KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Regionstyrelsen 2012-05-09. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning."

Transkript

1 KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 9 maj klockan ca. Plats: Glasriket, Videum Science Park. PG Vejdes Väg 15, Växjö. OBS! Möjligheter för gruppöverläggningar finns mellan i anslutning till sammanträdeslokalen. Roland Gustbée Ordförande Patric Littorin Sekreterare Delges Kallas Roland Gustbée (m) Carina Bengtsson (c) Monica Haider (s) Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog Lindman (s) För kännedom Bo Frank (m) Gunnar Elm (c) Mikael Jeansson (s) Mats Johnsson (m) Sonja Emilsson (m) Margareta Schlee (m) Anders Jonsäng (c) Eva Johnsson (kd) Rolf Andersson (fp) Joakim Pohlman (s) Ingemar Almqvist (s) Anne Carlsson (s) Rose-Marie Jönsson Neckö (s) Anders Mårtensson (v) Kjell Jormfeldt (mp) Kallade ersättare Mikael Jeansson (S) ersättare för Anna Fransson (S) Övriga kallade Sven Sunesson (c), Elizabeth Peltola (C), Åke Carlson (C) och Mats Johnsson (M), Bo Frank (M). Tjänstemän Vid förhinder anmäls detta till telefon eller via e-post: 1

2 Förteckning över regionstyrelsens ärenden Ärende Info/beslut Handling 1. Justering av protokoll (föreslås att Monica Haider utses att jämte ordförande justera protokollet) 2. Fastställande av dagordning./. 3. Rapporter från externa uppdrag Information 4. Aktuella frågor för regional utveckling - Regiondirektören informerar Information 5. Ekonomi a. Redogörelse för det ekonomiska läget Information./. b. Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Beslut./. för Regionförbundet södra Småland c. Projektrapport 2011 Information./. d. Ekonomiskt läge projektmedel april 2012 Information./. e. Länstrafiktaxa 2013 Beslut./. f. Budget för Regionförbundet södra Beslut./. Småland 2013 g. Internkontrollplan för regionstyrelsen 2012 Beslut./. 6. Infrastruktur och kommunikation a. Samverkansformer inom kollektivtrafiken medlemskap och delägarskap b. Trafikförsörjningsprogram avstämning och diskussion c. Öresundståg Överenskommelse mellan länen inför beslut om trafikplikt d. Öresundståg inriktningsbeslut avseende principiella frågor e. Trafikförsörjningsprogram för Hallands län remiss (samrådsversionen finner Du här Beslut/Regionstyrelsen/Kallelseregionstyrelsen.aspx under ärende 6 e) f. Öresundståg AB val av ombud till bolagsstämma Beslut./. Information./. Beslut./. Beslut./. Beslut./. Beslut./. 7. Livskraft a. Green Charge Sydost projektansökan Beslut./. 8. Förnyelse och dynamik a. Om att sätta upp mål och verka för att minska och slutligen utplåna lönegapet mellan kvinnor och män i Kronobergs län motion b. Linneaus Technical Centre (LTC) projektansökan 9. Anmälningsärenden: a. Delegationsbeslut b. Arbetsutskottets protokoll c. Trafiknämndens protokoll d. Delegationsbeslut av färdtjänst och riksfärdtjänst Beslut./. Beslut./. Information 10. Övriga ärenden 2

3 3

4 Regionstyrelsen Ärende 5 a Ekonomisk redovisning januari mars 2012 Dnr 10/0011 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Ekonomichef Ulf Petersson lämnar ekonomisk redovisning för perioden januari mars Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 105/12 - Ekonomisk redovisning januari mars 2012

5 REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (23) 105 Ekonomisk redovisning januari mars 2012 Dnr 10/0011 Bakgrund Ekonomichef Ulf Petersson lämnar ekonomisk redovisning för perioden januari mars I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om dispositionen av redovisningen och fördelning av budget för förtroendevalda mellan de olika politiska instanserna. Föreslås att ordförande Roland Gustbée, andre vice ordförande Monica Haider och ekonomichef Ulf Petersson tar fram förslag på fördelning av sådan fördelning för senare beslut i regionstyrelsen den 9 maj. Beslutsunderlag - Ekonomisk redovisning januari mars 2012 Beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera informationen till protokollet. Att uppdra åt ordförande Roland Gustbée och andre vice ordförande Monica Haider att bereda förslag till fördelning av budget 2013 mellan de politiska organen inför beslut i styrelsen den 9 maj och fullmäktige den 25 maj. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

6 Ekonomisk redovisning - Länstrafiken Kronoberg Period: Januari - Mars 2012 Resultatenhet Periodens utfall Periodens budget Periodens differens Budget helår Differens Prognos helår 1 - Förtroendevalda Personalkostnader Trafikadministration Kollektivtrafikmyndighet Marknadsföring Utredningsuppdrag Regiontrafik Medlemsbidrag Räntor Växjö Stadstrafik Ljungby Stadstrafik Älmhults Stadstrafik Abonnerad skolskjuts Krösatåg Öresundståg Regionaltåg Kompletteringstrafik Gods Serviceresor Sjukreseadministration SUMMA Sida 1 av 3

7 Ekonomisk redovisning - Regionförbundets kansli m.m. Period: Januari - Mars 2012 Resultatenhet Periodens utfall Periodens budget Periodens differens Budget helår Differens Prognos helår Revision Förtroendevalda Kansli Kurs och konferens Medlemsbidrag Medlemsskap Projektmedel Driftstöd Regional utveckling Gemensamt, övrigt Gem. personalkostnader ERB Brysselkontoret Strategiska satsningar AV-Media Färdtjänst SUMMA Sida 2 av 3

8 Ekonomisk redovisning - Hela Regionförbundets verksamhet Period: Januari - Mars 2012 Resultatenhet Periodens utfall Periodens budget Periodens differens Budget helår Differens Prognos helår Länstrafiken Regionförbundets Kansli SUMMA OBS! Resultatenheter avseende projekt ingår ej i månadsredovisningen! Större belopp är periodiserade men intäkter och kostnader är inte periodiserade fullt ut! Kommentarer: Länstrafiken: Förtroendevalda: Kostnad 3,2 MKR enligt budgetbeslut fullmäktige Ursprunglig budget ,1 MKR. Älmhults stadstrafik: Budget 1,1 MKR, trafikstart sent Krösatåg: Beslut om utökning styrelsen Öresundståg: Prognos - 2,5 MKR Regionaltåg (Krösatåg syd): Budget 1,7 MKR, blir ej trafikstart Regionförbundets kansli: Resultatenhet 208 Egna projektmedel: Av årets medel återstår följande att fördela: Strategiska satsningar: 1,25 MKR Kulturmedel: 1,45 MKR Sida 3 av 3

9 Regionstyrelsen Ärende 5 b Bestämmelse om pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda, samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom Regionförbundet södra Småland Dnr 11/0002 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF, enligt bilaga 1 skall gälla för Regionförbundet södra Småland från och med Att talet x i PBF 10 mom. 3 skall utgöra 3 prisbasbelopp vilket innebär att samordning för förvärvsbelopp ej sker upp till 3 prisbasbelopp. Att pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet södra Småland enligt bilaga 2 skall gälla från och med Ärendet Regionförbundet har tidigare inte fastställt egna regler för de förtroendevaldas pensioner. Medlemmarnas reglementen har studerats och ett förslag har upprättats att gälla från och med den innevarande mandatperioden. Pensionsreglerna har sin grund i centrala bestämmelser som tas fram av Sveriges kommuner och landsting, vilket samtliga kommuner väljer att följa. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 106/12 - Tjänsteskrivelse Bestämmelse om pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda, samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom Regionförbundet södra Småland - Bilaga 1: Pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF - Bilaga 2: Pensionsutfästelser för fritidspolitiker

10 REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (23) 106 Pensionsbestämmelser för förtroendevalda för Regionförbundet södra Småland Dnr 11/0002 Bakgrund Regionförbundet har tidigare inte fastställt egna regler för de förtroendevaldas pensioner. Medlemmarnas reglementen har studerats och ett förslag har upprättats att gälla från och med den innevarande mandatperioden. Pensionsreglerna har sin grund i centrala bestämmelser som tas fram av Sveriges kommuner och landsting, vilket samtliga kommuner väljer att följa. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse Bestämmelse om pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda, samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom Regionförbundet södra Småland - Bilaga 1: Pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF - Bilaga 2: Pensionsutfästelser för fritidspolitiker Beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF, enligt bilaga 1 skall gälla för Regionförbundet södra Småland från och med Att talet x i PBF 10 mom. 3 skall utgöra 3 prisbasbelopp vilket innebär att samordning för förvärvsbelopp ej sker upp till 3 prisbasbelopp. Att pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet södra Småland enligt bilaga 2 skall gälla från och med Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

11 Dnr 11/ Camilla Löfstrand Tel: Tjänsteskrivelse - Bestämmelse om pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda, samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom Regionförbundet södra Småland Ärendet Regionförbundet har tidigare inte fastställt egna regler för de förtroendevaldas pensioner. Medlemmarnas reglementen har studerats och ett förslag har upprättats att gälla från och med den innevarande mandatperioden. Regionfullmäktige har att ta ställning till dels bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF), dels om pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom regionförbundet. Pensionsreglerna har sin grund i centrala bestämmelser som tas fram av Sveriges kommuner och landsting, vilket samtliga kommuner väljer att följa. Innebörden av avtalen Nedan redogörs för innebörden av de två avtalen. Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid En sådan förtroendevald kommer enligt förslaget att omfattas av de bestämmelser som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar för landets kommuner, landsting och kommunalförbund, PBF, Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (bilaga 1). 1 (4) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

12 Dnr 11/ Vad avses med betydande del av heltid? Riktlinjerna från SKL är 40 % av ett heltidsuppdrag. Vid bedömningen av storleken på uppdraget är det storleken på årsarvodet/årsarvodena hos Regionförbundet Södra Småland som är avgörande. PBF innehåller bestämmelser om ett antal pensionsförmåner som tjänas in under uppdragstiden för förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna visstidspension Utbetalas till 65 års ålder under vissa förutsättningar, bl.a. om avgången från uppdraget sker efter 50 års ålder. Krävs 12 års uppdragstid för hel förmån. Inkomstsamordning med nya förvärvsinkomster görs. ålderspension Utbetalas från 65 års ålder till förtroendevald som innehaft uppdraget till 65 år eller dessförinnan har avgått från uppdraget med rätt till visstidspension. Ingen samordning med andra inkomster görs. Storleken på förmånen beräknas i princip på samma sätt som för visstidspension. Minskning med allmän ålderspension görs enligt ett komplicerat regelverk. avgångsersättning Utbetalas istället för visstidspension till förtroendevald som avgår före 50 års ålder. Utbetalas under en väsentligt kortare tid än visstidspensionen, från ett till som längst fem år efter avgången, beroende på uppdragstidens längd och den förtroendevaldes ålder vid avgången. Inkomstsamordning med nya förvärvsinkomster görs. livränta Utbetalas från 65 års ålder till förtroendevald som avgått med rätt till avgångsersättning. Krävs 30 års uppdragstid för hel förmån. Ingen samordning med andra inkomster görs. Minskning med allmän ålderspension görs ej. Med kommunfullmäktige i det bilagda regelverket, PBF, bilaga 1, ska för Regionförbundets del avses regionfullmäktige. Med kommun i det bilagda regelverket, PBF, bilaga 1, ska för Regionförbundets del avses regionförbundet. 2 (4)

13 Dnr 11/ Förtroendevald som fullgör uppdrag av mindre omfattning än på heltid eller betydande del av heltid (s.k. fritidspolitiker) Enligt förslaget kommer denna kategori förtroendevalda inte att omfattas av PBF. Istället föreslås att för berörda förtroendevalda ska en årlig pensionsavsättning, inbetalning, göras till en av Regionförbundet vald försäkringsgivare för tjänstepension (ett försäkringsbolag). Storleken på pensionsavsättningen, en årlig premie, ska vara 4,5 % av den för året av Regionförbundet utgivna ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Om den förtroendevalde omfattas av PBF hos minst en av de inblandade huvudmännen, och att uppdragets omfattning hos Regionförbundet uppgår till minst 20 % av ett heltidsuppdrag (beräknat med utgångspunkt i omfattningen av årsarvodet), inbetalar Regionförbundet en årlig premie på 4.5% beräknat på det fasta arvodet. Se bilaga Pensionsutfästelser till fritidspolitiker. Samordning vid (med Regionförbundet) samtidiga förtroendeuppdrag i andra kommuner, landsting eller kommunalförbund eller då uppdraget hos Regionförbundet har föregåtts av uppdrag i andra kommuner, landsting eller kommunalförbund Om det vid fullgörandet av ett förtroendeuppdrag hos Regionförbundet, genom anmälan från den förtroendevalde, framkommer att den förtroendevalde antingen samtidigt innehar ett förtroendeuppdrag hos någon annan kommunal huvudman eller har innehaft ett sådant uppdrag före det nuvarande uppdraget hos Regionförbundet gäller följande: Den förtroendevalde har innehaft ett annat kommunalt förtroendeuppdrag före det nuvarande hos Regionförbundet Under förutsättning att den förtroendevalde omfattas av PBF genom sitt uppdrag hos Regionförbundet och i ett tidigare uppdrag hos någon annan kommunal huvudman eller Landstinget har omfattats av PBF eller motsvarande äldre bestämmelser kan överenskommelse träffas mellan de berörda huvudmännen om att åstadkomma en samlad pensionslösning för den förtroendevalde. Ett exempel på en situation då en sådan lösning kan vara påkallad är om den förtroendevalde uppbär ett väsentligt högre arvode i uppdraget hos Regionförbundet än vad som var fallet i det tidigare uppdraget. Om en överenskommelse träffas bör de inblandade huvudmännen ansvara för så stor andel av den samordnade, gemensamt beräknade förmånen, som svarar mot den fullgjorda uppdragstiden hos varje huvudman. En förutsättning för en sådan samordning av förmånerna är att de inblandade huvudmännen träffar en överenskommelse om det i varje enskilt fall. En eventuell överenskommelse ska godkännas av den förtroendevalde. 3 (4)

14 Dnr 11/ Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta Att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF, enligt bilaga 1 skall gälla för Regionförbundet södra Småland från och med Att talet x i PBF 10 mom. 3 skall utgöra 3 prisbasbelopp vilket innebär att samordning för förvärvsbelopp ej sker upp till 3 prisbasbelopp. Att pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet södra Småland enligt bilaga 2 skall gälla från och med Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF Pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet södra Småland 4 (4)

15 Bestämmelser om pensionsoch avgångsersättningar för förtroendevalda inom Regionförbundet Södra Småland Fastställd av regionfullmäktige

16 = = = = = = OMMNJMSJNR= _Éëí ããéäëéê== çã=ééåëáçå=çåü=~îö åöëéêë ííåáåö= Ñ ê=ñ êíêçéåçéî~äç~= = Üçë= âçããìå= ÉåäáÖí=ÄÉëäìí= = = = f=äóçéäëé=ñêkçkãk=ommpjmnjmn= = =

17 méåëáçåëäéëí ããéäëéê= = =N= dáäíáöüéíëçãê ÇÉ=ãKãK= jçãk=n= aéëë~=ééåëáçåëäéëí ããéäëéêi=ñçêíë ííåáåöëîáë=äéå ãåç~=m_ci=ö ääéê=ñ ê=ñ êíêçj ÉåÇÉî~äÇ=ëçã=~îëÉë=á=Q=â~éK=N= =hçããìå~ää~öéå=çåü=ëçã=ñìääö ê=ìééçê~ö=üçë= âçããìåéåw= ~F= ÄF= é =ÜÉäíáÇI=ÉääÉê= é =ÄÉíóÇ~åÇÉ=ÇÉä=~î=ÜÉäíáÇK= m_c=ö ääéê=îáç~êé=ñ ê=çéå=ëçã=íáçáö~êé=î~êáí=ñ êíêçéåçéî~äç=üçë=âçããìåéå=çåü= é =ÖêìåÇ=Ü ê~î= ê=äéê ííáö~ç=íáää=ééåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_ck= sáëë~=çéñáåáíáçåéê= jéç=ñ êíêçéåçéî~äç=~îëéë=çéå=ñ ê=îáäâéå=m_c=ö ääéêk= jéç= ééåëáçåëãóåçáöüéí=~îëéë=çéå=å ãåç=ëçã=éåäáöí=âçããìåñìääã âíáöéë= ÄÉëäìí=Ü~ê=á=ìééÇê~Ö=~íí=íçäâ~=çÅÜ=íáää ãé~=m_ck= jéç= éêáëä~ëäéäçéé= êéëééâíáîé= Ñ êü àí= éêáëä~ëäéäçéé= ~îëéë= Ä~ëÄÉäçéé= ÉåäáÖí= N=â~éK=S= =á=i~öéå=çã=~ääã å=ñ êë âêáåö=e^cifk= jçãk=o= m_c=ö ääéê=áåíé=ñ êw= ~F= ÄF= Ñ êíêçéåçéî~äç=ëçã=îáç=íáääíê ÇÉí=~î=ìééÇê~Ö=Ü~ê=ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=é = ÖêìåÇ=~î=~åëí ääåáåö=éääéê=~åå~í=ìééçê~ö=éääéê=ìééå íí=sr= êë= äçéêi= ÉääÉê= ÇÉå= ëçã= ìåçéê= Ñ êíêçéåçéî~äçë=ñê åî~êç=ñê å= ìééçê~öéí=ñìääö ê=çéååéë= äáöö~åçéåk= ^åã êâåáåö=íáää=~f= jéç= Òê íí= íáää= ÉÖÉåéÉåëáçåÒ= áåäéöêáéë= ~íí= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ëâìääé= âìåå~í= Ñ = ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=çã=~åë â~å=ü êçã=áåöáîáíëk= m_c==mpmnmn= N= OMMNJMSJNR=

18 hçããìåñìääã âíáöé=â~å=ñ ê=ë êëâáäí=ñ~ää=äéëäìí~=~íí=m_c=ëâ~ää=ö ää~=çåü=ç êîáç= Ñ~ëíëí ää~=çé=îáääâçê=á=ñê Ö~=çã=éÉåëáçåëê ííéåë=çãñ~ííåáåö=ãkãk=ëçã=â~å=ñáåå~ë= ãçíáîéê~çék= jçãk=p= m_c= ìééü ê= ~íí= Ö ää~= Ñ ê= Ñ êíêçéåçéî~äçi= Ç = ÇÉååÉ= Ñê åíê ÇÉê= ëáíí= ééåëáçåëj ÖêìåÇ~åÇÉ=ìééÇê~Ö=ìí~å=~íí=Ääá=ÄÉê ííáö~ç=íáää=ééåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_ck= c ê=ñ êíêçéåçéî~äç=îáç=~îö åöéå=ê íí=íáää=ééåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_ci=ñçêíë ííéê= m_c=~íí=ö ää~=ñ ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=á=çé=~îëééåçé=ëçã=äéê ê=ééåëáçåëñ êã J åéåk= jçãk=q= ^åã êâåáåö= jéç= Òê íí= íáää= ééåëáçåëñ êã åò= áåäéöêáéë= ~íí= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ëâìääé= âìåå~í= Ñ =ê íí=íáää=ééåëáçåëñ êã å=çã=~åë â~å=ü êçã=áåöáîáíëk= c êíêçéåçéî~äç= ëçã= Ñê åíê ÇÉê= ëáíí= ìééçê~ö= ìí~å= ê íí= íáää= ÉÖÉåéÉåëáçå= ÉåäáÖí= m_c=ü~ê=ê íí=íáää=éñíéêëâóçç=ìåçéê=otm=â~äéåçéêç~ö~êk= bñíéêëâóççéí= áååéä ê= ~íí= ê íí= íáää= ëàìâééåëáçå= ÉääÉê= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå= Ñ êéäáöj ÖÉêI=çã=ìåÇÉê=å ãåç~=íáç=ìééëí ê=ñ êü ää~åçéi=ëçã=îáç=éíí=ñçêíë~íí=áååéü~î=~î= ìééçê~öéí=ëâìääé=ü~=öáîáí=ê íí=íáää=ë Ç~å=Ñ êã åk= aéå= Ñ êíêçéåçéî~äçéë= ê íí= íáää= ÉÑíÉêëâóÇÇ= ìééü ê=çã=ó=îáç=çéå=íáçéìåâí=ëçã= çî~åå ãåç~=ñ êü ää~åçé=ìééëí íí=ó=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=éêü ääáí=~åëí ääåáåö=éäj äéê=~åå~í=ìééçê~ö=ñ êéå~í=ãéç=ééåëáçåëê íí=çåü=çéí=ñ ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñ J êéäáööéê=ê íí=íáää=ééåëáçåëñ êã å=é =ÖêìåÇ=~î=ÇÉåå~=~åëí ääåáåö=éääéê=çéíí~=ìééj Çê~ÖK= = =O= méåëáçåëñ êã åéêå~ë=çãñ~ííåáåö= jçãk=n= méåëáçåëñ êã åéê=éåäáöí=m_c= êw= ~F= ÉÖÉåéÉåëáçå= Ó= äçéêëééåëáçå= Ó= ëàìâééåëáçå= Ó= îáëëíáçëééåëáçå= m_c==mpmnmn= O= OMMNJMSJNR=

19 ÄF= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå= Ó= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå=íáää=îìñÉå= Ó= âçãéäéííéê~åçé= åâéééåëáçå= Ó= Ä~êåéÉåëáçå= ÅF= äáîê åí~k= jçãk=o= ríñ ëíéäëéê=çã=éöéåééåëáçå=ëâéê=éåäáöí=äêìííçééåëáçåëéêáååáééåk=aéíí~=áååéä ê= ~íí=á=ééåëáçåéå=áåê âå~ë=ñ êã åéê=éåäáöí=ëçåá~äñ êë âêáåö=éääéê=ç êãéç=à ãñ êäáö= ~åçêçåáåök= a = ê íí= íáää= ë î ä= ÉÖÉåéÉåëáçå= ëçã= ëçåá~äñ êë âêáåöëñ êã å= Ñ êéäáööéêi= ëâ~ää= ééåëáçåéå= çãê âå~ë= íáää= Éíí= åéííçäéäçééi= ëkâk= åéííçñáñéêáåök= k êã~êé=äéëí ãj ãéäëéê=ü êçã=ñáååë=á= =NQK= aéå= ÇÉä= ~î= ÄêìííçéÉåëáçåëÑ êã åéå=ëçã= íéêëí ê=ó=á=ñ êéâçãã~åçé=ñ~ää=éñíéê= åéííçñáñéêáåö=ó=â~ää~ë=âçãéäéííéêáåöëééåëáçåk= jçãk=p= ^åã êâåáåö= f= ãçãk= O= ~îëéçç= ëçåá~äñ êë âêáåöëñ êã å= ëâ~ää= áåê âå~ë= îéå= çã= ÇÉå= áåíé= ìíj ÖÉííëI=çã=çêë~âÉå=Ü êíáää=î~êáí=~íí=á=ä~ö=eãçíëî~ê~åçéf=ñ êìíë~íí=ñê~ãëí ääåáåö=áåíé= Öàçêíë=ÉääÉê=ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçé=éäàéëí=ìåçéêä íáí=~íí=á~âíí~=ö ää~åçé=ñ êéëâêáñíéêk= lã= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ìåçéê= ëáå= ìééçê~öëíáç= ÉääÉê= ìåçéê= íáç= ëçã= îáëëíáçëj ééåëáçå= ìíäéí~ä~ë= ë~ãíáçáöí= áåíà å~í= ééåëáçåëê íí= ÉåäáÖí= âçããìå~ä~= ééåëáçåëj ÄÉëí ããéäëéêi=ëçã=üìîìçë~âäáöéå= îéêéåëëí ããéê=ãéç=pîéåëâ~=hçããìåñ êj ÄìåÇÉíë=êÉâçããÉåÇ~íáçåÉêI=ëâ~ää=ë Ç~å=éÉåëáçåëê íí=~îê âå~ë=ñê å= äçéêëééåj ëáçåéåë=éääéê=ëàìâééåëáçåéåë=åéííçäéäçéé=éääéê=éñíéêäéî~åçéééåëáçåéåk= ^åã êâåáåö= ^îê âåáåöéå= ëâéê= åçêã~äí= ééê= â~äéåçéêã å~çk= lã= ÇÉå= ~åçê~= ééåëáçåëê ííéå= ìíöéë=ìåçéê=~åå~å=ìíäéí~äåáåöëééêáçç=éääéê=üéäí=éääéê=çéäîáë=á=ñçêã=~î=éåö åöëéêj ë ííåáåöi=â~å=ééåëáçåëãóåçáöüéíéå=äéëäìí~=çã=~åå~å=~îê âåáåöëééêáççk=^îê âj åáåöëäéäçéééí=äéëí ãë=á=ë Ç~åí=Ñ~ää=ÉåäáÖí=ÇÉ=êÉÖäÉê=ëçã=~åÖÉë=á=íáää ãéåáåöëñ êéj ëâêáñíéêå~=íáää=m^jhi=ãéç=ç êá=áåö ÉåÇÉ=ÄÉê âåáåöëêéöäéêk= lã=çéå=~åçê~=ééåëáçåëê ííéå=áåíé=ìíäéí~ä~ë=é =ÖêìåÇ=~î=~íí=ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçé= áåíé= ~åë âí= Ü êçãi= â~å= åççåâ= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= ÄÉëí ãã~= ~íí= ~îê âåáåö= ëâ~ää=ëâé=ãéç=î~ç=ëçã=ëâìääé=ü~=âìåå~í=ìíäéí~ä~ëk= m_c==mpmnmn= P= OMMNJMSJNR=

20 = =P=çÅÜ=Q= E_Éëí ããéäëéê=ãçíëî~ê~åçé= =P=çÅÜ=Q=á=m^Jhi=Ñáååë=áåíÉKF= = =R= méåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=çåü=íáçëñ~âíçê= jçãk=n= c ê=üéä=ééåëáçå=éêñçêçê~ë=~íí=çéå=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáçéå= ê=ãáåëí=no= êk= méåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=ìíö êë=~î=ìééçê~öëíáç=î~êìåçéê=m_c=ö ääí=ñ ê=çéå=ñ êj íêçéåçéî~äçé=üçë=âçããìåéåk= jçãk=o= qáçëñ~âíçêå= ê=âîçíéå=ãéää~å=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=çåü=no= êi=ççåâ=ü Öëí=í~J äéí=nk= = =S= jéçñ êç=ééåëáçåëê íí= d ääéê=áåíé=ñêkçkãk=ommpjmnjmnk= = =T= méåëáçåëöêìåç~åçé=áåâçãëí=çåü= êëéç åö= jçãk=n= méåëáçåëöêìåç~åçé=áåâçãëí=äéê âå~ë=ñ ê=â~äéåçéê ê=çåü=ìíö êë=~î=çéå=ñ êíêçj ÉåÇÉî~äÇÉë= êë~êîççé= ë~ãí= ë Ç~å~= ~åçê~= ìåçéê= â~äéåçéê êéí= á= ÇÉí= EÇÉF= ééåj ëáçåëöêìåç~åçé= ìééçê~öéí= EìééÇê~ÖÉåF= ìíöáîå~= âçåí~åí~= Éêë ííåáåö~êi= ëçã= áåíé=ìíö ê=íê~âí~ãéåíé=éääéê=âçëíå~çëéêë ííåáåök= e~ê= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ìåçéê= äéçáöüéí= íáää= Ñ äàç=~î=ëàìâççãi=çäóåâëñ~ää=éääéê= ~êäéíëëâ~ç~=éääéê=ìåçéê=äéçáöüéí=ñ ê=î êç=~î=ä~êå=ñ íí=îáçâ åå~ë=~îçê~ö=ñê å=ëáíí= ~êîççé=ëâ~ää=çéå=ééåëáçåëöêìåç~åçé=áåâçãëíéå=éåäáöí=ñ êéö ÉåÇÉ=ëíóÅâÉ=Ü à~ë= ãéç=î~ç=ë äìåç~=~îçê~öáíëk= m_c==mpmnmn= Q= OMMNJMSJNR=

21 jçãk=o= ^åã êâåáåö= jéç= ÒäÉÇáÖÜÉí= Ñ ê= î êç=~î=ä~êåò=~îëéë=äéçáöüéí=á=ãçíëî~ê~åçé=çãñ~ííåáåö=ëçã= Ñ äàéê=~î=c ê äçê~äéçáöüéíëä~öéåk= c ê=î~êàé=â~äéåçéê ê=äéê âå~ë=éå= êëéç åöi=ëçã=ìíö ê=âîçíéå=ãéää~å=ééåëáçåëj ÖêìåÇ~åÇÉ=áåâçãëí=ÉåäáÖí=ãçãK=N=çÅÜ=ÇÉí=Ñ êü àç~=éêáëä~ëäéäçéééí=ñ ê=ë~ãã~= êk=üêëéç åö=äéê âå~ë=áåíé=ñ ê=ë Ç~åí= ê=ç =ÇÉå=éÉåëáçåëÖêìåÇ~åÇÉ=áåâçãëíÉå= ê=åçääk= = =U= _Éê âåáåöëíáçéìåâíi=äéê âåáåöë ê=çåü= êëãéçéäéç åö== jçãk=n= jéç=äéê âåáåöëíáçéìåâí=~îëéë=çéå=íáçáö~ëíé=íáçéìåâí=ç =ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçéw= ~F= ÄF= ÅF= ìééå ê=ìíö åöéå=~î=ã å~çéå=áåå~å=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê= SR= êi= ~îö ê=ãéç=ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçåi=ëàìâééåëáçå=éääéê=äáîê åí~i=éääéê= ~îäáçéêk= jéç=äéê âåáåöë ê=~îëéë=çéí=â~äéåçéê ê=î~êìåçéê=äéê âåáåöëíáçéìåâíéå=áåñ~äj äéêk= jçãk=o= jéç= êëãéçéäéç åö=~îëéë=ãéçéäî êçéí=~î=çé=íî = êëéç åöéå=ëçã=å êã~ëí=ñ J êéö ê=äéê âåáåöë êéík= lã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=áåíé=áååéü~ñí=ìééçê~ö=ìåçéê=üéä~=å ãåç~=íî = êéå=éäj äéê= çã= ìééçê~öéå= î~êáí= á= î~êáéê~åçé= çãñ~ííåáåö= ~îö ê= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= Üìê= êëãéçéäéç åöéå=ëâ~ää=äéê âå~ëk= = =V= üäçéêëééåëáçå= jçãk=n= üäçéêëééåëáçå= ìíöéë= ÉÑíÉê= ~åë â~å= íáää= Ñ êíêçéåçéî~äç=íáçáö~ëí=ñêkçkãk=çéå=ã J å~ç=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê=sr= ê=çåü=ëçã=ç =~îö ê=ñê å=ééåëáçåëj m_c==mpmnmn= R= OMMNJMSJNR=

22 ÖêìåÇ~åÇÉ=ìééÇê~Ö=ÉääÉê=ëçã=áåíáää=ÇÉëë=Ü~Ñí=ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçå=éääéê=ëàìâj ééåëáçåk= jçãk=o= ^åã êâåáåö= jéç=òê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçå=éääéê=ëàìâééåëáçåò=áåäéöêáéë=~íí=çéå=ñ êíêçéåçéî~äj ÇÉ=ëâìääÉ=âìåå~í=Ñ =ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçå=éääéê=ëàìâééåëáçå=çã=~åë â~å=ü êçã= áåöáîáíëk= üäçéêëééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=N= N=Ó=P= P=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= VS= TM= SR= POIR= M= = pìãã~å= Ü ê~î= ãìäíáéäáåéê~ë= ãéç= íáçëñ~âíçêå= çåü= êéëìäí~íéí= â~ää~ë= ÄêìííçéÉåJ ëáçåëéç åök= üäçéêëééåëáçåéå=ìíö ê=ééê= ê=çéí=äéäçéé=ëçã= ÉêÜ ääéë=öéåçã=~íí=ãìäíáéäáåéê~= ÄêìííçéÉåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= = =NM= sáëëíáçëééåëáçå= jçãk=n= sáëëíáçëééåëáçå=ìíöéë=éñíéê=~åë â~å=íáää=ñ êíêçéåçéî~äç=ëçã=éñíéê=rm=ãéå=ñ êé=sr= êë= äçéê=ìééñóääéê=åéç~å=~åöáîå~=îáääâçêw= ~F= ÄF= ìééçê~öéí=ìééü ê=îáç=ìíö åöéå=~î=ã~åç~íééêáççéåi=éääéê= ìééçê~öéí= ìééü ê= Ñ êé=ã~åç~íééêáççéåë=ìíö åö=~î=~åå~å=~åäéçåáåö= å= íéêâ~ääéäëé= ÉåäáÖí= Q= â~ék= NM= = hçããìå~ää~öéå= çåü= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= Ü~ê=áååÉÜ~Ñí=ëáíí=ìééÇê~Ö=á=ãáåëí=PS=â~äÉåÇÉêã å~çéê=éääéêi=çã=ìééçê~öëj íáçéå= ê=ãáåçêé= å=ps=ã å~çéêi=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ü~ê=áååéü~ñí=ìééçê~ö= ìåçéê=íî =é =î~ê~åçê~=ñ äà~åçé=ã~åç~íééêáççéêk= m_c==mpmnmn= S= OMMNJMSJNR=

23 s~ç=ëçã=ë Öë=á=Ñ êéö ÉåÇÉ=ëíóÅâÉ=Ö ääéê=áåíé=ìåçéê=ë Ç~å=íáÇ=ëçã=ÇÉå=Ñ êíêçéåj ÇÉî~äÇÉ=Ü~ê=ê íí=íáää=ëàìâééåëáçå=éåäáöí= =NNK= lã=âçããìåñìääã âíáöé=ü~ê= íéêâ~ää~í=éíí=ìééçê~ö=ñ ê=éå=ñ êíêçéåçéî~äç=ãéç= ëí Ç=~î=Q=â~éK=NM= =hçããìå~ää~öéåi=â~å=ñìääã âíáöé=äéëäìí~=~íí=áåëâê åâ~=ê íj íéå= íáää= ÉîÉåíìÉää= îáëëíáçëééåëáçå= ÉääÉê= ~íí= ÇÉåå~= ê íí= ÜÉäí= ëâ~ää=ìééü ê~k= lã= ìééçê~öéí=ü~ê=ìééü êí=~î=~åå~å=~åäéçåáåö= å= íéêâ~ääéäëé=çåü=çéí=îáë~ê=ëáö=~íí= Ñìääã âíáöé= ëéå~êé= Ü~ÇÉ= âìåå~í= íéêâ~ää~= ìééçê~öéí= ãéç= ëí Ç= ~î= Q= â~ék= NM= = hçããìå~ää~öéåi=â~å=ñìääã âíáöé=äéëäìí~=~íí=áåëâê åâ~=ê ííéå=íáää=éîéåíìéää=îáëëj íáçëééåëáçå=éääéê=~íí=çéåå~=ê íí=üéäí=ëâ~ää=ìééü ê~k= o ííéå=~íí=ìééä ê~=îáëëíáçëééåëáçå=ìééü ê=çã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=é =åóíí=ääáê= áååéü~î~êé= ~î= ìééçê~ö= Üçë= âçããìåéåk= lã= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ~îö ê= Ñê å= ÇÉíí~= ëéå~êé= ìééçê~ö= Ñ êé= SR= êë= äçéê= ìíöéë= é = åóíí= îáëëíáçëééåëáçåk= f= ë Ç~åí= Ñ~ää= ëâ~ää= îáëëíáçëééåëáçåéå= ÄÉê âå~ë= ãéç= Ü åëóåëí~ö~åçé= íáää= ÇÉå= íçí~ä~= ìééj Çê~ÖëíáÇÉå= á= ééåëáçåëöêìåç~åçé= ìééçê~ö=ë~ãí=ãéç= ëéå~ëíé=~îö åö= Ñê å=ìééj Çê~ÖÉí=ëçã=ÄÉê âåáåöëíáçéìåâí=éåäáöí= =UK= sáëëíáçëééåëáçå=ìíöéë=ñê å=~îö åöéå=áåíáää=çéå=ã å~ç=ñêkçkãk=îáäâéå= äçéêëééåj ëáçå= ÉåäáÖí= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçéë= ~åë â~å= ëâ~ää= Ä êà~= ìíöéëi= ÇçÅâ= ä åöëí=áåíáää= ÇÉå=ã å~ç=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê=st= êk= hçããìåñìääã âíáöé=â~å=á=ë êëâáäí=ñ~ää=ó=ìí îéê=î~ç=ëçã=ñ äàéê=~î=îáääâçêéå=çî~å= Ó= ÄÉëäìí~= ~íí= ìíöé= îáëëíáçëééåëáçå= çåü= Ç êîáç= Ñ~ëíëí ää~= ÇÉ= îáääâçê= á= Ñê Ö~= çã= ééåëáçåëê ííéåë=çãñ~ííåáåö=ãkãk=ëçã=â~å=ñáåå~ë=ãçíáîéê~çék= méåëáçåëãóåçáöüéíéå=â~åi=éñíéê=~åë â~å=ñê å=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçéi=äéëäìí~=~íí=á= ëí ääéí=ñ ê=îáëëíáçëééåëáçå=ëâ~ää=ñ êéäáöö~=ê íí=íáää=äáîê åí~=éåäáöí= =NRK= jçãk=o= sáëëíáçëééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= SR= POIR= M= = pìãã~å=ü ê~î=ãìäíáéäáåéê~ë=ãéç=íáçëñ~âíçêå=çåü=êéëìäí~íéí=â~ää~ë=äêìííçééåj ëáçåëéç åök= m_c==mpmnmn= T= OMMNJMSJNR=

24 sáëëíáçëééåëáçåéå=ìíö ê=ééê= ê=çéí=äéäçéé=ëçã=éêü ääéë=öéåçã=~íí=ãìäíáéäáåéê~= ÄêìííçéÉåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= jçãk=p= e~ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñ êî êîëáåâçãëí=ëâ~ää=îáëëíáçëééåëáçåéå=ãáåëâ~ë=ãéç= TR= B= ~î= ë Ç~å= áåâçãëí= ãìäíáéäáåéê~ç= ãéç= íáçëñ~âíçêåk= cê å= ãáåëâåáåöéå= ìåj Ç~åí~ë=ÇçÅâ=ÇÉëëÑ êáåå~å=éíí=äéäçéé=ëçã=ñ ê=ã å~ç=ê âå~í=ãçíëî~ê~ê=éå=íçäñíéj ÇÉä=~î=u=Ö åöéê=çéí=éêáëä~ëäéäçéé=ëçã=ö ääéê=ñ ê=çéí= ê=ìíäéí~äåáåöéå=~î=îáëëj íáçëééåëáçåéå=~îëéêk= _Éíê ÑÑ~åÇÉ=îáëëíáÇëéÉåëáçå=ëçã=ÄÉîáäà~íë=ÇÉäíáÇëëóëëÉäë~íí=Ñ êíêçéåçéî~äç=éääéê=á= ~åå~í= ë êëâáäí= Ñ~ää= ~îö ê= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= á= îáäâéå= çãñ~ííåáåö= ééåëáçåéå= ëâ~ää=ãáåëâ~ë=é =ÖêìåÇ=~î=ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçéë=ñ êî êîëáåâçãëí=éñíéê=~îö åöj ÉåK= jçãk=q= ^åã êâåáåö= jéç= Ñ êî êîëáåâçãëí= ~îëéë= ÇÉäë= ë Ç~å~= áåâçãëíëä~ö= ëçã= ~åöéë= á= ä~öéå= çã= áåj âçãëíöêìåç~ç= äçéêëééåëáçå=o=â~é= =OJNT~I=ÇÉäë=~åå~å=Ñ êã å=ó=íkéñk=ëàìâä åi= ëàìâééååáåöi= íà åëíéééåëáçåëñ êã å= ÉääÉê= Éêë ííåáåö= Ñê å= ~îí~äëöêìééëàìâñ êë âj êáåö=ó=ëçã=~îëéê=~íí=éêë íí~=áåâçãëí=~î=~åëí ääåáåö=éääéê=~åå~í=ñ êî êîë~êäéíék=f= Ñ êéâçãã~åçé=ñ~ää=äé~âí~ë=ü êîáç=î êçéí=~î=~íí=ñ êã åéå= ê=ëâ~ííéñêák= s~ç=ëçã=ë Öë=á= =NQ=ãçãK=N=ëàìåÇÉ=çÅÜ= ííçåçé=ëíóåâéå~=ëâ~ää=ö ää~=îáç=íáää ãéj åáåöéå=~î=çéíí~=ãçãéåík=lî~å=å ãåç=ãáåëâåáåö=ö êë=áåíé=çã=ë~ãçêçåáåö=ëâ~ää= ëâé=éåäáöí= =O=ãçãK=P=ÉääÉê= =NQ=á=m_cK= _Éê âåáåö=~î=îáëëíáçëééåëáçå=ãéç=ü åëóå=íáää=äéëí ããéäëéêå~=á=ãçãk=q=îéêâëí äj äéë=åçêã~äí=ã å~çëîáë=é =ÖêìåÇî~ä=~î=ìééÖáÑí=Ñê å=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=çã=ñ êj î åí~çé= áåâçãëíéêk= méåëáçåëãóåçáöüéíéå= â~å= ÇçÅâ= ÉÑíÉê= ÇÉååÉë= Ü ê~åçé= Ñ~ëíJ ëí ää~=~åå~å=~îê âåáåöëééêáççk= aéå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ê= ëâóäçáö= ~íí= ÉåäáÖí= ééåëáçåëãóåçáöüéíéåë= ~åîáëåáåö~ê= ä ãå~= ìééöáñíéê= çã= ë Ç~å~= áåâçãëíñ êü ää~åçéå= ëçã= â~å= é îéêâ~= ë~ãçêçj åáåöéå=ãéç=îáëëíáçëééåëáçåéåk= = =NN=çÅÜ=NO= = E_Éëí ããéäëéê=ãçíëî~ê~åçé= =NN=çÅÜ=NO=á=m^Jhi=Ñáååë=áåíÉKF= m_c==mpmnmn= U= OMMNJMSJNR=

25 = =NO=~= pàìâééåëáçå== jçãk=n= pàìâééåëáçå= ìíöéë= ÉÑíÉê= ~åë â~å= íáää= Ñ êíêçéåçéî~äç= ëçã= Ñ ê= ê íí=íáää=ëàìâj=éääéê= ~âíáîáíéíëéêë ííåáåö= ÉåäáÖí= ^ci= çåü= ëçã= Éå= Ñ äàç= Ü ê~î= ãéç= ëí Ç= ~î= Q=â~éK= V= = hçããìå~ää~öéå=äéñêá~ë=ñê å=ëáíí=ìééçê~ö=ñ êé=ã~åç~íééêáççéåë=ìíö åö=éääéê=~î= ë~ãã~=ëâ ä=áåíé=çãî äàéëk= ^åã êâåáåö= o íí=íáää=ëàìâééåëáçå=â~å= îéå=ñ êéäáöö~=éåäáöí=äéëí ããéäëéêå~=çã=éñíéêëâóççk= pàìâééåëáçå=ìíöéë=ìåçéê=íáç=ëçã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ü~ê=ê íí=íáää=ëàìâj=éääéê=~âj íáîáíéíëéêë ííåáåö= ÉåäáÖí= ^cik= rééü ê= ê ííéå= íáää= ëàìâj= ÉääÉê= ~âíáîáíéíëéêë ííåáåö= ìééü ê= çåâë = ê ííéå= íáää= ëàìâééåëáçåk= hçããìåñìääã âíáöé= â~å= Ñ ê= ë êëâáäí=ñ~ää= ÄÉëäìí~=~íí=Ñçêíë íí~=~íí=ìíöé=ëàìâééåëáçåéå=ççåâ=ä åöëí=áåíáää=ìíö åöéå=~î=ã J å~çéå=áåå~å=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê=sr= êk= jçãk=o= pàìâééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=N= N=Ó=P= P=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= VS= TM= SR= POIR= M= = pìãã~å=ü ê~î=â~ää~ë=äêìííçééåëáçåëéç åök= pàìâééåëáçåéå= ìíö ê= ééê= ê= ÇÉí= ÄÉäçéé= ëçã= ÉêÜ ääéë= ÖÉåçã= ~íí= ãìäíáéäáåéê~= ÄêìííçéÉåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= jçãk=p= s~ç=ëçã=ë Öë=á= =NM=ãçãK=P=çÅÜ=Q=çã=ë~ãçêÇåáåÖ=ãÉÇ=Ñ êî êîëáåâçãëíéê=ëâ~ää= îéå=ö ää~=ñ ê=ëàìâééåëáçåéåk= m_c==mpmnmn= V= OMMNJMSJNR=

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-03-06

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-03-06 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-03-06 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 6 mars 2013 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

bå=ñ êëí~= ëâáëë=íáää bå=ñ êëí~= AFFÄRSPLAN

bå=ñ êëí~= ëâáëë=íáää bå=ñ êëí~= AFFÄRSPLAN båñ êëí~ ëâáëëíáää båñ êëí~ AFFÄRSPLAN ^ííñ êäéêéç~ ÉÖÉíÑ êéí~ö ^êäéíëã~íéêá~ä Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Pensionspolicy för Hudiksvalls kommun Pensionspolicy Pensionspolicyn omfattar alla tillsvidareanställda och förtroendevalda i Hudiksvalls kommun. Det pensionsavtal som gäller i Hudiksvalls kommun

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-04-23 Reviderade av kommunstyrelsen den 8 april 78 SID 2(8) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

INFORMATION OM OPF-KL

INFORMATION OM OPF-KL INFORMATION OM OPF-KL OPF-KL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL (Omställningsstöd och Pension till förtroendevalda) tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

. ~ut. kommun. Härnösands. Granskning av arvoden. att redovisa upprättat förslag till svar enligt ovan till kommunens revisorer.

. ~ut. kommun. Härnösands. Granskning av arvoden. att redovisa upprättat förslag till svar enligt ovan till kommunens revisorer. Härnösands kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-09 Sida 15(33) Kommunstyrelsen 221 Dnr KS12 31-600 "211- - O'l. '-{ Granskning av arvoden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 11/2015 2015-06-15. Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86

Ekonomi Nytt. Nr 11/2015 2015-06-15. Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86 Ekonomi Nytt Nr 11/2015 2015-06-15 Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN Ändrad 2006-12-14 Sida 1 (14) Senast reviderad: 2007-11-12 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Anställda och förtroendevalda GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Information om pension och försäkringar för förtroendevalda. Anna Norman Personalavdelningen

Information om pension och försäkringar för förtroendevalda. Anna Norman Personalavdelningen Information om pension och försäkringar för förtroendevalda Anna Norman Personalavdelningen - Uttag tidigast från 65 år - Måste ansöka om pension Gamla avtalet PBF - Måste sluta helt som förtroendevald

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) PM 2013-10-20 1 (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Pia Svensson Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-10-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-10-09 1 (28) 2013-10-09 1 (28) Tid Onsdag 9 oktober 2013 kl. 9.00 11.45 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Carina

Läs mer

LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL

LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-09-19 92-105 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-09-19 kl. 14.00-14.30 kl. 14.30 17.00 Besök hos personalstipendiaten Barnavårdscentralen, Vårdcentralen Gruebäck, Falkenberg Personalnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

I LEKENS VÄRLD en studie kring några pedagogers och föräldrars syn på lek och dess betydelse för lärande, språkutveckling och könsidentitet

I LEKENS VÄRLD en studie kring några pedagogers och föräldrars syn på lek och dess betydelse för lärande, språkutveckling och könsidentitet I LEKENS VÄRLD en studie kring några pedagogers och föräldrars syn på lek och dess betydelse för lärande, språkutveckling och könsidentitet Zehra Uruc Ibtisam Rafiq Shafiq Lek/didaktik/LAU370 Handledare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22) 2008-05-23 1 (22) Plats och tid Fredagen den 23 maj 2008, 09.00 12.00 med ajournering 11.25 11.45 Plats Beslutande Ledamöter Stenladan, Stallvägen 10 i Växjö Kent Alriksson (m) Rolf Andersson (fp) ClasGöran

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder.

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder. Sida 1/5 Policy för pension 1. Inledning Pensionsvillkor för kommunens anställda regleras av kollektivavtalet Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL. Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i kommunens

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

OPF-KL. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

OPF-KL. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelserna bygger på livsinkomstprincipen. Består av två delar: - Omställning - Pension Vilka omfattas Nytillträdda politiker efter valet 2014

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-09-03

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-09-03 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-09-03 Plats Samtalsrum 3011, Stadshuset Tid Onsdagen den 3 september kl 8:30-9:30 Ledamöter Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 165 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-02-13

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-02-13 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-02-13 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 13 februari 2013, kl. 10.00 14.00 ca. Plats: Glasriket,

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-02-01. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-02-01. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-02-01 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 1 februari klockan 10.00 15.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-10-03 1 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-10-03 1 (32) 2008-10-03 1 (32) Plats och tid Fredagen den 3 oktober 2008, 09.30 13.00 med ajournering 10.40 10.50 Plats Beslutande Ledamöter Folkets Hus, Olofsgatan 17, i Åseda Olle Sandahl (kd) ordförande Arne Karlsson

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015.

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. 1 (9) PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. Allmänt Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda

Läs mer