INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR"

Transkript

1 INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR I den frivilliga gruppförsäkringsplanen finns tio olika försäkringar att välja på. 1. Livförsäkring med enkelt förtidskapital och barnskydd 2. Livförsäkring 3. Fristående förtidskapital med optionsrätt 4. Sjukförsäkring 5. Olycksfallsförsäkring 6. Sjuk- olycksfallsförsäkring 7. Barnförsäkring 8. Läke- och sjukvårdskostnadsförsäkring 9. Kritisk Sjukdom 10. Sjukavbrottsförsäkring Utbudet av alternativ är framtaget för att passa såväl ensamstående och familjer som unga och äldre och för företag. På nästa sida följer en kort beskrivning av varje försäkring. Med hjälp av den informationen tror vi Du kan bilda Dig en uppfattning om behovet för just Din del. Unika förmåner i vår gruppförsäkring. Fristående förtidskapital ger Dig ett skattefritt engångsbelopp om Du blir långvarigt sjuk. Optionen ger Dig som är ensamstående vid teckningstillfället rätt att utan ny hälsodeklaration få livförsäkring med förtidskapital och barnskydd vid förändrad familjesituation. Sjuk - olycksfallsförsäkringen ger dig ersättning om du blir invalidiserad (bestående nedsättning av kroppsfunktion), oavsett om orsaken är sjukdom eller olycksfall. Att du kan får invaliditetsersättning både vid sjukdom och olycksfall är unikt. I de flesta gruppförsäkringar kan du bara få invaliditetsersättning vid olycksfall. Det är viktigt att känna till att betydligt fler människor blir invalidiserade p.g.a. sjukdom än av olycksfall. Barnförsäkringen innehåller kostnadsbidrag och ersättning vid sjukhusvistelse från första dagen. Det är unikt för att vara gruppförsäkring. Läke- och sjukvårdskostnadsförsäkring som ger dig tillgång till planerad sjukvård utan långa väntetider. Ansökan På ansökan framgår vilka belopp och vilka premier som gäller för varje försäkring.

2 1. LIVFÖRSÄKRING MED ENKELT FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD Detta är en paketförsäkring som innehåller tre moment: 1. Dödsfallskapital 2. Förtidskapital 3. Barnskydd Försäkringen lämpar sig bäst för Dig som har familj. Dödsfallskapitalet utbetalas till efterlevande. Beroende på livssituation kan syftet vara att lösa lån och/eller ge de efterlevande en ekonomisk grundtrygghet. Förtidskapitalet ger Dig ett engångsbelopp om Du blir beviljad sjukersättning (icke tidsbegränsad) eller aktivitetsersättning (enligt lagen om allmän försäkring) före 60 års ålder till minst 50% eller blir arbetsoförmögen till minst 50% i 30 månader av de senaste 36 månaderna. Karens. För att utbetalning från försäkringsmomentet förtidskapital ska komma ifråga gäller att försäkringen skall ha varit gällande under minst 24 månader innan sjukdomen blivit aktuell. Detta gäller endast om arbetsoförmågan beror på en psykisk, stressrelaterad eller drogmissbruksrelaterad sjukdom eller tillstånd. Barnskyddet ger Dina barn ett katastrofskydd som är unikt. Får barnet aktivitetsersättning till minst 50% före 18 års ålder ger försäkringen Ditt barn 10 basbelopp (2005 motsvarar det kr) i ett engångsbelopp. Dessutom finns ett dödsfallsbelopp på 0,5 basbelopp ( kr). 2. LIVFÖRSÄKRING Denna försäkring innehåller ett moment: 1. Dödsfallskapital Dödsfallskapitalet utbetalas till efterlevande. Beroende på livssituation kan syftet vara att lösa lån och/eller ge de efterlevande en ekonomisk grundtrygghet. 3. FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTIONSRÄTT Fristående förtidskapital med optionsrätt är en försäkring som är framtagen främst för den som inte har försörjningsplikt vid den tidpunkt försäkringen tecknas, men som senare kanske bildar familj. Fristående förtidskapitalet utbetalas till Dig med ett engångsbelopp under samma förutsättningar som förtidskapitalet enligt ovannämnda punkt 1. Karens. För att utbetalning från försäkringsmomentet förtidskapital ska komma ifråga gäller att försäkringen skall ha varit gällande under minst 24 månader innan sjukdomen blivit aktuell. Detta gäller endast om arbetsoförmågan beror på en psykisk, stressrelaterad eller drogmissbruksrelaterad sjukdom eller tillstånd. Optionsrätten innebär att Du, om Du vid inträdet i försäkringen är ensamstående men senare får förändrade familjeförhållanden, har rätt att ändra från fristående förtidskapital till livförsäkring med enkelt förtidskapital utan att

3 lämna ny hälsodeklaration. Den försäkrade skall själv göra anmälan om ny familjesituation till Euro Accident. Optionsrätten omfattar nedanstående händelser. 1. Du gifter Dig 2. Du blir sammanboende 3. Du får barn Du måste själv anmäla förändringen till kontaktpersonen inom ett år från det att den nya situationen uppstått. 4. SJUKFÖRSÄKRING Om Du är sjuk mer än 90 dagar får Du en avsevärd minskning av Dina inkomster. Med en sjukförsäkring kan Du skattefritt förstärka den ersättning Du får från försäkringskassan. Försäkringen lämnar ersättning tills Du tillfrisknar eller längst i 33 månader. 5. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING - dygnet runt En olycka händer så lätt. Den gäller dygnet runt i hela världen. Försäkringen ger Dig följande ersättning: 1. kostnader såsom läke -, tandskade - och resekostnader, merkostnader, psykologtjänster, rehabilitering och hjälpmedelskostnader. 2. inkomstbortfall dag vid årslön upp till kr (7,5 basbelopp). 3. invaliditetskapital som ger Dig ersättning i förhållande till Dina bestående kroppsskador. 4. dödsfallskapital 0,5 basbelopp ( kr 2005). Vårt unika olycksfallsbegrepp är: Kroppsskada som uppkommit genom plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse, identifierbar till tidpunkt och plats. Detta innebär att t.ex hälsena som går av utan yttre våld, hjärnblödning, hjärtinfarkt kan bli ersättningsbara. 6. SJUK- OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING - dygnet runt Denna försäkring bör alla ha! Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen. Den gäller om Du får en bestående kroppsskada, oavsett om den uppkommit genom olycksfall eller sjukdom. Att Du får invaliditetsersättning både vid sjukdom och olycksfall är unikt. Det är viktigt och känna till att betydligt fler människor får en bestående invaliditet p.g.a. sjukdom än p.g.a. olycksfall. Kostnader täcks dock endast vid olycksfallsskador. Om man jämför med bilförsäkring kan man säga att Du med denna försäkring får helförsäkring istället för halvförsäkring. Vid sjukdom eller olycksfall ger försäkringen följande ersättning: 1. Invaliditetskapital

4 Vid olycksfall ger försäkringen följande ersättning: 1. Kostnadsersättningar: läke -, tandskade - och resekostnader. 2. Merkostnader under akut sjuktid med högst 3,5 basbelopp varav högst 0,5 basbelopp för skadade kläder och andra personliga tillhörigheter. 3. Rehabilitering och hjälpmedelskostnader högst 2 basbelopp. 4. Kristerapi - psykologtjänster. Ersätter 10 behandlingar 5. Dödsfall. 0,5 basbelopp. 7. BARNFÖRSÄKRING Gäller för barn t.o.m. 25 år. Vid olycksfall ger försäkringen följande ersättning: 1. kostnader såsom läke - tandskade - och resekostnader, merkostnader, rehabilitering och hjälpmedelskostnader. Vid olycksfall eller sjukdom ger försäkringen följande ersättning: 1. invaliditetskapital som ger barnet ersättning i förhållande till de bestående kroppsskadorna. 2. kostnadsbidrag är ett nytt moment som utbetalas med högst 1 basbelopp/år fram till 18 års ålder, om barnet under längre tid (ett år eller mer) behöver särskild tillsyn och inte klarar för åldern normal verksamhet. 3. ersättning vid sjukhusvistelse från dag 1 med 295 kr per dag i högst 365 dagar. Den ersätter även vård i hemmet i direkt anslutning till sjukhusvård. 4. dödsfallskapital oavsett orsak 0,5 basbelopp. 8. LÄKE- & SJUKVÅRDSKOSTNADSFÖRSÄKRING Nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, resor, logi och rehabilitering samt för ingrepp, röntgen, inklusive kostnader för läkemedel och ambulans, där sådan behandling påbörjas inom tolv månader efter ett olycksfall eller sjukdom. Om den försäkrade inte fyllt 20 år ersätts också resor och logi för annan närstående person som reser med den försäkrade vid vårdtillfället. Ersättningstid 60 månader. Även tillgång till Nordic Assistance vid utlandsresor. Försäkringen ersätter ej kostnader för redan existerande sjukdomstillstånd samt enstaka läkarbesök som ej resulterar i fastställd diagnos. En självrisk på 500 kr vid varje skada Maximalt försäkringsbelopp är SEK per skadefall. 9. KRITISK SJUKDOM (OBS! SÄRSKILD HÄLSODEKLARATION) Avser att den försäkrade under försäkringstiden har diagnosticerats av läkare att lida av minst en av förtecknade sjukdomar skador eller handikapp. Diagnosen skall uppfylla kraven på definitionen som finns intagen i försäkringsvillkoret. Förteckning över kritiska sjukdomar: Cancer, Hjärtinfarkt, Stroke, Operation av hjärtats kranskärl, Operation av aorta, Operation av hjärtklaff, Upphörande av njurfunktionen, Organtransplantation, Koma, Hodgkins sjukdom, HIV/AIDS från

5 blodtransfusion, Dövhet, Lemförlust, Blindhet, Förlorad talförmåga, Motorneuronsyndrom, Multipel skleros, Förlamning, Parkinsons sjukdom, Brännskador, Dödlig sjukdom, (Alzheimer och Creutzfeldt-Jacobs syndrom för vissa avtal - konsultera med Euro Accident om Du är osäker på vad som gäller). 10. SJUKAVBROTT (OBS! SÄRSKILD HÄLSODEKLARATION) Försäkringen lämnar ersättning vid den försäkrades sjukdom som varar längre än en månad. Försäkringsbeloppet utbetalas månadsvis vid arbetsoförmåga som varar längre än en månad. Ansvarstiden är 12 månader. Försäkringen gäller vid avbrott i den försäkrade rörelsen orsakat av att person som omfattas av försäkringen drabbas av arbetsoförmåga. Försäkringens ansvarstid är 12 månader. Utöver detta utgör 1 månads oavbruten sjukskrivning karenstid. FÖRMÅNSTAGARE I livförsäkringen ingår ett kapitalbelopp som utfaller vid dödsfall. Beloppet utbetalas enligt det generella förmånstagarförordnandet. I avtalet gäller följande generella förmånstagarförordnande: Till gruppmedlems försäkring: 1. make/maka, sambo, registrerad partner 2. gruppmedlems arvingar Till medförsäkrads försäkring: 1. gruppmedlemmen 2. medförsäkrads arvingar Önskar Du annat förmånstagarförordnande än det generella skall Du lämna in ett särskilt förmånstagarförordnande. Blankett finns hos Euro Accident. FÖRSÄKRINGSGIVARE Försäkringsgivare är Generali PanEurope Limited Registered Office: North Wall Quay, Dublin 1, Ireland Business Address: Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, Ireland Generali PanEurope Limited is a limited liability company registered in Ireland (number ) and licensed to transact life assurance business by the Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA). Detta informationsblad är en kortfattad beskrivning av försäkringarna. Mer information finns i villkoren. Skador regleras enligt gällande villkor.

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar. Det belopp som redovisas här

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

BARN. Försäkringsvillkor november 2014

BARN. Försäkringsvillkor november 2014 BARN Försäkringsvillkor november 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Barn. försäkringsvillkor november 2014

Barn. försäkringsvillkor november 2014 Barn försäkringsvillkor november 2014 Här har vi samlat allt som vår barnförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn?

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn? Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall Genom samhället har barnet ett skydd när det vistas i skolan eller förskolan, men på fritiden står barnet oftast oförsäkrat. Genom att teckna en barnförsäkring

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer