ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland"

Transkript

1 ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland Gällande från 2011

2 Så här används försäkringen Diagnostisering hos specialistläkare och inskrivning på sjukhus Rådgivning och tidsbokning sker via ihi Bupa Sjukvårdsrådgivning på telefon: eller Vi har legitimerade sjuksköterskor som hjälper dig att boka tid för undersökning och vård, samt ger dig hjälp med vårdplanering och rådgivning. Vi ställer ut en betalningsgaranti om behandlingen är ersättningsberättigad och förhandsgodkänd. Det innebär att då du bokar din vårdtid genom vår sjukvårdsrådgivning behöver du aldrig själv lägga ut pengar för ditt vårdbesök. Fakturan betalar vi direkt till vårdgivaren. Sjukvårdsrådgivningen har öppet vardagar mellan Övrig tid kontaktas vår alarmcentral i Köpenhamn, som har öppet dygnet runt. Alarmcentral Kundservice "mypage Online kund Vid kritiska situationer, efter kl kontaktas vår alarmcentral som då står till tjänst med sjukvårdsrådgivning. Utöver att rådgiva hjälper vår alarmcentral till med val av lämplig vårdgivare och second opinion. Tel: , Har du har frågor om administrationen av din försäkring ber vi dig kontakta vår kundservice på telefon: , fax: eller På mypage har du tillgång till en komplett översikt över alla dina dokument (försäkringsbrev, förnyelser, status för senast ersatta skador m.m.). Gå in på och klicka på mypage. Första gången du loggar in använder du de första 7 siffrorna i ditt försäkringsnummer samt ditt födelsedatum. Du har möjlighet att bli online kund, så att du enbart administrerar din försäkring via Internet. Anmäl dig på under mypage. Som online kund får du besked via när vi har ny information om din försäkring.

3 ihi Bupa Hälsoförsäkring, Skandinavien & Tyskland Gällande från 1 januari 2011 Svensk lag tillämpas på avtalet. Innehållsförteckning 1 Godkännande av försäkringen 1.1 Folkbokföringsadress 1.2 Standardvillkor 1.3 Särskilda villkor 1.4 Förändrat hälsotillstånd 1.5 Bolagets godkännanderätt 1.6 Försäkringsbrev och skadereglering 2 Ikraftträdande 2.1 Försäkringsperiod 2.2 Karenstid 2.3 Anciennitet 2.4 Plötslig händelse 3 Vem försäkringen omfattar 3.1 Försäkrade 3.2 Barn 3.3 Nyfödda barn 4 Var försäkringen gäller 4.1 Täckningsområde 6 Vad försäkringen ersätter 6.1 Ersättningsberättigade vårdkostnader 6.2 Ersättningsberättigad transport 6.3 Val av transportmedel 6.4 Transport i egen bil 6.5 Bolagets ansvar vid transport 6 Vårdkvalitét 6.1 Behandlingskvalitét 7 Ersättning 7.1 Ersättningsbelopp 7.2 Rabatter 7.3 Återbetalningsskyldighet 8 Undantag från ersättning 8.1 Tidigare symptom eller sjukdomar 8.2 Undantag från ersättning 9 Skadereglering 9.1 Skadeanmälan 9.2 Praxis vid besök hos privat klinik, mottagning eller sjukhus 9.3 Praxis vid besök hos landstingsanknuten mottagning 9.4 Utbetalning

4 9.5 Informera om sjukhusvistelse 9.6 Klagomål angående skaderegleringen 10 Skydd från tredje part 10.1 Samordnad skadesutbetalning 10.2 Allmänna sjukförsäkringens skydd 10.3 Tidigare försäkringsbolags ansvar 10.4 Samarbetsskyldighet 10.5 Rätt till krav gentemot ansvarig 11 Premiebetalning 11.1 Fastställning av premie 11.2 Åldersrelaterad premie 11.3 Betalningsmånader 11.4 Betalningsansvarig 11.5 Obetald premie 11.6 Återupplivning 12 Nödvändiga upplysningar till Bolaget 12.1 Personliga uppgifter 12.2 Upplysningsplikt 12.3 Bolagets rätt till hälsoupplysningar 13 Överlåtande, ändringar och upphörande 13.1 Krav för överlåtelse av försäkringen 13.2 Automatisk förnyelse 13.3 Uppsägningsrätt 13.4 Orsaker till ogiltigt försäkringsavtal 13.5 Bolagets rätt till serviceavgift 13.6 Bolagets ansvar 13.7 Varsel om upphörande av produkt 13.8 Vårdhem eller permanent behandlingsinstitution 13.9 Åldersgräns Upphörande p.g.a. flytt Ändring av försäkringsomfattning Utvidgning av försäkringsomfattning 14 Tvister, jurisdiktion m.m 14.1 Tvistlösning Ordlista

5 1 Godkännande av försäkringen 1.1 Folkbokföringsadress För att försäkringen ska godkännas av Bolaget och förbli gällande ska ansökaren ha fast folkbokföringsadress i Sverige, Danmark (Grönland och Färöarna undantaget), Norge eller Finland och omfattas av den nationella sjukförsäkringen i ett av de ovan nämnda länderna. 1.2 Standardvillkor Om försäkringen ska godkännas av Bolaget med standardvillkor måste ansökaren vara fullt frisk vid tidpunkten för godkännandet och får inte lida av, eller ha lidit av, någon återkommande sjukdom, åkomma, skada, krämpa eller fysiskt handikapp, och ansökaren får inte ha fyllt 60 år vid tidpunkten för godkännandet. 1.3 Särskilda villkor Om villkoren i 1.2 inte uppfylls, har Bolaget möjlighet att erbjuda försäkringen med särskilda villkor. Beslutar Bolaget sig för att erbjuda försäkringen med särskilda villkor, kommer den försäkrade att erhålla ett försäkringsbrev där dessa villkor framgår. 1.4 Förändrat hälsotillstånd Ändras ansökarens hälsotillstånd efter ansökans underskrift, men före Bolagets godkännande, är ansökaren förpliktigad att genast upplysa Bolaget härom. 1.5 Bolagets godkännanderätt Bolaget äger rätt att avgöra om försäkringen kan godkännas och för att Bolaget ska bli ersättningsansvarigt måste ansökan först godkännas av Bolaget och premien betalas till Bolaget i tid. 1.6 Försäkringsbrev och skadereglering Alla ansökningar behandlas och bedöms vid Bolagets kontor i Köpenhamn, där även utfärdande av försäkringsbrev äger rum. Skaderegleringen kan Bolaget välja att utfärda i eller utanför EU. 2 Ikraftträdande 2.1 Försäkringsperiod Försäkringen träder i kraft det datum som Bolaget godkänt ansökningen. Ikraftträdandedag, försäkringsperiod och försäkringssumma framgår av försäkringsbrevet. Bolaget kan komma överens om ett annat datum med den försäkrade. 2.2 Karenstid Rätt till ersättning träder i kraft 2 månader efter det datum då försäkringen träder i kraft såvida inte anciennitet är godtagen av Bolaget enligt Anciennitet Bolaget erbjuder att överta anciennitet från eventuell tidigare motsvarande försäkring hos tidigare försäkringsbolag. Övertag av anciennitet kräver dock, att försäkringstagaren och/eller de försäkrade så snart som möjligt eller senast 3 månader efter avtalets ikraftträdandedag skriftligen styrker eventuell anciennitet från annat försäkringsbolag till Bolaget. Övertag av anciennitet kräver dessutom att det inte är någon tidsskillnad mellan försäkringarna, dvs. att försäkringen fortsätter hos Bolaget från det datumet som den sägs upp hos det tidigare försäkringsbolaget. Om det förekommer ett avbrott mellan försäkringsperioderna, anses täckningen hos Bolaget som en ny försäkring och övertag av anciennitet är därför inte möjlig. 2.4 Plötslig händelse I händelse av plötslig allvarlig sjukdom och allvarlig skada, inträder dock alltid rätten till ersättning samma datum som försäkringen träder i kraft.

6 3 Vem försäkringen omfattar 3.1 Försäkrade Försäkringen omfattar den eller de personerna som namnges i försäkringsbrevet. 3.2 Barn Försäkrades barn under 16 år kan medförsäkras mot en särskild premie. Har försäkrade, som fler än 2 barn under 16 år, medförsäkras det tredje och efterföljande barn gratis. Kraven för godkännande med standardvillkor, enligt 1.2, ska vara uppfyllda. Dessutom gäller det för medförsäkring av barn att barnet måste vara registrerat hos Bolaget. Den försäkrade ska vara vårdnadshavare för barnet och barnet ska vara folkbokfört på samma adress som sin vårdnadshavare. 3.3 Nyfödda barn En ansökan måste skickas in för nyfödda barn/adopterade barn och vid adoption, måste den försäkrade lämna in en hälsodeklaration för det adopterade barnet. Har någon av föräldrarna en försäkring som varit i kraft i minst 12 månader, kan nyfödda barn till någon av dem försäkras utan hänsyn till 1.2, samt utan att skicka in någon ansökan. En kopia av födelseattesten måste dock skickas in inom 3 månader efter födseln. 4 Var försäkringen gäller 4.1 Täckningsområde Försäkringen ersätter ersättningsberättigade utgifter för privat vård i Sverige, Danmark (Grönland och Färöarna undantaget), Norge, Finland och Tyskland, efter förhandsgodkännande av Bolaget. Behandling utanför nämnda länder ersätts undantagsvis och efter förhandsgodkännande av Bolaget. 5 Vad försäkringen ersätter 5.1 Ersättningsberättigade vårdkostnader Samtliga utgifter ska förhandsgodkännas av Bolaget. Bolaget tar slutliga beslut och bedömer om utgiften är rimlig och relevant för att få klarhet i om den försäkrade lider av en sjukdom, ska behandlas eller för att kontrollera en utförd behandling. Försäkringen ersätter följande privat vård och typer av behandlingar utförda under den gällande försäkringstiden: a) diagnostiserande konsultation hos specialistläkare, b) 1 läkarordinerat kontrollbesök hos specialistläkare, c) 1 second opinion av en av Bolagets interna läkarkonsulter per diagnos, d) läkarordinerad laboratorieundersökning, e) läkarordinerad röntgenundersökning, f) läkarordinerad scanning, g) andra läkarordinerade specialistläkarundersökningar, h) pacemaker, i) läkarordinerad operation,

7 j) läkarordinerad inläggning på sjukhus eller klinik, k) laboratorie- och röntgenundersökning, scanning och annan läkarbehandling vid inläggning, l) poliklinisk för- och efterbehandling på sjukhus eller klinik i samband med inläggning i max. 6 månader från första behandlingsdag, m) receptbelagd medicin i max. 6 månader från första täckningsberättigade behandlingsdag i samband med sjukhusinläggning. Det är ett krav att medicinen är utskriven som hjälp mot den diagnos/sjukdom som den försäkrade varit, ska eller är inlagd för, n) vistelse, behandling, m.m. i samband med psykiatrisk inläggning ersätts maximalt med SEK under försakringens samlade löptid, o) läkarordinerad rehabilitering vid inläggning på auktoriserad behandlingsplats och förloppet ersätts i max. 6 månader från första behandlingsdag, q) läkarordinerad sjukgymnastik-, kiropraktik- eller arbetsterapibehandling under inläggning samt efterbehandling i samband med inläggning, dock max. 4 månader från första behandlingsdag hos sjukgymnast, kiropraktor eller arbetsterapeut, r) läkarordinerad sjuksköterska i hemmet i max. 30 dagar i oavbruten förlängning av täckningsberättigad operation eller inläggning. Max. 1 behandlingsförlopp gäller per händelse och per försäkrad per försäkringsår, s) max. 5 läkarordinerade konsultationer hos auktoriserad dietist per försäkringsår för personer med ett BMI > 35, t) hyrning av utvändiga ortopediska hjälpmedel, proteser eller andra hjälpmedel i samband med poliklinisk operation, upp till 4 månader efter avslutad behandling, vid de tillfällen då hjälpmedlen är läkarordinerade och nödvändiga för ytterligare förbättring av operationens resultat eller för att hindra försämring av det resultat som operationen givit, u) ortopediska hjälpmedel, proteser eller andra medicinska hjälpmedel medan man är inlagd på sjukhus. 5.2 Ersättningsberättigad transport Transport och/eller ledsagande täcks endast om sjukdomen och behandlingen ersätts av försäkringen. Följande transportutgifter ersätts: a) dokumenterade transportutgifter då Bolaget bedömmer att den försäkrade p.g.a. medicinska orsaker inte kan transportera sig själv till ersättningsberättigad behandling i Sverige, Danmark (Grönland och Färöarna undantaget), Norge, Finland eller Tyskland, b) rimliga och nödvändiga dokumenterade transportutgifter då Bolaget har hänvisat till behandling som ligger längre bort än 100 km från den försäkrades permanenta helårsadress (folkbokföringsadress), Vid tillfällen då Bolaget har hänvisat till en vårdgivare som ligger mer än 100 km från den försäkrades permanenta helårsadress (folkbokföringsadress) och den försäkrade väljer en vårdgivare som ligger längre bort, täcks endast de transportutgifter, som motsvarar de utgifter som skulle ha ersatts för transport till den vårdgivare som Bolaget hänvisat den försäkrade till,

8 c) transport för 1 medicinsk ledsagare, då Bolaget bedömmer att sådan är nödvändig och då transporten av den försäkrade är läkarordinerad, enligt 6.2 a, d) transport för 1 anhörig eller ledsagare vid behandling av försäkrade barn under 18 år, e) utgifter till den försäkrade och eventuell godkänd ledsagares returresa till den försäkrades bostadsadress, då den försäkrade är berättigad ersättning för transport till ersättningsberättigad behandling. 5.3 Val av transportmedel Bolaget bedömmer och godkänner val av transportmedel. Bolaget kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller restriktioner i samband med transporten som beror på väderleksförhållanden, mekaniska orsaker, restriktioner från offentliga myndigheter eller piloten eller andra förhållanden som Bolaget inte har någon påverkan på. 5.4 Transport i egen bil Milersättning för transport i egen bil ersätts enligt Statens fastställda lägsta tariff för bilersättning. 5.5 Bolagets ansvar vid transport Bolaget kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller restriktioner i samband med transporten som beror på väderleksförhållanden, mekaniska orsaker, restriktioner från offentliga myndigheter eller piloten eller andra förhållanden som Bolaget inte har någon påverkan på. 6 Vårdkvalitét 6.1 Behandlingskvalitét Bolaget godkänner endast behandling, som föregår enligt metoder med dokumenterad effekt och som är erkänd av de statliga myndigheterna i den försäkrades bostadsland. Dessutom är det ett villkor, att det ska vara övervägande sannolikt, att behandlingen väsentligt och varaktigt kan kurera sjukdomen eller förbättra hälsotillståndet efter skadan. Behandlingsmetoder som ännu inte är godkända av de statliga myndigheterna men är under vetenskaplig utredning, kan bara ersättas om de godkänts i förväg av Bolaget. Läkare, specialister osv. som ger behandling måste ha behörighet i det land där de praktiserar sitt yrke. 7 Ersättning 7.1 Ersättningsbelopp Ersättningsbeloppen är begränsade till normala, sedvanliga och skäliga kostnader i regionen eller landet där behandlingen ges. Försäkringen täcker endast utgifter för genomförd behandling. Varje belopp som Bolaget beslutar om att ersätta, räknas med i den årliga försäkringssumman per försäkrad och per försäkringsår. 7.2 Rabatter Rabatter som ordnas vid förhandlingar mellan Bolaget och sjukhus/läkare och dylikt gagnar alla försäkringstagare i Bolaget. 7.3 Återbetalningsskyldighet Inte i något fall får ersättningen överstiga räkningsbeloppet. Erhåller den försäkrade ersättning från Bolaget utöver det belopp som den försäkrade är berättigad till, är den försäkrade skyldig att utan dröjsmål återbetala det överskjutande beloppet till Bolaget. Alla efterföljande betalningar som görs till Bolaget skrivs först av mot sådana utestående fordringar. I annat fall kommer Bolaget att reglera överskjutande belopp i annat mellanhavande mellan den försäkrade och Bolaget.

9 8 Undantag från ersättning 8.1 Tidigare symptom eller sjukdomar Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom, åkomma eller kroppsfel som var känd eller borde vara känd av den försäkrade vid försäkringens ikraftträdandedag, eller som den försäkrade tidigare haft symptom på, såvida inte annat har avtalats med Bolaget. 8.2 Undantag från ersättning Vidare är Bolaget inte ersättningsansvarigt för kostnader som avser, beror på eller har uppstått till följd av: a) kosmetisk kirurgi och behandling, såvida inte denna är medicinskt nödvändig och godkänd av Bolaget, b) fetma- och diabetsoperationer, c) veneriska sjukdomar, AIDS, AIDS relaterade sjukdomar och sjukdomar relaterade till HIVantikroppar (HIV-positiv). Dock omfattas sjukdomar relaterade till AIDS och HIV-antikroppar (HIVpositiv) om det kan bevisas att orsaken är en blodtransfusion som erhållits efter det att försäkringen trädde i kraft. HIV-viruset omfattas också om det kan bevisas att förekomsten av detta är en följd av ett olyckstillfälle i samband med normal yrkesutövning. Vid det sist nämnda tillfället ska den försäkrade dock meddela Bolaget om olyckstillfället inom 14 dagar, samt uppvisa uppvisa ett negativt HIV-antikroppstest, d) missbruk av alkohol, droger och/eller medicin, e) avsiktligt självförvållad kroppsskada, f) preventivmedel, inklusive sterilisering, g) framkallad abort, såvida inte denna är medicinskt ordinerad, h) graviditet, födsel och efterbehandling samt varje slag av fertilitetstest och/eller fertilitetsbehandling, inklusive hormonbehandling, insemination eller undersökningar och alla procedurer relaterade till denna, i) alla former av experimentell vård, behandling av naturläkare eller homeopat samt medicinering med naturmedicin eller homeopatiska preparat samt andra alternativa behandlingsmetoder samt vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk behandling, j) behandling av sexuell dysfunktion, k) all tandbehandling och tandkirurgi, l) läkarintyg, hälsointyg, som inte är rekvirerade av Bolaget, m) behandling av sjukdomar under militärtjänst, n) behandling för sjukdom eller skada som uppstått direkt eller indirekt i samband med aktivt deltagande i: krig, invasion, främmande makts handlingar, fientligheter (vare sig krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, terroristhandlingar, uppror, revolution, revolt, civila oroligheter, militärkupp eller annat maktövertagande, militärt undantagstillstånd, upplopp eller illegalt upprättade myndighetshandlingar, eller mark-, sjö- eller flygstridskrafters verksamhet (vare sig krig har förklarats eller inte),

10 o) kärnreaktioner eller radioaktivt nedfall, p) behandling utförd av den försäkrade, hans/hennes partner, föräldrar eller barn eller ett företag som ägs av någon av sagda personer, q) behandling hos psykolog, r) epidemier där insatserna leds av offentliga myndigheter, s) professionell sport, t) ett avtalat besök, behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller klinik där den försäkrade uteblivit. Kostnaden debiteras den försäkrade, u) organtransplantation, v) medicin, se dock 5.1 m, w) gentest, x) blockader och steroidinjektioner, y) specialistläkare i allmän medicin, z) läkarremisskostnader, å) medlemskap, ä) konvalescens, ö) akut behandling, aa) förebyggande behandling. 9 Skadereglering 9.1 Skadeanmälan Den försäkrade ska alltid anmäla skada till Bolaget inom rimlig tid och utan dröjsmål. För att erhålla ersättning för ersättningsberättigad vård ska Bolaget alltid förhandsgodkänna vården. Vid tillfällen då Bolaget ej förhandsgodkänt vårdbesöket ersätts inte patientavgiften. Det är i samtliga tillfällen ett krav att Bolaget mottar orginalaräkningar från den försäkrade eller vårdgivaren samt försäkringsnummer och medicinsk information i form av läkarjournaler. Bolaget scannar alla bilagor som mottas. Det är inte vid något tillfälle möjligt att få tillbaka originalbilagor. Den scannade bilagan som blir stämplad med Certified as a true Copy (kopians äkthet intygas) representerar originalet. 9.2 Praxis vid besök hos privat klinik, mottagning eller sjukhus Då Bolaget förhandsgodkänt men inte beställt vårdtid åt den försäkrade, ska den försäkrade själv betala patientavgiften och där efter skicka in relevanta dokument till Bolaget enligt 9.1.

11 9.3 Praxis vid besök hos landstingsanknuten mottagning Då den försäkrade besöker landstingsanknuten vårdgivare efter förhandsgodkännande av Bolaget, ska den försäkrade själv betala patientavgiften och få sitt högkostnadskort ifyllt, oavsett vem som beställt vårdtiden. Därefter ska den försäkrade skicka in relevanta dokument enligt 9.1 samt kopia på högkostnadskortet till Bolaget för att erhålla ersättning. 9.4 Utbetalning Ersättning betalas ut när Bolaget har godkänt att kostnaderna ersätts av försäkringen, efter det att kvitterade och specificerade räkningar har skickats i original tillsammans med försäkringsnumret till Bolaget. 9.5 Informera om sjukhusvistelse Eventuell sjukhusvistelse ska utan dröjsmål anmälas till Bolaget tillsammans med läkarens diagnos. 9.6 Klagomål angående skaderegleringen Överklagan angående Bolagets skadereglering ska ha inkommit utan dröjsmål men senast 6 månader efter det att den försäkrade mottagit skaderegleringsbeskedet. 10 Skydd från tredje part 10.1 Samordnad skadesutbetalning Finns skydd från annat försäkringsbolag eller allmän sjukförsäkring, ska Bolaget informeras om detta, när skadan anmäls. Om så är fallet kommer Bolaget att samordna skadesutbetalningen med det andra försäkringsbolaget, och är endast förpliktigat att betala sin egen proportionella del av kostnaden Allmänna sjukförsäkringens skydd Bolaget är inte förpliktigat att ersätta kostnader som helt eller delvis redan betalats av den allmänna sjukförsäkringen Tidigare försäkringsbolags ansvar Försäkrade som var försäkrade av annat försäkringsbolag innan ikraftträdandedagen hos Bolaget ersätts inte för utgifter som det tidigare försäkringsbolaget ersätter förrän ansvarstiden hos det tidigare försäkringsbolaget upphör Samarbetsskyldighet Den försäkrade är skyldig att samarbeta med Bolaget och att genast och utan dröjsmål underrätta Bolaget om det kan ställas krav på ersättning från tredje part eller om andra rättsliga anspråk kan riktas mot tredje part. Dessutom ska den försäkrade hålla Bolaget fullständigt informerat samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna rikta krav på ersättning mot tredje part och tillvarata Bolagets intressen Rätt till krav gentemot ansvarig Bolaget har i alla sammanhang rätt att inträda direkt i försäkrades krav gentemot ansvarig. 11 Premiebetalning 11.1 Fastställning av premie Premien reguleras varje år vid huvudförfallodagen på grundval av reglering av försäkringssummor och täckningar, historisk skadesutveckling samt förväntad skadesutveckling Åldersrelaterad premie Premien är åldersrelaterad och justeras därför till det premieförfallodatum som infaller efter den försäkrades födelsedatum Betalningsmånader Den försäkrade kan välja mellan kvartalsvis, halvårsvis och årsvis betalning.

12 Betalningsperioden kan endast ändras med 1 månads skriftlig varsel före varje kvartal och endast en gång per år Betalningsansvarig Första premien ska betalas senast 14 dagar efter den dag då Bolaget avsänt krav på premie till den försäkrade. Den försäkrade är ansvarig för att premien betalas i tid till Bolaget. Förnyelsepremien för en redan gällande försäkring ska betalas senast den dag då den nya försäkringstiden börjar. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad från den dag då Bolaget avsände krav på premien till den försäkrade Obetald premie Betalas inte premien i rätt tid, får Bolaget säga upp försäkringen för upphörande, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Uppsägningen får i de tillfällen verkan 14 dagar efter den dag då den avsändes om inte premien betalas inom denna frist Återupplivning Har en uppsägning fått verkan och Bolagets ansvar upphört, återupplivas försäkringen till sin tidigare omfattning under förutsättning att den obetalda premien betalas inom 3 månader från den dag då försäkringen upphörde efter uppsägningen. Detta gäller inte om dröjsmålet avser premie för nytecknad försäkring. Bolagets ansvar gäller vid återupplivning från och med dagen efter den dag då premien betalas. Återupplivning kan inte ske bara för medförsäkrad. 12 Nödvändiga upplysningar till Bolaget 12.1 Personliga uppgifter Den försäkrade är skyldig att skriftligt anmäla namn- eller bostadsändring samt avanmälan/upphörande. Bolaget ska också meddelas i händelse av dödsfall. Bolaget är inte ansvarigt för följderna om den försäkrade underlåter att meddela sådana händelser Upplysningsplikt Den försäkrade är skyldig att förse Bolaget med alla tillgängliga upplysningar som krävs för Bolagets handläggning av den försäkrades ersättningsanspråk på Bolaget Bolagets rätt till hälsoupplysningar Utöver detta har Bolaget rätt att inhämta uppgifter om den försäkrades hälsotillstånd och kontakta alla sjukhus, läkare, osv. som behandlar eller har behandlat den försäkrade för fysiska eller mentala sjukdomar eller åkommor. Vidare har Bolaget rätt att utverka alla medicinska journaler och andra skriftliga rapporter och utlåtanden om den försäkrades hälsotillstånd. 13 Överlåtande, ändringar och upphörande 13.1 Krav för överlåtelse av försäkringen Ingen part har rätt att utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget pantsätta eller överlåta sina rättigheter enligt försäkringen Automatisk förnyelse Försäkringen förnyas automatiskt varje huvudförfallodag Uppsägningsrätt Den försäkrade och Bolaget kan säga upp försäkringen med 1 månads skriftligt varsel till huvudförfallodagen.

13 13.4 Orsaker till ogiltigt försäkringsavtal Har den försäkrade vid tecknandet av försäkringen eller senare i bedrägligt syfte ändrat i originaldokument, lämnat oriktiga upplysningar eller förtigit omständigheter som kan anses vara av betydelse för Bolaget, är försäkringsavtalet ogiltigt och ej bindande för Bolaget, om Bolaget inte hade godkänt försäkringen, såvida det hade upplysts om detta förhållande. Om Bolaget hade godkänt försäkringen, men på andra villkor, stiftar Bolaget avtal i den omfattning som den avtalade premien förpliktigar Bolaget till Bolagets rätt till serviceavgift Om försäkringsavtalet skulle ogiltigförklaras enligt 13.4 så har Bolaget rätt att kräva in en serviceavgift som motsvarar en viss procentsats av erhållen premie Bolagets ansvar Om den försäkrade vid tecknandet av försäkringen inte kände till eller borde ha känt till att de av den försäkrades lämnade uppgifterna var oriktiga, är Bolaget ersättningsansvarigt som om de oriktiga uppgifterna inte hade lämnats Varsel om upphörande av produkt Bolaget kan upphöra med eller dra in en försäkringsprodukt med 3 månaders skriftligt varsel före försäkringens huvudförfallodag, och erbjuda den försäkrade en motsvarande försäkringslösning Vårdhem eller permanent behandlingsinstitution Försäkringen upphör automatiskt om den försäkrade skulle bli intagen på vårdhem eller annan permanent behandlingsinstitution Åldersgräns Försäkringen upphör utan vidare varsel vid utgången av den månad, då den försäkrade fyller 75 år Upphörande p.g.a. flytt Försäkringen upphör, om den försäkrade inte längre har fast folkbokföringsadress i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (Grönland och Färöarna undantaget) och inte längre täcks av den allmänna sjukförsäkringen i något av ovan nämnda länder Ändring av försäkringsomfattning Den försäkrade kan ändra försäkringsomfattning till en annan vid huvudförfallodatum med 1 månads skriftlig varsel till Bolaget, under förutsättning att de i 1 nämnda villkoren är uppfyllda Utvidgning av försäkringsomfattning Bolaget behandlar utökning av försäkringsomfattning som en ny ansökan i enlighet med Tvister, jurisdiktion m.m Tvistlösning Vid tvist som uppstår på grund av föreliggande försäkringsavtal, skall försäkringstagaren och/eller den försäkrade skriva till ihi Bupa, Palaegade 8, 1261 Köpenhamn K att: Den klagomålsansvarige, eller maila till: Vid tillfällen då försäkringstagaren och/eller den försäkrade önskar att gå vidare med fallet, kan ansökan om prövning av konsumentfråga göras hos Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, Tfn Försäkringstagaren och/ eller den försäkrade kan även vända sig till Sveriges Försäkringsförbund, Personförsäkringsnämnden, Box 24067, Stockholm, Tfn för att få rådgivande yttranden i tvister inom sjuk- olycksfall- och livförsäkring. Nämndens behörighet begränsar sig till ärenden i vilka nämnden behöver stöd av rådgivande läkare i försäkringsmedicinska frågor.

14 Försäkringstagaren och/eller den försäkrade kan också vända sig till allmän domstol för att få tvisten prövad. För att få upplysning och rådgivning i försäkringsfrågor kan den försäkringstagare och/ eller den försäkrade som är konsument också vända sig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm Tfn Svensk lag tillämpas på avtalet.

15 Ordlista Denna ordlista med definitioner är en del av försäkringsvillkoren. Allvarlig sjukdom eller allvarlig skada: Ansökan: Ansökare: BMI: Bolaget: Bostadsland: Dokument: Förfallodatum: Förnyelse: Försäkrade: Försäkring: Försäkringsbrevet: Försäkringstagare/ den försäkrade: Försäkringsvillkor: Huvudförfallodag: ihi Bupa (inkl. vi/oss/vår): Ikraftträdandedag: Karenstid: Allvarlig sjukdom eller allvarlig skada föreligger, när Bolagets läkarkonsulter bedömmer skadan som allvarlig. Eventuelt i samråd med den behandlande läkaren. Anmälningsblanketten och hälsoupplysningarna. Personen som på anmälningsblanketten och i hälsoupplysningarna står angiven som den försäkringssökande. BMI är förkortningen för Body Mass Index. BMI räknas ut genom att dividera en persons vikt i kilogram med personens längd i meter upphöjt till två. Exempelvis är BMI för en man som väger 80 kg och är 1,80 m lång: 80/ (1.80 x 1.80 = 3.24) = 24.7 Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, filial till Bupa Insurance Limited, England). Det land, där den försäkrade har sin primära bostadsadress, under tiden den försäkrade är försäkrad. Alla skriftliga upplysningar i samband med försäkringen, inklusive alla räkningar i original, försäkringsbrev och dyl. Datum då en premie ska betalas. Den automatiska förnyelsen av försäkringen på huvudförfallodagen. Alla personer som är namngivna i det gällande försäkringsbrevet. Försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet, samt eventuella särskilda villkor representerar försäkringsavtalet som ingåtts med Bolaget. Försäkringsdetaljer, som anger den köpta försäkringstypen, årspremie och andra speciella villkor. Den (juridiska eller fysiska) person, som har ingått avtal med Bolaget. Villkoren för den tecknade försäkringen. Datum då försäkringen ska förnyas. Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, filial till Bupa Insurance Limited, England). Datum enligt försäkringsbrevet då försäkringen träder i kraft, såvida inte annat angivits i försäkringsvillkoren. Den tidsperiod från ikraftträdandedagen, då försäkringen inte gäller, såvida annat inte är angivet i 2.

16 Konvalescens: Krishjälp: Kronisk sjukdom: Normal yrkesutövning: Operation: Plötslig allvarlig sjukdom: Poliklinisk behandling: Professionell sport: Skada: Sjukhusinläggning: Standardvillkor: Särskilda villkor: Täckningsperiod: Läkarordinerad rekreation eller återhämtning i samband med tillfrisknande från allvarlig sjukdom eller krävande behandling. Med krishjälp menas behandling av kriser, som utlösts av utifrån kommande traumatiska händelser, så som större olyckor, katastrofer, terrorhandlingar, överfall och rån etc. Kronisk sjukdom karaktäriseras av en varaktig sjukdom med obotliga följder och/eller som kräver långvarig behandling eller vård. Normal yrkesutövning enligt 8.2 c inbegriper enbart följande yrken: läkare och tandläkare, sjuksköterskor, laboratoriepersonal, undersköterskor och vårdare på sjukhus, läkare och tandläkarassistenter, ambulanspersonal, barnmorskor, brandmän, poliser och fångvaktare. Ett operativt ingrepp som inte inkluderar endoskopier och scanningar, även om dessa undersökningar kan kräva narkos. En plötsligt uppkommen allvarlig sjukdom föreligger när den behandlande läkaren och Bolaget är eniga om detta. Operationer eller läkarbehandling på sjukhus eller klinik, när det inte är medicinskt nödvändigt att bli inlagd. Sport, som utövas mot betalning. Sportutövandet betraktas som professionellt när personen övervägande lever av sin sport eller kontraktsmässigt är avlönad av en sportklubb eller sponsorer. Med utövande avses bland annat deltagande i träning och tävling samt uppvisningar utom tävlan. Det ekonomiska krav som helt eller delvis ersätts av försäkringen. I Bolagets avgörande hurvida skadan ska ersättas är tiden då behandlingen börjar avgörande och inte när skadan uppstod. Operation eller läkarvård på sjukhus eller klinik när det är medicinskt nödvändigt att bli inlagd. Bolagets standardförsäkringsvillkor utan särskilda begränsningar, inskränkningar eller förbehåll. Begränsningar, inskränkningar eller extra tillkomna förbehåll utöver standardvillkoren i försäkringsbrevet. Försäkringens samlade löptid genom ett livsförlopp inklusive förnyelse av denna. Gällande från 1. januari 2011 Fel och utelämnande undantaget

17 Ring ihi Bupa s kundservice för frågor kring din försäkring: betalning, omfattning och liknande Öppettider 09:00 15:00 alla vardagar Tel: Fax: Palægade København K Danmark Ring ihi Bupa s Sjukvårdsrådgivning för medicinska råd og vägledning Öppettider 09:00 15:00 alla vardagar Tel: Fax: Ring ihi Bupa s Alarmcentral för krishjälp Öppet dygnet runt alla dagar Tel: Alla telefonsamtal spelas in och kan vara avlyssnade. ihi Bupa är ett handelsnamn som tillhör Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, filial till Bupa Insurance Limited, England) CVR Bupa Insurance Limited är registrerat i England med nr The British United Provident Association Limited, registrerat i England och Wales nr Säte: Bupa House, Bloomsbury Way, London WC1A 2BA, England Bupa och hjärtslagssymbolen är registrerade varumärken Bupa Med ensamrätt 53IW1-21/ SWEDISH

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell Gällande från 2011 Så här används försäkringen Diagnostisering hos specialistläkare och inskrivning på sjukhus Medical Centre Kundservice "mypage Online kund Rådgivning

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring gruppförsäkring

ihi Bupa Hälsoförsäkring gruppförsäkring ihi Bupa Hälsoförsäkring gruppförsäkring Gällande från 2010 Så här används försäkringen Diagnostisering hos specialistläkare och inskrivning på sjukhus Rådgivning och tidsbokning sker via ihi Bupa Sjukvårdsrådgivning

Läs mer

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 innehåll 4 Så här används försäkringen 7 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 Så här används försäkringen Diagnostisering

Läs mer

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring Omfattning Försäkringsmoment Självrisk Premie per försäkrad/år Vuxen SEK 500 per skada SEK 3 120 Barn (t o m25 år) SEK 500 per skada SEK 1 560 Gruppsjukvård Specialistläkarvård Sjukgymnastik, kiropraktor

Läs mer

Krishjälp 100 % Behandling hos krispsykolog 8 behandlingar per händelse och försäkringsår Behandlingen ska vara godkänd i förväg av bolaget.

Krishjälp 100 % Behandling hos krispsykolog 8 behandlingar per händelse och försäkringsår Behandlingen ska vara godkänd i förväg av bolaget. Sjukvård Direkt Plus Premie/månad (år) Premie per person och månad Premie per barn och månad Försäkringsbelopp Försäkringsbelopp per person och försäkringsår Omfattning Försäkringen omfattar behandling

Läs mer

ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING

ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING WellCare Platinum ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING ABONNEMANGS- OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR ÅR 2008 1. VEM ABONNEMANGET GÄLLER FÖR Abonnemanget är personligt, dvs gäller för person, angiven i gällande

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Internationell

Sjukvårdsförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Sjukvårdsförsäkring Internationell Gällande från 2014 INNEHÅLL 4 Så här använder du försäkringen 7 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 SÅ HÄR ANVÄNDER DU FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

ABONNEMANG MED SKANDINAVISK FÖRSÄKRING

ABONNEMANG MED SKANDINAVISK FÖRSÄKRING WellCare Guld ABONNEMANG MED SKANDINAVISK FÖRSÄKRING ABONNEMANGS OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR ÅR 2008 1. VEM ABONNEMANGET GÄLLER FÖR Abonnemanget är personligt, dvs gäller för person, angiven i gällande abonnemangsbevis.

Läs mer

Allmänna villkor för Sjukvård Direkt PLUS. Gäller från 1 januari 2011

Allmänna villkor för Sjukvård Direkt PLUS. Gäller från 1 januari 2011 Allmänna villkor för Sjukvård Direkt PLUS Gäller från 1 januari 2011 Allmänna villkor Sjukvård Direkt PLUS. Gäller från 2011-01-01 Innehåll A Definitioner... 4 B Allmänna försäkringsregler... 8 B.1 Gruppavtal,

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring

Försäkringsvillkor. Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring grupp Allmänna villkor 2009 NLH1:01 Försäkringsvillkor Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin. Då är privatvård ett bra och

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård 4 Vad som är försäkrat Försäkringen gäller för tjänster som anvisas av If samt för kostnader för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden och då behandling påbörjas inom tolv månader från försäkringsfallets

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk. Hjerta

VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk. Hjerta VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk Hjerta Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 4 VAD SOM ÄR FÖRSÄKRAT...

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

Tandfén Skydda. Exempel på hur din tandvårdsförsäkring fungerar

Tandfén Skydda. Exempel på hur din tandvårdsförsäkring fungerar Här lämnas information som försäkringsgivaren ska lämna enligt lag innan köp av försäkring. Informationen lämnas till dig som kund för att underlätta ditt beslut om att teckna försäkringen. Fullständig

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

850 kr. 600 kr kr kr. 401, 402, 403, 404, 405, 406, kr. Akut tandvård 103, 113, kr 500 kr per akut tandvårdsåtgärd

850 kr. 600 kr kr kr. 401, 402, 403, 404, 405, 406, kr. Akut tandvård 103, 113, kr 500 kr per akut tandvårdsåtgärd Här lämnas information som försäkringsgivaren ska lämna enligt lag innan köp av försäkring. Informationen lämnas till dig som kund för att underlätta ditt beslut om att teckna försäkringen. Fullständig

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

låt inte ekonomin bli ett problem om du blir sjuk

låt inte ekonomin bli ett problem om du blir sjuk ACE cancerförsäkring låt inte ekonomin bli ett problem om du blir sjuk Enkelt att ansöka! Skicka in ansökan eller ring oss på 0771-48 48 00 När jag fick min diagnos rasade allt. Men tack vare försäkringen

Läs mer

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart FÖRKÖP-/FÖRSÄKRINGSINFORMATION Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart Försäkringsinformation 2012 Movestic Sjukvård Smart Detta material innehåller information om Movestics Sjukvård Smart. Informationen

Läs mer

Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg

Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Villkor 2010.03.01 Försäkringar för dig som frilansar Frilans Extra trygg Villkor 2010.02.08 Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Som frilansare är du extra utsatt om det skulle hända något med dig

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Förköpsinformation för Allra Tandvård Premium

Förköpsinformation för Allra Tandvård Premium Sida 1/5 Gäller fr.o.m: 2016-10-01 Förköpsinformation för Allra Tandvård Premium Här lämnas information som försäkringsgivaren ska lämna enligt lag innan köp av försäkring. Informationen lämnas till dig

Läs mer

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det!

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! GULD Sjukvårdsrådgivning Vaccinationsråd Läkar- & sjukhusvård** Sjukgymnast, naprapat** Hjälpmedel Utökad sjukvårdstjänst Hälsoundersökning Second

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för 1.1 Försäkringen kan tecknas av varje konsument som uppfyller följande krav: Privatpersoner

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring Privatvårdsförsäkring Försäkring med Fullständig hälsodeklaration Allmänna försäkringsvillkor 1 juni 2013 Gemensamma försäkringsvillkor för: Lifeline Bas Lifeline Access Lifeline Plus Lifeline Excellent

Läs mer

Villkorsnummer TOY-1-0101-201306

Villkorsnummer TOY-1-0101-201306 Villkorsnummer TOY-1-0101-201306 FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING LEXUS LÅNESKYDD Dessa försäkringsvillkor gäller för dig med kreditavtal hos Lexus Financial Services. I villkoren redovisas innehållet i det försäkringsskydd

Läs mer

Vänta inte ansök nu! Sjukvård Direkt PLUS. vård inom 15 arbetsdagar!

Vänta inte ansök nu! Sjukvård Direkt PLUS. vård inom 15 arbetsdagar! Vänta inte ansök nu! Sjukvård Direkt PLUS vård inom 15 arbetsdagar! Vård utan väntetid Tänk dig till exempel att du gör dig illa i knäet på en träningsrunda, så illa att du måste korsbandsopereras. Bor

Läs mer

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Gjensidige Försäkring P.O. Box 3031 SE-103 61 Stockholm Telefon +46 (0)771 326 326 Telefax +46 (0)8 753 61 71 Org.nr. 516407-0384 info@gjensidige.se

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

vi Är med dig Överallt

vi Är med dig Överallt vi Är med dig Överallt Tjänstereseförsäkring Ändringslista 2014 ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN ArtiKEL FrÅN 2013 TILL 2014 1.1 Försäkringen kan tecknas av företag, organisationer och föreningar (försäkringstagare)

Läs mer

AVBROTTS- FÖRSÄKRING VID ARBETSOFÖRMÅGA

AVBROTTS- FÖRSÄKRING VID ARBETSOFÖRMÅGA GJK 799:2 AVBROTTS- FÖRSÄKRING VID ARBETSOFÖRMÅGA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Viktiga begränsningar i försäkringen I villkoren nedan finns det villkor som talar om vad försäkringen

Läs mer

Villkor If Privatsjukvård BAS OCH EXTRA 2009-04-01

Villkor If Privatsjukvård BAS OCH EXTRA 2009-04-01 Villkor If Privatsjukvård BAS OCH EXTRA 2009-04-01 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 4 1.1 ANSLUTNING UPPHÖR... 4 1.2 RÄTT ATT ANSÖKA OM FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRAN... 5 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2016

Försäkringsvillkor januari 2016 SJUKVÅRD Försäkringsvillkor januari 2016 Här har vi samlat allt som vår sjukvårdsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

850 kr. 600 kr kr kr. 401, 402, 403, 404, 405, 406, kr kr kr

850 kr. 600 kr kr kr. 401, 402, 403, 404, 405, 406, kr kr kr FÖRKÖPSINFORMATION Här lämnas information som försäkringsgivaren ska lämna enligt lag innan köp av försäkring. Informationen lämnas till dig som kund för att underlätta ditt beslut om att teckna försäkringen.

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer