Upprop och anmälningar om förhinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprop och anmälningar om förhinder"

Transkript

1 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder

2 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 2 januari Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 2 januari 2015.

3 3(12) Kf 3 Kf 3 Justering av sammanträdets protokoll

4 4(12) Kf 4 Kf 4 Interpellationsbehandling

5 5(12) Kf 5 Kf /241/024 Förslag till bestämmelser om omställningstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL Ärendebeskrivning Arvodesberedningen har behandlat ärendet den 12 december 2014, 2. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram förslag till nya bestämmelser om omställning och pension för förtroendevalda (OPF-KL) som kommunerna rekommenderas att anta och som ersätter nuvarande pensionsbestämmelser (PBF) för förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014 (fr.o.m ). Bestämmelserna gäller i vissa delar förtroendevalda som inte tidigare omfattats av PBF eller tidigare pensionsbestämmelser. Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar 1. Bestämmelserna om omställningsstöd och pension till förtroendevalda - OPF- KL - ska ha den lydelse som framgår av bilaga A. 2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari Bestämmelsernas 3 om aktivt omställningsstöd kompletteras med följande Kostnadsramen för individuella aktiva omställningsåtgärder fastställs till 0,5 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt för varje individ och sammanhållen omställningsinsats. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 december 2014, 224. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot arvodesberedningens förslag och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

6 ARVODESBEREDNINGEN 1(3) Ordförandeförslag till arvodesberedningen Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda - OPF-KL Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar 1. Bestämmelserna om omställningsstöd och pension till förtroendevalda - OPF-KL - ska ha den lydelse som framgår av bilaga A. 2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari Bestämmelsernas 3 om aktivt omställningsstöd kompletteras med följande Kostnadsramen för individuella aktiva omställningsåtgärder fastställs till 0,5 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt för varje individ och sammanhållen omställningsinsats. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram förslag till nya bestämmelser om omställning och pension för förtroendevalda (OPF-KL) som kommunerna rekommenderas att anta och som ersätter nuvarande pensionsbestämmelser (PBF) för förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014 (fr.o.m ). Bestämmelserna gäller i vissa delar förtroendevalda som inte tidigare omfattats av PBF eller tidigare pensionsbestämmelser. OPF-KL Förslaget till OPF-KL följer livsinkomstprincipen och arbetslinjen ger möjlighet att förena arbetsliv och uppdrag ger likalydande bestämmelser oavsett uppdrag inom kommun eller landsting följer trenden i övriga omställnings- och pensionsavtal för anställda på arbetsmarknaden Förslaget till OPF-KL innefattar Omställningsinsatser/-stöd Avgiftsbestämd ålderspension Sjukpension Efterlevandeskydd Familjeskydd

7 En översiktlig jämförelse mellan nu gällande bestämmelser enligt PBF och OPF-KL ser ut på följande sätt. 2(3) Förmåner i PBF Avgångsersättning Visstidspension Förmånsbestämd ålderspension Livränta Sjukpension Efterlevandepension Ersätts i OPF-KL av Omställningsstöd Omställningsstöd Avgiftsbestämd ålderspension Avgiftsbestämd ålderspension Sjukpension Efterlevandeskydd / familjeskydd Bestämmelserna om omställningsstöd och pension gäller, precis som idag, för förtroendevalda (i vår kommun betecknade som årsarvoderade ) som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 % engagemangsgrad). För förtroendevalda fritidspolitiker med endast sammanträdearvoden (motvarande) innebär förslaget i OPF-KL att 4,5 % på arvodesbeloppet avsätts som pensionsavsättning i kommunens förvaltning. Enligt nuvarande bestämmelser så sker ingen sådan avsättning till pension. Däremot har dessa politiker sedan tidigare rätt till pensionskompensation för förlorad arbetsinkomst. Förslaget ska antas av kommunens fullmäktige för att gälla. Vidare förutsätter förslaget att en lokal pensionsmyndighet inrättas med uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL. I vår kommun har kommunstyrelsen, enligt styrelsens reglemente, sedan länge denna uppgift. Förslaget innehåller inga övergångsbestämmelser i förhållande till nu gällande pensionsbestämmelser, vilket innebär att förtroendevalda som före omfattas av PBF eller tidigare bestämmelser även fortsättningsvis kommer att omfattas av dessa äldre bestämmelser. Förslaget till nya pensionsbestämmelser motsvarar till stora delar pensionsavtalet AKAP- KL som tillämpas på anställda. I förslaget till OPF-KL finns fyra delar avseende omställnings- och pensionsförmåner: Aktiva omställningsinsatser Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevalda som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos samma kommun. Det finns i OPF-KL inte fastställt vilka insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket en insats får kosta. Det är upp till kommunen att i samråd med den förtroendevalde besluta om lämpliga omställningsinsatser utifrån den företroendevaldes personliga förutsättningar. Det är samtidigt önskvärt att kommunfullmäktige beslutar om en maximal kostnadsram för sådana insatser. Jag har ovan lämnat förslag om detta. Ekonomiskt omställningsstöd Gäller för förtroendevald som inte fyllt 65 år och har minst ett års sammanhängande uppdragstid. Det ekonomiska omställningsstödet utgår med tre månader för varje år i uppdraget och utgår under maximalt 3 år. Nivåerna för det ekonomiska omställningsstödet är 85 % år 1 och 2 och 60 % år 3. Det ekonomska omställningsstödet beräknas på årsarvodet året före avgång. Det ekonomska omställningsstödet samordnas med förvärvsinkomster under år 2 och 3. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd Stödet gäller för förtroendevald som inte fyllt 65 år och har minst åtta års sammanhängande uppdragstid. Betalas tidigast ut från och med f.n. 61 år och som längst till 65 års ålder. Beräknas på årsarvodet året före avgång och uppgår till 60 % av årsarvodet. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd samordnas med förvärvsinkomster.

8 Gemensamt för omställningsinsatser och omställningsstöd Det krävs att den förtroendevalde aktivt söker arbete för att man ska få del av främst de ekonomiska stöden. Rätten till stöd upphör om man väljs till nytt uppdrag för vilket årsarvode utges. De ekonomiska stöden utgör inkomst av tjänst och beskattas samt grundar rätt till allmän pension. De aktiva insatserna och de ekonomiska stöden ersätter bestämmelserna om visstidspension och avgångsersättning i tidigare pensionsbestämmelser (PBF/AEF). 3(3) Avgiftsbestämd pension, sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd I OPF-KL gäller att pension ska vara avgiftsbestämd och därmed beräknas per kalenderår på årsarvode, sammanträdesersättningar och andra i uppdraget pensionsgrundande kontanta ersättningar. Detta innebär att någon fast pensionsnivå som i PBF inte finns utan nivån är beroende på vilka ersättningar den förtroendevalde haft under hela sin tid som förtroendevald. Pension är livsvarig och kan tidigast tas ut från f.n. 61 års ålder. Sjukpension motsvarar ersättning enligt avtalsgruppförsäkring (AGS-KL), i likhet med vad som gäller för kommunens anställda. Ersättningen beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före det år då sjuk- eller aktivitetsersättning från försäkringskassan beviljats. Sjukpension betalas ut under samma tidsperiod som sjuk- och aktivitetsersättning och utgör alltså ett komplement till dessa ersättningar. Efterlevandeskyddet innebär att den avgiftsbestämda ålderspensionen kan utbetalas till efterlevande vid förtroendevalds dödsfall. Vid dödfall innan pensionen börjar betalas ut betalas pensionsbehållningen ut under fem år. Vid dödsfall efter att pensionen betalas ut sker utbetalningarna av pensionsbehållning i form av efterlevandeskydd under maximalt 20 år. Bestämmelser rörande familjeskydd är inte klara men kommer troligtvis att likna bestämmelser om familjeskydd enligt AKAP-KL (pensionsbestämmelser för anställda). PBF Visstidspension Nuvarande bestämmelser i PBF anger att förtroendevald som lämnar sitt förtroendeuppdrag efter 50 års ålder, kan erhålla en visstidspension som baseras på uppdragstidens längd (för full visstidspension fordras minst 12 års uppdragstid) och årsarvodets storlek. Pensionsnivån är 65 % av årsarvodet. Visstidspension utgår till 65 års ålder och övergår därefter i ålderpension. Visstidspensionen är en s.k. bruttopension som minskas om man har andra förvärvsinkomster. Avgångsersättning m.m. Förtroendevald som avgår från ett årsarvoderat uppdrag före 50 års ålder har i vissa fall rätt till avgångsersättning under längst fem år. Ersättningen är skattepliktig, pensionsgrundande och minskas på samma sätt som visstidspensionen om man har andra förvärvsinkomster. Bestämmelserna om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd är i stort sett lika mellan PBF och OPF-KL. Tommy Söderblom Ordförande

9 6(12) Kf 6 Kf /242/003 Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun Ärendebeskrivning Arvodesberedningen behandlar ärendet den 12 december Som arvodesberedningens ordförande lämnar jag bifogat förslag till reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun. Reglementet ersätter Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda samt ersättning vid deltagande i intressesammansatta organ och föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 Årets reviderade ersättningsbestämmelser innehåller några ändringar med anledning av förändring av den politiska organisationen efter årets allmänna val. Kultur- och fritidsnämndens ordförande och ordföranden för kommunstyrelsens landsbygdsutskott erhåller årsarvode. Socialnämndens ordförande får höjd engagemangsgrad från 60 % till 80 % samtidigt som ordföranden för barn- och utbildningsnämnden får sin engagemangsgrad sänkt från 100 % till 80 %. Med anledning av detta har några förtydliganden om deltidsårsarvoderade gjorts i 9. I 10 har jag gjort ett tillägg om de nya pensionsbestämmelserna för förtroendevalda - OPF-KL. I 16 om utbetalning av arvoden och ersättningar har gjorts en mindre ändring för att tydliggöra att rapportering av sammanträdesarvoden med start i början av 2015 ska kunna ske automatiskt till kommunens PA/lönesystem, utan att den förtroendevalde ska behöva yrka ersättning på pappersblankett. Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med information om hur detta ska gå till och om införandetidpunkt. I ersättningsbilagan har, under rubriken Årsarvode i fjärde stycket, gjorts ett förtydligande rörande deltidsengagerade årsarvoderade. Under rubriken Presidiearvode (per år), har arvodet till kultur- och fritidsnämndens ordförande utgått och i stället ersatts med ett årsarvode. Vidare har bestämmelserna omarbetats redaktionellt i viss omfattning men utan saklig betydelse. Att de tidigare bestämmelserna döpts om till reglemente saknar formell betydelse. Jag bedömer att det samlade förslaget ryms inom de kostnadsramar som nämnderna bör ha budgeterat med utgångspunkt i 2014 års kostnader.

10 7(12) Kf 6 Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar 1."Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun" och den till reglementet hörande ersättningsbilagan och bilaga 2 ska ha den lydelse som framgår av bilaga A med följande ändring i ersättningsbilagan Årsarvode 5. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, tillika ordförande i kommunstyrelsens landsbygdsutskott, 100 procent av vid varje tid gällande arvode för riksdagsledamot (60% engagemangsgrad, varav 20% belöper sig på kultur- och fritidsnämnden och 40% på kommunstyrelsen). Under samma rubrik utgår punkten 6 och punkterna 7-8 erhåller numreringen Reglementet träder i kraft den 1 januari 2015 och ersätter nu gällande bestämmelser (Kf 42/2013) som vid samma tid upphör att gälla. 3. På ärenden hänförliga i tiden före den 1 januari 2015 tillämpa vid varje tid gällande äldre bestämmelser. 4. Finansiering sker inom varje myndighets kommunbidrag och ska beaktas i dess internbudget. Kostnaden för årsarvode till kommunalrådet, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska delas lika mellan myndigheterna. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 december 2014 Ks 225. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot arvodesberedningens förslag och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Protokollsanteckning Som ordförande tjänstgör Marianne Jonsson (M), enligt 28 första stycket gemensamt reglemente.

11 ARVODESBEREDNINGEN 1(2) Ordförandeförslag till arvodesberedningen Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar 1. "Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun" och den till reglementet hörande ersättningsbilagan och bilaga 2 ska ha den lydelse som framgår av bilaga A. 2. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2015 och ersätter nu gällande bestämmelser (Kf 42/2013) som vid samma tid upphör att gälla. 3. På ärenden hänförliga i tiden före den 1 januari 2015 tillämpa vid varje tid gällande äldre bestämmelser. 4. Finansiering sker inom varje myndighets kommunbidrag och ska beaktas i dess internbudget. Kostnaden för årsarvode till kommunalrådet, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska delas lika mellan myndigheterna. Nya och ändrade ersättningsbestämmelser Som arvodesberedningens ordförande lämnar jag bifogat förslag till reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun. Reglementet ersätter Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda samt ersättning vid deltagande i intressesammansatta organ och föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 Årets reviderade ersättningsbestämmelser innehåller några ändringar med anledning av förändring av den politiska organisationen efter årets allmänna val. Kultur- och fritidsnämndens ordförande och ordföranden för kommunstyrelsens landsbyggdsutskott erhåller årsarvode. Socialnämndens ordförande får höjd engagemangsgrad från 60 % till 80 % samtidigt som ordföranden för barn- och utbildningsnämnden får sin engagemangsgrad sänkt från 100 % till 80 %. Med anledning av detta har några förtydliganden om deltidsårsarvoderade gjorts i 9.

12 2(2) I 10 har jag gjort ett tillägg om de nya pensionsbestämmelserna för förtroendevalda - OPF-KL. I 16 om utbetalning av arvoden och ersättningar har gjorts en mindre ändring för att tydliggöra att rapportering av sammanträdesarvoden med start i början av 2015 ska kunna ske automatiskt till kommunens PA/lönesystem, utan att den förtroendevalde ska behöva yrka ersättning på pappersblankett. Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med information om hur detta ska gå till och om införandetidpunkt. I ersättningsbilagan har, under rubriken Årsarvode i fjärde stycket, gjorts ett förtydligande rörande deltidsengagerade årsarvoderade. Under rubriken Presidiearvode (per år), har arvodet till kultur- och fritidsnämndens ordförande utgått och i stället ersatts med ett årsarvode. Vidare har bestämmelserna omarbetats redaktionellt i viss omfattning men utan saklig betydelse. Att de tidigare bestämmelserna döpts om till reglemente saknar formell betydelse. Jag bedömer att det samlade förslaget ryms inom de kostnadsramar som nämnderna bör ha budgeterat med utgångspunkt i 2014 års kostnader. Tommy Söderblom Ordförande

13 8(12) Kf 7 Kf 7 Inkomna ärenden 239/ Sandra Piedrahita (V), Miriam Malm (V) och Madelene Sloot (V) har den 12 december 2014 inkommit med en motion angående kvinnotider i Ösmo simhall. 227/ Sandra Piedrahita (V), Miriam Malm (V) och Madelene Sloot (V) har den 24 november 2014 inkommit med en motion om att göra skolan helt avgiftsfri i Nynäshamns kommun.

14 9(12) Kf 8 Kf 8 Inkomna medborgarförslag

15 10(12) Kf 9 Kf 9 Meddelanden 84-6/ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 december 2014 att anse medborgarförslaget om kampanj mot nedskräpning i Nynäshamn besvarat. 83-6/ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 december 2014 att anse medborgarförslaget om att införa avgift för parkering i parkeringshuset vid Mörbyvägen besvarat. 94-6/ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 december 2014 att anse medborgarförslaget om att rusta upp hälsoslingan i Ösmo besvarat. 93-6/ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 december 2014 att inrätta en återvinningscentral i Ösmos norra delar besvarat.

16 11(12) Kf 10 Kf 10 Avsägelser

17 12(12) Kf 11 Kf 11 Valärenden

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) PM 2013-10-20 1 (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Pia Svensson Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd

Bestämmelser om omställningsstöd PM 2013-10-20 1 (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras Förslag

Läs mer

1 4-05- 2 0 0 0 0 3 0

1 4-05- 2 0 0 0 0 3 0 Stockholms läns landsting 1 (2) Arvodesberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1403-0396 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 0 0 0 0 3 0 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Läs mer

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 26 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 68 Ks 98 Au 107 KS/2015 0173 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 167. Dnr: KS 1540/14 903 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Personalenhet ~~~ftu N~tR~~ J; A Landstingsstyrelsen Datum 2014-09-08 Sida 1 (2) Dnr LD13/03489 Uppdnr 866 2014-09-08 Landstingsstyrelsen 2014-09-22 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

Kristin Löfgren Sekreterare

Kristin Löfgren Sekreterare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-01-27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 3 februari 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Lisa Andersson

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/358.901 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 23 (32) 36 REVIDERING AV LYSEKILS KOMMUNS REGLEMENTE FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA, BESTÄMMELSER OM PENSION M.M. Dnr:

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

OPF-KL. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

OPF-KL. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelserna bygger på livsinkomstprincipen. Består av två delar: - Omställning - Pension Vilka omfattas Nytillträdda politiker efter valet 2014

Läs mer

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se.

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se. 1/13 Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08 Dnr KS/2014:39 Karin.kraftman@upplandsvasby.se Pensionspolicy Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Kallelse och ärendelista till

Kallelse och ärendelista till Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktige Tid: 2014-05-26 kl. 18:00 Plats: Sessionssalen Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta ersättare 1. Inledning Dagordning 2. Information

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län LF 2014-09-28 LJ2014/1114 LF 2014-12-09 Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län Mandatperioden 2014-2018 Beslutade av landstingsfullmäktige 2014-09-28, 108 samt 2014-12-09, 175 Innehållsförteckning:

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018 Pensionspolicy För Motala kommun perioden 2015-2018 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0181 Datum: 2014-08-25 Paragraf: 88 Reviderande instans: PN Datum: Gäller från: 2015-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 6 Uppdateras: 2019 Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2.

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen Mandatperiod 14 18 Antagna vid regionfullmäktige 7 oktober 14, 1 2 (1) Till dig som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen Dokumentet

Läs mer

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor.

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor. Pensionspolicy antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2003, 110, reviderat den 19 december 2007, 198, den 25 september 2008, 93, den 27 november 2008, 121 och den 27 november 2008, 121 Inledning

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Pensionspolicy DOKUMENTNAMN Pensionspolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-11-17 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET Kf 2014-11-17, 35 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11)

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11) 1 (11) PENSIONSPOLICY Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda

Läs mer

Ärende nr 16. Beslut om förvärv av del av fastighet Väckelsång 6:96, Tingsryds kommun

Ärende nr 16. Beslut om förvärv av del av fastighet Väckelsång 6:96, Tingsryds kommun Ärende nr 16 Beslut om förvärv av del av fastighet Väckelsång 6:96, Tingsryds kommun 1 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Au 201 Dnr 2014/8 252 Förvärv

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente (2015) Ljungby kommuns Arvodesreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2015-01-26 5 1 Arvodesreglemente Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang.

Läs mer