ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING"

Transkript

1 WellCare Platinum ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING ABONNEMANGS- OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR ÅR VEM ABONNEMANGET GÄLLER FÖR Abonnemanget är personligt, dvs gäller för person, angiven i gällande abonnemangsbevis. I viss omfattning gäller abonnemanget även för anhörig till abonnenten m.fl, se vidare pkt 6:9 och 6:10 nedan. 2. NYTECKNING AV ABONNEMANG Abonnemang kan nytecknas från 16 till 60 års ålder. Sökanden som fyllt 60 år men ej 80 år kan dock i undantagsfall erhålla abonnemang på speciella villkor. För att kunna nyteckna ett abonnemang krävs en skriftlig ansökan med hälsodeklaration. Utifrån en medicinsk prövning, grundad på det i ansökan uppgivna hälsotillståndet kan sedan ett abonnemang beviljas eller avslås. 3. NÄR ABONNEMANGET GÄLLER Abonnemanget träder i kraft sedan abonnemangsavgiften erlagts, vilket bekräftas med ett abonnemangsbevis. Abonnemanget löper kalenderårsvis och avser den period som anges i beviset. 4. FÖRNYELSE AV ABONNEMANG Inför årsskiftet erhåller abonnenten faktura. Vid utebliven betalning upphör abonnemanget en månad efter årsskiftet. 5. ORIKTIG UPPGIFT Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden som är av betydelse för bedömningen av den sökandes hälsotillstånd har lämnats, kan detta medföra att abonnemanget upphör. 6. OMFATTNING Abonnemanget erbjuder ett personligt omhändertagande för största möjliga trygghet där abonnenten är känd av WellCare och själv lär känna personalen vid WellCare. Abonnemanget innebär att man får en personlig läkare för hälso- och sjukvårdsrådgivning samt som sjukvårdsombudsman. : Abonnemanget omfattar följande tjänster 6:1 Sjukvård och medicinsk rådgivning vid WellCare mottagningen. 6:2 En årlig allmän hälsoundersökning enligt WellCares program. 6:3 Remittering till andra privata specialistläkare vid behov. 6:4 Remittering till offentlig vård vid behov. 6:5 Jourtelefon till WellCare läkare dygnet runt, året om. 6.6 Hänvisning till aktiv sjukvårdshjälp vid vistelse utomlands. 6:7 Vaccination mot influensa på WellCare. Vid vaccination annorstädes svarar abonnenten själv för kostnaden. Övriga vaccinationer som kan ges vid WellCare ges till abonnenten enligt prislista. 6:8 Rådgivning inför utlandsresa med ett reseapotek som erbjuds till självkostnadspris. 6:9 Sjukvårdsrådgivning per telefon för anhöriga efter det att abonnenten kontaktat WellCare. 6:10 Sjukvårdsrådgivning per telefon för enstaka personliga affärsgäster efter det att abonnenten kontaktat WellCare. Ovanstående omfattning enligt pkt 6:1-10 förutsätter att inga ytterligare begränsningar för privatläkares verksamhet införs av det landsting som abonnenten tillhör under FÖRSÄKRINGSVILLKOR Ersättningar och försäkringsvillkor sker enligt IHI:s WellCare Platinum sjukvårdsförsäkringsvillkor. Vid företagsbetalt WellCare abonnemang med försäkring är, enligt Skatteverket, eventuell ersättning för patientavgifter inom offentlig vård, läkemedel, hemhjälp samt resor till och från behandling förmånsskattepliktig. Försäkringsgivaren gör bedömningen att denna uppgår till en procent av kostnaden för en WellCare Platinum anslutning.

2 WellCare Platinum Sjukvårdsförsäkringsvillkor Gällande från 2008 SEK Vi sätter er hälsa före allt annat

3 Ersättningsöversikt Gällande från 1. januari 2008 Vi ber er vänligen uppmärksamma att Ersättningsöversikten är en del av Försäkringsvillkoren. WellCare Platinum Sjukvårdsförsäkring garanterar fritt val av vård på alla sjukhus i världen - oavsett åkomma eller sjukdom. Detta innebär att du kan få tillgång till vård på det sjukhus du önskar, världen över. Alla belopp i SEK Försäkringssumma Försäkringssumma per person och försäkringsår Sjukhusvistelse Vård exkl. behandlingar, per sängdag Vård på intensivavdelning Operationer, behandlingar m.m. Operationer Organtransplantation per diagnos och i ett samlat behandlingsförlopp, inkl. allt, max. Endast humana organ. Anskaffandet av organet måste ha godkänts av IHI i förväg Pacemaker max. per försäkringsår Då sjukhus eller klinik använder sig av fast dagspris, ersätts inkl. behandlingar och operationer, per sängdag Vårdcentral/sjukhusbehandling vid akut sjukdom eller olycksfall i utlandet Laboratorie- och röntgenundersökning, scanning och annan läkarbehandling medan man är inlagd på sjukhus Receptbelagd medicin i samband med sjukhusvistelse För- och efterbehandling på sjukhus/klinik i samband med inläggning efterbehandling dock i max. 6 månader från första behandlingsdag Diagnos och behandlingar i öppen vård Konsultation med specialistläkare. Dock ej specialistläkare i allmän medicin Laboratorieundersökning, röntgenundersökning och scanning Andra undersökningar ordinerade av specialist

4 Transport till och från sjukhus Transportkostnader till ersättningsberättigad behandling i Skandinavien, om försäkrade av medicinska skäl inte kan transportera sig själv, samt rimliga transportkostnader utanför Skandinavien dock max. per försäkringsår Transporten ska vara godkänd i förväg av IHI Ambulanstransport Läkarordinerad ambulanstransport till och från sjukhus max. per försäkringsår Rehabilitering Läkarordinerad rehabilitering i samband med inläggning på auktoriserad behandlingsplats dock i max 6 månader i ett behandlingsförlopp Konvalescens Läkarordinerad konvalescens efter godkännande av IHI dock max. per dag i högst 3 veckor per försäkringsår Sjukgymnastik och kiropraktorbehandling/osteopati/naprapat Läkarordinerad sjukgymnastik och/eller kiropraktorbehandling/osteopati/naprapat under sjukhusvistelse samt efterbehandling i samband med sjukhusvistelse dock i max. 4 månader från första behandlingsdag Läkarordinerad sjukgymnastik och/eller kiropraktorbehandling/osteopati/naprapat utan sjukhusvistelse behandling ges efter remiss från WellCare. Max 10 behandlinger per remiss hos legitimarad sjukgymnast/kiropraktor/osteopat/naprapat Hospice Vistelse ersätts till dock max. per försäkringsår. Vistelsen ska ske enligt läkarordination och vara godkänd i förväg av IHI Psykolog eller psykoterapeut Behandling av psykiskt sjukdomstillstånd av psykolog eller psykoterapeut dock max. 10 besök i öppen vård per remiss hos legitimarad psykolog eller psykoterapeut. Vistelsen ska ske enligt läkarordination och vara godkänd i förväg av IHI

5 Med en IHI försäkring kommer du snabbt tillbaka till arbetet

6 Försäkringsvillkor Gällande från 1. januari 2008 Innehållsförteckning 1 Godkännande av försäkringen 2 Tidpunkt då försäkringen träder i kraft 3 Ändring och utökning av täckning 4 Vem omfattas av försäkringen? 5 Var gäller försäkringen? 6 Vad ersätter försäkringen? 7 Undantag från ersättning 8 Rapportering av skada 9 Skydd från tredje part 10 Premiebetalning 11 Nödvändiga upplysningar till IHI 12 Överlåtelse, uppsägning och upphörande 13 Tvister, jurisdiktion, m.m. Ordlistan

7 1 Godkännande av försäkringen 1.1: International Health Insurance danmark a/s, i det följande kallat IHI, äger rätt att avgöra om försäkringen kan godkännas eller inte. För att försäkringen ska godkännas, och IHI bli ersättningsansvarig, måste ansökan först godkännas av IHI, och premien betalas till WellCare. 1.2: Om försäkringen ska godkännas av IHI med standardvillkor, måste ansökaren vara fullt frisk vid tidpunkten för godkännandet och får inte lida av, eller ha lidit av, någon återkommande sjukdom, åkomma, skada, krämpa eller fysiskt handikapp, och ansökaren får inte ha fyllt 60 (sextio) år vid tidpunkten för godkännandet : Om villkoren i 1.2 inte uppfylls och ansökaren inte har fyllt 80 (åttio) år vid tiden för inträdet, har IHI möjlighet att erbjuda försäkringen med särskilda villkor. Beslutar IHI sig för att erbjuda försäkringen med särskilda villkor, kommer försäkringstagaren att erhålla ett försäkringsbrev där dessa villkor framgår. 1.4: Alla ansökningar behandlas och bedöms av IHI:s huvudkontor i Köpenhamn, där även utfärdande av försäkringsbrev äger rum. Bolaget kan välja att utföra skadehandläggningen i eller utanför EU. 2 Tidpunkt då försäkringen träder i kraft 2.1: Försäkringen träder i kraft samma dag som ansökan godkänns av IHI. Ikraftträdandedagen framgår av försäkringsbrevet. IHI kan avtala annan tidpunkt med försäkringstagaren. 3 Ändring och utökning av täckning 3.1: Försäkringstagaren kan ändra sitt skydd till ett annat vid huvudförfallodatum med 1 (en) månads skriftlig varsel till IHI under förutsättning att de i 1 nämnda villkoren är uppfyllda. 3.2: IHI behandlar utökning av skydd som en ny ansökan i enlighet med : Dessutom ska ansökaren ha fast folkbokföringsadress i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (Grönland och Färöarna undantaget) och omfattas av den nationella sjukförsäkringen i något av de ovan nämnda länderna. 4 Vem omfattas av försäkringen? 4.1: Försäkringen omfattar den försäkrade personen/de försäkrade personerna som namnges i försäkringsbrevet, och dessutom anmälda barn under 16 (sexton) år. 1.3: Ändras ansökarens hälsotillstånd efter ansökans underskrift, men före IHI:s godkännande, är ansökare förpliktigad att genast upplysa IHI härom. 4.2: Barn som ännu inte fyllt 16 (sexton) år kan försäkras utan kostnad om kraven för godkännande enligt standardvillkoren, jfr. 1.2, är uppfyllda. 6

8 4.2.1: Kostnadsfri medförsäkring för barn är vidare underkastat följande villkor: barnet måste vara registrerat hos IHI, en av de försäkrade personerna/ den försäkrade personen måste vara vårdnadshavare för barnet, och barnet måste vara skrivet på samma adress som den försäkrade som är vårdnadshavare för barnet. 4.3: En ansökan måste skickas in för nyfödda barn : Har någon av föräldrarna en försäkring som varit i kraft i minst 12 (tolv) månader, kan nyfödda barn till någon av dem försäkras utan hänsyn till 1.2, samt utan att skicka in någon ansökan, jfr. dock 7.2 i). En kopia av födelseattesten måste dock skickas in inom 3 (tre) månader efter födseln : Om barnet är adopterat,måste försäkringstagaren lämna in en Hälsoupplysning för barnet. 5 Var gäller försäkringen? 5.1: Försäkringen gäller över hela världen såvida inte annat anges i försäkringsbrevet. 6 Vad ersätter försäkringen? 6.1: Försäkringen ersätter utgifter för operationer i samband med sjukhusvård, poliklinisk och annan behandling på sjukhus och andra läkartjänster i samband med behandlingen. Aktuella ersättningar framgår av gällande Ersättningsöversikt : Efter förhandsgodkännande från IHI ersätter försäkringen dokumenterade transportkostnader, om försäkrade av medicinska skäl inte kan transportera sig själv, till ersättningsberättigad behandling i Sverige och Skandinavien, samt rimliga transportkostnader utanför Skandinavien. Härutöver ersätts, efter närmare avtal med IHI, utgifter för transport för en anhörig eller ledsagare vid behandling av barn under 18 (arton) år, eller om behandlingen företas längre bort än 100 (hundra) km från den försäkrades permanenta bostad. Alla ersättningsberättigade transportkostnader ska godkännas av IHI : Kostnad för behandling till följd av psykiskt sjukdomstillstånd ersätts endast i den mån det är fråga om besök hos leg. läkare med specialistkompetens i allmänpsykiatri, leg. psykolog eller leg. psykoterapeut och begränsas till 10 (tio) besök i öppen vård. 6.2: Ersättning betalas ut när IHI har godkänt att kostnaderna ersätts av försäkringen, efter det att kvitterade och specificerade räkningar har skickats i original tillsammans med försäkringsnumret till IHI : I samband med diagnostisering och förberedande undersökning ska räkningar som skickas in till IHI för ersättning innehålla en diagnos. 6.3: Läkare, specialister, tandläkare, osv. som ger behandling måste ha behörighet i det land där de praktiserar sitt yrke. Dessutom ska metoden vara godkänd av de offentliga 7

9 hälsovårdsmyndigheterna i landet där behandlingen äger rum. Behandlingsmetoder som ännu inte är godkända av de offentliga hälsomyndigheterna men är under vetenskaplig utredning, kan bara ersättas om de godkänts i förväg av IHI:s läkarkonsulter. 6.4: Inte i något fall får ersättningen överstiga räkningsbeloppet. Erhåller den försäkrade ersättning från IHI utöver det belopp som han/hon är berättigad till, är den försäkrade skyldig att utan dröjsmål återbetala det överskjutande beloppet till IHI. Alla efterföljande betalningar som görs till IHI skrivs först av mot sådana utestående fordringar. I annat fall kommer IHI att reglera överskjutande belopp i annat mellanhavande mellan den försäkrade och IHI. 6.5: Ersättningsbeloppen är begränsade till normala, sedvanliga och skäliga kostnader i regionen eller landet där behandlingen ges. 6.6: Rabatter som ordnas vid förhandlingar mellan IHI och sjukhus/läkare och dylikt gagnar alla försäkringstagare i IHI. 6.7: Hur generös ersättningen blir bestäms av IHI. Om IHI beslutar att ersätta utgifter som försäkrade inte är berättigade till enligt försäkringsavtalet, räknas dessa alltjämt in i den årliga försäkringssumman per person och försikringsår. vid tidpunkten för ansökan, eller som försäkringstagaren och/eller försäkrade tidigare haft symptomer på, såvida inte annat har avtalats med IHI. 7.2: Vidare är IHI inte ersättningsansvarigt för kostnader som avser, beror på eller har uppstått till följd av: a) kosmetisk kirurgi och behandling, såvida inte denna är medicinskt nödvändig och godkänd av IHI, b) fettoperationer, c) veneriska sjukdomar, AIDS, AIDS-relaterade sjukdomar och sjukdomar relaterade till HIV-antikroppar (HIV-positiv). Dock omfattas sjukdomar relaterade till AIDS och HIV-antikroppar (HIV-positiv) om det kan bevisas att orsaken är en blodtransfusion som erhållits efter det att försäkringen trädde i kraft. HIV-viruset omfattas också om det kan bevisas att förekomsten av detta är en följd av ett olycksfall i samband med normal yrkesutövning. Den försäkrade ska meddela IHI inom 14 (fjorton) dagar efter ett sådant olycksfall och samtidigt uppvisa ett negativt HIV-antikroppstest, d) missbruk av alkohol, droger och/eller mediciner, e) avsiktligt självförvållad kroppsskada, 7 Undantag från ersättning 7.1: Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom, åkomma eller olycksfallsskada som var känd av försäkringstagaren och/eller den försäkrade f) preventivmedel, inklusive sterilisering, g) framkallad abort, såvida inte denna är medicinskt ordinerad, 8

10 h) graviditet, födsel och efterbehandling, i) varje slag av fertilitetstest och/eller behandling, inklusive hormonbehandling, insemination eller undersökningar och alla procedurer relaterade till denna, inklusive kostnader för graviditet, för- och efterbehandling av det nyfödda barnet/de nyfödda barnen. En ansökan måste därför skickas in för barn som är födda till följd av fertilitetsbehandling och/eller för de som är födda av en surrogatmamma och genomgå normal försäkringsbedömning i enlighet med 1, j) alla former av experimentell vård, vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk behandling, härunder vistelse på vårdhem, k) behandling av sexuell dysfunktion, l) tandkirurgiska operationer, uppror, revolution, revolt, civila oroligheter, militärkupp eller annat maktövertagande, militärt undantagstillstånd, upplopp eller illegalt upprättad myndighets handlingar, eller mark-, sjö- eller flygstridskrafters verksamhet (vare sig krig har förklarats eller inte), q) kärnreaktioner eller radioaktivt nedfall, r) behandling utförd av den försäkrade, hans/ hennes partner, föräldrar eller barn eller ett företag som ägs av någon av sagda personer, s) ersättning för läkemedelskostnader i öppenvård, t) ersättning för hjälpmedel för permanent bruk, u) epidemier där insatserna leds av offentliga myndigheter, m) behandling av naturläkare eller homeopat samt medicinering med naturmedicin eller homeopatiska preparat samt andra alternativa behandlingsmetoder, v) ett avtalat besök, behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller klinik där den försäkrade uteblivit. Kostnaden debiteras den försäkrade. n) läkarintyg, hälsointyg, o) behandling av sjukdomar under militärtjänst, p) behandling för sjukdom eller skada som uppstått direkt eller indirekt i samband med aktivt deltagande i: krig, invasion, främmande makts handlingar, fientligheter (vare sig krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, terroristhandlingar, 8 Rapportering av skada 8.1: Den försäkrade skall alltid initialt anlita WellCare vid behov av vård eller behandling. WellCare anvisar därefter den försäkrade var vård eller behandling kan genomföras. 8.2: Krav på ersättning för kostnader i samband med läkar- eller specialistbehandling och sjukhusbehandling rapporteras genom att kvitterade och specificerade räkningar sänds in i original tillsammans med försäkringsnumret till IHI. 9

11 Bolaget scannar de räkningar som mottas. Det är inte möjligt att få tillbaka originalräkningar. Den scannade räkningen som blir stämplad med Certified as a true Copy (kopians äkthet intygas) representerar originalet. 8.3: Skador ska rapporteras utan dröjsmål till IHI och ej senare än 3 (tre) månader efter det att omständigheterna som ligger bakom ersättningsanspråket har blivit kända av den försäkrade : Klagomål avseende IHI:s skadehantering ska ha inkommit senast 30 (trettio) dagar efter mottagande av ersättningsbeloppet. 8.4: Eventuell sjukhusvistelse ska utan dröjsmål anmälas till IHI tillsammans med läkarens diagnos. Anmälan bör göras per telefon, fax eller och IHI står för alla kostnader i samband med detta. 8.5: Alla krav mot IHI preskriberas 5 (fem) år efter att försäkringstagaren och/eller försäkrade har fått kännedom om sitt krav. 9.3: IHI är inte förpliktigat att stå för kostnader som helt eller delvis redan betalats av annan försäkringsgivare eller den offentliga vården. 9.4: Försäkrade är skyldiga att samarbeta med IHI och att genast underrätta IHI om det kan ställas krav på ersättning från annan eller om andra rättsliga anspråk kan påkallas från tredje part. 9.5: Dessutom skall den försäkrade hålla IHI fullständigt informerat samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna ställa krav på ersättning från annan part och tillvarata IHI:s intressen. 9.6: IHI har i alla sammanhang rätt att inträda direkt i försäkrades krav gentemot ansvarig. 10 Premiebetalning 10.1: Premien fastställs av IHI och betalas i förskott. IHI justerar premien en gång per år vid huvudförfallodagen på grundval av förändringar i försäkringens omfattning och/ eller försäkringsgruppens skadehistorik under föregående kalenderår. 9 Skydd från tredje part 9.1: Om det finns täckning från annat försäkringsbolag eller allmän sjukförsäkring, ska IHI informeras om detta när skadan anmäls. 9.2: Om så är fallet kommer IHI att samordna skadeutbetalningen med det andra försäkringsbolaget, och är endast förpliktigat att betala sin egen proportionella del av kostnaden. 10.2: Premien är åldersrelaterad och justeras efter den försäkrades födelsedatum : När barnet fyller 16 (sexton) år kommer det att begäras en pro rata-premie under den premieperiod, då barnets 16- årsdag infaller. 10.3: Premien förfaller årligen till betalning på huvudförfallodagen den 1. januari. Vid betalning senare än förfallodatum inträder 10

12 IHI:s försäkringsansvar först dagen efter betalningsdagen. Vid betalning senare än 10 dagar från huvudförfallodag, krävs ny ansökan med tillhörande hälsoprövning. 10.4: Försäkrade ombeds uppmärksamma 6.4 i fråga om betalning av utestående fordringar. 12.2: Försäkringen förnyas automatiskt på varje huvudförfallodag : Försäkringstagaren eller försäkrade kan säga upp försäkringen med 1 (en) månads skriftlig varsel. Försäkringen måste dock minst ha varit i kraft i 12 (tolv) månader. 11 Nödvändiga upplysningar till IHI 11.1: Försäkringstagaren och/eller försäkrade är skyldiga skrifligt att anmäla namn- eller bostadsändring. WellCare ska också meddelas i händelse av dödsfall. IHI är inte ansvarigt för följderna om försäkringstagaren och/eller den försäkrade underlåter att meddela sådana händelser. 11.2: Försäkrade är också skyldiga att förse IHI med alla tillgängliga upplysningar som krävs för IHI:s handläggning av försäkringstagarens och/eller den försäkrades ersättningsanspråk på IHI. 11.3: Utöver detta har IHI rätt att inhämta uppgifter om den försäkrades hälsotillstånd och kontakta alla sjukhus, läkare, osv. som behandlar eller har behandlat den försäkrade för fysiska eller mentala sjukdomar eller åkommor. Vidare har IHI rätt att utverka alla medicinska journaler och andra skriftliga rapporter och utlåtanden om den försäkrades hälsotillstånd. 12 Överlåtelse, uppsägning och upphörande 12.1: Ingen part har rätt att utan föregående skriftligt medgivande från IHI pantsätta eller överlåta sina rättigheter enligt försäkringen. 12.3: Har försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tecknandet av försäkringen eller senare i bedrägligt syfte ändrat i originaldokument, lämnat oriktiga upplysningar eller förtigit omständigheter som kan anses vara av betydelse för IHI, är försäkringsavtalet ogiltigt och ej bindande för IHI. 12.4: Har försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tecknandet av försäkringen eller senare lämnat oriktiga uppgifter är försäkringsavtalet ogiltigt, och IHI ej ersättningsansvarigt om försäkringen inte skulle ha godkänts av IHI om korrekta uppgifter hade lämnats. Skulle IHI ha godkänt försäkringen, men med andra villkor, är IHI bara ersättningsansvarigt i den utsträckning som IHI skulle ha iklätt sig skyldigheter i relation till den avtalade premien. 12.5: Om försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tecknandet av försäkringen inte kände till eller borde ha känt till att de av honom/henne lämnade uppgifterna var oriktiga, är IHI ersättningsansvarigt som om de oriktiga uppgifterna inte hade lämnats. 12.6: IHI kan upphöra med eller dra in en försäkringsprodukt med 3 (tre) månaders varsel före försäkringens huvudförfallodag, 11

13 och erbjuda den försäkrade en motsvarande försäkringslösning. 12.7: När försäkringen upphör, upphör samtidigt rätten till ersättning. Kostnader som omfattas av försäkringen och som erläggs under försäkringens giltighetstid ersätts dock upp till 3 (tre) månader efter det att försäkringen har upphört. Efterverkningar av en skada eller sjukdom som inträffat under försäkringens giltighetstid ersätts högst 3 (tre) månader efter det att försäkringen har upphört. 12.8: Försäkringen upphör, om försäkrade inte längre har fast folkbokföringsadress i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (Grönland och Färöarna undantaget) och inte längre täcks av den allmänna sjukförsäkringen i något av ovan nämnda länder. 13 Tvister, jurisdiktion m.m. 13.1: Tvist som uppstår till följd av eller i samband med försäkringsavtalet ska avgöras i enlighet med dansk lag med Köpenhamn som jurisdiktionsort. IHI är anslutet till Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 Köpenhamn V (Reklamationsnämnden för Försäkring). 13.2: Försäkringsvillkoren har skrivits i enlighet med den Danska Försäkringsavtalslagen. 12

14 Du är även försäkrad under din fritid 13

15 Ordlistan Denna ordlista med definitioner är en del av Försäkringsvillkoren. Akut allvarlig sjukdom: en akut uppkommen allvarlig sjukdom föreligger, när den behandlande läkaren och IHI:s läkarkonsulter är eniga om detta. Allvarlig skada: allvarlig skada föreligger, när den behandlande läkaren och IHI:s läkarkonsulter är eniga om detta. Ansökan: Anmälningsblanketten och Hälsoupplysningar. Ansökaren: personen som på Anmälningsblanketten och i Hälsoupplysningarna står angiven som den försäkringssökande. Dokument: alla skriftliga upplysningar i samband med försäkringen, inklusive alla räkningar i original, försäkringsbrev och dyl. IHI:s beslut om att antingen försäkra, inte försäkra eller ålägga försäkringen vissa villkor. Förfallodatum: datum då försäkringspremien skall betalas. Förnyelse: den automatiska förnyelsen av försäkringen på huvudförfallodagen. Försäkrade: försäkringstagaren och/eller alla andra försäkrade personer som är angivna i det gällande försäkringsbrevet. Försäkring: Försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet representerar försäkringsavtalet som ingåtts med IHI, och fastställer ramarna för försäkringen, premiebetalningen, självrisk och återbetalningsbelopp. Ersättningskrav: IHI:s rätt att inträda i försäkrades rättigheter och IHI:s rätt att återkräva utgifter som den försäkrade erhållt från annan sida. Existerande sjukdom: sjukdomsförlopp, inklusive sjukdomar och åkommor angivna i Hälsoupplysningarna, som kan påverka Försäkringsbrevet: försäkringsdetaljer, som anger den köpta försäkringstypen, årspremie, självrisk och andra särskilda villkor. Försäkringstagare: den juridiska person som står som försäkringstagare på Anmälningsblanketten och som är försäkrad enligt försäkringsbrevet. 14

16 Försäkringsvillkor: villkoren för den tecknade försäkringen. Huvudförfallodag: förnyelse av försäkringen. Ikraftträdandedag: datum enligt försäkringsbrevet då försäkringen träder i kraft, om inte annat angivits i Försäkringsvillkoren. Normal yrkesutövning: normal yrkesutövning enligt paragraf 7.2 c) inbegriper enbart följande yrken: läkare och tandläkare, sjuksköterskor, laboratoriepersonal, undersköterskor och vårdare på sjukhus, läkar och tandläkarassistenter, ambulanspersonal, barnmorskor, brandmän, polismän/kvinnor och fångvaktare. Standardvillkor: IHI:s standardförsäkringsvillkor utan särskilda begränsningar, inskränkningar eller förbehåll. Täckningsperiod: försäkringens samlade löptid genom ett livsförlopp inklusive förnyelse av denna. Återbetalningsbelopp: det maximala belopp, som under ett år från ikraftträdandets datum eller huvudförfallodagen utbetalas som ersättning för sjukvårdsutgifter. Detta är ytterligare beskrivet i Försäkringsvillkoren. Operation: ett operativt ingrepp som inte inkluderar endoskopier och scanningar, även om dessa undersökningar kräver narkos. Öppen vård: operationer eller läkarbehandling på sjukhus eller klinik, när det inte är medicinskt nödvändigt att bli inlagd. Särskilda villkor: begränsningar, inskränkningar eller extra tillkomna förbehåll utöver standardvillkoren i försäkringsbrevet. Sjukhusvistelse: operation eller läkarvård på sjukhus eller klinik när det är medicinskt nödvändigt att bli inlagd. Skada: det ekonomiska kravet täcks helt eller delvis av försäkringen. I IHI:s värdering/beslut av kravet är det avgörande tidpunkten för behandlingen och inte tidpunkten då skadan/ sjukdomen uppstod. Gällande från 1. januari 2008 Fel & Utelämnande Undantaget 15

17 ihi.com International Health Insurance danmark a/s Danmark - Köpenhamn Huvudkontor Palaegade 8 DK-1261 Köpenhamn K Danmark Tel: AGR03830W8-11/ WellCare huvudkontor Skeppargatan 8 SE Stockholm Sweden Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnummer IHI Assist (24-timmars alarmservice) Tel: Öppettider för telefonsamtal: 08:00 22:00 alla vardagar Alla telefonsamtal spelas in och kan bli avlyssnade. Reg. No. CVR Spanien - Fuengirola (Málaga) Tel: Frankrike - Nice Tel: +33 (0) USA - Miami Tel: +1 (305) Avgiftsfritt nummer: DANMARK Bolivia - Santa Cruz Tel: / Mexico - Mexico City Tel: +52 (55) Hongkong Tel: Japan - Tokyo, representationskontor Tel:

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring Omfattning Försäkringsmoment Självrisk Premie per försäkrad/år Vuxen SEK 500 per skada SEK 3 120 Barn (t o m25 år) SEK 500 per skada SEK 1 560 Gruppsjukvård Specialistläkarvård Sjukgymnastik, kiropraktor

Läs mer

Krishjälp 100 % Behandling hos krispsykolog 8 behandlingar per händelse och försäkringsår Behandlingen ska vara godkänd i förväg av bolaget.

Krishjälp 100 % Behandling hos krispsykolog 8 behandlingar per händelse och försäkringsår Behandlingen ska vara godkänd i förväg av bolaget. Sjukvård Direkt Plus Premie/månad (år) Premie per person och månad Premie per barn och månad Försäkringsbelopp Försäkringsbelopp per person och försäkringsår Omfattning Försäkringen omfattar behandling

Läs mer

ABONNEMANG MED SKANDINAVISK FÖRSÄKRING

ABONNEMANG MED SKANDINAVISK FÖRSÄKRING WellCare Guld ABONNEMANG MED SKANDINAVISK FÖRSÄKRING ABONNEMANGS OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR ÅR 2008 1. VEM ABONNEMANGET GÄLLER FÖR Abonnemanget är personligt, dvs gäller för person, angiven i gällande abonnemangsbevis.

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland

ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland Gällande från 2011 Så här används försäkringen Diagnostisering hos specialistläkare och inskrivning på sjukhus Rådgivning och tidsbokning sker via ihi Bupa

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell Gällande från 2011 Så här används försäkringen Diagnostisering hos specialistläkare och inskrivning på sjukhus Medical Centre Kundservice "mypage Online kund Rådgivning

Läs mer

Allmänna villkor för Sjukvård Direkt PLUS. Gäller från 1 januari 2011

Allmänna villkor för Sjukvård Direkt PLUS. Gäller från 1 januari 2011 Allmänna villkor för Sjukvård Direkt PLUS Gäller från 1 januari 2011 Allmänna villkor Sjukvård Direkt PLUS. Gäller från 2011-01-01 Innehåll A Definitioner... 4 B Allmänna försäkringsregler... 8 B.1 Gruppavtal,

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring

Försäkringsvillkor. Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring grupp Allmänna villkor 2009 NLH1:01 Försäkringsvillkor Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring gruppförsäkring

ihi Bupa Hälsoförsäkring gruppförsäkring ihi Bupa Hälsoförsäkring gruppförsäkring Gällande från 2010 Så här används försäkringen Diagnostisering hos specialistläkare och inskrivning på sjukhus Rådgivning och tidsbokning sker via ihi Bupa Sjukvårdsrådgivning

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 innehåll 4 Så här används försäkringen 7 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 Så här används försäkringen Diagnostisering

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 0 9 : 2 W e l l C a r e S i l v e r

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Internationell

Sjukvårdsförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Sjukvårdsförsäkring Internationell Gällande från 2014 INNEHÅLL 4 Så här använder du försäkringen 7 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 SÅ HÄR ANVÄNDER DU FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det!

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! GULD Sjukvårdsrådgivning Vaccinationsråd Läkar- & sjukhusvård** Sjukgymnast, naprapat** Hjälpmedel Utökad sjukvårdstjänst Hälsoundersökning Second

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård 4 Vad som är försäkrat Försäkringen gäller för tjänster som anvisas av If samt för kostnader för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden och då behandling påbörjas inom tolv månader från försäkringsfallets

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg

Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Villkor 2010.03.01 Försäkringar för dig som frilansar Frilans Extra trygg Villkor 2010.02.08 Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Som frilansare är du extra utsatt om det skulle hända något med dig

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Bilaga 2 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN

Bilaga 2 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS FÖRSTA AP-FONDEN Innehåll 1 Kravspecifikation 1.1 Kontaktuppgifter... 3 1.2 Pris... 3 1.3 Ansvarstid... 3 1.4 Hälsoprövning...

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall VILLKOR Av 2004:1 Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall Fastställt april 1999 Nytt villkor Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk. Hjerta

VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk. Hjerta VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk Hjerta Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 4 VAD SOM ÄR FÖRSÄKRAT...

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart FÖRKÖP-/FÖRSÄKRINGSINFORMATION Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart Försäkringsinformation 2012 Movestic Sjukvård Smart Detta material innehåller information om Movestics Sjukvård Smart. Informationen

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor NLH02:03

Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor NLH02:03 Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor NLH02:03 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 SÄKRA Sjukvårdsförsäkring grupp NLH2:03 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1 Parter...

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn

Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn Sida 1/7 Hälsodeklaration Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn Sjuk- och Olycksfallsförsäkring barn kan sökas för barn som är 0-15 år. Om försäkringen söks som direkt fortsättning från en motsvarande

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 UVAplus-försäkring Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 Sid 2 (13) 2014-06-09 Innehåll 1 TECKNANDE, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Tecknande... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sid 1 av 10 Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Försäkringsvillkor för FOREX BANK Låneskydd

Försäkringsvillkor för FOREX BANK Låneskydd Villkor Försäkringsvillkor för FOREX BANK Låneskydd Försäkringsvillkor för kunder med lån hos FOREX BANK, nedan kallat Långivaren. I detta villkor redovisas innehållet i det försäkringsskydd som Genworth

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle.

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. V 073F:1 VILLKORSTILLÄGG Leasingförsäkring I villkor V073 utgår A.31-31.2 samt hela avsnitt D. Allmänna avtalsbestämmelser och ersätts med nedanstående. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet finns

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:02

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:02 Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:02 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 Allmänna villkor SJV 01:02 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer