ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland"

Transkript

1 ihi Bupa Hälsoförsäkring Skandinavien & Tyskland Gällande från 2011

2 Så här används försäkringen Diagnostisering hos specialistläkare och inskrivning på sjukhus Rådgivning och tidsbokning sker via ihi Bupa Sjukvårdsrådgivning på telefon: eller Vi har legitimerade sjuksköterskor som hjälper dig att boka tid för undersökning och vård, samt ger dig hjälp med vårdplanering och rådgivning. Vi ställer ut en betalningsgaranti om behandlingen är ersättningsberättigad och förhandsgodkänd. Det innebär att då du bokar din vårdtid genom vår sjukvårdsrådgivning behöver du aldrig själv lägga ut pengar för ditt vårdbesök. Fakturan betalar vi direkt till vårdgivaren. Sjukvårdsrådgivningen har öppet vardagar mellan Övrig tid kontaktas vår alarmcentral i Köpenhamn, som har öppet dygnet runt. Alarmcentral Kundservice "mypage Online kund Vid kritiska situationer, efter kl kontaktas vår alarmcentral som då står till tjänst med sjukvårdsrådgivning. Utöver att rådgiva hjälper vår alarmcentral till med val av lämplig vårdgivare och second opinion. Tel: , Har du har frågor om administrationen av din försäkring ber vi dig kontakta vår kundservice på telefon: , fax: eller På mypage har du tillgång till en komplett översikt över alla dina dokument (försäkringsbrev, förnyelser, status för senast ersatta skador m.m.). Gå in på och klicka på mypage. Första gången du loggar in använder du de första 7 siffrorna i ditt försäkringsnummer samt ditt födelsedatum. Du har möjlighet att bli online kund, så att du enbart administrerar din försäkring via Internet. Anmäl dig på under mypage. Som online kund får du besked via när vi har ny information om din försäkring.

3 ihi Bupa Hälsoförsäkring, Skandinavien & Tyskland Gällande från 1 januari 2011 Svensk lag tillämpas på avtalet. Innehållsförteckning 1 Godkännande av försäkringen 1.1 Folkbokföringsadress 1.2 Standardvillkor 1.3 Särskilda villkor 1.4 Förändrat hälsotillstånd 1.5 Bolagets godkännanderätt 1.6 Försäkringsbrev och skadereglering 2 Ikraftträdande 2.1 Försäkringsperiod 2.2 Karenstid 2.3 Anciennitet 2.4 Plötslig händelse 3 Vem försäkringen omfattar 3.1 Försäkrade 3.2 Barn 3.3 Nyfödda barn 4 Var försäkringen gäller 4.1 Täckningsområde 6 Vad försäkringen ersätter 6.1 Ersättningsberättigade vårdkostnader 6.2 Ersättningsberättigad transport 6.3 Val av transportmedel 6.4 Transport i egen bil 6.5 Bolagets ansvar vid transport 6 Vårdkvalitét 6.1 Behandlingskvalitét 7 Ersättning 7.1 Ersättningsbelopp 7.2 Rabatter 7.3 Återbetalningsskyldighet 8 Undantag från ersättning 8.1 Tidigare symptom eller sjukdomar 8.2 Undantag från ersättning 9 Skadereglering 9.1 Skadeanmälan 9.2 Praxis vid besök hos privat klinik, mottagning eller sjukhus 9.3 Praxis vid besök hos landstingsanknuten mottagning 9.4 Utbetalning

4 9.5 Informera om sjukhusvistelse 9.6 Klagomål angående skaderegleringen 10 Skydd från tredje part 10.1 Samordnad skadesutbetalning 10.2 Allmänna sjukförsäkringens skydd 10.3 Tidigare försäkringsbolags ansvar 10.4 Samarbetsskyldighet 10.5 Rätt till krav gentemot ansvarig 11 Premiebetalning 11.1 Fastställning av premie 11.2 Åldersrelaterad premie 11.3 Betalningsmånader 11.4 Betalningsansvarig 11.5 Obetald premie 11.6 Återupplivning 12 Nödvändiga upplysningar till Bolaget 12.1 Personliga uppgifter 12.2 Upplysningsplikt 12.3 Bolagets rätt till hälsoupplysningar 13 Överlåtande, ändringar och upphörande 13.1 Krav för överlåtelse av försäkringen 13.2 Automatisk förnyelse 13.3 Uppsägningsrätt 13.4 Orsaker till ogiltigt försäkringsavtal 13.5 Bolagets rätt till serviceavgift 13.6 Bolagets ansvar 13.7 Varsel om upphörande av produkt 13.8 Vårdhem eller permanent behandlingsinstitution 13.9 Åldersgräns Upphörande p.g.a. flytt Ändring av försäkringsomfattning Utvidgning av försäkringsomfattning 14 Tvister, jurisdiktion m.m 14.1 Tvistlösning Ordlista

5 1 Godkännande av försäkringen 1.1 Folkbokföringsadress För att försäkringen ska godkännas av Bolaget och förbli gällande ska ansökaren ha fast folkbokföringsadress i Sverige, Danmark (Grönland och Färöarna undantaget), Norge eller Finland och omfattas av den nationella sjukförsäkringen i ett av de ovan nämnda länderna. 1.2 Standardvillkor Om försäkringen ska godkännas av Bolaget med standardvillkor måste ansökaren vara fullt frisk vid tidpunkten för godkännandet och får inte lida av, eller ha lidit av, någon återkommande sjukdom, åkomma, skada, krämpa eller fysiskt handikapp, och ansökaren får inte ha fyllt 60 år vid tidpunkten för godkännandet. 1.3 Särskilda villkor Om villkoren i 1.2 inte uppfylls, har Bolaget möjlighet att erbjuda försäkringen med särskilda villkor. Beslutar Bolaget sig för att erbjuda försäkringen med särskilda villkor, kommer den försäkrade att erhålla ett försäkringsbrev där dessa villkor framgår. 1.4 Förändrat hälsotillstånd Ändras ansökarens hälsotillstånd efter ansökans underskrift, men före Bolagets godkännande, är ansökaren förpliktigad att genast upplysa Bolaget härom. 1.5 Bolagets godkännanderätt Bolaget äger rätt att avgöra om försäkringen kan godkännas och för att Bolaget ska bli ersättningsansvarigt måste ansökan först godkännas av Bolaget och premien betalas till Bolaget i tid. 1.6 Försäkringsbrev och skadereglering Alla ansökningar behandlas och bedöms vid Bolagets kontor i Köpenhamn, där även utfärdande av försäkringsbrev äger rum. Skaderegleringen kan Bolaget välja att utfärda i eller utanför EU. 2 Ikraftträdande 2.1 Försäkringsperiod Försäkringen träder i kraft det datum som Bolaget godkänt ansökningen. Ikraftträdandedag, försäkringsperiod och försäkringssumma framgår av försäkringsbrevet. Bolaget kan komma överens om ett annat datum med den försäkrade. 2.2 Karenstid Rätt till ersättning träder i kraft 2 månader efter det datum då försäkringen träder i kraft såvida inte anciennitet är godtagen av Bolaget enligt Anciennitet Bolaget erbjuder att överta anciennitet från eventuell tidigare motsvarande försäkring hos tidigare försäkringsbolag. Övertag av anciennitet kräver dock, att försäkringstagaren och/eller de försäkrade så snart som möjligt eller senast 3 månader efter avtalets ikraftträdandedag skriftligen styrker eventuell anciennitet från annat försäkringsbolag till Bolaget. Övertag av anciennitet kräver dessutom att det inte är någon tidsskillnad mellan försäkringarna, dvs. att försäkringen fortsätter hos Bolaget från det datumet som den sägs upp hos det tidigare försäkringsbolaget. Om det förekommer ett avbrott mellan försäkringsperioderna, anses täckningen hos Bolaget som en ny försäkring och övertag av anciennitet är därför inte möjlig. 2.4 Plötslig händelse I händelse av plötslig allvarlig sjukdom och allvarlig skada, inträder dock alltid rätten till ersättning samma datum som försäkringen träder i kraft.

6 3 Vem försäkringen omfattar 3.1 Försäkrade Försäkringen omfattar den eller de personerna som namnges i försäkringsbrevet. 3.2 Barn Försäkrades barn under 16 år kan medförsäkras mot en särskild premie. Har försäkrade, som fler än 2 barn under 16 år, medförsäkras det tredje och efterföljande barn gratis. Kraven för godkännande med standardvillkor, enligt 1.2, ska vara uppfyllda. Dessutom gäller det för medförsäkring av barn att barnet måste vara registrerat hos Bolaget. Den försäkrade ska vara vårdnadshavare för barnet och barnet ska vara folkbokfört på samma adress som sin vårdnadshavare. 3.3 Nyfödda barn En ansökan måste skickas in för nyfödda barn/adopterade barn och vid adoption, måste den försäkrade lämna in en hälsodeklaration för det adopterade barnet. Har någon av föräldrarna en försäkring som varit i kraft i minst 12 månader, kan nyfödda barn till någon av dem försäkras utan hänsyn till 1.2, samt utan att skicka in någon ansökan. En kopia av födelseattesten måste dock skickas in inom 3 månader efter födseln. 4 Var försäkringen gäller 4.1 Täckningsområde Försäkringen ersätter ersättningsberättigade utgifter för privat vård i Sverige, Danmark (Grönland och Färöarna undantaget), Norge, Finland och Tyskland, efter förhandsgodkännande av Bolaget. Behandling utanför nämnda länder ersätts undantagsvis och efter förhandsgodkännande av Bolaget. 5 Vad försäkringen ersätter 5.1 Ersättningsberättigade vårdkostnader Samtliga utgifter ska förhandsgodkännas av Bolaget. Bolaget tar slutliga beslut och bedömer om utgiften är rimlig och relevant för att få klarhet i om den försäkrade lider av en sjukdom, ska behandlas eller för att kontrollera en utförd behandling. Försäkringen ersätter följande privat vård och typer av behandlingar utförda under den gällande försäkringstiden: a) diagnostiserande konsultation hos specialistläkare, b) 1 läkarordinerat kontrollbesök hos specialistläkare, c) 1 second opinion av en av Bolagets interna läkarkonsulter per diagnos, d) läkarordinerad laboratorieundersökning, e) läkarordinerad röntgenundersökning, f) läkarordinerad scanning, g) andra läkarordinerade specialistläkarundersökningar, h) pacemaker, i) läkarordinerad operation,

7 j) läkarordinerad inläggning på sjukhus eller klinik, k) laboratorie- och röntgenundersökning, scanning och annan läkarbehandling vid inläggning, l) poliklinisk för- och efterbehandling på sjukhus eller klinik i samband med inläggning i max. 6 månader från första behandlingsdag, m) receptbelagd medicin i max. 6 månader från första täckningsberättigade behandlingsdag i samband med sjukhusinläggning. Det är ett krav att medicinen är utskriven som hjälp mot den diagnos/sjukdom som den försäkrade varit, ska eller är inlagd för, n) vistelse, behandling, m.m. i samband med psykiatrisk inläggning ersätts maximalt med SEK under försakringens samlade löptid, o) läkarordinerad rehabilitering vid inläggning på auktoriserad behandlingsplats och förloppet ersätts i max. 6 månader från första behandlingsdag, q) läkarordinerad sjukgymnastik-, kiropraktik- eller arbetsterapibehandling under inläggning samt efterbehandling i samband med inläggning, dock max. 4 månader från första behandlingsdag hos sjukgymnast, kiropraktor eller arbetsterapeut, r) läkarordinerad sjuksköterska i hemmet i max. 30 dagar i oavbruten förlängning av täckningsberättigad operation eller inläggning. Max. 1 behandlingsförlopp gäller per händelse och per försäkrad per försäkringsår, s) max. 5 läkarordinerade konsultationer hos auktoriserad dietist per försäkringsår för personer med ett BMI > 35, t) hyrning av utvändiga ortopediska hjälpmedel, proteser eller andra hjälpmedel i samband med poliklinisk operation, upp till 4 månader efter avslutad behandling, vid de tillfällen då hjälpmedlen är läkarordinerade och nödvändiga för ytterligare förbättring av operationens resultat eller för att hindra försämring av det resultat som operationen givit, u) ortopediska hjälpmedel, proteser eller andra medicinska hjälpmedel medan man är inlagd på sjukhus. 5.2 Ersättningsberättigad transport Transport och/eller ledsagande täcks endast om sjukdomen och behandlingen ersätts av försäkringen. Följande transportutgifter ersätts: a) dokumenterade transportutgifter då Bolaget bedömmer att den försäkrade p.g.a. medicinska orsaker inte kan transportera sig själv till ersättningsberättigad behandling i Sverige, Danmark (Grönland och Färöarna undantaget), Norge, Finland eller Tyskland, b) rimliga och nödvändiga dokumenterade transportutgifter då Bolaget har hänvisat till behandling som ligger längre bort än 100 km från den försäkrades permanenta helårsadress (folkbokföringsadress), Vid tillfällen då Bolaget har hänvisat till en vårdgivare som ligger mer än 100 km från den försäkrades permanenta helårsadress (folkbokföringsadress) och den försäkrade väljer en vårdgivare som ligger längre bort, täcks endast de transportutgifter, som motsvarar de utgifter som skulle ha ersatts för transport till den vårdgivare som Bolaget hänvisat den försäkrade till,

8 c) transport för 1 medicinsk ledsagare, då Bolaget bedömmer att sådan är nödvändig och då transporten av den försäkrade är läkarordinerad, enligt 6.2 a, d) transport för 1 anhörig eller ledsagare vid behandling av försäkrade barn under 18 år, e) utgifter till den försäkrade och eventuell godkänd ledsagares returresa till den försäkrades bostadsadress, då den försäkrade är berättigad ersättning för transport till ersättningsberättigad behandling. 5.3 Val av transportmedel Bolaget bedömmer och godkänner val av transportmedel. Bolaget kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller restriktioner i samband med transporten som beror på väderleksförhållanden, mekaniska orsaker, restriktioner från offentliga myndigheter eller piloten eller andra förhållanden som Bolaget inte har någon påverkan på. 5.4 Transport i egen bil Milersättning för transport i egen bil ersätts enligt Statens fastställda lägsta tariff för bilersättning. 5.5 Bolagets ansvar vid transport Bolaget kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller restriktioner i samband med transporten som beror på väderleksförhållanden, mekaniska orsaker, restriktioner från offentliga myndigheter eller piloten eller andra förhållanden som Bolaget inte har någon påverkan på. 6 Vårdkvalitét 6.1 Behandlingskvalitét Bolaget godkänner endast behandling, som föregår enligt metoder med dokumenterad effekt och som är erkänd av de statliga myndigheterna i den försäkrades bostadsland. Dessutom är det ett villkor, att det ska vara övervägande sannolikt, att behandlingen väsentligt och varaktigt kan kurera sjukdomen eller förbättra hälsotillståndet efter skadan. Behandlingsmetoder som ännu inte är godkända av de statliga myndigheterna men är under vetenskaplig utredning, kan bara ersättas om de godkänts i förväg av Bolaget. Läkare, specialister osv. som ger behandling måste ha behörighet i det land där de praktiserar sitt yrke. 7 Ersättning 7.1 Ersättningsbelopp Ersättningsbeloppen är begränsade till normala, sedvanliga och skäliga kostnader i regionen eller landet där behandlingen ges. Försäkringen täcker endast utgifter för genomförd behandling. Varje belopp som Bolaget beslutar om att ersätta, räknas med i den årliga försäkringssumman per försäkrad och per försäkringsår. 7.2 Rabatter Rabatter som ordnas vid förhandlingar mellan Bolaget och sjukhus/läkare och dylikt gagnar alla försäkringstagare i Bolaget. 7.3 Återbetalningsskyldighet Inte i något fall får ersättningen överstiga räkningsbeloppet. Erhåller den försäkrade ersättning från Bolaget utöver det belopp som den försäkrade är berättigad till, är den försäkrade skyldig att utan dröjsmål återbetala det överskjutande beloppet till Bolaget. Alla efterföljande betalningar som görs till Bolaget skrivs först av mot sådana utestående fordringar. I annat fall kommer Bolaget att reglera överskjutande belopp i annat mellanhavande mellan den försäkrade och Bolaget.

9 8 Undantag från ersättning 8.1 Tidigare symptom eller sjukdomar Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom, åkomma eller kroppsfel som var känd eller borde vara känd av den försäkrade vid försäkringens ikraftträdandedag, eller som den försäkrade tidigare haft symptom på, såvida inte annat har avtalats med Bolaget. 8.2 Undantag från ersättning Vidare är Bolaget inte ersättningsansvarigt för kostnader som avser, beror på eller har uppstått till följd av: a) kosmetisk kirurgi och behandling, såvida inte denna är medicinskt nödvändig och godkänd av Bolaget, b) fetma- och diabetsoperationer, c) veneriska sjukdomar, AIDS, AIDS relaterade sjukdomar och sjukdomar relaterade till HIVantikroppar (HIV-positiv). Dock omfattas sjukdomar relaterade till AIDS och HIV-antikroppar (HIVpositiv) om det kan bevisas att orsaken är en blodtransfusion som erhållits efter det att försäkringen trädde i kraft. HIV-viruset omfattas också om det kan bevisas att förekomsten av detta är en följd av ett olyckstillfälle i samband med normal yrkesutövning. Vid det sist nämnda tillfället ska den försäkrade dock meddela Bolaget om olyckstillfället inom 14 dagar, samt uppvisa uppvisa ett negativt HIV-antikroppstest, d) missbruk av alkohol, droger och/eller medicin, e) avsiktligt självförvållad kroppsskada, f) preventivmedel, inklusive sterilisering, g) framkallad abort, såvida inte denna är medicinskt ordinerad, h) graviditet, födsel och efterbehandling samt varje slag av fertilitetstest och/eller fertilitetsbehandling, inklusive hormonbehandling, insemination eller undersökningar och alla procedurer relaterade till denna, i) alla former av experimentell vård, behandling av naturläkare eller homeopat samt medicinering med naturmedicin eller homeopatiska preparat samt andra alternativa behandlingsmetoder samt vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk behandling, j) behandling av sexuell dysfunktion, k) all tandbehandling och tandkirurgi, l) läkarintyg, hälsointyg, som inte är rekvirerade av Bolaget, m) behandling av sjukdomar under militärtjänst, n) behandling för sjukdom eller skada som uppstått direkt eller indirekt i samband med aktivt deltagande i: krig, invasion, främmande makts handlingar, fientligheter (vare sig krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, terroristhandlingar, uppror, revolution, revolt, civila oroligheter, militärkupp eller annat maktövertagande, militärt undantagstillstånd, upplopp eller illegalt upprättade myndighetshandlingar, eller mark-, sjö- eller flygstridskrafters verksamhet (vare sig krig har förklarats eller inte),

10 o) kärnreaktioner eller radioaktivt nedfall, p) behandling utförd av den försäkrade, hans/hennes partner, föräldrar eller barn eller ett företag som ägs av någon av sagda personer, q) behandling hos psykolog, r) epidemier där insatserna leds av offentliga myndigheter, s) professionell sport, t) ett avtalat besök, behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller klinik där den försäkrade uteblivit. Kostnaden debiteras den försäkrade, u) organtransplantation, v) medicin, se dock 5.1 m, w) gentest, x) blockader och steroidinjektioner, y) specialistläkare i allmän medicin, z) läkarremisskostnader, å) medlemskap, ä) konvalescens, ö) akut behandling, aa) förebyggande behandling. 9 Skadereglering 9.1 Skadeanmälan Den försäkrade ska alltid anmäla skada till Bolaget inom rimlig tid och utan dröjsmål. För att erhålla ersättning för ersättningsberättigad vård ska Bolaget alltid förhandsgodkänna vården. Vid tillfällen då Bolaget ej förhandsgodkänt vårdbesöket ersätts inte patientavgiften. Det är i samtliga tillfällen ett krav att Bolaget mottar orginalaräkningar från den försäkrade eller vårdgivaren samt försäkringsnummer och medicinsk information i form av läkarjournaler. Bolaget scannar alla bilagor som mottas. Det är inte vid något tillfälle möjligt att få tillbaka originalbilagor. Den scannade bilagan som blir stämplad med Certified as a true Copy (kopians äkthet intygas) representerar originalet. 9.2 Praxis vid besök hos privat klinik, mottagning eller sjukhus Då Bolaget förhandsgodkänt men inte beställt vårdtid åt den försäkrade, ska den försäkrade själv betala patientavgiften och där efter skicka in relevanta dokument till Bolaget enligt 9.1.

11 9.3 Praxis vid besök hos landstingsanknuten mottagning Då den försäkrade besöker landstingsanknuten vårdgivare efter förhandsgodkännande av Bolaget, ska den försäkrade själv betala patientavgiften och få sitt högkostnadskort ifyllt, oavsett vem som beställt vårdtiden. Därefter ska den försäkrade skicka in relevanta dokument enligt 9.1 samt kopia på högkostnadskortet till Bolaget för att erhålla ersättning. 9.4 Utbetalning Ersättning betalas ut när Bolaget har godkänt att kostnaderna ersätts av försäkringen, efter det att kvitterade och specificerade räkningar har skickats i original tillsammans med försäkringsnumret till Bolaget. 9.5 Informera om sjukhusvistelse Eventuell sjukhusvistelse ska utan dröjsmål anmälas till Bolaget tillsammans med läkarens diagnos. 9.6 Klagomål angående skaderegleringen Överklagan angående Bolagets skadereglering ska ha inkommit utan dröjsmål men senast 6 månader efter det att den försäkrade mottagit skaderegleringsbeskedet. 10 Skydd från tredje part 10.1 Samordnad skadesutbetalning Finns skydd från annat försäkringsbolag eller allmän sjukförsäkring, ska Bolaget informeras om detta, när skadan anmäls. Om så är fallet kommer Bolaget att samordna skadesutbetalningen med det andra försäkringsbolaget, och är endast förpliktigat att betala sin egen proportionella del av kostnaden Allmänna sjukförsäkringens skydd Bolaget är inte förpliktigat att ersätta kostnader som helt eller delvis redan betalats av den allmänna sjukförsäkringen Tidigare försäkringsbolags ansvar Försäkrade som var försäkrade av annat försäkringsbolag innan ikraftträdandedagen hos Bolaget ersätts inte för utgifter som det tidigare försäkringsbolaget ersätter förrän ansvarstiden hos det tidigare försäkringsbolaget upphör Samarbetsskyldighet Den försäkrade är skyldig att samarbeta med Bolaget och att genast och utan dröjsmål underrätta Bolaget om det kan ställas krav på ersättning från tredje part eller om andra rättsliga anspråk kan riktas mot tredje part. Dessutom ska den försäkrade hålla Bolaget fullständigt informerat samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna rikta krav på ersättning mot tredje part och tillvarata Bolagets intressen Rätt till krav gentemot ansvarig Bolaget har i alla sammanhang rätt att inträda direkt i försäkrades krav gentemot ansvarig. 11 Premiebetalning 11.1 Fastställning av premie Premien reguleras varje år vid huvudförfallodagen på grundval av reglering av försäkringssummor och täckningar, historisk skadesutveckling samt förväntad skadesutveckling Åldersrelaterad premie Premien är åldersrelaterad och justeras därför till det premieförfallodatum som infaller efter den försäkrades födelsedatum Betalningsmånader Den försäkrade kan välja mellan kvartalsvis, halvårsvis och årsvis betalning.

12 Betalningsperioden kan endast ändras med 1 månads skriftlig varsel före varje kvartal och endast en gång per år Betalningsansvarig Första premien ska betalas senast 14 dagar efter den dag då Bolaget avsänt krav på premie till den försäkrade. Den försäkrade är ansvarig för att premien betalas i tid till Bolaget. Förnyelsepremien för en redan gällande försäkring ska betalas senast den dag då den nya försäkringstiden börjar. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad från den dag då Bolaget avsände krav på premien till den försäkrade Obetald premie Betalas inte premien i rätt tid, får Bolaget säga upp försäkringen för upphörande, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Uppsägningen får i de tillfällen verkan 14 dagar efter den dag då den avsändes om inte premien betalas inom denna frist Återupplivning Har en uppsägning fått verkan och Bolagets ansvar upphört, återupplivas försäkringen till sin tidigare omfattning under förutsättning att den obetalda premien betalas inom 3 månader från den dag då försäkringen upphörde efter uppsägningen. Detta gäller inte om dröjsmålet avser premie för nytecknad försäkring. Bolagets ansvar gäller vid återupplivning från och med dagen efter den dag då premien betalas. Återupplivning kan inte ske bara för medförsäkrad. 12 Nödvändiga upplysningar till Bolaget 12.1 Personliga uppgifter Den försäkrade är skyldig att skriftligt anmäla namn- eller bostadsändring samt avanmälan/upphörande. Bolaget ska också meddelas i händelse av dödsfall. Bolaget är inte ansvarigt för följderna om den försäkrade underlåter att meddela sådana händelser Upplysningsplikt Den försäkrade är skyldig att förse Bolaget med alla tillgängliga upplysningar som krävs för Bolagets handläggning av den försäkrades ersättningsanspråk på Bolaget Bolagets rätt till hälsoupplysningar Utöver detta har Bolaget rätt att inhämta uppgifter om den försäkrades hälsotillstånd och kontakta alla sjukhus, läkare, osv. som behandlar eller har behandlat den försäkrade för fysiska eller mentala sjukdomar eller åkommor. Vidare har Bolaget rätt att utverka alla medicinska journaler och andra skriftliga rapporter och utlåtanden om den försäkrades hälsotillstånd. 13 Överlåtande, ändringar och upphörande 13.1 Krav för överlåtelse av försäkringen Ingen part har rätt att utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget pantsätta eller överlåta sina rättigheter enligt försäkringen Automatisk förnyelse Försäkringen förnyas automatiskt varje huvudförfallodag Uppsägningsrätt Den försäkrade och Bolaget kan säga upp försäkringen med 1 månads skriftligt varsel till huvudförfallodagen.

13 13.4 Orsaker till ogiltigt försäkringsavtal Har den försäkrade vid tecknandet av försäkringen eller senare i bedrägligt syfte ändrat i originaldokument, lämnat oriktiga upplysningar eller förtigit omständigheter som kan anses vara av betydelse för Bolaget, är försäkringsavtalet ogiltigt och ej bindande för Bolaget, om Bolaget inte hade godkänt försäkringen, såvida det hade upplysts om detta förhållande. Om Bolaget hade godkänt försäkringen, men på andra villkor, stiftar Bolaget avtal i den omfattning som den avtalade premien förpliktigar Bolaget till Bolagets rätt till serviceavgift Om försäkringsavtalet skulle ogiltigförklaras enligt 13.4 så har Bolaget rätt att kräva in en serviceavgift som motsvarar en viss procentsats av erhållen premie Bolagets ansvar Om den försäkrade vid tecknandet av försäkringen inte kände till eller borde ha känt till att de av den försäkrades lämnade uppgifterna var oriktiga, är Bolaget ersättningsansvarigt som om de oriktiga uppgifterna inte hade lämnats Varsel om upphörande av produkt Bolaget kan upphöra med eller dra in en försäkringsprodukt med 3 månaders skriftligt varsel före försäkringens huvudförfallodag, och erbjuda den försäkrade en motsvarande försäkringslösning Vårdhem eller permanent behandlingsinstitution Försäkringen upphör automatiskt om den försäkrade skulle bli intagen på vårdhem eller annan permanent behandlingsinstitution Åldersgräns Försäkringen upphör utan vidare varsel vid utgången av den månad, då den försäkrade fyller 75 år Upphörande p.g.a. flytt Försäkringen upphör, om den försäkrade inte längre har fast folkbokföringsadress i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (Grönland och Färöarna undantaget) och inte längre täcks av den allmänna sjukförsäkringen i något av ovan nämnda länder Ändring av försäkringsomfattning Den försäkrade kan ändra försäkringsomfattning till en annan vid huvudförfallodatum med 1 månads skriftlig varsel till Bolaget, under förutsättning att de i 1 nämnda villkoren är uppfyllda Utvidgning av försäkringsomfattning Bolaget behandlar utökning av försäkringsomfattning som en ny ansökan i enlighet med Tvister, jurisdiktion m.m Tvistlösning Vid tvist som uppstår på grund av föreliggande försäkringsavtal, skall försäkringstagaren och/eller den försäkrade skriva till ihi Bupa, Palaegade 8, 1261 Köpenhamn K att: Den klagomålsansvarige, eller maila till: Vid tillfällen då försäkringstagaren och/eller den försäkrade önskar att gå vidare med fallet, kan ansökan om prövning av konsumentfråga göras hos Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, Tfn Försäkringstagaren och/ eller den försäkrade kan även vända sig till Sveriges Försäkringsförbund, Personförsäkringsnämnden, Box 24067, Stockholm, Tfn för att få rådgivande yttranden i tvister inom sjuk- olycksfall- och livförsäkring. Nämndens behörighet begränsar sig till ärenden i vilka nämnden behöver stöd av rådgivande läkare i försäkringsmedicinska frågor.

14 Försäkringstagaren och/eller den försäkrade kan också vända sig till allmän domstol för att få tvisten prövad. För att få upplysning och rådgivning i försäkringsfrågor kan den försäkringstagare och/ eller den försäkrade som är konsument också vända sig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm Tfn Svensk lag tillämpas på avtalet.

15 Ordlista Denna ordlista med definitioner är en del av försäkringsvillkoren. Allvarlig sjukdom eller allvarlig skada: Ansökan: Ansökare: BMI: Bolaget: Bostadsland: Dokument: Förfallodatum: Förnyelse: Försäkrade: Försäkring: Försäkringsbrevet: Försäkringstagare/ den försäkrade: Försäkringsvillkor: Huvudförfallodag: ihi Bupa (inkl. vi/oss/vår): Ikraftträdandedag: Karenstid: Allvarlig sjukdom eller allvarlig skada föreligger, när Bolagets läkarkonsulter bedömmer skadan som allvarlig. Eventuelt i samråd med den behandlande läkaren. Anmälningsblanketten och hälsoupplysningarna. Personen som på anmälningsblanketten och i hälsoupplysningarna står angiven som den försäkringssökande. BMI är förkortningen för Body Mass Index. BMI räknas ut genom att dividera en persons vikt i kilogram med personens längd i meter upphöjt till två. Exempelvis är BMI för en man som väger 80 kg och är 1,80 m lång: 80/ (1.80 x 1.80 = 3.24) = 24.7 Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, filial till Bupa Insurance Limited, England). Det land, där den försäkrade har sin primära bostadsadress, under tiden den försäkrade är försäkrad. Alla skriftliga upplysningar i samband med försäkringen, inklusive alla räkningar i original, försäkringsbrev och dyl. Datum då en premie ska betalas. Den automatiska förnyelsen av försäkringen på huvudförfallodagen. Alla personer som är namngivna i det gällande försäkringsbrevet. Försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet, samt eventuella särskilda villkor representerar försäkringsavtalet som ingåtts med Bolaget. Försäkringsdetaljer, som anger den köpta försäkringstypen, årspremie och andra speciella villkor. Den (juridiska eller fysiska) person, som har ingått avtal med Bolaget. Villkoren för den tecknade försäkringen. Datum då försäkringen ska förnyas. Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, filial till Bupa Insurance Limited, England). Datum enligt försäkringsbrevet då försäkringen träder i kraft, såvida inte annat angivits i försäkringsvillkoren. Den tidsperiod från ikraftträdandedagen, då försäkringen inte gäller, såvida annat inte är angivet i 2.

16 Konvalescens: Krishjälp: Kronisk sjukdom: Normal yrkesutövning: Operation: Plötslig allvarlig sjukdom: Poliklinisk behandling: Professionell sport: Skada: Sjukhusinläggning: Standardvillkor: Särskilda villkor: Täckningsperiod: Läkarordinerad rekreation eller återhämtning i samband med tillfrisknande från allvarlig sjukdom eller krävande behandling. Med krishjälp menas behandling av kriser, som utlösts av utifrån kommande traumatiska händelser, så som större olyckor, katastrofer, terrorhandlingar, överfall och rån etc. Kronisk sjukdom karaktäriseras av en varaktig sjukdom med obotliga följder och/eller som kräver långvarig behandling eller vård. Normal yrkesutövning enligt 8.2 c inbegriper enbart följande yrken: läkare och tandläkare, sjuksköterskor, laboratoriepersonal, undersköterskor och vårdare på sjukhus, läkare och tandläkarassistenter, ambulanspersonal, barnmorskor, brandmän, poliser och fångvaktare. Ett operativt ingrepp som inte inkluderar endoskopier och scanningar, även om dessa undersökningar kan kräva narkos. En plötsligt uppkommen allvarlig sjukdom föreligger när den behandlande läkaren och Bolaget är eniga om detta. Operationer eller läkarbehandling på sjukhus eller klinik, när det inte är medicinskt nödvändigt att bli inlagd. Sport, som utövas mot betalning. Sportutövandet betraktas som professionellt när personen övervägande lever av sin sport eller kontraktsmässigt är avlönad av en sportklubb eller sponsorer. Med utövande avses bland annat deltagande i träning och tävling samt uppvisningar utom tävlan. Det ekonomiska krav som helt eller delvis ersätts av försäkringen. I Bolagets avgörande hurvida skadan ska ersättas är tiden då behandlingen börjar avgörande och inte när skadan uppstod. Operation eller läkarvård på sjukhus eller klinik när det är medicinskt nödvändigt att bli inlagd. Bolagets standardförsäkringsvillkor utan särskilda begränsningar, inskränkningar eller förbehåll. Begränsningar, inskränkningar eller extra tillkomna förbehåll utöver standardvillkoren i försäkringsbrevet. Försäkringens samlade löptid genom ett livsförlopp inklusive förnyelse av denna. Gällande från 1. januari 2011 Fel och utelämnande undantaget

17 Ring ihi Bupa s kundservice för frågor kring din försäkring: betalning, omfattning och liknande Öppettider 09:00 15:00 alla vardagar Tel: Fax: Palægade København K Danmark Ring ihi Bupa s Sjukvårdsrådgivning för medicinska råd og vägledning Öppettider 09:00 15:00 alla vardagar Tel: Fax: Ring ihi Bupa s Alarmcentral för krishjälp Öppet dygnet runt alla dagar Tel: Alla telefonsamtal spelas in och kan vara avlyssnade. ihi Bupa är ett handelsnamn som tillhör Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, filial till Bupa Insurance Limited, England) CVR Bupa Insurance Limited är registrerat i England med nr The British United Provident Association Limited, registrerat i England och Wales nr Säte: Bupa House, Bloomsbury Way, London WC1A 2BA, England Bupa och hjärtslagssymbolen är registrerade varumärken Bupa Med ensamrätt 53IW1-21/ SWEDISH

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012

ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 ihi Bupa Hälsoförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Gällande från 2012 innehåll 4 Så här används försäkringen 7 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 Så här används försäkringen Diagnostisering

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Internationell

Sjukvårdsförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Sjukvårdsförsäkring Internationell Gällande från 2014 INNEHÅLL 4 Så här använder du försäkringen 7 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 SÅ HÄR ANVÄNDER DU FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING

ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING WellCare Platinum ABONNEMANG MED INTERNATIONELL FÖRSÄKRING ABONNEMANGS- OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR ÅR 2008 1. VEM ABONNEMANGET GÄLLER FÖR Abonnemanget är personligt, dvs gäller för person, angiven i gällande

Läs mer

Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg

Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Villkor 2010.03.01 Försäkringar för dig som frilansar Frilans Extra trygg Villkor 2010.02.08 Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Som frilansare är du extra utsatt om det skulle hända något med dig

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 Allmänna villkor SJV 01:01 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring 2013-12-01. Sjukvårdsförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

Sjukvårdsförsäkring 2013-12-01. Sjukvårdsförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Sjukvårdsförsäkring Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Innehållsförteckning A Försäkringsavtalet 4 1. Parter 4 2. Allmänt 4 3. Villkor för anslutning 4 4. Upplysningsplikt 5 5. När

Läs mer

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring Omfattning Försäkringsmoment Självrisk Premie per försäkrad/år Vuxen SEK 500 per skada SEK 3 120 Barn (t o m25 år) SEK 500 per skada SEK 1 560 Gruppsjukvård Specialistläkarvård Sjukgymnastik, kiropraktor

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Villkor fr.o.m. 2015-08-01

Sjukvårdsförsäkring Villkor fr.o.m. 2015-08-01 Sjukvårdsförsäkring Villkor fr.o.m. 2015-08-01 Innehållsförteckning Sida A. Försäkringsavtalet 4 1. Parter 4 2. Allmänt 4 3. Villkor för anslutning 4 4. Upplysningsplikt 4 5. Försäkringstid 4 6. Premien

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Redo Gruppsjukvårdsförsäkring 4615000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: REDO GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Allians Gruppsjukvårdsförsäkring 4602000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: ALLIANS GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring. Gäller från 2010-07-01. Villkor Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring. Gäller från 2010-07-01. Villkor Sjukvårdsförsäkring Sjukvårdsförsäkring Gäller från 2010-07-01 1 Innehållsförteckning A..................... Försäkringsavtalet 3 1................................................ Parter 3 2...............................................

Läs mer

PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor. AB Previa Gällande från 2013 01 01

PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor. AB Previa Gällande från 2013 01 01 PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor AB Previa Gällande från 2013 01 01 Innehåll : PLUS Privatvårdsförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av Försäkringsbevis

Läs mer

Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring Privatvårdsförsäkring Försäkring med hälsokravet Full arbetsförhet Allmänna försäkringsvillkor 1 juli 2011 Gemensamma försäkringsvillkor för: Lifeline Bas Lifeline Access Lifeline Plus Lifeline Excellent

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2013 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2012 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd 16 Teckna försäkringen

Läs mer

Skandia PrivatvÅrd Plus

Skandia PrivatvÅrd Plus Skandia PrivatvÅrd Plus AllmÄnna försäkringsvillkor 2007-01-01 InnehÅll 1. Vem Är försäkrad?...2 2. Vem kan vara försäkrad?...2 2.1 AnstÄllda bosatta i Skandinavien...2 2.2 Utlandsplacerad personal...2

Läs mer

Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring Privatvårdsförsäkring Försäkring med Fullständig hälsodeklaration Allmänna försäkringsvillkor 1 juli 2011 Gemensamma försäkringsvillkor för: Lifeline Bas Lifeline Access Lifeline Plus Lifeline Excellent

Läs mer

VIP Olycksfall + 65:01

VIP Olycksfall + 65:01 VIP Olycksfall + 65:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet VIP Olycksfall + 65:01 1 Innehåll 1. Ordlista... 4 1.1 Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna

Läs mer

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Tjänstereseförsäkring Gällande från 2015 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 8 Försäkringsvillkor 36 Ordlista 2 3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den 1:a januari 2015 Tjänstereseförsäkring

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring VÄGLEDNING OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR - FÖR INDIVIDUELLT OCH KOLLEKTIVT FÖRSÄKRINGSAVTAL OSLO, NOVEMBER 2009 (E)

DKV Hälsa Vårdförsäkring VÄGLEDNING OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR - FÖR INDIVIDUELLT OCH KOLLEKTIVT FÖRSÄKRINGSAVTAL OSLO, NOVEMBER 2009 (E) DKV Hälsa Vårdförsäkring VÄGLEDNING OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR - FÖR INDIVIDUELLT OCH KOLLEKTIVT FÖRSÄKRINGSAVTAL OSLO, NOVEMBER 2009 (E) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

PRIVATTANDLÄKARNA SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR SPECIAL 2014:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB

PRIVATTANDLÄKARNA SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR SPECIAL 2014:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB PRIVATTANDLÄKARNA SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR SPECIAL 2014:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB PTL SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR SPECIAL 2014:1 PTL GRUPPFÖRSÄKRING

Läs mer

Ikano Koncept Privat. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 121001 1017.001.1210.1

Ikano Koncept Privat. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 121001 1017.001.1210.1 Ikano Koncept Privat -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 121001 Innehåll Allmänna villkor 1 Livförsäkring 2 Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring 3 Vid arbetslöshet 3 Vid sjukdom 4 Sjukvårdsförsäkring 5 Försäkringen

Läs mer

Ikano Koncept Privat. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 110901. Försäkringarprivatikano 2011.1.001

Ikano Koncept Privat. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 110901. Försäkringarprivatikano 2011.1.001 Ikano Koncept Privat -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 110901 Försäkringarprivatikano 2011.1.001 Innehåll Allmänna villkor 1 Livförsäkring 2 Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring 3 Vid arbetslöshet 3 Vid

Läs mer

villkor för Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014

villkor för Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014 villkor för gruppförsäkring SJUKVÅRD Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014 Innehåll 1 ORDLISTA 4 2 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 6 3 OM VI INTE SKULLE KOMMA ÖVERENS 12 4 PRODUKTVILLKOR SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring. Villkor Individuell försäkring och fortsättningsförsäkring 1 januari 2011 Bas, Plus och Max

Sjukvårdsförsäkring. Villkor Individuell försäkring och fortsättningsförsäkring 1 januari 2011 Bas, Plus och Max Sjukvårdsförsäkring Villkor Individuell försäkring och fortsättningsförsäkring 1 januari 2011 Bas, Plus och Max 2/16 Sjukvårdsförsäkring Individuell Bas Plus Max Vid frågor till Folksams vårdrådgivning

Läs mer

Allmänna villkor 75:3 2012-01-01. Sjukvård olycksfall

Allmänna villkor 75:3 2012-01-01. Sjukvård olycksfall Allmänna villkor 75:3 2012-01-01 Sjukvård olycksfall 2 Sjukvård Olycksfall 75:3 Sjukvård Olycksfall 75:3 3 Sjukvård olycksfall 75:3 INNEHÅLL A. GRUPPFÖRSÄKRINGENS omfattning Var gäller försäkringen? 5

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING

Läs mer