ANTIBIOTIKAKOMPENDIUM. Anja Rosdahl & Mårten Prag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTIBIOTIKAKOMPENDIUM. Anja Rosdahl & Mårten Prag"

Transkript

1 1 ANTIBIOTIKAKOMPENDIUM 2014 Anja Rosdahl & Mårten Prag

2 2 Grundbegrepp Baktericid= Antibiotika som avdödar bakterierna. Bakteriostatisk= Antibiotika som hämmar tillväxten av bakterier. MIC = minsta inhibitoriska koncentration. Den lägsta antibiotikakoncentration som hämmar bakterietillväxten. MBC = minsta baktericida koncentration. Lägsta koncentration, vilken avdödar bakterierna. Synergism =När den hämmande effekten av två antibiotika vilka ges samtidigt är större än summan av respektive antibiotikums hämmande effekt. Antagonism= När effekten blir mindre vid kombination av två antibiotika Allmänna principer: Behandla bara med antibiotika vid verifierad el misstänkt bakteriell infektion. Peroral behandling är att föredra om pat inte är allvarligt sjuk, risk för dålig absorption eller penetration till infektionshärden föreligger eller där orala alternativ saknas. Välj smalast möjliga spektrum och i regel monoterapi. Bra webb adresser: Graviditet Antibiotika Infpreg: Referensgruppen för antibiotikafrågor RAF:

3 3 β-laktamantibiotika Antibiotika som innehåller den s.k. β-laktamringen. β-laktamringen är mer eller mindre känslig för vissa bakteriella nedbrytande enzymer s.k. β-laktamaser. β-laktamantibiotikas baktericida effekt är beroende av den totala tiden över MIC. Eftersom flertalet antibiotika i denna grupp har mycket kort T1/2 uppnår man teoretiskt ökad effekt genom tätare doser och ej genom att öka dosen. β-laktamantibiotika skall i regel alltid doseras minst x 3. Utsöndras huvudsakligen via urinen och kan därför behöva dosreduceras vid nedsatt njurfunktion. β-laktamantibiotika hämmar cellväggssyntesen och har därmed ingen effekt på däggdjursceller vilka saknar cellvägg. Preparaten är därför påfallande atoxiska. Vid allergi mot penicilliner föreligger korsallergi mot cefalosporiner i 5-10 % av fallen. Mycket höga koncentrationer av β-laktamantibiotika i centrala nervsystemet kan utlösa krampanfall. Penicilliner Bensylpenicillin Mycket god effekt på streptokocker och pneumokocker: Bra effekt på Haemofilus influenzae, dock inte β-laktamasproducerande (c:a 13 %). Mycket bra effekt på gonokocker och meningokocker samt anaeroba bakterier, förutom gramnegativa anaeroba stavar, t. ex. Bacteroides som företrädesvis finns i tarmen. Indikationer: Pneumoni, β-streptokock-infektioner med allmänpåverkan (t.ex. erysipelas). Endocarditis lenta och okänd sepsis (i kombination med aminoglykosid). Penicillin V (Kåvepenin) Spektrum som Bensylpenicillin men sämre på Haemofilus influenzae. Absorptionen kan variera mellan individer och bör tas fastande. Indikationer: Pneumoni, tonsillit, otit, sinuit, impetigo, erysipelas, erytema migrans (Borrelia)

4 4 Ampicillin (Doktacillin) Samma spektrum som Bensylpenicillin plus enterokocker, Listeria och icke β - laktamasproducerande Haemofilus influenzae. Dessutom effekt på många gramnegativa bakterier, men en hel del E Coli har blivit resistenta med åren (>25%) och Klebsiella ofta resistent. Ampicillin resorberas dåligt. Per os ges i stället amoxicillin. Indikationer för amoxicillin: Kronisk bronkit. Urinvägsinfektion vid misstänkta enterokocker. Amoxicillin/clavulansyra (Spektramox, Bioclavid) Klavulansyra hämmar β-laktamaser. Spektrum blir därmed som för ampicillin men med effekt på β-laktamasproducerande bakterier av typen Haemofilus, Moraxella catarrhalis, Stafylokocker, samt ganska god anaerob effekt. Ingen effekt på pseudomonas. Kan användas när pcv eller amoxicillin sviktar, t ex vid otit. Ganska hög diarréfrekvens, detta är dock inte så påtagligt hos barn. Mecillinam (Selexid) Har dålig effekt på grampositiva bakterier men bättre effekt på många gramnegativa bakterier än ampicillin. Ett bra urinvägsantibiotikum, men sämre på enterokocker. Ej heller fullgod effekt på Staphylococcus saprophyticus, en vanlig urinvägspatogen hos yngre kvinnor. Långvarig behandling bör undvikas på grund av att pivalinsyra frigörs vilket kan leda till minskade karnitinnivåer. Piperacillin/tazobactam (Tazocin) Tazobactam är en β-laktamashämmare vilket ger Piperacillin ökad effekt jämfört med ampicillin på många gramnegativer inkl Pseudomonas, anaerober och stafylokocker. Indikationer: Kan användas som singelterapi vid bukinfektioner, svårt infekterade diabetessår, misstänkt sepsis hos immunsupprimerad patient och som kombinationsterapi med aminoglykosid vid Pseudomonas. Används i ökande grad i stället för cefalosporiner vid misstänkt svår bakteriell infektion.

5 5 Penicillinasstabila penicilliner = isoxazolylpenicilliner kloxacillin (Ekvacillin), flukloxacillin (Heracillin) Effekt på penicillinasbildande stafylokocker (> 80 % av Staf aureus) samt β- hemolytiska streptokocker, undantaget Grupp B. Ingen effekt på gramnegativa bakterier, ej heller på Haemofilus influenzae. Viktigt med tillräckligt hög peroral dos vid kärlsjukdom (inkl diabetiker) och skelettengagemang där vävnadskoncentrationen blir sämre, ex tabl Heracillin 1g x 3. Bör tas fastande. Indikationer: Stafylokockmedel och används vid hud-mjukdelsinfektioner, skelettinfektioner, stafylokocksepsis. Cefalosporiner Effekt på både gramnegativa och grampositiva bakterier. Enterokocker och Listeria är alltid resistenta. Pseudomonas aeruginosa vanligen resistent. Ökad risk för Clostridium difficile-inducerad diarré. Man brukar tala om olika generationer cefalosporiner: Första generationen: Cefadroxil Cefamox po Andra generationen: Cefuroxim Zinacef iv Tredje generationen: Ceftibuten Cedax po Cefotaxim Ceftriaxon Ceftazidim Claforan iv Rocephalin iv Fortum iv Fjärde generationen: Ceftarolinfosamil Zinforo iv Första generationens cefalosporiner är bra stafylokockmedel men sämre på gramnegativa sidan. Senare generationer har bättre gramnegativa effekt. Andra och tredje generationens cefalosporiner har även effekt på β-laktamasproducerande Haemofilus influenzae. Ceftazidim (Fortum) har till skillnad från övriga cefalosporiner god effekt på Pseudomonas aeruginosa. Ceftarolinfosamil (Zinforo) har även effekt på MRSA, men är ett specialistpreparat. Det är däremot ej stabilt mot ESBL.

6 6 Ceftriaxon (Rocephalin) är en i v cefalosporin med spektrum motsvarande cefotaxim (Claforan), som bara behöver doseras en gång/dygn. Användbar vid tidig poliklinisering. Idag används få perorala cefalosporiner. Doserna är ofta relativt låga beroende på risken för gastrointestinala biverkningar. Biotillgängligheten är varierande och effekten kan vara tveksam, varför perorala cefalosporiner i regel bör undvikas. Ceftibuten (Cedax) kan möjligen rekommenderas i vissa fall av gramnegativ infektion och Cefadroxil (Cefamox) vid vissa luftvägsinfektioner. Användningsområde: Andrahandspreparat. Flitigt användande driver resistensutvecklingen, ffa av ESBL. Kan användas vid blandinfektioner eller när bred täckning önskas av annan orsak, t ex vid okänd sepsis då Cefotaxim (Claforan) kan vara ett alternativ. Cefotaxim är mycket effektivt på de flesta Gramnegativa bakterier samt pneumokoccer med nedsatt pc-känslighet, cefuroxim (Zinacef) är lite bättre på stafylokocker men sämre på gramnegativer. Pga ökande andel ESBL-producerande bakterier kan man ofta välja piperacillin/tazobaktam i stället för cefalosporiner. Man bör snarast byta till "smalare" terapi när man vet exakt vilken bakterie man behandlar. Karbapenemer β -laktamantibiotika med extrem motståndskraft mot β -laktamaser vilket medför mycket brett spektrum. Effekt på de flesta aeroba och anaeroba bakterier med cellvägg. Undantag Stenotrophomonas maltophilia. Medlen kan endast ges i v. Imipenem bryts enzymatiskt ned i njurarna varför medlet ges tillsammans med en enzymhämmaren cilastatin (Tienam), vilket medför ökad risk för kramper vid höga doser. Meropenem (Meronem) kan ges utan enzymhämmare, och har mindre risk för CNS-biverkningar. Meronem är lite sämre på enterokocker. Ertapenem (Invanz) kan ges en gång dagligen men har inte lika brett spektrum på Gramnegativa sidan. Indikationen för karbapenemer är allvarliga infektioner där både anaeroba och aeroba bakterier kan tänkas (sepsis, djupa bukinfektioner m.m.) eller där man misstänker multiresistenta bakterier (långvarig sjukhusvård, immunosupprimerade m.m.) I allmänhet kan byte till billigare och "smalare" terapi ske efter odlingssvar. Drug of choice vid allvarliga infektioner med ESBL-producerande bakterier. Tyvärr ses nu även i Sverige enstaka isolat med s k ESBL-CARBA-producerande bakterier även karbapenemer bryts ned.

7 7 Icke β -laktamantibiotika Trimetoprim-sulfa (Eusaprim, Bactrim) Trimetoprim och sulfa hämmar två på varandra följande steg i bakteriernas folsyrasyntes. Medlen är var för sig bakteriostatiska men kombinationen kan vara baktericid pga synergistisk effekt. Allergi uppkommer vid 1-3 % av alla kurer, ffa exantem, men även s.k. Lyell's syndrom då kroppens slemhinnor blir angripna. Hematologiska biverkningar förekommer. Allvarliga biverkningar förekommer främst hos äldre. Sulfa metaboliseras i levern, men utsöndras även fritt via njurarna och dosen kan behöva reduceras vid dålig njurfunktion. Trimetoprim har en mycket god penetration till olika vävnader och utsöndras via njurarna. Trimetoprim-sulfa har ett brett spektrum. Speciellt effektivt mot gramnegativa infektioner(obs >10% av E.coli resistenta), men även effekt på stafylokocker och luftvägspatogener som streptokocker, pneumokocker, Haemofilus influenzae och Moraxella catarrhalis. Indikationer: Andrahands preparat vid febril urinvägsinfektion och annan gramnegativ sepsis. Exacerbation av kronisk bronkit. Vid svåra tarminfektioner såsom Salmonellos eller Shigellos av septisk typ. Pneumocystis jiroveci infektion. Alternativ vid allergi mot β -laktamantibiotika. Tänkbart peroralt alternativ vid pnuvi. Trimetoprim Trimetoprim utan sulfa ger mindre risk för biverkningar men ökad risk för resistens. Används vid nedre UVI i öppen vård. Bör ej ges under 1:a trimestern. Aminoglykosider Gentamicin (Gensumycin) Amikacin (Biklin) Aminoglykosiderna ges parenteralt, då de ej resorberas per os. Medlen kan ge hörseloch balansskador (ototoxicitet c:a 2 %) samt njurpåverkan (nefrotoxicitet), vilken dock är reversibel.

8 8 Den bactericida effekten är beroende av toppkoncentrationen över MIC och förlängd tid över MIC ökar risken för biverkningar. Utsöndras helt genom njurarna och serumkoncentrationen blir därför avhängig av patientens njurfunktion. Aminoglykosider måste därför doseras exakt med utgångspunkt från patientens njurfunktion (kreatininvärde) och vikt. Hos vuxna kan man förenkla doseringen och ge en gång per dygn, detta minskar även risken för biverkningar. För Gentamicin gäller: Första dosen 4,5 6 mg/kg. Vid svår sepsis/septisk chock 5 7 mg/kg, på grund av att distributionsvolymen är ökad i denna situation. Man bör hålla sig i nedre delen av intervallet vid GFR < 80, ålder > 80 år, BMI > 30 (då distributionsvolymen överskattas, koncentrationen är egentligen mer avhängig lean body mass). Vid GFR < 20 bör annan behandling övervägas. För att undvika ackumulering görs koncentrationsbestämningar vid upprepade doser, man eftersträvar att ha ett värde < 1mg/l innan nästa dos. Man får tidigare information om man gör koncentrationsbestämningen efter 8 timmar (C8). Gentamicin doseras enligt nedan: C8 < 1,5 Höj dosen med 1-2 mg/kg C8 1,5-4,0 Fortsätt med samma dos C8 4,0-5,5 Öka doseringsintervallet till 36 timmar. Kolla ett dalvärde (< 1 mg/l) innan nästa dos ges Vid svår sepsis/septisk chock ökar risken att njurfunktionen försämras. I det läget bör man också ha ett dalvärde (< 1 mg/l) innan nästa dos. Vid längre behandling hos stabil patient bör man göra koncentrationsbestämningar ett par gånger i veckan. Aminoglykosider har en snabbt avdödande effekt, varför man vid oklara septiska tillstånd (t ex svårare pnuvi ) kan ge en engångsdos 4,5 6 mg/kg.

9 9 Aminoglykosider har ett brett spektrum med speciellt god effekt på gramnegativa bakterier och "problembakterier" som Pseudomonas aeruginosa och Serratia. Även effekt på grampositiva bakterier, speciellt stafylokocker. Dålig/ingen effekt på enterokocker, gonokocker, meningokocker samt anaerober. Preparatet har dålig aktivitet i sur och anaerob miljö (abscess). Risk för resistensutveckling om flitig användning. Resistensen är plasmidburen, d.v.s. av den typ som kan "smitta" mellan olika bakterier. Indikationer: Okänd sepsis, i kombination med penicillinpreparat, eller med klindamycin om man misstänker anaeroba bakterier. Pseudomonasinfektioner. Endokardit i kombination med β-laktamantibiotika. Tuberkulos och andra mykobakterier. Vancomycin (Vancocin) Har liksom β -laktamer effekt på cellväggssyntesen men i övrigt ingen kemisk likhet - ej heller korsallergi. Effekt på grampositiva bakterier inklusive enterokocker och koagulasnegativa stafylokocker (KNS). Medlet är njurtoxiskt varför serumkoncentrationen måste följas. När dalvärde <20 mg/l, kan nästa dos ges. Resorberas ej peroralt. Peroral beredning skall därför endast användas vid lokal behandling i tarmen av Clostridium difficile. Ska ges långsamt intravenöst p g a tromboflebitrisk och risk för pseudoallergisk reaktion, sk "Red neck syndrome", med rodnad, exantem och klåda ffa på överkroppen. Utvecklas sådan reaktion kan Vancomycin ges igen men under längre tid. Indikationen: Allvarliga infektioner med stafylokocker, streptokocker etc t ex vid penicillinallergi. Peroralt har medlet god effekt mot Clostridium difficile, men dyrare än metronidazol (Flagyl). Teicoplanin (Targocid) liknar vancomycin men doseras glesare.

10 10 Makrolider Bakteriostatiska. Erytromycin (Abboticin, Ery-Max) Ges i allmänhet ej intravenöst p g a att det är kärlretande. Få allvarliga biverkningar, men buksmärtor och andra gastrointestinala biverkningar är ganska vanliga. Färre biverkningar om dygnsdosen delas upp på 3-4 tillfällen. Utsöndras via levern. Skall ej ges till gravida under 1:a trimestern. Effekt på grampositiva bakterier ungefär som Kåvepenin. Dessutom effekt på Mykoplasma, Pertussis, Chlamydia och Legionella (kräver höga doser och ges intravenöst). Andrahands preparat vid tex penicillinallergi. Roxitromycin (Surlid) Ungefär samma spektrum som erythromycin men sannolikt färre gastrointestinala biverkningar. Klaritromycin (Klacid) Bättre effekt på Chlamydia och ev på Haemofilus. Azitromycin (Azitromax) Halveringstid på 2-4 dagar, anrikas i granulocyter/makrofager. Lite bättre Haemofiluseffekt. Färre biverkningar. Ges i endos. Dyrare. Tetracykliner Doxycyklin (Vibranord) Bakteriostatisk effekt. Snabb resistensutveckling vid intensiv användning. Inlagras i växande ben och växande tänder (mjölktänder), och bör inte ges till gravida (2:a + 3:e trimestern) eller till barn <8 år. Kan inducera fototoxicitet. Tetracyklinerna resorberas dåligt om de tages i samband med antacida, järnpreparat och mjölk. Skall dock tas med riklig vätska, helst sittande/stående pga risk att de fastnar i oesophagus och ger frätskador. Indikationer: Effekt på flesta luftvägspatogener, inkl Mykoplasma och Chlamydia. Harpest och sena former av Borrelia (ex neuroborrelios). Används även vid vissa tarminfektioner. Clindamycin (Dalacin) Bakteriostatiskt. Nästan fullständig peroral absorption med god penetration ut i olika vävnader.. Utsöndras via gallan och urinen. Biverkningarna: exantem och diarré är vanligt. Ökänt för sin benägenhet att ge Clostridium difficile enterit.

11 11 Indikationer: Vid penicillinallergi, speciellt mjukdelsinfektioner, i allmänhet ej luftvägsinfektioner. Okänd sepsis, i kombination med aminoglykosid. Speciellt om stafylokocker misstänkes eller vid bukinfektioner. Anaeroba infektioner. Metronidazol (Flagyl) Baktericid effekt. Nästan 100 % absorption och mycket bra penetration ut i vävnader. Billigare och lika god effekt at ge per os som iv. Få biverkningar (illamående, metallsmak i munnen, antabuseffekt). Vid långvarig behandling risk för neuropatier. Utsöndras i huvudsak som mindre aktiva metaboliter via njurarna. Dosjustering med förlängt intervall mellan doserna först vid grav njursvikt ( krea clearence <10 ml/min). Ingen dosjustering behövs vid dialys. Bör undvikas under 1:a trimestern. Indikationer: Strikt anaerobt medel. Används i kombinationsbehandling vid tex bukinfektioner. Effekt på en del protozoa (Giardia lamblia, Entamöba histolytica). Trichomonas. Förstahandsmedel vid Clostridum difficele. Nitrofurantoin (Furadantin) Ger hög koncentration i urinen och används vid cystiter. Vid kreatininstegring kan dock koncentrationen i urinen bli för låg. Biverkningarna: mag-tarmbesvär, feber och exantem. En pneumoniliknande bild förekommer, men symtomen går snabbt över när medlet seponeras. Vid långtidsbehandling kan irreversibla lungförändringar uppstå hos äldre (> 45 år). Fluorokinoloner Utövar en baktericid effekt genom att hämma bakterieenzymet gyras, som bakterien behöver för att komprimera sin DNA-kedja. Brett spektrum, speciellt på gramnegativa sidan inkl Pseudomonas och Haemofilus influenzae, men lite sämre på grampositiva och speciellt pneumokocker. Moderna kinoloner har god vävnadspenetration i mjukdelar, ben och luftvägar. God resorption vilket ger lika goda koncentrationer vid peroral som iv behandling. Försämrad resorption tillsammans med antacida, järn, kalk och zink. Bör tas fastande. Dosreduceras vid nedsatt njurfunktion. Kan ge förhöjda teofyllinkoncentrationer. Ges med försiktighet till barn. Biverkningarna: Illamående, yrsel, huvudvärk, fotosensibilisering.

12 12 Indikationer: Billigast och smalast terapeutiskt intervall har Ciprofloxacin och används vid febril UVI, vid bukinfektioner i kombination med ex Flagyl samt vid atypiska luftvägsbakterier tex Legionella, Chlamydia och harpest. Levofloxacin (Tavanic) har ett bredare spektrum innefattande atypiska luftvägsbakterier och är något bättre på Grampositiva bakterier.används även vid behandling av tuberkulos. Moxifloxacin, (Avelox ) har bättre aktivitet mot Pneumokocker (inklusive penicillinresistenta stammar) än övriga kinoloner och hyfsad effekt på stafylokocker samt god effekt på atypiska agens inkl Legionella. Man bör dock vara restriktiv med medlet eftersom man vet att resistensutveckling på den Grampositiva sidan varit snabb för tidigare kinoloner. Effekten på Pseudomonas är å andra sidan betydligt sämre än för ciprofloxacin. Rifampicin (Rimactan) Stör bakteriens RNA-syntes. God effekt på grampositiva bakterier även i vilofas, men hög risk för resistensutveckling om singelbehandling. Hög interaktionsrisk med andra läkemedel inkl p-piller. Noggrann genomgång av övriga mediciner. Kroppsvätskor färgas röda vid användning, ffa urinen, men även kontaktlinser kan bli missfärgade. Leverpåverkan vanligt och bör kontrolleras regelbundet. Indikationer: Skall alltid sättas in i samråd med infektionsspecialist! Främst ett medel mot tuberkulos. Används även vid främmandekropps-infektioner i kombination med tex Ciprofloxacin. Oxazolidinoner För närvarande är Linezolid (Zyvoxid) det enda preparatet i denna grupp. Verksamt på grampositiva och anaeroba bakterier genom att hämma bakteriens proteinsyntes. Övergående påverkan på blodbilden och risk för perifer neuropati och opticusneurit vid längre tids behandling varför behandlingstiden i regel ej får vara längre än 28 dagar. Risk för serotonergt syndrom vid samtidig behandling med SSRI! Indikationer: Specialistpreparat! Används vid behandling av infektioner orsakade av resistenta grampositiva bakterier.

13 13 Daptomycin (Cubicin) Daptomycin är endast aktivt mot grampositiva bakterier. Är ett alternativ vid behandling av MRSA. Finns endast som intravenös beredning. En fördel är att det endast behöver doseras en gång per dag. Kan bl a ge rhabdomyolys. Specialistpreparat. Kolistin (Tadim) Används vid behandling av multiresistenta Gramnegativa bakterier. Nefro- och neurotoxiskt. Specialistpreparat. Finns även för inhalation (cystisk fibros). Waran och antibiotika Följande antibiotika kan påverka Waraneffekten och kräver noggrannare PK-kontroller: Isoxazolylpenicilliner (Heracillin, Ekvacillin) Trimetoprim-Sulfa (Eusaprim, Bactrim) Makrolider (Ery-Max) Kinoloner (Ciproxin, Tavanic, Avelox) Metronidazol (Flagyl) Rifampicin (Rimactan) Antibiotika och föda Ges med måltid Doxycyklin Nitrofurantoin Erythromycin Fusidinsyra Cefadroxil Ges fastande Penicillin V Isoxazolylpenicillin Övriga Makrolider Kinoloner Ceftibuten Rifampicin

14 14 Myter om antibiotika: Det går i regel bra att dricka alkohol när man medicinerar med antibiotika, undantaget Metronidazol, som kan ge en antabusliknande effekt. Däremot bör patienten vara måttlig i sin alkoholkonsumption så inga antibiotikadoser glöms bort! Lycka till! Förklaring till i texten förkommande förkortningar MRSA MeticillinResistenta Staphylococcus Aures ESBL - Extended Spectrum Beta Lactamase UVI - urinvägsinfektion pnuvi dubbelinfektion Pneumoni och urinvägsinfektion

Antibiotika. Emilia Titelman HT 2015

Antibiotika. Emilia Titelman HT 2015 Antibiotika Emilia Titelman HT 2015 1940-talet Karbapenemer Grupp Penicilliner Cefalosporiner β-laktamantibiotika Preparat Streptokocker G+ G- S.aureus H.i. E.coli Mykoplasma Enterokocker Pseudomonas Anaerober

Läs mer

Antibiotika i öppen- och slutenvård Malin Vading. Innehåll

Antibiotika i öppen- och slutenvård Malin Vading. Innehåll Antibiotika i öppen- och slutenvård Malin Vading Innehåll Grupp 1-4: Betalaktamantibiotika... 3 Allmänt om penicilliner... 3 Penicillinresistens... 3 1. Penicillinaskänsliga penicilliner... 3 Fenoximetylpenicillin...

Läs mer

1-2g x3 Ingen resistensutveckling hos pneumokocker. 1-3 g x 3-4. 0,5-0,75g x3. 2-3g x3-4

1-2g x3 Ingen resistensutveckling hos pneumokocker. 1-3 g x 3-4. 0,5-0,75g x3. 2-3g x3-4 Konc. oberoende, ta x3. Stör cellvägssyntes. penicilliner Penicillin V Kåvepenin (po) Pneumokocker, Streptokocker. G+ Borrelia Tonsillit, otit, sinuit, pneumoni, erysipelas, tandsabscess (munflora G+ Ae),

Läs mer

Geriatriken, Akademiska sjukhuset

Geriatriken, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Geriatriken, Akademiska sjukhuset 28 H1 212 3 A1, 7 C2, 85 A2, Kronoparken Tindran och Omtanken, Geriatrikavd i Tierp (fr o m juni 28) samt Geriatrikavd 2 i Östhammar (juni 28 - feb

Läs mer

Farmakadynamik för antibiotika

Farmakadynamik för antibiotika Farmakadynamik för antibiotika Synpunkter på samspelet mellan antibiotika och mikroorganismer. Hur dosera för att få maximal effekt, minimala biverkningar och minimal risk för resistensutveckling. Per

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Antibiotika Del 1. -Inledning -Olika antibiotikagrupper. -Resistens -Farmakokinetik -Farmakodynamik. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå

Antibiotika Del 1. -Inledning -Olika antibiotikagrupper. -Resistens -Farmakokinetik -Farmakodynamik. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Antibiotika Del 1 -Inledning -Olika antibiotikagrupper -Resistens -Farmakokinetik -Farmakodynamik Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Antibiotika Fördelar Bot genom att avdöda de sjukdomsframkallande

Läs mer

Dosering av antibiotika Sverige Barn. Antibiotikasubstans(er) Adm Rekommenderad normaldos (mg) Maximumdos (mg) Kommentar

Dosering av antibiotika Sverige Barn. Antibiotikasubstans(er) Adm Rekommenderad normaldos (mg) Maximumdos (mg) Kommentar Dosering av antibiotika Sverige Barn Dosering uttrycks som antal doseringstillfällen x dos (mg), t.ex. 3 x 3000. För kombinationspreparat uttrycks dosen av substanserna separat, t.ex. 2 x 875 amoxicillin/125

Läs mer

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna ANTIBIOTIKABEHANDLING Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA SYNPUNKTER...3 URINVÄGSINFEKTIONER...3

Läs mer

Semisyntetiska. Gentamicin. Streptomycin Kanamycin Neomycin Tobramycin (Nebcina, Tobi ) Gentamicin (Gensumycin ) Sisomicin

Semisyntetiska. Gentamicin. Streptomycin Kanamycin Neomycin Tobramycin (Nebcina, Tobi ) Gentamicin (Gensumycin ) Sisomicin Aminoglykosider Aminoglykosider är naturligt förekommande molekyler hos vissa svamparter och har potent antibakteriell effekt. Ett par är semisyntetiska derivat Naturligt förekommande Streptomycin Kanamycin

Läs mer

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015.

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden januari till och med juni 2015. Prover från ytliga

Läs mer

Från ABU till sepsis. B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Från ABU till sepsis. B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Från ABU till sepsis B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Speciella infektionsaspekter vid UVI och njursjukdom Anatomiska avvikelser i urinvägar Främmandekroppsproblematik CDK,

Läs mer

2017/2018 Empirisk antibiotikabehandling. på sjukhus och SÄBO. information från Strama Stockholm

2017/2018 Empirisk antibiotikabehandling. på sjukhus och SÄBO. information från Strama Stockholm 2017/2018 Empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO information från Strama Stockholm Rekommendationerna förutsätter att individuell bedömning görs. För rådgivning kontakta infektionskonsult.

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Antibiotikakompendium

Antibiotikakompendium 1 Antibiotikakompendium Introduktion Detta antibiotikakompendium ger en översikt av antibiotika och dess användningsområde i Sverige. Antibiotikakompendiet baseras på läkemedelföretagens monografier (FASS),

Läs mer

Lista, beredning av antibiotika för injektion resp. infusion Intravenös intermittent infusion

Lista, beredning av antibiotika för injektion resp. infusion Intravenös intermittent infusion Fastställd av Läkemedelskommittén Utarbetad av apotekare Anna Berglin, Läkemedelsenheten anna.berglin@lvn.se Medicinskt faktagranskad och godkänd av överläkare Örjan Andersson, Infektionskliniken, Länssjukhuset

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske

Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske Sammanfattning Generellt är antibiotikaresistensnivån relativt låg bland kliniska bakterieisolat

Läs mer

Bredspektrum antibiotikas plats i terapin. Marie Studahl Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset 11 nov 2010

Bredspektrum antibiotikas plats i terapin. Marie Studahl Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset 11 nov 2010 Bredspektrum antibiotikas plats i terapin Marie Studahl Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset 11 nov 2010 Intravenösa bredspektrumantibiotika Ampicillin Doktacillin Erytromycin Abboticin Kinoloner

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

Antibiotika på sjukhus i Sverige

Antibiotika på sjukhus i Sverige Antibiotika på sjukhus i Sverige Mårten Prag, USÖ Andelen MRSA 2007 Källa: EARSS Blododlingar med växt av S. aureus Andelen Meticillin-resistenta stammar (MRSA) England & Wales 1989-2002 50 45 40 35 %

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset T o m juni 214 Var skrivs antibiotikarecepten? Andel av totala antalet expedierade antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) till patienter

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam INFEKTION rekommenderade läkemedel Bakteriella infektioner Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam Cefalosporiner ceftibuten Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin terapiråd Rationell

Läs mer

Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten

Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten Antibiotika i ett Stramaperspektiv för vården Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Strama Västerbotten Vad jag ska prata om

Läs mer

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna ANTIBIOTIKABEHANDLING Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA SYNPUNKTER... 3 URINVÄGSINFEKTIONER...

Läs mer

Antibiotikaresistens i blododlingar

Antibiotikaresistens i blododlingar Antibiotikaresistens i blododlingar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae Statistiken är baserad på provtagning utförd under 2005-2014

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten

Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten ANTIBIOTIKA Giltighet: 15-02-01 16-12-31 Författare: Maria Furberg, Jens Backman, Therese Thunberg, Andreas Winroth, Stephan Stenmark

Läs mer

Antibiotika Del 2. -Antibiotikastrategi -Klinisk användning -Förskrivningsdata. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå

Antibiotika Del 2. -Antibiotikastrategi -Klinisk användning -Förskrivningsdata. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Antibiotika Del 2 -Antibiotikastrategi -Klinisk användning -Förskrivningsdata Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Antibiotikastrategi Antibiotikastrategi Varje antibiotikaordination ska grundas

Läs mer

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus Sammanställt av Aina Iversen, mikrobiolog Granskat av Christian Giske, bitr. överläkare Klinisk mikrobiologi, Solna 2011-09-15 Uppdaterad

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni 1. Hur ska samhällsförvärvad pneumoni behandlas? - Infektionsläkarföreningens

Läs mer

Antibiotikaresistens i blododlingar

Antibiotikaresistens i blododlingar Antibiotikaresistens i blododlingar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae Statistiken är baserad på provtagning utförd under 2005-2015

Läs mer

Antibiotikaresistens i blododlingar

Antibiotikaresistens i blododlingar Antibiotikaresistens i blododlingar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae Statistiken är baserad på provtagning utförd under 2010-2015

Läs mer

Antibiotika. Mårten Prag, Inf klin USÖ Läkemedelskommittén, Strama

Antibiotika. Mårten Prag, Inf klin USÖ Läkemedelskommittén, Strama Antibiotika Mårten Prag, Inf klin USÖ Läkemedelskommittén, Strama Louis Pasteur 1822 1895 Bakterier i Louis Pasteurs mikroskop Louis Pasteur 1857: Mémoire sur la fermentation appelée lactique Antibiotika

Läs mer

Staphylococcus aureus sårisolat aggregerade data från ResNet

Staphylococcus aureus sårisolat aggregerade data från ResNet Staphylococcus aureus sårisolat aggregerade data från ResNet 2001-2009 10 8 2001 2002 % R 6 4 3,8 3,2 4,5 4,7 2003 2004 2005 2006 2007 2 0 0,8 Oxacillin/ Cefoxitin (=MRSA) Erythromycin Clindamycin Fusidic

Läs mer

Antibiotika. Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten. Giltighet: 13-02-01 14-12-31

Antibiotika. Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten. Giltighet: 13-02-01 14-12-31 Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten Antibiotika Giltighet: 13-02-01 14-12-31 Författare: Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, ordförande Strama Västerbotten Innehåll

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. amoxicillin doxycyklin. erytromycin doxycyklin

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. amoxicillin doxycyklin. erytromycin doxycyklin Sluten vård 2013 Antibiotika Terapirekommendationerna måste alltid vägas mot patientens allmäntillstånd, immunologiska status och mest sannolika etiologi. Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare

Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare ektionsklinken Utfärdare: Helena Hallgren, specialistläkare Giltig fr o m: 2010-10-01 Område: 301.3 ektion Utgåva: Ersätter: 2004-03-25 Dok namn: Antibiotikaguide

Läs mer

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014.

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden 20140701-20141231. Prover från ytliga lokaler på

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. penicillin V. Vid pc-allergi: erytromycin

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. penicillin V. Vid pc-allergi: erytromycin Öppen vård 2013 Antibiotika Terapirekommendationerna måste alltid vägas mot patientens allmäntillstånd, immunologiska status och mest sannolika etiologi. Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Hur kan vi behandla infektioner med MDR gramnegativa bakterier? Kombinationsbehandling och tester info r detta?

Hur kan vi behandla infektioner med MDR gramnegativa bakterier? Kombinationsbehandling och tester info r detta? Hur kan vi behandla infektioner med MDR gramnegativa bakterier? Kombinationsbehandling och tester info r detta? Thomas Tängdén Infektionskliniken Uppsala Behandling av ESBL A -producerande Enterobacteriaceae

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03 PNEUMONI CRB-65 är ett klinisk index som består av 4 enkla parametrar (konfusion, respiration, blodtryck och ålder) som var och en kan generera en poäng. CRB-65 används som gradering av allvarlighetsgrad

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

antibiotikabruk i praktiken

antibiotikabruk i praktiken Recept mot resistensrationellt antibiotikabruk i praktiken Helena Hallgren och Maria Löfgren Infektionskliniken Halmstad december 2011 Varför är vi här? Ökad resistensproblematik- internationellt och lokalt

Läs mer

Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län. Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag

Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län. Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag 150303 Antibiotikaresistens vid UVI Vanligast och ökar snabbast Ganska

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Antibiotikaresistens orsaker konsekvenser - åtgärder

Antibiotikaresistens orsaker konsekvenser - åtgärder Antibiotikaresistens orsaker konsekvenser - åtgärder Eva Gustafsson Smittskydd Skåne AT-dagen 6 oktober 2010 Ökad sjuklighet Ökad dödlighet Ökade kostnader Upptäckt av antibiotika - enorma medicinska vinster

Läs mer

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Södersjukhuset

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Södersjukhuset Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Södersjukhuset Sammanställt av Inga Fröding, ST-läkare, Klinisk mikrobiologi, Huddinge, 20120113 Granskat av Christian Giske, bitr. överläkare Klinisk

Läs mer

Selektiv toxicitet. Definitioner. Antibakteriella läkemedel. Antibakteriella läkemedel. Antivirala läkemedel. Antifungala läkemedel.

Selektiv toxicitet. Definitioner. Antibakteriella läkemedel. Antibakteriella läkemedel. Antivirala läkemedel. Antifungala läkemedel. Selektiv toxicitet Antibakteriella läkemedel Antivirala läkemedel Antifungala läkemedel Cytostatika Definitioner Antibiotika: Substanser som produceras av levande organismer och som har toxiska effekter

Läs mer

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden - och kvinnocentrum Fredrik Lundberg, överläkare - och, verksamhetschef, bitr. verksamhetschef Antimikrobiella medel i sperioden 1. Antibakteriella medel (iv) Antibiotika bruksspädning Abboticin/Ery-Max

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

Nyheter och pågående arbete EUCAST. Erika Matuschek Jenny Åhman NordicASTs workshop 2014

Nyheter och pågående arbete EUCAST. Erika Matuschek Jenny Åhman NordicASTs workshop 2014 Nyheter och pågående arbete EUCAST Erika Matuschek Jenny Åhman NordicASTs workshop 2014 Nyheter EUCASTs brytpunktstabell v 4.0 Nya brytpunkter (I) Enterobacteriaceae Amoxicillin-klavulansyra (okomplicerad

Läs mer

MCQ (7) B. Du gör en LP men avvaktar med antibiotika tills odlingssvar föreligger

MCQ (7) B. Du gör en LP men avvaktar med antibiotika tills odlingssvar föreligger MCQ 16-11-25 1 (7) Följande 12 frågor har ett rätt svar. 1. Vilken av följande agens är inte en grampositiv kock A. Pneumokocker B. Streptokocker C. Stafylokocker D. Enterokocker E. Meningokocker ( R)

Läs mer

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden Barn och ungdomsklinikerna Antimikrobiella medel i nyföddhetsperioden 1(6) Antimikrobiella medel i sperioden 1. Antibakteriella medel (iv) Antibiotika bruksspädning Abboticin/Ery-Max erythromycin Bensylpenicillin

Läs mer

Riktlinjer för antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten

Riktlinjer för antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten ANTIBIOTIKA Riktlinjer för antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten Giltighet: 100501 111231 Författare: Stephan Stenmark, överläkare, infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus,

Läs mer

Aminoglykosider - tillgänglighet och antimikrobiellt spektrum. Charlotta Edlund professor, klinisk utredare och senior expert, Läkemedelsverket

Aminoglykosider - tillgänglighet och antimikrobiellt spektrum. Charlotta Edlund professor, klinisk utredare och senior expert, Läkemedelsverket Aminoglykosider - tillgänglighet och antimikrobiellt spektrum Charlotta Edlund professor, klinisk utredare och senior expert, Läkemedelsverket Vilka aminoglykosider finns tillgängliga i Sverige? Gentamicin

Läs mer

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg Upprättare: Cecilia Östblom, ST-läkare Infektionskliniken Erik Torell, Överläkare Infektionskliniken Granskare: Henning Thejls Överläkare Kvinnokliniken, Torsten Sandin Urolog, Ylva Rahm Bitr. sml. Åsa

Läs mer

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Asta 82 år Hjärtsvikt, FF, svikt. Tidigare CVL med viss kvarstående svaghet vä och afasi.

Läs mer

Kommentarer till resistensläget jan-juni 2014

Kommentarer till resistensläget jan-juni 2014 Kommentarer till resistensläget jan-juni 214 Endast små förändringar i resistensläget noteras under första halvåret 214 Noterbart är att resistens mot mecillinam hos E coli ökat men fortfarande på en låg

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2015-09-14 3 RUTIN Spädningsföreskrifter för intravenös administration

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2015-09-14 3 RUTIN Spädningsföreskrifter för intravenös administration Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2015-09-14 3 Innehållsansvarig: Ulrika Snygg Martin, Överläkare, Läkare (ulrsn) Godkänd av: Lars Magnus Andersson, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Generiskt namn: amoxicillin Handelsnamn: ATC-kod: J01CA04 Företag: Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Väldokumenterat preparat. Rekommenderas vid terapisvikt

Läs mer

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar)

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 2016-10-07 Sida 1 (5) Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 1. Vilken av följande mikrobiologiska analyser används INTE för att diagnostisera legionella? a. Blododling b. Sputumodling c. PCR på sputum

Läs mer

Finns det några "nya" antibiotika på gång?

Finns det några nya antibiotika på gång? Finns det några "nya" antibiotika på gång? SFOG-veckan, 24/8 2009 Charlotta Edlund Brist på nya preparat/klasser! Year Introduced Class of Drug 1935 Sulfonamides 1941 Penicillins 1944 Aminoglycosides

Läs mer

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08 Resistensdata Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 12 - Första halvåret 15 Urinodling Topplistor -Antal patienter med visst fynd Första halvåret 13 Första halvåret 15 Urinodling

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller cefuroximnatrium motsvarande 250 mg, 750 mg respektive 1500 mg cefuroxim.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller cefuroximnatrium motsvarande 250 mg, 750 mg respektive 1500 mg cefuroxim. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Cefuroxim Sandoz pulver till injektionsvätska, lösning Cefuroxim Sandoz pulver till infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska

Läs mer

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004

Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004 Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004 Innehållsförteckning ANTIBIOTIKA...2 PENICILLINER...2 CEFALOSPORINER...2 MAKROLIDER...2 LINKOSAMIDER...2 FUSIDINSYRA...3 KINOLONER...3

Läs mer

Antibiotikarekvisition i slutenvården. Rapport för kvartal 3, 2016

Antibiotikarekvisition i slutenvården. Rapport för kvartal 3, 2016 Antibiotikarekvisition i slutenvården Rapport för kvartal 3, 216 Introduktion Här följer kvartalsrapporten för rekvirerade antibiotika till och med kvartal 3, 216 inom somatiska slutenvården i LT Kronoberg.

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Riktlinjer för antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten

Riktlinjer för antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten Antibiotika Riktlinjer för antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten Giltighet: 070901 081231 Författat och beslutat av: Stephan Stenmark, överläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare,

Läs mer

Antibiotikaguide. för behandling av barn. Region Halland, 2012. PM - Antibiotikaguide. Barn- och ungdomskliniken, Hallands sjukhus Halmstad

Antibiotikaguide. för behandling av barn. Region Halland, 2012. PM - Antibiotikaguide. Barn- och ungdomskliniken, Hallands sjukhus Halmstad Reviderad av: Magnus Lindén Sida: 1 (19) Antibiotikaguide för behandling av barn Region Halland, 2012 Reviderad av: Magnus Lindén Sida: 2 (19) Innehåll Sidan Förord 3 Doseringsförslag för antibiotika vid

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

Kommentarer till resistensläget jan-maj 2012

Kommentarer till resistensläget jan-maj 2012 Kommentarer till resistensläget jan-maj 212 Endast små förändringar i resistensläget noteras utom beträffande Haemophilus influenzae där en påtaglig ökning av resistens mot ampicillin och trim/sulfa noteras.

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Multiple choice frågor

Multiple choice frågor Ett eller flera rätta alternativ Multiple choice frågor16-04-28 1 (5) 1 Vilket/vilka av följande antibiotika är olämpligt att använda vid infektion efter kattbett? a. PcV b. Amoxicillin c. Heracillin R

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin Infektionskliniken Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni 1. Hur ska samhällsförvärvad

Läs mer

Hudinfektioner och bensår Spårvagnshallarna 12.1-12. Christina Jorup Familjeläkarna i Saltsjöbaden

Hudinfektioner och bensår Spårvagnshallarna 12.1-12. Christina Jorup Familjeläkarna i Saltsjöbaden Hudinfektioner och bensår Spårvagnshallarna 12.1-12 Christina Jorup Familjeläkarna i Saltsjöbaden Kvinna född 32 Rökare, bypass-opererad vä underben 6 år sedan Sedan 1 mån sår vä fots laterala malleol,

Läs mer

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17 Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010 Publicerat på hemsida 2011-05-17 Slutsatser PPS 2010 En tredjedel av alla inneliggande patienter får antibiotika. Var tionde patient vårdas på grund av en

Läs mer

Lite nytt om antibiotika

Lite nytt om antibiotika Lite nytt om antibiotika Mårten Prag 25 Antibiotika (J01 exkl metenamin) i Norden 1987-2007 total förbrukning, DDD/1000 invånare och dag 20 DDD/1000 invånare/dag 15 10 5 Island Finland Sverige Norge Danmark

Läs mer

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Dokument ID: 09-32518 Fastställandedatum: 2015-08-31 Giltigt t.o.m.: 2017-08-31 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Erik Torell Läkemedelshantering - spädningsschema

Läs mer

Multiresistenta bakterier en enkel resa till Eländet

Multiresistenta bakterier en enkel resa till Eländet Multiresistenta bakterier en enkel resa till Eländet och konsekvenser för empirisk behandling Gunnar Kahlmeter Klinisk mikrobiologi Landstingen Kronoberg och Blekinge ECDC, Czech ministerial conferance,

Läs mer

J Infektionssjukdomar Penicillindosering Penicillinallergi

J Infektionssjukdomar Penicillindosering Penicillinallergi Infektionssjukdomar Internationellt sett har flera länder stora problem med resistensutveckling. I Sverige har vi tidigare varit relativt förskonade från detta men de senaste åren har dock ökade resistensproblem

Läs mer

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Samverkan mot antibiotikaresistens Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Sigvard Mölstad Professor

Läs mer

Antibiotikaguide - för behandling av vuxna Region Halland

Antibiotikaguide - för behandling av vuxna Region Halland Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare ektionsklinken Utfärdare: Helena Hallgren, specialistläkare Giltig fr o m: 2012-05-08 Område: 301.3 ektion Utgåva: Ersätter: 2010-10-01 Dok namn: Antibiotikaguide

Läs mer

Studera antibiotikaanvändningen en dag Indikation, administrationssätt etc Mängd antibiotika Nämnare - antibiotikatryck

Studera antibiotikaanvändningen en dag Indikation, administrationssätt etc Mängd antibiotika Nämnare - antibiotikatryck Punktprevalensstudie 03, 04 och 06 Studera antibiotikaanvändningen en dag Indikation, administrationssätt etc Mängd antibiotika Nämnare - antibiotikatryck odlista infektionsfokus (alternativt op-område

Läs mer

Strama Jönköping Kvartalsrapport

Strama Jönköping Kvartalsrapport Kvartalsrapport Kvartal 1 2015 Antibiotikarecept/ 1000 invånare J01 (exkl. J01XX05) Rullande 12 mån. Region Jönköpings län Riket Mål för RJL 400 350 300 250 200 150 100 50 0 200 Antibiotikarecept per 1000

Läs mer

Hud- & Mjukdelsinfektioner

Hud- & Mjukdelsinfektioner Reviderad 2015 Terapiriktlinjer Hud- & Mjukdelsinfektioner Läkemedelsrådet Terapiriktlinjer Nedre luftvägsinfektioner är utarbetade av Terapigruppen Antibiotika/infektioner i samarbete med STRAMA Hud-

Läs mer

Kvartalsstatistik från Strama kvartal 1, 2009

Kvartalsstatistik från Strama kvartal 1, 2009 Kvartalsstatistik från Strama kvartal 1, 2009 Antibiotika som förskrivs på recept: Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande medelvärde för 12 månader tillbaka.

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge och STRAMA-Blekinge. Antibiotikaval. öppenvård

Läkemedelskommittén i Blekinge och STRAMA-Blekinge. Antibiotikaval. öppenvård Läkemedelskommittén i Blekinge och STRAMA-Blekinge Antibiotikaval öppenvård 2016-2017 Infektioner Antibiotika - så sällan som möjligt Hög antibiotikaanvändning bidrar till ökad antibiotikaresistens. WHO

Läs mer

penicillin V (fenoximetylpenicillin) 1) flukloxacillin 1) aciklovir 1) Aciklovir* ) valaciklovir 1) Valaciclovir* )

penicillin V (fenoximetylpenicillin) 1) flukloxacillin 1) aciklovir 1) Aciklovir* ) valaciklovir 1) Valaciclovir* ) Infektionssjukdomar infektionssjukdomar l Bakteriell infektion Penicilliner penicillin V (fenoximetylpenicillin) 1) flukloxacillin 1) Kåvepenin Heracillin Penicilliner med amoxicillin 1) Amoxicillin* )

Läs mer

Resistensläge i öppenvård:

Resistensläge i öppenvård: Resistensläge i öppenvård: S. aureus i sårodlingar Haemophilus influenzae i nasofarynxodlingar Streptococcus pneumoniae i nasofarynxodlingar E. coli i urinodlingar Inga Fröding och Christian Giske Klinisk

Läs mer

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12 Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken 89-årig kvinna 89-årig kvinna, medicinerar med T Plendil 2,5 mg x1 mot högt blodtryck, i övrigt frisk. Söker

Läs mer