TIERPS KOMMUN. Delårsrapport Jel. År".3 190, " fe YIAO ip

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip"

Transkript

1 TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190, År".3 " fe YIAO ip

2 Fem år i sammandrag Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2 29,6 30,4 29,8 29,8 Förändring av eget kapital, årets resultat (mnkr) 36,6 14,7 63,3 26,8 28,4 Tillgångar (mnkr) 785,9 848,5 877,4 888,0 873,2 Eget kapital (mnkr) 470,0 458,0 490,2 456,0 458,3 Långfristiga skulder och avsättningar (mnkr) 184,0 284,5 277,3 261,1 284,0 Nettoinvesteringar (mnkr) 29,0 40,4 24,1 18,8 15,7 Soliditet (%) 59,8 53,9 55,9 51,4 52,5 Personalkostnader (mnkr) 412,5 433,6 410,9 442,7 460,6 Kommunal skattesats (%) 21,08 21,08 20,99 20,99 20,99 Antal årsarbetare , , ,0 Mandatfördelning* Socialdemokraterna Centerpartiet Moderata Samlingspartiet Miljöpartiet Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Antal mandat totalt * Gäller mandatperioden

3 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun 4 Förvaltningsberättelse 5 Några väsentliga händelser 5 Periodens resultat och budgetutfall 5 Kommunens övergripande mål 5 Mål för god ekonomisk hushållning 6 Finansiella mål 6 Investeringar 7 Prognos och framtidsbedömning 7 Kommunala bolag och kommunalförbund 7 Driftredovisning 8 Investeringsredovisning 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter 13 Redovisningsprinciper 17 Ekonomisk ordlista 19 3

4 Vision för Tierps kommun VISION FOR TIERPS KOMMUN Tierps kommun kännetecknas av utveckling och tillväxt, god livsmiljö och att barn och ungdomar är prioriterade Utveckling och tillväxt Tierps kommun har en positiv och hållbar utveckling och tillväxt som framtbr allt vilar på tre pelare: Ett gott företagsklimat och ett näringsliv vars motor är en stark och utvecklingsinriktad tillverkningsindustri samt där service- och tjänstesektor expanderar kraftigt En flexibel och arbetsmarknadsanpassad utbildningsverksamhet Mycket goda kommunikationer såväl på väg, Järnväg som digitalt God livsmiljö Tierps kommun är känd för: Mycket goda och varierade boendemiljöer med en väl utvecklad offentlig och kommersiell service En rik fritid med natur och kultur inpå knutarna Kommunikationer som skapar frihet att nyttja ett ännu större utbud Barn och ungdom Barnen och ungdomarna är framtiden. I Tierps kommun anser invånarna att vi har: En mycket bra livsmiljö för barn och ungdomar En skola präglad av hög kvalitet, lyhördhet och flexibilitet En varierad och pedagogiskt inriktad barnomsorg Eftersom Tierps kommun är barnens och ungdomarnas kommun väljer barnfamiljer att Kytta hit. Tierp växer och därmed är grunden lagd för en bra skola, bra vård och bra omsorg för alla invånare 1 Tierps kommun. Det är tryggt att bo och leva 1 Tierps kommun. 4

5 Förvaltningsberättelse Några väsentliga händelser Några av de mest väsentliga händelserna som inträffat hittills under år 2014 är att kommunen förvärvat större markområden för att underlätta för olika aktörer att etablera bostäder och näringsverksamhet. En kraftig satsning på verksamhetövergripande förebyggande arbete pågår inom ramen för den pott på 6,0 mnkr som skapats i 2014 års budget. Högbergsskolan (gymnasiet) har under året övertagit elever från Hagströmsgymnasiet och utvecklingen av ett motorsportsgymnasium kommer att fortsätta. Organisationsförändringar har skett i den kommunala organisationen under året. Därvidlag kan bl.a. nämnas att fysisk planering har flyttats från Gemensam service till Samhällsbyggnad och den Sociala enheten har slagits ihop med Individ- och familjeomsorg. Dessutom har kommunens nya kundcenter byggts under våren. Stora renoveringsbehov har uppdagats avseende många kommunala fastigheter främst fritidsanläggningar och skolfastigheter. Kommunen drabbades också av omfattande vattenskador vid sommarens regnoväder. Inom grundskolan har meritvärdet sjunkit något under året även om variationen mellan skolorna är ganska stor. Individ-och familjeomsorgen har under året inte haft några kostnader för utskrivningsklara inom slutenvården (Akademiska sjukhuset). Många medarbetare har av naturliga skäl varit involverade i arbetet med att genomföra Europaparlamentssval och val till Riksdag, Landsting och Kommun. Ny ägare har övertagit Tierp Arena och återupptagit verksamheten. Den nya ägaren fullföljer det tidigare avtalet med Tierps kommun. När det gäller personalområdet bör nämnas att antalet årsarbetare har minskat med 46 personer. De största minskningarna har skett inom grundskolan, särskilda boenden och personlig assistans. Den totala sjukfrånvaron har tyvärr ökat med 0,4 procentenheter de senaste 12 månaderna och ligger f.n. totalt på 5,0 %. När det gäller övriga händelser av väsentlig betydelse för kommunen så hänvisas till respektive verksamhets delårsrapport. Periodens resultat och budgetutfall Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 28,4 mnkr, jämfört med 26,8 mnkr för motsvarande period föregående år. Budgeterat resultat för perioden är 31,6 mnkr, vilket innebär att resultatet är 3,2 mnkr sämre. Verksamheternas kostnader är 20,1 mnkr högre än periodiserad budget, vilket till stor del uppvägs av högre verksamhetsintäkter samt bättre utveckling av skattetillväxt och kommunalekonomisk utjämning än beräknat vid budgettillfället. Alla personalorganisationers löneökningar för 2014 har utbetalats. Kommunens övergripande mål Kommunfullmäktige fastställde den 20 april 2004, 41 nedanstående övergripande mål. En bedömning görs av hur utvecklingen av respektive mått har varit jämfört med året innan. Perspektiv Övergripande mål Mått Bedömning Medborgar- /kundperspektiv Processperspektiv Förstärk den positiva bilden av kommunen. Utveckla effektivare arbetssätt Inflyttningen ska överstiga utflyttningen med minst 100 personer/år Nystartade företag + Sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet Fler nöjda kunder i enkätundersökning

6 Medarbetarperspektiv Ekonomiperspektiv Öka engagemanget Minska antalet sjukskrivningar - Öka det ekonomiska ansvarstagandet NMI (Nöjd medarbetarindex) Ej gjord Kostnadseffektiv verksamhet inom budgetram - Uppfyller de ekonomiska styrreglerna - + anger förbättring jämfört med föregående år - anger försämring jämfört med föregående år 0 anger marginell förändring jämfört med föregående år När det gäller vissa av måtten ovan så görs mätningar endast i samband med årsbokslutet och inte löpande under året. Mål för god ekonomisk hushållning Nedanstående sammanställning baseras på en generell bedömning av respektive verksamhets bedömning av måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning. Verksamheternas målformuleringar kan i några fall avvika något från nedanstående sammanfattande målformuleringar. Se i övrigt respektive verksamhets delårsrapport. Mål Kund Nöjda kunder Process Nyttja och utveckla effektiva processer Medarbetare Initiativrika och engagerade medarbetare samt låg sjukfrånvaro Ekonomi Kostnadseffektivitet Måluppfyllelse God Delvis Det finns fortfarande brister i processkartläggningen och alla processer är ännu inte dokumenterade. Delvis Sjukfrånvaron har ökat något God Majoriteten av verksamheterna har ett positivt budgetutfall. Finansiella mål De ekonomiska styrreglerna innehållande finansiella mål antogs 2009 (Kf 91/2009) och reviderades av kommunfullmäktige år (Kf 106/) att börja gälla från och med Enligt dessa styrregler har kommunen två finansiella mål: Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar. Uppfyllelse: För delårsperioden nås målet, men prognosen för helåret, 7,0 mnkr, tyder på att målet inte kommer att uppnås. Investeringarna i den skattefinansierade verksamheten ska finansieras av avskrivningar och resultat för samma verksamhet. Med andra ord ska inte den årliga investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet överstiga summan av avskrivningar och resultatet för den skattefinansierade verksamheten. Uppfyllelse: Målet uppnås. 6

7 Investeringar Investeringsbudgeten för 2014, inkl. tilläggsanslag uppgår till 72,2 mnkr. Under perioden har 15,7 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 22 % av årsbudgeten, och prognosen för hela året är 56,6 mnkr. Det är framför allt Samhällsbyggnad som beräknar ett överskott på investeringsbudgeten. Se investeringsredovisningen för ytterligare information. Prognos och framtidsbedömning Prognostiserat resultat för 2014 uppgår till 7,0 mnkr, jämfört med budget på 20,6 mnkr. Verksamheterna prognostiserar ett underskott på 17,8 mnkr, medan ett överskott prognostiseras för finansförvaltningen beroende på bättre utveckling av skattetillväxt och kommunalekonomisk utjämning än beräknat vid budgettillfället. Årsprognosen bygger på verksamheternas egna bedömningar med justering för beräknade interna poster. De största budgetavvikelserna avseende de skattefinansierade verksamheterna prognostiserar individoch familjeomsorg -19,7 mnkr, gymnasieskolan -2,6 mnkr, grundskolan +2,1 mnkr, gemensam service +1,2 mnkr samt kommunchef +1,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar mindre avvikelser eller en budget i balans. För utförligare information hänvisas till verksamhetsberättelserna. Kommunen har -14,6 mnkr kvar att återställa av tidigare underskott från Detta ser inte ut att täckas av 2014 års resultat enligt prognosen. Avstämning mot balanskravet Årsprognos 2014 Resultat enligt resultaträkning Realisationsvinster -162 Summa justerat resultat enligt balanskravet Ingående underskott att balansera Prognos inkl tidigare underskott Framtidsbedömningen är att kommunen på längre sikt ska klara balanskravet dvs. redovisa ett positivt ekonomiskt resultat. Eventuella förändringar i kostnadsutjämningssystemet och nivån på arbetsgivaravgifter kan dock medföra minskade intäkter/ökade kostnader från och med år Kommunala bolag och kommunalförbund Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm Ekonomichef 7

8 Driftredovisning (tkr) Nämnd/ansvarsområde Utfall Utfall Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelsen: Kommunchef Gemensam service* Medborgarservice** Produktion: Samhällsbyggnad*** Va-enhet Renhållningsenhet Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg**** Summa nettokostnad verksamheterna Finansiering Summa nettokostnad Tierps kommun * Exklusive Fysisk planering som ingår i Samhällsbyggnad. ** Exklusive Sociala enheten som ingår i Individ- och Familjeomsorg. *** Består av Fysisk planering och Gata Park. **** Består av IFO och Sociala enheten. 8

9 Investeringsredovisning (tkr) Ansvarsområde Utfall Utfall Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse Kommunstyrelsen: Kommunchef Gemensam service* Medborgarservice** Produktion: Samhällsbyggnad*** Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg**** Summa skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelsen: Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Summa taxefinansierad verksamhet Nettoutgift totalt * Exklusive Fysisk planering som ingår i Samhällsbyggnad. ** Exklusive Sociala enheten som ingår i Individ- och Familjeomsorg. *** Består av Fysisk planering och Gata Park. **** Består av IFO och Sociala enheten. Sammanställning över större investeringsprojekt under 2014: Snatrabodarnas avloppsledningar 3,1 mnkr Separering dag/spillvatten 2,9 mnkr Försäljning mark 3,5 mnkr Inventarier äldreomsorgen 2,6 mnkr Västlands VV 1,2 mnkr Centrummiljöer 1,1 mnkr Energisparåtgärder avloppsverk 1,1 mnkr Gång- och cykelvägar 1 mnkr 9

10 Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Årsprognos 2014 Bokslut Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Not Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Not Generella statsbidrag och utjämning Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Not

11 Balansräkning (tkr) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggn Not Maskiner och inventarier Not Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Not Summa anläggningstillgångar BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Not OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd m.m. Not Fordringar Not Kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat Resultatutjämningsreserv 0 0 Övrigt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Not Andra avsättningar Not Skulder Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Summa eget kapital, avsättningar och skulder PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Not Övriga ansvarsförbindelser Not Leasing/hyresavtal Not Summa panter och ansvarsförbindelser

12 Kassaflödesanalys (tkr) Bokslut Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivning Justering för upplösning bidrag statlig infrastruktur Not Justering för övr ej likviditetspåverkande poster Not Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ö (-) / M (+) av förråd m m Not Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella anl.tillgångar Not Investeringar i materiella anl.tillgångar Not 10, Försäljning av materiella anl.tillgångar Not 10, Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Förändring likvida medel I års siffror har förändringen av förutbetalda intäkter flyttats från investeringsverksamhet till löpande verksamhet och förändring av långfristiga fordringar har flyttats från investeringsverksamhet till finansieringsverksamhet. 12

13 Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och konsulttjänster Realisationsvinster Övriga intäkter Verksamhetens intäkter I verksamhetens intäkter ingår en jämförelsestörande post om 16,6 mnkr som avser återbetalning av premier för AGS-KL samt Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och Not 2 Verksamhetens kostnader Löner och sociala avgifter Pensionskostnader Material Bidrag Köp av huvudverksamhet Bränsle energi vatten Lokal- och markhyror Konsulttjänster Övriga verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Avskr immateriella tillgångar Avskr mark, byggnader o tekn anl Avskr maskiner o inventarier Nedskrivningar 18 0 Summa avskrivningar Not 4 Skatteintäkter Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsbidrag Regleringsbidrag Bidrag för LSS-utjämning Kommunal fastighetsavgift Strukturbidrag Summa generella statsbidrag och utjämning Not 6 Finansiella intäkter Ränteintäkter, placerade medel Tierps Fjärrvärme AB, aktieutdelning Tierps Fjärrvärme AB, borgensavgift 0 0 AB Tierpsbyggen, borgensavgift Övriga ränteintäkter, utdelningar Summa Not 7 Finansiella kostnader Ränta upplåning Ränta på pensionsavsättningar Indexuppräkning medfinansiering Citybanan Övriga finansiella kostnader Summa I de finansiella kostnaderna ingår en jämförelsestörande post på 4,9 mnkr, beroende på sänkt diskonteringsränta (RIPS) i pensionsskuldsberäkningen. Not 8 Årets resultat Årets resultat enl resultaträkning Realisationsvinster Effekt av sänkt RIPS-ränta (inkl löneskatt) Justerat resultat enligt balanskravet Preliminär kommunalskatt Slutavräkningsdifferens föreg. år Preliminär slutavräkning innev. år Summa skatteintäkter

14 Not 9 Immateriella tillgångar Ingående ack. anskaffningsvärde Årets investeringar Årets investeringsinkomster 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets nedskrivning 0 0 Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Ekonomi/personalsystem Äldreomsorgssystem Namnavtal Tierp Arena Ärendehanteringssystem Site Vision 95 0 Summa Avskrivningstiden för Namnavtal Tierp Arena är 15 år. Övriga immateriella tillgångar avskrivs på 5 år. Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade. Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ingående ack. anskaffningsvärde Årets investeringar Årets investeringsinkomster Omklassificering till omsättningstillg 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets uppskrivning Årets nedskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Markreserv, expoateringsfastigheter Verksamhetsfastigheter (skolor, daghem, idrottsanläggn mm) Publika fastigheter (gator, vägar, parker) Övriga fastigheter Fastigheter för affärsverksamhet Summa Not 11 Maskiner och inventarier Ingående ack. anskaffningsvärde Årets investeringar Årets investeringsinkomster Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets uppskrivning 3 24 Årets nedskrivning 0-21 Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Transportmedel Maskiner Inventarier Förbättringsutgifter Konstverk Summa Avskrivningstiden för datautrustning är 3 år, bilar och maskiner 5 år samt övriga inventarier 10 år. Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Tierps Fjärrvärme AB Tierps kommunfastigheter AB Kommuninvest Övriga bolag Summa aktier, andelar, förlagsbevis Långfristiga fodringar Örbyhus golfklubb Summa långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur Medfinansiering Citybanan Årets upplösning Utgående värde

15 Not 14 Förråd m.m. Persondatorer Ingående lager Inköp persondatorer Leasingavgift persondatorer Summa lager Exploateringsfastigheter Tierp Bäggeby Kyrkogatan, Bokbindarlunden Summa exploateringsfastigheter omklassificerades Tierp 4:98 Bäggeby 2011 omklassificerades Kyrkogatan Bergsgatan Summa Not 15 Fordringar Kundfordringar Fordran mervärdesskatt Övr skattefordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa Not 16 Kassa och bank Kassa Bank Summa Not 17 Avsättning för pensioner inkl. löneskatt Specifikation avsatt till pensioner Förmånsbestämd/kompl pension PA-KL pensioner Pension till efterlevande Särskild avtalspension Visstidspension 0 0 Summa pensioner Löneskatt Summa avsatt till pensioner Antal visstidsförordnanden Politiker 5 5 Tjänstemän 0 0 Avsatt till pensioner Ingående avsättning inkl löneskatt Intjänad Förmånsbest ålderspension Ränte- och basbeloppsuppräkning Sänkt diskonteringsränta inkl löneskatt Nya efterlevandepensioner Arbetstagare som pensionerats Ändrad samordning Övrig post Slutbetalning FÅP Nya utbetalningar Förändring av löneskatt Summa avsatt till pensioner Aktualiseringsgrad 85% 83% Not 18 Övriga avsättningar Avsatt för återställande av deponi Gatmot Redovisat värde vid årets början Nya avsättningar Ianspråktagna avsättningar Summa avsatt deponi Avsatt för medfinansiering av Citybanan Ingående värde avsättning Nya avsättningar Utbetalning Indexuppräkning** Summa avsatt Citybanan Summa övriga avsättningar

16 Not 19 Långfristiga skulder Upplåning Långfristiga låneskulder 1/ Nyupplåning under året Summa upplåning Förutbetalda intäkter som regleras över flera år Anslutningsavgifter VA Ingående skuld Årets anslutningsavgifter Årets periodiseringar Investeringsbidrag Ingående skuld Årets investeringsbidrag Årets periodiseringar Summa förutbetalda intäkter Summa långfristiga skulder Låneskulden är redovisad enligt huvudmetoden. Anslutningsavgifter och investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. Not 20 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Moms och punktskatter Personalens skatter och avgifter Övertidsskuld Övriga löneskulder Semesterlöneskuld Retroaktiva löner 0 0 Räntor upplåning Pensioner inkl löneskatt Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till mottagaren i september 2014 men avser augusti Not 21 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Intjänad pensionsrätt Livränta Pension till efterlevande Pa-KL och äldre utfästelser Visstidspensioner och landsting. Inkomstsamordnad visstidspension avser en beräkning av hur mycket pensionsskulden skulle öka om reducering pga. inkomst skulle upphöra för visstidspensioner som inkomstsamordnas. Not 22 Borgensåtaganden Småhus Nordupplands Fotbolls Allians AB Tierpsbyggen* Tierps Fjärrvärme AB** Tierps kommunfastigheter AB*** Summa borgensåtaganden Noten avser utnyttjat/kvarstående borgensåtagande. För statligt kreditgaranterade bostadslån för småhus och egnahem har kommunen ansvar för eventuella förluster upp till 40 % av utestående skuld. Totalt garanterat belopp för småhus är 1,8 mnkr. * Inklusive outnyttjat byggkreditiv är borgensbelopp 625 mnkr (exkl. underkredit till kommunens checkkredit). ** Ursprungligt borgensbelopp är 67,3 mnkr (exkl. underkredit). *** Inklusive outnyttjat byggkreditiv är borgensbelopp 50 mnkr (exkl. underkredit). **** Ursprungligt borgensbelopp är 100 tkr. Not 23 Leasing/hyresavtal Bilar inom ett år Lokaler inom 1 år Bilar senare än 1 år men inom 5 år Lokaler senare än 1 år men inom 5 år Lokaler senare än 5 år Summa Not 24 Justering av övriga ej likvidpåverkande poster Nedskrivningar Avsättning pensioner Avsättning deponi Avsättning medfinansiering Citybanan Realisationsvinster/förluster Förändring långfristiga periodiseringar Summa ej rörelsekapitalpåverkande Inkomstsamordnad visstidspension Summa inkl löneskatt Visstidspensioner avser beräkning för 5 förtroendevalda enligt pensionsreglemente för förtroendevalda i kommuner 16

17 Redovisningsprinciper Redovisningen har skett i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), med särskilt angivna undantag. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras och intäkterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt. Fordringar har upptagits till de belopp som de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Sammanställd redovisning I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Enligt kommunens ekonomiska styrregler (Kf 106/) ska kommunen upprätta en enklare delårsrapport. Därför upprättas ingen sammanställd redovisning och kommunen avviker därmed från rekommendation RKR 22. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande post betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mnkr. Även justering av diskonteringsräntan (RIPS) i pensionsskuldsberäkningen betraktas som jämförelsestörande. Intäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baserades på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos som pekar på ett utfall som avviker med -765 tkr från tidigare prognos. Denna har till sin helhet tillgodogjorts delårsperioden. Prognos för slutavräkning 2014 har tillgodogjorts till 2/3. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas from 2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas som långfristig skuld och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Kostnader Kapitalkostnaderna beräknas fr.o.m enligt real annuitetsmetod. Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer. Nedan angivna Namnavtal Tierp Arena utgör dock ett undantag. För investeringar gjorda fr.o.m sker avskrivning månaden efter anskaffandet medan investeringar gjorda före 2001 avskrivs efter den gamla metoden dvs. med början året efter anskaffandet. Följande avskrivningstider tillämpas Immateriella tillgångar Förutom Namnavtal Tierp arena Byggnader och tekniska anläggningar Datautrustning Bilar och maskiner Övriga inventarier 5 år 15 år 33 år 3 år 5 år 10 år På tillgångar i form av mark och konst görs inga avskrivningar. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs av avtal används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade. Komponentavskrivning tillämpas ännu inte på befintliga tillgångar och kommunen avviker i den bemärkelsen från rekommendation RKR För nya investeringar har nya riktlinjer antagits som bl.a. innebär att igångsättningstillstånd krävs innan större investeringar, framför allt inom fastigheter och infrastruktur. Nya rutiner för dessa, som bl.a. innefattar uppdelning på eventuella komponenter, är under utarbetande. Gränsdragning mellan kostnad och investering Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. Finansiella tillgångar Kommunen har inga kortfristiga placeringar. Samtliga finansiella tillgångar är avsedda att innehas eller brukas stadigvarande. Avsättningar Avsättning för deponi påbörjades Efter 2007 har ingen uppräkning av avsättningen skett. Avsättningen för medfinansiering av Citybanan nuvärdesberäknades med SCB:s entreprenadindex E84. Därefter har ingen justering gjorts. 17

18 Pensioner Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Ingen justering har gjorts av denna ansvarsförbindelse sedan bokslut. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt 18

19 Ekonomisk ordlista Anläggningskapital Bundet eget kapital i anläggningar, utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. Anläggningstillgångar Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, så som t.ex. fastigheter och inventarier. Avskrivningar Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningstiden över tillgångens livslängd. Avskrivningstiden för datautrustning och immateriella tillgångar är 3 år, bilar och maskiner 5 år, samt övriga inventarier 10 år. Avsättningar Avsättningar ska göras för samtliga förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till tidpunkt då de ska infrias. Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder. Driftredovisning I driftredovisningen beskrivs de enskilda verksamheternas nettokostnader samt prognostiserad avvikelse mot budget. Eget kapital Skillnaden mellan kommunens totala tillgångar och summan av avsättningar och skulder enligt balansräkningen, dvs. nettoförmögenheten. Kassaflödesanalys Visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten, samt förändring av rörelsekapital. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel. Jämförelsestörande poster Viktiga händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och mellan olika kommuner. Kortfristiga fordringar och skulder Kortfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen. Likvida medel Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, t ex kassa- och banktillgångar, postväxlar, samt värdepapper. Långfristiga fordringar och skulder Långfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen. Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel Omsättningstillgångar Tillgång som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis kundfordringar. Resultaträkning Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en viss period, t.ex. verksamhetsåret. Resultaträkningen utgår från intäkterna och kostnaderna i driftredovisningen sedan dessa summor justerats för interna poster. Verksamhetens budgeterade intäkter respektive kostnader har justerats för beräknade interna poster. Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt. Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs. graden av egna finansiella tillgångar. Måttet visar den finansiella styrkan på lång sikt. Årsarbetare Antal årsarbetare räknas fram utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro. 19

20 z.15 P c '.' C 0 CU U) 1 Clö CY) 0, 0 Cf) -4 e Politisk organisation 20

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr RESULTATRÄKNING Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr Intäkter...not 1 73,6 83,0 9,4 Kostnader...not 1-261,5-278,8-7,5 Avskrivningar...not 6-10,3-9,0 0,9 Verksamhetens

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel Utformning av tilläggsupplysningar 2013 vägledning och exempel 2 Förord Resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen ska visa kommunens samtliga intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer