STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING"

Transkript

1 Statistiens framställning version 1 1 (12) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Undersöningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) Ämnesområde Levnadsförhållanden Statistiområde Barns levnadsförhållanden Produtod LE0106 Referenstid 2019 Kontatuppgifter Statistiansvarig myndighet Kontatinformation E-post Telefon (SCB) Helena Rudander (Statistiservice)

2 Statistiens framställning version 1 2 (12) Innehåll 1 Statistiens sammanhang Undersöningsdesign Målstorheter Ramförfarande Förfaranden för urval och uteslutning Urvalsförfarande Uteslutning från insamling (cut-off) Insamlingsförfarande Datainsamlingsmetoder Mätning Bortfallsuppföljning Bearbetningar Gransning Gransning under insamlingen Gransning av mirodata Gransning av marodata Gransning av redovisning Sattningsförfarande Principer och antaganden Sattningsförfarande för målstorheter Sattningsförfarande för tillförlitlighet Röjandeontroll Genomförande Kvantitativ information Avvielser från undersöningsdesignen... 12

3 Statistiens framställning version 1 3 (12) 1 Statistiens sammanhang Undersöningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) visar hur barn har det och hur de upplever sin vardag. Undersöningen redovisar data om barns levnadsförhållanden inom områdena eonomi, fritid, hälsa, hjälpa till hemma, relationer, sola och trygghet. Barn-ULF genomförs inom ramen för Undersöningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), i vilen individer som är 16 år och äldre ingår. Detta i och med att grunden för Barn-ULF är samtliga barn i åldern år som bor minst halva tiden med den förälder (eller förälderns maa/mae eller sambo) som har intervjuats i ULF/SILC. Att fråga barnen diret, istället för att fråga föräldrarna i ULF/SILC om deras barn, görs för att få just barnens egna uppfattningar om ativiteter och situationer i det dagliga livet. Mer information om Barn-ULF och dess bagrund finns på webbplatserna: (valitetsdelaration, formulär, tabeller m.m.) (mer information om urvalsgrunden för Barn-ULF) 2 Undersöningsdesign 2.1 Målstorheter Målpopulationen för Barn-ULF är alla barn i Sverige som fyller år under De målstorheter (parametrar) som används för att besriva målpopulationen är sattningar i form av andelar, vila ger ett mått för respetive indiator som redovisas. Statistiens målstorheter är främst nivån på barnens levnadsförhållanden, som till exempel hur de mår, om de bruar umgås med vänner, vara ute på internet osv. De svar från barnen som ligger till grund för mätningen av målstorheter finns inom områdena eonomi, fritid, hjälpa till hemma, hälsa, relationer till föräldrar, sola och trygghet. 2.2 Ramförfarande Barn-ULF ingår som en del av ULF/SILC, där ramen för urvalet i ULF/SILC är SCB:s register över totalbefolningen (RTB) med folboförda individer i Sverige Därmed dras först urvalet i ULF/SILC, därefter ser intervjuer. Om de som har intervjuats i ULF/SILC ingår har barn år är det dessa som utgör grunden/ramen för Barn-ULF. Observationsobjeten är de barn som har intervjuats i Barn-ULF. Se mer information om det ramförfarande som gäller för ULF/SILC på

4 Statistiens framställning version 1 4 (12) De barn som svarar i undersöningen utgör uppgiftsälla, vilet medför att observationsobjet och uppgiftsällor är desamma. 2.3 Förfaranden för urval och uteslutning Urvalsförfarande Barn-ULF grundas på det urval som görs för ULF/SILC, vilet består av individer i åldern 16 år och äldre. Detta urval dras som ett stratifierat urval med obundet slumpmässigt urval utan återläggning, inom respetive stratum. De barn som sen sa ingå i Barn-ULF är samtliga barn, år, som bor minst halva tiden med den person som har intervjuats i ULF/SILC och där den intervjuade personen är barnets förälder eller förälderns maa/mae/sambo. Numeris information om urval finns under 3.1 Kvantitativ information Uteslutning från insamling (cut-off) Ingen del av målpopulationen utesluts från insamlingen. 2.4 Insamlingsförfarande Datainsamlingsmetoder Uppgifter samlas in diret via intervjuerna medan vissa bagrundsuppgifter hämtas in från ULF/SILC och RTB. Innan intervjuerna görs sicas informationsbrev ut till de som ingår i urvalet för ULF/SILC. Här ges även information om att SCB även önsar att få intervjua deras barn som är år. Det rävs ett medgivande från både föräldrar och barn för att en intervju sa unna genomföras. Uppgifterna från barnen samlas sedan in via telefon av intervjuare som är anställda på SCB. Intervjuaren läser upp frågor och svarsalternativ för barnet vid intervjun samt an hjälpa till om det är något som barnet inte förstår eller vill fråga om. Till sin hjälp har intervjuarna ett datorstött system (WinDATI), vilet medför att frågor och svarsalternativ ommer upp på särmen där intervjuaren an registrera barnets svar diret. På särmen an intervjuaren även se ort information om vad som sa inluderas och vad som gäller för vissa frågor. Insamlingen under 2019 genomfördes av ca 60 intervjuare under vecorna 3-50 med uppehåll under sommarvecorna De barn som intervjuas i Barn-ULF belönas med en biochec.

5 Statistiens framställning version 1 5 (12) Mätning I WinDATI, som används vid insamling, finns inbyggda ontroller för att minsa risen för felatiga svar. Ett exempel på en ontroll är när barnen svarar på hur många timmar i vecan de läser läxor. Om svarsuppgift överstiger ett visst värde ommer det en uppmaning till intervjuaren att stämma av svaret med uppgiftslämnaren. Barn som inte an genomföra intervjun på svensa erbjuds tolintervjuer på ett språ de behärsar bättre. Det formulär som ligger till grund för intervju, finns däremot inte på något annat språ än svensa. Intervjuarna ställer ungefär 80 frågor vid intervjun, där frågorna ligger inom följande ämnesområden: eonomi och materiella resurser, fritid och ulturella besö, hur barnen hjälper till i hushållet hur hälsan är (stress, hur man mår, ont i huvudet osv.), relationerna med familj och vänner, situationen i solan, trygghet i bostadsområdet och i solan. De frågor och svarsalternativ som ingår finns även sammanställda i ett formulär på Det finns även en besrivning på variabler och värdemängder på under Levnadsförhållanden (ULF/SILC), Barn-ULF Bortfallsuppföljning Efter varje insamlingsår görs en uppföljning av objetbortfallet i Barn-ULF, där det då handlar om bortfallet av barn år som bor minst halva sin tid hos den förälder som intervjuats i ULF/SILC. Beräning görs enligt följande: Bortfall = (antalet barn som inte deltagit i Barn-ULF) / (totala antalet barn till svarande i ULF/SILC) Detta är en förenlad beräning av bortfallet i och med att ursprungligt antal barn i urvalet för ULF/SILC är oänt. Istället används antalet barn till svarande i ULF/SILC, vilet erhålls från den artläggning som gjorts av hushållen för intervjuade personer i ULF/SILC. För att få en ungefärlig storle på det bortfall som egentligen gäller har även en sattning gjorts av antalet barn i urvalsramen för ULF/SILC. Se numerisa uppgifter under 3.1 Kvantitativ information.

6 Statistiens framställning version 1 6 (12) Strategier för att hålla ned bortfallets omfattning För att hålla ned omfattningen av bortfallet gäller det i ett första steg att få med så många svarande som möjligt i ULF/SILC. Detta bidrar i sin tur till att antalet barn som an ingå i Barn-ULF blir fler. De strategier som används i ULF/SILC för att minsa objetbortfallet är adaptiva och ändras därmed under året med hänsyn till antalet svarande i olia stratum. Det görs då fler ontatförsö i de grupper där antalet svarande är relativt litet. Efter intervju med de vuxna i ULF/SILC som har barn år, ställs även frågan om barnen får intervjuas (information om detta har getts ut i informationsbrev som sicats innan). När förälder har gett sitt tillstånd tillfrågas även barnet om han/hon vill deltaga. Som belöning för deltagande erhåller barnet en biochec efter avslutad intervju. Det är även vitigt att försöa undvia partiellt bortfall, vilet görs genom att ha tydliga och enla frågor som barnen an svara på. För att förbättra detta ytterligare gjordes en större översyn av alla frågor och svarsalternativ inför insamlingen Se mer om detta i Kvalitetsdelarationen 2019 (rubri 5.1 Jämförbarhet över tid). Även om denna översyn har genomförts ommer det alltid upp några fall där barn inte vet eller inte vill svara på vissa frågor. För de frågor som berörs av partiellt bortfall handlar det oftast om 1 3 barn som inte vill eller an svara, vilet motsvarar 0,2 0,5 procent av alla barn som intervjuats i undersöningen. Störst partiellt bortfall föreommer på en öppen fråga där barnen fic svara på hur många timmar i vecan de gör läxor eller läser inför prov, där 2,9 procent av barnen inte unde ange svar Numeris information om bortfall m.m. finns under 3.1 Kvantitativ information. 2.5 Bearbetningar Vid bearbetning av registret Barn-ULF sapas bland annat härledda variabler utifrån inomna svar, vilet sedan gör det snabbare och enlare vid beräningar och uttag av statistien. Det görs även en matchning mellan Barn-ULF och ULF/SILC, där ett urval av uppgifter som ommer från barnens föräldrar läggs till i Barn-ULF. Denna matchning medför sedan att barnens svar an redovisas uppdelat efter bland annat familjens bagrund, vilet görs vid den årliga publiceringen på SCB:s webbplats. När beräningar och sammanställning av registret är utfört görs slutligen en avidentifiering av de barn som ingår i registret, vilet innebär att personuppgifter tas bort.

7 Statistiens framställning version 1 7 (12) 2.6 Gransning För att undvia eventuella fel som an uppstå vid insamling eller beräningar görs gransningar av uppgifterna löpande under arbetets gång. Innan intervjuer påbörjas görs olia ontroller av det WinDATIsystem som används vid insamling (se mer under avsnitt 2.4.1). Detta för att ontrollera så eventuella ändringar av formulär har ommit med, att hopp mellan frågor fungerar som de sa, etc Gransning under insamlingen I början av insamlingsperioden ser en gransning av de första intervjuerna som har genomförts, detta för att ontrollera att svaren ommer in som de sa eller om det finns något problem som har uppstått. Detta gäller främst om ändringar av något slag har gjorts i formulär. Under insamlingen finns även ontroller för vissa frågor inlagda i det WinDATI-system som intervjuarna har till sin hjälp vid intervju. Om till exempel uppgiftslämnaren ger ett svar som tydligt avvier från vad som anses vara rimligt ommer ett meddelande till intervjuaren upp på särmen som uppmanar intervjuaren att stämma av svaret med uppgiftslämnaren Gransning av mirodata Efter insamlingsperiod erhålls mirodata som gransas via örningar av olia datorprogram i början av processen för registerframtagning. Här ses till exempel uppgifterna över på mironivå så det inte finns några dubbletter, att det inte föreommer felatiga värden på bagrundsvariabler etc Gransning av marodata Uppgifter för olia bagrundsuppgifter, härledda variabler samt respetive fråga tas fram och jämförs med motsvarande uppgifter från föregående år (andelsvärden för respetive svarsod jämförs). Om det är något som avvier i tabellerna görs en ontroll av framtagningen samt att det ibland även behövs en ontroll på mironivå för att se så inget är fel Gransning av redovisning Inför publicering gransas de framtagna andelsvärdena i tabellerna, där jämförelse görs mot föregående års tabeller. Även uppgifter som sa publiceras i Statistidatabasen gransas, vilet ser i en testversion av denna databas. Tabeller an då tas ut och jämföras mot Exceltabellerna för samma år.

8 Statistiens framställning version 1 8 (12) 2.7 Sattningsförfarande Sattningar av andelar görs utifrån de intervjuer som har gjorts i Barn-ULF och gäller därmed barn som fyller år under insamlingsåret samt bor i ett hushåll där någon av de vuxna har intervjuats i ULF/SILC. I undersöningen sattas andel barn med en viss egensap, med tillhörande osäerhetsmarginal, uppdelat efter olia redovisningsgrupper Principer och antaganden Eftersom ULF/SILC har bortfall ommer i pratien intervjuer bara att se med barn till intervjupersonen eller intervjupersonens maa/mae/sambo i de fall då intervjupersonen deltar i undersöningen. Även om personen intervjuas i ULF/SILC an det sedan föreomma bortfall av ett eller flera barn i intervjupersonens hushåll, vilet ser i de fall som förälder och därefter även barn inte har gett sitt samtyce till barnintervju. Eftersom man inte med säerhet vet vila urvalspersoner som har barn år i hushållet förrän vid intervju så betratas de svarande i ULF/SILC som ett slags urval, där bortfallet antas vara helt slumpmässigt. Detta antagande är naturligtvis en star förenling. Statistis inferens är det delområde i statistien som handlar om hur man drar slutsatser från urvalet till population. I Barn-ULF används en modellassisterad estimator. Struturen som då används i sattningsförfarandet är att varje barn som har svarat får ett uppräningstal (en alibrerad vit) som sedan används vid framtagning av estimatet (medelvärdet i enheten procent). De uppräningstal som beränas utnyttjar teorin för två-fas urval (se t.ex. Särndal, Swensson och Wretman, Model Assisted Survey Sampling, 1992). Detta innebär då att den första fasens urval består av svarande i ULF/SILC. Barn-ULF betratas sedan som ett andra fasens urval. Mer detaljerat har följande fördelning använts vid framtagningen av uppräningstal: Första fasens urval: Alla svarande i ULF/SILC. För respetive stratum som finns inom denna första fas sapas två grupper, vila är: 1. Första gruppen är de intervjupersoner som har minst ett barn år i hushållet. Andra fasens urval: De som i denna första grupp har minst ett barn år som har svarat i Barn- ULF.

9 Statistiens framställning version 1 9 (12) 2. Andra gruppen är de intervjupersoner som inte har något barn år i hushållet. Dessa tillhör ocså ett andra fasens urval. Vid genomgång av grupp 1 ovan, betratas andra fasens urval som de intervjupersoner som har minst ett svarande barn i hushållet. Bortfallet av hushåll här betratas som slumpmässiga (där bortfallet omfattar de hushåll där inget av barnen har svarat). I svarande hushåll i grupp 1 (dvs. de med minst ett svarande barn i hushållet) föreommer ocså bortfall av barn, även dessa betratas som slumpmässiga. Antal intervjuade personer i ULF/SILC uppgår år 2019 till individer. Bland dessa finns 773 hushåll med barn i åldrarna år som bor där minst halva tiden (grupp 1) och i 430 av dessa hushåll har minst ett barn intervjuats (grupp 1, andra fasens urval). Varje intervjuperson/hushåll an ses som ett luster av barn. Totalt fanns barn år i de 773 hushållen och i de 430 hushållen med minst ett intervjuat barn har totalt 571 barn intervjuats. Vid ompensationsvägning för bortfall av barn i hushåll, där minst ett barn har intervjuats, används hjälpinformation enligt nedan. Om en åldersategori blir underrepresenterad i svarsmängden ommer detta att ompenseras med en generell vit för denna ategori. Hjälpinformationen består av registeruppgifter om antal pojar respetive flicor i åldrarna år (2 7 ategorier, dvs. en ategori för varje önsgrupp orsat med respetive ålder). Beräningen av viterna görs med hjälp av ett av SCB framtaget SASmaro (CLAN) där hushållet betratas som ett luster och barnen är element i dessa luster. Hushåll utan barn är luster med 0 element, lustret existerar doc. Ansats med svarshomogenitetsgrupper används med grupp 1 och 2 ovan. I den ena vitberäningen används bara hjälpinformation avseende barnen, ön ålder. I den andra beräningen utnyttjas även information om föräldrarna, intervjupersonen och dennes eventuella maa/mae/sambo. Hjälpinformation utnyttjas här ocså på barnnivå vilet leder till olia viter för barn i samma hushåll Sattningsförfarande för målstorheter Vid sattning av målstorheter (parametrar) används uppräningsviter för respetive barn som svarat. Här besrivs framtagningen av dessa viter. Låt Nh vara populationsstorleen (antal individer) i stratum h, nh vara antal svarande intervjupersoner i ULF/SILC i stratum h,

10 Statistiens framställning version 1 10 (12) nhg vara antal svarande intervjupersoner i ULF/SILC i stratum h som tillhör grupp g, g=1,2 rhg vara antal hushåll som svarat i grupp hg, (=minst ett intervjuat barn/hushåll i grupp 1, alla i grupp 2, r h2 = n h2) a i = 1 om i:te intervjupersonen är ensamstående och 0,5 om maa/mae/sambo finns. b = 0,5 om barn bor växelvis hos sina biologisa föräldrar och 1 om barn ej bor växelvis. Den justerade designviten (d) för barn som tillhör i:te intervjupersonens hushåll som tillhör stratum h, blir då, d d i N n h h n r h1 h1 a b i (b) För svarande barn definieras en barnvetor, u med 14 element (ön ålder) som innehåller 1 i en position motsvarande vilen ategori av ön ålder som barnet tillhör, medan övriga element är 0. För de intervjupersoner (hushåll) som tillhör grupp 2, vila sanar barn, blir alla element 0 i vetorn u (b). (v) Förutom barnvetorn definieras en vuxenvetor, v i för intervjupersonen/hushåll i. Denna vetor innehåller ålderslass för den vuxna intervjupersonen, (intervjupersonens maa/sambo antas tillhöra samma ålderslass), ön för intervjupersonen respetive maa/sambo (maar antas ha olia ön), födelseland för intervjupersonen respetive maa/sambo, utbildning för intervjupersonen respetive maa/sambo, region enligt SKL (maar antas bo i samma region) och civilstånd. I några fall sanas information om födelseland eller utbildning, i de fallen har värdet slumpats fram från samma fördelning som respetive populationsfördelning. Vuxenvetorn v (v) fördelas på barnen i grupp 1 genom att dividera varje element med antal svarande barn i hushållet, ( b) ( v) i v v r, där ri är antal svarande barn i hushåll i. Detta är nödvändigt för att alibreringsvilloren sa stämma. ( b) ( b) Vetorerna sätts ihop, x u, v hjälpvariabel i onstrutionen av en g-vit enligt,, och resultatet används som i

11 Statistiens framställning version 1 11 (12) g 1 t x tˆ x Tˆ 1 x x där tˆ x r d x, r är mängden svarande, (barn i grupp 1 och intervjupersonen i grupp 2) i andra fasen, t x är det ända antalet i varje ategori, Tˆ x r x x d Den slutliga viten för individ blir d g. Viten uppfyller bland annat villoret att det sattade antalet barn i var och en av de 14 ategorierna efter barnens ön och ålder ommer att bli samma som registertotalerna. Vid sattning av målstorheter används sedan viter, hjälpinformation samt insamlade uppgifter i beräningarna. Som hjälp används SASprogrammet CLAN, där framtagning av bland annat andelar och felmarginaler görs. För en detaljerad besrivning av beräningsformlerna se A Users Guide to CLAN97 av Claes Andersson och Lennart Nordberg Sattningsförfarande för tillförlitlighet Inför redovisning beränas puntsattning (här som medelvärde i form av procent) för att unna besriva önsad parameter i populationen. När parametern sattas med hjälp av medelvärdet föreommer en slumpmässig osäerhet i och med att statistien baseras på ett urval. För att ge ett mått på denna osäerhet anges varje puntestimat med tillhörande felmarginal. En felmarginal är det tal som läggs till respetive dras ifrån ett puntestimat när ett onfidensintervall sa bildas. Formeln för onfidensintervallet är: Där θ z α/2 θ ± zα V (θ ) 2 = puntsattning (medelvärde i procent), = den standardiserade normalfördelningens /2-vantil, = signifiansnivå (som är satt till 5% i denna undersöning), V (θ ) = sattning av standardavvielsen för puntsattningen. Vid redovisning av Barn-ULF används ett 95-procentigt onfidensintervall vilet då ger z α/2 = 1,96 i formeln ovan. Ett 95- procentigt intervall innebär att om upprepade sticprov tas fram enligt samma procedur och onfidensintervall beränas för dessa

12 Statistiens framställning version 1 12 (12) sticprov så sulle 95 procent av de beränade onfidensintervallen innehålla det sanna värdet Röjandeontroll Vid redovisning av statisti från Barn-ULF har det gjorts en bedömning att inga ontroller behövs för röjande. Detta i och med att det rör sig om en urvalsundersöning samt att statistien redovisas på aggregerad nivå där inga ensilda individer an ursiljas. Bedömningen stärs även av att inga sattningar redovisas om antalet observationer (barn) är färre än 100. Denna gräns gäller generellt och har satts med sin grund i att en sattning an bli osäer när det är för få observationer som ingår i beräning. 3 Genomförande 3.1 Kvantitativ information Grunden för Barn-ULF är det urval som görs av vuxna personer i ULF/SILC (se mer under avsnitt Urvalsförfarande). Antal intervjuade personer i ULF/SILC uppgår år 2019 till individer i åldrarna 16 år och äldre. Bland dessa är det 773 hushåll som inluderar åringar som bor minst halva tiden i hushållet. I de 773 hushållen finns det sedan barn (12 18 år) som motsvarar urvalet för Barn-ULF. Av de barnen är det 571 som svarar 2019, vilet innebär att objetsbortfallet är 49 procent. Beränas istället objetsbortfallet utifrån antalet barn i de hushåll som finns med i det ursprungliga urvalet för ULF/SILC, blir det ett högre bortfallsvärde. För att unna göra denna beräning måste antal barn sattats i och med att denna uppgift är oänd (artläggning av hushåll görs endast för de urvalspersoner som svarar i ULF/SILC, vilet ser i samband med intervju). För uppgifter 2018 beränades objetbortfallet med denna sattning och beräning, vilet visade ett objetbortfall på 72 procent. Uppgifter om antalet barn som ligger till grund för de andelsuppgifter som redovisas årligen på webben finns som en Excelfil under rubrien Fördjupad information på SCB:s webbplats För mer information om undersöningsdesignen för ULF/SILC, se doumentation av statistiens framställning under Avvielser från undersöningsdesignen Inga avvielser har gjorts.

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistiens framställning version 1 1 (13) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Undersöningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) Ämnesområde Levnadsförhållanden Statistiområde Barns levnadsförhållanden Produtod

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistiansvarig myndighet Statistisa centralbyrån Statistiens framställning version 1 1 (9) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Elevpaneler för longitudinella studier Ämnesområde Utbildning och forsning Statistiområde

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistiens framställning version 1 1 (14) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Analyser och statisti om befolningens utbildning Ämnesområde Utbildning och forsning Statistiområde Befolningens utbildning Produtod

Läs mer

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Tenis rapport 2011-11-28 1(9) Inledning Enheten för statisti om utbildning och arbete vid Statistisa centralbyrån (SCB) genomförde under hösten 2011 en postenät

Läs mer

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2011

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2011 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2011 LE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistiens framställning version 1 1 (11) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Undersöningen om vuxnas deltagnde i utbildning Ämnesområde Utbildning oc forsning Statistiområde Befolningens utbildning Produtod UF0538

Läs mer

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2015

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2015 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (43) Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2015 LE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen Statistisa centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Europaparlamentsval, valdeltagandeundersöningen 2014 ME0110 Inneåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistiområde... 2 0.3 SOS-lassificering...

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistiens framställning version 1 1 (16) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Företagens eonomi Ämnesområde Ämnesområde: Näringsversamhet Statistiområde Statistiområde: Näringslivets strutur Produtod NV0109 Referenstid

Läs mer

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen Statistisa centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) Allmänna val, valdeltagandeundersöningen 2002 ME0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistiområde... 2 0.3 SOS-lassificering... 2

Läs mer

Uppföljningsundersökning. Elever. Teknisk rapport

Uppföljningsundersökning. Elever. Teknisk rapport Uppföljningsundersöning Elever Tenis rapport Inledning Enheten för statisti om utbildning och arbete vid Statistisa centralbyrån (SCB) genomförde under perioden mars - juni 2011 en postenät på uppdrag

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistiansvarig mndighet Statistisa centralbrån Statistiens framställning version 1 1 (16) STTISTIKENS FRMSTÄLLNING alansstatisti Ämnesområde Näringsversamhet Statistiområde Näringslivets strutur Produtod

Läs mer

Elevpaneler för longitudinella studier 2007 UF0501 Innehåll

Elevpaneler för longitudinella studier 2007 UF0501 Innehåll Statistisa centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Elevpaneler för longitudinella studier 2007 UF0501 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistiområde... 2 0.3 SOS-lassificering... 2 0.4

Läs mer

Allmänna valen, valdeltagandeundersökningen

Allmänna valen, valdeltagandeundersökningen Statistisa centralbrån SCBDOK 3.2 1 (22) Allmänna valen, valdeltagandeundersöningen 2014 ME0105 Inneåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistiområde... 2 0.3 SOS-lassificering... 2

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (8) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Ämnesområde Arbetsmarknad Statistikområde Sjuklöner Produktkod AM0209 Referenstid 2019 kvartal

Läs mer

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2009

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Europaparlamentsval, valdeltagandeundersöningen 2009 ME0110 Inneåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Inneållsöversit 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistiområde 0.3 SOS-lassificering

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statens energimyndighet Statistikens framställning version 1 1 (8) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Trädbränsle- och torvpriser Ämnesområde Energi Statistikområde Prisutvecklingen inom energiområdet Produktkod

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (6) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Nätanslutna solcellsanläggningar Ämnesområde Energi Statistikområde Tillförsel och användning av energi Produktkod EN0123 Referenstid

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (13) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Undersökningarna av levnadsförhållanden Ämnesområde Levnadsförhållanden Statistikområde Levnadsförhållanden Produktkod LE0101 Referenstid

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden bland gymnasieavgångna 2006 UF0512

Inträdet på arbetsmarknaden bland gymnasieavgångna 2006 UF0512 BV/UA 2006-12-05 1(35) Inträdet på arbetsmarnaden bland gymnasieavgångna 2006 UF0512 En besrivning av inträdet på arbetsmarnaden bland högsoleexaminerade återfinns längre ner i detta doument. I denna besrivning

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (7) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Ämnesområde Arbetsmarknad Statistikområde Löner och arbetskostnader Produktkod AM0108

Läs mer

Kalibreringsrapport. Bilaga 1(6)

Kalibreringsrapport. Bilaga 1(6) Bilaga 1(6) Kalibreringsrapport 1 Inlening I en urvalsunersöning är allti sattningarna behäftae me urvalsfel beroene på att enast en elmäng (urval) av populationen stueras. Ett annat fel uppommer om vi

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2013-04-12 1(7) Kalibreringsrapport 1 Inlening I en urvalsunersöning är allti sattningarna behäftae me urvalsfel beroene på att enast en elmäng (urval) av populationen stueras.

Läs mer

Kalibreringsrapport Elevpaneler - enkätundersökning

Kalibreringsrapport Elevpaneler - enkätundersökning STATISTISKA CENTRALBYRÅN 014-05-8 1(6) Kalibreringsrapport Elevpaneler - enätunersöning 1 Inlening I en urvalsunersöning är allti sattningarna behäftae me urvalsfel beroene på att enast en elmäng (urval)

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 2 1 (7) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Namnstatistik Ämnesområde Befolkning Statistikområde Ämnesövergripande statistik Produktkod BE0001 Referenstid 2017 Statistik över

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden bland gymnasieavgångna 2012 UF0512. Innehållsförteckning

Inträdet på arbetsmarknaden bland gymnasieavgångna 2012 UF0512. Innehållsförteckning BV/UA 2012-11-14 1(16) Inträdet på arbetsmarnaden bland gymnasieavgångna 2012 UF0512 I denna besrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersöningen samt dess syfte och histori. Därefter redovisas

Läs mer

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) Statistisa centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Undersöningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2011 LE0101 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistiområde... 2 0.3 SOS-lassificering...

Läs mer

Undersökning av levnadsförhållanden 2010

Undersökning av levnadsförhållanden 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) Undersöning av levnadsförhållanden 2010 LE0101 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversit 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistiområde 0.3 SOS-lassificering 0.4 Statistiansvarig

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (17) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Lönestrukturstatistik, statlig sektor (SLS) Ämnesområde Arbetsmarknad Statistikområde Löner och arbetskostnader Produktkod AM0104

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder. Lärares tidsanvändning Vt 2012

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder. Lärares tidsanvändning Vt 2012 Tenis Rapport En besrivning av genomförande och metoder Lärares tidsanvändning Vt 2012 Inledning Statistisa centralbyrån (SCB) genomförde under perioden december 2011 och juli 2012 en tidsanvändningsundersöning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutveclingsrapport Vad tycer bruarna? Den andra länsgemensamma bruarundersöningen för personer med insatsen bostad med särsild service enligt LSS Författare: Eva Rönnbäc Rapport: nr 2011:7 ISSN 1653-2414

Läs mer

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2012

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2012 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (89) Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2012 LE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbrusveret FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(30) Fördjupad doumentation av statistien Arrendepriser på jordbrusmar 2008 Referensperiod: 2007-2008 Produtod(er): JO 1002 Senast uppdaterad: 2009-08-24

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (7) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder (KTS/LTS) Ämnesområde Offentlig ekonomi Statistikområde Finanser för

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (10) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Ämnesområde Arbetsmarknad Statistikområde Löner och arbetskostnader

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version X 1 1 (9) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Månatlig elstatistik Ämnesområde Energi Statistikområde Tillförsel och användning av energi Produktkod EN0108 Referenstid 2017 månad

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (7) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Offentligt ägda företag Ämnesområde Offentlig ekonomi Statistikområde Finanser för den kommunala sektorn Produktkod OE0108 Referenstid

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (8) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Finansiella företag, årsbokslut Ämnesområde Finansmarknad Statistikområde Ämnesövergripande statistik Produktkod FM0402 Referenstid

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning 1 (6) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Vattenbruk Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske Statistikområde Vattenbruk Produktkod JO1201 Kontaktuppgifter Statistikansvarig myndighet Kontaktinformation

Läs mer

Kalibreringsrapport. Bilaga 1(6)

Kalibreringsrapport. Bilaga 1(6) Bilaga 1(6) Kalibreringsrapport 1 Inlening I en urvalsunersöning är allti sattningarna behäftae me urvalsfel beroene på att enast en elmäng (urval) av populationen stueras. Ett annat fel uppommer om vi

Läs mer

Elevpaneler för longitudinella studier 2005 UF0501 Innehåll

Elevpaneler för longitudinella studier 2005 UF0501 Innehåll Statistisa centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Elevpaneler för longitudinella studier 2005 UF0501 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistiområde... 2 0.3 SOS-lassificering... 2 0.4

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (7) 2018-03-27 STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Investeringsfonder, tillgångar och skulder Ämnesområde Finansmarknad Statistikområde Ämnesövergripande statistik Produktkod

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (15) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Bygglov, nybyggnad, ombyggnad och rivning Ämnesområde Boende, Byggande och bebyggelse Statistikområde Bygglovsstatistik för bostäder

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (8) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Priser på jordbruksmark 2018 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske Statistikområde Prisutvecklingen i jordbruket Produktkod JO1002

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (7) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Priser på jordbruksmark 2017 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske Statistikområde Prisutvecklingen i jordbruket Produktkod JO1002

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (6) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Bostadsbeståndet Ämnesområde Boende, byggande och bebyggelse Statistikområde Bostadsbyggande och ombyggnad Produktkod BO0104 Referenstid

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (8) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Hushållens boende Ämnesområde Hushållens ekonomi Statistikområde Inkomster och inkomstfördelning Produktkod HE0111 Referenstid 31 december

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (16) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Ämnesområde Arbetsmarknad Statistikområde Löner och arbetskostnader Produktkod

Läs mer

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (55) Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2016 LE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING 1 STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Arbetsmiljöundersökningen Ämnesområde Arbetsmarknad Statistikområde Arbetsmiljö Produktkod AM0501 Referenstid 2017 Kontaktuppgifter Statistikansvarig myndighet Kontaktinformation

Läs mer

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2014

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2014 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (58) Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2014 LE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-11-17 1(6) Kalibreringsrapport 1 Inlening I en totalunersöning uppommer fel om vi inte lycas få svar från alla personer (bortfall) om e avvier från e svarane me avseene på

Läs mer

Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning en undersökning med många utmaningar

Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning en undersökning med många utmaningar Bagrundsfata Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning en undersöning med många utmaningar 2008:1 Arbetsmarnads- och utbildningsstat i s t i I serien Bagrundsfata presenteras bagrundsmaterial till den

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (12) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Energianvändning inom fiskesektorn Ämnesområde Energi Statistikområde Tillförsel och användning av energi Produktkod EN0115 Referenstid

Läs mer

Bortfallsmönster i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

Bortfallsmönster i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden Bortfallsmönster i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2010-2017 2019 Bortfallsmönster i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2010-2017 Producent Förfrågningar SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING 1 STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Befolkningens it-användning (BITA) Ämnesområde Levnadsförhållanden Statistikområde Levnadsförhållanden Produktkod LE0108 Referenstid 2018 Kontaktuppgifter Statistikansvarig

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (8) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Ämnesområde Arbetsmarknad Statistikområde Lönesummor Produktkod AM0206

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (9) 2018-06-01 STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Kvartalsutfall för kommuner och landsting Ämnesområde Offentlig ekonomi Statistikområde Finanser för den kommunala sektorn

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (8) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Företagsregister och individdatabas, FRIDA Ämnesområde Hushållens ekonomi Statistikområde Inkomster och inkomstfördelning Produktkod

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (7) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Räkenskapssammandrag för kommuner, landsting och kommunalförbund Ämnesområde Offentlig ekonomi Statistikområde Finanser för den kommunala

Läs mer

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2008

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(108) Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2008 LE0106 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Tjänsteföretagens förbrukning (TFF)

Tjänsteföretagens förbrukning (TFF) Statistisa centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (91) Tjänsteföretagens förbruning (TFF) 2013 NV0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 3 0.1 Ämnesområde... 3 0.2 Statistiområde... 3 0.3 SOS-lassificering... 3 0.4 Statistiansvarig...

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (10) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Företagsdatabasen (FDB) Ämnesområde Näringsverksamhet Statistikområde Näringslivets struktur Produktkod NV0101 Referenstid 2018 År

Läs mer

Fakta om undersökningen

Fakta om undersökningen Medborgarnas attityder 2017 Fakta om undersökning Fakta om undersökningen Population och urval Populationen, d.v.s. de objekt som man vill kunna dra slutsatser om, utgjordes av samtliga invånare i åldern

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (9) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Befolkningens utbildning Ämnesområde Utbildning och forskning Statistikområde Befolkningens utbildning Produktkod UF0506 Referenstid

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

IT bland individer 2005

IT bland individer 2005 IT bland individer 2005 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Tjänsteföretagens förbrukning (TFF)

Tjänsteföretagens förbrukning (TFF) Statistisa centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (85) Tjänsteföretagens förbruning (TFF) 2012 NV0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 3 0.1 Ämnesområde... 3 0.2 Statistiområde... 3 0.3 SOS-lassificering... 3 0.4 Statistiansvarig...

Läs mer

Om register och imputering av binära variabler. Preliminär version:

Om register och imputering av binära variabler. Preliminär version: Om register och imputering av binära variabler av Thomas Laitila 1,2, Anders Holmberg 1, Emma Snölilja 1 1 Statistisa Centralbrån, SE-701 89 Örebro 2 Handelshögsolan, Örebro universitet, SE-701 82 Örebro

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION 2018-05-29 1 (18) KVALITETSDEKLARATION Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) Ämnesområde Levnadsförhållanden Statistikområde Levnadsförhållanden Produktkod LE0106 Referenstid 2017 2018-05-29

Läs mer

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Konsekvenser av Bortfall Introduktion Illustration av hur bortfall påverkar resultaten i en statistisk

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (14) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Hushållens boendeutgifter Ämnesområde Hushållens ekonomi Statistikområde Hushållens utgifter Produktkod HE0202 Referenstid Kalenderåret

Läs mer

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB

Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Uppgifter övning I8: Uppgift nr 1 Sealine AB Rederiet Sealine AB har undersöt specialfartygsmarnaden under senaste året för 700 000 r och funnit en lämplig fartygsstorle, som det an tecna ontrat på. Vid

Läs mer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevenkät Fysik. Skolverket Bo Palaszewski, Projektledare 106 20 Stockholm

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevenkät Fysik. Skolverket Bo Palaszewski, Projektledare 106 20 Stockholm Identification Label Student ID: h Student Name: Elevenät Fysi Solveret Bo Palaszewsi, Proetledare 106 20 Stocholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA,

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2011 EN0305

Omförhandling och byten av elavtal 2011 EN0305 RM/ET 2013-01-08 1(7) Omförhandling och byten av elavtal 2011 EN0305 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (13) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Outyrda bostadslägeneter i flerbostadsus Ämnesområde Boende, byggande oc bebyggelse Statistikområde Intäkter, kostnader oc outyrt

Läs mer

IT bland individer 2016 LE0108

IT bland individer 2016 LE0108 Avdelningen för Ekonomisk statistik/enheten för 2016-12-17 1(12) IT bland individer 2016 LE0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering Statistikens framställning version 1 1 (11) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering Ämnesområde Nationalräkenskaper Statistikområde

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (8) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Prisindex i producent- och importled Ämnesområde Priser och konsumtion Statistikområde Prisindex i producent- och importled Produktkod

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2013-04-08 1(9) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2006 AM0103

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2006 AM0103 NA/LA 2007-05-22 1(13) Lönestruturstatisti, privat setor (SLP) 2006 AM0103 I denna besrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersöningen samt dess syfte och histori. Därefter redovisas

Läs mer

Balansstatistik (BAST)

Balansstatistik (BAST) Statistisa centralbrån SCDOK 3.2 1 (26) alansstatisti (ST) Kvartal 2014 NV0103 Innehåll 0 llmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistiområde... 2 0.3 SOS-lassificering... 2 0.4 Statistiansvarig...

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (9) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Historisk statistik om utbildning Ämnesområde Utbildning och forskning Statistikområde Befolkningens utbildning Produktkod UF0550 Referenstid

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 2 1 (11) STATISTIKES FRAMSTÄLLIG Partisympatiundersökningen (PSU) Ämnesområde Demokrati Statistikområde Partisympatier Produktkod ME0201 Referenstid 2018 maj, november

Läs mer

Fastighetspriser och lagfarter

Fastighetspriser och lagfarter Statistikens framställning version 1 1 (8) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Fastighetspriser och lagfarter Ämnesområde Boende, byggande och bebyggelse Statistikområde Fastighetspriser och lagfarter Produktkod

Läs mer

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Statistikens framställning version 1 1 (8) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Ämnesområde Boende, byggande och bebyggelse Statistikområde Bostads- och hyresuppgifter Produktkod

Läs mer

Bilaga 3. Redovisning av familjer

Bilaga 3. Redovisning av familjer Bilaga 3. Redovisning av familjer I denna publikation har vi använt SCB:s befolkningsregister för att belysa barns familjeförhållanden. Uppgifter från olika urvalsundersökningar har använts för att belysa

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Föräldrar 2012-09-10 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under våren

Läs mer

Statistikens betydelse och nytta för samhället

Statistikens betydelse och nytta för samhället Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB i Varför är SCB i Almedalen? Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt

Läs mer

Barn- och familjestatistik 2008 LE0102

Barn- och familjestatistik 2008 LE0102 BV/PI 2008-10-27 1(11) Barn- och familjestatistik 2008 LE0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter (HiB)

Hyror i bostadslägenheter (HiB) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2014 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION 2017-06-12 1 (17) KVALITETSDEKLARATION Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) Ämnesområde Levnadsförhållanden Statistikområde Levnadsförhållanden Produktkod LE0106 Referenstid 2016 2017-06-12

Läs mer

IT bland individer 2015 LE0108

IT bland individer 2015 LE0108 Avdelningen för Ekonomisk statistik/enheten för 2015-12-11 1(11) IT bland individer 2015 LE0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Översyn av undersökningen. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Översyn av undersökningen. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar R&D Report 2003:1 Research Methods Development Översyn av undersöningen Inries och utries trafi med svensa lastbilar Johan Erisson Per Anders Paulson Bengt Rosén R&D Report 2003:1 Research - Methods -

Läs mer

Befolkningsframskrivningar

Befolkningsframskrivningar Statistikens framställning version 1 1 (9) STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING Befolkningsframskrivningar Ämnesområde Befolkning Statistikområde Befolkningsframskrivningar Produktkod BE0401 Referenstid 2019 2070

Läs mer

1 Föreläsning IV; Stokastisk variabel

1 Föreläsning IV; Stokastisk variabel 1 FÖRELÄSNING IV; STOKASTISK VARIABEL 1 Föreläsning IV; Stoastis variabel Vi har tidigare srivit P (1, 2, 3, 4, 5) = P (C) för sannoliheten för att få 1, 2, 3, 4 eller 5 vid ett tärningsast. Vi sall använda

Läs mer

Innehållsförteckning. STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN LE0106 BV/SV (11) Anna Nyman

Innehållsförteckning. STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN LE0106 BV/SV (11) Anna Nyman BV/SV 2012-05-24 1(11) Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2011 LE0106 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Industrins varuproduktion (IVP)

Industrins varuproduktion (IVP) Statistisa centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (29) Industrins varuprodution (IVP) 2003 NV0207 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistiområde... 2 0.3 SOS-assificering... 2 0.4 Statistiansvarig...

Läs mer

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Statistik RAPPORT. AVDELNINGEN ENVIRONMENT FÖR AND MILJÖ- REGIONAL OCH STATISTICS REGIONALSTATISTIK Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Bodil Mortensson Lena

Läs mer

Skogsentreprenörer 2013 JO0504

Skogsentreprenörer 2013 JO0504 Enheten för Policy och Analys 2014-07-03 1(7) Skogsentreprenörer 2013 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer