Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft"

Transkript

1 Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft

2 2 Laxen i Vindelälven vandrar upp till 26 mil för att kom till sina lekvatten.

3 Vi arbetar med biologisk mångfald Sveriges riksdag har beslutat att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll år Det innebär att andelen förnybar elenergi måste öka. Energimyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten har även presenterat en Nationell strategi för hållbar vattenkraft som visar att vattenkraften kommer att spela en fortsatt mycket viktig roll för att Sverige ska klara dessa miljömål. Vattenkraften är en förnybar energikälla som idag producerar nära hälften av Sveriges elenergi utan några större utsläpp av koldioxid. Men vattenkraftproduktionen gör stora avtryck i landskapet och i naturmiljön. På Vattenfall är vi övertygade om att det går att öka den biologiska mångfalden i redan utbyggda älvar samtidigt som vi till största delen behåller elproduktionen från vattenkraften. Här berättar vi mer om hur vi arbetar med vårt Program för biologisk mångfald. 3

4 Sverige hör till de länder i världen som idag har lägst utsläpp av koldioxid. Historien om en fantastisk energikälla Vattenkraft är på många sätt en fantastisk energikälla. Den är förnybar, vattnet kan lagras i dammar så att elen kan produceras precis när den behövs och den ger nästan inga utsläpp av koldioxid. Men det finns en annan sida också. När vi i Sverige byggde ut älvarna, samtidigt som vi byggde vårt välfärdssamhälle, så ändrade vi förutsättningarna i naturen längs de älvar vi byggde ut. I praktiken gjorde vi om stora rinnande vattendrag till sjöliknande system. Det här skedde i en tid av utveckling och optimism. Allt var möjligt, vi hade en strålande tid framför oss. Förändringarna i de utbyggda älvarna blev på många sätt dramatiska. Fiskens vandringsleder skars av och fisken kunde inte nå sina gamla lekplatser. Vissa sträckor dämdes upp medan andra blev torrlagda. Men det lade också grunden för en förnybar och flexibel elproduktion som gör Sverige till ett av de länder i världen som idag har lägst utsläpp av koldioxid i sin energiproduktion. Akkats vattenkraftverk i Lule älv. 4

5 Suorvadammen. Vattenkraften producerar 45 % av den elenergi vi använder i Sverige.

6 El är färskvara Älvkarleby. El är svår att lagra i stora mängder och måste därför produceras i samma stund som den används. Därför är vattenmagasin så viktiga. Vattenmagasinen kan liknas vid stora batterier. Vattnet lagras och kan sedan användas efter behov. På våren är vattentillrinningen stor, då lagrar vi vattnet för att kunna använda det på vintern när behovet av energi är stort. En av vattenkraftens stora fördelar är att den kan regleras från en minut till en annan. Den snabbheten är viktig, till exempel för att möta variationer i elproduktionen från vind och sol. Allt vatten som släpps ur dammarna utan att passera en turbin är förlorad energi som måste ersättas av annan elproduktion. Helst ska det vara elproduktion som snabbt kan ökas och minskas beroende på behov. Vindkraft producerar el när det blåser, solkraft skapas när det är soligt och kärnkraft är mest effektiv om elproduktionen håller en jämn nivå. Däremot finns det flexibla och snabbreglerade fossila bränslen, till exempel gas, som precis som vattenkraften snabbt kan starta produktion av el. Den stora skillnaden mellan dessa flexibla energikällor är att vattenkraften är förnybar och därför extra viktig för att vi ska nå våra klimatmål i framtiden. 6

7 El är en färskvara den måste produceras precis när den avänds, därför är vattenmagasinen så viktiga. GWh Tillrinning Produktion Tillrinningen är ojämnt fördelad över året. Genom att spara vårflodens och höstregnens vatten i magasin kan vi täcka vinterns behov av el jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 7

8 Sverige sätter mål för vatten och klimat År 2000 upprättade EU ett ramdirektiv för vattenskydd och förvaltning av vattenresurser. Målet är att uppnå god ekologisk och kemisk status i alla EU:s vatten fram till Det innebär till exempel att hindra och minska föroreningar, främja hållbar användning av vatten, skydda miljön, förbättra tillståndet för akvatiska ekosystem och mildra effekterna av översvämningar och torka. När ramdirektivet genomförs i Sverige utreder myndigheterna nu åtgärder som kan förbättra den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag. Arbetet utgår bland annat från den nationella strategin för hållbar vattenkraft och bedrivs i sexårscykler. Målet är att alla Sveriges vatten ska ha uppnått minst god ekologisk status till år I de fall detta inte är möjligt kan tiden förskjutas, som längst till God ekologisk status ska uppnås samtidigt som Sverige uppfyller sina klimatmål. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990 och att våra nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll år Sveriges arbete för hållbar vattenkraft vilar på de EU-direktiv som berör vattenskydd och skydd av arter och naturtyper. Art- och habitatdirektivet EU:s art- och habitatdirektiv anger vilka arter och naturtyper som ska skyddas. Av de 1000 arter som upptas i direktivet finns cirka 150 i Sverige. Av 231 naturtyper har vi 88. Sverige ska se till att alla dessa arter och naturtyper har gynnad bevarandestatus, det vill säga att utbredningsområde, areal, populationsutveckling och andra kvaliteter kan behållas. De flesta av Sveriges naturreservat innehåller flera av art- och habitatdirektivets naturtyper. Nationell strategi för hållbar vattenkraft I juli 2014 presenterade Energimyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten en Nationell strategi för hållbar vattenkraft. Syftet med strategin är att skapa bra miljöstatus i de flesta av Sveriges vattendrag och en hållbar produktion av vattenkraft. Enligt myndigheterna kommer strategin att leda till en minskning av den nuvarande vattenkraftproduktionen på maximalt 1,5 terrawattimmar (TWh) eller ca 2,3 procent. 8

9 Vattenmyndigheterna För att samordna arbetet med direktivet skapades år 2004 Vattenmyndigheterna. De arbetar över fem distrikt: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. Tillsammans ska de samordna arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten på våra vatten. Vattenmyndigheterna har i Sverige lagt stort fokus på vattenkraftens miljöpåverkan. De flesta vattenförekomster påverkade av storskalig vattenkraft har identifierats som KMV, ett begrepp som betyder Kraftigt Modifierade Vatten. Det innebär att de enligt direktivets mål ska uppnå God Ekologisk Potential, GEP, till Vattenmyndigheterna har förlängt tidsfristen till GEP God ekologisk potential God ekologisk potential uppnås när alla rimliga åtgärder för att förbättra de ekologiska förhållandena i vattenförekomsten är genomförda. Vattenmyndigheterna har gett länstyrelserna i uppdrag att ta fram älvvisa åtgärdsplaner till år 2017 för att uppnå miljökvalitetsnormerna.

10 Som stor vattenkraftägare har vi ett stort ansvar Vattenfall äger och driver 54 storskaliga vattenkraftverk i åtta stora svenska älvar: Lule älv, Skellefte älv, Ume älv, Ångermanälven, Indalsälven, Gimån, Dalälven och Göta älv. De står tillsammans för drygt en tredjedel av Sveriges förnybara elproduktion. Vi äger och driver också ett femtiotal småskaliga vattenkraftverk i mindre vattendrag som utgör en mindre del av vår produktion. 10 Älvkarleby, Dalälven.

11 Fisktrappor, lekgrus och borttagna vandringshinder. Vi provar många lösningar, sedan satsar vi på de åtgärder som gör mest nytta ur ett sammanvägt perspektiv för biologisk mångfald och förnybar energi. Arbetet har börjat Vi vill hitta de åtgärder som gör mest nytta för den biologiska mångfalden, i kombination med minimalt bortfall av förnybar energi. Och vi har redan börjat. Vi bygger fisktrappor, vi lägger ut lekgrus i Finland, vi tar bort vandringshinder och mycket mer. Arbetet genomförs i bred dialog med intressegrupper och myndigheter för att hitta hållbara lösningar för framtiden. Idag ser vi goda möjligheter att främja vandringsbestånd av strömlevande fisk i sidovattendragen till de stora älvarna. Andra ställen där insatser kan göra stor skillnad är vid den stora mängd småskaliga vattenkraftstationer som idag påverkar sin omgivning. Program för biologisk mångfald och vattenkraft År 2012 startade Vattenfall Program för biologisk mångfald och vattenkraft. Syftet med programmet är bland annat att stärka den biologiska mångfalden genom att utreda och genomföra åtgärder som förbättrar miljön. EU:s ramdirektiv för vatten är en viktig grund för arbetet. Vi har redan idag flera framgångsrika projekt, bland annat i Stornorrfors. Där har vi byggt en av Europas modernaste fisktrappor så att fisken kan vandra upp till den outbyggda Vindelälven. Vi har också gjort stora inventeringar för att hitta effektiva åtgärder i Lule älv, Göta älv och i den småskaliga vattenkraften. Tillsammans med andra energiföretag genomför vi nu inventeringar i älvar med flera kraftverksägare. Resultatet visar att det finns en rad åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden. Inventeringarna kommer att utgöra en viktig del i arbetet med att ta fram älvvisa åtgärdsplaner fram till Vattenfall arbetar inom en rad områden: Krafttag ål Ålyngel sätts ut och ålar får transporthjälp förbi kraftverk ned till havet. Värnområden Vattenfall har fyra värnområden där vi lovat att bevara naturmiljön och att skydda arterna i området. Nya områden utreds. Fonden Bra miljöval Vattenfalls Bra miljöval el för vattenkraft produceras i vattenkraftverken längs Göta älv. Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning och vi är via fonden delaktiga i en rad miljöförbättrande åtgärder bl a biflödesrestaurering i Göta älv (Lillån och Valån) och Flarkån, ett biflöde till Luleälven. Forskning och utveckling Vi driver flera forskningsoch utvecklingsprojekt, oftast i samverkan med bransch, universitet och andra intressenter. 11

12 Europas modernaste fisktrappa i Stornorrfors hjälpte under 2013 femton tusen lax- och havsöringar att nå sina lekplatser i den outbyggda Vindelälven Åtgärder pågår Stornorrfors en port till Vindelälven I Stornorrfors har Vattenfall byggt en av Europas modernaste fisktrappor och för att fisken lättare ska ta sig dit har vi under våren 2013 anlagt poler vid svåra passager längs den sex kilometer långa sträckan från havet till fisktrappan. Där kan fisken vila på sin mödosamma färd mot sina lekplatser som kan ligga allt mellan 2 och 33 mil upp längs älven. Med hjälp av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, följer vi noga resultatet av våra ansträngningar, bland annat genom att utrusta enskilda fiskar med radiosändare så att vi kan spåra hur de rör sig. År 2013 vandrade lax- och havsöringar upp till sina lekplatser via fisktrappan till den outbyggda Vindelälven. Det här är resultatet av den avsiktsförklaring som Vattenfall och intressenterna längs Ume älv enades om under våren Intressenter Det finns ett starkt engagemang och intresse bland alla berörda längs Ume- och Vindelälven. Under samlingsnamnet Från kust till fjäll arbetar följande parter och intressenter med att utveckla området ur fiskesynpunkt. Kraftverksägare Vattenfall Umeå kommun Universitet, myndigheter och intresseorganisationer Sveriges Lantbruksuniversitet SLU (Vilt, fiske & Miljö) Länsstyrelsen i Västerbotten Vindelälvens Fiskeråd Fiskeriverket nuvarande Havsoch vattenmyndigheten. EU Fiskerifonden Fisktrappan i Stornorrfors är en av Europas modernaste. Vindelälvskommunerna Vännäs Vindeln Lycksele Sorsele Arjeplog 12

13 Översikt över Stornorrfors Fisktrappa. I programmet Krafttag ål planteras ålyngel ut samtidigt som lekmogen ål fångas och transporteras förbi kraftverken i Göta älv. Krafttag ål vi hjälper ålen på dess långa väg mot Sargassohavet Ålen i Vänern har en lång simtur framför sig för att komma till sina lekområden i Sargassohavet utanför Kuba och Florida. Sedan 2010 hjälper vi dem förbi vattenkraftverken i Göta älv. Under 2014 transporterade Vattenfall ålar förbi kraftverken i Göta älv så att ålen kan ta sig till sina lekområden. Åtgärderna är en del i programmet Krafttag ål som är ett frivilligt program för ålens bevarande där Vattenfall och fem andra vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten ingår. Bakgrunden till Krafttag ål är ålförordningen (EG nr 1100/2007) som EU antog år Målet för varje medlemsstat i EU är att minst 40 procent av ålen med stor sannolikhet ska ta sig ut i havet. Jämförelsen görs mot den bästa uppskattningen av hur många ålar som skulle ha tagit sig ut i havet om inte mänskliga faktorer påverkat beståndet. 13

14 14

15 Stornorrfors vattenkraftverk i Umeälven. Projekt i storskaliga reglerade vattendrag När är en älv regleras för vattenkraftproduktion hindras fisken ofta att vandra mellan biflöden och huvudälv. När vi återskapar fiskvandring mellan dessa vattendrag så ger det ekologiska effekter i både sidovattendraget och i huvudälvfåran. I huvudälvfåran kan biotopåtgärder som till exempel utläggning av lekgrus och sten ge goda ekologiska effekter utan fallförluster och minskad produktion. Den ekologiska effekten kan sannolikt stärkas genom att omfördela befintliga flöden till huvudfårans avstängda sidogrenar. En annan åtgärd för att stärka den ekologiska effekten är att ta bort gamla vandringshinder för fisk, som till exempel trösklar och andra konstruktioner från flottningsepoken. Fördjupning av bäckfåran i Tsåkesjokk Lule älv Lågt vattendjup i mynningen till sjön Langas skapade ett vandringshinder när vattenståndet i sjön var lågt. År 2012 gjorde Vattenfall en första inventering och under 2013 grävde vi ner bäckfåran gradvis till en nivå anpassad till det lägsta vattenståndet i Langas. Nu finns kontinuitet mellan sidovattenflödet och sjön. målet med vattendirektivet. Det innebär bland annat att bedöma miljönyttan och beräkna hur åtgärderna påverkar vattenkraftproduktionen i älven, både som helhet och vid specifika anläggningar. Projektet arbetar enligt de vägledningar som tas fram av Havs- och vattenmyndigheten och utvärderar de åtgärdsförslag som förs fram för storskaliga reglerade vattendrag. Fyra värnområden med natur av riksintresse Vattenfall har fyra värnområden där vi bevarar naturmiljön och skyddar arterna i området. De fyra områdena Porsi, Bombmurkleskogen, Messaure och Edefors ligger alla längs Lule älvdal. Under arbetet med att återskapa värdefulla naturmiljöer runt de utbyggda älvarna har Vattenfall funnit dessa fyra riksintressanta miljöer värda att bevara. Här finns bland annat rödlistade växter, rester av naturskogar och intressanta fågellokaler. Vi arbetar kontinuerligt med att utreda fler värnområden. Djupviksbäcken Djupviksbäcken mynnar i sjön Langas i stora Lule älv. Området ligger cirka 15 km öster om Stora Sjöfallet. Inventeringar som genomfördes under 2013 visade på en mycket låg vattennivå i mynningen där bäcken rinner genom zonen där älven regleras. Det innebar att vattnet sjönk och steg beroende på aktuell vattenkraftproduktion. Med hjälp av en mindre grävmaskinen fördjupades bäckens mynning och gjordes smalare genom regleringszonen. Vattendjupet ökade och fisken kan nu återigen vandra upp längs Djupviksbäcken. Umeälvprojektet en viktig nyckel till ny kunskap Vattenfall medverkar som en intressent i Umeälvprojektet tillsammans med älvens övriga kraftproducenter, myndigheter och lokala intressenter. Syftet är att utreda vilka åtgärder som kan genomföras för att nå Djupviksbäcken Lule älv. 15

16 Projekt i den småskaliga vattenkraften Vattenfall har genomfört en rad lyckade miljöprojekt inom den småskaliga vattenkraften tillsammans med olika intressenter och myndigheter. Och vi inventerar för fler projekt i framtiden. Inventering i Säveån Det finns mycket som kan göras för den biologiska mångfalden i anslutning till den småskaliga vattenkraften. Under 2012 genomfördes omfattande inventeringar av Säveån och Upperudsälven för att hitta åtgärder som kan stärka den biologiska mångfalden. Den omfattande inventeringen av Säveån ger i sin tur beslutsunderlag för andra småskaliga anläggningar. Arbetet omfattade bland annat: Flödessimuleringar av torrfåror Inventeringar av reproduktionsområden Inventering av behovet av biotopvårdsåtgärder Utredning av möjliga fiskvägar Kostnads- och nyttoanalys av åtgärder Mjukare flöde i Säveån I början av 2000-talet uppmärksammade lokala sportfiskare att laxungarna i Säveån hotades av kraftiga variationer i åns vattenflöde. Variationerna berodde på att vattenflödet genom Jonsereds vattenkraftverk stängdes av automatiskt i samband med åskstörningar. För att minska variationerna i flöde byggdes en nödvattenlucka samtidigt som ny teknik installerades för mjukare och mer naturliga flödesvariationer. Dessutom återskapades Jonseredsströmmen med högre flöden, och öppettiden för den befintliga fisktrappan förlängdes. Omlöp vid Rolfsån Fisken kom inte förbi kraftverket vid Rolfsån. I samverkan med regionala myndigheter, kommun och fiskeintressenter har ett omlöp byggts förbi kraftverket vid Bosgårdens kraftverk i Rolfsån. Vid Apelnäs kraftverk har vi även medverkat till bygget av en fisktrappa. Resultatet av detta arbete kommer att ligga till grund för kommande miljösatsningar. 16

17 Omlöp vid Bosgårdens kraftverk i Rolfsån. Ullignatur? Mentiati odi dia dit lam, sincia veri odi autetur? Ut reiuntet por aut que volupidesed quaestrum que asimus abo ovitate. Apelnäs fisktrappa. 17

18 18 På Vattenfall är vi övertygade om att det går att öka den biologiska mångfalden i redan utbyggda älvar samtidigt som vi till största delen behåller produktionen av vattenkraften.

19 Vy över Ångermanälven med Stalon kraftstation. 19

20 Vill du veta mer om Vattenfall Vattenkrafts miljöarbete? Kontakta: Miljöchef Richard Holmgren Tel Miljösamordnare Sören Ek Tel Miljösamordnare Henrik Viklands Tel Här kan du läsa mer om vattenkraft, energi och miljö Vattenfall vattenfall.se Svensk Energi svenskenergi.se Elforsk elforsk.se Havs- och Vattenmyndigheten havochvatten.se Vattenmyndigheterna vattenmyndigheterna.se Energimyndigheten energimyndigheten.se Länsstyrelserna i Sverige lansstyrelsen.se Regeringen regeringen.se Naturskyddsföreningen snf.se 2015, Blomquist & Co.

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter

Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter! Klimatförändringen?! Förändrat produktionssystem?! Vattendirektivet? Vattenkraften i

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Kommentarer Dalälven Österdalälven Hösthån: Hösthån regleras av kraftverket Båthusströmmen, ett kraftverk som bidrar med så pass mycket

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT HUVUDRAPPORT 2012-05-15. VATTENFALL VATTENKRAFT Miljöförbättrande åtgärder vattenkraft

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT HUVUDRAPPORT 2012-05-15. VATTENFALL VATTENKRAFT Miljöförbättrande åtgärder vattenkraft MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT HUVUDRAPPORT 2012-05-15 VATTENFALL VATTENKRAFT Miljöförbättrande åtgärder vattenkraft Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT 2012-05-15

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Slutseminarium projekt Umeälven Umeå, 21-2 maj 2015 Lisa Lundstedt Vattenmyndigheten Bottenviken Foto: Andreas Broman WFD Torrfåra GEP Svämplan Morfologi Reglerkraft Produktionsförlust

Läs mer

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Dialogprojektet Vattendagarna Uppdraget Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter

Läs mer

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén Umeälven Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess Åsa Widén Projektledare Umeälven Kartläggning av Maximal Ekologisk Potential i Umeälven www.umealven.se Arbetet sker

Läs mer

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010 Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraften är en mycket värdefull tillgång för produktion av förnybar el och spelar en central roll i Sveriges elförsörjning

Läs mer

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 1958 byggs Stornorrfors kraftverk Ingen dom på skada för fisket i Vindelälven 1999 Förhandlingar i domstol (Vattenfall hävdar att fisket

Läs mer

Fokus på en hållbar värld. Vårt arbete med ständig miljöutveckling fortsätter

Fokus på en hållbar värld. Vårt arbete med ständig miljöutveckling fortsätter Fokus på en hållbar värld Vårt arbete med ständig miljöutveckling fortsätter Grodhotell i Forsmark Solceller ger energi Miljön del av vår vardag Energi är en grundläggande förutsättning för ett fungerande

Läs mer

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i Statkra~ Vatlenmyndigheten i Botlenvikens vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Botlenhavets vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Västerhavet vatlendistrikt S37-!S67b og i, 'III II 02. Statkraft SverIge AB

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

Vattenfalls fiskevårdsåtgärder och biologisk mångfald - sammanställning och utvärdering

Vattenfalls fiskevårdsåtgärder och biologisk mångfald - sammanställning och utvärdering Vattenfalls fiskevårdsåtgärder och biologisk mångfald - sammanställning och utvärdering Nya fisktrappan vid Stornorrfors Erik Sparrevik Mats Larsson 2011-09-29 Rapport 1 (49) Dokumenttyp Dokumentidentitet

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa 2 Säveåns naturvärden Säveån kommer från trakterna kring sjön Säven mellan Vårgårda och Borås. Huvudfåran är opåverkad av

Läs mer

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 Vattenkraft och ål Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 E.ON:s kraftverk i Sverige 76 kraftverk 8 000 GWh 1 700 MW Norra Sverige 37 kraftverk 7 500 GWh 1 580 MW Bergslagen 8 kraftverk 50 GWh 12 MW Södra

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Fortums miljöarbete i Nedre Dalälven

Fortums miljöarbete i Nedre Dalälven Frtums miljöarbete i Nedre Dalälven Öppet vattenrådsmöte 4 ktber 2013 Falun Birgitta Adell, Frtum Vattenkraften Har en lång hitria Vandringshinder Eldfrsen 2011 Tryck på miljöanpassning 2 En annan typ

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

RIP. Inst. för vilt, fisk och miljö (VFM) Sveriges lantbruksuniversitet. Kjell Leonardsson

RIP. Inst. för vilt, fisk och miljö (VFM) Sveriges lantbruksuniversitet. Kjell Leonardsson Inst. för vilt, fisk och miljö (VFM) Sveriges lantbruksuniversitet Kjell Leonardsson Lycksele 2014-05-07 Fiskvägars effektivitet och passageförluster vid kraftverk RIP? Litteratursammanställningar av passageeffektiviteter

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Goda exempel från elbranschen FÖRORD FAKTA OM VATTENKRAFT Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och idag svarar produktionen för knappt hälften av landets

Läs mer

Datum 2009-06-18 Ert datum. Skellefteå Kraft avger härmed sitt svar på rubricerade remiss.

Datum 2009-06-18 Ert datum. Skellefteå Kraft avger härmed sitt svar på rubricerade remiss. Rraft~ Tjänsteställe/Handläggare Stab Rolf Lindgren, tfn 0910-77 29 61 Datum 2009-06-18 Ert datum jjr-/i5jli; Vårref n 217668.. t..- _ Er beteckn; 9,.,. \.", tl (If ) )'. J l I:"" 15'1l1i:sl " Vatten myndigheten

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Vattenreglering vad är det?

Vattenreglering vad är det? VATTENREGLERING Lars Skymberg, Fortum Vattenreglering vad är det? Med vattenreglering avses ändring av vattenföring och vattenstånd i ett vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet, i vårt fall

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

ENERGISEMINARIUM I GLAVA

ENERGISEMINARIUM I GLAVA www.svenskvattenkraft.se ENERGISEMINARIUM I GLAVA 2011-09-12 Svensk Vattenkraftförening Ideell, politiskt oberoende förening. Intresseförening för småskalig vattenkraft. Grundades 1980. 800 medlemmar.

Läs mer

Älvräddarna. Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig

Älvräddarna. Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig Älvräddarna Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig Restaurera de vatten som är vattenkraftsskadade främst med biokanaler och ekologiska flödesmodeller Vattenkraften och biologisk mångfald Gränsen

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:23

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:23 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:23 På tisdag har är det avslutning i klubbesugan inför sommaruppehållet och det gör vi med att grilla. Som vanligt avsluta vi vårens verksamhet i klubbstugan med

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin Kurs i vattenkrafthydrologi december 2012 - Vattenreglering Emma Wikner - Statkraft Karin Larsson - Vattenregleringsföretagen Storsjön med utsikt över Frösön Definition MB 11 kap 5 : Med vattenreglering

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten VF Begreppet vattenförekomster Vattenförekomst Kust allt vatten till 1 mil utanför baslinjen

Läs mer

Er referens Vår referens Datum Bottenviken: Dnr 537-9859-2014 2015-04-28 Bottenhavet: Dnr 537-7197-14

Er referens Vår referens Datum Bottenviken: Dnr 537-9859-2014 2015-04-28 Bottenhavet: Dnr 537-7197-14 1(10) Vattenmyndigheten i Bottenvikens Vattendistrikt Vattenmyndigheten i Bottenhavets Vattendistrikt Er referens Vår referens Datum Bottenviken: Dnr 537-9859-2014 2015-04-28 Bottenhavet: Dnr 537-7197-14

Läs mer

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Konkurrensen om vattnet Vattendagarna 2008 Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet Var är kraftverket? Var är vattnet?

Läs mer

VÄLKOMNA! Emån en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö. Referensgruppsmöte Ädelfors folkhögskola 16 september 2015

VÄLKOMNA! Emån en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö. Referensgruppsmöte Ädelfors folkhögskola 16 september 2015 VÄLKOMNA! Emån en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö Referensgruppsmöte Ädelfors folkhögskola 16 september 2015 DAGENS PROGRAM 10.00 - Syfte med dagen - Referensgruppen, presentation - Presentation

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sv Dagbladet 6/10 2013 Debatt (totalt 4 artiklar) Vattenverksamhetsutredningens förslag hotar satsningarna på ett fossilfritt energisystem och riskerar

Läs mer

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån SAMMANFATTNING Holmen Kraft AB äger tre vattenkraftstationer som ligger i anslutning till Iggesunds samhälle. De tre vattenkraftstationerna heter Järnfallet,

Läs mer

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft

Läs mer

Miljöredovisning. Vattenfall Vattenkraft 2014

Miljöredovisning. Vattenfall Vattenkraft 2014 Miljöredovisning Vattenfall Vattenkraft 2014 Innehåll 03 Samling kring vattenkraften Christer Ljunggren 04 Om Vattenfall Vattenkraft 06 Miljöåret 2014 08 Förbättringar och innovation inom Vattenkraft Intervju

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT Föreningen Vatten, Hydrologiseminarium 2012-11-07 Lars Rosén Svensk Vattenkraftförening Ideell, politiskt oberoende förening. Intresseförening för småskalig vattenkraft. Grundades

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT DELRAPPORT 4: SMÅSKALIG VATTENKRAFT FISKVÄGAR, MILJÖANPASSADE FLÖDEN, BIOTOPVÅRDSÅTGÄRDER 2012-05-15 VATTENFALL VATTENKRAFT Miljöförbättrande åtgärder vattenkraft

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Beviljade projekt om småskalig vattenkraft svårigheter och möjligheter

Beviljade projekt om småskalig vattenkraft svårigheter och möjligheter Utfärdad av: Karin Westphal c/o Studiefrämjandet Projektnamn: Genomgång och utredning av beviljade vattenkraftprojekt Ansökningsperiod: 2012-1 Rapporteringsdatum: 2013-04-08 Projektrapport Beviljade projekt

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Rikedomar runt rinnande vatten. De ekonomiska värdena av en miljöanpassad vattenkraft

Rikedomar runt rinnande vatten. De ekonomiska värdena av en miljöanpassad vattenkraft Rikedomar runt rinnande vatten De ekonomiska värdena av en miljöanpassad vattenkraft 2 RIKEDOMAR RUNT VATTEN Innehållsförteckning FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...4 2. BAKGRUND OCH SYFTE...6 2.2 Vattenkraftens

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Förutsättningar att återetablera vildlax i Ljusnan?

Förutsättningar att återetablera vildlax i Ljusnan? Förutsättningar att återetablera vildlax i Ljusnan? Fallstudie Ljusnan -2+1 Lek på specifika ytor Uppströms lekvandring efter 1-3 år i havet Nedströms vandring smolt efter 1-4 år, kelt efter lek (höst

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Deltagare (längst ned i dokumentet finns en lista med epostadresser till deltagarna) Person Organisation Anders

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Fokus på en hållbar värld

Fokus på en hållbar värld Fokus på en hållbar värld Vårt arbete med ständig miljöutveckling fortsätter Vattenfall Försäljning Vattenfall har planterat över 25 000 vinrankor vid det gamla brunkolsdagbrottet Welzow-Süd i tyska Brandenburg.

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Utgåva Utökad med FoU avsnitt VATTEN KRAFT

Utgåva Utökad med FoU avsnitt VATTEN KRAFT 7 Utgåva Utökad med FoU avsnitt VATTEN KRAFT Lagan 130 MW 14 G C F 11 12 10 8 7 13 Ljusnan 800 MW 5 2 Dalälven 1 080 MW 9 Ljungan 600 MW Indalsälven 2 090 MW Pite älv 50 MW Ångermanälven 2 530 MW Lule

Läs mer

Vad påverkar god vattenstatus?

Vad påverkar god vattenstatus? Vad påverkar god vattenstatus? Ernst Witter & Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Föredragets innehåll 1. Vad innebär God ekologisk status för ytvatten 2. Hur har bedömningen av Ekologisk status

Läs mer

Hur investerar vi för framtiden?

Hur investerar vi för framtiden? Hur investerar vi för framtiden? SVC-dagarna, 27-28 januari 2010 Hans Lindström Asset manager Vattenfall Vattenkraft Vattenfall 100 år 1909 Vattenfall bildas 1910 Vattenkraft (Olidan) 1952 Transmission

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Naturinsatser mildrar kraftverkens skador

Naturinsatser mildrar kraftverkens skador Miljöfondsprojekt Naturinsatser mildrar kraftverkens skador 1 Bra Miljöval - el i naturvårdens tjänst Vad är Bra Miljövalmärkt el? Konsumenter som väljer el märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt Vattenmyndigheten för Bottenvikens distrikt diarienummer 537-9859-2014 vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se Date: 2015-04-29 Contact: Claes Hedenström Phone: 070 695 2958 Email: Claes.hedenstrom@vattenfall.com

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken Hänsynsreglerna gäller alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Tekniska verken i Linköping ABs (publ) synpunkter i samrådet för vattenförvaltningen i Södra Östersjöns vattendistrikt

Tekniska verken i Linköping ABs (publ) synpunkter i samrådet för vattenförvaltningen i Södra Östersjöns vattendistrikt Tekniska verken Datum 2015-04-29 1/1 Referens Kristina Appleby Telefonnummer 013-20 92 87 Länsstyrelsen i Kalmar län Att: Vattenmyndigheten 39186 Kalmar Märke / Diarienummer 537-5346-2014 Tekniska verken

Läs mer