Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg"

Transkript

1 Villkor Försäkringar för dig som frilansar Frilans Extra trygg Villkor Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Som frilansare är du extra utsatt om det skulle hända något med dig eller din familj. Om du blir borta länge kan det vara svårt att klara ekonomin. Med denna försäkring kan du känna dig extra trygg och du kan koncentrera dig på jobbet fullt ut. Frilans Extra trygg består av två gruppförsäkringar som vi satt samman till en för att göra det så enkelt som möjligt. Innehåll Sjukvårdsförsäkring sid 2 Livförsäkringen sid 6 Olycksfallsförsäkringen sid 8 Sjukförsäkringen sid 9

2 Villkor /Sjukvårdsförsäkringen 1 Sjukvårdsförsäkringen i samarbete med Bupa Denmark När du behöver hjälp direkt Gruppförsäkringen Denna försäkring tillhandahålls via Bupa Denmark Försäkringsfall regleras enligt vid var tid gällande försäkringsvillkor. Försäkringarna gäller enligt Försäkringsvillkor, Bupa Denmark. Allmänt Gruppmedlem eller medförsäkrad kan inte inträda i försäkringen om hon/han inte är fullt arbetsför. Medförsäkrad kan vara make/maka, registrerad partner eller sambo. Medförsäkrad kan endast teckna försäkringsmoment som gruppmedlemmen har försäkring för. Övertagande av plan Vid övertagande av gruppförsäkringsplan sker inträdet till full arbetsförhet för motsvarande försäkring (risknivå och villkor). Bupa Denmarks ansvarighet förutsätter att skadan inträffar/påbörjas under Bupa Denmarks ansvarighetstid. Premie Premie per person och månad Premie per barn och månad Försäkringsbelopp Försäkringsbelopp per person och försäkringsår Omfattning Försäkringen omfattar behandling i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland det är möjligt att få behandling utanför ovan nämnda länder, men bara efter förhandsgodkännande av Bolaget. Behandling utlovas inom 15 arbetsdagar. Diagnostisering hos specialistläkare/klinik 210 kr 105 kr Obegränsat Konsultation hos specialistläkare* Laboratorieundersökning, röntgenundersökning och scanning** Andra undersökningar ordinerade av specialistläkare* ** *Dock inte specialistläkare i allmän medicin **Ska vara godkänd i förväg av Bolaget Vistelse/inläggning på sjukhus eller klinik Operationer Laboratorie-och röntgenundersökning, scanning och annan läkarbehandling vid inläggning Ortopediska hjälpmedel och traktering medan man är inlagd på sjukhus Receptbelagd medicin i samband med sjukhusvistelse dock maximalt 6 månader från första behandlingsdagen Förebyggande operationer Behandlingen ska vara godkänd i förväg av Bolagets läkarkonsulter Vistelse, behandlingar m.m. i samband med psykiatrisk inläggning* *Ersätts maximalt med kr under försäkringens samlade löptid Transport till och från sjukhus Transportkostnader till täckningsberättigad behandling i Skandinavien och Tyskland, om försäkrad av medicinska skäl inte kan transportera sig själv, samt rimliga transportkostnader utanför Skandinavien och Tyskland kr

3 Villkor /Sjukvårdsförsäkringen 2 Medicinsk ledsagare, om sådan krävs och/eller är läkarordinerad En anhörig eller ledsagare vid behandling av barn under 21 år och/eller om Bolaget har hänvisat till ett behandlingsställe som ligger mer än 100 km från den försäkrades permanenta bostad Alla täckningsberättigade transportkostnader ska vara godkända i förväg av Bolaget Sjuksköterska i hemmet Vid läkarordination återbetalas avgiften för legitimerad sjuksköterska i hemmet maximalt 30 dagar per försäkringsår Cancerbehandling Cancer-och cellprover, medicin, konsultationer och behandling av experter som även innefattar cellgiftsbehandling och strålbehandling Rekonstruktiv kirurgi Efter olycksfall eller till följd av kirurgiskt ingrepp vid vissa allvarliga sjukdomar Behandlingen ska vara godkänd i förväg av Bolagets läkarkonsulter Krishjälp och krispsykolog Krishjälp Behandling hos krispsykolog maximalt 8 behandlingar per händelse och försäkringsår Behandlingen ska vara godkänd i förväg av Bolagets läkarkonsulter Dietist Läkarordinerad konsultation hos auktoriserad dietist, maximalt 5 konsultationer per försäkringsår gäller för personer med ett BMI >30 Behandlingen ska ske mot bakgrund av läkarordination och behandlingsförloppet ska vara godkänt i förväg av Bolagets läkarkonsulter Vårdhem Vistelsen ersätts Vistelsen ska vara baserad på en läkarremiss och vara godkänd i förväg av Bolagets läkarkonsulter Rehabilitering Läkarordinerad rehabilitering i samband med att den försäkrade är inlagd på auktoriserad behandlingsplats maximalt 6 månader i ett behandlingsförlopp Sjukgymnastik, kiropraktor m.m. Läkarordinerad sjukgymnastik, kiropraktorbehandling, osteopati, zonterapi och/eller akupunktur under sjukhusvistelse samt efterbehandling i samband med sjukhusvistelse maximalt 4 månader från första behandlingsdagen hos sjukgymnast, kiropraktor, osteopat, zonterapeut och/eller akupunktör Psykologbehandling Psykologbehandling i samband med livshotande eller långvarig sjukdom maximalt 10 behandlingar per försäkringsår Rekreation Läkarordinerad rekreation efter förhandsgodkännande från Bolaget maximalt 30 dagar per försäkringsår Onlineservice Ett andra utlåtande/second opinion från Bolagets läkarkonsulter Allmänna hälsoråd Tillgång till en räckvidd av hälsorelaterad information

4 Villkor /Sjukvårdsförsäkringen 3 TILLÄGGSFÖRSÄKRING: Poliklinisk sjukgymnastik, ergoterapi på klinik, kiropraktorbehandling, osteopati, akupunktur, zonterapi, konsultation hos psykolog och/eller psykiater och missbruksavvänjning Premie Premie per person och månad Sjukgymnastik, ergoterapi m.m. Sjukgymnastik, ergoterapi på klinik, kiropraktorbehandling, osteopati, akupunktur och zonterapi maximalt 15 polikliniska behandlingar per försäkringsår akupunktur omfattas endast vid behandling utförd av läkare Det krävs läkarremiss för poliklinisk sjukgymnastik Psykologbehandling Konsultation hos psykiater maximalt per konsultation maximalt 10 konsultationer hos psykolog och/eller psykiater per försäkringsår Medicin i samband med psykiatrisk behandling täcks inte Missbruksavvänjning Bolaget betalar för missbruksavvänjning (missbruk av alkohol, droger, och/eller mediciner) motsvarande 1 behandlingsförlopp. En och samma försäkrad kan under hela försäkringens löptid maximalt få ersättning motsvarande ett totalt fast belopp på kr. Senare eller ytterligare täckning under denna eller genom annan försäkring hos Bolaget ändrar inte ovan nämnda begränsning. En karenstid på 6 månader tillämpas från den försäkrades inträde i försäkringen För alla behandlingar inom tilläggsförsäkringen gäller att behandlingen ska vara godkänd i förväg av Bolagets läkarkonsulter. 22 kr 1100 kr Försäkringens omfattning: Fritt val av vårdgivare i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland Behandling utanför Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland kan avtalas i förväg med Bolaget Täckning även om en åkomma är livshotande och inte kan kureras Obegränsad behandlingstid för alla behandlingar, inklusive cancervård Möjlighet för ersättning av redan existerande åkommor Försäkringen ersätter alla medicinskt betingade operationer och behandlingar också till följd av sport eller arbete Regler: När ett nytt försäkringsavtal tecknas, inträder rätten till ersättning enligt det nya försäkringsavtalet först 2 (två) månader efter det datum då försäkringen träder i kraft. Detta gäller dock inte när försäkringstagaren kan styrka överföring från en likvärdig försäkring hos annat sjukförsäkringsbolag. I händelse av plötslig allvarlig sjukdom och allvarlig skada, inträder dock rätten till ersättning samma datum som försäkringen träder i kraft. Försäkringen gäller helt utan självrisk. Försäkrad ska ha fast folkbokföringsadress samt omfattas av den allmänna sjukförsäkringen i Sverige, Danmark, Norge eller Finland. Make/maka/sambo som har fast folkbokföringsadress i Sverige, Danmark, Norge eller Finland och omfattas av den allmänna sjukförsäkringen i något av ovan nämnda länder kan medförsäkras till samma premier. Hemmavarande barn upp till 21 år kan medförsäkras till 50 % av den angivna premien. (Undantag från hemmavarande vid studier på annan ort). För barnförsäkringen betalas en premie per barn i hushållet Ingen högsta inträdesålder finns, så länge grupptillhörighet föreligger. Barn kan inte teckna Tilläggsförsäkring.

5 Villkor /Sjukvårdsförsäkringen 4 Service: Sjukvårdsrådgivning: Vårdplanering och tidsbokning hos läkare/behandlare/sjukhus 020 nummer till legitimerade sjuksköterskor 24-timmars alarmservice Råd om val av sjukhus Råd och vägledning från Bolagets högt kvalificerade läkarkonsulter Tillgång till flera onlineservices Enkel administration: t.ex. inga krav på att fylla i skadeanmälningar Försäkringen garanterar behandling inom 15 arbetsdagar. Hälsoprövning: Hälsodeklaration krävs inte, dock full arbetsförhet. För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och inte vara sjukskriven, inte erhålla sjuklön från arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, handikappsersättning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning lönebidrag, sjukersättning, arbetsskadelivränta eller annan liknande ersättning), inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning eller ha varit sjukskriven/erhållit ersättning från Försäkringskassan vid dagen för tecknandet av försäkring, eller i mer än 30 dagar sammanlagt under de senaste 360 dagarna. Om den försäkrade inte är fullt arbetsför vid inträdande av försäkringen, kan en gruppmedlem/medförsäkrad efter 30 dagars arbetsförhet ansluta sig. Var gäller försäkringen: Försäkringen ersätter utgifter för behandling på betalningssjukhus i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller Tyskland, samt planerade behandlingar på ett betalningssjukhus utanför ovannämnda länder efter godkännande i förväg av Bolaget. Vad ersätter försäkringen: Försäkringen ersätter utgifter för operationer och andra avgifter för läkare i samband med sjukhusvård. Konsultationer hos specialister och generella förberedande undersökningar ersätts bara, om de är godkända i förväg av Bolagets läkare och värderas som rimliga och relevanta för att få klarhet i om den försäkrade lider av en sjukdom eller för att kontrollera en utförd behandling. Aktuella ersättningar framgår av gällande Ersättningsöversikt. Transport till och från sjukhus/klinik Efter förhandsgodkännande från Bolaget ersätter försäkringen dokumenterade transportutgifter om den försäkrade av medicinska orsaker inte kan transportera sig själv till ersättningsberättigad behandling i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland, samt rimliga transportutgifter utanför dessa länder. När försäkringen upphör: När försäkringen upphör, upphör samtidigt rätten till ersättning. Kostnader som omfattas av försäkringen och som erläggs under försäkringens giltighetstid ersätts dock upp till 3 (tre) månader efter det att försäkringen har upphört. Efterverkningar av en skada eller sjukdom som inträffat under försäkringens giltighetstid ersätts högst 3 (tre) månader efter det att försäkringen har upphört. Försäkringen upphör automatiskt om den försäkrade skulle bli intagen på vårdhem eller annan permanent behandlingsinstitution. Försäkringen upphör automatiskt om den försäkrade lämnar den grupp, varigenom försäkringen tecknats. Försäkringen kan dock efter avtal med Bolaget fortlöpa på särskilda villkor och särskilda premier. Försäkringen upphör, om försäkrade inte längre har fast folkbokföringsadress i Sverige, Danmark, Norge eller Finland eller inte längre omfattas av den allmänna sjukförsäkringen i något av ovan nämnda länder. Ingen sista åldersgräns i försäkringen finns, så länge grupptillhörigheten kvarstår. För barn upphör försäkringen automatiskt vid utgången av den månad då barnet fyller 21 år. Om barnet önskar fortsatt försäkring på individuella villkor, krävs ingen ny deklaration om full arbetsförhet, förutsatt att fortsättningen sker utan avbrott i försäkringsförloppet.

6 Villkor /Sjukvårdsförsäkringen 5 Undantag från ersättning Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom, åkomma eller kroppsfel som var känd eller borde vara känd av försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tidpunkten för ansökan, eller som försäkringstagaren och/eller försäkrade tidigare haft symptom på, såvida inte annat har avtalats med Bolaget. I det fall den försäkrade haft sjukvårdsförsäkring hos Bolaget eller hos annan försäkringsgivare med motsvarande omfattning, sammanhängande under minimum två år, kan befintliga åkommor och sjukdomstillstånd omfattas efter dessa två år Vidare är Bolaget inte ersättningsansvarigt för kostnader som avser, beror på eller har uppstått till följd av:»» kosmetisk kirurgi och behandling, såvida inte denna är medicinskt nödvändig och godkänd av Bolaget,»» ettoperationer,»» veneriska sjukdomar, AIDS, AIDS-relaterade sjukdomar och sjukdomar relaterade till HIV-antikroppar (HIV-positiv). Dock omfattas sjukdomar relaterade till AIDS och HIV-antikroppar (HIV-positiv) om det kan bevisas att orsaken är en blodtransfusion som erhållits efter det att försäkringen trädde i kraft. HIVviruset omfattas också om det kan bevisas att förekomsten av detta är en följd av ett olyckstillbud i samband med normal yrkesutövning. Den försäkrade ska meddela Bolaget inom 14 (fjorton) dagar efter ett sådant olyckstillbud och samtidigt uppvisa ett negativt HIV-antikroppstest,»» missbruk av alkohol, droger och/eller mediciner,»» avsiktligt självförvållad kroppsskada,»» födelsekontroll, inklusive sterilisering,»» framkallad abort, såvida inte denna är medicinskt ordinerad,»» graviditet, födsel och efterbehandling,»» varje slag av fertilitetstest och/eller fertilitetsbehandling, inklusive hormonbehandling, insemination eller undersökningar och alla procedurer relaterade till denna, inklusive kostnader för graviditet, födsel, föroch efterbehandling och behandling av det nyfödda barnet/de nyfödda barnen.»» alla former av experimentell vård, vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk behandling, bland annat uppehåll på vårdhem,»» behandling av sexuell dysfunktion,»» tandkirurgiska operationer,»» behandling av naturläkare eller homeopat samt medicinering med naturmedicin eller homeopatiska preparat samt andra alternativa behandlingsmetoder,»» läkarintyg, hälsointyg,»» behandling av sjukdomar under militärtjänst,»» behandling för sjukdom eller skada som uppstått direkt eller indirekt i samband med aktivt deltagande i: krig, invasion, främmande makts handlingar, fientligheter (vare sig krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, terroristhandlingar, uppror, revolution, revolt, civila oroligheter, militärkupp eller annat maktövertagande, militärt undantagstillstånd, upplopp eller illegalt upprättad myndighets handlingar, eller mark-, sjö eller flygstridskrafters verksamhet (vare sig krig har förklarats eller inte),»» kärnreaktioner eller radioaktivt nedfall,»» behandling utförd av den försäkrade, hans/hennes partner, föräldrar eller barn eller ett företag som ägs av någon av sagda personer,»» epidemier där insatserna leds av offentliga myndigheter,»» ett avtalat besök, behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller klinik där den försäkrade uteblivit. Kostnaden debiteras den försäkrade,»» o professionell sport, o organtransplantation,»» konvalescens,»» medicin. Försäkringsgivare Sjukvårdsförsäkring: Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England, 8 Paelegade, 1261 Köpenhamn, Danmark, CVR no:

7 Villkor Livförsäkringen, olycksfall och sjukförsäkringen Gruppavtal i samarbete med SalusAnsvar Gruppavtalet Om inte annat anges gäller försäkringarna enligt SalusAnsvars Allmänna villkor för Gruppförsäkring. För Individuell livförsäkring gäller SalusAnsvar Försäkringsvillkor Liv & Sjukinkomstförsäkring. Skadefall regleras enligt vid var tid gällande försäkringsvillkor. Allmänt Gruppmedlem eller medförsäkrad kan inte inträda i försäkringen om hon/han inte är fullt arbetsför. Medförsäkrad kan vara make/maka, registrerad partner eller sambo. Medförsäkrad kan teckna försäkringsmoment oberoende av vilka försäkringsmoment som medlemmen har, förutsatt att medlemmen har någon försäkring inom avtalet. Övertagande av plan Vid övertagande av gruppförsäkringsplan sker inträdet till full arbetsförhet för motsvarande försäkring (risknivå och villkor). SalusAnsvars ansvarighet förutsätter att skadan inträffar/påbörjas under SalusAnsvars ansvarighetstid.

8 Villkor /Livförsäkringen 7 LIVFÖRSÄKRING MED ENKELT FÖRTIDSKAPITAL Försäkringsmoment Försäkringsbelopp Premie/månad Åldersutjämnad premie Dödsfall 10 pbb 93 kr Barnskydd ekonomisk invaliditet 10 pbb ingår Barnskydd dödsfall 0,5 pbb ingår Regler: Inträde i försäkringen måste ske före 55 års ålder. Dödsfall: Reducering med 5 procentenheter per år fr.o.m. 56 års ålder. Försäkringen upphör den sista dagen i den månad den försäkrade uppnår 65 års ålder. Förtidskapital: Beräknas med av gällande livförsäkringsbelopp (reducerat p.g.a. ålder enligt dödsfalls regler ovan). Reducering fr.o.m. 30 års ålder (se tabell i villkoren). För utbetalning av förtidskapital krävs att den försäkrade varit arbetsoförmögen till minst hälften under minst 48 månader inom en sammanhängande tid av 54 månader och av SalusAnsvar bedöms som bestående. Vid medicinsk invaliditet på minst 50 % kan prövning ske tidigare. Den arbetsoförmögna tiden om 48 månader måste ha uppnåtts före fyllda 62 år. Barnskydd: Försäkringen upphör den sista dagen i den månad barnet uppnår 18 års ålder. Försäkringen gäller ej om barnet var fyllda 16 år vid inträdet av försäkringen. Försäkringen gäller för gruppmedlems och medförsäkrades arvsberättigade barn. Försäkringsbelopp för barns ekonomiska invaliditet betalas ut om barnet under två år från försäkringens sluttidpunkt varit oavbrutet arbetsoförmögen till minst 50 procent och arbetsoförmågan av SalusAnsvar bedöms som bestående.

9 Villkor /Sjukförsäkringen 8 Sjukförsäkring 3 mån karens med utbetalning fram till 65 år Lönenivå/månad Försäkringsbelopp/månad Premie/månad Utjämnad kr 700 kr 34 kr kr kr 96 kr Hälsombud Ingår Regler Sjukförsäkring: Försäkringen kan tecknas endast av gruppmedlemmen. Lägsta inträdesålder 18 år. Karens är 3 månader, karensen skall dock alltid följa kollektivavtalet för försäkrad grupp. Ersättningen utbetalas enligt motsvarande sjukskrivningsgrad, efter karens, vid minst 25% sjukskrivning. Ersättningen är skattefri. Inträde i försäkringen måste ske före 60 års ålder. Försäkringen upphör den sista dagen i den månad den försäkrade uppnår 65 års ålder. Hälsoprövning: Grupphälsa. Optionsrätt: Den försäkrade har rätt att höja Sjukförsäkringen en nivå per treårsperiod i samband med förändring av inkomsten. Vid byte av anställning kan höjning göras med två nivåer förutsatt att motsvarande löneändring finns. Hälsokrav i samband med nyttjande av Optionsrätt är Fullt arbetsför 360 dagar innan höjning. (Förenklad hälsa) Optionsrätten ska utnyttjas inom ett år från att rätten inträder. Optionsrätten kan nyttjas upp till max kr. Villkor: Om den försäkrade insjuknar i någon av nedanstående sjukdomar inom 24 månader från försäkringens tecknande utbetalas ingen ersättning. Dessa sjukdomar är Depressiva tillstånd, Utbrändhet, Trötthetssyndrom, Psykisk sjukdom, Smärttillstånd i rygg, nacke, leder och muskler, Fibromyalgi. Om den försäkrade insjuknar under de 24 månaderna enligt ovan, blir fullt arbetsför, och sedan sjuk igen, efter att 24 månader har gått, gäller följande: Om sjukfall nummer två inträffar inom tre år efter friskskrivningen begränsas ersättningstiden. Maximalt utbetalas ersättning motsvarande tiden mellan sjukperioderna. Inträffar sjukfall nummer två senare än tre år efter friskskrivningen från sjukfall nummer ett gäller försäkringen fullt ut.

10 Villkor /Olycksfallsförsäkringen 9 Olycksfall- Vuxen (Heltid) Försäkringsmoment Försäkringsbelopp Premie per månad Medicinsk invaliditet 20 pbb 29 kr Varaktig arbetsoförmåga 20 pbb Ingår Olycksfall 65+ Medicinsk invaliditet 3 pbb 26 kr Merkostnader ( Från 65 år 1 pbb ) 3 pbb Ingår Personliga tillhörigheter 0,5 pbb Ingår Rehabilitering 3 pbb Ingår Läke-, rese- & tandskadekostnader Skäliga kostnader Ingår Krishjälp. Max 10 behandlingar Ingår Akut hemstöd vid sjukhusvård >3 dygn. ( Upphör vid 65 år ) 7,5 % av 1 pbb Ingår Krisstöd 24x365 oavsett orsak ( Upphör vid 65 år ) Telefonrådgivning av psykolog via telefon 24x365 oavsett orsak Ingår Vanprydande ärr ersättning Enligt SA tabell Ingår Sveda och värk ( Upphör vid 65 år ) Enligt tabell & skadeståndsrättsliga regler Ingår Livshot p.g.a. olycksfall (vid vård på IVA >4 dygn). ( Upphör vid 65 år ) 0,5 pbb Ingår Hälsoombud ( Upphör vid 65 år ) Skäliga kostnader Ingår Dödsfall 1 pbb Ingår Regler: Kan tecknas av gruppmedlem samt medförsäkrad. Kan tecknas till 65 år Försäkringen reduceras till 3 pbb vid 65 års ålder men kan behållas livet ut så länge grupptillhörigheten kvarstår. Avtrappning: Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet avtrappas med 2,5 % och varaktig arbetsoförmåga avtrappas med 5 % per år för vart år åldern överstiger 45 år. Varaktig arbetsoförmåga upphör vid 55 års ålder. Gäller dock fram till 60 år för olycksfall som inträffat före 55 år. Till grund för bedömning av medicinsk invaliditet gäller branschgemensamt tabellverk av år 2004 Skada, sjukdom eller handikapp som visat symptom innan försäkringen tecknats berättigar inte till ersättning Försäkringen gäller utan självrisk

11 Villkor VIKTIGA BEGREPP, REGLER OCH UNDANTAG I FÖRSÄKRINGARNA Hälsoprövning Fullt arbetsför Den anställde ska kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte uppbära sjuklön från arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, sjuk-/ aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning), inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning vid dagen för tecknandet av försäkring, eller mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna. Medförsäkrad Medförsäkrad kan vara gruppmedlemmens make, registrerad partner eller sambo. Barn Oriktiga uppgifter Försäkrade är gruppmedlemmens samtliga arvsberättigade barn. Gruppmedlemmens enligt definition medförsäkrade barn under förutsättning att de är folkbokförda på samma adress som gruppmedlemmen. Om oriktig, sveklig eller ofullständig uppgift har lämnats vid försäkringens tecknande, kan detta medföra att försäkringen blir ogiltig eller att nedsättning av ersättning kan ske. Sådan inskränkning gäller även mot förmånstagare. Framkallande av försäkringsfall Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, är försäkringsgivaren fri från ansvar. Andra försäkringar samt lagoch avtalsbundet skydd För samtliga försäkringar gäller beträffande ersättningsregler som avser kostnadsersättningar eller merkostnader, att de i första hand ska ersättas från annat håll enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller kollektivavtal. Är den försäkrade inte ansluten till försäkringskassan, lämnas ersättning endast för de kostnader som skulle ha ersatts om denne varit ansluten. Försäkringarnas giltighet vid utlandsvistelse Försäkringen gäller vid vistelse inom EU/EES-området i upp till ett år och utanför EU/ EES-området i 90 dagar. Försäkringen gäller även vid vistelse utomlands i hela världen obegränsad tid om den försäkrade, den försäkrades make/maka, sambo eller registrerad partner är: I utlandstjänst hos svenska staten, ett svenskt företag eller en svensk ideell förening I tjänst hos ett utländskt företag med fast anknytning till Sverige I tjänst hos en sammanslutning av stater där Sverige är medlem I tjänst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige Utlandsstuderande Au pair För att vistelsen utomlands ska anses avbruten vid tillfälliga uppehåll i Sverige och ny utlandsvistelseperiod påbörjas krävs att den försäkrade varit i Sverige i minst 90 dagar. Vid olycksfall utanför hemorten och utomlands ska ersättning i första hand lämnas från separat reseförsäkring alternativt resemoment i hemförsäkring om sådan finns. Ersättning för kostnader som uppstått utomlands lämnas ej. Dock lämnas ersättning för kostnader som uppstått i Sverige efter olycksfallsskada utomlands. Sjukvårdsförsäkringen gäller ej vid utlandsvistelse. Försäkringen kan dock tas i anspråk om symtomen kvarstår vid återkomst till Sverige.

12 Villkor Försäkringarnas giltighet vid krigstillstånd eller politiska oroligheter Befinner sig Sverige i krig eller i ett förhållande som av regeringen jämställs med krig, gäller särskild lagstiftning i fråga om försäkringsgivarens ansvarighet och rätt att ta ut krigspremie. Försäkringarna gäller inte för dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfall som inträffar då den försäkrade deltar i krig, eller i politiska oroligheter utom Sverige. Försäkringarna gäller inte heller vid dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfall som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Om den försäkrade vistas utom Sverige där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder utan att själv delta gäller det nedanstående. Om försäkringen tecknades inom tolv månader före utresan till området, och kriget eller oroligheterna redan då pågick eller uppenbar krigsfara förelåg, gäller försäkringarna inte för dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfall som inträffar i området eller inom ett år efter vistelsens slut och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Om kriget eller oroligheterna bryter ut medan den försäkrade vistas i området, gäller dock försäkringarna under de tre första månaderna. Vid flygning Försäkringen gäller inte vid flygolycka om den försäkrade är förare eller har annan funktion ombord vid: militärflygning avancerad flygning eller yrkesmässig provflygning flygning som utförs av flygbolag som inte är koncessionerat i nordiskt land Vid brottslig handling och påverkan av alkohol mm Vid försäkringsfall vad gäller olycksfallsskada eller sjukdom som inträffar då den försäkrade: uppträtt grovt vårdslöst, utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse, är påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller till följd av användning av läkemedel på felaktigt sätt. tillfogas skada av nära anhörig person kan ersättningen reduceras eller upphöra helt. Ovanstående gäller också för sjukdom eller olycksfall som anses ha samband med att den försäkrade använt alkohol, andra berusningsmedel, narkotiska preparat eller till följd av användning av läkemedel på felaktigt sätt. För att ovan nämnda begränsningar i försäkringens giltighet ska vara aktuella krävs att den händelse som förorsakat skadan är en direkt följd av det ovanstående. Ovanstående begränsningar gäller vidare endast under förutsättning att den försäkrade uppnått 18 års ålder. Försäkringen gäller inte heller för skada där det får antas att den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade varit i sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap 6 brottsbalken. Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning, ska väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigaste kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsgivaren inom denna tid, är fristen alltid max sex månader från det att försäkringsgivaren meddelat sitt slutgiltiga ställningstagande. När försäkringen upphör Försäkring enligt Gruppavtal gäller längst till den slutålder som framgår av denna gruppförsäkringsplan. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla vid utgången av den månad då Gruppavtal upphör, gruppmedlemmen utträder ur försäkringen eller lämnar avtalsgruppen. Medförsäkrads försäkring upphör: när gruppmedlemmens försäkring upphör, eller vid utgången av den månad då medförsäkrad till följd av äktenskapets eller partnerskapets upplösning eller samboförhållandets upphörande inte längre tillhör försäkringsberättigad kategori, eller då medförsäkrad uppnår den i villkoren för respektive försäkring angivna slutåldern. Försäkringarna för gruppmedlem och medförsäkrad upphör tidigast från innevarande premieperiods slut om försäkringstagaren skriftligen sagt upp försäkringsavtalet

13 Villkor Fortsättnings -försäkring Erbjuds för samtliga produkter. För gruppmedlem och medförsäkrad föreligger rätt att teckna Fortsättningsförsäkring om Gruppavtal upphör, om gruppmedlem eller medförsäkrad måste lämna Gruppavtal före den i Gruppavtal eller Gruppförsäkringsplan angivna slutåldern. Ansökan om Fortsättningsförsäkring ska göras inom tre månader från det att Gruppavtal, eller rätten att tillhöra Gruppavtal, upphört. Fortsättningsförsäkring tecknas utan hälsoprövning. Den kan tecknas att gälla längst till och med utgången av den försäkringsperiod då gruppmedlemmen uppnår den i villkoren för respektive försäkring angivna slutåldern och får ha högst samma omfattning och förmåner som tidigare gruppförsäkring. Rätten till fortsättningsförsäkring gäller inte om försäkrad varit försäkrad kortare tid än sex månader eller kan få liknande försäkring på annat håll. Fortsättningsförsäkring kan ha andra försäkringsvillkor och försäkringsbelopp än gruppförsäkringen och kan ha andra premier. Rätten att teckna fortsättningsförsäkring gäller inte om gruppmedlemmen har valt att säga upp försäkringen för sig och /eller medförsäkrad, men kvarstår i den försäkringsberättigade gruppen. Rätt till Seniorförsäkring Efterskydd Seniorförsäkring är en liv och olycksfallsförsäkring. Försäkringen erbjuds alla våra försäkringstagare vid uppnådd slutålder, detta oavsett vilken produkt kunden tidigare haft. Rätt till Seniorförsäkring föreligger när gruppmedlem eller medförsäkrad till gruppmedlem utträder ur gruppen före utgången av den försäkringsperiod då den försäkrade uppnår 71 års ålder, dock tidigast vid 55 års ålder. Ansökan om försäkring ska vara SalusAnsvar tillhanda senast inom tre månader efter utträdandet ur gruppen. Erbjuds för samtliga produkter. Om en försäkrad har omfattats av gruppförsäkring i minst sex månader och försäkringen upphör på grund av att den försäkrade inte längre uppfyller förutsättningarna enligt detta Gruppavtal, gäller ett förlängt försäkringsskydd (efterskydd) i tre månader. Efterskydd gäller inte om Gruppavtal helt eller delvis har sagts upp av gruppen eller om den försäkrade själv valt att säga upp försäkringen men står kvar i den försäkringsberättigade gruppen. Om den försäkrade under efterskyddstiden ansluter sig till en annan gruppförsäkring eller tecknar Fortsättningsförsäkring eller seniorförsäkring, minskas efterskyddet med det försäkringsskydd han därigenom erhåller. Om en försäkrad eller barn som omfattas av försäkring under efterskyddstiden uppnår eller uppnått Gruppavtals slutålder, begränsas efterskyddet enligt följande: Dödsfallskapitalet begränsas till den omfattning som gäller för Seniorförsäkring. Efterskyddet för olycksfallsförsäkring begränsas till den omfattning som gäller för Seniorförsäkring. Efterskyddet för övriga försäkringar upphör. Åtgärder vid utbetalning Dödsfall, sjukdom eller olycksfall, som kan ge rätt till ersättning, ska snarast möjligt anmälas till gruppföreträdare eller försäkringsgivaren. Skadeanmälan och erforderliga blanketter kan rekvireras från gruppföreträdare eller SalusAnsvar. De handlingar och övriga upplysningar, som försäkringsgivaren anser vara av betydelse för bedömning av rätten till ersättning och försäkringsgivarens ansvarighet, ska anskaffas och insändas utan kostnad för försäkringsgivaren. Vid dödsfall ska de efterlevande anskaffa dödsfallsintyg och släktutredning från lokal skattemyndighet, samt intyg om dödsorsak. Medgivande för försäkringsgivaren att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, statliga- och kommunala myndigheter, försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas på försäkringsgivarens begäran. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada är att den försäkrade: snarast anlitar ojävig läkare, under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn, iakttar läkares föreskrifter, aktivt deltar i av försäkringskassan, försäkringsgivaren, arbetsgivaren eller läkares rekommenderade rehabiliteringsåtgärder, följer försäkringsgivarens anvisningar. Försäkringsgivaren kan begära att den försäkrade inställer sig för undersökning och behandling av särskilt anvisad läkare eller vårdinrättning. Kostnad betalas i dessa fall av försäkringsgivaren. Om försäkrad ej följer anvisningar kan rätten till ersättning reduceras alternativt upphöra helt.

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 Allmänna villkor SJV 01:01 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall personförsäkring Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och OIycksfall 2013-01-01 Innehållsförteckning A Definitioner...

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Innehåll A Definitioner... 4 B Allmänna försäkringsregler... 9 B.1 Gruppavtal, Gruppförsäkringsplan och Gruppförsäkringsbesked... 9 B.2

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Villkor 2015 Personförsäkringar Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Innehåll A. Definitioner 4 A.1 Arbetsoförmåga 4 A.2 Arbetstid 4 A.3 Basbelopp/prisbasbelopp

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. 3 Innehåll Över 100 år av erfarenhet 3 Sjukförsäkring Student 5 Olycksfallsförsäkring Student

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Allians Gruppsjukvårdsförsäkring 4602000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: ALLIANS GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Redo Gruppsjukvårdsförsäkring 4615000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: REDO GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 GRUPPFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2015 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Försäkringsvillkor Sjukvård Gruppförsäkring

Försäkringsvillkor Sjukvård Gruppförsäkring Försäkringsvillkor Sjukvård Gruppförsäkring Försäkringsgivare är Vital Forsikring ASA 2008-01-01 / Organisationsnummer: 914782007 Gäller från 2008-01-01 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser sida 2 1.1 Försäkringsgivare

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012 Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor. AB Previa Gällande från 2013 01 01

PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor. AB Previa Gällande från 2013 01 01 PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor AB Previa Gällande från 2013 01 01 Innehåll : PLUS Privatvårdsförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av Försäkringsbevis

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1

GRUPPFÖRSÄKRING. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2013:1 - GRUPPFÖRSÄKRING...

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Internationell

Sjukvårdsförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Sjukvårdsförsäkring Internationell Gällande från 2014 INNEHÅLL 4 Så här använder du försäkringen 7 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 SÅ HÄR ANVÄNDER DU FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring för medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 41 050 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Allmänna

Läs mer

villkor för Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014

villkor för Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014 villkor för gruppförsäkring SJUKVÅRD Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014 Innehåll 1 ORDLISTA 4 2 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 6 3 OM VI INTE SKULLE KOMMA ÖVERENS 12 4 PRODUKTVILLKOR SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Läs mer

FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1

FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 AVANZA BANK 2013-09-30 FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR AVANZA BANK 2012:1

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302 Villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Passiva medlemmar Gäller från och med 1 april 2014 Avtal 19302 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 3 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 10 Livförsäkring

Läs mer