Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg KFSH/13/0164

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164"

Transkript

1 1 Tillhör område: Utfärdat av: Utfärdat/rev dat: Dnr: Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg KFSH/13/0164 Filnamn: Godkänt av: Sidor: Giltighet: Tillsynsplan LSO LBE Direktionen tills vidare Tillsynsplan enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, med riktlinjer för Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON WEBB E-POST ORG.NR. BANKGIRO PLUSGIRO Bollnäs Box 1056, Bollnäs

2 2 Innehåll Planering av tillsyns- och tillståndsverksamheten 3 Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 3 Tillsyn LSO 2 kap. 2, 5 kap Skriftlig redogörelse av brandskyddet. LSO 2 kap. 3 7 Tillsyn LSO 2 kap. 4 7 Övrig tillsyn LSO 7 Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 8 Tillsyn brandfarlig vara 8 Tillstånd- och tillståndstider för brandfarlig vara 10 Tillsyn explosiva varor 10 Tillstånd- och tillståndstider explosiv vara 11 Taxor för tillstånd och tillsyner 11 Behörighet att utföra tillsyner 11 Bilagor Bilaga 1 Mall tjänsteanteckning Bilaga 2 Mall föreläggande Bilaga 3 Mall förbud Bilaga 4 Mall mottagningsbevis Bilaga 5 Taxa för KFSH Revidering av tillsynsplanen sker i samband med upprättande av nytt Handlingsprogram.

3 3 PLANERING AV TILLSYNS- OCH TILLSTÅNDSVERKSAMHETEN Detta dokument är styrande för KFSH: s tillsyns- och tillståndsverksamhet utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). I och med tillkomsten av LSO har styrningen av kommunernas förebyggande verksamhet i stor utsträckning övergått från detaljreglering till målstyrning. Målstyrningen är särskilt tydlig inom tillsynsområdet där det tidigare fanns ett system med frister för brandsyn. I detta dokument framgår vilka frister som gäller lokalt inom KFSH: s geografiska verksamhetsområde. Enhetschefen för förebyggandeavdelningen kan besluta om avsteg från nedanstående fristtider för enskilda objekt. Avsteg skall dokumenteras i Alarmos Sedan 1 september, 2010 ger LBE kommunen ett ansvar för tillståndsgivningen och tillsynsverksamheten av brandfarliga och explosiva varor. TILLSYN ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR Tillsyn LSO 2 kap. 2, 5 kap, 1-2 Följande objekt prioriteras i tillsynsverksamheten: Byggnader där människor sover i för dem okänd miljö Olika typer av vårdanläggningar Samlingslokaler Verksamheter som har alkoholtillstånd Skolverksamhet Tillsynsfrister Vård, omsorg och kriminalvård Inrättning för vård och omsorg är byggnad där det bedrivs sådan vård eller omsorg som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller socialtjänstlagen (2001:453). Till låst institution och anstalt räknas fängelse, häkte, arrestlokal eller annat liknande låst förvar samt institutioner för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, institutioner för vård enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare eller enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Frist om två år gäller för inrättningar för vård eller omsorg för fler än tre personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand. Frist om två år gäller för låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid. Skola, fritidhem, förskola och förskoleklass Som skola, fritidshem, förskola och förskoleklass räknas verksamhet som omfattas av Skollagen (2010:800). Även för verksamheter med likartad verksamhet som inte omfattas av skollagen skall tillsyn göras enligt nedan. Frister om två år gäller för förskolor, skolor, fritidhem och lokaler som används för förskoleklasser om verksamheten inte enbart är beläget i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.

4 4 Frist om två år gäller för förskolor, skolor, fritidhem och lokaler som används för förskoleklasser där fler än fem barn eller ungdomar med funktionsnedsättning är inskrivna och som har hjälpbehov vid utrymning. Frist om två år gäller för förskolor, skolor, fritidshem och lokaler som används för förskoleklasser i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt. Frist om fyra år gäller för övriga förskolor, skolor, fritidshem och lokaler som används för förskoleklasser. Hotell och andra tillfälliga boenden Hotell, pensionat och vandrarhem är verksamhet som omfattas av Lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse. Elevhem är boende för barn och ungdomar i anslutning till skolor som omfattas av Skollagen (2010:800). Till förläggning räknas barnkoloni eller läger samt tillfälligt boende för asylsökande under förutsättning att bostaden inte innehas med hyresrätt. Frist om ett år gäller för hotell med 100 bäddar eller mer. Frist om två år gäller för byggnad för elevhem eller förläggning om byggnaden har plats för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum. Frist om två år gäller för hotell, pensionat eller vandrarhem med 50 till 99 bäddar. Frist om fyra år gäller för hotell, pensionat eller vandrarhem med 9-49 bäddar. Samlingslokaler och fritidsanläggningar Till samlingslokal räknas lokal eller grupp av lokaler inom en brandcell där ett större antal personer med mindre god lokalkännedom kan komma att uppehålla sig. Till fritidsanläggning räknas byggnad eller annan anläggning utomhus för idrott, rekreation eller nöje. Frist om ett år gäller för samlingslokal och andra liknande verksamheter som används av fler än 600 personer. Frist om två år gäller för samlingslokal och andra liknande verksamheter som används av 150 till 600 personer. Frist om två år gäller för fritidsanläggningar där det finns plats för fler än personer, helt eller delvis under tak. Frist om fyra år gäller för restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns plats för 50 till 149 gäster.

5 5 Industrier Med industri menas verksamheter som innebär tillverkning, framställning eller destruktion av produkter, reparation, energiutveckling, lager, godsterminal eller hamn. Frist om ett år gäller för byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än m². Frist om två år gäller för industrier som omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka. Frist om två år gäller för byggnader eller andra anläggningar där mins 20 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamhet. Frist om fyra år gäller för byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än m². Frist om fyra år gäller för industrier för vilket det krävs tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Frist om sex år gäller för övriga industrier där minst fem personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamhet. Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden Frist om fyra år gäller för byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt Lag (1988:950) om kulturminnen mm, med undantaget för de byggnader som uteslutande används som bostad. Frist om fyra år gäller för byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen mm. Frist om fyra år gäller för statliga museer och andra museer som är berättigad till bidrag enligt Förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Byggnader eller anläggningar vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand. Frist om ett år gäller för byggnader med fler än 16 våningar ovan mark. Frist om ett år gäller för garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än m². Frist om ett år gäller för tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel. Rättelsetid Nedanstående tider är riktlinjer. Det är tillsynsförättaren som beslutar om rättelsetiden. Rättelsetiden ska preciseras till ett bestämt datum. Begäran av dokumentation (skriftlig redogörelse, anläggarintyg, m.m.): 1 månad. Enstaka brister i det systematiska brandskyddsarbetet: 1 månad.

6 6 Omfattande brister i det systematiska brandskyddsarbetet: 3 månader. Enstaka brister i det tekniska brandskyddet: 1-3 månad. Omfattande brister i det tekniska brandskyddet: 3-6 månader. Allvarliga, livsfarliga brister i det tekniska brandskyddet: Snarast eller förbud. Kriterier för föreläggande Följande kriterier kan medföra att ett föreläggande utfärdas: Brister i utrymningssäkerheten som inte kan anses vara försumbara. Återkommande, ännu ej åtgärdade brister från äldre tjänsteanteckningar som är så pass allvarliga att ett skäligt brandskydd inte uppnås om bristerna inte åtgärdas. Brister i brandskyddets vitala delar, till exempel en misskött brandlarm- eller sprinkleranläggning eller allvarliga byggnadstekniska brister. Ett föreläggande kan även utfärdas om en eller flera påtalade punkter i tjänsteanteckningarna från det senaste tillsynsbesöket inte är åtgärdade inom rättelsetiden. Föreläggande kan även utfärdas på andra grunder än ovan om det anses motiverat. Ett föreläggande får endast utfärdas efter samråd med enhetschefen för Kriterier för förbud Följande kriterier kan medföra att ett förbud utfärdas: Brister i utrymningssäkerheten som inte kan anses vara försumbara. Brister i brandskyddets vitala delar, till exempel en misskött brandlarm- eller sprinkleranläggning eller allvarliga byggnadstekniska brister. Bristerna bedöms vara så allvarliga att direkt fara för människors liv föreligger. Förbud kan även utfärdas på andra grunder än ovan om det anses motiverat. Möjlighet finns att besluta att ett förbud skall gälla omedelbart även om beslutet överklagas. (LSO 10 kap. 4 ). Ett förbud får endast utfärdas efter samråd med enhetschefen för Kriterier för föreläggande kopplat till vite Följande kriterier ger Direktionen möjlighet att koppla ett vite till ett föreläggande: Vid ett återbesök visar sig att bristerna inte är åtgärdade och att föreläggandet inte följts. När det finns uppenbara indikationer på att ett föreläggande inte kommer att följas.

7 7 Kriterier för förbud kopplat till vite Följande kriterier ger Direktionen möjlighet att koppla ett vite till ett förbud: När ett förbud inte respekteras. När det finns uppenbara indikationer på att ett förbud inte kommer respekteras. Skriftlig redogörelse av brandskyddet. LSO 2 kap. 3. Enligt LSO 2 kap 3 ska ägare av byggnad eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, lämna in skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunens räddningstjänst. Med stöd av Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, FSO, 2 kap 2 gäller följande frister för när redogörelsen skall lämnas in till KFSH: Ägare av byggnad eller andra anläggningar som omfattas av Statens Räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) skall lämna redogörelse en gång/mandatperiod. Ägaren är skyldig att när helst under mandatperioden, förändring av verksamheten/förutsättningarna sker, revidera den skriftliga redogörelsen och skicka in den till KFSH. Tillsyn LSO 2 kap. 4 Tillsyn av LSO 2 kap. 4 görs i anläggningar där verksamheten är av sådant slag att den innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön. Länsstyrelsen har efter samråd med kommunen beslutat att sex anläggningar i Söderhamns kommun ska omfattas av LSO 2 kap. 4, och under innevarande mandatperiod ska tillsyn ha gjorts minst en gång på respektive anläggning. Vid tillsynen kontrolleras att ägaren eller verksamhetsutövaren har tillräcklig kunskap om verksamhetens risker och nödvändiga skyddsåtgärder. Vidare kontrolleras att det finns en nödlägesplan upprättad och att det finns en aktuell riskanalys. Övriga skyddsåtgärder kontrolleras via stickprovskontroller. Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet (SRVFS 2004:8) används som stöd för tillsynen. Övrig tillsyn LSO Övrig tillsyn enligt LSO kan utföras när helst det är påkallat, exempelvis vid gemensam tillsyn med andra myndigheter eller då det kommer KFSH tillkänna att det finns brister i brandskyddet i byggnader eller anläggningar. För tillsyn efter kontorstid kan räddningstjänstens Befäl i beredskap (Bib) svara för tillsynen.

8 8 TILLSYN ENLIGT LAGEN (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR Tillsyn brandfarlig vara. LBE 6-15, 21, Med brandfarlig vara menas enligt LBE brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor. Tillsynsobjekten indelas i olika grupper beroende på omfattningen av hanteringen av de brandfarliga varorna samt hur många människor som kan utsättas för fara på grund av hanteringen. Frist om ett år gäller för verksamheter med omfattande hantering av brandfarliga varor, exempelvis större industrier. Frist om två år gäller verksamheter med tillstånd för distribution av brandfarliga varor till allmänheten, exempelvis varuhus och stormarknader. Frist om fyra år gäller för verksamheter där brandfarliga varor i tillståndspliktig mängd finns för matlagning eller uppvärmning av uteservering. Frist om fyra år gäller för verksamheter där brandfarliga varor i tillståndspliktig mängd finns för intern hantering, exempelvis mindre och medelstora industriverksamheter och skolor. Frist om fyra år gäller för verksamheter med tillståndspliktig distribution av brandfarliga varor till allmänheten där det finn god internkontroll, exempelvis bemannade bensinstationer samt vissa specialbutiker såsom färgaffärer och dylikt. Frist om sex år gäller för verksamheter där brandfarliga varor i tillståndspliktig mängd finn tillgängligt för intern bruk och vissa drivmedelsstationer, exempelvis automatiska bensinstationer, tankstationer för yrkestrafik samt bilverkstäder. Övrig tillsyn enligt LBE kan utföras när helst det är påkallat, exempelvis vid gemensam tillsyn med andra myndigheter eller då det kommer KFSH tillkänna att det finns brister i brandskyddet i byggnader eller anläggningar samt i hanteringen av de brandfarliga varorna. Rättelsetid Nedanstående tider är riktlinjer. Det är tillsynsförättaren som beslutar om rättelsetiden. Rättelsetiden ska preciseras till ett bestämt datum. Begäran av dokumentation (intyg, besiktningsprotokoll, m.m.): 1 månad. Bristfällig dokumentation av anläggningsskötsel: 1-3 månader Enstaka brister i det systematiska brandskyddsarbetet: 1 månad. Omfattande brister i det systematiska brandskyddsarbetet: 3 månader. Enstaka brister i de tekniska förutsättningarna: 1-3 månad. Omfattande brister i de tekniska förutsättningarna: 3-6 månader. Allvarliga, livsfarliga brister i de tekniska förutsättningarna: Snarast eller förbud.

9 9 Kriterier för föreläggande Följande kriterier kan medföra att ett föreläggande utfärdas: Brister som orsakar, eller kan orsaka läckage. Återkommande, ännu ej åtgärdade brister från äldre tjänsteanteckningar. Bristerna ska vara av sådant slag att det finns författningsstöd för rättelsekravet. Antändningsrisker finns som inte kan anses som acceptabla med tanke på den verksamhets som bedrivs. Ett föreläggande kan även utfärdas om en eller flera påtalade punkter i tjänsteanteckningarna från det senaste tillsynsbesöket inte är åtgärdade inom rättelsetiden. Föreläggande kan även utfärdas på andra grunder än ovan om det anses motiverat, exempelvis ej förnyade tillstånd eller ej redovisade kontrollrapporter som av tillståndsmyndigheten har begärts in. Ett föreläggande får endast utfärdas efter samråd med enhetschefen för Kriterier för förbud Följande kriterier kan medföra att ett förbud utfärdas: Allvarliga brister som orsakar, eller kan orsaka läckage. Allvarliga antändningsrisker som inte kan anses vara acceptabla med tanke på den verksamhet som bedrivs. Bristerna bedöms vara så allvarliga att direkt fara för människors liv föreligger. Förbud kan även utfärdas på andra grunder än ovan om det anses motiverat. Möjlighet finns att besluta att ett förbud skall gälla omedelbart även om beslutet överklagas. (LBE 35 ) Ett förbud får endast utfärdas efter samråd med enhetschefen för Kriterier för föreläggande kopplat till vite Följande kriterier ger Direktionen möjlighet att koppla ett vite till ett föreläggande: Vid ett återbesök visar sig att bristerna inte är åtgärdade och att föreläggandet inte följts. När det finns uppenbara indikationer på att ett föreläggande inte kommer att följas. Kriterier för förbud kopplat till vite Följande kriterier ger Direktionen möjlighet att koppla ett vite till ett förbud: När ett förbud inte respekteras. När det finns uppenbara indikationer på att ett förbud inte kommer respekteras.

10 10 Tillstånd och tillståndstider för brandfarliga varor. LBE 16-17, Tillståndspliktiga mängder för brandfarliga varor framgår av dåvarande Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 1995:3 tabell A. Tillstånd ges normalt på 12 år. En anläggning får inte tas i bruk innan avsyning om det finns angivet i tillståndet. Industrier bensinstationer, verkstäder och andra som lagrar brandfarlig vara i cisterner större än liter skall insända godkänd kontrollrapport senast den månad den återkommande kontrollen skall vara gjord. Om tiden för de återkommande kontrollerna överskrids och godkänd kontrollrapport ej kan uppvisas upphör tillståndet att gälla. Tillsyn explosiva varor. LBE 21, Med explosiv vara menas enligt LBE explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål och blandningar som tillverkats att framkalla en verkan genom explosion eller en pyroteknisk effekt. Normalt samordnas tillsynen med den avsyning som görs inför ett förnyat tillstånd. Övrig tillsyn enligt LBE kan utföras när helst det är påkallat, exempelvis vid gemensam tillsyn med andra myndigheter eller då det kommer KFSH tillkänna att det finns brister i brandskyddet eller hanteringen av de explosiva varorna. Rättelsetider Nedanstående tider är riktlinjer. Det är tillsynsförättaren som beslutar om rättelsetiden. Rättelsetiden ska preciseras till ett bestämt datum. Begäran av dokumentation (intyg, besiktningsprotokoll, m.m.): 1 månad. Bristfällig dokumentation av anläggningsskötsel: 1-3 månader Enstaka brister i det systematiska brandskyddsarbetet: 1 månad. Omfattande brister i det systematiska brandskyddsarbetet: 3 månader. Enstaka brister i de tekniska förutsättningarna: 1-3 månad. Omfattande brister i de tekniska förutsättningarna: 3-6 månader. Allvarliga, livsfarliga brister i de tekniska förutsättningarna: Snarast eller förbud. Brister vid försäljningsställen för pyrotekniska varor (fyrverkerier) som erhållit ett avsyningsprotokoll med tydliga villkor: Omgående. Kriterier för föreläggande Följande kriterier kan medföra att ett föreläggande utfärdas: Brister som orsakar, eller kan orsaka läckage. Återkommande, ännu ej åtgärdade brister från äldre tjänsteanteckningar. Bristerna ska vara av sådant slag att det finns författningsstöd för rättelsekravet. Antändningsrisker som inte kan anses som acceptabla med tanke på den verksamhets som bedrivs. Brister i stöldskyddet. Ett föreläggande kan även utfärdas om en eller flera påtalade punkter i tjänsteanteckningarna från det senaste tillsynsbesöket inte är åtgärdade inom rättelsetiden. Föreläggande kan även utfärdas på andra grunder än ovan om det anses motiverat, exempelvis ej förnyade tillstånd eller ej redovisade kontrollrapporter som av tillståndsmyndigheten har begärts in.

11 11 Ett föreläggande får endast utfärdas efter samråd med enhetschefen för Kriterier för förbud Följande kriterier kan medföra att ett förbud utfärdas: Allvarliga brister som orsakar, eller kan orsaka läckage. Allvarliga antändningsrisker som inte kan anses vara acceptabla med tanke på den verksamhet som bedrivs. Bristerna bedöms vara så allvarliga att direkt fara för människors liv föreligger. Allvarliga brister i stöldskyddet. Förbud kan även utfärdas på andra grunder än ovan om det anses motiverat. Möjlighet finns att besluta att ett förbud skall gälla omedelbart även om beslutet överklagas. (LBE 35 ) Ett förbud får endast utfärdas efter samråd med enhetschefen för Kriterier för föreläggande kopplat till vite Följande kriterier ger Direktionen möjlighet att koppla ett vite till ett föreläggande: Vid ett återbesök visar sig att bristerna inte är åtgärdade och att föreläggandet inte följts. När det finns uppenbara indikationer på att ett föreläggande inte kommer att följas. Kriterier för förbud kopplat till vite Följande kriterier ger Direktionen möjlighet att koppla ett vite till ett förbud: När ett förbud inte respekteras. När det finns uppenbara indikationer på att ett förbud inte kommer respekteras. Tillstånd och tillståndstider för explosiva varor. LBE 16, Nytt tillstånd för explosiva varor i riskgrupp enligt MSBFS 2010:5 ges på tre år och förnyat tillstånd ges på fem år. För pyrotekniska varor gäller dock att nytt tillstånd ges på ett år och förnyat tillstånd ges på fem år. TAXOR FÖR TILLSTÅND OCH TILLSYNER Enligt LSO 5 kap. 4 och LBE 27 har kommuer rätt att ta ut avgift för ovanstående beskrivna tillsyner och tillståndsgivningar. Aktuella avgifter finns angivna i Direktionens antagna taxa för KFSH. Se bilaga. BEHÖRIG ATT UTFÖRA TILLSYNER Inom KFSH kan den som har genomgått den äldre utbildningen Förebyggande 1 alternativt Tillsyn olycksförebyggande A delegeras som tillsynsförättare. Personer med kunskaper som bedöms av arbetsgivaren som likvärdiga dessa utbildningar kan även ges sådan delegation. För tillsyn efter kontorstid kan räddningstjänstens Befäl i beredskap (Bib) svara för tillsynen.

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress Skriftlig redogörelse för brandskyddet Fylls i av fastighetsägare/representant för fastighetsägare. 1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer 1.3 Utdelningsadress 1.4 Postnummer 1.5

Läs mer

Gemensam plan för brandsyn för Lomma och Staffanstorps räddningstjänst / frist för brandsyn

Gemensam plan för brandsyn för Lomma och Staffanstorps räddningstjänst / frist för brandsyn FÖRFATTNING 4.5.1 Antagen av kommunstyrelsen 114/07 och 113/07 Gemensam plan för brandsyn för Lomma och Staffanstorps räddningstjänst / frist för brandsyn Risknivå, frist och avgift. De byggnader eller

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningstjänsten Östra Blekinge Räddningstjänsten Östra Blekinge Arbetsordning för tillsyn Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet kontrolleras i byggnader eller andra anläggningar.

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga till Direktionsprotokoll 2014-12-17 Sida1(6)

Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga till Direktionsprotokoll 2014-12-17 Sida1(6) Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga till Direktionsprotokoll 2014-12-17 Sida1(6) Arbetsordning för tillsyn Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet SID 1(5) Anmälan avser: Ny redogörelse Förändring/uppdatering av befintlig redogörelse (daterad: DEL 1 - Fastighetsägaren DEL 2 - Nyttjanderättshavaren ) som omfattar: Denna blankett kan användas som skriftlig

Läs mer

Objekt som har skyldighet att lämna in skriftlig redogörelse av brandskyddet

Objekt som har skyldighet att lämna in skriftlig redogörelse av brandskyddet Södertörns brandförsvarsförbund PM Objekt som har skyldighet att lämna in skriftlig redogörelse av brandskyddet Nr: 601 Datum: 2006-01-23 Bakgrund Enligt lag om skydd mot olyckor har vissa fastighetsägare

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 98/KS84 171 KFS 1998:4 Regler för brandsyne- och tillsynsfrister för Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 27 april 1998) (Gäller från och

Läs mer

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Tillsynsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Inledning Vår verksamhet ska leda till ett säkrare samhälle. Speciella fokusområden är boende, skola, trafik

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE. Ditt ansvar din och andras trygghet

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE. Ditt ansvar din och andras trygghet SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Ditt ansvar din och andras trygghet Inventera ert brandskydd. Sammankalla till ett möte om brandskyddsarbete. Ditt ansvar din och andras trygghet Du som är ansvarig för en

Läs mer

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 14(50) Ks 52 Dnr 2014-000094 Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund Kommunstyrelsens förslag till beslut

Läs mer

Dagens Agenda (max 90 min)

Dagens Agenda (max 90 min) Dagens Agenda (max 90 min) Presentation av PS Group Våra medarbetare Våra tjänster Nyheter inom lagar och regler kopplade till hantering av kemikalier, brandfarlig vara och brännbart damm Plan och bygglagen

Läs mer

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778 Kommunstyrelsen 2010-02-08 46 96 Räddnings- och beredskapsutskottet 2010-01-20 4 1 Dnr 10.43-17 febks27 Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Läs mer

Torkel Schlegel Jurist, enhetschef

Torkel Schlegel Jurist, enhetschef Torkel Schlegel Jurist, enhetschef Tillsynshandbok Bl.a. för att tydliggöra formella krav på myndighetsutövningen vid tillsyn enligt LSO och för att ge stöd i myndighetsutövningen Föreläggande och förbud

Läs mer

ALLMÄNT RÅD OM SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

ALLMÄNT RÅD OM SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE ALLMÄNT RÅD OM SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE SRVFS 2004:3 FÖRESKRIFT OCH ALLMÄNT RÅD OM BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE SRVFS 2003:10 SRVFS 2004:4 Detta särtryck är utgivet av Informationsbolaget 2004. Med reservation

Läs mer

Svedala Kommuns 2:25 Författningssamling 1(19)

Svedala Kommuns 2:25 Författningssamling 1(19) Svedala Kommuns 2:25 Författningssamling 1(19) Taxa för regelbunden brandsyn och tillsyn antagen av kommunfullmäktige 1992-12-01, 91 Gäller från 1993-01-01 1. Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erlägges

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 2 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Bispgården 2015-05-22.

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 2 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Bispgården 2015-05-22. Bispgården 2015-05-22 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Bispgårdens

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 )

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen,

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Byggnad/anläggning Brandskyddsredogörelse

Byggnad/anläggning Brandskyddsredogörelse Byggnad/anläggning Brandskyddsredogörelse ALLMÄNT Fastighetsägare Organisanisationsnummer Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress ÄGARENS KONTAKTPERSON MOT TILLSYNINGSMYNDIGHET (Räddningstjänst)

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr Lit 2015-05-26 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Lits släckområde.......

Läs mer

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 2016

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 2016 Räddningstjänsten Per Sandström TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2016-01-21 D.nr: Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 2016 Bakgrund Tillsynsplanen beskriver

Läs mer

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19 Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778 Kommunstyrelsen 2011 02 14 54 100 Räddnings och beredskapsutskottet 2011 01 21 4 7 Dnr 11.82 17 febks19 Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Läs mer

Skriftlig brandskyddsredogörelse

Skriftlig brandskyddsredogörelse Skriftlig brandskyddsredogörelse Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Besöksadress: Organisationsnummer: Utdelningsadress: Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 1 (9) Skriftlig redogörelse för brandskyddet Insändes till: Kommunalförbundet södra Hälsingland, 821 80 Bollnäs Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet Skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kapitel 3 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1: Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Byggnad/anläggning

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 1(8) Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1. Ett exemplar för varje enskild byggnad 1. Ägare av byggnaden/anläggning 1.1 Ägare av byggnaden/anläggning, namn 1.2 Organisationsnummer/Personnummer 1.3

Läs mer

Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten. Räddningstjänsten Öland

Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten. Räddningstjänsten Öland Postadress Besöksadress Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Skriftlig redogörelse av brandskydd Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Blanketten skickas till Räddningstjänsten Eksjö Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning Fastighetsägare

Läs mer

Förslag för tillsynsinriktning enligt LSO & LBE för 2009

Förslag för tillsynsinriktning enligt LSO & LBE för 2009 Kommunstyrelsen 2009-03-16 71 161 Räddnings- och beredskapsutskottet 2009-01-28 6 9 Dnr 09.145-171 marsks23 Förslag för tillsynsinriktning enligt LSO & LBE för 2009 Ärendebeskrivning Tillsynsplan för 2009

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 13 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hoting 2015-05-20. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 13 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hoting 2015-05-20. Huvudr Hoting 2015-05-20 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.. 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Hotings släckområde....

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

Allmänna råd SRVFS 2004:4. Skriftlig redogörelse av ert brandskydd Att insändas före 1/1 2005. Del 1 Byggnad/anläggning

Allmänna råd SRVFS 2004:4. Skriftlig redogörelse av ert brandskydd Att insändas före 1/1 2005. Del 1 Byggnad/anläggning Skriftlig redogörelse av ert brandskydd Att insändas före 1/1 2005 Allmänna råd Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Organisationsnummer: Besöksadress: Utdelningsadress

Läs mer

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 Syfte Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Stjärnbildhus nr 1 aktivt skall arbeta för att förebygga bränder

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 1 Kommunalförbundet södra Hälsingland Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1 Byggnad/anläggningsägare Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer (10 siffror) Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Revideringsdokument till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Revideringsdokument till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor MSB-51.1 I Myndigheten för om skydd mot olyckor 1 (14) till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Anvisningar Detta dokument är ett revideringsdokument till den tryckta versionen av

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet Räddningstjänst

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara INFORMATION 2010-10-26 Tekniska nämnden Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara En kort vägledning för handläggning av tillståndsärenden rörande brandfarlig vara. Ansökan om: Här kan sökanden kryssa

Läs mer

Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning

Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning Version 2011:1 1 INLEDNING... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Mål och syfte med tillsynshandboken... 5 1.3 Avgränsningar... 5 2 LAGSTIFTNING... 7 2.1.1

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM 2011-09-29 1(7) KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Sörmlandskustens Räddningstjänst 2010 2011-09-29 2(7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 ANSVAR...3 3 ANSLUTNING...3 4 ORGANISATION

Läs mer

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA)

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA) 1(14) Avdelningen för Infrastruktur Torbjörn Alwehammar INSTRUKTION/MALL Säkerhet och informationssäkerhet Anvisning/Instruktion Beslutsdatum: 2013-03-01 Träder i kraft: 2013-04-01 Giltighetstid: 2014-12-31

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

statistik, erfarenheter (och spekulationer)

statistik, erfarenheter (och spekulationer) Kommunernas tillsyn och övrigt förebyggande arbete statistik, erfarenheter (och spekulationer) Björn Johansson, Tillsynsenheten 5 % av kommuner har genomfört den planerade Små kommuner med viss tonvikt

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 3 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Brunflo 2015-06-09. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 3 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Brunflo 2015-06-09. Huvudr Brunflo 2015-06-09 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning....... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning........4 2.2.Åldersfördelning...5 3.Tillsynsobjekt i Brunflos släckområde.......6

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS 2005:9 Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBFS Remissutgåva Förslag till Myndigheten för

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr Hotagen 2015-05-29 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning........ 3 1.1. Avgränsning...........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning............4 2.2.Åldersfördelning......5 3.Tillsynsobjekt i Hotagens

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn 1 (9) En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn 2 (9) Vad gör du om det brinner hos dig? Att våga ställa sig frågan vad gör ni om det börjar brinna i er anläggning, är något som vi tycker att du bör

Läs mer

Riktlinjer. för systema- kt brands kyddsar- bete (SBA) KOMMUN BORGHOLM$ 1(7) Antagen KS 2007-12-11 162

Riktlinjer. för systema- kt brands kyddsar- bete (SBA) KOMMUN BORGHOLM$ 1(7) Antagen KS 2007-12-11 162 BORGHOLM$ KOMMUN för systema- Riktlinjer kt brands kyddsar- tis bete (SBA) 1(7) KS 2007-12-11 162 Antagen W:\Pdkt]injc svstcmatiskt brandskyddsarbc,,:c amagen. KS.DOC föreskrifter upptar anvisningar vad

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en mindre verkstad. Riskbilden styr behovet

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande sida 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Henrik Kindberg, Brandinspektör 054-5402818 henrik.kindberg@karlstad.se Datum Diarienr Händelseid Ert datum Er referens 2012-04-10 160.2012.00264 21607 I

Läs mer

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller även allmänna råd till 10 kap. 6 PBL. Avsnitt 5:8 innehåller också föreskrifter

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Uddevalla - Lysekil Munkedal Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Postadress Bastiongatan 14 451 50 Uddevalla Telefon vx 010-161 55 00 Telefax

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Ansökan om handel med fyrverkerier. 1.Sökande. Faktureringsuppgifter om andra än ovan. Plats där försäljningen sker

Ansökan om handel med fyrverkerier. 1.Sökande. Faktureringsuppgifter om andra än ovan. Plats där försäljningen sker Plats för inkommandestämpel Ifylld blankett skickas till:,, Datum: 1.Sökande Verksamhetens namn (för fysisk person ange fullständigt namn) Ansökan om handel med fyrverkerier tillstånd till förvärv och

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 21 november 2014 Myndigheten

Läs mer

Förebyggandeplan. Bilaga till kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor

Förebyggandeplan. Bilaga till kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor Förebyggandeplan Bilaga till kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor Innehåll Förkortningar och definitioner...3 Inledning...4 Strategiska satsningar...4 Stöd till enskilde...5 Socialt engagemang...5

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

Avgifter och taxor Jämtlands Räddningsförbund

Avgifter och taxor Jämtlands Räddningsförbund KROKOM1000, v1.0, 2013-03-08 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum 2014-02-04 Ola Skyllbäck Kommunchef Avgifter och taxor Jämtlands Räddningsförbund Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Det du håller i din hand hoppas vi kommer att hjälpa dig att hitta information du kan behöva som ny hyresgäst hos oss.

Det du håller i din hand hoppas vi kommer att hjälpa dig att hitta information du kan behöva som ny hyresgäst hos oss. Välkommen! Det du håller i din hand hoppas vi kommer att hjälpa dig att hitta information du kan behöva som ny hyresgäst hos oss. Newsec Asset Management är Sveriges ledande fastighetsförvaltare. Vi äger

Läs mer

Förebyggarseminarium 2015

Förebyggarseminarium 2015 Förebyggarseminarium 2015 Johan Rönmark Frågor tar vi löpande! Utkiken Egen inloggning via din arbetsgivare Räddsam F betalar tillsammans för Utkiken per år PM för tillsyn På gång att samlas in Möjlighet

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Stenungsunds kommun Skriftlig redogörelse av brandskydd Räddningstjänsten i Stenungsund Gesällgatan 6 444 32 STENUNGSUND tel: 0303-681 05 e-post: raddning@stenungsund.se Skriftlig redogörelse Bakgrund

Läs mer

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild barnomsorg Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Handläggare: Anders Widestrand Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Räddningstjänsten Östra Skaraborg Räddningstjänsten Östra Skaraborg Daniele Coen Chef förebyggande avd. Erik Lyckebäck Brandingenjör Räddningstjänsten Östra Skaraborg Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett kommunalförbund för operativ

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2003-08-21 69 Inledning Denna policy, som är en del av kommunens vision att bli en Trygg och säker kommun ska tillämpas inom alla kommunala

Läs mer

Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik

Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik Varför? Seminarier 2012-2013 Pilotseminarier i Örebro och Jönköping 2014 Identifierat behov + önskan om mer stöd och fördjupning av vissa

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Morgan Johansson, Räddningschef Mattias Larsson, sekr. Kenneth Cederström, Kommunal, 1-10 Åke Lovén, BRF, 1-10 Christer Bergström, SKTF, 1-10

Morgan Johansson, Räddningschef Mattias Larsson, sekr. Kenneth Cederström, Kommunal, 1-10 Åke Lovén, BRF, 1-10 Christer Bergström, SKTF, 1-10 Plats och tid Brandstationen, Lindesberg 2008-01-10 Kl 15.00 17.30 ande Jonas Kleber ordf. (C) Agneta Nilsdotter (V) Farhan Kadir (C) Jan Marne (M) Gunnar Nilsson (M) Karl-Edvard Hellkvist (M) ersätter

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt Typ: större grundskola/industri

Läs mer

Chef förebyggandeavdelningen

Chef förebyggandeavdelningen TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-148020 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Risk- och sårbarhetsanalys Förslag till beslut Förbundets

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Trädde i kraft den 1 september 2010. Ersätter den tidigare lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Lagen om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor Information - Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och 1 (3) Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt 17 räddningstjänstlagen (1986:1102) beslutade den 9 december 1996.

[ UPPHÄVD ] Allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt 17 räddningstjänstlagen (1986:1102) beslutade den 9 december 1996. Allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt 17 räddningstjänstlagen (1986:1102) beslutade den 9 december 1996. Enligt 17 räddningstjänstlagen (1986:1102) skall genom sotning eldstäder och

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om brandsynefrister;

Statens räddningsverks föreskrifter om brandsynefrister; Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om brandsynefrister; beslutade den 29 januari 1993. Statens räddningsverk

Läs mer

Brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) TORSBY7503, v2.1, 2012-10-24 Brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Del 1 Byggnad eller anläggning Samtliga uppgifter under del 1 fylls i av fastighetsägaren - texta 1:1

Läs mer

Förebyggandeplan. Bilaga till kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor. norrtalje.se 1

Förebyggandeplan. Bilaga till kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor. norrtalje.se 1 Förebyggandeplan Bilaga till kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor norrtalje.se 1 Innehåll Förkortningar och definitioner...3 Inledning...4 Strategiska satsningar...4 Stöd till d skilde...5 Socialt

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Priserna har senast justerats 2012 och därför höjs priserna med 3-5%.

Priserna har senast justerats 2012 och därför höjs priserna med 3-5%. Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 12(20) Kommunfullmäktige Dnr 14.K0046 202 Räddningstjänstens prislista och taxa 2014 Sammanfattning Prislista för främmande tjänster tillämpas huvudsakligen

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande 1 [11] Referens Raad Al Khafagy Planarkitekt Utställningsutlåtande Detaljplan för hotelltomt m.m., del av Hallunda 4:34 m m, Hallunda, Botkyrka kommun Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-19

Läs mer

Bensinstationshandboken i praktiken. 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara

Bensinstationshandboken i praktiken. 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara Bensinstationshandboken i praktiken 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara Till vem riktar sig handboken Ackrediterade kontrollorgan Verksamhetsutövaren Föreståndaren Byggnadsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för förskola fritidshem - pedagogisk omsorg med enskild huvudman Antagen av: Kommunstyrelsen 2013-05-08; Ks 134 Innehåll A. Inledning...3 B. Godkännande

Läs mer

BRANDPLAN. Uppförd 2011-08-02

BRANDPLAN. Uppförd 2011-08-02 BRANDPLAN Uppförd 2011-08-02 Register Dokumentation av Brandskydd... 3 Planritningar... 3 Utrymningsplaner... 3 Larm... 3 Utskriven version... 3 Drift och Underhåll... 4 Automatiskt brandlarm... 4 Utrymningsskyltning...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer