Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner."

Transkript

1 1 av11 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Innehållsförteckning 1 Bakgrund och avgränsning 2 Vision för skydd mot olyckor 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål 3 Riskbild 3.1 Risker enligt nationell statistik 3.2 Riskanalys för olyckor som kan föranleda räddningstjänstinsats Ofta förekommande olyckor, som kan föranleda räddningsinsats Stora olyckor Olyckor med katastrofala följder 4 Allmänt om räddningstjänst 5 Mål för räddningstjänst 5.1 Övergripande mål 5.2 Prestationsmål Vid trafikolycka Vid industribrand Vid bostadsbrand Vid kemikalieolycka 5.3 Aktivitetsmål Allmänt Kompetens Insatstider och beredskap Tidsbegrepp Beredskap Nivålarm 6 Kompletterande åtgärder för räddningstjänst 6.1 Varning av allmänheten VMA 6.2 Vatten för brandsläckning 6.3 Psykologiskt och socialt omhändertagande efter olycka 6.4 Olycksförloppsutredning och uppföljning av räddningsinsats 6.5 Höjd beredskap Bilagor: 1. Avtal 2. Områden för vilka räddningstjänstavtal är tecknade. 3. Karta visande insatstider vid angreppstiden 1 minut 4. Tabell över insatsledning 5. Tabell över fördelning av enheter i kommunerna 6. Exempel på prestationsmål Begreppsförklaring:

2 2 av11 Rch Räddningschef i heltidstjänst BI Brandingenjör i heltidstjänst IL Brandmästare i heltidstjänst SlH Brandförman i heltidstjänst BmH Brandman i heltidstjänst SlD Brandförman i deltidstjänst BmD Brandman i deltidstjänst GGV Gnosjö, Gislaved och Värnamo kommuner GG Gislaved och Gnosjö kommuner 70 Heltidsstyrkan i Gislaved-Anderstorp 71 Deltidsstyrkan i Gislaved-Anderstorp 72 Deltidsstyrkan i Reftele 73 Deltidsstyrkan i Smålandsstenar 74 Deltidsstyrkan i Burseryd 75 Deltidsstyrkan i Hestra 76 Deltidsstyrkan i Gnosjö 77 Deltidsstyrkan i Hillerstorp RäddSam F Organisation för räddningstjänstsamverkan inom Jönköpings län RCB Räddningschef i beredskap för Jönköpings län BI-Syd Brandingenjör i beredskap i GGV

3 3 av11 1. Bakgrund och avgränsning Den 1 januari 2004 trädde lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) i kraft. Lagen ersatte Räddningstjänstlagen (1986:1102) och ställer tydligare krav på den enskilde och dennes ansvar att skydda sig mot olyckor. Med den enskilde avses privatpersoner, företag och organisationer. LSO innebär en övergång till målstyrning med nationella mål som ska kompletteras med lokala verksamhetsmål. Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamheten enligt lagen ska se till att verksamheten samordnas. De ska också samarbeta med andra som berörs. Avseende kommunernas ansvar sägs att kommunerna ska främja säkerheten för de som vistas i kommunen. Därvid ska kommunen se till att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. LSO anger att handlingsprogram ska upprättas: 3 kap 8 En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap. Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer. I ett kommunalförbund skall handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen. Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, på framställning av den myndighet som regeringen bestämmer besluta om ändring av ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammet skall ses som kärnan i det systematiska säkerhetsarbetet som kommunen bör och måste arbeta med. Statens Räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Svenska kommunförbundet har påtalat att uppgifter inom följande områden hänger samman och bör hanteras samordnat: Lag om skydd mot olyckor Lag om extra ordinära händelser Lag om civilt försvar Internt skydd (hittills i GG benämnt Kommunal riskhantering)

4 4 av11 Vardagsolyckor är t.ex.: Fallolyckor Förgiftningar Cykelolyckor Oljeutsläpp Olyckor som föranleder räddningstjänstinsats är t.ex.: Personbilsolyckor Lägenhetsbränder Drunkningstillbud Industribränder Skogsbränder Kemikalieolyckor Bussolyckor Extraordinära händelser är t.ex. Omfattande oväder Omfattande elavbrott Omfattande teleavbrott NBCE-händelser I LSO finns två paragrafer som ska tolkas som nationella mål: 1 kap 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 1 kap 3 Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 2 Vision för skydd mot olyckor I kommunen ska alla människor ha en trygg och säker miljö. Olycks- och brandriskerna ska fortlöpande minskas. Detta ska ske genom samarbete mellan kommunernas förvaltningar, näringsliv, organisationer, andra samhällsorgan och andra kommuner. 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål 1. Inom kommunens egna verksamheter har varje förvaltning huvudansvaret för säkerheten inom sitt verksamhetsområde och ska därvid tillse säkerheten för de som omfattas av verksamheten, de anställda, miljön och kommunens egendom. Förvaltningarna ska därvid samarbeta med varandra och vid behov andra kommuner eller andra organisationer. Dessutom ska kommunen arbeta med att riskspridning, bland annat genom försäkringar, i fall konsekvenserna av potentiella olyckor inte är acceptabla. 2. Kommunens säkerhetsarbete syftar till att i första hand genom förhindrande åtgärder verka för att olyckor inte skall inträffa, i andra hand genom skadeförebyggande åtgärder vidtagna i förväg begränsa skadorna. När olyckor väl inträffar ska ett snabbt och effektivt ingripande ske för att begränsa konsekvenserna. 3. Kommunen ska planera för ett säkert och robust samhälle genom att beakta risker. Dessutom ska kommunen planera för och vidta de åtgärder som före, under eller efter en olycka eller kris behöver vidtas för att skapa en säker och trygg kommun i såväl fred som under höjd beredskap.

5 5 av11 3. Riskbild 3.1 Risker enligt nationell statistik Nationell statistik är nödvändig för att rätt kunna bedöma behovet av förebyggande åtgärder. För räddningstjänst ger dock utförd riskanalys ihop med andra jämförelser med andra kommuner en en tillräcklig bedömningsgrund. 3.2 Riskanalys för olyckor som kan föranleda räddningstjänstinsats Riskanalys för olyckor som kan föranleda räddningsinsats i kommunerna genomfördes under år Riskanalysen beräknar ett riskvärde i form av förväntat skadeutfall uttryckt i t.ex. förväntad skadekostnad. Därmed kan olika risker jämföras utifrån deras bidrag till den totala riskbilden. Riskbilden kan t.ex. delas upp efter olyckstyper, miljöer eller geografiska områden. Riskanalysen kan även indelas i miljöer och olyckstyper. Följande miljöer har använts: Allmän byggnad (samlingslokaler, vård, skola, handel, hotell, fritidslokaler m.m.) Bostäder (alla bostadsbyggnader) Industri (alla industri- och lagerbyggnader) Annan byggnad (teknisk försörjning, kommunikationsbyggnader, lantbruk m.m.) Trafik (fordon, landsväg, järnväg, flyg) Terräng (mark, upplag, campinganläggningar) Vatten (vattentäkter, vattendrag och sjöar) Till miljöerna har följande olyckstyper kopplats: Riskmiljö Brand Trafikolycka Kem.olycka Ras/skred Drunkning Allmän byggnad X X X Bostäder X Industri X X Annan byggnad X X Trafik X X X Terräng X X X Vatten X X Resultat av kommunal riskanalys Industribrand är dominerande risk, vilket är unikt i länet Risken för industribrand är stor i jämförelse med andra kommuner i länet Industriobjekten är värda ca 18 resp. ca 8 miljarder i Gislaved resp. Gnosjö Största personriskerna utgörs av trafikolycka Speciella risker finns i form av olyckor med brandfarlig vara, farligt gods och järnväg Bostadsbrand är en stor risk Resultaten i tabellen nedan visar det förväntande skadeutfallet i de olika miljöerna. Ekonomiskt skadeutfall anges i tusental kronor. Skadeutfall avseende liv/hälsa anges i Bushpoäng vilket är ett mått som används inom sjukvården, varvid 250 Bushpoäng motsvarar en död, eller ett stort antal lätt skadade.

6 6 av11 Antal händelser St/år Ekonomiskt skadeutfall Tkr/år Skadeutfall liv/hälsa (bushpoäng/år) Riskmiljö Gislaved Gnosjö Gislaved Gnosjö Gislaved Gnosjö Allmän byggnad Bostad Industri Annan byggnad Trafik Terräng Vatten * * * * * * Summa Totalt medför således de olyckor som kan föranleda räddningsinsats i Gislaved resp. Gnosjö kommun en skadekostnad på ca 28 respektive 8 mkr årligen avseende egendom. Främst p.g.a. bränder. På motsvarande sätt kan trafikolyckor främst ihop med bränder i främst bostäder förväntas medföra att ca 3-4 människor omkommer och några skadas allvarligt i Gislaveds kommun årligen. I Gnosjö kan något mindre än tredjedel av dessa allvarliga olyckor förväntas Ofta förekommande olyckor, som kan föranleda räddningsinsats Den största risken sett till människors liv och hälsa utgörs av trafikolyckor. Sett till ekonomiska värden är bränder, främst i industrier och därnäst i bostäder, den största risken. I kommunerna finns många sjöar samt badanläggningar, där risk finns att drunkna. Dessa risker har dock inte kvantifierats i nuvarande riskanalys Stora olyckor Kommunerna präglas av småskalig industriverksamhet med ett fåtal stora industrier. Därtill finns förvaltningsverksamhet, publika lokaler, transportverksamhet och en del jordbruk. Publika lokaler, industrier och stora lager medför risk för omfattande bränder, vilka kan ge mycket stora skador på egendom, människor och i vissa fall kulturhistoriska värden Kommunerna korsas av transportleder och trafikolyckor är den dominerande risken för människors liv och hälsa. Konsekvenserna av en tågolycka eller en bussolycka kan bli mycket stora med flera svårt skadade och omkomna. Transporter med brandfarlig vara eller farligt gods, som vid utflöde kan ge direkt påverkan på vattentäkter förekommer Olyckor med katastrofala följder Farligt godstransporter på vägar och järnvägar genom kommunerna medför risk för olyckor med möjligt katastrofala följder för människor och miljö. 4. Allmänt om räddningstjänst och avgränsning Med räddningstjänst menas de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön. Föreliggande handlingsprogram redovisar kommunernas målsättning gällande kommunal räddningstjänst. Verksamheten utförs av förvaltningarna benämnda Räddningstjänsten.

7 7 av11 Enligt lagen (2002:833) om extraordinära händelser är dylika icke liktydiga med nödlägen som föranleder räddningstjänst. Däremot kan ett nödläge, t.ex. en brand i en vårdanläggning, bli en extraordinär händelse. En extraordinär händelse, t.ex. ett snöoväder, kan också komma att medföra nödlägen som kräver räddningstjänstinsatser. Räddningstjänstens likväl som andra kommunala resurser kan givetvis nyttjas av kommunens krisledning vid extraordinär händelse. Räddningsstyrkor finns på sju platser i kommunerna. I Gislaved-Anderstorp finns en vaktstyrka med heltidspersonal och en beredskapsstyrka med deltidspersonal. I Reftele, Smålandsstenar, Burseryd, Hestra, Gnosjö och Hillerstorp finns beredskapsstyrkor med deltidspersonal. Insatsledare utgår i normalfallet från Gislaved-Anderstorp, medan brandingenjör i beredskap verkar inom hela GGVområdet. Se bilaga. Avtal finns tecknade om samverkan över kommungränserna i länet genom det så kallade RäddSam F. Mer långtgående avtal finns med Värnamo kommun om bl.a. räddningsledning och olycksförloppsutredning. Det finns även samverkansavtal med kommuner utanför länet. Se bilaga. 5. Mål för räddningstjänst LSO föreskriver i sin portalparagraf: Kap 1, 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Kap 1, 3 Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Med utgångspunkt i de riskanalyser som gjorts, har ett antal mål ställts upp för den skadeavhjälpande verksamheten, d.v.s. räddningstjänsten. Det är dock viktigt att betona att räddningstjänsten endast kan bryta händelseförloppet. Det innebär att även då mål för räddningstjänst uppfylls, kan liv, egendom och miljö skadas och förloras Övergripande mål För räddningstjänst ska så många och anpassade enheter utlarmas och sättas in så tidigt att skadeökningen begränsas snabbt efter insatsens påbörjande Dimensionerande prestationsmål Vid följande dimensionerande skadehändelser ska räddningstjänsten: Vid trafikolycka, för att skadade vid trafikolycka ska kunna få vård inom den gyllene timmen : Kunna, med Räddningsenhet, vara på plats inom 15 min på vägavsnitt med mer än 1500 fordonsrörelser per dygn, Kunna, med Specialenhet-losstagning, vara på plats inom 20 minuter på vägavsnitt med högre trafikintensitet än 4000 fordonsrörelser per dygn Vid industribrand, för att rädda stora värden och arbetstillfällen: Kunna bygga upp och leda räddningsarbetet vid en stor händelse med insats motsvarande nivå 30 inom 25 minuter.

8 8 av11 Kunna rökdyka i två timmar på två täter inom 30 minuter i det fall rökdykning bedöms som enda tillgängliga släckmetod, Kunna, med lättskum, inom 30 minuter släcka lokaler upp till 600 m 3 volym, samt skumfylla lokaler upp till 6000 m 3 volym Vid bostadsbrand, för att rädda värden och liv: Kunna angripa invändig brand inom 10 minuter i orter med mer än 900 innevånare, Kunna samtidigt livrädda invändigt och utvändigt (ta ner folk från hög höjd) inom 20 minuter Vid kemikalieolycka: Kunna livrädda människor inom 10 minuter i orter med mer än 900 innevånare, Kunna angripa och påbörja åtgärd mot ett utflöde inom 25 minuter i orter med mer än 900 innevånare. I övriga delar ska åtgärden kunna ske inom 45 minuter, Kunna bygga upp och leda en insats motsvarande nivå 30 inom 45 minuter. Insatsen ska kunna fortgå i två timmar. 5.3 Aktivitetsmål Allmänt Räddningstjänstens resurser är fördelade på ett antal enheter, där en enhet består av material samt personal med erforderlig kompetens. Fördelning av enheter framgår av bilaga. Enheternas förmåga ska lägst uppfylla RäddSam F:s Mål för taktiska enheter Kompetens Varje befattningshavare i räddningsstyrka ska uppfylla följande formella krav: Kategori Utbildning Brandman deltid SRV:s Utbildning för Räddningsinsats. Under kortare tid accepteras SRV:s preparandutbildning kompletterad med rökdykarutbildning och lokal kompletteringskurs. Brandman heltid SRV:s utbildning Skydd mot olyckor alt. Brandman heltid. Under kortare tid accepteras enstaka brandman deltid med god erfarenhet. Styrkeledare deltid SRV:s utbildning Kurs A, Räddningsledare eller motsv. Styrkeledare heltid SRV:s utbildning Kurs A, Räddningsledare eller motsv. Insatsledare SRV:s utbildning Kurs B, Räddningsledning eller motsv. Brandingenjör BI-utbildning samt SRV:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för BI eller likvärdig RCB BI-utbildning samt SRV:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för BI eller likvärdig Därutöver ska varje deltagare i utryckningsstyrka kunna dels de moment som tillhör den enhetstyp denne person ska ingå i och dels ha god kunskap om de moment som tillhör närmast underliggande enhetstyp. Därutöver ska styrkeledare, insatsledare, brandingenjör samt räddningschef i beredskap i Jönköpings län uppfylla kraven i RäddSam F:s Rutin för ledning och stabstjänst. Förmågan ska följas upp individuellt mot RäddSam F:s Uppgiftskatalog för svensk räddningstjänst samt eventuella egna mål. Tills detta är möjligt ska respektive befattningshavare minst öva det antal timmar som framgår av nedanstående tabell:

9 9 av11 Kategori Tid i timmar Anmärkning per år Brandman deltid 50 60* Brandman heltid 150 Styrkeledare deltid 50 60* Varav viss del ledningsutbildning/övning Styrkeledare heltid 150 Varav viss del ledningsutbildning/övning Insatsledare 150 Varav viss del ledningsutbildning/övning Brandingenjör i 50 Varav större del ledningsutbildning/övning beredskap * Styrkor med flera taktiska enheter kräver mer övningstid Insatstider och beredskap Tidsbegrepp vid olycka I samband med en olycka är tiden ofta en viktig faktor för möjligheten att minska konsekvenserna. Varje minuts insatsfördröjning kostar samhället ett flertal 1000-tals kronor i ökad skadekostnad. Ett olycksförlopp kan från att olyckan inträffar till dess hjälp anländer, delas in i ett antal tider: Tid för upptäckt Tid för larmbehandling Insatstid, bestående av - Anspänningstid (tid från larmet går till enheten är på väg) - Körtid - Angreppstid (Tid från ankomst till insatsen påbörjas) Den skadeavhjälpande verksamheten kan i princip inte alls påverka Tid för upptäckt. Huvuddelen av Tid för larmbehandling ägs av larmcentralen. Dock kan denna tid i viss mån påverkas av oss genom bättre teknik samt enkla utalarmeringsrutiner. Anspänningstiden kan kortas på i huvudsak två sätt: 1. Inrätta ytterligare styrka med kort anspänningstid s.k. vaktstyrka. Detta är kostsamt. 2. Tillse att en eller flera enheter kan ta sig direkt till platsen för nödläget utan att behöva passera brandstationen. Detta bör utvecklas, efter beaktande av de arbetsmiljöeffekter som kan uppstå. Körtiden kan förkortas marginellt genom snabbare fordon och i övrigt genom nybyggnad av vägar. Angreppstiden avses förkortas genom insatsplanering, lokalkännedom samt utpekande larmsystem.

10 10 av Beredskap I utgångsläget ska alltid finnas den numerär med angiven anspänningstid på respektive station som framgår av följande tabell: Stn 700 Gislaved-Anderstorp Vaktstyrka IL+ SlH+ 3BmH Beredskapsstyrka SlD+2 BmD Stn 720 Reftele Beredskapsstyrka SlD+2 BmD Brandmän utan beredskap Stn 730 Smålandsstenar Beredskapsstyrka SlD+4 BmD Stn 740 Burseryd Beredskapsstyrka SlD+2 BmD Brandmän utan beredskap Stn 750 Hestra Beredskapsstyrka SlD+4 BmD Stn 760 Gnosjö Beredskapsstyrka SlD+4 BmD Stn 770 Hillerstorp Beredskapsstyrka SlD+4 BmD 90 sek anspänningstid 10 min anspänningstid Har ingen anspänningstid Har ingen anspänningstid Därutöver ska i GGV-regionen finnas brandingenjör i beredskap med 90 sek anspänningstid till ledningsfordon. Denne ska, i de fall större räddningsinsats inte föreligger för stunden i GGV-regionen, samtidigt kunna fylla funktionen räddningschef i beredskap i Jönköpings län. Vid flera samtidiga larm i länet, eftersträvas att beredskapen jämnas ut i möjlig mån över länets yta, till dess beredskapen kan återställas. Målsättning är att insatstiden därmed förlängs högst upp till dubbla normala insatstiden Nivålarm Beroende på nödlägets bedömda storlek larmas en eller flera enheter utifrån RäddSam F:s Generella larmplan. Detta benämns nivålarm, där nivån anger antal utlarmade enheter och vem som leder insatsen. En eller flera enheter kan komma från annan kommun än den kommun där nödläget inträffat. Kommunerna är uppdelade i utalarmeringszoner för att uppnå att de närmsta adekvata enheterna larmas till olyckan. 6 Kompletterande åtgärder för räddningstjänst 6.1 Varning av allmänheten VMA Varning av allmänheten med hjälp av utomhussignal, s.k. VMA, kan ske i Gislaveds tätort, samt större delen av tätorterna Reftele, Smålandsstenar, Burseryd och Hestra. 6.2 Vatten för brandsläckning Tekniska förvaltningen svarar för anläggande, underhåll och utmärkning av anordningar för försörjning av vatten för räddningstjänsten, såsom brandpostnät och branddammar, samt ajourhåller brandpostkartor.

11 11 av Psykologiskt och socialt omhändertagande Socialtjänsten ansvarar för att människor omhändertas, även efter en olycka eller krissituation. Detta för att förebygga psykisk ohälsa för de som upplevt olyckor eller katastrofer. Arbetet kan delvis ske genom POSOM. ( Förkortning av Psykologiskt Och Socialt Omhändertagande.) POSOM-arbetet leds av en grupp bestående av bl.a. representanter från kommun, polis, kyrka och landsting. 6.4 Olycksförloppsutredning och uppföljning av räddningstjänstinsats Olycksförloppsutredning och uppföljning av räddningsinsats ska ske enligt följande tabell: Exempel på olycka Typ av utredning Nivå Samtliga nödlägen Ifyllnad av insatsrapport 1 Brand i byggnad Utredning med särskild 2 Fordonsbrand Trafikolycka med skadade rapport Olycka med omkommen Olycka med egendomskada mer än 1 mkr Olycka med betydande miljöskada Olycka av särskilt intresse Fördjupad utredning Höjd beredskap Kommunernas organisation för räddningstjänst under höjd beredskap bygger på en förstärkning av den fredstida organisationen, genom främst utökad tjänstgöringstid dels för heltidsanställda men främst genom att deltidsanställda i princip heltidsanställs. De mål som anges för den fredstida verksamheten gäller även under höjd beredskap. Kommunerna bedöms inte bli utsatta för anfall med kemiska stridsmedel.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14 Operativa riktlinjer Beslutad 24-2-4 Revideringar Datum Noteringar Utförd av Beslutad av 24-2-4 :a beslutad version HS JK Innehållsförteckning INLEDNING 3 KOMPETENSER FÖR OLIKA BEFATTNINGAR 4 LEDNINGSPRINCIPER

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Orsa kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor Antagen av kommunalfullmäktige 2011-11-28 INNEHÅLL Förkortningar och definitioner... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun Beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-27 Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun för 2011-2014 F:\RTJ\1 Förvaltningsledning\Lag om skydd mot olyckor\handlingsprogram\2011\handlingsprogram

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016. Förord

Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016. Förord Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016 i Förord Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. Enligt lagen ska alla kommuner utarbeta handlingsprogram för skydd mot olyckor. Kommunen

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap Antaget av Kommunfullmäktige 2016-01-DD 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Handlingsprogram - gäller från 2015-10-01 Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ÄNDAMÅL VISION, VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1997-05-26 53 1997-05-27 1997/236-171 Kf 2012-06-25 120 2012-06-26 2011/906 HANDLINGSPROGRAM FÖR SAMHÄLLSINRIKTAT

Läs mer

Vad tittar man på vid tillsyn av en Farlig verksamhet? Markus Glenting Brandingenjör LTH

Vad tittar man på vid tillsyn av en Farlig verksamhet? Markus Glenting Brandingenjör LTH ad tittar man på vid tillsyn av en Farlig verksamhet? Markus Glenting Brandingenjör LTH ommunen LSO, LBE, MB, Seveso Länsstyrelsen LSO, MB, Seveso Arbetsmiljöverket AML, Seveso AML Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänstverksamhet Remissversion 1 2 Sammanfattning Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram för sin räddningstjänstverksamhet.

Läs mer

Plan för räddningsinsats Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för räddningsinsats Höglandets räddningstjänstförbund Plan för räddningsinsats Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2012-03-14, 5 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner

Handlingsprogram för räddningstjänst DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner 1 2015-09-04 Dnr 2015.623.900 Handlingsprogram för räddningstjänst DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner Handlingsprogrammet för

Läs mer

Handlingsprogram till skydd mot olyckor 2010-2014

Handlingsprogram till skydd mot olyckor 2010-2014 Handlingsprogram till skydd mot olyckor 2010-2014 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-11-26 161 1(39) Innehåll INNEHÅLL... 2 1 INLEDNING... 4 1.1 HANDLINGSPROGRAMMETS GILTIGHETSTID... 4 2 HANDLINGSPROGRAMMETS

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Gävle Hofors Ockelbo Sandviken & Älvkarleby kommuner Sida 2(42) Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Kommunalförbundets

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Härjedalens kommun

Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Härjedalens kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Härjedalens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-02 50 Innehåll Bakgrund...3 Inventering av områden med risk för olyckor som kan leda till räddningstjänstinsats...4

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Handlingsprogram Skydd mot olyckor Strängnäs kommun

Handlingsprogram Skydd mot olyckor Strängnäs kommun Handlingsprogram Skydd mot olyckor Strängnäs kommun Olycksförebyggande arbete Operativ räddningstjänst Beslutat av Teknik- och fritidsnämnden 2012-05-23 Antaget av Kommunfullmäktige 2012-08-27 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR DALS-EDS KOMMUN

HANDLINGSPROGRAM FÖR DALS-EDS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR DALS-EDS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR Antagen av Kommunfullmäktige 2012-03-20 15 DALS EDS KOMMUN 1 (21) INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. BAKGRUND 2:1 Legala förutsättningar

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 109/05 2005-04-25 170 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ersatte den 1 januari 2004 räddningstjänstlagen

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 4. Räddningstjänstens riskanalyser Under 2006 genomfördes riskinventeringar i kommunernas

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är För en säkrare och tryggare kommun - Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. 2008-09-25 1 Inledning Med

Läs mer

Handlingsprogram. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Mandatperioden 2015 2018 Kommunfullmäktige

Handlingsprogram. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Mandatperioden 2015 2018 Kommunfullmäktige Handlingsprogram Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Mandatperioden 2015 2018 Kommunfullmäktige MANDATPERIODEN 2015-2018 Kalmar Brandkår Box 150 391 21 Kalmar Tel: 0480 45 75 10 Fax: 0480 45 75 00 E-post:

Läs mer

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs av Kommunfullmäktige 15 mars 2016. Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad Örkelljunga kommun och Lagen om Skydd mot Olyckor Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver att kommunerna ska arbeta med

Läs mer

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Riskanalysen syftar till att kartlägga och värdera de risker som kan föranleda räddningsinsats med akut skadeverkan på människor, egendom och miljö

Läs mer

Handlingsprogrammet är antaget 2012-03-28 av kommunfullmäktige i Höörs kommun.

Handlingsprogrammet är antaget 2012-03-28 av kommunfullmäktige i Höörs kommun. Handlingsprogram för Höörs kommun enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelser i fredstid, och höjd beredskap (2006:544)

Läs mer

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST KF 2007-02-25, 2 Gällande mandatperioden 2007-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Allmän beskrivning av kommunen... 3 1.2 Arbete Näringsliv...

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst

Handlingsprogram för räddningstjänst Handlingsprogram för Räddningstjänst 2011-2014 Handlingsprogram för räddningstjänst 2005 1(44) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 FÖRTECKNING ÖVER TABELLER...4 FÖRTECKNING ÖVER TABELLER...4

Läs mer

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser Foto: Räddningstjänsten, Sven-Olof

Läs mer

Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun

Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun Räddningstjänsten 2014 Antagen av kommunfullmäktige 20150126 Sammanfattning Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings

Läs mer

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN 1 Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och bedriva verksamhet i. INLEDNING Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 13 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hoting 2015-05-20. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 13 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hoting 2015-05-20. Huvudr Hoting 2015-05-20 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.. 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Hotings släckområde....

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr Hotagen 2015-05-29 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning........ 3 1.1. Avgränsning...........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning............4 2.2.Åldersfördelning......5 3.Tillsynsobjekt i Hotagens

Läs mer

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Remissvar. KS 2015-404

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Remissvar. KS 2015-404 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-03-01 72 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Remissvar. KS 2015-404 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Räddningsnämnden 2013-01-23 1 Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten, Malung Kl. 16.30-18.00 Jan Jespersen (S), ordförande Lars-Åke Nilsson (M), vice ordförande

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr Lit 2015-05-26 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Lits släckområde.......

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte kommun 2011-2014

Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte kommun 2011-2014 Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte kommun 2011-2014 INNEHLLFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 yfte 1.3 Metod 1.4 Utvärdering av Handlingsprogram för

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 2 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Bispgården 2015-05-22.

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 2 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Bispgården 2015-05-22. Bispgården 2015-05-22 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Bispgårdens

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Kommunal författningssamling Utg: juli 2001 Ers: jan 1998. Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Kommunal författningssamling Utg: juli 2001 Ers: jan 1998. Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 RISKANALYS 2.1 Fred 2.2 Höjd beredskap 3 INRIKTNING OCH MÅL 3.1 Allmänt 3.2 Mål för skadeförebyggande verksamhet

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 2 (22) Innehåll Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018...1 Håbo

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Brand i hus

Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Brand i hus Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Brand i hus Sammanfattning av händelsen Brand i byggnad. Byggnaden blev totalskadad. Innehåll i undersökning (undersökningens djup) Undersökningen är

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Flogas Sverige AB:s gasoldepå BOTORPS INDUSTRIOMRÅDE KARLSKOGA Diarienummer: 235/13-300 Antagen av direktionen 2013-06-19 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att

Läs mer

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 1 Tillhör område: Utfärdat av: Utfärdat/rev dat: Dnr: Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 Filnamn: Godkänt av: Sidor: Giltighet: Tillsynsplan LSO LBE Direktionen 16 11

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Gert Lönnqvist, brandinspektör Telefon: 0370-37 79 06 (direkt) Mobil: 070-300 86 24 E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se Datum Beteckning 2011-11-07 Brandutredning Undersökningsprotokoll

Läs mer

~S~l~ Bilaga KS 2013/3/1

~S~l~ Bilaga KS 2013/3/1 ~S~l~ Bilaga KS 2013/3/1 ~KOMMUN Ink 2013 -lll O 9 130102 Kommunstyrelsen Information om utredning ang. alternativa driftformer för räddningstjänst Kommunstyrelsen har under hösten 2012 beslutat att utreda

Läs mer

HANDLINGS- PROGRAM. Kortversion 2016 2019

HANDLINGS- PROGRAM. Kortversion 2016 2019 HANDLINGS- PROGRAM Kortversion 2016 2019 INNEHÅLL 1. Bakgrund: Vad vill vi uppnå? 3 2. Riskstudien: Vad är problemet? 4 3. Förebyggande verksamhet och räddningstjänst: Vad gör vi åt det? 7 STÖDJA Den bästa

Läs mer

Handlingsprogram. enligt lagen om skydd mot olyckor

Handlingsprogram. enligt lagen om skydd mot olyckor Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Räddningstjänsten Östra Götaland Linköpings kommun Norrköpings kommun Beslutad i direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland 2011-10-26, 60 Antagen

Läs mer

Lag om skydd mot olyckor Handlingsprogram. för Linköpings kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-29 Kf 165

Lag om skydd mot olyckor Handlingsprogram. för Linköpings kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-29 Kf 165 Lag om skydd mot olyckor Handlingsprogram för Linköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-29 Kf 165 Förord Ett säkrare och tryggare Linköping Ett övergripande mål i Linköpings kommun är att

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Bilaga till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor

Bilaga till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor Bilaga till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bilaga till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Id nr PLV X. Handlingsprogram. enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Nacka kommun Räddningstjänsten i Nacka

Id nr PLV X. Handlingsprogram. enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Nacka kommun Räddningstjänsten i Nacka 1(29) Upprättad av Ansvarig Id nr Beslutad av DJ, OL PH PLV X KF åååå-mm-dd 04--01 Handlingsprogram enligt Lag (03:778) om skydd mot olyckor Nacka kommun Räddningstjänsten i Nacka Remissutgåva december

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 samt budget för 2016 med ekonomisk plan för 2017 2018 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015 Diarienummer: Förord Olyckorna ska vara få och små! 2016 års Handlingsprogram/Verksamhetsplan

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums

Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums Beslutad av räddningschef Datum PPostadress: Räddningscenter Sandbäcken 653 40 Karlstad Besöksadress: Räddningscenter Sandbäcken

Läs mer

Handlingsprogram. Skydd & Beredskap

Handlingsprogram. Skydd & Beredskap Handlingsprogram Skydd & Beredskap 2011-2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.1.1 Lag om skydd mot olyckor... 4 1.1.2 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Uppföljn dokumentation

Uppföljn dokumentation Uppföljn dokumentation Hur följer ni upp olyckorna i ert område? utvärdering av insatser (internt) skriftligt för skiftlagen, pärm återkoppling via insatsutvärderare fritextfält för befälsnivå påpekar

Läs mer

Ölands kommunalförbund Handlingsprogram för Räddningstjänsten Enligt Lagen om skydd mot olyckor

Ölands kommunalförbund Handlingsprogram för Räddningstjänsten Enligt Lagen om skydd mot olyckor Ölands kommunalförbund Handlingsprogram för Räddningstjänsten Enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 Välkommen! Här kan du läsa om hur Räddningstjänsten på Öland fungerar och är organiserad. Varför ett handlingsprogram?

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 RÄDDNINGSTJÄNSTPLAN för SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 1998-04-27, 45 1 Inledning I räddningstjänstlagen anges hur samhällets räddningstjänst skall organiseras och bedrivas.

Läs mer

Trygghetsbokslut 2008

Trygghetsbokslut 2008 Trygghetsbokslut 2008 Vad då trygghetsbokslut? Vi vill ge dig en sammanställd bild och summerande beskrivning av det trygghets- och säkerhetsarbete som bedrivits i Näslanda kommun (läs Nässjö kommun och

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5)

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MARKS KOMMUN Underlag för att skapa en trygg och säker kommun 1. Sammanfattning Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) Arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys har bedrivits

Läs mer

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN 1 POSOM I HÖGANÄS KOMMUN Bakgrund POSOM är en ledningsgrupp för samverkan kring psykiskt och socialt omhändertagande vid bland annat större olyckor och katastrofer. Riskerna

Läs mer

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011.

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Slutversion 2007-10-31 Innehållsförteckning 1 Bakgrunder och syften... 3 2 Omfattning av handlingsprogrammet...

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun.

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 11 mars 2014, 29. 1. INLEDNING Malung-Sälens kommun ska, på demokratisk grund,

Läs mer

Handlingsplan RISK OCH SÅRBARHETSANALYS

Handlingsplan RISK OCH SÅRBARHETSANALYS Handlingsplan RISK OCH SÅRBARHETSANALYS Dorotea kommun 2011 1. INLEDNING Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om extraordinära händelser under fredstid hos kommuner och landsting (LEOH) har trätt

Läs mer

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun 2015 2019. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-12-14

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Arvika kommun 2015 2019. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-12-14 Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i kommun 2015 2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-12-14 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Bakgrund...4

Läs mer

Olycks och. villabrand. Nybro. Nybro Räddningstjänst. Dan Gustafsson Insatsledare

Olycks och. villabrand. Nybro. Nybro Räddningstjänst. Dan Gustafsson Insatsledare Olycks och händelserapport över villabrand Nybro Nybro Räddningstjänst Dan Gustafsson Insatsledare Innehållsförteckning Inledning. 2 Syfte och mål...4 Underlag för rapporten. 4 Förklaringar till förkortningar

Läs mer

lnk. 2015-12- 2 8 M Alllr 2o1i; 16 2. Rutin för olycksundersökningar inom Räddningstjänsten Sala Heby

lnk. 2015-12- 2 8 M Alllr 2o1i; 16 2. Rutin för olycksundersökningar inom Räddningstjänsten Sala Heby Bilaga KS 20 16/27 / 2 Göran Cederholm lnk. 2015-12- 2 8 M Alllr 2o1i; 16 2. I Aktbll~a J 2015-11-18 Rutin för olycksundersökningar inom Räddningstjänsten Sala Heby Av 3 kap 10 lag 2003:778) om skydd mot

Läs mer

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1(5) Cecilia Sandström 010-452 28 80 Malmö, 2013-06-27 Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1.1 Bakgrund och förutsättningar Det finns önskemål att uppföra bostäder (flerbostadshus) i Glumslöv, Landskrona.

Läs mer

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Delprogram till handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner 2015-10-02 Dnr 2015.790.900 Handlingsprogram

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Tyresö - en vattensäker kommun

Tyresö - en vattensäker kommun Tyresö - en vattensäker kommun Riktlinjer för arbete med vattensäkerhet 2015-2018 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Säkerhet vid vatten... 3 3.1 Livräddningsutrustning, bevakning

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17 130 Ks

Läs mer

Hur använder ni insatsstatistiken?

Hur använder ni insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur använder ni insatsstatistiken? Analysverktyg till länsstyrelser förmågebedömning t.ex tider jämför mål i handlingsprogram riskanalyser underlag för frågor vid tillsyn

Läs mer

Bilaga 2. POSOM-plan

Bilaga 2. POSOM-plan STYRDOKUMENT Sida 1(6) Bilaga 2 POSOM-plan Område Styrning och ledning Fastställd KF 2015-12-07 150 Program Program för skydd och säkerhet Plan Riktlinje Krisledningsplan, bilaga Posom-plan Tjänsteföreskrift

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (12) Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun Innehållsförteckning 1. Förord...2 2. Samhällsviktig verksamhet...3 3. Extraordinära händelser inom kommunen...6 4. Sårbarheter

Läs mer

brottsförebyggande, skydd mot olyckor och krisberedskap Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Kommunfullmäktige 2012-02-23 55

brottsförebyggande, skydd mot olyckor och krisberedskap Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Kommunfullmäktige 2012-02-23 55 brottsförebyggande, skydd mot olyckor och krisberedskap Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Kommunfullmäktige 2012-02-23 55 Riskanalys Skyddsanalys (frekventa händelser) Sårbarhetsanalys (samhällsviktig

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys

Risk och sårbarhetsanalys Risk och sårbarhetsanalys En sammanställning av Civilförsvarsförbundets risk och sårbarhetsanalys För att kroppen ska fungera måste vi tillgodose våra grundbehov. Under normala förhållanden känner vi oss

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2003-08-21 69 Inledning Denna policy, som är en del av kommunens vision att bli en Trygg och säker kommun ska tillämpas inom alla kommunala

Läs mer

Räddningstjänst i siffror

Räddningstjänst i siffror Räddningstjänst i siffror Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommunal räddningstjänst... 4 Statistik om räddningstjänstens utformning... 4 Statistikproduktion... 4 Insatsstatistik... 5 Insatsrapporter

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KUNGÖRELSE

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö 2015-12-10 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KUNGÖRELSE Beslutsorgan Tid och plats Kommunfullmäktige Torsdag 17 december 2015 kl 17.15 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöten:

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst

Handlingsprogram för räddningstjänst Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2015 Beslutad av kommunfullmäktige i Gislaved 2013-06-24, 88 Beslutad av kommunfullmäktige i Gnosjö 2013-06-18, 59 FÖRORD Varje dag inträffar incidenter och olyckor

Läs mer

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Hur används insatsstatistiken

Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Vilka analyser gör ni och till vem? Förbättringsåtgärder till externa aktörer Statistik till direktionen 4 ggr/år (gäller förbund) valda delar,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Riskanalys för Älvsbyns kommun. Gunnar Wallgren. Brandingenjörsexamen Brandingenjör

EXAMENSARBETE. Riskanalys för Älvsbyns kommun. Gunnar Wallgren. Brandingenjörsexamen Brandingenjör EXAMENSARBETE Riskanalys för Älvsbyns kommun Gunnar Wallgren Brandingenjörsexamen Brandingenjör Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Riskanalys för Älvsbyns kommun

Läs mer

Plan för räddningsinsats avseende Iggesunds bruk

Plan för räddningsinsats avseende Iggesunds bruk Plan för räddningsinsats avseende Iggesunds bruk Upprättad maj 2007 Reviderad dec 2015 Norrhälsinge Räddningstjänst plan för räddningsinsats vid Iggesund bruk Bakgrund Norrhälsinge Räddningstjänst är kommunens

Läs mer