Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring"

Transkript

1 VB0125_ Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring Gäller från Basolycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen gäller med ett försäkringsbelopp om kronor. Försäkringsbeloppet avtrappas med 5 procentenheter per år från och med ingången av den försäkringsperiod då den försäkrade fyller 56 år. Vid ingången av den försäkringsperiod då den försäkrade uppnår 66 års ålder minskas försäkringsbeloppet till kronor. Invaliditetskapitalet utgörs av försäkringsbeloppet för olycksfallsförsäkringen. När försäkringen gäller Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen gäller under såväl arbetstid som fritid (heltid). Olycksfallsskada Med olycksfallsskada menas kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs hälseneruptur och vridvåld mot knä smitta på grund av fästingbett skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. Vid sådan skada bortses från kravet på plötslighet och tidpunkt för skadan är den dag denna visade sig. Med olycksfallsskada avses här inte kroppsskada som uppkommit genom överansträngning, sträckning eller vridning (till exempel muskelbristning eller ryggskott) smitta av bakterie eller virus, eller förgiftning genom intagande av mat och dryck användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring kärnexplosion eller radioaktiv strålning som har samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade deltar tuggning eller bitning som orsakat tandskada sådant tillstånd som även om det konstateras efter ett olycksfall enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar Om det kan antas att den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade var sinnessjuk, påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska preparat, kan rätten till ersättning sättas ned eller helt bortfalla. Omfattning Försäkringen omfattar invaliditetskapital vid medicinsk invaliditet. Försäkringen lämnar endast ersättning för invaliditet till följd av olycksfallsskadan. Om den försäkrades hälsotillstånd försämrats beroende på kroppsfel som antingen redan fanns vid olyckstillfället eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan, utbetalas ingen ersättning för den invaliditet som försämringen medfört. Med kroppsfel avses i detta sammanhang sjukdom, sjuklig förändring, lyte eller men. För förlorad arbetsförtjänst lämnas ingen ersättning. Ersättning vid medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas den för framtiden bestående nedsättningen av kroppsfunktionen som olycksfallet medfört. Vid bedömning av den medicinska invaliditeten tas endast hänsyn till sådana av olycksfallet föranledda skador och symptom som objektivt kan fastställas. Bedömningen sker oberoende av i vilken grad arbetsförmågan nedsatts på grund av olycksfallsskadan. När olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion och tillståndet är stationärt utbetalas invaliditetsersättning. En förutsättning för rätt till ersättning är dock att olycksfallet inom tre år medfört någon mätbar invaliditet. Slutbedömningen skall dock göras först när invaliditetsgraden är definitivt fastställd. Försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet är det belopp som framgår av försäkringsbeskedet. Ersättning betalas ut i förhållande till invaliditetsgraden. Om olycksfallet medfört skador på flera kroppsdelar, så att den totala invaliditetsgraden överstiger 100 procent maximeras ersättningen till försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet. 1 (4)

2 Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av en branschgemensam tabell för gradering av kvarstående men efter skador. Inträffar dödsfall sedan rätt till ersättning vid invaliditet fastställts men innan slutreglering skett utges till dödsboet efter den avlidne det belopp som svarar mot den säkerställda invaliditet som förelåg vid dödsfallet. Från beloppet avräknas redan utbetald invaliditetsersättning. Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 12 månader från skadedagen. Baslivförsäkring Dödsfallskapitalet för livförsäkringen uppgår till kronor. Dödsfallskapitalet utbetalas om den försäkrade avlider under försäkringstiden och före utgången av den försäkringsperiod då den försäkrade uppnår 65 års ålder. Vid dödsfall - under försäkringstiden - som inträffar efter nämnda tidpunkt utbetalas ett belopp om kronor såsom begravningshjälp. Varje försäkrad är försäkringstagare och ägare till försäkringen på eget liv. Förmånstagarförordnande för livförsäkring Förmånstagare till utfallande dödsfallskapital är, om inte den försäkrade skriftligen anmält annat förordnande till Länsförsäkringar, i nedan angiven ordning: a) den som är förmånstagare till den försäkrades livförsäkring ingående i LRFs Medlemsförsäkringar, om sådan försäkring gällde vid dödsfallet, och då med samma proportionella fördelning av dödsfallskapitalet, och i annat fall den försäkrades make, registrerade partner eller sambo b) den försäkrades arvingar, dock ej allmänna arvsfonden. Förmånstagare kan helt eller delvis avstå från sin rätt. Som förmånstagare inträder då den eller de som enligt förmånstagarförordnandet står närmast i tur. Med make avses den med vilken den försäkrade är gift vid tidpunkt för dödsfallet. Med registrerad partner avses den med vilken den försäkrade är registrerad partner vid tidpunkt för dödsfallet. Förordnande till förmån för make respektive registrerad partner upphör att gälla när ansökan om äktenskapsskillnad respektive ansökan om upplösning av partnerskap inkommit till domstol, om det inte av omständigheterna framgår att den försäkrade varit av annan mening. Med sambo avses den med vilken den försäkrade sammanbor under förutsättning att ingen av dem är gift eller registrerad partner att de sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden. Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom testamente. Begravningshjälp utbetalas till gruppmedlemmens dödsbo. Allmänna regler Gruppavtal med mera Avtal om gruppförsäkring är tecknat mellan LRF å ena sidan samt Länsförsäkringar å andra sidan. Avtalet innehåller bestämmelser om ikraftträdande, giltighetstid, automatisk förlängning, efterskydd, uppsägning samt vilka som har rätt att tillhöra försäkring enligt gruppavtalet. För försäkringarna gäller utöver vad som anges i gruppavtalet, försäkringsavtalslagen (2005:104) och allmän svensk lag i övrigt. Bestämmelse i gruppavtalet har företräde framför bestämmelse i dessa villkor. Rätt till försäkring Rätt till försäkring enligt avtalet har medlem i LRF som är folkbokförd i Sverige, under förutsättning att medlemskapet tecknats före 70 års ålder. Försäkrad som tillhör angiven kategori benämns som gruppmedlem under rubriken Allmänna regler. Försäkringstid Försäkringstiden överensstämmer med den period medlemsavgiften till LRF avser. Premiebetalning Premien för försäkringarna ingår i medlems- och serviceavgiften till LRF. Med premie avses i dessa villkor medlems- och serviceavgiften till LRF. Premie för ny försäkring Premie för ny försäkring skall betalas inom 14 dagar från den dag då premiekravet sänts till gruppmedlemmen. Premie för förnyad försäkring Premie för förnyad försäkring ska betalas senast den dag då den nya försäkringsperioden börjar. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att premiekravet sänts till gruppmedlemmen. 2 (4)

3 Uppsägning på grund av obetald premie Om premien inte betalas i rätt tid kan Länsförsäkringar säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar därefter. Om premien betalas inom dessa 14 dagar fortsätter försäkringen att gälla. Om gruppmedlemmen inte har kunnat betala premien i rätt tid på grund av svår sjukdom, frihetsberövande, utebliven pension eller utebliven lön från sin huvudsakliga anställning eller liknande händelse fortsätter försäkringen ändå att gälla. Försäkringen upphör i stället en vecka efter det att hindret upphört, dock senast tre månader efter den dag försäkringen enligt uppsägningen skulle ha upphört. Återupplivning Om försäkringen upphört efter uppsägning på grund av att förnyelsepremie inte betalats i rätt tid, kan försäkringen återupplivas genom att premien betalas inom 3 månader från den dag uppsägningen börjat gälla. Försäkringen börjar då åter gälla från och med dagen efter den dag då premien betalades. När försäkringen börjar gälla Länsförsäkringar ansvar för enskild försäkring inträder när premien betalats. BasLivförsäkringen träder i kraft sedan gruppmedlemmen varit medlem i LRF under en sammanhängande tid av minst 5 år (karenstid), räknat från betalningen av premien år 1. Om försäkringarna upphört på grund av obetald premie, börjar ny karenstid om 5 år avseende BasLivförsäkringen att löpa från dagen för betalning av ny premie. När försäkringen upphör Försäkring enligt gruppavtalen gäller längst till den tidpunkt då gruppavtalet upphör. Om gruppmedlemmen lämnar LRF upphör försäkringen tre månader efter utträdet (efterskydd). Ändring av försäkringsvillkoren Villkoren för försäkringarna kan ändras vid slutet av en premieperiod. Information om villkorsändringar lämnas i samband med premiekravet för den period då de nya villkoren ska börja gälla. Fortsättningsförsäkring Om gruppavtalet upphör eller om gruppmedlemmen måste lämna gruppavtalet har gruppmedlem rätt att bibehålla oförändrat försäkringsskydd genom fortsättningsförsäkring. Ansökan om fortsättningsförsäkring skall göras inom tre månader från det att gruppförsäkringen upphört. Fortsättningsförsäkring tecknas utan hälsoprövning och har högst samma omfattning och förmåner som tidigare gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring kan delvis ha andra försäkringsvillkor än gruppförsäkringen. Premien utgår enligt särskild tariff. Åtgärder för utbetalning Dödsfall, sjukdom eller olycksfall, som kan ge rätt till ersättning, skall snarast möjligt anmälas till Länsförsäkringar. Skadeanmälan och erforderliga blanketter kan rekvireras från Länsförsäkringar. De handlingar och övriga upplysningar, som försäkringsbolaget anser vara av betydelse för bedömning av rätten till ersättning och försäkringsbolagets ansvarighet, skall anskaffas och insändas utan kostnad för försäkringsbolaget. Vid dödsfall skall de efterlevande anskaffa dödsfallsintyg och släktutredning från lokal skattemyndighet. Medgivande för Länsförsäkringar att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän Försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning skall lämnas på Länsförsäkringars begäran. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada är att den försäkrade snarast anlitar läkare under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn iakttar läkares föreskrifter följer Länsförsäkringars anvisningar Länsförsäkringar kan begära att den försäkrade inställer sig för undersökning avsärskilt anvisad läkare. Sådan läkarundersökning bekostas av Länsförsäkringar. Tidpunkt för utbetalning samt räntebestämmelser Utbetalning skall ske senast en månad efter det att de åtgärder som angivits för utbetalning fullgjorts och/eller sådan utredning presenteras som skäligen kan begäras för att fastställa Länsförsäkringars betalningsskyldighet och till vem utbetalning skall göras. Sker utbetalning senare betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Härutöver ansvarar Länsförsäkringar inte för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Dröjsmålsräntan betalas inte om dröjsmålet beror på 3 (4)

4 krig eller politiska oroligheter lagbud myndighets åtgärd stridsåtgärd i arbetslivet. Oavsett om dröjsmål föreligger betalar Länsförsäkringar ränta på dödsfallskapital som förfallit till betalning, men kvarstår i försäkringsbolagets förvaltning. Sådan ränta beräknas enligt de försäkringstekniska riktlinjer som gäller för Länsförsäkringars verksamhet. Räntan avräknas i förekommande fall från dröjsmålsräntan. Ränta betalas inte om den är mindre än 200 kronor. Nyanslutning Nyanslutning till gruppförsäkringarna medges endast om den sökande inte uppnått 70 års ålder. Försäkringarnas giltighet vid utlandsvistelse BasLivförsäkringen gäller även om den försäkrade avlider utomlands, oavsett hur länge utlandsvistelsen varat. BasOlycksfallsförsäkringen gäller även för olycksfall som den försäkrade drabbas av vid vistelse i Norden. BasOlycksfallsförsäkringen gäller även för olycksfall som den försäkrade drabbas av vid vistelse utom Norden under förutsättning att vistelsen inte varat längre tid än 12 månader. Vistelse utom Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Norden för läkarbesök, sjukvård, affärer, semester eller dylikt. Försäkringarna gäller även utanför Norden utan tidsbegränsning om någon i den försäkrades familj är i svensk utlandstjänst i tjänst hos utländskt företag med fast anknytning till Sverige i tjänst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige Försäkringarnas giltighet vid krigstillstånd Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning. Försäkringarna gäller inte för dödsfall eller olycksfall som inträffar då den försäkrade deltar i krig, eller i politiska oroligheter utom Sverige. Försäkringarna gäller inte heller vid dödsfall eller olycksfall som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Deltagande i militärt bevakningsuppdrag i FN:s regi eller enligt beslut av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. Om den försäkrade vistas utom Sverige där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder utan att själv delta gäller följande: om försäkringen tecknades inom tolv månader före utresan till eller under vistelsen i området och kriget eller oroligheterna redan då pågick eller uppenbar krigsfara förelåg, gäller försäkringarna inte för dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfall som inträffar i området eller inom ett år efter vistelsens slut och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna; om kriget eller oroligheterna bryter ut medan den försäkrade vistas i området, gäller dock försäkringarna under de tre första månaderna. 4 (4)

5 Villkor LRFs medlemsförsäkring Allmänna regler Gäller från VA0123_15_K K.1 Försäkringsavtalet För försäkringarna gäller utöver vad som anges i försäkringsbeskedet och i dessa villkor, försäkringsavtalslagen (2005:104) och allmän svensk lag i övrigt. K.2 Vem som kan söka försäkring Rätt att söka försäkring har den som är folkbokförd och sedan minst 2 år bosatt i Sverige, under förutsättning att gällande hälsokrav är uppfyllda. Beträffande utländska adoptivbarn finns särskilda bestämmelser i Villkor VA0123:15:F. K.3 Hälsokrav I de fall då särskilda hälsoprövningsregler gäller för teckning eller höjning av försäkringsbelopp framgår detta av ansökningshandlingarna. K.4 Oriktig uppgift Om oriktig eller ofullständig uppgift om förhållanden som är av betydelse för bedömning av försäkringsrisken har lämnats, kan detta medföra att rätten till ersättning för inträffad skada helt eller delvis bortfaller. K.5 När försäkringen börjar gälla Länsförsäkringar ansvar för enskild försäkring inträder dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte om försäkringen, förutsatt att försäkringen kan beviljas på normala villkor. För utökning av försäkringsskydd gäller samma bestämmelser som vid ny ansökan om försäkring, om inte annat avtalats. K.6 Premiebetalning K.6.1 Premie för ny eller utökad försäkring Premie för ny försäkring eller tilläggspremie för utökad försäkring ska betalas inom 14 dagar från den dag då Länsförsäkringar sänt premiekravet till försäkringstagaren. K.6.2 Premie för en senare premieperiod Premie för en senare premieperiod ska betalas senast den dag då den nya försäkringsperioden börjar. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att Länsförsäkringar sänt premiekravet till försäkringstagaren. K.6.3 Premiebetalning genom överföring från bankkonto Om överenskommelse träffats om att premien ska betalas genom periodisk överföring från bankkonto ska belopp motsvarande premien för kommande period hållas tillgängligt för dragning från kontot på avtalat datum. Om täckning för premiedragningen saknas på kontot vid dragningstillfället tillämpas reglerna om uppsägning på grund av obetald premie. K.6.4 Uppsägning på grund av obetald premie Om premien inte betalas i rätt tid kan Länsförsäkringar säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar därefter. Om premien betalas inom dessa 14 dagar fortsätter försäkringen att gälla. Samma regler gäller tilläggspremie för utökning av försäkring. Om försäkringstagaren inte har kunnat betala premien i rätt tid på grund av svår sjukdom, frihetsberövande, utebliven pension eller utebliven lön från sin huvudsakliga anställning eller liknande händelse fortsätter försäkringen ändå att gälla. Försäkringen upphör i stället en vecka efter det att hindret upphört, dock senast tre månader efter den dag försäkringen enligt uppsägningen skulle ha upphört. K.6.5 Återupplivning Om försäkringen upphört efter uppsägning på grund av att premie inte betalats i rätt tid, kan försäkringen återupplivas utan ny hälsoprövning genom att premien betalas inom 3 månader från den dag försäkringen upphört att gälla. Försäkringen börjar då åter gälla från och med dagen efter den dag då premien betalades. K.7 När försäkringarna upphör Försäkring gäller längst till den tidpunkt som framgår av villkoren för respektive försäkring. K.8 Åtgärder för utbetalning Dödsfall, sjukdom eller olycksfall, som kan ge rätt till ersättning, ska snarast möjligt anmälas till Länsförsäkringar. Skadeanmälan och erforderliga blanketter kan rekvireras från Länsförsäkringar. De handlingar och övriga upplysningar, som försäkringsbolaget anser vara av betydelse för bedömning av rätten till ersättning och försäkringsbolagets ansvarighet, ska anskaffas och insändas utan

6 kostnad för försäkringsbolaget. Vid dödsfall ska de efterlevande anskaffa dödsfallsintyg och släktutredning från lokal skattemyndighet. Medgivande för Länsförsäkringar att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän Försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas på Länsförsäkringar begäran. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada är att den försäkrade snarast anlitar läkare under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn iakttar läkares föreskrifter följer Länsförsäkringar anvisningar. Länsförsäkringar kan begära att den försäkrade inställer sig för undersökning av särskilt anvisad läkare. Sådan läkarundersökning bekostas av Länsförsäkringar. K.9 Tidpunkt för utbetalning samt räntebestämmelser Utbetalning ska ske senast en månad efter det att de åtgärder som angivits för utbetalning fullgjorts och/eller sådan utredning presenteras som skäligen kan begäras för att fastställa Länsförsäkringar betalningsskyldighet och till vem utbetalning ska göras. Sker utbetalning senare betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Härutöver ansvarar Länsförsäkringar inte för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Dröjsmålsräntan betalas inte om dröjsmålet beror på krig eller politiska oroligheter, lagbud, myndighets åtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. Oavsett om dröjsmål föreligger betalar Länsförsäkringar ränta på dödsfallskapital eller sjukkapital som förfallit till betalning, men kvarstår i försäkringsbolagets förvaltning. Sådan ränta beräknas enligt de försäkringstekniska riktlinjer som gäller för Länsförsäkringars verksamhet. Räntan avräknas i förekommande fall från dröjsmålsräntan. Ränta betalas inte om den är mindre än 200 kronor. K.10 Överlåtelse Om Länsförsäkringar så medger kan livförsäkring och sjukkapitalförsäkring överlåtas eller tecknas med korsvist ägande där försäkrad och ägare är olika personer. Detta ska då anges på särskild blankett. K.11 Nyteckning och höjning av försäkringsbelopp Nyteckning och höjning av försäkringsbelopp avseende liv-, sjuk-, ersättar- och sjukkapitalförsäkring medges inte om den sökande uppnått 60 års ålder. K.12 Ändring av försäkringsvillkoren Villkoren för försäkringarna kan ändras vid slutet av en försäkringsperiod. Information om villkorsändringar lämnas i samband med premiekravet för den försäkringsperiod då de nya villkoren ska börja gälla. K.13 Försäkringarnas giltighet vid utlandsvistelse Livförsäkringen gäller även om den försäkrade avlider utomlands, oavsett hur länge utlandsvistelsen varat. Ersättarförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Sjukförsäkring, Sjukkapitalförsäkring, Barnförsäkring samt Olycksfall efter 65 gäller även för skada som den försäkrade drabbas av vid vistelse i Norden. Dessa försäkringar gäller även skada som den försäkrade drabbas av vid vistelse utom Norden under förutsättning att vistelsen inte varat längre tid än 12 månader. Vistelse utom Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Norden för läkarbesök, sjukvård, affärer, semester eller dylikt. Försäkringarna gäller även utanför Norden utan tidsbegränsning om någon i den försäkrades familj är i svensk utlandstjänst i tjänst hos utländskt företag med fast anknytning till Sverige i tjänst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige. K.14 Försäkringarnas giltighet vid krigstillstånd Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning. Försäkringarna gäller inte för dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfall som inträffar då den försäkrade deltar i krig, eller i politiska oroligheter utom Sverige. Försäkringarna gäller inte heller vid dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfall som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Deltagande i militärt bevakningsuppdrag i FN:s regi eller enligt beslut av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. Om den försäkrade vistas utom Sverige där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder utan att själv delta gäller följande: 2 (3)

7 Om försäkringen tecknades inom tolv månader före utresan till eller under vistelsen i området och kriget eller oroligheterna redan då pågick eller uppenbar krigsfara förelåg, gäller försäkringarna inte för dödsfall, arbetsoförmåga eller olycksfall som inträffar i området eller inom ett år efter vistelsens slut och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Om kriget eller oroligheterna bryter ut medan den försäkrade vistas i området, gäller dock försäkringarna under de tre första månaderna. K.15 Preskription Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot Länsförsäkringar inom tre år från det han fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigade anmält skadan till Länsförsäkringar inom den tid som anges i föregående stycke, har han alltid sex månader på sig att väcka talan sedan försäkringsbolaget lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan. 3 (3)

Hur läser man villkoren?

Hur läser man villkoren? Hur läser man villkoren? För att göra det lättare att läsa och orientera sig i försäkringsvillkoren är det som är särskilt viktigt att uppmärksamma kortfattat beskrivet i marginalen. Men det som står där

Läs mer

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Villkor 2015 Personförsäkringar Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Innehåll A. Definitioner 4 A.1 Arbetsoförmåga 4 A.2 Arbetstid 4 A.3 Basbelopp/prisbasbelopp

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 8082 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 8 4 Olycksfallsförsäkring 9 Ersättning

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8082 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 8 4 Olycksfallsförsäkring 9 Ersättning

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING Euro Accident Health & Care Insurance AB Version 2006:1 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 1 1.1 NÄR FÖRSÄKRINGEN TRÄDER IKRAFT... 1 1.2 HÄLSOKRAV... 1 1.3 PREMIE... 1 1.4 PREMIEBEFRIELSE...

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Innehåll A Definitioner... 4 B Allmänna försäkringsregler... 9 B.1 Gruppavtal, Gruppförsäkringsplan och Gruppförsäkringsbesked... 9 B.2

Läs mer

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall personförsäkring Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och OIycksfall 2013-01-01 Innehållsförteckning A Definitioner...

Läs mer

Grundskydd Företag. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Olycksfallsförsäkring för företag som saknar kollektivavtal. Villkor 2013-01-01

Grundskydd Företag. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Olycksfallsförsäkring för företag som saknar kollektivavtal. Villkor 2013-01-01 Grundskydd Företag Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Olycksfallsförsäkring för företag som saknar kollektivavtal Villkor 2013-01-01 Grundskydd Företag Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa

Olycksfallsförsäkring i Bliwa Olycksfallsförsäkring i Bliwa Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar olycksfallsförsäkring tecknad i Bliwa Livförsäkring Ömsesidigt AB, organisationsnummer 502006-6329 i samband med tecknande

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550. Villkor 2012-01-01

Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550. Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550 Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkrings villkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550 Villkor 2012-01-01 Vem är försäkringsgivare?

Läs mer

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302 Villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Passiva medlemmar Gäller från och med 1 april 2014 Avtal 19302 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 3 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 10 Livförsäkring

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring för medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 41 050 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Allmänna

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2009-01-01. Villkor 2009-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2009-01-01. Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2009-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2009-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Allmänna villkor för pensionärer PRO. Gäller från 1 januari 2012

Allmänna villkor för pensionärer PRO. Gäller från 1 januari 2012 Allmänna villkor för pensionärer PRO Gäller från 1 januari 2012 Allmänna villkor Gruppförsäkring för pensionärer PRO 2012-01-01 Innehållsförteckning A Definitioner... 5 B Allmänna försäkringsregler...

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012 Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Allmänna villkor Gruppförsäkring företag

Allmänna villkor Gruppförsäkring företag Allmänna villkor Gruppförsäkring företag GÄLLANDE VILLKOR FROM 2012-10-29 DEFINITIONER Arbetsgivare Med arbetsgivare menas den arbetsgivare som är eller tidigare har varit kund i Marginalen eller annat

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890. Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01

Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890. Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01 Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890 Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01 Mötesförsäkring Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890 Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hound. Allmänt villkor Gruppförsäkring Sveland Hound GÄLLER FRÅN 2015-01-01

VILLKOR. Sveland Hound. Allmänt villkor Gruppförsäkring Sveland Hound GÄLLER FRÅN 2015-01-01 VILLKOR Sveland Hound Allmänt villkor Gruppförsäkring Sveland Hound GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen...4 1.1 Inledning...4 1.2 Definitioner...4 1.3 Gruppavtalet...4 1.4 Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ),

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 GRUPPFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2015 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Seniorförsäkring

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Seniorförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Seniorförsäkring FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas Seniorförsäkring är en frivillig försäkring som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid olycksfall och ersättning

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Individuell Olycksfallsförsäkring O 610:10 Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem

Läs mer