Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer"

Transkript

1 Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd Inneklimat Enkät OVK Provtagning Buller Komfort Myndigheter Temperatur Belysning Skolor Kontrollrond Magnetfält Fukt Metoder db Ventilation Inomhusmiljö Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Mögel Efterklangstid Checklistor Lukt Brukare Ljus Lagstiftning CO 2 Mätinstrument VOC Kondens Vistelsezon Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Handledning Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd mars 1999 Inneklimat Enkät OVK Provtagning Buller Komfort Myndigheter Temperatur Belysning Skolor Kontrollrond Magnetfält Fukt Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Mögel Efterklangstid Checklistor Lukt Brukare Ljus Lagstiftning CO 2 Mätinstrument VOC Kondens Vistelsezon Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd Inneklimat Enkät OVK Provtagning Buller Komfort Myndigheter Temperatur Belysning Skolor Kontrollrond Magnetfält Fukt Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Mögel Efterklangstid Checklistor Lukt Brukare Ljus Lagstiftning CO 2 Mätinstrument VOC Kondens Vistelsezon Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd Inneklimat Enkät OVK Provtagning Buller Komfort Myndigheter Temperatur Belysning Skolor Kontrollrond Magnetfält Fukt Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Mögel Efterklangstid Checklistor Lukt Brukare Ljus Lagstiftning CO 2 Mätinstrument VOC Kondens Vistelsezon Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd Inneklimat Enkät OVK Provtagning Buller Komfort Myndigheter Temperatur Belysning Skolor Kontrollrond Magnetfält Fukt Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Mögel Efterklangstid Checklistor Lukt Brukare Ljus Lagstiftning CO 2 Mätinstrument VOC Kondens Vistelsezon Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd Inneklimat Enkät OVK Provtagning Buller Komfort Myndigheter Temperatur Belysning Skolor Kontrollrond Magnetfält Fukt Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer

2 Miljösamverkan 98 I samverkan mellan Länsstyrelsen, kommunernas miljökontor, Älvsborgs Kommunförbund och Landstinget i Älvsborg fortsätter det arbete som bedrevs i Kemikalieprojekt Älvsborg Nu har vi dock breddat arbetet till att även omfatta andra miljöfrågor än kemikalieanknutna, och har också med hälsoskyddsfrågor. Miljösamverkan 98 arbetar med ett flertal delprojekt. Högst prioritet har delprojekten Inomhusmiljö, Bad- disk- och tvättavlopp och Miljöanpassad upphandling. Bland övriga delprojekt kan nämnas Biltvätt, Vedeldning, PCB-fria fogar, Flamskyddsmedel, Kemikalietillsyn på industrier och Plastadditiv. Några nyckelord för hur vi jobbar: Tillsyn, Information, Ta fram underlagsmaterial, Driva på och uppmuntra var projektnamnet Miljösamverkan Älvsborg, men i och med bildandet av Västra Götalands Län 1 januari 1998 då Älvsborg upphörde som eget län bytte projektet namn till Miljösamverkan 98. Projektet fortsätter på övertid några månader in på Förhoppningen är att det sedan ska kunna startas en ny miljösamverkan omfattande hela Västra Götalands Län. Miljösamverkan 98 har dock i några frågor, bl.a. Vedeldning, redan deltagit i samarbete som omfattat hela det nya länet. Projektledare Lasse Lind tel Beställning av material, kontakta Ann-Christin Lind Älvsborgs Kommunförbund tel , fax e-post Det mesta av vårt material finns dessutom på projektets hemsidor på klicka på Natur/Miljö - Miljösamverkan 98 Älvsborgs Kommunförbund mars 1999

3 Inomhusmiljö Handledning utgiven av Miljösamverkan 98 Introduktion... 2 Annat material som rör lokaler och fastigheter... 4 Del A Tillsynshandledning innemiljö bostäder Inledning... 5 Allmän policy för handläggning av klagomål rörande inomhusklimat i bostäder... 5 Checklista för första-inspektion... 9 Bilagor del A Standardskrivelser (12); Förteckning över konsulter och information om bidragsmöjligheter (17) Del B Hantering av innemiljöfrågor i skolor, förskolor och andra lokaler Inledning - Översikt Samverkansmodell Hur innemiljön följs och problem förebyggs Hantering av uppkomna innemiljöproblem Rutiner för att säkerställa god innemiljö vid ny- och ombyggnad Bilagor del B Checklista och Inspektionsprotokoll för skola/förskolainspektioner (32); Checklista för kontrollrond (egenkontroll) (41) Del C Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden Syfte och omfattning Var och när kan undersökningar göras? Begreppet vistelsezon (50); Väderlek och årstider (50) Mätningar och undersökningar Metoder, användbarhet Intervju- och enkätundersökningar (52); Fukt (54); Temperatur (56); Ventilation och föroreningar (60); Mikroorganismer, kvalster m.m. (65); Lukt (67); Ljus, belysning (69); Buller (71); Elektriska och magnetiska fält (74); Radon (75) Jämförelsevärden Fukt (78); Temperatur (80); Ventilation och föroreningar (82); Mikroorganismer, kvalster m.m. (85); Ljus och belysning (86); Buller (88); Elektriska och magnetiska fält (90); Radon (91) Bilagor del C Frågeformulär för enkel intervju av boende / brukare (94); Fuktberäkning (96); Kalibrering av några fuktinstrument (97) Del D Kortfattad redovisning av lagstiftning om inomhusmiljö Syfte och omfattning Översikt (98); Miljöbalken, MB (99); Byggnadslagstiftningen (103); Arbetsmiljölagen (103); Tobakslagen (104) Litteraturreferenser Index

4 Introduktion Syftet med denna handledning är att vara ett stöd i arbetet för en bättre inomhusmiljö. I första hand är den inriktad på bostäder samt skolor och förskolor, men bör också vara användbar för hantering av innemiljöfrågor i andra lokaler. Handledningens målgrupper är dels kommunernas miljönämnder (eller motsvarande) som har tillsynsansvar enligt miljöbalken för innemiljön, dels de som driver verksamheter som skolor och förskolor och de som förvaltar de fastigheter där dessa är inrymda. Också för företagshälsovård och skolhälsovård m.fl. bör materialet ha intresse. Det finns en uppsjö litteratur om inomhusmiljö och det kan tyckas onödigt att producera ytterligare ett dokument på detta tema. Emellertid har vi tyckt att det saknats en mer konkret handledning som direkt ska kunna fungera som ett arbetsredskap för målgrupperna. Handledningen består av följande fyra delar A B Tillsynshandledning innemiljö bostäder som främst är avsedd som ett stöd till miljönämnderna för deras handläggning av klagomål på innemiljön i bostäder. Hantering av innemiljöfrågor i skolor, förskola och andra lokaler ska ses som ett förslag till program för hur man i samverkan mellan myndigheter, brukare och förvaltare följer innemiljön, hanterar uppkomna problem och undviker misstag inför ny- och ombyggnader. C D Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden redovisar olika undersökningsmetoder, samt vilka riktvärden undersökningsresultaten kan jämföras med. Kortfattad redovisning av lagstiftning om inomhusmiljö tar främst upp den nya miljöbalken men redovisar också bygg- och arbetsmiljölagstiftningen. Del C och D är faktadelar som kompletterar del A och B. I handledningen saknas i stort sett beskrivningar av olika innemiljöfaktorers betydelse för hälsa och komfort. För en enkel översikt över detta, se Inneboken (1). De bilagor som ingår i handledningen utgörs bl.a. av checklistor. Det kanske kan finnas intresse av att få dessa separat, utan att behöva kopiera ur handledningen. Man kan också vilja göra egna ändringar och tillägg innan de används i den egna verksamheten. Flertalet bilagor kommer därför att läggas ut som separata filer på projektets hemsida 1 varifrån de enkelt kan skrivas ut eller hämtas hem. Handledningen har sammanställts av undertecknad i samråd med Miljösamverkan 98s arbetsgrupp. Faktagranskning av hela eller delar av materialet har gjorts av Socialstyrelsen (Marie Becker), Sveriges Provnings- och 1 klicka på Natur Miljö - Miljösamverkan 98. Materialet kan under 1999 komma att flyttas till annan web-adress. 2

5 Forskningsinstitut, SP (Ingemar Samuelson) och Yrkes- och miljömedicinska kliniken Örebro (Kjell Andersson och Göran Stridh). En preliminär utgåva gjordes i januari Här föreliggande utgåva har justerats och kompletterats med hänsyn till synpunkter som framförts på den preliminära utgåvan. Det är inga genomgripande omarbetningar som gjorts utan det handlar om ett antal mindre ändringar och tillägg. Här kan nämnas att det införts upplysningar om avgifter enligt miljöbalken i del D vilket också påverkat handläggningpolicyn och bilagorna (standardskrivelser) i del A. I del B har det lagts till att erfarenhetsåterföring från brukare är en viktig faktor inför ny- och ombyggnad. Texterna om egenkontroll och rumsföreskrifter i del B har också kompletterats något. Det kan säkert finnas anledning att så småningom ytterligare bearbeta handledningen och ge ut en ny upplaga. Synpunkter och förslag på ändringar och tillägg tas alltså tacksamt emot! mars 1999 Lasse Lind PROJEKTLEDARE MILJÖSAMVERKAN 98 EDSGATAN ÅMÅL TEL: FAX E-POST: 3

6 Annat material som rör lokaler och fastigheter Projekten i f.d. Älvsborgs län har också arbetat med andra frågor som kan vara av intresse i samband med byggnader och lokaler. Titel Innehåll År Finns på hemsidan 2 Minskad miljöstörning från bygg- och rivningsavfall, hanteringsrutiner 43 s. inkl. bilagor. Beskriver hälso- och miljöfarliga komponenter och material i byggnader och hur man ska förfara vid rivning m.m. Flamskyddsmedel - brandskydd och miljöpåverkan Redovisar fakta och risker med olika flamskyddsmedel och ger underlag till en policy för hur farliga flamskyddsmedel ska kunna undvikas, bl.a. i fastigheter och deras inredning. Nu rensar vi Älvsborg från kvicksilver. Viktig information till större fastighetsägare. Broschyr på 4 sidor framtagen för kampanjen Kvicksilverfritt Älvsborg Informerar om förekomst av kvicksilver i installationer i byggnader Nej 1997 Ja 1995 Nej PCB-Fria fogar, slutrapport. Kommer våren Förekomst, miljörisker, inventering av PCB-haltiga fogmassor i byggnader, metod för sanering, handlingsplan m.m Kommer 3 Utveckling och utvärdering av metoder för utbyte av PCBhaltiga fogmassor. Ges ut våren 1999 av SP 4 som komplement till ovanstående, med bl.a. utförligare beskrivning av metod för sanering. Handledning för kemikalietillsyn på industrier och hos andra användare av kemiska produkter Innehåller också råd om skyddsåtgärder vid förvaring av kemikalier, inklusive oljor m.m., och kan därför vara intressant också för fastighetsägare. Förslag till kommunal policy för småskalig eldning med fasta biobränslen. Innehåller utförlig orientering om hälsooch miljörisker, teknik m.m Nej 1995 Ja 1998 Ja Material som inte finns på hemsidan: Kontakta Älvsborgs Kommunförbund, Länsstyrelsen Västra Götaland eller kommunens miljökontor (i f.d. Älvsborgs län). 2 klicka på Natur Miljö - Miljösamverkan 98. Materialet kan under 1999 komma att flyttas till annan web-adress. 3 Inventeringsanvisningar m.m. från projekt PCB-Fria fogar finns redan på hemsidan. 4 Beställs genom SP, Sveriges Provnings och forskningsinstitut, Borås tel

7 Del A Tillsynshandledning innemiljö bostäder Inledning Handledningen är främst avsedd som ett stöd för miljökontorens (motsvarande) hantering av ärenden som rör innemiljön i bostäder. Sådana ärenden inleds oftast med att klagomål inkommer från de boende. Också kommunens byggnads- och fastighetskontor har personal med kunskaper i byggnadsfysik och inomhusmiljö, och det bör därför inte försummas att ta till vara möjligheter till kunskapsutbyte, samutnyttjande av instrument och kanske i vissa fall gemensamma inspektioner m.m. Handledningen tar inte upp radon trots att det är en viktig innemiljöfråga i bostäder. Anledningen är dels att rutiner för radonärenden torde vara väl inarbetade på alla miljökontor, dels att det är en typ av ärenden som sällan inleds med klagomål, eftersom radon inte är något de boende kan förnimma. Viss vägledning rörande undersökningar av radon ges dock i del C Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden. Handledningen tar inte upp sådana klagomål som inte rör innemiljön men ofta förekommer i och vid bostäder, exempelvis störningar från katter, vedeldning, restauranger, industri- och trafikbuller 5. Allmän policy för handläggning av klagomål rörande inomhusklimat i bostäder På följande tre sidor beskrivs policyn i ett steg-för-stegschema i ordningen Klagomål Inspektion Närmare utredning Fortsatta åtgärder Självklart noteras alla uppgifter som framkommer i alla steg. När/om ett ärende ska registreras/diarieföras bestäms efter de rutiner som tillämpas på den egna förvaltningen. 5 För orientering om en del sådana störningskällor se t.ex. Vägvisare och Lathund för Miljö- och Hälsoskydd (29) 5

8 Händelse eller förutsättning Åtgärd Hyreshus, bostadsrätter etc Villor/egna hem Klagomål från boende på dåligt inomhusklimat (kyla, drag, fukt, lukt, mögel etc.) inkommer. - Klagomål kvarstår efter att hyresgästen kontaktat värden - Om problemet kan ha samband med ventilationen Upplys den klagande om vilka krav som gäller för den aktuella frågan, exempelvis vilka innetemperaturer som är godtagbara. Uppmana hyresgästen att först kontakta hyresvärden och be denne undersöka/åtgärda problemet. Framhåll tydligt att man ska återkomma om man inte får tillräcklig hjälp av hyresvärden. Om hyresgästen återkommer efter att ha kontaktat värden: Bedöm om första åtgärd ska vara att Alt a kontakta värden och be denne undersöka/åtgärda problemet. Se förslag i bilaga 1 Standardskrivelse A Alt b åka ut och inspektera. Se inspektion nedan. Alt a väljs i första hand och är i vart fall lämpligt om det påtalade problemet kanske inte är så stort och/eller troligen lätt avhjälpt. Det gäller alltså bara att få hyresvärden/ fastighetsägaren att ta tag i frågan. Alt b kan ibland behöva väljas när det misstänks vara större eller mer komplicerade problem, eller om man bedömer det som svårt att aktivera fastighetsägaren. Ta reda på om den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) är gjord. Byggnadsnämnden (motsv.) har uppgifter om detta och är tillsynsmyndighet. Men det är inte säkert att ventilationen uppfyller miljöbalkens krav för att anläggningen är godkänd enligt OVK. Inspektion kan alltså behövas även vid godkänd OVK. Mer om OVK i del D sid 103. Upplys om att vi, mot avgift (om taxa för det finns), kan komma ut och göra en enkel inspektion för att eventuellt kunna konstatera om det finns anledning att gå vidare med mer kvalificerade undersökningar. 6

9 Inspektion Inspektionens syfte är att göra en första enkel kontroll och bedömning. De mätningar som görs i samband med inspektionen ska betraktas som indikerande, inte som en grundlig eller exakt uppmätning av förhållandena i bostaden. Avtala tid med den boende för inspektion. Gäller klagomålen fukt, lukt eller liknande olägenheter så poängtera att man inte ska ha rökt i bostaden samma dag, att man ska ha plockat bort eventuella doftblock o.dyl., inte ha tvätt hängande för torkning i bostaden och i övrigt se till att bostaden använts normalt det senaste dygnet. Inspektionens genomförande, se Checklista för första-inspektion sid 9. - Om inget fel hittats eller bedömts troligen inte kunna föreligga - Om något fel hittats vid inspektionen, eller bedömts troligen kunna föreligga. Skriv inspektionsmeddelande som tillställs den boende och fastighetsägaren. Se förslag i bilaga 1 Standardskrivelse B1 Skriv inspektionsmeddelande som tillställs fastighetsägaren samt för kännedom den boende och hyresgästföreningen. Uppmana i meddelandet hyresvärden att närmare undersöka och åtgärda bristerna. Se förslag i bilaga 1 Standardskrivelse C1. Skriv inspektionsmeddelande som tillställs villaägaren. Se förslag i bilaga 1 Standardskrivelse B2 Skriv inspektionsmeddelande som tillställs villaägaren. Informera om att de bör åtgärda bristerna och att det är lämpligt, för att inte riskera felaktiga åtgärder, att de anlitar en konsult. Först bör man dock kontakta sitt försäkringsbolag. Se förslag i bilaga 1 Standardskrivelse C2. Bifoga bladet Förteckning över konsulter och information om bidragsmöjligheter (Bilaga 2) 7

10 Närmare utredning Om fastighetsägaren inte går med på att anlita konsult, eller om man, undantagsvis, bedömer att villaägare måste få mera vägledning. Genom miljöbalken har införts möjligheterna att förelägga en verksamhetsutövare (t.ex. en hyresvärd) att utföra undersökningar, eller att låta utföra undersökningar på dennes bekostnad. Dessa möjligheter bör övervägas i de fall råd inte följts. Se vidare under rubriken Undersökningar del D sid 101. Del C Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden. kan ge vägledning till vilka undersökningar som bör göras. Särskilt om det handlar om problem i ett större hyreshus eller ett område med många likadana hus bör det övervägas att inleda de fortsatta undersökningarna med en enkätundersökning. Fortsatta åtgärder om problemen inte avhjälpts Behandlas inte närmare här. Det måste bli en bedömning från fall till fall om man ska fortsätta med uppmaningar och dialog med fastighetsägaren, eller gå vidare med vitesföreläggande om åtgärder. Normalt ska egnahemsärenden inte behöva följas upp. De har ju i allmänhet tillkommit på fastighetsägarens initiativ, och denne kan då förväntas följa de råd som givits. I fall där en utomstående (t.ex. socialnämnden eller en allergikonsulent) påtalat att bostadsmiljön kan behöva kontrolleras kan det dock vara befogat att följa ärendet, särskilt om det finns barn i huset. Det kan då vara jämförbart med hur radonärenden hanteras. 8

11 Checklista för första-inspektion Utrustning att ta med Luftfuktighetsmätare med termometer Fuktkvotsmätare med stift som sticks in i materialet, och/eller fuktindikeringsinstrument med mätsond som läggs an mot materialet Rökpuffare, rökelse eller dylikt för indikering av ventilationsfunktion och/eller drag En separat termometer, t.ex. en snabbtermometer (gärna med boll, d.v.s. glob-termometer) eller IR-termometer. Eventuellt kamera/videokamera för att exempelvis dokumentera synliga fukteller mögelangrepp. Intervju Inspektionen kan kompletteras med en enkel intervju med den boende med stöd av ett formulär, se bilaga 1 till Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden. Intervjun kan göras före eller i samband med inspektionen. På kontoret 1. Mät luftfuktigheten hemma på kontoret. Man ser att utrustningen fungerar, och får en referens till vad som kan vara rimlig relativ luftfuktighet inne denna dag. Kontrollera (om möjligt kalibrera) samtliga instrument som ska tas med. 2. Om det gäller flerbostadshus och det bedöms relevant för klagomålet, kan kontroll med byggnadsnämnden göras om den obligatorisk ventilationskontrollen (OVK) genomförts i byggnaden. På plats För närmare beskrivningar och ytterligare kontrollmöjligheter vid en enkel inspektion, se del C Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden 3. Notera lukt t.ex. av mögel direkt när du kommer in. Gå gärna in två gånger för att kolla extra. Fråga om de själva brukar känna lukt när de kommer hem. Gå runt och sniffa efter mögel i bostaden (nu är näsan som fräschast). 4. Notera tecken på dålig luftomsättning som instängd luft, onormala lukter, imma (kondens) på fönster. Fuktskador i nederkant på fönsterbågens insida mot rummet indikerar att kondens ofta förekommer, även om det inte var fallet vid inspektionstillfället. 5. Observera om tilluftsdon finns och är öppna. Kontrollera att ventilationen verkar fungera med hjälp av rökpuffare eller liknande vid ventilationsdon. 9

12 6. Notera tecken på fukt: Flagnad målarfärg, bubblig målarfärg på väggar, golvlister etc, bubblande golvmattor, missfärgningar, saltavlagringar, synligt mögel. Lukt av mögel m.m. är också tecken på fukt. 7. Mät luftfuktighet inne och ute. Notera såväl relativ fuktighet som temperatur. Värdena används för att senare beräkna fukttillskottet inne och ångkvot inne. 8. Mät eller indikera fukt i golv och väggar. Stickprovsvis, samt där problem befaras. Mät fuktkvot i trä. Om indikerande instrument används kan fler material kontrolleras, observera eventuellt behov av omställning av instrumentet mellan olika material. Notera alla resultat. 9. Om klagomålen rör temperatur (i första hand kyla), mät på ett antal ytor (golv, väggar, föremål på olika höjd över golv) med IR-termometer eller med snabbtermometer då man också direkt kan mäta lufttemperaturen. Ev. kan också operativ temperatur mätas med globtermometer. 10. Informera de boende att de kommer att få (kopia av) inspektionsmeddelande. Om brister påträffats/misstänks, nämn också gärna muntligt: Om egnahemsägare: De får själva anlita konsult som kan göra närmare utredning. Om hyresgäst: Fastighetsägaren kommer att uppmanas att undersöka närmare/vidta åtgärder. På kontoret 11. Beräkna fukttillskottet inne och ångkvoten inne med hjälp av de uppmätta värdena. Beräkningar och bedömningar, se del C Undersökning av innemiljö, metoder och jämförelsevärden 12. Skriv inspektionsmeddelande. 10

13 Bilagor del A 1. Standardskrivelser 2. Förteckning över konsulter och information om bidragsmöjligheter 11

14 Bilaga 1 del A Standardskrivelser Standardskrivelse A åååå-mm-dd Fastighetsbolaget Storgatan Storby Inkommet klagomål på sanitära förhållanden i bostad Miljökontoret har mottagit klagomål från (namn, boendeadress) på... (kalla lägenheter/dålig lukt/fukt/...) i er fastighet (adress, ev. fastighetsbeteckning). Miljökontoret har inte inspekterat bostaden men vill uppmana Er att undersöka de påtalade bristerna och vid behov åtgärda dessa. Om Ni bedömer det befogat bör även andra lägenheter än den klagandes undersökas/åtgärdas. Riktvärden för godtagbar innemiljö när det gäller... (t.ex. temperatur) är... Kontakta gärna undertecknad om Ni önskar diskutera ärendet. Om klagomålen kvarstår kan miljökontoret komma att inspektera bostaden. En inspektion kan följas av föreläggande från miljönämnden att åtgärda eventuella brister. Avgifter I de fall inspektion görs och klagomålet är befogat tar Miljökontoret ut en avgift för sitt arbete. Avgiften är... kr per timma enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Debiterbar tid är förutom själva inspektionen även resor, skrivarbete etc. I de fall det inte kan konstateras att det föreligger någon olägenhet tas inte heller någon avgift ut. Underskrift Kopia för kännedom till - hyresgästen (- ev. också till hyresgästföreningen)

15 Bilaga 1 del A Standardskrivelse B1 åååå-mm-dd Inspektionsmeddelande, bostadsinspektion Fastighetsbolaget Storgatan Storby Hyresgästen namn adress Miljökontoret har 199x-xx-xx inspekterat bostaden (ev. lägenhetsnummer, adress, ev. fastighetsbeteckning), lägenhetsinnehavare: (boendenamn). Inspektionen skedde efter klagomål på (fukt, mögellukt etc.). Närvarande vid inspektionen:... Vid inspektionen framkom inget onormalt som kan förklara de besvär som upplevs i bostaden. Följande värden uppmättes: (Alternativt: Uppmätta värden redovisas i bilaga till detta brev) Dessa värden kan jämföras med följande riktvärden för godtagbar innemiljö:... Miljökontoret kommer därför tills vidare inte att vidta ytterligare åtgärder. Det ska dock observeras att inspektionen varit av översiktlig karaktär och att endast indikerande mätningar utförts. Om besvären kvarstår eller återkommer kan närmare undersökningar vara befogade. Hyresgästen uppmanas i sådant fall kontakta hyresvärden. Om inte tillfredsställande hjälp då erhålls av hyresvärden får hyresgästen åter kontakta miljökontoret. Hyresgäst och hyresvärd är alltid välkomna att diskutera ärendet med undertecknad. Avgifter (tas med om fastighetsägaren inte tidigare är informerad om detta) Miljökontoret tar, enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa för bl.a. tillsyn och utredning av bostadsklagomål, ut en avgift av... kr per timma. Avgiften betalas av fastighetsägaren/hyresvärden. I ärenden där ingen olägenhet konstaterats tas dock ingen avgift ut. Åtgärderna hittills i detta ärende medför därför ingen avgift. Underskrift

16 Bilaga 1 del A Standardskrivelse B2 åååå-mm-dd Fastighetsägaren Villagatan Storby Inspektionsmeddelande, bostadsinspektion Miljökontoret har 199x-xx-xx på Er begäran inspekterat Er bostad (adress, ev. fastighetsbeteckning). Inspektionen skedde efter klagomål på (fukt, mögellukt etc.). Närvarande vid inspektionen:... Vid inspektionen framkom inget onormalt som kan förklara de besvär som upplevs i bostaden. Följande värden uppmättes: (Alternativt: Uppmätta värden redovisas i bilaga till detta brev) Dessa värden kan jämföras med följande riktvärden för godtagbar innemiljö:... Det ska dock observeras att inspektionen varit av översiktlig karaktär och att endast indikerande mätningar utförts. Om besvären kvarstår eller återkommer kan närmare undersökningar vara befogade. Ni bör i så fall anlita en konsult som kan genomföra en grundligare undersökning och vid behov ge förslag på åtgärder. Ta dock först kontakt med Ert försäkringsbolag. Miljökontoret kan om så önskas tillhandahålla en förteckning med exempel på konsulter som kan anlitas. Avgift (här upplyses vid behov om vilken taxa som gäller och vilken avgift som tas ut i detta fall) Underskrift

17 Bilaga 1 del A Standardskrivelse C1 åååå-mm-dd Fastighetsbolaget Storgatan Storby Inspektionsmeddelande, bostadsinspektion Miljökontoret har 199x-xx-xx inspekterat bostaden (boendenamn, ev. lägenhetsnummer, adress, ev. fastighetsbeteckning). Inspektionen skedde efter klagomål på (fukt, mögellukt etc.). Närvarande vid inspektionen:... Vid inspektionen gjordes följande noteringar:... Följande värden uppmättes: (Alternativt: Uppmätta värden redovisas i bilaga till detta brev) Dessa värden kan jämföras med följande riktvärden för godtagbar innemiljö:... Ni uppmanas därför att åtgärda de påtalade bristerna (senast åååå-mm-dd) Det ska dock observeras att inspektionen varit av översiktlig karaktär och att endast indikerande mätningar utförts. Det kan därför vara lämpligt att fastighetsägaren först genomför/låter konsult genomföra grundligare undersökningar för att rätt åtgärder ska kunna vidtas. Om Ni bedömer det befogat bör även andra lägenheter än den klagandes undersökas/åtgärdas. Om klagomålen kvarstår kan miljökontoret komma att föreslå miljönämnden att utfärda föreläggande om att åtgärda bristerna. Ni är alltid välkomna att diskutera ärendet med undertecknad. Avgifter (tas med om fastighetsägaren inte tidigare är informerad om detta) Miljökontoret tar enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa ut en avgift för sitt arbete. Avgiften är... kr per timma. Debiterbar tid är förutom själva inspektionen även resor, skrivarbete etc. Underskrift Kopia för kännedom till - hyresgästen - hyresgästföreningen

18 Bilaga 1 del A Standardskrivelse C2 åååå-mm-dd Fastighetsägaren Villagatan Storby Inspektionsmeddelande, bostadsinspektion Miljökontoret har 199x-xx-xx på Er begäran inspekterat Er bostad (adress, ev. fastighetsbeteckning). Inspektionen skedde efter klagomål på (fukt, mögellukt etc.). Närvarande vid inspektionen:... Vid inspektionen gjordes följande noteringar:... Följande värden uppmättes: (Alternativt: Uppmätta värden redovisas i bilaga till detta brev) Dessa värden kan jämföras med följande riktvärden för godtagbar innemiljö:... De påtalade bristerna bör åtgärdas. Det ska dock observeras att inspektionen varit av översiktlig karaktär och att endast indikerande mätningar utförts. Det kan därför vara lämpligt att ni anlitar en konsult som kan genomföra grundligare undersökningar och ge förslag på åtgärder. Ta dock först kontakt med Ert försäkringsbolag. Ni är alltid välkomna att diskutera ärendet med undertecknad. Avgift (här upplyses vid behov om vilken taxa som gäller och vilken avgift som tas ut i detta fall) Underskrift Bilagt: Förteckning över konsulter och information om bidragsmöjligheter.

19 Bilaga 2 del A Förteckning över konsulter och information om bidragsmöjligheter Här ges exempel på konsulter insatta i fukt- och mögelproblematik m.m. i byggnader. Listan är ingen rekommendation. Fler förslag kan man finna i telefonkatalogens yrkesdel under Ingenjörer - Byggnadsteknik. Man kan också fråga banker och fastighetsförmedlare på orten efter vilka konsulter som brukar anlitas för husbesiktning och värdering. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP), Ingemar Nilsson, Ingemar Samuelson, Box Borås, tel fax Anticimex Box Trollhättan tel (finns på fler orter) J&W Bygg o. Anläggning AB, Bo Malmberg, Box Karlstad, tel , Hans Lindqvist, Hällekil Deje tel och tel HLM, Göran Molin Box Uddevalla tel Geo Väst, Jan-Ove Gustafsson, Ekedalsvägen Håverud tel fax även tel Kjell Bandgren, Bygghyttan Bruket Fengersfors tel , fax BIDRAGSMÖJLIGHETER Vid åtgärder på villor som är yngre än 25 år och som färdigställts före 1989 finns vissa möjligheter till bidrag från Fonden för fukt- och mögelskador. (Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas även i andra fall). Det är dock bara större åtgärder som kan medföra bidrag, och en betydande självrisk måste fastighetsägaren själv stå för. Kontakta Fonden direkt, om Ni önskar få reda på om bidrag kan bli aktuellt i Ert fall. I det fall det finns utlåtande från miljö- och hälsoskyddskontoret, eller annan, bör Ni redovisa det för fonden som då kan få lättare att lämna ett snabbt besked. Fonden för Fukt- och Mögelskador, Box tel Vid allergiska besvär m.m. kan det vara möjligt att få s.k. bostadsanpassningsbidrag. Kontakta kommunens handläggare av bostadsanpassning. Vissa andra bidrag kan ibland vara aktuella. Kontakta Länsstyrelsens Bostadsenhet, tel och fax i Göteborg samt och fax i Mariestad. 17

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se Kansli Västra Götalandsregionens Miljösekretariat,

Läs mer

Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer. Handledning

Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer. Handledning Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd

Läs mer

Klagomål på inomhusmiljö. Handläggarstöd med förslag till policy

Klagomål på inomhusmiljö. Handläggarstöd med förslag till policy Klagomål på inomhusmiljö Handläggarstöd med förslag till policy December 2015 Klagomål på inomhusmiljö Handläggarstöd med förslag till policy december 2015 Detta handläggarstöd är en bearbetning och uppdatering

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län. Kort rapport om inspektionsläget december 1998

Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län. Kort rapport om inspektionsläget december 1998 Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län Kort rapport om inspektionsläget december 1998 Sammanställning av svar från miljökontoren och yrkesinspektionen på enkel enkät september 1998 om inspektioner

Läs mer

Program Informationmöten om inomhusmiljö 13-14 sept 2000. Starttid 8.30 14.00. 1. Kort presentation av Miljösamverkan och dagens medverkande.

Program Informationmöten om inomhusmiljö 13-14 sept 2000. Starttid 8.30 14.00. 1. Kort presentation av Miljösamverkan och dagens medverkande. Program Informationmöten om inomhusmiljö 13-14 sept 2000 f.m. e.m. Starttid 8.30 14.00 1. Kort presentation av Miljösamverkan och dagens medverkande. 2. Miljöbalken. Balkens syfte och mål. Vad myndigheterna

Läs mer

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Bilaga 2 Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Skola Al Mustafa Aspnässkolan Barkarbyskolan Berghemsskolan Björkebyskolan Fastebolskolan Fjällenskolan Högbyskolan Iljansbodaskolan Internationella

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Anmälan om att starta skola eller förskola

Anmälan om att starta skola eller förskola Introduktion I Anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan ska ha inkommit till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan lokalen tas i

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö

Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö Felicia Nipstrand, Miljö- och hälsoskyddsinspektör felicia.nipstrand@stockholm.se 08-508

Läs mer

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt-

Läs mer

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars PAGE 1 Byggnadsteknik den 20 mars Vad visste vi då? (1985 Örebrokonferensen) Klagomål på inomhusmiljön/upplevd ohälsa Det finns ett väl känt samband mellan vad som i dagligt tal kallas en fuktig byggnad

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Samverkan i tillsyn av inomhusmiljö i Västra Götaland seminarium på Allergistämman 2003

Samverkan i tillsyn av inomhusmiljö i Västra Götaland seminarium på Allergistämman 2003 Samverkan i tillsyn av inomhusmiljö i Västra Götaland seminarium på Allergistämman 2003 1. Lasse Lind, projektledare för Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkans arbete med inomhusmiljöfrågor 2.

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad inkluderas i egenkontrollen? Hur gör man? Hur vet man vad som

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Anmälan av störning i bostad

Anmälan av störning i bostad Introduktion Var god läs igenom nedanstående innan du fyller i anmälan * Miljö- och stadsbyggnadskontoret handlägger bostadsklagomål som t.ex. störande buller från fläktar eller mögel i badrummet i syfte

Läs mer

Information om ärendehantering

Information om ärendehantering Information om ärendehantering Läs inform ationen nedan innan du fyller i Blankett för olägenhetsanm älan Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter. Det kan

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Socialstyrelsen Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Patrik Hultstrand, Utredare Socialstyrelsen Heléne Gårdebrink, Utredare Socialstyrelsen Nationellt tillsynsprojekt 2010 Fastighetsägares

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

Radonenkät ENKÄTEN SKA BESVARAS SENAST 12 SEPTEMBER 2007

Radonenkät ENKÄTEN SKA BESVARAS SENAST 12 SEPTEMBER 2007 Radonenkät Vägledningen Miljösamverkan Västra Götaland publicerade i september 2005 Radon - vägledning för kommunernas arbete. I det följande benämns den vägledningen. Vägledningen finns på www.miljosamverkan.se/radon

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2003

Enkät om delprojekt år 2003 29 april 2002 Till Miljökontoren, Regionen, Länsstyrelsen, Kommunförbunden genom Miljösamverkan Västra Götalands kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2003 De följande sju sidorna utgör enkäten om Miljösamverkan

Läs mer

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Ditt ansvar Vid musikarrangemang har verksamhetsutövaren ansvar för att kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll.

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland 1 Kort presentation av Miljösamverkan Västra Götaland Radon - vägledning för kommunernas arbete Uppföljning av radonarbetet kampanj 2006-2007 2 Miljösamverkan

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT Januari 2003 Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn Efter kampanjtiden då pilotinspektioner genomförs (hösten 2002 31 mars 2003), vill vi veta vad som gjorts, vad ni ute på kommunerna

Läs mer

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2015-08-03 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, MHN 2015-08-25, p 8 Överklagande av

Läs mer

BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM OLÄGENHET

BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM OLÄGENHET BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM OLÄGENHET Personuppgifter Namn Postadress Telefon Epost: Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort Telefon mobil Ev. lägenhetsnr Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

Tillsynsrapport för skolor och förskolor 2012

Tillsynsrapport för skolor och förskolor 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2012-843 SID 1 (6) 2012-04-03 Handläggare: Camilla Kjellin Telefon 08-508 27 996 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-16 p.10 Tillsynsrapport för

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (6) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

bilaga 1 del B sid 1

bilaga 1 del B sid 1 bilaga 1 del B sid 1 Checklista och Inspektionsprotokoll för skola/förskolainspektioner (Ursprungligen från Miljösamverkan Älvsborg oktober 1997, här obetydligt modifierad) Bilagan består av följande delar:

Läs mer

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning 1(5) Policy för inomhusmiljö och allergianpassning Antagen av Kommunstyrelsen 2005-06-15 Policyns syfte Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus 1 Syftet med mötet Ge information om Egenkontroll vad är det, hur görs det? Var hittar man mer information? Miljöförvaltningens

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Checklista för tillsyn av förskola

Checklista för tillsyn av förskola 1 (6) Checklista för tillsyn av förskola Förskolans namn Adress Fastighetsbet Ansvarig/kontaktman Datum Närvarande Omfattning Antal barn Antal avdelningar Antal personal Lokalens byggår/f.sk öppnades UA

Läs mer

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN INSPEKTIONSPROTOKOLL 1 (6) 2013-06-11 M 2013-000882 Igelboda Förskola Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN Inspektionsprotokoll Fastighet: Igelboda 54:1 Adress: Vinterbrinksvägen 2 Epost: inger.lison@nacka.se

Läs mer

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-29

STÄDPOLICY 2015-01-29 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-29 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt miljöbalken - hem för vård och boende Januari 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 1999 Fastställd av Styrgruppen på sammanträde 1999-09-17 Bakgrund... 2 Mål och arbetssätt... 2 Tidsram... 2 Medverkande

Läs mer

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan 2014 2015 Och lite mer Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Folkhälsomyndigheten är alltså central tillsynsvägledande myndighet gällande hälsoskydd

Läs mer

Möjligheter till lokal samverkan i miljötillsynen

Möjligheter till lokal samverkan i miljötillsynen 6 juni 2001 Information till kommunerna i Västra Götalands län genom Miljösamverkans kontaktpersoner på miljökontoren Möjligheter till lokal samverkan i miljötillsynen Innehåll Informationens syfte 1 Motiv

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Astma och Allergipolicy

Astma och Allergipolicy Servicenämndens dnr 2012-000247 Kommunstyrelsens dnr 2013-000220 Astma och Allergipolicy avseende Laholms kommuns lokaler Antagen av kommunstyrelsen den 10 september 2013 179. 2 (5) Astma- och allergipolicy

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYS SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA 1 Utredning av sanitär olägenhet i bostad Om man tror, att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare (disponent, hyresvärd).

Läs mer

Tillynsprojekt 2012 förskolor

Tillynsprojekt 2012 förskolor Tillynsprojekt 2012 förskolor Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Utförande och metod... 4 Följande

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte och mål Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på alla förskolor inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. Bakgrund Förskolor är anmälningspliktiga

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall 14 december 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall Enkäten syftar främst till att utvärdera tillsynskampanjen som startade september 2004 men tar också upp några andra frågor i anslutning

Läs mer

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Sida 1 av 6 Detta är endast en förhandsvisning av enkäten. För att kunna registrera svar måste enkäten Publiceras Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Enkäten görs för att sammanställa

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer