Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft"

Transkript

1 Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft

2 2 Laxen i Vindelälven vandrar upp till 26 mil för att kom till sina lekvatten.

3 Vi arbetar med biologisk mångfald Sveriges riksdag har beslutat att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll år Det innebär att andelen förnybar elenergi måste öka. Energimyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten har även presenterat en Nationell strategi för hållbar vattenkraft som visar att vattenkraften kommer att spela en fortsatt mycket viktig roll för att Sverige ska klara dessa miljömål. Vattenkraften är en förnybar energikälla som idag producerar nära hälften av Sveriges elenergi utan några större utsläpp av koldioxid. Men vattenkraftproduktionen gör stora avtryck i landskapet och i naturmiljön. På Vattenfall är vi övertygade om att det går att öka den biologiska mångfalden i redan utbyggda älvar samtidigt som vi till största delen behåller elproduktionen från vattenkraften. Här berättar vi mer om hur vi arbetar med vårt Program för biologisk mångfald. 3

4 Sverige hör till de länder i världen som idag har lägst utsläpp av koldioxid. Historien om en fantastisk energikälla Vattenkraft är på många sätt en fantastisk energikälla. Den är förnybar, vattnet kan lagras i dammar så att elen kan produceras precis när den behövs och den ger nästan inga utsläpp av koldioxid. Men det finns en annan sida också. När vi i Sverige byggde ut älvarna, samtidigt som vi byggde vårt välfärdssamhälle, så ändrade vi förutsättningarna i naturen längs de älvar vi byggde ut. I praktiken gjorde vi om stora rinnande vattendrag till sjöliknande system. Det här skedde i en tid av utveckling och optimism. Allt var möjligt, vi hade en strålande tid framför oss. Förändringarna i de utbyggda älvarna blev på många sätt dramatiska. Fiskens vandringsleder skars av och fisken kunde inte nå sina gamla lekplatser. Vissa sträckor dämdes upp medan andra blev torrlagda. Men det lade också grunden för en förnybar och flexibel elproduktion som gör Sverige till ett av de länder i världen som idag har lägst utsläpp av koldioxid i sin energiproduktion. Akkats vattenkraftverk i Lule älv. 4

5 Suorvadammen. Vattenkraften producerar 45 % av den elenergi vi använder i Sverige.

6 El är färskvara Älvkarleby. El är svår att lagra i stora mängder och måste därför produceras i samma stund som den används. Därför är vattenmagasin så viktiga. Vattenmagasinen kan liknas vid stora batterier. Vattnet lagras och kan sedan användas efter behov. På våren är vattentillrinningen stor, då lagrar vi vattnet för att kunna använda det på vintern när behovet av energi är stort. En av vattenkraftens stora fördelar är att den kan regleras från en minut till en annan. Den snabbheten är viktig, till exempel för att möta variationer i elproduktionen från vind och sol. Allt vatten som släpps ur dammarna utan att passera en turbin är förlorad energi som måste ersättas av annan elproduktion. Helst ska det vara elproduktion som snabbt kan ökas och minskas beroende på behov. Vindkraft producerar el när det blåser, solkraft skapas när det är soligt och kärnkraft är mest effektiv om elproduktionen håller en jämn nivå. Däremot finns det flexibla och snabbreglerade fossila bränslen, till exempel gas, som precis som vattenkraften snabbt kan starta produktion av el. Den stora skillnaden mellan dessa flexibla energikällor är att vattenkraften är förnybar och därför extra viktig för att vi ska nå våra klimatmål i framtiden. 6

7 El är en färskvara den måste produceras precis när den avänds, därför är vattenmagasinen så viktiga. GWh Tillrinning Produktion Tillrinningen är ojämnt fördelad över året. Genom att spara vårflodens och höstregnens vatten i magasin kan vi täcka vinterns behov av el jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 7

8 Sverige sätter mål för vatten och klimat År 2000 upprättade EU ett ramdirektiv för vattenskydd och förvaltning av vattenresurser. Målet är att uppnå god ekologisk och kemisk status i alla EU:s vatten fram till Det innebär till exempel att hindra och minska föroreningar, främja hållbar användning av vatten, skydda miljön, förbättra tillståndet för akvatiska ekosystem och mildra effekterna av översvämningar och torka. När ramdirektivet genomförs i Sverige utreder myndigheterna nu åtgärder som kan förbättra den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag. Arbetet utgår bland annat från den nationella strategin för hållbar vattenkraft och bedrivs i sexårscykler. Målet är att alla Sveriges vatten ska ha uppnått minst god ekologisk status till år I de fall detta inte är möjligt kan tiden förskjutas, som längst till God ekologisk status ska uppnås samtidigt som Sverige uppfyller sina klimatmål. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990 och att våra nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll år Sveriges arbete för hållbar vattenkraft vilar på de EU-direktiv som berör vattenskydd och skydd av arter och naturtyper. Art- och habitatdirektivet EU:s art- och habitatdirektiv anger vilka arter och naturtyper som ska skyddas. Av de 1000 arter som upptas i direktivet finns cirka 150 i Sverige. Av 231 naturtyper har vi 88. Sverige ska se till att alla dessa arter och naturtyper har gynnad bevarandestatus, det vill säga att utbredningsområde, areal, populationsutveckling och andra kvaliteter kan behållas. De flesta av Sveriges naturreservat innehåller flera av art- och habitatdirektivets naturtyper. Nationell strategi för hållbar vattenkraft I juli 2014 presenterade Energimyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten en Nationell strategi för hållbar vattenkraft. Syftet med strategin är att skapa bra miljöstatus i de flesta av Sveriges vattendrag och en hållbar produktion av vattenkraft. Enligt myndigheterna kommer strategin att leda till en minskning av den nuvarande vattenkraftproduktionen på maximalt 1,5 terrawattimmar (TWh) eller ca 2,3 procent. 8

9 Vattenmyndigheterna För att samordna arbetet med direktivet skapades år 2004 Vattenmyndigheterna. De arbetar över fem distrikt: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. Tillsammans ska de samordna arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten på våra vatten. Vattenmyndigheterna har i Sverige lagt stort fokus på vattenkraftens miljöpåverkan. De flesta vattenförekomster påverkade av storskalig vattenkraft har identifierats som KMV, ett begrepp som betyder Kraftigt Modifierade Vatten. Det innebär att de enligt direktivets mål ska uppnå God Ekologisk Potential, GEP, till Vattenmyndigheterna har förlängt tidsfristen till GEP God ekologisk potential God ekologisk potential uppnås när alla rimliga åtgärder för att förbättra de ekologiska förhållandena i vattenförekomsten är genomförda. Vattenmyndigheterna har gett länstyrelserna i uppdrag att ta fram älvvisa åtgärdsplaner till år 2017 för att uppnå miljökvalitetsnormerna.

10 Som stor vattenkraftägare har vi ett stort ansvar Vattenfall äger och driver 54 storskaliga vattenkraftverk i åtta stora svenska älvar: Lule älv, Skellefte älv, Ume älv, Ångermanälven, Indalsälven, Gimån, Dalälven och Göta älv. De står tillsammans för drygt en tredjedel av Sveriges förnybara elproduktion. Vi äger och driver också ett femtiotal småskaliga vattenkraftverk i mindre vattendrag som utgör en mindre del av vår produktion. 10 Älvkarleby, Dalälven.

11 Fisktrappor, lekgrus och borttagna vandringshinder. Vi provar många lösningar, sedan satsar vi på de åtgärder som gör mest nytta ur ett sammanvägt perspektiv för biologisk mångfald och förnybar energi. Arbetet har börjat Vi vill hitta de åtgärder som gör mest nytta för den biologiska mångfalden, i kombination med minimalt bortfall av förnybar energi. Och vi har redan börjat. Vi bygger fisktrappor, vi lägger ut lekgrus i Finland, vi tar bort vandringshinder och mycket mer. Arbetet genomförs i bred dialog med intressegrupper och myndigheter för att hitta hållbara lösningar för framtiden. Idag ser vi goda möjligheter att främja vandringsbestånd av strömlevande fisk i sidovattendragen till de stora älvarna. Andra ställen där insatser kan göra stor skillnad är vid den stora mängd småskaliga vattenkraftstationer som idag påverkar sin omgivning. Program för biologisk mångfald och vattenkraft År 2012 startade Vattenfall Program för biologisk mångfald och vattenkraft. Syftet med programmet är bland annat att stärka den biologiska mångfalden genom att utreda och genomföra åtgärder som förbättrar miljön. EU:s ramdirektiv för vatten är en viktig grund för arbetet. Vi har redan idag flera framgångsrika projekt, bland annat i Stornorrfors. Där har vi byggt en av Europas modernaste fisktrappor så att fisken kan vandra upp till den outbyggda Vindelälven. Vi har också gjort stora inventeringar för att hitta effektiva åtgärder i Lule älv, Göta älv och i den småskaliga vattenkraften. Tillsammans med andra energiföretag genomför vi nu inventeringar i älvar med flera kraftverksägare. Resultatet visar att det finns en rad åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden. Inventeringarna kommer att utgöra en viktig del i arbetet med att ta fram älvvisa åtgärdsplaner fram till Vattenfall arbetar inom en rad områden: Krafttag ål Ålyngel sätts ut och ålar får transporthjälp förbi kraftverk ned till havet. Värnområden Vattenfall har fyra värnområden där vi lovat att bevara naturmiljön och att skydda arterna i området. Nya områden utreds. Fonden Bra miljöval Vattenfalls Bra miljöval el för vattenkraft produceras i vattenkraftverken längs Göta älv. Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning och vi är via fonden delaktiga i en rad miljöförbättrande åtgärder bl a biflödesrestaurering i Göta älv (Lillån och Valån) och Flarkån, ett biflöde till Luleälven. Forskning och utveckling Vi driver flera forskningsoch utvecklingsprojekt, oftast i samverkan med bransch, universitet och andra intressenter. 11

12 Europas modernaste fisktrappa i Stornorrfors hjälpte under 2013 femton tusen lax- och havsöringar att nå sina lekplatser i den outbyggda Vindelälven Åtgärder pågår Stornorrfors en port till Vindelälven I Stornorrfors har Vattenfall byggt en av Europas modernaste fisktrappor och för att fisken lättare ska ta sig dit har vi under våren 2013 anlagt poler vid svåra passager längs den sex kilometer långa sträckan från havet till fisktrappan. Där kan fisken vila på sin mödosamma färd mot sina lekplatser som kan ligga allt mellan 2 och 33 mil upp längs älven. Med hjälp av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, följer vi noga resultatet av våra ansträngningar, bland annat genom att utrusta enskilda fiskar med radiosändare så att vi kan spåra hur de rör sig. År 2013 vandrade lax- och havsöringar upp till sina lekplatser via fisktrappan till den outbyggda Vindelälven. Det här är resultatet av den avsiktsförklaring som Vattenfall och intressenterna längs Ume älv enades om under våren Intressenter Det finns ett starkt engagemang och intresse bland alla berörda längs Ume- och Vindelälven. Under samlingsnamnet Från kust till fjäll arbetar följande parter och intressenter med att utveckla området ur fiskesynpunkt. Kraftverksägare Vattenfall Umeå kommun Universitet, myndigheter och intresseorganisationer Sveriges Lantbruksuniversitet SLU (Vilt, fiske & Miljö) Länsstyrelsen i Västerbotten Vindelälvens Fiskeråd Fiskeriverket nuvarande Havsoch vattenmyndigheten. EU Fiskerifonden Fisktrappan i Stornorrfors är en av Europas modernaste. Vindelälvskommunerna Vännäs Vindeln Lycksele Sorsele Arjeplog 12

13 Översikt över Stornorrfors Fisktrappa. I programmet Krafttag ål planteras ålyngel ut samtidigt som lekmogen ål fångas och transporteras förbi kraftverken i Göta älv. Krafttag ål vi hjälper ålen på dess långa väg mot Sargassohavet Ålen i Vänern har en lång simtur framför sig för att komma till sina lekområden i Sargassohavet utanför Kuba och Florida. Sedan 2010 hjälper vi dem förbi vattenkraftverken i Göta älv. Under 2014 transporterade Vattenfall ålar förbi kraftverken i Göta älv så att ålen kan ta sig till sina lekområden. Åtgärderna är en del i programmet Krafttag ål som är ett frivilligt program för ålens bevarande där Vattenfall och fem andra vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten ingår. Bakgrunden till Krafttag ål är ålförordningen (EG nr 1100/2007) som EU antog år Målet för varje medlemsstat i EU är att minst 40 procent av ålen med stor sannolikhet ska ta sig ut i havet. Jämförelsen görs mot den bästa uppskattningen av hur många ålar som skulle ha tagit sig ut i havet om inte mänskliga faktorer påverkat beståndet. 13

14 14

15 Stornorrfors vattenkraftverk i Umeälven. Projekt i storskaliga reglerade vattendrag När är en älv regleras för vattenkraftproduktion hindras fisken ofta att vandra mellan biflöden och huvudälv. När vi återskapar fiskvandring mellan dessa vattendrag så ger det ekologiska effekter i både sidovattendraget och i huvudälvfåran. I huvudälvfåran kan biotopåtgärder som till exempel utläggning av lekgrus och sten ge goda ekologiska effekter utan fallförluster och minskad produktion. Den ekologiska effekten kan sannolikt stärkas genom att omfördela befintliga flöden till huvudfårans avstängda sidogrenar. En annan åtgärd för att stärka den ekologiska effekten är att ta bort gamla vandringshinder för fisk, som till exempel trösklar och andra konstruktioner från flottningsepoken. Fördjupning av bäckfåran i Tsåkesjokk Lule älv Lågt vattendjup i mynningen till sjön Langas skapade ett vandringshinder när vattenståndet i sjön var lågt. År 2012 gjorde Vattenfall en första inventering och under 2013 grävde vi ner bäckfåran gradvis till en nivå anpassad till det lägsta vattenståndet i Langas. Nu finns kontinuitet mellan sidovattenflödet och sjön. målet med vattendirektivet. Det innebär bland annat att bedöma miljönyttan och beräkna hur åtgärderna påverkar vattenkraftproduktionen i älven, både som helhet och vid specifika anläggningar. Projektet arbetar enligt de vägledningar som tas fram av Havs- och vattenmyndigheten och utvärderar de åtgärdsförslag som förs fram för storskaliga reglerade vattendrag. Fyra värnområden med natur av riksintresse Vattenfall har fyra värnområden där vi bevarar naturmiljön och skyddar arterna i området. De fyra områdena Porsi, Bombmurkleskogen, Messaure och Edefors ligger alla längs Lule älvdal. Under arbetet med att återskapa värdefulla naturmiljöer runt de utbyggda älvarna har Vattenfall funnit dessa fyra riksintressanta miljöer värda att bevara. Här finns bland annat rödlistade växter, rester av naturskogar och intressanta fågellokaler. Vi arbetar kontinuerligt med att utreda fler värnområden. Djupviksbäcken Djupviksbäcken mynnar i sjön Langas i stora Lule älv. Området ligger cirka 15 km öster om Stora Sjöfallet. Inventeringar som genomfördes under 2013 visade på en mycket låg vattennivå i mynningen där bäcken rinner genom zonen där älven regleras. Det innebar att vattnet sjönk och steg beroende på aktuell vattenkraftproduktion. Med hjälp av en mindre grävmaskinen fördjupades bäckens mynning och gjordes smalare genom regleringszonen. Vattendjupet ökade och fisken kan nu återigen vandra upp längs Djupviksbäcken. Umeälvprojektet en viktig nyckel till ny kunskap Vattenfall medverkar som en intressent i Umeälvprojektet tillsammans med älvens övriga kraftproducenter, myndigheter och lokala intressenter. Syftet är att utreda vilka åtgärder som kan genomföras för att nå Djupviksbäcken Lule älv. 15

16 Projekt i den småskaliga vattenkraften Vattenfall har genomfört en rad lyckade miljöprojekt inom den småskaliga vattenkraften tillsammans med olika intressenter och myndigheter. Och vi inventerar för fler projekt i framtiden. Inventering i Säveån Det finns mycket som kan göras för den biologiska mångfalden i anslutning till den småskaliga vattenkraften. Under 2012 genomfördes omfattande inventeringar av Säveån och Upperudsälven för att hitta åtgärder som kan stärka den biologiska mångfalden. Den omfattande inventeringen av Säveån ger i sin tur beslutsunderlag för andra småskaliga anläggningar. Arbetet omfattade bland annat: Flödessimuleringar av torrfåror Inventeringar av reproduktionsområden Inventering av behovet av biotopvårdsåtgärder Utredning av möjliga fiskvägar Kostnads- och nyttoanalys av åtgärder Mjukare flöde i Säveån I början av 2000-talet uppmärksammade lokala sportfiskare att laxungarna i Säveån hotades av kraftiga variationer i åns vattenflöde. Variationerna berodde på att vattenflödet genom Jonsereds vattenkraftverk stängdes av automatiskt i samband med åskstörningar. För att minska variationerna i flöde byggdes en nödvattenlucka samtidigt som ny teknik installerades för mjukare och mer naturliga flödesvariationer. Dessutom återskapades Jonseredsströmmen med högre flöden, och öppettiden för den befintliga fisktrappan förlängdes. Omlöp vid Rolfsån Fisken kom inte förbi kraftverket vid Rolfsån. I samverkan med regionala myndigheter, kommun och fiskeintressenter har ett omlöp byggts förbi kraftverket vid Bosgårdens kraftverk i Rolfsån. Vid Apelnäs kraftverk har vi även medverkat till bygget av en fisktrappa. Resultatet av detta arbete kommer att ligga till grund för kommande miljösatsningar. 16

17 Omlöp vid Bosgårdens kraftverk i Rolfsån. Ullignatur? Mentiati odi dia dit lam, sincia veri odi autetur? Ut reiuntet por aut que volupidesed quaestrum que asimus abo ovitate. Apelnäs fisktrappa. 17

18 18 På Vattenfall är vi övertygade om att det går att öka den biologiska mångfalden i redan utbyggda älvar samtidigt som vi till största delen behåller produktionen av vattenkraften.

19 Vy över Ångermanälven med Stalon kraftstation. 19

20 Vill du veta mer om Vattenfall Vattenkrafts miljöarbete? Kontakta: Miljöchef Richard Holmgren Tel Miljösamordnare Sören Ek Tel Miljösamordnare Henrik Viklands Tel Här kan du läsa mer om vattenkraft, energi och miljö Vattenfall vattenfall.se Svensk Energi svenskenergi.se Elforsk elforsk.se Havs- och Vattenmyndigheten havochvatten.se Vattenmyndigheterna vattenmyndigheterna.se Energimyndigheten energimyndigheten.se Länsstyrelserna i Sverige lansstyrelsen.se Regeringen regeringen.se Naturskyddsföreningen snf.se 2015, Blomquist & Co.

Vattenkraften och miljön

Vattenkraften och miljön Vattenkraften och miljön Elforsk slutseminarium 20-21 oktober 2010 Richard Holmgren Miljöchef Vattenfall Vattenkraft AKKATS Kraftstation Jokkmokk Vattenfall AB Vattenfall Vattenkraft i siffror Vattenfall

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson Bilder i presentationen: Åsa Widén Rapport från Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin God Ekologisk Potential

Läs mer

Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter

Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter! Klimatförändringen?! Förändrat produktionssystem?! Vattendirektivet? Vattenkraften i

Läs mer

Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand

Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand Syfte Ta fram förslag på miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som idag är utpekade som Kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft.

Läs mer

Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen

Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen Vattenreglering Lule älv Luleå, 2013-03- 22 Thord Lindström, Vattenfall Vattenkraft AB Nordiska elsystemet Norden är ett gemensamt elkraftsystem En gemensam

Läs mer

Älvräddarna. Älvräddarnas Samorganisation

Älvräddarna. Älvräddarnas Samorganisation Älvräddarna Christer Borg, ordförande Älvräddarna, en av 27 experter i Vattenverksamhetsutredningen Stopp för ny vattenkraft Restaurering av de vattendrag som är vattenkraftsskadade Småskaliga kraftverk

Läs mer

ÅTGÄRDSPRIORITERING I VATTENKRAFTEN

ÅTGÄRDSPRIORITERING I VATTENKRAFTEN ÅTGÄRDSPRIORITERING I VATTENKRAFTEN Richard Holmgren, Miljöchef Vattenfall Vattenkraft AB Vattendagarna I Umeå 25-26 oktober 2016 INNEHÅLL Vattenkraftens framtida roll Prioritering av miljöåtgärder Så

Läs mer

För att ändra/uppdatera/ta bort Presentationsnamn och Namn i foten, gå in på Infoga - Sidhuvud/sidfot

För att ändra/uppdatera/ta bort Presentationsnamn och Namn i foten, gå in på Infoga - Sidhuvud/sidfot Presentation Niklas Egriell (M.Sc) Utredare och ansvarig för HaV:s arbete med frågor kring vattenkraft och vattenreglering Niklas.egriell@havochvatten.se 010-698 60 86 9/28/12 1 9/28/12 2 Pågående arbeten

Läs mer

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram - underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen Västra

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Appendix 1 1 (5) Bilaga 1- Åtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Fortum ställer sig bakom de kommentarer som framförts av Vattenregleringsföretagen i deras bilaga till remissvar angående

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Miljöanpassning av vattenkraften. Har vi de verktyg som behövs?

Miljöanpassning av vattenkraften. Har vi de verktyg som behövs? Miljöanpassning av vattenkraften Har vi de verktyg som behövs? Förutsättningar vattenkraft Årlig genomsnittsprod. 65 TWh av ca 165 totalt Även småskalig relevant, speciellt avseende effekttoppar i S. Sverige

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Vattenfall Vattenkraft AB

Vattenfall Vattenkraft AB Vattenfall Vattenkraft AB Vattenkraft/Miljöåtgärder Pite havsbad 2012 0507 Thord Lindström PY-MP Elproduktionssystemet 2 Vattenfall Vattenkraft AB enskilt, på nätet och i branschen Konkurrans utsatt marknad

Läs mer

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010 Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraften är en mycket värdefull tillgång för produktion av förnybar el och spelar en central roll i Sveriges elförsörjning

Läs mer

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Dialogprojektet Vattendagarna Uppdraget Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Slutseminarium projekt Umeälven Umeå, 21-2 maj 2015 Lisa Lundstedt Vattenmyndigheten Bottenviken Foto: Andreas Broman WFD Torrfåra GEP Svämplan Morfologi Reglerkraft Produktionsförlust

Läs mer

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Kommentarer Dalälven Österdalälven Hösthån: Hösthån regleras av kraftverket Båthusströmmen, ett kraftverk som bidrar med så pass mycket

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén Umeälven Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess Åsa Widén Projektledare Umeälven Kartläggning av Maximal Ekologisk Potential i Umeälven www.umealven.se Arbetet sker

Läs mer

Branschgemensam forskning och utveckling inom vattenkraft och miljö. Sara Sandberg Elforsk

Branschgemensam forskning och utveckling inom vattenkraft och miljö. Sara Sandberg Elforsk Branschgemensam forskning och utveckling inom vattenkraft och miljö Sara Sandberg Elforsk Agenda Om Elforsk Krafttag ål Funktionella metoder för odling av fysiologiskt naturanpassad smolt Vattenkraft miljöeffekter,

Läs mer

Projektplan för Den levande Nyköpingsån

Projektplan för Den levande Nyköpingsån Projektplan för Den levande Nyköpingsån Foto: Storhusfallet vid högvattenflöde 1 maj 2010, flöde 100 m 3 per sekund. Bakgrund Nyköpingsån är en av södra Sveriges större vattendrag, den tar sin början vid

Läs mer

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT HUVUDRAPPORT 2012-05-15. VATTENFALL VATTENKRAFT Miljöförbättrande åtgärder vattenkraft

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT HUVUDRAPPORT 2012-05-15. VATTENFALL VATTENKRAFT Miljöförbättrande åtgärder vattenkraft MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT HUVUDRAPPORT 2012-05-15 VATTENFALL VATTENKRAFT Miljöförbättrande åtgärder vattenkraft Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT 2012-05-15

Läs mer

Dalälvens vattenkraftssystem naturvärden och åtgärdspotentialer

Dalälvens vattenkraftssystem naturvärden och åtgärdspotentialer Hållbar vattenkraft i Dalälven Dalälvens vattenkraftssystem naturvärden och åtgärdspotentialer 20 oktober 2016 Gysinge Dalälvens avrinningsområde Pilotprojekt Hållbar vattenkraft i Dalälven Bakgrund organisation

Läs mer

Bernt Moberg. Framtiden för laxen?

Bernt Moberg. Framtiden för laxen? Bernt Moberg Framtiden för laxen? 3 , Testeboån Vattendirektivet det viktigaste som hänt fiskevården. Vattenrådet är en mötesplats för ökad demokrati i vattenförvaltningen. Vattenrådet är en kunskapsspridare

Läs mer

Fokus på en hållbar värld. Vårt arbete med ständig miljöutveckling fortsätter

Fokus på en hållbar värld. Vårt arbete med ständig miljöutveckling fortsätter Fokus på en hållbar värld Vårt arbete med ständig miljöutveckling fortsätter Grodhotell i Forsmark Solceller ger energi Miljön del av vår vardag Energi är en grundläggande förutsättning för ett fungerande

Läs mer

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 1958 byggs Stornorrfors kraftverk Ingen dom på skada för fisket i Vindelälven 1999 Förhandlingar i domstol (Vattenfall hävdar att fisket

Läs mer

Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten

Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten Miljökvalitetsnormer: De kraftigt modifierade och konstgjorda vattnen ska uppnå god ekologisk potential och god kemisk

Läs mer

Nytt liv åt flora och fauna.

Nytt liv åt flora och fauna. Nytt liv åt flora och fauna. Den biologiska mångfalden i naturen är viktig för att ekologiska kretslopp ska fungera fullt ut. Som energiproducent och leverantör har E.ON möjlighet att hjälpa flora och

Läs mer

Hållbar vattenkraft i Dalälven EID styrgrupp 8 december 2015

Hållbar vattenkraft i Dalälven EID styrgrupp 8 december 2015 Hållbar vattenkraft i Dalälven EID styrgrupp 8 december 2015 Per-Erik Sandberg Vatten påverkade av vandringshinder Underlag till vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vi behöver prioritera våra

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

Praktiska och ekonomiska begränsningar i att reglera vatten samt vattenkraftdirektivet

Praktiska och ekonomiska begränsningar i att reglera vatten samt vattenkraftdirektivet Praktiska och ekonomiska begränsningar i att reglera vatten samt vattenkraftdirektivet Claes Hedenström Communication/Business Relations Production, Vattenfall Policy ansvarig vattenkraft NEPP seminarium

Läs mer

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag?

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? 2012-09-17 1 Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? Björn Risinger Vattenorganisationernas riksmöte 17 sept 2012 2012-09-17 2 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Förvaltningsplan. Vattenmyndigheten Bottenhavet

Förvaltningsplan. Vattenmyndigheten Bottenhavet Ragnar Asklund 2015-04-30 Dnr Jämt: 063-149346 ragnar.asklund@jamtkraft.se YTTRANDE Ert dnr 537-7197-14 Vattenmyndigheten Bottenhavet Förvaltningsplan Karakterisering och statusklassning Det är svårt att

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Skellefteälvens VattenregleringsFöretag

Skellefteälvens VattenregleringsFöretag Skellefteälvens VattenregleringsFöretag BERGNÄS BASTUSEL RENGÅRD BÅTFORS FINNFORS GRANFORS KRÅNGFORS SELSFORS KVISTFORSEN SÄDVA SLAGNÄS GRYTFORS GALLEJAUR VARGFORS REBNIS Vattenregleringsföretag Vattenregleringsföretag

Läs mer

Tällberg Gun Åhrling-Rundström

Tällberg Gun Åhrling-Rundström Tällberg 2016-12-07 Gun Åhrling-Rundström Energiöverenskommelsen Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leverenssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser Vattenkraften

Läs mer

Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft

Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft Erik Sparrevik 2013-04-19 1 Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft Erik Sparrevik 2013.04.19 Bakgrund till programmet Fokus på vattenkraft

Läs mer

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan Statusklassning och vattendirektivet i Viskan EU s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning VARFÖR EN NY VATTENFÖRVALTNING? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas,

Läs mer

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i Statkra~ Vatlenmyndigheten i Botlenvikens vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Botlenhavets vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Västerhavet vatlendistrikt S37-!S67b og i, 'III II 02. Statkraft SverIge AB

Läs mer

Vattenfalls fiskevårdsåtgärder och biologisk mångfald - sammanställning och utvärdering

Vattenfalls fiskevårdsåtgärder och biologisk mångfald - sammanställning och utvärdering Vattenfalls fiskevårdsåtgärder och biologisk mångfald - sammanställning och utvärdering Nya fisktrappan vid Stornorrfors Erik Sparrevik Mats Larsson 2011-09-29 Rapport 1 (49) Dokumenttyp Dokumentidentitet

Läs mer

Fortums miljöarbete i Nedre Dalälven

Fortums miljöarbete i Nedre Dalälven Frtums miljöarbete i Nedre Dalälven Öppet vattenrådsmöte 4 ktber 2013 Falun Birgitta Adell, Frtum Vattenkraften Har en lång hitria Vandringshinder Eldfrsen 2011 Tryck på miljöanpassning 2 En annan typ

Läs mer

Birgitta Adell Miljösamordnare

Birgitta Adell Miljösamordnare Birgitta Adell Miljösamordnare Fortums vattenkraft i Norden Flod Antal anläggn. MW* Ångermanälven 3 57 Indalsälven 10 615 Ljungan 4 103 Ljusnan 18 629 Dalälven 39 935 Klarälven 24 357 Byälven 5 37 Norsälven

Läs mer

Samverkan inom vattenförvaltningen i Sverige - delaktighet och engagemang

Samverkan inom vattenförvaltningen i Sverige - delaktighet och engagemang Samverkan inom vattenförvaltningen i Sverige - delaktighet och engagemang Vattenförvaltningen i Sverige ska utvecklas i samverkan med dem som berörs. Att sprida information och att involvera berörda organisationer

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Bottenhavets internationella gränsvattenområden i Jämtlands län Detta är en sammanställning

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund På gång inom Vattenförvaltningsarbetet Ann-Louise Haglund Vattenförvaltningsarbetet under 2015 Remiss från Vattenmyndigheterna Förslag till Åtgärdsprogram Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Goda exempel från elbranschen FÖRORD FAKTA OM VATTENKRAFT Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och idag svarar produktionen för knappt hälften av landets

Läs mer

VATTENKRAFT. Information om. renovering av Långforsens vattenkraftstation INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T

VATTENKRAFT. Information om. renovering av Långforsens vattenkraftstation INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T VATTENKRAFT INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T 2017 Information om renovering av Långforsens vattenkraftstation 1 LÅNGFORSEN IDAG KRAFTVERK 33M3/S 8M3/S Oförändrad vattenmängd Vi vill renovera stationen där

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per dishikt och avrinningsområde lämnas till Vattemuyndigheternas webbplats.

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per dishikt och avrinningsområde lämnas till Vattemuyndigheternas webbplats. .. e-dn Vattenmyndigheterna i Södra Östersjön, Västerhavet, Norra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken -;'3 -;S6 ;;.~ 10._-. _~--... ANK 2 1 Jff) '[):l :>t} E.ON Vattenkraft Sverige AB Box 34 31221 la

Läs mer

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 Vattenkraft och ål Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 E.ON:s kraftverk i Sverige 76 kraftverk 8 000 GWh 1 700 MW Norra Sverige 37 kraftverk 7 500 GWh 1 580 MW Bergslagen 8 kraftverk 50 GWh 12 MW Södra

Läs mer

Vad finns det för stöd för att miljöåtgärder fungerar?

Vad finns det för stöd för att miljöåtgärder fungerar? Vad finns det för stöd för att miljöåtgärder fungerar? Krav: För ekosystem närmare referens och målbild Inga risker Hur ska man veta? Vetenskapligt stöd Helst: studier före och efter åtgärd, med kontroller

Läs mer

RIP. Inst. för vilt, fisk och miljö (VFM) Sveriges lantbruksuniversitet. Kjell Leonardsson

RIP. Inst. för vilt, fisk och miljö (VFM) Sveriges lantbruksuniversitet. Kjell Leonardsson Inst. för vilt, fisk och miljö (VFM) Sveriges lantbruksuniversitet Kjell Leonardsson Lycksele 2014-05-07 Fiskvägars effektivitet och passageförluster vid kraftverk RIP? Litteratursammanställningar av passageeffektiviteter

Läs mer

Ekologiska effekter och verksamhetspåverkan av förändrade produktionsvillkor i Vattenfalls storskaliga vattenkraftverk

Ekologiska effekter och verksamhetspåverkan av förändrade produktionsvillkor i Vattenfalls storskaliga vattenkraftverk Ekologiska effekter och verksamhetspåverkan av förändrade produktionsvillkor i Vattenfalls storskaliga vattenkraftverk Vattenfalls storskaliga vattenkraftstationer i Sverige Erik Sparrevik Henrik Viklands

Läs mer

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR OM SMÅSKALIG VATTENVERKSAMHET

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR OM SMÅSKALIG VATTENVERKSAMHET INFORMATION 1 (6) SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR OM SMÅSKALIG VATTENVERKSAMHET VARFÖR SKA VERKSAMHETSUTÖVARE HA TILLSTÅND? Det finns flera skäl för att de som har ett kraftverk ska ha tillstånd. Till att börja

Läs mer

Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman

Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman Fem distrikt i Sverige med olika karaktäristik Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt baserat på de fem större havsbassängerna vilket innebär

Läs mer

Vattenkraftens framtida bidrag till ökad kapacitet och reglerförmåga

Vattenkraftens framtida bidrag till ökad kapacitet och reglerförmåga 1(9) Vattenkraftens framtida bidrag till ökad kapacitet och reglerförmåga Ett framtidsscenario för vattenkraften i Skellefteälven Inspel till Energikommissionen 1. Sammanfattning Vattenkraften är en mycket

Läs mer

Handlingsprogram för ål. Delrapport. Erik Sparrevik

Handlingsprogram för ål. Delrapport. Erik Sparrevik Handlingsprogram för ål Delrapport Erik Sparrevik 2008-01-25 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer DELRAPPORT 2008-01-25 2655700 Författare Uppdragsnamn Erik Sparrevik Handlingsprogram

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften?

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Erik Degerman, Sveriges Lantbruksuniversitet Inst. för akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet, Örebro 92 000 sjöar 450 000

Läs mer

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan PM 1 (17) 48 Miljöanalys Pär Granström 026-17 12 40 per.granstrom@x.lst.se Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan Förord Detta förslag

Läs mer

Vattenreglering vad är det?

Vattenreglering vad är det? VATTENREGLERING Lars Skymberg, Fortum Vattenreglering vad är det? Med vattenreglering avses ändring av vattenföring och vattenstånd i ett vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet, i vårt fall

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

ENERGISEMINARIUM I GLAVA

ENERGISEMINARIUM I GLAVA www.svenskvattenkraft.se ENERGISEMINARIUM I GLAVA 2011-09-12 Svensk Vattenkraftförening Ideell, politiskt oberoende förening. Intresseförening för småskalig vattenkraft. Grundades 1980. 800 medlemmar.

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010 RESULTAT FRÅN FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2010 Testeboån mellan havet och Oslättfors ingår i aktionsplanen för lax i Östersjön - IBSFC Salmon Action Plan 1997-2010. I praktiken innebär det att all fiskevård

Läs mer

Vattenmöte Rydsnäs 2 dec 2010

Vattenmöte Rydsnäs 2 dec 2010 Vattenmöte Rydsnäs 2 dec 2010 Fortums Vattenkraftproduktion och miljöarbete Birgitta Adell Fortum Generation AB 1 Vattenmöte Rydsnäs 10 minuter att belysa er syn på eller ert bidrag till att lösa de frågor

Läs mer

Välkomna till slutseminarium i Kraft och liv i vatten (KLIV)

Välkomna till slutseminarium i Kraft och liv i vatten (KLIV) Välkomna till slutseminarium i Kraft och liv i vatten (KLIV) Johan Tielman, Uniper, ordförande programgruppen KLIV Niklas Egriell, Havs- och vattenmyndigheten Sara Sandberg, Energiforsk Fredrik Martinsson,

Läs mer

Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg

Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg Kalle Gullberg Erfarenheter från ett fiskvandringsprojekt Kortkurs: Bygg Din egen ålfälla Laxförvaltning ökat behov av dataunderlag Skräckfilm Fiskvandring

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel.

Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel. Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel. Föreningen grundad 1922 För att människorna på landsbygden skulle

Läs mer

POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT

POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT Energilunch den 2 december 2015 Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi Bakgrund Idag och i framtiden förväntas mer elproduktion som

Läs mer

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa 2 Säveåns naturvärden Säveån kommer från trakterna kring sjön Säven mellan Vårgårda och Borås. Huvudfåran är opåverkad av

Läs mer

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per distrikt och avrinningsområde framgår av svaren till respektive Vattenmyndighet.

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per distrikt och avrinningsområde framgår av svaren till respektive Vattenmyndighet. Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Global Unit Generation E.ON Vattenkraft Sverige AB Box 34 312 21 Laholm www.eon.se Johan Tielman Tel 0705-73 44 14 johan.tielman@eon.se Besöksadress: Industrigatan

Läs mer

Yttrande över Samrådshandlingarna Vattenmyndigheten Bottenviken

Yttrande över Samrådshandlingarna Vattenmyndigheten Bottenviken Yttrande över Samrådshandlingarna Vattenmyndigheten Bottenviken2015 2021 Yttrande inklusive för Vindelälven med exempel från Vindelns kommun I remissen är förslaget att uppnå god vattenkvalité rakt över.

Läs mer

Dalälvens vattenkraftssystem

Dalälvens vattenkraftssystem Hållbar vattenkraft i Dalälven Dalälvens vattenkraftssystem Claes Kjörk, Fortum Anna Hedström-Ringvall, DVF Kent Pettersson, Fortum Nicklas Hjerdt, SMHI Per-Erik Sandberg, Länsstyrelsen Dalarna 15 september

Läs mer

Fiskvägar, omlöp och torrfåror konsekvenser och miljönytta

Fiskvägar, omlöp och torrfåror konsekvenser och miljönytta Fiskvägar, omlöp och torrfåror konsekvenser och miljönytta Erik Sparrevik 2015-05-21 Innehåll Inledning Vandringshinder Prioritering av fiskvägar Olika typer fiskvägar och avledningsanordningar Exempel

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Hur påverkas fisk av ett kraftverk?

Hur påverkas fisk av ett kraftverk? Hur påverkas fisk av ett kraftverk? Dalälvens vattenråd och DVVF Vansbro, 2015-09-25 Marco Blixt, Fiskeansvarig Fortum Generation AB Innehåll Hur och varför påverkas fisk i Dalälven? Hur kompenseras fiskeskador?

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07

Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07 Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07 Tranås Kvarn (Smedjeholmen) Elverksdammen, fiskväg finns, nivå regleras med automatlucka, ingen vattenkraftproduktion idag. (Svartån) Foto: L Gustafsson

Läs mer

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN Samrådsunderlag enl 6 kap 4 MB 2014-05-09 2 (12) 1 INLEDNING... 4 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 4 3 LOKALISERING... 5 4 HYDROLOGISKA DATA...

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Skiss på uppföljningsprogram för Säveåns Natura 2000-områden och naturreservat i Partille och Lerums kommuner

Skiss på uppföljningsprogram för Säveåns Natura 2000-områden och naturreservat i Partille och Lerums kommuner Skiss på uppföljningsprogram för Säveåns Natura 2000-områden och naturreservat i Partille och Lerums kommuner 080130 Bakgrund Säveån är av riksintresse för naturvården och delar av den utgör Natura 2000-områden

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Älvräddarna. Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig

Älvräddarna. Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig Älvräddarna Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig Restaurera de vatten som är vattenkraftsskadade främst med biokanaler och ekologiska flödesmodeller Vattenkraften och biologisk mångfald Gränsen

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

www.svenskvattenkraft.se Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås

www.svenskvattenkraft.se Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås Småskalig vattenkraft naturnära energiutvinning F = H * Q * g F är effekten i kw H är fallhöjden i meter Q är flödet i m 3 /s g är jordens dragningskraft

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer