PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR"

Transkript

1 Länsprojekt 2009 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR

2 Länsprojekt 2009, Blekinge och Kronobergs län Länsstyrelsens i Kronobergs län meddelandeserie ISSN , meddelande nr 2009:27 Projektgrupp: Marie-Louise Nilsson, Alvesta kommun Tone Lindvåg, Länsstyrelsen i Kronobergs län P-O Persson, Miljöförbundet Blekinge Väst Elisabet Petersson, Ronneby kommun Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Blekinge län

3 Innehållsförteckning 1 Projektbeskrivning 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte 1.3 Bedömningskriterier för livsmedelsverksamheter 1.4 Avgränsning 1.5 Lagstiftning 1.6 Genomförande 1.7 Deltagare 2 Resultat 2.1 Antal kontrollerade förskolor 2.2 Resultat av kontroll av kontrollområde 2 - Utbildning 2.3 Resultat av delomdömen avseende kontrollområde - Utbildning - i Blekinge och Kronobergs län samt fördelning av resultat i länen 3 Diskussion 4 Slutsats 5 Uppföljning/extra kontroll Bilaga 1 Projektplan Bilaga 2 Information till verksamhetsutövaren Bilaga 3 Kunskapstest Bilaga 4 Facit Bilaga 5 Livsmedelsverkets nationella checklista Bilaga 6 Inspektionsrapport PIK Länsprojekt 2009 för Blekinge och Kronobergs län Sid. 1

4 Sammanfattning De kommunala miljö- och hälsoskyddskontoren i Blekinge och Kronobergs län genomförde mellan maj och september 2009 projektinriktad livsmedelskontroll (PIK) av utbildningsnivån avseende livsmedelshygien och egenkontroll hos personal vid förskolor. Förskolorna har antingen mottagnings- eller tillagningskök. Syftet var att undersöka om personalen på förskolor har rutiner för utbildning och ändamålsenlig kompetens inom detta kunskapsområde. Hos i snitt 73 % av de kontrollerade förskolorna i de båda länen konstaterades någon form av allvarlig avvikelse när det gäller kontrollområdet utbildning i livsmedelshygien och egenkontroll, vilket resulterade i delomdömet underkänd. 79 % klarade kunskapstestet, vilket visar att den faktiska kunskapen hos personalen är förhållandevis god. Resultatet tyder på att de som är ansvariga för förskolorna inte har uppmärksammat att deras verksamheter ska ha ett fungerande system av rutiner och dokumentation. Kontrollmyndigheterna anser att det krävs att verksamhetsutövaren och dess personal regelbundet utbildar sig inom livsmedelshygien samt gör skriftliga rutiner/instruktioner i sitt egenkontrollprogram som ska grunda sig på HACCP-principerna och följas för att uppfylla gällande livsmedelslagstiftning. Miljö- och hälsoskyddskontoren i de båda länen kommer att följa upp de kontrollerade objekten under Målet är att de kontrollerade objekten ska ha åtgärdat de konstaterade bristerna inom kontrollområdet utbildning innan årsskiftet 2010/2011. Sid. 2 Länsprojekt 2009 för Blekinge och Kronobergs län

5 1. Projektbeskrivning 1.1 Bakgrund Förutsättningar för att servera säker mat För att säkerställa att livsmedel inte blir skadliga för hälsan krävs att livsmedelsföretagare uppfyller vissa grundförutsättningar och inför planerade åtgärder för dessa. En av de viktiga grundförutsättningarna är utbildning inom livsmedelshygien och egenkontroll. Utbildning krävs för att förstå att felaktig hantering av livsmedel kan bli skadlig för hälsan. Bristande utbildning kan leda till att verksamheten har avvikelser, t.ex. otillräcklig personlig hygien, felaktig temperatur vid varm- och kylhållning av mat, eftersatt rengöring, dåligt vatten, förekomst av skadedjur, felaktig utformning och dåligt underhåll av lokaler, bristande utrustning, bristfällig mottagnings- och avfallshantering. Uppfylla livsmedelslagstiftningen Alla förskolor är skyldiga att uppfylla relevanta krav i livsmedelslagstiftningen och att ha en anpassad egenkontroll för sin verksamhet. Om förskolans ledning inte själv deltar i livsmedelshanteringen, t.ex. en barn- och utbildningsnämnd, är det särskilt viktigt med tydliga och effektiva rutiner för förskolans uppföljning av efterlevnaden. Förskolan har ett stort ansvar att se till att ändamålsenliga rutiner utarbetas, följs och att uppföljningar av att så är fallet regelbundet genomförs. För förskolepersonal som ska följa en rutin är det mest grundläggande att vara medveten om vad som gäller; att rutinen finns och vad den innebär. Det är även viktigt att personalen vet varför rutinen finns och vad konsekvenserna kan bli om den inte följs. Ändamålsenliga rutiner för utbildning/information/handledning av berörd personal är därför avgörande för säker livsmedelshantering. Rutin för kontrollområdet utbildning Förskolans rutiner för kontrollområdet utbildning ska ha identifierat behov av övervakning, instruktion och/eller utbildning för de personalgrupper som berörs av livsmedelshanteringen. För att uppfylla kravet på utbildning ska företagarens rutiner ge svar på: Vilka? Vilka personalgrupper berörs och deltar? Vilka uppgifter och ansvar för livsmedelshantering/egenkontroll har respektive grupp? Vad? Vad behöver respektive grupp veta/få hjälp med för att kunna genomföra en hygienisk livsmedelshantering? Hur? Genom utbildning, instruktion, övervakning? Vem ansvarar för utbildning/instruktion/ övervakning? Länsprojekt 2009 för Blekinge och Kronobergs län Sid. 3

6 När? Krav för anställning, som del i arbetsplatsintroduktion, x gånger per år, vid varje tillfälle? Uppföljning/ kontroll? Vad ska följas upp? Hur ska uppföljningen ske? När? Behov av utbildning Behovet av utbildning för olika personalgrupper kan variera mycket. Personal med huvudansvar för livsmedelshanteringen och/eller upprättande och underhåll av systemet för egenkontroll behöver en helt annan kunskap och insikt i livsmedelshygien respektive HACCPprinciperna (kritiska punkter i samband med hantering av livsmedel) än personal som enbart utför enklare moment i hanteringen. När förskolebarn deltar i livsmedelshanteringen bör det finnas rutiner för vilka typer av arbetsuppgifter de får utföra, hur många som kan delta samtidigt i matlagningen. Små barn kan inte alltid förväntas att under eget ansvar förstå och följa givna rutiner för god livsmedelshygien. Detta måste därför återspeglas i förskolans system för egenkontroll i form av ändamålsenliga rutiner och instruktioner. Förskolan ansvarar för att den personal som givits ansvar för övervakningen har fått tillräcklig information om vad som gäller för dessa personers medverkan ju enklare arbetsuppgifter, här kopplat till hygieniska risker, desto enklare övervakning krävs. Kontrollmyndighet Miljö- och hälsoskyddsnämnderna eller motsvarande i Blekinge och Kronoberg är de myndigheter som utövar offentlig kontroll över de flesta livsmedelsföretagen i de båda länen. Vid datorbaserad kontroll används en fastställd checklista. Checklistan indelas i 20 kontrollområden med olika kontrollpunkter. 1.2 Syfte Syftet var att kartlägga om kontrollområdet utbildning i Livsmedelsverkets checklista uppfylls genom att undersöka om personalen på förskolor har ändamålsenlig kompetens avseende livsmedelshygien. Vidare är det viktigt att de kommunala kontrollmyndigheterna så långt det är möjligt uppnår likvärdiga bedömningar inom kontrollen. Projektinriktad livsmedelskontroll (PIK) är en metod att uppnå detta mål inom respektive län samt över länsgränserna. 1.3 Bedömningskriterier för livsmedelsverksamheter Begreppet projekt innebär att ett begränsat antal kontrollområden kontrolleras, i det här fallet endast kontrollområde 2 i checklistan utbildning i livsmedelshygien och egenkontroll. Inget helhetsomdöme av verksamheten kan därför ges men däremot ett delomdöme avseende kontrollområdet. Brister inom kontrollområde 2 bedöms som allvarliga avvikelser (AA). Delomdöme underkänd kan ges om en eller Sid. 4 Länsprojekt 2009 för Blekinge och Kronobergs län

7 flera allvarliga avvikelser föreligger. Om inga anmärkningar konstateras så ges delomdöme utan anmärkning, se bilaga 6 inspektionsrapport PIK Avgränsning I projektet ingår resultat av första kontrollen. Resultat från uppföljande kontroller ingår inte i projektet. Uppföljning görs enligt varje miljö- och hälsoskyddskontors vanliga rutiner. 1.5 Lagstiftning Av bilaga II kapitel XII i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien ställs krav på att livsmedelsföretagare, hit räknas även förskolor, skall se till att den personal som hanterar livsmedel övervakas och instrueras och/eller utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till deras arbetsuppgifter. 1.6 Genomförande Fältfasen inleddes den 15 april 2009 genom föranmälda kontroller. Sista kontrollen genomfördes den 30 september 2009, se projektplan bilaga 1. Målet var att minst fem förskolor per kommun i Blekige och Kronobergs län skulle kontrolleras. Vid kontrollerna användes en standardiserad, nationell checklista för detaljhandeln, se bilaga 5. Förskolorna valdes ut slumpmässigt. Kontrollbesöket var föranmält på grund av att personalen måste kunna avsätta tid för diskussioner och kunskapstest. Information lämnas till verksamhetsutövaren i samband med kontroll av utbildning, se bilaga 2. Ett kunskapstest, se bilaga 3, med 20 frågor genomfördes vid kontrollbesöket. Kunskapstestet har utformats så att det både ska kontrollera personalens kompetens, stimulera till dialog och öka personalens kunskaper inom området. Kunskapstestet skedde avidentifierat. Facit, se bilaga 4, har skickats ut efter genomfört projekt. 1.7 Deltagare Blekinge län Miljö- och hälskyddskontoret i Ronneby kommun och Miljöförbundet Blekinge Väst för Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner (4 av 5 kommuner). Kronobergs län Älmhult, Växjö, Lessebo, Alvesta, Markaryd och Tingsryd (6 av 8 kommuner) Länsprojekt 2009 för Blekinge och Kronobergs län Sid. 5

8 2. Resultat 2.1 Antal kontrollerade förskolor Totalt kontrollerades 59 förskolor, 20 stycken i Blekinge och 39 stycken i Kronobergs län. Tabell 1. Antalet förskolor som kontrollerades. Fördelning per län. Antal Blekinge Kronoberg Totalt 2.2 Resultat av offentlig kontroll av kontroll område 2 Utbildning Kontrollpunkt 2.1. Rutin enligt Livsmedelsverkets checklista Finns rutin/instruktion för utbildning i livsmedelhygien och egenkontroll? Syftet med en dokumenterad rutin/instruktion är att personal m.fl. vet hur de ska förhålla sig i olika situationer när de hanterar livsmedel. Rutinen för utbildning i livsmedelhygien och egenkontroll - Syfte (Säkerställa att berörd personal är utbildad inom livsmedelshygien) - Omfattning (punkterna 1-3 nedan) - Ansvar - Utvärdering - Korrigerande åtgärder - Dokumentation avseende 1) Basutbildning för personalen. 2) Utbildning för tillfällig/nyanställd personal 3) HACCP-utbildning för ansvarig person Rutinerna ska vara skriftligt dokumenterade. Sid. 6 Länsprojekt 2009 för Blekinge och Kronobergs län

9 Konstaterad brist (allvarlig avvikelse, AA) under denna punkt ger delomdöme Underkänd. Resultat av offentlig kontroll av kontrollpunkt 2.1 Rutin enligt Livsmedelverkets checklista Tabell 2, nedan: Andelen kontrollerade förskolor i % som inte utarbetat eller kunde visa upp skriftliga rutiner/instruktioner på plats avseende utbildning: % Blekinge Kronoberg Snitt Blekinge/Kronoberg Kontrollpunkt 2.2 Dokumentation enligt Livsmedelsverkets checklista Sker dokumentation? Dokumentation sker enligt rutin. Det framgår av journaler att relevant utbildning i livsmedelhygien, egenkontroll och HACCP-principerna genomförs. Uppgift (namnlistor/deltagarförteckning) finns om vem och när dessa genomfört utbildningarna. Korrigerade åtgärder bedöms under kontrollpunkt 19:1 i checklistan. Hur sker dokumentering avseende utbildning? Hur ofta? Regelbundenhet? Skriftlig instruktion? Muntlig instruktion? Rutinerna ska vara skriftligt dokumenterade. Konstaterad avvikelse under denna kontrollpunkt ger delomdöme Underkänd. Resultat av offentlig kontroll av kontrollpunkt 2.2 Dokumentation enligt Livsmedelsverkets checklista Länsprojekt 2009 för Blekinge och Kronobergs län Sid. 7

10 Tabell 3, nedan: Anger avvikelse i %. Andelen förskolor som saknade dokumentation (journalföring) på plats i verksamheten som visar att relevant utbildning genomförts avseende livsmedelhygien och egenkontroll. % Blekinge Kronoberg Snitt Blekinge/Kronoberg Kontrollpunkt Kunskap om rutiner/instruktioner och livsmedelshygien Kunskaper om kontrollprogrammet är förankrat bland personalen. Personalen ska vara medveten om och följa de rutiner/instruktioner som gäller för aktuella arbetsuppgifter, Gör till exempel stickprov bland personalen genom att fråga om innebörden av de instruktioner de fått. Kontroll av de faktiska kunskaperna med kunskapstestet Konstaterade avvikelser under denna kontrollpunkt ger delomdöme Underkänd. Resultat av offentlig kontroll av kontrollpunkt Kunskap om rutiner/instruktioner och livsmedelshygien Tabell 4 nedan: Avvikelse i % kunskapstest, se bilaga 3. Underkänt: 0 14 rätt av 20 möjliga. Godkänt resultat: 15 rätt av 20 möjliga. % Blekinge Kronoberg Snitt Blekinge/Kronoberg Konstaterade avvikelser avser: Kunskapstest Sid. 8 Länsprojekt 2009 för Blekinge och Kronobergs län

11 2.3 Resultat av delomdömen avseende kontrollområde - Utbildning - i Blekinge och i Kronobergs län samt fördelning av resultaten i länen Bedömningskriterier för livsmedelsanläggningar är följande. Inga konstaterade allvarliga avvikelser avseende kontrollpunkterna bedöms som utan anmärkning. En eller flera konstaterade allvarliga avvikelser avseende kontrollpunkterna 2.1 och 2.3 bedöms som Underkänd. Tabell 5, nedan: Resultat av delomdöme i % avseende kontrollområdet Utbildning hos de kontrollerade förskolorna i Blekinge och Kronobergs län % Utan anmärkningar (UA) Underkända Snitt Underkända Blekinge Kronoberg Snitt 3. Diskussion Den projektinriktade livsmedelkontrollen avseende utbildning visar att 56 % av de kontrollerade förskolorna med antingen mottagningseller tillagningskök i de båda länen överhuvudtaget inte har skriftliga rutiner (instruktioner) för utbildning av personal. Detta anses inte vara godtagbart. Hur ska personal kunna veta hur de ska förhålla sig när de exempelvis hanterar känsliga råvaror och när det gäller allergiproblematiken när de inte har eller får kunskapen om livsmedelhygien och egenkontroll? Via ett kunskapstest kontrollerades de faktiska kunskaperna i livsmedelshygien. 79 % av de kontrollerade förskolorna i de båda länen fick ett godkänt resultat vid kunskapstestet. Även om kunskap är förhållandevis god, utifrån kunskapstestet, så behövs rutiner för utbildning som bl.a. återger utbildningsplan för genomförande av kontinuerlig och återkommande utbildning och instruktioner i livsmedelshygien för livsmedelspersonal och för pedagogisk personal. Okunskap inom livsmedelshygien hos förskolor kan leda till att livsmedel kontamineras (förorenas) av sjukdomsframkallande bakterier och virus, vilka kan orsaka matförgiftning hos personer som äter av den felaktigt tillagade maten. Det finns även risk att hållbarheten Länsprojekt 2009 för Blekinge och Kronobergs län Sid. 9

12 på råvaran förkortas om den kontamineras av bakterier på grund av dålig personlig hygien. Hur ska personal kunna veta hur de ska förhålla sig när de bl.a. hanterar känsliga råvaror eller när det gäller allergiproblematiken när de inte får eller har kunskapen om livsmedelhygien och egenkontroll? Att ha tillgång till skriftliga rutiner/instruktioner på arbetsplatsen betyder att den anställde eller verksamhetsutövaren när som helst kan läsa på och därigenom hålla sig uppdaterad om vilka regler som gäller för att upprätthålla en god personlig hygien. På så sätt kan verksamheten förebygga matförgiftningar. Även sjukdomstillstånd som allergier kan förebyggas genom införda rutiner och kunskap genom utbildning. Projektgruppen råder alla förskolor/ansvariga nämnder, som har brister avseende rutiner för utbildning avseende livsmedelhygien och egenkontroll att vidta ändamålsenliga åtgärder, t ex att införa skriftliga rutiner och ha ett system för egenkontroll som grundar sig på HACCP-principerna och följa det för att uppfylla gällande livsmedelslagstiftning. Alla kommuner bör följa upp de verksamheter som har någon form av avvikelse. 4. Slutsats Ett stort antal (59) förskolor kontrollerades i Blekinge och Kronobergs län när det gäller utbildning inom livsmedelhygien och egenkontroll, vilken ingår som ett kontrollområde inom den offentliga livsmedelskontrollen. Att så många som 73 % av de kontrollerade förskolorna i de båda länen var underkända visar att brister avseende utbildningsrutinerna förekommer. De konstaterade bristerna kan bero på okunskap hos verksamhetsutövaren som därför i sin tur inte kan förmedla information till sina anställda m.fl. Detta kan avhjälpas genom att utbilda personal som hanterar livsmedel inom livsmedelshygien och att införa skriftliga rutiner/instruktioner inom förskolans egenkontrollprogram som ska grunda sig på HACCP-principerna och följas för att uppfylla gällande livsmedelslagstiftning. Effekten av detta kan bli att övriga inom verksamheten lär sig hur de ska förhålla sig när de tillagar mat till barnen dvs. servera säker mat till förskolebarnen. Rutiner för utbildning i livsmedelshygien ska innefatta återkommande utbildning och instruktioner för all personal som hanterar livsmedel, dvs. befintlig personal, ny personal och tillfällig personal. Även pedagogisk personal är inblandad i livsmedelskedjan och kan ha stor betydelse för livsmedelsäkerheten, speciellt med tanke på allergier. Generellt anser projektgruppen att utbildning i livsmedelshygien borde vara obligatoriskt, som ett slags hygienkörkort, för att få starta en livsmedelsverksamhet, t.ex. en förskola. Vidare bör kommunerna som är kontrollmyndigheter ges möjlighet till att använda sanktioner i form av vite vid tillfällen när allvarliga avvikelser konstateras hos en livsmedelsverksamhet. Sid. 10 Länsprojekt 2009 för Blekinge och Kronobergs län

13 5. Uppföljning/extrakontroll De kontrollerade förskolorna med brister kommer att följas upp under 2010 av kommunerna. För dessa extrakontroller får kommunerna ta ut en avgift för extra offentlig kontroll av verksamhetsutövaren. Andra åtgärder som kan bli aktuella är att kommunen vitesförelägger verksamhetsutövaren att rätta till kvarstående brister eller att vissa objekt kan hamna i en annan erfarenhetsklass som ger en högre årlig kontrollavgift för verksamhetsutövaren. Målet är att de kontrollerade objekten inte ska ha kvar några avvikelser/anmärkningar vid årsskiftet när det gäller utbildning, inklusive rutiner, inom livsmedelshygien och egenkontroll Länsprojekt 2009 för Blekinge och Kronobergs län Sid. 11

14 Projektplan 1(2) Bilaga 1 Projektinriktad livsmedelskontroll 2009 Kronobergs och Blekinge län Kontrollområdet 2 - Utbildning från Livsmedelsverkets checklista Syfte Under länsmötena den 22 september 2008 i Alvesta, Kronobergs län och den 8 oktober i Ronneby, Blekinge län beslutades att nästa projektinriktade livsmedelskontroll (PIK) är kontrollområdet - Utbildning. Projektet genomförs samtidigt i både Kronobergs och Blekinge län. Projektet ska undersöka hur kontrollområdet - Utbildning - uppfylls genom att undersöka om personalen på förskolor har ändamålsenlig kompetens. Personalen ska informeras om att kunskapstestet sker avidentifierat för att få en helhetsbild och se behovet av vidareutbildning. Målgruppen förskolor valdes på grund av att Socialstyrelsen har ett hälsoskyddsprojekt på samma anläggningar under 2009 och att projekten kan samordnas. Lagstiftning Hänvisas till (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel XII PIK-grupp G-län: Marie-Louise Nilsson, Alvesta kommun och Tone Lindvåg, Länsstyrelsen K-län: Per-Olof Persson, Miljöförbundet Blekinge Väst, Elisabet Petersson, Ronneby kommun,, och Fredrik Holm, Länsstyrelsen Checklista och projektplan förslag färdigt 25 februari Övriga lämnar synpunkter senast 15 mars. Projektplanen färdig senast 1 april. Medverkande: Samtliga kommuner i G och K län. Fältperiod: 5 april 30 september 2009 Redovisning av fältperioden: Senast 15 oktober 2009 till resp. länsstyrelse för sammanställning av materialet. Sammanställning av rapport med bedömning: Klar senast den 25 november 2009 Endast en sammanställning av resultatet från kunskapstesten ska insändas, inte enskilda test. Materialet skickas digitalt eller per post. Innan materialet är sammanställt betraktas det som arbetsmaterial.

15 Projektplan 2(2) Metod Projektet ska genomföras under angiven tidsperiod. Antal anläggningar per kommun ska vara minst 5 stycken. Förskolorna väljs ut slumpmässigt. Kontrollbesöket ska vara föranmält med anledning av att personalen måste kunna avsätta tid för diskussioner och kunskapstest. Ett kunskapstest med 20 frågor genomförs vid kontrollbesöket. Kunskapstestet är utformat så att det både ska kontrollera personalens kompetens, stimulera till dialog samt öka personalens kunskaper inom området. Kunskapstestet sker avidentifierat. Facit skickas ut efter genomfört projekt. Kontroll med checklista och kunskapstest är obligatoriskt. - Rutin Nedskriven HACCP? Rutin för nyanställd eller tillfällig personal? - Dokumentation Vilken utbildning finns? - Kunskap Finns kunskap om rutiner / instruktioner? - Kunskapstest 10 st. alternativ-frågor och 10 st. sant-falskt-frågor för att kunna göra en objektiv sammanställning. Bedömning Minst 15 frågor (av 20) ska vara rätt besvarade för godkänt resultat. Övriga kontrollpunkter bedöms - Utan avvikelse - Med avvikelse - Med allvarlig avvikelse Sammanställning Sammanställning av resultatet presenteras på höstens länsmöte i respektive län. Resultatet delges allmänheten. Bilagor till projektplanen Inspektionsrapport PIK 2009 Kontrollområde 2 Utbildning med bedömningskriterier Kunskapstest med 20 frågor samt facit Checklista Utbildning Arbetsmaterial

16 Bilaga 2 Denna information lämnas till verksamhetsutövaren i samband med kontroll av utbildning PIK-PROJEKT 2009 I KRONOBERGS OCH BLEKINGE LÄN OM RUTINER OCH KUNSKAPER KRING LIVSMEDELSHYGIEN. KONTROLLOMRÅDE 2 - UTBILDNING - MED KONTROLLPUNKTER FÖR DETALJHANDEL 2 Utbildning Bilaga II, kapitel XII, till förordning (EG) nr 852/ * Rutin Rutin finns för utbildning i livsmedelshygien och egenkontroll. Utbildningsbehovet för de personer som handhar livsmedel ska vara identifierat av företaget. Basutbildning ska för dessa personer minst motsvara det koncept som Livsmedelsverkets tillsammans med branschen och utbildningsaktörer utarbetat. Den fortsatta utbildningen bör vara inriktad på att göra de personer som hanterar livsmedel förtrogen med egenkontrollen och utformningen av rutiner till denna. Tillfällig/nyanställd personal ska ges en hygienintroduktion i anslutning till anställningen. Det skall framgå av rutinen att den som är ansvarig för förfaranden baserade på HACCP- principerna ska ha genomgått utbildning. Speciellt viktigt är utbildning i faroanalys. Rutinen ska även omfatta utvärdering, korrigerande åtgärder samt vad som dokumenteras. Rutinerna ska vara skriftligt dokumenterade. 2.2 Dokumentation Dokumentation sker enligt rutin. Det framgår av journaler att relevant utbildning i livsmedelhygien, egenkontroll och HACCP-principerna genomförs. Uppgift (namnlistor/deltagarförteckning) finns om vem och när dessa genomfört utbildningarna. Korrigerade åtgärder bedöms under 2.3 Kunskap om rutiner/ instruktioner punkt 19:1. Kunskaper om kontrollprogrammet är förankrat bland personalen. Personal ska vara medvetna om och följa de rutiner/instruktioner som gäller för aktuella arbetsuppgifter, Gör till exempel stickprov bland personalen genom att fråga om innebörden av de instruktioner de fått. UA AA UA AA UA AA Förklaring till bedömning av verksamheten (delomdöme) Begreppet projekt innebär att ett begränsat antal kontrollområden kontrolleras, i det här fallet endast kontrollområde 2 - Utbildning. Inget helhetsomdöme kan därför ges men däremot ett delomdöme avseende utbildningsläget på verksamheten. Delomdömet underkänt kan ges om en eller flera allvarliga avvikelser (AA) föreligger. Delomdömet med anmärkning kan ges om en eller flera avvikelser (A) bedöms föreligga. Delomdömet utan anmärkning bedöms föreligga när inga avvikelser (A) och (AA) konstateras. Bedömningskriterier Inga avvikelser Om en eller flera kontrollpunkter med avvikelse (A). Ingen punkt med allvarlig avvikelse (AA). Om en eller flera kontrollpunkter med allvarliga avvikelser (AA). Delomdöme Utan anmärkning Med anmärkning Underkänd

17 Bilaga 3 Del 1. Markera svaret med ett kryss. Sid 1(2) Handhygien 0) Varför ska handsprit användas? A.. Göra händerna mjuka. B. Förhindra smitta. C. För att det står i lagstiftningen. 0) Hur ska händerna torkas efter handtvätt? A. Torka sig torr med frottéhandduk. B. Låt händerna lufttorka. C. Torka sig torr med pappershandduk. Tid och temperatur 0) Vilken är den lägsta temperaturen varm mat ska hålla vid ankomsten till mottagningsköket?. 55 C. 60 C. 72 C 0) Hur länge ska man längst varmhålla mat så det är säker och näringsriktig?. 1 timme. 2 timmar. 3 timmar 0) Vid vilket temperaturintervall växer bakterier bäst?. 10 C 30 C. 30 C 50 C. 50 C 75 C Övriga frågor 0) Vad är syftet med alla lagar och regler när det gäller livsmedel, egenkontroll mm? 0) Vad är shigella?. Att ge konsumenten säkra livsmedel och rätt information om innehåll.. För att papper måste fyllas i och inspektioner göras för att sedan skickas vidare till EG-kommissionen.. Att ge konsumenten god mat. A. En bantningsmetod. B. En tarmbakterie. C. En expert på parasiter.

18 Bilaga 3 1) Vad är en allergen? Sid 2(2) A. Allergener är naturliga ämnen, vanligen proteiner, som den som är allergisk kan reagera mot. B. En specifik gen som ger upphov till fetma. C. Kemiska ämnen som påskyndar tillagningen i industrin. 1) Av vilken vitamin är det bra att ge tillskott till förskolebarn under vinterhalvåret?. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin D 1) Kan bakterien salmonella finnas i grönsaker och kryddor?. Nej, den finns bara i kött.. Ja, men bara i asiatiska grönsaker och kryddor.. Ja Del 2. Markera svaret med ett kryss. 1. Det finns bakterier som kan föröka sig i kylskåp. 2. När man fryser in livsmedel dör alla bakterier. 3. Kocken har ett sår på fingret och när han skivar skinka sprids en bakterie (Stafyloccus aureus) och bildar ett toxin, ett gift. Toxinet som bildas försvinner vid upphettning av maten. 4. Är egenkontrollprogrammet till för att kommunens livsmedelsinspektör ska bli nöjd. 5. Det finns bakterier som är nyttiga i maten. 6. Värmebehandlad mat och råa livsmedel bör alltid hanteras på olika skärbrädor och med olika redskap. 7. Om händerna är rena kan man pröva matens temperatur med fingrarna. 8. I alla kylar i köket ska det finnas en termometer. 9. Då man misstänker matförgiftning ska ansvarig person göra en anmälan till kommunens miljökontor. 10. Barn har större näringsbehov än vuxna. Sant Falskt Tack för din medverkan!

19 Bilaga 4 Del 1. Facit. Rätt svar är understruket och markerat i annan färg Sid 1(2) Handhygien 1) Varför ska handsprit användas? A.. Göra händerna mjuka. B. Förhindra smitta. C. För att det står i lagstiftningen. 2) Hur ska händerna torkas efter handtvätt? A. Torka sig torr med frottéhandduk. B. Låt händerna lufttorka. C. Torka sig torr med pappershandduk. Tid och temperatur 3) Vilken är den lägsta temperaturen varm mat ska hålla vid ankomsten till mottagningsköket? A. 55 C B. 60 C C. 72 C 4) Hur länge ska man längst varmhålla mat så det är säker och näringsriktig? A. 1 timme B. 2 timmar C. 3 timmar 5) Vid vilket temperaturintervall växer bakterier bäst? A. 10 C 30 C B. 30 C 50 C C. 50 C 75 C Övriga frågor 6) Vad är syftet med alla lagar och regler när det gäller livsmedel, egenkontroll mm? 7) Vad är shigella? A. Att ge konsumenten säkra livsmedel och rätt information om innehåll. B. För att papper måste fyllas i och inspektioner göras för att sedan skickas vidare till EG-kommissionen. C. Att ge konsumenten god mat. A. En bantningsmetod. B. En tarmbakterie. C. En expert på parasiter.

20 Bilaga 4 8) Vad är en allergen? Sid 2(2) A. Allergener är naturliga ämnen, vanligen proteiner, som den som är allergisk kan reagera mot. B. En specifik gen som ger upphov till fetma. C. Kemiska ämnen som påskyndar tillagningen i industrin. 9) Av vilken vitamin är det bra att ge tillskott till förskolebarn under vinterhalvåret? A. Vitamin A B. Vitamin E C. Vitamin D 10) Kan bakterien salmonella finnas i grönsaker och kryddor? A. Nej, den finns bara i kött. B. Ja, men bara i asiatiska grönsaker och kryddor. C. Ja Del 2. Facit. Sant 1. Det finns bakterier som kan föröka sig i kylskåp. X Falskt 2. När man fryser in livsmedel dör alla bakterier. X 3. Kocken har ett sår på fingret och när han skivar skinka sprids en bakterie (Stafyloccus aureus) och bildar ett toxin, ett gift. Toxinet som bildas försvinner vid upphettning av maten. 4. Är egenkontrollprogrammet till för att kommunens livsmedelsinspektör ska bli nöjd. X X 5. Det finns bakterier som är nyttiga i maten. X 6. Värmebehandlad mat och råa livsmedel bör alltid hanteras på olika skärbrädor och med olika redskap. 7. Om händerna är rena kan man pröva matens temperatur med fingrarna. X X 8. I alla kylar i köket ska det finnas en termometer. X 9. Då man misstänker matförgiftning ska ansvarig person göra en anmälan till kommunens miljökontor. X 10. Barn har större näringsbehov än vuxna. X Tack för din medverkan!

21 Checklista utbildning Arbetsmaterial lämnas ej till verksamhetsutövaren Bilaga 5 Nr Kontrollområde/ Punkt Bedömning av krav i lagstiftning Avvikelse 2.1 Rutin Varför är utbildning viktigt? (syfte) Hur har personalen genomgått utbildning? Kurs, branschriktlinjer, litteratur, praktiska instruktioner eller handledning. Planeras utbildning? Dokumentation? När sker personalinformation? (vid nyanställning /årligen) Vilka regler finns inom verksamheten avseende punkten 3) inklusive faroanalys? Rutin finns för utbildning i livsmedelshygien och egenkontroll. Utbildningsbehovet för de personer som handhar livsmedel ska vara identifierat av företaget. Basutbildning ska för dessa personer minst motsvara det koncept som Livsmedelsverkets tillsammans med branschen och utbildningsaktörer utarbetat. Den fortsatta utbildningen bör vara inriktad på att göra de personer som hanterar livsmedel förtrogen med egenkontrollen och utformningen av rutiner till denna. Tillfällig/nyanställd personal ska ges en hygienintroduktion i anslutning till anställningen. Det skall framgå av rutinen att den som är ansvarig för förfaranden baserade på HACCP- principerna ska ha genomgått utbildning. Speciellt viktigt är utbildning i faroanalys. Rutinen ska även omfatta utvärdering, korrigerande åtgärder samt vad som dokumenteras. UA AA Vad händer om en person serverar hälsoskadlig mat, städar slarvigt, använder privata kläder i köket, etc.? (korrigerande åtgärd) Finns skriftliga rutiner/instruktioner för utbildning av fastanställda, nyanställda och HACCP-ansvarig? Rutinen för utbildning ska bl.a. omfatta: - Syfte (Säkerställa att berörd personal är utbildad inom livsmedelshygien) - Omfattning (punkterna 1-3 nedan) - Ansvar - Utvärdering - Korrigerande åtgärder - Dokumentation Hur ofta sker kontroll att utbildningsnivån upprätthålls? (utvärdering) avseende 1) Basutbildning för personalen. 2) Utbildning för tillfällig/nyanställd personal 3) HACCP-utbildning för ansvarig person Rutinerna ska vara skriftligt dokumenterade. 2.2 Dokumentation Hur sker dokumentering avseende utbildning? Hur ofta? Regelbundenhet? Skriftlig instruktion? Muntlig instruktion? Dokumentation sker enligt rutin. Det framgår av journaler att relevant utbildning i livsmedelhygien, egenkontroll och HACCPprinciperna genomförs. Uppgift (namnlistor/deltagarförteckning) finns om vem och när dessa genomfört utbildningarna. Korrigerade åtgärder bedöms under punkt 19:1. UA AA Rutinerna ska vara skriftligt dokumenterade. 2.3 Kunskap om rutiner/instruktioner Kontrollera att specifika arbetskläder, skor och hårskydd bärs. Kontrollera att ingen gammal smuts finns i kökets utrymmen. Kunskaper om kontrollprogrammet är förankrat bland personalen. Personal ska vara medvetna om och följa de rutiner/instruktioner som gäller för aktuella arbetsuppgifter, Gör till exempel stickprov bland personalen genom att fråga om innebörden av de instruktioner de fått. UA AA Kontrollera egenkontrollprogram. Kontrollera de faktiska kunskaperna med kunskapstestet.

22 Bilaga 6 Inspektionsrapport PIK-Projekt 2009 Utbildning Information om projektet: Kronobergs och Blekinge län utför kartläggning av utbildningsnivån hos utvalda förskolor i kommunerna i respektive län. Ett delomdöme kommer att ges för detta kontrollområde. Datum: Livsmedelsverksamhetens namn: Gatuadress och postadress: Fastighetsbeteckning: Personnr/Org.nr: Verksamhetens närvarande ombud: 2 Utbildning Utan anmärkning 2.1 Rutin Allvarlig avvikelse Kommentarer och beskrivning av avvikelsen 2.2 Dokumentation 2.3 Kunskaper om rutiner/ instruktioner Delomdöme: Utan anmärkning Med anmärkning Underkänd Livsmedelsanläggningar är skyldiga att följa livsmedelslagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EG-förordningar som kompletteras av lagen. Kontrollmyndigheten får vidta nödvändiga åtgärder för att dessa ska följas. Kontrollmyndigheten får enligt 22 livsmedelslagen (2006:804) meddela föreläggande eller förbud som uppenbart behövs för att lagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller som följer av EGförordningar som kompletteras av lagen skall efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud kan kontrollmyndigheten utsätta vite enligt 23 livsmedelslagen (2006:804). FÖR KONTROLLMYNDIGHETEN Miljöinspektör Verksamhetens ombud

Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER

Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER 1 PIK-gruppen Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Blekinge län Emma Bergstrand,

Läs mer

EGENTILLSYN VID LIVSMEDELSHANTERING

EGENTILLSYN VID LIVSMEDELSHANTERING INFORMATION OM EGENKONTROLLPROGRAM med HACCP 2009-09-25 EGENTILLSYN VID LIVSMEDELSHANTERING I livsmedelslagstiftningen anges de krav på hygieniska förhållanden som skall råda (grundförutsättningar ) och

Läs mer

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 13 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Gerd Holm, Kristina

Läs mer

Egenkontroll ger bättre koll

Egenkontroll ger bättre koll Egenkontroll ger bättre koll Vill du ha säkrare livsmedelshygien och nöjdare kunder? Säker mat tjänar både du, kunden och samhället på. En fungerande egenkontroll hjälper till att ge kontroll på hanteringen

Läs mer

Länsprojekt 2008, Blekinge län PROJEKTINRIKTAD KONTROLL AV PERSONLIG HYGIEN HOS PIZZERIOR

Länsprojekt 2008, Blekinge län PROJEKTINRIKTAD KONTROLL AV PERSONLIG HYGIEN HOS PIZZERIOR PROJEKTINRIKTAD KONTROLL AV PERSONLIG HYGIEN HOS PIZZERIOR Projektgrupp: Torbjörn Steen, Karlskrona kommun Per-Ola Persson, Miljöförbundet Blekinge Väst Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Blekinge län SAMMANFATTNING

Läs mer

INFORMATION Februari 2014

INFORMATION Februari 2014 Livsmedels INFORMATION Februari 2014 Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning Inspektion Detta informationsblad är sammanställt för att informera om inspektion i offentlig kontroll av livsmedelsföretag/verksamheter.

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontrollprogram. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av egenkontrollprogram. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av egenkontrollprogram Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Inledning... 3 Systemet för egenkontroll... 4 Administrativa uppgifter om företaget...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du

Läs mer

Säker livsmedelshantering

Säker livsmedelshantering Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Säker livsmedelshantering Det är stora krav på kunskap som krävs för att kunna starta och driva en livsmedelsverksamhet. Du som livsmedelsföretagare är fullt

Läs mer

Tillsynsprojekt Revision av restauranger

Tillsynsprojekt Revision av restauranger Dnr 2015-2257 Tillsynsprojekt Revision av restauranger Miljö- och byggnadskontoret s kommun Rada Dobriyanova 2015-11-27 1 Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret har genomfört ett kontrollprojekt som

Läs mer

Kontrollprojekt Mottagningskök

Kontrollprojekt Mottagningskök Dnr 2015-1223 Kontrollprojekt Mottagningskök Miljö- och byggnadskontoret s kommun Anna Johansson 2015-06-12 1 Sammanfattning Många barn, elever och äldre serveras dagligen mat i verksamheter som är mottagningskök,

Läs mer

Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET

Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET 1 PIK-gruppen Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Blekinge län Per

Läs mer

Livsmedelskontroll i Falkenbergs kommun 2014 Miljö- och hälsoskydd

Livsmedelskontroll i Falkenbergs kommun 2014 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2015:4 Livsmedelskontroll i Falkenbergs kommun 2014 Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, januari 2015 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs kommun

Läs mer

Bild: www.colourbox.com januari 2015

Bild: www.colourbox.com januari 2015 Bild: www.colourbox.com januari 2015 Rapport om kontroll av specialkosthantering på skolor och förskolor i Malmö 2014 1 2 I Malmös förskolor och skolor finns en del barn med födoämnesallergi. Dessa barn

Läs mer

Egentillsyn. med haccp

Egentillsyn. med haccp Egentillsyn med haccp Du som driver ett livsmedelsföretag måste utöva tillsyn på din verksamhet. Den så kallade egentillsynen. Det som ingår i egentillsynen ska finnas beskrivet i ett egenkontrollprogram.

Läs mer

Länsprojekt 2010 i Blekinge och Kronobergs län

Länsprojekt 2010 i Blekinge och Kronobergs län Länsprojekt 2010 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELS- KONTROLL AV MÄRKNING SAMT TEMPERATURKONTROLL AV BUTIKSFÖRPACKAD VARMHÅLLEN GRILLAD KYCKLING/GRILLADE KYCKLINGDELAR I DETALJHANDEL

Läs mer

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter VÄGLEDNING NR 1 Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl) Fax:

Läs mer

Hygien och redlighet inom bageri och konditori

Hygien och redlighet inom bageri och konditori MILJÖFÖRVALTNINGEN Hygien och redlighet inom bageri och konditori En rapport från Miljöförvaltningen Helena Rosén och Li Hermansson Mars 2012 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Miljöförvaltningen

Läs mer

Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun

Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun Kostservice, 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EGENKONTROLL Flik Dokument Uppgifter om verksamheten 1 Uppgifter om verksamheten Personal 2 Utbildning och kompetens

Läs mer

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel?

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? VÄGLEDNING NR 2 Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl)

Läs mer

HACCP first aid kit Tio steg för säker ost

HACCP first aid kit Tio steg för säker ost OST HACCP first aid kit Tio steg för säker ost Tio steg för säker ost Hantverksmässigt tillverkad ost ska man njuta av. Även du som tillverkare ska kunna njuta och känna dig trygg med att din ost är säker.

Läs mer

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan.

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Grundförutsättningar Med grundförutsättningar menas: Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Syftet är både att

Läs mer

2013-07-22 2013-M1104-2. Miljöenheten Annika Jeppsson tele 0416-27 207 annika.jeppsson@sjobo.se. Marknadsrapport 2013 Sjöbo marknad 2013-07-18,19

2013-07-22 2013-M1104-2. Miljöenheten Annika Jeppsson tele 0416-27 207 annika.jeppsson@sjobo.se. Marknadsrapport 2013 Sjöbo marknad 2013-07-18,19 Datum Vår ref 2013-07-22 2013-M1104-2 Ert datum Er ref Miljöenheten Annika Jeppsson tele 0416-27 207 annika.jeppsson@sjobo.se Marknadsrapport 2013 Sjöbo marknad 2013-07-18,19 Inspektioner under årets marknad

Läs mer

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22 Säker mat All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner

Läs mer

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 RAPPORT Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016 Antagen av miljönämnden 2016-06-14 Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2012: 01/2012 Sammanställning

Läs mer

Vägledning till införande av HACCP

Vägledning till införande av HACCP Vägledning Vägledning till införande av HACCP Vägledning till införande av förfaranden baserade på HACCPprinciperna och underlättande av införande av dessa principer i vissa företag Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Revision vårdkök 2011

Revision vårdkök 2011 Dnr 2011-1894 Revision vårdkök 2011 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2011-05-23 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Projekt 2009 Kontroll av HACCP-arbetet i detaljhandelsledet. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2009 Kontroll av HACCP-arbetet i detaljhandelsledet. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2009 Kontroll av HACCP-arbetet i detaljhandelsledet Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Ann-Charlotte Steneryd, 2010-01-20 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs kommun

Läs mer

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, januari 2011 Postadress

Läs mer

Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015. Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén

Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015. Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015 Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén Januari 2015 Utgivningsdatum: 2015-02-17 Utgivare: Miljöförvaltningen, Livsmedelskontrollen Projektledare:

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte sammanlagt 21 caféer, restauranger och kiosker under sommaren

Läs mer

Livsmedelshygien - Lathund för egenkontrollprogram i vårdboendets avdelningskök

Livsmedelshygien - Lathund för egenkontrollprogram i vårdboendets avdelningskök VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stöd och tillsyn Dietist Karlstad 2015-06-02 Livsmedelshygien - Lathund för egenkontrollprogram i vårdboendets avdelningskök Bakgrund För att maten som lagas och serveras

Läs mer

Livsmedelskontroll på julbord i Malmö 2012

Livsmedelskontroll på julbord i Malmö 2012 RAPPORT Livsmedelskontroll på julbord i Malmö 2012 Antagen av Miljönämnden 2013-01-22 Rapportnr 1/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2008: 01/2008 Livsmedelskontroll av julbord

Läs mer

Livsmedelskontroll i förskolor 2009

Livsmedelskontroll i förskolor 2009 Livsmedelskontroll i förskolor 2009 R 2010:9 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss

Läs mer

Livsmedelshygien. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Livsmedelshygien. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Livsmedelshygien Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Viktig livsmedelshygien Vanligt med livsmedelsburna sjukdomar i Sverige ca 500 000 fall/år Livsmedelsburna sjukdomar kan leda till dödsfall Rapporterade

Läs mer

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö 2015

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö 2015 Livsmedelskontroll av julbord i Malmö 2015 Sammanfattning Miljöförvaltningen har som de senaste två åren under december 2015 utfört kontroll på restauranger som arrangerar julbord eller serverar julmat.

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

1. Checklista för dig som är: Produktutvecklare

1. Checklista för dig som är: Produktutvecklare 1. Checklista för dig som är: Produktutvecklare Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Att du vet att konsumenten förväntar

Läs mer

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Kostpolicy Lessebo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Vision... 3 4. Kommunens övergripande policy/riktlinjer är:... 3 5. Inriktningsmål/områden...

Läs mer

Branschriktlinjer Utomhusmatlagning

Branschriktlinjer Utomhusmatlagning Branschriktlinjer Utomhusmatlagning Foto: Per Nilsson, Profox Dessa branschriktlinjer är framtagna av Progrezzum Ekonomisk Förening i samarbete med Ekoturismföreningen, Slow Food Sapmi, Friluftsfrämjandet,

Läs mer

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Foto: Per Nilsson, Profox 7 Produktbladen I produktbladen finns olika verksamheter beskrivna. Du kan kopiera, plasta in dem och ha med dem som checklistor när

Läs mer

Egenkontroll. Ett stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram. Lokalens namn: Telefon/Fax: Adress: Kontaktperson: Telefon/Mobil:

Egenkontroll. Ett stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram. Lokalens namn: Telefon/Fax: Adress: Kontaktperson: Telefon/Mobil: Egenkontroll Ett stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram Lokalens namn: Telefon/Fax: Adress: Kontaktperson: Telefon/Mobil: Ansvarig för egenkontrollen: Telefon/Mobil: Syftet med egenkontroll Egenkontroll

Läs mer

Historien om Ingemars Whiskeysenap

Historien om Ingemars Whiskeysenap M AT i K a l m a r 2007 (Årgång 13) Information till livsmedelsbranschen Historien om Ingemars Whiskeysenap Ingemar Andersson i Rinkabyholm började med att tillverka senap genom att prova ut recept, och

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRORD... 3 INLEDNING...4

FÖRORD... 3 INLEDNING...4 6 FÖRORD.... 3 INLEDNING....4 LIVSMEDELSLAGSTIFTNING OCH HISTORIK....11 FALLET TYPHOID MARY MALLON....11 LAGSTIFTNINGEN HAR TVÅ HUVUDSYFTEN I FÖRSTA HAND....13 ANMÄLDA FALL ENLIGT SMITTSKYDDSLAGEN ÅR 2003....14

Läs mer

Hjälpreda till enkla livsmedelsföretag att utforma egenkontrollprogram

Hjälpreda till enkla livsmedelsföretag att utforma egenkontrollprogram Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd Hjälpreda till enkla livsmedelsföretag att utforma egenkontrollprogram Denna skrift är tänkt att stödja livsmedelsföretagaren i arbetet med att ta fram ett egenkontrollprogram

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 3 Hälsorisker och prioriterade kontrollområden inom olika typer av storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 3 Hälsorisker och prioriterade kontrollområden inom olika typer av storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 3 Hälsorisker och prioriterade kontrollområden inom olika typer av storhushåll Innehåll Inledning... 3 1 Skolor och förskolor... 4 1.1 Tillagningskök på förskola och

Läs mer

Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011

Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011 1(8) Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011 anläggningar i risk- och erfarenhetsklass 5B Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Samhällsbyggnadsnämndens rapport

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 MILJÖFÖRVALTNINGEN Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 En rapport från Miljöförvaltningen, Avdelningen för Livsmedelskontroll Frida Kallberg Carolina Svavar Augusti 2009 1 Sammanfattning

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016 Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsstyrelsen Bakgrund Länsveterinär vid Länsstyrelsen Skåne sedan 2012. Ansvarsområden: revision av kommunal livsmedelskontroll, överklaganden,

Läs mer

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Sammanställning av projektet om kontroll av skolor, fritidshem och daghem Projekttid: Januari - maj 2010 Bygg- och miljökontoret Livsmedelsenheten Projektsammanställning

Läs mer

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Livsmedelslagstiftningens mål är att ge konsumenten säkra livsmedel samt att säkerställa redligheten hos verksamhetsutövaren. Detta innebär exempelvis

Läs mer

Grillad kyckling. - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker

Grillad kyckling. - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker Grillad kyckling - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker Miljökontoret 2014 Birgitta Iggland Jennie Söderstedt Tedelid Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning. Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008

Sammanställning. Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008 Sammanställning Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008 DISKUSSION Butiker som grillar ska, i egenkontrollen, bland annat kontrollera de viktiga parmetrarna; värmebehandling, varmhållning, nedkylning

Läs mer

Grön Inspiration. 1. Inspiration för salladsbuffén

Grön Inspiration. 1. Inspiration för salladsbuffén Grön Inspiration Dagens matgäster efterfrågar i allt högre grad mer grönt och mer gröna alternativ. Antingen utökar man mängden grönt på tallriken eller väljer att äta helt vegetariskt! Mera grönt smakar

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Miljö- och stadsbyggnadskontoret Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Att starta en livsmedelsverksamhet Har du en idé om att starta ett livsmedelsföretag? Ett

Läs mer

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN 0 Kontroll av kök inom En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Li Hermansson Februari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Enligt Livsmedelsverkets vägledning

Läs mer

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten

FÖRFATTNINGSSAMLING. Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:4 Utkom från trycket 2012-10-19 Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet

Läs mer

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje.

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje. 1 Kommentarer angående översättning och innehåll Läsanvisning: Text med kursiv stil är direkt citerat ur rapporten. Allmänt i rapporten Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning

Läs mer

HACCP för livsmedelsföretag

HACCP för livsmedelsföretag HACCP för livsmedelsföretag En praktisk guide för dig som ska arbeta med HACCP-system Rev 2007-07-11 INNEHÅLL Sida Introduktion 2 Uppgifter om verksamheten 3 Varför måste jag göra en HACCP med faroanalys?

Läs mer

Risk/faroanalys för hantering av livsmedel, MICASA mottager varm lunch och tillagning av lättare lunch 1. Förebyggande åtgärd

Risk/faroanalys för hantering av livsmedel, MICASA mottager varm lunch och tillagning av lättare lunch 1. Förebyggande åtgärd /faroanalys för, MICASA mottager varm lunch och tillagning av lättare lunch 1 Ankomst kontroll Varumottagning Upptining/ Kylförvaring/ Hälso och sjukdomsframkalla nde pga av för hög temperatur på kyloch

Läs mer

Mat för äldre inom vård och omsorg

Mat för äldre inom vård och omsorg Nr 19 maj 2007 Författare: Niklas Ekman Äldres deltagande i matlagningen på gruppboenden Äldre som bor på gruppboenden får vara i köket och kan delta i matlagningen. Livsmedelsverket får ofta rapporter

Läs mer

Redovisning av projektinriktad kontroll, PIK, 2002 i Stockholms län En fråga om hygien

Redovisning av projektinriktad kontroll, PIK, 2002 i Stockholms län En fråga om hygien Bilaga 16:23 till kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2003, 28 PM 2003 RVIII (Dnr 303-3568/2002) Körkort för livsmedelshantering Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) Redovisning av projektinriktad

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Oktober 2010 Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra

Läs mer

Flödesschema, HACCP och faroanalys

Flödesschema, HACCP och faroanalys Flödesschema, HACCP och faroanalys Ändrad 2008-09-30 Syftet med HACCP är att minska hälsoriskerna vid hantering av livsmedel genom att identifiera potentiella faror i verksamheten. De identifierade farorna

Läs mer

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Miljönämndens rapport nr 8/2010 1 (8) Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborgs

Läs mer

Tips och stöd till dig som ska utforma ett egenkontrollprogram

Tips och stöd till dig som ska utforma ett egenkontrollprogram Bilaga Egenkontroll Tips och stöd till dig som ska utforma ett egenkontrollprogram Allmänt Alla livsmedelsföretag måste ha ett egenkontrollprogram, som bygger på att företaget har de grundförutsättningar

Läs mer

Sprint. Skolmåltid 2012

Sprint. Skolmåltid 2012 Sprint Skolmåltid 2012 Inledning: Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.17-19 utfört kontroller av kök inom skolmåltiden i Uddevalla kommun. Totalt har 27 verksamheter kontrollerats. Fyra

Läs mer

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007 RAPPORT Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007 Antagen av Miljönämnden 2008-01-29 Rapportnr 01/2008 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2004: 01/2004 Livsmedelstillsyn av

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

Livsmedelskontroll inspektion Projekt v.13 v.19, 2009

Livsmedelskontroll inspektion Projekt v.13 v.19, 2009 Livsmedelskontroll inspektion Projekt v.13 v.19, 2009 Utfört av Rada Dobriyanova, praktikant från KY 9 Läke- och Livsmedelsteknik Syfte och mål Syftet med inspektionen är att ge en bild av livsmedelshygienen

Läs mer

Egenkontroll för. hemtjänsten i Järfälla kommun. Kostservice 2011, maj

Egenkontroll för. hemtjänsten i Järfälla kommun. Kostservice 2011, maj Egenkontroll för hemtjänsten i Järfälla kommun VERKSAMHETEN Namn Adress Tel E-post Org.nr. Verksamhetens art Antal serverade portioner/dag (ca) Frukost Lunch Middag Kvällsmat Antal portioner tillagade

Läs mer

Resultat från normerande inspektioner av livsmedelsbutiker i samband med kommuninspektioner under åren 2003-2005

Resultat från normerande inspektioner av livsmedelsbutiker i samband med kommuninspektioner under åren 2003-2005 Resultat från normerande inspektioner av livsmedelsbutiker i samband med kommuninspektioner under åren 2003-2005 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Mål 4 Arbetsformer 4 Urval 5 Resultat 5 Godkännande

Läs mer

PROJEKT. Sweden Rock Festival 6-7-8-9 juni 2012 Sölvesborg. Tillsynsprojekt 2012

PROJEKT. Sweden Rock Festival 6-7-8-9 juni 2012 Sölvesborg. Tillsynsprojekt 2012 PROJEKT Sweden Rock Festival 6-7-8-9 juni 2012 Sölvesborg Tillsynsprojekt 2012 Besöksadress Klostergatan 1, Sölvesborg Telefon, vxl 046-816 000 Fax 046-194 6 E-post miljokontoret@miljovast.se Webbplats

Läs mer

Projektinriktad kontroll: kött i butik

Projektinriktad kontroll: kött i butik Rapport Projektinriktad kontroll: kött i butik Sala och Heby kommun, 2014 Anna Samuelsson Miljöenheten, Sala kommun 2014-12-15 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Lagstöd... 4 Arbetsmetod...

Läs mer

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café Miljökontoret 2015 Lina Lundberg Linköpings kommun linkoping.se Bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Metod och genomförande... 3 Ställningstagande... 3

Läs mer

Förpackningsmaterial för livsmedel på restaurang och pizzeria

Förpackningsmaterial för livsmedel på restaurang och pizzeria 1 för livsmedel på restaurang och pizzeria Kontrollprojekt i Jönköpings län 2013 2 Sammanfattning Ett kontrollinriktat projekt utfördes under 2013 av tolv kommuner i Jönköpings län, i syfte att få en övergripande

Läs mer

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Miljökontoret Livsmedelskontroll Livsmedelsrapport Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Datum: 2011-11-17 Handläggare: Victor Muñoz och Åsa Almberg Diarienummer: 2011-232

Läs mer

Säker livsmedelsverksamhet

Säker livsmedelsverksamhet Säker livsmedelsverksamhet Du som har ett företag som hanterar livsmedel behöver känna till de regler som finns för att driva livsmedelsverksamhet. Här får du råd och information om vilka krav som ställs.

Läs mer

Dnr 2016-800. Temperatur i butik. Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun. Rada Dobriyanova 2016-04-11

Dnr 2016-800. Temperatur i butik. Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun. Rada Dobriyanova 2016-04-11 Dnr 2016-800 Temperatur i butik Miljö- och byggnadskontoret s kommun Rada Dobriyanova 2016-04-11 2 Sammanfattning Många livsmedelsbutiker i s kommun hanterar livmedel som kräver kyl- och frysförvaring.

Läs mer

Miljönämnden i Jönköpings kommun Gatuköksprojekt 2011

Miljönämnden i Jönköpings kommun Gatuköksprojekt 2011 Miljönämnden i Jönköpings kommun Gatuköksprojekt 2011 Projektledare Ann Nystad Medverkande Karin Berg, Johan Schütte, Jessica Svensson, Maria Sandqvist Sammanfattning Gatukök tillagar enklare mat och är

Läs mer

Riktad kontroll butik

Riktad kontroll butik MILJÖFÖRVALTNINGEN Riktad kontroll butik Butikers rutin för temperaturkontroll i kyldiskar En rapport från Miljöförvaltningen Carolina Svavar November 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

3. Checklista för dig som är: Inköpare för butik och detaljhandel

3. Checklista för dig som är: Inköpare för butik och detaljhandel 3. Checklista för dig som är: Inköpare för butik och detaljhandel Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Att du vet

Läs mer

Butikshanterade charkuterivaror. www.lansstyrelsen.se/orebro. Livsmedelskontrollprojekt 2008 i Örebro län. Foto: Per Norström. Publ.

Butikshanterade charkuterivaror. www.lansstyrelsen.se/orebro. Livsmedelskontrollprojekt 2008 i Örebro län. Foto: Per Norström. Publ. Butikshanterade charkuterivaror Livsmedelskontrollprojekt 2008 i Örebro län www.lansstyrelsen.se/orebro Foto: Per Norström Publ. nr 2009:42 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Syfte... 2 Målsättning...

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys Miljö- och hälsoskyddskontoret Rapportserie Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys Förord Den här rapporten handlar om ett provtagningsprojekt

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER Projektet utfördes under våren 2015 av livsmedelsinspektörerna: Ulrika Andersson, Giovanna Sanchez,

Läs mer

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva ett litet enkelt kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet.

Läs mer