KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Regionstyrelsen 2012-05-09. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning."

Transkript

1 KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 9 maj klockan ca. Plats: Glasriket, Videum Science Park. PG Vejdes Väg 15, Växjö. OBS! Möjligheter för gruppöverläggningar finns mellan i anslutning till sammanträdeslokalen. Roland Gustbée Ordförande Patric Littorin Sekreterare Delges Kallas Roland Gustbée (m) Carina Bengtsson (c) Monica Haider (s) Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog Lindman (s) För kännedom Bo Frank (m) Gunnar Elm (c) Mikael Jeansson (s) Mats Johnsson (m) Sonja Emilsson (m) Margareta Schlee (m) Anders Jonsäng (c) Eva Johnsson (kd) Rolf Andersson (fp) Joakim Pohlman (s) Ingemar Almqvist (s) Anne Carlsson (s) Rose-Marie Jönsson Neckö (s) Anders Mårtensson (v) Kjell Jormfeldt (mp) Kallade ersättare Mikael Jeansson (S) ersättare för Anna Fransson (S) Övriga kallade Sven Sunesson (c), Elizabeth Peltola (C), Åke Carlson (C) och Mats Johnsson (M), Bo Frank (M). Tjänstemän Vid förhinder anmäls detta till telefon eller via e-post: 1

2 Förteckning över regionstyrelsens ärenden Ärende Info/beslut Handling 1. Justering av protokoll (föreslås att Monica Haider utses att jämte ordförande justera protokollet) 2. Fastställande av dagordning./. 3. Rapporter från externa uppdrag Information 4. Aktuella frågor för regional utveckling - Regiondirektören informerar Information 5. Ekonomi a. Redogörelse för det ekonomiska läget Information./. b. Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Beslut./. för Regionförbundet södra Småland c. Projektrapport 2011 Information./. d. Ekonomiskt läge projektmedel april 2012 Information./. e. Länstrafiktaxa 2013 Beslut./. f. Budget för Regionförbundet södra Beslut./. Småland 2013 g. Internkontrollplan för regionstyrelsen 2012 Beslut./. 6. Infrastruktur och kommunikation a. Samverkansformer inom kollektivtrafiken medlemskap och delägarskap b. Trafikförsörjningsprogram avstämning och diskussion c. Öresundståg Överenskommelse mellan länen inför beslut om trafikplikt d. Öresundståg inriktningsbeslut avseende principiella frågor e. Trafikförsörjningsprogram för Hallands län remiss (samrådsversionen finner Du här Beslut/Regionstyrelsen/Kallelseregionstyrelsen.aspx under ärende 6 e) f. Öresundståg AB val av ombud till bolagsstämma Beslut./. Information./. Beslut./. Beslut./. Beslut./. Beslut./. 7. Livskraft a. Green Charge Sydost projektansökan Beslut./. 8. Förnyelse och dynamik a. Om att sätta upp mål och verka för att minska och slutligen utplåna lönegapet mellan kvinnor och män i Kronobergs län motion b. Linneaus Technical Centre (LTC) projektansökan 9. Anmälningsärenden: a. Delegationsbeslut b. Arbetsutskottets protokoll c. Trafiknämndens protokoll d. Delegationsbeslut av färdtjänst och riksfärdtjänst Beslut./. Beslut./. Information 10. Övriga ärenden 2

3 3

4 Regionstyrelsen Ärende 5 a Ekonomisk redovisning januari mars 2012 Dnr 10/0011 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Ekonomichef Ulf Petersson lämnar ekonomisk redovisning för perioden januari mars Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 105/12 - Ekonomisk redovisning januari mars 2012

5 REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (23) 105 Ekonomisk redovisning januari mars 2012 Dnr 10/0011 Bakgrund Ekonomichef Ulf Petersson lämnar ekonomisk redovisning för perioden januari mars I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om dispositionen av redovisningen och fördelning av budget för förtroendevalda mellan de olika politiska instanserna. Föreslås att ordförande Roland Gustbée, andre vice ordförande Monica Haider och ekonomichef Ulf Petersson tar fram förslag på fördelning av sådan fördelning för senare beslut i regionstyrelsen den 9 maj. Beslutsunderlag - Ekonomisk redovisning januari mars 2012 Beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera informationen till protokollet. Att uppdra åt ordförande Roland Gustbée och andre vice ordförande Monica Haider att bereda förslag till fördelning av budget 2013 mellan de politiska organen inför beslut i styrelsen den 9 maj och fullmäktige den 25 maj. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

6 Ekonomisk redovisning - Länstrafiken Kronoberg Period: Januari - Mars 2012 Resultatenhet Periodens utfall Periodens budget Periodens differens Budget helår Differens Prognos helår 1 - Förtroendevalda Personalkostnader Trafikadministration Kollektivtrafikmyndighet Marknadsföring Utredningsuppdrag Regiontrafik Medlemsbidrag Räntor Växjö Stadstrafik Ljungby Stadstrafik Älmhults Stadstrafik Abonnerad skolskjuts Krösatåg Öresundståg Regionaltåg Kompletteringstrafik Gods Serviceresor Sjukreseadministration SUMMA Sida 1 av 3

7 Ekonomisk redovisning - Regionförbundets kansli m.m. Period: Januari - Mars 2012 Resultatenhet Periodens utfall Periodens budget Periodens differens Budget helår Differens Prognos helår Revision Förtroendevalda Kansli Kurs och konferens Medlemsbidrag Medlemsskap Projektmedel Driftstöd Regional utveckling Gemensamt, övrigt Gem. personalkostnader ERB Brysselkontoret Strategiska satsningar AV-Media Färdtjänst SUMMA Sida 2 av 3

8 Ekonomisk redovisning - Hela Regionförbundets verksamhet Period: Januari - Mars 2012 Resultatenhet Periodens utfall Periodens budget Periodens differens Budget helår Differens Prognos helår Länstrafiken Regionförbundets Kansli SUMMA OBS! Resultatenheter avseende projekt ingår ej i månadsredovisningen! Större belopp är periodiserade men intäkter och kostnader är inte periodiserade fullt ut! Kommentarer: Länstrafiken: Förtroendevalda: Kostnad 3,2 MKR enligt budgetbeslut fullmäktige Ursprunglig budget ,1 MKR. Älmhults stadstrafik: Budget 1,1 MKR, trafikstart sent Krösatåg: Beslut om utökning styrelsen Öresundståg: Prognos - 2,5 MKR Regionaltåg (Krösatåg syd): Budget 1,7 MKR, blir ej trafikstart Regionförbundets kansli: Resultatenhet 208 Egna projektmedel: Av årets medel återstår följande att fördela: Strategiska satsningar: 1,25 MKR Kulturmedel: 1,45 MKR Sida 3 av 3

9 Regionstyrelsen Ärende 5 b Bestämmelse om pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda, samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom Regionförbundet södra Småland Dnr 11/0002 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF, enligt bilaga 1 skall gälla för Regionförbundet södra Småland från och med Att talet x i PBF 10 mom. 3 skall utgöra 3 prisbasbelopp vilket innebär att samordning för förvärvsbelopp ej sker upp till 3 prisbasbelopp. Att pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet södra Småland enligt bilaga 2 skall gälla från och med Ärendet Regionförbundet har tidigare inte fastställt egna regler för de förtroendevaldas pensioner. Medlemmarnas reglementen har studerats och ett förslag har upprättats att gälla från och med den innevarande mandatperioden. Pensionsreglerna har sin grund i centrala bestämmelser som tas fram av Sveriges kommuner och landsting, vilket samtliga kommuner väljer att följa. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 106/12 - Tjänsteskrivelse Bestämmelse om pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda, samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom Regionförbundet södra Småland - Bilaga 1: Pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF - Bilaga 2: Pensionsutfästelser för fritidspolitiker

10 REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (23) 106 Pensionsbestämmelser för förtroendevalda för Regionförbundet södra Småland Dnr 11/0002 Bakgrund Regionförbundet har tidigare inte fastställt egna regler för de förtroendevaldas pensioner. Medlemmarnas reglementen har studerats och ett förslag har upprättats att gälla från och med den innevarande mandatperioden. Pensionsreglerna har sin grund i centrala bestämmelser som tas fram av Sveriges kommuner och landsting, vilket samtliga kommuner väljer att följa. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse Bestämmelse om pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda, samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom Regionförbundet södra Småland - Bilaga 1: Pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF - Bilaga 2: Pensionsutfästelser för fritidspolitiker Beslut Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF, enligt bilaga 1 skall gälla för Regionförbundet södra Småland från och med Att talet x i PBF 10 mom. 3 skall utgöra 3 prisbasbelopp vilket innebär att samordning för förvärvsbelopp ej sker upp till 3 prisbasbelopp. Att pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet södra Småland enligt bilaga 2 skall gälla från och med Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

11 Dnr 11/ Camilla Löfstrand Tel: Tjänsteskrivelse - Bestämmelse om pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda, samt pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom Regionförbundet södra Småland Ärendet Regionförbundet har tidigare inte fastställt egna regler för de förtroendevaldas pensioner. Medlemmarnas reglementen har studerats och ett förslag har upprättats att gälla från och med den innevarande mandatperioden. Regionfullmäktige har att ta ställning till dels bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF), dels om pensionsutfästelser för fritidspolitiker inom regionförbundet. Pensionsreglerna har sin grund i centrala bestämmelser som tas fram av Sveriges kommuner och landsting, vilket samtliga kommuner väljer att följa. Innebörden av avtalen Nedan redogörs för innebörden av de två avtalen. Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid En sådan förtroendevald kommer enligt förslaget att omfattas av de bestämmelser som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar för landets kommuner, landsting och kommunalförbund, PBF, Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (bilaga 1). 1 (4) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

12 Dnr 11/ Vad avses med betydande del av heltid? Riktlinjerna från SKL är 40 % av ett heltidsuppdrag. Vid bedömningen av storleken på uppdraget är det storleken på årsarvodet/årsarvodena hos Regionförbundet Södra Småland som är avgörande. PBF innehåller bestämmelser om ett antal pensionsförmåner som tjänas in under uppdragstiden för förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna visstidspension Utbetalas till 65 års ålder under vissa förutsättningar, bl.a. om avgången från uppdraget sker efter 50 års ålder. Krävs 12 års uppdragstid för hel förmån. Inkomstsamordning med nya förvärvsinkomster görs. ålderspension Utbetalas från 65 års ålder till förtroendevald som innehaft uppdraget till 65 år eller dessförinnan har avgått från uppdraget med rätt till visstidspension. Ingen samordning med andra inkomster görs. Storleken på förmånen beräknas i princip på samma sätt som för visstidspension. Minskning med allmän ålderspension görs enligt ett komplicerat regelverk. avgångsersättning Utbetalas istället för visstidspension till förtroendevald som avgår före 50 års ålder. Utbetalas under en väsentligt kortare tid än visstidspensionen, från ett till som längst fem år efter avgången, beroende på uppdragstidens längd och den förtroendevaldes ålder vid avgången. Inkomstsamordning med nya förvärvsinkomster görs. livränta Utbetalas från 65 års ålder till förtroendevald som avgått med rätt till avgångsersättning. Krävs 30 års uppdragstid för hel förmån. Ingen samordning med andra inkomster görs. Minskning med allmän ålderspension görs ej. Med kommunfullmäktige i det bilagda regelverket, PBF, bilaga 1, ska för Regionförbundets del avses regionfullmäktige. Med kommun i det bilagda regelverket, PBF, bilaga 1, ska för Regionförbundets del avses regionförbundet. 2 (4)

13 Dnr 11/ Förtroendevald som fullgör uppdrag av mindre omfattning än på heltid eller betydande del av heltid (s.k. fritidspolitiker) Enligt förslaget kommer denna kategori förtroendevalda inte att omfattas av PBF. Istället föreslås att för berörda förtroendevalda ska en årlig pensionsavsättning, inbetalning, göras till en av Regionförbundet vald försäkringsgivare för tjänstepension (ett försäkringsbolag). Storleken på pensionsavsättningen, en årlig premie, ska vara 4,5 % av den för året av Regionförbundet utgivna ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Om den förtroendevalde omfattas av PBF hos minst en av de inblandade huvudmännen, och att uppdragets omfattning hos Regionförbundet uppgår till minst 20 % av ett heltidsuppdrag (beräknat med utgångspunkt i omfattningen av årsarvodet), inbetalar Regionförbundet en årlig premie på 4.5% beräknat på det fasta arvodet. Se bilaga Pensionsutfästelser till fritidspolitiker. Samordning vid (med Regionförbundet) samtidiga förtroendeuppdrag i andra kommuner, landsting eller kommunalförbund eller då uppdraget hos Regionförbundet har föregåtts av uppdrag i andra kommuner, landsting eller kommunalförbund Om det vid fullgörandet av ett förtroendeuppdrag hos Regionförbundet, genom anmälan från den förtroendevalde, framkommer att den förtroendevalde antingen samtidigt innehar ett förtroendeuppdrag hos någon annan kommunal huvudman eller har innehaft ett sådant uppdrag före det nuvarande uppdraget hos Regionförbundet gäller följande: Den förtroendevalde har innehaft ett annat kommunalt förtroendeuppdrag före det nuvarande hos Regionförbundet Under förutsättning att den förtroendevalde omfattas av PBF genom sitt uppdrag hos Regionförbundet och i ett tidigare uppdrag hos någon annan kommunal huvudman eller Landstinget har omfattats av PBF eller motsvarande äldre bestämmelser kan överenskommelse träffas mellan de berörda huvudmännen om att åstadkomma en samlad pensionslösning för den förtroendevalde. Ett exempel på en situation då en sådan lösning kan vara påkallad är om den förtroendevalde uppbär ett väsentligt högre arvode i uppdraget hos Regionförbundet än vad som var fallet i det tidigare uppdraget. Om en överenskommelse träffas bör de inblandade huvudmännen ansvara för så stor andel av den samordnade, gemensamt beräknade förmånen, som svarar mot den fullgjorda uppdragstiden hos varje huvudman. En förutsättning för en sådan samordning av förmånerna är att de inblandade huvudmännen träffar en överenskommelse om det i varje enskilt fall. En eventuell överenskommelse ska godkännas av den förtroendevalde. 3 (4)

14 Dnr 11/ Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta Att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF, enligt bilaga 1 skall gälla för Regionförbundet södra Småland från och med Att talet x i PBF 10 mom. 3 skall utgöra 3 prisbasbelopp vilket innebär att samordning för förvärvsbelopp ej sker upp till 3 prisbasbelopp. Att pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet södra Småland enligt bilaga 2 skall gälla från och med Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF Pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet södra Småland 4 (4)

15 Bestämmelser om pensionsoch avgångsersättningar för förtroendevalda inom Regionförbundet Södra Småland Fastställd av regionfullmäktige

16 = = = = = = OMMNJMSJNR= _Éëí ããéäëéê== çã=ééåëáçå=çåü=~îö åöëéêë ííåáåö= Ñ ê=ñ êíêçéåçéî~äç~= = Üçë= âçããìå= ÉåäáÖí=ÄÉëäìí= = = = f=äóçéäëé=ñêkçkãk=ommpjmnjmn= = =

17 méåëáçåëäéëí ããéäëéê= = =N= dáäíáöüéíëçãê ÇÉ=ãKãK= jçãk=n= aéëë~=ééåëáçåëäéëí ããéäëéêi=ñçêíë ííåáåöëîáë=äéå ãåç~=m_ci=ö ääéê=ñ ê=ñ êíêçj ÉåÇÉî~äÇ=ëçã=~îëÉë=á=Q=â~éK=N= =hçããìå~ää~öéå=çåü=ëçã=ñìääö ê=ìééçê~ö=üçë= âçããìåéåw= ~F= ÄF= é =ÜÉäíáÇI=ÉääÉê= é =ÄÉíóÇ~åÇÉ=ÇÉä=~î=ÜÉäíáÇK= m_c=ö ääéê=îáç~êé=ñ ê=çéå=ëçã=íáçáö~êé=î~êáí=ñ êíêçéåçéî~äç=üçë=âçããìåéå=çåü= é =ÖêìåÇ=Ü ê~î= ê=äéê ííáö~ç=íáää=ééåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_ck= sáëë~=çéñáåáíáçåéê= jéç=ñ êíêçéåçéî~äç=~îëéë=çéå=ñ ê=îáäâéå=m_c=ö ääéêk= jéç= ééåëáçåëãóåçáöüéí=~îëéë=çéå=å ãåç=ëçã=éåäáöí=âçããìåñìääã âíáöéë= ÄÉëäìí=Ü~ê=á=ìééÇê~Ö=~íí=íçäâ~=çÅÜ=íáää ãé~=m_ck= jéç= éêáëä~ëäéäçéé= êéëééâíáîé= Ñ êü àí= éêáëä~ëäéäçéé= ~îëéë= Ä~ëÄÉäçéé= ÉåäáÖí= N=â~éK=S= =á=i~öéå=çã=~ääã å=ñ êë âêáåö=e^cifk= jçãk=o= m_c=ö ääéê=áåíé=ñ êw= ~F= ÄF= Ñ êíêçéåçéî~äç=ëçã=îáç=íáääíê ÇÉí=~î=ìééÇê~Ö=Ü~ê=ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=é = ÖêìåÇ=~î=~åëí ääåáåö=éääéê=~åå~í=ìééçê~ö=éääéê=ìééå íí=sr= êë= äçéêi= ÉääÉê= ÇÉå= ëçã= ìåçéê= Ñ êíêçéåçéî~äçë=ñê åî~êç=ñê å= ìééçê~öéí=ñìääö ê=çéååéë= äáöö~åçéåk= ^åã êâåáåö=íáää=~f= jéç= Òê íí= íáää= ÉÖÉåéÉåëáçåÒ= áåäéöêáéë= ~íí= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ëâìääé= âìåå~í= Ñ = ê íí=íáää=éöéåééåëáçå=çã=~åë â~å=ü êçã=áåöáîáíëk= m_c==mpmnmn= N= OMMNJMSJNR=

18 hçããìåñìääã âíáöé=â~å=ñ ê=ë êëâáäí=ñ~ää=äéëäìí~=~íí=m_c=ëâ~ää=ö ää~=çåü=ç êîáç= Ñ~ëíëí ää~=çé=îáääâçê=á=ñê Ö~=çã=éÉåëáçåëê ííéåë=çãñ~ííåáåö=ãkãk=ëçã=â~å=ñáåå~ë= ãçíáîéê~çék= jçãk=p= m_c= ìééü ê= ~íí= Ö ää~= Ñ ê= Ñ êíêçéåçéî~äçi= Ç = ÇÉååÉ= Ñê åíê ÇÉê= ëáíí= ééåëáçåëj ÖêìåÇ~åÇÉ=ìééÇê~Ö=ìí~å=~íí=Ääá=ÄÉê ííáö~ç=íáää=ééåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_ck= c ê=ñ êíêçéåçéî~äç=îáç=~îö åöéå=ê íí=íáää=ééåëáçåëñ êã å=éåäáöí=m_ci=ñçêíë ííéê= m_c=~íí=ö ää~=ñ ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=á=çé=~îëééåçé=ëçã=äéê ê=ééåëáçåëñ êã J åéåk= jçãk=q= ^åã êâåáåö= jéç= Òê íí= íáää= ééåëáçåëñ êã åò= áåäéöêáéë= ~íí= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ëâìääé= âìåå~í= Ñ =ê íí=íáää=ééåëáçåëñ êã å=çã=~åë â~å=ü êçã=áåöáîáíëk= c êíêçéåçéî~äç= ëçã= Ñê åíê ÇÉê= ëáíí= ìééçê~ö= ìí~å= ê íí= íáää= ÉÖÉåéÉåëáçå= ÉåäáÖí= m_c=ü~ê=ê íí=íáää=éñíéêëâóçç=ìåçéê=otm=â~äéåçéêç~ö~êk= bñíéêëâóççéí= áååéä ê= ~íí= ê íí= íáää= ëàìâééåëáçå= ÉääÉê= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå= Ñ êéäáöj ÖÉêI=çã=ìåÇÉê=å ãåç~=íáç=ìééëí ê=ñ êü ää~åçéi=ëçã=îáç=éíí=ñçêíë~íí=áååéü~î=~î= ìééçê~öéí=ëâìääé=ü~=öáîáí=ê íí=íáää=ë Ç~å=Ñ êã åk= aéå= Ñ êíêçéåçéî~äçéë= ê íí= íáää= ÉÑíÉêëâóÇÇ= ìééü ê=çã=ó=îáç=çéå=íáçéìåâí=ëçã= çî~åå ãåç~=ñ êü ää~åçé=ìééëí íí=ó=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=éêü ääáí=~åëí ääåáåö=éäj äéê=~åå~í=ìééçê~ö=ñ êéå~í=ãéç=ééåëáçåëê íí=çåü=çéí=ñ ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñ J êéäáööéê=ê íí=íáää=ééåëáçåëñ êã å=é =ÖêìåÇ=~î=ÇÉåå~=~åëí ääåáåö=éääéê=çéíí~=ìééj Çê~ÖK= = =O= méåëáçåëñ êã åéêå~ë=çãñ~ííåáåö= jçãk=n= méåëáçåëñ êã åéê=éåäáöí=m_c= êw= ~F= ÉÖÉåéÉåëáçå= Ó= äçéêëééåëáçå= Ó= ëàìâééåëáçå= Ó= îáëëíáçëééåëáçå= m_c==mpmnmn= O= OMMNJMSJNR=

19 ÄF= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå= Ó= ÉÑíÉêäÉî~åÇÉéÉåëáçå=íáää=îìñÉå= Ó= âçãéäéííéê~åçé= åâéééåëáçå= Ó= Ä~êåéÉåëáçå= ÅF= äáîê åí~k= jçãk=o= ríñ ëíéäëéê=çã=éöéåééåëáçå=ëâéê=éåäáöí=äêìííçééåëáçåëéêáååáééåk=aéíí~=áååéä ê= ~íí=á=ééåëáçåéå=áåê âå~ë=ñ êã åéê=éåäáöí=ëçåá~äñ êë âêáåö=éääéê=ç êãéç=à ãñ êäáö= ~åçêçåáåök= a = ê íí= íáää= ë î ä= ÉÖÉåéÉåëáçå= ëçã= ëçåá~äñ êë âêáåöëñ êã å= Ñ êéäáööéêi= ëâ~ää= ééåëáçåéå= çãê âå~ë= íáää= Éíí= åéííçäéäçééi= ëkâk= åéííçñáñéêáåök= k êã~êé=äéëí ãj ãéäëéê=ü êçã=ñáååë=á= =NQK= aéå= ÇÉä= ~î= ÄêìííçéÉåëáçåëÑ êã åéå=ëçã= íéêëí ê=ó=á=ñ êéâçãã~åçé=ñ~ää=éñíéê= åéííçñáñéêáåö=ó=â~ää~ë=âçãéäéííéêáåöëééåëáçåk= jçãk=p= ^åã êâåáåö= f= ãçãk= O= ~îëéçç= ëçåá~äñ êë âêáåöëñ êã å= ëâ~ää= áåê âå~ë= îéå= çã= ÇÉå= áåíé= ìíj ÖÉííëI=çã=çêë~âÉå=Ü êíáää=î~êáí=~íí=á=ä~ö=eãçíëî~ê~åçéf=ñ êìíë~íí=ñê~ãëí ääåáåö=áåíé= Öàçêíë=ÉääÉê=ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçé=éäàéëí=ìåçéêä íáí=~íí=á~âíí~=ö ää~åçé=ñ êéëâêáñíéêk= lã= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ìåçéê= ëáå= ìééçê~öëíáç= ÉääÉê= ìåçéê= íáç= ëçã= îáëëíáçëj ééåëáçå= ìíäéí~ä~ë= ë~ãíáçáöí= áåíà å~í= ééåëáçåëê íí= ÉåäáÖí= âçããìå~ä~= ééåëáçåëj ÄÉëí ããéäëéêi=ëçã=üìîìçë~âäáöéå= îéêéåëëí ããéê=ãéç=pîéåëâ~=hçããìåñ êj ÄìåÇÉíë=êÉâçããÉåÇ~íáçåÉêI=ëâ~ää=ë Ç~å=éÉåëáçåëê íí=~îê âå~ë=ñê å= äçéêëééåj ëáçåéåë=éääéê=ëàìâééåëáçåéåë=åéííçäéäçéé=éääéê=éñíéêäéî~åçéééåëáçåéåk= ^åã êâåáåö= ^îê âåáåöéå= ëâéê= åçêã~äí= ééê= â~äéåçéêã å~çk= lã= ÇÉå= ~åçê~= ééåëáçåëê ííéå= ìíöéë=ìåçéê=~åå~å=ìíäéí~äåáåöëééêáçç=éääéê=üéäí=éääéê=çéäîáë=á=ñçêã=~î=éåö åöëéêj ë ííåáåöi=â~å=ééåëáçåëãóåçáöüéíéå=äéëäìí~=çã=~åå~å=~îê âåáåöëééêáççk=^îê âj åáåöëäéäçéééí=äéëí ãë=á=ë Ç~åí=Ñ~ää=ÉåäáÖí=ÇÉ=êÉÖäÉê=ëçã=~åÖÉë=á=íáää ãéåáåöëñ êéj ëâêáñíéêå~=íáää=m^jhi=ãéç=ç êá=áåö ÉåÇÉ=ÄÉê âåáåöëêéöäéêk= lã=çéå=~åçê~=ééåëáçåëê ííéå=áåíé=ìíäéí~ä~ë=é =ÖêìåÇ=~î=~íí=ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçé= áåíé= ~åë âí= Ü êçãi= â~å= åççåâ= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= ÄÉëí ãã~= ~íí= ~îê âåáåö= ëâ~ää=ëâé=ãéç=î~ç=ëçã=ëâìääé=ü~=âìåå~í=ìíäéí~ä~ëk= m_c==mpmnmn= P= OMMNJMSJNR=

20 = =P=çÅÜ=Q= E_Éëí ããéäëéê=ãçíëî~ê~åçé= =P=çÅÜ=Q=á=m^Jhi=Ñáååë=áåíÉKF= = =R= méåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=çåü=íáçëñ~âíçê= jçãk=n= c ê=üéä=ééåëáçå=éêñçêçê~ë=~íí=çéå=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáçéå= ê=ãáåëí=no= êk= méåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=ìíö êë=~î=ìééçê~öëíáç=î~êìåçéê=m_c=ö ääí=ñ ê=çéå=ñ êj íêçéåçéî~äçé=üçë=âçããìåéåk= jçãk=o= qáçëñ~âíçêå= ê=âîçíéå=ãéää~å=ééåëáçåëöêìåç~åçé=íáç=çåü=no= êi=ççåâ=ü Öëí=í~J äéí=nk= = =S= jéçñ êç=ééåëáçåëê íí= d ääéê=áåíé=ñêkçkãk=ommpjmnjmnk= = =T= méåëáçåëöêìåç~åçé=áåâçãëí=çåü= êëéç åö= jçãk=n= méåëáçåëöêìåç~åçé=áåâçãëí=äéê âå~ë=ñ ê=â~äéåçéê ê=çåü=ìíö êë=~î=çéå=ñ êíêçj ÉåÇÉî~äÇÉë= êë~êîççé= ë~ãí= ë Ç~å~= ~åçê~= ìåçéê= â~äéåçéê êéí= á= ÇÉí= EÇÉF= ééåj ëáçåëöêìåç~åçé= ìééçê~öéí= EìééÇê~ÖÉåF= ìíöáîå~= âçåí~åí~= Éêë ííåáåö~êi= ëçã= áåíé=ìíö ê=íê~âí~ãéåíé=éääéê=âçëíå~çëéêë ííåáåök= e~ê= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ìåçéê= äéçáöüéí= íáää= Ñ äàç=~î=ëàìâççãi=çäóåâëñ~ää=éääéê= ~êäéíëëâ~ç~=éääéê=ìåçéê=äéçáöüéí=ñ ê=î êç=~î=ä~êå=ñ íí=îáçâ åå~ë=~îçê~ö=ñê å=ëáíí= ~êîççé=ëâ~ää=çéå=ééåëáçåëöêìåç~åçé=áåâçãëíéå=éåäáöí=ñ êéö ÉåÇÉ=ëíóÅâÉ=Ü à~ë= ãéç=î~ç=ë äìåç~=~îçê~öáíëk= m_c==mpmnmn= Q= OMMNJMSJNR=

21 jçãk=o= ^åã êâåáåö= jéç= ÒäÉÇáÖÜÉí= Ñ ê= î êç=~î=ä~êåò=~îëéë=äéçáöüéí=á=ãçíëî~ê~åçé=çãñ~ííåáåö=ëçã= Ñ äàéê=~î=c ê äçê~äéçáöüéíëä~öéåk= c ê=î~êàé=â~äéåçéê ê=äéê âå~ë=éå= êëéç åöi=ëçã=ìíö ê=âîçíéå=ãéää~å=ééåëáçåëj ÖêìåÇ~åÇÉ=áåâçãëí=ÉåäáÖí=ãçãK=N=çÅÜ=ÇÉí=Ñ êü àç~=éêáëä~ëäéäçéééí=ñ ê=ë~ãã~= êk=üêëéç åö=äéê âå~ë=áåíé=ñ ê=ë Ç~åí= ê=ç =ÇÉå=éÉåëáçåëÖêìåÇ~åÇÉ=áåâçãëíÉå= ê=åçääk= = =U= _Éê âåáåöëíáçéìåâíi=äéê âåáåöë ê=çåü= êëãéçéäéç åö== jçãk=n= jéç=äéê âåáåöëíáçéìåâí=~îëéë=çéå=íáçáö~ëíé=íáçéìåâí=ç =ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçéw= ~F= ÄF= ÅF= ìééå ê=ìíö åöéå=~î=ã å~çéå=áåå~å=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê= SR= êi= ~îö ê=ãéç=ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçåi=ëàìâééåëáçå=éääéê=äáîê åí~i=éääéê= ~îäáçéêk= jéç=äéê âåáåöë ê=~îëéë=çéí=â~äéåçéê ê=î~êìåçéê=äéê âåáåöëíáçéìåâíéå=áåñ~äj äéêk= jçãk=o= jéç= êëãéçéäéç åö=~îëéë=ãéçéäî êçéí=~î=çé=íî = êëéç åöéå=ëçã=å êã~ëí=ñ J êéö ê=äéê âåáåöë êéík= lã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=áåíé=áååéü~ñí=ìééçê~ö=ìåçéê=üéä~=å ãåç~=íî = êéå=éäj äéê= çã= ìééçê~öéå= î~êáí= á= î~êáéê~åçé= çãñ~ííåáåö= ~îö ê= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= Üìê= êëãéçéäéç åöéå=ëâ~ää=äéê âå~ëk= = =V= üäçéêëééåëáçå= jçãk=n= üäçéêëééåëáçå= ìíöéë= ÉÑíÉê= ~åë â~å= íáää= Ñ êíêçéåçéî~äç=íáçáö~ëí=ñêkçkãk=çéå=ã J å~ç=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê=sr= ê=çåü=ëçã=ç =~îö ê=ñê å=ééåëáçåëj m_c==mpmnmn= R= OMMNJMSJNR=

22 ÖêìåÇ~åÇÉ=ìééÇê~Ö=ÉääÉê=ëçã=áåíáää=ÇÉëë=Ü~Ñí=ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçå=éääéê=ëàìâj ééåëáçåk= jçãk=o= ^åã êâåáåö= jéç=òê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçå=éääéê=ëàìâééåëáçåò=áåäéöêáéë=~íí=çéå=ñ êíêçéåçéî~äj ÇÉ=ëâìääÉ=âìåå~í=Ñ =ê íí=íáää=îáëëíáçëééåëáçå=éääéê=ëàìâééåëáçå=çã=~åë â~å=ü êçã= áåöáîáíëk= üäçéêëééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=N= N=Ó=P= P=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= VS= TM= SR= POIR= M= = pìãã~å= Ü ê~î= ãìäíáéäáåéê~ë= ãéç= íáçëñ~âíçêå= çåü= êéëìäí~íéí= â~ää~ë= ÄêìííçéÉåJ ëáçåëéç åök= üäçéêëééåëáçåéå=ìíö ê=ééê= ê=çéí=äéäçéé=ëçã= ÉêÜ ääéë=öéåçã=~íí=ãìäíáéäáåéê~= ÄêìííçéÉåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= = =NM= sáëëíáçëééåëáçå= jçãk=n= sáëëíáçëééåëáçå=ìíöéë=éñíéê=~åë â~å=íáää=ñ êíêçéåçéî~äç=ëçã=éñíéê=rm=ãéå=ñ êé=sr= êë= äçéê=ìééñóääéê=åéç~å=~åöáîå~=îáääâçêw= ~F= ÄF= ìééçê~öéí=ìééü ê=îáç=ìíö åöéå=~î=ã~åç~íééêáççéåi=éääéê= ìééçê~öéí= ìééü ê= Ñ êé=ã~åç~íééêáççéåë=ìíö åö=~î=~åå~å=~åäéçåáåö= å= íéêâ~ääéäëé= ÉåäáÖí= Q= â~ék= NM= = hçããìå~ää~öéå= çåü= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= Ü~ê=áååÉÜ~Ñí=ëáíí=ìééÇê~Ö=á=ãáåëí=PS=â~äÉåÇÉêã å~çéê=éääéêi=çã=ìééçê~öëj íáçéå= ê=ãáåçêé= å=ps=ã å~çéêi=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ü~ê=áååéü~ñí=ìééçê~ö= ìåçéê=íî =é =î~ê~åçê~=ñ äà~åçé=ã~åç~íééêáççéêk= m_c==mpmnmn= S= OMMNJMSJNR=

23 s~ç=ëçã=ë Öë=á=Ñ êéö ÉåÇÉ=ëíóÅâÉ=Ö ääéê=áåíé=ìåçéê=ë Ç~å=íáÇ=ëçã=ÇÉå=Ñ êíêçéåj ÇÉî~äÇÉ=Ü~ê=ê íí=íáää=ëàìâééåëáçå=éåäáöí= =NNK= lã=âçããìåñìääã âíáöé=ü~ê= íéêâ~ää~í=éíí=ìééçê~ö=ñ ê=éå=ñ êíêçéåçéî~äç=ãéç= ëí Ç=~î=Q=â~éK=NM= =hçããìå~ää~öéåi=â~å=ñìääã âíáöé=äéëäìí~=~íí=áåëâê åâ~=ê íj íéå= íáää= ÉîÉåíìÉää= îáëëíáçëééåëáçå= ÉääÉê= ~íí= ÇÉåå~= ê íí= ÜÉäí= ëâ~ää=ìééü ê~k= lã= ìééçê~öéí=ü~ê=ìééü êí=~î=~åå~å=~åäéçåáåö= å= íéêâ~ääéäëé=çåü=çéí=îáë~ê=ëáö=~íí= Ñìääã âíáöé= ëéå~êé= Ü~ÇÉ= âìåå~í= íéêâ~ää~= ìééçê~öéí= ãéç= ëí Ç= ~î= Q= â~ék= NM= = hçããìå~ää~öéåi=â~å=ñìääã âíáöé=äéëäìí~=~íí=áåëâê åâ~=ê ííéå=íáää=éîéåíìéää=îáëëj íáçëééåëáçå=éääéê=~íí=çéåå~=ê íí=üéäí=ëâ~ää=ìééü ê~k= o ííéå=~íí=ìééä ê~=îáëëíáçëééåëáçå=ìééü ê=çã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=é =åóíí=ääáê= áååéü~î~êé= ~î= ìééçê~ö= Üçë= âçããìåéåk= lã= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ~îö ê= Ñê å= ÇÉíí~= ëéå~êé= ìééçê~ö= Ñ êé= SR= êë= äçéê= ìíöéë= é = åóíí= îáëëíáçëééåëáçåk= f= ë Ç~åí= Ñ~ää= ëâ~ää= îáëëíáçëééåëáçåéå= ÄÉê âå~ë= ãéç= Ü åëóåëí~ö~åçé= íáää= ÇÉå= íçí~ä~= ìééj Çê~ÖëíáÇÉå= á= ééåëáçåëöêìåç~åçé= ìééçê~ö=ë~ãí=ãéç= ëéå~ëíé=~îö åö= Ñê å=ìééj Çê~ÖÉí=ëçã=ÄÉê âåáåöëíáçéìåâí=éåäáöí= =UK= sáëëíáçëééåëáçå=ìíöéë=ñê å=~îö åöéå=áåíáää=çéå=ã å~ç=ñêkçkãk=îáäâéå= äçéêëééåj ëáçå= ÉåäáÖí= ÇÉå= Ñ êíêçéåçéî~äçéë= ~åë â~å= ëâ~ää= Ä êà~= ìíöéëi= ÇçÅâ= ä åöëí=áåíáää= ÇÉå=ã å~ç=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê=st= êk= hçããìåñìääã âíáöé=â~å=á=ë êëâáäí=ñ~ää=ó=ìí îéê=î~ç=ëçã=ñ äàéê=~î=îáääâçêéå=çî~å= Ó= ÄÉëäìí~= ~íí= ìíöé= îáëëíáçëééåëáçå= çåü= Ç êîáç= Ñ~ëíëí ää~= ÇÉ= îáääâçê= á= Ñê Ö~= çã= ééåëáçåëê ííéåë=çãñ~ííåáåö=ãkãk=ëçã=â~å=ñáåå~ë=ãçíáîéê~çék= méåëáçåëãóåçáöüéíéå=â~åi=éñíéê=~åë â~å=ñê å=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçéi=äéëäìí~=~íí=á= ëí ääéí=ñ ê=îáëëíáçëééåëáçå=ëâ~ää=ñ êéäáöö~=ê íí=íáää=äáîê åí~=éåäáöí= =NRK= jçãk=o= sáëëíáçëééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= SR= POIR= M= = pìãã~å=ü ê~î=ãìäíáéäáåéê~ë=ãéç=íáçëñ~âíçêå=çåü=êéëìäí~íéí=â~ää~ë=äêìííçééåj ëáçåëéç åök= m_c==mpmnmn= T= OMMNJMSJNR=

24 sáëëíáçëééåëáçåéå=ìíö ê=ééê= ê=çéí=äéäçéé=ëçã=éêü ääéë=öéåçã=~íí=ãìäíáéäáåéê~= ÄêìííçéÉåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= jçãk=p= e~ê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñ êî êîëáåâçãëí=ëâ~ää=îáëëíáçëééåëáçåéå=ãáåëâ~ë=ãéç= TR= B= ~î= ë Ç~å= áåâçãëí= ãìäíáéäáåéê~ç= ãéç= íáçëñ~âíçêåk= cê å= ãáåëâåáåöéå= ìåj Ç~åí~ë=ÇçÅâ=ÇÉëëÑ êáåå~å=éíí=äéäçéé=ëçã=ñ ê=ã å~ç=ê âå~í=ãçíëî~ê~ê=éå=íçäñíéj ÇÉä=~î=u=Ö åöéê=çéí=éêáëä~ëäéäçéé=ëçã=ö ääéê=ñ ê=çéí= ê=ìíäéí~äåáåöéå=~î=îáëëj íáçëééåëáçåéå=~îëéêk= _Éíê ÑÑ~åÇÉ=îáëëíáÇëéÉåëáçå=ëçã=ÄÉîáäà~íë=ÇÉäíáÇëëóëëÉäë~íí=Ñ êíêçéåçéî~äç=éääéê=á= ~åå~í= ë êëâáäí= Ñ~ää= ~îö ê= ééåëáçåëãóåçáöüéíéå= á= îáäâéå= çãñ~ííåáåö= ééåëáçåéå= ëâ~ää=ãáåëâ~ë=é =ÖêìåÇ=~î=ÇÉå=Ñ êíêçéåçéî~äçéë=ñ êî êîëáåâçãëí=éñíéê=~îö åöj ÉåK= jçãk=q= ^åã êâåáåö= jéç= Ñ êî êîëáåâçãëí= ~îëéë= ÇÉäë= ë Ç~å~= áåâçãëíëä~ö= ëçã= ~åöéë= á= ä~öéå= çã= áåj âçãëíöêìåç~ç= äçéêëééåëáçå=o=â~é= =OJNT~I=ÇÉäë=~åå~å=Ñ êã å=ó=íkéñk=ëàìâä åi= ëàìâééååáåöi= íà åëíéééåëáçåëñ êã å= ÉääÉê= Éêë ííåáåö= Ñê å= ~îí~äëöêìééëàìâñ êë âj êáåö=ó=ëçã=~îëéê=~íí=éêë íí~=áåâçãëí=~î=~åëí ääåáåö=éääéê=~åå~í=ñ êî êîë~êäéíék=f= Ñ êéâçãã~åçé=ñ~ää=äé~âí~ë=ü êîáç=î êçéí=~î=~íí=ñ êã åéå= ê=ëâ~ííéñêák= s~ç=ëçã=ë Öë=á= =NQ=ãçãK=N=ëàìåÇÉ=çÅÜ= ííçåçé=ëíóåâéå~=ëâ~ää=ö ää~=îáç=íáää ãéj åáåöéå=~î=çéíí~=ãçãéåík=lî~å=å ãåç=ãáåëâåáåö=ö êë=áåíé=çã=ë~ãçêçåáåö=ëâ~ää= ëâé=éåäáöí= =O=ãçãK=P=ÉääÉê= =NQ=á=m_cK= _Éê âåáåö=~î=îáëëíáçëééåëáçå=ãéç=ü åëóå=íáää=äéëí ããéäëéêå~=á=ãçãk=q=îéêâëí äj äéë=åçêã~äí=ã å~çëîáë=é =ÖêìåÇî~ä=~î=ìééÖáÑí=Ñê å=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=çã=ñ êj î åí~çé= áåâçãëíéêk= méåëáçåëãóåçáöüéíéå= â~å= ÇçÅâ= ÉÑíÉê= ÇÉååÉë= Ü ê~åçé= Ñ~ëíJ ëí ää~=~åå~å=~îê âåáåöëééêáççk= aéå= Ñ êíêçéåçéî~äçé= ê= ëâóäçáö= ~íí= ÉåäáÖí= ééåëáçåëãóåçáöüéíéåë= ~åîáëåáåö~ê= ä ãå~= ìééöáñíéê= çã= ë Ç~å~= áåâçãëíñ êü ää~åçéå= ëçã= â~å= é îéêâ~= ë~ãçêçj åáåöéå=ãéç=îáëëíáçëééåëáçåéåk= = =NN=çÅÜ=NO= = E_Éëí ããéäëéê=ãçíëî~ê~åçé= =NN=çÅÜ=NO=á=m^Jhi=Ñáååë=áåíÉKF= m_c==mpmnmn= U= OMMNJMSJNR=

25 = =NO=~= pàìâééåëáçå== jçãk=n= pàìâééåëáçå= ìíöéë= ÉÑíÉê= ~åë â~å= íáää= Ñ êíêçéåçéî~äç= ëçã= Ñ ê= ê íí=íáää=ëàìâj=éääéê= ~âíáîáíéíëéêë ííåáåö= ÉåäáÖí= ^ci= çåü= ëçã= Éå= Ñ äàç= Ü ê~î= ãéç= ëí Ç= ~î= Q=â~éK= V= = hçããìå~ää~öéå=äéñêá~ë=ñê å=ëáíí=ìééçê~ö=ñ êé=ã~åç~íééêáççéåë=ìíö åö=éääéê=~î= ë~ãã~=ëâ ä=áåíé=çãî äàéëk= ^åã êâåáåö= o íí=íáää=ëàìâééåëáçå=â~å= îéå=ñ êéäáöö~=éåäáöí=äéëí ããéäëéêå~=çã=éñíéêëâóççk= pàìâééåëáçå=ìíöéë=ìåçéê=íáç=ëçã=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ü~ê=ê íí=íáää=ëàìâj=éääéê=~âj íáîáíéíëéêë ííåáåö= ÉåäáÖí= ^cik= rééü ê= ê ííéå= íáää= ëàìâj= ÉääÉê= ~âíáîáíéíëéêë ííåáåö= ìééü ê= çåâë = ê ííéå= íáää= ëàìâééåëáçåk= hçããìåñìääã âíáöé= â~å= Ñ ê= ë êëâáäí=ñ~ää= ÄÉëäìí~=~íí=Ñçêíë íí~=~íí=ìíöé=ëàìâééåëáçåéå=ççåâ=ä åöëí=áåíáää=ìíö åöéå=~î=ã J å~çéå=áåå~å=î~êìåçéê=çéå=ñ êíêçéåçéî~äçé=ñóääéê=sr= êk= jçãk=o= pàìâééåëáçå=äéê âå~ë=é =Ñ äà~åçé=ë íík= üêëãéçéäéç åöéå=emf=áåçéä~ë=á=ëâáâí=éåäáöí=í~äéääéå=åéç~åk=aéëë~=ëâáâí=~î= êëj ãéçéäéç åöéå= ãìäíáéäáåéê~ë= î~ê= Ñ ê= ëáö= ãéç= ~åöáîéí= éêçåéåíí~ä= á= êéëééâíáîé= ëâáâíw= pâáâí=~î=m===eìííêóåâí=á=~åj í~ä=ä~ëäéäçééf= M=Ó=N= N=Ó=P= P=Ó=OM= OM=Ó=PM= PM=Ó= méåëáçåëåáî =á=b= VS= TM= SR= POIR= M= = pìãã~å=ü ê~î=â~ää~ë=äêìííçééåëáçåëéç åök= pàìâééåëáçåéå= ìíö ê= ééê= ê= ÇÉí= ÄÉäçéé= ëçã= ÉêÜ ääéë= ÖÉåçã= ~íí= ãìäíáéäáåéê~= ÄêìííçéÉåëáçåëéç åöéå=ãéç=îáç=î~êàé=íáç=ö ää~åçé=éêáëä~ëäéäçéék= jçãk=p= s~ç=ëçã=ë Öë=á= =NM=ãçãK=P=çÅÜ=Q=çã=ë~ãçêÇåáåÖ=ãÉÇ=Ñ êî êîëáåâçãëíéê=ëâ~ää= îéå=ö ää~=ñ ê=ëàìâééåëáçåéåk= m_c==mpmnmn= V= OMMNJMSJNR=

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och 2014-03-28 1 (24) Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl. 10.00 12.25 med ajournering 10.04 10.05 och 11.15-11.20. Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande René Jaramillo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2016-12-20 Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Pensionsregler för anställda i

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29 KALLELSE Trafiknämnden Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00-17.00 Plats: Scandic Talk Hotel, Mässvägen 2,

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-03-06

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-03-06 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-03-06 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 6 mars 2013 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGE SKÅNE

REGIONFULLMÄKTIGE SKÅNE REGIONFULLMÄKTIGE SKÅNE PROTOKOLLSUTDRAG 2002-12-09--10 125 Ärende I samband med majoritetsskifte i regionfullmäktige efter allmänna val 2002 har en översyn av reglemente gällande ekonomiska förmåner för

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14

KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14 KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14 Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 maj klockan 08.30-14.00 Plats: Insikten, Videum Science

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21) 2014-04-16 1 (21) Tid Onsdagen den 16 april 2014 kl. 10.00 11.52 Plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19) 2011-03-25 1 (19) Plats och tid Plats Fredagen den 25 mars 2011, kl. 10.00-14.30 med ajournering 10.10 10.12 och 12.10 13.10 Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4 i Växjö ande Ledamöter Gunnar Nordmark

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-06-19 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 19 juni 2013 kl. 08.30-12.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S)

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Pensionspolicy för Hudiksvalls kommun Pensionspolicy Pensionspolicyn omfattar alla tillsvidareanställda och förtroendevalda i Hudiksvalls kommun. Det pensionsavtal som gäller i Hudiksvalls kommun

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-09-01 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren.

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren. PBF KL Pensionsbestämmelser för förtroendevalda, PBF KL, regleras genom reglementen som fastställs av Sveriges kommuner och landsting. Det är upp till varje arbetsgivare att anta bestämmelserna och vilka

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41) 2012-10-12 1 (41) Plats och tid Fredagen den 12 oktober 2012 kl.10.00 13.05, med ajournering 11.55 12.10 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs väg, Växjö ande Gunnar Nordmark (FP) ordförande Gunnar Storbjörk

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-04-23 Reviderade av kommunstyrelsen den 8 april 78 SID 2(8) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20) 2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-12 DNR KS 2015.199 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

INFORMATION OM OPF-KL

INFORMATION OM OPF-KL INFORMATION OM OPF-KL OPF-KL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL (Omställningsstöd och Pension till förtroendevalda) tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-05-23 LiÖ 2014-657 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit

Läs mer

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering 2014-12-12 1 (18) Tid Fredagen den 12 december 2014 kl. 10.00 11.45 med ajournering 10.40 10.50 Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) Robert

Läs mer

Sunnerbo, Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö. Roland Gustbée (M) ordförande Monica Haider (S), vice ordförande

Sunnerbo, Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö. Roland Gustbée (M) ordförande Monica Haider (S), vice ordförande 2014-03-05 1 (26) Tid Onsdagen 5 mars kl 9.00-11:15 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24) 2011-10-07 1 (24) Plats och tid Fredagen den 7 oktober 2011, kl. 10.00 13.00 med ajournering kl. 10.15 10.17 och 12.40 12.50 Plats Ljungbergsmuseet, Ljungby ande Ledamöter Gunnar Nordmark (FP) ordförande

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 1 [5] HR verksamhetsområde 2014-11-19 Referens Elisabeth Hill Lena Hadad Mottagare Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Förslag till

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala förtroendevalda

Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala förtroendevalda SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

bå=ëíìçáé=~î=âçééäáåöéå=ãéää~å=ã~íéã~íáâ=çåü=âìäíìê=á=öóãå~ëáéíë= ^Jâìêë âìêë=

bå=ëíìçáé=~î=âçééäáåöéå=ãéää~å=ã~íéã~íáâ=çåü=âìäíìê=á=öóãå~ëáéíë= ^Jâìêë âìêë= båëíìçáé~îâçééäáåöéåãéää~åã~íéã~íáâçåüâìäíìêáöóãå~ëáéíë ^Jâìêë âìêë Anders Gustafsson och Michael Jungestrand Matematik /LAU370 /LAU690 Handledare: Thomas Lingefjärd Examinator: Per-Olof Bentley Rapportnummer:

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-11-27

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-11-27 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-11-27 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 27 november klockan 10.00 14.00 Plats: Teleborgs slott,

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-05-15 1 (20) Plats och tid Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 08.30-11.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) ordförande Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Mats Johnsson

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda 2015-06-15 1 (6) CIRKULÄR 15:19 Ekonomi och styrning Nils Mårtensson Siv Stjernborg EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

Läs mer

. ~ut. kommun. Härnösands. Granskning av arvoden. att redovisa upprättat förslag till svar enligt ovan till kommunens revisorer.

. ~ut. kommun. Härnösands. Granskning av arvoden. att redovisa upprättat förslag till svar enligt ovan till kommunens revisorer. Härnösands kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-09 Sida 15(33) Kommunstyrelsen 221 Dnr KS12 31-600 "211- - O'l. '-{ Granskning av arvoden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(8)

Sammanträdesprotokoll 1(8) Sammanträdesprotokoll 1(8) Plats och tid Måndagen den 5 september 2011, 17.30 19.25 Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Frida Jansson (S), Christer Filipsson

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda SID 1(8) Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda PROGRAM PLAN POLICY Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(8) Helsingborgs

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Anders Gäfvert att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Anders Gäfvert att jämte ordförande justera dagens protokoll. PROTOKOLL 13 20 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Anita Wiklander 2016-09-27 16LS5 1(8) Tid: 2016-09-27 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Lars-Erik Nordin (C) Maj-Lis

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 11/2015 2015-06-15. Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86

Ekonomi Nytt. Nr 11/2015 2015-06-15. Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86 Ekonomi Nytt Nr 11/2015 2015-06-15 Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

bå=ñ êëí~= ëâáëë=íáää bå=ñ êëí~= AFFÄRSPLAN

bå=ñ êëí~= ëâáëë=íáää bå=ñ êëí~= AFFÄRSPLAN båñ êëí~ ëâáëëíáää båñ êëí~ AFFÄRSPLAN ^ííñ êäéêéç~ ÉÖÉíÑ êéí~ö ^êäéíëã~íéêá~ä Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL) 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-06 RS140250 Staffan Johansson, kanslichef kansliavdelningen Regionstyrelsen Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer