserade samt därför i sina årsrapporter ständigt utdömt, varom mina föregående underdåniga årsberättelser också bära vittne. Ifrågavaranda rapport lyder i denna sak på följande, anmärkningsvärda sätt.»de olidliga förhållandena vis à vis sjukrum och uppbördslokaler m. m., som förut påpekats många gånger, äro ännu rådande. Så förvaras sanitetsmaterielen i säckar, lårar, kistor, uppstaplade från golv till tak dels å en vind (sjöreserven) å varvet, dels i ett rum i varfschefens kansli, dels i sjukrumslokalerna, där all expedition, in- och utlämning av förråd från och till fartygen måste ske samtidigt med sjukvisitation och sjukbehandling. Sjukplatsernas antal har visat sig alltmer otillräckligt. Ingen möjlighet finnes att isolera ett misstänkt sjukdomsfall. Undersökningsrum (mörkrum) saknas; en ögonundersökning inlåste således äga rum i en arrestlokal; en noggrannare lungeller hjärtauskultation måste ske i ett sjukrum med dess många störande inflytelser.» Denna dystra målning torde i verklighetens ljus behöva någon retuchering. Sålunda är det ju icke alls nödvändigt att i läkarens expeditionsrum in- och utlämna förråd från och till fartygen samtidigt med sjukvisitation och sjukbehandling. Den senare skall ske på mor- Sedan detta skrevs, har framställningen beviljats.

13 gonen och den förra kan mycket väl verkställas på eftermiddagen, då expeditionsrummet står tomt. Mörkrum saknas, säger förste läkaren vidare. Det är sant, men då man vet, att ingen kasern i Stockholm, ej ens gardeskasernerna med sina nyligen inrättade sjukavdelningar, äro utrustade med mörkrum för ögonundersökningar, blir man betänksam på nödvändigheten av detta nya kravs uppfyllande i en gammal kasern. På Stockholms station var för ett årtionde sedan förste läkaren en framstående ögonspecialrst. Han uttalade aldrig någon önskan att få särskilt mörkrum inrättat bredvid sjukrummen.»en noggrannare lung- eller hjärtauskultation måste ske i ett sjukrum med dess många störande inflytelser» säges vidare i rapporten. Det är svårt att inse, varför denna undersökning ej kan ske i expeditionsrummet, om man ordnar mottagningen där på ett praktiskt sätt, så att en sjuk i sänder intages för undersökning. För övrigt torde ej kunna bestridas, att i själva sjukrummen å Skeppsholmen kan erhållas ett lugn och en tystnad, som är vida fullständigare än flertalet praktiserande läkare i Stockholm måste nöja sig med i sina mottagningsrum med dess störande gatubuller. Med dessa reservationer instämmer jag i kritiken av sjukvårdslokalerna på Skeppsholmen, som äro otillräckliga i avseende på utrymmet framför allt. Och lokalerna för den dyrbara läkaruppbörden äro under all kritik och borde befria förste läkaren från allt ansvar, om något förfares. Med uttalande av den förvissningen, att nuvarande stationsbefälhavarens i Stockholm intresse för saken och energi skall lösa denna viktiga sjukvårdsfråga, långt innan stationsflyttningen framtvingat lösningen, övergår jag till behandling av sjukvårdslokalerna på Karlskrona station. Flottans sjukhus har icke i år undergått några större förändringar. För belysningskostnadens nedbringande har emellertid växelström införts i stället för den förutvarande likströmmen. Samtidigt har elektrisk belysning blivit införd i ekonomihusets boställen. Arbetena med moderniseringen av epidemisjukhuset hålla nu på att avslutas. Endast målning av lokalerna återstår. Då de rum, som hittills disponerats för den polikliniska sjukvården å varvet måste användas för annat ändamål, kommer den s. k. sjukreserven att flyttas till de rum invid mönstersalen, som förut använts av besiktningsförrättningen. Enligt det uppgjorda förslaget torde de nya lokalerna bliva fullt lämpliga för sitt ändamål. Under den gångna vintern visade sig med den stora beläggningen sjukhusets kökslokaler tarva utökning och modernisering. En utredning för att på bästa och billigaste sätt åstadkomma detta är igångsatt. Om sjukvårdslokalerna vid Vaxholms kustartilleriregemente innehåller fästningsläkarens rapport följande. Under den stora sjuklighet, 11

14 12 som varit rådande sistlidne vinter, ha sjukhusen varit strängt belagda och den utvidgning av Oskar Fredriksborgs sjukhus, som ägde rum förra året, har visat sig vara väl behövlig. Epidemisjukhuset har ej räckt till att emottaga alla smittsamma sjukdomar, utan särskilda lokaler hava för deras isolering och vård måst upplåtas dels inom kasernerna vid Oskar Fredriksborg dels å Vaxholmen. Dessa lokaler hava dock på grund av sitt läge varit olämpliga. Då epidemisjukhuset, som är gemensamt för Vaxholms kustartilleri- och Vaxholms grenadjärregementen, även visat sig otillräckligt för det sistnämnda regementet, har fästningsläkaren hos kommendanten föreslagit tillbyggnad av epidemisjukhuset vid Oskar Fredriksborg. Kommendanten har översänt förslaget till marin förvaltningen, men ej tillstyrkt detsamma, utan föreslagit nybyggnad av epidemisjukhus å Vaxholmen, för att slippa den långa transporten av sjuka från denna plats till Oskar Fredriksborg. Marinförvaltningen har hört sig för hos magistraten i Vaxholm, om ej marinens epidemiskt sjuka kunde emottagas å stadens blivande epidemisjukhus mot skälig ersättning, såsom sker i Stockholm, där epidemiskt sjuka vid krigsmakten mottagas och behandlas på stadens epidemisjukhus. Därjämte har marinförvaltningen för yttrande hänskjutit ärendet till arméns myndigheter, eftersom grenadjärernas epidemisjukvård i detsamma bero res, innan något beslut fattas av förvaltningen. Fästningsläkaren i Vaxholm omnämner slutligen i avseende på fästningens sjukvårdslokaler det pågående arbetet med iordningsställande av ännu ett operationsrum, för att färre avpollettei-ingar till garnisonsjukhuset i Stockholm av svårare operationsfall måtte bliva resultatet. Härigenom skulle, säger fästningsläkaren, även läkare och sjukvårdspersonal erhålla en välbehövlig övning i operationers utförande. Man kan invända, att man redan under fredstid sålunda alltid måste å fästningen kunna disponera en skolad kirurg, vilket hittills ej låtit sig göra. Att under krigstid en kirurgiskt skolad reservläkare måste sändas till fästningen är givet. Om sjukvårdslokalerna å Kungsholmsfort och Västra Hästholmsfort utanför Karlskrona har jag vid min inspektion förliden sommar med tillfredsställelse iakttagit sanningen av fortläkarens rapport, att»den nya sjukvårdsavdelningen å Kungsholmen, som nu är i ordning och tagen i bruk, uppfyller högt ställda fordringar». Likaledes är hans påpekande av behovet av ännu ett logement för sjukvården å Västra Hästholmen riktigt. Vad slutligen sjukvårdslokalerna för kustartilleriet på Nya Varvet i Göteborg beträffar, innehåller kårläkarens rapport följande.»föregående års anmärkningar på utrymme, läge m. m. kvarstå, men det är att hoppas att i sammanhang med örlogsdepåns ordnande nya tidsenliga lokaler skola inrättas.» Denna förhoppning torde också bliva

15 uppfylld med de förslagers realiserande, som ligga till grund för hela förläggningens utökning och modernisering. Det nuvarande, otillfredsställande tillståndet i avseende på lokalerna för sjukvård karakteriseras på följande sätt av kårläkaren.»på grund av infanteriskyddstruppernas förläggning har ett större antal infanterister vårdats på sjukavdelningen å Nya Varvet, varigenom utrymmet tidtals varit så anlitat att ytterligare ett rum, 1 lässal 2 tr. upp, måst upptagas för sjukvård, (för isolerings- och operationsfall). En mängd fall, som väl behövt sjukhusvård, har erhållit kasernvård till nackdel för logementskamrater, som därigenom utsatts för smittfara. Om sjukvårdslokalerna på Oskar II:s fort innnehåller fortläkarens rapport följande framställning, som bör tagas i övervägande.»ett önskemål är att inom fortet erhålla ännu ett sjukrum, förslagsvis nuvarande marketenteriet (rum n:r 6) avsett att ersätta det nuvarande sjukrummet, vilket i stället skulle vara omläggningsrum och förberedelserum före operationerna, upptagningsrum för svårt sårade och förvaringsrum för sterila förbandsartiklar, sterilisationsrnm m. m.» Om jag skulle efter denna redogörelse över sjukvårdslokalerna vid marinen fälla ett allmänt omdöme över de intryck, jag fått under mina inspektioner, så kan jag fatta mig kort. Vissa tider på året äro lokalerna på vissa platser för små för de massor av sjuka, som mobiliseringen och de många inkallelserna förorsakat. Samma huvudintryck rörande förläggningen skola vi i ett följande kapitel göra. Kasernerna räcka ej till för den beläggning, som det nuvarande politiska läget kräver. Därav uppstå de sanitära olägenheterna, som fått så skarpa uttryck i läkarnas rapporter Sjukvårdsmaterielen. Till den å Mässgarn nu färdigbyggda sjukstugan har anskaffats fullständigt ny instrumentutredning under det gångna året. För alla andra sjukvårdslokaler i land hava däremot endast kompletteringar och reparationer av sjukvårdsmatoielen verkställts. För fartygen gäller detsamma. De nya ha fått ny instrument- och bandageutredning, och de gamla ha fått sina utredningar kompletterade. Vad särskilt bandageförråden vid marinen beträffar, har under redovisningsåret en mycket stor förbrukning på grund av mobiliseringen ägt rum, men på samma gång har en ännu större anskaffning av ny förband s materiel gjorts, varigenom fullt tillräckliga förråd för alla eventualiteter finnas. Så har vid förbandsfabriken å flottans sjukhus till bearbetning inköpts dubbel uppsättning för året av råmateriel för fabrikation av färdiga förband etc.

16 14 Marinförvaltningens depå av förbandsmedel för användning, när alla andra källor för denna nödvändighetsvara under krig utsinat, har under året vid två särskilda tillfällen ined medel, som av Eders Kung]. Maj:t härtill blivit anvisade, utökats, så att 2 större rum i marinförvaltningens gamla lokal därmed äro belagda. Förbandsförråden ombord ha ersatts allt efter behovet med nya artiklar. För att emellertid för händelse av krigsutbrott alla rimliga anspråk på ifrågavarande förbrukningsmedel måtte kunna uppfyllas, har marinförvaltningen att börja med föreskrivit, att alla förbandslådor ombord å fartygen, som äro upptagna av marinens färdiga förband, skola vara plomberade, sedan de kompletterats, och ej disponibla förrän efter eventuellt krigsutbrott. Därjämte hava nya reservförbandskistor anskaffats för medel, som anvisats av eders Kungl. Maj:t. Alla stridsfartygen hava härmed utrustats, men till förekommande av förrådens förbrukning i otid, hava även de nya reservkistorna plomberats i närvaro av tjänstgörande marinläkaren i marinförvaltningen, innan de avsänts från leverantören i land, och order utgått från marinförvaltningen till respektive fartygsbefälhavare, att kistornas innehåll skall anlitas först efter krigsutbrott. Vad kistornas innehåll beträffar, har detsamma sammansatts med ledning av erfarenheterna från det pågående världskriget och torde uppfylla alla fordringar på modern sanitetsmateriel. För våra örlogsfartygs dagliga behov av förbandsmateriel sörjes genom föreskriften, att förbandskistorna, som tillhöra fredsutrustningen, skola undan för undan kompletteras vid därför lämpliga tillfällen dels från stationernas förråder och dels genom direkta uppköp av fartygsläkarna. Då det stundom inträffat, att en och annan särskilt yngre fartygsläkare haft svårighet att bedöma mängden av erforderlig förbands- och sjukvårdsmateriel ombord, har jag gått i författning om utarbetande å sanitetsavdelningen av en sammanfattande förteckning å all sjukvårds- och förbandsutredning å flottans samtliga strids- och sjukfartyg, att tjäna till ledning vid ersättning av förbrukad dylik materiel. Genom nu relaterade åtgärder torde det viktiga spörsmålet beträffande förbandsmaterielen ombord kunna sägas vara tillfredsställande ordnat. Förbands- och reservförbandsförråden på kustfästningarna äro ävenledes i fullgott skick. Innan jag lämnar detta kapitel, är det min angenäma plikt att för Eders Kungl. Maj:t anmäla de frikostiga gåvor, som marinens sjukvård erhållit även under nu förflutna år. Från svenska Röda korset, Göteborgs- och Älvsborgs-kretsarna, har sålunda kårläkaren vid Älvsborgs fästning fått mottaga»till förvaring» inom fästningen en mängd sjukvårdsartiklar, såväl sängutredningar som klädespersedlar och förbandsutredning,»allt avsett för visst slag av trupper inom fästningen».

17 15 Och från Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar har marinförvaltningens sanitetsavdelning mottagit till förvaring i marinförvaltningens depå för förbandsmedel 10,000 meter gas, 500 kilogram fet vadd och 50 kilogram bomull, förvarade i 13 säckar och 50 paket. Vid behov skola Kvinnoförbundets medlemmar själva bearbeta detta»depositum» till marinens färdiga förband m. m. 5. De sanitära förhållandena, i land. Stockholms station har under flera år av sin förste läkare med rätta fått ett dåligt betyg i avseende på hygienen inom de gamla kaserner, som hysa den för varje år talrikare personalen. I sin rapport för det gångna året avskriver han ordagrant, vad han sagt redan i 1912 års rapport, som av mig refererades i samma års marinöverläkareberättelse. Med hänvisning till denna anser jag mig ej här behöva upprepa de gamla klagomålen. Emellertid torde drägliga och försvarliga förhållanden i hygieniskt avseende kunna åstadkommas även i våra gamla kaserner på Skeppsholmen, om de beläggas med ett mindre antal människor, ty det är huvudsakligen överbefolkningen, som vållar de värsta sanitära olägenheterna.»för närvarande inledes elektrisk belysning i kasernerna en hygienisk förbättring» säger förste läkaren i sin rapport. Häri har han förvisso rätt. Bristen på artificiell ventilation bör härigenom bliva mindre kännbar, då gasbelysning (den nuvarande) i överbefolkade lokaler bidrager mer än mycket annat till dålig bostadshygien. Den elektriska belysningen, som nu införes, skall också blotta dammet i alla vinklar och vrår, så att rengöringen kan genomföras ännu effektivare, än nu är fallet. Därmed vill jag naturligtvis ej hava sagt, att renhållningen i Skeppsholmskasernerna hittills varit dålig. Tvärtom kan jag intyga, att sjömanskåren än i dag uppfostras på sjöexpeditionerna till en förtrolighet med såpa och skurstenar, som sitter i även för tjänstgöringen i land. Önskemålet för flottans station i Stockholm beträffande kaserner torde kunna uttryckas bäst därmed, att vi behöva flera kaserner, om stationen skall förbliva, där den är. Att tillräckligt kasernutrymme kommer att beredas sjöfolket, när stationen flyttas en gång, kan man väl taga alldeles för givet med den moderna uppfattningen av bostadshygienens betydelse, som genomträngt alla lager av befolkningen och ofta gör sig hörd i riksdagen, som skall bevilja de stora anslagen, som krävas för ändamålet. De sanitära förhållandena på flottans station i Karlskrona under det gångna året karakteriseras bäst genom förste läkarens korta meddelande härom i hans årsrapport.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1914. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1914. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1926. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1926. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

An1iralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna

An1iralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna An1iralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna Av Inga Lindskog De vittomfattande intressen, som voro utmärkande för de män, vilka började anlägga den svenska örlogsstationen i Karlskrona 1680, ger anledning

Läs mer

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 STOCKHOLM 1938, IVA R HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI & BOKFÖRLAGS A. Jt (I DISTRIBUTION) STOCKHOLM 1938

Läs mer

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen.

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Stawfords Copy Book Stawfords brev 1820 1822. Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Brev och skrivelser, som behandla den eventuella försäljningen

Läs mer

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'"J ;^^

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'J ;^^ CJ-^' v'^ 'tr Åj^i :5.'"J ;^^ FÖRENINGENS TIDSKCRIFT ^>rt»*^fjov f^ '^^' HAFT. 9-10 SEPTEMBER-OKTOBER 1920 ÅRG. 18 OBSJ Extra sammanträde I slutet av november (se sid. X259 och novemberhäftet av Skogen).

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1951: 23 SOCIALDEPARTEMENTET SOCIALVÅRDSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE XVIII UTREDNING OCH FÖRSLAG

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 Ö STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1930:10 JORDBRUKSDEPARTEMENTET UTREDNING OCH FÖRSLAG BETRÄFFANDE ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD ANVÄND

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950.

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950. DAGENS FRÅGOR Stockholm januari 1950. Statsverkspropo- De finanspolitiska principerna äro nu för tiden icke sitionen 1950. långlivade. I sin klarläggande redogörelse för budgetutvecklingen under de senaste

Läs mer

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar:

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: 1. Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. För

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

a -XX3l National Library of Sweden

a -XX3l National Library of Sweden a -XX3l National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA TJTBEDNINGAB 1923:48 J O K D B EDKSBE I' A RTE5IESXET ANVISNINGAR BÖKANDE VISSA ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1970 Ett "underhållsnummer" örlogsmannasällskapets sammanträde den 10 mars i Karlskrona ägnades huvudsakligen åt tekniska underhållsfrågor. Detta problemkomplex tenderar

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

Vaxholm radio (SAF) 1914-1975

Vaxholm radio (SAF) 1914-1975 Försvarets Historiska Telesamlingar Marinen Vaxholm radio (SAF) 1914-1975 M2014 Arne Ahlström Teckenförklaringar. Kungliga Telegrafverket (K.Tvt), statligt verk som lydde under civildepartementet och som

Läs mer

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20 Svensk Författningssamling 1811 Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv Innehållsförteckning för 1811 ******************************************************** Plakat om fyra solenna tacksägelse-

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 10 1967 HEDERSLEDAMOTEN A lindemalm Varför CM har avvikande mening i O B-försvaret 196 7 CM anförande vid KÖMS högtidssammanträde den 15 november 1967 Nu har mer än ett

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

Lotsdirektören, kommedör Anders Almlöf levnadshistoria. 1

Lotsdirektören, kommedör Anders Almlöf levnadshistoria. 1 7 Lotsdirektören, kommedör Anders Almlöf levnadshistoria. 1 av Bertil Åhlund Inledning Omkring år 1840, vid några och femtio års ålder, började lotsdirektören m.m. Anders Almlöf teckna ned sina minnen.

Läs mer

Sjöhistoriska Samfundet

Sjöhistoriska Samfundet Sjöhistoriska Samfundet har som målsättning att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former utger tidskriften Forum navale samt dessutom i mån

Läs mer

'W" ^^'^fy^k^-.^^ //"^-.V.^. fv. > )

'W ^^'^fy^k^-.^^ //^-.V.^. fv. > ) 'W" ^^'^fy^k^-.^^ ^^ ti //"^-.V.^. fv. > ) mm JÉ ^ W:Zr^ ^^i>^,!^^^x.^/^-'^^ 4VNMAn HALlVmost SKOGSVÅRDS FÖRENINGENS :: TIDSKRIFT : : i7:e Arg. - HAFT. 3 MARS 1919 : SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT MEDDELANDEN

Läs mer

Claes Beyer. Gott skick vid nationell och internationell företagsstyrning

Claes Beyer. Gott skick vid nationell och internationell företagsstyrning Claes Beyer Gott skick vid nationell och internationell företagsstyrning Gott skick vid nationell och internationell företagsstyrning Av advokat Claes Beyer, Sverige Författaren avgränsar ämnet tillfrågan

Läs mer

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr Jordägarna tvingas förhandla: Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr KUNGSÄNGEN (augusti 1919). Folkskolläraren Oscar Sjölander i Kungsängen ledde den nyligen avslutade och framgångsrika strejken bland Upplands

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Min w Statens offentliga WW 1994:56 EE Socialdepartementet utredningar Ett centrum för kvinnor som och misshandlats Våldtagits Delbetänkande av Stockholm 1994 Kvinnovåldskommissionen

Läs mer

Ljusnan fredagen den 12 dec. 1919 EN NY STORINDUSTRI I BOLLNÄS. AB SAf konstituerat i onsdags.

Ljusnan fredagen den 12 dec. 1919 EN NY STORINDUSTRI I BOLLNÄS. AB SAf konstituerat i onsdags. 1 Ljusnan fredagen den 12 dec. 1919 EN NY STORINDUSTRI I BOLLNÄS. AB SAf konstituerat i onsdags. Med aktietecknarna i Bolaget SAF höll i onsdags konstituerad bolagsstämma härstädes. Minimikapitalet kr.

Läs mer

1. Allmän tjänst. 2. Anställningsavtal

1. Allmän tjänst. 2. Anställningsavtal RÅD OCH ANVISNINGAR i anslutning till kollektivavtalen för de ombordanställda, innefattande bl a tolkningar av vissa avtalsföreskrifter och beräknandet av olika lönetillägg, utarbetade av Sveriges Redareförening

Läs mer