Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3"

Transkript

1 ~SAlA Bilaga KS 2011/114/2 ~ KOMMUN 1112) ANSÖKAN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Lisa Granström Energimyndigheten Box Eskilstuna Ink. ANSÖKAN Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3 Detta är Sala kommuns ansökan till Energimyndighetens program Uthållig kommun etapp 3. Ansökan diskuterades på Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 24 maj 2011 och preliminärt beslut om ansökan fattades av KSAU den 31 maj 2011, vartefter ansökan skickas in. Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut om ansökan den 9 juni 2011 och beslutet skickas därefter till Energimyndigheten. Ansökan är upplagd enligt Energimyndighetens ansökningsformulär. GRUNDUPPGIFTER Kommunens namn: Sala kommun Ansvarig kontaktperson: Lisa Granström, Temaområden som kommunen avser att delta i: Fysisk planering Näringspolitik ANSÖKAN 1. Beskriv kommunens förvaltningsorganisation för energi- och klimatarbetet Nedanstående bild inklusive text beskriver den organisation som Sala kommun tänker arbeta utefter inom ramen för Uthållig kommun etapp 3. Efter utvärdering av den organisationsstruktur som valdes i etapp 2 har vi valt att göra en omorganisation. Den nya organisationen kommer få en mycket starkare direkt politisk förankring i och med att kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet. Utvärderingen visade även att arbetssättet med två programledare var ett vinnande koncept och därför kommer arbetsformen att behållas. SALA KOMMUN Tekniska förvaltningen Box Sala Besöksadress: Rådhusgatan 4 C Växel: Fax: Lisa Granström Miljöingenjör Direkt:

2 ~SAlA ~KOMMUN 2 (12) Tekniska förvaltningen A. Styrgrupp B. Ledningsgrupp C. Programledare 2 st D. Arbetsgrupp E. Projektgrupp E. Projektgrupp A. Styrgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). KSAU sammanträder en gång i månaden och kommer ha en stående punkt kring Uthållig kommun minst varannan månad. Då ska programledarna rapportera hur arbetet fortskrider och beslut om inriktning mm tas. Arbetssättet garanterar en stark politisk förankring och engagemang. B. Ledningsgrupp Ledningsgruppen består av de förvaltningschefer och de bolags Vd:ar vilka för de verksamheter blir berörda. Ledningsgruppen finns redan och leder arbetet inom projektet Energi och byggande. Ledningsgruppens ansvar är att leda och vara programledarnas stöd i det operativa arbetet. C. Programledare Två programledare kommer att vara verksamma inom etapp 3 av Uthållig kommun. Detta för att försäkra sig om att programmet leds vidare vid eventuella längre frånvaroperioder. Ena programledaren är organiserad under kommunledningen, vilket gör att de övergripande frågorna får en

3 3 (12) 2011"05~09 Tekniska förvaltningen naturlig plats i arbetet. Den andra programledaren är organiserad på Tekniska förvaltningen, vilket ger en nära kontakt med kommunens lokalförvaltare. En viss uppdelning av arbetsuppgifterna kommer ske utifrån temaområden. En av programledarna kommer vara kontaktpersonen mot Energimyndigheten. Programledarnas ansvar är att vara kontakten mellan myndigheten och kommunkoncernen. Att bygga vidare på de nätverk som skapades under etapp 2 är en förutsättning för fortsatt bra arbete inom Uthållig kommun i Sala. Programledarna svarar även för att programmet drivs vidare i den riktning som styrgruppen beslutar. Täta kontakter med styrgruppen, ledningsgruppen, arbetsgruppen och de olika projektgrupperna är självklar. Arbetssättet är väl beprövat inom etapp 2 och anses vara ett gott exempel att bygga vidare på. D. Arbetsgrupp Inom etapp 3 kommer Sala arbeta vidare med den tvärsektoriella arbetsgrupp som bildades under etapp 2. Beroende på inriktning av Etapp 3 kan gruppens sammansättning förändras något. Arbetsgruppens uppgift är bland annat att dra lärdom av de projekt som genomförs, se samordningsvinster och se när samarbetsmöjligheter uppstår. E. Projektgrupper Det kommer att bildas en projektgrupp för varje delprojekt inom de två respektive temaområdena. Projektgrupperna har ett operativt ansvar att driva projekten framåt. Via programledarna får projektgrupperna information som förmedlats av Energimyndigheten. 2. Beskriv vilka resurser kommunen avser att avsätta för arbetet inom Uthållig kommun Kommunen kommer att avsätta resurser framförallt i form av nedlagd arbetstid. Deltagarna i styrgruppen, ledningsgruppen, arbetsgruppen samt projektgrupperna avsätter tid till att arbete med projekten, delta i möten, konferenser samt deltaga i de utbildningar m.m. som Energimyndigheten anordnar. Respektive projekt har ansvar för att ekonomiska medel tilldelas projekten. Det kan ske inom befintlig ram eller genom att projektmedel äskas.

4 .m SALA lci1 KOMMUN Tekniska förvaltningen 3. Beskriv vilka projekt eller ideer som kommunen avser att utveckla genom deltagande i Uthållig kommun a. Temaområde fysisk planering i. Energi och byggande Kommunen kommer kraftsamia för att koncernövergripande arbeta mer samordnat och strategiskt med energifrågan vid ny- och ombyggnation. Det innebär att energibolaget (Sala-Heby Energi AB), bostadsbolaget (Sala bostäder AB), fastighetsbolaget (SIFAB), Sala Silvergruva AB samt kommunens lokalförvaltarnare, planarkitekter, markingenjörer samt upphandlarna gemensamt ska samarbeta för att hitta nya sätt hur vi kan arbeta för att det som byggs i Sala ska vara mer energieffektivt. Det övergripande syftet med projektet är att uppnå målen i klimatstrategin genom att arbeta med dessa frågor. Projektet Energi och byggande har redan tagit fart i Sala. En workshop genomfördes i maj På workshopen deltog 50 personer och representanter fanns från samtliga nämnder, förvaltningar och bolag, vilket visar att frågan engagerar hela kommunkoncernen. Diskussionerna kring workshopfrågorna var livliga och det finns nu en gemensam bild kring att Sala kommun behöver agera tydligare i dessa frågor. Att arbeta samordnat med frågorna på många olika nivåer i den kommunala verksamheten tror vi är ett framgångsrecept. I Uthållig kommun etapp 3 vill Sala kommun studera hur vi kan lyfta frågan om energi och byggande i allt från energi- och klimatstrategi, översiktlig fysisk planering, detaljplanering, markavtal, upphandling, bygglov ner till det konkreta genomförandet av byggprojekt och driften av våra byggnader. Vi tror att vi gör detta lämpligast genom att inledningsvis upprätta någon form av avsiktsförklaring för "energieffektivt byggande i Sala" kopplat till framtagande av projektplaner och handlingsplaner för policys och riktlinjer vad gäller energieffektivt byggande i Sala. Projekt som diskuterats inom temat Energi och byggande är bland annat att öka nyproduktion av passivhusjlågenergihus i kommunen. Vi skulle inom ramen för detta då undersöka hur vi kan arbeta med riktlinjer och krav både för det som byggs av kommunen för att nyttja för egen verksamhet men även för privat byggnation. Även att undersöka hur vi kan ställa krav när kommunen är markägare och hur kommunen kan stimulera marknaden att bygga passivhus skulle kunna vara en del av det arbetet. Att arbeta med "morötter" för att belöna energismart byggande bör också utredas vidare. Att ombyggnation och renoveringar, i kommunalt ägda lägenheter och lokaler, samt i privata fastigheter, ska göras med passivhusjlågenergihus teknik är delprojekt som diskuterats.

5 ~SALA ~KOMMUN 5 (12) Tekniska förvaltningen Inom ramen för Energieffektiviseringsstödet har Sala i handlingsprogrammet angett många projekt, på temat Energi och byggande, som ska genomföras. Genom vårt deltagande i Uthållig kommun etapp 3 planerar Sala kommun växla upp det grundläggande arbete som genomförs inom stödet. Exempel på detta är att utveckla samarbeten både koncernövergripande, men även mellan privata aktörer, statliga bolag och högskolajuniversitet. Inom projektet Energi och byggande kommer fysiska åtgärder i befintligt bestånd genomföras men även frågor kring samarbeten och samverkan kommer att prioriteras. Vi tror att projektet, genom att ta ett koncernövergripande ansvar och föra aktiv dialog med privata aktörer och näringslivet, kan utgöra ett spjutspetsprojekt för kommuner med samma förutsättningar som Sala. Projektet Energi och byggande berör punkterna "ökad andel av energismarta byggnader vid ny- och ombyggnation" samt "energijfjärrvärmebolagens medverkan i fysisk planering" som nämns i Energimyndighetens inbjudan till etapp 3. ii. Klimatsmart stadsdel I det pågående arbetet med Plan för Sala stad (PFSS), fördjupning av översiktsplanen, har särskilt fokus lagts på att studera staden ur ett energi perspektiv, då staden har varit kommunens fallstudie inom Uthållig kommun etapp 2. Det är nu dags att ta detta projekt ett steg vidare och bli mer konkreta. Detta vill vi göra genom att jobba mer detaljerat med ett av kommunens utvecklingsområden som pekas ut i Plan för Sala stad. Enheten Planering och utveckling på kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat ett samarbete med kommunens energibolag, Sala-Heby Energi AB, för att undersöka hur Sala kommun skulle kunna möjliggöra byggandet aven energismart stadsdel i Sala. Tanken med projektet är att det ska vara kompetenshöjande och fungera som ett pilotprojekt för att ta reda på mer kring; vad kan detaljplan och markavtal reglera? Vilka energikrav ska vi ställa? Vilka styrmedel och morötter är lämpliga? Projektet berör punkterna "spetsteknik inom stadsbyggnadsprojekt", "energi-jfjärrvärmebolangens medverkan i fysisk planering" samt "ökad andel av energismarta byggnader vid ny- och ombyggnation" som nämns i Energimyndighetens inbjudan till etapp 3. iii. Energieffektivisering i kulturbyggnader. Sala kommun har ett mycket rikt kulturarv. Ett av våra unika områden är Sala Silvergruva med många värdefulla kulturbyggnader. Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Att renovera dessa byggnader och

6 .m SALA.,.., KOMMUN 6 (12) Tekniska förvaltningen möjliggöra energieffektivisering är en utmaning. Fastigheterna på Sala silvergruva ägs av att ett kommunalt bolag, Sala silvergruva AB. Under 2011 har en avhandling från KTH undersökt vilka möjligheter det finns att skapa ett hållbart energisystem i Sala Silvergruva med avseende på ekonomi, miljö samt sociala aspekter. Avhandlingen undersökte nio tekniker; vindkraft, vattenkraft, solfångare, solceller, pelletspannor, värmepumpar, effektivisering samt lagring av värme från växthus respektive fjärrvärme. Avhandlingen framhöll också vikten av att arbeta med energieffektiviseringar, dock utreddes inte detta i avhandlingen. Inom ramen för Uthållig kommun Etapp 3 vill därför bolaget finna lösningar för att genomföra energieffektivisering på ett tillfredställande sätt, både kulturmiljömässigt och ekonomiskt. Detta ska uppnås genom framförallt samarbeten och samverkan (läs mer under punkt 6). Avhandlingen anger en rekommendation för fortsatt arbete där undersökning av vindhastigheten ska ingå, för att undersöka potentialen för vindkraft på gruvområdet. Detta skall göras under en längre mätperiod, helst över ett helt år eller längre. Detta har Sala Silvergruva AB för avsikt att genomföra inom ramen för etapp 3. Projektet berör punkterna "ökad andel av energismarta byggnader vid ny- och ombyggnation" i Energimyndighetens inbjudan till Etapp 3. iv. Planering av vindkraft 2009 genomfördes en vindkartering av det kommunala energibolaget Sala-Heby Energi AB och LRF. Karteringen saknar dock koppling till den fysiska planeringen och kommunens översiktsplan. Sala kommun har därför som avsikt att inom ramen för Uthållig kommun etapp 3 speciellt utreda frågan kring vindkraft och vindkraftsetableringar i den nya översiktsplanen som ska börja tas fram under Projektet berör punkten "mark- och planprocesser för produktion av förnybar energi" i Energimyndighetens inbjudan till Etapp 3. b. Temaområde näringspolitik i. Energieffektivt näringsliv Sedan etapp 2 i Uthållig kommun har Sala genomfört ett projekt, Ekolyftet, riktat mot näringslivet med syfte att införa miljöledningssystem. Nätverket med privata företagare är fortfarande mycket aktivt. Kommunens näringslivsorganisation, Företagarcentrum, har för avsikt att under etapp 3 stödja och växla upp arbetet med miljöledningssystem, med befintlig grupp som bas, för att fokusera på energieffektivisering. Arbetet planerar att, med

7 Tekniska förvaltningen energi kartläggnings checkarna som grund, arbeta för ett mer energi effektivt näringsliv. Det innefattar även utbildningar, frukostrnöten mm. Företagarcentrum har även planer på att inrätta ett Passivhus centrum för Mälardalen i Sala. Centrumet skulle innefatta utbildningar, både för yrkesverksamma men även genom Yrkeshögskolan. Ett inledande möte med näringslivet, skolan, tjänstemän och politiker genomfördes i mars, där alla ställde sig positiva till Företagarcentrums målsättning. Kontakter har även etablerats med det befintliga passivhuscentrumet i Alingsås.lnom etapp 3 vill Företagarcentrum etablera ett passivhuscentrum i Mälardalen. Projektet berör punkterna "kommunen som samordnare för företagsnätverk" och "kommunen och näringsliv i samverkan med andra regionala parter i energi- och klimatarbetet" i Energimyndighetens inbjudan till Etapp 3. ii. Biogasproduktion i Sala/Heby Sala-Heby Energi AB har för avsikt att etablera en lokal biogasproduktion belägen mellan Sala och Heby och baserad på substraten halm, gödsel och slakteriavfall. Ca 8000 ton TS av substratmaterial kommer användas och halm kommer att utgöra den dominerande råvaran för biogasproduktionen. Det unika med anläggningen blir förbehandlingen med termisk hydrolys, som kommer att göra det möjligt att utnyttja halm för rötning på ett industriellt sätt. Rötresterna kommer att återföras till jordbruksmark för att säkra kretsloppet av näringsämnen. Biogasen kommer att uppgraderas till fordonsgaskvalitet. Konceptet att utnyttja ett vanligt förekommande lignocellulosamaterial med stor potential, halm, för produktion av biogas kan med denna anläggning demonstreras i ett lokalt/regionalt energisystem på ett mycket bra sätt. Sala-Heby Energi AB har sökt investeringsmedel från Energimyndigheten för projektet. Arbetet inom Uthållig kommun etapp 3 skulle innebära att investeringen kopplas till en plattform för erfarenhetsutbyte och spridning av det goda exemplet. Projektet berör punkterna "stärka lokal förnybar energiproduktion genom kommunala satsningar" i Energimyndighetens inbjudan till Etapp 3.

8 8(12) Tekniska förvaltningen 4. OCH 5 Vilka mål och resultat har ni för projekten? a. Temaområde fysisk planering i. Energi och byggande Målet med projektet energi och byggande är att vara ett övergripande projekt och katalysator för genomdrivandet av energieffektiviseringar i kommunen. Målet är att säkerställa att byggande i Sala är energieffektivt Till 2015 ska projektet ha bidragit med att målen i klimatstrategin nås. ii. Energismart stadsdel Målet med projektet är att arbeta fram en modell för hur en mindre kommun kan arbeta med energifrågan på stadsdelsnivå. Vilka styrmedel råder kommunen över, utformning av bebyggelse, transporter etc. Resultatet tänker vi oss skulle kunna användas som underlag för "policy" för byggande på kommunal mark. Resultatet tänker vi även skulle kunna sammanställas som inspiration för andra kommuner. iii. Energieffektivisering i kulturbyggnader Dels så förväntas en mätbar minskning av energiförbrukningen, både i kwh och kronor. Vidare kommer erfarenheter sammanställas i en handbok med bland annat goda exempel som ska användas inom respektive bolag, men även ska spridas till andra med likande utmaningar. iv. Planering av vindkraft Målet med projektet är att få styrdokument för arbetet med vindkraft och genom dessa få ett mer effektivt arbetssätt vad gäller vindkraftfrågan. Syftet med handlingen är att den ska underlätta för kommunerna, andra myndigheter och eventuella exploatörer i kommande prövningar av vindkraftsanläggningar

9 JmSAlA W'i1I KOMMUN 9 (12) Tekniska förvaltningen b. Temaområde näringslivspolitik i. Energieffektivt näringsliv ii. Målet är att skapa nätverk mellan kommunen och näringslivet och inom näringslivet för att Sala ska får ett mer energieffektivt näringsliv, med större konkurrenskraft. Att etablera ett passivhuscentrum för Mälardalen i Sala. Biogasproduktion i Sala/Heby Målet är en produktion av 20,7 GWh biogas årligen. I och med att gasen ska upp graderas till fordonsgaskvalitet kommer det kunna ersätta 2100 m 3 bensin och därmed minska utsläppen av koldioxid med över 5000 ton/år. 5. Vilket stöd efterfrågar kommnnen från Energimyndigheten för att kunna utveckla projektet/ideen på bästa sätt? a. Temaområde fysisk planering i. Energi och byggande Sala önskar expertstöd från Energimyndigheten genom att bland annat: hitta potentiella samarbetsparter som arbetar utifrån samma synsätt. uppmärksamma oss på goda exempel där likande projekt redan genomförts där Sala skulle kunna använda det som en grund för att utveckla och optimera arbetet. ii. Energismart stadsdel Sala önskar expertstöd från Energimyndigheten genom att bland annat: hitta potentiella samarbetsparter som arbetar utifrån samma synsätt uppmärksamma oss på goda exempel där likande projekt redan genomförts där Sala skulle kunna använda det som en grund för att utveckla och optimera arbetet. Expertkunskap att bolla detta specifika projekt med eller medel att anlita "projektledare" för att säkerställa att processen leder till önskat resultat. iii. Energieffektivisering i kulturbyggnader Inom projektet skulle expertstöd sökas på Energimyndigheten. Även myndighetens roll som förmedlare av kontakter inom den statliga sektorn, verk (tex Statens fastighetsverk) och myndigheter, efterfrågas. Projektet skulle även vilja, med hjälp av energimyndigheten, knyta kontakt och söka stöd av Högskolan på Gotland och forskningsprogrammet Spara och bevara

10 I'mSAlA ~KOMMUN 10 (12) Tekniska förvaltningen iv. Planering av vindkraft Inom projektet önskar Sala stöd av Energimyndigheten att genom att möjliggöra samordning av den planerade utredningen med andra kommuner i samma situation. b. Temaområde näringslivspolitik i. Energieffektivt näringsliv Sala önskar experthjälp av Energimyndigheten när det gäller energieffektivisering i näringslivet med att hitta modeller, metoder och verktyg för effektivt nätverkande mellan kommun och näringsliv. Sala söker också stöd för att hitta bra utbildningsplattformar när det gäller energieffektivisering. ii. Biogasproduktion i Sala/Heby Sala önskar expertstöd från Energimyndigheten genom att bland annat: Utgöra en plattform för spridning av vårt goda exempel Stärka kontakterna mellan universitet/högskola 6. Finns det ett strukturerat samarbete med regionala parter och/eller andra kommuner i ert beskrivna projekt? Om detta är fallet, beskriv det nedan. Som redovisats ovan kommer samarbeten ske i samtliga projekt. Samarbeten kommer att etableras kommunkoncernövergripande och med privata aktörer med liknande utmaningar. Sala önskar även etablera samarbeten och utbyte med andra myndigheter, Länsstyrelsen, statliga verk och högskolor/universitet. Inom vindkraftsprojektet planeras ett fortsatt samarbete med energibolag och intresseorganisationer. Ett ökat samarbete mellan näringsliv, markägare och lokala företag krävs för att uppnå ett lyckat resultat. För energieffektivisering i näringslivet har redan samarbete med Heby kommun inletts. Vi har för avsikt att gemensamt arbeta för ett mer energieffektivt näringsliv. Även samarbeten med EU-finansierade SUNE-projektet (Svartådalens Utsläpp s neutrala Energi)bland annat avseende utbildning kring energi effektivisering planeras. En inledande kontakt med passivhuscentrum i Alingsås har redan tagits. Dessa, samt näringsliv, skola, universitet/högskola och andra kommuner blir givna samarbetsparter för att skapa ett passivhuscentrum för Mälardalen i Sala. Samarbeten med Storstadsklustret, från Etapp 2, och deras gemensamma projektupplägg ses som en möjlighet till samarbete. Sala ser gärna samarbeten med andra kommuner som antas till Etapp 3.

11 fmsala ~KOMMUN 11(12) S-09 Tekniska förvaltningen 7. Beskriv ev spridningsvägar till andra parter för den kunskap kommunen inhämtar genom deltagande i Uthållig kommun a. Temaområde fysisk planering i. Energi och byggande ii. Genom de projekt Sala avser att genomföra inom ramen för Etapp 3 och Energi och byggande kommer spridningen vara god. Samtliga bolag och förvaltningar kommer vara aktiva och får ta del av de resultat som framkommer av genomförda delprojekt Sala kommer starta upp en hems ida (under kommunens officiella hems ida) där projekten kommer beskrivas, resultat, erfarenheter och tips kommer presenteras. Sidan kommer vara sökbar för alla vilket kan ge god spridning av våra projekt och resultat Små kommuner i Sverige har andra förutsättningar för att arbeta med energieffektivisering än större kommuner. Det goda arbete vi tänker genomföra inom ramen för etapp 3 kan ge många goda exempel till andra små kommuner, som Sala, med liknande resursmässiga förhållanden. Energismart stadsdel Små kommuner i Sverige har andra förutsättningar för att arbeta med energieffektivisering än större kommuner. Det goda arbete vi tänker genomföra inom ramen för etapp 3 kan ge många goda exempel till andra små kommuner, som Sala, med liknande resursmässiga förhållanden. Resultatet av projektet Energismart stadsdel tänker vi även skulle kunna sammanställas som inspiration för andra kommuner. iii. Energieffektivisering i kulturbyggnader Spridningseffekterna i projektet är stora. I Sala är hela innerstaden riksintresse för kulturmiljö där energieffektivisering ska gå hand i hand med värnande om riksintresset Där finns en möjlighet att sprida kunskapen både inom den kommunala koncernen som ägare till flera fastigheter, men även till privata aktörer och privatpersoner. Projektet öppnar även upp för fler projektdeltagare både kommunala och privata med likande utmaningar. En spridning nationellt är även den möjlig. iv. Planering av vindkraft Genom den plattform som Sala önskar att Energimyndigheten bistår kan arbetet spridas. Genom dialog med privata aktörer, näringsliv, markägare och intresseorganisationer sprids även frågan lokalt.

12 Pm SALA ~KOMMUN 12 (12) Tekniska förvaltningen 8. Övrigt b. Temaområde näringslivspolitik i. Energieffektivt näringsliv Vårt arbete för att näringslivet ska bli energieffektivt kan spridas till andra kommuner med samma förutsättningar genom bland annat hemsidan, Energimyndigheten och massmedia. Ett passivhuscentrum för Mälardalen i Sala sprids genom de utbildningsinsatser som genomförs, framtaget material, massmedia, annonser, evenemang mm mm. ii. Biogasproduktion i SalajHeby Projektet förväntas spridas dels genom Energimyndighetens kanaler, dels genom den egna hemsidan, massmedia och trycksaker. Även möjligheter till studiebesök planeras. Energi- och klimatstrategi Kommunen har en antagen klimatstrategi från 2006 som bifogas denna ansökan. Klimatstrategin omfattar hela kommunen och är gällande. En tvärpolitisk grupp kommer i augusti få i uppdrag att ta fram en uppdaterad energi- och klimatstrategi. Till den politiska gruppen kommer berörda tjänstemän knytas. Nya projekt och samarbeten Under programperioden öppnar Sala upp för att ansluta sig till nya projekt och samarbeten som uppkommer inom ramen för Etapp 3. Med vänliga hälsningar Per-Olov Rapp Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Friman Kommunchef Bilagor: 1. Klimatstrategi för Sala kommun, antagen Sala kommuns arbete inom energi- och klimatfrågor,

13 3 ; Kl i matstrate för Sala kommun Antagen av kommunfullmäktige, Sala kommun Strategidokumentet är framtaget i samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, Sala kommun och Sala Heby Energi AB. Författare. miljöingenjör Lisa Granström Sala kommun och produktutvecklare Hans Nilsson SHE AB.

14 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFORTECKNING... 2 INTRODUKTION... 3 BÄRANDE IDEER FÖR ENERGI- OCH KLIMATARBETET I SALA KOMMUN... 4 ENERGIEFFEKTIVISERING... """""""''''''''''''''''''''''...,... 4 UPPVÄRMNING... 4 TRANSPORTER... 4 ENERGIPRODUKTION... 4 SAMVERKAN, KUNSKAPS SPRIDNING OCH FÖRBEREDELSE... 5 ENERGIANVÄNDNING I SALA KOMMUN... 6 UPPVÄRMNING... 7 TRANSPORTER... 8 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I SALA KOMMUN... 8 KOLDIOXID... 8 METAN... Il DIKVÄ VEOXID... Il ÖVRIGA VÄXTHUSGASER... Il V AD HAR GJORTS HITTILLS? ENERGIEFFEKTIVISERING UPPVÄRMNING TRANSPORTER ENERGIPRODUKTION SAMVERKAN, KUNSKAPS SPRIDNING OCH FÖRBEREDELSE MÅL FÖR MINSKADE UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER NATIONELLA MILJÖKVALITETSMAL SALA KOMMUNS KLIMATMAL Långsiktiga mål Delmål Energieffektivisering Delmål Uppvärmning Delmål Transporter Delmål Energiproduktion.... '" 15 Delmål Samverkan, kunskapsspridning och förberedelse """""""""""'" 15 VAD BEHÖVER GÖRAS? - HANDLINGSPLAN FÖR ATT NÅ DELMÄLEN ENERGIEFFEKTIVISERING UPPVÄRMNING TRANSPORTER... ""'''''' 15 ENERGIPRODUKTION SAMVERKAN, KUNSKAPS SPRIDNING OCH FÖRBEREDELSE UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLANEN ENERGIEFFEKTIVISERING UPPVÄRMNING... ""'''' 17 TRANSPORTER... "."... ".""."".""""".".".".. ".".. "" ENERGIPRODUKTION SAMVERKAN OCH KUNSKAP S SPRIDNING Bilaga 1: Detta har gjorts; fler åtgärder 2 (18)

15 Introduktion Klimatstrategin syftar till att ge en överskådlig och samlad bild av Sala kommuns bidrag till klimatpåverkan. Baserat på redovisade källor till utsläpp och en översiktlig analys av möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser, ges förslag till mål och åtgärder för att minska Sala kommuns klimatpåverkan. I Sala kommun bor ca personer, varav drygt 30 % bor utanför någon av tätorterna. Kommunen är till ytan Västmanlands läns största kommun med l 175 km 2. Kommunikationer är viktiga, och att kunna erbjuda transportalternativ som främjar lägre utsläpp av växthusgaser, såsom kollektivtrafik och/eller alternativa drivmedel, är en stor utmaning. Sala är en pendlingskommun varför dessa frågor är av särskilt stor vikt. Sala kommun har ett brett näringsliv med många småskaliga verksamheter. Utmärkande för Sala kommun, jämfört med riket, är sysselsättningen i vård- samt jordbrukssektom. Sala kommun har en stor andel jordbruksbygd, ca 24 % av kommunens totala areal 5% av Salas invånare är direkt sysselsatta med jord- och skogsbruk. Andelen privatägd skog är stor, 70% av den totala skogsarealen. Förutom den traditionella vårdsektorn har Sala även en rättspsykiatrisk anstalt och byggandet av Sveriges största fangelse pågår. Arbetet med frågor kring hållbar utveckling har länge varit en prioriterad fråga i Sala. Mellan år bedrevs ett mycket aktivt projekt, Vår bit av jorden, som ledde fram till den kommunövergripande kombinerade Agenda 21- och översiktsplanen, Plan för Sala ekokommun. Planen redovisar mål och åtgärder för hur kommunen ska uppnå hållbar utveckling, vilka många är kopplade till arbetet med att minska kommunens utsläpp av växthusgaser, till exempel beslutet att inte tillåta extemhandel Arbetet har allt sedan dess fortskridit med fortsatt fokus på hållbar utveckling, där klimatstrategin är en central del i arbetet. Ett nätverk har bildats, Agenda 21-nätverket, med en representant från varje förvaltning samt från kommunala bolag, i vilket frågor kring hållbar utveckling diskuteras och erfarenhetsutbyte sker. 3 (18)

16 Bärande ideer för energi- och klimatarbetet i Sala kommun Energieffektivisering Den mest miljö- och klimatvänliga kilowattimmen är den som aldrig används. Att kraftigt minska användningen av energi är absolut nödvändigt för att nå ett hållbart samhälle. Såväl i Sverige som i Sala har energianvändningen de senaste två decennierna varit på en ganska konstant nivå. Det är bra att energianvändningen inte ökar, men inte nog bra att den inte minskar. Nu krävs nya insatser för att effektivisera energianvändningen. Förutom miljövinster så finns ofta goda ekonomiska vinster med en minskad användning av energi. Uppvärmning En stor energiaktör lokalt för uppvärmning är Sala-Heby Energi AB (SHE), som till 87,5 % ägs av Sala kommun. SHE:s visioner inom detta område är bland annat att alla hushåll i kommunen ska kunna erbjudas ett uppvärmningsalternativ som inte är baserat på el eller fossila bränslen. Att man ska använda så lite som möjligt av fossila bränslen är idag en självklarhet. El, som är en mycket högvärdig form av energi, används bättre inom andra områden än till uppvärmning. Sett till det nationsövergripande energisystemet sker produktion avel med en hög insats av s.k. primärenergi; el produceras ofta med olja eller kol som bränsle. l de fall där el sparas in eller ersätts av någon annan energiform besparar man därför atmosfären en hel del koldioxid. Transporter En dominerande del av utsläppen av växthuspåverkande gaser härrör från transporter. Sala kommuns geografi, med stor yta, och struktnr, med många utspridda tätorter, medger tyvärr en begränsad kollektivtrafik. l ett kortare perspektiv är ett snabbt och effektivt införande av tillgängliga alternativa fordonsbränslen därför en god lösning. På längre sikt måste beteendemönstret ändras så att transporterna minskar. Sala tätort är också en viktig jämvägsknutpunkt för arbetspendlare till och från bland annat Västerås och Uppsala, och förhoppningen är att järnvägstrafiken skall öka på bekostnad av bilåkande. Energiproduktion Den energi som produceras i kommunen ska självklart vara förnybar. De förutsättningar som finns i kommunen medger goda förutsättningar för t.ex. kraftvärme för el- och värmeproduktion samt småskalig biogasproduktion. De bränslen som används till detta ska vara lokalt producerade, vilket ger flera hållbarhetsvinster; en ekonomiskt livskraftig landsbygd, en bibehållen öppen landskapsbild, ökad försörjningssäkerhet och minskade transporter. Tyvärr är vindförhållandena inom kommunen relativt ogynnsamma för vindkraft enligt de vindkarteringar som gjorts och med dagens energipriser. Ä ven vad gäller småskalig vattenkraft är möjligheterna begränsade. Solenergi, både aktiv och passiv, borde däremot kunna utnyttjas betydligt mer omfattande än idag. 4 (18)

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan Meddelande nr 2014:30 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län 1 2 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län MEDDELANDE NR 2014:30 3 Meddelande nr 2014 :30 Referens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011 Antagen 2011-12-19 i KF 1 Förord: Produktion, distribution och användning av energi har troligen den enskilt största passiva influensen på vårat moderna

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Denna rapport har upprättats av en projektgrupp bestående av följande personer: Projektledare Projektsekreterare

Läs mer

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen.

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2008-2012 KLIMATAMBITIÖSA NORRKÖPING KLIMATINVESTERINGSPROGRAM FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN 2008 2012 Bilaga

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande.

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande. Förord Allt fler engagerar sig i frågan om hur ett medvetet strategiskt arbete med energi- och klimatfrågor kan minska miljöbelastningen i samhället. Sätten är många, och åsikterna är inte alltid överens

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer