Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre"

Transkript

1 Projektrapport 1(27) Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre - En förstudie Sigrid Pettersén, projektledare under förstudien

2 Projektrapport 2(27) Förord Förstudien har initierats hos Inköp Gävleborg utifrån det betänkande av Innovationsupphandlingsutredningen (SOU 2010:56) där Sveriges regering 2009 gav Hans Jeppson uppdraget som särskild utredare. I utredningen beaktas möjligheter för att främja innovation och utveckla modeller som kan tillämpas inom offentligsektor för att stödja omställningen till ett hållbart samhälle, med ett särskilt fokus på små- och medelstora företags möjligheter att delta i innovationsupphandling. I Region Skåne, Skånes Livsmedelsakademi gjordes 2010 på uppdrag av Vinnova en studie; Mat för äldre- Innovativ Upphandling, där resultatet visade på att de insatserna beträffande äldres måltidsbehov inte fullt ut tillgodoses av kommuner och andra aktörer på marknaden. Det finns således ett behov av nya alternativa lösningar för äldres måltidssituation. Förstudien har drivits av Inköp Gävleborg med finansiering via Region Gävleborg och Vinnova under perioden Projektledare för förstudien har varit; Sigrid Pettersén, doktorand vid Nordiska högskolan för Folkhälsovetenskap. Övriga resurser i förstudien har varit; Johan Almesjö, förbundsdirektör Inköp Gävleborg, Michael Kazmierczak, verksamhetskontroller Inköp Gävleborg, Magnus Ernström, Region Gävleborg. Vi vill rikta ett tack till Vinnova och Region Gävleborg som möjliggjort denna förstudie. Gävle den: Johan Almesjö Förbundsdirektör Inköp Gävleborg

3 Projektrapport 3(27) Innehållsförteckning Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre... 1 Förord... 2 Sammanfattning... 4 Summary Bakgrund Sverige - Det nya matlandet Inledning Måltidssituationen för äldre Det holistiska perspektivet - Folkhälsoperspektivet Innovativa upphandlingsmodeller Förkommersiell upphandling; Katalytisk upphandling; Inköp Gävleborg Region Gävleborg Regionalt utvecklingsprogram, RUP Den Regionala innovationsstrategin för Gävleborg Vinnova Den Nationella Innovationsstrategin Nätverket för Innovativ upphandling Nulägesbeskrivning Syfte och Målsättning Syfte Målsättning Datainsamling Resultat Omvärldsbevakning Studier, projekt och andra aktiviteter inom området Måltid för äldre Diskussioner med forskare och juridisk expertis Förankringsprocessen Förankring hos samverkanspartners i ett kommande projekt Förankring hos micro, små- och medelstora leverantörer i Region Gävleborg Innovativa Upphandlingsmodeller Ansökan till Vinnova Slutord Litteraturförteckning Bilaga 1. Sändlista... 27

4 Projektrapport 4(27) Sammanfattning Sverige skall bli Europas nya matland, vårt unika matarv har stor potential att profilera Sverige beträffande matupplevelser, detta innefattar även våra offentliga måltider. Många människor äter mat som kommunerna tillhandahåller, i första hand våra äldre medborgare som behöver mat levererad till hemmet eller äldre som bor i särskilt boende. Trots att maten som levereras är av god kvalitet så lider många äldre idag av undernäring. Kopplingen mellan de offentliga insatserna beträffande måltidssituationen till äldre och de äldres behov ligger idag till stor del i hur den offentliga upphandlingsprocessen fungerar. Upphandling av en måltidssituation är en komplex process med många inblandade aktörer som t.ex. olika offentliga beställare, upphandlare, offentliga utförare, olika företag som är verksamma inom livsmedelsbranschen men även företag inom logistikområdet och transportsektorn. Politiska mål och intentioner spelar också roll i livsmedelsupphandlingar. Viktiga parametrar vid kravställningen inför en upphandling är förutom att säkra brukarkrav och önskemål också att livsmedel skall vara närodlat, ekologiskt, miljövänligt eller rättvisemärkt. Vilket till del är en stor utmaning i förhållande till gällande regelverk ((2007:1091), 2011). Innovationsupphandlingsutredningen (SOU 2010:56, 2010) utreder förutsättningarna för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige vilket syftar till att stärka offentliga verksamheters förnyelse, kvalitet och effektivitet i bred bemärkelse. Det planerade kommande projektet avser att titta närmare på möjligheter att använda innovativa upphandlingsmodeller vid den offentliga upphandlingen av mat och måltid till äldre i Gävleborg. Denna ansökan avser en förstudie till kommande Vinnovaprojektansökan. Syftet med förstudien är att identifiera olika intressenter inom upphandlingsprocessen av Måltidstjänsten för äldre ur ett holistiskt perspektiv samt att implementera projekttankarna och få respons från de kommande pilotkommunerna och de övriga kommunerna inom Inköp Gävleborg (totalt 10 kommuner), så att det framgår var det finns störst potential att lägga de pilotmodeller som projektet avser driva. Målet med ansökan är att; Förstudien skall mynna ut i en färdig ansökan till Vinnova och Region Gävleborg beträffande möjligheter att skapa Innovativa upphandlingsmodeller inom den offentliga upphandlingen mat och måltider för äldre. Förankrar projektets syfte, värde och idé hos Regionstyrelsen. Väcka intresse hos de olika intressenterna inom Måltidstjänsten för äldre att vilja delta i projektet. Skapa förutsättningar för ett samarbete med andra regioner i Sverige men även inom Norden. Samla kunskap om vad som finns gjort inom området Måltidstjänsten för äldre utifrån ett holistiskt perspektiv.

5 Projektrapport 5(27) Summary Sweden is to become Europe's new Food country, our unique food and heritage give us a great potential to profile Sweden concerning dining, this includes also our public meals. Many people eat food that provides from the social services in the municipalities, primarily our senior citizens who need food home delivered or elderly living in geriatric care. Although the delivered food is of good quality, many older people today are suffering from malnutrition. The link between public action and the meal situation for elderly is in large part in how the public procurement process works. Procurement of a meal situation is a complex process involving many stakeholders such as various public clients, purchasers, public service providers, and various companies operating in the food industry but also companies in the area of logistics and transport sector. Policy objectives and intentions play a role in food procurement. Important parameters in specifying requirements before a procurement process is in addition to securing user requirements and requests also that food should be locally produced, organic, environmentally friendly or fair trade. Which to some is a major challenge in relation to current regulations ((2007:1091), 2011). Innovation Procurement Commission (SOU 2010:56, 2010) investigates conditions for increasing the application of innovative procurement in Sweden, which aims to enhance public activities innovation, quality in its broadest sense and efficiency. The planned future project intends to look at opportunities to use innovative procurement models in the public procurement of food and meals for the elderly in Gävleborg. This application is for a feasibility study to the next Vinnova project application. The purpose of the pilot study is to identify the various stakeholders interested in the procurement process of food service to the elderly from a holistic perspective. But also to implement the project ideas and get feedback from the upcoming pilot municipalities and other municipalities in the purchase Gävleborg (total of 10 municipalities), so that it shows where there is greatest potential to put the pilot models the project intends to run. The goals of the application are; To make a completed application to Vinnova and Regions Gävleborg on the opportunities to create models for innovative procurement in public purchasing of food and meals for the elderly. Anchors the project's purpose, values and ideas of the Regional Board. Generate interest for the project among the various stakeholders in the meal- time situation for the elderly. Create conditions for cooperation with other regions in Sweden and in Scandinavia. Gather knowledge about what is done in the field of the mealtime situation for elderly people from a holistic perspective.

6 Projektrapport 6(27) 1. Bakgrund 1.1 Sverige - Det nya matlandet Sverige ska bli Europas nya matland och skapa jobb och tillväxt över hela landet. År 2008 kom regerings vision om att det svenska matarvet, de unika råvarorna, kulturmiljöer och inte minst våra internationellt kända kockar som ger Sverige en möjlighet att profilera sig som ett land med stor potential beträffande matupplevelser. Visionen innehåller fem fokusområden: Offentlig mat, primärproduktion, förädlad mat, matturism och restaurang (Landsbygdsdepartementet, 2011). Det första fokusområdet i vision beskriver offentlig mat; Måltiderna som vi serverar på våra äldreboenden och sjukhus och till barnen i skolan är en viktig del av visionen. Att den offentliga måltiden ska vara både god, trevlig och näringsriktig är en självklarhet. Det handlar om att maten ska smaka bra och att den är lagad på bra råvaror, men också att den omgivande miljön är tilltalande. Mycket av satsningarna på offentlig mat handlar om kompetensutveckling. Både för de som lagar maten, de som köper in maten men också för små- och medelstora företag som kan lägga anbud på marknaden för offentlig upphandling. Regeringens livsmedelsstrategi syftar till att stärka livsmedelsbranschens konkurrenskraft, där man bidrar till tillväxt genom att underlätta till företagande i hela livsmedelskedjan och på så sätt skapa fler arbetstillfällen. (Regeringskansliet, En livsmedelsstrategi för hela Sverige, 2011). Maten och måltiden har stora möjligheter att skapa tillväxt och ökad sysselsättning inom områden som förädling, export, turism och upplevelser. Det kan även ge positiva effekter för Sveriges råvaruproduktion (Jordbruksverket, 2011). Källa: Spisa

7 Projektrapport 7(27) 2. Inledning 2.1 Måltidssituationen för äldre Den samlade kunskapen om äldres måltidssituation är relativt god, men det saknas en sammanfattande holistisk behovsanalys och beskrivning av måltidssituationen som kan utgöra underlag i upphandlingen äldres måltidssituation. Statens Folkhälsoinstitut (Statens Folkhälsoinstitut, 2009) visar på fyra områden som anses som speciellt viktiga för att äldre människor ska må bra. Dessa områden kallas för hörnpelare för ett gott åldrande och omfattar; Social gemenskap Delaktighet/meningsfullhet, känna sig behövd Fysisk aktivitet Bra matvanor Mot bakgrund av gällande lagstiftning och den demografiska utvecklingen i större delen av världen som innebär att andelen äldre ökar markant krävs förnyelse i hur de äldres behov skall mötas och tillgodoses. Den ökande andelen äldre och funktionshindrade utgör också en intressant potentiell marknad för ett stort antal olika företag. Värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas i Sverige upp till miljarder kronor per år, varav stora delar upphandlas inom kommunerna i Sverige (Konkurrensverket, 2011). 2.2 Det holistiska perspektivet - Folkhälsoperspektivet Maten har en central roll i alla människor liv. Vi måste äta för att överleva, men maten har också en stor roll ur ett socialt perspektiv (Forsell, Zaletaeva, 2006). Det finns studier som pekar på äldre människor både de som bor hemma och de som bor i särskilt boende som lider av undernäring (Andersson, 2002), (Holm, 2009), (Fillion, 2001) trots att den mat som levereras är av god kvalitet (Österman, 2004). Äldre blir äldre, äldre blir fler. I Sverige finns det cirka 1,7 miljoner personer som är 65 år eller äldre det utgör 18 procent av befolkningen. I Gävleborg uppgår andelen personer över 65 år till 20 % av befolkningen (Hjälpmedelsinstitutet, 2010). En ökad medikalisering av samhället (Arman et. al, 2009) och i synnerhet bland äldre kan få tillstånd en stigmatiserad bild av äldre som mer vårdkrävande personer, än som personer med vissa sjukdomar som kan medicineras, det kan innebära en förskjutning av hur samhället ser på sjuka och äldre människor generellt (Oliver, 1990).

8 Projektrapport 8(27) Kopplingen mellan de offentliga insatserna beträffande måltidssituationen till äldre och de äldres behov ligger idag till stor del i hur den offentliga upphandlingsprocessen fungerar. Den mat som äldre får hemkörd eller blir serverade i det särskilda boendet är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1 091). Upphandlingen av livsmedel inom Inköp Gävleborg är idag bara en del av den helhet som eftersträvas inom Måltidstjänsten för äldre, då upphandlingen till största del omfattar livsmedel. 2.3 Innovativa upphandlingsmodeller Upphandling av en måltidssituation är en komplex process med många inblandade aktörer som t.ex. olika offentliga beställare, upphandlare, offentliga utförare, olika företag som är verksamma inom livsmedelsbranschen men även företag inom logistikområdet och transportsektorn. Politiska mål och intentioner spelar också roll i livsmedelsupphandlingar. Viktiga parametrar vid kravställningen inför en upphandling är förutom att säkra brukarkrav och önskemål också att livsmedel skall vara ekologiskt, miljövänligt eller rättvisemärkt. Innovationsupphandlingsutredningen (SOU 2010:56, 2010) utreder förutsättningarna för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige vilket syftar till att stärka offentliga verksamheters förnyelse, kvalitet i bred bemärkelse och effektivitet. Med innovation avses i dessa direktiv en nyskapande kombination av olika resurser som tar formen av ett värdehöjande erbjudande som svarar mot en efterfrågan på en marknad. Med resurser avses bl.a. kompetens, såväl forskningsbaserad som erfarenhetsbaserad kompetens. De innovativa upphandlingsmodellerna (förkommersiell upphandling/katalytisk upphandling) är möjliga att utveckla och använda vid upphandlingsprocessen av mat och måltider för äldre och kommer att finnas med som modeller att testa och utveckla i det kommande Vinnovaprojektet Förkommersiell upphandling; Förkommersiell upphandling är en metod att upphandla FoU- tjänster med målet att underlätta en kostnadseffektiv utveckling av innovativa lösningar för offentliga tjänster ur ett bredare perspektiv. Tanken är att sporra till kommersialisering och spridning av nya lösningar av produkter/tjänster. Metoden innebär enligt EU- kommissionen följande;

9 Projektrapport 9(27) Delning av risker och fördelar på marknadsvillkor Stegvis konkurrensinriktad utveckling Åtskillnad av FoU- fasen från kommersiellt införande av slutprodukter. FoU i detta fall kan innefatta försökspiloter i pågående verksamhet, som fungerar som en testarena. Genom en delning av risker och fördelar mellan upphandlande myndighet och leverantörer där hela upphandlingsprocessen genomförs med insyn, öppenhet, rättvisa och prissättning på marknadsvillkor uppnås maximal konkurrens och den offentliga upphandlaren får en bild av vad som är den bästa möjliga lösningen på marknaden (SOU 2010:56, 2010) Katalytisk upphandling; Katalytisk upphandling kan beskrivas som en process där upphandlingen ska ge en katalyserande effekt och där syftet är att påverka marknaden. Vid en katalytisk upphandling tar myndigheten ställning som då kan vara till förmån för såväl produkter, tjänster som dess producenter. Detta kan vara myndigheter som har till uppgift att påverka utvecklingen i samhället som t.ex. Folkhälsoinstitutet (beteendemönster för bättre hälsa). Här kan katalytisk upphandling vara en av flera metoder för att påverka utvecklingen i samhället. En förutsättning för att katalytisk upphandling ska övervägas är att det finns politiska övergripande mål som brutits ned till ett eller flera operativa mål (SOU 2010:56, 2010). Som exempel på politiska övergripande mål finns Matlandet Sveriges vision om; att den offentliga måltiden ska vara både god, trevlig och näringsriktig är en självklarhet. Det handlar om att maten ska smaka bra och att den är lagad på bra råvaror, men också att den omgivande miljön är tilltalande (Jordbruksverket, 2011). Men även Folkhälsoinstitutets fyra hörnpelare för ett gott åldrande som omfattar, social gemenskap, delaktighet/meningsfullhet, känna sig behövd, fysisk aktivitet samt bra matvanor (Statens Folkhälsoinstitut, 2009).

10 Projektrapport 10(27) 2.4 Inköp Gävleborg Inköp Gävleborg är ett kommunalförbund (Inköp Gävleborg, 2012) som upphandlar varor och tjänster för offentliga aktörer i vår region och innefattar kommunerna; Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby. Inköp Gävleborg är i juridisk mening upphandlande myndighet och genomför upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) samt ger stöd och rådgivning åt kommunernas förvaltningar och bolag. Inköp Gävleborg gör upphandlingar för ca 2,5 miljarder årligen. Värdet för respektive upphandling och område varierar mellan både större och mindre upphandlingar. Det finns därför möjlighet för både små och stora företag att vara med och konkurrera om affärerna. Kommunalförbundet Inköp Gävlebor leds av förbundsdirektör, Johan Almesjö och det beslutande organet är direktionen. Direktionen är sammansatt av utsedda politiker från var och en av medlemskommunerna. Beslutanderätten är i löpande frågorna delegerad till personal i kommunalförbundet enligt fastställd delegationsordning. 2.5 Region Gävleborg Region Gävleborg är ett samverkansorgan mellan Gävleborgs kommuner och landsting och har i uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet. Till denna uppgift hör bland annat att: Utarbeta program för länets utveckling, samt samordna och samverka med andra aktörer för genomförandet av programmet. Besluta om användandet av statliga projektmedel för regional utveckling. Upprätta och besluta om länsplan för regional infrastruktur Regionalt utvecklingsprogram, RUP Det regionala utvecklingsprogrammet innefattar; Dynamiskt näringsliv. Inom den programpunkten finns Innovationsstrategi för tillväxt, där innovativt användande av offentliga medel spelar en viktig roll (Region Gävleborg, 2009). Övriga punkter i utvecklingsprogram är; Lära och växa Den goda resan. Sveriges gröna lunga.

11 Projektrapport 11(27) Det attraktiva länet. Ledarskap och samarbete Den Regionala innovationsstrategin för Gävleborg Den regionala innovationsstrategin skall ses som ett levande dokument för att möjliggöra den fortsatta utvecklingen av de prioriteringar som kommer att krävas för att näringsliv, akademi, brukare och aktörer i det offentliga rummet skall kunna samverka kring frågor rörande utveckling och innovation. Region Gävleborg ska agera som en Tillhandahållare Skapare och Tagare i processen mot en implementering av den regionala innovationsstrategin där det särskilt betonas vissa principer som; Hållbarhet med en regional utveckling mot frågeställningar som berör ökad tillväxt, livskvalitet och välfärd. Tydliga Målbeskrivningar med planer på resultatredovisning såväl korta som långa uppfyllelse tider. Regionala satsningar i ett nationellt sammanhang ger en tydlig regional roll ur ett nationellt perspektiv. Fokus på utvalda projekt ger ökad möjlighet till finansiering, tillväxt och attraktionskraft i och utanför regionen. Det regionala ledarskapet en tydlig ansvars- och rollfördelning ger konkurrensfördelar vid drivande av innovationsprojekt beträffande såväl kompetensförsörjning i projekten som samverkan med olika nationella och internationella aktörer. Förebild Region Gävleborg ska arbeta mot en attityd som är bejakande till nyskapande tankar och idéer, kreativitet, innovation och entreprenörskap. Arbetet med innovationsstrategin kan beskrivas som en process där delaktighet, förankring och fokusering präglar arbetet och där redovisade resultat av gjorda satsningar tillsammans med nationella och internationella trender ligger till grund för uppdateringar och utveckling av målbilden.

12 Projektrapport 12(27) 2.6 Vinnova Vinnova bildades 2001 och är Sveriges innovationsmyndighet. VINNOVAs verksamhet styrs av regeringens instruktion och det årliga regleringsbrevet. Vinnovas huvuduppgift är att främja hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft genom finansiering av behovsmotiverad forskning, utveckling av effektiva innovationssystem samt att verka för att de resultat som forskningen genererar också kommer samhället till nytta. Att öka samarbetet mellan företag, högskolor, universitet, forskningsinstitut samt andra organisationer inom innovationssystemet är också en viktig del av verksamheten (Vinnova, 2011) Den Nationella Innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin som förväntas förbättra innovationsklimatet i Sverige planeras att vara klar hösten Syftet med den nationella innovationsstrategin är att skapa förutsättningar och möjligheter för företag, offentlig sektor, kommuner, regioner och forskningsaktörer att få vara innovativa i mötet med utmaningar att skapa bättre behovs- och efterfrågestyrda lösningar. Arbetet med den nationella innovationsstrategin leds av Näringsdepartementet med involvering från samtliga departement. En gemensam vision; Sverige 2020 skall utformas utifrån en dialog med civilsamhället, näringsliv, offentlig sektor och akademi. Det kommer att krävas gemensamma kreativa insatser av olika aktörer i samhället för att möta och skapa morgondagens samhälle beträffande välfärd och jobb och livskvalitet för alla innevånare (Regeringskansliet, En innovationsstrategi för Sverige, 2011) Nätverket för Innovativ upphandling Från politiskt håll, särskilt inom kommuner och landsting finns en efterfrågan på ökad innovationsupphandling inom offentlig verksamhet, men det saknas idag erfarenheter och goda exempel på modeller för Innovativ upphandling. Det saknas en tydlig praxis och juridik som kan ge offentliga aktörer verktyg att ta en aktiv roll beträffande innovativa upphandlingar. Då det finns behov av erfarenhetsutbyte för att öka kunskapen inom innovativa upphandlingar tog IVA (Kungliga Ingenjörs Vetenskaps Akademin) ett initiativ inom ramen för projektet Innovation för tillväxt till en workshop våren Utifrån denna workshop har ett nätverk för kunskaps- och kompetensutveckling kring innovationsupphandling etablerats. Initiativtagare till nätverket har varit Region Skåne, Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Vinnova, SKL

13 Projektrapport 13(27) (Sveriges Kommuner och Landstinget)och IVA (Kungliga Ingenjörs Vetenskaps Akademin). Syftet för nätverket är lärande i form av kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och samverkan. 2.7 Nulägesbeskrivning I Region Skåne genomfördes 2010 projektet Mat för äldre- Innovativ Upphandling (Thomasson & Knutsson, 2010) av Skånes Livsmedelsakademi. Studien gjordes på uppdrag av Vinnova för att genomföra en utvärdering av hinder och möjligheter för innovativ upphandling av mat för äldre. Studien visar på behov av såväl innovativ upphandling som innovationsvänlig upphandling och innovationsupphandling, där det uttrycks ett behov av att stimulera till framtagandet av nya ej ännu existerande lösningar. Arbetet med att ta fram nya underlag för upphandling av mat och måltid börjar direkt efter det att den senaste upphandling trätt i kraft. Upphandlingscyklerna beträffande mat och måltid omfattar som regel tre år. Den kommande mat- och måltidsupphandlingen inom Inköps Gävleborgs kommunförbund kommer därför att gälla from Den upphandling som kommer att gälla fram till och med 2015 startar Då tanken är att inför 2015 års mat- och måltidsupphandling införa en eller flera nya modeller för innovativ upphandling måste ett förberedande arbete starta tidigare än vad som annars är brukligt. Nya innovativa upphandlings modeller behöver förberedas och testas samt förberedande studier behöver genomföras innan de planerade upphandlingsmodellerna sätts i ordinarie drift. Dessa förberedelser startade i förstudieform (innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre) En fortsättning på förstudien planeras som ett fyraårigt Vinnovaprojekt Innovativ upphandling X med start den 15 februari 2012, där Inköp Gävleborg planeras att vara projektägare av projektet.

14 Projektrapport 14(27) 3. Syfte och Målsättning 3.1 Syfte Syftet med förstudien har varit att; Ur ett holistiskt perspektiv identifiera olika intressenter och målgrupper inom upphandlingsprocessen av Måltidstjänsten för äldre. Implementera projekttankarna hos de 10 kommuner inom kommunförbundet Inköp Gävleborg och därigenom få en uppfattning i vilka kommuner (4 stycken) det finns störst potential att utveckla de pilotprojekt som kommande projekt avser bedriva. 3.2 Målsättning Den målsättning som förstudien haft har varit att; Samla kunskap om vad som finns gjort inom området Måltidstjänsten för äldre utifrån ett holistiskt perspektiv och med fokus på offentlig upphandling. Väcka intresse hos de olika identifierade intressenterna och målgrupperna inom Måltidstjänsten för äldre att delta aktivt i ett kommande projektarbete. Förankrar projektets syfte, värde och idé hos ägarrepresentanter(politiker) och Regionstyrelsen. Skapa förutsättningar för ett samarbete med andra regioner i Sverige men även inom Norden. Mynna ut i en färdig ansökan till Vinnova beträffande möjligheter att skapa Innovativa upphandlingsmodeller inom den offentliga upphandlingen av mat och måltider för äldre.

15 Projektrapport 15(27) 4. Datainsamling De metoder som används bottnat i ett kvalitativt arbetssätt där fysiska möten med olika aktörer varit prioriterade. Intervjuer, dialoger och ingående diskussioner har varit de huvudsakliga insamlingsmetoderna. En del av arbetet har även varit en översyn av vad som redan är gjort och finns beskrivet inom området måltidstjänst för äldre. Källa: Ett informationsmaterial arbetades fram som användes vid presentationen av projekttankarna ute i pilotkommunerna. De frågeställningar och synpunkter som framkom vid dessa möten lades till vid informationen till nästa möte, vilket ledde till ett levande informationsmaterial med möjlighet till interaktion från mötesdeltagarna. 5. Resultat 5.1 Omvärldsbevakning Det finns idag goda kunskaper samt ett flertal studier som beskriver äldres måltidssituation (MattsonSydner, 2002), (Holm, 2009), (Österman, 2004). Det saknas däremot ett samlad holistisk behovsanalys och beskrivning på äldres måltidssituation som skulle kunna ligga till grund för upphandling av motsvarande tjänst. Det går att säga att det finns en koppling mellan hur de offentliga insatserna beträffande äldres måltidssituation tillgodoser de äldres behov och hur den offentliga upphandlingsprocessen fungerar. Trots att maten som serveras äldre som erhåller offentligt upphandlad mat är näringsriktig och av god kvalitet visar studier på att äldre som bor på äldreboenden och i egna hem med insats från offentlig aktör lider av undernäring (Andersson, 2002), (Holm, 2009), (Fillion, 2001), (Österman, 2004). Den mat som äldre får hemkörd eller blir serverade i det särskilda boendet är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1 091). Upphandlingen av livsmedel inom Inköp Gävleborg är idag bara en del av den helhet som eftersträvas inom Måltidstjänsten för äldre, då upphandlingen till största del omfattar livsmedel.

16 Projektrapport 16(27) Maten vi äter har ofta en stor betydelse, inte bara för att bli mätt och för att få i sig viktiga näringsämnen som ger oss energi och ork utan också för möjlighet av social gemenskap och avkoppling samt ett intag av livsnödvändiga näringsämnen Studier, projekt och andra aktiviteter inom området Måltid för äldre Det finns ett stort intresse angående äldrefrågor såväl nationellt som internationellt. I Sverige idag utgörs 18 % av befolkningen av personer som är 65 år eller äldre. I Gävleborgs län uppgår den gruppen personer till 20 % (Hjälpmedelsinstitutet, 2010). Det finns ett antal studier som pekar på att äldre människor både de som bor hemma och de som bor i särskilt boende lider av undernäring (Andersson, 2002), (Holm, 2009), (Fillion, 2001) trots att den mat som levereras är av god kvalitet (Österman, 2004). Möjlighet att välja vad, matplats och med vem man vill äta varierar beror mer på hur boendet för de äldre är utformat än på de behov och önskemål som de äldre själva upplever sig ha (Sydner & Fjellström, 2005). I Vinnovarapporten Tjänsteinnovationer i offentlig sektor- behov av forskningsbaserad kunskap och kompetens (Hovlin, Arvidsson, Hjort, & Ljung, 2011) beskrivs vikten av att forskning och praktik samverkar hur möjligheten för att utveckla tjänsteinnovationer stärks. Som t.ex; Synliggöra vad tjänsteinnovation i offentlig sektor är. Kunskapen kring tjänsteinnovationer är fortfarande låg även om det pågår utvecklingsarbete. Bidra till att skapa mötesplatser och öka rörligheten mellan forskning och praktik. Öka kunskaperna kring hur man kan organisera innovationsarbete i offentlig sektor vilket inkluderar frågor om ledarskap och medarbetarskap. Öka kunskap och kompetens kring användarnas behov och vad det innebär att utveckla verksamhet med användarens fokus. Ett utökat samverkansarbete mellan forskning och praktik planeras vara den grund på vilket det kommande projektet skall vila. Som ett resultat av arbetet i förstudien har inbjudan att berätta om projektet vid Upphandlingsdagarna i Stockholm den 1-2 februari 2012, där Johan Almesjö och Sigrid Pettersén kommer att medverka. Även vid Reglabs årskonferens den 7-8 februari 2012 i Malmö kommer projektet att presenteras vid en workshop, medverkande där är Magnus Ernström, Region Gävleborg, Sigrid Pettersén och Johan Almesjö, Inköp Gävleborg (REGLAB, 2012). Vid en av Länsstyrelsen i Dalarnas möte kommer Sigrid Pettersén att föreläsa om Innovativa upphandlingsmodeller och dess betydelse för små livsmedelsleverantörer i mars 2012.

17 Projektrapport 17(27) Ett abstract som beskriver projektet till vissa delar är inskickat och accepterat till den vetenskapliga konferensen; Universal Design 2012 Oslo Public Space: Inspire, Challange and Empower (The Delta Centre, 2012) Diskussioner med forskare och juridisk expertis I förstudien har diskussioner förts med forskare inom de områden som Vinnova identifierat i rapporten Tjänsteinnovationer i offentlig sektor behov och forskningsbaserad kunskap och kompetens (Hovlin, Arvidsson, Hjort, & Ljung, 2011) för att få en uppfattning om hur studier kan genomföras genom aktionsforskning i ett kommande projekt. De forskningsområden som identifierats är; Folkhälsovetenskap, sensorisk analys, hälsoekonomi samt juridik. För att få en så relevant uppfattning av utvecklingen av innovativa upphandlingsmodeller bör forskningen i ett kommande projekt ske genom deltagande aktionsforskning (Rönnerman, 2004). Andra aktörer som är aktiva inom området Måltid för äldre som identifierats i förstudien är; Tvärlivs är en av statens och livsmedelsbranschens gemensamma satsning under perioden för att stödja svensk livsmedelsforskning. På uppdrag av regeringen har Formas och Vinnova i samverkan med livsmedelsbranschen utformas och genomförs ett tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedel (Tvärlivs, 2011). Mat för äldre Innovativ upphandling, är ett projekt av Skånes Livsmedelsakademi som på uppdrag av Vinnova genomfört en utvärdering av hinder och möjligheter för innovativ upphandling av mat för äldre (Thomasson & Knutsson, 2010). Creator 7, är ett Eu- projekt där sju europeiska regioner, däribland Västerbotten i Sverige samverkar kring frågeställningar runt hur en åldrande population är en möjlighet för regional ekonomisk utveckling (Creator, 2011). HälsingeLivs, driver projektet Forskning och Utvecklings Center för Livsmedel, vars huvudsakliga uppgift är att svara upp mot det intresse beträffande lokalt producerade livsmedel med fokus mot företag och organisationer inom livsmedels och besöksnäringen (Hälsingelivs, 2011). Sverige- det nya matlandet (Jordbruksverket, 2011), en av regeringens främsta

18 Projektrapport 18(27) prioriteringar handlar om tillväxt och fler jobb genom satsningar på mat i kombination med turism. Det handlar även om den offentliga måltiden som ska; o o o genomsyras av kvalitet och matglädje. serveras i en miljö och i en omgivning som är tilltalande. öka förutsättningarna för små och medelstora företag att lägga anbud på marknaden för offentlig sektor. I ett processarbete i projektform via ett samarbete Hälsingekommunerna och Inköp Gävleborg har slutrapporten Livsmedelsupphandling med miljöprofil och stimulans av lokalt näringsliv tagits fram med syftet att kunna ligga till grund för politiska ställningstaganden i framtida livsmedelsupphandlingar (Persson & et al., 2010). Miljöstyrningsrådet beskriver en hållbar livsmedelsupphandling som en del i ett helhetsperspektiv där fokus inte ligger enbart på valet av livsmedel. Aspekter som t.ex. energieffektiv förvaring, metoder för tillagning, transporter blir viktiga att beakta, det innebär att det blir mer som ett systemtänkande med flera andra hänsynstaganden bl.a. matvanor och inte minst hälsa (Miljöstyrningsrådet, 2007). Det är också viktigt att lyfta frågor kring miljöpåverkan runt en måltidstjänst. Det krävs ett antal insatsfaktorer för att utföra en måltidstjänst, som råvaror, leveranser, tillagning och leverans av färdig måltid som alla påverkar den omliggande miljön. Miljöpåverkan från livsmedel är stor både vid primärproduktion och förädling, men också faktorer som förpackningar, förvaring och transporter har stor påverkan på miljön (Miljöstyrningsrådet, 2007).

19 Projektrapport 19(27) 5.2 Förankringsprocessen Arbetet med att förankra projektets syfte och mål gjordes genom följande upplägg; Dialogmöten har genomförts med Regionstyrelsen i Gävleborg och med Inköp Gävleborgs direktion. Den urvalsprocess som ledde fram till de pilotkommuner som är tänkt att arbeta fram olika innovativa upphandlingsmodeller i det kommande projektet inleddes vid möten i Inköp Gävleborgs direktion och beslutades vid möten med Regionstyrelsen. De urvalskriterier som ligger till grund för vilka kommuner som valdes ut byggde dels på ett uttalat intresse vid direktionsmötena samt påbörjade arbetsmodeller inom ett varierat intresseområde, men även på en geografisk spridning i länet och en variation av storlek på kommun beträffande såväl yta som innevånarantal. De utvalda kommunerna och dess intresseområde är; Ljusdal med intresseområde glesbygdsproblematik som leveranser och logistik. Hudiksvall med intresseområde närproducerade leveranser, andra aktörer och miljöaspekter. Ockelbo med intresseområde en helhetslösning beträffande matsituationen på ett särskilt boende för äldre. Gävle med intresseområde att utveckla och påverka dagens entreprenadlösningar. Dialogmöten med dessa pilotkommuner har genomförts under förstudieperioden och funnit att intresse för att arbeta vidare i nya projektformer finns uti i den kommunala verksamheten Förankring hos samverkanspartners i ett kommande projekt Som ett led i förankringsprocessen med andra samverkanspartners i ett kommande projekt har besök gjorts hos olika aktörer med kunskap om och intresse av att samverka när ett utökat projektarbete tar vid: Institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet, den september Kostvetenskap handlar om alla processer som sker i samband med människans möte med maten utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv (Umeå universitet, 2011). Med vid mötet var Petra Rydén, universitetslektor Umeå universitet, Åse Tieva, universitetslektor, Umeå universitet, Anette Jonsäll, sensoriker SUA(Sensorik- Utbildning- Analys), samt Sigrid Pettersén, Inköp Gävleborg. Institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet deltar i ett EU- samarbete,

20 Projektrapport 20(27) Creator 7, ett EU- projekt där sju europeiska regioner, däribland Västerbotten i Sverige samverkar kring frågeställningar runt hur en åldrande population är en möjlighet för regional ekonomisk utveckling (Creator, 2011). Region Skåne, Skånes Livsmedelsakademi har i projektet Mat för äldre Innovativ upphandling, på uppdrag av Vinnova genomfört en utvärdering av hinder och möjligheter för innovativ upphandling av mat för äldre (Thomasson & Knutsson, 2010). Den 20 oktober 2011 besökte Johan Almesjö och Sigrid Pettersén från Inköp Gävleborg samt Magnus Ernström från Region Gävleborg, Region Skåne på Regionhuset i Malmö. Med på mötet från Region Skåne var Björn Langevik, näringslivsutvecklare, Lars Wilander, enhetschef Koncern Inköp, Hans Knutsson, projektledare för projektet Måltid på sjukhus, Lennart Svensson, chef för Innovationssystem och kluster samt Gudmundur Kristijansson, biträdande näringslivschef. Projektets referensperson i den nationella referensgruppen från Region Skåne är Björn Langevik, näringslivsutvecklare. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV, 2011), har en naturlig koppling med såväl förstudien som vid ett kommande Vinnova projekt då forskning om folkhälsa och universell design är ett viktigt inslag i det planerade projektet och Sigrid Pettersén är doktorand vid NHV. Genom samverkan med NHV kommer de Nordiska länderna på ett naturligt sätt att kunna knytas till projektet i de frågor som anses relevanta för projektet, projektets referensperson i den nationella referensgruppen från NHV är Evastina Björk, universitetslektor. Statens Innovationsråd (Innovationsrådet, 2012)vill öka kunskap om främjande av innovation och kvalitet i offentlig verksamhet genom kunskapande, dialoger, utvecklingsarbete och kreativa försöksverksamheter. Referensperson i den nationella referensgruppen från Innovationsrådet är kanslichef, Martin Sparr. Handelshögskolan i Stockholm (Handelshögskolan i Stockholm, 2012), Referensperson i den nationella referensgruppen är Björn Axelsson, professor vid Department of Marketing and Strategy. Svenskt Näringsliv (Svenskt Näringsliv, 2012), har som sitt långsiktiga mål att Sverige ska ta sig tillbaka till toppen i tillväxtligan. Referensperson i den

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Slutrapport för förstudien: -Att Upphandla en Obruten Höftled

Slutrapport för förstudien: -Att Upphandla en Obruten Höftled Slutrapport för förstudien: -Att Upphandla en Obruten Höftled Genomförd under perioden 20140301-20150228, finansierad av dåvarande Landstinget Gävleborg och Region Gävleborg. Projektledare, Sigrid Pettersén

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Gunnar Björkman SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Digital Demo Stockholm Ett nytt sätt för samarbete i samhället Gunnar Björkman Innovationsdirektör Stockholms stad Stockholms långsiktiga utmaningar

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Reglab: Nätverk för innovationsupphandling Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Anteckningar från seminarium 14 februari 2012, kl. 10-15, Scandic CH, Gävle Det första seminariet i serien om

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014

Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014 . Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014 2014-12-08 Anna Lipkin, Konkurrensverket Nina Widmark, VINNOVA Snabbfakta VINNOVA Stimulera Statlig myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

En innovation är en uppfinning som ger en samhällsekonomisk vinst eller ger en vinst för en viss målgrupp (ex inom äldreomsorgen).

En innovation är en uppfinning som ger en samhällsekonomisk vinst eller ger en vinst för en viss målgrupp (ex inom äldreomsorgen). 1 (6) Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxtavdelningen Här kommer några korta minnesanteckningar från workshopen Så blir vi världens bästa innovationsupphandlare! den 6 december 2012 kl. 9 12 på

Läs mer

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel Kostenheten Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY Kost- och livsmedel Kost- och livsmedel 2/5 Vision... 3 Maten och hälsan... 3 Maten och klimatet... 3 Maten och måltiden... 4 Maten och

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead Regional growth through dynamic innovation systems Moa Eklund Energimyndigheten 28 april 2017 Först kort om Vinnova Om Vinnova 200 anställda Stockholm,

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

GR:s uppdrag

GR:s uppdrag GR:s uppdrag Social hållbarhet på agendan i flera nätverk Samhällsbyggnadschefer Socialchefer Nätverket för EU-samordnare Mistra Urban Futures-nätverket Nätverket för hållbart resande Förslag på inriktning

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

The Frame Lake Model En modell som möter verkliga behov och leder till hållbar landsbygdsutveckling

The Frame Lake Model En modell som möter verkliga behov och leder till hållbar landsbygdsutveckling The Frame Lake Model En modell som möter verkliga behov och leder till hållbar landsbygdsutveckling Vi alla i projektet Innovationsupphandling X vill rikta ett stort Tack till Ramsjö! Tack alla Ramsjöbor

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Attraktionskraft för tillväxt

Attraktionskraft för tillväxt Attraktionskraft för tillväxt Gränslös innovation för ökat välstånd Johan Carlstedt, Senior Project Manager Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVAs arbete för ökad innovationskraft Nationella

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Dnr Sida 1 (6) 2015-08-30 Handläggare Anna-Karin Stoltz Ehn 08-508 265 68 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Förslag till beslut

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi 2012 09 18 Sveriges Kommuner och Landsting Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet VINNOVA Västerås stad Innovationsupphandling VINNOVA Upphandlingsstödet

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

För Sveriges landsbygder

För Sveriges landsbygder s slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 Kommitténs uppdrag Regeringen tillsatte i juni 2015 en Parlamentarisk Landsbygdskommitté

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kalmar augusti 2013. Bild 1

Kalmar augusti 2013. Bild 1 Kalmar augusti 2013 Bild 1 Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Innovationsupphandling Bild 2 Innovationsupphandling Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Upphandling

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Innovationsupphandling vad är det?

Innovationsupphandling vad är det? Innovationsupphandling vad är det? 2012-11-15 Hans Jeppson VINNOVA Bild 1 Varifrån? Senior Advisor för innovationsupphandling vid Vinnova Utredare Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32) Utredare Innovationsupphandling

Läs mer

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan Kliniska Studier Sverige Strategisk plan Vetenskapsrådets vision och fokusområden Vision Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare?

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? 1 Hur många små företag deltar i upphandling? 12,5 % - 27 % företag med 0-49 anställda 37 % företag med 20-49

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson, Boverket Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson, Boverket Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson, Boverket Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Plattformen ska öka den tvärsektoriella samverkan för att möta städernas, tätorternas

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer