Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER"

Transkript

1 Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER 1

2 PIK-gruppen Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Blekinge län Emma Bergstrand, miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun Jan Metsjö, samhällsbyggnadsförvaltningen i Tingsryds kommun Eva-Marie Lundberg, miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Projektbeskrivning 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte 1.3 Bedömningskriterier för kontroll av julbordsbufféer 1.4 Avgränsning 1.5 Lagstiftning 1.6 Genomförande 1.7 Deltagare 2 Resultat 2.1 Antal kontrollerade verksamheter 2.2 Resultat av offentlig kontroll 3 Diskussion 4 Slutsats 5 Uppföljning/extra kontroll Bilaga 1 Bilaga 2 Projektplan Checklista 3

4 Sammanfattning De kommunala miljö- och hälsoskyddskontoren i Blekinge och Kronobergs län genomförde under slutet av november och första halvan avdecember 2012 en projektinriktad livsmedelskontroll (PIK) av julbordbufféer. Syftet var att undersöka bl.a. om hur rutiner upprätthölls för varmhållning och nedkylning av maträtter samt om råa och färdiglagade livsmedel förvarades separerade. Genomförandet av kontrollprojektet har lett till samsyn gällande bedömningsgrunder, dvs. har uppnått en mer enhetlig kontroll av restauranger som serverar julbordsbufféer i de båda länen. En mindre andel av de kontrollerade restaurangerna som serverade julbordsbufféer uppvisade brister främst avseende rutiner för nedkylning och varmhållning samt hur exponeringen av maten på buffén var utformad. Ett fåtal brister kunde även konstateras avseende rutiner för återupphettning och rutiner avseende påfyllning. Hos flertalet verksamheter konstaterades inga brister. 4

5 1. Projektbeskrivning 1.1 Bakgrund Under samordningsmötet på Huseby den 13 mars 2012 för kommunal livsmedelskontroll i Blekinge och Kronobergs län beslutades det att genomföra projektinriktad livsmedelskontroll (PIK) under Kontroller skulle genomföras för att se om restauranger som serverar julbordsbufféer upprätthåller rutiner för förvaring, nedkylning, återupphettning, varmhållning. De kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna i Kronobergs och Blekinge län har under en begränsad period under slutet av november och första halvan av december månad 2012 genomfört kontrollerna av julbordsbufféer på restauranger. Enligt Livsmedelverket matförgiftas betydligt fler människor i Sverige än vad som finns i den officiella statistiken. Antalet matförgiftade personer kan enligt Livsmedelverket vara så många som en halv miljon människor per år. Ungefär hälften av dessa tros bli matförgiftade vid restaurangbesök och hälften av egen mat tillagad i hemmet. De vanligaste orsakerna till matförgiftning är ofta kunskapsbrist, slarv eller andra brister i livsmedelshygienen exempelvis felaktig nedkylning, dålig kylförvaring, otillräcklig uppvärmning eller att den som hanterat livsmedlet är smittbärare eller slarvar med hygienen. Julbord innehåller ofta extra känsliga maträtter då många rätter ska serveras samtidigt och som livsmedel riskerar åka ut och in ur kylutrymmen. All mat kräver bra hantering, men vissa maträtter, i vilka bakterier lätt kan växa till, är känsligare än andra, särskilt kalla maträtter som exempelvis rökt/gravad lax eller maträtter som innehåller skalade ägg och majonnäs. 1.2 Syfte Projektets syfte är att kontrollera om restaurangers rutiner upprätthålls bl.a. för förvaring, nedkylning, återupphettning och varmhållning avseende maträtter som ingår i julbufféer. Julbord serveras som buffé och därför krävs förutsättningar för detta. Det betyder att det oftast finns värmebehandlade produkter som serveras kalla; temperaturen bör då vara max +8ºC (kylhållning). De rätter som serveras varma bör hålla minst +60ºC (varmhållning). Det rekommenderas att använda serveringsbord alternativt kylplattor samt värmeplattor eller annan varmhållningsutrustning. Syftet med att livsmedel ska hålla rätt temperatur är att förhindra tillväxt av mikroorganismer i livsmedel. Det är också viktigt att det finns avsvalningsutrustning för livsmedel som måste kylas ner och att kylar och frysar håller rätt temperatur. Varmhållen restmat från buffén och egentillagad mat bör kylas ned från + 60ºC ned till + 8ºC inom 4 timmar. Syftet med att livsmedel ska hålla rätt temperatur är att förhindra tillväxt av mikroorganismer i livsmedel. Återupphettning av t.ex. köttbullar, Janssons, varm risgrynsgröt, revben, brunkål bör nå en temperatur av minst +70ºC för att därefter varmhållas från minst +60ºC. Dessutom måste råvaror och beredda livsmedel förvaras väl åtskilda (separering) och övertäckta för att förhindra korskontamination. Korskontaminering innebär att mikroorganismer överförs från t.ex. en råvara till ett färdigberett livsmedel. 5

6 Påfyllningsrutinerna bör vara utformade så att nya fat ställs fram och resterande mat från tidigare fat flyttas till de nya faten. Mängden mat som serveras bör även vara så att det är tillräcklig omsättning på maten under ca en halvtimme och att det sedan fylls på med ny mat. Exponering av maten bör vara utformad så att gäster inte behöver sträcka sig över maträtter för att nå andra maträtter. På så sätt undviks att maten förorenas, vilket kan leda till matförgiftningar eller att hållbarheten försämras. Nuvarande lagstiftning karaktäriseras av målstyrning, flexibilitet, riskbaserat tänkande och livsmedelsföretagarens eget ansvar att producera säkra livsmedel. Grundförutsättningen är att det finns ett ändamålsenligt system för egenkontroll framtaget för den hantering som sker i livsmedelsverksamheten. Lagstiftningen anger att livsmedel inte får förvaras vid temperaturer som kan medföra att hälsofara uppstår. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att visa att lagstiftningen efterlevs. En snabb omsättning har därför varit en förutsättning för att livsmedlen ska bedömas vara säkra. Fokus på kontrollen har lagts på om restaurangens julbordshantering har införlivats i systemet för egenkontroll med relevanta rutiner och dokumentation. Det viktigaste är att se hur helhetsintrycket är på restaurangen när kontroll sker; vilka rutiner företaget har, hur hanteringen är i köket, hur serveringen sker och vid vilka temperaturer maten förvaras i. Allt detta är viktiga förutsättningar för att säker mat med god kvalitet ska kunna serveras. Syftet är även att uppnå en mer enhetlig kontroll av restaurangers servering av julbordsbufféer i de båda länen 1.3 Bedömningskriterier för kontroll av julbordsbufféer Begreppet projekt innebär att ett begränsat antal kontrollområden kontrolleras, i det här fallet för förvaring, nedkylning, återupphettning och varmhållning avseende maträtter som ingår i julbufféer. Inget helhetsomdöme av verksamheten kan därför ges men däremot ett delomdöme avseende kontrollområdena. Brister inom kontrollområdena bedöms som avvikelser (A). Om inga anmärkningar konstateras så ges omdömet utan anmärkning (UA). Vidare kan bedömningen ej aktuell (EA) förekomma, ex. när kylförvaring inte är nödvändig, eller ej kontrollerat (EK). 1.4 Avgränsning I projektet ingår resultat av första kontrollen. Resultat från uppföljande kontroller ingår inte i projektet. Uppföljning görs enligt varje miljö- och hälsoskyddskontors vanliga rutiner. 6

7 1.5 Lagstiftning Kap. II Art. 16 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 178/2002av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, Kap. III och bilaga II Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. 1.6 Genomförande Fältfasen inleddes den 19 november 2012 genom oanmälda kontroller av slumpmässigt utvalda restauranger som serverar julbordsbufféer i Blekinge och Kronoberg. Sista kontrollen genomfördes den 16 december 2012, se projektplan bilaga 1. Målet var att högst 20 verksamheter per kommun kontrollerades. Vid kontrollerna användes en framtagen checklista med tillhörande instruktioner. Kontroller genomfördes hur restaurangers rutiner upprätthålls bl.a. för förvaring, nedkylning, återupphettning och varmhållning avseende maträtter som ingår i julbufféer. Temperaturer i maträtter på julborden och i kylar mättes med instickstermometrar. Utökade kontroller bl.a. avseende personalens tillgång till toalett, golvförvaring, skyddskläder och om bearbetning utfördes i avsett utrymme, kontrollerades inte. 1.7 Deltagare Samtliga kommuner i Blekinge och Kronobergs län har frivilligt givits möjlighet att delta i projektet. Följande kommuner har bidragit med underlag. Blekinge län - Ronneby kommun, - Miljöförbundet Blekinge Väst med Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner, - Karlskrona kommun. (3 av 3 miljö- och hälsoskyddsförvaltningar) Kronobergs län - Växjö kommun, - Lessebo kommun, - Tingsryds kommun, - Ljungby kommun - Älmhults kommun (5 av 8 miljö- och hälsoskyddsförvaltningar) 7

8 2. Resultat 2.1 Antal kontrollerade restauranger med servering av julbordsbufféer Totalt kontrollerades 46 verksamheter, varav 17 stycken i Blekinge och 29 stycken i Kronobergs län. 2.2 Resultat av offentlig kontroll Totalt 12 (26 %) av de kontrollerade verksamheterna uppvisade en eller flera av de nedan angivna bristerna. Kontrollpunkt 1. Förvaring av råa och tillagade livsmedel Totalt antal brister med anmärkning 1 Exempel på brister, orsak 2. Temperatur i kylar 1 och frysar 3. Rutin för nedkylning 5 Kyl för nedsvalning trasig. 4. Rutin för återupphettning 5. Rutin för varmhållning 3 Mäter inte temperatur, går på känsel. 5 För låg temperatur. 6. Påfyllningsrutiner 2 Lade upp allt på en gång. 7. Exponering av maten på buffén 5 Exponeringstiden för lång och för hög temperatur. Sparas maträtter från buffén? Någon av nedanstående? Maträtt Ja, antal verksamheter Ris á la malta/risgrynsgröt 2 Majonäsbaserad röra/sallad 4 Gravad/rökt lax 10 Uppföljande kontroll nödvändig (extra offentlig kontroll) Ja, antal verksamheter Extra offentlig kontroll? 1 8

9 3. Diskussion Den projektinriktade livsmedelskontrollen avseende julbordsbufféer visar att en mindre andel av de kontrollerade verksamheterna uppvisade brister, främst gällande rutiner för nedkylning och varmhållning samt hur exponeringen av julmaten på buffén var utformad. Projektgruppen anser ändå att det inte är godtagbart att det i enskilda verksamheter slarvas med nedkylning och varmhållning för livsmedel. Detta bör inte förekomma i någon livsmedelsverksamhet. Hos 10 verksamheter förekom att gravad/rökt lax sparades för att sedan serveras igen. Sådana maträtter från buffén bör inte sparas för att serveras vid senare tillfälle. Det förutsätter en obruten kylkedja och att laxen speciellt inte exponeras på ett riskfyllt sätt vid servering. Det rekommenderas att maträtter som är känsliga inte läggs upp mer än vad som går åt inom den närmaste halvtimmen. 4. Slutsats Flera restaurangverksamheter (26 %) som kontrollerades i Blekinge och Kronobergs län uppvisade en mindre andel brister främst avseende rutiner för nedkylning och varmhållning samt hur exponeringen av maten på buffén på buffén var utformad. Ett fåtal brister kunde även konstateras vid kontrollerna avseende rutiner för återupphettning och rutiner avseende påfyllning förekom. Hos flertalet verksamheter konstaterades inga brister. Genomförandet av kontrollprojektet har lett till samsyn gällande bedömningsgrunder, dvs. har uppnått en mer enhetlig kontroll av restauranger som serverar julbordsbufféer i de båda länen. 5. Uppföljning/extrakontroll Endast en av de kontrollerade verksamheterna bedömdes behöva en uppföljande kontroll för att kontrollera om bristerna åtgärdats. Resultatet från den kontrollen ingår inte i projektet. För uppföljande kontroll får den lokala kontrollmyndigheten ta ut en avgift för extra offentlig kontroll av verksamhetsutövaren. Andra åtgärder som kan bli aktuella är att kommunen vitesförelägger verksamhetsutövaren att rätta till kvarstående brister eller att vissa objekt kan hamna i en annan erfarenhetsklass som ger en högre årlig kontrollavgift för verksamhetsutövaren. Målet är att de kontrollerade objekten inte ska ha kvar några avvikelser/anmärkningar. Bilaga 1: Projektplan Bilaga 2: Checklista 9

10 PROJEKTPLAN Bilaga Projektinriktad livsmedelskontroll (PIK) 2012 Kronobergs och Blekinge län Kontroll av julbordsbufféer Bakgrund Under samordningsmötet den 13 mars 2012 för kommunal livsmedelskontroll i Blekinge och Kronobergs län på Huseby beslutades det att genomföra projektinriktad livsmedelskontroll (PIK) under Projektet ska kontrollera om restauranger som serverar julbordsbufféer upprätthåller rutiner för förvaring, nedkylning, återupphettning, varmhållning. Enligt Livsmedelverket matförgiftas betydligt fler människor i Sverige än vad som finns i den officiella statistiken. Antalet matförgiftade personer kan enligt Livsmedelverket vara så många som en halv miljon människor per år. Ungefär hälften av dessa tros bli matförgiftade vid restaurangbesök och hälften av egen mat tillagad i hemmet. De vanligaste orsakerna till matförgiftning är ofta kunskapsbrist, slarv eller andra brister i livsmedelshygienen exempelvis felaktig nedkylning, dålig kylförvaring, otillräcklig uppvärmning eller att den som hanterat livsmedlet är smittbärare eller slarvar med hygienen. Julbord innehåller ofta extra känsliga maträtter då många rätter ska serveras samtidigt och som livsmedel riskerar åka ut och in ur kylutrymmen. All mat kräver bra hantering, men vissa maträtter där bakterier lätt kan växa till är känsligare än andra, särskilt kalla maträtter som exempelvis rökt/gravad lax eller maträtter som innehåller skalade ägg och majonnäs. De kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna i Kronobergs och Blekinge län kommer under en begränsad period under 2012 genomföra kontrollerna av julbordsbufféer på restauranger. 10

11 Syfte Projektets syfte är att kontrollera om restaurangers rutiner upprätthålls bl.a. för förvaring, nedkylning, återupphettning och varmhållning avseende maträtter som ingår i julbufféer. Julbord serveras som buffé och därför krävs förutsättningar för detta. Det betyder att det oftast finns värmebehandlade produkter som serveras kalla; temperaturen bör då vara max +8ºC. De rätter som serveras varma bör hålla minst +60ºC. Det rekommenderas att använda kylda serveringsbord alternativt kylplattor samt värmeplattor eller annan varmhållningsutrustning. Syftet med att livsmedel ska hålla rätt temperatur är att förhindra tillväxt av mikroorganismer i livsmedel. Det är också viktigt att det finns avsvalningsutrustning för livsmedel som måste kylas ner och att kylar och frysar håller rätt temperatur. Dessutom måste råvaror och beredda livsmedel förvaras väl åtskilda och övertäckta för att förhindra korskontamination. Korskontaminering innebär att mikroorganismer överförs från t ex en råvara till ett färdigberett livsmedel. Nuvarande lagstiftning karaktäriseras av målstyrning, flexibilitet, riskbaserat tänkande och livsmedelsföretagarens eget ansvar att producera säkra livsmedel. Grundförutsättningen är att det finns ett ändamålsenligt system för egenkontroll framtaget för den hantering som sker i livsmedelsverksamheten. Lagstiftningen anger att livsmedel inte får förvaras vid temperaturer som kan medföra att hälsofara uppstår. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att visa att lagstiftningen efterlevs. En snabb omsättning har därför varit en förutsättning för att livsmedlen ska bedömas vara säkra. Fokus på kontrollen har lagts på om restaurangens julbordshantering har införlivats i systemet för egenkontroll med relevanta rutiner och dokumentation. Det viktigaste är att se hur helhetsintrycket är på restaurangen när kontroll sker; vilka rutiner företaget har, hur hanteringen är i köket, hur serveringen sker och vid vilka temperaturer maten förvaras i. Allt detta är viktiga förutsättningar för att säker mat med god kvalitet ska kunna serveras. Syftet är även att uppnå en mer enhetlig kontroll av restaurangers servering av julbordsbufféer i de båda länen. Lagstiftning Kap. II Art. 16 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, Kap. III och bilaga II Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. Tidsplan Checklista, instruktioner och projektplan färdigt till senast den 14 november Fältfasen påbörjas tidigast den 19 november 2012 och avslutas senast den 16 december

12 Redovisning av materialet sänds senast den 31 december 2012 till Länsstyrelsen i Kronobergs län för sammanställning. Redovisningen sammanställs i en framtagen excelfil som sänds digitalt. Innan materialet är sammanställt av Länsstyrelsen betraktas det som arbetsmaterial. Utkast till rapport klar senast den 15 januari Synpunkter på utkast till rapport lämnas senast den 22 januari Sammanställning av resultatet presenteras via e-post senast den 25 januari Resultatet delges externt (allmänhet och media) när sammanställningen är klar. Metod Projektet ska genomföras under angiven tidsperiod. Fältfasen genomförs genom oanmälda och slumpmässiga kontroller av restauranger som serverar julbordbufféer. Antalet restauranger begränsas till högst 20 per kommun. Om möjligt dokumentera genom fotografering de konstaterade bristerna. En checklista med tillhörande vägledning ska användas av kontrollmyndigheten avseende ovan nämnda kontrollpunkter. Uppföljande kontroller ingår inte i projektet. Bedömning Utan anmärkning Med avvikelse Medverkande Samtliga kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningar eller motsvarande i Kronobergs och Blekinge län. PIK-gruppen Kronobergs län: Emma Bergstrand, miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun Jan Metsjö, samhällsbyggnadsförvaltningen i Tingsryds kommun Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Kronobergs län Blekinge län: Eva-Marie Lundberg, miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Blekinge län Bilaga till projektplanen Checklista med tillhörande vägledning, excelfil för sammanställning av resultat och julråd. 12

13 Bilaga 2 Rapporteringsformulär för julbordsprojekt 2012 Verksamhetsnamn: Kontaktperson: Närvarande: Datum: UA = Utan anmärkning A = Anmärkning EK = Ej kontrollerad Kontrollpunkt 1. Förvaring av råa och tilllagade livsmedel 2. Temperatur i kylar och frysar 3. Rutin för nedkylning Resultat (UA/A/EK) Om A, skriv orsak 4. Rutin för återupphettning 5. Rutin för varmhållning 6. Påfyllningsrutiner 7. Exponering av maten på buffén Övrigt: Sparas maträtter från buffén? Någon av nedanstående? Ris á la Ja Nej malta/risgrynsgröt Majonäsbaserad Ja Nej röra/sallad Gravad/rökt lax Ja Nej Extra offentlig kontroll? Ja Nej 13

14 Instruktioner till rapporteringsformulär 1. Förvaring: Risk för korskontamination? Tillräcklig separering? Kontrollera förvaring av rått och tinande kött/fisk. 2. Temp kyl/frys: Kontrollera temperaturen i aktuella kylar och frysar. 3. Rutin för nedkylning: Fråga Hur kyler ni ner mat? Finns särskild utrustning? Gäller både restmat från buffén och egentillagad mat (från + 60 ºC ned till + 8 ºC inom 4 timmar). 4. Rutin för återupphettning: Fråga om man kontrollerar temperatur för återupphettning av tex köttbullar, jansson, varm risgrynsgröt, revben, brunkål (70 ºC). 5. Rutin för varmhållning: Kontrollera temperatur i varmhållning (60ºC). 6. Påfyllningsrutin: Kontrollera rutinen i verkligheten. Kontrollera så att nya fat ställs fram och resterande mat från tidigare fat flyttas till de nya faten. Är det tillräcklig omsättning på maten? 7. Exponering: Kontrollera så att gäster inte behöver sträcka sig över maträtter för att nå andra maträtter. o Övrigtpunkten: Fråga om man sparar maträtter från buffén för att servera vid senare tillfälle. Kryssa i om någon av följande rätter nämns, fråga annars om just dessa rätter. - Ris á la malta eller risgrynsgröt - Majonäsbaserad röra/sallad - Gravad/rökt lax o Fyll i om extra offentlig kontroll planeras. Extra offentlig kontroll görs utanför PIKprojektet. o Om det tex behövs särskild utrustning för nedkylning, kan det vara grund för sanktioner av något slag. o Om man vill, överlämna Goda råd vid servering av julbord. Rapporteringen till Fredrik o Resultatet från rapporteringsformuläret skrivs in i medföljande excell-ark. o När alla planerade julbord är kontrollerade mailar man excell-arket till Fredrik Holm samt samlar ihop alla rapporteringsformulär och skickar dessa på post till Fredrik. 14

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007 RAPPORT Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007 Antagen av Miljönämnden 2008-01-29 Rapportnr 01/2008 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2004: 01/2004 Livsmedelstillsyn av

Läs mer

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö 2015

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö 2015 Livsmedelskontroll av julbord i Malmö 2015 Sammanfattning Miljöförvaltningen har som de senaste två åren under december 2015 utfört kontroll på restauranger som arrangerar julbord eller serverar julmat.

Läs mer

PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR

PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR Länsprojekt 2009 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR Länsprojekt 2009, Blekinge och Kronobergs län Länsstyrelsens

Läs mer

Livsmedelskontroll på julbord i Malmö 2012

Livsmedelskontroll på julbord i Malmö 2012 RAPPORT Livsmedelskontroll på julbord i Malmö 2012 Antagen av Miljönämnden 2013-01-22 Rapportnr 1/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2008: 01/2008 Livsmedelskontroll av julbord

Läs mer

Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET

Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET 1 PIK-gruppen Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Blekinge län Per

Läs mer

Egenkontroll ger bättre koll

Egenkontroll ger bättre koll Egenkontroll ger bättre koll Vill du ha säkrare livsmedelshygien och nöjdare kunder? Säker mat tjänar både du, kunden och samhället på. En fungerande egenkontroll hjälper till att ge kontroll på hanteringen

Läs mer

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 13 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Gerd Holm, Kristina

Läs mer

Länsprojekt 2010 i Blekinge och Kronobergs län

Länsprojekt 2010 i Blekinge och Kronobergs län Länsprojekt 2010 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELS- KONTROLL AV MÄRKNING SAMT TEMPERATURKONTROLL AV BUTIKSFÖRPACKAD VARMHÅLLEN GRILLAD KYCKLING/GRILLADE KYCKLINGDELAR I DETALJHANDEL

Läs mer

Projektinriktad kontroll: kött i butik

Projektinriktad kontroll: kött i butik Rapport Projektinriktad kontroll: kött i butik Sala och Heby kommun, 2014 Anna Samuelsson Miljöenheten, Sala kommun 2014-12-15 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Lagstöd... 4 Arbetsmetod...

Läs mer

Sammanställning. Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008

Sammanställning. Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008 Sammanställning Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008 DISKUSSION Butiker som grillar ska, i egenkontrollen, bland annat kontrollera de viktiga parmetrarna; värmebehandling, varmhållning, nedkylning

Läs mer

Riktad kontroll butik

Riktad kontroll butik MILJÖFÖRVALTNINGEN Riktad kontroll butik Butikers rutin för temperaturkontroll i kyldiskar En rapport från Miljöförvaltningen Carolina Svavar November 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL

Läs mer

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan.

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Grundförutsättningar Med grundförutsättningar menas: Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Syftet är både att

Läs mer

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café Miljökontoret 2015 Lina Lundberg Linköpings kommun linkoping.se Bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Metod och genomförande... 3 Ställningstagande... 3

Läs mer

Förpackningsmaterial för livsmedel på restaurang och pizzeria

Förpackningsmaterial för livsmedel på restaurang och pizzeria 1 för livsmedel på restaurang och pizzeria Kontrollprojekt i Jönköpings län 2013 2 Sammanfattning Ett kontrollinriktat projekt utfördes under 2013 av tolv kommuner i Jönköpings län, i syfte att få en övergripande

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontrollprogram. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av egenkontrollprogram. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av egenkontrollprogram Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Inledning... 3 Systemet för egenkontroll... 4 Administrativa uppgifter om företaget...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Redlighet och hygien vid grillning i butik 2008

Redlighet och hygien vid grillning i butik 2008 Miljökontoret 2008-06-04 Dnr 2008-1099 Jenny Nyström, 013-20 60 41 Annelie Vestergren, 013-20 72 76 Redlighet och hygien vid grillning i butik 2008 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

2013-07-22 2013-M1104-2. Miljöenheten Annika Jeppsson tele 0416-27 207 annika.jeppsson@sjobo.se. Marknadsrapport 2013 Sjöbo marknad 2013-07-18,19

2013-07-22 2013-M1104-2. Miljöenheten Annika Jeppsson tele 0416-27 207 annika.jeppsson@sjobo.se. Marknadsrapport 2013 Sjöbo marknad 2013-07-18,19 Datum Vår ref 2013-07-22 2013-M1104-2 Ert datum Er ref Miljöenheten Annika Jeppsson tele 0416-27 207 annika.jeppsson@sjobo.se Marknadsrapport 2013 Sjöbo marknad 2013-07-18,19 Inspektioner under årets marknad

Läs mer

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter VÄGLEDNING NR 1 Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl) Fax:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten

FÖRFATTNINGSSAMLING. Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:4 Utkom från trycket 2012-10-19 Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet

Läs mer

FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA

FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA Hälsoskyddssektionen 43 16.06.2015 FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA HALSSEKT 16.06.2015 43 Beredning och ytterligare

Läs mer

Rapport. Restauranger tillsynsprojekt 2013. Åsa Fredriksson Joakim Johansson

Rapport. Restauranger tillsynsprojekt 2013. Åsa Fredriksson Joakim Johansson Rapport Restauranger tillsynsprojekt 2013 Åsa Fredriksson Joakim Johansson SAMMANFATTNING Under år 2013 har miljökontoret i Luleå utfört offentlig livsmedelskontroll på restauranger och pizzerior inom

Läs mer

Revision vårdkök 2011

Revision vårdkök 2011 Dnr 2011-1894 Revision vårdkök 2011 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2011-05-23 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Säker livsmedelshantering

Säker livsmedelshantering Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Säker livsmedelshantering Det är stora krav på kunskap som krävs för att kunna starta och driva en livsmedelsverksamhet. Du som livsmedelsföretagare är fullt

Läs mer

Miljönämnden i Jönköpings kommun Gatuköksprojekt 2011

Miljönämnden i Jönköpings kommun Gatuköksprojekt 2011 Miljönämnden i Jönköpings kommun Gatuköksprojekt 2011 Projektledare Ann Nystad Medverkande Karin Berg, Johan Schütte, Jessica Svensson, Maria Sandqvist Sammanfattning Gatukök tillagar enklare mat och är

Läs mer

Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015. Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén

Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015. Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015 Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén Januari 2015 Utgivningsdatum: 2015-02-17 Utgivare: Miljöförvaltningen, Livsmedelskontrollen Projektledare:

Läs mer

Egentillsyn. med haccp

Egentillsyn. med haccp Egentillsyn med haccp Du som driver ett livsmedelsföretag måste utöva tillsyn på din verksamhet. Den så kallade egentillsynen. Det som ingår i egentillsynen ska finnas beskrivet i ett egenkontrollprogram.

Läs mer

Tillsynsprojekt Revision av restauranger

Tillsynsprojekt Revision av restauranger Dnr 2015-2257 Tillsynsprojekt Revision av restauranger Miljö- och byggnadskontoret s kommun Rada Dobriyanova 2015-11-27 1 Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret har genomfört ett kontrollprojekt som

Läs mer

INFORMATION Februari 2014

INFORMATION Februari 2014 Livsmedels INFORMATION Februari 2014 Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning Inspektion Detta informationsblad är sammanställt för att informera om inspektion i offentlig kontroll av livsmedelsföretag/verksamheter.

Läs mer

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Livsmedelslagstiftningens mål är att ge konsumenten säkra livsmedel samt att säkerställa redligheten hos verksamhetsutövaren. Detta innebär exempelvis

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 MILJÖFÖRVALTNINGEN Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 En rapport från Miljöförvaltningen, Avdelningen för Livsmedelskontroll Frida Kallberg Carolina Svavar Augusti 2009 1 Sammanfattning

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Namn Utbildning/kurs Utbildningsansvarig Datum Signatur

UTBILDNINGSPLAN. Namn Utbildning/kurs Utbildningsansvarig Datum Signatur UTBILDNINGSPLAN Personal som hanterar oförpackade livsmedel ska få utbildning/handledning/instruktion i livsmedelshygien minst vartannat år Nyanställda ska få en genomgång av egenkontrollprogrammet och

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

Länsprojekt 2008, Blekinge län PROJEKTINRIKTAD KONTROLL AV PERSONLIG HYGIEN HOS PIZZERIOR

Länsprojekt 2008, Blekinge län PROJEKTINRIKTAD KONTROLL AV PERSONLIG HYGIEN HOS PIZZERIOR PROJEKTINRIKTAD KONTROLL AV PERSONLIG HYGIEN HOS PIZZERIOR Projektgrupp: Torbjörn Steen, Karlskrona kommun Per-Ola Persson, Miljöförbundet Blekinge Väst Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Blekinge län SAMMANFATTNING

Läs mer

Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun

Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun Kostservice, 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EGENKONTROLL Flik Dokument Uppgifter om verksamheten 1 Uppgifter om verksamheten Personal 2 Utbildning och kompetens

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Grillad kyckling. - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker

Grillad kyckling. - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker Grillad kyckling - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker Miljökontoret 2014 Birgitta Iggland Jennie Söderstedt Tedelid Sammanfattning

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER Projektet utfördes under våren 2015 av livsmedelsinspektörerna: Ulrika Andersson, Giovanna Sanchez,

Läs mer

Projekt julbord. Landskrona stad 2009. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen. 261 80 Landskrona. Miljöförvaltningen

Projekt julbord. Landskrona stad 2009. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen. 261 80 Landskrona. Miljöförvaltningen 1(7) Miljöförvaltningen Projekt julbord Landskrona stad 2009 Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(7) Projekt julbord 2009 Sammanfattning Miljöförvaltningen

Läs mer

Egenkontroll för. hemtjänsten i Järfälla kommun. Kostservice 2011, maj

Egenkontroll för. hemtjänsten i Järfälla kommun. Kostservice 2011, maj Egenkontroll för hemtjänsten i Järfälla kommun VERKSAMHETEN Namn Adress Tel E-post Org.nr. Verksamhetens art Antal serverade portioner/dag (ca) Frukost Lunch Middag Kvällsmat Antal portioner tillagade

Läs mer

PROJEKT. Sweden Rock Festival 6-7-8-9 juni 2012 Sölvesborg. Tillsynsprojekt 2012

PROJEKT. Sweden Rock Festival 6-7-8-9 juni 2012 Sölvesborg. Tillsynsprojekt 2012 PROJEKT Sweden Rock Festival 6-7-8-9 juni 2012 Sölvesborg Tillsynsprojekt 2012 Besöksadress Klostergatan 1, Sölvesborg Telefon, vxl 046-816 000 Fax 046-194 6 E-post miljokontoret@miljovast.se Webbplats

Läs mer

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Sammanställning av projektet om kontroll av skolor, fritidshem och daghem Projekttid: Januari - maj 2010 Bygg- och miljökontoret Livsmedelsenheten Projektsammanställning

Läs mer

Dnr 2016-800. Temperatur i butik. Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun. Rada Dobriyanova 2016-04-11

Dnr 2016-800. Temperatur i butik. Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun. Rada Dobriyanova 2016-04-11 Dnr 2016-800 Temperatur i butik Miljö- och byggnadskontoret s kommun Rada Dobriyanova 2016-04-11 2 Sammanfattning Många livsmedelsbutiker i s kommun hanterar livmedel som kräver kyl- och frysförvaring.

Läs mer

Hygien och redlighet inom bageri och konditori

Hygien och redlighet inom bageri och konditori MILJÖFÖRVALTNINGEN Hygien och redlighet inom bageri och konditori En rapport från Miljöförvaltningen Helena Rosén och Li Hermansson Mars 2012 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Miljöförvaltningen

Läs mer

Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll

Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöfövaltningen BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll Foto: Herman Claesson Offentlig kontroll

Läs mer

Bild: www.colourbox.com januari 2015

Bild: www.colourbox.com januari 2015 Bild: www.colourbox.com januari 2015 Rapport om kontroll av specialkosthantering på skolor och förskolor i Malmö 2014 1 2 I Malmös förskolor och skolor finns en del barn med födoämnesallergi. Dessa barn

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22 Säker mat All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner

Läs mer

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, januari 2011 Postadress

Läs mer

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 RAPPORT Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016 Antagen av miljönämnden 2016-06-14 Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2012: 01/2012 Sammanställning

Läs mer

Livsmedelsbutiker hösten 2011

Livsmedelsbutiker hösten 2011 Livsmedelsbutiker hösten 2011 Utförd av miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Katarina Holmstedt 2011-09-29 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Kontrollprojekt Mottagningskök

Kontrollprojekt Mottagningskök Dnr 2015-1223 Kontrollprojekt Mottagningskök Miljö- och byggnadskontoret s kommun Anna Johansson 2015-06-12 1 Sammanfattning Många barn, elever och äldre serveras dagligen mat i verksamheter som är mottagningskök,

Läs mer

Sprint. Skolmåltid 2012

Sprint. Skolmåltid 2012 Sprint Skolmåltid 2012 Inledning: Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.17-19 utfört kontroller av kök inom skolmåltiden i Uddevalla kommun. Totalt har 27 verksamheter kontrollerats. Fyra

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Livsmedelskontroll i Falkenbergs kommun 2014 Miljö- och hälsoskydd

Livsmedelskontroll i Falkenbergs kommun 2014 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2015:4 Livsmedelskontroll i Falkenbergs kommun 2014 Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, januari 2015 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs kommun

Läs mer

Ätfärdiga livsmedel. www.t.lst.se. Projektinriktad kontroll i Örebro län 2006. Foto: Per Norström, Länsstyrelsen. Publ. nr 2007:22

Ätfärdiga livsmedel. www.t.lst.se. Projektinriktad kontroll i Örebro län 2006. Foto: Per Norström, Länsstyrelsen. Publ. nr 2007:22 Ätfärdiga livsmedel Projektinriktad kontroll i Örebro län 2006 www.t.lst.se Foto: Per Norström, Länsstyrelsen Publ. nr 2007:22 Syfte Nio av kommunerna i Örebro län har under 2006 genomfört ett gemensamt

Läs mer

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras Den här informationen är tänkt som ett hjälpmedel vid nybyggnation samt vid ändring av lokaler där livsmedel hanteras. Vid hantering av livsmedel, måste

Läs mer

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN 0 Kontroll av kök inom En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Li Hermansson Februari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Enligt Livsmedelsverkets vägledning

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Branschgenomgång Restauranger och Pizzerior 2011 Rapport nr: 14

Branschgenomgång Restauranger och Pizzerior 2011 Rapport nr: 14 Branschgenomgång Restauranger och Pizzerior 2011 Rapport nr: 14 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Patrik Gustavsson Telefon 019-21

Läs mer

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Kostpolicy Lessebo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Vision... 3 4. Kommunens övergripande policy/riktlinjer är:... 3 5. Inriktningsmål/områden...

Läs mer

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Skol- och förskoleprojektet 2009 1. Bakgrund Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under våren 2009 genomfört ett tillsynsprojekt på köken på skolor

Läs mer

Riskklassificering av livsmedelsanläggningar

Riskklassificering av livsmedelsanläggningar BILAGA Riskklassificering av livsmedelsanläggningar Vid bedömningen av verksamhetens risk ska hänsyn tas till förekomsten av en fungerande egenkontroll och kontrollmyndighetens erfarenheter av verksamheten.

Läs mer

Rapport. Redlighet och spårbarhet vid restauranger i Linköping

Rapport. Redlighet och spårbarhet vid restauranger i Linköping Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret Rapport Redlighet och spårbarhet vid restauranger i Linköping Författare Birgitta Iggland 1. Sammanfattning Konsumenter ska känna sig trygga, säkra

Läs mer

Livsmedelskontroll i förskolor 2009

Livsmedelskontroll i förskolor 2009 Livsmedelskontroll i förskolor 2009 R 2010:9 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss

Läs mer

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Projektbeskrivning 2013-09-16 sid 1 (1) Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Under 2013 påbörjades ett MÖTA-projekt med inriktning på tillsyn av dagvatten. Fokus i projektet har varit verksamheters

Läs mer

Livsmedelshygien - Lathund för egenkontrollprogram i vårdboendets avdelningskök

Livsmedelshygien - Lathund för egenkontrollprogram i vårdboendets avdelningskök VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stöd och tillsyn Dietist Karlstad 2015-06-02 Livsmedelshygien - Lathund för egenkontrollprogram i vårdboendets avdelningskök Bakgrund För att maten som lagas och serveras

Läs mer

Koll på Kungsbacka Rapport 2:2016 Kebabprojekt 2016. Kebabprojekt 2016 Provtagning av kebabkött på pizzerior och restauranger i Kungsbacka kommun

Koll på Kungsbacka Rapport 2:2016 Kebabprojekt 2016. Kebabprojekt 2016 Provtagning av kebabkött på pizzerior och restauranger i Kungsbacka kommun Koll på Kungsbacka Rapport 2:2016 Kebabprojekt 2016 Kebabprojekt 2016 Provtagning av kebabkött på pizzerior och restauranger i Kungsbacka kommun Under januari 2016 genomförde livsmedelsavdelningen på förvaltningen

Läs mer

Branschriktlinjer Utomhusmatlagning

Branschriktlinjer Utomhusmatlagning Branschriktlinjer Utomhusmatlagning Foto: Per Nilsson, Profox Dessa branschriktlinjer är framtagna av Progrezzum Ekonomisk Förening i samarbete med Ekoturismföreningen, Slow Food Sapmi, Friluftsfrämjandet,

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell)

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell) Verksamhetsnamn: Datum: Objektnummer: Närvarande: Kontaktperson: Rapporteringspunkter enligt Livsmedelsverket; grundförutsättningar 1.1-10.0. HACCP 11.1-15.1 Kontrollpunkt UA A EK EA 1. Infrastruktur,

Läs mer

Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011

Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011 1(8) Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011 anläggningar i risk- och erfarenhetsklass 5B Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Samhällsbyggnadsnämndens rapport

Läs mer

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016 Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsstyrelsen Bakgrund Länsveterinär vid Länsstyrelsen Skåne sedan 2012. Ansvarsområden: revision av kommunal livsmedelskontroll, överklaganden,

Läs mer

PROJEKT. Kebabprojekt. - Kontroll och provtagning på kebabhantering i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Genomfört 2013

PROJEKT. Kebabprojekt. - Kontroll och provtagning på kebabhantering i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Genomfört 2013 PROJEKT Kebabprojekt - Kontroll och provtagning på kebabhantering i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Genomfört 2013 Projektgrupp: Eva Baggström Luis Carvajal Susanne Tiderman Björkblom 1. Bakgrund Att arbeta

Läs mer

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel?

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? VÄGLEDNING NR 2 Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl)

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

3.6 Faroanalys. Flik 3 RISKVÄRDERING CCP JA/NEJ NEJ. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD( Se rutiner i Låg Mellan Hög

3.6 Faroanalys. Flik 3 RISKVÄRDERING CCP JA/NEJ NEJ. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD( Se rutiner i Låg Mellan Hög 3.6 Faroanalys 1 INKÖP/ Mikrobiologisk förekomst (råvaror) Kontroll av ankommande råvarors lukt, färg, fräschör och stickprovskontroller på bärst- före märkning. JA/ Mikrobiologisk tillvät (transport,

Läs mer

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län Transport av varmhållen mat Projekt 2010 Jönköpings län 1 Sammanfattning Det är viktigt att varm mat förvaras och transporteras i rätt temperatur. Om temperaturen är under 60 C ökar risken för tillväxt

Läs mer

Tillsynsprojekt Caféer 2013

Tillsynsprojekt Caféer 2013 Tillsynsprojekt Caféer 2013 Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun Rapport 2:2013 Miljö 2013-08-09 Dnr: 2013-1650 Inledning Livsmedelsenheten som är en del av Miljö- och byggnadskontoret bedriver

Läs mer

Glassprojekt sommaren 2005

Glassprojekt sommaren 2005 Glassprojekt sommaren 2005 Provtagning av hård- och mjukglass samt milkshake i Norrköpings Kommun Utförd och skriven av Henrik Thollander Sammanfattning Med syfte att kontrollera glassens kvalité i Norrköpings

Läs mer

EGENTILLSYN VID LIVSMEDELSHANTERING

EGENTILLSYN VID LIVSMEDELSHANTERING INFORMATION OM EGENKONTROLLPROGRAM med HACCP 2009-09-25 EGENTILLSYN VID LIVSMEDELSHANTERING I livsmedelslagstiftningen anges de krav på hygieniska förhållanden som skall råda (grundförutsättningar ) och

Läs mer

Förslag till egenkontrollprogram

Förslag till egenkontrollprogram Bageri & konditori Förslag till egenkontrollprogram Företagets namn:.. Org. nr:.. Besökadress: Antal anställda:... Ansvarig person (befattning):.. Verksamhetsbeskrivning (produktionens storlek, mängd,

Läs mer

Kontrollerna har skett oanmälda. Arbetslagets egen checklista för sprinten, har använts som underlag.

Kontrollerna har skett oanmälda. Arbetslagets egen checklista för sprinten, har använts som underlag. Sprint Butik 2012 Inledning Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.45-47 utfört kontroller av större butiker med manuell hantering, samt en nyregistrering av en butik med förpackande livsmedel.

Läs mer

Riktad kontroll Ärlig fisk December 2013. Camilla Blom Karina Alvarez

Riktad kontroll Ärlig fisk December 2013. Camilla Blom Karina Alvarez December 2013 Camilla Blom Karina Alvarez December 2013 Utgivningsdatum: 2014-06-17 Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Camilla Blom, Karina Alvarez Kontaktperson: Daniel Selin 3 (16) Sammanfattning

Läs mer

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter MILJÖFÖRVALTNINGEN Turist 2011 Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter December 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider

Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider (Remissversion: 2010-05-28) Fastställd: 2010-xx-xx av avdelningschefen

Läs mer

, n] Kommuner i samarbete

, n] Kommuner i samarbete 2015-01-15 TÖREBODA Dm: 2015.Ma006, MARIESTAD GULlSPÅNG, n] Kommuner i samarbete 2 Miljä- och byggnadsfärvaltningen Kyrkogatan 2, 52 6 Mariestad Tel: 0501-56005, 56020,56030 E-post: mbn@ mariestad.se.j

Läs mer

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver

Läs mer

UNDERLAG FÖR RISKKLASSIFICERING. Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

UNDERLAG FÖR RISKKLASSIFICERING. Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) UNDERLAG FÖR RISKKLASSIFICERING Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) Organisationsnr/personnr Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefon Mobiltelefon

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt Värmdö kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt Diarie UH-2014-48 Upphandlare Annie Mägi Gillstedt Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Tillsynsprojekt. Salladsbufféer. Livsmedelsprojekt i Västerbottens län 2013

Tillsynsprojekt. Salladsbufféer. Livsmedelsprojekt i Västerbottens län 2013 Tillsynsprojekt Salladsbufféer Livsmedelsprojekt i Västerbottens län 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Metod... 1 Inspektion... 1 Provtagning... 1 Analysmetod... 2 Omfattning och

Läs mer

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret TAXA För offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Foto: Per Nilsson, Profox 7 Produktbladen I produktbladen finns olika verksamheter beskrivna. Du kan kopiera, plasta in dem och ha med dem som checklistor när

Läs mer

Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010

Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010 Granskning av transport av kylda/frysta livsmedel samt varmhållen mat hos livsmedelsproducenter i Stockholm stad En rapport från Miljöförvaltningen

Läs mer