INLEDNING. Efterföljare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Efterföljare:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/ / med innehållsförteckning på franska. 1911/ /13 även med sammanfattning på franska. Föregångare: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Norstedt, Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: = Ny följd Efterföljare: Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsförvaltning. Stockholm : (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Årg med titel: Hälso- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén. Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Tab Militära sjukvården Hälso- och sjukvården vid marinen /10-30/ (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-halma-1915

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VID MARINEN /10-30 / AV MARINÖVERLÄKAREN STOCKHOLM 1916 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. A. Berättelse jämte texttabeller. Sid 1. Läkarpersonalen 8 2. Sjukvårdarpersonalen 9 3. Sjukvårdslokalerna Sjukvårdsmaterielen De sanitära förhållandena i land De sanitära förhållandena till sjöss Om sjukligheten och dödligheten på flottans stationer Om verksamheten vid flottans sjukhus Om sjukligheten och dödligheten ombord Om sjukligheten och dödligheten vid kustartilleriet Revaccinationen vid marinen Om tandvården vid marinen 51 B. Tabeller med bilagor. Tab. 1 a. Sjukligheten (å stationerna) inom flottans stam (officerare, civilmilitärer, underofficerare och manskap) /10-30 / Tab.1 b. Sjukligheten (å stationerna) bland daglönare vid flottans varv /10-30 / Tab. I. Sjukligheten (å stationerna) inom flottans stam (officerare, civilmilitärer, underofficerare och manskap med varvsarbetare) /10-30 / Tab. 2. Sjukligheten bland värnpliktige vid flottans stationer /10-30 / Tab. II. Sjukligheten bland värnpliktige vid flottans stationer /10-30 / Tab. 3 a. Statistisk översikt av de viktigaste sjukdomsgrupperna bland flottans stam och beväring å stationerna /10-30 / Tab. 3 b. Statistisk översikt av de viktigaste sjukdomsgrupperna bland daglönare vid flottans varv /10-30 / Tab. III. Statistisk översikt av de viktigaste sjukdomsgrupperna vid flottan (å stationerna) /10-30 / a. Å stationerna döda och dödsorsaker vid flottan (daglönare undantagna) /10-30 / Tab. 4 b. De vid flottans stationer /10-30 / dödas tjänstetid och ålder, som varit stamanställda 61 Tab. IV a. Å stationerna döda och dödsorsaker vid flottan (daglönare undantagna) /10-30 / Tab. IV b. De vid flottans stationer /10-30 / dödas tjänstetid och ålder, som varit stamanställda 62 Tab. 5. Avskedade (tillhörande stammen) på grund av sjukdom och yttre skador vid flottans stationer /10-30 /

6 4 Sid. Tab. 6 a. Statistisk sammanställning av vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, medicinska avdelningen, /10-30 / Tab. 6 b. Statistisk sammanställning av vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen, /10-30 / Tab. VI a. Statistisk sammanställning av vårdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, medicinska avdelningen, /10-30 / Tab. VI b. Statistisk sammanställning av värdade vid flottans sjukhus i Karlskrona, kirurgiska avdelningen, /10-30 / Tab. 7 a. Uppgift från flottans sjukhus, kirurgiska avdelningen, angående operationer, som utförts å intagna patienter /10-30 / Tab. 7 b. Uppgift från flottans sjukhus, kirurgiska avdelningen, angående polikliniskt utförda operationer, /10-30 / Tab. VII. Uppgift från flottans sjukhus, kirurgiska avdelningen, angående operationer, som utförts å intagna patienter /10-30 / Tab. 8. Sammanställning av fartygsläkarnas statistik över sjukligheten å flottans övningsexpeditioner /10-30 / Tab. 9. Statistisk översikt av sjukdomsfallen å sjöexpeditioner /10-30 / Tab. IX. Statistisk översikt av sjukdomsfallen å sjöexpeditioner /10-30 / Tab. 10. Sjukligheten inom kustartilleriets stam /10-30 / Tab. X. Sjukligheten inom kustartilleriets stam /10-30 / Tab. 11. Sjukligheten bland värnpliktiga vid kustartilleriet /10-30 / Tab. XI. Sjukligheten bland värnpliktiga vid kustartilleriet /10-30 / Tab. 12. Statistisk översikt av de viktigaste sjukdomsgrupperna bland kustartilleriets stam och beväring /10-30 / Tab. XII. Statistisk översikt av de viktigaste sjukdomsgrupperna vid kustartilleriet /10 30 / Bilaga 1. Berättelse över utrikes studieresa av förste marinläkaren professor Patrik Haglund 97 Bilaga 2. Berättelse över utrikes studieresa av marinläkaren V. Boivie 101 Bilaga 3. Berättelse över utrikes studieresa av marinläkaren H. Fröderström 105 Bilaga 4. Frän flottans sjukhus i Karlskrona: Om luxation av knäledens menisker av förste marinläkaren Gunnar Nilson 114

7 5 TABLE DES MATIÈRES. A. Rapport et tableaux de statistique insérés dans le texte. Pages. 1. Les médecins de la marine 8 2. Les infirmiers de la marine 9 3. Les locaux du service de santé Le matériel de santé Les conditions d'hygiène à terre Les conditions d'hygiène sur mer Maladies et mortalité dans les stations de la flotte Activité dans les hôpitaux maritimes Maladies et mortalité à bord Maladies et mortalité dans l'artillerie de côtes La revaccination dans la marine Statistique sur les soins dentaires dans la marine 51 B. Tableaux et appendices. Tabl. 1 a. Maladies (dans les stations) dans les corps de la flotte (officiers, assimilés, sousofficiers et soldats) /10-30 / Tabl. 1 b. Maladies (dans les stations) parmi les ouvriers des arsenaux /10-30 / Tabl. I. Maladies (dans les stations) dans les corps de la flotte (officiers, assimilés, sousofficiers, soldats et aussi ouvriers des arsenaux) /10-30 / Tabl. 2. Maladies parmi les conscrits dans les stations de la flotte /10-30 / Tabl. II. Maladies parmi les conscrits dans les stations de la flotte /10-30 / Tabl. 3 a. Relevé statistique de principaux groupes de maladies dans les corps de la flotte et parmi les conscrits dans les stations /10-30 / Tabl. 3 b. Relevé statistique des principaux groupes de maladies parmi les ouvriers des arsenaux /10-30 / Tabl. III. Relevé statistique des principaux groupes de maladies dans la flotte (dans les stations) /10-30 / Tabl.4 a. Mortalité et causes de mort dans la flotte (ouvriers des arsenaux exceptés) /10-30 / Tabl. 4 b. Hommes des corps de la flotte décédés dans les stations /10-30 /9 1916: durée du service et âge au décès 61 Tabl. IV a. Mortalité et causes de mort dans la flotte (ouvriers des arsenaux exceptés) /10-30 / Tabl. IV b. Hommes des corps de la flotte morts dans les stations /10-30 /9 1915: durée du service et âge au décès 62 Tabl. 5. Réformés (hommes des corps de la flotte) pour cause de maladie ou de traumatisme externe dans les stations de la flotte /10-30 /

8 6 Pages. Tabl. 6 a. Relevé statistique des malades soignés à l'hôpital maritime de Karlskrona, section médicale /10-30 / Tabl. 6 b. Relevé statistique des malades soignés à l'hôpital maritime de Karlskrona, section chirurgicale /10-30 / Tabl. VI a. Relevé statistique des malades soignés à l'hôpital maritime de Karlskrona, section médicale /10-30 / Tabl. VI b. Relevé statistique des malades soignés à l'hôpital maritime de Karlskrona, section chirurgicale /10-30 / Tabl. 7 a. Relevé des hôpitaux de la flotte, section chirurgicale, concernant les opérations effectuées sur les patients entrés /10-30 / Tabl. 7 b. Relevé des hôpitaux de la flotte, section chirurgicale, sur les opérations effectuées dans les polycliniques /10-30 / Tabl. VII. Relevé des hôpitaux de la flotte, section chirurgicale, concernant les opérations effectuées sur les patients entrés /10-30 / Tabl. 8. Résumé des statistiques sur l'état sanitaire à bord pendant les manoeuvres navales /10-30 / Tabl. 9. Relevé statistique des cas de maladie pendant les expéditions navales /10-30 / Tabl. IX. Relevé statistique des maladies pendant les expéditions navales /10-30 / Tabl. 10. Maladies dans le corps de l'artillerie de côtes /10-30 / Tabl. X. Maladies dans le corps de l'artillerie de côtes /10-30 / Tabl. 11. État sanitaire parmi les conscrits dans l'artillerie de côtes /10-30 / Tabl. XI. État sanitaire parmi les conscrits dans l'artillerie de côtes /10-30 / Tabl. 12. Résumé statistique des principaux groupes de maladies dans le corps de l'artillerie de côtes et parmi les conscrits /10-30 / Tabl. XII. Relevé statistique des principaux groupes de maladie dans le corps de l'artillerie de côtes /10-30 / Appendice I. Compte rendu du voyage d'études à l'étranger par le médecin de marine, le professeur Patrik Haglund 97 Appendice II. Compte rendu d'un voyage d'études à l'étranger par le médecin de marine V. Boivie 101 Appendice III. Compte rendu du voyage d'études à l'étranger par le médecin de marine H. Fröderström 105 Appendice IV. De l'hôpital maritime de Karlskrona: De la luxation des ménisques de la génou par le médecin de marine Gunnar Nilson 114

9 TILL KONUNGEN. Till åtlydnad av instruktionen för marinöverläkaren den 28 november 1902 får jag härmed i underdånighet avgiva efterföljande årsberättelse över hälso- och sjuk-

10 8 vården vid marinen för tiden 1 oktober september Läkarpersonalen. Någon förändring i antalet marinläkare på stat har ej ägt rum sedan den av 1909 års riksdag beslutade ökningen av marinläkarkâren. Visserligen gjorde marinförvaltningen i sin underdåniga skrivelse den 2 november 1915 angående förslag till beräknande av utgifterna å vissa femte huvudtitelns anslag för år 1917 framställning om äskande hos 1916 års riksdag av anslag till inrättande av 2 nya beställningar vid marinläkarkåren, men denna fråga ställdes av Eders Kungl. Maj:t på framtiden. Då emellertid numera redan fredsbehovet av ökade läkarkrafter vid marinen ej kan begränsas till de 2 nya platser, som förlidet år begärdes för flottan, utan också kustartilleriet måste tillföras förstärkning i sitt ordinarie läkarantal, för att tillräcklig och tillfredsställande läkarvård måtte kunna beredas allt marinens befäl och manskap, torde ej längre kunna anstå med marinläkarkårens ökning. Också hava av marinmyndigheterna marinförvaltningen, marinstabschefen och inspektören för flottans övningar till sjöss i gemensam underdånig framställning uppgjorts förslag i ändamål att av nästa års riksdag härför erforderlig ökning i marinläkarkårens stat måtte äskas. 1 sammanhang med frågan om marinläkarkårens ökning står det växande kravet på specialisters användande vid marinen. Då det emellertid icke torde kunna begäras anslag till anställning av alla möjliga specialister såsom ordinarie ögon-, öron-, mag-, köns- etc. läkare vid marinen, men användning av sådan specialist utan att avpolettering till sjukhus anlitas understundom blir nödvändig eller önskvärd, bör vederbörande befälhavare bemyndigas tillkalla specialist på äldste vid truppförbandet tjänstgörande marinläkares förslag samt ersätta den förre efter lämnad räkning, som skall attesteras av den senare. Läkarpersonalens vid marinen specialutbildning såsom marinläkare har under redovisningsåret ej kunnat tillgodoses genom hållande av den marinläkarkurs, vartill medel beviljats av riksdagen. Den fortsatta mobiliseringen har nämligen ej lämnat tillfälle att hålla så många marinläkare på stat samlade i Stockholm på en gång för den tid, som kursen kräver. Däremot hava flera marinläkare på skilda tider var för sig med anlitande av ordinarie anslaget enligt riksstaten till resestipendium åt läkare vid marinläkarkåren vunnit förkovran i sina kunskaper genom besök och tjänstgöring ute i det stora världskriget såväl på centralmakternas som ententens fronter. Dessutom bör jag framhålla, att under det gångna året liksom föregående år marinläkare beretts tillfälle att tjänstgöra vid svenska sjukhuset i

11 Wien och ombord på sjuktransportfartygen för överföring av krigsinvalider mellan svensk och tysk hamn. I detta sammanhang må även påpekas, att på grund av nådig g. o. sjukhusläkaren å medicinska avdelningen vid flottans sjukhus i Karlskrona satts i tillfälle att under 3 veckors tid å härvarande epidemisjukhus studera den epidemiska cerebrospinalmeningitens diagnostik och behandling samt att under samma tid vid statsmedicinska anstalten bedriva bakteriologiska studier angående denna sjukdom och metoderna för dess bekämpande och förebyggande. Såsom bilagor 1, 2 och 3 till denna årsberättelse har jag bifogat särskilt förtjänstfulla reseberättelser över gjorda erfarenheter och iakttagelser under de utländska studieresorna av årets krigsstipendiater. 2. Sjukvårdarpersonalen. Under redovisningsåret hava 23 man, stamanställda sjukvårdare, varit kommenderade att genomgå kurs å flottans sjukhus i Karlskrona, av vilka 21 man tillhörde flottan och 2 man kustartilleriet; 3 hava genomgått underofficerskurs, 9 korpralskurs och 11 rekrytkurs. Den sistnämnda kursens elever utgjordes av 9 flottister och 2 kustartillerister. Samtliga till underofficers- och korpralkurserna kommenderade hava blivit godkända. Av rekrytkursens elever hava 7 blivit godkända, 1 avgått på grund av sjukdom, 1 avgått på grund av rymning samt 2 blivit underkända. Dessutom hava 4 värnpliktiga från flottan, och 8 värnpliktiga vid kustartilleriet under året utbildats till sjukvårdare vid flottans sjukhus. Om sjukvårdarpersonalen vid Vaxholms kustartilleriregemente skriver äldste läkaren, att denna den 1 oktober 1915 utgjordes av 4 sjukvårdskorpraler och 3 sjukvårdare av 2:a klass, och att sjukvårdsunderofficer ännu saknas till stor olägenhet för äldste läkaren, som har stoi't behov av ett biträde vid uppbördens handhavande, expeditionsgöromålens skötande m. m. Om sjukvårdarpersonalens undervisning vid nu ifrågavarande truppförband är följande att märka. A Vaxholms samt å Oskar Fredriksborgs sjukhus har under året från den 1 mars till den 15 augusti hållits en rekrytskolekurs för värnpliktiga sjukvårdare samt en repetitionskurs under re ementsövnin arna. Dessutom har å Oskar Fredriksborgs sjukhus hållits sjuk vårdskor pralskola för stamanställt manskap. Om sjukvårdarpersonalen vid Karlskrona kustartilleriregemente uttalar äldste läkaren i sin rapport den åsikten, att personalen ej kan vara förstklassig, då den ej har någon utsikt till befordran till underofficer,»varför den bästa delen söker civilanställning». Därjämte påpekas kraftigt behovet av en sjukvårdsunderofficer som hjälp vid den stora och dyrbara läkaruppbördens handhavande å fästningen. 9

12 10 Om sjukvårdarpersonalen vid Älvsborgs fästning lämnar kår- och fästningsläkaren den tillfredsställande upplysningen, att förste sjukvårdaren, som är en äldre underofficerskorpral, beretts tillfälle att under 5 veckors tid deltaga i arbetet på Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska poliklinik, och att sjukvårdsundervisning med gott resultat meddelats av honom åt såväl stamanställda som värnpliktiga under inkallelser och repetitionsövningar. Vad slutligen sjösjuksköterskorna beträffar, så hade de under året, med samma antal vid såväl flottan som kustartilleriet som förut, skött sina åligganden till allas belåtenhet. Själva hava emellertid ej sköterskorna vid kustartilleriet varit belåtna med sin avlöning, varför 2 av dem lämnat sina befattningar. De i deras ställe antagna sköterskorna hade begärt ökade mat- och tvättpengar. Denna begäran är nu underställd Eders Kungl. Maj:ts prövning med tillstyrkan av marinförvaltningen, då helt säkert under nuvarande dyrtid framställningen är fullt berättigad Sjukvårdslokalerna.»Stationsfrågans hela lösning är ur hygienisk synpunkt i behov av snar lösning», säger förste läkaren på Stockholms station i sin årsrapport. Han motiverar denna sats med beskrivningen av de otillfredsställande sjukvårdslokaler, som han årligen förgäves önskat förökade och moderniserade samt därför i sina årsrapporter ständigt utdömt, varom mina föregående underdåniga årsberättelser också bära vittne. Ifrågavaranda rapport lyder i denna sak på följande, anmärkningsvärda sätt.»de olidliga förhållandena vis à vis sjukrum och uppbördslokaler m. m., som förut påpekats många gånger, äro ännu rådande. Så förvaras sanitetsmaterielen i säckar, lårar, kistor, uppstaplade från golv till tak dels å en vind (sjöreserven) å varvet, dels i ett rum i varfschefens kansli, dels i sjukrumslokalerna, där all expedition, in- och utlämning av förråd från och till fartygen måste ske samtidigt med sjukvisitation och sjukbehandling. Sjukplatsernas antal har visat sig alltmer otillräckligt. Ingen möjlighet finnes att isolera ett misstänkt sjukdomsfall. Undersökningsrum (mörkrum) saknas; en ögonundersökning inlåste således äga rum i en arrestlokal; en noggrannare lungeller hjärtauskultation måste ske i ett sjukrum med dess många störande inflytelser.» Denna dystra målning torde i verklighetens ljus behöva någon retuchering. Sålunda är det ju icke alls nödvändigt att i läkarens expeditionsrum in- och utlämna förråd från och till fartygen samtidigt med sjukvisitation och sjukbehandling. Den senare skall ske på mor- Sedan detta skrevs, har framställningen beviljats.

13 gonen och den förra kan mycket väl verkställas på eftermiddagen, då expeditionsrummet står tomt. Mörkrum saknas, säger förste läkaren vidare. Det är sant, men då man vet, att ingen kasern i Stockholm, ej ens gardeskasernerna med sina nyligen inrättade sjukavdelningar, äro utrustade med mörkrum för ögonundersökningar, blir man betänksam på nödvändigheten av detta nya kravs uppfyllande i en gammal kasern. På Stockholms station var för ett årtionde sedan förste läkaren en framstående ögonspecialrst. Han uttalade aldrig någon önskan att få särskilt mörkrum inrättat bredvid sjukrummen.»en noggrannare lung- eller hjärtauskultation måste ske i ett sjukrum med dess många störande inflytelser» säges vidare i rapporten. Det är svårt att inse, varför denna undersökning ej kan ske i expeditionsrummet, om man ordnar mottagningen där på ett praktiskt sätt, så att en sjuk i sänder intages för undersökning. För övrigt torde ej kunna bestridas, att i själva sjukrummen å Skeppsholmen kan erhållas ett lugn och en tystnad, som är vida fullständigare än flertalet praktiserande läkare i Stockholm måste nöja sig med i sina mottagningsrum med dess störande gatubuller. Med dessa reservationer instämmer jag i kritiken av sjukvårdslokalerna på Skeppsholmen, som äro otillräckliga i avseende på utrymmet framför allt. Och lokalerna för den dyrbara läkaruppbörden äro under all kritik och borde befria förste läkaren från allt ansvar, om något förfares. Med uttalande av den förvissningen, att nuvarande stationsbefälhavarens i Stockholm intresse för saken och energi skall lösa denna viktiga sjukvårdsfråga, långt innan stationsflyttningen framtvingat lösningen, övergår jag till behandling av sjukvårdslokalerna på Karlskrona station. Flottans sjukhus har icke i år undergått några större förändringar. För belysningskostnadens nedbringande har emellertid växelström införts i stället för den förutvarande likströmmen. Samtidigt har elektrisk belysning blivit införd i ekonomihusets boställen. Arbetena med moderniseringen av epidemisjukhuset hålla nu på att avslutas. Endast målning av lokalerna återstår. Då de rum, som hittills disponerats för den polikliniska sjukvården å varvet måste användas för annat ändamål, kommer den s. k. sjukreserven att flyttas till de rum invid mönstersalen, som förut använts av besiktningsförrättningen. Enligt det uppgjorda förslaget torde de nya lokalerna bliva fullt lämpliga för sitt ändamål. Under den gångna vintern visade sig med den stora beläggningen sjukhusets kökslokaler tarva utökning och modernisering. En utredning för att på bästa och billigaste sätt åstadkomma detta är igångsatt. Om sjukvårdslokalerna vid Vaxholms kustartilleriregemente innehåller fästningsläkarens rapport följande. Under den stora sjuklighet, 11

14 12 som varit rådande sistlidne vinter, ha sjukhusen varit strängt belagda och den utvidgning av Oskar Fredriksborgs sjukhus, som ägde rum förra året, har visat sig vara väl behövlig. Epidemisjukhuset har ej räckt till att emottaga alla smittsamma sjukdomar, utan särskilda lokaler hava för deras isolering och vård måst upplåtas dels inom kasernerna vid Oskar Fredriksborg dels å Vaxholmen. Dessa lokaler hava dock på grund av sitt läge varit olämpliga. Då epidemisjukhuset, som är gemensamt för Vaxholms kustartilleri- och Vaxholms grenadjärregementen, även visat sig otillräckligt för det sistnämnda regementet, har fästningsläkaren hos kommendanten föreslagit tillbyggnad av epidemisjukhuset vid Oskar Fredriksborg. Kommendanten har översänt förslaget till marin förvaltningen, men ej tillstyrkt detsamma, utan föreslagit nybyggnad av epidemisjukhus å Vaxholmen, för att slippa den långa transporten av sjuka från denna plats till Oskar Fredriksborg. Marinförvaltningen har hört sig för hos magistraten i Vaxholm, om ej marinens epidemiskt sjuka kunde emottagas å stadens blivande epidemisjukhus mot skälig ersättning, såsom sker i Stockholm, där epidemiskt sjuka vid krigsmakten mottagas och behandlas på stadens epidemisjukhus. Därjämte har marinförvaltningen för yttrande hänskjutit ärendet till arméns myndigheter, eftersom grenadjärernas epidemisjukvård i detsamma bero res, innan något beslut fattas av förvaltningen. Fästningsläkaren i Vaxholm omnämner slutligen i avseende på fästningens sjukvårdslokaler det pågående arbetet med iordningsställande av ännu ett operationsrum, för att färre avpollettei-ingar till garnisonsjukhuset i Stockholm av svårare operationsfall måtte bliva resultatet. Härigenom skulle, säger fästningsläkaren, även läkare och sjukvårdspersonal erhålla en välbehövlig övning i operationers utförande. Man kan invända, att man redan under fredstid sålunda alltid måste å fästningen kunna disponera en skolad kirurg, vilket hittills ej låtit sig göra. Att under krigstid en kirurgiskt skolad reservläkare måste sändas till fästningen är givet. Om sjukvårdslokalerna å Kungsholmsfort och Västra Hästholmsfort utanför Karlskrona har jag vid min inspektion förliden sommar med tillfredsställelse iakttagit sanningen av fortläkarens rapport, att»den nya sjukvårdsavdelningen å Kungsholmen, som nu är i ordning och tagen i bruk, uppfyller högt ställda fordringar». Likaledes är hans påpekande av behovet av ännu ett logement för sjukvården å Västra Hästholmen riktigt. Vad slutligen sjukvårdslokalerna för kustartilleriet på Nya Varvet i Göteborg beträffar, innehåller kårläkarens rapport följande.»föregående års anmärkningar på utrymme, läge m. m. kvarstå, men det är att hoppas att i sammanhang med örlogsdepåns ordnande nya tidsenliga lokaler skola inrättas.» Denna förhoppning torde också bliva

15 uppfylld med de förslagers realiserande, som ligga till grund för hela förläggningens utökning och modernisering. Det nuvarande, otillfredsställande tillståndet i avseende på lokalerna för sjukvård karakteriseras på följande sätt av kårläkaren.»på grund av infanteriskyddstruppernas förläggning har ett större antal infanterister vårdats på sjukavdelningen å Nya Varvet, varigenom utrymmet tidtals varit så anlitat att ytterligare ett rum, 1 lässal 2 tr. upp, måst upptagas för sjukvård, (för isolerings- och operationsfall). En mängd fall, som väl behövt sjukhusvård, har erhållit kasernvård till nackdel för logementskamrater, som därigenom utsatts för smittfara. Om sjukvårdslokalerna på Oskar II:s fort innnehåller fortläkarens rapport följande framställning, som bör tagas i övervägande.»ett önskemål är att inom fortet erhålla ännu ett sjukrum, förslagsvis nuvarande marketenteriet (rum n:r 6) avsett att ersätta det nuvarande sjukrummet, vilket i stället skulle vara omläggningsrum och förberedelserum före operationerna, upptagningsrum för svårt sårade och förvaringsrum för sterila förbandsartiklar, sterilisationsrnm m. m.» Om jag skulle efter denna redogörelse över sjukvårdslokalerna vid marinen fälla ett allmänt omdöme över de intryck, jag fått under mina inspektioner, så kan jag fatta mig kort. Vissa tider på året äro lokalerna på vissa platser för små för de massor av sjuka, som mobiliseringen och de många inkallelserna förorsakat. Samma huvudintryck rörande förläggningen skola vi i ett följande kapitel göra. Kasernerna räcka ej till för den beläggning, som det nuvarande politiska läget kräver. Därav uppstå de sanitära olägenheterna, som fått så skarpa uttryck i läkarnas rapporter Sjukvårdsmaterielen. Till den å Mässgarn nu färdigbyggda sjukstugan har anskaffats fullständigt ny instrumentutredning under det gångna året. För alla andra sjukvårdslokaler i land hava däremot endast kompletteringar och reparationer av sjukvårdsmatoielen verkställts. För fartygen gäller detsamma. De nya ha fått ny instrument- och bandageutredning, och de gamla ha fått sina utredningar kompletterade. Vad särskilt bandageförråden vid marinen beträffar, har under redovisningsåret en mycket stor förbrukning på grund av mobiliseringen ägt rum, men på samma gång har en ännu större anskaffning av ny förband s materiel gjorts, varigenom fullt tillräckliga förråd för alla eventualiteter finnas. Så har vid förbandsfabriken å flottans sjukhus till bearbetning inköpts dubbel uppsättning för året av råmateriel för fabrikation av färdiga förband etc.

16 14 Marinförvaltningens depå av förbandsmedel för användning, när alla andra källor för denna nödvändighetsvara under krig utsinat, har under året vid två särskilda tillfällen ined medel, som av Eders Kung]. Maj:t härtill blivit anvisade, utökats, så att 2 större rum i marinförvaltningens gamla lokal därmed äro belagda. Förbandsförråden ombord ha ersatts allt efter behovet med nya artiklar. För att emellertid för händelse av krigsutbrott alla rimliga anspråk på ifrågavarande förbrukningsmedel måtte kunna uppfyllas, har marinförvaltningen att börja med föreskrivit, att alla förbandslådor ombord å fartygen, som äro upptagna av marinens färdiga förband, skola vara plomberade, sedan de kompletterats, och ej disponibla förrän efter eventuellt krigsutbrott. Därjämte hava nya reservförbandskistor anskaffats för medel, som anvisats av eders Kungl. Maj:t. Alla stridsfartygen hava härmed utrustats, men till förekommande av förrådens förbrukning i otid, hava även de nya reservkistorna plomberats i närvaro av tjänstgörande marinläkaren i marinförvaltningen, innan de avsänts från leverantören i land, och order utgått från marinförvaltningen till respektive fartygsbefälhavare, att kistornas innehåll skall anlitas först efter krigsutbrott. Vad kistornas innehåll beträffar, har detsamma sammansatts med ledning av erfarenheterna från det pågående världskriget och torde uppfylla alla fordringar på modern sanitetsmateriel. För våra örlogsfartygs dagliga behov av förbandsmateriel sörjes genom föreskriften, att förbandskistorna, som tillhöra fredsutrustningen, skola undan för undan kompletteras vid därför lämpliga tillfällen dels från stationernas förråder och dels genom direkta uppköp av fartygsläkarna. Då det stundom inträffat, att en och annan särskilt yngre fartygsläkare haft svårighet att bedöma mängden av erforderlig förbands- och sjukvårdsmateriel ombord, har jag gått i författning om utarbetande å sanitetsavdelningen av en sammanfattande förteckning å all sjukvårds- och förbandsutredning å flottans samtliga strids- och sjukfartyg, att tjäna till ledning vid ersättning av förbrukad dylik materiel. Genom nu relaterade åtgärder torde det viktiga spörsmålet beträffande förbandsmaterielen ombord kunna sägas vara tillfredsställande ordnat. Förbands- och reservförbandsförråden på kustfästningarna äro ävenledes i fullgott skick. Innan jag lämnar detta kapitel, är det min angenäma plikt att för Eders Kungl. Maj:t anmäla de frikostiga gåvor, som marinens sjukvård erhållit även under nu förflutna år. Från svenska Röda korset, Göteborgs- och Älvsborgs-kretsarna, har sålunda kårläkaren vid Älvsborgs fästning fått mottaga»till förvaring» inom fästningen en mängd sjukvårdsartiklar, såväl sängutredningar som klädespersedlar och förbandsutredning,»allt avsett för visst slag av trupper inom fästningen».

17 15 Och från Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar har marinförvaltningens sanitetsavdelning mottagit till förvaring i marinförvaltningens depå för förbandsmedel 10,000 meter gas, 500 kilogram fet vadd och 50 kilogram bomull, förvarade i 13 säckar och 50 paket. Vid behov skola Kvinnoförbundets medlemmar själva bearbeta detta»depositum» till marinens färdiga förband m. m. 5. De sanitära förhållandena, i land. Stockholms station har under flera år av sin förste läkare med rätta fått ett dåligt betyg i avseende på hygienen inom de gamla kaserner, som hysa den för varje år talrikare personalen. I sin rapport för det gångna året avskriver han ordagrant, vad han sagt redan i 1912 års rapport, som av mig refererades i samma års marinöverläkareberättelse. Med hänvisning till denna anser jag mig ej här behöva upprepa de gamla klagomålen. Emellertid torde drägliga och försvarliga förhållanden i hygieniskt avseende kunna åstadkommas även i våra gamla kaserner på Skeppsholmen, om de beläggas med ett mindre antal människor, ty det är huvudsakligen överbefolkningen, som vållar de värsta sanitära olägenheterna.»för närvarande inledes elektrisk belysning i kasernerna en hygienisk förbättring» säger förste läkaren i sin rapport. Häri har han förvisso rätt. Bristen på artificiell ventilation bör härigenom bliva mindre kännbar, då gasbelysning (den nuvarande) i överbefolkade lokaler bidrager mer än mycket annat till dålig bostadshygien. Den elektriska belysningen, som nu införes, skall också blotta dammet i alla vinklar och vrår, så att rengöringen kan genomföras ännu effektivare, än nu är fallet. Därmed vill jag naturligtvis ej hava sagt, att renhållningen i Skeppsholmskasernerna hittills varit dålig. Tvärtom kan jag intyga, att sjömanskåren än i dag uppfostras på sjöexpeditionerna till en förtrolighet med såpa och skurstenar, som sitter i även för tjänstgöringen i land. Önskemålet för flottans station i Stockholm beträffande kaserner torde kunna uttryckas bäst därmed, att vi behöva flera kaserner, om stationen skall förbliva, där den är. Att tillräckligt kasernutrymme kommer att beredas sjöfolket, när stationen flyttas en gång, kan man väl taga alldeles för givet med den moderna uppfattningen av bostadshygienens betydelse, som genomträngt alla lager av befolkningen och ofta gör sig hörd i riksdagen, som skall bevilja de stora anslagen, som krävas för ändamålet. De sanitära förhållandena på flottans station i Karlskrona under det gångna året karakteriseras bäst genom förste läkarens korta meddelande härom i hans årsrapport.

18 16»I såväl sjömanskårens kaserner som skeppsgossekasernen hava under året en del reparations- och måleriarbeten verkställts. Kasernerna äro i sitt nuvarande skick och med normal beläggning tillfredsställande, särskilt vill jag framhålla den renlighet och den ordning, som där är rådande. Förslag om införande av vattenklosetter i kasernerna har framställts, men på grund av de därmed förenade stora kostnaderna tillsvidare blivit lagda åsido. Några svårare anmärkningar mot den å stationen levererade provianten hava icke förekommit undantagandes mot mjölken, som någon gång varit mindre god samt under sista tiden mot margarinet, som oftast varit nästan oätbart. Tack vare stationens egen tillverkning av korv har denna proviantartikel även under detta år varit av utmärkt beskaffenhet. Under upprepade inspektioner av fabriken har jag städse funnit, att minutiös ordning och renlighet därstädes varit rådande och då alltjämt endast förstklassiga ingredienser användas, har resultatet blivit det ovan nämnda. Tillverkningen under året har uppgått till icke mindre än 47,350 kg. fläsk-, bräck- och köttkorv samt medvurst.» Vi övergå nu till redogörelse för de sanitära förhållandena på kustartilleriet med stöd av läkarnas årsrapporter och mina iakttagelser under inspektionsresorna till de olika förläggningsorterna. Äldste läkaren vid Vaxholms kustartilleriregemente erinrar först om kasernernas överbeläggning till följd av äldre årsklassers av beväringen inkallande, varigenom ej större luftkub än omkring 7,5 beståtts den del av manskapet, som varit förlagd till Vaxholms och Rindö redutt samt omkring 9 kubmtr till dem, som varit förlagda till Oskar Fredriksborg, vilket är otillräckligt. Vidare påpekas, att det ohygieniska Oskar Fredriksborgs-tornet även i är måst tagas i anspråk för manskapsförläggning, och att det likaledes mindre lämpliga missionshuset varit för samma ändamål förhyrt.»att denna förläggning haft ett ogynnsamt inflytande på det allmänna hälsotillståndet är påtagligt» följer som riktig slutledning i denna rapport. Utvidgade och förbättrade kaserner föreslås. Äldste läkaren vid Karlskrona kustartilleriregemente kritiserar i sin rapport till mig centraluppvärmningen på Kungsholms fort, därför att den bjuder på allt för stark värme.»svårigheten att reglera värmetillförseln torde dock bero på ovana hos dem, som sköta värmeledningen», säger fortläkaren och däri har han nog rätt, då ingen annan grund för missförhållandet har kunnat upptäckas. Vidare erinras om de betydliga förbättringar i köksavdelningen, som verkställts, varefter slutligen det nya varmbadhuset inom fortet prisas såsom fungerande till allmän belåtenhet. Mot de sanitära förhållandena på Västra Hästholms fort göres den anmärkningen, att för stor sparsamhet med eldning där äger rum.

19 »Jämväl under sommarmånaderna, isynnerhet vid regnväder, måste det eldas duktigt där» anmärkes med fullt fog. Kår- och fästningsläkaren vid Alvsborgs fästning har slutligen flere uttalanden i avseende på de sanitära förhållandena i sin rapport, som förtjäna anföras. Angående planen till den nya kasern, som skall inredas i den s. k. västra flygeln, uttalas stor tillfredsställelse med den blivande ventilationen av logementen, med torkrummen i varje våning, med dagrumsanordningen och med det större reservsjukrum, avsett för»sjuka i kasern», som erhållas. Till avhjälpande av en del markbristfälligheter invid Oskar II:s fort påpekas, att makadam eller grovt grus bör påföras. Arbetet inom fortet med tätningen av taken bör fortsättas; och belysningen inom detsamma synes för svag,»varigenom brister i renlighet och snygghet äro allt för lätta att dölja». Om provianten vid kustartilleriet innehålla läkarrapporterna inga anmärkningar. Ej heller har manskapet vid mina inspektioner gjort några uttalanden av klander mot provianten. Om vattenförsörjningen vid kustartilleriets olika förläggningar har endast gjorts uttalande av äldste läkaren vid Vaxholms kustartillerireffemente. Han skriver i ämnet: t>l min förra årsrapport omnämnde jag att brunnen invid exercisfältet vid Oskar Fredriksborg höll på att restaureras och att man hyste gott hopp att vattnet i densamma skulle bliva bättre än förut. Så har också inträffat och då brunnen dessutom givit rikligt med vatten, så har vattenbåt från Stockholm endast undantagsvis behövt uthämtas. Däremot har vattnet i en av de nyupptagna brunnarna emellan officersbyggnaderna blivit sämre och vid undersökning har det konstaterats att sjövatten intränger i densamma. Vattenbåt från Stockholm måste alltjämt tillföra Vaxholmen dricksvatten. Vid matini'attningen på Värmdön, å Galtholmen och Djurönäs kvarstår behovet av brunnars upptagande.» De sanitära förhållandena till sjöss. Av rapporterna till mig från stabsläkare och fartygsläkare samt mina inspektioner ombord å fartygen framgår, att ett resultatrikt arbete i hälsovårdens tjänst under det gångna årets många expeditioner utförts av läkarna, varvid befälet på allt sätt visat sitt deltagande i de påyrkade sanitära åtgärdernas utförande. Vid min redogörelse för detta viktiga kapitel av min årsberättelse skall jag först vända mig till kustflottan. På densamma har under året tjänstgjort 4 stabsläkare. Man har gjort anmärkning på de många ombyten av stabsläkare och även far Marinörerläkarens berättelse.

20 18 tygsläkare på de enskilda fangen, som ägt rum. De hava emellertid nödvändiggjorts av den organisation av marinläkarkåren, som i vårt land av sparsamhetsskäl antagits, och som förutsätter, att endast 3 4 månader årligen varje marinläkare måste göra sig beredd på sjökommendering, för att lian den övriga delen av året skall kunna ägna sig åt sin enskilda praktik i land. På så sätt har helt visst vår marin erhållit en bättre kvalificerad läkarkår om också den är mindre tränad som del av besättningen än exempelvis de stora marinerna i Europa, som hava marinläkare uteslutande hänvisade till sin militära tjänstgöring med dess under fredstid alltför ensidiga och obetydliga praktiska läkarverksamhet. Ur stabsläkarnas förtjänstfulla årsrapporter från kustflottan förtjänar följande här anföras. Stabsläkaren under vintern till och med 10 /i detta år skriver om de sanitära förhållandena vid undervattensbåttjänsten följande.»uppmärksamheten har under senare tid allt mer riktats på undervattensbåtvapnet, och hava fordringarna på dess prestationer i hög grad ökats. Förr bedrevos övningarna i allmänhet i vår marin med lätt tillgängligt stöd av ett depåfartyg, som även tjänade som logementsfartyg; en nyare uppfattning har emellertid alltmer strävat att göra undervattensbåtarna så. mycket som möjligt oberoende av depåfartygets hjälp, något som ju även bättre överensstämmer med vapnets karaktär. En aktuell fråga vid dessa skärpta övningar blev därför provianteringen; man utgick nämligen från den förutsättningen att undervattensbåtarna skulle kunna uppträda självständigt, fullt skilda från moderfartyget omkring en veckas tid. Utspisningen måste av lätt insedda skäl huvudsakligen ske med konserver. Förslag till utspisningsstat uppgjordes av stabsintendenten i samråd med stabsläkaren. För att få en inblick i de hygieniska förhållandena ombord å undervattensbåtarna samt för att personligen pröva den nya utspisningsstaten deltog jag i en övning å undervattensbåten D 24 timmar, därav 7 i följd under vatten. Enligt utdrag i D:s loggbok visade barometertrycket därunder en stigning från 762 mm. till 778 mm. Intet obehag av denna stigning kunde hos någon ombord iakttagas. Temperaturen höll sig under dagen konstant omkring 13, under natten i marschläge var temperaturen mycket växlande i olika delar av fartyget från 17 till 9. Denna ojämnhet i temperaturen kan dock undvikas genom ändrade ventilationsåtgärder. Någon påtaglig försämring av luften ombord kunde ej förmärkas. Temperaturen ombord var utan tvivel väl låg, när det gäller att vistas längre tid uti densamma; uppvärmningen sker medelst elektriska värmeapparater och förordades ökandet av antalet dylika värmekällor, vilket omedelbart utfördes.

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Roger Lind 1/2del 1/2del Bygårdsvägen 5, 185 94 Vaxholm Objekt Fastigheten Vaxholm Ytterby 4:684 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm, 1946-1957. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1945-1955. 1945-1951: med innehållsförteckning och parallelltitel på

Läs mer

REMISSVAR 2008-10-28. Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria (Ds 2008:55)

REMISSVAR 2008-10-28. Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria (Ds 2008:55) REMISSVAR 2008-10-28 Dnr 2008/494 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria (Ds

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 25

Läs mer

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när?

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när? Frågelista - bilaga till köpekontraktet Säljare: Anders Molander Säljare: Eva Molander Karl Dahlgrensgatan 21, 582 28 Linköping Bostadstel: 013-16 37 49 Ägarandel: Ägarandel: 1/2-del 1/2-del Objekt: Byggnad

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Säljare Jan-Ivar Bakken 660203-1111 Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Sigtuna Odensala-Ista 2:7 med adress Odensala Ista 162, 19592 Märsta Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm : 1946-1957.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm : 1946-1957. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik]

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] SFS 1971:810 Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Kommunfullmäktige 2008-10-27 240 556 Kommunstyrelsen 2008-10-13 214 360 Arbets- och personalutskottet 2008-09-15 192 461 Dnr 08.563-041 oktkf10 Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M.

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-09-22 Dnr 5006-2005 Sid 1 (5) Fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 andra stycket föräldrabalken

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET 1. Bakgrund Fram t.o.m. den 31 december 2010 hanterades anmälningar mot vårdpersonal från patienter och anhöriga av Hälso-

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ökad kontroll av vapen Enligt en

Läs mer

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING intendenturbefäl Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för intendenturbefäl gällande fr o m

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18. Slopad arvsskatt och gåvoskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18. Slopad arvsskatt och gåvoskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Slopad arvsskatt och gåvoskatt

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan.

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan. Protokoll fört vid sammanträde med Industriens Norrlandsutrednings arbetsutskott den 4 maj 1942 kl. 14.30 å Industriens Utredningsinstitut, Malmtorgsgatan 8, Stockholm. Närvarande: Herrar Högbom (ordf.),

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1946. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid försvaret. År 1946. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m.

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. KS 9 21 MAJ 2014 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2014-05-14 Diarienummer KSN-2010-0707 Kommunstyrelsen Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. Förslag till beslut

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer