ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING"

Transkript

1 WellCare Platinum ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING ABONNEMANGS- OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR ÅR VEM ABONNEMANGET GÄLLER FÖR Abonnemanget är personligt, dvs gäller för person, angiven i gällande abonnemangsbevis. I viss omfattning gäller abonnemanget även för anhörig till abonnenten m.fl, se vidare pkt 6:9 och 6:10 nedan. 2. NYTECKNING AV ABONNEMANG Abonnemang kan nytecknas från 16 till 60 års ålder. Sökanden som fyllt 60 år men ej 80 år kan dock i undantagsfall erhålla abonnemang på speciella villkor. För att kunna nyteckna ett abonnemang krävs en skriftlig ansökan med hälsodeklaration. Utifrån en medicinsk prövning, grundad på det i ansökan uppgivna hälsotillståndet kan sedan ett abonnemang beviljas eller avslås. 3. NÄR ABONNEMANGET GÄLLER Abonnemanget träder i kraft sedan abonnemangsavgiften erlagts, vilket bekräftas med ett abonnemangsbevis. Abonnemanget löper kalenderårsvis och avser den period som anges i beviset. 4. FÖRNYELSE AV ABONNEMANG Inför årsskiftet erhåller abonnenten faktura. Vid utebliven betalning upphör abonnemanget en månad efter årsskiftet. 5. ORIKTIG UPPGIFT Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden som är av betydelse för bedömningen av den sökandes hälsotillstånd har lämnats, kan detta medföra att abonnemanget upphör. 6. OMFATTNING Abonnemanget erbjuder ett personligt omhändertagande för största möjliga trygghet där abonnenten är känd av WellCare och själv lär känna personalen vid WellCare. Abonnemanget innebär att man får en personlig läkare för hälso- och sjukvårdsrådgivning samt som sjukvårdsombudsman. : Abonnemanget omfattar följande tjänster 6:1 Sjukvård och medicinsk rådgivning vid WellCare mottagningen. 6:2 En årlig allmän hälsoundersökning enligt WellCares program. 6:3 Remittering till andra privata specialistläkare vid behov. 6:4 Remittering till offentlig vård vid behov. 6:5 Jourtelefon till WellCare läkare dygnet runt, året om. 6.6 Hänvisning till aktiv sjukvårdshjälp vid vistelse utomlands. 6:7 Vaccination mot influensa på WellCare. Vid vaccination annorstädes svarar abonnenten själv för kostnaden. Övriga vaccinationer som kan ges vid WellCare ges till abonnenten enligt prislista. 6:8 Rådgivning inför utlandsresa med ett reseapotek som erbjuds till självkostnadspris. 6:9 Sjukvårdsrådgivning per telefon för anhöriga efter det att abonnenten kontaktat WellCare. 6:10 Sjukvårdsrådgivning per telefon för enstaka personliga affärsgäster efter det att abonnenten kontaktat WellCare. Ovanstående omfattning enligt pkt 6:1-10 förutsätter att inga ytterligare begränsningar för privatläkares verksamhet införs av det landsting som abonnenten tillhör under FÖRSÄKRINGSVILLKOR Ersättningar och försäkringsvillkor sker enligt IHI:s WellCare Platinum sjukvårdsförsäkringsvillkor. Vid företagsbetalt WellCare abonnemang med försäkring är, enligt Skatteverket, eventuell ersättning för patientavgifter inom offentlig vård, läkemedel, hemhjälp samt resor till och från behandling förmånsskattepliktig. Försäkringsgivaren gör bedömningen att denna uppgår till en procent av kostnaden för en WellCare Platinum anslutning.

2 WellCare Platinum Sjukvårdsförsäkringsvillkor Gällande från 2008 SEK Vi sätter er hälsa före allt annat

3 Ersättningsöversikt Gällande från 1. januari 2008 Vi ber er vänligen uppmärksamma att Ersättningsöversikten är en del av Försäkringsvillkoren. WellCare Platinum Sjukvårdsförsäkring garanterar fritt val av vård på alla sjukhus i världen - oavsett åkomma eller sjukdom. Detta innebär att du kan få tillgång till vård på det sjukhus du önskar, världen över. Alla belopp i SEK Försäkringssumma Försäkringssumma per person och försäkringsår Sjukhusvistelse Vård exkl. behandlingar, per sängdag Vård på intensivavdelning Operationer, behandlingar m.m. Operationer Organtransplantation per diagnos och i ett samlat behandlingsförlopp, inkl. allt, max. Endast humana organ. Anskaffandet av organet måste ha godkänts av IHI i förväg Pacemaker max. per försäkringsår Då sjukhus eller klinik använder sig av fast dagspris, ersätts inkl. behandlingar och operationer, per sängdag Vårdcentral/sjukhusbehandling vid akut sjukdom eller olycksfall i utlandet Laboratorie- och röntgenundersökning, scanning och annan läkarbehandling medan man är inlagd på sjukhus Receptbelagd medicin i samband med sjukhusvistelse För- och efterbehandling på sjukhus/klinik i samband med inläggning efterbehandling dock i max. 6 månader från första behandlingsdag Diagnos och behandlingar i öppen vård Konsultation med specialistläkare. Dock ej specialistläkare i allmän medicin Laboratorieundersökning, röntgenundersökning och scanning Andra undersökningar ordinerade av specialist

4 Transport till och från sjukhus Transportkostnader till ersättningsberättigad behandling i Skandinavien, om försäkrade av medicinska skäl inte kan transportera sig själv, samt rimliga transportkostnader utanför Skandinavien dock max. per försäkringsår Transporten ska vara godkänd i förväg av IHI Ambulanstransport Läkarordinerad ambulanstransport till och från sjukhus max. per försäkringsår Rehabilitering Läkarordinerad rehabilitering i samband med inläggning på auktoriserad behandlingsplats dock i max 6 månader i ett behandlingsförlopp Konvalescens Läkarordinerad konvalescens efter godkännande av IHI dock max. per dag i högst 3 veckor per försäkringsår Sjukgymnastik och kiropraktorbehandling/osteopati/naprapat Läkarordinerad sjukgymnastik och/eller kiropraktorbehandling/osteopati/naprapat under sjukhusvistelse samt efterbehandling i samband med sjukhusvistelse dock i max. 4 månader från första behandlingsdag Läkarordinerad sjukgymnastik och/eller kiropraktorbehandling/osteopati/naprapat utan sjukhusvistelse behandling ges efter remiss från WellCare. Max 10 behandlinger per remiss hos legitimarad sjukgymnast/kiropraktor/osteopat/naprapat Hospice Vistelse ersätts till dock max. per försäkringsår. Vistelsen ska ske enligt läkarordination och vara godkänd i förväg av IHI Psykolog eller psykoterapeut Behandling av psykiskt sjukdomstillstånd av psykolog eller psykoterapeut dock max. 10 besök i öppen vård per remiss hos legitimarad psykolog eller psykoterapeut. Vistelsen ska ske enligt läkarordination och vara godkänd i förväg av IHI

5 Med en IHI försäkring kommer du snabbt tillbaka till arbetet

6 Försäkringsvillkor Gällande från 1. januari 2008 Innehållsförteckning 1 Godkännande av försäkringen 2 Tidpunkt då försäkringen träder i kraft 3 Ändring och utökning av täckning 4 Vem omfattas av försäkringen? 5 Var gäller försäkringen? 6 Vad ersätter försäkringen? 7 Undantag från ersättning 8 Rapportering av skada 9 Skydd från tredje part 10 Premiebetalning 11 Nödvändiga upplysningar till IHI 12 Överlåtelse, uppsägning och upphörande 13 Tvister, jurisdiktion, m.m. Ordlistan

7 1 Godkännande av försäkringen 1.1: International Health Insurance danmark a/s, i det följande kallat IHI, äger rätt att avgöra om försäkringen kan godkännas eller inte. För att försäkringen ska godkännas, och IHI bli ersättningsansvarig, måste ansökan först godkännas av IHI, och premien betalas till WellCare. 1.2: Om försäkringen ska godkännas av IHI med standardvillkor, måste ansökaren vara fullt frisk vid tidpunkten för godkännandet och får inte lida av, eller ha lidit av, någon återkommande sjukdom, åkomma, skada, krämpa eller fysiskt handikapp, och ansökaren får inte ha fyllt 60 (sextio) år vid tidpunkten för godkännandet : Om villkoren i 1.2 inte uppfylls och ansökaren inte har fyllt 80 (åttio) år vid tiden för inträdet, har IHI möjlighet att erbjuda försäkringen med särskilda villkor. Beslutar IHI sig för att erbjuda försäkringen med särskilda villkor, kommer försäkringstagaren att erhålla ett försäkringsbrev där dessa villkor framgår. 1.4: Alla ansökningar behandlas och bedöms av IHI:s huvudkontor i Köpenhamn, där även utfärdande av försäkringsbrev äger rum. Bolaget kan välja att utföra skadehandläggningen i eller utanför EU. 2 Tidpunkt då försäkringen träder i kraft 2.1: Försäkringen träder i kraft samma dag som ansökan godkänns av IHI. Ikraftträdandedagen framgår av försäkringsbrevet. IHI kan avtala annan tidpunkt med försäkringstagaren. 3 Ändring och utökning av täckning 3.1: Försäkringstagaren kan ändra sitt skydd till ett annat vid huvudförfallodatum med 1 (en) månads skriftlig varsel till IHI under förutsättning att de i 1 nämnda villkoren är uppfyllda. 3.2: IHI behandlar utökning av skydd som en ny ansökan i enlighet med : Dessutom ska ansökaren ha fast folkbokföringsadress i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (Grönland och Färöarna undantaget) och omfattas av den nationella sjukförsäkringen i något av de ovan nämnda länderna. 4 Vem omfattas av försäkringen? 4.1: Försäkringen omfattar den försäkrade personen/de försäkrade personerna som namnges i försäkringsbrevet, och dessutom anmälda barn under 16 (sexton) år. 1.3: Ändras ansökarens hälsotillstånd efter ansökans underskrift, men före IHI:s godkännande, är ansökare förpliktigad att genast upplysa IHI härom. 4.2: Barn som ännu inte fyllt 16 (sexton) år kan försäkras utan kostnad om kraven för godkännande enligt standardvillkoren, jfr. 1.2, är uppfyllda. 6

8 4.2.1: Kostnadsfri medförsäkring för barn är vidare underkastat följande villkor: barnet måste vara registrerat hos IHI, en av de försäkrade personerna/ den försäkrade personen måste vara vårdnadshavare för barnet, och barnet måste vara skrivet på samma adress som den försäkrade som är vårdnadshavare för barnet. 4.3: En ansökan måste skickas in för nyfödda barn : Har någon av föräldrarna en försäkring som varit i kraft i minst 12 (tolv) månader, kan nyfödda barn till någon av dem försäkras utan hänsyn till 1.2, samt utan att skicka in någon ansökan, jfr. dock 7.2 i). En kopia av födelseattesten måste dock skickas in inom 3 (tre) månader efter födseln : Om barnet är adopterat,måste försäkringstagaren lämna in en Hälsoupplysning för barnet. 5 Var gäller försäkringen? 5.1: Försäkringen gäller över hela världen såvida inte annat anges i försäkringsbrevet. 6 Vad ersätter försäkringen? 6.1: Försäkringen ersätter utgifter för operationer i samband med sjukhusvård, poliklinisk och annan behandling på sjukhus och andra läkartjänster i samband med behandlingen. Aktuella ersättningar framgår av gällande Ersättningsöversikt : Efter förhandsgodkännande från IHI ersätter försäkringen dokumenterade transportkostnader, om försäkrade av medicinska skäl inte kan transportera sig själv, till ersättningsberättigad behandling i Sverige och Skandinavien, samt rimliga transportkostnader utanför Skandinavien. Härutöver ersätts, efter närmare avtal med IHI, utgifter för transport för en anhörig eller ledsagare vid behandling av barn under 18 (arton) år, eller om behandlingen företas längre bort än 100 (hundra) km från den försäkrades permanenta bostad. Alla ersättningsberättigade transportkostnader ska godkännas av IHI : Kostnad för behandling till följd av psykiskt sjukdomstillstånd ersätts endast i den mån det är fråga om besök hos leg. läkare med specialistkompetens i allmänpsykiatri, leg. psykolog eller leg. psykoterapeut och begränsas till 10 (tio) besök i öppen vård. 6.2: Ersättning betalas ut när IHI har godkänt att kostnaderna ersätts av försäkringen, efter det att kvitterade och specificerade räkningar har skickats i original tillsammans med försäkringsnumret till IHI : I samband med diagnostisering och förberedande undersökning ska räkningar som skickas in till IHI för ersättning innehålla en diagnos. 6.3: Läkare, specialister, tandläkare, osv. som ger behandling måste ha behörighet i det land där de praktiserar sitt yrke. Dessutom ska metoden vara godkänd av de offentliga 7

9 hälsovårdsmyndigheterna i landet där behandlingen äger rum. Behandlingsmetoder som ännu inte är godkända av de offentliga hälsomyndigheterna men är under vetenskaplig utredning, kan bara ersättas om de godkänts i förväg av IHI:s läkarkonsulter. 6.4: Inte i något fall får ersättningen överstiga räkningsbeloppet. Erhåller den försäkrade ersättning från IHI utöver det belopp som han/hon är berättigad till, är den försäkrade skyldig att utan dröjsmål återbetala det överskjutande beloppet till IHI. Alla efterföljande betalningar som görs till IHI skrivs först av mot sådana utestående fordringar. I annat fall kommer IHI att reglera överskjutande belopp i annat mellanhavande mellan den försäkrade och IHI. 6.5: Ersättningsbeloppen är begränsade till normala, sedvanliga och skäliga kostnader i regionen eller landet där behandlingen ges. 6.6: Rabatter som ordnas vid förhandlingar mellan IHI och sjukhus/läkare och dylikt gagnar alla försäkringstagare i IHI. 6.7: Hur generös ersättningen blir bestäms av IHI. Om IHI beslutar att ersätta utgifter som försäkrade inte är berättigade till enligt försäkringsavtalet, räknas dessa alltjämt in i den årliga försäkringssumman per person och försikringsår. vid tidpunkten för ansökan, eller som försäkringstagaren och/eller försäkrade tidigare haft symptomer på, såvida inte annat har avtalats med IHI. 7.2: Vidare är IHI inte ersättningsansvarigt för kostnader som avser, beror på eller har uppstått till följd av: a) kosmetisk kirurgi och behandling, såvida inte denna är medicinskt nödvändig och godkänd av IHI, b) fettoperationer, c) veneriska sjukdomar, AIDS, AIDS-relaterade sjukdomar och sjukdomar relaterade till HIV-antikroppar (HIV-positiv). Dock omfattas sjukdomar relaterade till AIDS och HIV-antikroppar (HIV-positiv) om det kan bevisas att orsaken är en blodtransfusion som erhållits efter det att försäkringen trädde i kraft. HIV-viruset omfattas också om det kan bevisas att förekomsten av detta är en följd av ett olycksfall i samband med normal yrkesutövning. Den försäkrade ska meddela IHI inom 14 (fjorton) dagar efter ett sådant olycksfall och samtidigt uppvisa ett negativt HIV-antikroppstest, d) missbruk av alkohol, droger och/eller mediciner, e) avsiktligt självförvållad kroppsskada, 7 Undantag från ersättning 7.1: Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom, åkomma eller olycksfallsskada som var känd av försäkringstagaren och/eller den försäkrade f) preventivmedel, inklusive sterilisering, g) framkallad abort, såvida inte denna är medicinskt ordinerad, 8

10 h) graviditet, födsel och efterbehandling, i) varje slag av fertilitetstest och/eller behandling, inklusive hormonbehandling, insemination eller undersökningar och alla procedurer relaterade till denna, inklusive kostnader för graviditet, för- och efterbehandling av det nyfödda barnet/de nyfödda barnen. En ansökan måste därför skickas in för barn som är födda till följd av fertilitetsbehandling och/eller för de som är födda av en surrogatmamma och genomgå normal försäkringsbedömning i enlighet med 1, j) alla former av experimentell vård, vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk behandling, härunder vistelse på vårdhem, k) behandling av sexuell dysfunktion, l) tandkirurgiska operationer, uppror, revolution, revolt, civila oroligheter, militärkupp eller annat maktövertagande, militärt undantagstillstånd, upplopp eller illegalt upprättad myndighets handlingar, eller mark-, sjö- eller flygstridskrafters verksamhet (vare sig krig har förklarats eller inte), q) kärnreaktioner eller radioaktivt nedfall, r) behandling utförd av den försäkrade, hans/ hennes partner, föräldrar eller barn eller ett företag som ägs av någon av sagda personer, s) ersättning för läkemedelskostnader i öppenvård, t) ersättning för hjälpmedel för permanent bruk, u) epidemier där insatserna leds av offentliga myndigheter, m) behandling av naturläkare eller homeopat samt medicinering med naturmedicin eller homeopatiska preparat samt andra alternativa behandlingsmetoder, v) ett avtalat besök, behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller klinik där den försäkrade uteblivit. Kostnaden debiteras den försäkrade. n) läkarintyg, hälsointyg, o) behandling av sjukdomar under militärtjänst, p) behandling för sjukdom eller skada som uppstått direkt eller indirekt i samband med aktivt deltagande i: krig, invasion, främmande makts handlingar, fientligheter (vare sig krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, terroristhandlingar, 8 Rapportering av skada 8.1: Den försäkrade skall alltid initialt anlita WellCare vid behov av vård eller behandling. WellCare anvisar därefter den försäkrade var vård eller behandling kan genomföras. 8.2: Krav på ersättning för kostnader i samband med läkar- eller specialistbehandling och sjukhusbehandling rapporteras genom att kvitterade och specificerade räkningar sänds in i original tillsammans med försäkringsnumret till IHI. 9

11 Bolaget scannar de räkningar som mottas. Det är inte möjligt att få tillbaka originalräkningar. Den scannade räkningen som blir stämplad med Certified as a true Copy (kopians äkthet intygas) representerar originalet. 8.3: Skador ska rapporteras utan dröjsmål till IHI och ej senare än 3 (tre) månader efter det att omständigheterna som ligger bakom ersättningsanspråket har blivit kända av den försäkrade : Klagomål avseende IHI:s skadehantering ska ha inkommit senast 30 (trettio) dagar efter mottagande av ersättningsbeloppet. 8.4: Eventuell sjukhusvistelse ska utan dröjsmål anmälas till IHI tillsammans med läkarens diagnos. Anmälan bör göras per telefon, fax eller och IHI står för alla kostnader i samband med detta. 8.5: Alla krav mot IHI preskriberas 5 (fem) år efter att försäkringstagaren och/eller försäkrade har fått kännedom om sitt krav. 9.3: IHI är inte förpliktigat att stå för kostnader som helt eller delvis redan betalats av annan försäkringsgivare eller den offentliga vården. 9.4: Försäkrade är skyldiga att samarbeta med IHI och att genast underrätta IHI om det kan ställas krav på ersättning från annan eller om andra rättsliga anspråk kan påkallas från tredje part. 9.5: Dessutom skall den försäkrade hålla IHI fullständigt informerat samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna ställa krav på ersättning från annan part och tillvarata IHI:s intressen. 9.6: IHI har i alla sammanhang rätt att inträda direkt i försäkrades krav gentemot ansvarig. 10 Premiebetalning 10.1: Premien fastställs av IHI och betalas i förskott. IHI justerar premien en gång per år vid huvudförfallodagen på grundval av förändringar i försäkringens omfattning och/ eller försäkringsgruppens skadehistorik under föregående kalenderår. 9 Skydd från tredje part 9.1: Om det finns täckning från annat försäkringsbolag eller allmän sjukförsäkring, ska IHI informeras om detta när skadan anmäls. 9.2: Om så är fallet kommer IHI att samordna skadeutbetalningen med det andra försäkringsbolaget, och är endast förpliktigat att betala sin egen proportionella del av kostnaden. 10.2: Premien är åldersrelaterad och justeras efter den försäkrades födelsedatum : När barnet fyller 16 (sexton) år kommer det att begäras en pro rata-premie under den premieperiod, då barnets 16- årsdag infaller. 10.3: Premien förfaller årligen till betalning på huvudförfallodagen den 1. januari. Vid betalning senare än förfallodatum inträder 10

12 IHI:s försäkringsansvar först dagen efter betalningsdagen. Vid betalning senare än 10 dagar från huvudförfallodag, krävs ny ansökan med tillhörande hälsoprövning. 10.4: Försäkrade ombeds uppmärksamma 6.4 i fråga om betalning av utestående fordringar. 12.2: Försäkringen förnyas automatiskt på varje huvudförfallodag : Försäkringstagaren eller försäkrade kan säga upp försäkringen med 1 (en) månads skriftlig varsel. Försäkringen måste dock minst ha varit i kraft i 12 (tolv) månader. 11 Nödvändiga upplysningar till IHI 11.1: Försäkringstagaren och/eller försäkrade är skyldiga skrifligt att anmäla namn- eller bostadsändring. WellCare ska också meddelas i händelse av dödsfall. IHI är inte ansvarigt för följderna om försäkringstagaren och/eller den försäkrade underlåter att meddela sådana händelser. 11.2: Försäkrade är också skyldiga att förse IHI med alla tillgängliga upplysningar som krävs för IHI:s handläggning av försäkringstagarens och/eller den försäkrades ersättningsanspråk på IHI. 11.3: Utöver detta har IHI rätt att inhämta uppgifter om den försäkrades hälsotillstånd och kontakta alla sjukhus, läkare, osv. som behandlar eller har behandlat den försäkrade för fysiska eller mentala sjukdomar eller åkommor. Vidare har IHI rätt att utverka alla medicinska journaler och andra skriftliga rapporter och utlåtanden om den försäkrades hälsotillstånd. 12 Överlåtelse, uppsägning och upphörande 12.1: Ingen part har rätt att utan föregående skriftligt medgivande från IHI pantsätta eller överlåta sina rättigheter enligt försäkringen. 12.3: Har försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tecknandet av försäkringen eller senare i bedrägligt syfte ändrat i originaldokument, lämnat oriktiga upplysningar eller förtigit omständigheter som kan anses vara av betydelse för IHI, är försäkringsavtalet ogiltigt och ej bindande för IHI. 12.4: Har försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tecknandet av försäkringen eller senare lämnat oriktiga uppgifter är försäkringsavtalet ogiltigt, och IHI ej ersättningsansvarigt om försäkringen inte skulle ha godkänts av IHI om korrekta uppgifter hade lämnats. Skulle IHI ha godkänt försäkringen, men med andra villkor, är IHI bara ersättningsansvarigt i den utsträckning som IHI skulle ha iklätt sig skyldigheter i relation till den avtalade premien. 12.5: Om försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tecknandet av försäkringen inte kände till eller borde ha känt till att de av honom/henne lämnade uppgifterna var oriktiga, är IHI ersättningsansvarigt som om de oriktiga uppgifterna inte hade lämnats. 12.6: IHI kan upphöra med eller dra in en försäkringsprodukt med 3 (tre) månaders varsel före försäkringens huvudförfallodag, 11

13 och erbjuda den försäkrade en motsvarande försäkringslösning. 12.7: När försäkringen upphör, upphör samtidigt rätten till ersättning. Kostnader som omfattas av försäkringen och som erläggs under försäkringens giltighetstid ersätts dock upp till 3 (tre) månader efter det att försäkringen har upphört. Efterverkningar av en skada eller sjukdom som inträffat under försäkringens giltighetstid ersätts högst 3 (tre) månader efter det att försäkringen har upphört. 12.8: Försäkringen upphör, om försäkrade inte längre har fast folkbokföringsadress i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (Grönland och Färöarna undantaget) och inte längre täcks av den allmänna sjukförsäkringen i något av ovan nämnda länder. 13 Tvister, jurisdiktion m.m. 13.1: Tvist som uppstår till följd av eller i samband med försäkringsavtalet ska avgöras i enlighet med dansk lag med Köpenhamn som jurisdiktionsort. IHI är anslutet till Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 Köpenhamn V (Reklamationsnämnden för Försäkring). 13.2: Försäkringsvillkoren har skrivits i enlighet med den Danska Försäkringsavtalslagen. 12

14 Du är även försäkrad under din fritid 13

15 Ordlistan Denna ordlista med definitioner är en del av Försäkringsvillkoren. Akut allvarlig sjukdom: en akut uppkommen allvarlig sjukdom föreligger, när den behandlande läkaren och IHI:s läkarkonsulter är eniga om detta. Allvarlig skada: allvarlig skada föreligger, när den behandlande läkaren och IHI:s läkarkonsulter är eniga om detta. Ansökan: Anmälningsblanketten och Hälsoupplysningar. Ansökaren: personen som på Anmälningsblanketten och i Hälsoupplysningarna står angiven som den försäkringssökande. Dokument: alla skriftliga upplysningar i samband med försäkringen, inklusive alla räkningar i original, försäkringsbrev och dyl. IHI:s beslut om att antingen försäkra, inte försäkra eller ålägga försäkringen vissa villkor. Förfallodatum: datum då försäkringspremien skall betalas. Förnyelse: den automatiska förnyelsen av försäkringen på huvudförfallodagen. Försäkrade: försäkringstagaren och/eller alla andra försäkrade personer som är angivna i det gällande försäkringsbrevet. Försäkring: Försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet representerar försäkringsavtalet som ingåtts med IHI, och fastställer ramarna för försäkringen, premiebetalningen, självrisk och återbetalningsbelopp. Ersättningskrav: IHI:s rätt att inträda i försäkrades rättigheter och IHI:s rätt att återkräva utgifter som den försäkrade erhållt från annan sida. Existerande sjukdom: sjukdomsförlopp, inklusive sjukdomar och åkommor angivna i Hälsoupplysningarna, som kan påverka Försäkringsbrevet: försäkringsdetaljer, som anger den köpta försäkringstypen, årspremie, självrisk och andra särskilda villkor. Försäkringstagare: den juridiska person som står som försäkringstagare på Anmälningsblanketten och som är försäkrad enligt försäkringsbrevet. 14

16 Försäkringsvillkor: villkoren för den tecknade försäkringen. Huvudförfallodag: förnyelse av försäkringen. Ikraftträdandedag: datum enligt försäkringsbrevet då försäkringen träder i kraft, om inte annat angivits i Försäkringsvillkoren. Normal yrkesutövning: normal yrkesutövning enligt paragraf 7.2 c) inbegriper enbart följande yrken: läkare och tandläkare, sjuksköterskor, laboratoriepersonal, undersköterskor och vårdare på sjukhus, läkar och tandläkarassistenter, ambulanspersonal, barnmorskor, brandmän, polismän/kvinnor och fångvaktare. Standardvillkor: IHI:s standardförsäkringsvillkor utan särskilda begränsningar, inskränkningar eller förbehåll. Täckningsperiod: försäkringens samlade löptid genom ett livsförlopp inklusive förnyelse av denna. Återbetalningsbelopp: det maximala belopp, som under ett år från ikraftträdandets datum eller huvudförfallodagen utbetalas som ersättning för sjukvårdsutgifter. Detta är ytterligare beskrivet i Försäkringsvillkoren. Operation: ett operativt ingrepp som inte inkluderar endoskopier och scanningar, även om dessa undersökningar kräver narkos. Öppen vård: operationer eller läkarbehandling på sjukhus eller klinik, när det inte är medicinskt nödvändigt att bli inlagd. Särskilda villkor: begränsningar, inskränkningar eller extra tillkomna förbehåll utöver standardvillkoren i försäkringsbrevet. Sjukhusvistelse: operation eller läkarvård på sjukhus eller klinik när det är medicinskt nödvändigt att bli inlagd. Skada: det ekonomiska kravet täcks helt eller delvis av försäkringen. I IHI:s värdering/beslut av kravet är det avgörande tidpunkten för behandlingen och inte tidpunkten då skadan/ sjukdomen uppstod. Gällande från 1. januari 2008 Fel & Utelämnande Undantaget 15

17 ihi.com International Health Insurance danmark a/s Danmark - Köpenhamn Huvudkontor Palaegade 8 DK-1261 Köpenhamn K Danmark Tel: AGR03830W8-11/ WellCare huvudkontor Skeppargatan 8 SE Stockholm Sweden Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnummer IHI Assist (24-timmars alarmservice) Tel: Öppettider för telefonsamtal: 08:00 22:00 alla vardagar Alla telefonsamtal spelas in och kan bli avlyssnade. Reg. No. CVR Spanien - Fuengirola (Málaga) Tel: Frankrike - Nice Tel: +33 (0) USA - Miami Tel: +1 (305) Avgiftsfritt nummer: DANMARK Bolivia - Santa Cruz Tel: / Mexico - Mexico City Tel: +52 (55) Hongkong Tel: Japan - Tokyo, representationskontor Tel:

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 innehåll 4 Så här används försäkringen 7 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 Så här används försäkringen Diagnostisering

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Internationell

Sjukvårdsförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Sjukvårdsförsäkring Internationell Gällande från 2014 INNEHÅLL 4 Så här använder du försäkringen 7 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 SÅ HÄR ANVÄNDER DU FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 Allmänna villkor SJV 01:01 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg

Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Villkor 2010.03.01 Försäkringar för dig som frilansar Frilans Extra trygg Villkor 2010.02.08 Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Som frilansare är du extra utsatt om det skulle hända något med dig

Läs mer

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring Omfattning Försäkringsmoment Självrisk Premie per försäkrad/år Vuxen SEK 500 per skada SEK 3 120 Barn (t o m25 år) SEK 500 per skada SEK 1 560 Gruppsjukvård Specialistläkarvård Sjukgymnastik, kiropraktor

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Redo Gruppsjukvårdsförsäkring 4615000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: REDO GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Allians Gruppsjukvårdsförsäkring 4602000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: ALLIANS GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

VIP Olycksfall + 65:01

VIP Olycksfall + 65:01 VIP Olycksfall + 65:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet VIP Olycksfall + 65:01 1 Innehåll 1. Ordlista... 4 1.1 Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna

Läs mer

PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor. AB Previa Gällande från 2013 01 01

PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor. AB Previa Gällande från 2013 01 01 PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor AB Previa Gällande från 2013 01 01 Innehåll : PLUS Privatvårdsförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av Försäkringsbevis

Läs mer

Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring Privatvårdsförsäkring Försäkring med Fullständig hälsodeklaration Allmänna försäkringsvillkor 1 juli 2011 Gemensamma försäkringsvillkor för: Lifeline Bas Lifeline Access Lifeline Plus Lifeline Excellent

Läs mer

Skandia PrivatvÅrd Plus

Skandia PrivatvÅrd Plus Skandia PrivatvÅrd Plus AllmÄnna försäkringsvillkor 2007-01-01 InnehÅll 1. Vem Är försäkrad?...2 2. Vem kan vara försäkrad?...2 2.1 AnstÄllda bosatta i Skandinavien...2 2.2 Utlandsplacerad personal...2

Läs mer

Försäkringsvillkor Sjukvård Gruppförsäkring

Försäkringsvillkor Sjukvård Gruppförsäkring Försäkringsvillkor Sjukvård Gruppförsäkring Försäkringsgivare är Vital Forsikring ASA 2008-01-01 / Organisationsnummer: 914782007 Gäller från 2008-01-01 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser sida 2 1.1 Försäkringsgivare

Läs mer

SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 1 ALLMÄNNA VILLKOR SENIORFÖRSÄKRING 2014:2... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

Kollektiv Privatsjukvård, villkor 2010. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Kollektiv Privatsjukvård, villkor 2010. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Kollektiv Privatsjukvård, villkor 2010 Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 4 1.1 ANSLUTNING UPPHÖR... 4 1.2

Läs mer

villkor för Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014

villkor för Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014 villkor för gruppförsäkring SJUKVÅRD Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014 Innehåll 1 ORDLISTA 4 2 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 6 3 OM VI INTE SKULLE KOMMA ÖVERENS 12 4 PRODUKTVILLKOR SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Läs mer

Villkor år 2013. Vårdförsäkring Kollektiv

Villkor år 2013. Vårdförsäkring Kollektiv Villkor år 2013 Vårdförsäkring Kollektiv 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för Vårdförsäkring Kollektiv som är tecknad som frivillig eller obligatorisk gruppförsäkring i Fondförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Tjänstereseförsäkring Gällande från 2015 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 8 Försäkringsvillkor 36 Ordlista 2 3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den 1:a januari 2015 Tjänstereseförsäkring

Läs mer

Villkor Individuell sjukvårdsförsäkring. Försäkringsgivare Pinnacle Insurance plc

Villkor Individuell sjukvårdsförsäkring. Försäkringsgivare Pinnacle Insurance plc F U L L S T Ä N D I G A F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R 2 0 0 2 0 5 2 3 Villkor Individuell sjukvårdsförsäkring Försäkringsgivare Pinnacle Insurance plc Allmänna villkor 1 Individuell sjukvårdsförsäkring

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring

Villkor Sjukvårdsförsäkring Villkor GSV 800:4 Villkor Sjukvårdsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Frivillig Sjukvårdsförsäkring, Försäkringsvillkor 2014 Försäkringsbrev utfärdat av If Skadeförsäkring AB (Publ)

Frivillig Sjukvårdsförsäkring, Försäkringsvillkor 2014 Försäkringsbrev utfärdat av If Skadeförsäkring AB (Publ) Frivillig Sjukvårdsförsäkring, Försäkringsvillkor 2014 Försäkringsbrev utfärdat av If Skadeförsäkring AB (Publ) Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Låneskyddsförsäkring. Villkor individuell försäkring > 2010-01-07 -

Låneskyddsförsäkring. Villkor individuell försäkring > 2010-01-07 - Låneskyddsförsäkring Villkor individuell försäkring > 2010-01-07 - Innehållsförteckning 1 Definitioner 1 2 Allmänt 1 3 Försäkringens omfattning 2 4 Övergång av ersättningsanspråk 4 5 Ändring av försäkringens

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Gruppsjukvårdsförsäkring Branschförbund Allmänna försäkringsvillkor gällande från 2008-06-01

Gruppsjukvårdsförsäkring Branschförbund Allmänna försäkringsvillkor gällande från 2008-06-01 Gruppsjukvårdsförsäkring Branschförbund Allmänna försäkringsvillkor gällande från 2008-06-01 För försäkringen gäller det som anges i avtalet och därtill hörande handlingar, detta försäkringsvillkor, försäkringsavtalslagen

Läs mer

Villkor Gruppsjukvård

Villkor Gruppsjukvård Villkor Gruppsjukvård 2014-01-01 För försäkringen gäller det som anges i avtalet och därtill hörande handlingar, detta för- säkringsvillkor, försäkringsavtalslagen och allmän lag i övrigt. Försäkringen

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer