GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1"

Transkript

1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING

2 TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER GRUPPFÖRSÄKRING 2011:1 1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER Generella teckningsregler Fullt arbetsför Maximalt försäkringsbelopp Medförsäkrad Produktspecifika tecknings- och hälsoprövningsregler Livförsäkring med barnskydd Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd samt Fristående Förtidskapital med option Kritisk sjukdomsförsäkring Olycksfalls- samt Sjuk- och Olycksfallsförsäkring Barn- och ungdomsförsäkring PrivatAccess sjukvårdsförsäkring Kort och lång sjukförsäkring Avbrottsförsäkring Obligatorisk/kollektiv försäkring tecknings- och hälsoprövningsregler Vidimering av fullt arbetsför Obligatorisk/kollektiv grupp - definition Obligatorisk/kollektiv Livförsäkring med barnskydd Obligatorisk/kollektiv Olycksfallsförsäkring Obligatorisk/kollektiv PrivatAccess Obligatorisk/kollektiv försäkring - medförsäkrad Fortsättningsförsäkring Seniorförsäkring Generella konverteringsregler Specifik teckningsregel från frivillig till obligatorisk/kollektiv försäkring

3 1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER GRUPPFÖRSÄKRING 2011:1 1.1 Generella teckningsregler Gruppförsäkring kan tecknas av person som fyllt 16 år fram till den dag personen fyller 64 år, bosatt (folkbokförd) i Norden (exklusive Island) samt berättigad till ersättning från nordisk försäkringskassa, om inget annat framgår av gruppavtalet. Om personen är bosatt (folkbokförd) i annat nordiskt land än Sverige (exklusive Island) samt är berättigad till ersättning från annan försäkringskassa än den svenska, krävs det att personen är i utlandstjänst hos ett svenskt företag. Företaget ska vara kund hos Euro Accident och de anställda ska ha erbjudits gruppförsäkring inom ramen för dessa teckningsregler och tillhörande villkor. Företaget får maximalt ha 25 procent av de anställda placerade i ett annat nordiskt land än Sverige (exklusive Island). För att Euro Accident ska bevilja gruppförsäkring krävs normalt att den sökande är fullt arbetsför, se nedan punkt Den som inte är fullt arbetsför vid anslutningstillfället kan senare ansluta sig till försäkringen. Om hälsoprövning krävs för att anslutas till försäkringen framgår detta av ansökningshandlingarna eller gruppavtalet. Efter hälsoprövning kan försäkringen: beviljas med normala premier och villkor, eller beviljas med undantag och/eller premieförhöjning, eller avslås. Samma hälsoprövningsregler som gäller vid nyteckning av försäkring gäller även vid: höjning av försäkringsbelopp, annan utökning av försäkringsskyddet Fullt arbetsför Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad Maximalt försäkringsbelopp Livförsäkring med barnskydd samt Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd är 50 prisbasbelopp. Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd samt Fristående förtidskapital med option är 50 prisbasbelopp. Olycksfallsförsäkring samt Sjuk- och Olycksfallsförsäkring är 50 prisbasbelopp Medförsäkrad En försäkrad gruppmedlem kan medförsäkra sin maka/make, registrerad partner eller sambo, om inget annat framgår av ansökningshandlingarna eller gruppavtalet. 1.2 Produktspecifika tecknings- och hälsoprövningsregler Livförsäkring med barnskydd Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd samt Fristående Förtidskapital med option Förtidskapital kan tecknas fram till 57-årsdagen. För försäkringen krävs: hälsodeklaration samt full arbetsförhet de senaste tre månaderna innan försäkringen börjar gälla, eller att den försäkrade senare varit fullt arbetsför minst tre månader i följd. Härvid bortses från perioder av arbetsoförmåga som helt faller inom tremånadersperioden och som sammanlagt inte överstiger 14 dagar Kritisk sjukdomsförsäkring Olycksfalls- samt Sjuk- och Olycksfallsförsäkring Barn- och ungdomsförsäkring Barn- och ungdomsförsäkring kan tecknas endast om gruppmedlem tecknat annat moment i gruppförsäkringen. Gruppmedlems samtliga arvsberättigade barn kan försäkras, om inget annat framgår av gruppavtalet. Även gruppmedlems makas/makes/registrerad partners/sambos barn kan försäkras, under förutsättning att de är folkbokförda på samma adress som gruppmedlem. Försäkringen kan tecknas fram till 20-årsdagen och kan gälla längst till och med utgången av den månad den försäkrade fyller 25 år. Ingen hälsodeklaration krävs. Namn och personnummer på försäkrade barn ska anges vid ansökningstillfället Vidareförsäkring Barn som omfattats av barn- och ungdomsförsäkring under minst sex* månader har, inom tre månader från utgången av den månad barnet fyller 25 år, om ingen annan slutålder anges i gruppavtalet, rätt att teckna olycksfallsförsäkring med maximalt 30 prisbasbelopp i försäkringsbelopp. *Vid konvertering av försäkring får även försäkringstid hos annan försäkringsgivare inräknas i de sex månaderna PrivatAccess sjukvårdsförsäkring PrivatAccess kan tecknas fram till 69-årsdagen, om inget annat framgår av gruppavtalet PrivatAccess Brons hälsodeklaration för gruppmedlem och medförsäkrad fram till 64-årsdagen, dock ej för medförsäkrat barn, särskild hälsodeklaration för sökande som fyllt 64 år PrivatAccess Silver Frivillig gruppförsäkring kan ej tecknas utan självrisk. hälsodeklaration för gruppmedlem och medförsäkrad fram till 64-årsdagen, dock ej för medförsäkrat barn, särskild hälsodeklaration för sökande som fyllt 64 år. 3

4 Tillval Critical care kan tecknas fram till 64-årsdagen. För tillval Critical care krävs: För tillval Europa och Världen krävs särskild hälsodeklaration samt att sökande ska vara svensk medborgare eller ha annan väsentlig anknytning till Med väsentlig anknytning avses vanligen att den försäkrade är: PrivatAccess Guld För tillval Europa och Världen krävs att sökande ska vara svensk medborgare eller ha annan väsentlig anknytning till Med väsentlig anknytning avses vanligen att den försäkrade är: PrivatAccess - medförsäkrad Medförsäkrad kan teckna annan typ av PrivatAccess än gruppmedlem, dock inte med större omfattning än gruppmedlem PrivatAccess - medförsäkrat barn PrivatAccess för medförsäkrat barn kan tecknas endast om gruppmedlem eller medförsäkrad tecknat PrivatAccess i gruppförsäkringen. Barn som kan medförsäkras är gruppmedlems/medförsäkrads samtliga barn som är folkbokförda på samma adress som den försäkrade, så kallade hemmavarande barn. Även barn för vilka gruppmedlem/medförsäkrad har vårdnaden om, men som är folkbokförda hos annan vårdnadshavare, räknas som hemmavarande barn. Kan tecknas fram till 20-årsdagen och kan gälla längst till och med utgången av den månad den försäkrade fyller 25 år. Endast PrivatAccess Brons och Silver kan tecknas för medförsäkrat barn, inte Guld. Försäkringen kan dock inte ha större omfattning än gruppmedlems försäkring. Ingen hälsodeklaration krävs. Namn och personnummer på försäkrade barn ska anges vid ansökningstillfället. För tillval Europa och Världen krävs: hälsodeklaration för barn och ungdom Kort och lång sjukförsäkring Maximalt teckningsbart försäkringsbelopp är det belopp som motsvaras av den försäkrades lön vid ansökningstillfället Avbrottsförsäkring särskild hälsodeklaration Avbrottsförsäkring samt full arbetsförhet de senaste tre månaderna innan försäkringen börjar gälla eller senare full arbetsförhet minst tre månader i följd. Härvid bortses från perioder av arbetsoförmåga som helt faller inom tremånadersperioden och som sammanlagt inte överstiger 14 dagar samt, tillämplig ekonomisk dokumentation, till exempel årsbokslut. Vid nystartad rörelse ersätter försäkringen maximalt fem prisbasbelopp under det första verksamhetsåret. Detta gäller inte vid byte av bolagsform. 1.3 Obligatorisk/kollektiv försäkring tecknings- och hälsoprövningsregler Vidimering av fullt arbetsför Firmatecknare vidimerar att den/de anställde/anställda är fullt arbetsför/arbetsföra vid den tidpunkt avtalet undertecknas. Denna vidimering av fullt arbetsför är giltig högst en månad innan försäkringsavtalet ska träda ikraft. Om vidimering av fullt arbetsför skett tidigare än avtalets ikraftträdande enligt ovan, krävs att samtliga personer som ska omfattas av avtalet är fullt arbetsföra vid den tidpunkt då avtalet träder i kraft. Om vidimering av fullt arbetsför gjorts tidigare än en månad innan avtalet ska träda i kraft kan Euro Accident komma att, vid det datum då försäkringsavtalet ska träda i kraft, kräva in en ny personalrapport med vidimering av fullt arbetsför. Avtal kan inte tecknas retroaktivt för längre tid tillbaka än en månad Obligatorisk/kollektiv grupp - definition En på förhand bestämd och väl avgränsad grupp av personer. Avgränsningen kan vara av både geografisk eller organisatorisk art. Bestämningen av den försäkrade gruppen regleras i gruppavtalet och ska därmed godkännas av försäkringsgivaren före försäkringens ikraftträdande. För att försäkringen ska betraktas som obligatorisk/kollektiv krävs att samtliga personer i gruppen omfattas av försäkringen Obligatorisk/kollektiv Livförsäkring med barnskydd Obligatorisk/kollektiv Livförsäkring med barnskydd kan tecknas för en definierad grupp, se punkt 1.3.2, om tio personer eller fler. Maximalt försäkringsbelopp är sex prisbasbelopp Antalet anställda understiger nio personer Om antalet anslutna understiger nio personer, på grund av gången understeg nio personer. det vill säga som om antalet anslutna är minst tio personer Obligatorisk/kollektiv Olycksfallsförsäkring Obligatorisk/kollektiv Olycksfallsförsäkring kan tecknas för en definierad grupp, se punkt 1.3.2, om tio personer eller fler. Maximalt försäkringsbelopp är 20 prisbasbelopp. 4

5 Antalet anställda understiger nio personer Om antalet anslutna understiger nio personer, på grund av gången understeg nio personer. det vill säga som om antalet anslutna är minst tio personer Obligatorisk/kollektiv PrivatAccess Obligatorisk/kollektiv PrivatAccess Brons eller Silver kan tecknas för en definierad grupp, se punkt 1.3.2, om fem personer eller fler. Tecknings- och hälsoprövningsregler för möjliga frivilliga tillval: Tillval Critical care kan tecknas fram till 64-årsdagen. För tillval Critical care krävs: För tillval Europa och Världen krävs särskild hälsodeklaration samt att sökande ska vara svensk medborgare eller ha annan väsentlig anknytning till Med väsentlig anknytning avses vanligen att den försäkrade är: Om tillval som kräver särskild hälsodeklaration söks, hälsoprövas hela försäkringen. Tecknings- och hälsoprövningsregler för möjliga obligatoriska/kollektiva tillval: För tillval Personstöd krävs: full arbetsförhet. För tillval Second opinion krävs: full arbetsförhet Antalet anställda understiger fyra personer Om antalet anslutna understiger fyra personer, på grund av gången understeg fyra personer. det vill säga som om antalet anslutna är minst fem personer Obligatorisk/kollektiv försäkring - medförsäkrad Gruppmedlems maka/make/registrerad partner/sambo eller barn kan inte anslutas obligatoriskt/kollektivt, om inte annat framgår av gruppavtalet. 1.4 Fortsättningsförsäkring Gruppmedlem och medförsäkrad som har omfattats av gruppförsäkring under minst sex månader har rätt att teckna fortsättningsförsäkring om: gruppavtalet upphör, gruppmedlem lämnar kretsen av försäkringsberättigade. Medförsäkrad har dessutom rätt att teckna fortsättningsförsäkring om: gruppmedlem avlider, äktenskap, registrerat partnerskap eller samboförhållande med gruppmedlem upphör eller gruppmedlem uppnår försäkringens slutålder före den medförsäkrade. Rätt att teckna fortsättningsförsäkring gäller inte om: gruppmedlem och/eller medförsäkrad har valt att säga upp försäkringen för sig och/eller medförsäkrad men kvarstår i den försäkringsberättigade gruppen, gruppmedlem och/eller medförsäkrad fått, eller uppenbarligen kan få, ett skydd av samma slag som tidigare av annan försäkringsgivare. Fortsättningsförsäkring tecknas utan hälsoprövning. Fortsättningsförsäkring kan tecknas fram till 64-årsdagen. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska ske inom tre månader från den dag försäkringen upphörde att gälla. För fortsättningsförsäkringen gäller särskilda försäkringsvillkor. 1.5 Seniorförsäkring Gruppmedlem och medförsäkrad, som omfattats av liv- och/eller olycksfallsförsäkring under minst sex månader, har rätt att teckna seniorförsäkring i samband med utträde ur gruppavtalet. Utträdet ska bero på antingen gruppmedlemmens ålders- eller avtalspensionering, eller senast vid uppnådd slutålder för gruppavtalet. Även medförsäkrad ska utträda ur gruppen när gruppmedlemmen uppnår slutåldern för gruppavtalet. Seniorförsäkring tecknas utan hälsoprövning. Ansökan om seniorförsäkring ska ske inom tre månader från utträdet ur gruppförsäkringen eller tre månader från den dag då fortsättningsförsäkring har upphört att gälla. För seniorförsäkringen gäller särskilda försäkringsvillkor. 1.6 Generella konverteringsregler Om ett gruppförsäkringsavtal konverteras från annan försäkringsgivare gäller att gruppmedlem/medförsäkrad är fullt arbetsför vid tidpunkten för anslutning, för att konverteras till liknande produkt (se undantag, punkt nedan). Gruppmedlem/medförsäkrad som senare är fullt arbetsför kan Specifik teckningsregel från frivillig till obligatorisk/kollektiv försäkring Den som sökt och fått avslag på en hälsoprövad försäkring, hos Euro Accident, kan inte omfattas av liknande produkt i obligatorisk/kollektiv försäkring förrän sex månader har förflutit från datum för avslag på tidigare hälsoprövad försäkring. Den som söker obligatorisk/kollektiv försäkring, och har tecknat liknande försäkring tidigare, får behålla eventuella begränsningar/undantag även på sin, till obligatoriskt/kollektivt konverterade, försäkring. Om gruppavtalet så medger, kan en obligatoriskt/kollektivt ansluten gruppmedlem medförsäkra maka/make/registrerad partner, sambo eller barn, mot avlämnande av hälsodeklaration. Dock krävs ingen hälsodeklaration för barn. 5

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler... 3

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2012:1

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2012:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2012:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2012:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION TECKNINGSREGLER LATHUND

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION TECKNINGSREGLER LATHUND TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION TECKNINGSREGLER LATHUND 2016-1 PLANSJUK Teckningsregler Maximal ersättningsgrundande årsinkomst PlanSjuk < 5 PlanSjuk 5 Tecknas av företagare eller av företag,

Läs mer

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag Ansökan Fortsättningsförsäkring Gruppmedlem och medförsäkrad som har omfattats av gruppförsäkring hos försäkringsgivaren/euro Accident under minst sex månader har rätt att teckna fortsättningsförsäkring

Läs mer

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag Ansökan Fortsättningsförsäkring Gruppmedlem och medförsäkrad som har omfattats av gruppförsäkring hos försäkringsgivaren/euro Accident under minst sex månader har rätt att teckna fortsättningsförsäkring

Läs mer

Avanza Pension Tjänstepensionsförsäkring. Teckningsregler 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Avanza Pension Tjänstepensionsförsäkring. Teckningsregler 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Avanza Pension Tjänstepensionsförsäkring Teckningsregler 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE PlanSjuk Teckningsregler PlanSjuk

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Tjänstegrupplivförsäkring TGL Välkommen till Euro Accident. I denna förköpsinformation hittar du en kortfattad

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING SJÖBEFÄL VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING SJÖBEFÄL VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SJÖBEFÄL VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2016:2 GRUPPFÖRSÄKRING SJÖBEFÄL... 3 6 FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL

Läs mer

EFTERKÖPSINFORMATION EURO ACCIDENT

EFTERKÖPSINFORMATION EURO ACCIDENT EFTERKÖPSINFORMATION EURO ACCIDENT Här kan du läsa en kort sammanfattning av gruppförsäkringens omfattning och de viktigaste begränsningarna. Fullständiga bestämmelser finns i Villkor Gruppförsäkring och

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor 2007:1

Information om förändringar i Gruppvillkor 2007:1 Information om förändringar i Gruppvillkor 2007:1 Den största anledningen till omarbetning av våra försäkringsvillkor är att de ska bli tydligare och mer lättlästa. Nedan följer en sammanställning av de

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor 2011:1

Information om förändringar i Gruppvillkor 2011:1 Information om förändringar i Gruppvillkor 2011:1 ALLMÄNNA VILLKOR 1.1 INLEDNING Vid tidpunkten för anslutningen ska kretsen av försäkringsberättigade bestå av personer bosatta (folkbokförda) i Norden

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring AI Pension gruppförsäkring 2018 avtalsnummer 13000 ANSÖKAN: Frivillig gruppförsäkring Gruppmedlem NAMN: ADRESS: POSTNUMMER: POSTORT: TELEFON (INKL RIKTNUMMER): DATUM FÖR MEDLEMSKAP I SVERIGES ARKITEKTER:

Läs mer

Rehabiliteringsförsäkring Comeback. Förköpsinformation OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Rehabiliteringsförsäkring Comeback. Förköpsinformation OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Rehabiliteringsförsäkring Comeback Förköpsinformation 2017-1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Rehabiliteringsförsäkring ComeBack I denna förköpsinformation hittar du en kortfattad beskrivning av vår

Läs mer

Gruppförsäkring 10 eller fler. Villkor och generella teckningsregler Företag 10 eller fler anställda 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Gruppförsäkring 10 eller fler. Villkor och generella teckningsregler Företag 10 eller fler anställda 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Gruppförsäkring 10 eller fler Villkor och generella teckningsregler Företag 10 eller fler anställda 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet

Läs mer

Postnummer och ort. Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Personnummer. E-post. Namn och personnummer. Postnummer och ort

Postnummer och ort. Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Personnummer. E-post. Namn och personnummer. Postnummer och ort Ansökan Avanza Bank Frivillig gruppförsäkring Nyteckning Ändring /tillägg Avtalsnummer: 200059» Försäkringstagare (om annan än försäkrad) Namn/Företagsnamn /Organisationsnummer» Personuppgifter försäkrad

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett

LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett F f L F f L SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2016:1 Information som är viktigt att du läser igenom innan du köper en försäkring OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE

Läs mer

Hjerta gruppförsäkring Samtliga produkter. Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Hjerta gruppförsäkring Samtliga produkter. Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Hjerta gruppförsäkring Samtliga produkter Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 4 1.1 Inledning 4 1.2 Gruppavtalet 4 1.3 Försäkringsavtalet

Läs mer

» Personuppgifter försäkrad Namn. » Personuppgifter medförsäkrad (maka/make, registrerad partner eller sambo) Namn

» Personuppgifter försäkrad Namn. » Personuppgifter medförsäkrad (maka/make, registrerad partner eller sambo) Namn Ansökan Avanza Bank Frivillig gruppförsäkring Nyteckning Ändring /tillägg Avtalsnummer: 200059» Försäkringstagare (om annan än försäkrad) Namn/Företagsnamn /Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Polisförbundet Försäkring Persongruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018 version 2 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Polisförbundet Försäkring Persongruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018 version 2 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Polisförbundet Försäkring Persongruppförsäkring Villkor och generella teckningsregler 2018 version 2 (gäller från 2018-12-01) OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 3 1.1

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring SEB Avtal 545 SEB ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING 2019 Frivillig gruppförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Välj försäkring Välj de försäkringar du vill ansöka om och fyll i uppgifter om försäkrad/försäkrade.

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring Säljarnas Gruppavtal nr 640 SÄLJARNAS ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING 2019 Frivillig gruppförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Välj försäkring Välj de försäkringar du vill ansöka om och fyll i uppgifter

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring NCC ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING 2019, AVTAL 570: Frivillig gruppförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Välj försäkring Välj de försäkringar du vill ansöka om och fyll i uppgifter om försäkrad/försäkrade.

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Polisförbundet Försäkring Persongruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Polisförbundet Försäkring Persongruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Polisförbundet Försäkring Persongruppförsäkring Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet 3 1.3

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

Gruppförsäkring 1-9. Villkor och generella teckningsregler Företag 1-9 anställda och privatkunder 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Gruppförsäkring 1-9. Villkor och generella teckningsregler Företag 1-9 anställda och privatkunder 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Gruppförsäkring 1-9 Villkor och generella teckningsregler Företag 1-9 anställda och privatkunder 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet

Läs mer

Maxplan frivillig gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Maxplan frivillig gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Maxplan frivillig gruppförsäkring Villkor och generella teckningsregler 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet 3 1.3 Försäkringsavtalet

Läs mer

AVTALSSPECIFIK INFORMATION TYDLIGA GRUPPFÖRSÄKRING

AVTALSSPECIFIK INFORMATION TYDLIGA GRUPPFÖRSÄKRING AVTALSSPECIFIK INFORMATION TYDLIGA GRUPPFÖRSÄKRING Avtalsnamn Tydliga frivillig grupp Detta avvikelsedokument kompletterar mellan parterna avtalade gruppvillkor. Avvikelsedokumentet äger företräde framför

Läs mer

Insplanet Livförsäkring

Insplanet Livförsäkring Insplanet Livförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 livförsäkring en livförsäkring ger ersättning vid dödsfall. Förmånstagare är den person

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1

GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2015:1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet 3 1.3 Försäkringsavtalet

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2018 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018:2 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018:2 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Gruppförsäkring Villkor och generella teckningsregler 2018:2 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 4 1.1 Inledning 4 1.2 Gruppavtalet 4 1.3 Försäkringsavtalet 4 1.4 Generella

Läs mer

AVTALSSPECIFIK INFORMATION - GRUPPFÖRSÄKRING

AVTALSSPECIFIK INFORMATION - GRUPPFÖRSÄKRING AVTALSSPECIFIK INFORMATION - GRUPPFÖRSÄKRING Avtalsnamn Willis AB Gruppförsäkringar Gällande villkor: Gruppförsäkring 2015:1 Nedan angiven information gäller för detta avtal. Allmänna villkor Undantag

Läs mer

Nyteckning Ändring /tillägg Fortsatt försäkring hos Max Matthiessen. Postnummer och Ort. Personnummer. Postnummer och ort. E-post.

Nyteckning Ändring /tillägg Fortsatt försäkring hos Max Matthiessen. Postnummer och Ort. Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Ansökan Frivillig gruppförsäkring Företag 1 9 anställda samt privatkunder BLÅ GRUPP» Avtalsinformation Startdatum Avtalsnummer 230000 Nyteckning Ändring /tillägg Fortsatt försäkring hos Max Matthiessen»

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring SKANSKA ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 APRIL 2019, AVTAL 550: Frivillig gruppförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Välj försäkring Välj de försäkringar du vill ansöka om och fyll i uppgifter

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2018 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2018 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Hjerta gruppförsäkring samtliga produkter. Villkor och generella teckningsregler 2017:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Hjerta gruppförsäkring samtliga produkter. Villkor och generella teckningsregler 2017:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Hjerta gruppförsäkring samtliga produkter Villkor och generella teckningsregler 2017:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE AVTALSSPECIFIK INFORMATION HJERTA GRUPPFÖRSÄKRING Avtalsnamn Hjerta frivillig

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Gruppförsäkring Villkor och generella teckningsregler 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 4 1.1 Inledning 4 1.2 Gruppavtalet 4 1.3 Försäkringsavtalet 4 1.4 Generella

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2016:2 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 8 PRIVATACCESS BRONS... 31 9 PRIVATACCESS SILVER...

Läs mer

Gruppförsäkring 1-9. Villkor och generella teckningsregler Företag 1-9 anställda samt privatkunder 2017:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Gruppförsäkring 1-9. Villkor och generella teckningsregler Företag 1-9 anställda samt privatkunder 2017:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Gruppförsäkring 1-9 Villkor och generella teckningsregler Företag 1-9 anställda samt privatkunder 2017:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet

Läs mer

Ansökan till gruppförsäkring i Bliwa 2018 Gruppmedlem

Ansökan till gruppförsäkring i Bliwa 2018 Gruppmedlem GRUPPAVTAL 550 Skanska Sverige AB Ansökan till gruppförsäkring i Bliwa 2018 Namn Gatuadress Telefonnummer dagtid Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Box 5125, 102 43 STOCKHOLM Tfn kundtjänst: 08-696 22 80

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Gruppförsäkring Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 4 1.1 Inledning 4 1.2 Gruppavtalet 4 1.3 Försäkringsavtalet 4 1.4 Generella

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2014:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning.

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning. FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 3 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1

GRUPPFÖRSÄKRING. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2013:1 - GRUPPFÖRSÄKRING...

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Gruppförsäkring Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 4 1.1 Inledning 4 1.2 Gruppavtalet 4 1.3 Försäkringsavtalet 4 1.4 Generella

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring SH Pension Gruppförsäkring 2019 Gruppavtal nr 660 ANSÖKAN Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Medlemsföretaget och personer Uppgifter om medlemsföretaget. Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra

Läs mer

EURO ACCIDENT Health & Care Insurance AB. VILLKOR Livförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet

EURO ACCIDENT Health & Care Insurance AB. VILLKOR Livförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet Health & Care Insurance AB VILLKOR Livförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet 1... ALLMÄNNA VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING INSPLANET 2008:1... 3 1.1... INLEDNING... 3 1.2... DEFINITIONER... 3 1.3... GRUPPAVTALET...

Läs mer

AVANZA BANK FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB

AVANZA BANK FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB AVANZA BANK FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2016:1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet

Läs mer

Rehabiliteringsförsäkring Comeback. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Rehabiliteringsförsäkring Comeback. Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Rehabiliteringsförsäkring Comeback Förköpsinformation 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Rehabiliteringsförsäkring ComeBack I denna förköpsinformation hittar du en kortfattad beskrivning av vår

Läs mer

Regelverk Bliwas riskregelverk för tjänstepensionsförsäkringar. Gäller från och med den 1 januari 2019

Regelverk Bliwas riskregelverk för tjänstepensionsförsäkringar. Gäller från och med den 1 januari 2019 Regelverk Bliwas riskregelverk för tjänstepensionsförsäkringar Gäller från och med den 1 januari 2019 Bliwas riskregelverk för tjänstepensionsförsäkringar - riskprodukter (nedan kallat regelverket) Endast

Läs mer

Grupplivförsäkring L:1

Grupplivförsäkring L:1 Förköpsinformation Gäller från 1 januari 2018 FÖRKÖPSINFORMATION: Grupplivförsäkring L:1 Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig grupplivförsäkring i Bliwa Livförsäkring

Läs mer

Journalistförbundet Svenska Författarförbundet Dramatikerförbundet Tecknarförbundet

Journalistförbundet Svenska Författarförbundet Dramatikerförbundet Tecknarförbundet Ansökan Frivillig gruppförsäkring PP Pension Journalistförbundet Svenska Författarförbundet Dramatikerförbundet Tecknarförbundet Nyteckning Ändring/tillägg av försäkring Avtalsnummer: 200112 Anställd på

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Avanza Bank Frivillig Gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Avanza Bank Frivillig Gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Avanza Bank Frivillig Gruppförsäkring Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet 3 1.3 Försäkringsavtalet

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Postnummer och Ort. Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Personnummer. E-post. Namn och personnummer. Namn och personnummer

Postnummer och Ort. Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Personnummer. E-post. Namn och personnummer. Namn och personnummer Ansökan Frivillig gruppförsäkring Företag 1 9 anställda samt privatkunder BLÅ GRUPP» Avtalsinformation Startdatum (ÅÅMMDD) Avtalsnummer 230000 Nyteckning Ändring /tillägg Fortsatt försäkring hos Max Matthiessen

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Gruppförsäkring. Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Gruppförsäkring Villkor och generella teckningsregler 2018:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet 3 1.3 Försäkringsavtalet 3 1.4 Generella

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1

GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2015:1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet 3 1.3 Försäkringsavtalet

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver. Villkor och generella teckningsregler 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver. Villkor och generella teckningsregler 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver Villkor och generella teckningsregler 2019 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet 3 1.3 Försäkringsavtalet

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Brons. Villkor och generella teckningsregler 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Brons. Villkor och generella teckningsregler 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Brons Villkor och generella teckningsregler 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet 3 1.3 Försäkringsavtalet

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 14 Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Personnummer medförsäkrad (MF)

Läs mer

Frivillig sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver. Villkor och generella teckningsregler 2017:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Frivillig sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver. Villkor och generella teckningsregler 2017:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Frivillig sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver Villkor och generella teckningsregler 2017:1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet 3

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver. Villkor och generella teckningsregler 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver. Villkor och generella teckningsregler 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver Villkor och generella teckningsregler 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet 3 1.3 Försäkringsavtalet

Läs mer

Förköpsinformation Gruppförsäkring

Förköpsinformation Gruppförsäkring Förköpsinformation Gruppförsäkring Nedan följer en kort sammanfattning av Euro Accidents Gruppvillkor version 2009:1. LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD, LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD SAMT FÖRTIDSKAPITAL

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

Postnummer och Ort. Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Personnummer. E-post. Namn och personnummer

Postnummer och Ort. Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Personnummer. E-post. Namn och personnummer Nyteckning Ändring 200186_001 Svenska Naprapat Förbundet 200186_003 Kiropraktiska Föreningen i Sverige 200186_005 Massörerna 200186_006 SMARF Ansökan Frivillig gruppförsäkring 200186_002 Skandinaviska

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2019 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Regelverk Bliwas riskregelverk för tjänstepensionsförsäkringar. Gäller från och med den 1 januari 2017

Regelverk Bliwas riskregelverk för tjänstepensionsförsäkringar. Gäller från och med den 1 januari 2017 Regelverk Bliwas riskregelverk för tjänstepensionsförsäkringar Gäller från och med den 1 januari 2017 Bliwas riskregelverk för tjänstepensionsförsäkringar - riskprodukter (nedan kallat regelverket) Endast

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2012:1 - GRUPPFÖRSÄKRING...

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 10076 Företagsnamn Organisationsnummer Fakturaadress Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver. Villkor och generella teckningsregler 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver. Villkor och generella teckningsregler 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver Villkor och generella teckningsregler 2018 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE INNEHÅLL 1 Allmänna villkor... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet 3 1.3 Försäkringsavtalet

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2011:1

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2011:1 Health & Care Insurance AB LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTION KRITISK SJUKDOMSFÖRSÄKRING

Läs mer

Ansökan eller ändring av efterlevandeskydd - Anställd

Ansökan eller ändring av efterlevandeskydd - Anställd Försäkringsnummer Din arbetsgivare anger i pensionsavtalet om efterlevandeskydd ska vara valbart för anställda. Om efterlevandeskydd är valbart för dig, används denna blankett både för nyval, ändring eller

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan!

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING FÖRSÄKRINGSGIVARE Ny försäkringsgivare National General Life Insurance

Läs mer

Regelverk SH Pension - Företagsplan Bliwas riskregelverk för tjänstepensionsförsäkringar. Gäller från och med den 1 juni 2018

Regelverk SH Pension - Företagsplan Bliwas riskregelverk för tjänstepensionsförsäkringar. Gäller från och med den 1 juni 2018 Regelverk SH Pension - Företagsplan Bliwas riskregelverk för tjänstepensionsförsäkringar Gäller från och med den 1 juni 2018 Bliwas riskregelverk för tjänstepensionsförsäkringar - riskprodukter (nedan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Insplanet Barnförsäkring

Insplanet Barnförsäkring Insplanet Barnförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 barnförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem som helst, när som helst. Med vår

Läs mer

Information om förändringar i Gruppförsäkring villkor 2013:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan!

Information om förändringar i Gruppförsäkring villkor 2013:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! Information om förändringar i Gruppförsäkring villkor 2013:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! Obligatorisk/kollektiv försäkring kollektiv stryks i hela villkoret i detta sammanhang.

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING HOS EURO ACCIDENT PLANSJUK PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING EFTERLEVANDEPENSION ALLMÄN INFORMATION

Läs mer