Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer"

Transkript

1 Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd Inneklimat Enkät OVK Provtagning Buller Komfort Myndigheter Temperatur Belysning Skolor Kontrollrond Magnetfält Fukt Metoder db Ventilation Inomhusmiljö Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Mögel Efterklangstid Checklistor Lukt Brukare Ljus Lagstiftning CO 2 Mätinstrument VOC Kondens Vistelsezon Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Handledning Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd mars 1999 Inneklimat Enkät OVK Provtagning Buller Komfort Myndigheter Temperatur Belysning Skolor Kontrollrond Magnetfält Fukt Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Mögel Efterklangstid Checklistor Lukt Brukare Ljus Lagstiftning CO 2 Mätinstrument VOC Kondens Vistelsezon Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd Inneklimat Enkät OVK Provtagning Buller Komfort Myndigheter Temperatur Belysning Skolor Kontrollrond Magnetfält Fukt Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Mögel Efterklangstid Checklistor Lukt Brukare Ljus Lagstiftning CO 2 Mätinstrument VOC Kondens Vistelsezon Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd Inneklimat Enkät OVK Provtagning Buller Komfort Myndigheter Temperatur Belysning Skolor Kontrollrond Magnetfält Fukt Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Mögel Efterklangstid Checklistor Lukt Brukare Ljus Lagstiftning CO 2 Mätinstrument VOC Kondens Vistelsezon Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd Inneklimat Enkät OVK Provtagning Buller Komfort Myndigheter Temperatur Belysning Skolor Kontrollrond Magnetfält Fukt Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Mögel Efterklangstid Checklistor Lukt Brukare Ljus Lagstiftning CO 2 Mätinstrument VOC Kondens Vistelsezon Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd Inneklimat Enkät OVK Provtagning Buller Komfort Myndigheter Temperatur Belysning Skolor Kontrollrond Magnetfält Fukt Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer

2 Miljösamverkan 98 I samverkan mellan Länsstyrelsen, kommunernas miljökontor, Älvsborgs Kommunförbund och Landstinget i Älvsborg fortsätter det arbete som bedrevs i Kemikalieprojekt Älvsborg Nu har vi dock breddat arbetet till att även omfatta andra miljöfrågor än kemikalieanknutna, och har också med hälsoskyddsfrågor. Miljösamverkan 98 arbetar med ett flertal delprojekt. Högst prioritet har delprojekten Inomhusmiljö, Bad- disk- och tvättavlopp och Miljöanpassad upphandling. Bland övriga delprojekt kan nämnas Biltvätt, Vedeldning, PCB-fria fogar, Flamskyddsmedel, Kemikalietillsyn på industrier och Plastadditiv. Några nyckelord för hur vi jobbar: Tillsyn, Information, Ta fram underlagsmaterial, Driva på och uppmuntra var projektnamnet Miljösamverkan Älvsborg, men i och med bildandet av Västra Götalands Län 1 januari 1998 då Älvsborg upphörde som eget län bytte projektet namn till Miljösamverkan 98. Projektet fortsätter på övertid några månader in på Förhoppningen är att det sedan ska kunna startas en ny miljösamverkan omfattande hela Västra Götalands Län. Miljösamverkan 98 har dock i några frågor, bl.a. Vedeldning, redan deltagit i samarbete som omfattat hela det nya länet. Projektledare Lasse Lind tel Beställning av material, kontakta Ann-Christin Lind Älvsborgs Kommunförbund tel , fax e-post Det mesta av vårt material finns dessutom på projektets hemsidor på klicka på Natur/Miljö - Miljösamverkan 98 Älvsborgs Kommunförbund mars 1999

3 Inomhusmiljö Handledning utgiven av Miljösamverkan 98 Introduktion... 2 Annat material som rör lokaler och fastigheter... 4 Del A Tillsynshandledning innemiljö bostäder Inledning... 5 Allmän policy för handläggning av klagomål rörande inomhusklimat i bostäder... 5 Checklista för första-inspektion... 9 Bilagor del A Standardskrivelser (12); Förteckning över konsulter och information om bidragsmöjligheter (17) Del B Hantering av innemiljöfrågor i skolor, förskolor och andra lokaler Inledning - Översikt Samverkansmodell Hur innemiljön följs och problem förebyggs Hantering av uppkomna innemiljöproblem Rutiner för att säkerställa god innemiljö vid ny- och ombyggnad Bilagor del B Checklista och Inspektionsprotokoll för skola/förskolainspektioner (32); Checklista för kontrollrond (egenkontroll) (41) Del C Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden Syfte och omfattning Var och när kan undersökningar göras? Begreppet vistelsezon (50); Väderlek och årstider (50) Mätningar och undersökningar Metoder, användbarhet Intervju- och enkätundersökningar (52); Fukt (54); Temperatur (56); Ventilation och föroreningar (60); Mikroorganismer, kvalster m.m. (65); Lukt (67); Ljus, belysning (69); Buller (71); Elektriska och magnetiska fält (74); Radon (75) Jämförelsevärden Fukt (78); Temperatur (80); Ventilation och föroreningar (82); Mikroorganismer, kvalster m.m. (85); Ljus och belysning (86); Buller (88); Elektriska och magnetiska fält (90); Radon (91) Bilagor del C Frågeformulär för enkel intervju av boende / brukare (94); Fuktberäkning (96); Kalibrering av några fuktinstrument (97) Del D Kortfattad redovisning av lagstiftning om inomhusmiljö Syfte och omfattning Översikt (98); Miljöbalken, MB (99); Byggnadslagstiftningen (103); Arbetsmiljölagen (103); Tobakslagen (104) Litteraturreferenser Index

4 Introduktion Syftet med denna handledning är att vara ett stöd i arbetet för en bättre inomhusmiljö. I första hand är den inriktad på bostäder samt skolor och förskolor, men bör också vara användbar för hantering av innemiljöfrågor i andra lokaler. Handledningens målgrupper är dels kommunernas miljönämnder (eller motsvarande) som har tillsynsansvar enligt miljöbalken för innemiljön, dels de som driver verksamheter som skolor och förskolor och de som förvaltar de fastigheter där dessa är inrymda. Också för företagshälsovård och skolhälsovård m.fl. bör materialet ha intresse. Det finns en uppsjö litteratur om inomhusmiljö och det kan tyckas onödigt att producera ytterligare ett dokument på detta tema. Emellertid har vi tyckt att det saknats en mer konkret handledning som direkt ska kunna fungera som ett arbetsredskap för målgrupperna. Handledningen består av följande fyra delar A B Tillsynshandledning innemiljö bostäder som främst är avsedd som ett stöd till miljönämnderna för deras handläggning av klagomål på innemiljön i bostäder. Hantering av innemiljöfrågor i skolor, förskola och andra lokaler ska ses som ett förslag till program för hur man i samverkan mellan myndigheter, brukare och förvaltare följer innemiljön, hanterar uppkomna problem och undviker misstag inför ny- och ombyggnader. C D Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden redovisar olika undersökningsmetoder, samt vilka riktvärden undersökningsresultaten kan jämföras med. Kortfattad redovisning av lagstiftning om inomhusmiljö tar främst upp den nya miljöbalken men redovisar också bygg- och arbetsmiljölagstiftningen. Del C och D är faktadelar som kompletterar del A och B. I handledningen saknas i stort sett beskrivningar av olika innemiljöfaktorers betydelse för hälsa och komfort. För en enkel översikt över detta, se Inneboken (1). De bilagor som ingår i handledningen utgörs bl.a. av checklistor. Det kanske kan finnas intresse av att få dessa separat, utan att behöva kopiera ur handledningen. Man kan också vilja göra egna ändringar och tillägg innan de används i den egna verksamheten. Flertalet bilagor kommer därför att läggas ut som separata filer på projektets hemsida 1 varifrån de enkelt kan skrivas ut eller hämtas hem. Handledningen har sammanställts av undertecknad i samråd med Miljösamverkan 98s arbetsgrupp. Faktagranskning av hela eller delar av materialet har gjorts av Socialstyrelsen (Marie Becker), Sveriges Provnings- och 1 klicka på Natur Miljö - Miljösamverkan 98. Materialet kan under 1999 komma att flyttas till annan web-adress. 2

5 Forskningsinstitut, SP (Ingemar Samuelson) och Yrkes- och miljömedicinska kliniken Örebro (Kjell Andersson och Göran Stridh). En preliminär utgåva gjordes i januari Här föreliggande utgåva har justerats och kompletterats med hänsyn till synpunkter som framförts på den preliminära utgåvan. Det är inga genomgripande omarbetningar som gjorts utan det handlar om ett antal mindre ändringar och tillägg. Här kan nämnas att det införts upplysningar om avgifter enligt miljöbalken i del D vilket också påverkat handläggningpolicyn och bilagorna (standardskrivelser) i del A. I del B har det lagts till att erfarenhetsåterföring från brukare är en viktig faktor inför ny- och ombyggnad. Texterna om egenkontroll och rumsföreskrifter i del B har också kompletterats något. Det kan säkert finnas anledning att så småningom ytterligare bearbeta handledningen och ge ut en ny upplaga. Synpunkter och förslag på ändringar och tillägg tas alltså tacksamt emot! mars 1999 Lasse Lind PROJEKTLEDARE MILJÖSAMVERKAN 98 EDSGATAN ÅMÅL TEL: FAX E-POST: 3

6 Annat material som rör lokaler och fastigheter Projekten i f.d. Älvsborgs län har också arbetat med andra frågor som kan vara av intresse i samband med byggnader och lokaler. Titel Innehåll År Finns på hemsidan 2 Minskad miljöstörning från bygg- och rivningsavfall, hanteringsrutiner 43 s. inkl. bilagor. Beskriver hälso- och miljöfarliga komponenter och material i byggnader och hur man ska förfara vid rivning m.m. Flamskyddsmedel - brandskydd och miljöpåverkan Redovisar fakta och risker med olika flamskyddsmedel och ger underlag till en policy för hur farliga flamskyddsmedel ska kunna undvikas, bl.a. i fastigheter och deras inredning. Nu rensar vi Älvsborg från kvicksilver. Viktig information till större fastighetsägare. Broschyr på 4 sidor framtagen för kampanjen Kvicksilverfritt Älvsborg Informerar om förekomst av kvicksilver i installationer i byggnader Nej 1997 Ja 1995 Nej PCB-Fria fogar, slutrapport. Kommer våren Förekomst, miljörisker, inventering av PCB-haltiga fogmassor i byggnader, metod för sanering, handlingsplan m.m Kommer 3 Utveckling och utvärdering av metoder för utbyte av PCBhaltiga fogmassor. Ges ut våren 1999 av SP 4 som komplement till ovanstående, med bl.a. utförligare beskrivning av metod för sanering. Handledning för kemikalietillsyn på industrier och hos andra användare av kemiska produkter Innehåller också råd om skyddsåtgärder vid förvaring av kemikalier, inklusive oljor m.m., och kan därför vara intressant också för fastighetsägare. Förslag till kommunal policy för småskalig eldning med fasta biobränslen. Innehåller utförlig orientering om hälsooch miljörisker, teknik m.m Nej 1995 Ja 1998 Ja Material som inte finns på hemsidan: Kontakta Älvsborgs Kommunförbund, Länsstyrelsen Västra Götaland eller kommunens miljökontor (i f.d. Älvsborgs län). 2 klicka på Natur Miljö - Miljösamverkan 98. Materialet kan under 1999 komma att flyttas till annan web-adress. 3 Inventeringsanvisningar m.m. från projekt PCB-Fria fogar finns redan på hemsidan. 4 Beställs genom SP, Sveriges Provnings och forskningsinstitut, Borås tel

7 Del A Tillsynshandledning innemiljö bostäder Inledning Handledningen är främst avsedd som ett stöd för miljökontorens (motsvarande) hantering av ärenden som rör innemiljön i bostäder. Sådana ärenden inleds oftast med att klagomål inkommer från de boende. Också kommunens byggnads- och fastighetskontor har personal med kunskaper i byggnadsfysik och inomhusmiljö, och det bör därför inte försummas att ta till vara möjligheter till kunskapsutbyte, samutnyttjande av instrument och kanske i vissa fall gemensamma inspektioner m.m. Handledningen tar inte upp radon trots att det är en viktig innemiljöfråga i bostäder. Anledningen är dels att rutiner för radonärenden torde vara väl inarbetade på alla miljökontor, dels att det är en typ av ärenden som sällan inleds med klagomål, eftersom radon inte är något de boende kan förnimma. Viss vägledning rörande undersökningar av radon ges dock i del C Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden. Handledningen tar inte upp sådana klagomål som inte rör innemiljön men ofta förekommer i och vid bostäder, exempelvis störningar från katter, vedeldning, restauranger, industri- och trafikbuller 5. Allmän policy för handläggning av klagomål rörande inomhusklimat i bostäder På följande tre sidor beskrivs policyn i ett steg-för-stegschema i ordningen Klagomål Inspektion Närmare utredning Fortsatta åtgärder Självklart noteras alla uppgifter som framkommer i alla steg. När/om ett ärende ska registreras/diarieföras bestäms efter de rutiner som tillämpas på den egna förvaltningen. 5 För orientering om en del sådana störningskällor se t.ex. Vägvisare och Lathund för Miljö- och Hälsoskydd (29) 5

8 Händelse eller förutsättning Åtgärd Hyreshus, bostadsrätter etc Villor/egna hem Klagomål från boende på dåligt inomhusklimat (kyla, drag, fukt, lukt, mögel etc.) inkommer. - Klagomål kvarstår efter att hyresgästen kontaktat värden - Om problemet kan ha samband med ventilationen Upplys den klagande om vilka krav som gäller för den aktuella frågan, exempelvis vilka innetemperaturer som är godtagbara. Uppmana hyresgästen att först kontakta hyresvärden och be denne undersöka/åtgärda problemet. Framhåll tydligt att man ska återkomma om man inte får tillräcklig hjälp av hyresvärden. Om hyresgästen återkommer efter att ha kontaktat värden: Bedöm om första åtgärd ska vara att Alt a kontakta värden och be denne undersöka/åtgärda problemet. Se förslag i bilaga 1 Standardskrivelse A Alt b åka ut och inspektera. Se inspektion nedan. Alt a väljs i första hand och är i vart fall lämpligt om det påtalade problemet kanske inte är så stort och/eller troligen lätt avhjälpt. Det gäller alltså bara att få hyresvärden/ fastighetsägaren att ta tag i frågan. Alt b kan ibland behöva väljas när det misstänks vara större eller mer komplicerade problem, eller om man bedömer det som svårt att aktivera fastighetsägaren. Ta reda på om den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) är gjord. Byggnadsnämnden (motsv.) har uppgifter om detta och är tillsynsmyndighet. Men det är inte säkert att ventilationen uppfyller miljöbalkens krav för att anläggningen är godkänd enligt OVK. Inspektion kan alltså behövas även vid godkänd OVK. Mer om OVK i del D sid 103. Upplys om att vi, mot avgift (om taxa för det finns), kan komma ut och göra en enkel inspektion för att eventuellt kunna konstatera om det finns anledning att gå vidare med mer kvalificerade undersökningar. 6

9 Inspektion Inspektionens syfte är att göra en första enkel kontroll och bedömning. De mätningar som görs i samband med inspektionen ska betraktas som indikerande, inte som en grundlig eller exakt uppmätning av förhållandena i bostaden. Avtala tid med den boende för inspektion. Gäller klagomålen fukt, lukt eller liknande olägenheter så poängtera att man inte ska ha rökt i bostaden samma dag, att man ska ha plockat bort eventuella doftblock o.dyl., inte ha tvätt hängande för torkning i bostaden och i övrigt se till att bostaden använts normalt det senaste dygnet. Inspektionens genomförande, se Checklista för första-inspektion sid 9. - Om inget fel hittats eller bedömts troligen inte kunna föreligga - Om något fel hittats vid inspektionen, eller bedömts troligen kunna föreligga. Skriv inspektionsmeddelande som tillställs den boende och fastighetsägaren. Se förslag i bilaga 1 Standardskrivelse B1 Skriv inspektionsmeddelande som tillställs fastighetsägaren samt för kännedom den boende och hyresgästföreningen. Uppmana i meddelandet hyresvärden att närmare undersöka och åtgärda bristerna. Se förslag i bilaga 1 Standardskrivelse C1. Skriv inspektionsmeddelande som tillställs villaägaren. Se förslag i bilaga 1 Standardskrivelse B2 Skriv inspektionsmeddelande som tillställs villaägaren. Informera om att de bör åtgärda bristerna och att det är lämpligt, för att inte riskera felaktiga åtgärder, att de anlitar en konsult. Först bör man dock kontakta sitt försäkringsbolag. Se förslag i bilaga 1 Standardskrivelse C2. Bifoga bladet Förteckning över konsulter och information om bidragsmöjligheter (Bilaga 2) 7

10 Närmare utredning Om fastighetsägaren inte går med på att anlita konsult, eller om man, undantagsvis, bedömer att villaägare måste få mera vägledning. Genom miljöbalken har införts möjligheterna att förelägga en verksamhetsutövare (t.ex. en hyresvärd) att utföra undersökningar, eller att låta utföra undersökningar på dennes bekostnad. Dessa möjligheter bör övervägas i de fall råd inte följts. Se vidare under rubriken Undersökningar del D sid 101. Del C Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden. kan ge vägledning till vilka undersökningar som bör göras. Särskilt om det handlar om problem i ett större hyreshus eller ett område med många likadana hus bör det övervägas att inleda de fortsatta undersökningarna med en enkätundersökning. Fortsatta åtgärder om problemen inte avhjälpts Behandlas inte närmare här. Det måste bli en bedömning från fall till fall om man ska fortsätta med uppmaningar och dialog med fastighetsägaren, eller gå vidare med vitesföreläggande om åtgärder. Normalt ska egnahemsärenden inte behöva följas upp. De har ju i allmänhet tillkommit på fastighetsägarens initiativ, och denne kan då förväntas följa de råd som givits. I fall där en utomstående (t.ex. socialnämnden eller en allergikonsulent) påtalat att bostadsmiljön kan behöva kontrolleras kan det dock vara befogat att följa ärendet, särskilt om det finns barn i huset. Det kan då vara jämförbart med hur radonärenden hanteras. 8

11 Checklista för första-inspektion Utrustning att ta med Luftfuktighetsmätare med termometer Fuktkvotsmätare med stift som sticks in i materialet, och/eller fuktindikeringsinstrument med mätsond som läggs an mot materialet Rökpuffare, rökelse eller dylikt för indikering av ventilationsfunktion och/eller drag En separat termometer, t.ex. en snabbtermometer (gärna med boll, d.v.s. glob-termometer) eller IR-termometer. Eventuellt kamera/videokamera för att exempelvis dokumentera synliga fukteller mögelangrepp. Intervju Inspektionen kan kompletteras med en enkel intervju med den boende med stöd av ett formulär, se bilaga 1 till Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden. Intervjun kan göras före eller i samband med inspektionen. På kontoret 1. Mät luftfuktigheten hemma på kontoret. Man ser att utrustningen fungerar, och får en referens till vad som kan vara rimlig relativ luftfuktighet inne denna dag. Kontrollera (om möjligt kalibrera) samtliga instrument som ska tas med. 2. Om det gäller flerbostadshus och det bedöms relevant för klagomålet, kan kontroll med byggnadsnämnden göras om den obligatorisk ventilationskontrollen (OVK) genomförts i byggnaden. På plats För närmare beskrivningar och ytterligare kontrollmöjligheter vid en enkel inspektion, se del C Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden 3. Notera lukt t.ex. av mögel direkt när du kommer in. Gå gärna in två gånger för att kolla extra. Fråga om de själva brukar känna lukt när de kommer hem. Gå runt och sniffa efter mögel i bostaden (nu är näsan som fräschast). 4. Notera tecken på dålig luftomsättning som instängd luft, onormala lukter, imma (kondens) på fönster. Fuktskador i nederkant på fönsterbågens insida mot rummet indikerar att kondens ofta förekommer, även om det inte var fallet vid inspektionstillfället. 5. Observera om tilluftsdon finns och är öppna. Kontrollera att ventilationen verkar fungera med hjälp av rökpuffare eller liknande vid ventilationsdon. 9

12 6. Notera tecken på fukt: Flagnad målarfärg, bubblig målarfärg på väggar, golvlister etc, bubblande golvmattor, missfärgningar, saltavlagringar, synligt mögel. Lukt av mögel m.m. är också tecken på fukt. 7. Mät luftfuktighet inne och ute. Notera såväl relativ fuktighet som temperatur. Värdena används för att senare beräkna fukttillskottet inne och ångkvot inne. 8. Mät eller indikera fukt i golv och väggar. Stickprovsvis, samt där problem befaras. Mät fuktkvot i trä. Om indikerande instrument används kan fler material kontrolleras, observera eventuellt behov av omställning av instrumentet mellan olika material. Notera alla resultat. 9. Om klagomålen rör temperatur (i första hand kyla), mät på ett antal ytor (golv, väggar, föremål på olika höjd över golv) med IR-termometer eller med snabbtermometer då man också direkt kan mäta lufttemperaturen. Ev. kan också operativ temperatur mätas med globtermometer. 10. Informera de boende att de kommer att få (kopia av) inspektionsmeddelande. Om brister påträffats/misstänks, nämn också gärna muntligt: Om egnahemsägare: De får själva anlita konsult som kan göra närmare utredning. Om hyresgäst: Fastighetsägaren kommer att uppmanas att undersöka närmare/vidta åtgärder. På kontoret 11. Beräkna fukttillskottet inne och ångkvoten inne med hjälp av de uppmätta värdena. Beräkningar och bedömningar, se del C Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden 12. Skriv inspektionsmeddelande. 10

13 Bilagor del A 1. Standardskrivelser 2. Förteckning över konsulter och information om bidragsmöjligheter 11

14 Bilaga 1 del A Standardskrivelser Standardskrivelse A åååå-mm-dd Fastighetsbolaget Storgatan Storby Inkommet klagomål på sanitära förhållanden i bostad Miljökontoret har mottagit klagomål från (namn, boendeadress) på... (kalla lägenheter/dålig lukt/fukt/...) i er fastighet (adress, ev. fastighetsbeteckning). Miljökontoret har inte inspekterat bostaden men vill uppmana Er att undersöka de påtalade bristerna och vid behov åtgärda dessa. Om Ni bedömer det befogat bör även andra lägenheter än den klagandes undersökas/åtgärdas. Riktvärden för godtagbar innemiljö när det gäller... (t.ex. temperatur) är... Kontakta gärna undertecknad om Ni önskar diskutera ärendet. Om klagomålen kvarstår kan miljökontoret komma att inspektera bostaden. En inspektion kan följas av föreläggande från miljönämnden att åtgärda eventuella brister. Avgifter I de fall inspektion görs och klagomålet är befogat tar Miljökontoret ut en avgift för sitt arbete. Avgiften är... kr per timma enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Debiterbar tid är förutom själva inspektionen även resor, skrivarbete etc. I de fall det inte kan konstateras att det föreligger någon olägenhet tas inte heller någon avgift ut. Underskrift Kopia för kännedom till - hyresgästen (- ev. också till hyresgästföreningen)

15 Bilaga 1 del A Standardskrivelse B1 åååå-mm-dd Inspektionsmeddelande, bostadsinspektion Fastighetsbolaget Storgatan Storby Hyresgästen namn adress Miljökontoret har 199x-xx-xx inspekterat bostaden (ev. lägenhetsnummer, adress, ev. fastighetsbeteckning), lägenhetsinnehavare: (boendenamn). Inspektionen skedde efter klagomål på (fukt, mögellukt etc.). Närvarande vid inspektionen:... Vid inspektionen framkom inget onormalt som kan förklara de besvär som upplevs i bostaden. Följande värden uppmättes: (Alternativt: Uppmätta värden redovisas i bilaga till detta brev) Dessa värden kan jämföras med följande riktvärden för godtagbar innemiljö:... Miljökontoret kommer därför tills vidare inte att vidta ytterligare åtgärder. Det ska dock observeras att inspektionen varit av översiktlig karaktär och att endast indikerande mätningar utförts. Om besvären kvarstår eller återkommer kan närmare undersökningar vara befogade. Hyresgästen uppmanas i sådant fall kontakta hyresvärden. Om inte tillfredsställande hjälp då erhålls av hyresvärden får hyresgästen åter kontakta miljökontoret. Hyresgäst och hyresvärd är alltid välkomna att diskutera ärendet med undertecknad. Avgifter (tas med om fastighetsägaren inte tidigare är informerad om detta) Miljökontoret tar, enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa för bl.a. tillsyn och utredning av bostadsklagomål, ut en avgift av... kr per timma. Avgiften betalas av fastighetsägaren/hyresvärden. I ärenden där ingen olägenhet konstaterats tas dock ingen avgift ut. Åtgärderna hittills i detta ärende medför därför ingen avgift. Underskrift

16 Bilaga 1 del A Standardskrivelse B2 åååå-mm-dd Fastighetsägaren Villagatan Storby Inspektionsmeddelande, bostadsinspektion Miljökontoret har 199x-xx-xx på Er begäran inspekterat Er bostad (adress, ev. fastighetsbeteckning). Inspektionen skedde efter klagomål på (fukt, mögellukt etc.). Närvarande vid inspektionen:... Vid inspektionen framkom inget onormalt som kan förklara de besvär som upplevs i bostaden. Följande värden uppmättes: (Alternativt: Uppmätta värden redovisas i bilaga till detta brev) Dessa värden kan jämföras med följande riktvärden för godtagbar innemiljö:... Det ska dock observeras att inspektionen varit av översiktlig karaktär och att endast indikerande mätningar utförts. Om besvären kvarstår eller återkommer kan närmare undersökningar vara befogade. Ni bör i så fall anlita en konsult som kan genomföra en grundligare undersökning och vid behov ge förslag på åtgärder. Ta dock först kontakt med Ert försäkringsbolag. Miljökontoret kan om så önskas tillhandahålla en förteckning med exempel på konsulter som kan anlitas. Avgift (här upplyses vid behov om vilken taxa som gäller och vilken avgift som tas ut i detta fall) Underskrift

17 Bilaga 1 del A Standardskrivelse C1 åååå-mm-dd Fastighetsbolaget Storgatan Storby Inspektionsmeddelande, bostadsinspektion Miljökontoret har 199x-xx-xx inspekterat bostaden (boendenamn, ev. lägenhetsnummer, adress, ev. fastighetsbeteckning). Inspektionen skedde efter klagomål på (fukt, mögellukt etc.). Närvarande vid inspektionen:... Vid inspektionen gjordes följande noteringar:... Följande värden uppmättes: (Alternativt: Uppmätta värden redovisas i bilaga till detta brev) Dessa värden kan jämföras med följande riktvärden för godtagbar innemiljö:... Ni uppmanas därför att åtgärda de påtalade bristerna (senast åååå-mm-dd) Det ska dock observeras att inspektionen varit av översiktlig karaktär och att endast indikerande mätningar utförts. Det kan därför vara lämpligt att fastighetsägaren först genomför/låter konsult genomföra grundligare undersökningar för att rätt åtgärder ska kunna vidtas. Om Ni bedömer det befogat bör även andra lägenheter än den klagandes undersökas/åtgärdas. Om klagomålen kvarstår kan miljökontoret komma att föreslå miljönämnden att utfärda föreläggande om att åtgärda bristerna. Ni är alltid välkomna att diskutera ärendet med undertecknad. Avgifter (tas med om fastighetsägaren inte tidigare är informerad om detta) Miljökontoret tar enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa ut en avgift för sitt arbete. Avgiften är... kr per timma. Debiterbar tid är förutom själva inspektionen även resor, skrivarbete etc. Underskrift Kopia för kännedom till - hyresgästen - hyresgästföreningen

18 Bilaga 1 del A Standardskrivelse C2 åååå-mm-dd Fastighetsägaren Villagatan Storby Inspektionsmeddelande, bostadsinspektion Miljökontoret har 199x-xx-xx på Er begäran inspekterat Er bostad (adress, ev. fastighetsbeteckning). Inspektionen skedde efter klagomål på (fukt, mögellukt etc.). Närvarande vid inspektionen:... Vid inspektionen gjordes följande noteringar:... Följande värden uppmättes: (Alternativt: Uppmätta värden redovisas i bilaga till detta brev) Dessa värden kan jämföras med följande riktvärden för godtagbar innemiljö:... De påtalade bristerna bör åtgärdas. Det ska dock observeras att inspektionen varit av översiktlig karaktär och att endast indikerande mätningar utförts. Det kan därför vara lämpligt att ni anlitar en konsult som kan genomföra grundligare undersökningar och ge förslag på åtgärder. Ta dock först kontakt med Ert försäkringsbolag. Ni är alltid välkomna att diskutera ärendet med undertecknad. Avgift (här upplyses vid behov om vilken taxa som gäller och vilken avgift som tas ut i detta fall) Underskrift Bilagt: Förteckning över konsulter och information om bidragsmöjligheter.

19 Bilaga 2 del A Förteckning över konsulter och information om bidragsmöjligheter Här ges exempel på konsulter insatta i fukt- och mögelproblematik m.m. i byggnader. Listan är ingen rekommendation. Fler förslag kan man finna i telefonkatalogens yrkesdel under Ingenjörer - Byggnadsteknik. Man kan också fråga banker och fastighetsförmedlare på orten efter vilka konsulter som brukar anlitas för husbesiktning och värdering. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP), Ingemar Nilsson, Ingemar Samuelson, Box Borås, tel fax Anticimex Box Trollhättan tel (finns på fler orter) J&W Bygg o. Anläggning AB, Bo Malmberg, Box Karlstad, tel , Hans Lindqvist, Hällekil Deje tel och tel HLM, Göran Molin Box Uddevalla tel Geo Väst, Jan-Ove Gustafsson, Ekedalsvägen Håverud tel fax även tel Kjell Bandgren, Bygghyttan Bruket Fengersfors tel , fax BIDRAGSMÖJLIGHETER Vid åtgärder på villor som är yngre än 25 år och som färdigställts före 1989 finns vissa möjligheter till bidrag från Fonden för fukt- och mögelskador. (Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas även i andra fall). Det är dock bara större åtgärder som kan medföra bidrag, och en betydande självrisk måste fastighetsägaren själv stå för. Kontakta Fonden direkt, om Ni önskar få reda på om bidrag kan bli aktuellt i Ert fall. I det fall det finns utlåtande från miljö- och hälsoskyddskontoret, eller annan, bör Ni redovisa det för fonden som då kan få lättare att lämna ett snabbt besked. Fonden för Fukt- och Mögelskador, Box tel Vid allergiska besvär m.m. kan det vara möjligt att få s.k. bostadsanpassningsbidrag. Kontakta kommunens handläggare av bostadsanpassning. Vissa andra bidrag kan ibland vara aktuella. Kontakta Länsstyrelsens Bostadsenhet, tel och fax i Göteborg samt och fax i Mariestad. 17

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler Frisk inomhus Så skapar vi bra inomhusmiljö i kommunens lokaler Innehåll 1. Från kärringgnäll till konkret handling...7 2. Att bygga upp en organisation... 12 Att bemöta dem som klagar...12 Samarbete och

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6 Temperatur inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

MILJÖINVENTERING AV INOMHUSMILJÖ

MILJÖINVENTERING AV INOMHUSMILJÖ Examensarbete 10 poäng C-nivå MILJÖINVENTERING AV INOMHUSMILJÖ Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B101/06 Hans Hjalmarsson Byggnadsingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2006 Examinator: Tord Larsson INVENTORY

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Legionella. Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott

Legionella. Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott Legionella Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott Projekt inom Miljösamverkan Skåne Förteckning över framtaget handläggarstöd och informationsmaterial

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer