Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre"

Transkript

1 Projektrapport 1(27) Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre - En förstudie Sigrid Pettersén, projektledare under förstudien

2 Projektrapport 2(27) Förord Förstudien har initierats hos Inköp Gävleborg utifrån det betänkande av Innovationsupphandlingsutredningen (SOU 2010:56) där Sveriges regering 2009 gav Hans Jeppson uppdraget som särskild utredare. I utredningen beaktas möjligheter för att främja innovation och utveckla modeller som kan tillämpas inom offentligsektor för att stödja omställningen till ett hållbart samhälle, med ett särskilt fokus på små- och medelstora företags möjligheter att delta i innovationsupphandling. I Region Skåne, Skånes Livsmedelsakademi gjordes 2010 på uppdrag av Vinnova en studie; Mat för äldre- Innovativ Upphandling, där resultatet visade på att de insatserna beträffande äldres måltidsbehov inte fullt ut tillgodoses av kommuner och andra aktörer på marknaden. Det finns således ett behov av nya alternativa lösningar för äldres måltidssituation. Förstudien har drivits av Inköp Gävleborg med finansiering via Region Gävleborg och Vinnova under perioden Projektledare för förstudien har varit; Sigrid Pettersén, doktorand vid Nordiska högskolan för Folkhälsovetenskap. Övriga resurser i förstudien har varit; Johan Almesjö, förbundsdirektör Inköp Gävleborg, Michael Kazmierczak, verksamhetskontroller Inköp Gävleborg, Magnus Ernström, Region Gävleborg. Vi vill rikta ett tack till Vinnova och Region Gävleborg som möjliggjort denna förstudie. Gävle den: Johan Almesjö Förbundsdirektör Inköp Gävleborg

3 Projektrapport 3(27) Innehållsförteckning Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre... 1 Förord... 2 Sammanfattning... 4 Summary Bakgrund Sverige - Det nya matlandet Inledning Måltidssituationen för äldre Det holistiska perspektivet - Folkhälsoperspektivet Innovativa upphandlingsmodeller Förkommersiell upphandling; Katalytisk upphandling; Inköp Gävleborg Region Gävleborg Regionalt utvecklingsprogram, RUP Den Regionala innovationsstrategin för Gävleborg Vinnova Den Nationella Innovationsstrategin Nätverket för Innovativ upphandling Nulägesbeskrivning Syfte och Målsättning Syfte Målsättning Datainsamling Resultat Omvärldsbevakning Studier, projekt och andra aktiviteter inom området Måltid för äldre Diskussioner med forskare och juridisk expertis Förankringsprocessen Förankring hos samverkanspartners i ett kommande projekt Förankring hos micro, små- och medelstora leverantörer i Region Gävleborg Innovativa Upphandlingsmodeller Ansökan till Vinnova Slutord Litteraturförteckning Bilaga 1. Sändlista... 27

4 Projektrapport 4(27) Sammanfattning Sverige skall bli Europas nya matland, vårt unika matarv har stor potential att profilera Sverige beträffande matupplevelser, detta innefattar även våra offentliga måltider. Många människor äter mat som kommunerna tillhandahåller, i första hand våra äldre medborgare som behöver mat levererad till hemmet eller äldre som bor i särskilt boende. Trots att maten som levereras är av god kvalitet så lider många äldre idag av undernäring. Kopplingen mellan de offentliga insatserna beträffande måltidssituationen till äldre och de äldres behov ligger idag till stor del i hur den offentliga upphandlingsprocessen fungerar. Upphandling av en måltidssituation är en komplex process med många inblandade aktörer som t.ex. olika offentliga beställare, upphandlare, offentliga utförare, olika företag som är verksamma inom livsmedelsbranschen men även företag inom logistikområdet och transportsektorn. Politiska mål och intentioner spelar också roll i livsmedelsupphandlingar. Viktiga parametrar vid kravställningen inför en upphandling är förutom att säkra brukarkrav och önskemål också att livsmedel skall vara närodlat, ekologiskt, miljövänligt eller rättvisemärkt. Vilket till del är en stor utmaning i förhållande till gällande regelverk ((2007:1091), 2011). Innovationsupphandlingsutredningen (SOU 2010:56, 2010) utreder förutsättningarna för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige vilket syftar till att stärka offentliga verksamheters förnyelse, kvalitet och effektivitet i bred bemärkelse. Det planerade kommande projektet avser att titta närmare på möjligheter att använda innovativa upphandlingsmodeller vid den offentliga upphandlingen av mat och måltid till äldre i Gävleborg. Denna ansökan avser en förstudie till kommande Vinnovaprojektansökan. Syftet med förstudien är att identifiera olika intressenter inom upphandlingsprocessen av Måltidstjänsten för äldre ur ett holistiskt perspektiv samt att implementera projekttankarna och få respons från de kommande pilotkommunerna och de övriga kommunerna inom Inköp Gävleborg (totalt 10 kommuner), så att det framgår var det finns störst potential att lägga de pilotmodeller som projektet avser driva. Målet med ansökan är att; Förstudien skall mynna ut i en färdig ansökan till Vinnova och Region Gävleborg beträffande möjligheter att skapa Innovativa upphandlingsmodeller inom den offentliga upphandlingen mat och måltider för äldre. Förankrar projektets syfte, värde och idé hos Regionstyrelsen. Väcka intresse hos de olika intressenterna inom Måltidstjänsten för äldre att vilja delta i projektet. Skapa förutsättningar för ett samarbete med andra regioner i Sverige men även inom Norden. Samla kunskap om vad som finns gjort inom området Måltidstjänsten för äldre utifrån ett holistiskt perspektiv.

5 Projektrapport 5(27) Summary Sweden is to become Europe's new Food country, our unique food and heritage give us a great potential to profile Sweden concerning dining, this includes also our public meals. Many people eat food that provides from the social services in the municipalities, primarily our senior citizens who need food home delivered or elderly living in geriatric care. Although the delivered food is of good quality, many older people today are suffering from malnutrition. The link between public action and the meal situation for elderly is in large part in how the public procurement process works. Procurement of a meal situation is a complex process involving many stakeholders such as various public clients, purchasers, public service providers, and various companies operating in the food industry but also companies in the area of logistics and transport sector. Policy objectives and intentions play a role in food procurement. Important parameters in specifying requirements before a procurement process is in addition to securing user requirements and requests also that food should be locally produced, organic, environmentally friendly or fair trade. Which to some is a major challenge in relation to current regulations ((2007:1091), 2011). Innovation Procurement Commission (SOU 2010:56, 2010) investigates conditions for increasing the application of innovative procurement in Sweden, which aims to enhance public activities innovation, quality in its broadest sense and efficiency. The planned future project intends to look at opportunities to use innovative procurement models in the public procurement of food and meals for the elderly in Gävleborg. This application is for a feasibility study to the next Vinnova project application. The purpose of the pilot study is to identify the various stakeholders interested in the procurement process of food service to the elderly from a holistic perspective. But also to implement the project ideas and get feedback from the upcoming pilot municipalities and other municipalities in the purchase Gävleborg (total of 10 municipalities), so that it shows where there is greatest potential to put the pilot models the project intends to run. The goals of the application are; To make a completed application to Vinnova and Regions Gävleborg on the opportunities to create models for innovative procurement in public purchasing of food and meals for the elderly. Anchors the project's purpose, values and ideas of the Regional Board. Generate interest for the project among the various stakeholders in the meal- time situation for the elderly. Create conditions for cooperation with other regions in Sweden and in Scandinavia. Gather knowledge about what is done in the field of the mealtime situation for elderly people from a holistic perspective.

6 Projektrapport 6(27) 1. Bakgrund 1.1 Sverige - Det nya matlandet Sverige ska bli Europas nya matland och skapa jobb och tillväxt över hela landet. År 2008 kom regerings vision om att det svenska matarvet, de unika råvarorna, kulturmiljöer och inte minst våra internationellt kända kockar som ger Sverige en möjlighet att profilera sig som ett land med stor potential beträffande matupplevelser. Visionen innehåller fem fokusområden: Offentlig mat, primärproduktion, förädlad mat, matturism och restaurang (Landsbygdsdepartementet, 2011). Det första fokusområdet i vision beskriver offentlig mat; Måltiderna som vi serverar på våra äldreboenden och sjukhus och till barnen i skolan är en viktig del av visionen. Att den offentliga måltiden ska vara både god, trevlig och näringsriktig är en självklarhet. Det handlar om att maten ska smaka bra och att den är lagad på bra råvaror, men också att den omgivande miljön är tilltalande. Mycket av satsningarna på offentlig mat handlar om kompetensutveckling. Både för de som lagar maten, de som köper in maten men också för små- och medelstora företag som kan lägga anbud på marknaden för offentlig upphandling. Regeringens livsmedelsstrategi syftar till att stärka livsmedelsbranschens konkurrenskraft, där man bidrar till tillväxt genom att underlätta till företagande i hela livsmedelskedjan och på så sätt skapa fler arbetstillfällen. (Regeringskansliet, En livsmedelsstrategi för hela Sverige, 2011). Maten och måltiden har stora möjligheter att skapa tillväxt och ökad sysselsättning inom områden som förädling, export, turism och upplevelser. Det kan även ge positiva effekter för Sveriges råvaruproduktion (Jordbruksverket, 2011). Källa: Spisa

7 Projektrapport 7(27) 2. Inledning 2.1 Måltidssituationen för äldre Den samlade kunskapen om äldres måltidssituation är relativt god, men det saknas en sammanfattande holistisk behovsanalys och beskrivning av måltidssituationen som kan utgöra underlag i upphandlingen äldres måltidssituation. Statens Folkhälsoinstitut (Statens Folkhälsoinstitut, 2009) visar på fyra områden som anses som speciellt viktiga för att äldre människor ska må bra. Dessa områden kallas för hörnpelare för ett gott åldrande och omfattar; Social gemenskap Delaktighet/meningsfullhet, känna sig behövd Fysisk aktivitet Bra matvanor Mot bakgrund av gällande lagstiftning och den demografiska utvecklingen i större delen av världen som innebär att andelen äldre ökar markant krävs förnyelse i hur de äldres behov skall mötas och tillgodoses. Den ökande andelen äldre och funktionshindrade utgör också en intressant potentiell marknad för ett stort antal olika företag. Värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas i Sverige upp till miljarder kronor per år, varav stora delar upphandlas inom kommunerna i Sverige (Konkurrensverket, 2011). 2.2 Det holistiska perspektivet - Folkhälsoperspektivet Maten har en central roll i alla människor liv. Vi måste äta för att överleva, men maten har också en stor roll ur ett socialt perspektiv (Forsell, Zaletaeva, 2006). Det finns studier som pekar på äldre människor både de som bor hemma och de som bor i särskilt boende som lider av undernäring (Andersson, 2002), (Holm, 2009), (Fillion, 2001) trots att den mat som levereras är av god kvalitet (Österman, 2004). Äldre blir äldre, äldre blir fler. I Sverige finns det cirka 1,7 miljoner personer som är 65 år eller äldre det utgör 18 procent av befolkningen. I Gävleborg uppgår andelen personer över 65 år till 20 % av befolkningen (Hjälpmedelsinstitutet, 2010). En ökad medikalisering av samhället (Arman et. al, 2009) och i synnerhet bland äldre kan få tillstånd en stigmatiserad bild av äldre som mer vårdkrävande personer, än som personer med vissa sjukdomar som kan medicineras, det kan innebära en förskjutning av hur samhället ser på sjuka och äldre människor generellt (Oliver, 1990).

8 Projektrapport 8(27) Kopplingen mellan de offentliga insatserna beträffande måltidssituationen till äldre och de äldres behov ligger idag till stor del i hur den offentliga upphandlingsprocessen fungerar. Den mat som äldre får hemkörd eller blir serverade i det särskilda boendet är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1 091). Upphandlingen av livsmedel inom Inköp Gävleborg är idag bara en del av den helhet som eftersträvas inom Måltidstjänsten för äldre, då upphandlingen till största del omfattar livsmedel. 2.3 Innovativa upphandlingsmodeller Upphandling av en måltidssituation är en komplex process med många inblandade aktörer som t.ex. olika offentliga beställare, upphandlare, offentliga utförare, olika företag som är verksamma inom livsmedelsbranschen men även företag inom logistikområdet och transportsektorn. Politiska mål och intentioner spelar också roll i livsmedelsupphandlingar. Viktiga parametrar vid kravställningen inför en upphandling är förutom att säkra brukarkrav och önskemål också att livsmedel skall vara ekologiskt, miljövänligt eller rättvisemärkt. Innovationsupphandlingsutredningen (SOU 2010:56, 2010) utreder förutsättningarna för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige vilket syftar till att stärka offentliga verksamheters förnyelse, kvalitet i bred bemärkelse och effektivitet. Med innovation avses i dessa direktiv en nyskapande kombination av olika resurser som tar formen av ett värdehöjande erbjudande som svarar mot en efterfrågan på en marknad. Med resurser avses bl.a. kompetens, såväl forskningsbaserad som erfarenhetsbaserad kompetens. De innovativa upphandlingsmodellerna (förkommersiell upphandling/katalytisk upphandling) är möjliga att utveckla och använda vid upphandlingsprocessen av mat och måltider för äldre och kommer att finnas med som modeller att testa och utveckla i det kommande Vinnovaprojektet Förkommersiell upphandling; Förkommersiell upphandling är en metod att upphandla FoU- tjänster med målet att underlätta en kostnadseffektiv utveckling av innovativa lösningar för offentliga tjänster ur ett bredare perspektiv. Tanken är att sporra till kommersialisering och spridning av nya lösningar av produkter/tjänster. Metoden innebär enligt EU- kommissionen följande;

9 Projektrapport 9(27) Delning av risker och fördelar på marknadsvillkor Stegvis konkurrensinriktad utveckling Åtskillnad av FoU- fasen från kommersiellt införande av slutprodukter. FoU i detta fall kan innefatta försökspiloter i pågående verksamhet, som fungerar som en testarena. Genom en delning av risker och fördelar mellan upphandlande myndighet och leverantörer där hela upphandlingsprocessen genomförs med insyn, öppenhet, rättvisa och prissättning på marknadsvillkor uppnås maximal konkurrens och den offentliga upphandlaren får en bild av vad som är den bästa möjliga lösningen på marknaden (SOU 2010:56, 2010) Katalytisk upphandling; Katalytisk upphandling kan beskrivas som en process där upphandlingen ska ge en katalyserande effekt och där syftet är att påverka marknaden. Vid en katalytisk upphandling tar myndigheten ställning som då kan vara till förmån för såväl produkter, tjänster som dess producenter. Detta kan vara myndigheter som har till uppgift att påverka utvecklingen i samhället som t.ex. Folkhälsoinstitutet (beteendemönster för bättre hälsa). Här kan katalytisk upphandling vara en av flera metoder för att påverka utvecklingen i samhället. En förutsättning för att katalytisk upphandling ska övervägas är att det finns politiska övergripande mål som brutits ned till ett eller flera operativa mål (SOU 2010:56, 2010). Som exempel på politiska övergripande mål finns Matlandet Sveriges vision om; att den offentliga måltiden ska vara både god, trevlig och näringsriktig är en självklarhet. Det handlar om att maten ska smaka bra och att den är lagad på bra råvaror, men också att den omgivande miljön är tilltalande (Jordbruksverket, 2011). Men även Folkhälsoinstitutets fyra hörnpelare för ett gott åldrande som omfattar, social gemenskap, delaktighet/meningsfullhet, känna sig behövd, fysisk aktivitet samt bra matvanor (Statens Folkhälsoinstitut, 2009).

10 Projektrapport 10(27) 2.4 Inköp Gävleborg Inköp Gävleborg är ett kommunalförbund (Inköp Gävleborg, 2012) som upphandlar varor och tjänster för offentliga aktörer i vår region och innefattar kommunerna; Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby. Inköp Gävleborg är i juridisk mening upphandlande myndighet och genomför upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) samt ger stöd och rådgivning åt kommunernas förvaltningar och bolag. Inköp Gävleborg gör upphandlingar för ca 2,5 miljarder årligen. Värdet för respektive upphandling och område varierar mellan både större och mindre upphandlingar. Det finns därför möjlighet för både små och stora företag att vara med och konkurrera om affärerna. Kommunalförbundet Inköp Gävlebor leds av förbundsdirektör, Johan Almesjö och det beslutande organet är direktionen. Direktionen är sammansatt av utsedda politiker från var och en av medlemskommunerna. Beslutanderätten är i löpande frågorna delegerad till personal i kommunalförbundet enligt fastställd delegationsordning. 2.5 Region Gävleborg Region Gävleborg är ett samverkansorgan mellan Gävleborgs kommuner och landsting och har i uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet. Till denna uppgift hör bland annat att: Utarbeta program för länets utveckling, samt samordna och samverka med andra aktörer för genomförandet av programmet. Besluta om användandet av statliga projektmedel för regional utveckling. Upprätta och besluta om länsplan för regional infrastruktur Regionalt utvecklingsprogram, RUP Det regionala utvecklingsprogrammet innefattar; Dynamiskt näringsliv. Inom den programpunkten finns Innovationsstrategi för tillväxt, där innovativt användande av offentliga medel spelar en viktig roll (Region Gävleborg, 2009). Övriga punkter i utvecklingsprogram är; Lära och växa Den goda resan. Sveriges gröna lunga.

11 Projektrapport 11(27) Det attraktiva länet. Ledarskap och samarbete Den Regionala innovationsstrategin för Gävleborg Den regionala innovationsstrategin skall ses som ett levande dokument för att möjliggöra den fortsatta utvecklingen av de prioriteringar som kommer att krävas för att näringsliv, akademi, brukare och aktörer i det offentliga rummet skall kunna samverka kring frågor rörande utveckling och innovation. Region Gävleborg ska agera som en Tillhandahållare Skapare och Tagare i processen mot en implementering av den regionala innovationsstrategin där det särskilt betonas vissa principer som; Hållbarhet med en regional utveckling mot frågeställningar som berör ökad tillväxt, livskvalitet och välfärd. Tydliga Målbeskrivningar med planer på resultatredovisning såväl korta som långa uppfyllelse tider. Regionala satsningar i ett nationellt sammanhang ger en tydlig regional roll ur ett nationellt perspektiv. Fokus på utvalda projekt ger ökad möjlighet till finansiering, tillväxt och attraktionskraft i och utanför regionen. Det regionala ledarskapet en tydlig ansvars- och rollfördelning ger konkurrensfördelar vid drivande av innovationsprojekt beträffande såväl kompetensförsörjning i projekten som samverkan med olika nationella och internationella aktörer. Förebild Region Gävleborg ska arbeta mot en attityd som är bejakande till nyskapande tankar och idéer, kreativitet, innovation och entreprenörskap. Arbetet med innovationsstrategin kan beskrivas som en process där delaktighet, förankring och fokusering präglar arbetet och där redovisade resultat av gjorda satsningar tillsammans med nationella och internationella trender ligger till grund för uppdateringar och utveckling av målbilden.

12 Projektrapport 12(27) 2.6 Vinnova Vinnova bildades 2001 och är Sveriges innovationsmyndighet. VINNOVAs verksamhet styrs av regeringens instruktion och det årliga regleringsbrevet. Vinnovas huvuduppgift är att främja hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft genom finansiering av behovsmotiverad forskning, utveckling av effektiva innovationssystem samt att verka för att de resultat som forskningen genererar också kommer samhället till nytta. Att öka samarbetet mellan företag, högskolor, universitet, forskningsinstitut samt andra organisationer inom innovationssystemet är också en viktig del av verksamheten (Vinnova, 2011) Den Nationella Innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin som förväntas förbättra innovationsklimatet i Sverige planeras att vara klar hösten Syftet med den nationella innovationsstrategin är att skapa förutsättningar och möjligheter för företag, offentlig sektor, kommuner, regioner och forskningsaktörer att få vara innovativa i mötet med utmaningar att skapa bättre behovs- och efterfrågestyrda lösningar. Arbetet med den nationella innovationsstrategin leds av Näringsdepartementet med involvering från samtliga departement. En gemensam vision; Sverige 2020 skall utformas utifrån en dialog med civilsamhället, näringsliv, offentlig sektor och akademi. Det kommer att krävas gemensamma kreativa insatser av olika aktörer i samhället för att möta och skapa morgondagens samhälle beträffande välfärd och jobb och livskvalitet för alla innevånare (Regeringskansliet, En innovationsstrategi för Sverige, 2011) Nätverket för Innovativ upphandling Från politiskt håll, särskilt inom kommuner och landsting finns en efterfrågan på ökad innovationsupphandling inom offentlig verksamhet, men det saknas idag erfarenheter och goda exempel på modeller för Innovativ upphandling. Det saknas en tydlig praxis och juridik som kan ge offentliga aktörer verktyg att ta en aktiv roll beträffande innovativa upphandlingar. Då det finns behov av erfarenhetsutbyte för att öka kunskapen inom innovativa upphandlingar tog IVA (Kungliga Ingenjörs Vetenskaps Akademin) ett initiativ inom ramen för projektet Innovation för tillväxt till en workshop våren Utifrån denna workshop har ett nätverk för kunskaps- och kompetensutveckling kring innovationsupphandling etablerats. Initiativtagare till nätverket har varit Region Skåne, Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Vinnova, SKL

13 Projektrapport 13(27) (Sveriges Kommuner och Landstinget)och IVA (Kungliga Ingenjörs Vetenskaps Akademin). Syftet för nätverket är lärande i form av kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och samverkan. 2.7 Nulägesbeskrivning I Region Skåne genomfördes 2010 projektet Mat för äldre- Innovativ Upphandling (Thomasson & Knutsson, 2010) av Skånes Livsmedelsakademi. Studien gjordes på uppdrag av Vinnova för att genomföra en utvärdering av hinder och möjligheter för innovativ upphandling av mat för äldre. Studien visar på behov av såväl innovativ upphandling som innovationsvänlig upphandling och innovationsupphandling, där det uttrycks ett behov av att stimulera till framtagandet av nya ej ännu existerande lösningar. Arbetet med att ta fram nya underlag för upphandling av mat och måltid börjar direkt efter det att den senaste upphandling trätt i kraft. Upphandlingscyklerna beträffande mat och måltid omfattar som regel tre år. Den kommande mat- och måltidsupphandlingen inom Inköps Gävleborgs kommunförbund kommer därför att gälla from Den upphandling som kommer att gälla fram till och med 2015 startar Då tanken är att inför 2015 års mat- och måltidsupphandling införa en eller flera nya modeller för innovativ upphandling måste ett förberedande arbete starta tidigare än vad som annars är brukligt. Nya innovativa upphandlings modeller behöver förberedas och testas samt förberedande studier behöver genomföras innan de planerade upphandlingsmodellerna sätts i ordinarie drift. Dessa förberedelser startade i förstudieform (innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre) En fortsättning på förstudien planeras som ett fyraårigt Vinnovaprojekt Innovativ upphandling X med start den 15 februari 2012, där Inköp Gävleborg planeras att vara projektägare av projektet.

14 Projektrapport 14(27) 3. Syfte och Målsättning 3.1 Syfte Syftet med förstudien har varit att; Ur ett holistiskt perspektiv identifiera olika intressenter och målgrupper inom upphandlingsprocessen av Måltidstjänsten för äldre. Implementera projekttankarna hos de 10 kommuner inom kommunförbundet Inköp Gävleborg och därigenom få en uppfattning i vilka kommuner (4 stycken) det finns störst potential att utveckla de pilotprojekt som kommande projekt avser bedriva. 3.2 Målsättning Den målsättning som förstudien haft har varit att; Samla kunskap om vad som finns gjort inom området Måltidstjänsten för äldre utifrån ett holistiskt perspektiv och med fokus på offentlig upphandling. Väcka intresse hos de olika identifierade intressenterna och målgrupperna inom Måltidstjänsten för äldre att delta aktivt i ett kommande projektarbete. Förankrar projektets syfte, värde och idé hos ägarrepresentanter(politiker) och Regionstyrelsen. Skapa förutsättningar för ett samarbete med andra regioner i Sverige men även inom Norden. Mynna ut i en färdig ansökan till Vinnova beträffande möjligheter att skapa Innovativa upphandlingsmodeller inom den offentliga upphandlingen av mat och måltider för äldre.

15 Projektrapport 15(27) 4. Datainsamling De metoder som används bottnat i ett kvalitativt arbetssätt där fysiska möten med olika aktörer varit prioriterade. Intervjuer, dialoger och ingående diskussioner har varit de huvudsakliga insamlingsmetoderna. En del av arbetet har även varit en översyn av vad som redan är gjort och finns beskrivet inom området måltidstjänst för äldre. Källa: Ett informationsmaterial arbetades fram som användes vid presentationen av projekttankarna ute i pilotkommunerna. De frågeställningar och synpunkter som framkom vid dessa möten lades till vid informationen till nästa möte, vilket ledde till ett levande informationsmaterial med möjlighet till interaktion från mötesdeltagarna. 5. Resultat 5.1 Omvärldsbevakning Det finns idag goda kunskaper samt ett flertal studier som beskriver äldres måltidssituation (MattsonSydner, 2002), (Holm, 2009), (Österman, 2004). Det saknas däremot ett samlad holistisk behovsanalys och beskrivning på äldres måltidssituation som skulle kunna ligga till grund för upphandling av motsvarande tjänst. Det går att säga att det finns en koppling mellan hur de offentliga insatserna beträffande äldres måltidssituation tillgodoser de äldres behov och hur den offentliga upphandlingsprocessen fungerar. Trots att maten som serveras äldre som erhåller offentligt upphandlad mat är näringsriktig och av god kvalitet visar studier på att äldre som bor på äldreboenden och i egna hem med insats från offentlig aktör lider av undernäring (Andersson, 2002), (Holm, 2009), (Fillion, 2001), (Österman, 2004). Den mat som äldre får hemkörd eller blir serverade i det särskilda boendet är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1 091). Upphandlingen av livsmedel inom Inköp Gävleborg är idag bara en del av den helhet som eftersträvas inom Måltidstjänsten för äldre, då upphandlingen till största del omfattar livsmedel.

16 Projektrapport 16(27) Maten vi äter har ofta en stor betydelse, inte bara för att bli mätt och för att få i sig viktiga näringsämnen som ger oss energi och ork utan också för möjlighet av social gemenskap och avkoppling samt ett intag av livsnödvändiga näringsämnen Studier, projekt och andra aktiviteter inom området Måltid för äldre Det finns ett stort intresse angående äldrefrågor såväl nationellt som internationellt. I Sverige idag utgörs 18 % av befolkningen av personer som är 65 år eller äldre. I Gävleborgs län uppgår den gruppen personer till 20 % (Hjälpmedelsinstitutet, 2010). Det finns ett antal studier som pekar på att äldre människor både de som bor hemma och de som bor i särskilt boende lider av undernäring (Andersson, 2002), (Holm, 2009), (Fillion, 2001) trots att den mat som levereras är av god kvalitet (Österman, 2004). Möjlighet att välja vad, matplats och med vem man vill äta varierar beror mer på hur boendet för de äldre är utformat än på de behov och önskemål som de äldre själva upplever sig ha (Sydner & Fjellström, 2005). I Vinnovarapporten Tjänsteinnovationer i offentlig sektor- behov av forskningsbaserad kunskap och kompetens (Hovlin, Arvidsson, Hjort, & Ljung, 2011) beskrivs vikten av att forskning och praktik samverkar hur möjligheten för att utveckla tjänsteinnovationer stärks. Som t.ex; Synliggöra vad tjänsteinnovation i offentlig sektor är. Kunskapen kring tjänsteinnovationer är fortfarande låg även om det pågår utvecklingsarbete. Bidra till att skapa mötesplatser och öka rörligheten mellan forskning och praktik. Öka kunskaperna kring hur man kan organisera innovationsarbete i offentlig sektor vilket inkluderar frågor om ledarskap och medarbetarskap. Öka kunskap och kompetens kring användarnas behov och vad det innebär att utveckla verksamhet med användarens fokus. Ett utökat samverkansarbete mellan forskning och praktik planeras vara den grund på vilket det kommande projektet skall vila. Som ett resultat av arbetet i förstudien har inbjudan att berätta om projektet vid Upphandlingsdagarna i Stockholm den 1-2 februari 2012, där Johan Almesjö och Sigrid Pettersén kommer att medverka. Även vid Reglabs årskonferens den 7-8 februari 2012 i Malmö kommer projektet att presenteras vid en workshop, medverkande där är Magnus Ernström, Region Gävleborg, Sigrid Pettersén och Johan Almesjö, Inköp Gävleborg (REGLAB, 2012). Vid en av Länsstyrelsen i Dalarnas möte kommer Sigrid Pettersén att föreläsa om Innovativa upphandlingsmodeller och dess betydelse för små livsmedelsleverantörer i mars 2012.

17 Projektrapport 17(27) Ett abstract som beskriver projektet till vissa delar är inskickat och accepterat till den vetenskapliga konferensen; Universal Design 2012 Oslo Public Space: Inspire, Challange and Empower (The Delta Centre, 2012) Diskussioner med forskare och juridisk expertis I förstudien har diskussioner förts med forskare inom de områden som Vinnova identifierat i rapporten Tjänsteinnovationer i offentlig sektor behov och forskningsbaserad kunskap och kompetens (Hovlin, Arvidsson, Hjort, & Ljung, 2011) för att få en uppfattning om hur studier kan genomföras genom aktionsforskning i ett kommande projekt. De forskningsområden som identifierats är; Folkhälsovetenskap, sensorisk analys, hälsoekonomi samt juridik. För att få en så relevant uppfattning av utvecklingen av innovativa upphandlingsmodeller bör forskningen i ett kommande projekt ske genom deltagande aktionsforskning (Rönnerman, 2004). Andra aktörer som är aktiva inom området Måltid för äldre som identifierats i förstudien är; Tvärlivs är en av statens och livsmedelsbranschens gemensamma satsning under perioden för att stödja svensk livsmedelsforskning. På uppdrag av regeringen har Formas och Vinnova i samverkan med livsmedelsbranschen utformas och genomförs ett tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedel (Tvärlivs, 2011). Mat för äldre Innovativ upphandling, är ett projekt av Skånes Livsmedelsakademi som på uppdrag av Vinnova genomfört en utvärdering av hinder och möjligheter för innovativ upphandling av mat för äldre (Thomasson & Knutsson, 2010). Creator 7, är ett Eu- projekt där sju europeiska regioner, däribland Västerbotten i Sverige samverkar kring frågeställningar runt hur en åldrande population är en möjlighet för regional ekonomisk utveckling (Creator, 2011). HälsingeLivs, driver projektet Forskning och Utvecklings Center för Livsmedel, vars huvudsakliga uppgift är att svara upp mot det intresse beträffande lokalt producerade livsmedel med fokus mot företag och organisationer inom livsmedels och besöksnäringen (Hälsingelivs, 2011). Sverige- det nya matlandet (Jordbruksverket, 2011), en av regeringens främsta

18 Projektrapport 18(27) prioriteringar handlar om tillväxt och fler jobb genom satsningar på mat i kombination med turism. Det handlar även om den offentliga måltiden som ska; o o o genomsyras av kvalitet och matglädje. serveras i en miljö och i en omgivning som är tilltalande. öka förutsättningarna för små och medelstora företag att lägga anbud på marknaden för offentlig sektor. I ett processarbete i projektform via ett samarbete Hälsingekommunerna och Inköp Gävleborg har slutrapporten Livsmedelsupphandling med miljöprofil och stimulans av lokalt näringsliv tagits fram med syftet att kunna ligga till grund för politiska ställningstaganden i framtida livsmedelsupphandlingar (Persson & et al., 2010). Miljöstyrningsrådet beskriver en hållbar livsmedelsupphandling som en del i ett helhetsperspektiv där fokus inte ligger enbart på valet av livsmedel. Aspekter som t.ex. energieffektiv förvaring, metoder för tillagning, transporter blir viktiga att beakta, det innebär att det blir mer som ett systemtänkande med flera andra hänsynstaganden bl.a. matvanor och inte minst hälsa (Miljöstyrningsrådet, 2007). Det är också viktigt att lyfta frågor kring miljöpåverkan runt en måltidstjänst. Det krävs ett antal insatsfaktorer för att utföra en måltidstjänst, som råvaror, leveranser, tillagning och leverans av färdig måltid som alla påverkar den omliggande miljön. Miljöpåverkan från livsmedel är stor både vid primärproduktion och förädling, men också faktorer som förpackningar, förvaring och transporter har stor påverkan på miljön (Miljöstyrningsrådet, 2007).

19 Projektrapport 19(27) 5.2 Förankringsprocessen Arbetet med att förankra projektets syfte och mål gjordes genom följande upplägg; Dialogmöten har genomförts med Regionstyrelsen i Gävleborg och med Inköp Gävleborgs direktion. Den urvalsprocess som ledde fram till de pilotkommuner som är tänkt att arbeta fram olika innovativa upphandlingsmodeller i det kommande projektet inleddes vid möten i Inköp Gävleborgs direktion och beslutades vid möten med Regionstyrelsen. De urvalskriterier som ligger till grund för vilka kommuner som valdes ut byggde dels på ett uttalat intresse vid direktionsmötena samt påbörjade arbetsmodeller inom ett varierat intresseområde, men även på en geografisk spridning i länet och en variation av storlek på kommun beträffande såväl yta som innevånarantal. De utvalda kommunerna och dess intresseområde är; Ljusdal med intresseområde glesbygdsproblematik som leveranser och logistik. Hudiksvall med intresseområde närproducerade leveranser, andra aktörer och miljöaspekter. Ockelbo med intresseområde en helhetslösning beträffande matsituationen på ett särskilt boende för äldre. Gävle med intresseområde att utveckla och påverka dagens entreprenadlösningar. Dialogmöten med dessa pilotkommuner har genomförts under förstudieperioden och funnit att intresse för att arbeta vidare i nya projektformer finns uti i den kommunala verksamheten Förankring hos samverkanspartners i ett kommande projekt Som ett led i förankringsprocessen med andra samverkanspartners i ett kommande projekt har besök gjorts hos olika aktörer med kunskap om och intresse av att samverka när ett utökat projektarbete tar vid: Institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet, den september Kostvetenskap handlar om alla processer som sker i samband med människans möte med maten utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv (Umeå universitet, 2011). Med vid mötet var Petra Rydén, universitetslektor Umeå universitet, Åse Tieva, universitetslektor, Umeå universitet, Anette Jonsäll, sensoriker SUA(Sensorik- Utbildning- Analys), samt Sigrid Pettersén, Inköp Gävleborg. Institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet deltar i ett EU- samarbete,

20 Projektrapport 20(27) Creator 7, ett EU- projekt där sju europeiska regioner, däribland Västerbotten i Sverige samverkar kring frågeställningar runt hur en åldrande population är en möjlighet för regional ekonomisk utveckling (Creator, 2011). Region Skåne, Skånes Livsmedelsakademi har i projektet Mat för äldre Innovativ upphandling, på uppdrag av Vinnova genomfört en utvärdering av hinder och möjligheter för innovativ upphandling av mat för äldre (Thomasson & Knutsson, 2010). Den 20 oktober 2011 besökte Johan Almesjö och Sigrid Pettersén från Inköp Gävleborg samt Magnus Ernström från Region Gävleborg, Region Skåne på Regionhuset i Malmö. Med på mötet från Region Skåne var Björn Langevik, näringslivsutvecklare, Lars Wilander, enhetschef Koncern Inköp, Hans Knutsson, projektledare för projektet Måltid på sjukhus, Lennart Svensson, chef för Innovationssystem och kluster samt Gudmundur Kristijansson, biträdande näringslivschef. Projektets referensperson i den nationella referensgruppen från Region Skåne är Björn Langevik, näringslivsutvecklare. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV, 2011), har en naturlig koppling med såväl förstudien som vid ett kommande Vinnova projekt då forskning om folkhälsa och universell design är ett viktigt inslag i det planerade projektet och Sigrid Pettersén är doktorand vid NHV. Genom samverkan med NHV kommer de Nordiska länderna på ett naturligt sätt att kunna knytas till projektet i de frågor som anses relevanta för projektet, projektets referensperson i den nationella referensgruppen från NHV är Evastina Björk, universitetslektor. Statens Innovationsråd (Innovationsrådet, 2012)vill öka kunskap om främjande av innovation och kvalitet i offentlig verksamhet genom kunskapande, dialoger, utvecklingsarbete och kreativa försöksverksamheter. Referensperson i den nationella referensgruppen från Innovationsrådet är kanslichef, Martin Sparr. Handelshögskolan i Stockholm (Handelshögskolan i Stockholm, 2012), Referensperson i den nationella referensgruppen är Björn Axelsson, professor vid Department of Marketing and Strategy. Svenskt Näringsliv (Svenskt Näringsliv, 2012), har som sitt långsiktiga mål att Sverige ska ta sig tillbaka till toppen i tillväxtligan. Referensperson i den

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Slutrapport för förstudien: -Att Upphandla en Obruten Höftled

Slutrapport för förstudien: -Att Upphandla en Obruten Höftled Slutrapport för förstudien: -Att Upphandla en Obruten Höftled Genomförd under perioden 20140301-20150228, finansierad av dåvarande Landstinget Gävleborg och Region Gävleborg. Projektledare, Sigrid Pettersén

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Reglab: Nätverk för innovationsupphandling Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Anteckningar från seminarium 14 februari 2012, kl. 10-15, Scandic CH, Gävle Det första seminariet i serien om

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Förord Dalarnas framtida välstånd beror är beroende av att det finns en god jordmån för företag att växa i. Dalarnas näringsliv har byggts upp utifrån ett stort

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare?

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? 1 Hur många små företag deltar i upphandling? 12,5 % - 27 % företag med 0-49 anställda 37 % företag med 20-49

Läs mer

PROGRAM. e-recept. Tillsammans förlöser vi idéer! och får dem att löna sig VÄLKOMMEN TILL VÅR NATIONELLA INNOVATIONSKONFERENS 23 OKTOBER I LULEÅ

PROGRAM. e-recept. Tillsammans förlöser vi idéer! och får dem att löna sig VÄLKOMMEN TILL VÅR NATIONELLA INNOVATIONSKONFERENS 23 OKTOBER I LULEÅ PROGRAM droppställning VAS e-recept otoskop Tillsammans förlöser vi idéer! och får dem att löna sig blodvagga LYFTSELE VÄLKOMMEN TILL VÅR NATIONELLA INNOVATIONSKONFERENS 23 OKTOBER I LULEÅ Innovationer

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Så lyfter vi måltiderna för äldre. 12 november 2014 Karin Lilja

Så lyfter vi måltiderna för äldre. 12 november 2014 Karin Lilja Så lyfter vi måltiderna för äldre 12 november 2014 Karin Lilja Uppdraget Kompetenscentrumet får under 2014 använda 500 000 kronor för att inventera genomförda studier och projekt om måltidskvalitet på

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

IMAILE. Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE. Regionstyrelsen

IMAILE. Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE. Regionstyrelsen 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-09-10 RS130345 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen IMAILE Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Att efterfråga innovation 2014-01-23

Att efterfråga innovation 2014-01-23 Att efterfråga innovation 2014-01-23 Snabbfakta Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning och innovation är 2 018 miljoner kronor 2012 Nationell kontakt-myndighet för EU:s ramprojekt

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Sammanfattande Delrapport juni 2015

Sammanfattande Delrapport juni 2015 Sammanfattande Delrapport juni 2015 Innovationsupphandling X med fokus på äldres måltidssituation Då det börjar närma sig upploppet på projektet Innovationsupphandling X, kommer här en kort sammanfattande

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innehåll Beskrivning av innovationsupphandling... 3 Semantiken i denna upphandling... 3 FoU-undantag... 3 Processen...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Innovationsupphandling X- Måltidstjänst för äldre Augusti December 2012. 2012-12-19 Inköp Gävleborg Författare: Sigrid Pettersén & Anette Jonsäll

Innovationsupphandling X- Måltidstjänst för äldre Augusti December 2012. 2012-12-19 Inköp Gävleborg Författare: Sigrid Pettersén & Anette Jonsäll Innovationsupphandling X- Måltidstjänst för äldre Augusti December 2012 2012-12-19 Inköp Gävleborg Författare: Sigrid Pettersén & Anette Jonsäll Delrapport Innovationsupphandling X- Måltidstjänst för äldre,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Innovationsupphandling När, var, hur? Per Hammarstedt Jurist Olga Produktion AB Inköp Gävleborg, Innovationsupphandling X

Innovationsupphandling När, var, hur? Per Hammarstedt Jurist Olga Produktion AB Inköp Gävleborg, Innovationsupphandling X Innovationsupphandling När, var, hur? Per Hammarstedt Jurist Olga Produktion AB Inköp Gävleborg, Innovationsupphandling X Innovation Innovare Förändra, att tänka nytt, bryta vanans makt Dvs inte bara göra

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer