Helsingfors stad Protokoll 4/2016 Utbildningsnämndens svenska sektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingfors stad Protokoll 4/2016 Utbildningsnämndens svenska sektion 12.05.2016"

Transkript

1 Helsingfors stad Protokoll 4/2016 Tid 17:00-18:40 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Hertzberg, Veronica Nordman, Bernt Grimm, Karl-Mikael Helander, Elisabeth Holmén, Thomas ordförande vice ordförande Avlägsnade sig kl. 18:00, frånvarande: 30, 31, 32 Saxberg, Mirita Anlände kl. 17:40, frånvarande: Jensen, Jörgen Soramäki-Karlsson, Sylvi 25, 26, 27 ersättare ersättare Övriga Månsson, Björn Grönholm, Niclas Rönnholm, Niclas Holm-Dellringer, Ann Sundqvist, Christer Tirronen, Jenni stadsstyrelsens företrädare linjedirektör undervisningschef översättare-informatör sakkunnig Närvarande kl. 17:15-17:50, under behandlingen av 28 sakkunnig Anlände kl. 17:50-18:20, under behandlingen av 29 Ordförande Veronica Hertzberg Niclas Grönholm Niclas Rönnholm linjedirektör undervisningschef Protokollförare Ann Holm-Dellringer översättare-informatör

2 Helsingfors stad Protokoll 4/

3 Helsingfors stad Protokoll 4/2016 Ärende 25 RPKL/1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare 26 RPKL/2 Verkställighet av besluten vid detta sammanträde 27 RPKL/3 s sammanträden hösten RPKL/4 Utbildningsväsendets förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren RPKL/5 Godkännande av läroplanen för förskoleundervisningen i Helsingfors 30 RPKL/6 Godkännande av den kommunala läroplanen för elevhandledning 31 RPKL/7 Godkännande av den kommunala läroplanens årskurshelheter 32 RPKL/8 Godkännande av läroplanen för Hoplaxskolan

4 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/1 25 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare Beslut konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Svenska sektionen beslutade samtidigt att välja ledamoten Bernt Nordman till protokolljusterare och ledamoten Elisabeth Helander till ersättare för honom. linjedirektör Niclas Grönholm Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet Beslutsförslag beslutar konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Utbildningsnämndens svenska sektion beslutar samtidigt välja ledamoten Lena Sjöberg till protokolljusterare och ledamoten Nora Hämäläinen till ersättare för henne. linjedirektör Niclas Grönholm Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

5 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/2 26 Verkställighet av besluten vid detta sammanträde Beslut beslutade att de beslut som fattats vid detta sammanträde får verkställas innan de vunnit laga kraft, om inte något annat har beslutats eller senare beslutas separat. linjedirektör Niclas Grönholm Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet Beslutsförslag Beslutet stämmer överens med förslaget. linjedirektör Niclas Grönholm Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

6 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/3 27 s sammanträden hösten 2016 HEL T Beslut Svenska sektionen beslutade att sammanträda följande torsdagar kl : 8.9, 20.10, och Upplysningar linjedirektör Niclas Grönholm Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget. Enligt 3 i stadens förvaltningsstadga sammanträder utbildningsnämndens svenska sektion vid de tidpunkter som den beslutat och dessutom på kallelse av ordföranden eller, då han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. Upplysningar linjedirektör Niclas Grönholm Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

7 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/4 28 Utbildningsväsendets förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren HEL T Beslut beslutade att föreslå för utbildningsnämnden att bifogade budgetförslag för den svenska småbarnspedagogikens och utbildningens del godkänns som en del av hela utbildningsväsendets förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Upplysningar linjedirektör Niclas Grönholm Christer Sundqvist, ekonomichef, telefon: christer.sundqvist(a)hel.fi Tero Vuontisjärvi, utvecklingschef, telefon: tero.vuontisjarvi(a)hel.fi Taina Mäkinen, ekonomiplanerare, telefon: taina.makinen(a)hel.fi Bilagor 1 2 KHN ANTAMAT VALMISTELUA OHJAAVAT KANNANOTOT.pdf 2 TAE 2017 ja tse final.pdf 3 Tilankäyttöohjelma OPEV 2017 ark.pdf 4 Muutokset pdf Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget. Enligt 5, punkt 8 i instruktionen för utbildningsväsendet har svenska sektionen till uppgift att hos nämnden göra en framställning om ett förslag till budget. Utbildningsnämnden antecknade för kännedom den ekonomiska ramen för år 2017 och de anvisningar för hur förslagen till budget och ekonomiplan ska göras upp som stadsstyrelsen beslutat bordlägga

8 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/4 till Nämnden godkände också föredragandens redogörelse över tidsschemat för budgetberedningen. Vid sammanträdet gav utbildningsnämnden ett utlåtande till fastighetskontoret om ett preliminärt byggnadsprogram för utbildningsväsendet åren Då stadsstyrelsen godkänt budgetanvisningarna inklusive budgetramar antecknade utbildningsnämnden dem för kännedom I budgetanvisningarna sägs att nämnderna ska lämna sitt förslag till budget och ekonomiplan till stadsstyrelsen senast Utlåtandena om budgetmotionerna ska behandlas i samband med förslaget till budget. Utbildningsverket har kommit överens med stadskansliet att utbildningsverkets förslag till budget och ekonomiplan kan behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde Stadens verk kan vid budgetförhandlingarna i augusti komplettera förslaget med de ändringar och justeringar som visat sig nödvändiga. Budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan behandlas 10.5 i utbildningsnämndens finska sektion och 12.5 i utbildningsnämndens svenska sektion. Verkskommittén ger sitt utlåtande före behandlingen i nämnden Den ekonomiska ramen Vid beräkningen av budgetramarna för hela staden har man hållit sig till det effektivitetsmål som slagits fast för att stävja ökningen av stadens verksamhetsutgifter. Syftet är att bromsa upp skuldsättningsutvecklingen genom att hålla driftsutgifternas reella ökning (i de bruttobudgeterade budgetmomenten) på samma nivå som befolkningsökningen minskad med målet att årligen öka produktiviteten med 1 %. Utgående från effektivitetsmålet och de senaste prognoserna för ökningen av kostnadsnivån (+ 1,1 %) och befolkningstillväxten (drygt +1 %) ökar utgifterna med 1,13 %. I de flesta av de bruttobudgeterade budgetmomenten ligger verksamhetsutgifterna på samma nivå som år I budgetanvisningarna sägs ändå att förvaltningarna ska se på utgiftsökningen som en helhet åren Den rörelsefrihet som ramen ger koncentreras huvudsakligen till den basservice som påverkas mest av befolkningsökningen (social- och hälsovårdsväsendet, barnomsorgsväsendet och utbildningsväsendet) samt betalningsandelen till HRT. I budgetramen har man inte beaktat hur samhällsfördraget inverkar på utgifterna inom budgetmomenten.

9 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/4 Eftersom det i det här skedet är svårt att beräkna antalet asylsökande och hur många av dem som kommer till Helsingfors, ingår inget separat anslag för integrering i budgetramen. Anslagsdimensioneringen görs i samband med budgetberedningen i höst. I stadens ram har en utgiftsreservering på 10 miljoner euro ställts till stadsstyrelsens förfogande. I enlighet med riktlinjerna i budgeten för år 2016 har utbildningsnämnden berett en strategi för digitaliseringen av utbildningen och inlärningen. Strategin och de planerade åtgärderna behandlas i stadsstyrelsen i vår. I de ställningstaganden som ingår i stadsstyrelsen budgetanvisningar står det att digitaliseringen av undervisningen (digitala klivet) och anslagen för den ska läggas fram som ett förslag för stadsstyrelsen. I utbildningsverkets budgetförslag ingår inte några anslagsreserveringar för att verkställa digitaliseringsstrategin. Ramarna för utbildningsverkets driftsekonomi år 2017 är följande (talen i tusen euro): Ramen Förändring TA euro % Inkomster ,9 Utgifter ,4 Jämfört med årets budget ökar utgiftsramen med 1,4 %, men med hänsyn till att den ökade prisnivån inverkar på anslagens köpkraft är den reella ökningen 0,2 %. Jämfört med bokslutet år 2015 är ramen 4,3 % större. Inkomstsramen har skurits ned med cirka 4,6 miljoner euro, eftersom de statliga prövningsbaserade understöden beräknas minska betydligt jämfört med årets. De preliminära budgetanvisningar som utbildningsnämnden antecknade för kännedom skiljer sig från de budgetanvisningar som stadsstyrelsen sedan godkände , i vilka utbildningsverkets utgiftsram har ökats med 7,5 miljoner euro. De ställningstaganden som ingår i budgetanvisningarna och styr beredningen har dessutom utökats med ytterligare ett ställningstagande, enligt vilket ett produktivitetsmål ställs upp för lokalcentralen, och detta innebär för utbildningsverkets del att de interna hyrorna minskar med ca 2,5 miljoner euro. Nettoeffekten av dessa förändringar är alltså 10 miljoner euro för utbildningsverket. Budgetanvisningarna omfattar ingen ram för ekonomiplaneåren Enligt stadskansliet anvisning ska utgifterna för ekonomiplaneåren hållas på samma nivå som i budgetförslaget för år Ekono-

10 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/4 miplaneårens utgifter beskriver således inte de verkliga behoven under dessa år. Ramen för grundanskaffning av lösegendom är följande (talen i tusen euro): Ramen Förändring TA euro % Utgifter ,6 Budgetramarna för den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen Driftsbudgetens ramar 2017 för Linjen för svensk dagvård och utbildning enligt verksamhetsområden är följande (talen i tusen euro): Småbarnspedagogik Ramen Förändring TA euro % Inkomster ,3 Utgifter ,9 Budgeten för småbarnspedagogik ökar med ca 3 % vilket motsvarar den förväntade ökningen i mängden barn. Men redan i år ökar antalet barn och det gör att det blir utmanande för småbarnspedagogiken att hålla sig inom årets budget. När dessutom hyreskostnaderna väntas öka med ca euro, samtidigt som tjänster köpta av andra producenter än staden förväntas stiga med 1,5 % innebär även nästa år en utmaning. Grundläggande utbildning och eftermiddagsverksamhet Ramen Förändring TA euro % Inkomster ,0 Utgifter ,4 Budgeten för grundläggande utbildning och eftermiddagsverksamhet ökar med ca 1,4 % vilket motsvarar den förväntade ökningen i mängden elever. Ökningen äts dock upp av de ökande hyreskostnaderna på ca euro. Det betyder att ramen för nästa år i verkligheten är stramare för själva verksamheten jämfört med årets ram.

11 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/4 Gymnasieutbildning Ramen Förändring TA euro % Inkomster /- 0 0 Utgifter ,1 Gymnasieutbildningens ram för 2017 är av samma storlek som årets ram. Det sker heller inga större förändringar i antalet studerande som skulle påverka kostnaderna. Stadsstyrelsens ställningstaganden som styr beredningen Vid beredningen av budgetförslaget förväntas förvaltningarna också ta hänsyn till stadsstyrelsens riktgivande ställningstaganden, som ingår i kapitel två i budgetanvisningarna. Ovan har redan nämnts anslagsökningar och minskade hyresutgifter samt att anslagen för digitaliseringen av undervisningen förs till stadsstyrelsen. Ställningstagandena (på finska) finns som bilaga till ärendet. De strategiska satsningarna under perioden och verksamhetsmålen år 2017 Vid beredningen av utbildningsverkets budgetförslag och vid resursfördelningen och målsättningarna har man utgått från det strategiprogram som stadsfullmäktige har godkänt. Under ekonomiplaneperioden betonar utbildningsverket särskilt följande: - skolorna och läroanstalterna utvecklas med tanke på helheten och med hjälp av digitalisering - utbildnings- och ungdomsgarantin infrias - studiebanorna för barn och ungdomar med invandrarbakgrund främjas. En beskrivning av hur strategiprogrammet förverkligas i utbildningsverkets verksamhet ingår i motiveringarna i budgetförslaget, del A. Samtliga verksamhetsmål för år 2017 i budgetförslaget är härledda ur strategiprogrammet och de omfattar också en del förvaltningsövergripande mål. Förändrad efterfrågan på service och förändrade verksamhetsförutsättningar

12 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/4 Budgetförslaget grundar sig på bedömningen att det sammanlagda antalet kunder hos utbildningsverket år 2017 ökar med ca 1000, dvs. 1,6 % jämfört med år 2016, varav ca 100 inom den svenska grundläggande utbildningen, Ökningen sker huvudsakligen i stadens grundskolor, där antalet elever beräknas öka med ca elever per år till slutet av ekonomiplaneperioden. Eftersom ett av de strategiska målen är att fullfölja utbildnings- och ungdomsgarantin, maximeras utbudet av utbildning på andra stadiet enligt efterfrågan inom gymnasieutbildningen och enligt tillstånd att anordna utbildning inom yrkesutbildningen. Efterfrågan på andra stadiets utbildning förändras inte märkbart i början av perioden, men efterfrågan på gymnasieutbildning beräknas öka under de senare ekonomiplaneåren. Antalet kunder inom den svenska småbarnspedagogiken beräknas öka med 65 barn, dvs. ca 3 % år I och med att antalet elever ökar inom den grundläggande utbildningen ökar också antalet elever som behöver särskilt stöd. Inom yrkesutbildningen räknar man med att antalet studerande som behöver särskilt stöd kommer att öka kraftigt, med så många som 220 studerande år Antalet elever och studerande med invandrarbakgrund ökar såväl inom den grundläggande utbildningen som inom utbildningen på andra stadiet. Till de stora förändringarna i verksamhetsförutsättningarna under ekonomiplaneperioden hör - reformeringen av yrkesutbildningen från den riksomfattande social- och hälsovårdsreformen - de nya läroplansgrunderna - digitaliseringen av samhället och arbetslivet - det nya systemet för hur stadens leds. Hur förändringarna kan tänkas inverka på utbildningsverkets verksamhet beskrivs i del A, punkt 1.1, i budgetförslaget. Möjligheterna att uppnå målen inom ramen för budgeten Vid beredningen av budgetförslaget har utbildningsverket utgått från att den lagstadgade servicen ska tryggas och från de ovannämnda strategiska riktlinjerna. I förslaget har man förberett sig för att antalet kunder ökar med ca barn och ungdomar, dvs. ca 1,6 % år I budgetförslaget ingår särskilda resurser bl.a. för

13 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/4 - anskaffning av det undervisningsmaterial som de nya läroplanerna förutsätter inom den grundläggande utbildningen. I budgetförslaget har man bibehållit den nivåförhöjning gällande materialanslagen som gjordes för år det uppsökande ungdomsarbetet, som utbildningsverket har ansvaret för i Helsingfors. I budgetförslaget ingår också en beredskap att inom det svängrum som ramen ger möta ett ökat antal elever och studerande som behöver särskilt stöd och ett ökat antal elever och studerande med invandrarbakgrund. Såsom det i budgetanvisningarna konstateras är det ändå svårt att göra en uppskattning av antalet asylsökande och hur detta påverkar efterfrågan på verkets service. Utbildningsverkets anslag ökar i budgetförslaget med 9,5 miljoner euro, dvs. 1,4 % jämfört med årets budget. Anslagen under budgetmomentet Av stadens producerade tjänster ökar ändå bara med 4,7 miljoner euro, dvs. 0,8 % på grund av att man varit tvungen att reservera anslag för en nivåförhöjning när det gäller de lagstadgade hemkommunsersättningarna inom den grundläggande utbildningen, dvs. en ökning som är högre än prisnivåökningen. I nuläget bedömer man att en ökning på 4,7 miljoner euro inte täcker ens de beräknade hyresförhöjningarna. Lokalhyrorna har i budgetförslaget beaktats i enlighet med utbildningsverkets preliminära uppskattning. Uppskattningen är gjord enligt försiktighetsprincipen och grundar sig på projektplanerna. Vid uppskattningen har man räknat med den nivåsänkning på ca 2,5 miljoner euro som tas upp i stadsstyrelsens ställningstagande. I hyresanslagen ingår inga reserveringar för eventuella nivåförhöjningar. Det oaktat kommer nya skollokaler och ombyggnadsprojekt att leda till höjda hyror år 2017, enligt utbildningsverket preliminära beräkningar med ca 11,7 miljoner euro, dvs. med knappt 8 % jämfört med år Beräkningen preciseras i resultatbudgeten och ett eventuellt svängrum allokeras till undervisningen. De produktivitetsåtgärder som ingår i budgetförslaget har bestämts utifrån spar- och produktivitetsbeslut under de föregående åren. För den svenska småbarnspedagogiken har inte ställts något separat produktivitetsmål för år I budgetförslaget för den grundläggande utbildningen ingår ett allmänt produktivitetsmål om högst 0,9 % för skolorna. Produktivitetsmålet ställs i högre grad på de högre årskurserna där gruppstorlekarna är relativt små. Den kalkylerade gruppstorleken är i genomsnitt 16 elever.

14 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/4 Utbildningsverket planerar att se över principerna för fördelningen av resurserna för särskilt stöd. I samarbete med skolorna bestäms nya grunder för resursfördelningen, vilka på bästa möjliga sätt beaktar behovet av särskilt stöd på de olika skolstadierna. Skolornas förutsättningar att tillgodose en god utbildning och välmående för olika typer av elever stärks. Målet är att allt fler elever med särskilt stöd kan gå i sin egen närskola. Utbildningsnämnden godkände nya finansieringsprinciper för gymnasierna , dvs. de principer som följs då utbildningsverket beräknar gymnasiernas budgetramar. I det sammanhanget beslutade nämnden också att beräkningsgrunderna i euro justeras som en del av budgetberedningen från och med år I budgetförslaget ingår inte något separat produktivitetsmål, vilket i princip innebär att det inte finns behov av att ändra beräkningsgrunderna i euro. De nya finansieringsprinciperna har använts bara några månader och därför har det i praktiken inte varit möjligt att påvisa några ändringsbehov. Utbildningsverket kommer att följa upp situationen i gymnasierna under år 2016 och bereder eventuella ändringar gällande principerna för utbildningsnämnden i samband med resultatbudgeten för år Ändringar kan behövas också om undervisnings- och kulturministeriet gör strukturella förändringar gällande tillstånden att anordna utbildning eller om Helsingfors av ministeriet beviljas tillstånd för ett timresursförsök från hösten Inom administrationen är målet att skära ned utgifterna närmare 3 % jämfört med årets resultatbudget. Detta ska ske genom att man effektiverar verksamhetsprocesserna bl.a. via en utvidgad och ökad användning av elektroniska tillämpningar. I skolorna och läroanstalterna betyder produktivitetsmålet att undervisningen ska ordnas med mindre anslag per elev än tidigare. Produktivitetsmålet torde till stor del gälla löneanslagen. I praktiken kommer det att leda till gruppstorlekarna inom den grundläggande utbildningen ökar måttfullt och att det finns färre fördelningstimmar. Det kan också inverka på möjligheterna att bilda grupper inom vissa tillvalsämnen och sällsynta språk samt på antalet timlärare i bisyssla. Däremot inverkar åtgärderna inte på den mängd undervisning som den enskilda eleven får. Målet är att stegvis effektivera resursanvändningen genom att utveckla verksamhetssätten och lärmiljöerna samt genom att digitalisera servicen. För studerandena i gymnasieutbildningen tryggas ett brett och mångsidigt kursutbud i form av ett gemensamt kursutbud inom de olika campusområdena samt genom videoundervisning och digitalisering av undervisningen. Inom yrkesutbildningen förläggs lärmiljöerna i allt högre grad utanför läroanstalten och undervisningen digitaliseras.

15 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/4 Om produktivitetsmålet genomförs så som ovan beskrivs leder det inte till hot om uppsägning eller permittering av den fastanställda undervisnings- och assistentpersonalen. Behovet av lärare väntas öka i och med antalet elever ökar. Strukturella förändringar under beredning I samarbete med idrottsverket och lokalcentralen planerar utbildningsverket att överföra administrationen kring den s.k. fritidsanvändningen av skollokalerna till idrottsverket från och med Målet är att öka användningen av skollokalerna under fritid och förnya uthyrningsoch fördelningsprinciperna samt prissättningen. Förändringen har inte beaktats i budgetförslaget. Staden håller på att omorganisera sysselsättningsprocesserna. Ansvaret för den utbildning som ansluter sig till sysselsättningen torde flyttas över från stadskansliet till utbildningsverket där den blir en del av servicen vid Stadin aikuisopisto och läroavtalsutbildningen. I detta sammanhang utreds också en eventuell överföring av den svenska ungdomsverkstadsverksamheten till utbildningsverket. Dessa eventuella förändringar har inte beaktats i budgetförslaget. Vid budgetförhandlingarna i augusti torde man komma överens om nödvändiga resursöverföringar. Förslagets hälsoeffekter Genom att förnya arbetssätten och utveckla lärmiljöerna strävar utbildningsverket efter att se till att det effektivitetsmål som budgetramen förutsätter inte minskar den undervisning som de enskilda eleverna får vare sig kvalitativt eller kvantitativt. Inte minst strävar verket efter att trygga förutsättningarna att lära och växa till sig för de barn och ungdomar som behöver mest stöd. Förslaget tryggar den fastanställda personalens ställning. Budgetförslagets struktur Med stadsstyrelsens budgetanvisningar följde en modell för hur motiveringstexterna ska struktureras. Budgetförslaget bildas av delarna A, B, C och D, där A är ett budgetförslag som är uppgjort enligt budgetanvisningarna så att det kan ingå i stadens budgetbok som motiveringstext för utbildningsverket. B-delen är en mer detaljerad, per ansvarsområde upplagd motivering till budgetförslaget. C-delen innehåller förslaget till investeringsbudget och D-delen stadens medlemskap i olika föreningar till den del de gäller utbildningsverkets verksamhetsområde.

16 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/4 Svenska sektionen behandlar budgetförslaget med undantag av de delar som gäller den finska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt yrkesutbildningen. Upplysningar linjedirektör Niclas Grönholm Christer Sundqvist, ekonomichef, telefon: christer.sundqvist(a)hel.fi Tero Vuontisjärvi, utvecklingschef, telefon: tero.vuontisjarvi(a)hel.fi Taina Mäkinen, ekonomiplanerare, telefon: taina.makinen(a)hel.fi Bilagor 1 2 KHN ANTAMAT VALMISTELUA OHJAAVAT KANNANOTOT.pdf 2 TAE 2017 ja tse final.pdf 3 Tilankäyttöohjelma OPEV 2017 ark.pdf 4 Muutokset pdf Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

17 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/5 29 Godkännande av läroplanen för förskoleundervisningen i Helsingfors HEL T Framställning Behandling Svenska sektionen beslutade att för sin del godkänna läroplanen för förskoleundervisningen i Helsingfors med föredragandens ändring och föreslå utbildningsnämnden att den förelägger stadsstyrelsen läroplanen för godkännande. n gjorde följande ändring i bilagan: Kapitel 2.3, sista meningen i tredje stycket fick lydelsen " De värden som beskrivs i strategiprogrammet följs också inom förskoleundervisningen." Upplysningar linjedirektör Niclas Grönholm Jenni Tirronen, specialplanerare, telefon: jenni.tirronen(a)hel.fi Bilagor 1 Läroplan för förskoleundervisningen i Helsingfors 2016.pdf Sökande av ändring Förslag till framställning ns motiveringar Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet Svenska sektionen beslutar att för sin del godkänna läroplanen för förskoleundervisningen i Helsingfors och föreslå utbildningsnämnden att den förelägger stadsstyrelsen läroplanen för godkännande. Läroplanen för förskoleundervisningen i Helsingfors grundar sig på lagen om grundläggande utbildning och på de nationella grunderna för förskoleundervisningens läroplan som utgivits av Utbildningsstyrelsen i december Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnen året innan läroplikten börjar delta i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

18 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/5 Utbildningsanordnaren ska göra upp och godkänna läroplaner i enlighet med vad som föreskrivs i de nationella grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Den nya läroplanen ska tas i bruk senast Förskoleundervisningen lyder under lagen om grundläggande utbildning, men då barnet behöver småbarnspedagogik utöver förskolans verksamhetstid, tillämpas lagen om småbarnspedagogik. I Helsingfors arrangeras förskoleundervisning både i daghem och skolor. Enligt 5, punkt 1 i instruktionen för utbildningsväsendet är det svenska sektionens uppgift att bereda ett förslag till läroplanen för förskoleundervisning. Förslaget föreläggs nämnden, som sedan förelägger stadsstyrelsen detta. Läroplanen för förskoleundervisningen i Helsingfors tillämpas i alla de enheter som anordnar förskoleundervisning. Förskolenheterna gör årligen upp en verksamhetsplan på basis av läroplanen för förskoleundervisningen. Personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har haft möjlighet att delta i läroplansarbetet. Kontinuitet från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen har beaktats under hela processen. Samtidigt pågår arbetet med den nya planen för småbarnspedagogik i Helsingfors. Kontinuiteten från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen kommer att tas i beaktande i det arbete. Utarbetandet av läroplanen för förskoleundervisningen har beretts i samarbete med barnomsorgsverket. Styrgruppen på barnomsorgsverket, där det har funnits representant från den svenska förskoleundervisningen, har styrt läroplansarbetet. De delar i läroplanen som behandlar elevvården har uppgjorts i samarbete med social- och hälsovårdsverket. Elevvården på svenska är uppbyggd på ett annat sätt än den finska i Helsingfors, eftersom de svenska förskolorna har möjlighet att använda skolpsykologernas och -kuratorernas tjänster. Den svenska förskoleundervisningen baserar sig både på de nationella värdena och Helsingfors stads värden samt på en gemensam värdegrund för den svenska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen. I Helsingfors är den rika mångfalden en viktig del av förskolans värdegrund. Barnet har en grundrättighet till sitt eget språk och sin egen kultur. Språkstrategin har utarbetats för att stärka det svenska språket. Helsingfors tvåspråkighet är en rikedom. Genom att samarbeta på ett mångsidigt sätt kan man stöda livskraften hos språken och kulturerna.

19 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/5 Det har ordnats möjlighet för vårdnadshavare och kommuninvånare att delta i utarbetandet av förskolans läroplan i samband med en elektronisk förfrågan. Ett utkast till läroplan har funnits på Helsingfors stads webbplats under mars månad och det har funnits möjlighet att ge kommentarer elektroniskt. Kommentarerna har beaktats i den slutliga versionen. Barnen har hörts under våren och hösten 2015, bland annat genom givna uppgifter i förskolan. I läroplanen för förskoleundervisningen i Helsingfors beskrivs utgångspunkterna och principerna för förskoleverksamheten i Helsingfors, de viktigaste målen och innehållen, de huvudsakliga samarbetsinstanserna, elevvården samt stödformerna. Förskoleundervisningen har som mål att i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna främja barnens förutsättningar för utveckling och lärande samt att stärka barnens sociala färdigheter och sunda självkänsla med hjälp av lek och positiva upplevelser av lärande. I de nationella grunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen definieras mål för mångsidig kompetens. Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Mångsidig kompetens indelas i förskoleundervisningen i sex delområden och i den grundläggande utbildningen i sju delområden. Dessa delområden har flera beröringspunkter med varandra. Undervisningen i förskolan ska vara helhetsskapande och bestå av lärområden av olika omfattning som genomförs på olika sätt. Lärområdena ska genomföras utgående från barnens intressen och de gemensamma målen för undervisningen. De gemensamma målen baserar sig på mål inom olika kunskaps- och färdighetsområden som är väsentliga i förskolan och på målen för mångsidig kompetens. De gemensamma målen är mål som ska styra lärarens arbete. Småbarnspedagogiken, den förskoleundervisning som ingår i den, och den grundläggande utbildningen ska bilda en helhet som på ett logiskt sätt stöder barnens växande och lärande. I Helsingfors ska förskoleoch nybörjarundervisningen arbeta flexibelt tillsammans så att barnen har möjlighet att bekanta sig med skolans vardag och arbeta i åldersblandade grupper redan under förskoleåret. Den nya läroplanen lyfter starkare upp att förskolorna ska utföra ett systematiskt kvalitetsarbete. Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. linjedirektör Niclas Grönholm

20 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/5 Upplysningar Jenni Tirronen, specialplanerare, telefon: jenni.tirronen(a)hel.fi Bilagor 1 Läroplan för förskoleundervisningen i Helsingfors 2016.pdf Sökande av ändring Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

21 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/6 30 Godkännande av den kommunala läroplanen för elevhandledning HEL T Beslut Svenska sektionen beslutade att godkänna läroplanen för elevhandledning i enlighet med förslaget. Upplysningar undervisningschef Niclas Rönnholm Niclas Rönnholm, undervisningschef, telefon: niclas.ronnholm(a)hel.fi Bilagor 1 Elevhandledning_ak 7-9.pdf Sökande av ändring Omprövning, utbildningsnämnden Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget. Enligt 5, moment 1, punkt 2 i instruktionen för stadens utbildningsväsende har utbildningsnämndens sektioner till uppgift att för sin egen språkgrupps del godkänna läroplaner och andra planer i anslutning till undervisningen, likaså timfördelningar och språkprogram. För närvarande pågår i Helsingfors arbetet med att formulera en ny läroplan för den grundläggande utbildningen. Enligt statsrådets beslut ska man från början av höstterminen 2016 övergå till undervisning enligt den nya timfördelningen och läroplanen, vilket innebär att de lokala läroplanerna ska vara klara och godkända före De lokala läroplanerna utarbetas utgående från de nationella läroplansgrunderna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, påbyggnadsundervisningen och grundläggande utbildning för vuxna. Läroplansgrunderna fastställer de mål och det innehåll som styr skolarbetet och undervisningen i olika läroämnen. Skolornas läroplaner kommer att bestå av kommunala, för alla skolor gemensamma texter och skolvisa preciseringar. Skolan utarbetar den skolvisa läroplanen på basen av

22 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/6 den gemensamma kommunala läroplanen och de instruktioner som ingår i den. Den kommunala läroplanen har utarbetats i samarbete med den finska grundläggande utbildningen i Helsingfors. Arbetet har koordinerats av en grupp bestående av rektorer, chefer och sakkunniga från såväl den svenska som den finska grundläggande utbildningen. Även i de arbetsgrupper som utarbetat de gemensamma kommunala texterna har det ingått representanter för bägge språkgrupperna. Svenska sektionen har tidigare godkänt språkprogrammet som en del av den kommunala läroplanen ( , 16 och , 49), ramarna för timfördelningen ( , 31) och läroplanens allmänna del ( , 43), samt de ämnesvisa texterna för ämnena biologi, fysik, geografi, historia, kemi, livsåskådningskunskap, omgivningslära, religion (ev. luth.) och samhällslära ( , 65). Läroplanerna för engelska (A2), främmande språk (A2), främmande språk (B2), matematik, gymnastik, bildkonst, musik, huslig ekonomi och hälsokunskap godkändes av sektionen ( 73). Läroplanerna för modersmål och litteratur (årskurserna 1-6) och finska (A1 och modersmålsinriktad finska) godkändes ( 7). Läroplanerna för modersmål och litteratur (årskurserna 7-9), finska (B1) och slöjd (1-2, 3-6 och 7-9) godkändes ( 14). Läroplanen i elevhandledning för årskurserna 1-6 är identisk med den nationella, medan texten för årskurserna 7-9 har bearbetats och kompletterats med tillägg specifika för Helsingfors. Den nationella läroplanen för ämnet finns att läsa på länken Läroplanstexten för årskurserna 7-9 i Helsingfors är bifogad denna beredning. På basis av de av sektionen godkända texterna utarbetar varje skola en skolvis läroplan, dock i tätt samarbete med övriga svenska skolor i området och staden. De skolvisa läroplanerna kommer att beredas för att godkännas i utbildningsnämndens svenska sektion under vårterminen Upplysningar undervisningschef Niclas Rönnholm Niclas Rönnholm, undervisningschef, telefon: niclas.ronnholm(a)hel.fi Bilagor

23 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/6 Sökande av ändring 1 Elevhandledning_ak 7-9.pdf Omprövning, utbildningsnämnden

24 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/7 31 Godkännande av den kommunala läroplanens årskurshelheter HEL T Beslut Svenska sektionen beslutade att godkänna de för de svenska skolorna gemensamma årskurshelheter som beskriver övergångar, uppdrag och kompetenser inom den grundläggande utbildningen i Helsingfors. Dessa fogas som sådana till varje skolas läroplan. Upplysningar undervisningschef Niclas Rönnholm Niclas Rönnholm, undervisningschef, telefon: niclas.ronnholm(a)hel.fi Bilagor 1 Årskurshelheter_1-2.pdf 2 Årskurshelheter_3-6.pdf 3 Årskurshelheter_7-9.pdf Sökande av ändring Omprövning, utbildningsnämnden Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget. Enligt 5, moment 1, punkt 2 i instruktionen för stadens utbildningsväsende har utbildningsnämndens sektioner till uppgift att för sin egen språkgrupps del godkänna läroplaner och andra planer i anslutning till undervisningen, likaså timfördelningar och språkprogram. För närvarande pågår i Helsingfors arbetet med att formulera en ny läroplan för den grundläggande utbildningen. Enligt statsrådets beslut ska man från början av höstterminen 2016 övergå till undervisning enligt den nya timfördelningen och läroplanen, vilket innebär att de lokala läroplanerna ska vara klara och godkända före De lokala läroplanerna utarbetas utgående från de nationella läroplansgrunderna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, påbyggnadsundervisningen och grundläggande utbildning för vuxna. Läroplansgrunderna fastställer de mål och det innehåll som styr skolarbetet

25 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/7 och undervisningen i olika läroämnen. Skolornas läroplaner kommer att bestå av kommunala, för alla skolor gemensamma texter och skolvisa preciseringar. Skolan utarbetar den skolvisa läroplanen på basen av den gemensamma kommunala läroplanen och de instruktioner som ingår i den. Den kommunala läroplanen har utarbetats i samarbete med den finska grundläggande utbildningen i Helsingfors. Arbetet har koordinerats av en grupp bestående av rektorer, chefer och sakkunniga från såväl den svenska som den finska grundläggande utbildningen. Även i de arbetsgrupper som utarbetat de gemensamma kommunala texterna har det ingått representanter för bägge språkgrupperna. Svenska sektionen har tidigare godkänt språkprogrammet som en del av den kommunala läroplanen ( , 16 och , 49), ramarna för timfördelningen ( , 31) och läroplanens allmänna del ( , 43), samt de ämnesvisa texterna för ämnena biologi, fysik, geografi, historia, kemi, livsåskådningskunskap, omgivningslära, religion (ev. luth.) och samhällslära ( , 65). Läroplanerna för engelska (A2), främmande språk (A2), främmande språk (B2), matematik, gymnastik, bildkonst, musik, huslig ekonomi och hälsokunskap godkändes av sektionen ( 73). Läroplanerna för modersmål och litteratur (årskurserna 1-6) och finska (A1 och modersmålsinriktad finska) godkändes ( 7). Läroplanerna för modersmål och litteratur (årskurserna 7-9), finska (B1) och slöjd (1-2, 3-6 och 7-9) godkändes ( 14). De texter som beskriver övergångar, uppdrag och kompetenser inom den grundläggande utbildningen som nu beretts för sektionen är till merparten identiska med de texter som återfinns i de finska skolornas läroplaner. Texterna har utarbetats av arbetsgrupper bestående av lärare och administrativ personal från både den finska och svenska grundläggande utbildningen. Dessa texter kommer efter sektionens godkännande att föras in i de skolvisa läroplanerna för samtliga svenska skolor. De skolvisa läroplanerna kommer att beredas för att godkännas i utbildningsnämndens svenska sektion under vårterminen Upplysningar undervisningschef Niclas Rönnholm Niclas Rönnholm, undervisningschef, telefon: niclas.ronnholm(a)hel.fi Bilagor

26 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/7 Sökande av ändring 1 Årskurshelheter_1-2.pdf 2 Årskurshelheter_3-6.pdf 3 Årskurshelheter_7-9.pdf Omprövning, utbildningsnämnden

27 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/8 32 Godkännande av läroplanen för Hoplaxskolan HEL T Beslut Svenska sektionen beslutade att godkänna läroplanen för Hoplaxskolan i enlighet med direktionens förslag. Upplysningar undervisningschef Niclas Rönnholm Niclas Rönnholm, undervisningschef, telefon: niclas.ronnholm(a)hel.fi Sökande av ändring Omprövning, utbildningsnämnden Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget. Enligt 5, moment 1, punkt 2 i instruktionen för stadens utbildningsväsende har utbildningsnämndens sektioner till uppgift att för sin egen språkgrupps del godkänna läroplaner och andra planer i anslutning till undervisningen, likaså timfördelningar och språkprogram. För närvarande pågår i Helsingfors arbetet med att formulera en ny läroplan för den grundläggande utbildningen. Enligt statsrådets beslut ska man från början av höstterminen 2016 övergå till undervisning enligt den nya timfördelningen och läroplanen, vilket innebär att de lokala läroplanerna ska vara klara och godkända före De lokala läroplanerna utarbetas utgående från de nationella läroplansgrunderna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, påbyggnadsundervisningen och grundläggande utbildning för vuxna. Läroplansgrunderna fastställer de mål och det innehåll som styr skolarbetet och undervisningen i olika läroämnen. Skolornas läroplaner kommer att bestå av kommunala, för alla skolor gemensamma texter och skolvisa preciseringar. Skolan utarbetar den skolvisa läroplanen på basis av den gemensamma kommunala läroplanen och de instruktioner som ingår i den.

28 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/8 Den kommunala läroplanen har utarbetats i samarbete med den finska grundläggande utbildningen i Helsingfors. Arbetet har koordinerats av en grupp bestående av rektorer, chefer och sakkunniga från såväl den svenska som den finska grundläggande utbildningen. Även i de arbetsgrupper som utarbetat de gemensamma kommunala texterna har det ingått representanter för bägge språkgrupperna. Svenska sektionen har tidigare godkänt språkprogrammet som en del av den kommunala läroplanen ( , 16 och , 49), ramarna för timfördelningen ( , 31) och läroplanens allmänna del ( , 43), samt de ämnesvisa texterna för ämnena biologi, fysik, geografi, historia, kemi, livsåskådningskunskap, omgivningslära, religion (ev. luth.) och samhällslära ( , 65). Läroplanerna för engelska (A2), främmande språk (A2), främmande språk (B2), matematik, gymnastik, bildkonst, musik, huslig ekonomi och hälsokunskap godkändes av sektionen ( 73). Läroplanerna för modersmål och litteratur (årskurserna 1 6) och finska (A1 och modersmålsinriktad finska) godkändes ( 7). Läroplanerna för modersmål och litteratur (årskurserna 7 9), finska (B1) och slöjd (1 2, 3 6 och 7 9) godkändes ( 14). På basis av de av sektionen godkända texterna utarbetar varje skola en skolvis läroplan, dock i tätt samarbete med övriga svenska skolor i området och staden. De skolvisa läroplanerna kommer att beredas för att godkännas i utbildningsnämndens svenska sektion under vårterminen Hoplaxskolans direktion behandlade den skolvisa läroplanen under sitt möte ( 37) och beslutade att sända in den för att godkännas av sektionen. Skolan har i läroplanens allmänna del fört in de tillägg och skolvisa preciseringar skolorna uppmanats att göra. De valfria ämnen skolan valt att erbjuda eleverna i årskurs 4 6 har alla en digital prägel, och eleverna kommer under de valfria lektionerna att arbeta åldersblandat. Hoplaxskolan tar i bruk de av sektionen godkända ämnesvisa läroplanstexterna och årskurshelheterna som sådana. Skolans läroplan finns att läsa på adressen De skolvisa preciseringarna i läroplanens allmänna del har till skillnad från de gemensamma texterna en grå bakgrund. undervisningschef Niclas Rönnholm Upplysningar

29 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) RPKL/8 Sökande av ändring Niclas Rönnholm, undervisningschef, telefon: niclas.ronnholm(a)hel.fi Omprövning, utbildningsnämnden

30 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING 1 FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING 25, 26, 27, 28 och 29 i protokollet. Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet. Tillämpat lagrum: 91 i kommunallagen 2 ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING 30, 31 och 32 i protokollet. Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol. Rätt att begära omprövning Omprövning får begäras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) av kommunmedlemmarna Den tid inom vilken omprövning ska begäras Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter. Omprövningsmyndighet Omprövning begärs hos Helsingfors utbildningsnämnd.

31 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är: E-postadress: Postadress: PB HELSINGFORS STAD Faxnummer: (09) Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor Norra esplanaden Telefonnummer: (09) (Allmän förvaltning) (09) (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet) (09) (Byggnads- och miljöväsendet) (09) (Bildningsväsendet) (09) (Social- och hälsovårdsväsendet) Registratorskontoret är öppet måndag fredag kl Formen för och innehållet i begäran om omprövning Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. I begäran om omprövning ska uppges det beslut som begäran om omprövning gäller hurdan omprövning som begärs på vilka grunder omprövning begärs vem som begär omprövning på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta kontaktuppgifter till den som begär omprövning Protokoll Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

32 Helsingfors stad Protokoll 4/ (29) Veronica Hertzberg ordförande Ann Holm-Dellringer protokollförare Protokollet justerat Bernt Nordman Dokumentet är elektroniskt undertecknat. Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11-13)

Helsingfors stad Föredragningslista 4/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Föredragningslista 4/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Föredragningslista 4/2016 1 (9) 4 Utbildningsväsendets förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 HEL 2016-004707 T 02 02 00 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 19.11.2015

Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 19.11.2015 Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Tid 17:00-18:05, avbrutet 18:04-18:05 Plats Arbis, Dagmarsgatan 3, 00100 Helsingfors Närvarande Ledamöter Stormbom, Peter von Martens, Christel Tiusanen, Pekka Työrinoja,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 01.10.2015

Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 01.10.2015 Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Tid 16:15-16:45 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Hertzberg, Veronica Nordman, Bernt Grimm, Karl-Mikael Helander, Elisabeth Holmén, Thomas Hämäläinen, Nora Sjöberg-Tuominen,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012 Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) 25 Utbildningsväsendets förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 2013-2015 HEL 2012-006788 T 02 02 00 Beslut Med stöd av 5, punkt 12 i instruktionen

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 28.09.2015 Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00 Nr 7 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 69 Mötets laglighet och beslutförhet 3 70 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen BILAGA 3 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen Given i Helsingfors den 14 november 2002 Statsrådets förordning om allmänna

Läs mer

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 07 2013 PROTOKOLL 10..09.2013 Styrelsen 10.09.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2013 Tid: 10.09.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde.

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Samkommunstämman 22.04.2010 s. 8 Styrelsen 30.03.2010, 10 7 TÄVLINGSPROGRAM, CAMPUS PROJEKTET På basis av de diskussioner som förts mellan samkommunen och NAI Premises har bolaget uppgjort (under arbete)

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 13.5.2013 Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30 Nr 4 Plats Ärenden: Biblioteket i Sund Innehåll 37 Mötets laglighet och beslutförhet 3 38 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 3/2012 1 Sammanträdestid Tisdagen den 17.04.2012, kl.19.00-20.05 Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Lindholm Dorita, ordförande Johans

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. BILDN, 2015-03-18 19:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. BILDN, 2015-03-18 19:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN, 2015-03-18 19:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 14 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 15 Protokollets justering... 3 16 Statistik över elevskjutsar 2014 i Närpes

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1 (5) Utbildningsverket Linjen för svensk dagvård och utbildning Dagvårdschef

Helsingfors stad Protokoll 1 (5) Utbildningsverket Linjen för svensk dagvård och utbildning Dagvårdschef Helsingfors stad Protokoll 1 (5) 30 Stängning av förskolor, daghem och gruppfamiljedaghem HEL 2016-012546 T 05 01 00 Beslut en beslutade stänga följande förskolor, daghem och gruppfamiljedaghem: 5.12.2016:

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Samkommunstyrelsen Protokoll 2.10.2015

Samkommunstyrelsen Protokoll 2.10.2015 Samkommunstyrelsen Protokoll 7/2015 Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 7/2015 Fredag kl. 10.00 11.35 Optima, Åminnevägen, Nykarleby Beslutande - Kenneth Holmgård, ordförande Bjarne Kull,

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kj/8 9.9.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kj/8 9.9.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) 8 Plan i enlighet med äldreomsorgslagen över stadens åtgärder för att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga och social- och hälsovårdstjänster

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

Marknadsdomstolens arbetsordning

Marknadsdomstolens arbetsordning Marknadsdomstolens arbetsordning INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 Tillämpningsområde... 4 2. LEDNING AV VERKSAMHETEN... 4 2 Ledning... 4 3 Grundläggande ledningsprinciper... 4 4 Uppställandet av

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1 Centralvalnämnden Tid 26.03.2015 kl. 18:15-19:05 Plats Kommunhuset, Herman -mötesrummet, 4 våningen Närvarande Parviainen Marko ordförande Hagelberg Harriet vice ordförande

Läs mer

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 10.06.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2013 Tid: 10.06.2013 kl. 17.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.05.2016 2/16 Sammanträdestid Tisdagen den 24 maj 2016 kl. 17.30 17.50 Beslutande Kommunkansliet i Geta x Andersson Camilla, ordförande - Carlsson Anna x- Berndtsson

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 55 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 7.10.2015kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

Väsentliga saker som man för närvarande känner till i fråga om genomförandet av det elektroniska provet är i huvuddrag följande:

Väsentliga saker som man för närvarande känner till i fråga om genomförandet av det elektroniska provet är i huvuddrag följande: SFUN 10.9.2015, Bilaga INVESTERINGSFÖRSLAG, ELEKTRONISKA STUDENTSKRIVNINGAR Budget 2015 Ekonomiplan 2015-2017 BAKGRUND Elektroniska studentskrivningar Studentskrivningarna digitaliseras enligt statsrådets

Läs mer

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 66 Mötets konstituering BILDN 67 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 68 Uppställande av verksamhetsmål för bildningsnämnden för år 2016 BILDN 69 Anhållan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2015 1 Köks- och städsektionen Tid 10.06.2015 kl. 13.00 Plats ÄmbetsEdu, Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34 26 Val av

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 4 september kl 18.30 19.30

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 4 september kl 18.30 19.30 BYGGNADSNÄMNDEN 04.09.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 4 september kl 18.30 19.30 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande Owe Areschoug ledamot

Läs mer

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelserna i denna förvaltningsstadga tillämpas på sammanträdesförfarandet

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 9.12.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 9.12.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 6-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid 0 kl. 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden

Läs mer

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC FI 1006:2008 10.9.2008 Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon:

Läs mer

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 14.08.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2014 Tid: 14.08.2014 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12)

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12) 1(12) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag den 27.1.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 11.06.2015

Helsingfors stad Protokoll 4/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 11.06.2015 Helsingfors stad Protokoll 4/2015 Tid 16:15-18:28 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Nordman, Bernt ordförande Apter, Ted anlände 16:20 Helander, Elisabeth Hertzberg, Veronica frånvarande: 25 Weckman,

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.12.2014

Sammanträdesdatum 10.12.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11/2014 11/134 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00-20.32 Sammanträdesplats Botnia Hotel & Restaurant Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Bildningsnämnden nr 6/2011 16.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 6/2011 16.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 57 BILDN 58 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 59 Behov av tillägsresurser för skolgångsbiträden och gruppassistenter för läsåret

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 7/12 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 69 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 70 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 71 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

På gång i Skolfinland 2014

På gång i Skolfinland 2014 På gång i Skolfinland 2014 Marianne West-Ståhl RFV Ann-Sofi Loo RFV Thomas Sundell RFV Carola Holm-Palonen Larsmo kommun 19.5.2014 1 Regionförvaltningsverk och verksamhetsställen Regionförvaltningsverken

Läs mer

15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9

15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9 KAPITEL 15 ÅRSKURS 7 9 15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9 Övergången mellan årskurs 6 och 7 Övergången från årskurs sex till årskurs sju förutsätter systematiskt samarbete

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

KALLELSE 12.8.2013. Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15

KALLELSE 12.8.2013. Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 12.8.2013 Nr 6 Tid Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 45 Mötets laglighet och beslutförhet 3 46 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 18 april 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 1/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 1/2015 1 (9) 7 Begäran om direktionernas utlåtanden om förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen HEL 2014-014319 T 12 00 01 Beslut Behandling Svenska sektionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 04/2009 Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 27.04.2009 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2009 Tid: 27.4.2009 kl. 15.30 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, kulturenheten Lundagatan 8, Borgå ÄRENDEN SOM

Läs mer

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17.3.2016 Nr 2/2016 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 17 mars 2016, kl. 18:30 19:30 Sammanträdesplats Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHET FÖR SKOLELEVER LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET Många barn tillbringar långa tider utan en vuxens närvaro. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Nedläggning av Nummi-Pusulan lukio

Nedläggning av Nummi-Pusulan lukio Stadsfullmäktige 165 09.12.2015 Nedläggning av Nämnden för fostran och utbildning 4.11.2015 125 Stadsstyrelsen beslutade den 5 oktober 2015 i 359 att återförvisa ärendet om gymnasienätverket för ny beredning

Läs mer

Läroplan för den grundläggande utbildningen Helsingfors

Läroplan för den grundläggande utbildningen Helsingfors 2016 Läroplanfördengrundläggande utbildningenhelsingfors Helsingfors stad 1.8.2016 Innehåll (ansvarsområden markerade i själva texten) KAPITEL 1. LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN I HELSINGFORS...

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 08.04.2015, 25 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad

Läs mer

LÄROPLAN. Haga lågstadieskola Kårböle lågstadieskola Munksnäs lågstadieskola Sockenbacka lågstadieskola Munksnäs högstadieskola

LÄROPLAN. Haga lågstadieskola Kårböle lågstadieskola Munksnäs lågstadieskola Sockenbacka lågstadieskola Munksnäs högstadieskola LÄROPLAN Haga lågstadieskola Kårböle lågstadieskola Munksnäs lågstadieskola Sockenbacka lågstadieskola Munksnäs högstadieskola 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. UTGÅNGSPUNKT... 6 1.1 VÄRDEGRUND...6 1.2

Läs mer

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Församlingsrådet PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 2/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. - Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017

Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 1 Morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 Morgon och eftermiddagsverksamheten (eftis) i Västankvarns

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

ÅRSPLAN 2013-2014. Amosparkens skola

ÅRSPLAN 2013-2014. Amosparkens skola ÅRSPLAN 2013-2014 Amosparkens skola Amosparkens skolas årsplan LÄSÅRET 2013-2014 Amosparkens skola, åk 1-6 Lärarkårens behandling 12 augusti och 29 augusti 2013 Pia Lindfors, rektor Timresursen och dess

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 13.2.2014 2 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 13.2.2014 kl 18:30 18.55 kommungården i Jomala

Läs mer

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad LÄRARSPECIFIK BLANKETT Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 2008 Lärarens uppgifter A. Lärarens efternamn B. Lärarens förnamn D. Anställningsförhållandets karaktär i den här läroanstalten

Läs mer

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 0 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE Godkänd av stadsfullmäktige den 18 september 1996 1 Verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsen Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen

Läs mer

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post 28.4.2014/JW Anvisning Bekräftat: Samarbetsförfarande: Samarbetskommissionen 19.3.2014 Bekräftat av: Granskat: Ledningsgruppen för informationssäkerhet 24.4.2014 Hämtning och öppning av en arbetstagares

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Protokoll 2014-10-30. Styrelsemöte 14/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 22.05

Protokoll 2014-10-30. Styrelsemöte 14/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 22.05 Protokoll 2014-10-30 Styrelsemöte 14/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 22.05 Närvarande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Kari Granberg Annika

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) 7 Uppföljningsrapport 2015 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) HEL 2015-003886 T 10 01 00 Beslutsförslag

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer