TIERPS KOMMUN. Delårsrapport Jel. År".3 190, " fe YIAO ip

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip"

Transkript

1 TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190, År".3 " fe YIAO ip

2 Fem år i sammandrag Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2 29,6 30,4 29,8 29,8 Förändring av eget kapital, årets resultat (mnkr) 36,6 14,7 63,3 26,8 28,4 Tillgångar (mnkr) 785,9 848,5 877,4 888,0 873,2 Eget kapital (mnkr) 470,0 458,0 490,2 456,0 458,3 Långfristiga skulder och avsättningar (mnkr) 184,0 284,5 277,3 261,1 284,0 Nettoinvesteringar (mnkr) 29,0 40,4 24,1 18,8 15,7 Soliditet (%) 59,8 53,9 55,9 51,4 52,5 Personalkostnader (mnkr) 412,5 433,6 410,9 442,7 460,6 Kommunal skattesats (%) 21,08 21,08 20,99 20,99 20,99 Antal årsarbetare , , ,0 Mandatfördelning* Socialdemokraterna Centerpartiet Moderata Samlingspartiet Miljöpartiet Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Antal mandat totalt * Gäller mandatperioden

3 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun 4 Förvaltningsberättelse 5 Några väsentliga händelser 5 Periodens resultat och budgetutfall 5 Kommunens övergripande mål 5 Mål för god ekonomisk hushållning 6 Finansiella mål 6 Investeringar 7 Prognos och framtidsbedömning 7 Kommunala bolag och kommunalförbund 7 Driftredovisning 8 Investeringsredovisning 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter 13 Redovisningsprinciper 17 Ekonomisk ordlista 19 3

4 Vision för Tierps kommun VISION FOR TIERPS KOMMUN Tierps kommun kännetecknas av utveckling och tillväxt, god livsmiljö och att barn och ungdomar är prioriterade Utveckling och tillväxt Tierps kommun har en positiv och hållbar utveckling och tillväxt som framtbr allt vilar på tre pelare: Ett gott företagsklimat och ett näringsliv vars motor är en stark och utvecklingsinriktad tillverkningsindustri samt där service- och tjänstesektor expanderar kraftigt En flexibel och arbetsmarknadsanpassad utbildningsverksamhet Mycket goda kommunikationer såväl på väg, Järnväg som digitalt God livsmiljö Tierps kommun är känd för: Mycket goda och varierade boendemiljöer med en väl utvecklad offentlig och kommersiell service En rik fritid med natur och kultur inpå knutarna Kommunikationer som skapar frihet att nyttja ett ännu större utbud Barn och ungdom Barnen och ungdomarna är framtiden. I Tierps kommun anser invånarna att vi har: En mycket bra livsmiljö för barn och ungdomar En skola präglad av hög kvalitet, lyhördhet och flexibilitet En varierad och pedagogiskt inriktad barnomsorg Eftersom Tierps kommun är barnens och ungdomarnas kommun väljer barnfamiljer att Kytta hit. Tierp växer och därmed är grunden lagd för en bra skola, bra vård och bra omsorg för alla invånare 1 Tierps kommun. Det är tryggt att bo och leva 1 Tierps kommun. 4

5 Förvaltningsberättelse Några väsentliga händelser Några av de mest väsentliga händelserna som inträffat hittills under år 2014 är att kommunen förvärvat större markområden för att underlätta för olika aktörer att etablera bostäder och näringsverksamhet. En kraftig satsning på verksamhetövergripande förebyggande arbete pågår inom ramen för den pott på 6,0 mnkr som skapats i 2014 års budget. Högbergsskolan (gymnasiet) har under året övertagit elever från Hagströmsgymnasiet och utvecklingen av ett motorsportsgymnasium kommer att fortsätta. Organisationsförändringar har skett i den kommunala organisationen under året. Därvidlag kan bl.a. nämnas att fysisk planering har flyttats från Gemensam service till Samhällsbyggnad och den Sociala enheten har slagits ihop med Individ- och familjeomsorg. Dessutom har kommunens nya kundcenter byggts under våren. Stora renoveringsbehov har uppdagats avseende många kommunala fastigheter främst fritidsanläggningar och skolfastigheter. Kommunen drabbades också av omfattande vattenskador vid sommarens regnoväder. Inom grundskolan har meritvärdet sjunkit något under året även om variationen mellan skolorna är ganska stor. Individ-och familjeomsorgen har under året inte haft några kostnader för utskrivningsklara inom slutenvården (Akademiska sjukhuset). Många medarbetare har av naturliga skäl varit involverade i arbetet med att genomföra Europaparlamentssval och val till Riksdag, Landsting och Kommun. Ny ägare har övertagit Tierp Arena och återupptagit verksamheten. Den nya ägaren fullföljer det tidigare avtalet med Tierps kommun. När det gäller personalområdet bör nämnas att antalet årsarbetare har minskat med 46 personer. De största minskningarna har skett inom grundskolan, särskilda boenden och personlig assistans. Den totala sjukfrånvaron har tyvärr ökat med 0,4 procentenheter de senaste 12 månaderna och ligger f.n. totalt på 5,0 %. När det gäller övriga händelser av väsentlig betydelse för kommunen så hänvisas till respektive verksamhets delårsrapport. Periodens resultat och budgetutfall Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 28,4 mnkr, jämfört med 26,8 mnkr för motsvarande period föregående år. Budgeterat resultat för perioden är 31,6 mnkr, vilket innebär att resultatet är 3,2 mnkr sämre. Verksamheternas kostnader är 20,1 mnkr högre än periodiserad budget, vilket till stor del uppvägs av högre verksamhetsintäkter samt bättre utveckling av skattetillväxt och kommunalekonomisk utjämning än beräknat vid budgettillfället. Alla personalorganisationers löneökningar för 2014 har utbetalats. Kommunens övergripande mål Kommunfullmäktige fastställde den 20 april 2004, 41 nedanstående övergripande mål. En bedömning görs av hur utvecklingen av respektive mått har varit jämfört med året innan. Perspektiv Övergripande mål Mått Bedömning Medborgar- /kundperspektiv Processperspektiv Förstärk den positiva bilden av kommunen. Utveckla effektivare arbetssätt Inflyttningen ska överstiga utflyttningen med minst 100 personer/år Nystartade företag + Sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet Fler nöjda kunder i enkätundersökning

6 Medarbetarperspektiv Ekonomiperspektiv Öka engagemanget Minska antalet sjukskrivningar - Öka det ekonomiska ansvarstagandet NMI (Nöjd medarbetarindex) Ej gjord Kostnadseffektiv verksamhet inom budgetram - Uppfyller de ekonomiska styrreglerna - + anger förbättring jämfört med föregående år - anger försämring jämfört med föregående år 0 anger marginell förändring jämfört med föregående år När det gäller vissa av måtten ovan så görs mätningar endast i samband med årsbokslutet och inte löpande under året. Mål för god ekonomisk hushållning Nedanstående sammanställning baseras på en generell bedömning av respektive verksamhets bedömning av måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning. Verksamheternas målformuleringar kan i några fall avvika något från nedanstående sammanfattande målformuleringar. Se i övrigt respektive verksamhets delårsrapport. Mål Kund Nöjda kunder Process Nyttja och utveckla effektiva processer Medarbetare Initiativrika och engagerade medarbetare samt låg sjukfrånvaro Ekonomi Kostnadseffektivitet Måluppfyllelse God Delvis Det finns fortfarande brister i processkartläggningen och alla processer är ännu inte dokumenterade. Delvis Sjukfrånvaron har ökat något God Majoriteten av verksamheterna har ett positivt budgetutfall. Finansiella mål De ekonomiska styrreglerna innehållande finansiella mål antogs 2009 (Kf 91/2009) och reviderades av kommunfullmäktige år (Kf 106/) att börja gälla från och med Enligt dessa styrregler har kommunen två finansiella mål: Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar. Uppfyllelse: För delårsperioden nås målet, men prognosen för helåret, 7,0 mnkr, tyder på att målet inte kommer att uppnås. Investeringarna i den skattefinansierade verksamheten ska finansieras av avskrivningar och resultat för samma verksamhet. Med andra ord ska inte den årliga investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet överstiga summan av avskrivningar och resultatet för den skattefinansierade verksamheten. Uppfyllelse: Målet uppnås. 6

7 Investeringar Investeringsbudgeten för 2014, inkl. tilläggsanslag uppgår till 72,2 mnkr. Under perioden har 15,7 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 22 % av årsbudgeten, och prognosen för hela året är 56,6 mnkr. Det är framför allt Samhällsbyggnad som beräknar ett överskott på investeringsbudgeten. Se investeringsredovisningen för ytterligare information. Prognos och framtidsbedömning Prognostiserat resultat för 2014 uppgår till 7,0 mnkr, jämfört med budget på 20,6 mnkr. Verksamheterna prognostiserar ett underskott på 17,8 mnkr, medan ett överskott prognostiseras för finansförvaltningen beroende på bättre utveckling av skattetillväxt och kommunalekonomisk utjämning än beräknat vid budgettillfället. Årsprognosen bygger på verksamheternas egna bedömningar med justering för beräknade interna poster. De största budgetavvikelserna avseende de skattefinansierade verksamheterna prognostiserar individoch familjeomsorg -19,7 mnkr, gymnasieskolan -2,6 mnkr, grundskolan +2,1 mnkr, gemensam service +1,2 mnkr samt kommunchef +1,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar mindre avvikelser eller en budget i balans. För utförligare information hänvisas till verksamhetsberättelserna. Kommunen har -14,6 mnkr kvar att återställa av tidigare underskott från Detta ser inte ut att täckas av 2014 års resultat enligt prognosen. Avstämning mot balanskravet Årsprognos 2014 Resultat enligt resultaträkning Realisationsvinster -162 Summa justerat resultat enligt balanskravet Ingående underskott att balansera Prognos inkl tidigare underskott Framtidsbedömningen är att kommunen på längre sikt ska klara balanskravet dvs. redovisa ett positivt ekonomiskt resultat. Eventuella förändringar i kostnadsutjämningssystemet och nivån på arbetsgivaravgifter kan dock medföra minskade intäkter/ökade kostnader från och med år Kommunala bolag och kommunalförbund Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm Ekonomichef 7

8 Driftredovisning (tkr) Nämnd/ansvarsområde Utfall Utfall Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelsen: Kommunchef Gemensam service* Medborgarservice** Produktion: Samhällsbyggnad*** Va-enhet Renhållningsenhet Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg**** Summa nettokostnad verksamheterna Finansiering Summa nettokostnad Tierps kommun * Exklusive Fysisk planering som ingår i Samhällsbyggnad. ** Exklusive Sociala enheten som ingår i Individ- och Familjeomsorg. *** Består av Fysisk planering och Gata Park. **** Består av IFO och Sociala enheten. 8

9 Investeringsredovisning (tkr) Ansvarsområde Utfall Utfall Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse Kommunstyrelsen: Kommunchef Gemensam service* Medborgarservice** Produktion: Samhällsbyggnad*** Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg**** Summa skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelsen: Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Summa taxefinansierad verksamhet Nettoutgift totalt * Exklusive Fysisk planering som ingår i Samhällsbyggnad. ** Exklusive Sociala enheten som ingår i Individ- och Familjeomsorg. *** Består av Fysisk planering och Gata Park. **** Består av IFO och Sociala enheten. Sammanställning över större investeringsprojekt under 2014: Snatrabodarnas avloppsledningar 3,1 mnkr Separering dag/spillvatten 2,9 mnkr Försäljning mark 3,5 mnkr Inventarier äldreomsorgen 2,6 mnkr Västlands VV 1,2 mnkr Centrummiljöer 1,1 mnkr Energisparåtgärder avloppsverk 1,1 mnkr Gång- och cykelvägar 1 mnkr 9

10 Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Årsprognos 2014 Bokslut Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Not Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Not Generella statsbidrag och utjämning Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Not

11 Balansräkning (tkr) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggn Not Maskiner och inventarier Not Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Not Summa anläggningstillgångar BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Not OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd m.m. Not Fordringar Not Kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat Resultatutjämningsreserv 0 0 Övrigt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Not Andra avsättningar Not Skulder Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Summa eget kapital, avsättningar och skulder PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Not Övriga ansvarsförbindelser Not Leasing/hyresavtal Not Summa panter och ansvarsförbindelser

12 Kassaflödesanalys (tkr) Bokslut Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivning Justering för upplösning bidrag statlig infrastruktur Not Justering för övr ej likviditetspåverkande poster Not Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ö (-) / M (+) av förråd m m Not Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella anl.tillgångar Not Investeringar i materiella anl.tillgångar Not 10, Försäljning av materiella anl.tillgångar Not 10, Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Förändring likvida medel I års siffror har förändringen av förutbetalda intäkter flyttats från investeringsverksamhet till löpande verksamhet och förändring av långfristiga fordringar har flyttats från investeringsverksamhet till finansieringsverksamhet. 12

13 Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och konsulttjänster Realisationsvinster Övriga intäkter Verksamhetens intäkter I verksamhetens intäkter ingår en jämförelsestörande post om 16,6 mnkr som avser återbetalning av premier för AGS-KL samt Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och Not 2 Verksamhetens kostnader Löner och sociala avgifter Pensionskostnader Material Bidrag Köp av huvudverksamhet Bränsle energi vatten Lokal- och markhyror Konsulttjänster Övriga verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Avskr immateriella tillgångar Avskr mark, byggnader o tekn anl Avskr maskiner o inventarier Nedskrivningar 18 0 Summa avskrivningar Not 4 Skatteintäkter Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsbidrag Regleringsbidrag Bidrag för LSS-utjämning Kommunal fastighetsavgift Strukturbidrag Summa generella statsbidrag och utjämning Not 6 Finansiella intäkter Ränteintäkter, placerade medel Tierps Fjärrvärme AB, aktieutdelning Tierps Fjärrvärme AB, borgensavgift 0 0 AB Tierpsbyggen, borgensavgift Övriga ränteintäkter, utdelningar Summa Not 7 Finansiella kostnader Ränta upplåning Ränta på pensionsavsättningar Indexuppräkning medfinansiering Citybanan Övriga finansiella kostnader Summa I de finansiella kostnaderna ingår en jämförelsestörande post på 4,9 mnkr, beroende på sänkt diskonteringsränta (RIPS) i pensionsskuldsberäkningen. Not 8 Årets resultat Årets resultat enl resultaträkning Realisationsvinster Effekt av sänkt RIPS-ränta (inkl löneskatt) Justerat resultat enligt balanskravet Preliminär kommunalskatt Slutavräkningsdifferens föreg. år Preliminär slutavräkning innev. år Summa skatteintäkter

14 Not 9 Immateriella tillgångar Ingående ack. anskaffningsvärde Årets investeringar Årets investeringsinkomster 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets nedskrivning 0 0 Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Ekonomi/personalsystem Äldreomsorgssystem Namnavtal Tierp Arena Ärendehanteringssystem Site Vision 95 0 Summa Avskrivningstiden för Namnavtal Tierp Arena är 15 år. Övriga immateriella tillgångar avskrivs på 5 år. Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade. Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ingående ack. anskaffningsvärde Årets investeringar Årets investeringsinkomster Omklassificering till omsättningstillg 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets uppskrivning Årets nedskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Markreserv, expoateringsfastigheter Verksamhetsfastigheter (skolor, daghem, idrottsanläggn mm) Publika fastigheter (gator, vägar, parker) Övriga fastigheter Fastigheter för affärsverksamhet Summa Not 11 Maskiner och inventarier Ingående ack. anskaffningsvärde Årets investeringar Årets investeringsinkomster Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets uppskrivning 3 24 Årets nedskrivning 0-21 Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Transportmedel Maskiner Inventarier Förbättringsutgifter Konstverk Summa Avskrivningstiden för datautrustning är 3 år, bilar och maskiner 5 år samt övriga inventarier 10 år. Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Tierps Fjärrvärme AB Tierps kommunfastigheter AB Kommuninvest Övriga bolag Summa aktier, andelar, förlagsbevis Långfristiga fodringar Örbyhus golfklubb Summa långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur Medfinansiering Citybanan Årets upplösning Utgående värde

15 Not 14 Förråd m.m. Persondatorer Ingående lager Inköp persondatorer Leasingavgift persondatorer Summa lager Exploateringsfastigheter Tierp Bäggeby Kyrkogatan, Bokbindarlunden Summa exploateringsfastigheter omklassificerades Tierp 4:98 Bäggeby 2011 omklassificerades Kyrkogatan Bergsgatan Summa Not 15 Fordringar Kundfordringar Fordran mervärdesskatt Övr skattefordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa Not 16 Kassa och bank Kassa Bank Summa Not 17 Avsättning för pensioner inkl. löneskatt Specifikation avsatt till pensioner Förmånsbestämd/kompl pension PA-KL pensioner Pension till efterlevande Särskild avtalspension Visstidspension 0 0 Summa pensioner Löneskatt Summa avsatt till pensioner Antal visstidsförordnanden Politiker 5 5 Tjänstemän 0 0 Avsatt till pensioner Ingående avsättning inkl löneskatt Intjänad Förmånsbest ålderspension Ränte- och basbeloppsuppräkning Sänkt diskonteringsränta inkl löneskatt Nya efterlevandepensioner Arbetstagare som pensionerats Ändrad samordning Övrig post Slutbetalning FÅP Nya utbetalningar Förändring av löneskatt Summa avsatt till pensioner Aktualiseringsgrad 85% 83% Not 18 Övriga avsättningar Avsatt för återställande av deponi Gatmot Redovisat värde vid årets början Nya avsättningar Ianspråktagna avsättningar Summa avsatt deponi Avsatt för medfinansiering av Citybanan Ingående värde avsättning Nya avsättningar Utbetalning Indexuppräkning** Summa avsatt Citybanan Summa övriga avsättningar

16 Not 19 Långfristiga skulder Upplåning Långfristiga låneskulder 1/ Nyupplåning under året Summa upplåning Förutbetalda intäkter som regleras över flera år Anslutningsavgifter VA Ingående skuld Årets anslutningsavgifter Årets periodiseringar Investeringsbidrag Ingående skuld Årets investeringsbidrag Årets periodiseringar Summa förutbetalda intäkter Summa långfristiga skulder Låneskulden är redovisad enligt huvudmetoden. Anslutningsavgifter och investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. Not 20 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Moms och punktskatter Personalens skatter och avgifter Övertidsskuld Övriga löneskulder Semesterlöneskuld Retroaktiva löner 0 0 Räntor upplåning Pensioner inkl löneskatt Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till mottagaren i september 2014 men avser augusti Not 21 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Intjänad pensionsrätt Livränta Pension till efterlevande Pa-KL och äldre utfästelser Visstidspensioner och landsting. Inkomstsamordnad visstidspension avser en beräkning av hur mycket pensionsskulden skulle öka om reducering pga. inkomst skulle upphöra för visstidspensioner som inkomstsamordnas. Not 22 Borgensåtaganden Småhus Nordupplands Fotbolls Allians AB Tierpsbyggen* Tierps Fjärrvärme AB** Tierps kommunfastigheter AB*** Summa borgensåtaganden Noten avser utnyttjat/kvarstående borgensåtagande. För statligt kreditgaranterade bostadslån för småhus och egnahem har kommunen ansvar för eventuella förluster upp till 40 % av utestående skuld. Totalt garanterat belopp för småhus är 1,8 mnkr. * Inklusive outnyttjat byggkreditiv är borgensbelopp 625 mnkr (exkl. underkredit till kommunens checkkredit). ** Ursprungligt borgensbelopp är 67,3 mnkr (exkl. underkredit). *** Inklusive outnyttjat byggkreditiv är borgensbelopp 50 mnkr (exkl. underkredit). **** Ursprungligt borgensbelopp är 100 tkr. Not 23 Leasing/hyresavtal Bilar inom ett år Lokaler inom 1 år Bilar senare än 1 år men inom 5 år Lokaler senare än 1 år men inom 5 år Lokaler senare än 5 år Summa Not 24 Justering av övriga ej likvidpåverkande poster Nedskrivningar Avsättning pensioner Avsättning deponi Avsättning medfinansiering Citybanan Realisationsvinster/förluster Förändring långfristiga periodiseringar Summa ej rörelsekapitalpåverkande Inkomstsamordnad visstidspension Summa inkl löneskatt Visstidspensioner avser beräkning för 5 förtroendevalda enligt pensionsreglemente för förtroendevalda i kommuner 16

17 Redovisningsprinciper Redovisningen har skett i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), med särskilt angivna undantag. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras och intäkterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt. Fordringar har upptagits till de belopp som de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Sammanställd redovisning I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Enligt kommunens ekonomiska styrregler (Kf 106/) ska kommunen upprätta en enklare delårsrapport. Därför upprättas ingen sammanställd redovisning och kommunen avviker därmed från rekommendation RKR 22. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande post betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mnkr. Även justering av diskonteringsräntan (RIPS) i pensionsskuldsberäkningen betraktas som jämförelsestörande. Intäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baserades på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos som pekar på ett utfall som avviker med -765 tkr från tidigare prognos. Denna har till sin helhet tillgodogjorts delårsperioden. Prognos för slutavräkning 2014 har tillgodogjorts till 2/3. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas from 2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas som långfristig skuld och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Kostnader Kapitalkostnaderna beräknas fr.o.m enligt real annuitetsmetod. Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer. Nedan angivna Namnavtal Tierp Arena utgör dock ett undantag. För investeringar gjorda fr.o.m sker avskrivning månaden efter anskaffandet medan investeringar gjorda före 2001 avskrivs efter den gamla metoden dvs. med början året efter anskaffandet. Följande avskrivningstider tillämpas Immateriella tillgångar Förutom Namnavtal Tierp arena Byggnader och tekniska anläggningar Datautrustning Bilar och maskiner Övriga inventarier 5 år 15 år 33 år 3 år 5 år 10 år På tillgångar i form av mark och konst görs inga avskrivningar. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs av avtal används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade. Komponentavskrivning tillämpas ännu inte på befintliga tillgångar och kommunen avviker i den bemärkelsen från rekommendation RKR För nya investeringar har nya riktlinjer antagits som bl.a. innebär att igångsättningstillstånd krävs innan större investeringar, framför allt inom fastigheter och infrastruktur. Nya rutiner för dessa, som bl.a. innefattar uppdelning på eventuella komponenter, är under utarbetande. Gränsdragning mellan kostnad och investering Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. Finansiella tillgångar Kommunen har inga kortfristiga placeringar. Samtliga finansiella tillgångar är avsedda att innehas eller brukas stadigvarande. Avsättningar Avsättning för deponi påbörjades Efter 2007 har ingen uppräkning av avsättningen skett. Avsättningen för medfinansiering av Citybanan nuvärdesberäknades med SCB:s entreprenadindex E84. Därefter har ingen justering gjorts. 17

18 Pensioner Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Ingen justering har gjorts av denna ansvarsförbindelse sedan bokslut. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt 18

19 Ekonomisk ordlista Anläggningskapital Bundet eget kapital i anläggningar, utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. Anläggningstillgångar Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, så som t.ex. fastigheter och inventarier. Avskrivningar Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningstiden över tillgångens livslängd. Avskrivningstiden för datautrustning och immateriella tillgångar är 3 år, bilar och maskiner 5 år, samt övriga inventarier 10 år. Avsättningar Avsättningar ska göras för samtliga förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till tidpunkt då de ska infrias. Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder. Driftredovisning I driftredovisningen beskrivs de enskilda verksamheternas nettokostnader samt prognostiserad avvikelse mot budget. Eget kapital Skillnaden mellan kommunens totala tillgångar och summan av avsättningar och skulder enligt balansräkningen, dvs. nettoförmögenheten. Kassaflödesanalys Visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten, samt förändring av rörelsekapital. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel. Jämförelsestörande poster Viktiga händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och mellan olika kommuner. Kortfristiga fordringar och skulder Kortfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen. Likvida medel Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, t ex kassa- och banktillgångar, postväxlar, samt värdepapper. Långfristiga fordringar och skulder Långfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen. Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel Omsättningstillgångar Tillgång som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis kundfordringar. Resultaträkning Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en viss period, t.ex. verksamhetsåret. Resultaträkningen utgår från intäkterna och kostnaderna i driftredovisningen sedan dessa summor justerats för interna poster. Verksamhetens budgeterade intäkter respektive kostnader har justerats för beräknade interna poster. Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt. Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs. graden av egna finansiella tillgångar. Måttet visar den finansiella styrkan på lång sikt. Årsarbetare Antal årsarbetare räknas fram utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro. 19

20 z.15 P c '.' C 0 CU U) 1 Clö CY) 0, 0 Cf) -4 e Politisk organisation 20

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22 Årsredovisning 2014 Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 2015-04-22 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Kommunens verksamheter... 8 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer