Översyn av undersökningen. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av undersökningen. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar"

Transkript

1 R&D Report 2003:1 Research Methods Development Översyn av undersöningen Inries och utries trafi med svensa lastbilar Johan Erisson Per Anders Paulson Bengt Rosén

2 R&D Report 2003:1 Research - Methods - Development Evaluation of the survey Swedish national and international road goods transport Från trycet Maj 2003 Producent Statistisa centralbyrån, Statistics Sweden, metodenheten Box 24300, SE STOCKHOLM Förfrågningar Bengt Rosén Telefon Johan Erisson Telefon Per Anders Paulson Telefon , Statistisa centralbyrån ISSN Printed in Sweden SCB-Tryc, Örebro 2003

3 Abstract Commissioned by the Swedish Institute for Transport and Communications Analysis (SIKA), the government agency responsible for official transport statistics, Statistics Sweden earlier carried out two separate sample surveys of goods transport with Swedish lorries, one for national and one for international transport. In year 2000 the two surveys were merged into one, "Swedish national and international road goods transports" (Inries och utries trafi med svensa lastbilar). Now, after a couple of rounds for the new survey, its design has been scrutinized for possible re - design. This report presents results from a study based on data and experiences from the 2000 and 2001 surveys. A main goal was to enhance the accuracy of the statistics on international transports. The chief contribution to that effect was a so called "Blue card study". It concerned improvement of the information about "lorries liely to carry out international transports". The study comprised enterprises with more than 15 permits for international lorry transports, so called "blue cards". They were ased to give, for each one of their lorries, an estimate of how much the lorry will be used in international haulages during Chief findings from the study were : (i) This ind of information is expected to yield substantial accuracy gains for the statistics on international transports. (ii) The enterprises cooperated willingly to provide this non - compulsory extra information. It was, of course, also desirable to improve the accuracy of the statistics on national transports. An issue of particular interest in that context was if Statistics Sweden's newly (= early in the year 2002) completed "Mileage database" (äcedatabasen) can provide valuable auxiliary information. This turned out to be the case. Based on findings from the Blue card study and the Mileage database a new design for stratification and sample allocation was wored out, and set into operation in the 2003 survey. Evaluations indicate that in an over - all perspective the new design will lead to considerable accuracy improvements of the statistics on international as well as national transports.

4 Innehållsförtecning 0 Bagrund för översynen 1 1 Undersöningens syften och uppläggning Besrivning i stort Undersöningsvariabler Sändning respetive örning Observationsvariabler Härledda variabler Urvalsförfarande Allmänt Stratumindelning av urvalsramen under åren Urval och urvalsalloering Sattningar Sattning av vartalsaggregat Sattning av årsaggregat 6 2 Premisser för och metodaspeter på översynen Allmänt om bagrundspremisser Mått på en urvalsutformnings effetivitet Beräning av sattningsprecision vid en hypotetis urvalsutformning 8 3 Överväganden och insatser vid översynen av urvalsutformningen Allmänt om undersöningens stratifiering Blåortundersöningen Hjälpinformation från äcedatabasen äcedatabasens täcning Samvariation mellan årsörsträca och undersöningsvariablerna Om variabeln maxlastvit Om stratifiering med avseende på yresmässig / firma 13 4 Resultat av prövning av olia utformningsalternativ Urvalsalloering Urvalets fördelning på Inries - respetive Utriesdel Alloering av urvalet inom Inesdelen Alloering av urvalet inom Utriesdelen Stratifiering i Inriesdelen Stratifiering i Utriesdelen Förväntad sattningsprecision med den nya utformningen Förväntade relativa felmarginaler Förväntade relativa variansförändringar 17 Referenser 19 Bilaga 1. Enät i blåortundersöningen 20 Sidnr

5 0 Bagrund för översynen Med SIKA som statistiansvarig myndighet gjorde SCB : s Transportprogram tidigare två separata undersöningar av transporter med svensa lastbilar, de s.. UVAV - och SLUT - undersöningarna. Den förra mätte inries och den senare utries transporter. Från och med år 2000 har de två undersöningarna lagts samman till en, benämnd Inries och utries trafi med svensa lastbilar, vilen sall följa EU - förordningen 1172 / 98. En föreommande arbetsaronym för undersöningen är SLIT. De noggrannhetsrav Eurostat ställer på årsstatisti avseende transporterad godsmängd (Ton) och transportarbete (TonKm) är ± 5 % för 95 - procentiga onfidensintervall för inriestransporterna. För utriestransporterna är målet satt till ± 10 %. Den nuvarande redovisningen för åren 2000 och 2001 uppfyller raven för inriestransporterna, men noggrannheten i statistien för utriestrafien ligger en bit utanför målgränserna. Det senare är en huvudanledning till denna översyn, vars uppgift är att, på basis av erfarenheter och data från hittillsvarande undersöningar ge förslag till möjliga förbättringar av undersöningen. 1 Undersöningens syften och uppläggning 1.1 Besrivning i stort Undersöningen Inries och utries trafi med svensa lastbilar redovisar statisti om transporter som utförs av svensregistrerade dragfordon med maxlastvit om minst 3,5 ton. Statistisa storheter av huvudintresse är över vartal och år aggregerade värden för transporterad godsmängd, transportarbete (mätt i tonm) och transportsträcor. Statistien redovisas med ett flertal indelningar (inlusive orsindelningar), varvid de vitigaste är efter inries resp. utries örning, varuslag (enligt NST/R, EU:s varulassificering för transporter), på - och avlastställe, transportsträca, fratarens företagstyp (yresmässig eller firma), farligt gods (enligt ADR - lassificeringen) samt lasttyp (enligt FN : s reommendationer). Undersöningen utförs på urvalsbasis med separata undersöningar för varje vartal. Urvalsobjeten är lastbilar / dragfordon, fortsättningsvis allade lastbilar. Urval dras 1 à 2 månader före ett vartal. En utvald lastbil tillordnas en mätveca, och mätvecorna för utvalda lastbilar sprids jämnt över undersöningsvartalet. Lastbilar som ingår i undersöningen lämnar uppgifter på en blanett, vars vitigaste del utgörs av sändningsjournalen, där uppgifter lämnas om alla sändningar vars transport lastbilen påbörjar under sin mätveca. 1.2 Undersöningsvariabler Undersöningens observationsvariabler gäller egensaper hos sändningar och örningar. Värden inhämtas via sändningsjournalerna. Dessutom används variabler med uppgifter om lastbilarna, vars värden hämtas från Vägverets Bilregistret samt det s.. Blåort - registret. Det senare är ger sammanställning av företag med (av Länsstyrelserna) utfärdade tillstånd för yresmässiga utries transporter, s.. blåort - tillstånd Sändning respetive örning Observationsvariablerna hänför sig till sändningar och örningar. En sändning är ett varuparti som transporteras från ett pålastställe till ett avlastställe. En örning avser en lastbils ativiteter från ett första pålastställe till ett sista avlastställe där bilen blir tom på last, eller tvärtom dvs. från ett ställe med tom bil till ett första pålastställe. För en örning är transporterat gods oftast detsamma under hela örningen men viss variation an föreomma genom att sändningar lastas på eller av i orter som passeras under örningen. De uppgifter som inommer på blanetterna gäller primärt variabelvärden för sändningar. Från dessa härleder SCB värden på variabler för örningar. 1

6 1.2.2 Observationsvariabler De flesta variabler vars värden inhämtas via blanetten avser sändningar. De vitigaste är: äca mellan sändningens på - och avlastställen (KmKorda), Sändningens vit (KgKvant, ränas ofta om till Ton = KgKvant / 1000), Sändningens varuslag (VaruKod), Län / land för pålast (PaOmr), Län / land för avlast (AvOmr), Ort där pålast ser (PaOrt), Ort där avlast ser (AvOrt), Typ av farligt gods enligt ADR - lassning (ADRKlass), Hur godset är lastat (LastTyp) Härledda variabler Transportarbete (TonKm) för en sändning beränas som TonKm = Ton KmKorda. Variablerna för örningar är i stort desamma som för sändningar. Deras värden framgår doc inte diret ur örjournalerna, utan måste härledas. När en örning omfattar bara en sändning, vilet gäller i den stora majoriteten av fall, är örning och sändning evivalenta. Då gäller det enla sambandet: "örningsvariabelvärde = sändningsvariabelvärde". Men när en örning omfattar flera sändningar blir härledningen av örningsvariablers värden från örjournalens sändningsvariabelvärden litet mer omplicerat. Som exempel gäller: (i) Värdet på örningsvariabeln godsmängd (KgKvant) beränas som ett medelvärde (enligt en fastlagd "vägningsformel") av de ingående sändningarnas KgKvant. (ii) Körningens sträca (KmKorda) beränas från de uppgifter som lämnas i örjournalen. (iii) En örnings transportarbete (TonKm) beränas som örningens Ton örningens KmKorda. För örningar som omfattar flera sändningar an värdena på lassificeringsvariabler som VaruKod, ADRKlass, LastTyp, lisom geografisa angivelser avseende avlast - och pålastställen vara olia för de sändningar som örningen omfattar, varvid det inte är självlart hur örningsvariablers värden sall sättas utifrån motsvarande sändningsvariablers. Huvudprincipen är följande : Vid varierande sändningsvariabelvärden under en örning används principen att sändningen med störst godsmängd styr örningsvariabelvärdet. Vid framtagande av statistien är det främst örningar och deras variabelvärden som används. 1.3 Urvalsförfarande Allmänt En årsundersöning genomförs via fyra vartalsundersöningar med separata urval. Urvalsramen omfattar lastbilar i Vägverets bilregister, med maxlastvit om minst 3,5 ton, som är högst 30 år gamla, och som är ativregistrerade vid urvalstillfället. Före urvalsdragningen görs en omfattande stratumindelning av lastbilarna. Urvalstypen är stratifierat "disjunt" OSU, där disjunt står för att en bil bara an omma med i en av årets fyra vartalsundersöningar. Det finns flera säl till att stratifiering är fördelatig för precisionen i statistien från en urvalsundersöning. Ett är att ju mer homogena (med avseende på vitiga undersöningsvariabler) grupper / stratan man an dela in populationen i, desto bättre precision i resulterande statisti. För att sapa homogena stratan behövs adevat hjälpinformation (vien sall vara tillgänglig när urvalet dras). En ytterligare regel för effetiv utformning av urvalsundersöningar är att objet som ger stora bidrag till totaler och medelvärden av särsilt intresse bör "högrepresenteras", och objet som ger mindre bidrag bör "lågrepresenteras". Med att "högrepresentera" objet avses att de ges större urvalssannolihet än genomsnittet, och analogt innebär "lågrepresentera" att obje- 2

7 ten ges lägre urvalssannolihet än genomsnittet. Ett hjälpmedel för att unna variera urvalssannoliheter på önsat sätt är adevat stratifiering. De förändringar som denna översyn föranlett, vila besrivs mer i detalj i Avsnitt 4, gäller framför allt urvalsramens stratifiering och urvalets alloering på stratan. För att ge bagrund för förändringarna besrivs i nästa avsnitt den undersöningsutformning som användes under åren 2000, 2001 och 2002, medan den nya undersöningsutformningen behandlas i Avsnitt 4. Besrivningen ges i presensform, även om det till del är fråga om "historia", men mycet av "det gamla" lever vidare Stratumindelning av urvalsramen under åren Under gjordes stratumindelning baserad på följande stratifieringsvariabler : - lastbilens maxlastvit, - lastbilens arosseriod, - om lastbilens ägarföretag hade blåort - tillstånd (för yresmässiga transporter utomlands), - om lastbilen var registrerat för yresmässig trafi eller firmatrafi, - länet där lastbilen är registrerad Mer ingående motiveringar för valet av stratifieringsvariabler ges i Avsnitt 3. Specifiation av den använda stratifieringen ges av nedanstående stegvisa procedur. Steg 1 : Ramens lastbilar delas upp i en Utries- och en Inriesdel, beroende på om bilens ägare har blåort eller ej. Till Inriesdelen förs alla banebilar ( arosseriod = 61, för lemannen "timmerbilar") samt alla tanbilar (arosseriod = 40, 41, 42, 45) oavsett om ägarföretaget har blåort eller ej. Steg 2 : Bilarna i Utriesdelen vidareuppdelas efter antalet blåort - tillstånd som lastbilens ägarföretag har. Bilar tillhörande ägare med mindre än 16 tillstånd förs till Storlesgrupp 1 (STG1) och bilar med ägare med 16 eller fler tillstånd till Storlesgrupp 2 (STG2). Steg 3: Inriesdelens bane - och tanbilar förs till särsilda stratan, som sedan delas upp efter om lastbilen örs i yresmässig trafi eller i firmatrafi. Steg 4 : I såväl Utriesdel som Inriesdel görs geografis indelning med hjälp av bilens registreringslän. För lastbilar i Inriesdelen efter län (21 stycen), och för bilar i Utriesdelen efter 6 regioner sapade från länen på följande sätt. Region 1 län 01, Region 2 länen 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 18 och 19, Region 3 länen 10 och 12, Region 4 länen 13 och 14, Region 5 länen 17, 20 och 21, Region 6 länen 22, 23, 24 och 25. Steg 5 : Stratumgrupperna Inries geografi delas efter yresmässig resp. firma. Steg 6 : Stratumgrupperna Inries geografi yresmässig / firma delas efter maxlastvit enligt Tabellerna 1 och 2 nedan. Tabell 1. Indelning efter maxlastvit (MAXLV) i storstadslänen (01, 12 och 14) Yresmässiga bilar Firmabilar LÄTTA lastbilar 3,5 ton MAXLV < 8,0 ton 3,5 ton MAXLV < 7,5 ton MEDEL lastbilar 8,0 ton MAXLV < 13,0 ton 7,5 ton MAXLV < 12,5 ton TUNGA lastbilar 13,0 ton MAXLV 12,5 ton MAXLV 3

8 Tabell 2. Indelning efter maxlastvit (MAXLV) utanför storstadslänen (utom Gotland, där ingen indelning görs) Yresmässiga bilar Firmabilar LÄTTA lastbilar 3,5 ton MAXLV <12,5 ton 3,5 ton MAXLV < 11,5 ton TUNGA lastbilar 12,5 ton MAXLV 11,5 ton MAXLV Urval och urvalsalloering Urvalsobjeten är som sagt lastbilar. Urvalsförfarandet är, vartalsvis sett, stratifierat OSU med följande "syddsregler" för undviande av stor uppgiftslämnarbörda. (i) En lastbil som utvalts ett visst vartal ommer inte ifråga i något annat vartal under samma år. (ii) En lastbil som utväljs till vartal 4 ommer inte ifråga vid urvalet till vartal 1 året efter. SLIT:s undersöningspopulation utgörs doc inte av lastbilar, utan av sändningar och örningar. De grupperas i sin tur i lastbilsvecor som omfattar de transporter en lastbil påbörjar under en veca. Urvalet av lastbilsvecor fås genom att utvalda lastbilar tilldelas mätvecor med slumpmässig, men (stratumvis) jämn, utspridning över undersöningsvartalet. Vid urvalsalloeringen (= bestämning av urvalsstorlear i stratana) är första steget att dela undersöningsårets totala urvalsstorle på Inries - och Utriesdel, InrUrv resp. UtrUrv. Detta görs med liafördelning : InrUrv = UtrUrv = ( Total urvalsstorle) / 2. Därefter fördelas urvalsstorlearna InrUrv och UtrUrv vidare på urvalsstratana enligt vad som sägs nedan. Urvalsalloering i Inriesdelen under Urvalsalloeringen i Inriesdelen görs genom att urvalsstorleen InrUrv först fördelas på följande sex stratumgrupper: 1) Yres - banebilar (stratum 4410), 2) Firma - banebilar (stratum 4400), 3) Yres - tanbilar (stratum 6610), 4) Firma - tanbilar (stratum 6600), 5) Övriga yresbilar (= lastbilar i yresmässig trafi, som ej är bane - eller tanbilar), 6) Övriga firmabilar (lastbilar i firmatrafi, som ej är bane - eller tanbilar). Fördelning görs enligt nedan. Urvalsstorle för stratum 4400 : 0,024 InrUrv, Urvalsstorle för stratum 4410 : 0,059 InrUrv, Urvalsstorle för stratum 6600 : 0,016 InrUrv, Urvalsstorle för stratum 6610 : 0,045 InrUrv. Urvalsstorle för Övriga yresbilar : 0,556 InrUrv, Urvalsstorle för Övriga firmabilar : 0,300 InrUrv, Den för Övriga yresbilar bestämda urvalsstorleen fördelas på geografisa stratan med "restrifierad Neyman - alloering", med vissa stratumvisa variationsproportionaler som framränats via sattningar av stratumvarianserna för variablerna TonKm och Ton i tidigare undersöningar. Med "restrifierad" avses att Neyman - alloeringen görs med restritionen att urvalsstorleen i varje stratum sall vara minst 10. Urvalsstorleen för Firmabilar fördelades analogt på de geografisa stratana. Urvalen för tan- och banebilar alloeras till yresbilar respetive firmabilar proportionellt mot stratumstorlearna. Urvalsalloering i Utriesdelen under åren De två storlesgrupperna i Utriesdelen, STG1 och STG2, omfattar vardera sex geografisa stratan (svarande till de sex regionerna). Första steget i urvalsalloeringen vid ett visst undersöningsvartal gäller bestämning av urvalsstorlearna för de sex stratana i STG2. Urvalsstorlear och urvalsdragning i STG2 - stratana Samtliga bilar i STG2 sall delta i undersöningen en gång per år. Ritmäret är att 1/4 av bilarna ingår varje vartalsurval. Följande förfarande används, vilet doc ofta leder till en alloering som är något sev i förhållande till ritmäret "1/4 varje vartal". 4

9 Urvalet till vartal 1 utgörs av stratumvisa OSU som omfattar 1/ 3 av de lastbilar som inte var med i urvalet till vartal 4 året innan. Urvalet till vartal 2 utgörs av stratumvisa OSU som omfattar 1/ 3 av de lastbilar som inte var med i urvalet till vartal 1. Urvalet till vartal 3 utgörs av stratumvisa OSU som omfattar hälften av de lastbilar som inte var med i något av urvalen till vartal 1 eller vartal 2. Slutligen, urvalet till vartal 4 utgörs av de lastbilar som inte var med i något av urvalen till vartalen 1, 2 och 3. Ovanstående alloeringsregel medför att urvalsstorlearna i vart och ett av de sex STG2 - strata bestäms för varje undersöningsvartal, och därmed ocså den (för vartalet) totala urvalsstorleen i STG2, Stg2Urv = summa urvalsstorlear i de sex regionala STG2 - strata. Urvalsstorlear och urvalsdragning i STG1 - stratana Totala urvalsstorleen i STG1, Stg1Urv, beränas som "efter STG2 resterande del av UtrUrv" : Stg1Urv (för vartalet) = UtrUrv (för året) / 4 - Stg2Urv (för vartalet). Den urvalsstorleen fördelas på de sex regionala stratana i STG1 med proportionell (mot stratumstorle) alloering. Urvalen från STG1 - strata dras sedan med OSU med användande av den tidigare nämnda "syddsregeln". För alla bilar i Utriesdelen gäller att de an omma med i undersöningen högst en gång per år, och för STG2 - bilar gäller att de ommer med precis en gång. 1.4 Sattningar Sattning av vartalsaggregat Statistisa storheter De statistisa storheter man främst önsar satta är transportaggregat τ(x ; G) v enligt (1) nedan. I ord innebär τ(x ; G) v totalen för transportvariabeln x över alla örningar under vartal v som ingår i redovisningsgruppen G av örningar. τ(x ; G) v = x 1 ( G, (1) j ) j j löper över alla örningar som påbörjas under vartal v där x är någon av örningsvariablerna KmKorda, KgKvant / Ton eller TonKm, G är en redovisningsgrupp. (Exempel på G : "med visst angivet varuslag", "med yresmässiga lastbilar" och "med avlast i Tysland".) 1(G) j indierar (med 1 respetive 0) huruvida örning j ingår i gruppen G eller ej. Det urval som observeras är doc inte ett "diret" urval av örningar, utan ett urval av lastbilsvecor, där en lastbilsveca är ett luster av örningar, alla örningar som lastbilen påbörjar under vecan ifråga. Genom att i (1) summera över luster fås; τ(x ; G) v = ( ) i i löper över alla last- bilsvecor i vartal v x G, (2) där x(g) = summa x - värden för lastbilsvecans örningar i redovisningsgruppen G. Med andra ord är x(g) lustertotalen relativt gruppen G. (3) En ommentar angående urvalet av lastbilsvecor I sin helt precisa formulering är urvalsförfarandet för lastbilsvecor inte ett av urvalsteorins standardförfaranden. Det ligger nära stratifierat OSU av lastbilsvecor med stratifiering lastbilsstratan vartalets 13 vecor, men är inte helt exat ett sådant urval av sälet att mätvecorna för utvalda bilar inte väljs helt på måfå inom ett vartal, utan sprids jämnt över det. Doc, förfarandet ligger så nära stratifierat OSU - urval av luster (= lastbilsvecor) att punt - och varianssattningar an göras under approximationsantagandet (4) nedan. Approximationen ifråga prövades i anslutning till den UVAV - genomlysning som redovisas i Zamani & Rosén (1993), där slutsatsen är att approximationen fungerar tillfredsställande i pratien. 5

10 Urvalet av lastbilsvecor an med god approximation ses som ett stratifierat OSU - urval. (4) Sattningsformler under premissen att inget svarsbortfall föreommer Sätt ; h = index som löper över stratan, lastbilsstratan såväl som lastbilsvecostratan (eftersom dessa ett - ett - orresponderar), h = 1, 2,..., H, N h = storleen på lastbilsstratum h. Storleen på motsvarande stratum av lastbilsvecor är 13 N h, h = 1, 2,..., H, n h = antal utvalda lastbilar från stratum h, h = 1, 2,..., H, 2 σ h står för varians inom stratum h, h = 1, 2,..., H. Under (4) ger välända sattningsresultat nedanstående formler för puntsattningar och dessas (teoretisa) varianser. I första omgången antas uppgiftsinsamling utan svarsbortfall. Puntsattningar H 13 N h τˆ( x ;G) = x(g) i. (5) n h = 1 h i löper över observerade lastbilsvecor Teoretisa estimatorvarianser H N h 2 n h V(ˆ( τ x ;G)) = σ h ( x(g)) 1. (6) h = 1 n h 13 N h Sattningsformler när svarsbortfall föreommer Tyvärr föreommer svarsbortfall i de flesta undersöningar, och detta gäller även för SLIT. Då måste man på lämpligt sätt ompensera / orrigera för bortfallet, vilet i SLIT görs med s.. ra uppräning, d.v.s. man sattar som om de svarande utgjorde urvalet. (Förfarande är baserat på premissen att bortfallet ser helt slumpmässigt.) Sätt ; n' h = antal svarande lastbilar i stratum h, h = 1, 2,..., H. Puntsattningar H 13 N h τˆ ( x ;G) = x(g) i. (7) n h = 1 h i löper över lastbilsvecor svarande Teoretisa estimatorvarianser H N h 2 n h V(ˆ( τ x ;G)) = σ h ( x(g)) 1. (8) h = 1 n h 13 N h Kommentarer : (i) Ovanstående besrivning är något förenlad. Ocså en orrigering för undertäcning görs, enligt besrivning i Rosén, R&D Report 1990:3. (ii) Formlerna (6) och (8) har rättframma pendanger för sattning av estimatorvarianser, men de behövs inte i detta översynssammanhang Sattning av årsaggregat Årsaggregat definieras i analogi med vartalsaggregat, med enda sillnaden att man summerar över år istället för vartal. Det ger ; τ(x ; G) år = x 1( G, (9) j ) j j löper över alla örningar som påbörjas under året Mellan års - och vartalsaggregat råder det rättframma sambandet ; τ(x ; G) år = τ(x ; G) v1 + τ(x ; G) v2 + τ(x ; G) v3 + τ(x ; G) v4, (10) 6

11 vilet leder till nedanstående naturliga puntsattning av ett årsaggregat ; τ ˆ( x;g) ˆ( ˆ( ˆ( ˆ(. (11) år = τ x;g) v1 + τ x;g) v2 + τ x;g) v3 + τ x;g) v4 Om det vore så att de fyra vartalens urval dras helt oberoende av varandra, leder (11) till följande teoretisa varians för en årssattning: V[ˆ( τ x;g) år ] = V[ˆ( τ x;g) v1] + V[ˆ( τ x;g) v2 ] + V[ˆ( τ x;g) v3 ] + V[ˆ( τ x;g) v4 ]. (12) Kvartalsurvalen under ett år är doc inte helt oberoende, av sälet att de dras som disjunta OSU, för att sydda lastbilar från att omma med i undersöningen för ofta och för nära efter tidigare deltagande. Bedömningen görs doc att detta beroende spelar så liten roll att variansformeln (12) fungerar fullt tillfredsställande ändå. 2 Premisser för och metodaspeter på översynen 2.1 Allmänt om bagrundspremisser Syftet med översynen är att uppnå en så ostnadseffetiv undersöning av Inries och utries trafi med svensa lastbilar som möjligt, d.v.s. att unna ta fram så tillförlitlig statisti som möjligt för insatta undersöningsresurser. Nedan formuleras några huvudfrågor som måste besvaras för att ge utgångspunt för söande efter förbättrad undersöningsutformning. 1) Vad vill man få så bra som möjligt? 2) Vad an man påvera /styra? 3) Vila rav och/eller restritioner finns att ta hänsyn till? 4) Finns hjälpinformation tillgänglig nu som inte fanns tidigare? 5) Hur an man påvisa förhoppningsvisa förbättringar av statistien? Som nämnts tidigare sall undersöningen följa EU - förordningen 1172 / 98, vilet medför att osäerheten i årsstatisti för total inries transporterad godsmängd (Ton) respetive för totalt inries transportarbete (TonKm) sall vara högst ± 5 % för 95 - procentiga onfidensintervall. För motsvarande utriestransporter är målet satt till ± 10 %. Statistien för 2000 och 2001 möter raven för inries transporter, medan statistien om utriestransporter inte ritigt larar målgränsen. Ett huvudönsemål är därför att förbättra precisionen i statistien om utriestransporter. Man vill naturligtvis ocså, om möjligt, förbättra noggrannheten i statistien avseende inries transporter. Dessutom finns av SIKA fastställda rav på vad slags statisti som sa redovisas i Statistisa meddelanden från undersöningen, bl.a. rav på finheten i den regionala redovisningen samt att statistien sall delas upp efter yresmässig resp. firmatrafi. Vidare är det angeläget att hålla ner uppgiftslämnarbördor. Efter ett upphandlingsförfarande har SIKA och SCB träffat överensommelse om att SCB sall vara undersöningsproducent åtminstone till och med år 2005, till nuvarande årliga ostnad. Förändringar i undersöningen sall alltså se inom nuvarande ostnadsram, vilet medför att man inte an tillgripa den allra enlaste förbättringsmetoden "utöad urvalsstorle". Det man an överväga är om undersöningens uppläggning an förbättras. För att uppnå god statisti om utriestransporter är huvudproblemet att endast en mycet liten andel av transporterna med svensregistrerade lastbilar är utriestransporter. För att förbättra utriesstatistien behöver man unna styra urvalet så att fler utriestransporter ommer att observeras. För detta behövs förbättrad information om vila bilar som på goda grunder an tros bli använda i utriestrafi. Hittills har prognosvariabeln för "bilen används troligen i utries trafi" varit att företaget som äger bilen innehar blått ort. Förbättrad prognos bör unna uppnås om företagen för var och en av sina lastbilar ger en bedömning av om bilen ommer att bli använd för utries eller enbart inries transporter. Sådan informationsinhämtning, allad blåort - undersöningen, genomfördes. Den besrivs i Avsnitt

12 Vad gäller förbättring av statistien om inriestransporter är en första fråga om det finns ny hjälpinformation som an vara behjälplig för att sapa homogena urvalsstratan. En tidigare oprövad hjälpinformation är de örsträcor som SCB beränar ur avläsningar av mätarställningar vid ontrollbesitning av lastbilar hos Bilprovningen AB. Resultaten av dessa beräningar samlas i den s.. äcedatabasen. Mer om detta i Avsnitt Mått på en urvalsutformnings effetivitet Syftet med förändrad urvalsutformning är att uppnå förbättrad precision i sattningar av transportaggregat τ(x ; G) för vartal och år. Den centrala storheten för att mäta sattningsprecision är estimatorvariansen V[ˆ( τ x ;G)]. Den beror dels av urvalsutformningen (stratifiering och urvalsstorlear), dels av hur mycet variabeln x varierar över populationen, och dels av vilen redovisningsgrupp G det handlar om. Relativ felmarginal Konret tolning av innebörden av en estimatorvarians fås av sattningens relativa felmarginal (RFM), vilen definieras enligt nedan ; 2 V[ˆ( τ x;g)] 2 D[ˆ( τ x;g)] RFM[ˆ( τ x;g)] = =. (13) τ( x;g) τ( x;g) Gränserna ± RFM[ˆ( τ x;g)] ger (approx.) 95 % onfidensgränser för storheten τ(x ; G), mätt med värdet på τ(x ; G) som enhet. De nämnda EU - raven är att inries årsaggregat sall ha en relativ felmarginal om högst 5 %, och att målet för utries årsaggregat är en relativ felmarginal om högst 10 %. Relativ variansförändring Ett enelt mått på effeten av en förändrad urvalsutformning är relativ (estimator)variansförändring. Betrata en tidigare och en ny urvalsutformning och sätt ; V T = estimatorvarians vid tidigare urvalsutformning, V N = estimatorvarians vid ny urvalsutformning. Den relativa variansförändringen (RVF) definieras; RVF = 100 (V T - V N )/ V T %. (14) 2.3 Beräning av sattningsprecision vid en hypotetis urvalsutformning Formeln (8) för estimatorvarians gäller oavsett hur ingående stratan sapats. Den an alltså användas för beräna statistis noggrannhet vid en hypotetis stratifiering och urvalsalloering, med användning av måtten RFM och / eller RFV. En förutsättning är doc att man an ange realistisa "parametervärden" för den hypotetisa utformningen. I den fortsatta disussionen görs betecningsändringen att istället för att använda ett index h som löper över stratan som är numrerade 1, 2,, H används ett index som löper över den hypotetisa stratifieringens stratan, vila är numrerade 1, 2,, K. De "parametrar" det handlar om är N, n', µ (x(g)) och σ 2 ( x(g)), varmed åsyftas stratumstorlear, antal svarande i urvalen från stratana samt medelvärden och varianser i de stratan som ingår i den hypotetisa stratifieringen. Främsta svårigheten härvid är att uppnå realistisa uppsattningar av stratumvarianserna σ 2 ( x(g)). Tabell 3 sammanfattar den information som behövs för beräning av RFM för en sattning av τ(x ; G) vid en hypotetis urvalsutformning. 8

13 Tabell 3. Behövd information för beräning av RFM vid en hypotetis stratifiering med stratan A 1, A 2,, A K Stratum Stratumstorle Medelvärde i stratumet Standardavvielse i stratumet Antal svar - ande A 1 N 1 µ(x(g)) 1 σ(x(g)) 1 n' 1 A 2 N 2 µ(x(g)) 2 σ(x(g)) 2 n' 2 A K N K µ(x(g)) K σ(x(g)) K n' K Med information enligt Tabell 3 an estimatorvarianser V[ˆ( τ x;g)] beränas via formeln (8). I det steget behövs inte stratummedelvärdena µ(x(g)), men de behövs för att beräna aggregaten som ingår i relativa felmarginaler. Dessa beränas ; K τ( x ;G) = N µ ( x(g)). (15) = 1 Värdena på µ(x(g)) och σ(x(g)) änner man normalt inte, men de an uppsattas. För att pröva effeten av alternativa urvalsutformningar i framtida undersöningar antas framtida populationer se ut ungefär som den senast tillgängliga, d.v.s års population. Under den premissen sattas µ(x(g) och σ(x(g) i framtida undersöningar enligt nedan. µ(x(g)) = 1 N j A x(g) j, (16) ( 2 σ 2 1 x(g) 2 j A j (x(g)) = x(g) j A j, (17) N 1 N där omponenterna i (16) och (17) sattas utifrån 2001 års material enligt nedan, där h löper över de stratan som användes i 2001 års undersöning ; H n ' h 13 N h N = 1 sattas med (A A ) i n' 1, (18) j A j A h = 1 h i= 1 H n ' h 13 N h x (G) j sattas med x(g) i 1(A ) i n' h = 1 h i= 1 H n ' h 13 N 2 h 2 x (G) j sattas med x(g) i 1(A ) i n' h = 1 h i= 1 ), (19), (20) där 1(A ) är indiatorn för att en örning ingår i den hypotetisa stratifieringens stratum A. Insättning av (18), (19) och (20) i (16) och (17) ger sattningar av N, µ (x(g)) och σ 2 ( x(g)). Dessa används sedan i (8) tillsammans med lämpligt valda värden på n', och ger då uppsattade värden för estimatorvarianser för vartalsaggregat. Vid specifiation av n' 1, n' 2,, n' K har antagits att framtida svarsfrevenser ommer att vara densamma som "svarsprocenten overall" under 2001, nämligen 73 %. Via relationen (12) erhålls sedan uppsattade estimatorvarianser för årsaggregat. 9

Till statsrådet Britta Lejon, Justitiedepartementet

Till statsrådet Britta Lejon, Justitiedepartementet SOU 999:24 Till statsrådet Britta Lejon, Justitiedepartementet Den december 997 bemyndigade regeringen chefen för Finansdepartementet att tillalla en särsild utredare med uppdrag att genomföra en översyn

Läs mer

Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik PM 2015:10

Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik PM 2015:10 Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik PM 2015:10 Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik PM 2015:10 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113

Läs mer

Anpassning av en hemsida för mobilt bruk

Anpassning av en hemsida för mobilt bruk LiU-ITN-TEK-G--14/045-SE Anpassning av en hemsida för mobilt bru Eri Thorngren 2014-06-10 Department of Science and Technology Linöping University SE-601 74 Norröping, Sweden Institutionen för teni och

Läs mer

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet A2006:004 Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av produktion Viktor Jonsson Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering?

Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering? Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering? Erfarenheter från vårdvalsreformen inom primärvård En rapport skriven av Karl Lundvall på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport:

Läs mer

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljön

Läs mer

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indicators for a resource efficient waste handling Maria Elander David Holmström

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2008

Omförhandling och byten av elavtal 2008 Omförhandling och byten av elavtal 2008 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Renegotiations and changes of contract with electricity suppliers 2008 Official

Läs mer

Utvärdering av Almis företagsrådgivning

Utvärdering av Almis företagsrådgivning PM 2014:20 Utvärdering av Almis företagsrådgivning Utvärdering av rådgivningsverksamhet till etablerade företag Tillväxtanalys har uppdraget att utvärdera insatser för statligt finansierad företagsrådgivning.

Läs mer

Institutionen för ekonomi Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Institutionen för ekonomi Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Efterlevnad av IAS 36 p. 134 en jämförelse mellan svenska och brittiska bolag Författare: Linda Löfdahl Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Magisterkurs (D-nivå) Examensarbete

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Social Insurance Report Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Niklas Löfgren 010-116 96 04 niklas.lofgren@forsakringskassan.se

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Påverkande faktorer på Large capbolags skuldsättningsgrad

Påverkande faktorer på Large capbolags skuldsättningsgrad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats Handledare: Dan Johansson Examinator: Conny Johanzon HT 2014 Påverkande faktorer på Large capbolags skuldsättningsgrad Sara Andersson 931014

Läs mer

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR

Instruktioner för rapportering av räntestatistikblankett MIR 1 1(13) Instrutioner för rapportering av räntestatistiblanett MIR NOVEMBER 2014 Rapporteringen av räntestatisti för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så allade MIR-blanetten. I RBFS 2014:2 ges generella

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Lill Samuelsson Examensarbete i Miljövetenskap Nivå: D Nr: 008:M5 Högskolan

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders Nyberg Nils Petter Gregersen VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders

Läs mer

Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag

Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag En förstudie inom ramen för FoI- programmet High Capacity Transports Diarienr: I 2014-007 Projektnr:

Läs mer

v1.1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 1(20) ES/NS, EMMA-projektet 2009-01-12 Staffan Bååth Wikstedt Slutrapport Handelsmarginalundersökningen

v1.1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 1(20) ES/NS, EMMA-projektet 2009-01-12 Staffan Bååth Wikstedt Slutrapport Handelsmarginalundersökningen v1.1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 1(20) ES/NS, EMMA-projektet 2009-01-12 Bååth Wikstedt Slutrapport Handelsmarginalundersökningen Sammanfattning...4 1 Projektets bakgrund och syfte...5 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Genusaspekter på transporter

Genusaspekter på transporter Genusaspekter på transporter litteraturstudie och bearbetning av statistik om kvinnligt och manligt bilägande och bilanvändning ANNIKA CARLSSON-KANYAMA, JANNE ÅKERSTRÖM FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

VA - F O R S K R A P P O R T N r 37 2003. Val av ränta vid kapitalkostnadsberäkningar. svenska VA-verksamheter. Stefan Yard.

VA - F O R S K R A P P O R T N r 37 2003. Val av ränta vid kapitalkostnadsberäkningar. svenska VA-verksamheter. Stefan Yard. VA - F O R S K R A P P O R T N r 37 23 Val av ränta vid kapitalkostnadsberäkningar inom svenska VA-verksamheter Stefan Yard VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik.

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet VTI rapport 605 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet Redovisning av regeringsuppdrag Inge Vierth Håkan Berell John McDaniel Mattias Haraldsson

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2012

Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2012 Energi Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Renegotiations and changes of contract with

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING

VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING Christian Ek Daniel Nilsson Energiingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad Handledare:

Läs mer