Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet"

Transkript

1 Reglab: Nätverk för innovationsupphandling Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Anteckningar från seminarium 14 februari 2012, kl , Scandic CH, Gävle Det första seminariet i serien om innovationsupphandling fokuserade på hur offentliga organisationer kan samverka med leverantörer för att utveckla innovativa produkter och tjänster. Reglab bjöd in till seminariet i samarbete med Region Gävleborg, som också stod som värd för dagen. Region Gävleborg bedriver, i samverkan med Vinnova, ett projekt som utvecklar modeller/metoder för innovation i tjänsteupphandling med avstamp i äldres måltidssituation. Tanken är att innovativa upphandlingsmodeller ska medföra såväl att köpare och leverantörer gör bättre affärer som att den enskilda brukaren upplever ett ökat värde av den offentligt upphandlade produkten/tjänsten. De mer än 50, och många långväga, deltagarna hälsades välkomna av Sven-Åke Thoresen, ordförande i Region Gävleborg. Per Hammarstedt från Olga Produktion, fungerade som dagens moderator. Innovationslandet Gävleborg Sven-Åke Toressen, Ordförande, Region Gävleborg Sven-Åke gjorde en exposé över utvecklingen och läget i Gävleborgs län. Utmaningarna är, som i så många andra län, en befolkningsminskning, en låg akademisk utbildningsnivå och en hög arbetslöshet bland ungdomar och utrikesfödda. Samtidigt har regionen drivit fram företag med kvalificerad industriproduktion som fortfarande utgör spetsar på en internationell marknad. Regionen består av 10 kommuner och landstinget, vilka just nu håller på att bilda en regionkommun. Fokus ligger på att kunna utveckla kompetens och infrastruktur som gör att regionens företag får tillgång till den kompetens de behöver, samtidigt som invånarna ska kunna pendla till arbete och studier. Den offentliga upphandlingen av varor och tjänster i regionen omsätter 4 miljarder per år. I den innovationsstrategi som regionen antog våren 2011, har man lyft fram betydelsen av att leverantörerna utvecklar de kommunala tjänsterna, men också att de offentliga aktörerna stimulerar näringslivet genom upphandling. Sven-Åke utvecklar tanken bakom detta på följande sätt: Vi tror inte att det kommer att flytta ett Ericsson eller ett Volvo hit. Vi måste se vad som finns i de befintliga verksamheterna, och vilken utveckling man kan få från detta, för att företagen ska växa och fler ska få arbete. 1

2 Han konstaterar att de 4 miljarderna i regionen är en nyckel i arbetet, men att det också behövs en plattform, både regionalt och nationellt, inte minst för att kunna reda ut de olika begreppen kring innovation och upphandling, där floran är stor och växer. Innovationsupphandling Nina Widmark, VINNOVA Som en direkt replik till Sven-Åkes reflektioner kring begreppsfloran presenterade Nina Widmark från Vinnova ett klargörande lexikon. Hon pekade inledningsvis på att innovationsupphandling visserligen kan upplevas som ett buzz word, samtidigt som det inte är något nytt att upphandlingar har lett till innovationer och konkurrenskraft. Alla länder har sina historier och Sverige lyfter gärna fram lokomotiv (Asea), AGA-fyrar och Ericssons Axeväxel, där behoven kom före industristöden. Nina säger med eftertryck: Det fanns ett riktigt behov i bakgrunden, man ville ha det bästa systemet! Hon betonar samtidigt att det idag inte är möjligt att jobba på det sättet; att staten under decennier bedriver omfattande utvecklingssamarbete tillsammans med en leverantör. Flertalet definitioner som Nina presenterar kommer från Innovationsupphandlingsutredningen (SOU 2010:56), som bland annat skiljer på följande tre begrepp: Innovationsvänlig upphandling (upphandlingen ska inte hindra innovation. Leverantörerna ska inom den budget som avsatta göra det de kan bäst) Innovationsupphandling (utgår från ett behov som hittills inte har fyllts. Kräver ofta ett tillskott från en investeringsbudget) Innovativ upphandling (innovation och nytänkande i upphandlingsprocessen) Andra begrepp som förekommer är funktionsupphandling och förkommersiell upphandling. Nina menar att det som upphandlare ofta diskuterar är det som faller under innovationsvänlig upphandling och hur man kan arbeta med LOU och med stöd från Kammarkollegiet. Hon ger också exempel på hur myndigheter arbetar strategiskt, med effektivitet på lång sikt och drar en parallell till lokomotiven och fyrarna: Socialstyrelsen har ett råd för förnyelse och innovation där man tittar på vad offentlig sektor behöver på 5, 10 och 15 års sikt för att kunna leverera, och vilka verktygen är för att kunna stötta innovation. Ett av dessa verktyg är upp-handling. Nina pekar också på att den utveckling som går under namnet de stora utmaningarna ( grand challenges ) har ett upphandlingsperspektiv, och säger att: När var och en enskilt inte kan räkna hem investeringen måste någon vara be-redd att ta notan. Ett exempel som jag uppfattar att det fungerar bra är Energimyndigheten eftersom de involverar stora beställargrupper (katalytisk upp-handling). Vinnova tycker att det skulle vara intressant med fler sektorsmyndigheter med ansvar för upphandling inom sina områden. Hon jämför samtidigt med Holland som också har erfarenheter kring förkommersiell upphandling. Där har dock involveringen av användarna inte har varit lika stor, vilket har 2

3 gjort det svårare att få ut produkterna på marknaden. Nina menar vidare att det inte finns några ordentliga studier av effekterna av användarinvolvering, men att det generellt förefaller som att ju mer man kan få in användarna desto bättre. Överhuvudtaget är beställargrupperna fragmenterade och det finns inte så många exempel, även om England är intressant där man kan jobba mer strategiskt. Likaså uppfattar hon att regionaliseringen är en bra utveckling som kommer att göra det lättare. Ytterligare ett sätt är att arbeta med upphandling som ett alternativ till FoU-program. Istället för traditionella call, som följs av ansökningar, urval och ekonomiskt bidrag, skulle man, när det inte är långt kvar till marknaden, kunna arbeta med kontrakt. Detta gör man i USA genom det s.k. SBIR (Small Business Innovation Research), som är en metod för att dela ut pengar i form av kontrakt. Inom EUs 7:e ramprogram finns också en liten del med förkommersiell upphandling, vilket även ska finnas med i det 8:e ramprogrammet. Samtidigt konstaterar Nina att offentlig sektor saknar positiva incitament att arbeta med strategisk upphandling, d.v.s där gapet mellan utveckling och marknad ger en time lag och ett behov av investering, och säger: Incitamenten handlar snarare om att det offentliga straffas om man gör fel eller att det inte funkar. Det innebär att man också behöver arbeta med organisation och ledarskap. Vinnova har arbetat med innovationsupphandling sedan 2006 på uppdrag av regeringen. Uppdraget har blivit allt tydligare och regeringen har nu avsatt 24 miljoner kr för 2012 och därefter 9 miljoner kr per år för främjande av innovationsupphandling. Målet är att forma en grupp om 5-6 personer som ska kunna marknadsföra möjligheterna och erbjuda kompetens. Vinnova kommer också att fortsätta med policyarbetet och att bevaka vad som händer inom EU samt nära samverka med andra aktörer som Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt Kammarkollegiet. De tilldelade medlen är ett förvaltningsanslag, vilket innebär att de inte kan delas ut. Vinnova har därför omprioriterat sina programanslag och själva lagt 25 miljoner kr i potten. Dessa medel ska användas för att bredda det program som finns. Just nu finns en utlysning om förkommersiell upphandling. Det som krävs för en ansökan är en dialog med Vinnova för att forma projektet, som ska röra ett behov som inte kan uppfyllas av marknaden. Användningsområdet ska vara bredare än för en enskild organisation och den process som man använder/utvecklar ska vara duplicerbar, d.v.s ska kunna användas av andra. När projektet sätter igång ska det involvera representanter för både upphandling och innovation. Vinnova ser gärna andra typer av projekt förutsatt att de faller inom ramen för innovationsupphandling och innovationsvänlig upphandling. Innovationsstrategi Gävleborg Magnus Ernström, Region Gävleborg Magnus berättar att Gävleborg har en innovationsstrategi sedan 15 maj 2011 och att regionens innovationsarbete bygger på den goda IT-infrastruktur som regionen hade redan på 90talet. Arbetet har genomgått tre faser: 3

4 Testbed Gävleborg, som ägdes av länsstyrelsen. Där utgick man från att försöka samordna aktörerna inom IT-området och nischa sig mot utveckling av produkter och tjänster för offentlig sektor och göra de offentliga aktörerna till bättre beställare. SLIM, ett projekt som har samordnat klusterinitiativ inom olika branscher Innovationsstrategi, för alla branscher och typer av aktörer Magnus menar att man var tidigt ute med innovationsupphandling och att det har varit många blindspår och minor längs vägen. En lärdom, både nu och tidigare, är att det i slutänden måste handla om affärer för att företagen ska vara intresserade. Man har nu riggat arbetet i fyra delar, som ska ge mer stadga. Nätverket, där stöttningen från Vinnova, och andra regioner, har varit avgörande för att kunna börja bygga ett stöd både vad gäller metoder och styrka Projektet Innovation X, som ägs av Inköp Gävleborg. Det syftar till kompetensuppbyggnad som kan föra ut kunskapen om vad som funkar och inte. Projektet Ungovation, som ägs av Ung företagsamhet och där även Movexum, region Gävleborg och Inköp Gävleborg ingår. Projektet stöds av Vinnova och syftar till att få aktörer att jobba tillsammans, identifiera hinder och vara experimentverkstad. Projektet inriktar sig på innovationsupphandling light, i både privat och offentlig sektor. Starten på projektet är en omvänd mässa där företag ställer ut sina problem eller behov som man vill ha lösta. Projektet Complex challenges Innovative Cities, som är ett internationellt projekt med ett antal regioner i Europa. Syftet är att kunna utbyta erfarenheter inom system med olika lagstiftning. Arbetet innebär dels att deltagarna positionerar sig för att se vad man kan bidra med bäst. Man kommer också att jobba regionalt med attityder och ledarskap och hur offentligheten tar emot innovationer. Projektet har fyra delområden: offentlig finansiering av innovation, offentligheten som innovatör, offentligheten som attityd till innovation samt innovationsupphandling. Tanken är att de fyra projekten ska dra nytta av varandra och förhoppningen är att de ska leda till ett nytt sätt att jobba. Magnus nämner särskilt måltidsprojektet för äldre i hemmiljö, där man avser att utbyta erfarenheter med Region Skåne, som har ett projekt fokuserat på måltider för äldre i sjukhusmiljö. Brukarperspektivet Sigrid Pettersén, Region Gävleborg I projektet Måltidstjänster för äldre, som Magnus berättade om i det tidigare anförandet, är Sigrid Pettersén forskningsledare, och även doktorand i ämnet Möjligheter att ställa tillgänglighetskrav i samband med offentlig upphandling i Sverige. Tillsammans med en grupp forskare med inriktning mot mångvetenskap, tillämpad forskning och aktionsforskning arbetar hon nu med ett brukarperspektiv. Grunden är att de äldre blir allt äldre, och fler, och att de ökade behoven och de begränsade ekonomiska resurserna innebär att pengar måste omfördelas. Sigrid berättar att: 4

5 Det är inte bara tjänsten måltider för äldre som är ny utan hur vi ska ställa krav. Vi studerar när det händer. Det är unikt, vad jag vet. Hon ger också en djupare inblick i den problematik som projektet bygger på: I Sverige har vi inriktningen att de äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt. Samtidigt vet vi att maten är viktig. Problemet är att kunden inte äter upp maten och att äldre lider av undernäring. Det finns många olika sätt att leverera maten, en gång per dag, matlådor för flera dagar, cook and chill o.s.v. I vissa fall har kommunen bestämt vad som ska levereras, medan andra ger valmöjligheter. Trots detta är tjänsterna ganska enahanda och leverantören vet inte hur kunden äter, med vem och när. Många äter ensamma och många inom den kommunala hemtjänsten kör matlådor istället för att exempelvis agera sällskap vid måltiden. I projektet har forskarna intervjuat äldre, personal och leverantörer och har kunnat konstatera att det är en Berlinmur mellan de som klarar sig själva och de som har behov av insatser. De som inte klarar sig själva mister i livskvalitet när de inte kan sätta guldkant på tillvaron genom rätten att själva få välja vad de vill äta. Projektet utgår från ett holistiskt perspektiv, d.v.s måltid, inte mat, men handlar inte bara om hur en måltidstjänst för äldre kan utformas, utan också om hur man kan definiera användargrupperna för att kunna formulera kraven. Man vet ännu inte säkert vilka användargrupperna är, eller vilka som är de bästa kravställarna. En god informationskälla, förutom brukarna själva, kan vara leverantörerna. En stor del av forskningen handlar också om att prata med dem som kommer att bli äldre och hur deras behov ser ut. Sigrid menar att: Ska vi jobba med innovativ upphandling måste vi börja i god tid för att kunna vända på skutan! Projektet avser att bygga en modell som kan hålla över tiden och med resultat som ska kunna användas i olika kontext. Det handlar bl.a om hur man kan förstå vilka som är användare och hur man ska fråga dem om behov. Leverantörers möjligheter Anette Jonsäll, SUA AB Anette är doktor i sensorik och arbetar tillsammans med Sigrid i projektet Måltidstjänster för äldre. Sensorik handlar hur man upplever med sina sinnen, som smak och doft. Stora företag har sensoriska avdelningar som utvärderar livsmedel, ex.vis hur man sätter kriterier för vad som är bra mat. Näringsriktig mat har vi mätvärden för. Men god mat? Det kan vara situationsbundet. Anette pekar på att det är viktigt att hitta nyckelkriterier och att inte arbeta i stuprör utan försöka anlägga ett holistiskt perspektiv. Projektet riktar in sig på att använda befintliga metoder på ett nytt sätt, och hitta metoder som är snabba och enkla. Vi kan mäta upplevelse, men först måste vi hitta vem som det är bäst att testa på. 60talister kommer att ha krav på många fler varianter än 40talisten. 5

6 Anette berättar vidare att man har pratat med 15 leverantörer. Leverantörernas syfte med att delta i upphandling är att de ser möjligheten att nå ut och öka marknaden, men upplever samtidigt att de har för liten produktion och därför har svårt att konkurrera. Företagen behöver många ben att stå på och kan inte ta alla resurser och binda upp mot en kund eftersom det innebär för stora risker om man förlorar anbudet eller avtalet. Företagen tycker också att det är krångligt med mycket papper och svåra system. De anser sig vidare ha ganska bra kunskap om slutanvändaren, men menar att kunskapen inte efterfrågas i upphandlingen. De saknar dialog med inköpsorganisationen, liksom utvärderingar av hur man kan förbättra. De efterfrågar en upphandlingsmodell som innebär en förenklad process, samverkan mellan leverantörer, och möjligheter att ta del av andras erfarenheter. Workshop Deltagarna delades in i fem grupper som hade att diskutera följande frågeställningar med avseende på innovationsupphandling: Vinst och värde på mikro och makronivå Vinst och värde för brukare Finns det förlorare, finns det risker? Värden, förutsättningar Leverantörer bör få möjligheter att prata ihop sig och ställa krav så att det inte blir för små beställningar. Att man drar lärdomar av affärer inom ett område och överför det till andra (jfr Jämtland inom innovationsdriven energi). För att kunna ta affärer i Kina är det viktigt att det finns en hemmamarknad. Beställaren måste anpassa sig till att små och stora leverantörer har olika möjligheter att leverera. Det är leverantörerna som ska hitta på lösningarna, men det kan också innebära så fantastiska saker att vi måste ändra vår organisation som mottagare. Arbetet med innovation har pågått länge, men begreppen är inte klara. Vi måste veta vad vi talar om. Vi är en del av en region som ligger i innovationsbältet. Det här är en möjlighet att lyfta vår image. Tänka både lokalt och globalt. Att små leverantörer (ofta lokala) får chansen. Bättre återkoppling mellan leverantör och kund. Vinster kan vara för enskilda enheter, medan makro är spillover effekter. Jobbar man med måltiden och matupplevelse kan det innebära att man får fler lokala producenter, eller att affärer blir kvar på orten. För brukarna är det förbättrad arbetsmiljö och få tid över till andra uppgifter. Nya möjligheter och ökad livskvalitet. Kultur, attityder och förhållningssätt. Det svenska, att följa lagar och regler. Går man söderut i unionen kanske det är mer av rekommendation. Det blir olika förhållningssätt och därmed förutsättningar och svårt att hitta synergier inom unionen. Om man tittar på hur man handlar lokalt så kanske man hamnar i Uppsala. Det är långt, men 10 mil! I Luxemburg kanske det blir en helt annan diskussion om lokal anpassning eftersom lösningarna i hög grad kan finnas i andra länder. Att jag som utförare kan leverera bättre resultat. Kombinera bra tjänster med bra affär, så att beställare och brukare får ut optimalt. 6

7 Vill vi att leverantörer ska samverka (sås, potatis, kött) så kommer vi in på vilka attityder de har till varandra och om de kan samverka. Använda andra fördelningsnycklar. Med helhetstänk mellan landsting och kommun. Vi köper livsmedel för 200 Mkr per år. Även leverantörerna, som skattebetalare, kan kräva att det finns regelverk som talar om vad det är som ska göras. Som ägare till verksamheten måste man bestämma hur resurserna ska prioriteras. Risker Man driver projekt och det händer inget. Ska man driva den här typen av projekt med allt ifrån FoU till det mer byråkratiska måste man samla rätt kompetens och vara noga med rollfördelning och ansvar. Man måste göra riskanalys. Vi som jobbar som upphandlare överöses av många krav på vad vi ska leverera, hur målen ska uppfyllas. När ingen annan har en lösning lägger man det på upphandlarna. Viktigt att man är med för att det ska springas på rätt stigar. Kräver för mycket av upphandlare i en roll där det gäller att få innovativa lösningar. Det finns en risk att vi ska vara allvetare, och att den goda affären försvinner. Hur ska man få resurser till det här, och ex.vis för uppföljning? Upplever inte att det går att göra affärer. Man är i juristens klor. Det är juristen som avgör vad som är en god affär. Risk för att vi bygger karteller. Blir nätverken inkluderande eller exkluderande? Viktigt att ha en dialog kring hur man löser problemen, vilket inte innebär att man har affären i hamn. Galopperande behov i offentliga verksamheter kan medföra att man tar onödiga risker och introducerar metoder utan evidens. En risk för nuvarande producenter är att deras sits blir helt förändrad och branschen kanske måste ställa om. Om vi inte följer upp och tittar på konsekvenser så är det bara pengar i ett hål. Viktigt med lärande. Att hålla budgeten eller utveckla budgeten det senare incitamentet finns inte. Innovation som lyckats Johan P Bång, verksamhetsledare, Future Position X Johan berättar om hur GIS-industrin har växt fram i Gävle och att en avgörande faktor var utlokaliseringen av Lantmäteriverket, Bostadsforskningsinstitutet och Fastighetsdatanämnden. I klustret Future Position X (FPX) samarbetar man med företag och tittar på hur den kunskap som finns kan användas på nya sätt, och hur det offentliga kan användas för att testa kunskaperna och på det sättet fungera som referenser. Arbetet med att utveckla samhandlingen har tagit 6 år och klustret har nu många medlemmar och en verksamhet med marknad och finansiering utanför regionen. Gävle har, som kvitto på ett framgångsrikt arbete, fått pris för att vara världsbäst på att hantera geografisk information och har nu lager med information om produkter, personer, trafikflöden etc. Johan visar också i siffror hur GIS-området har kommit att bli en viktig del i regionens näringsliv och arbetsmarknad. Av de sysselsatta i regionen jobbar nästan ¼ med verksamheter som har bäring på FPX. Klustret har utvecklat 117 nya produkter och tjänster och i snitt 100 nya jobb. Han betonar att: 7

8 För att kunna generera nya företag och jobb är det viktigt att ständigt arbeta för nya upplevelser och värden av information, inte att slipa på och effektivisera produkter som redan finns. Det senare riskerar snarare att jobben försvinner. Som ett exempel tar Johan en stad i det inre av Kina som bygger kvm per dag. Det FPX försöker paketera och sälja är den smarta staden som handlar om att driva och förvalta staden med hjälp av information om allt från sophantering till vägkvalitet, vård och omsorg, och räddningstjänst. Då är det viktigt att ha en första kund som kan köra systemet och ge referenser. Samarbete mellan de små teknikbolag som utvecklar produkterna är också viktigt, liksom finansieringen av projekten. FPX har många gånger varit den som har möjliggjort lösningar som är juridiskt hållbara. Utgångspunkten är att det är företagen som äger idéerna, och att det är de som ska tjäna pengarna. Vårt steg i Gävleborg Johan Almesjö, förbundsdirektör, Inköp Gävleborg Inköp Gävleborg äger, som har beskrivits ovan, projektet Måltidstjänster för äldre och Johan menar att det är en politiskt het fråga där samhället har en enorm utmaning. Därför gäller det att för framtida upphandlingar hitta en modell som är skalbar, både inom samma område och andra, Uppstarten av projektet innebär att man samlar kunskap och input från olika aktörer (brukare, personal, företagare) och lyfter risker och hinder för att från 2015 kunna sprida informationen. Sammantaget förväntar man sig att de projekt som ingår i innovationsstrategin ska kunna vara med och bidra till en nationell innovationsplattform. Syftet är att investerare ska få tillräckligt på fötterna för att kunna ta kostnader idag för att erhålla vinster imorgon. Johan illustrerar detta på följande sätt: Vi måste våga köpa det som inte finns med metoder som ännu inte är testade. Det är som att äta moroten med blasten först. Vid tangentbordet, Christina Johannesson, Kontigo AB 8

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi 2012 09 18 Sveriges Kommuner och Landsting Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet VINNOVA Västerås stad Innovationsupphandling VINNOVA Upphandlingsstödet

Läs mer

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING SLUTDOKUMENTATION JUNI 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G... 2 1 / B A K G R U N D... 3 2 / S Y F T E O C H M Å L... 3 3 / D E L T A

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014

Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014 . Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014 2014-12-08 Anna Lipkin, Konkurrensverket Nina Widmark, VINNOVA Snabbfakta VINNOVA Stimulera Statlig myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Innovationsupphandling vad är det?

Innovationsupphandling vad är det? Innovationsupphandling vad är det? 2012-11-15 Hans Jeppson VINNOVA Bild 1 Varifrån? Senior Advisor för innovationsupphandling vid Vinnova Utredare Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32) Utredare Innovationsupphandling

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Regeringen Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 uppställt som mål att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv

Läs mer

Metoder för att tänka efter före erfarenheter och metodboken

Metoder för att tänka efter före erfarenheter och metodboken Metoder för att tänka efter före erfarenheter och metodboken Lars Carlsson Programägare MT vård och FoU Karolinska Universitetssjukhuset Linda Andersson Partner, Ansvarig för Government & Public Sector

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Peter Lindblom janpeterlindblom@hotmail.com 2012-02-02 1 1 Liten agenda Grundläggande principer vid offentlig upphandling Dagens

Läs mer

Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner?

Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner? Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner? Utbildningsdag 20 oktober 2016 Hans Nylund Avdelningen för regional utveckling Norrbottens läns landsting

Läs mer

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson Bildserie: 1. 22 sep -08 Nuteks tidigare rapporter om

Läs mer

Minnesnoteringar Samverka för mångfald 22 oktober 2013 Närvarande:

Minnesnoteringar Samverka för mångfald 22 oktober 2013 Närvarande: Minnesnoteringar Samverka för mångfald 22 oktober 2013 Närvarande: Anki Elken, Proffice Annika Kleen, Länsstyrelsen Britta Hjelt, Stockholms läns landsting Christina Hallberg, Locum Frederick Scholander,

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innehåll Beskrivning av innovationsupphandling... 3 Semantiken i denna upphandling... 3 FoU-undantag... 3 Processen...

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Innovationsupphandling

Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Innovationsupphandling Hösten 2013 Bild 1 Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Innovationsupphandling Bild 2 Innovationsupphandling Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Upphandling av innovationer

Läs mer

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Upphandling Kvalité, innovation, sociala krav Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Kvalité? Vad är kvalitet för dig? Hur ska du formulera detta för att få ut det du vill av en upphandling? Hur

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

En innovation är en uppfinning som ger en samhällsekonomisk vinst eller ger en vinst för en viss målgrupp (ex inom äldreomsorgen).

En innovation är en uppfinning som ger en samhällsekonomisk vinst eller ger en vinst för en viss målgrupp (ex inom äldreomsorgen). 1 (6) Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxtavdelningen Här kommer några korta minnesanteckningar från workshopen Så blir vi världens bästa innovationsupphandlare! den 6 december 2012 kl. 9 12 på

Läs mer

DN Debatt. Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet

DN Debatt. Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet DN Debatt. Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet IVA:s debattartikel inom cirkulär ekonomi 2016 04 30 Återvinningen från textil tillbaka till textil är obetydlig i dag. Ny rapport. Det

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Kalmar augusti 2013. Bild 1

Kalmar augusti 2013. Bild 1 Kalmar augusti 2013 Bild 1 Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Innovationsupphandling Bild 2 Innovationsupphandling Upphandling av innovation Innovationsvänlig upphandling Upphandling

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Mer från Upphandlingsdagarna, i ord och bild

Mer från Upphandlingsdagarna, i ord och bild Mer från Upphandlingsdagarna, i ord och bild http://www.soi.se/2015/02/19/mer-fran-upphandlingsdagarna-i-ord-och-bild/ Upphandlingsdagarna blev till en tydlig spegling av hur offentlig upphandlings positioner

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige Förbättra patienternas

Läs mer

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Gunnar Björkman SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Digital Demo Stockholm Ett nytt sätt för samarbete i samhället Gunnar Björkman Innovationsdirektör Stockholms stad Stockholms långsiktiga utmaningar

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Upphandling för förnyelse

Upphandling för förnyelse Upphandling för förnyelse Introduktionsseminarium 14 juni 10.00-12.00, Hornsgatan 15 Inledning och moderator, Annika Wallenskog, chefsekonom SKL 10.00-10.15 SKL:s satsning Upphandling för förnyelse, Lena

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Analys baserat på Reglabs Innovationsindex November 2011 Kontigo AB Analysen av Norrbottens län Visa resultatet från Reglabs Innovationsindex för

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS PRESIDIEKONFERENS 2015-11-27 Christina Johannesson, CAJalma AB Var det bättre förr? Uppåt, nedåt, utåt EU Globalt Utbildningsnivå Digital kunskap Entreprenörskap Marknaden

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Bättre upphandling av livsmedel

Bättre upphandling av livsmedel Bättre upphandling av livsmedel Upphandling 24 seminarie 29/11 2012 Nils Berntsson, Marknadsdirektör Martin&Servera 1 Martin & Servera: Mat, dryck, utrustning, koncept och tjänster Martin & Servera är

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning EM4000 W-4.0, 2010-11-17 Datum: 2016-05-17 Dnr: 2016-4714 1 (5) Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning Bakgrund Regeringen avsätter 25 miljoner

Läs mer

Niklas Tideklev. Hans Jeppson. Senior Advisor, Vinnova Utredare Innovationsupphandling (SOU 2010:56)

Niklas Tideklev. Hans Jeppson. Senior Advisor, Vinnova Utredare Innovationsupphandling (SOU 2010:56) 2012-12-06 Hans Jeppson Senior Advisor, Vinnova Utredare Innovationsupphandling (SOU 2010:56) Niklas Tideklev Upphandlingsjurist, Upphandlingsstödet Projektledare vägledning för innovationsvänlig upphandling

Läs mer

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Dnr Sida 1 (6) 2015-08-30 Handläggare Anna-Karin Stoltz Ehn 08-508 265 68 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Förslag till beslut

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna APRIL 2011 Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna 1 Företagen och de kommunala upphandlingarna Sammanfattning Kommunens

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling 2015-01-22 Niklas Tideklev, Konkurrensverket Syftet med offentlig upphandling Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer