REMISSYTTRANDE 1 (8) AdmD Regeringen (Näringsdepartementet, dnr N2010/3529/E) STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISSYTTRANDE 1 (8) 2010-08-30 AdmD-196-2010. Regeringen (Näringsdepartementet, dnr N2010/3529/E) 103 33 STOCKHOLM"

Transkript

1 REMISSYTTRANDE 1 (8) Datum Dnr AdmD Regeringen (Näringsdepartementet, dnr N2010/3529/E) STOCKHOLM Nya el- och gasmarknadsutredningens betänkande Tredje inre marknadspaketet för el- och naturgas Fortsatt europeisk harmonisering (SOU 2010:30) Kammarrätten i Stockholm har beretts tillfälle att yttra sig över Nya el- och gasmarknadsutredningens betänkande Tredje inre marknadspaketet för el- och naturgas Fortsatt europeisk harmonisering. Betänkandet innehåller förslag som syftar att genomföra det tredje inre marknadspaketet för el- och naturgas i svensk lagstiftning. Marknadspaketet utgör ett omfattande och komplext lagverk. Kammarrätten har begränsade förutsättningar att granska betänkandets förslag i sakfrågor och koncentrerar därför sina synpunkter nedan på vissa frågor av mer utpräglad juridisk karaktär Artikel 3 Skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och skyddet till kunderna Utredningen föreslår att en definition av utsatta kunder förs in i 1 kap. 8 ellagen (1997:857). Då några lagbestämmelser i övrigt om utsatta kunder inte föreslås framstår det inte som nödvändigt att föra in definitionen i lagen. Definitionen skulle lika gärna kunna ges i förordning (t.ex. Energimarknadsinspektionens instruktion) eller i myndighetsföreskrifter. När det gäller definitionens sakliga innehåll kan följande anmärkas. Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen kan beviljas en enskild även på andra grunder än att den enskilde har ekonomiska svårigheter (prop. 2009/10:57 s. 5 ff.). Det är också så att de personer som har rätt till bistånd inte utgör någon på förhand bestämd krets, utan för en enskild kan rätten till bistånd tillkomma eller upphöra i princip från en dag till en annan. Kammarrätten anser därför att det är tveksamt om utredningens förslag till definition av utsatta kunder är ändamålsenligt och förordar att frågan övervägs i den fortsatta beredningen. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 2302 Birger Jarls Torg Stockholm E-post: Internet:

2 REMISSYTTRANDE 2 (8) Artikel 10 Åtskillnad av överföringssystem och systemansvariga för överföringssystem (TSO) Utseende och certifiering av systemansvariga för överföringssystem (TSO) Utredningens förslag innebär att kravet på certifiering av systemansvarig för överföringssystem (TSO) ska gälla den som innehar, eller söker, koncession för stamnätet eller största delen därav (12 kap. 14 ellagen, jfr även 2 kap. 10 tredje stycket, 2 kap. 18 första stycket 4 samt 3 kap. 1 a tredje stycket ellagen enligt utredningens förslag). Det svenska stamnätet består av ett stort antal ledningar med en spänning om 220 kv eller däröver. Affärsverket svenska kraftnät innehar för stamnätet flera nätkoncessioner för linje där varje nätkoncession gäller en ledning mellan två geografiska punkter. Kammarrätten ifrågasätter den koppling som utredningen gör mellan certifiering som TSO och innehav av nätkoncessioner för linje. Av artikel 10 i elmarknadsdirektivet följer att företag ska godkännas i sin roll som TSO och att det är detta som certifieringen ska avse. Mot den bakgrunden anser kammarrätten att den svenska regleringen borde kunna utformas så att Energimarknadsinspektionen ges befogenheter att utse en systemansvarig organisation för stamnätet. Organisationen får utses först då den har certifierats. Med denna lösning behövs det inte några ändringar av 2 kap. 10 och 18 ellagen. I 3 kap. 1 a tredje stycket ellagen kan anges att ett företag eller en organisation som har utsetts till systemansvarig för stamnätet inte får bedriva produktion av eller handel med naturgas. Förordningen om certifiering av vissa företag som bedriver nätverksamhet Förfarandet för certifiering enligt artikel 10 i elmarknadsdirektivet (samt artikel 10 i gasmarknadsdirektivet) föreslås i betänkandet genomföras i form av en ny förordning om certifiering av vissa företag som bedriver nätverksamhet (betänkandet s. 86 f.). Förordningsförslaget kommenteras inte närmare i betänkandet. Enligt artikel 10.5 och 10.6 i elmarknadsdirektivet gäller inte ett beslut om certifiering förrän det anmälts till EU-kommissionen. Denna regel bör anges i lagtexten eller förordningstexten. Enligt artikel 10.5 i elmarknadsdirektivet ska en ansökan om certifiering anses beviljad om tillsynsmyndigheten inte fattat beslut inom fyra månader efter det att ansökan gavs in. Regeln föreslås genomförd i 2 andra meningen den nya förordningen. Även ett sådant tyst beviljande ska dock anmälas till EUkommissionen, vilket bör anges i förordningen. Regeln om tyst beviljande ger upphov till frågor om bl.a. överklagbarhet (jfr prop. 2008/09:187 s. 88 ff. och 273 f.). Med hänsyn till att bestämmelsen i 2 andra meningen inte torde få någon betydelse i praktiken finner kammarrätten dock att utredningens förslag i denna del kan godtas.

3 REMISSYTTRANDE 3 (8) Artikel 26 Åtskillnad av systemansvariga för distributionssystemet Övervakningsansvarig (3 kap. 17 a ellagen) Av artikel 26.2 d) i elmarknadsdirektivet följer att den utsedde övervakningsansvarige ska vara helt oberoende. En grundläggande fråga är hur en anställd i verkligheten kan vara helt oberoende av sin arbetsgivare. Detsamma gäller för övrigt även en uppdragstagare (t.ex. en revisor eller konsult) gentemot sin uppdragsgivare. De föreskrifter om den övervakningsansvariges ställning som Energimarknadsinspektionen avses meddela med stöd av den föreslagna 3 kap. 17 a fjärde stycket ellagen kommer i denna fråga att få stor betydelse för elnätsföretagens tillämpning av bestämmelserna. Med detta sagt har kammarrätten inte någon erinran mot utredningens uppfattning att den övervakningsansvarige kan vara anställd av elnätsföretaget. Utredningens förslag till 3 kap. 17 a andra stycket ellagen är inte könsneutralt. En formulering som motsvarar det föreslagna 3 kap. 10 andra stycket naturgaslagen bör kunna användas i stället. Identifiering av avsändare (3 kap. 23 ellagen) Den föreslagna 3 kap. 23 ellagen har fått en avfattning som gör det svårt att utan tillgång till förarbetena förstå bestämmelsens syfte och avsedda tillämpning. Paragrafens första stycke kan i stället formuleras enligt följande. Ett företag som avses i 1 b ska utforma meddelanden till kunder så att det tydligt framgår att avsändaren bedriver nätverksamhet. Det kan övervägas att utvidga skyldigheten att identifiera avsändaren även till elhandelsföretag (jfr experten Mari Gremlins särskilda yttrande, betänkandet s. 647 f.) Artikel 35 Tillsynsmyndigheternas utnämning och oberoende Av artikel 35.5 i elmarknadsdirektivet framgår att tillsynsmyndighetens högsta ledning ska kunna avsättas endast om den inte längre uppfyller villkoren i artikeln eller har gjort sig skyldig till fel enligt nationell lag. Regleringen i 33 lagen (1994:260) om offentlig anställning ger betydligt större utrymme för regeringen att avsätta Energimarknadsinspektionens generaldirektör än vad som följer av direktivet. Kammarrätten delar därför inte utredningens uppfattning att artikel 35.5 redan är genomförd i Sverige genom lagen om offentlig anställning Artikel 37 Tillsynsmyndigheternas skyldigheter och befogenheter Högsta belopp vid utdömande av vite m.m. En rimlig tolkning av artikel 37.4 d) i elmarknadsdirektivet är att den föreskriver en begränsning av de belopp som medlemsstaterna kan döma ut i sanktioner mot företag som inte följer regelverket. Denna begränsning bör då genomföras i svensk lagstiftning så att det anges till vilka högsta belopp vite kan

4 REMISSYTTRANDE 4 (8) dömas ut, t.ex. i ett tillägg till 12 kap. 3 ellagen (jfr även betänkandet s. 284). Tillsynsmyndigheterna ska enligt artikel 37.4 d) kunna besluta om sanktioner även i fall företag inte fullgör sina skyldigheter enligt relevanta och bindande beslut som fattats av den gemensamma byrån (EU-myndigheten) ACER. För kammarrätten är det oklart om 12 kap. ellagen ger Energimarknadsinspektionen sådana befogenheter. Frågan bör uppmärksammas i den fortsatta beredningen. Tvistlösning (3 kap. 24 ellagen) Av artikel i elmarknadsdirektivet följer att tillsynsmyndigheten ska ha en tvistlösande roll mellan den systemansvarige och varje part som har ett klagomål. Utredningen föreslår att artikel genomförs som en ny bestämmelse, 3 kap. 24 ellagen. Inledningsvis kan påpekas att rubrikens uttryck klagomål är något missvisande och kan ge upphov till sammanblandning med bestämmelserna om konsumentklagomål (föreslagna 11 kap. 20 ellagen). Uttrycket anmälningar bör användas i stället. Då reglerna om tvistlösning avser många andra bestämmelser i ellagen utöver dem som anges i 3 kap. är det lämpligare att tvistlösningsparagrafen placeras i 12 kap. ellagen. Med uttrycket tvistlösning avses vanligen ett förfarande där en myndighet ska avgöra någon form av tvistigt rättsförhållande mellan enskilda parter. Myndighetens avgörande får då samma rättsverkan som ett avtal mellan parterna (jfr 7 kap. 10 lagen [2003:389] om elektronisk kommunikation samt prop. 2002/03:110 s. 301 ff.). Bestämmelser om tvistlösning avseende anslutningsavgifter finns nu i 3 kap. 6 och 7 ellagen. Andra liknande bestämmelser finns i 3 kap. 15 och 4 kap. 10 ellagen. Den tvistlösning som avses i artikel i elmarknadsdirektivet förefaller ha en delvis vidare tillämpning än vad som angetts ovan. Som kammarrätten förstår det ska en enskild part kunna anmäla att ett elnätsföretag inte följt bestämmelserna i ellagen till tillsynsmyndigheten, vilken därefter inom en viss tidsram ska fatta beslut i ärendet. När det gäller bestämmelser som reglerar priser eller avtalsvillkor mellan två parter, t.ex. bestämmelserna 4 kap. 1 6 ellagen, är det naturligt att myndighetens beslut om tvistlösning då fastställer vad som ska gälla mellan parterna. När det däremot gäller bestämmelser om mera allmänna skyldigheter för elnätsföretag, t.ex. 3 kap. 9 a och 9 d samt 8 kap. och delar av 11 kap. ellagen, synes det inte meningsfullt att tillsynsmyndigheten ska besluta om ett rättsförhållande mellan anmälaren och företaget. Snarare blir det fråga om att tillsynsmyndigheten ska bedöma om anmälan har fog för sig och, i sådant fall, besluta om någon form av tillsynsåtgärd (föreläggande). Mot den angivna bakgrunden förordar kammarrätten att lagen mer tydligt bör reglera tillsynsmyndighetens uppgifter enligt artikel i elmarknadsdirektivet. Det kan lämpligen ske så att det anges i fråga om vilka paragrafer i ellagen som tvistlösning i egentlig mening ska komma i fråga, d.v.s.

5 REMISSYTTRANDE 5 (8) där en part på begäran hos tillsynsmyndigheten ska kunna få ett rättsförhållande fastställt mot en annan enskild med bindande verkan. För övriga ärenden bör gälla att en anmälare har rätt att inom den fastställda tidsfristen få ett besked om anmälan har fog för sig och, i så fall, vilken åtgärd myndigheten avser att vidta. Det kan tilläggas att det är tveksamt om bestämmelserna om skadestånd till konsumenter enligt 11 kap ellagen ska omfattas av bestämmelserna om tvistlösning. I sådana fall utesluts nämligen möjligheten att föra talan vid allmän domstol (10 kap. 17 första stycket 1 rättegångsbalken; jfr även NJA 2006 s. 410). Sammanfattningsvis föreslår kammarrätten att bestämmelserna om tvistlösning utformas på följande sätt. 12 kap. Tillsyn m.m. [ ] Tvistlösning m.m. 15 Nätmyndigheten ska på anmälan från en enskild part besluta vad som ska gälla mellan parten och en nätkoncessionshavare i fråga om nätkoncessionshavarens skyldigheter enligt 4 kap. 1 6 och 8 9 a. Nätmyndigheten ska på anmälan från en konsument besluta vad som ska gälla mellan konsumenten och en nätkoncessionshavare eller elleverantör i fråga om skyldigheter enligt 11 kap. 3 5, 15 och Om nätmyndigheten får in en anmälan mot en nätkoncessionshavare med påstående om att koncessionshavaren inte följer bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen ska myndigheten, om 15 inte är tillämplig, fatta beslut i ärendet. 17 Nätmyndigheten ska i ärenden enligt 15 och 16 fatta beslut inom två månader från det anmälan kom in till myndigheten. Om nätmyndigheten behöver ytterligare uppgifter för att avgöra ärendet, får myndigheten förlänga tiden med två månader. I den utsträckning anmälaren medger det får myndigheten förlänga tiden med den ytterligare tid som myndigheten anser är nödvändig. Nätmyndighetens beslut enligt 15 och 16 gäller omedelbart. Slutligen bör det uppmärksammas att bestämmelsen i 12 kap. 3 andra stycket ellagen om när förelägganden ska gälla omedelbart bör ses över i syfte att fullständigt genomföra artikel och i elmarknadsdirektivet Artikel 39 Överensstämmelse med riktlinjerna Av artikel 39.6 i elmarknadsdirektivet följer att EU-kommissionen har rätt att begära att en nationell tillsynsmyndighet återkallar eller ändrar ett beslut som inte stämmer överens med antagna riktlinjer. Enligt artikel 39.8 ska den

6 REMISSYTTRANDE 6 (8) nationella tillsynsmyndigheten följa kommissionens begäran. Utredningen har föreslagit att artikel 39.8 inte ska genomföras i Sverige. Som motivering för detta har utredningen angivit att det inte är förenligt med svensk förvaltningsrätt att till nackdel för den enskilde återkalla ett gynnande beslut (betänkandet s. 201). Sverige är som medlemsstat i EU skyldig att genomföra de antagna direktivens bestämmelser i nationell lagstiftning. Det förhållandet att tidigare svensk lagstiftning eller rättspraxis eventuellt avviker från vad som anges i direktivet befriar inte Sverige från denna skyldighet. Kammarrätten anser dessutom att utredningens analys i fråga om genomförande av artikel 39.8 har brister. De principer om s.k. negativ rättskraft för gynnande förvaltningsbeslut som utbildats i rättspraxis återfinns inte i förvaltningslagen (1986:223) och får vika för bestämmelser i speciallagstiftning (jfr Hellners/Malmqvist, Förvaltningslagen en kommentar, s. 329 ff.). Det framgår inte av betänkandet vilka typer av nationella beslut som främst skulle kunna bli föremål för EU-kommissionens begäran om återkallelse. De allra flesta beslut enligt ellagen förutom rena tillståndsärenden avser olika slags skyldigheter för företag på elmarknaden. Dessa beslut är inte ensidigt gynnande för en enskild och omfattas därför inte av principerna om negativ rättskraft. I sammanhanget bör det också uppmärksammas att, även om ett nationellt beslut upphävs på EU-kommissionens begäran, detta inte nödvändigtvis innebär att alla rättsverkningar av beslutet måste återgå. Om ett beslut upphävs bör huvudregeln vara den att beslutet ska anses ha varit giltigt under tiden före beslutet om upphävande. Sammanfattningsvis anser kammarrätten att utgångspunkten i den fortsatta beredningen bör vara att artikel 39.8 i elmarknadsdirektivet ska genomföras i svensk rätt. 4.1 Konsumentrelaterade frågeställningar Utredningen föreslår att bestämmelser som återfinns i allmänna avtalsvillkor framtagna av elbranschen ska föras in i ellagen. Exempelvis föreslår utredningen bestämmelser om att en elleverantör eller nätkoncessionshavare har rätt att, av vissa kunder, begära förskottsbetalning för försäljning av el eller överföring av el motsvarande fyra månaders beräknade avgifter för leverans eller överföring (11 kap. 17 ellagen). Det finns emellertid inte någon tvingande bestämmelse i direktivet om att regler om förskottsbetalning ska införas av medlemsstaterna. Av punkt 1 d i bilagan till elmarknadsdirektivet framgår endast att eventuella system för förskottsbetalningar ska vara skäliga och adekvata [ ]. Enligt kammarrättens mening bör en första fråga vara om det över huvud taget är skäligt att tillämpa ett förfarande med förskottsbetalning. Kammarrätten ifrågasätter det av utredningen valda tillvägagångssättet att utan någon närmare analys av innehållet i avtalsvillkoren upphöja dessa till svensk lag. Bestämmelserna som rör överföring och leverans av el till konsumenter bör

7 REMISSYTTRANDE 7 (8) övervägas närmare i den fortsatta beredningen. Utgångspunkten bör därvid vara att enbart bestämmelser som är nödvändiga för genomförandet av direktivet förs in i ellagen. Del II Genomförande av det tredje inre marknadspaketet för naturgas Gasmarknadsdirektivets innehåll motsvarar i stora delar elmarknadsdirektivet. Utredningens förslag till ändringar i naturgaslagen (2005:403) anknyter därför till förslaget om ändringar i ellagen. Kammarrättens ovan angivna synpunkter på föreslagna bestämmelser i ellagen är i motsvarande delar också relevanta för förslagen i fråga om naturgaslagen. Kammarrätten anser att 2 kap. 1 andra stycket naturgaslagen enligt utredningens förslag är svårläst. Bestämmelsens närmare utformning bör övervägas i den fortsatta beredningen. Del V Konsekvenser Utredningens förslag innebär att Energimarknadsinspektionen får fatta flera nya typer av beslut enligt ellagen och naturgaslagen. De allra flesta av dessa beslut kommer att kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Särskilt bör uppmärksammas att förslagen om bestämmelser om tvistlösning (3 kap. 24 ellagen och 3 kap. 11 naturgaslagen) ger enskilda rätt att få en anmälan bedömd i form av ett överklagbart beslut. Det kan inte uteslutas att antalet överklaganden från Energimarknadsinspektionen kommer att öka väsentligt. Det är därför en brist att utredningen inte har analyserat konsekvenserna för förvaltningsdomstolarna av de förslag som läggs i betänkandet. Övrigt Från och med den 15 februari 2010 är Förvaltningsrätten i Linköping första domstolsinstans vid överklagande av beslut från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen. Förvaltningsrättens i Linköping avgöranden överklagas till Kammarrätten i Jönköping. Betänkandet har remitterats till Förvaltningsrätten i Linköping. Kammarrätten i Stockholm anser emellertid att det skulle vara värdefullt om remissen också skickas till Kammarrätten i Jönköping för att bereda även denna domstol tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om ifrågavarande författningsförslag. Detta yttrande har beslutats av lagmannen Sten Wahlqvist och kammarrättsrådet Lars Trägård. Föredragande har varit Per G. Andersson. Sten Wahlqvist Per G. Andersson

8 REMISSYTTRANDE 8 (8) Kopia till Övriga kammarrätter Hovrätterna Förvaltningsrätterna under Kammarrätten i Stockholm Domstolsverket Kammarrättens intranät Tidningarnas Telegrambyrå

BESLUT 1 (7) Affärsverket svenska kraftnät Box Sundbyberg

BESLUT 1 (7) Affärsverket svenska kraftnät Box Sundbyberg EI1000 W-2.0 2010-03-02 BESLUT 1 (7) Datum Dnr 700-11-102845 Sökande Affärsverket svenska kraftnät 202100 4284 Box 1200 172 24 Sundbyberg Saken Certifiering av stamnätsföretag enligt lagen (2011:710) om

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv

EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2016-09-30 KST 2016/381 Ert datum Ert diarienr 2016-08-31 Ju2016/05298/EMA Justitiedepartementet Enheten för migration och asylpolitik 103 33 Stockholm EU-kommissionens

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2011:712 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Tredje inremarknadspaketet för

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-29 AdmD-515-2015 Ert datum Ert diarienr 2015-09-04 Fi2015/4235 Promemorian Amorteringskrav Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (6) Datum Diarienr 2010-10-21 AdmD-291-2010 Ert datum Ert diarienr 2010-07-20 S2009/8444/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten 103 33 Stockholm Betänkandet Gränslandet mellan

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2009:892 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 2 juli 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Per Virdesten. Tredje inremarknadspaketet för el

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Vissa ändringar av balansansvaret

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 29 juni 2012 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) AdmD Kulturdepartementet Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) AdmD Kulturdepartementet Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-03-12 AdmD-450-2008 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm AV-utredningens slutbetänkande En ny radio- och TV-lag (SOU 2008:116) och Radio- och TV-verkets rapport med

Läs mer

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49)

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) REMISSYTTRANDE 1 (7) Datum Diarienr 2013-10-07 AdmD-523-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-07-03 Ju2013/4701/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box Birger Jarls Torg Stockholm

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box Birger Jarls Torg Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2014-09-29 AdmD-357-2014 Ert datum Ert diarienr 2014-07-03 S2014/5303/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian och Genomförandeutredningens delbetänkande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 17 december 2015 KLAGANDE Skåne läns landsting Ombud: Regionjurist Bengt Guldager Region Skåne, Koncernkontoret 291 89 Kristianstad MOTPART

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap REMISSYTTRANDE Sid 1 (5) 2006-09-28 AdmD 158-2006 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Omprövning av medborgarskap (SOU 2006:2), ärendenummer Ju 2006/643/IM Sammanfattning Kammarrätten instämmer

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 6 maj 2009 KLAGANDE E.ON Elnät Sverige AB, 556070-6060 Ombud: Bolagsjurist Malin Persson E.ON Sverige AB 205 09 Malmö MOTPARTER 1. 3G Infrastructure

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) KST2016/ Fi2016/04014/K. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) KST2016/ Fi2016/04014/K. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2017-02-17 KST2016/514 Ert datum Ert diarienr 2016-11-24 Fi2016/04014/K Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Välfärdsutredningens

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2011-10-15 AdmD-277-2011 Ert datum Ert diarienr 2011-05-27 S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder YTTRANDE 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Sammanfattning Hovrätten tillstyrker med de påpekanden

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) AdmD N2013/4192/ITP. Näringsdepartementet Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) AdmD N2013/4192/ITP. Näringsdepartementet Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-11-06 AdmD-668-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-10-07 N2013/4192/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Angående förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM [2012] 11 slutlig)

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM [2012] 11 slutlig) REMISSYTTRANDE 1(4) Datum Diarienr 2012-03-27 AdmD-116-2012 Ert datum Ert diarienr 2012-02-08 Ju2012/1000/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 juni 2006 Ö 4983-04 KLAGANDE Affärsverket svenska kraftnät, 202100-4284 Box 526 162 15 Vällingby Ombud: Advokat MN och jur. kand.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-05 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. En ny lag om beredskapslagring av olja Enligt en

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01. Energi- och inomhusmiljödeklaration för byggnader

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01. Energi- och inomhusmiljödeklaration för byggnader 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Energi- och inomhusmiljödeklaration

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juli 2016 KLAGANDE Västerviks kommun 593 80 Västervik MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 12 januari 2015

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:37

Regeringens proposition 2012/13:37 Regeringens proposition 2012/13:37 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om internationell roaming Prop. 2012/13:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november

Läs mer

Styrelsen får en stärkt ställning i förhållande till övriga nämnder (5.5)

Styrelsen får en stärkt ställning i förhållande till övriga nämnder (5.5) REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-26 KST 2015/296 Ert datum Ert diarienr 2015-04-21 Fi2015/1581 Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Kammarrätten har

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Anvisade elavtal Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2013 Ö 2415-12 KLAGANDE OCH MOTPART Vattenfall Eldistribution AB, 556417-0800 Box 6013 171 06 Solna Ombud: Advokaterna TW

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Anmälningsskyldighet vid utstationering

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Anmälningsskyldighet vid utstationering 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-07 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Anmälningsskyldighet vid utstationering Enligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 april 2017 KLAGANDE Lannebo Fonder AB, 556584-7042 Box 7854 103 99 Stockholm MOTPART Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Tvistlösningsnämndens namn ska vara Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ( FRN ). Huvudman för FRN är Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 7309-13 1 KLAGANDE Polismyndigheten i Skåne Gränspolisenheten 205 90 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR)

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) Inledande kommentarer Hovrätten,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:209 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om naturgaslagen

Läs mer

Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)

Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Dnr 2009-09-28 AdmD 268-2009 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Kammarrätten har anmodats att yttra sig

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 9 första stycket a) personuppgiftslagen (1998:204)

21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 9 första stycket a) personuppgiftslagen (1998:204) HFD 2016 ref. 40 Personuppgiftslagens krav på att personuppgifter får behandlas bara om det är lagligt innebär att behandlingen ska vara förenlig med bestämmelserna i den lagen och i föreskrifter som har

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 november 2015 KLAGANDE AA MOTPART Borås kommun Ombud: Advokaterna Torgny Wetterberg och Josefin Mallmin A1 Advokater KB Riddargatan 13

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-05-17 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Svante O. Johansson. Miljöbedömningar Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Personer som ska vara folkbokförda

Personer som ska vara folkbokförda REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Dnr 2010-03-18 AdmD-539-2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Folkbokföringsutredningens slutbetänkande Folkbokföringen (SOU 2009:75) Inledningsvis konstaterar kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (12) meddelad i Stockholm den 28 juni 2017 KLAGANDE Linköpings kommun Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm Linköpings kommun 581 81 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 maj 2016 KLAGANDE AA Zeijersborger & Co Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-05-16 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Sekretess vid samarbete mellan europeiska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 mars 2017 Ö 2923-16 KLAGANDE MS SAKEN Utdömande av vite ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2016-06-02 i mål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Tullverket Box STOCKHOLM

Tullverket Box STOCKHOLM YTTRANDE 1(5) Datum Dnr RA 04-2011/3784 2011-09-19 Ert Dnr STY2011-546 Tullverket Box 12 854 112 98 STOCKHOLM Förslag till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Tullverkets

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 juni 2016 KLAGANDE Värnamo Elnät AB, 556528-0566 Ombud: Advokat Mattias Bexelius Advokatfirman Bex AB Sköldungagatan 7 114 27 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om redovisningscentraler för taxitrafik; SFS 2014:1020 Utkom från trycket den 22 juli 2014 utfärdad den 10 juli 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2015 KLAGANDE Kronobergs läns landsting 351 88 Växjö MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 april

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Legitimation för lärare och förskollärare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Legitimation för lärare och förskollärare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-23 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Legitimation för lärare och förskollärare

Läs mer

Justitiedepartementet Stockholm

Justitiedepartementet Stockholm R2A DATUM 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkandet Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete (SOU 2011:20) Hovrätten har granskat delbetänkandets

Läs mer

Stockholm den 10 augusti 2015

Stockholm den 10 augusti 2015 R-2015/0905 Stockholm den 10 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4155/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kollektiv

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer