Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg"

Transkript

1 Villkor Försäkringar för dig som frilansar Frilans Extra trygg Villkor Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Som frilansare är du extra utsatt om det skulle hända något med dig eller din familj. Om du blir borta länge kan det vara svårt att klara ekonomin. Med denna försäkring kan du känna dig extra trygg och du kan koncentrera dig på jobbet fullt ut. Frilans Extra trygg består av två gruppförsäkringar som vi satt samman till en för att göra det så enkelt som möjligt. Innehåll Sjukvårdsförsäkring sid 2 Livförsäkringen sid 6 Olycksfallsförsäkringen sid 8 Sjukförsäkringen sid 9

2 Villkor /Sjukvårdsförsäkringen 1 Sjukvårdsförsäkringen i samarbete med Bupa Denmark När du behöver hjälp direkt Gruppförsäkringen Denna försäkring tillhandahålls via Bupa Denmark Försäkringsfall regleras enligt vid var tid gällande försäkringsvillkor. Försäkringarna gäller enligt Försäkringsvillkor, Bupa Denmark. Allmänt Gruppmedlem eller medförsäkrad kan inte inträda i försäkringen om hon/han inte är fullt arbetsför. Medförsäkrad kan vara make/maka, registrerad partner eller sambo. Medförsäkrad kan endast teckna försäkringsmoment som gruppmedlemmen har försäkring för. Övertagande av plan Vid övertagande av gruppförsäkringsplan sker inträdet till full arbetsförhet för motsvarande försäkring (risknivå och villkor). Bupa Denmarks ansvarighet förutsätter att skadan inträffar/påbörjas under Bupa Denmarks ansvarighetstid. Premie Premie per person och månad Premie per barn och månad Försäkringsbelopp Försäkringsbelopp per person och försäkringsår Omfattning Försäkringen omfattar behandling i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland det är möjligt att få behandling utanför ovan nämnda länder, men bara efter förhandsgodkännande av Bolaget. Behandling utlovas inom 15 arbetsdagar. Diagnostisering hos specialistläkare/klinik 210 kr 105 kr Obegränsat Konsultation hos specialistläkare* Laboratorieundersökning, röntgenundersökning och scanning** Andra undersökningar ordinerade av specialistläkare* ** *Dock inte specialistläkare i allmän medicin **Ska vara godkänd i förväg av Bolaget Vistelse/inläggning på sjukhus eller klinik Operationer Laboratorie-och röntgenundersökning, scanning och annan läkarbehandling vid inläggning Ortopediska hjälpmedel och traktering medan man är inlagd på sjukhus Receptbelagd medicin i samband med sjukhusvistelse dock maximalt 6 månader från första behandlingsdagen Förebyggande operationer Behandlingen ska vara godkänd i förväg av Bolagets läkarkonsulter Vistelse, behandlingar m.m. i samband med psykiatrisk inläggning* *Ersätts maximalt med kr under försäkringens samlade löptid Transport till och från sjukhus Transportkostnader till täckningsberättigad behandling i Skandinavien och Tyskland, om försäkrad av medicinska skäl inte kan transportera sig själv, samt rimliga transportkostnader utanför Skandinavien och Tyskland kr

3 Villkor /Sjukvårdsförsäkringen 2 Medicinsk ledsagare, om sådan krävs och/eller är läkarordinerad En anhörig eller ledsagare vid behandling av barn under 21 år och/eller om Bolaget har hänvisat till ett behandlingsställe som ligger mer än 100 km från den försäkrades permanenta bostad Alla täckningsberättigade transportkostnader ska vara godkända i förväg av Bolaget Sjuksköterska i hemmet Vid läkarordination återbetalas avgiften för legitimerad sjuksköterska i hemmet maximalt 30 dagar per försäkringsår Cancerbehandling Cancer-och cellprover, medicin, konsultationer och behandling av experter som även innefattar cellgiftsbehandling och strålbehandling Rekonstruktiv kirurgi Efter olycksfall eller till följd av kirurgiskt ingrepp vid vissa allvarliga sjukdomar Behandlingen ska vara godkänd i förväg av Bolagets läkarkonsulter Krishjälp och krispsykolog Krishjälp Behandling hos krispsykolog maximalt 8 behandlingar per händelse och försäkringsår Behandlingen ska vara godkänd i förväg av Bolagets läkarkonsulter Dietist Läkarordinerad konsultation hos auktoriserad dietist, maximalt 5 konsultationer per försäkringsår gäller för personer med ett BMI >30 Behandlingen ska ske mot bakgrund av läkarordination och behandlingsförloppet ska vara godkänt i förväg av Bolagets läkarkonsulter Vårdhem Vistelsen ersätts Vistelsen ska vara baserad på en läkarremiss och vara godkänd i förväg av Bolagets läkarkonsulter Rehabilitering Läkarordinerad rehabilitering i samband med att den försäkrade är inlagd på auktoriserad behandlingsplats maximalt 6 månader i ett behandlingsförlopp Sjukgymnastik, kiropraktor m.m. Läkarordinerad sjukgymnastik, kiropraktorbehandling, osteopati, zonterapi och/eller akupunktur under sjukhusvistelse samt efterbehandling i samband med sjukhusvistelse maximalt 4 månader från första behandlingsdagen hos sjukgymnast, kiropraktor, osteopat, zonterapeut och/eller akupunktör Psykologbehandling Psykologbehandling i samband med livshotande eller långvarig sjukdom maximalt 10 behandlingar per försäkringsår Rekreation Läkarordinerad rekreation efter förhandsgodkännande från Bolaget maximalt 30 dagar per försäkringsår Onlineservice Ett andra utlåtande/second opinion från Bolagets läkarkonsulter Allmänna hälsoråd Tillgång till en räckvidd av hälsorelaterad information

4 Villkor /Sjukvårdsförsäkringen 3 TILLÄGGSFÖRSÄKRING: Poliklinisk sjukgymnastik, ergoterapi på klinik, kiropraktorbehandling, osteopati, akupunktur, zonterapi, konsultation hos psykolog och/eller psykiater och missbruksavvänjning Premie Premie per person och månad Sjukgymnastik, ergoterapi m.m. Sjukgymnastik, ergoterapi på klinik, kiropraktorbehandling, osteopati, akupunktur och zonterapi maximalt 15 polikliniska behandlingar per försäkringsår akupunktur omfattas endast vid behandling utförd av läkare Det krävs läkarremiss för poliklinisk sjukgymnastik Psykologbehandling Konsultation hos psykiater maximalt per konsultation maximalt 10 konsultationer hos psykolog och/eller psykiater per försäkringsår Medicin i samband med psykiatrisk behandling täcks inte Missbruksavvänjning Bolaget betalar för missbruksavvänjning (missbruk av alkohol, droger, och/eller mediciner) motsvarande 1 behandlingsförlopp. En och samma försäkrad kan under hela försäkringens löptid maximalt få ersättning motsvarande ett totalt fast belopp på kr. Senare eller ytterligare täckning under denna eller genom annan försäkring hos Bolaget ändrar inte ovan nämnda begränsning. En karenstid på 6 månader tillämpas från den försäkrades inträde i försäkringen För alla behandlingar inom tilläggsförsäkringen gäller att behandlingen ska vara godkänd i förväg av Bolagets läkarkonsulter. 22 kr 1100 kr Försäkringens omfattning: Fritt val av vårdgivare i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland Behandling utanför Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland kan avtalas i förväg med Bolaget Täckning även om en åkomma är livshotande och inte kan kureras Obegränsad behandlingstid för alla behandlingar, inklusive cancervård Möjlighet för ersättning av redan existerande åkommor Försäkringen ersätter alla medicinskt betingade operationer och behandlingar också till följd av sport eller arbete Regler: När ett nytt försäkringsavtal tecknas, inträder rätten till ersättning enligt det nya försäkringsavtalet först 2 (två) månader efter det datum då försäkringen träder i kraft. Detta gäller dock inte när försäkringstagaren kan styrka överföring från en likvärdig försäkring hos annat sjukförsäkringsbolag. I händelse av plötslig allvarlig sjukdom och allvarlig skada, inträder dock rätten till ersättning samma datum som försäkringen träder i kraft. Försäkringen gäller helt utan självrisk. Försäkrad ska ha fast folkbokföringsadress samt omfattas av den allmänna sjukförsäkringen i Sverige, Danmark, Norge eller Finland. Make/maka/sambo som har fast folkbokföringsadress i Sverige, Danmark, Norge eller Finland och omfattas av den allmänna sjukförsäkringen i något av ovan nämnda länder kan medförsäkras till samma premier. Hemmavarande barn upp till 21 år kan medförsäkras till 50 % av den angivna premien. (Undantag från hemmavarande vid studier på annan ort). För barnförsäkringen betalas en premie per barn i hushållet Ingen högsta inträdesålder finns, så länge grupptillhörighet föreligger. Barn kan inte teckna Tilläggsförsäkring.

5 Villkor /Sjukvårdsförsäkringen 4 Service: Sjukvårdsrådgivning: Vårdplanering och tidsbokning hos läkare/behandlare/sjukhus 020 nummer till legitimerade sjuksköterskor 24-timmars alarmservice Råd om val av sjukhus Råd och vägledning från Bolagets högt kvalificerade läkarkonsulter Tillgång till flera onlineservices Enkel administration: t.ex. inga krav på att fylla i skadeanmälningar Försäkringen garanterar behandling inom 15 arbetsdagar. Hälsoprövning: Hälsodeklaration krävs inte, dock full arbetsförhet. För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och inte vara sjukskriven, inte erhålla sjuklön från arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, handikappsersättning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning lönebidrag, sjukersättning, arbetsskadelivränta eller annan liknande ersättning), inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning eller ha varit sjukskriven/erhållit ersättning från Försäkringskassan vid dagen för tecknandet av försäkring, eller i mer än 30 dagar sammanlagt under de senaste 360 dagarna. Om den försäkrade inte är fullt arbetsför vid inträdande av försäkringen, kan en gruppmedlem/medförsäkrad efter 30 dagars arbetsförhet ansluta sig. Var gäller försäkringen: Försäkringen ersätter utgifter för behandling på betalningssjukhus i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller Tyskland, samt planerade behandlingar på ett betalningssjukhus utanför ovannämnda länder efter godkännande i förväg av Bolaget. Vad ersätter försäkringen: Försäkringen ersätter utgifter för operationer och andra avgifter för läkare i samband med sjukhusvård. Konsultationer hos specialister och generella förberedande undersökningar ersätts bara, om de är godkända i förväg av Bolagets läkare och värderas som rimliga och relevanta för att få klarhet i om den försäkrade lider av en sjukdom eller för att kontrollera en utförd behandling. Aktuella ersättningar framgår av gällande Ersättningsöversikt. Transport till och från sjukhus/klinik Efter förhandsgodkännande från Bolaget ersätter försäkringen dokumenterade transportutgifter om den försäkrade av medicinska orsaker inte kan transportera sig själv till ersättningsberättigad behandling i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland, samt rimliga transportutgifter utanför dessa länder. När försäkringen upphör: När försäkringen upphör, upphör samtidigt rätten till ersättning. Kostnader som omfattas av försäkringen och som erläggs under försäkringens giltighetstid ersätts dock upp till 3 (tre) månader efter det att försäkringen har upphört. Efterverkningar av en skada eller sjukdom som inträffat under försäkringens giltighetstid ersätts högst 3 (tre) månader efter det att försäkringen har upphört. Försäkringen upphör automatiskt om den försäkrade skulle bli intagen på vårdhem eller annan permanent behandlingsinstitution. Försäkringen upphör automatiskt om den försäkrade lämnar den grupp, varigenom försäkringen tecknats. Försäkringen kan dock efter avtal med Bolaget fortlöpa på särskilda villkor och särskilda premier. Försäkringen upphör, om försäkrade inte längre har fast folkbokföringsadress i Sverige, Danmark, Norge eller Finland eller inte längre omfattas av den allmänna sjukförsäkringen i något av ovan nämnda länder. Ingen sista åldersgräns i försäkringen finns, så länge grupptillhörigheten kvarstår. För barn upphör försäkringen automatiskt vid utgången av den månad då barnet fyller 21 år. Om barnet önskar fortsatt försäkring på individuella villkor, krävs ingen ny deklaration om full arbetsförhet, förutsatt att fortsättningen sker utan avbrott i försäkringsförloppet.

6 Villkor /Sjukvårdsförsäkringen 5 Undantag från ersättning Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom, åkomma eller kroppsfel som var känd eller borde vara känd av försäkringstagaren och/eller den försäkrade vid tidpunkten för ansökan, eller som försäkringstagaren och/eller försäkrade tidigare haft symptom på, såvida inte annat har avtalats med Bolaget. I det fall den försäkrade haft sjukvårdsförsäkring hos Bolaget eller hos annan försäkringsgivare med motsvarande omfattning, sammanhängande under minimum två år, kan befintliga åkommor och sjukdomstillstånd omfattas efter dessa två år Vidare är Bolaget inte ersättningsansvarigt för kostnader som avser, beror på eller har uppstått till följd av:»» kosmetisk kirurgi och behandling, såvida inte denna är medicinskt nödvändig och godkänd av Bolaget,»» ettoperationer,»» veneriska sjukdomar, AIDS, AIDS-relaterade sjukdomar och sjukdomar relaterade till HIV-antikroppar (HIV-positiv). Dock omfattas sjukdomar relaterade till AIDS och HIV-antikroppar (HIV-positiv) om det kan bevisas att orsaken är en blodtransfusion som erhållits efter det att försäkringen trädde i kraft. HIVviruset omfattas också om det kan bevisas att förekomsten av detta är en följd av ett olyckstillbud i samband med normal yrkesutövning. Den försäkrade ska meddela Bolaget inom 14 (fjorton) dagar efter ett sådant olyckstillbud och samtidigt uppvisa ett negativt HIV-antikroppstest,»» missbruk av alkohol, droger och/eller mediciner,»» avsiktligt självförvållad kroppsskada,»» födelsekontroll, inklusive sterilisering,»» framkallad abort, såvida inte denna är medicinskt ordinerad,»» graviditet, födsel och efterbehandling,»» varje slag av fertilitetstest och/eller fertilitetsbehandling, inklusive hormonbehandling, insemination eller undersökningar och alla procedurer relaterade till denna, inklusive kostnader för graviditet, födsel, föroch efterbehandling och behandling av det nyfödda barnet/de nyfödda barnen.»» alla former av experimentell vård, vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk behandling, bland annat uppehåll på vårdhem,»» behandling av sexuell dysfunktion,»» tandkirurgiska operationer,»» behandling av naturläkare eller homeopat samt medicinering med naturmedicin eller homeopatiska preparat samt andra alternativa behandlingsmetoder,»» läkarintyg, hälsointyg,»» behandling av sjukdomar under militärtjänst,»» behandling för sjukdom eller skada som uppstått direkt eller indirekt i samband med aktivt deltagande i: krig, invasion, främmande makts handlingar, fientligheter (vare sig krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, terroristhandlingar, uppror, revolution, revolt, civila oroligheter, militärkupp eller annat maktövertagande, militärt undantagstillstånd, upplopp eller illegalt upprättad myndighets handlingar, eller mark-, sjö eller flygstridskrafters verksamhet (vare sig krig har förklarats eller inte),»» kärnreaktioner eller radioaktivt nedfall,»» behandling utförd av den försäkrade, hans/hennes partner, föräldrar eller barn eller ett företag som ägs av någon av sagda personer,»» epidemier där insatserna leds av offentliga myndigheter,»» ett avtalat besök, behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller klinik där den försäkrade uteblivit. Kostnaden debiteras den försäkrade,»» o professionell sport, o organtransplantation,»» konvalescens,»» medicin. Försäkringsgivare Sjukvårdsförsäkring: Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England, 8 Paelegade, 1261 Köpenhamn, Danmark, CVR no:

7 Villkor Livförsäkringen, olycksfall och sjukförsäkringen Gruppavtal i samarbete med SalusAnsvar Gruppavtalet Om inte annat anges gäller försäkringarna enligt SalusAnsvars Allmänna villkor för Gruppförsäkring. För Individuell livförsäkring gäller SalusAnsvar Försäkringsvillkor Liv & Sjukinkomstförsäkring. Skadefall regleras enligt vid var tid gällande försäkringsvillkor. Allmänt Gruppmedlem eller medförsäkrad kan inte inträda i försäkringen om hon/han inte är fullt arbetsför. Medförsäkrad kan vara make/maka, registrerad partner eller sambo. Medförsäkrad kan teckna försäkringsmoment oberoende av vilka försäkringsmoment som medlemmen har, förutsatt att medlemmen har någon försäkring inom avtalet. Övertagande av plan Vid övertagande av gruppförsäkringsplan sker inträdet till full arbetsförhet för motsvarande försäkring (risknivå och villkor). SalusAnsvars ansvarighet förutsätter att skadan inträffar/påbörjas under SalusAnsvars ansvarighetstid.

8 Villkor /Livförsäkringen 7 LIVFÖRSÄKRING MED ENKELT FÖRTIDSKAPITAL Försäkringsmoment Försäkringsbelopp Premie/månad Åldersutjämnad premie Dödsfall 10 pbb 93 kr Barnskydd ekonomisk invaliditet 10 pbb ingår Barnskydd dödsfall 0,5 pbb ingår Regler: Inträde i försäkringen måste ske före 55 års ålder. Dödsfall: Reducering med 5 procentenheter per år fr.o.m. 56 års ålder. Försäkringen upphör den sista dagen i den månad den försäkrade uppnår 65 års ålder. Förtidskapital: Beräknas med av gällande livförsäkringsbelopp (reducerat p.g.a. ålder enligt dödsfalls regler ovan). Reducering fr.o.m. 30 års ålder (se tabell i villkoren). För utbetalning av förtidskapital krävs att den försäkrade varit arbetsoförmögen till minst hälften under minst 48 månader inom en sammanhängande tid av 54 månader och av SalusAnsvar bedöms som bestående. Vid medicinsk invaliditet på minst 50 % kan prövning ske tidigare. Den arbetsoförmögna tiden om 48 månader måste ha uppnåtts före fyllda 62 år. Barnskydd: Försäkringen upphör den sista dagen i den månad barnet uppnår 18 års ålder. Försäkringen gäller ej om barnet var fyllda 16 år vid inträdet av försäkringen. Försäkringen gäller för gruppmedlems och medförsäkrades arvsberättigade barn. Försäkringsbelopp för barns ekonomiska invaliditet betalas ut om barnet under två år från försäkringens sluttidpunkt varit oavbrutet arbetsoförmögen till minst 50 procent och arbetsoförmågan av SalusAnsvar bedöms som bestående.

9 Villkor /Sjukförsäkringen 8 Sjukförsäkring 3 mån karens med utbetalning fram till 65 år Lönenivå/månad Försäkringsbelopp/månad Premie/månad Utjämnad kr 700 kr 34 kr kr kr 96 kr Hälsombud Ingår Regler Sjukförsäkring: Försäkringen kan tecknas endast av gruppmedlemmen. Lägsta inträdesålder 18 år. Karens är 3 månader, karensen skall dock alltid följa kollektivavtalet för försäkrad grupp. Ersättningen utbetalas enligt motsvarande sjukskrivningsgrad, efter karens, vid minst 25% sjukskrivning. Ersättningen är skattefri. Inträde i försäkringen måste ske före 60 års ålder. Försäkringen upphör den sista dagen i den månad den försäkrade uppnår 65 års ålder. Hälsoprövning: Grupphälsa. Optionsrätt: Den försäkrade har rätt att höja Sjukförsäkringen en nivå per treårsperiod i samband med förändring av inkomsten. Vid byte av anställning kan höjning göras med två nivåer förutsatt att motsvarande löneändring finns. Hälsokrav i samband med nyttjande av Optionsrätt är Fullt arbetsför 360 dagar innan höjning. (Förenklad hälsa) Optionsrätten ska utnyttjas inom ett år från att rätten inträder. Optionsrätten kan nyttjas upp till max kr. Villkor: Om den försäkrade insjuknar i någon av nedanstående sjukdomar inom 24 månader från försäkringens tecknande utbetalas ingen ersättning. Dessa sjukdomar är Depressiva tillstånd, Utbrändhet, Trötthetssyndrom, Psykisk sjukdom, Smärttillstånd i rygg, nacke, leder och muskler, Fibromyalgi. Om den försäkrade insjuknar under de 24 månaderna enligt ovan, blir fullt arbetsför, och sedan sjuk igen, efter att 24 månader har gått, gäller följande: Om sjukfall nummer två inträffar inom tre år efter friskskrivningen begränsas ersättningstiden. Maximalt utbetalas ersättning motsvarande tiden mellan sjukperioderna. Inträffar sjukfall nummer två senare än tre år efter friskskrivningen från sjukfall nummer ett gäller försäkringen fullt ut.

10 Villkor /Olycksfallsförsäkringen 9 Olycksfall- Vuxen (Heltid) Försäkringsmoment Försäkringsbelopp Premie per månad Medicinsk invaliditet 20 pbb 29 kr Varaktig arbetsoförmåga 20 pbb Ingår Olycksfall 65+ Medicinsk invaliditet 3 pbb 26 kr Merkostnader ( Från 65 år 1 pbb ) 3 pbb Ingår Personliga tillhörigheter 0,5 pbb Ingår Rehabilitering 3 pbb Ingår Läke-, rese- & tandskadekostnader Skäliga kostnader Ingår Krishjälp. Max 10 behandlingar Ingår Akut hemstöd vid sjukhusvård >3 dygn. ( Upphör vid 65 år ) 7,5 % av 1 pbb Ingår Krisstöd 24x365 oavsett orsak ( Upphör vid 65 år ) Telefonrådgivning av psykolog via telefon 24x365 oavsett orsak Ingår Vanprydande ärr ersättning Enligt SA tabell Ingår Sveda och värk ( Upphör vid 65 år ) Enligt tabell & skadeståndsrättsliga regler Ingår Livshot p.g.a. olycksfall (vid vård på IVA >4 dygn). ( Upphör vid 65 år ) 0,5 pbb Ingår Hälsoombud ( Upphör vid 65 år ) Skäliga kostnader Ingår Dödsfall 1 pbb Ingår Regler: Kan tecknas av gruppmedlem samt medförsäkrad. Kan tecknas till 65 år Försäkringen reduceras till 3 pbb vid 65 års ålder men kan behållas livet ut så länge grupptillhörigheten kvarstår. Avtrappning: Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet avtrappas med 2,5 % och varaktig arbetsoförmåga avtrappas med 5 % per år för vart år åldern överstiger 45 år. Varaktig arbetsoförmåga upphör vid 55 års ålder. Gäller dock fram till 60 år för olycksfall som inträffat före 55 år. Till grund för bedömning av medicinsk invaliditet gäller branschgemensamt tabellverk av år 2004 Skada, sjukdom eller handikapp som visat symptom innan försäkringen tecknats berättigar inte till ersättning Försäkringen gäller utan självrisk

11 Villkor VIKTIGA BEGREPP, REGLER OCH UNDANTAG I FÖRSÄKRINGARNA Hälsoprövning Fullt arbetsför Den anställde ska kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte uppbära sjuklön från arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, sjuk-/ aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning), inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning vid dagen för tecknandet av försäkring, eller mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna. Medförsäkrad Medförsäkrad kan vara gruppmedlemmens make, registrerad partner eller sambo. Barn Oriktiga uppgifter Försäkrade är gruppmedlemmens samtliga arvsberättigade barn. Gruppmedlemmens enligt definition medförsäkrade barn under förutsättning att de är folkbokförda på samma adress som gruppmedlemmen. Om oriktig, sveklig eller ofullständig uppgift har lämnats vid försäkringens tecknande, kan detta medföra att försäkringen blir ogiltig eller att nedsättning av ersättning kan ske. Sådan inskränkning gäller även mot förmånstagare. Framkallande av försäkringsfall Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, är försäkringsgivaren fri från ansvar. Andra försäkringar samt lagoch avtalsbundet skydd För samtliga försäkringar gäller beträffande ersättningsregler som avser kostnadsersättningar eller merkostnader, att de i första hand ska ersättas från annat håll enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller kollektivavtal. Är den försäkrade inte ansluten till försäkringskassan, lämnas ersättning endast för de kostnader som skulle ha ersatts om denne varit ansluten. Försäkringarnas giltighet vid utlandsvistelse Försäkringen gäller vid vistelse inom EU/EES-området i upp till ett år och utanför EU/ EES-området i 90 dagar. Försäkringen gäller även vid vistelse utomlands i hela världen obegränsad tid om den försäkrade, den försäkrades make/maka, sambo eller registrerad partner är: I utlandstjänst hos svenska staten, ett svenskt företag eller en svensk ideell förening I tjänst hos ett utländskt företag med fast anknytning till Sverige I tjänst hos en sammanslutning av stater där Sverige är medlem I tjänst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige Utlandsstuderande Au pair För att vistelsen utomlands ska anses avbruten vid tillfälliga uppehåll i Sverige och ny utlandsvistelseperiod påbörjas krävs att den försäkrade varit i Sverige i minst 90 dagar. Vid olycksfall utanför hemorten och utomlands ska ersättning i första hand lämnas från separat reseförsäkring alternativt resemoment i hemförsäkring om sådan finns. Ersättning för kostnader som uppstått utomlands lämnas ej. Dock lämnas ersättning för kostnader som uppstått i Sverige efter olycksfallsskada utomlands. Sjukvårdsförsäkringen gäller ej vid utlandsvistelse. Försäkringen kan dock tas i anspråk om symtomen kvarstår vid återkomst till Sverige.

12 Villkor Försäkringarnas giltighet vid krigstillstånd eller politiska oroligheter Befinner sig Sverige i krig eller i ett förhållande som av regeringen jämställs med krig, gäller särskild lagstiftning i fråga om försäkringsgivarens ansvarighet och rätt att ta ut krigspremie. Försäkringarna gäller inte för dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfall som inträffar då den försäkrade deltar i krig, eller i politiska oroligheter utom Sverige. Försäkringarna gäller inte heller vid dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfall som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Om den försäkrade vistas utom Sverige där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder utan att själv delta gäller det nedanstående. Om försäkringen tecknades inom tolv månader före utresan till området, och kriget eller oroligheterna redan då pågick eller uppenbar krigsfara förelåg, gäller försäkringarna inte för dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfall som inträffar i området eller inom ett år efter vistelsens slut och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Om kriget eller oroligheterna bryter ut medan den försäkrade vistas i området, gäller dock försäkringarna under de tre första månaderna. Vid flygning Försäkringen gäller inte vid flygolycka om den försäkrade är förare eller har annan funktion ombord vid: militärflygning avancerad flygning eller yrkesmässig provflygning flygning som utförs av flygbolag som inte är koncessionerat i nordiskt land Vid brottslig handling och påverkan av alkohol mm Vid försäkringsfall vad gäller olycksfallsskada eller sjukdom som inträffar då den försäkrade: uppträtt grovt vårdslöst, utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse, är påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller till följd av användning av läkemedel på felaktigt sätt. tillfogas skada av nära anhörig person kan ersättningen reduceras eller upphöra helt. Ovanstående gäller också för sjukdom eller olycksfall som anses ha samband med att den försäkrade använt alkohol, andra berusningsmedel, narkotiska preparat eller till följd av användning av läkemedel på felaktigt sätt. För att ovan nämnda begränsningar i försäkringens giltighet ska vara aktuella krävs att den händelse som förorsakat skadan är en direkt följd av det ovanstående. Ovanstående begränsningar gäller vidare endast under förutsättning att den försäkrade uppnått 18 års ålder. Försäkringen gäller inte heller för skada där det får antas att den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade varit i sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap 6 brottsbalken. Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning, ska väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigaste kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsgivaren inom denna tid, är fristen alltid max sex månader från det att försäkringsgivaren meddelat sitt slutgiltiga ställningstagande. När försäkringen upphör Försäkring enligt Gruppavtal gäller längst till den slutålder som framgår av denna gruppförsäkringsplan. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla vid utgången av den månad då Gruppavtal upphör, gruppmedlemmen utträder ur försäkringen eller lämnar avtalsgruppen. Medförsäkrads försäkring upphör: när gruppmedlemmens försäkring upphör, eller vid utgången av den månad då medförsäkrad till följd av äktenskapets eller partnerskapets upplösning eller samboförhållandets upphörande inte längre tillhör försäkringsberättigad kategori, eller då medförsäkrad uppnår den i villkoren för respektive försäkring angivna slutåldern. Försäkringarna för gruppmedlem och medförsäkrad upphör tidigast från innevarande premieperiods slut om försäkringstagaren skriftligen sagt upp försäkringsavtalet

13 Villkor Fortsättnings -försäkring Erbjuds för samtliga produkter. För gruppmedlem och medförsäkrad föreligger rätt att teckna Fortsättningsförsäkring om Gruppavtal upphör, om gruppmedlem eller medförsäkrad måste lämna Gruppavtal före den i Gruppavtal eller Gruppförsäkringsplan angivna slutåldern. Ansökan om Fortsättningsförsäkring ska göras inom tre månader från det att Gruppavtal, eller rätten att tillhöra Gruppavtal, upphört. Fortsättningsförsäkring tecknas utan hälsoprövning. Den kan tecknas att gälla längst till och med utgången av den försäkringsperiod då gruppmedlemmen uppnår den i villkoren för respektive försäkring angivna slutåldern och får ha högst samma omfattning och förmåner som tidigare gruppförsäkring. Rätten till fortsättningsförsäkring gäller inte om försäkrad varit försäkrad kortare tid än sex månader eller kan få liknande försäkring på annat håll. Fortsättningsförsäkring kan ha andra försäkringsvillkor och försäkringsbelopp än gruppförsäkringen och kan ha andra premier. Rätten att teckna fortsättningsförsäkring gäller inte om gruppmedlemmen har valt att säga upp försäkringen för sig och /eller medförsäkrad, men kvarstår i den försäkringsberättigade gruppen. Rätt till Seniorförsäkring Efterskydd Seniorförsäkring är en liv och olycksfallsförsäkring. Försäkringen erbjuds alla våra försäkringstagare vid uppnådd slutålder, detta oavsett vilken produkt kunden tidigare haft. Rätt till Seniorförsäkring föreligger när gruppmedlem eller medförsäkrad till gruppmedlem utträder ur gruppen före utgången av den försäkringsperiod då den försäkrade uppnår 71 års ålder, dock tidigast vid 55 års ålder. Ansökan om försäkring ska vara SalusAnsvar tillhanda senast inom tre månader efter utträdandet ur gruppen. Erbjuds för samtliga produkter. Om en försäkrad har omfattats av gruppförsäkring i minst sex månader och försäkringen upphör på grund av att den försäkrade inte längre uppfyller förutsättningarna enligt detta Gruppavtal, gäller ett förlängt försäkringsskydd (efterskydd) i tre månader. Efterskydd gäller inte om Gruppavtal helt eller delvis har sagts upp av gruppen eller om den försäkrade själv valt att säga upp försäkringen men står kvar i den försäkringsberättigade gruppen. Om den försäkrade under efterskyddstiden ansluter sig till en annan gruppförsäkring eller tecknar Fortsättningsförsäkring eller seniorförsäkring, minskas efterskyddet med det försäkringsskydd han därigenom erhåller. Om en försäkrad eller barn som omfattas av försäkring under efterskyddstiden uppnår eller uppnått Gruppavtals slutålder, begränsas efterskyddet enligt följande: Dödsfallskapitalet begränsas till den omfattning som gäller för Seniorförsäkring. Efterskyddet för olycksfallsförsäkring begränsas till den omfattning som gäller för Seniorförsäkring. Efterskyddet för övriga försäkringar upphör. Åtgärder vid utbetalning Dödsfall, sjukdom eller olycksfall, som kan ge rätt till ersättning, ska snarast möjligt anmälas till gruppföreträdare eller försäkringsgivaren. Skadeanmälan och erforderliga blanketter kan rekvireras från gruppföreträdare eller SalusAnsvar. De handlingar och övriga upplysningar, som försäkringsgivaren anser vara av betydelse för bedömning av rätten till ersättning och försäkringsgivarens ansvarighet, ska anskaffas och insändas utan kostnad för försäkringsgivaren. Vid dödsfall ska de efterlevande anskaffa dödsfallsintyg och släktutredning från lokal skattemyndighet, samt intyg om dödsorsak. Medgivande för försäkringsgivaren att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, statliga- och kommunala myndigheter, försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas på försäkringsgivarens begäran. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada är att den försäkrade: snarast anlitar ojävig läkare, under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn, iakttar läkares föreskrifter, aktivt deltar i av försäkringskassan, försäkringsgivaren, arbetsgivaren eller läkares rekommenderade rehabiliteringsåtgärder, följer försäkringsgivarens anvisningar. Försäkringsgivaren kan begära att den försäkrade inställer sig för undersökning och behandling av särskilt anvisad läkare eller vårdinrättning. Kostnad betalas i dessa fall av försäkringsgivaren. Om försäkrad ej följer anvisningar kan rätten till ersättning reduceras alternativt upphöra helt.

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

Krishjälp 100 % Behandling hos krispsykolog 8 behandlingar per händelse och försäkringsår Behandlingen ska vara godkänd i förväg av bolaget.

Krishjälp 100 % Behandling hos krispsykolog 8 behandlingar per händelse och försäkringsår Behandlingen ska vara godkänd i förväg av bolaget. Sjukvård Direkt Plus Premie/månad (år) Premie per person och månad Premie per barn och månad Försäkringsbelopp Försäkringsbelopp per person och försäkringsår Omfattning Försäkringen omfattar behandling

Läs mer

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring Omfattning Försäkringsmoment Självrisk Premie per försäkrad/år Vuxen SEK 500 per skada SEK 3 120 Barn (t o m25 år) SEK 500 per skada SEK 1 560 Gruppsjukvård Specialistläkarvård Sjukgymnastik, kiropraktor

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler... 3

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Allmänna villkor för Sjukvård Direkt PLUS. Gäller från 1 januari 2011

Allmänna villkor för Sjukvård Direkt PLUS. Gäller från 1 januari 2011 Allmänna villkor för Sjukvård Direkt PLUS Gäller från 1 januari 2011 Allmänna villkor Sjukvård Direkt PLUS. Gäller från 2011-01-01 Innehåll A Definitioner... 4 B Allmänna försäkringsregler... 8 B.1 Gruppavtal,

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER GRUPPFÖRSÄKRING

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring

Försäkringsvillkor. Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring grupp Allmänna villkor 2009 NLH1:01 Försäkringsvillkor Villaägarnas Sjukvårdsförsäkring, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN

Läs mer

Insplanet Livförsäkring

Insplanet Livförsäkring Insplanet Livförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 livförsäkring en livförsäkring ger ersättning vid dödsfall. Förmånstagare är den person

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 14 Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Personnummer medförsäkrad (MF)

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 10076 Företagsnamn Organisationsnummer Fakturaadress Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo

Läs mer

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Företag BAS. Personförsäkringar för dig och dina anställda. i samarbete med

Företag BAS. Personförsäkringar för dig och dina anställda. i samarbete med Företag BAS Personförsäkringar för dig och dina anställda i samarbete med 2 Innehåll Innehåll Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 4 Gruppolycksfallsförsäkring Arbetstid (GOA) 5 Olycksfallsförsäkring FRITID

Läs mer

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring VB0125_07 2008-10 Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring Gäller från 2008-01-01 Basolycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen gäller med ett försäkringsbelopp om 500 000 kronor. Försäkringsbeloppet

Läs mer

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan!

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING FÖRSÄKRINGSGIVARE Ny försäkringsgivare National General Life Insurance

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning.

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning. FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 3 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Insplanet Barnförsäkring

Insplanet Barnförsäkring Insplanet Barnförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 barnförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem som helst, när som helst. Med vår

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-50 år 51-65 år Grundbelopp 222 500 5 11 21 29 Grundbelopp + 1 tillägg 445 000 10 21 42 59 Grundbelopp

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-65 år Grundbelopp 267 000 6 11 38 Grundbelopp + 1 tillägg 445 000 10 16 59 Grundbelopp + 2 tillägg 890 000

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor 2007:1

Information om förändringar i Gruppvillkor 2007:1 Information om förändringar i Gruppvillkor 2007:1 Den största anledningen till omarbetning av våra försäkringsvillkor är att de ska bli tydligare och mer lättlästa. Nedan följer en sammanställning av de

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring 2007

Villkor för gruppförsäkring 2007 Villkor för gruppförsäkring 2007 Återbetalningsskydd för PPM-sparande Avtal 40850 gäller från 1 mars 2007 1 Begreppsförklaringar... 2 2 Gemensamma bestämmelser... 3 3 Livförsäkring... 5 Livförsäkring med

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart

Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart FÖRKÖP-/FÖRSÄKRINGSINFORMATION Förköpsinformation Movestic Sjukvård Smart Försäkringsinformation 2012 Movestic Sjukvård Smart Detta material innehåller information om Movestics Sjukvård Smart. Informationen

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag!

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 juni 2014 Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! Vilka får teckna försäkring? Den vars hälsa försäkringen ska gälla

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård 4 Vad som är försäkrat Försäkringen gäller för tjänster som anvisas av If samt för kostnader för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden och då behandling påbörjas inom tolv månader från försäkringsfallets

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb Grundbelopp 265 800 6 18 47 Grundbelopp + 1 tillägg 443 000 10 30 78 Grundbelopp + 2 tillägg 664 500 15 45 118 Grundbelopp

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-55 år 56-67 år Grundbelopp 268 800 6 18 30 45 Grundbelopp + 1 tillägg 448 000 10 30 50 75 Grundbelopp + 2 tillägg 896 000 20 60 100 150

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR I den frivilliga gruppförsäkringsplanen finns tio olika försäkringar att välja på. 1. Livförsäkring med enkelt förtidskapital och barnskydd 2. Livförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Gruppförsäkring A:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Gruppförsäkring A:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Gruppförsäkring A:2 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid sjukdom,

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring Euroaccident 2 Livförsäkring

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 2 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Gäller för yrkesverksam medlem fr o m 1 januari 2014. Planen beskriver alla de olika personförsäkringar du kan teckna hos Akademikerförsäkring. I ditt Gruppförsäkringsbesked

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGENS SYFTE Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-65 år Grundbelopp 133 500 3 10 21 Grundbelopp + 1 tillägg 267 000 6 20 41 Grundbelopp + 2 tillägg 445 000

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Obligatorisk anslutning Gruppavtalet har obligatorisk anslutning vilket innebär ett du som ny medlem/nyanställd omfattas av en gruppförsäkring. Hälsokrav

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING GAV 850:1 SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING allmänna villkor Gäller fr o m 2014-04-01 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Förmånligt erbjudande för dig som är medlem i SRF

Förmånligt erbjudande för dig som är medlem i SRF RDIN SJUKVÅRDSGARANTI DYGNET UNT ÅRET RUNT JORDEN RUNT Förmånligt erbjudande för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag. Vad sägs om fri sjukvårdsrådgivning när som helst på

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLU SIV T f ör dig so m m ed lem i personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

och har förenklat och förbättrat.

och har förenklat och förbättrat. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar och har förenklat och förbättrat. NYHET! En egen försäkring till din partner Vi vill att du och din familj ska ha en möjlighet att fortsätta leva

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer