KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Regionstyrelsen 2012-05-09. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning."

Transkript

1 KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 9 maj klockan ca. Plats: Glasriket, Videum Science Park. PG Vejdes Väg 15, Växjö. OBS! Möjligheter för gruppöverläggningar finns mellan i anslutning till sammanträdeslokalen. Roland Gustbée Ordförande Patric Littorin Sekreterare Delges Kallas Roland Gustbée (m) Carina Bengtsson (c) Monica Haider (s) Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog Lindman (s) För kännedom Bo Frank (m) Gunnar Elm (c) Mikael Jeansson (s) Mats Johnsson (m) Sonja Emilsson (m) Margareta Schlee (m) Anders Jonsäng (c) Eva Johnsson (kd) Rolf Andersson (fp) Joakim Pohlman (s) Ingemar Almqvist (s) Anne Carlsson (s) Rose-Marie Jönsson Neckö (s) Anders Mårtensson (v) Kjell Jormfeldt (mp) Kallade ersättare Mikael Jeansson (S) ersättare för Anna Fransson (S) Övriga kallade Sven Sunesson (c), Elizabeth Peltola (C), Åke Carlson (C) och Mats Johnsson (M), Bo Frank (M). Tjänstemän Vid förhinder anmäls detta till telefon eller via e-post: 1

2 Förteckning över regionstyrelsens ärenden Ärende Info/beslut Handling 1. Justering av protokoll (föreslås att Monica Haider utses att jämte ordförande justera protokollet) 2. Fastställande av dagordning./. 3. Rapporter från externa uppdrag Information 4. Aktuella frågor för regional utveckling - Regiondirektören informerar Information 5. Ekonomi a. Redogörelse för det ekonomiska läget Information./. b. Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Beslut./. för Regionförbundet södra Småland c. Projektrapport 2011 Information./. d. Ekonomiskt läge projektmedel april 2012 Information./. e. Länstrafiktaxa 2013 Beslut./. f. Budget för Regionförbundet södra Beslut./. Småland 2013 g. Internkontrollplan för regionstyrelsen 2012 Beslut./. 6. Infrastruktur och kommunikation a. Samverkansformer inom kollektivtrafiken medlemskap och delägarskap b. Trafikförsörjningsprogram avstämning och diskussion c. Öresundståg Överenskommelse mellan länen inför beslut om trafikplikt d. Öresundståg inriktningsbeslut avseende principiella frågor e. Trafikförsörjningsprogram för Hallands län remiss (samrådsversionen finner Du här Beslut/Regionstyrelsen/Kallelseregionstyrelsen.aspx under ärende 6 e) f. Öresundståg AB val av ombud till bolagsstämma Beslut./. Information./. Beslut./. Beslut./. Beslut./. Beslut./. 7. Livskraft a. Green Charge Sydost projektansökan Beslut./. 8. Förnyelse och dynamik a. Om att sätta upp mål och verka för att minska och slutligen utplåna lönegapet mellan kvinnor och män i Kronobergs län motion b. Linneaus Technical Centre (LTC) projektansökan 9. Anmälningsärenden: a. Delegationsbeslut b. Arbetsutskottets protokoll c. Trafiknämndens protokoll d. Delegationsbeslut av färdtjänst och riksfärdtjänst Beslut./. Beslut./. Information 10. Övriga ärenden 2

3 3

4 Regionstyrelsen Ärende 5 a Ekonomisk redovisning januari mars 2012 Dnr 10/0011 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Ekonomichef Ulf Petersson lämnar ekonomisk redovisning för perioden januari mars Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 105/12 - Ekonomisk redovisning januari mars 2012

5 REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (23) 105 Ekonomisk redovisning januari mars 2012 Dnr 10/0011 Bakgrund Ekonomichef Ulf Petersson lämnar ekonomisk redovisning för perioden januari mars I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om dispositionen av redovisningen och fördelning av budget för förtroendevalda mellan de olika politiska instanserna. Föreslås att ordförande Roland Gustbée, andre vice ordförande Monica Haider och ekonomichef Ulf Petersson tar fram förslag på fördelning av sådan fördelning för senare beslut i regionstyrelsen den 9 maj. Beslutsunderlag - Ekonomisk redovisning januari mars 2012 Beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera informationen till protokollet. Att uppdra åt ordförande Roland Gustbée och andre vice ordförande Monica Haider att bereda förslag till fördelning av budget 2013 mellan de politiska organen inför beslut i styrelsen den 9 maj och fullmäktige den 25 maj. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

6 Ekonomisk redovisning - Länstrafiken Kronoberg Period: Januari - Mars 2012 Resultatenhet Periodens utfall Periodens budget Periodens differens Budget helår Differens Prognos helår 1 - Förtroendevalda Personalkostnader Trafikadministration Kollektivtrafikmyndighet Marknadsföring Utredningsuppdrag Regiontrafik Medlemsbidrag Räntor Växjö Stadstrafik Ljungby Stadstrafik Älmhults Stadstrafik Abonnerad skolskjuts Krösatåg Öresundståg Regionaltåg Kompletteringstrafik Gods Serviceresor Sjukreseadministration SUMMA Sida 1 av 3

7 Ekonomisk redovisning - Regionförbundets kansli m.m. Period: Januari - Mars 2012 Resultatenhet Periodens utfall Periodens budget Periodens differens Budget helår Differens Prognos helår Revision Förtroendevalda Kansli Kurs och konferens Medlemsbidrag Medlemsskap Projektmedel Driftstöd Regional utveckling Gemensamt, övrigt Gem. personalkostnader ERB Brysselkontoret Strategiska satsningar AV-Media Färdtjänst SUMMA Sida 2 av 3

8 Ekonomisk redovisning - Hela Regionförbundets verksamhet Period: Januari - Mars 2012 Resultatenhet Periodens utfall Periodens budget Periodens differens Budget helår Differens Prognos helår Länstrafiken Regionförbundets Kansli SUMMA OBS! Resultatenheter avseende projekt ingår ej i månadsredovisningen! Större belopp är periodiserade men intäkter och kostnader är inte periodiserade fullt ut! Kommentarer: Länstrafiken: Förtroendevalda: Kostnad 3,2 MKR enligt budgetbeslut fullmäktige Ursprunglig budget ,1 MKR. Älmhults stadstrafik: Budget 1,1 MKR, trafikstart sent Krösatåg: Beslut om utökning styrelsen Öresundståg: Prognos - 2,5 MKR Regionaltåg (Krösatåg syd): Budget 1,7 MKR, blir ej trafikstart Regionförbundets kansli: Resultatenhet 208 Egna projektmedel: Av årets medel återstår följande att fördela: Strategiska satsningar: 1,25 MKR Kulturmedel: 1,45 MKR Sida 3 av 3

9 Regionstyrelsen Ärende 5 b Bestämmelse om pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda, samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom Regionförbundet södra Småland Dnr 11/0002 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF, enligt bilaga 1 skall gälla för Regionförbundet södra Småland från och med Att talet x i PBF 10 mom. 3 skall utgöra 3 prisbasbelopp vilket innebär att samordning för förvärvsbelopp ej sker upp till 3 prisbasbelopp. Att pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet södra Småland enligt bilaga 2 skall gälla från och med Ärendet Regionförbundet har tidigare inte fastställt egna regler för de förtroendevaldas pensioner. Medlemmarnas reglementen har studerats och ett förslag har upprättats att gälla från och med den innevarande mandatperioden. Pensionsreglerna har sin grund i centrala bestämmelser som tas fram av Sveriges kommuner och landsting, vilket samtliga kommuner väljer att följa. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 106/12 - Tjänsteskrivelse Bestämmelse om pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda, samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom Regionförbundet södra Småland - Bilaga 1: Pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF - Bilaga 2: Pensionsutfästelser för fritidspolitiker

10 REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (23) 106 Pensionsbestämmelser för förtroendevalda för Regionförbundet södra Småland Dnr 11/0002 Bakgrund Regionförbundet har tidigare inte fastställt egna regler för de förtroendevaldas pensioner. Medlemmarnas reglementen har studerats och ett förslag har upprättats att gälla från och med den innevarande mandatperioden. Pensionsreglerna har sin grund i centrala bestämmelser som tas fram av Sveriges kommuner och landsting, vilket samtliga kommuner väljer att följa. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse Bestämmelse om pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda, samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom Regionförbundet södra Småland - Bilaga 1: Pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF - Bilaga 2: Pensionsutfästelser för fritidspolitiker Beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF, enligt bilaga 1 skall gälla för Regionförbundet södra Småland från och med Att talet x i PBF 10 mom. 3 skall utgöra 3 prisbasbelopp vilket innebär att samordning för förvärvsbelopp ej sker upp till 3 prisbasbelopp. Att pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet södra Småland enligt bilaga 2 skall gälla från och med Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

11 Dnr 11/ Camilla Löfstrand Tel: Tjänsteskrivelse - Bestämmelse om pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda, samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom Regionförbundet södra Småland Ärendet Regionförbundet har tidigare inte fastställt egna regler för de förtroendevaldas pensioner. Medlemmarnas reglementen har studerats och ett förslag har upprättats att gälla från och med den innevarande mandatperioden. Regionfullmäktige har att ta ställning till dels bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF), dels om pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom regionförbundet. Pensionsreglerna har sin grund i centrala bestämmelser som tas fram av Sveriges kommuner och landsting, vilket samtliga kommuner väljer att följa. Innebörden av avtalen Nedan redogörs för innebörden av de två avtalen. Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid En sådan förtroendevald kommer enligt förslaget att omfattas av de bestämmelser som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar för landets kommuner, landsting och kommunalförbund, PBF, Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (bilaga 1). 1 (4) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

12 Dnr 11/ Vad avses med betydande del av heltid? Riktlinjerna från SKL är 40 % av ett heltidsuppdrag. Vid bedömningen av storleken på uppdraget är det storleken på årsarvodet/årsarvodena hos Regionförbundet Södra Småland som är avgörande. PBF innehåller bestämmelser om ett antal pensionsförmåner som tjänas in under uppdragstiden för förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna visstidspension Utbetalas till 65 års ålder under vissa förutsättningar, bl.a. om avgången från uppdraget sker efter 50 års ålder. Krävs 12 års uppdragstid för hel förmån. Inkomstsamordning med nya förvärvsinkomster görs. ålderspension Utbetalas från 65 års ålder till förtroendevald som innehaft uppdraget till 65 år eller dessförinnan har avgått från uppdraget med rätt till visstidspension. Ingen samordning med andra inkomster görs. Storleken på förmånen beräknas i princip på samma sätt som för visstidspension. Minskning med allmän ålderspension görs enligt ett komplicerat regelverk. avgångsersättning Utbetalas istället för visstidspension till förtroendevald som avgår före 50 års ålder. Utbetalas under en väsentligt kortare tid än visstidspensionen, från ett till som längst fem år efter avgången, beroende på uppdragstidens längd och den förtroendevaldes ålder vid avgången. Inkomstsamordning med nya förvärvsinkomster görs. livränta Utbetalas från 65 års ålder till förtroendevald som avgått med rätt till avgångsersättning. Krävs 30 års uppdragstid för hel förmån. Ingen samordning med andra inkomster görs. Minskning med allmän ålderspension görs ej. Med kommunfullmäktige i det bilagda regelverket, PBF, bilaga 1, ska för Regionförbundets del avses regionfullmäktige. Med kommun i det bilagda regelverket, PBF, bilaga 1, ska för Regionförbundets del avses regionförbundet. 2 (4)

13 Dnr 11/ Förtroendevald som fullgör uppdrag av mindre omfattning än på heltid eller betydande del av heltid (s.k. fritidspolitiker) Enligt förslaget kommer denna kategori förtroendevalda inte att omfattas av PBF. Istället föreslås att för berörda förtroendevalda ska en årlig pensionsavsättning, inbetalning, göras till en av Regionförbundet vald försäkringsgivare för tjänstepension (ett försäkringsbolag). Storleken på pensionsavsättningen, en årlig premie, ska vara 4,5 % av den för året av Regionförbundet utgivna ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Om den förtroendevalde omfattas av PBF hos minst en av de inblandade huvudmännen, och att uppdragets omfattning hos Regionförbundet uppgår till minst 20 % av ett heltidsuppdrag (beräknat med utgångspunkt i omfattningen av årsarvodet), inbetalar Regionförbundet en årlig premie på 4.5% beräknat på det fasta arvodet. Se bilaga Pensionsutfästelser till fritidspolitiker. Samordning vid (med Regionförbundet) samtidiga förtroendeuppdrag i andra kommuner, landsting eller kommunalförbund eller då uppdraget hos Regionförbundet har föregåtts av uppdrag i andra kommuner, landsting eller kommunalförbund Om det vid fullgörandet av ett förtroendeuppdrag hos Regionförbundet, genom anmälan från den förtroendevalde, framkommer att den förtroendevalde antingen samtidigt innehar ett förtroendeuppdrag hos någon annan kommunal huvudman eller har innehaft ett sådant uppdrag före det nuvarande uppdraget hos Regionförbundet gäller följande: Den förtroendevalde har innehaft ett annat kommunalt förtroendeuppdrag före det nuvarande hos Regionförbundet Under förutsättning att den förtroendevalde omfattas av PBF genom sitt uppdrag hos Regionförbundet och i ett tidigare uppdrag hos någon annan kommunal huvudman eller Landstinget har omfattats av PBF eller motsvarande äldre bestämmelser kan överenskommelse träffas mellan de berörda huvudmännen om att åstadkomma en samlad pensionslösning för den förtroendevalde. Ett exempel på en situation då en sådan lösning kan vara påkallad är om den förtroendevalde uppbär ett väsentligt högre arvode i uppdraget hos Regionförbundet än vad som var fallet i det tidigare uppdraget. Om en överenskommelse träffas bör de inblandade huvudmännen ansvara för så stor andel av den samordnade, gemensamt beräknade förmånen, som svarar mot den fullgjorda uppdragstiden hos varje huvudman. En förutsättning för en sådan samordning av förmånerna är att de inblandade huvudmännen träffar en överenskommelse om det i varje enskilt fall. En eventuell överenskommelse ska godkännas av den förtroendevalde. 3 (4)

14 Dnr 11/ Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta Att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF, enligt bilaga 1 skall gälla för Regionförbundet södra Småland från och med Att talet x i PBF 10 mom. 3 skall utgöra 3 prisbasbelopp vilket innebär att samordning för förvärvsbelopp ej sker upp till 3 prisbasbelopp. Att pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet södra Småland enligt bilaga 2 skall gälla från och med Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF Pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet södra Småland 4 (4)

15 Bestämmelser om pensionsoch avgångsersättningar för förtroendevalda inom Regionförbundet Södra Småland Fastställd av regionfullmäktige

16 = = = = = = OMMNJMSJNR= _Éëí ããéäëéê== çã=ééåëáçå=çåü=~îö åöëéêë ííåáåö= Ñ ê=ñ êíêçéåçéî~äç~= = Üçë= âçããìå= ÉåäáÖí=ÄÉëäìí= = = = f=äóçéäëé=ñêkçkãk=ommpjmnjmn= = =

17 méåëáçåëäéëí ããéäëéê= = =N= dáäíáöüéíëçãê ÇÉ=ãKãK= jçãk=n= aéëë~=ééåëáçåëäéëí ããéäëéêi=ñçêíë ííåáåöëîáë=äéå ãåç~=m_ci=ö ääéê=ñ ê=ñ êíêçj ÉåÇÉî~äÇ=ëçã=~îëÉë=á=Q=â~éK=N= =hçããìå~ää~öéå=çåü=ëçã=ñìääö ê=ìééçê~ö=üçë= âçããìåéåw= ~F= ÄF= é =ÜÉäíáÇI=ÉääÉê= é =ÄÉíóÇ~åÇÉ=ÇÉä=~î=ÜÉäíáÇK= m_c=ö ääéê=îáç~êé=ñ ê=çéå=ëçã=íáçáö~êé=î~êáí=ñ êíêçéåçéî~äç=üçë=âçããìåéå=çåü= é =ÖêìåÇ=Ü ê~î= ê=äéê ííáö~ç=íáää=ééåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_ck= sáëë~=çéñáåáíáçåéê= jéç=ñ êíêçéåçéî~äç=~îëéë=çéå=ñ ê=îáäâéå=m_c=ö ääéêk= jéç= ééåëáçåëãóåçáöüéí=~îëéë=çéå=å ãåç=ëçã=éåäáöí=âçããìåñìääã âíáöéë= ÄÉëäìí=Ü~ê=á=ìééÇê~Ö=~íí=íçäâ~=çÅÜ=íáää ãé~=m_ck= jéç= éêáëä~ëäéäçéé= êéëééâíáîé= Ñ êü àí= éêáëä~ëäéäçéé= ~îëéë= Ä~ëÄÉäçéé= ÉåäáÖí= N=â~éK=S= =á=i~öéå=çã=~ääã å=ñ êë âêáåö=e^cifk= jçãk=o= m_c=ö ääéê=áåíé=ñ êw= ~F= ÄF= Ñ êíêçéåçéî~äç=ëçã=îáç=íáääíê ÇÉí=~î=ìééÇê~Ö=Ü~ê=ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=é = ÖêìåÇ=~î=~åëí ääåáåö=éääéê=~åå~í=ìééçê~ö=éääéê=ìééå íí=sr= êë= äçéêi= ÉääÉê= ÇÉå= ëçã= ìåçéê= Ñ êíêçéåçéî~äçë=ñê åî~êç=ñê å= ìééçê~öéí=ñìääö ê=çéååéë= äáöö~åçéåk= ^åã êâåáåö=íáää=~f= jéç= Òê íí= íáää= ÉÖÉåéÉåëáçåÒ= áåäéöêáéë= ~íí= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ëâìääé= âìåå~í= Ñ = ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=çã=~åë â~å=ü êçã=áåöáîáíëk= m_c==mpmnmn= N= OMMNJMSJNR=

18 hçããìåñìääã âíáöé=â~å=ñ ê=ë êëâáäí=ñ~ää=äéëäìí~=~íí=m_c=ëâ~ää=ö ää~=çåü=ç êîáç= Ñ~ëíëí ää~=çé=îáääâçê=á=ñê Ö~=çã=éÉåëáçåëê ííéåë=çãñ~ííåáåö=ãkãk=ëçã=â~å=ñáåå~ë= ãçíáîéê~çék= jçãk=p= m_c= ìééü ê= ~íí= Ö ää~= Ñ ê= Ñ êíêçéåçéî~äçi= Ç = ÇÉååÉ= Ñê åíê ÇÉê= ëáíí= ééåëáçåëj ÖêìåÇ~åÇÉ=ìééÇê~Ö=ìí~å=~íí=Ääá=ÄÉê ííáö~ç=íáää=ééåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_ck= c ê=ñ êíêçéåçéî~äç=îáç=~îö åöéå=ê íí=íáää=ééåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_ci=ñçêíë ííéê= m_c=~íí=ö ää~=ñ ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=á=çé=~îëééåçé=ëçã=äéê ê=ééåëáçåëñ êã J åéåk= jçãk=q= ^åã êâåáåö= jéç= Òê íí= íáää= ééåëáçåëñ êã åò= áåäéöêáéë= ~íí= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ëâìääé= âìåå~í= Ñ =ê íí=íáää=ééåëáçåëñ êã å=çã=~åë â~å=ü êçã=áåöáîáíëk= c êíêçéåçéî~äç= ëçã= Ñê åíê ÇÉê= ëáíí= ìééçê~ö= ìí~å= ê íí= íáää= ÉÖÉåéÉåëáçå= ÉåäáÖí= m_c=ü~ê=ê íí=íáää=éñíéêëâóçç=ìåçéê=otm=â~äéåçéêç~ö~êk= bñíéêëâóççéí= áååéä ê= ~íí= ê íí= íáää= ëàìâééåëáçå= ÉääÉê= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå= Ñ êéäáöj ÖÉêI=çã=ìåÇÉê=å ãåç~=íáç=ìééëí ê=ñ êü ää~åçéi=ëçã=îáç=éíí=ñçêíë~íí=áååéü~î=~î= ìééçê~öéí=ëâìääé=ü~=öáîáí=ê íí=íáää=ë Ç~å=Ñ êã åk= aéå= Ñ êíêçéåçéî~äçéë= ê íí= íáää= ÉÑíÉêëâóÇÇ= ìééü ê=çã=ó=îáç=çéå=íáçéìåâí=ëçã= çî~åå ãåç~=ñ êü ää~åçé=ìééëí íí=ó=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=éêü ääáí=~åëí ääåáåö=éäj äéê=~åå~í=ìééçê~ö=ñ êéå~í=ãéç=ééåëáçåëê íí=çåü=çéí=ñ ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñ J êéäáööéê=ê íí=íáää=ééåëáçåëñ êã å=é =ÖêìåÇ=~î=ÇÉåå~=~åëí ääåáåö=éääéê=çéíí~=ìééj Çê~ÖK= = =O= méåëáçåëñ êã åéêå~ë=çãñ~ííåáåö= jçãk=n= méåëáçåëñ êã åéê=éåäáöí=m_c= êw= ~F= ÉÖÉåéÉåëáçå= Ó= äçéêëééåëáçå= Ó= ëàìâééåëáçå= Ó= îáëëíáçëééåëáçå= m_c==mpmnmn= O= OMMNJMSJNR=

19 ÄF= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå= Ó= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå=íáää=îìñÉå= Ó= âçãéäéííéê~åçé= åâéééåëáçå= Ó= Ä~êåéÉåëáçå= ÅF= äáîê åí~k= jçãk=o= ríñ ëíéäëéê=çã=éöéåééåëáçå=ëâéê=éåäáöí=äêìííçééåëáçåëéêáååáééåk=aéíí~=áååéä ê= ~íí=á=ééåëáçåéå=áåê âå~ë=ñ êã åéê=éåäáöí=ëçåá~äñ êë âêáåö=éääéê=ç êãéç=à ãñ êäáö= ~åçêçåáåök= a = ê íí= íáää= ë î ä= ÉÖÉåéÉåëáçå= ëçã= ëçåá~äñ êë âêáåöëñ êã å= Ñ êéäáööéêi= ëâ~ää= ééåëáçåéå= çãê âå~ë= íáää= Éíí= åéííçäéäçééi= ëkâk= åéííçñáñéêáåök= k êã~êé=äéëí ãj ãéäëéê=ü êçã=ñáååë=á= =NQK= aéå= ÇÉä= ~î= ÄêìííçéÉåëáçåëÑ êã åéå=ëçã= íéêëí ê=ó=á=ñ êéâçãã~åçé=ñ~ää=éñíéê= åéííçñáñéêáåö=ó=â~ää~ë=âçãéäéííéêáåöëééåëáçåk= jçãk=p= ^åã êâåáåö= f= ãçãk= O= ~îëéçç= ëçåá~äñ êë âêáåöëñ êã å= ëâ~ää= áåê âå~ë= îéå= çã= ÇÉå= áåíé= ìíj ÖÉííëI=çã=çêë~âÉå=Ü êíáää=î~êáí=~íí=á=ä~ö=eãçíëî~ê~åçéf=ñ êìíë~íí=ñê~ãëí ääåáåö=áåíé= Öàçêíë=ÉääÉê=ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçé=éäàéëí=ìåçéêä íáí=~íí=á~âíí~=ö ää~åçé=ñ êéëâêáñíéêk= lã= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ìåçéê= ëáå= ìééçê~öëíáç= ÉääÉê= ìåçéê= íáç= ëçã= îáëëíáçëj ééåëáçå= ìíäéí~ä~ë= ë~ãíáçáöí= áåíà å~í= ééåëáçåëê íí= ÉåäáÖí= âçããìå~ä~= ééåëáçåëj ÄÉëí ããéäëéêi=ëçã=üìîìçë~âäáöéå= îéêéåëëí ããéê=ãéç=pîéåëâ~=hçããìåñ êj ÄìåÇÉíë=êÉâçããÉåÇ~íáçåÉêI=ëâ~ää=ë Ç~å=éÉåëáçåëê íí=~îê âå~ë=ñê å= äçéêëééåj ëáçåéåë=éääéê=ëàìâééåëáçåéåë=åéííçäéäçéé=éääéê=éñíéêäéî~åçéééåëáçåéåk= ^åã êâåáåö= ^îê âåáåöéå= ëâéê= åçêã~äí= ééê= â~äéåçéêã å~çk= lã= ÇÉå= ~åçê~= ééåëáçåëê ííéå= ìíöéë=ìåçéê=~åå~å=ìíäéí~äåáåöëééêáçç=éääéê=üéäí=éääéê=çéäîáë=á=ñçêã=~î=éåö åöëéêj ë ííåáåöi=â~å=ééåëáçåëãóåçáöüéíéå=äéëäìí~=çã=~åå~å=~îê âåáåöëééêáççk=^îê âj åáåöëäéäçéééí=äéëí ãë=á=ë Ç~åí=Ñ~ää=ÉåäáÖí=ÇÉ=êÉÖäÉê=ëçã=~åÖÉë=á=íáää ãéåáåöëñ êéj ëâêáñíéêå~=íáää=m^jhi=ãéç=ç êá=áåö ÉåÇÉ=ÄÉê âåáåöëêéöäéêk= lã=çéå=~åçê~=ééåëáçåëê ííéå=áåíé=ìíäéí~ä~ë=é =ÖêìåÇ=~î=~íí=ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçé= áåíé= ~åë âí= Ü êçãi= â~å= åççåâ= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= ÄÉëí ãã~= ~íí= ~îê âåáåö= ëâ~ää=ëâé=ãéç=î~ç=ëçã=ëâìääé=ü~=âìåå~í=ìíäéí~ä~ëk= m_c==mpmnmn= P= OMMNJMSJNR=

20 = =P=çÅÜ=Q= E_Éëí ããéäëéê=ãçíëî~ê~åçé= =P=çÅÜ=Q=á=m^Jhi=Ñáååë=áåíÉKF= = =R= méåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=çåü=íáçëñ~âíçê= jçãk=n= c ê=üéä=ééåëáçå=éêñçêçê~ë=~íí=çéå=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáçéå= ê=ãáåëí=no= êk= méåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=ìíö êë=~î=ìééçê~öëíáç=î~êìåçéê=m_c=ö ääí=ñ ê=çéå=ñ êj íêçéåçéî~äçé=üçë=âçããìåéåk= jçãk=o= qáçëñ~âíçêå= ê=âîçíéå=ãéää~å=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=çåü=no= êi=ççåâ=ü Öëí=í~J äéí=nk= = =S= jéçñ êç=ééåëáçåëê íí= d ääéê=áåíé=ñêkçkãk=ommpjmnjmnk= = =T= méåëáçåëöêìåç~åçé=áåâçãëí=çåü= êëéç åö= jçãk=n= méåëáçåëöêìåç~åçé=áåâçãëí=äéê âå~ë=ñ ê=â~äéåçéê ê=çåü=ìíö êë=~î=çéå=ñ êíêçj ÉåÇÉî~äÇÉë= êë~êîççé= ë~ãí= ë Ç~å~= ~åçê~= ìåçéê= â~äéåçéê êéí= á= ÇÉí= EÇÉF= ééåj ëáçåëöêìåç~åçé= ìééçê~öéí= EìééÇê~ÖÉåF= ìíöáîå~= âçåí~åí~= Éêë ííåáåö~êi= ëçã= áåíé=ìíö ê=íê~âí~ãéåíé=éääéê=âçëíå~çëéêë ííåáåök= e~ê= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ìåçéê= äéçáöüéí= íáää= Ñ äàç=~î=ëàìâççãi=çäóåâëñ~ää=éääéê= ~êäéíëëâ~ç~=éääéê=ìåçéê=äéçáöüéí=ñ ê=î êç=~î=ä~êå=ñ íí=îáçâ åå~ë=~îçê~ö=ñê å=ëáíí= ~êîççé=ëâ~ää=çéå=ééåëáçåëöêìåç~åçé=áåâçãëíéå=éåäáöí=ñ êéö ÉåÇÉ=ëíóÅâÉ=Ü à~ë= ãéç=î~ç=ë äìåç~=~îçê~öáíëk= m_c==mpmnmn= Q= OMMNJMSJNR=

21 jçãk=o= ^åã êâåáåö= jéç= ÒäÉÇáÖÜÉí= Ñ ê= î êç=~î=ä~êåò=~îëéë=äéçáöüéí=á=ãçíëî~ê~åçé=çãñ~ííåáåö=ëçã= Ñ äàéê=~î=c ê äçê~äéçáöüéíëä~öéåk= c ê=î~êàé=â~äéåçéê ê=äéê âå~ë=éå= êëéç åöi=ëçã=ìíö ê=âîçíéå=ãéää~å=ééåëáçåëj ÖêìåÇ~åÇÉ=áåâçãëí=ÉåäáÖí=ãçãK=N=çÅÜ=ÇÉí=Ñ êü àç~=éêáëä~ëäéäçéééí=ñ ê=ë~ãã~= êk=üêëéç åö=äéê âå~ë=áåíé=ñ ê=ë Ç~åí= ê=ç =ÇÉå=éÉåëáçåëÖêìåÇ~åÇÉ=áåâçãëíÉå= ê=åçääk= = =U= _Éê âåáåöëíáçéìåâíi=äéê âåáåöë ê=çåü= êëãéçéäéç åö== jçãk=n= jéç=äéê âåáåöëíáçéìåâí=~îëéë=çéå=íáçáö~ëíé=íáçéìåâí=ç =ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçéw= ~F= ÄF= ÅF= ìééå ê=ìíö åöéå=~î=ã å~çéå=áåå~å=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê= SR= êi= ~îö ê=ãéç=ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçåi=ëàìâééåëáçå=éääéê=äáîê åí~i=éääéê= ~îäáçéêk= jéç=äéê âåáåöë ê=~îëéë=çéí=â~äéåçéê ê=î~êìåçéê=äéê âåáåöëíáçéìåâíéå=áåñ~äj äéêk= jçãk=o= jéç= êëãéçéäéç åö=~îëéë=ãéçéäî êçéí=~î=çé=íî = êëéç åöéå=ëçã=å êã~ëí=ñ J êéö ê=äéê âåáåöë êéík= lã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=áåíé=áååéü~ñí=ìééçê~ö=ìåçéê=üéä~=å ãåç~=íî = êéå=éäj äéê= çã= ìééçê~öéå= î~êáí= á= î~êáéê~åçé= çãñ~ííåáåö= ~îö ê= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= Üìê= êëãéçéäéç åöéå=ëâ~ää=äéê âå~ëk= = =V= üäçéêëééåëáçå= jçãk=n= üäçéêëééåëáçå= ìíöéë= ÉÑíÉê= ~åë â~å= íáää= Ñ êíêçéåçéî~äç=íáçáö~ëí=ñêkçkãk=çéå=ã J å~ç=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê=sr= ê=çåü=ëçã=ç =~îö ê=ñê å=ééåëáçåëj m_c==mpmnmn= R= OMMNJMSJNR=

22 ÖêìåÇ~åÇÉ=ìééÇê~Ö=ÉääÉê=ëçã=áåíáää=ÇÉëë=Ü~Ñí=ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçå=éääéê=ëàìâj ééåëáçåk= jçãk=o= ^åã êâåáåö= jéç=òê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçå=éääéê=ëàìâééåëáçåò=áåäéöêáéë=~íí=çéå=ñ êíêçéåçéî~äj ÇÉ=ëâìääÉ=âìåå~í=Ñ =ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçå=éääéê=ëàìâééåëáçå=çã=~åë â~å=ü êçã= áåöáîáíëk= üäçéêëééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=N= N=Ó=P= P=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= VS= TM= SR= POIR= M= = pìãã~å= Ü ê~î= ãìäíáéäáåéê~ë= ãéç= íáçëñ~âíçêå= çåü= êéëìäí~íéí= â~ää~ë= ÄêìííçéÉåJ ëáçåëéç åök= üäçéêëééåëáçåéå=ìíö ê=ééê= ê=çéí=äéäçéé=ëçã= ÉêÜ ääéë=öéåçã=~íí=ãìäíáéäáåéê~= ÄêìííçéÉåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= = =NM= sáëëíáçëééåëáçå= jçãk=n= sáëëíáçëééåëáçå=ìíöéë=éñíéê=~åë â~å=íáää=ñ êíêçéåçéî~äç=ëçã=éñíéê=rm=ãéå=ñ êé=sr= êë= äçéê=ìééñóääéê=åéç~å=~åöáîå~=îáääâçêw= ~F= ÄF= ìééçê~öéí=ìééü ê=îáç=ìíö åöéå=~î=ã~åç~íééêáççéåi=éääéê= ìééçê~öéí= ìééü ê= Ñ êé=ã~åç~íééêáççéåë=ìíö åö=~î=~åå~å=~åäéçåáåö= å= íéêâ~ääéäëé= ÉåäáÖí= Q= â~ék= NM= = hçããìå~ää~öéå= çåü= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= Ü~ê=áååÉÜ~Ñí=ëáíí=ìééÇê~Ö=á=ãáåëí=PS=â~äÉåÇÉêã å~çéê=éääéêi=çã=ìééçê~öëj íáçéå= ê=ãáåçêé= å=ps=ã å~çéêi=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ü~ê=áååéü~ñí=ìééçê~ö= ìåçéê=íî =é =î~ê~åçê~=ñ äà~åçé=ã~åç~íééêáççéêk= m_c==mpmnmn= S= OMMNJMSJNR=

23 s~ç=ëçã=ë Öë=á=Ñ êéö ÉåÇÉ=ëíóÅâÉ=Ö ääéê=áåíé=ìåçéê=ë Ç~å=íáÇ=ëçã=ÇÉå=Ñ êíêçéåj ÇÉî~äÇÉ=Ü~ê=ê íí=íáää=ëàìâééåëáçå=éåäáöí= =NNK= lã=âçããìåñìääã âíáöé=ü~ê= íéêâ~ää~í=éíí=ìééçê~ö=ñ ê=éå=ñ êíêçéåçéî~äç=ãéç= ëí Ç=~î=Q=â~éK=NM= =hçããìå~ää~öéåi=â~å=ñìääã âíáöé=äéëäìí~=~íí=áåëâê åâ~=ê íj íéå= íáää= ÉîÉåíìÉää= îáëëíáçëééåëáçå= ÉääÉê= ~íí= ÇÉåå~= ê íí= ÜÉäí= ëâ~ää=ìééü ê~k= lã= ìééçê~öéí=ü~ê=ìééü êí=~î=~åå~å=~åäéçåáåö= å= íéêâ~ääéäëé=çåü=çéí=îáë~ê=ëáö=~íí= Ñìääã âíáöé= ëéå~êé= Ü~ÇÉ= âìåå~í= íéêâ~ää~= ìééçê~öéí= ãéç= ëí Ç= ~î= Q= â~ék= NM= = hçããìå~ää~öéåi=â~å=ñìääã âíáöé=äéëäìí~=~íí=áåëâê åâ~=ê ííéå=íáää=éîéåíìéää=îáëëj íáçëééåëáçå=éääéê=~íí=çéåå~=ê íí=üéäí=ëâ~ää=ìééü ê~k= o ííéå=~íí=ìééä ê~=îáëëíáçëééåëáçå=ìééü ê=çã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=é =åóíí=ääáê= áååéü~î~êé= ~î= ìééçê~ö= Üçë= âçããìåéåk= lã= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ~îö ê= Ñê å= ÇÉíí~= ëéå~êé= ìééçê~ö= Ñ êé= SR= êë= äçéê= ìíöéë= é = åóíí= îáëëíáçëééåëáçåk= f= ë Ç~åí= Ñ~ää= ëâ~ää= îáëëíáçëééåëáçåéå= ÄÉê âå~ë= ãéç= Ü åëóåëí~ö~åçé= íáää= ÇÉå= íçí~ä~= ìééj Çê~ÖëíáÇÉå= á= ééåëáçåëöêìåç~åçé= ìééçê~ö=ë~ãí=ãéç= ëéå~ëíé=~îö åö= Ñê å=ìééj Çê~ÖÉí=ëçã=ÄÉê âåáåöëíáçéìåâí=éåäáöí= =UK= sáëëíáçëééåëáçå=ìíöéë=ñê å=~îö åöéå=áåíáää=çéå=ã å~ç=ñêkçkãk=îáäâéå= äçéêëééåj ëáçå= ÉåäáÖí= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçéë= ~åë â~å= ëâ~ää= Ä êà~= ìíöéëi= ÇçÅâ= ä åöëí=áåíáää= ÇÉå=ã å~ç=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê=st= êk= hçããìåñìääã âíáöé=â~å=á=ë êëâáäí=ñ~ää=ó=ìí îéê=î~ç=ëçã=ñ äàéê=~î=îáääâçêéå=çî~å= Ó= ÄÉëäìí~= ~íí= ìíöé= îáëëíáçëééåëáçå= çåü= Ç êîáç= Ñ~ëíëí ää~= ÇÉ= îáääâçê= á= Ñê Ö~= çã= ééåëáçåëê ííéåë=çãñ~ííåáåö=ãkãk=ëçã=â~å=ñáåå~ë=ãçíáîéê~çék= méåëáçåëãóåçáöüéíéå=â~åi=éñíéê=~åë â~å=ñê å=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçéi=äéëäìí~=~íí=á= ëí ääéí=ñ ê=îáëëíáçëééåëáçå=ëâ~ää=ñ êéäáöö~=ê íí=íáää=äáîê åí~=éåäáöí= =NRK= jçãk=o= sáëëíáçëééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= SR= POIR= M= = pìãã~å=ü ê~î=ãìäíáéäáåéê~ë=ãéç=íáçëñ~âíçêå=çåü=êéëìäí~íéí=â~ää~ë=äêìííçééåj ëáçåëéç åök= m_c==mpmnmn= T= OMMNJMSJNR=

24 sáëëíáçëééåëáçåéå=ìíö ê=ééê= ê=çéí=äéäçéé=ëçã=éêü ääéë=öéåçã=~íí=ãìäíáéäáåéê~= ÄêìííçéÉåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= jçãk=p= e~ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñ êî êîëáåâçãëí=ëâ~ää=îáëëíáçëééåëáçåéå=ãáåëâ~ë=ãéç= TR= B= ~î= ë Ç~å= áåâçãëí= ãìäíáéäáåéê~ç= ãéç= íáçëñ~âíçêåk= cê å= ãáåëâåáåöéå= ìåj Ç~åí~ë=ÇçÅâ=ÇÉëëÑ êáåå~å=éíí=äéäçéé=ëçã=ñ ê=ã å~ç=ê âå~í=ãçíëî~ê~ê=éå=íçäñíéj ÇÉä=~î=u=Ö åöéê=çéí=éêáëä~ëäéäçéé=ëçã=ö ääéê=ñ ê=çéí= ê=ìíäéí~äåáåöéå=~î=îáëëj íáçëééåëáçåéå=~îëéêk= _Éíê ÑÑ~åÇÉ=îáëëíáÇëéÉåëáçå=ëçã=ÄÉîáäà~íë=ÇÉäíáÇëëóëëÉäë~íí=Ñ êíêçéåçéî~äç=éääéê=á= ~åå~í= ë êëâáäí= Ñ~ää= ~îö ê= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= á= îáäâéå= çãñ~ííåáåö= ééåëáçåéå= ëâ~ää=ãáåëâ~ë=é =ÖêìåÇ=~î=ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçéë=ñ êî êîëáåâçãëí=éñíéê=~îö åöj ÉåK= jçãk=q= ^åã êâåáåö= jéç= Ñ êî êîëáåâçãëí= ~îëéë= ÇÉäë= ë Ç~å~= áåâçãëíëä~ö= ëçã= ~åöéë= á= ä~öéå= çã= áåj âçãëíöêìåç~ç= äçéêëééåëáçå=o=â~é= =OJNT~I=ÇÉäë=~åå~å=Ñ êã å=ó=íkéñk=ëàìâä åi= ëàìâééååáåöi= íà åëíéééåëáçåëñ êã å= ÉääÉê= Éêë ííåáåö= Ñê å= ~îí~äëöêìééëàìâñ êë âj êáåö=ó=ëçã=~îëéê=~íí=éêë íí~=áåâçãëí=~î=~åëí ääåáåö=éääéê=~åå~í=ñ êî êîë~êäéíék=f= Ñ êéâçãã~åçé=ñ~ää=äé~âí~ë=ü êîáç=î êçéí=~î=~íí=ñ êã åéå= ê=ëâ~ííéñêák= s~ç=ëçã=ë Öë=á= =NQ=ãçãK=N=ëàìåÇÉ=çÅÜ= ííçåçé=ëíóåâéå~=ëâ~ää=ö ää~=îáç=íáää ãéj åáåöéå=~î=çéíí~=ãçãéåík=lî~å=å ãåç=ãáåëâåáåö=ö êë=áåíé=çã=ë~ãçêçåáåö=ëâ~ää= ëâé=éåäáöí= =O=ãçãK=P=ÉääÉê= =NQ=á=m_cK= _Éê âåáåö=~î=îáëëíáçëééåëáçå=ãéç=ü åëóå=íáää=äéëí ããéäëéêå~=á=ãçãk=q=îéêâëí äj äéë=åçêã~äí=ã å~çëîáë=é =ÖêìåÇî~ä=~î=ìééÖáÑí=Ñê å=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=çã=ñ êj î åí~çé= áåâçãëíéêk= méåëáçåëãóåçáöüéíéå= â~å= ÇçÅâ= ÉÑíÉê= ÇÉååÉë= Ü ê~åçé= Ñ~ëíJ ëí ää~=~åå~å=~îê âåáåöëééêáççk= aéå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ê= ëâóäçáö= ~íí= ÉåäáÖí= ééåëáçåëãóåçáöüéíéåë= ~åîáëåáåö~ê= ä ãå~= ìééöáñíéê= çã= ë Ç~å~= áåâçãëíñ êü ää~åçéå= ëçã= â~å= é îéêâ~= ë~ãçêçj åáåöéå=ãéç=îáëëíáçëééåëáçåéåk= = =NN=çÅÜ=NO= = E_Éëí ããéäëéê=ãçíëî~ê~åçé= =NN=çÅÜ=NO=á=m^Jhi=Ñáååë=áåíÉKF= m_c==mpmnmn= U= OMMNJMSJNR=

25 = =NO=~= pàìâééåëáçå== jçãk=n= pàìâééåëáçå= ìíöéë= ÉÑíÉê= ~åë â~å= íáää= Ñ êíêçéåçéî~äç= ëçã= Ñ ê= ê íí=íáää=ëàìâj=éääéê= ~âíáîáíéíëéêë ííåáåö= ÉåäáÖí= ^ci= çåü= ëçã= Éå= Ñ äàç= Ü ê~î= ãéç= ëí Ç= ~î= Q=â~éK= V= = hçããìå~ää~öéå=äéñêá~ë=ñê å=ëáíí=ìééçê~ö=ñ êé=ã~åç~íééêáççéåë=ìíö åö=éääéê=~î= ë~ãã~=ëâ ä=áåíé=çãî äàéëk= ^åã êâåáåö= o íí=íáää=ëàìâééåëáçå=â~å= îéå=ñ êéäáöö~=éåäáöí=äéëí ããéäëéêå~=çã=éñíéêëâóççk= pàìâééåëáçå=ìíöéë=ìåçéê=íáç=ëçã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ü~ê=ê íí=íáää=ëàìâj=éääéê=~âj íáîáíéíëéêë ííåáåö= ÉåäáÖí= ^cik= rééü ê= ê ííéå= íáää= ëàìâj= ÉääÉê= ~âíáîáíéíëéêë ííåáåö= ìééü ê= çåâë = ê ííéå= íáää= ëàìâééåëáçåk= hçããìåñìääã âíáöé= â~å= Ñ ê= ë êëâáäí=ñ~ää= ÄÉëäìí~=~íí=Ñçêíë íí~=~íí=ìíöé=ëàìâééåëáçåéå=ççåâ=ä åöëí=áåíáää=ìíö åöéå=~î=ã J å~çéå=áåå~å=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê=sr= êk= jçãk=o= pàìâééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=N= N=Ó=P= P=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= VS= TM= SR= POIR= M= = pìãã~å=ü ê~î=â~ää~ë=äêìííçééåëáçåëéç åök= pàìâééåëáçåéå= ìíö ê= ééê= ê= ÇÉí= ÄÉäçéé= ëçã= ÉêÜ ääéë= ÖÉåçã= ~íí= ãìäíáéäáåéê~= ÄêìííçéÉåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= jçãk=p= s~ç=ëçã=ë Öë=á= =NM=ãçãK=P=çÅÜ=Q=çã=ë~ãçêÇåáåÖ=ãÉÇ=Ñ êî êîëáåâçãëíéê=ëâ~ää= îéå=ö ää~=ñ ê=ëàìâééåëáçåéåk= m_c==mpmnmn= V= OMMNJMSJNR=

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-06-13. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-06-13. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-06-13 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 13 juni klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum Science

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2011-12-09. Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2011-12-09. Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2011-12-09 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 9 december 2012 direkt i anslutning efter regionfullmäktiges

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

I LEKENS VÄRLD en studie kring några pedagogers och föräldrars syn på lek och dess betydelse för lärande, språkutveckling och könsidentitet

I LEKENS VÄRLD en studie kring några pedagogers och föräldrars syn på lek och dess betydelse för lärande, språkutveckling och könsidentitet I LEKENS VÄRLD en studie kring några pedagogers och föräldrars syn på lek och dess betydelse för lärande, språkutveckling och könsidentitet Zehra Uruc Ibtisam Rafiq Shafiq Lek/didaktik/LAU370 Handledare:

Läs mer

Anna Lokander och Marina Olofsson

Anna Lokander och Marina Olofsson Inkludering av elever i behov av särskilt stöd en intervjustudie om lärares förhållningssätt och funderingar kring arbetet med inkludering Anna Lokander och Marina Olofsson Inriktning/specialisering/LAU370

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. Tid 2014-05-06, kl. 13:30 Plats A-salen, Växjö kommun Kristoffer

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer