Information om ärendehantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om ärendehantering"

Transkript

1 Information om ärendehantering Läs inform ationen nedan innan du fyller i Blankett för olägenhetsanm älan Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter. Det kan handla om störande buller, ljud, mögel, dålig ventilation eller liknande inom- eller utomhus miljöfrågor. För att ett ärende ska kunna drivas av samhällsbyggnadsförvaltningen krävs bl. a. följande: Den störning, olägenhet som du upplever ska utgöra en hälsorisk. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan och inte är ringa eller helt tillfällig (9 kap. 3 MB). Störningen ska pågå i nuläget. Du ska normalt ha kontaktat din fastighetsägare/bostadsrättsförening, verksamhetsutövare eller annan som orsakar störningen (t ex djurägare) nyligen. Du ska ha begärt besked och ev. tidsplan om kommande åtgärder. Fastighetsägaren, eller den som orsakar störningen, bör ha fått skälig tid för att utreda och åtgärda problemet. Får du ingen hjälp trots att du kontaktat berörd person, fyll i Blankett för olägenhetsanmälan och skicka in den till Samhällsbyggnadsförvaltningen. För att ett ärende ska kunna handläggas krävs att du så noga som möjligt fyller i blanketten. Om du vill vara anony m kan ditt klagomål komma att nedprioriteras, undantag finns dock. Detsamma gäller om den som orsakat/ansvarar för störningen inte kontaktats innan blanketten inkommer till kontoret. Om din blankett saknar väsentliga uppgifter, skickas den tillbaka till dig för komplettering. Om ingen komplettering inkommer sker handläggning utifrån blankettens befintliga skick. Det kan innebära att ärendet nedprioriteras eller lämnas utan åtgärd och avslutas. Om blanketten måste kompletteras av dig fördröjs handläggningen av ärendet. Om ett ärende handläggs av sam hällsbyggnadsförvaltningen, var medveten om följande: Handläggning av ärenden sker enligt miljöbalken (1998:808) och syftar till att undanröja olägenhet för människors hälsa. Ärendegången är huvudsakligen skr iftlig och regleras även bland annat av förvaltningslagen och kommunallagen Efter bedömning av ett klagomål kan krav på utredning och åtgärder riktas mot berörd. Samhällsbyggnadsnämnden tar då ut en avgift för nedlagd handläggningstid i ärendet enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Tillsynsavgiften debiteras fastighetsägare eller verksamhetsutövare vid befogade klagomål. Det är fastighetsägare/bostadsrättsförening eller verksamhetsutövare som är Samhällsbyggnadsförvaltningens motpart i ärendet, inte den som klagar.

2 Följande vanliga problem handläggs norm alt inte av sam hällsbyggnadsförvaltningen: Störningar från grannar i flerfamiljshus: I första hand är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda. Om du är medlem i hyresgästföreningen kan du vända dig dit. För upplysningar om regler etc. kan du även kontakta hyres- och arrendenämnden i Jönköping, Ekonomisk kompensation för störning: Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar inga ekonomiska frågor gällande kompensation eller liknande. Om du är medlem i hyresgästföreningen kan du vända dig dit, alternativt hyres- och arrendenämnden. Slitage eller andra estetiska frågor i hyresbostäder: om du är medlem i Hyresgästföreningen kan du vända dig dit. Om du är medlem i hyresgästföreningen kan du vända dig dit, alternativt hyres- och arrendenämnden. Observera: En kopia av denna blankett kan komma att ges till den som du angivit som orsak till störningen, enligt 17 förvaltningslagen Uppgifterna på inlämnad blankett utgör allmän handling, sådana handlingar är normalt offentliga. Personuppgifter i ansökan kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Vid eventuella frågor, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, (expeditionen). När du fyllt i blanketten, skickar du den till: Nybro kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Nybro

3 1(4) Olägenhetsanmälan Personuppgifter Namn Personnummer Adress Postadress Telefon Mobiltelefon E-post Boendeform (villa, hyresrätt, bostadsrätt) Annan boendeform Fastighetsbeteckning Läs bifogad Information om ärendehantering innan du besvarar följ ande frågor. Vad avser störningen? Kryssa för den ruta som olägenhetsanmälan gäller, och beskriv störningen utförligt på raden under. Buller Ventilation Fukt/mögel Lukt Temperatur Avfall Störande ljud från djur Vedeldning Övrigt Störning från djur Var upplevs störningen? Bostad Trapphus Allmän lokal Annan plats

4 2 När sker störningen? Kryssa för den ruta som olägenhetsanmälan gäller och beskriv på raden under störningen utförligt. Dagtid ( ) Kvällstid ( :00) Nattetid ( ) Dygnet runt Hur ofta sker störningen? Enstaka gång/månad Flera gånger/vecka Flera gånger/månad Dagligen När märkte du av störningen för första gången, och hur ofta har den skett sedan dess? Beskriv utförligt, gärna med datum: Är fler störda av samma problem? Vem ellerv ilka i så fall? Uppgifter om fastighetsägare, bostadsrättsförening eller motsv arande som anmälan gäller Namn Org. Nr Adress Postadress Telefon Mobiltelefon E-post Fastighetsbeteckning

5 3 Uppgifter om den som orsakar störningen (t ex restaurang, industri, privatperson) som anmälan gäller Namn Org. Nr Adress Postadress Telefon Mobiltelefon E-post Fastighetsbeteckning När v ar du första gången i kontakt med ansvarig person angående störningen? Datum Kontaktperson När v ar du senast i kontakt med ansvarig person angående störningen? Datum Kontaktperson Vilka åtgärder har ansv arig person v idtagit fram till nu? Beskriv utförligt: Vad planerar ansvarig person att v ida för ytterligare åtgärder, samt när? Beskriv utförligt, observera att du ska ha begärt besked och ev. tidsplan om kommande åtgärder. Bifoga gärna bilagor om det behövs.

6 4 Har du tidigare varit i kontakt med samhällsbyggnadsförv altningen angående aktuell störning, och när i så fall? Ja Nej Om ja, specificera när: Har du meddelat ansvarig person att du kontaktat samhällsbyggnadsförv altningen? Ja Nej Om ja, specificera vem du talat med: Underskrift Härmed intygas att jag tagit del av information om behandling av mina personuppgifter Datum Underskrift Personuppgifter i ansökan kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bear betas i register av för valtning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn Anmälan/Ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsanläggning Samhällsbyggnadsförvaltningen Anmälan avser ett av följande tre alternativ Ny livsmedelsanläggning Ägarbyte Datum för ägarbyte: Ange

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Sunne kommun Torsby kommun Hagfors kommun Munkfors kommun Antagen av Torsby kommun kf den 2 december 2013 183 Inledning Kommunerna i Norra Värmland (Sunne, Torsby,

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola 1. Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer