Sjukvårdsförsäkring Internationell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukvårdsförsäkring Internationell"

Transkript

1 TAR VÄL HAND OM DIG Sjukvårdsförsäkring Internationell Gällande från 2014

2 INNEHÅLL 4 Så här använder du försäkringen 7 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3

3 SÅ HÄR ANVÄNDER DU FÖRSÄKRINGEN Förhandsgodkännande När du får användning av din försäkring, ber vi dig vänligen alltid kontakta vår 24 timmars larmtjänst Bupa Global Assistance för att få behandlingen förhandsgodkänd. e-post: tlf.: Sjukhusbehandling Om du ska behandlas på ett sjukhus, ber vi dig om att kontakta oss och informera om datum för inläggning, diagnos, behandling och förväntad utskrivningsdatum. När behandlingen är förhandsgodkänd, skickar vi såvida möjligt en betalningsgaranti och betalar därefter direkt till sjukhuset. Vi ordnar det praktiska, så att du kan koncentrera dig om att bli frisk. Annan behandling Om du har behov av annan behandling än sjukhusvård, i samband med t.ex. konsultation och behandling hos specialläkare, dietist och hälsoundersökning, ber vi dig också om att kontakta oss angående förhandsgodkännande. Vi kan samtidigt hjälpa dig med vägledning, när du ska välja ett lämpligt behandlingsställe. Du betalar själv till behandlaren och anmäler därefter skadan till oss för ersättning. Skadan anmäles online på eller du kan skicka den per e-post till och samtidigt bifoga de kvitterade räkningarna. Du kan också välja att skicka räkningarna med vanlig post till: Bupa Global Palægade Köbenhamn K Danmark Kom ihåg att informera om försäkringsnumret vid förfrågan till vårt kontor. 4 5

4 BUPA GLOBAL ASSISTANCE (incl. 24 timmars larmtjänst) ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Ersättningsöversikten är en del av Försäkringsvillkoren. Därför anmodas att noggrant läsa igenom Ersättningsöversikten och försäkringsvillkoren. Se vänligen Ordlistan sist i denna produktguide, där en en del ord skrivna i kursiv i Ersättningsöversikten och Försäkringsvillkoren är ytterligare definierade eller förklarade. Dessa definitioner är en del av Försäkringsvillkoren. Akut skada Var uppmärksam på, att du vid akut uppstådd sjukdom i första hand alltid ska söka en vårdcentral, jourläkare, privat läkare eller ringa till Larm 112. Bupa Global Assistance intern larmtjänst Du kan alltid ringa till Bupa Global Assistance, där vår yrkesmässigt duktiga personal står till din tjänst dygnet runt. Bupa Global Assistance erbjuder: Råd om val av behandling Vägledning när rätt behandlingsplats ska hittas Hjälp till allt de praktiska vid sjukhusinläggning, såsom utfärdande av betalningsgaranti Läkarrådgivning Kundservice Om du har frågor beträffande det administrativa av din försäkring, är du välkommen att kontakta vår kundservice: e-post: tlf.: online chat på Min Sida På Min Sida har du tillgång till en fullständig översikt över alla dina försäkringsdokumenter. Gå in på och klicka på Min Sida. Vid första log in, ska du använda de första sju siffrorna i ditt försäkringsnummer och ditt födelsedatum. Online kund Du har möjlighet att bli online kund, sålunda att din försäkring enbart blir behandlad online. Anmäl dig via under Min Sida. Som online kund får du besked via , när vi har ny information beträffande din försäkring. Sjukvårdsförsäkring Internationell Alla summor är per försäkrad per försäkringsår, såvida inte annat är angivet. Kostnader ersätts efter följande taxor. Om du har valt självrisk, ska du vara uppmärksam på, att varje ersättningsberättigad behandling som omtalas i Ersättningsöversikten skrivs ned med gällande resterande självriskbelopp. Så snart din självrisk är uppnådd, vill alla täckta kostnader ersättas enligt ersättningstaxor, och upp till den maksimala ersättning. Försäkringssumma Per försäkrad per försäkringsår Sjukhusvård Läkarordinerad operation på sjukhus eller klinik Läkarordinerad sjukhusvistelse på sjukhus eller klinik Läkarordinerad laboratorie - och röntgenundersökning, scanning och annan läkarbehandling vid sjukhusvistelse Receptbelagd medicin i maximalt 6 månader från och med första täckningsberättigade behandlingsdag i samband med sjukhusvistelse Det är ett krav, att medicinen är utskriven som behandling mot den diagnos/sjukdom, som den försäkrade har varit, är eller planerar att vara inlagd för Organtransplantation ersätts per diagnos i ett samlat behandlingsförlopp och endast humana organ Både transplantation och organ ska förhandsgodkännas av Bolaget Gällande från 1. januari 2014 Alla belopp är i SEK Ortopediska hjälpmedel, proteser eller andra medicinska hjälpmedel under sjukhusvistelse För- och efterbehandling på sjukhus eller klinik i samband med sjukhusvistelse i max. 6 månader Läkarordinerad rehabilitering hos sjukgymnast, kiropraktor och/eller arbetsterapeut under sjukhusvistelse och/eller som efterbehandling i samband med sjukhusvistelse i max. 4 månader från första behandlingsdag hos behandlaren Vistelse och behandling i samband med psykiatrisk inläggning, häribland poliklinisk psykiatrisk utredning inklusive utfärdande av ett specialistläkarutlåtande med 25 % av den maximala erättningssumma på SEK under försäkringens samlade löptid

5 Specialistläkare Diagnostiserande konsultation hos specialistläkare Läkarordinerad kontrollbesök hos specialistläkare Läkarordinerad laboratorie - och röntgenundersökning och scanning Andra undersökningar ordinerad av specialistläkare FÖRSÄKRINGSVILLKOREN Transport till och från sjukhus Dokumenterade transportutgifter då Bolaget bedömmer att den försäkrade p.g.a. medicinska orsaker inte kan transportera sig själv till ersättningsberättigad behandling i Skandinavien, samt rimliga och nödvändiga transportutgifter utanför Skandinavien* Max. * Se Rehabilitering Läkarordinerad rehabilitering i max. 6 månader från första behandlingsdag vid inläggning på auktoriserad behandlingsplats Rehabiliteringen ska påbörjas senast 6 månader efter operation Sjuksköterska i hemmet Läkarordinerad sjuksköterska i hemmet i förlängning av ersättningsberättigad operation eller sjukhusvistelse, max Max. per dag Konvalescens Läkarordinerad konvalescens på offentligt godkänd institution i förlängning av ersättningsberättigad behandling i max. 3 veckor per försäkrad och per försäkringsår Max. per dag 900 Ortopediska hjälpmedel Hyrning av utvändiga ortopediska hjälpmedel, proteser eller andra hjälpmedel i samband med operation, upp till 4 månader efter avslutad behandling, vid de tillfällen då hjälpmedlen är läkarordinerade och nödvändiga för ytterligare förbättring av operationens resultat eller för att hindra försämring av det resultat som operationen givit Hälsondersökning Hälsondersökning vartannat försäkringsår, max. per undersökning Dietist Max. 5 läkarordinerade konsultationer hos auktoriserad dietist per försäkrad per försäkringsår för personer med ett BMI > 35 Max. per konsultation 900 Svensk lag tillämpas på avtalet. Öppenvård eller poliklinisk behandling utanför bostadslandet Öppenvård eller poliklinisk behandling utanför bostadslandet vid akut sjukdom eller olycksfall* *Försäkrade måste lämna in utlåtande från behandlingsställe 8 9

6 Gällande från 1. januari Godkännande av försäkringen 2 Ikraftträdande 3 Vem försäkringen omfattar 4 Var försäkringen gäller 5 Vad försäkringen ersätter 6 Ersättningsberättigad transport 7 Undantag från ersättning 8 Reglering av skada 9 Skydd från tredje part 10 Premiebetalning 11 Nödvändiga upplysningar till Bolaget 12 Överlåtande, ändringar och upphörande 13 Klagor 14 Förtrolighet 15 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Ordlista 1 Godkännande av försäkrignen 1.1: Folkbokföringsadress För att försäkringen ska godkännas av Bolaget och förbli gällande ska ansökaren ha fast folkbokföringsadress i Sverige, Danmark (Grönland och Färöarna undantaget), Norge eller Finland och omfattas av den nationella sjukförsäkringen i ett av de ovan nämnda länderna. 1.2: Standardvillkor För att försäkringen ska kunna godkännas av Bolaget på standardvillkor, är det en förutsättning, att ansökaren är fullt frisk vid tidpunkten för godkännandet och får inte lida av, eller ha lidit av, någon återkommande sjukdom, åkomma, skada, krämpa eller fysiskt handikapp. Ansökaren får heller inte ha fyllt 60 år vid tidpunkten för godkännandet. 1.3: Särskilda villkor Om villkoren i 1.2 inte uppfylls och ansökaren inte har fyllt 80 år vid tiden för försäkringens ikraftträdande, har Bolaget möjlighet att erbjuda försäkringen med särskilda villkor. Beslutar Bolaget sig för att erbjuda försäkringen med särskilda villkor, kommer den försäkrade att erhålla ett försäkringsbrev där dessa villkor framgår. 1.4: Förändrat hälsotillstånd Ändras ansökarens hälsotillstånd efter ansökans underskrift, men före Bolagets godkännande, är ansökaren förpliktigad att genast upplysa Bolaget härom. 1.5: Bolagets godkännanderätt Bolaget äger rätt att avgöra om försäkringen kan godkännas och för att Bolaget ska bli ersättningsansvarigt måste ansökan först godkännas av Bolaget och premien betalas till Bolaget i tid. 1.6: Alla försäkringsdokument utfärdas på Bolagets kontor i Köpenhamn. Bolaget kan välja att utföra handläggningen i länder i eller utanför EU. 2 Ikraftträdande 2.1: Försäkringsperiod Försäkringen träder i kraft det datum som Bolaget godkänt ansökningen. Ikraftträdandedagen framgår av försäkringsbrevet. Bolaget kan komma överens om ett annat datum med den försäkrade. 2.2: Karenstid Rätt till ersättning träder i kraft vid tecknande av försäkringsavtalet och först 4 veckor efter försäkringens ikraftträdandedag. Detta gäller dock inte vid dokumenterad anciennitet från liknande försäkring hos ett annat sjukförsäkringsbolag. 2.3: Akut händelse I händelse av akut allvarlig sjukdom och allvarlig skada, inträder dock rätten till ersättning, oavsett det i 2.2 nämnda, samtidigt med försäkringens ikraftträdande. 3 Vem försäkringen omfattar 3.1: Försäkrade Försäkringen omfattar den eller de personerna som namnges i försäkringsbrevet, inklusive anmälda barn under 16 år. 3.2: Barn Försäkrades barn under 16 år kan medförsäkras gratis, såvida krav om antagande på normala villkor enligt 1.2 är uppfyllda. När medförsäkrade barn fyller 16 år, begärs premie från och med nästkommande huvudförfallodatum. Dessutom gäller det för medförsäkring av barn att barnet måste vara registrerat hos 10 11

7 Bolaget och att en av de försäkrade ska vara vårdnadshavare eller särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. 3.3: Nyfödda barn En ansökan måste skickas in för nyfödda barn : Har någon av föräldrarna en försäkring som varit i kraft i minst 12 månader, kan nyfödda barn till någon av dem försäkras utan hänsyn till 1.2, samt utan att skicka in någon ansökan. En kopia av födelseattesten måste dock skickas in inom 3 månader efter födseln. Om födelseattesten inte skickas till Bolaget inom 3 månader efter födseln ska en hälsodeklaration skickas in för barnet, som ska genomgå den normala godkännandeproceduren enligt 1.2 Barnet registreras från det datum hälsodeklarationen undertecknades : Vid adoption, måste den försäkrade lämna in en hälsodeklaration för det adopterade barnet som granskas enligt normal procedur för godkännande av försäkring enligt : Barn födda som resultat av ferilitetsbhandling och/eller födda av en surrogatmamma ska skicka in en Hälsodeklaration, som granskas enligt normal procedur för godkännande av försäkringen enligt Var försäkringen gäller 4.1: Täckningsområde Försäkringen täcker ersättningsberättigade kostnader över hela världen såvida inte annat anges i försäkringsbrevet. 5 Vad försäkringen ersätter 5.1: Ersättningsberättigade vårdkostnader Försäkringen ersätter den försäkrades sjukvårdskostnader enligt Ersättningsöversikten. De täckta kostnader och ersättningstaxor framgår av den gällande Ersättningsöversikt. Det är inte nödvändigt att ha en remiss för att påbörja en behandling. Samtliga utgifter ska förhandsgodkännas av Bolaget. Bolaget tar slutliga beslut och bedömmer om utgiften är rimlig och relevant för att få klarhet i om den försäkrade lider av en sjukdom eller för att kontrollera en utförd behandling. 5.2: Såvida självrisk har valts, betalas ersättning, när det totala beloppet överstiger den valda självrisk. Självrisken skrivs enbart ner med det belopp, som annars hadde betalats ut i enlighet med den gällande Ersättningsöversikt. Självrisken gäller per person per försäkringsår. 5.3:Läkare, specialister osv. som ger behandling måste ha behörighet i det land där de praktiserar sitt yrke (jämför även 7.2 q). 5.4: Försäkringen täcker endast utgifter för genomförd behandling. Varje belopp som Bolaget beslutar om att ersätta, räknas med i den årliga försäkringssumman per försäkrad och per försäkringsår. 5.5: Inte i något fall får ersättningen överstiga räkningsbeloppet. Erhåller den försäkrade ersättning från Bolaget utöver det belopp som den försäkrade är berättigad till, är den försäkrade skyldig att utan dröjsmål återbetala det överskjutande beloppet till Bolaget. Alla efterföljande betalningar som görs till Bolaget skrivs först av mot sådana utestående fordringar. I annat fall kommer Bolaget att reglera överskjutande belopp i annat mellanhavande mellan den försäkrade och Bolaget. 5.6: Ersättningsbeloppen är begränsade till normala, sedvanliga och skäliga kostnader i regionen eller landet där behandlingen ges. 5.7: Rabatter som ordnas vid förhandlingar mellan Bolaget och sjukhus/läkare och dylikt gagnar alla försäkringstagare i Bolaget. 5.8: Ex gratia-ersättning bedöms av Bolaget. Om Bolaget beslutar att återbetala utgifter, som den försäkrade inte är berättigad till enligt försäkringsavtalet, räknas dessa alltid med i den årliga försäkringssumman per försäkrad och försäkringsår. 6 Ersättningsberättigad transport 6.1: Transport och/eller ledsagande ersätts endast om sjukdomen och behandlingen ersätts av försäkringen. Följande transportutgifter ersätts: a) dokumenterade transportutgifter då Bolaget bedömmer att den försäkrade p.g.a. medicinska orsaker inte kan transportera sig själv till ersättningsberättigad behandling i Sverige, Danmark (Grönland och Färöarna undantaget), Norge, Finland eller Tyskland samt utanför nämnda länder efter förhandsgodkännande av Bolaget. b) rimliga och nödvändiga dokumenterade transportutgifter då Bolaget har hänvisat till behandling som ligger längre bort än 100 km från den försäkrades permanenta helårsadress (folkbokföringsadress). Vid tillfällen då Bolaget har hänvisat till en vårdgivare som ligger mer än 100 km från den försäkrades permanenta helårsadress (folkbokföringsadress) och den försäkrade väljer en vårdgivare som ligger längre bort, ersätts endast de transportutgifter, som motsvarar de utgifter som skulle ha ersatts för transport till den vårdgivare som Bolaget hänvisat den försäkrade till, c) transport för 1 medicinsk ledsagare, då Bolaget bedömmer att sådan är nödvändig och då transporten av den försäkrade är läkarordinerad, d) transport för 1 anhörig eller ledsagare vid behandling av försäkrade barn under 18 år e) utgifter till den försäkrade och eventuell godkänd ledsagares returresa till den försäkrades bostadsadress, då den försäkrade är berättigad ersättning för transport till ersättningsberättigad behandling. 6.2: Försäkringssumma transport Maximalt SEK per försäkrad per försäkringsår. 6.3: Val av transportmedel Bolaget bedömmer och godkänner val av transportmedel. 6.4: Transport i egen bil Milersättning för transport i egen bil ersätts enligt Statens fastställda lägsta tariff för bilersättning. 6.5: Bolagets ansvar vid transport Bolaget kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller restriktioner i samband med transporten som beror på väderleksförhållanden, mekaniska orsaker, restriktioner från offentliga myndigheter eller 12 13

8 piloten eller andra förhållanden som Bolaget inte har någon påverkan på. 7 Undantag från ersättning 7.1: Tidigare symptom eller sjukdomar Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom och/eller åkomma som var känd eller borde vara känd av den försäkrade vid försäkringens ikraftträdandedag, eller som den försäkrade tidigare haft symptom på, såvida inte annat har avtalats med Bolaget. 7.2: Undantag från ersättning Vidare är Bolaget inte ersättningsansvarigt för kostnader som avser, beror på eller har uppstått till följd av: a) operationer, som inte är medicinskt nödvändiga och kosmetisk kirurgi och behandling, såvida inte dessa är medicinskt nödvändiga och förhandsgodkända av Bolaget, b) fetmaoperationer och -behandlingar (inklusive bantningspiller), c) veneriska sjukdomar, AIDS, AIDS relaterade sjukdomar och sjukdomar relaterade till HIVantikroppar (HIVpositiv). Dock omfattas sjukdomar relaterade till AIDS och HIVantikroppar (HIVpositiv) om det kan bevisas att orsaken är en blodtransfusion som erhållits efter det att försäkringen trädde i kraft. HIV-viruset omfattas också om det kan bevisas att förekomsten av detta är en följd av ett olyckstillfälle i samband med normal yrkesutövning. Vid det sist nämnda tillfället ska den försäkrade dock meddela Bolaget om olyckstillfället inom 14 dagar, samt uppvisa uppvisa ett negativt HIVantikroppstest, d) varje form av användning eller missbruk av alkohol, narkotika och/eller medicin, såvida det inte går att dokumentera att sjukdomen eller skadan inte är relaterad härtill, e) avsiktligt självförvållad kroppsskada, f) preventivmedel, inklusive sterilisering, g) framkallad abort, såvida inte denna är medicinskt ordinerad, h) graviditet, födsel och efterbehandling, i) varje slag av fertilitetstest och/ eller fertilitetsbehandling, inklusive hormonbehandling, insemination eller undersökningar och alla procedurer relaterade till dessa, inklusive kostnader för graviditet, för- och efterbehandling av modern och det nyfödda barnet/de nyfödda barnen, j) alla former av experimentell vård och sjukhusvistelse, om den uteslutande eller primärt används för något av följande: allmän vård eller andra tjänster som inte kräver att den försäkrade läggs in på sjukhus, och kan äga rum på ett vårdhem eller annan institution än ett sjukhus, tjänster som normalt inte kräver utbildad personal (t.ex. hjälp för att bada) och smärtlindring, k) Sexuella problem och könsproblem: Sexuella problem, t.ex. impotens, oavsett orsak, eller könsförändringar eller könsbytesoperationer, l) all tandbehandling och tandkirurgi, m) behandling av naturläkare eller homeopat samt medicinering med naturmedicin eller homeopatiska preparat samt andra alternativa behandlingsmetoder, n) behandling av sjukdomar under militärtjänst, o) behandling för sjukdom eller skada som uppstått direkt eller indirekt i samband med aktivt deltagande i: krig, invasion, främmande makts handlingar, fientligheter (vare sig krig har förklarats eller inte), inbördeskrig, terroristhandlingar, uppror, revolution, revolt, civila oroligheter, militärkupp eller annat maktövertagande, militärt undantagstillstånd, upplopp eller illegalt upprättade myndighetshandlingar, eller mark-, sjö- eller flygstridskrafters verksamhet (vare sig krig har förklarats eller inte), p) kärnreaktioner eller radioaktivt nedfall, q) behandling utförd av en icke godkänd praktiserande läkare eller behandlare eller icke godkänt behandlingsställe, r) behandling hos psykolog, s) epidemier där insatserna leds av offentliga myndigheter, t) behandling eller operation i syfte att korrigera brytningsfel i ögat (som följd av närsynthet, översynthet/hypermetropi, astigmatism och ålderssynthet) som t.ex. laserbehandling, refraktiv keratotomi och fotorefraktiv keratektomi, linsoperation eller akkomodativa intraokulära linser, u) varje typ av behandling eller medicin, som är eksperimental, baserad på acceptabel dokumentation, såvida inte detta är en del av ett registrerat kliniskt försök, v) varje typ av behandling eller medicin som sedan inte visar sig vara effektiv utifrån acceptabel dokumentation, w) medicin och utrustning som används för andra syften än de som är definierade i godkännandet för medicinen eller utrustningen : Vidare ersätter försäkringen inte kostnader i samband med a) ett avtalat besök, behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller klinik där den försäkrade uteblivit. Kostnaden debiteras den försäkrade, b) medicin, c) gentest, d) specialistläkare i allmän medicin, e) remisser och attester som inte är beställda av Bolaget, f) medlemskap. 8 Reglering av skada 8.1: Skadeanmälan Den försäkrade ska alltid anmäla skada till Bolaget inom rimlig tid och utan dröjsmål efter att den försäkrade har fått kännodom om de omständigheter, som är anledning till kravet. För att erhålla ersättning för ersättningsberättigad vård ska Bolaget alltid förhandsgodkänna vården. Vid tillfällen då Bolaget ej förhandsgodkänt vårdbesöket ersätts inte patientavgiften. Sjukhusvistelse ska utan dröjsmål anmälas till Bolaget tillsammans med läkarens diagnos. Anmälning ska ske per telefon, telfax eller e-post, och Bolaget betalar alla utgifter i samband med dette

9 Bolaget skannar de inskickade räkningarna vid mottagandet. Det är inte vid något tillfälle möjligt att få tillbaka de inskickade räkningarna. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst kräva att försäkringstagaren skickar in originalräkningar. Om originalräkningen inte kan uppvisas när Bolaget begär detta, kan Bolaget neka ersättning för de utgifter som omfattas av räkningen. 8.2: Praxis vid besök hos privat klinik, mottagning eller sjukhus Då Bolaget förhandsgodkänt men inte beställt vårdtid åt den försäkrade, ska den försäkrade själv betala patientavgiften och där efter skicka in relevanta dokument till Bolaget enligt : Praxis vid besök hos offentlig mottagning Då den försäkrade besöker landstingsanknuten vårdgivare i Sverige eller offentlig vårdgivare i utlandet efter förhandsgodkännande av Bolaget, ska den försäkrade själv betala patientavgiften och få sitt eventuella högkostnadskort ifyllt, oavsett vem som beställt vårdtiden. Därefter ska den försäkrade skicka in relevanta dokument enligt 8.1 samt kopia på det eventuella högkostnadskortet till Bolaget för att erhålla ersättning. 8.4: Klagomål angående skadereglering Överklagan angående Bolagets skadeshantering ska ha inkommit utan dröjsmål men senast 6 månader efter det att den försäkrade mottagit skaderegleringsbeskedet. 9 Skydd från tredje part 9.1: Information till Bolaget Finns skydd från annan försäkring eller försäkringssystem, ska Bolaget informeras om detta, när skadan anmäls. Täckning under denna försäkring vill vara subsidiär jämfört med täckning under en sådan annan försäkring eller försäkringssystem. 9.2: Om så är fallet kommer Bolaget att samordna skadesutbetalningen med det andra försäkringsbolaget, och är endast förpliktigat att betala sin egen proportionella del av kostnaden. 9.3: Allmänna sjukförsäkringens skydd Bolaget är inte förpliktigat att ersätta kostnader som helt eller delvis redan betalats av den allmänna sjukförsäkringen. 9.4: Tidigare försäkringsbolags ansvar Försäkrade som var försäkrade av annat försäkringsbolag innan ikraftträdandedagen hos Bolaget ersätts inte för utgifter som det tidigare försäkringsbolaget ersätter förrän ansvarstiden hos det tidigare försäkringsbolaget upphör. 9.5: Samarbetsskyldighet Den försäkrade är skyldig att samarbeta med Bolaget och att genast och utan dröjsmål underrätta Bolaget om det kan ställas krav på ersättning från tredje part eller om andra rättsliga anspråk kan riktas mot tredje part. Dessutom ska den försäkrade hålla Bolaget fullständigt informerat samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna rikta krav på ersättning mot tredje part och tillvarata Bolagets intressen. 9.6: Rätt till krav gentemot ansvarig Bolaget har i alla sammanhang rätt att inträda direkt i försäkrades krav gentemot ansvarig. 10 Premiebetalning 10.1: Fastställning av premie Premien fastställs av Bolaget och betalas i förväg. Bolaget regulerar premien varje år vid huvudförfallodagen på grundval av ändringar i täckningarna och/eller föregående kalenderårs skadekostnad i försäkringsgruppen. 10.2: Åldersrelaterad premie Premien är åldersrelaterad och justeras därför till det premieförfallodatum som infaller efter den försäkrades födelsedatum. 10.3: Betalningsmånader Den försäkrade kan välja mellan kvartalsvis, halvårsvis och årsvis betalning. Betalningsperioden kan endast ändras med 1 månads skriftlig varsel före varje kvartal och endast en gång per år. 10.4: Betalningsansvarig Första premien ska betalas senast 14 dagar efter den dag då Bolaget avsänt krav på premie till den försäkrade. Den försäkrade är ansvarig för att premien betalas i tid till Bolaget. Förnyelsepremien för en redan gällande försäkring ska betalas senast den dag då den nya försäkringstiden börjar. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad från den dag då Bolaget avsände krav på premien till den försäkrade. 10.5: Obetald premie Betalas inte premien i rätt tid, får Bolaget säga upp försäkringen för upphörande, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Uppsägningen får i de tillfällen verkan 14 dagar efter den dag då den avsändes om inte premien betalas inom denna frist. 10.6: Återupplivning Har en uppsägning fått verkan och Bolagets ansvar upphört, återupplivas försäkringen till sin tidigare omfattning under förutsättning att den obetalda premien betalas inom 3 månader från den dag då försäkringen upphörde efter uppsägningen. Detta gäller inte om dröjsmålet avser premie för nytecknad försäkring. Bolagets ansvar gäller vid återupplivning från och med dagen efter den dag då premien betalas. Återupplivning kan inte ske bara för medförsäkrad. 10.7: Försäkringspremieavgift Andra avgifter kan debiteras, bl.a. en försäkringspremieavgift (IPT) eller andra skatter och avgifter i enlighet med tillämplig lag i försäkringstagarens bostadsland. Om avgifterna avser försäkringstagarens försäkringspremie räknas de in i det sammanlagda debiterade premiebeloppet. Avgifterna gäller från det datum försäkringen träder i kraft eller från försäkringens huvudförfallodatum. Försäkringstagaren ska erlägga dessa belopp till oss samtidigt som premieinbetalningen, om inget annat anges enligt gällande lag. 11 Nödvändiga upplysningar till Bolaget 11.1: Personliga uppgifter Den försäkrade är skyldig att skriftligt anmäla namn- eller bostadsändring samt ändringar i hälsoförsäkringstäckning i annat företag, härunder ett koncernbundet företag. Bolaget ska också meddelas beträffande en försäkringstagares eller medförsäkrads eventuella dödsfall. Bolaget är inte ansvarigt för följderna om den försäkrade underlåter att meddela sådana händelser. 11.2: Upplysningsplikt Den försäkrade är skyldig att förse Bolaget med alla informationer, som med rimlighet krävs, till användning av Bolagets 16 17

10 handläggning av försäkringstagarens och/ eller försäkrades krav gentemot Bolaget, härunder att skicka in originala räkningar på anmodan av Bolaget. 11.3: Bolagets rätt till hälsoupplysningar Utöver detta har Bolaget rätt att inhämta uppgifter om den försäkrades hälsotillstånd och hänvända sig till vilken annan part som helst som behandlar eller tidigare har behandlat föräkrade för fysiska eller psykiska åkommor, härunder läkare och sjukhus. Vidare har Bolaget rätt att utverka alla medicinska journaler och andra skriftliga rapporter och utlåtanden om den försäkrades hälsotillstånd. 12 Överlåtande, ändringar och upphörande 12.1: Krav för överlåtelse av försäkringen Ingen part har rätt att utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget pantsätta eller överlåta sina rättigheter enligt försäkringen. 12.2: Automatisk förnyelse Försäkringen förnyas automatiskt varje huvudförfallodag. 12.3: Uppsägningsrätt Den försäkrade och Bolaget kan säga upp försäkringen med 1 månads skriftligt varsel till huvudförfallodagen. 12.4: Orsaker till ogiltigt försäkringsavtal Har den försäkrade vid tecknandet av försäkringen eller senare i bedrägligt syfte ändrat i originaldokument, lämnat oriktiga upplysningar eller förtigit omständigheter som kan anses vara av betydelse för Bolaget, är försäkringsavtalet ogiltigt och ej bindande för Bolaget, om Bolaget inte hade godkänt försäkringen, såvida det hade upplysts om detta förhållande. Om Bolaget hade godkänt försäkringen, men på andra villkor, stiftar Bolaget avtal i den omfattning som den avtalade premien förpliktigar Bolaget till. 12.5: Bolagets rätt till serviceavgift Om försäkringsavtalet skulle ogiltigförklaras enligt paragraf 12.4 så har Bolaget rätt att kräva in en serviceavgift som motsvarar en viss procentsats av erhållen premie. 12.6: Bolagets ansvar Om den försäkrade vid tecknandet av försäkringen inte kände till eller borde ha känt till att de av den försäkrades lämnade uppgifterna var oriktiga, är Bolaget ersättningsansvarigt som om de oriktiga uppgifterna inte hade lämnats. 12.7: Varsel om upphörande av produkt Bolaget kan upphöra med eller dra in en försäkringsprodukt med 3 månaders skriftligt varsel före försäkringens huvudförfallodag, och erbjuda den försäkrade en motsvarande försäkringslösning. 12.8: Vårdhem eller permanent behandlingsinstitution Försäkringen upphör automatiskt om den försäkrade skulle bli intagen på vårdhem eller annan permanent behandlingsinstitution. 12.9: Upphörande p.g.a. flytt Försäkringen upphör, om den försäkrade inte längre har fast folkbokföringsadress i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (Grönland och Färöarna undantaget) och inte längre ersätts av den allmänna sjukförsäkringen i något av ovan nämnda länder : Ändring av försäkringsomfattning Den försäkrade kan ändra försäkringsomfattning till en annan vid huvudförfallodatum med 1 månads skriftlig varsel till Bolaget, under förutsättning att de i 1 nämnda villkoren är uppfyllda : Utvidgning av försäkringsomfattning Bolaget behandlar utökning av försäkringsomfattning som en ny ansökan i enlighet med Klagor 13.1: Om du har klagomål Bolaget vill alltid gärna få kännoskap om eventuella förhållanden beträffande försäkringstäckningen, som den försäkrade är speciellt glad för, eller som den försäkrade har haft problemer med. Om något går helt fel, har Bolaget enkla processer, som säkrar, att alla bekymringar hanteras så snabbt och effektivt som möjligt. Om du har frågor eller klagomål kan Bupa Globals Kundservice kontaktas på telefonnummer , pr. e-post til Complaints eller skriv till oss på adressen: Bupa Global Palaegade 8 DK-1261 Köbenhamn K 13.2: Vid tillfällen då försäkringstagaren och/eller den försäkrade önskar att gå vidare med fallet, kan ansökan om prövning av konsumentfråga göras hos Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, Tfn Försäkringstagaren och/ eller den försäkrade kan även vända sig till Sveriges Försäkringsförbund, Personförsäkringsnämnden, Box 24067, Stockholm, Tfn för att få rådgivande yttranden i tvister inom sjuk- olycksfall- och livförsäkring. Nämndens behörighet begränsar sig till ärenden i vilka nämnden behöver stöd av rådgivande läkare i försäkringsmedicinska frågor. Försäkringstagaren och/eller den försäkrade kan också vända sig till allmän domstol för att få tvisten prövad. För att få upplysning och rådgivning i försäkringsfrågor kan den försäkringstagare och/eller den försäkrade som är konsument också vända sig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm Tfn Förtrolighet 14.1: Det är av största vikt för bolagen inom Bupakoncernen, att patient-och kundinformation är förtrolig. Bolaget förpliktar sig därför att följa den gällande lag om dataskydd och de generella riktlinjer i samband med förtrolighet beträffande hälsouppgifter. Bolaget använder i några tillfällen sig av en tredje part till att behandla uppgifter. Denna behandling av uppgifter, som kan ske/pågå utanför Det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), omfattas av vissa avtalsmässiga begränsningar som gäller beträffande förtrolighet och säkerhet utöver de förpliktelser som följer enligt gällande lag om dataskydd. 15 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Bolaget är anslutna till den engelska garantifond FSCS. Om det osannolika skulle ske, att vi inte kan fullgöra våra ekonomiska skyldigheter, kan den försäkrade ha rätt till ersättning från FSCS, om den försäkrades bostad är belägen inom (EES). Ytterligare information kan erhållas hos FSCS genom att ringa +44 (0) eller besök deras hemsida Svensk lag tillämpas på avtalet

11 ORDLISTA Valid from 1 January 2014 Denna ordlista med definitioner är en del av försäkringsvillkoren A Acceptabel dokumentation B BMI Bupa Global (inkl. vi/oss/vår) Försäkrade Internationell medicinsk och vetenskaplig BMI är förkortningen för Body Mass Index. Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Försäkringstagare och alla personer som är dokumentation, som innefattar peer-review BMI räknas ut genom att dividera en persons Limited, England (Bupa Denmark, filial till Bupa namngivna i det gällande försäkringsbrevet. av vetenskapliga undersökningar som offentliggjorts i eller accepterats i medicinska tids- vikt i kilogram med personens längd i meter upphöjt till två. Exempelvis är BMI för en man Insurance Limited, England). Bupa Global är ett handelsnamn som tillhör Bupa Denmark, filial Försäkring krifter, som följer internationellt erkända krav som väger 80 kg och är 1,80 m lång: av Bupa Insurance Limited, England. Försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet till vetenskapliga artiklar. Detta innefattar inte individuella patientjournaler, undersökningar, som omfattar ett mindre antal personer, och 80/ (1.80 x 1.80 = 3.24) = 24.7 Bolaget D Dokument representerar försäkringsavtalet som ingåtts med Bolaget och fastställer ramarna för försäkringen, premiebetalning, självrisk och kliniska försök, som inte är registrerade. Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Alla skriftliga upplysningar i samband med ersättningstaxor. Akut allvarlig sjukdom eller allvarlig skada Akut uppstådd allvarlig sjukdom eller allvarlig skada föreligger, när den behandlande läkare och Bolagets läkarkonsulter är överens om detta. Ansökan Anmälningsblanketten och hälsodeklarationen. Ansökare Den eller de personer som på anmälningsblanketten och i hälsodeklarationen står angiven som den eller de försäkringssökande. Limited, England (Bupa Denmark, filial till Bupa Insurance Limited, England), CVR Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England är auktoriserade av the Prudential Regulation Authority (UK) och under begränsad reglering av Finanstilsynet. Hitta mer information härom på www. finanstilsynet.dk. Bostadsland Det land, där den försäkrade bor/tillbringar större delen av sin tid. Detta är det land där den försäkrade av vederbörliga myndigheter (t.ex. skattemyndigheten) betraktas vara bosatt under försäkringsperioden. försäkringen, inklusive alla räkningar i original, försäkringsbrev och dyl. E Ersättningstaxor Det maximala belopp som under loppet av ett år från och med ikraftträdandedatum eller huvudförfallodatum utbetalas som ersättning för sjukvårdskostnader. Detta är ytterligare beskrivet i Försäkringsvillkoren. F Förfallodatum Datum då en premie ska betalas. Förnyelse Försäkringsbrevet Försäkringsdetaljer, som anger den köpta försäkringstypen, årspremie och andra speciella villkor. Försäkringstagare/ den försäkrade Den (juridiska eller fysiska) person, som har ingått avtal med Bolaget.: Försäkringsvillkor Villkoren för den tecknade försäkringen. H Huvudförfallodag Ikraftträdandedatum och samma datum varj år Den automatiska förnyelsen av försäkringen på i den tid som försäkringen är gällande. huvudförfallodagen

12 I Icke godkänd praktiserande läkare eller behandlare eller icke godkänt behandlingsställe behandling, utförd av en praktiserande läkare eller behandlare eller ett behandlingsställe som de relevanta myndigheterna i det land där behandlingen äger rum, inte anser vara i besittning av specialistkunskap eller expertis för behandling av den sjukdom, det besvär eller den, som behandlas. behandling av en praktiserande läkare eller behandlare eller på ett behandlingsställe som vi skriftligt har meddelat att vi inte längre godkänner för våra försäkringar. behandling av en person med samma bostad som den försäkrade, en medlem i den försäkrades närmaste familj eller en verksamhet som ägs av en av ovan nämnda personer. Ikraftträdandedag Datum enligt försäkringsbrevet då försäkringen träder i kraft, såvida inte annat angivits i försäkringsvillkoren. K Karenstid Den tidsperiod från ikraftträdandedagen, då försäkringen inte gäller, såvida annat inte är angivet i 2. Konvalescens Läkarordinerad rekreation i samband med kritisk sjukdom, såsom cancer, slaganfall, multipel sklerose och liknande. N Normal yrkesutövning Normal yrkesutövning enligt 7.2 c inbegriper enbart följande yrken: läkare och tandläkare, sjuksköterskor, laboratoriepersonal, undersköterskor och vårdare på sjukhus, läkare och tandläkarassistenter, ambulanspersonal, barnmorskor, brandmän, poliser och fångvaktare. O Operation Ett operativt ingrepp som inte inkluderar endoskopier och scanningar, även om dessa undersökningar kan kräva narkos. P Poliklinisk behandling Operationer eller läkarbehandling på sjukhus eller klinik, när det inte är medicinskt nödvändigt att bli inlagd. R Registrerat kliniskt försök Ett etiskt godkänt kliniskt kontrollerat försök, som är registrerat i en nationell eller internationell databas över kliniska försök. S Skada Det ekonomiska krav som helt eller delvis ersätts av försäkringen. I Bolagets avgörande hurvida skadan ska ersättas är tiden då behandlingen börjar avgörande och inte när skadan uppstod. Självrisk Beloppet som den försäkrade själv har valt att betala per försäkringsår, innan ersättning utbetalas av Bolaget. Beloppet är angivet i försäkringsdokumentet. Sjukhusvistelse Operation eller läkarvård på sjukhus eller klinik när det är medicinskt nödvändigt att bli inlagd. Standardvillkor Bolagets standardförsäkringsvillkor utan särskilda begränsningar, inskränkningar eller förbehåll. Särskilda villkor Begränsningar, inskränkningar eller extra tillkomna förbehåll utöver standardvillkoren i försäkringsbrevet. Fel och utelämnande undantaget 22 23

13 Ring Bupa Global s kundservice för frågor kring din försäkring: betalning, omfattning och liknande Öppettider 09:00 17:00 alla vardagar Tel: Fax: E-post: Palægade Köpenhamn K Danmark Ring Bupa Global Assistance för larmtjänst och sjukvårdsrådgivning dygnet runt Tel: E-post: Alla telefonsamtal spelas in och kan vara avlyssnade. Adresser i Europa: Bupa Global Russell House Russell Mews Brighton BN1 2NR Storbritannien Bupa Cyprus 3 Ioannis Polemis Street PO Box Limassol Cypern Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England 8 Palaegade DK-1261 Köpenhamn K Danmark Bupa France 8 avenue Félix Faure Nice Frankrike Bupa Malta 120 The Strand Gzira Malta Bupa Spain Edif. Santa Rosa 1-D C/. Santa Rosa 20 Los Boliches E Fuengirola (Málaga) Spanien 533W4-11_Sjukvårdsförsäkring Internationell_SWE_Broc

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå.

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå. Mervärdesprogrammet Mer Dessa bestämmelser gäller från och med oktober 2008 Mervärdesprogrammet Mer omfattar flera olika banktjänster, kort samt de tjänster som framgår av de allmänna kundvillkoren nedan.

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Så går det till att adoptera

Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Inledning Före adoptionen Varje adoption ska vara till barnets bästa... 3 Vem får adoptera?... 3 Föräldrautbildning... 4 Medgivandeutredning...

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning)

Läs mer