ANTIBIOTIKAKOMPENDIUM. Anja Rosdahl & Mårten Prag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTIBIOTIKAKOMPENDIUM. Anja Rosdahl & Mårten Prag"

Transkript

1 1 ANTIBIOTIKAKOMPENDIUM 2014 Anja Rosdahl & Mårten Prag

2 2 Grundbegrepp Baktericid= Antibiotika som avdödar bakterierna. Bakteriostatisk= Antibiotika som hämmar tillväxten av bakterier. MIC = minsta inhibitoriska koncentration. Den lägsta antibiotikakoncentration som hämmar bakterietillväxten. MBC = minsta baktericida koncentration. Lägsta koncentration, vilken avdödar bakterierna. Synergism =När den hämmande effekten av två antibiotika vilka ges samtidigt är större än summan av respektive antibiotikums hämmande effekt. Antagonism= När effekten blir mindre vid kombination av två antibiotika Allmänna principer: Behandla bara med antibiotika vid verifierad el misstänkt bakteriell infektion. Peroral behandling är att föredra om pat inte är allvarligt sjuk, risk för dålig absorption eller penetration till infektionshärden föreligger eller där orala alternativ saknas. Välj smalast möjliga spektrum och i regel monoterapi. Bra webb adresser: Graviditet Antibiotika Infpreg: Referensgruppen för antibiotikafrågor RAF:

3 3 β-laktamantibiotika Antibiotika som innehåller den s.k. β-laktamringen. β-laktamringen är mer eller mindre känslig för vissa bakteriella nedbrytande enzymer s.k. β-laktamaser. β-laktamantibiotikas baktericida effekt är beroende av den totala tiden över MIC. Eftersom flertalet antibiotika i denna grupp har mycket kort T1/2 uppnår man teoretiskt ökad effekt genom tätare doser och ej genom att öka dosen. β-laktamantibiotika skall i regel alltid doseras minst x 3. Utsöndras huvudsakligen via urinen och kan därför behöva dosreduceras vid nedsatt njurfunktion. β-laktamantibiotika hämmar cellväggssyntesen och har därmed ingen effekt på däggdjursceller vilka saknar cellvägg. Preparaten är därför påfallande atoxiska. Vid allergi mot penicilliner föreligger korsallergi mot cefalosporiner i 5-10 % av fallen. Mycket höga koncentrationer av β-laktamantibiotika i centrala nervsystemet kan utlösa krampanfall. Penicilliner Bensylpenicillin Mycket god effekt på streptokocker och pneumokocker: Bra effekt på Haemofilus influenzae, dock inte β-laktamasproducerande (c:a 13 %). Mycket bra effekt på gonokocker och meningokocker samt anaeroba bakterier, förutom gramnegativa anaeroba stavar, t. ex. Bacteroides som företrädesvis finns i tarmen. Indikationer: Pneumoni, β-streptokock-infektioner med allmänpåverkan (t.ex. erysipelas). Endocarditis lenta och okänd sepsis (i kombination med aminoglykosid). Penicillin V (Kåvepenin) Spektrum som Bensylpenicillin men sämre på Haemofilus influenzae. Absorptionen kan variera mellan individer och bör tas fastande. Indikationer: Pneumoni, tonsillit, otit, sinuit, impetigo, erysipelas, erytema migrans (Borrelia)

4 4 Ampicillin (Doktacillin) Samma spektrum som Bensylpenicillin plus enterokocker, Listeria och icke β - laktamasproducerande Haemofilus influenzae. Dessutom effekt på många gramnegativa bakterier, men en hel del E Coli har blivit resistenta med åren (>25%) och Klebsiella ofta resistent. Ampicillin resorberas dåligt. Per os ges i stället amoxicillin. Indikationer för amoxicillin: Kronisk bronkit. Urinvägsinfektion vid misstänkta enterokocker. Amoxicillin/clavulansyra (Spektramox, Bioclavid) Klavulansyra hämmar β-laktamaser. Spektrum blir därmed som för ampicillin men med effekt på β-laktamasproducerande bakterier av typen Haemofilus, Moraxella catarrhalis, Stafylokocker, samt ganska god anaerob effekt. Ingen effekt på pseudomonas. Kan användas när pcv eller amoxicillin sviktar, t ex vid otit. Ganska hög diarréfrekvens, detta är dock inte så påtagligt hos barn. Mecillinam (Selexid) Har dålig effekt på grampositiva bakterier men bättre effekt på många gramnegativa bakterier än ampicillin. Ett bra urinvägsantibiotikum, men sämre på enterokocker. Ej heller fullgod effekt på Staphylococcus saprophyticus, en vanlig urinvägspatogen hos yngre kvinnor. Långvarig behandling bör undvikas på grund av att pivalinsyra frigörs vilket kan leda till minskade karnitinnivåer. Piperacillin/tazobactam (Tazocin) Tazobactam är en β-laktamashämmare vilket ger Piperacillin ökad effekt jämfört med ampicillin på många gramnegativer inkl Pseudomonas, anaerober och stafylokocker. Indikationer: Kan användas som singelterapi vid bukinfektioner, svårt infekterade diabetessår, misstänkt sepsis hos immunsupprimerad patient och som kombinationsterapi med aminoglykosid vid Pseudomonas. Används i ökande grad i stället för cefalosporiner vid misstänkt svår bakteriell infektion.

5 5 Penicillinasstabila penicilliner = isoxazolylpenicilliner kloxacillin (Ekvacillin), flukloxacillin (Heracillin) Effekt på penicillinasbildande stafylokocker (> 80 % av Staf aureus) samt β- hemolytiska streptokocker, undantaget Grupp B. Ingen effekt på gramnegativa bakterier, ej heller på Haemofilus influenzae. Viktigt med tillräckligt hög peroral dos vid kärlsjukdom (inkl diabetiker) och skelettengagemang där vävnadskoncentrationen blir sämre, ex tabl Heracillin 1g x 3. Bör tas fastande. Indikationer: Stafylokockmedel och används vid hud-mjukdelsinfektioner, skelettinfektioner, stafylokocksepsis. Cefalosporiner Effekt på både gramnegativa och grampositiva bakterier. Enterokocker och Listeria är alltid resistenta. Pseudomonas aeruginosa vanligen resistent. Ökad risk för Clostridium difficile-inducerad diarré. Man brukar tala om olika generationer cefalosporiner: Första generationen: Cefadroxil Cefamox po Andra generationen: Cefuroxim Zinacef iv Tredje generationen: Ceftibuten Cedax po Cefotaxim Ceftriaxon Ceftazidim Claforan iv Rocephalin iv Fortum iv Fjärde generationen: Ceftarolinfosamil Zinforo iv Första generationens cefalosporiner är bra stafylokockmedel men sämre på gramnegativa sidan. Senare generationer har bättre gramnegativa effekt. Andra och tredje generationens cefalosporiner har även effekt på β-laktamasproducerande Haemofilus influenzae. Ceftazidim (Fortum) har till skillnad från övriga cefalosporiner god effekt på Pseudomonas aeruginosa. Ceftarolinfosamil (Zinforo) har även effekt på MRSA, men är ett specialistpreparat. Det är däremot ej stabilt mot ESBL.

6 6 Ceftriaxon (Rocephalin) är en i v cefalosporin med spektrum motsvarande cefotaxim (Claforan), som bara behöver doseras en gång/dygn. Användbar vid tidig poliklinisering. Idag används få perorala cefalosporiner. Doserna är ofta relativt låga beroende på risken för gastrointestinala biverkningar. Biotillgängligheten är varierande och effekten kan vara tveksam, varför perorala cefalosporiner i regel bör undvikas. Ceftibuten (Cedax) kan möjligen rekommenderas i vissa fall av gramnegativ infektion och Cefadroxil (Cefamox) vid vissa luftvägsinfektioner. Användningsområde: Andrahandspreparat. Flitigt användande driver resistensutvecklingen, ffa av ESBL. Kan användas vid blandinfektioner eller när bred täckning önskas av annan orsak, t ex vid okänd sepsis då Cefotaxim (Claforan) kan vara ett alternativ. Cefotaxim är mycket effektivt på de flesta Gramnegativa bakterier samt pneumokoccer med nedsatt pc-känslighet, cefuroxim (Zinacef) är lite bättre på stafylokocker men sämre på gramnegativer. Pga ökande andel ESBL-producerande bakterier kan man ofta välja piperacillin/tazobaktam i stället för cefalosporiner. Man bör snarast byta till "smalare" terapi när man vet exakt vilken bakterie man behandlar. Karbapenemer β -laktamantibiotika med extrem motståndskraft mot β -laktamaser vilket medför mycket brett spektrum. Effekt på de flesta aeroba och anaeroba bakterier med cellvägg. Undantag Stenotrophomonas maltophilia. Medlen kan endast ges i v. Imipenem bryts enzymatiskt ned i njurarna varför medlet ges tillsammans med en enzymhämmaren cilastatin (Tienam), vilket medför ökad risk för kramper vid höga doser. Meropenem (Meronem) kan ges utan enzymhämmare, och har mindre risk för CNS-biverkningar. Meronem är lite sämre på enterokocker. Ertapenem (Invanz) kan ges en gång dagligen men har inte lika brett spektrum på Gramnegativa sidan. Indikationen för karbapenemer är allvarliga infektioner där både anaeroba och aeroba bakterier kan tänkas (sepsis, djupa bukinfektioner m.m.) eller där man misstänker multiresistenta bakterier (långvarig sjukhusvård, immunosupprimerade m.m.) I allmänhet kan byte till billigare och "smalare" terapi ske efter odlingssvar. Drug of choice vid allvarliga infektioner med ESBL-producerande bakterier. Tyvärr ses nu även i Sverige enstaka isolat med s k ESBL-CARBA-producerande bakterier även karbapenemer bryts ned.

7 7 Icke β -laktamantibiotika Trimetoprim-sulfa (Eusaprim, Bactrim) Trimetoprim och sulfa hämmar två på varandra följande steg i bakteriernas folsyrasyntes. Medlen är var för sig bakteriostatiska men kombinationen kan vara baktericid pga synergistisk effekt. Allergi uppkommer vid 1-3 % av alla kurer, ffa exantem, men även s.k. Lyell's syndrom då kroppens slemhinnor blir angripna. Hematologiska biverkningar förekommer. Allvarliga biverkningar förekommer främst hos äldre. Sulfa metaboliseras i levern, men utsöndras även fritt via njurarna och dosen kan behöva reduceras vid dålig njurfunktion. Trimetoprim har en mycket god penetration till olika vävnader och utsöndras via njurarna. Trimetoprim-sulfa har ett brett spektrum. Speciellt effektivt mot gramnegativa infektioner(obs >10% av E.coli resistenta), men även effekt på stafylokocker och luftvägspatogener som streptokocker, pneumokocker, Haemofilus influenzae och Moraxella catarrhalis. Indikationer: Andrahands preparat vid febril urinvägsinfektion och annan gramnegativ sepsis. Exacerbation av kronisk bronkit. Vid svåra tarminfektioner såsom Salmonellos eller Shigellos av septisk typ. Pneumocystis jiroveci infektion. Alternativ vid allergi mot β -laktamantibiotika. Tänkbart peroralt alternativ vid pnuvi. Trimetoprim Trimetoprim utan sulfa ger mindre risk för biverkningar men ökad risk för resistens. Används vid nedre UVI i öppen vård. Bör ej ges under 1:a trimestern. Aminoglykosider Gentamicin (Gensumycin) Amikacin (Biklin) Aminoglykosiderna ges parenteralt, då de ej resorberas per os. Medlen kan ge hörseloch balansskador (ototoxicitet c:a 2 %) samt njurpåverkan (nefrotoxicitet), vilken dock är reversibel.

8 8 Den bactericida effekten är beroende av toppkoncentrationen över MIC och förlängd tid över MIC ökar risken för biverkningar. Utsöndras helt genom njurarna och serumkoncentrationen blir därför avhängig av patientens njurfunktion. Aminoglykosider måste därför doseras exakt med utgångspunkt från patientens njurfunktion (kreatininvärde) och vikt. Hos vuxna kan man förenkla doseringen och ge en gång per dygn, detta minskar även risken för biverkningar. För Gentamicin gäller: Första dosen 4,5 6 mg/kg. Vid svår sepsis/septisk chock 5 7 mg/kg, på grund av att distributionsvolymen är ökad i denna situation. Man bör hålla sig i nedre delen av intervallet vid GFR < 80, ålder > 80 år, BMI > 30 (då distributionsvolymen överskattas, koncentrationen är egentligen mer avhängig lean body mass). Vid GFR < 20 bör annan behandling övervägas. För att undvika ackumulering görs koncentrationsbestämningar vid upprepade doser, man eftersträvar att ha ett värde < 1mg/l innan nästa dos. Man får tidigare information om man gör koncentrationsbestämningen efter 8 timmar (C8). Gentamicin doseras enligt nedan: C8 < 1,5 Höj dosen med 1-2 mg/kg C8 1,5-4,0 Fortsätt med samma dos C8 4,0-5,5 Öka doseringsintervallet till 36 timmar. Kolla ett dalvärde (< 1 mg/l) innan nästa dos ges Vid svår sepsis/septisk chock ökar risken att njurfunktionen försämras. I det läget bör man också ha ett dalvärde (< 1 mg/l) innan nästa dos. Vid längre behandling hos stabil patient bör man göra koncentrationsbestämningar ett par gånger i veckan. Aminoglykosider har en snabbt avdödande effekt, varför man vid oklara septiska tillstånd (t ex svårare pnuvi ) kan ge en engångsdos 4,5 6 mg/kg.

9 9 Aminoglykosider har ett brett spektrum med speciellt god effekt på gramnegativa bakterier och "problembakterier" som Pseudomonas aeruginosa och Serratia. Även effekt på grampositiva bakterier, speciellt stafylokocker. Dålig/ingen effekt på enterokocker, gonokocker, meningokocker samt anaerober. Preparatet har dålig aktivitet i sur och anaerob miljö (abscess). Risk för resistensutveckling om flitig användning. Resistensen är plasmidburen, d.v.s. av den typ som kan "smitta" mellan olika bakterier. Indikationer: Okänd sepsis, i kombination med penicillinpreparat, eller med klindamycin om man misstänker anaeroba bakterier. Pseudomonasinfektioner. Endokardit i kombination med β-laktamantibiotika. Tuberkulos och andra mykobakterier. Vancomycin (Vancocin) Har liksom β -laktamer effekt på cellväggssyntesen men i övrigt ingen kemisk likhet - ej heller korsallergi. Effekt på grampositiva bakterier inklusive enterokocker och koagulasnegativa stafylokocker (KNS). Medlet är njurtoxiskt varför serumkoncentrationen måste följas. När dalvärde <20 mg/l, kan nästa dos ges. Resorberas ej peroralt. Peroral beredning skall därför endast användas vid lokal behandling i tarmen av Clostridium difficile. Ska ges långsamt intravenöst p g a tromboflebitrisk och risk för pseudoallergisk reaktion, sk "Red neck syndrome", med rodnad, exantem och klåda ffa på överkroppen. Utvecklas sådan reaktion kan Vancomycin ges igen men under längre tid. Indikationen: Allvarliga infektioner med stafylokocker, streptokocker etc t ex vid penicillinallergi. Peroralt har medlet god effekt mot Clostridium difficile, men dyrare än metronidazol (Flagyl). Teicoplanin (Targocid) liknar vancomycin men doseras glesare.

10 10 Makrolider Bakteriostatiska. Erytromycin (Abboticin, Ery-Max) Ges i allmänhet ej intravenöst p g a att det är kärlretande. Få allvarliga biverkningar, men buksmärtor och andra gastrointestinala biverkningar är ganska vanliga. Färre biverkningar om dygnsdosen delas upp på 3-4 tillfällen. Utsöndras via levern. Skall ej ges till gravida under 1:a trimestern. Effekt på grampositiva bakterier ungefär som Kåvepenin. Dessutom effekt på Mykoplasma, Pertussis, Chlamydia och Legionella (kräver höga doser och ges intravenöst). Andrahands preparat vid tex penicillinallergi. Roxitromycin (Surlid) Ungefär samma spektrum som erythromycin men sannolikt färre gastrointestinala biverkningar. Klaritromycin (Klacid) Bättre effekt på Chlamydia och ev på Haemofilus. Azitromycin (Azitromax) Halveringstid på 2-4 dagar, anrikas i granulocyter/makrofager. Lite bättre Haemofiluseffekt. Färre biverkningar. Ges i endos. Dyrare. Tetracykliner Doxycyklin (Vibranord) Bakteriostatisk effekt. Snabb resistensutveckling vid intensiv användning. Inlagras i växande ben och växande tänder (mjölktänder), och bör inte ges till gravida (2:a + 3:e trimestern) eller till barn <8 år. Kan inducera fototoxicitet. Tetracyklinerna resorberas dåligt om de tages i samband med antacida, järnpreparat och mjölk. Skall dock tas med riklig vätska, helst sittande/stående pga risk att de fastnar i oesophagus och ger frätskador. Indikationer: Effekt på flesta luftvägspatogener, inkl Mykoplasma och Chlamydia. Harpest och sena former av Borrelia (ex neuroborrelios). Används även vid vissa tarminfektioner. Clindamycin (Dalacin) Bakteriostatiskt. Nästan fullständig peroral absorption med god penetration ut i olika vävnader.. Utsöndras via gallan och urinen. Biverkningarna: exantem och diarré är vanligt. Ökänt för sin benägenhet att ge Clostridium difficile enterit.

11 11 Indikationer: Vid penicillinallergi, speciellt mjukdelsinfektioner, i allmänhet ej luftvägsinfektioner. Okänd sepsis, i kombination med aminoglykosid. Speciellt om stafylokocker misstänkes eller vid bukinfektioner. Anaeroba infektioner. Metronidazol (Flagyl) Baktericid effekt. Nästan 100 % absorption och mycket bra penetration ut i vävnader. Billigare och lika god effekt at ge per os som iv. Få biverkningar (illamående, metallsmak i munnen, antabuseffekt). Vid långvarig behandling risk för neuropatier. Utsöndras i huvudsak som mindre aktiva metaboliter via njurarna. Dosjustering med förlängt intervall mellan doserna först vid grav njursvikt ( krea clearence <10 ml/min). Ingen dosjustering behövs vid dialys. Bör undvikas under 1:a trimestern. Indikationer: Strikt anaerobt medel. Används i kombinationsbehandling vid tex bukinfektioner. Effekt på en del protozoa (Giardia lamblia, Entamöba histolytica). Trichomonas. Förstahandsmedel vid Clostridum difficele. Nitrofurantoin (Furadantin) Ger hög koncentration i urinen och används vid cystiter. Vid kreatininstegring kan dock koncentrationen i urinen bli för låg. Biverkningarna: mag-tarmbesvär, feber och exantem. En pneumoniliknande bild förekommer, men symtomen går snabbt över när medlet seponeras. Vid långtidsbehandling kan irreversibla lungförändringar uppstå hos äldre (> 45 år). Fluorokinoloner Utövar en baktericid effekt genom att hämma bakterieenzymet gyras, som bakterien behöver för att komprimera sin DNA-kedja. Brett spektrum, speciellt på gramnegativa sidan inkl Pseudomonas och Haemofilus influenzae, men lite sämre på grampositiva och speciellt pneumokocker. Moderna kinoloner har god vävnadspenetration i mjukdelar, ben och luftvägar. God resorption vilket ger lika goda koncentrationer vid peroral som iv behandling. Försämrad resorption tillsammans med antacida, järn, kalk och zink. Bör tas fastande. Dosreduceras vid nedsatt njurfunktion. Kan ge förhöjda teofyllinkoncentrationer. Ges med försiktighet till barn. Biverkningarna: Illamående, yrsel, huvudvärk, fotosensibilisering.

12 12 Indikationer: Billigast och smalast terapeutiskt intervall har Ciprofloxacin och används vid febril UVI, vid bukinfektioner i kombination med ex Flagyl samt vid atypiska luftvägsbakterier tex Legionella, Chlamydia och harpest. Levofloxacin (Tavanic) har ett bredare spektrum innefattande atypiska luftvägsbakterier och är något bättre på Grampositiva bakterier.används även vid behandling av tuberkulos. Moxifloxacin, (Avelox ) har bättre aktivitet mot Pneumokocker (inklusive penicillinresistenta stammar) än övriga kinoloner och hyfsad effekt på stafylokocker samt god effekt på atypiska agens inkl Legionella. Man bör dock vara restriktiv med medlet eftersom man vet att resistensutveckling på den Grampositiva sidan varit snabb för tidigare kinoloner. Effekten på Pseudomonas är å andra sidan betydligt sämre än för ciprofloxacin. Rifampicin (Rimactan) Stör bakteriens RNA-syntes. God effekt på grampositiva bakterier även i vilofas, men hög risk för resistensutveckling om singelbehandling. Hög interaktionsrisk med andra läkemedel inkl p-piller. Noggrann genomgång av övriga mediciner. Kroppsvätskor färgas röda vid användning, ffa urinen, men även kontaktlinser kan bli missfärgade. Leverpåverkan vanligt och bör kontrolleras regelbundet. Indikationer: Skall alltid sättas in i samråd med infektionsspecialist! Främst ett medel mot tuberkulos. Används även vid främmandekropps-infektioner i kombination med tex Ciprofloxacin. Oxazolidinoner För närvarande är Linezolid (Zyvoxid) det enda preparatet i denna grupp. Verksamt på grampositiva och anaeroba bakterier genom att hämma bakteriens proteinsyntes. Övergående påverkan på blodbilden och risk för perifer neuropati och opticusneurit vid längre tids behandling varför behandlingstiden i regel ej får vara längre än 28 dagar. Risk för serotonergt syndrom vid samtidig behandling med SSRI! Indikationer: Specialistpreparat! Används vid behandling av infektioner orsakade av resistenta grampositiva bakterier.

13 13 Daptomycin (Cubicin) Daptomycin är endast aktivt mot grampositiva bakterier. Är ett alternativ vid behandling av MRSA. Finns endast som intravenös beredning. En fördel är att det endast behöver doseras en gång per dag. Kan bl a ge rhabdomyolys. Specialistpreparat. Kolistin (Tadim) Används vid behandling av multiresistenta Gramnegativa bakterier. Nefro- och neurotoxiskt. Specialistpreparat. Finns även för inhalation (cystisk fibros). Waran och antibiotika Följande antibiotika kan påverka Waraneffekten och kräver noggrannare PK-kontroller: Isoxazolylpenicilliner (Heracillin, Ekvacillin) Trimetoprim-Sulfa (Eusaprim, Bactrim) Makrolider (Ery-Max) Kinoloner (Ciproxin, Tavanic, Avelox) Metronidazol (Flagyl) Rifampicin (Rimactan) Antibiotika och föda Ges med måltid Doxycyklin Nitrofurantoin Erythromycin Fusidinsyra Cefadroxil Ges fastande Penicillin V Isoxazolylpenicillin Övriga Makrolider Kinoloner Ceftibuten Rifampicin

14 14 Myter om antibiotika: Det går i regel bra att dricka alkohol när man medicinerar med antibiotika, undantaget Metronidazol, som kan ge en antabusliknande effekt. Däremot bör patienten vara måttlig i sin alkoholkonsumption så inga antibiotikadoser glöms bort! Lycka till! Förklaring till i texten förkommande förkortningar MRSA MeticillinResistenta Staphylococcus Aures ESBL - Extended Spectrum Beta Lactamase UVI - urinvägsinfektion pnuvi dubbelinfektion Pneumoni och urinvägsinfektion

Antibiotika i öppen- och slutenvård Malin Vading. Innehåll

Antibiotika i öppen- och slutenvård Malin Vading. Innehåll Antibiotika i öppen- och slutenvård Malin Vading Innehåll Grupp 1-4: Betalaktamantibiotika... 3 Allmänt om penicilliner... 3 Penicillinresistens... 3 1. Penicillinaskänsliga penicilliner... 3 Fenoximetylpenicillin...

Läs mer

1-2g x3 Ingen resistensutveckling hos pneumokocker. 1-3 g x 3-4. 0,5-0,75g x3. 2-3g x3-4

1-2g x3 Ingen resistensutveckling hos pneumokocker. 1-3 g x 3-4. 0,5-0,75g x3. 2-3g x3-4 Konc. oberoende, ta x3. Stör cellvägssyntes. penicilliner Penicillin V Kåvepenin (po) Pneumokocker, Streptokocker. G+ Borrelia Tonsillit, otit, sinuit, pneumoni, erysipelas, tandsabscess (munflora G+ Ae),

Läs mer

Farmakadynamik för antibiotika

Farmakadynamik för antibiotika Farmakadynamik för antibiotika Synpunkter på samspelet mellan antibiotika och mikroorganismer. Hur dosera för att få maximal effekt, minimala biverkningar och minimal risk för resistensutveckling. Per

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Dosering av antibiotika Sverige Barn. Antibiotikasubstans(er) Adm Rekommenderad normaldos (mg) Maximumdos (mg) Kommentar

Dosering av antibiotika Sverige Barn. Antibiotikasubstans(er) Adm Rekommenderad normaldos (mg) Maximumdos (mg) Kommentar Dosering av antibiotika Sverige Barn Dosering uttrycks som antal doseringstillfällen x dos (mg), t.ex. 3 x 3000. För kombinationspreparat uttrycks dosen av substanserna separat, t.ex. 2 x 875 amoxicillin/125

Läs mer

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna ANTIBIOTIKABEHANDLING Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA SYNPUNKTER...3 URINVÄGSINFEKTIONER...3

Läs mer

Semisyntetiska. Gentamicin. Streptomycin Kanamycin Neomycin Tobramycin (Nebcina, Tobi ) Gentamicin (Gensumycin ) Sisomicin

Semisyntetiska. Gentamicin. Streptomycin Kanamycin Neomycin Tobramycin (Nebcina, Tobi ) Gentamicin (Gensumycin ) Sisomicin Aminoglykosider Aminoglykosider är naturligt förekommande molekyler hos vissa svamparter och har potent antibakteriell effekt. Ett par är semisyntetiska derivat Naturligt förekommande Streptomycin Kanamycin

Läs mer

Från ABU till sepsis. B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Från ABU till sepsis. B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Från ABU till sepsis B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Speciella infektionsaspekter vid UVI och njursjukdom Anatomiska avvikelser i urinvägar Främmandekroppsproblematik CDK,

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Antibiotikakompendium

Antibiotikakompendium 1 Antibiotikakompendium Introduktion Detta antibiotikakompendium ger en översikt av antibiotika och dess användningsområde i Sverige. Antibiotikakompendiet baseras på läkemedelföretagens monografier (FASS),

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske

Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske Sammanfattning Generellt är antibiotikaresistensnivån relativt låg bland kliniska bakterieisolat

Läs mer

Bredspektrum antibiotikas plats i terapin. Marie Studahl Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset 11 nov 2010

Bredspektrum antibiotikas plats i terapin. Marie Studahl Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset 11 nov 2010 Bredspektrum antibiotikas plats i terapin Marie Studahl Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset 11 nov 2010 Intravenösa bredspektrumantibiotika Ampicillin Doktacillin Erytromycin Abboticin Kinoloner

Läs mer

Antibiotika på sjukhus i Sverige

Antibiotika på sjukhus i Sverige Antibiotika på sjukhus i Sverige Mårten Prag, USÖ Andelen MRSA 2007 Källa: EARSS Blododlingar med växt av S. aureus Andelen Meticillin-resistenta stammar (MRSA) England & Wales 1989-2002 50 45 40 35 %

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset T o m juni 214 Var skrivs antibiotikarecepten? Andel av totala antalet expedierade antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) till patienter

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam INFEKTION rekommenderade läkemedel Bakteriella infektioner Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam Cefalosporiner ceftibuten Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin terapiråd Rationell

Läs mer

Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten

Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten Antibiotika i ett Stramaperspektiv för vården Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Strama Västerbotten Vad jag ska prata om

Läs mer

Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten

Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten ANTIBIOTIKA Giltighet: 15-02-01 16-12-31 Författare: Maria Furberg, Jens Backman, Therese Thunberg, Andreas Winroth, Stephan Stenmark

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

Antibiotikaresistens i blododlingar

Antibiotikaresistens i blododlingar Antibiotikaresistens i blododlingar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae Statistiken är baserad på provtagning utförd under 2005-2014

Läs mer

Antibiotika. Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten. Giltighet: 13-02-01 14-12-31

Antibiotika. Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten. Giltighet: 13-02-01 14-12-31 Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten Antibiotika Giltighet: 13-02-01 14-12-31 Författare: Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, ordförande Strama Västerbotten Innehåll

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni 1. Hur ska samhällsförvärvad pneumoni behandlas? - Infektionsläkarföreningens

Läs mer

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. penicillin V. Vid pc-allergi: erytromycin

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. penicillin V. Vid pc-allergi: erytromycin Öppen vård 2013 Antibiotika Terapirekommendationerna måste alltid vägas mot patientens allmäntillstånd, immunologiska status och mest sannolika etiologi. Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering

Läs mer

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. amoxicillin doxycyklin. erytromycin doxycyklin

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. amoxicillin doxycyklin. erytromycin doxycyklin Sluten vård 2013 Antibiotika Terapirekommendationerna måste alltid vägas mot patientens allmäntillstånd, immunologiska status och mest sannolika etiologi. Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat

Läs mer

Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare

Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare ektionsklinken Utfärdare: Helena Hallgren, specialistläkare Giltig fr o m: 2010-10-01 Område: 301.3 ektion Utgåva: Ersätter: 2004-03-25 Dok namn: Antibiotikaguide

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03 PNEUMONI CRB-65 är ett klinisk index som består av 4 enkla parametrar (konfusion, respiration, blodtryck och ålder) som var och en kan generera en poäng. CRB-65 används som gradering av allvarlighetsgrad

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Antibiotikaresistens orsaker konsekvenser - åtgärder

Antibiotikaresistens orsaker konsekvenser - åtgärder Antibiotikaresistens orsaker konsekvenser - åtgärder Eva Gustafsson Smittskydd Skåne AT-dagen 6 oktober 2010 Ökad sjuklighet Ökad dödlighet Ökade kostnader Upptäckt av antibiotika - enorma medicinska vinster

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

antibiotikabruk i praktiken

antibiotikabruk i praktiken Recept mot resistensrationellt antibiotikabruk i praktiken Helena Hallgren och Maria Löfgren Infektionskliniken Halmstad december 2011 Varför är vi här? Ökad resistensproblematik- internationellt och lokalt

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

Nyheter och pågående arbete EUCAST. Erika Matuschek Jenny Åhman NordicASTs workshop 2014

Nyheter och pågående arbete EUCAST. Erika Matuschek Jenny Åhman NordicASTs workshop 2014 Nyheter och pågående arbete EUCAST Erika Matuschek Jenny Åhman NordicASTs workshop 2014 Nyheter EUCASTs brytpunktstabell v 4.0 Nya brytpunkter (I) Enterobacteriaceae Amoxicillin-klavulansyra (okomplicerad

Läs mer

Riktlinjer för antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten

Riktlinjer för antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten ANTIBIOTIKA Riktlinjer för antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten Giltighet: 100501 111231 Författare: Stephan Stenmark, överläkare, infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus,

Läs mer

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg Upprättare: Cecilia Östblom, ST-läkare Infektionskliniken Erik Torell, Överläkare Infektionskliniken Granskare: Henning Thejls Överläkare Kvinnokliniken, Torsten Sandin Urolog, Ylva Rahm Bitr. sml. Åsa

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Generiskt namn: amoxicillin Handelsnamn: ATC-kod: J01CA04 Företag: Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Väldokumenterat preparat. Rekommenderas vid terapisvikt

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller cefuroximnatrium motsvarande 250 mg, 750 mg respektive 1500 mg cefuroxim.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller cefuroximnatrium motsvarande 250 mg, 750 mg respektive 1500 mg cefuroxim. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Cefuroxim Sandoz pulver till injektionsvätska, lösning Cefuroxim Sandoz pulver till infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska

Läs mer

Finns det några "nya" antibiotika på gång?

Finns det några nya antibiotika på gång? Finns det några "nya" antibiotika på gång? SFOG-veckan, 24/8 2009 Charlotta Edlund Brist på nya preparat/klasser! Year Introduced Class of Drug 1935 Sulfonamides 1941 Penicillins 1944 Aminoglycosides

Läs mer

Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004

Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004 Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004 Innehållsförteckning ANTIBIOTIKA...2 PENICILLINER...2 CEFALOSPORINER...2 MAKROLIDER...2 LINKOSAMIDER...2 FUSIDINSYRA...3 KINOLONER...3

Läs mer

Antibiotikaguide. för behandling av barn. Region Halland, 2012. PM - Antibiotikaguide. Barn- och ungdomskliniken, Hallands sjukhus Halmstad

Antibiotikaguide. för behandling av barn. Region Halland, 2012. PM - Antibiotikaguide. Barn- och ungdomskliniken, Hallands sjukhus Halmstad Reviderad av: Magnus Lindén Sida: 1 (19) Antibiotikaguide för behandling av barn Region Halland, 2012 Reviderad av: Magnus Lindén Sida: 2 (19) Innehåll Sidan Förord 3 Doseringsförslag för antibiotika vid

Läs mer

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17 Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010 Publicerat på hemsida 2011-05-17 Slutsatser PPS 2010 En tredjedel av alla inneliggande patienter får antibiotika. Var tionde patient vårdas på grund av en

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

J Infektionssjukdomar Penicillindosering Penicillinallergi

J Infektionssjukdomar Penicillindosering Penicillinallergi Infektionssjukdomar Internationellt sett har flera länder stora problem med resistensutveckling. I Sverige har vi tidigare varit relativt förskonade från detta men de senaste åren har dock ökade resistensproblem

Läs mer

Multiresistenta bakterier en enkel resa till Eländet

Multiresistenta bakterier en enkel resa till Eländet Multiresistenta bakterier en enkel resa till Eländet och konsekvenser för empirisk behandling Gunnar Kahlmeter Klinisk mikrobiologi Landstingen Kronoberg och Blekinge ECDC, Czech ministerial conferance,

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Hudinfektioner och bensår Spårvagnshallarna 12.1-12. Christina Jorup Familjeläkarna i Saltsjöbaden

Hudinfektioner och bensår Spårvagnshallarna 12.1-12. Christina Jorup Familjeläkarna i Saltsjöbaden Hudinfektioner och bensår Spårvagnshallarna 12.1-12 Christina Jorup Familjeläkarna i Saltsjöbaden Kvinna född 32 Rökare, bypass-opererad vä underben 6 år sedan Sedan 1 mån sår vä fots laterala malleol,

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Samverkan mot antibiotikaresistens Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Sigvard Mölstad Professor

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

ESBL. Rubrik. Morgondagens normalflora? Underrubrik. Torsten Sandberg. Infektion. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Infektion

ESBL. Rubrik. Morgondagens normalflora? Underrubrik. Torsten Sandberg. Infektion. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Infektion Rubrik Underrubrik ESBL Morgondagens normalflora? Torsten Sandberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Vad är ESBL - producerande bakterier? Extended Spectrum Beta Lactamases - CTX-M Inaktiverar penicilliner

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge och STRAMA-Blekinge. Antibiotikaval. öppenvård

Läkemedelskommittén i Blekinge och STRAMA-Blekinge. Antibiotikaval. öppenvård Läkemedelskommittén i Blekinge och STRAMA-Blekinge Antibiotikaval öppenvård 2016-2017 Infektioner Antibiotika - så sällan som möjligt Hög antibiotikaanvändning bidrar till ökad antibiotikaresistens. WHO

Läs mer

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Christian G. Giske Docent / Överläkare Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 21 februari 2014 Provtagningsanvisning

Läs mer

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12 Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken 89-årig kvinna 89-årig kvinna, medicinerar med T Plendil 2,5 mg x1 mot högt blodtryck, i övrigt frisk. Söker

Läs mer

penicillin V (fenoximetylpenicillin) 1) flukloxacillin 1) aciklovir 1) Aciklovir* ) valaciklovir 1) Valaciclovir* )

penicillin V (fenoximetylpenicillin) 1) flukloxacillin 1) aciklovir 1) Aciklovir* ) valaciklovir 1) Valaciclovir* ) Infektionssjukdomar infektionssjukdomar l Bakteriell infektion Penicilliner penicillin V (fenoximetylpenicillin) 1) flukloxacillin 1) Kåvepenin Heracillin Penicilliner med amoxicillin 1) Amoxicillin* )

Läs mer

Antibiotika och resistens

Antibiotika och resistens 667 Inga Odenholt, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Malin André, FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget Uppsala län, Uppsala Inledning Larm om resistenta bakterier kommer i ökande

Läs mer

Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2010 Behandlingsriktlinjerna från 2004 har reviderats av STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) som är

Läs mer

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA Nya REK-boken och STRAMA DN 150209 STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow Resistensproblemet är globalt! Verksam antibiotika

Läs mer

SVÅR SEPSIS OCH SEPTISK CHOCK Reviderat september 2009 (Johan Fält / Anna Werner)

SVÅR SEPSIS OCH SEPTISK CHOCK Reviderat september 2009 (Johan Fält / Anna Werner) Infektionskliniken Johan Fält, spec läkare/anna Werner, öl 91600 Datum September 2009 Gäller till och med september 2010 SVÅR SEPSIS OCH SEPTISK CHOCK Reviderat september 2009 (Johan Fält / Anna Werner)

Läs mer

Handläggning av antibiotikaallergi

Handläggning av antibiotikaallergi VO INFEKTIONSSJUKDOMAR Dokumenttyp: Medicinskt PM Titel: Antibiotikaallergi Dokumentansvarig: Simon Werner, Malmö Malin Inghammar, Lund Godkänt av: Peter Lanbeck Publicerat av: Irene Silfver Reviderad

Läs mer

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01 1 (5) Vårdrutin Fotinfektioner riktlinjer för antibiotikabehandling. Godkänd av: Karin Malmqvist Divisionschef Allmänmedicin Erik Sandholm Verksamhetschef Infektionskliniken CSK Utarbetad/reviderad av:

Läs mer

Kvartalsstatistik från Strama kvartal 1, 2009

Kvartalsstatistik från Strama kvartal 1, 2009 Kvartalsstatistik från Strama kvartal 1, 2009 Antibiotika som förskrivs på recept: Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande medelvärde för 12 månader tillbaka.

Läs mer

Neurokirurgiska CNS infektioner

Neurokirurgiska CNS infektioner Neurokirurgiska CNS infektioner SILF Vårmöte Umeå Maj 2010 Martin Glimåker Neurokirurgiska operationstyper Tillstånd där neurokirurgi utförs: blödningar tumörer trauma shuntning på grund av hydrocephalus.

Läs mer

INFEKTIONSSJUKDOMAR. Våra vanligaste bakteriologiska odlingsfynd. I den tredje kolumnen anges bakteriernas vanligaste fyndlokaler. Siffrorna innebär:

INFEKTIONSSJUKDOMAR. Våra vanligaste bakteriologiska odlingsfynd. I den tredje kolumnen anges bakteriernas vanligaste fyndlokaler. Siffrorna innebär: J INFEKTIONSSJUKDOMAR Kunskap om bakteriologisk diagnos (laboratorieverifierad diagnos eller etiologisk sannolikhetsdiagnos) samt om infektionshärdens lokalisation är de viktigaste förutsättningarna för

Läs mer

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24 Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter Jessica Kaminska 2012-10-24 Pneumoni Hos icke immunsupprimerade patienter med samhällsförvärvad pneumoni som behandlas på sjukhus Innehåll Pre- och post-antibiotika

Läs mer

Samverkan mot antibiotikaresistens. Strama Västmanland och Läkemedelskommittén. Antibiotika. Rekommendationer och behandlingsmål 2013

Samverkan mot antibiotikaresistens. Strama Västmanland och Läkemedelskommittén. Antibiotika. Rekommendationer och behandlingsmål 2013 Strama Västmanland och Läkemedelskommittén Samverkan mot antibiotikaresistens Antibiotika Rekommendationer och behandlingsmål 2013 2 förord Landstingets Stramagrupp, Strama Västmanland, presenterar här

Läs mer

Ögoninfektioner i slutenvård Per Montan, Elin Bohman

Ögoninfektioner i slutenvård Per Montan, Elin Bohman Ögoninfektioner i slutenvård Per Montan, Elin Bohman Sammanfattning De flesta infektionstillstånd i ögonsfären är godartade och självbegränsande och kan utan problem handläggas i öppenvården. De infektioner

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Antibiotika behandling vid vissa obstetriska tillstånd

Antibiotika behandling vid vissa obstetriska tillstånd 1(5) Antibiotika behandling vid vissa obstetriska Rekommendationer avseende antibiotikaval gäller när odlingssvar ej finns tillgängligt. När positivt odlingssvar finns ges riktad antibiotikabehandling

Läs mer

Smittskyddsdagen 2011-04-13. 2011-04-13 Smittskyddsenheten

Smittskyddsdagen 2011-04-13. 2011-04-13 Smittskyddsenheten 1 Smittskyddsdagen 2011-04-13 2 08.30-09:15 Frukost 09:15-09:20 Presentation 09:20-10:40 MRSA Signar 10.40-11:00 Fruktpaus 11:00-11:10 MRSA Remissen och personal. Åsa. 11:10-11:45 ESBL Statistik. Roger/Ylva

Läs mer

(Principer för) Antibiotikadosering vid CRRT

(Principer för) Antibiotikadosering vid CRRT (Principer för) Antibiotikadosering vid CRRT Johan Petersson Med Dr, Överläkare CIVA, Karolinska Universitetssjukhuset Solna johan.petersson@karolinska.se Antibiotikadosering vid njursvikt/crrt Livsviktig

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Emilia Titelman Infektionsläkare 140408 Antal fall 2 500 Anmälningspliktig antibiotikaresistens i SLL 2000-2013 Källa: Folkhälsomyndigheten * ESBL-karba: 12 fall 2013 2 000 1

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna Strama

Urinvägsinfektioner hos vuxna Strama MEDICINSK INSTRUKTION 1 (16) MEDICINSK INDIKATION Urinvägsinfektion (UVI) är en vanlig diagnos i alla åldrar och utgör en av de vanligaste orsakerna till antibiotikaförskrivning. Målsättningen med dokumentet

Läs mer

STRAMA Gävleborg. Strategigruppen. för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow. regiongavleborg.

STRAMA Gävleborg. Strategigruppen. för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow. regiongavleborg. STRAMA Gävleborg Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow Strama Gävleborg Mandat från Landstingsdirektören Styrgrupp Representanter

Läs mer

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET TEST AV ANTIMIKROBIELLA MEDEL Bilaga 3. Testning av antimikrobiella medel Staphylococcus sp. Hundar, katter Nötkreatur Svin Hästar ß-laktamastest* G-penicillin amoxicillinklavulansyra

Läs mer

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Disposition Betydelse Tecken på infektion. Indikation för odling. Provtagningsmetoder,

Läs mer

Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly

Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly Varje klinik och avdelning bör ha regelbundet uppdaterad dokumentation om sitt eget infektionspanorama och resistensläge. Infektion efter transrektal prostatabiopsi

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Antibiotikabehandling under graviditet

Antibiotikabehandling under graviditet Behandlingsrekommendation Bakteriella infektioner och därmed behov av antibiotikabehandling är vanliga hos kvinnor i fertil ålder. Om kvinnan är gravid eftersträvas adekvat behandling av infektionen samtidigt

Läs mer

Kontaktpersoner för punktprevalensstudierna är Gunilla Skoog, Folkhälsomyndigheten och Mats Erntell, ordförande i Stramarådet.

Kontaktpersoner för punktprevalensstudierna är Gunilla Skoog, Folkhälsomyndigheten och Mats Erntell, ordförande i Stramarådet. Tidigare nationella Strama planerade och koordinerade fyra punktprevalensstudier på svenska sjukhus. Den 1 juli 2010 överfördes det tidigare nationella Stramas regeringsuppdrag till Smittskyddsinstitutet,

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

Antibiotikaförskrivning var står vi idag?

Antibiotikaförskrivning var står vi idag? Antibiotikaförskrivning var står vi idag? Tinna (Christina) Åhrén Regionala Strama Patientsäkerhetsenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen christina.ahren@vgregions.se www.vgregionen.se/strama Strama -

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml suspension innehåller amoxicillintrihydrat motsvarande 50 mg amoxicillin

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml suspension innehåller amoxicillintrihydrat motsvarande 50 mg amoxicillin PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Amoxicillin Mylan 50 mg/ml granulat till oral suspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml suspension innehåller amoxicillintrihydrat motsvarande 50 mg amoxicillin

Läs mer

Rådgivningssjuksköterskor

Rådgivningssjuksköterskor Rådgivningssjuksköterskor Strama Signar Mäkitalo Webbsidan www./smittskydd www./strama Man, 23 år, från Somalia Söker för fjärde gången på HC. Smärtstillande har inte hjälpt. Ökande besvär sedan 3 månader.

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rocephalin 1 g pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rocephalin 1 g pulver och vätska till injektionsvätska, lösning PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rocephalin 1 g pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ceftriaxonnatrium motsvarande ceftriaxon 1 g. För fullständig

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015 Birgitta Sahlström, smittskyddssjuksköterska 2015-02-06 2 Bakgrund Kraftig global ökning Ökat resande ökar risken för bärarskap

Läs mer

Infektioner inom gynekologi Mats Bergström

Infektioner inom gynekologi Mats Bergström Infektioner inom gynekologi Mats Bergström Postoperativ sårinfektion efter laparotomi De flesta postoperativa bukväggsinfektioner orsakas av Staphylococcus aureus och uppträder tre till fyra dygn postoperativt,

Läs mer

Janusinfo. Strama slutenvård och särskilda boenden. Infektioner hos barn Margareta Eriksson

Janusinfo. Strama slutenvård och särskilda boenden. Infektioner hos barn Margareta Eriksson Utskriftsversion Janusinfo Stockholms läns landsting Vårdprogram formulerat av Stockholms läns landstings Strama-grupp Senast uppdaterat 2011-02-09 (ursprungligen publicerat november 2003) Strama slutenvård

Läs mer

Stramamöte 2012-02-21

Stramamöte 2012-02-21 Stramamöte 2012-02-21 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 11-11-24 3. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning 2012 Tilldelad budget för 2012 Rekryteringsbehov Aktuella

Läs mer

Multiple choice frågor 15-12-09

Multiple choice frågor 15-12-09 1 (5) Ett eller flera rätta alternativ 1. Vilken/a av följande förhållningsregler gäller för patienter med HIV enligt smittskyddsläkarna? a. Informera på MVC vid första besöket pga graviditet R b. Informera

Läs mer

KAD-associerad UVI hos 70-årig man med prostatacancer.

KAD-associerad UVI hos 70-årig man med prostatacancer. KAD-associerad UVI hos 70-årig man med prostatacancer. Urinodling: Escherichia coli > 10 8 / ml Ampicillin R Ciprofloxacin R Cefadroxil R Gentamycin R Cefotaxim R Tobramycin R Ceftazidim I Trimsulfa R

Läs mer

RESISTENTA BAKTERIER MRSA, VRE, ESBL och ESBLCARBA

RESISTENTA BAKTERIER MRSA, VRE, ESBL och ESBLCARBA RESISTENTA BAKTERIER MRSA, VRE, ESBL och ESBLCARBA Infomöte för de som arbetar med ensamkommande flyktingbarn 16 juni 2014 Sidan 1 Normalflora 3 kg av en människas vikt består av bakterier Vi har 10 ggr

Läs mer

Antibiotika. sorter doser behandlingstider. Lars Holmström, Mats Erntell STRAMA Halland, Terapigrupp infektion

Antibiotika. sorter doser behandlingstider. Lars Holmström, Mats Erntell STRAMA Halland, Terapigrupp infektion Antibiotika sorter doser behandlingstider Lars Holmström, Mats Erntell STRAMA Halland, Terapigrupp infektion Antibiotika (J01 exkl metenamin), Öppenvård, län och riket 2000-2004 DDD/1000 inv och dag (Ej

Läs mer

Läkemedlets namn Namn Ciprofloxacin 2 mg/ml Infusionsvätska, lösning. Ciprofloxacin Nycomed. Ciprofloxacin Nycomed. Ciprofloxacin Nycomed

Läkemedlets namn Namn Ciprofloxacin 2 mg/ml Infusionsvätska, lösning. Ciprofloxacin Nycomed. Ciprofloxacin Nycomed. Ciprofloxacin Nycomed BILAGA I FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM(ER), STYRKA, ADMINISTRERINGSSÄTT AV LÄKEMEDLET SAMT SÖKANDE OCH INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING I MEDLEMSSTATERNA Medlemsstat Innehavare

Läs mer