Välkommen till en workshop om ansvar och roller utifrån ett konkret fall. PhD Elon Axberg (fd Strömbäck), projektledare och moderator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till en workshop om ansvar och roller utifrån ett konkret fall. PhD Elon Axberg (fd Strömbäck), projektledare och moderator"

Transkript

1 Välkommen till en workshop om ansvar och roller utifrån ett konkret fall PhD Elon Axberg (fd Strömbäck), projektledare och moderator

2 Så lägger vi pusslet ansvar och roller Ansvaret för samordnad nätplanering Ansvaret för anslutning av nya kunder Ansvaret för befintliga kunder Ansvaret vid olika drifttillstånd

3 Fallstudiens syfte Definiera roller och ansvar på elmarknaden för att upprätthålla Sveriges elförsörjning i normal drift, skärpt drift, nöddrift, nätsammanbrott och återuppbyggnad såväl som i kris- och krigstillstånd. Berörda aktörer: Systemansvarig för överföringssystemet (TSO) Systemansvarig för distributionssystemet (DSO) Signifikanta nätanvändare (SGU)

4 140 anmälda 26% 2% 54% Nätföretag/elproduktionsbolag/elhandlare Stat/kommun/region/länsstyrelse Akademi Övrigt 18%

5 Dagens program Beskrivning av fallstudien Leif Pettersson, Svk Systemansvarig för överföringssystemet (Svenska kraftnät) ger sin bild Systemansvarig för distributionssystemet (E.ON) ger sin bild Kraftproducent och SGU (Uniper) ger sin bild Paus Summering av fallstudien Maja Lundbäck, Svk Ei berättar om hur arbetet med ansvar och roller fortskrider Frågor och reflektioner

6 Vi vill gärna ha er input Möjlighet för er att utvärdera innehåll och slutsatser som varje talare lyfter fram Länk till webbenkäten finns i ert infomejl Ställ även frågor i chatten så tar vi upp dem under eftermiddagen!

7 Systemansvarig för överföringssystemet (Svenska kraftnät) ger sin bild Maja Lundbäck och Joakim Evertson

8 Systemansvarig för distributionssystemet (E.ON) ger sin bild Anton Grönkvist, Johan Westerlund och Mikael Håkansson

9 Kraftproducent och SGU (Uniper) ger sin bild Mikael Nilsson och Henrik Svensson

10 Paus Summering av fallstudien Maja Lundbäck

11 Ei berättar om hur arbetet med ansvar och roller fortskrider Elon Axberg

12 Så lägger vi pusslet ansvar och roller Ansvaret för samordnad nätplanering Ansvaret för anslutning av nya kunder Ansvaret för befintliga kunder Ansvaret vid olika drifttillstånd

13 Så lägger vi pusslet ansvar och roller Ansvaret för samordnad nätplanering Ansvaret för anslutning av nya kunder Ansvaret för befintliga kunder Ansvaret vid olika drifttillstånd

14 Samverkansformer för bättre prognosunderlag Problem och risker Nätutvecklingsplan Ansvar och roller Prioriterade nyanslutningar Effektiv utformning av flexibilitetsmarknader Effektsituationen lokalt och regionalt på kort och lång sikt Kostnadseffektiv driftsäkerhet Kapacitetstilldelning på utlandsförbindelser Kapacitetsreserver 15 år 10 år 5 år Realtid

15 Ei:s fokus på nätutvecklingsplaner Vilka nätkoncessionshavare omfattas av kravet på nätutvecklingsplaner? Vilka krav på koordinering vid planering av näten ställs genom nätutvecklingsplaner? Vilka uppgifter bör nätutvecklingsplaner innehålla?

16 Nätutvecklingsplaner i elmarknadsdirektivet Skäl 61: Medlemsstaterna bör också införa nätutvecklingsplaner för distributionssystem för att underlätta integreringen av anläggningar som producerar el från förnybara energikällor, främja utvecklingen av energilagringsanläggningar och elektrifieringen av transportsektorn och ge systemanvändarna tillräcklig information om väntade utbyggnader och uppgraderingar av nätet. Artikel 32.3: Utvecklingen av distributionssystem (lokal- och regionnät) ska baseras på en transparent nätutvecklingsplan artikel 32.3 elmarknadsdirektivet Offentliggöras minst vartannat år Granskas av tillsynsmyndigheten Ei föreslår att samtliga distributionssystem ska omfattas Artikel 32 direktiv (EU) 2019/944

17 Nätutvecklingsplaner tas fram efter samråd Den systemansvarige för distributionssystemet (lokal- och regionnät) ska samråda med: alla berörda systemanvändare berörda systemansvariga för överföringssystemen Resultaten av samrådsprocessen ska offentliggöras och lämnas in till tillsynsmyndigheten (som kan kräva att nätutvecklingsplanen kompletteras eller harmoniseras med andra nätutvecklingsplaner)

18 Exempel på innehåll i nätutvecklingsplanen, lokal- och regionnät Scenario om hur nätanvändare kommer att utveckla/förändra sin elkonsumtion under kommande 5-10 år och dess påverkan på elnätet. Anslutning av ny produktion, förbrukning, laddningspunkter. Analys av elnätets behov av anpassning/utveckling, behov av kapacitetsökning och förbättrad elkvalitet utifrån scenario i punkt 1. Information om investeringsprojekt för att möta behovet. Behovet av flexibilitetstjänster på medellång och lång sikt Användning av alternativ såsom efterfrågeflexibilitet, energieffektivitet, energilagringsanläggningar och andra resurser

19 På vilket sätt bidrar nätutvecklingsplaner till att avhjälpa kapacitetsbrist? Ei:s bedömning är att nätutvecklingsplaner på sikt kommer att bidra till bättre prognoser för hur överföringsbehovet utvecklar sig: Nätkoncessionshavare kommer att behöva arbeta mer systematiskt med prognoser och analyser Det kommer att krävas bättre samordning och helhetsgrepp kring nätutvecklingen mellan nätkoncessionshavare på olika spänningsnivåer

20 Svenska kraftnät Svenska kraftnät publicerar redan en 10-årig systemutvecklingsplan på sin hemsida vartannat år. Författningsförslag om att en 10-årig nätutvecklingsplan vartannat år ska lämnas in till och granskas av Ei, som ska jämföra med en unionsomfattande nätutvecklingsplan. Artikel 59.1.k direktiv (EU) 2019/944 Något krav på samråd med andra aktörer såsom för lokal- och regionnät finns inte.

21 Så lägger vi pusslet ansvar och roller Ansvaret för samordnad nätplanering Ansvaret för anslutning av nya kunder Ansvaret för befintliga kunder Ansvaret vid olika drifttillstånd

22 Anslutningsplikt, legala förutsättningar Nyanslutning innefattar också höjning av avtalad effekt och återanslutning (1 kap 4 ellagen) Av ellagen följer att den som har nätkoncession är, om det inte finns särskilda skäl, skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning till ledningen (3 kap. 6 - linjekoncession, 7 - områdeskoncession) I anslutningsskyldigheten ingår även att förstärka överföringskapaciteten när den är begränsad i förhållande till önskemålen (3 kap. 1 ) En nätkoncessionshavare som är skyldig att ansluta en anläggning enligt 6 eller 7 ska genomföra anslutningen inom skälig tid (två år om inte längre tid är nödvändig) En nätkoncessionshavare får neka en nyanslutning, samt neka en befintlig kund höjning av avtalad effekt (ändrade villkor för befintlig anslutning), om det finns särskilda skäl

23 Särskilda skäl att neka en anslutning Kapacitetsbrist kan enligt förarbetena vara ett särskilt skäl Ei prövar tvister om anslutningsskyldigheten Någon praxis har inte utvecklats då det historiskt har funnits tillräcklig kapacitet i nätet

24 När kan anslutning/höjning av avtalad effekt nekas pga. av kapacitetsbrist? Av förarbetena framgår att nätkoncessionshavaren har bevisbördan och bör vara skyldig att vid prövning till nätmyndigheten redovisa ett underlag som möjliggör en sådan bedömning Underlag som ska lämnas till myndigheten vid prövning De ska t.ex. ange nätets tekniska utformning och prestanda samt aktuell belastning på nätet utan den begärda anslutningen och med den begärda anslutningen. Om det vid en sådan jämförelse visar sig att den begärda anslutningen kan ske utan att leveranssäkerheten till övriga kunder påverkas, så finns ledig kapacitet (SOU 1993:68 Elkonkurrens med nätmonopol) Vad avses med aktuell belastning? Den fysiska eller den avtalade? Ei:s bedömning den fysiska belastningen som tar hänsyn till sammanlagringseffekter.

25 När kan anslutning/höjning av avtalad effekt nekas pga. av kapacitetsbrist, forts. Vilken tidshorisont ska beaktas vid bedömningen den historiska eller den förväntade framtida fysiska belastningen? Ei:s bedömning nätföretagen får göra individuella bedömningar utifrån kunskap om sina nät och sina kunders förbrukningsmönster och med beaktande av sitt ansvar och sina skyldigheter såsom t.ex. leveranssäkerhet. Det som talar för att det är den framtida belastningen är energiomställningen som kan leda till en mer komplex och dynamisk situation i varje elsystem. Ei anser att det i nuläget inte är lämpligt att i författning reglera när elnätsföretagen kan hävda kapacitetsbrist utan att det är mer ändamålsenligt att praxis utvecklas genom Ei:s prövning och domstolsavgöranden. Nätutvecklingsplanerna ställer krav på att nätföretagen ska använda alternativ såsom efterfrågeflexibilitet, energieffektivitet, energilagringsanläggningar och andra resurser för att hantera nya överföringsbehov

26 Är anslutningsskyldigheten lika långtgående för lokalrespektive regionnät? Ei:s bedömning ansvaret är lika långtgående för samtliga nätkoncessionshavare, dvs. både systemansvariga för distributionssystem och för överföringssystem (ellagen och artikel 6.2 i elmarknadsdirektivet) Vilken aktör är skyldig att ansluta när det finns flera aktörer med nätkoncession för linje inom ett och samma geografiska område? Ei bedömer att detta får avgöras inom ramen för koncessionsprövningen lämplig från allmän synpunkt (2 kap 6 ellagen) Skulle vissa ledningar (t.ex. ledningar som endast ansluter en vindkraftpark) kunna vara undantagna från koncession och därmed också anslutningsplikten? Ei bedömer att ledningar som endast ansluter en vindkraftpark borde undantas. De är ett av undantagen som diskuteras i nätkoncessionsutredningen och Ei föreslår därför inte någon undantagsregel inom ramen för detta uppdrag.

27 Så lägger vi pusslet ansvar och roller Ansvaret för samordnad nätplanering Ansvaret för anslutning av nya kunder Ansvaret för befintliga kunder Ansvaret vid olika drifttillstånd

28 Ansvar för befintliga kunder, legala förutsättningar 3 kap. 1 ellagen - ett företag som bedriver nätverksamhet ansvarar för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, dess anslutning till andra ledningsnät. Nätägarna ansvarar även för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och att ledningsnätet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. 3 kap. 9 ellagen den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor överföra el för annans räkning. Överföringen av el ska vara av god kvalitet. Ei har tillsynsansvar och kan förelägga en nätkoncessionshavare att uppfylla kraven om god kvalitet i elöverföringen avseende en eller flera uttagspunkter.

29 Ansvar för befintliga kunder, legala förutsättningar, forts. Vid kapacitetsbrist ska de som redan är anslutna till ledningen eller ledningsnätet ha företräde. (prop. 1993/94:162 s. 151; Prop. 1996/97:136) Att de som redan är anslutna ska ha företräde innebär dock inte att de har förtur till en höjning av avtalad effekt utan endast att de ska garanteras den avtalade effekten. Leveranssäkerheten till befintliga kunder måste således alltid kunna upprätthållas av nätkoncessionshavaren. (prop. 1993/94:162 s. 151) Befintliga avtal med kunden som garanterar kunden en viss effekt.

30 Ei bedömer att ansvaret är tydligt Nätkoncessionshavare har dels ett ansvar som följer av nätkoncessionsinnehavet och dels ett avtalsmässigt ansvar gentemot sina kunder. Nätkoncessionsinnehavare har också (kund)avtalsförhållanden mot överliggande nät. Det finns inget i den nuvarande lagstiftningen som medger att nätkoncessionshavaren ensidigt kan sänka den avtalade effekten mot befintliga kunder med hänvisning till kapacitetsbrist eller att den lokala effektsituationen förändras. Ei:s bedömning är att nätkoncessionshavarnas ansvar mot befintliga kunder är tydligt och att de har ett absolut ansvar mot sina befintliga kunder även vid nätkapacitetsbrist.

31 Ansvar för befintliga kunder slutsatser Ingångna avtal ska hedras (avseende effekt och leveranskvalitet). Varje nätkoncessionshavare ansvarar för sina befintliga kunder. Ansvaret kan inte ärvas uppåt i systemet. Om t.ex. en lokal kraftproducent lägger ner produktionen är det ändå nätkoncessionsinnehavarens ansvar att lösa/hantera den lokala effektsituationen, även om den systemansvarige för distribution inte kan öka abonnemanget mot överliggande nät.

32 Frågor och reflektioner

33 Tack för i dag! Ni kan fortfarande svara på frågorna i webbenkäten efter seminariet Ni kan också mejla era inspel till:

Vem bär ansvaret för elnätet?

Vem bär ansvaret för elnätet? Vem bär ansvaret för elnätet? Roger Husblad, avdelningschef Energimarknadsinspektionen roger.husblad@ei.se www.ei.se Seminarium 2011-11-10 Vad är en nätkoncession? Nätkoncession: Tillstånd att bygga och

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

/588 FÖRKLARANDE DOKUMENT FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR DATAUTBYTE

/588 FÖRKLARANDE DOKUMENT FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR DATAUTBYTE SVM 2019-04-05 2018/588 FÖRKLARANDE DOKUMENT FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR DATAUTBYTE Förklarande dokument till Svenska kraftnäts krav för datautbyte i enlighet med artikel 40.5 i förordning (EU) 2017/1485 om fastställande

Läs mer

Svenska kraftnät ser vissa utmaningar med den tolkning som görs i Ellagen 3 kap 1 med utgångspunkt ur Direktiv om gemensamma regler (EU) 2019/944.

Svenska kraftnät ser vissa utmaningar med den tolkning som görs i Ellagen 3 kap 1 med utgångspunkt ur Direktiv om gemensamma regler (EU) 2019/944. SVENSKA ~ KRAFTNÄT Energimarknadsinspektionen 2019-09-25 2019/866 BREV Beskrivning av systemansvaret för överföringssystemet och dess innebörd Efter det externa referensgruppsmötet om genomförande av reviderad

Läs mer

- --I Energimarknadsinspektionen

- --I Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT 1 (4) Sökande wpd Storgrundet Nät AB Ferkens gränd 3 111 30 Stockholm 55 6873-1722 Ombud: Motpart Affärsverket svenska kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg 202100-4284

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2005:404 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

Ellagsöversyn förtydligande av systemansvar. Per Wikström - Driftrådet

Ellagsöversyn förtydligande av systemansvar. Per Wikström - Driftrådet Ellagsöversyn förtydligande av systemansvar. Per Wikström - Driftrådet Sammanfattning systemansvar > Ett kollektivt ansvar > Elnätsägare har ett långtgående ansvar > Svk utsedd samordnare > Det handlar

Läs mer

Seminarium om Ren energi-paketet. Regeringsuppdrag: Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet

Seminarium om Ren energi-paketet. Regeringsuppdrag: Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet Seminarium om Ren energi-paketet Regeringsuppdrag: Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet Regeringsuppdraget Projektägare Göran Morén Projektledare Claes Vendel Nylander Projektmedlemmar

Läs mer

BESLUT 1 (7) Affärsverket svenska kraftnät Box Sundbyberg

BESLUT 1 (7) Affärsverket svenska kraftnät Box Sundbyberg EI1000 W-2.0 2010-03-02 BESLUT 1 (7) Datum Dnr 700-11-102845 Sökande Affärsverket svenska kraftnät 202100 4284 Box 1200 172 24 Sundbyberg Saken Certifiering av stamnätsföretag enligt lagen (2011:710) om

Läs mer

Kommittédirektiv. Anslutning av anläggningar för förnybar elproduktion m.m. till elnätet. Dir. 2007:10

Kommittédirektiv. Anslutning av anläggningar för förnybar elproduktion m.m. till elnätet. Dir. 2007:10 Kommittédirektiv Anslutning av anläggningar för förnybar elproduktion m.m. till elnätet. Dir. 2007:10 Beslut vid regeringssammanträde den 1 februari 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

Läs mer

Samråd kriterier för undantag från EUförordningarna. 22 mars 2017 Herlita Bobadilla Robles Lena Jaakonantti

Samråd kriterier för undantag från EUförordningarna. 22 mars 2017 Herlita Bobadilla Robles Lena Jaakonantti Samråd kriterier för undantag från EUförordningarna DCC och HVDC 22 mars 2017 Herlita Bobadilla Robles Lena Jaakonantti NC DCC och NC HVDC Kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016

Läs mer

Vattenfall AB (Vattenfall) har valt att nyttja möjligheten att lämna synpunkter på departements-promemorian Elmarknadslag Ds 2017:44

Vattenfall AB (Vattenfall) har valt att nyttja möjligheten att lämna synpunkter på departements-promemorian Elmarknadslag Ds 2017:44 Miljö- och energidepartementet Energienheten Jan-Olof Lundgren jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se. m.registrator@regeringskansliet.se Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2017-12-22

Läs mer

Tillfälle att lämna synpunkter avseende genomförande av anslutningskoderna

Tillfälle att lämna synpunkter avseende genomförande av anslutningskoderna 1 (6) Teknisk analys Tillfälle att lämna synpunkter avseende genomförande av anslutningskoderna Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått ett regeringsuppdrag som innebär att vi ska utreda behovet av kompletterande

Läs mer

Seminarium 2006-05-17. Formella förutsättningar för ö-drift -behov av förändringar i regelverken

Seminarium 2006-05-17. Formella förutsättningar för ö-drift -behov av förändringar i regelverken Starta Malmö Seminarium 2006-05-17 Formella förutsättningar för ö-drift -behov av förändringar i regelverken 1 Sture Larsson Teknisk direktör, stf generaldirektör Chef för Beredskapsstaben Svenska Kraftnät

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Systemdrifttillstånd grundläggande dimensionerings- och riskkoncept i ett mer flexibelt kraftsystem

Systemdrifttillstånd grundläggande dimensionerings- och riskkoncept i ett mer flexibelt kraftsystem 2018-11-29 Systemdrifttillstånd grundläggande dimensionerings- och riskkoncept i ett mer flexibelt kraftsystem SvK1000, v5.0, 2018-08-01 BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1, SUNDBYBERG TEL: 010-475

Läs mer

Har meddelandeflagga. Hej!

Har meddelandeflagga. Hej! Från: diariet@ei.se Skickat: den 27 mars 2019 16:49 Till: Regelrådet; Svenska Kraftnät; Fastighetsägarna Sverige AB; info@sabo.se; info@energiforetagen.se; registrator@energimyndigheten.se; Förvaltningsrätten

Läs mer

Genomförande av direktiv om förnybar energi

Genomförande av direktiv om förnybar energi Näringsutskottets betänkande Genomförande av direktiv om förnybar energi Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2009/10:128 om genomförande av direktiv om förnybar energi. För att genomföra

Läs mer

Yttrande över remiss Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el.

Yttrande över remiss Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el. Kommunstyrelsen Datum 1 (4) Kommunledningskontoret Miljö- och samhällsbyggnad Linda Werther Öhling 016-710 80 96 Miljö- och energidepartementet Energienheten Yttrande över remiss Energimarknadsinspektionens

Läs mer

Elnät och koncessionsplikt

Elnät och koncessionsplikt Elnät och koncessionsplikt Avdelningen Tillstånd och Prövning (ATP) Energimarknadsrådet den 4 oktober 2017 Jeanette Asp Linnéa Carlén Vad gör Avdelningen för Tillstånd och Prövning? Prövning av ansökningar

Läs mer

Ny bestämmelse i ellagen (1997:857) från och med 1 juli 2012

Ny bestämmelse i ellagen (1997:857) från och med 1 juli 2012 1 (5) Ny bestämmelse i ellagen (1997:857) från och med 1 juli 2012 Med detta brev vill Energimarknadsinspektionen (EI) informera om nya skyldigheter för innehavare av elnätskoncession. Ansökan om metodgodkännande

Läs mer

Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet

Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet 1 Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet - kärnkraftens roll i kraftsystemet NEPP 13 mars 2019 Maja Lundbäck Förändringsledare för systemansvaret Systemansvaret hur samverka kraftsystemet driftsäkert?

Läs mer

Prövning av kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Hansa

Prövning av kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Hansa i Energimarknadsinspektionen BESLUT 1(5) me 1 Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr Prövning av kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Hansa Beslut 1. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Ett samråd baserat på rapporten Future role of DSOs Medverkande: Lena Jaakonantti, Caroline Törnqvist, Anna Öhlund Agenda för dagens seminarium Syftet

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen

Läs mer

Fastställande av intäktsram

Fastställande av intäktsram Energimarknadsinspektionen effie 1 Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1 (9) Sidensjö Vindkraft Elnät AB c/o NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 411 04 GÖTEBORG Fastställande av

Läs mer

Elnätsreglering. Hearing

Elnätsreglering. Hearing Elnätsreglering Hearing 2013-04-03 Agenda 13.00 14.00 Ei presenterar Tankar kring utvecklingen av regleringen inför andra tillsynsperioden Förslag till ändringar i ellagen Diskussion 14.00 15.30 Utvecklingen

Läs mer

Föreläggande vid vite avseende hantering av inkomster från tilldelning av sammanlänkning

Föreläggande vid vite avseende hantering av inkomster från tilldelning av sammanlänkning ANNEX 1 BESLUT 1 (7) Baltic Cable AB Gustav Adolfs torg 47 221 39 MALMÖ Föreläggande vid vite avseende hantering av inkomster från tilldelning av sammanlänkning Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Systemansvar, driftsäkerhet och flexibilitet

Systemansvar, driftsäkerhet och flexibilitet Systemansvar, driftsäkerhet och flexibilitet Förutsättningar att hantera systemutmaningarna Maja Lundbäck, förändringsledare för systemansvaret Systemansvaret rollen för en TSO 6. Reglera och anpassa systemet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2009:892 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 2 juli 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

Förslag gällande synkronområdet för Norden avseende samordningsåtgärder i syfte att minska inställningsfel vid frekvensåterställning

Förslag gällande synkronområdet för Norden avseende samordningsåtgärder i syfte att minska inställningsfel vid frekvensåterställning Förslag gällande synkronområdet för Norden avseende samordningsåtgärder i syfte att minska inställningsfel vid frekvensåterställning i enlighet med artikel 152.14 samt åtgärder för att minska inställningsfel

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Starta Sverige. Innehåll. Projektet Starta Sverige. Strategin för Starta Sverige

Starta Sverige. Innehåll. Projektet Starta Sverige. Strategin för Starta Sverige Starta Sverige Innehåll Projektet Starta Sverige Strategin för Starta Sverige Styrande för projektet är > Koden Emergency and restoration (godkänd men ej beslutad) > Ellagen och systemansvaret > Svk driftinstruktiond026

Läs mer

Fastställande av intäktsram

Fastställande av intäktsram ele. iwe Energimarknadsinspektionen me1 Swedish Energy Markets inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(10) Kvarnforsen Nät AB Box 2299 103 17 STOCKHOLM Fastställande av intäktsram Beslut 1 Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Prövning av kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Norden

Prövning av kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Norden BESLUT 1 (6) Diarienr Ert datum Er referens Prövning av kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Norden Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) godkänner Affärsverket svenska kraftnäts (SvK)

Läs mer

Föreskrifter i anslutning till EU:s nätkoder för el. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Föreskrifter i anslutning till EU:s nätkoder för el. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Föreskrifter i anslutning till EU:s nätkoder för el Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 november 2017 Mikael Damberg Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet)

Läs mer

En tydligare rätt till avbrottsersättning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

En tydligare rätt till avbrottsersättning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En tydligare rätt till avbrottsersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 maj 2013 Annie Lööf Dan Sandberg (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Lagrådsremiss. Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2009 Maud Olofsson Dan Sandberg (Näringsdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (8) 2010-08-30 AdmD-196-2010. Regeringen (Näringsdepartementet, dnr N2010/3529/E) 103 33 STOCKHOLM

REMISSYTTRANDE 1 (8) 2010-08-30 AdmD-196-2010. Regeringen (Näringsdepartementet, dnr N2010/3529/E) 103 33 STOCKHOLM REMISSYTTRANDE 1 (8) Datum Dnr 2010-08-30 AdmD-196-2010 Regeringen (Näringsdepartementet, dnr N2010/3529/E) 103 33 STOCKHOLM Nya el- och gasmarknadsutredningens betänkande Tredje inre marknadspaketet för

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen

e Energimarknadsinspektionen NIE ffi e Energimarknadsinspektionen IEEE1 Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT Datum Diarienr 1 (9) Vind In Elnät AB Box 205 101 24 STOCKHOLM Fastställande av intäktsram enligt ellagen Beslut 1

Läs mer

Prövning av förslag till fastställande av reservförfaranden i kapacitetsregion Hansa

Prövning av förslag till fastställande av reservförfaranden i kapacitetsregion Hansa Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(6) Prövning av förslag till fastställande av reservförfaranden i kapacitetsregion Hansa Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011 Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012 Anders Pettersson Oslo 27 september 2011 Grunderna Förhandsreglering Tillsynsperioden är 4 år Första perioden är 2012-2015 En intäktsram för hela perioden

Läs mer

Uppladdning för framtidens fordon

Uppladdning för framtidens fordon EI R2010:20 Uppladdning för framtidens fordon Undantag från koncession för laddinfrastruktur Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:20 Författare: Erik

Läs mer

Redovisning av nätverksamhet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Redovisning av nätverksamhet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Redovisning av nätverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 december 2014 Ibrahim Baylan Magnus Corell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Regeringens proposition 2017/18:93

Regeringens proposition 2017/18:93 Regeringens proposition 2017/18:93 Myndighetsuppgifter på elområdet Prop. 2017/18:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 2018 Stefan Löfven Ibrahim Baylan

Läs mer

Ren energipaketet en sammanfattning av nya och ändrade bestämmelser i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet

Ren energipaketet en sammanfattning av nya och ändrade bestämmelser i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet 1 (11) Ren energipaketet en sammanfattning av nya och ändrade bestämmelser i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet 2 (11) Inledning I november 2016 presenterade EU-kommissionen ett lagförslag

Läs mer

Prövning av förslag till produkter för dagen före- och intradagsmarknaden

Prövning av förslag till produkter för dagen före- och intradagsmarknaden = i Energimarknadsinspektionen BESLUT 1(6) e Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr Prövning av förslag till produkter för dagen före- och intradagsmarknaden Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Prövning av arrangemang för att säkerställa risksäkringsmöjligheter för överföring mellan det svenska elområdet SE4 och Litauen

Prövning av arrangemang för att säkerställa risksäkringsmöjligheter för överföring mellan det svenska elområdet SE4 och Litauen ~gee i Energimarknadsinspektionen BESLUT 1(5) ' Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr Prövning av arrangemang för att säkerställa risksäkringsmöjligheter för överföring mellan det svenska

Läs mer

Starta Sverige. Innehåll. Projektet Starta Sverige. Strategin för Starta Sverige

Starta Sverige. Innehåll. Projektet Starta Sverige. Strategin för Starta Sverige Starta Sverige Innehåll Projektet Starta Sverige Strategin för Starta Sverige Styrande för projektet är > Koden Emergency and restoration (godkänd men ej beslutad) > Ellagen och systemansvaret > Svk driftinstruktiond026

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:77

Regeringens proposition 2011/12:77 Regeringens proposition 2011/12:77 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Prop. 2011/12:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 mars

Läs mer

Moderna tillståndsprocesser för elnät

Moderna tillståndsprocesser för elnät Moderna tillståndsprocesser för elnät Betänkande av Nätkoncessionsutredningen Stockholm 2019 SOU 2019:30 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; SFS 1999:716 Utkom från trycket den 20 juli 1999 utfärdad den 8 juli 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Beordrad nedreglering av Ringhals säkrade driftsäkerheten

Beordrad nedreglering av Ringhals säkrade driftsäkerheten Svk 2018/2335 2018-11-13 Beordrad nedreglering av Ringhals säkrade driftsäkerheten Den 9 maj 2018 uppkom en driftsituation där elsystemets frekvens ökade och hamnade utanför tillåtna driftgränser. Några

Läs mer

14625/17 ADD 1 rr/kh/ss 1 DGE 2B

14625/17 ADD 1 rr/kh/ss 1 DGE 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 30 november 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0379 (COD) 14625/17 ADD 1 NOT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna ENER 461 ENV 960 CLIMA

Läs mer

Svensk Vindkraftförenings svar på remitteringen av promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44).

Svensk Vindkraftförenings svar på remitteringen av promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44). Miljö-och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se cc: jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se Er referens :M2017/02262/Ee Svensk Vindkraftförenings svar på remitteringen av promemorian Elmarknadslag

Läs mer

meddelad i Stockholm den 25 april 2008 Ombud: 1. Bolagsjuristen Malin Persson 2. Bolagsjuristen Patrik Håkansson Carl Gustavs väg 1 205 09 Malmö

meddelad i Stockholm den 25 april 2008 Ombud: 1. Bolagsjuristen Malin Persson 2. Bolagsjuristen Patrik Håkansson Carl Gustavs väg 1 205 09 Malmö 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 25 april 2008 KLAGANDE 1. AA 2. Energimarknadsinspektionen (tidigare Statens energimyndighet) Box 155 631 03 Eskilstuna MOTPART E.ON Elnät Sverige AB

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2003/04:FPM78. Elförsörjningsdirektivet. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2003/04:FPM78. Elförsörjningsdirektivet. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Elförsörjningsdirektivet Näringsdepartementet 2004-03-09 Dokumentbeteckning KOM (2003) 740 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för

Läs mer

FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR FÖRBRUKNINGSENHETER /2484 FÖRKLARANDE DOKUMENT BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1, SUNDBYBERG

FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR FÖRBRUKNINGSENHETER /2484 FÖRKLARANDE DOKUMENT BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1, SUNDBYBERG 2018-11-30 2018/2484 FÖRKLARANDE DOKUMENT FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR FÖRBRUKNINGSENHETER Förklarande dokument till Svenska kraftnäts krav för förbrukningsenheter i enlighet med artikel 28 och 29 i förordning

Läs mer

Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet

Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet 1 Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet - hur hänger det ihop? Ångturbiner 2019 Maja Lundbäck Förändringsledare för systemansvaret Systemansvaret hur samverka kraftsystemet driftsäkert? 6. Reglera

Läs mer

Prövning av metod för gemensam nätmodell

Prövning av metod för gemensam nätmodell BESLUT 1 (10) Datum Prövning av metod för gemensam nätmodell Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) godkänner Affärsverket svenska kraftnäts (Svenska kraftnät) förslag till metod för gemensam nätmodell.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2011:712 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

Handbok. Handbok för rapportering av nätavgifter

Handbok. Handbok för rapportering av nätavgifter Handbok Handbok för rapportering av nätavgifter Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Den här handboken är framtagen för att underlätta rapporteringen

Läs mer

Vindkraft i elnäten. Vindkraft i elnäten 2008-12-04. Om du gillar vindkraft, så måste du älska kraftledningar

Vindkraft i elnäten. Vindkraft i elnäten 2008-12-04. Om du gillar vindkraft, så måste du älska kraftledningar Vindkraft i elnäten 2008-12-04 Arne Bergström Vattenfall Eldistribution AB, Nätplanering Vindkraft i elnäten Om du gillar vindkraft, så måste du älska kraftledningar 2 Vindkraft i elnäten Vindkraftutbyggnaden

Läs mer

Elforsk seminarium Ersätta och bygga nya reaktorer

Elforsk seminarium Ersätta och bygga nya reaktorer Elforsk seminarium 2010-01-21 Ersätta och bygga nya reaktorer Begränsningar och behov från ett elnätsperspektiv Sture Larsson Teknisk direktör, stf generaldirektör Svenska Kraftnät 2 Svenska Kraftnäts

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers

Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers 2017-05-17 2 Elsystemets utveckling > Elsystemet är inne i en mycket stor omställningsprocess > Planerbar produktion

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Per Virdesten. Tredje inremarknadspaketet för el

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

BESLUT 1(6) Energimarknadsinspektionen Mel 1 Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr Prövning av viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Funktionskrav på elmätare. Preliminära förslag för synpunkter juni 2017

Funktionskrav på elmätare. Preliminära förslag för synpunkter juni 2017 Funktionskrav på elmätare Preliminära förslag för synpunkter juni 2017 Innehåll Kort om projektet Preliminära förslag på utformning av funktionskrav Övergripande frågor Tidplan Kort om projektet Uppdraget

Läs mer

En ny modell för elmarknaden. Ediel och avräkningskonferens 2017 Daniel Norstedt, tf avdelningschef Göran Morén, expert

En ny modell för elmarknaden. Ediel och avräkningskonferens 2017 Daniel Norstedt, tf avdelningschef Göran Morén, expert En ny modell för elmarknaden Ediel och avräkningskonferens 2017 Daniel Norstedt, tf avdelningschef Göran Morén, expert Från idag till imorgon så här kommer elmarknadshubben att fungera Arbetet med att

Läs mer

Förnybara energikällor - åtkomst till och drift av näten

Förnybara energikällor - åtkomst till och drift av näten EI R2009:10 Förnybara energikällor - åtkomst till och drift av näten En analys av svensk lagstiftning i förhållande till Förnybarhetsdirektivets artikel 16, med förslag till författningsändringar Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Biogas på naturgasnätet

Biogas på naturgasnätet Biogas på naturgasnätet Tony Rosten Stf GD Energimarknadsinspektionen Gasdagarna 20 Oktober 2010, Stenungsund Utgångspunkter för biogas i Sverige Stor potential för biogasproduktion (74 TWh) Kan utgöra

Läs mer

Samråd om Kommissionsriktlinjen Transmission System Operation. 12 januari 2016

Samråd om Kommissionsriktlinjen Transmission System Operation. 12 januari 2016 Samråd om Kommissionsriktlinjen Transmission System Operation 12 januari 2016 Innehåll EU-kommissionens och Ei:s tidplan 2016 Presentation av utkast driftriktlinjen Diskussion Sammanfattning och nästa

Läs mer

3. Information om Jönköping Energi Nät AB (JENAB)

3. Information om Jönköping Energi Nät AB (JENAB) Jönköping Energi Nät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd EIFS 2013:5 1. Bakgrund Samtliga nätkoncessionshavare (elnätsföretag)

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2011:2 Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för

Läs mer

BESLUT 1 (7) Swedegas AB Gamlestadsvägen Göteborg

BESLUT 1 (7) Swedegas AB Gamlestadsvägen Göteborg EI1000 W-2.0 2010-03-02 BESLUT 1 (7) Datum Dnr 700-11--102873 Sökande Swedegas AB 556181 1034 Gamlestadsvägen 2-4 415 02 Göteborg Ombud: Advokaten Kristoffer Persson Frank Advokatbyrå AB Box 7099 103 87

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2018-05-11 Stockholm Mål nr M 8042-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-08-22 i mål nr M 1307-17, se bilaga

Läs mer

Handbok Handbok för rapportering av elnätsavgifter

Handbok Handbok för rapportering av elnätsavgifter Handbok 2019 Handbok för rapportering av elnätsavgifter Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Författare: Avdelningen för Nätreglering Copyright: Energimarknadsinspektionen Handboken är

Läs mer

Yttrande angående föreslagen nationell strategi för hållbar vindkraftutbyggnad och Svenska kraftnäts roll i strategiarbetet

Yttrande angående föreslagen nationell strategi för hållbar vindkraftutbyggnad och Svenska kraftnäts roll i strategiarbetet SVENSKA KRAFTNÄT Strategisk utveclding Förändringsledare, Maja Lundbäck maia.lundback@svk.se 2019-03-15 2019/225 YTTRANDE Svar på begäran om yttrande angående Svenska kraftnäts roll i den nationella strategin

Läs mer

Regeringens proposition 2017/18:237

Regeringens proposition 2017/18:237 Regeringens proposition 2017/18:237 Elmarknadsfrågor Prop. 2017/18:237 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2018 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet)

Läs mer

Realtidsprojektet. Svenska kraftnäts Driftråd,

Realtidsprojektet. Svenska kraftnäts Driftråd, Realtidsprojektet Svenska kraftnäts Driftråd, 2017-09-12 Vår användning av realtidsmätvärden - Nuläge > Idag använder vi mätvärdena för: > Övervakning av Stamnätet > Beräkning av kapacitetsgränser > Uppföljning

Läs mer

Utjämning av elnätstariffer

Utjämning av elnätstariffer EI R2012:05 Utjämning av elnätstariffer Konsekvenser för kunder i glesbygd och i tätort Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:05 Författare: Pia Nurmi,

Läs mer

PROMEMORIA. Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf )

PROMEMORIA. Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf ) PROMEMORIA Till: Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen ( SSNf ) Från: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Joel Gustafsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB ( MAQS ) Datum: 2011-06-30 Angående: Undantag

Läs mer

1 Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr

1 Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr i Energimarknadsinspektionen BESLUT 1(6) 1 Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr 2019-01-10 2018-100265 Prövning av metod för samordnad omdirigering och motköp för kapacitetsberäkningsregion

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

Regeringsuppdrag om riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid stamnätsinvesteringar. Dialogmöte 28 november 2017

Regeringsuppdrag om riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid stamnätsinvesteringar. Dialogmöte 28 november 2017 Regeringsuppdrag om riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid stamnätsinvesteringar Dialogmöte 28 november 2017 Program 9.30 9.35 Moderator hälsar välkommen Therése Hindman Persson 9.35 9.45 Om uppdraget,

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Fastställande av intäktsram enligt ellagen

Fastställande av intäktsram enligt ellagen BESLUT 1 (13) Datum Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB 631 86 ESKILSTUNA Fastställande av intäktsram enligt ellagen Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer intäktsramen för Eskilstuna Energi

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning

Läs mer